2378k Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_sant_luc_42_2378k.htm

0001 Yr Hafan
neu trwy Google: #kimkat0001

..........2657k Y Fynedfa yn Gymraeg
neu trwy Google: #kimkat2657k

....................
0009k Y Gwegynllun
neu trwy Google: #kimkat0009k

..............................
0960k Cywaith Sin Prys (Testunau yn Gymraeg) - Mynegai
neu trwy Google: #kimkat0960k

........................................... 1281k Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620
neu trwy Google: #kimkat1281k

.............................................................y tudalen hwn


(delw 0003)

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

 

 

Y Beibl Cysegr-ln : (42) Sant Luc

CHWILIADUR / CERCADOR / SEARCH BOX: Cliciwch Yma i Chwilior Wefan / Feu clic aqu per cercar la web / Click here to search this website

0860k Y Llyfr Ymwelwyr


(delw 7332)2379ke This page with an English translation - St. Lukes Gospel (1620 Welsh Bible / 1611 English Authorized Version)

 

 

xxxx (ddim ar gael eto) Y tudalen hwn yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

 

(Sganiad heb ei gywiro yw hwn, ac felly yn frith o wallau. Cyn hir gobeithio cawn ni gyfle i roi trefn arno)

(This is a scan which has not been corrected yet. There are many errors in the text)

 

 

YR EFENGYL YN OL
SANT LUC


YR EFENGYL YN OL SANT LUC

PENNOD 1
1
VTN gymaint darfod i lawer gymryd mewn llaw osod allan mewn trefh draethawd am y pethau a gredir yn ddi-amau yn ein plith,

2 Megis y traddodasant hwy i ni, y rhai oeddynt eu hunain or dechreuad yn gweled, ac yn weinidogion y gair:

3 Minnau a welais yn dda, wedi i mi ddilyn pob peth yn ddyfal or dechreuad, ysgrifennu mewn trefn atat, O ardderchocaf Theoffilus,

4 Fel y ceit wybod sicrwydd am y pethau yth ddysgwyd ynddynt.

5 R osdd yn nyddiau Herod, brenin Jwdea, ryw offeiriad ai enw Sachareias, o ddyddgylch Abeia: ai wraig oedd o ferched Aaron, ai henw Elisabeth.

6 Ac yr oeddynt ill dau yn gyflawn gerbron Duw, yn rhodio yn holl orchmynion a deddfaur Arglwydd yn ddiargyhoedd.

7 Ac nid oedd plentyn iddynt, am fod Elisabeth yn arnhlantadwy; ac yr oeddynt wedi myned ill dau mewn gwth o oedran.

8 A bu, ac efe yn gwasanaethu swydd offeiriad gerbron Duw, yn nhrefn ei ddyddgylch ef,

9 Yn l arfer swydd yr offeiriaid, ddyfod o ran iddo arogldarthu yn l ei fyned i deml yr Arglwydd.

10 A holl liaws y bobl oedd allan yn gweddo ar awr yr arogl-darthiad.

11 Ac ymddangosodd iddo angel yr Arglwydd yn sefyll or tu deau i allor yr arogl-darth.

12 A Sachareias, pan ganfu, a gythryblwyd, ac ofn a syrthiodd arno.

13 Eithr yr angel a ddywedodd wrtho, Nac ofna, Sachareias: canys gwrandawyd dy weddi; ath wraig Elisabeth a ddwg i ti fab, thi a eiwi ei enw ef loan.

14 A bydd iti lawenydd a gorfoledd; a llawer a lawenychant am ei enedigaeth ef.

15 Canys mawr fydd efe yng ngolwg yr Arglwydd, ac nid yf na gwin na diod gadarn; ac efe a gyflawnir or Ysbryd Gln, ie, o groth ei fam.

16 A llawer o blant Israel a dry efe at yr Arglwydd eu Duw.

17 Ac efe a oi flaen ef yn ysbryd a nerth Eleias, i droi calonnaur tadau at y plant, ar anufudd i ddoethineb y cyfiawn; i ddarparu ir Arglwydd bobl barod.

18 A dywedodd Sachareias wrth yr angel. Pa fodd y gwybyddaf fi hyn? canys hynafgwr wyf fi, am gwraig hefyd mewn gwth o oedran.

19 Ar angel gan ateb a ddywedodd wrtho, Myfi yw Gabriel, yr hwn wyf yn sefyll gerbron Duw, ac a anfonwyd i lefaru wrthyt, ac i fynegi i tir newyddion da hyn.

20 Ac wele, ti a fyddi fud ac heb allu llefaru hyd y dydd y gwneler y pethau hyn, am na chredaist im geiriau i, y rhai a gyflawnir yn eu hamser.

21 Ac yr oedd y bobl yn disgwyl am Sachareias: a rhyfeddu a wnaethant ei fod ef yn aros cyhyd yn y deml.

22 A phan ddaeth efe allan, ni allai efe lefaru wrthynt; a hwy a wybuant weled ohono weledigaeth yn y deml: ac yr oedd efe yn gwneuthur amnaid iddynt; ac efe a arhosodd yn fud.

23 A bu, cyn gynted ag y cyflawnwyd dyddiau ei weinidogaeth ef, fyned ohono iw dŷ ei hun.

24 Ac ar l y dyddiau hynny y cafodd Elisabeth ei wraig ef feichiogi, ac a ymguddiodd bum mis, gan ddywedyd,

25 Fel hyn y gwnaeth yr Arglwydd i mi yn y dyddiau yr edrychodd arnaf, i dynnu ymaith fy ngwaradwydd ymhlith dynion.

26 Ac yn y chweched mis yr anfonwyd yr angel Gabriel oddi wrth Dduw, i ddinas yng Ngalilea ai henw Nasareth,

27 At forwyn wedi ei dyweddo i ŵr ai enw Joseff, o dŷ Dafydd; ac enw y forwyn oedd Mair.

28 Ar angel a ddaeth i mewn ati, ac a ddywedodd, Henffych well, yr hon a gefaist ras; yr Arglwydd sydd gyda thi: bendigaid wyt ymhlith gwragedd.

29 A hithau, pan ei gwelodd, a gythryblwyd wrth ei ymadrodd ef; a meddylio a v. naeth pa fath gyfarch oedd hwn.

30 A dywedodd yr angel wrthi, Nac ofna, Mair: canys ti a gefaist ffafr gyda Duw.

31 Ac wele, ti a gei feichiogi yn dy groth, ac a esgori ar fab, ac a eiwi ei enw efIESU.

32 Hwn fydd mawr, ac a elwir yn Fab y Goruchaf: ac iddo y rhydd yr Arglwydd Dduw orseddfa ei dad Dafydd.

33 Ac efe a deyrnasa ar dŷ Jacob yn dragywydd; ac ar ei frenhiniaeth ni bydd diwedd.

34 A Mair a ddywedodd wrth yr angel, Pa fodd y bydd hyn, gan nad adwaen i wr?

35 Ar angel a atebodd ac a ddywedodd wrthi, Yr Ysbryd Gln a ddaw arnat ti, a nerth y Goruchaf ath gysgoda di: am hynny hefyd y peth sanctaidd a aner ohonot ti, a elwir yn Fab Duw.

36 Ac wele, Elisabeth dy gares, y mae hithau wedi beichiogi ar fab yn ei henaint: a hwn ywr chweched mis iddi hi, yr hon a elwid yn arnhlantadwy.

37 Canys gyda Duw ni bydd dim yn amhosibl.

38 A dywedodd Mair, Wele wasanaeth, yddes yr Arglwydd; bydded i mi yn l dy air di. Ar angel a aeth ymaith oddi wrthi hi.

39 A Mair a gyfododd yn y dyddiau hynny, ac a aeth ir mynydd-dir ar frys, i ddinas o Jwda;

40 Ac a aeth i mewn i dŷ Sachareias, ac a gyfarchodd well i Elisabeth.

41 A bu, pan glyhu Elisabeth gyfarchiad Mair, ir plentyn yn ei chroth hi lamu: ac Elisabeth a lanwyd or Ysbryd Gln.

42 A llefain a wnaeth llef .uchel, a dywedyd, Bendigedig wyt ti ymhlith gwragedd, a bendigedig yw ffrwyth dy groth di.

43 Ac o ba le y mae hyn i mi, fel y delai mam fy Arglwydd ataf fi?

44 Canys wele, er cynted y daeth lleferydd dy gyfarchiad di im clustiau, y plentyn a lamodd o lawenydd yn fy nghroth.

45 A bendigedig ywr hon a gredodd: canys bydd cyflawniad or pethau a ddywedwyd wrthi gan yr Arglwydd.

46 A dywedodd Mair, Y mae fy enaid yn mawrhaur Arglwydd,

47 Am hysbryd a lawenychodd yn Nuw fy lachawdwr.

48 Canys efe a edrychodd ar waeledd ei wasanaethyddes: oblegid, wele, o hyn allan yr holl genedlaethau am geilw yn wynfydedig.

49 Canys yr hwn sydd alluog a wnaeth i mi fawredd; a sanctaidd yw ei enw ef.

50 Ai drugaredd sydd yn oes oesoedd ar y rhai ai hofnant ef.

51 Efe a wnaeth gadernid ai fraich: efe a wasgarodd y rhai beilchion ym mwriad eu calon.

52 Efe a dynnodd i lawr y cedym ou heisteddfau, ac a ddyrchafodd y rhai isel radd.

53 Y rhai newynog a lanwodd efe a phethau da; ac efe a anfonodd ymaith y rhai goludog yn weigion.

54 Efe a gynorthwyodd ei was Israel, gan gofio ei drugaredd;

55 Fel y dywedodd wrth ein tadau, Abraham ai had, yn dragywydd.

56 A Mair a arhosodd gyda hi ynghylch tri mis, ac a ddychwelodd iw thŷ ei hun.

57 A chyflawnwyd tymp Elisabeth i esgor; a hi a esgorodd ar fab.

58 Ai chymdogion ai chenedl a glybu fawrhau or Arglwydd ei drugaredd arni; a hwy a gydlawenychasant hi.

59 A bu, ar yr wythfed dydd hwy a ddaethant i enwaedu ar y dyn bach; ac ai galwasant ef Sachareias, yn l enw ei dad.

60 Ai fam a atebodd ac a ddywedodd; Nid felly; eithr loan y gelwir ef.


61 Ewythau a d < tywtfdasant wrthyNid oes neb oth genedt a elwir ar yr eaw hwn.;

62 A hwy a wnaethant amnaid ar ei dadfe ef, pa fodd y mynnai efe ei enwi ef.

63 Yntau a alwodd am argrafflech, ac an ysgrifennodd, gan ddywedyd, loan yw ei enw ef. A Ayfeddu a wnaethant oll.

64 Ac agorwyd ei enau ef yn ebrwydd, ai dafod ef, ac efe a lefarodd, gan fendithio Duw.

65 A daeth ofn ar bawb oedd yn trigo yn eu cylch hwy: a thrwy holl fynydd-dir Jwdea y cyhoeddwyd y geiriau hyn oll.

66 A phawb ar au clywsant, au gosodr asant yn eu calonnau, gas ddywedydy Beth fydd y bachgennyn hwn? A llawr Arglwydd oedd gydag ef.

67 Ai dad ef Saehareias a gynawnwyd-or Ysbryd Gln, ac a broffwydodd, gafi ddywedyd;

68 Bendigedig fyddo Argtwydd Dduw Israel: canys efe a ymwelodd, ac a wnaeth ymwared iw bobl;

69 Ac efe a ddyrenafodd gorn faCn-awdwriaeth i ni, yn nhŷ Dafydd ei wasanaethwr;

70 Megis y llefarodd trwy enau ei sanctaidd broffwydi, y rhai oedd o ddechreuadybyd:

71 Fel y byddai i ni ymwared rflag ein gelynion, ac o law pawb on caseion;

72 I gwblhaur drugaredd an tadau, ac t gofio ei sanctaidd gyfamod:

73 Y llw a dyngodd efe wrth eiit. tad-Abraham, ar roddi i ni,

74 Gwedi ein rhyddhau o law ein gelynion, ei wasanaethu ef yn ddi-ofn,

75 Mewn sancteiddrwydd a chyfiawnder ger ei fron ef, holl dyddiau ein bywyd.

76 A thithau, fachgennyn, a elwir yn broffwyd ir Goruchaf: canys ti a ei o flaen wyneb yr Arglwydd, i baratoi ei ffyrdd ef;

77 I roddi gwybodaeth iachawdwriaeth fw bobl, trwy faddeuant ou pcchodau,

78 Oherwydd tiriondeb trugaredd ein Duw, trwy yr hon yr ymwelodd S ni godiad haul or uchelder,

79 I lewyrchu ir rhai sydd yn eistedd mewn tywyllwch a chysgod angau, t gyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd.

80 Ar bachgen a gynyddodd, ac a gryfhawyd yn yr ysbryd, ac a fu yn y diffeithwch hyd y dydd yr ymddangosodd efe ir Israel.

PENNOD 2

1
BU hefyd yn y dyddiau hynny, fyned gorchymyn allan oddi wrth Augustus Cesar, i drethur holl fyd.

2 (Y trethiad yma a wnaethpwyd gyntaf pan oedd Cyrenius yn rhaglaw ar Syria.)

3 A phawb a aethant iw trethu, bob mi. iw ddinas ei hun.

4 A Joseff hefyd a aeth i fyny o Galilea, o ddinas Nasareth, i Jwdea, i ddinas Dafydd, yr hon a elwir Bethlehem (am ei &d o dy a thylwyth Dafydd),

5 Iw drethu gyda Mair, yr hon a ddyweddiasid yn wraig iddo, yr hon oedd yn feichiog.

6 A bu, tra oeddynt hwy yno, cyf lawnwyd y dyddiau i esgra" ohoni.

7 A hi a esgorodd ar ei mab cyntaf-anedig, ac ai rhwymodd ef mewn cad-achau, ac ai dododd ef yn y preseb, am nad oedd iddynt le yn y llety.

8 Ac yr oedd yn y wlad honno fugeiLiaid yn aros yn y maes, ac yn gwylied eu praidd liw nos.

9 Ac wele, angel yr Arglwydd a safodd gerllaw iddynt, a gogoniant yr Arglwydd a ddisgleiriodd ou hamgylch: ac ofni yn ddirfawr a wnaethant.

10 Ar angel a ddywedodd wrthynt Nac ofnwch: canys wele, yr wyf fi yn mynegi i chwi newyddion da o lawenydd mawr, yr hwn a fydd ir holl bobl:

11 Canys ganwyd i chwi heddiw Gc idwad yn ninas Dafydd, yr hwn yw Crisi yr Arglwydd.

12 A hyn fydd arwydd i chwi; Chwi a gewch y dyn bach wedi ei rwymo mewit, cadachau, ai ddodi yn y preseb.

13 Ac yn ddisymwth yr oedd gydar angel liaws o lu nefol, yn moliannu Duw, ac yn dywedyd,

14 Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac S. WQ 2 ar y ddaear tangaefedd, i ddynion ewyllys da.

15 A bu, pan aeth yr angylion ymaith oddi wrthynt ir nef, y bugeiliaid hwythau a ddywedasant wrth ei gilydd. Awn hyd Fethlehem, a gwelwn y peth hwn a wnaethpwyd, yr hwn a hysbysodd yr Arglwydd i ni.;

16 A hwy a ddaethant ar frys; ac a gawsant Mair a Joseff, ar dyn bach yn gorwedd yn y preseb.

17 A phan welsant, hwy a gyhoeddasant y gair a ddywedasid wrthynt am y bachgen bwn.

18 A phawb ar ai clywsant, a ryfeddasant am y pethau a ddywedasid gan y bugeiliaid wrthynt.

19 Eithr Mair a gadwodd y pethau hyn oll, gan eu hystyried yn ei chalon.

20 Ar bugeiliaid a ddychwelasant, gan ogoneddu a moliannu Duw am yr hpU bethau a glywsent ac a welsent, fel;y dywedasid wrthynt.;

21 A phan gyflawnwyd wyth niwl-nod i enwaedu ar y dyn bach, galwyd ei enw ef IESU, yr hwn a enwasid gan yr angel cyn ei ymddwyn ef yn y groth.

22 Ac wedi cyflawni dyddiau ei phuredigaeth hi, yn l deddf Moses, hwy ai dygasant ef i Jerwsalem, iw gyflwyno ir Arglwydd,

23 (Fel yr ysgrifennwyd yn neddf ys Arglwydd, Pob gwryw cyntaf-anedig a elwir yn sanctaidd ir Arglwydd;)

24 Ac i roddi aberth, yn l yr hyn .a-ddywedwyd yn neddf yr Arglwydd, P r e durturod, neu ddau gyw colomen.;

25 Ac wele, yr oedd gŵr yn JerwsaleHl, ai enw Simeon; ar gŵr hwn oedd gyfiawn a duwiol, yn disgwyl am ddi-ddanwch yr Israel: ar Ysbryd Gln oedd arno.

26 Ac yr oedd wedi ei hysbysu iddo gan yr Ysbryd Gln, na welai efe angau, cyn iddo weled Crist yr Arglwydd.

27 Ac efe a ddaeth trwyr ysbryd ir deml: a phan ddug ei rieni y dyn bach Iesu, i wneuthur drosto yn l defod y gyfiaith;

28 Yna e& ai cyxaeitfa sfyn ei freich iau, ac a fendithiodd Dduw, ac a ddywedodd,

29 Yr awr hon, Arglwydd, y gollyngi 4y was mewn tangnefedd, yn el dy air:

30 Canys fy llygaid a welsant dy iachawdwriaeth,

31 Yr hon a baratoaist gerbron wyneb yr holl bobloedd;;

32 Goleuni i olcuo y Cenhedloedd, a gogoniant dy bobl Israel. . .;

33 Ac yr oedd Joseff ai fam ef yn rhyfeddu am y pethau a ddywedwyd?indW ef. .

34 A Simeon au bcndithiodd hwynt, ac a ddywedodd wrth Mair ei fam ef, Wele, hwn a osodwyd yn gwymp ac yn gyfodiad i lawer yn Israel, ac yn arwydd yr hwn y dywedir yn ei erbyn;

35 (A thrwy dy enaid di dy hun hefyd yr cleddyf;) fel y datguddir meddyliau llawer o galonnau.

36 Ac yr oedd Anna broffwydes, merch Phanwel, o lwyth Aser: hon oedd oedrannus iawn, ac a fuasai fyw gyda gŵr saith mlynedd oi morwyndod;

37 Ac a fuasai yn weddw ynghylch pedair a phedwar ugain mlynedd, yr hon nid ai allan or deml, ond gwasanaethu Duw mewn ymprydiau a gweddau ddydd a nos.

38 A hon hefyd yn yr awr honno, gan sefyll gerllaw, a foliannodd yr Arglwydd, ac a lefarodd amdano ef wrth y rhai oll oedd yn disgwyl ymwared yn Jerwsalem.

39 Ac wedi iddynt orffen pob peth yn el deddf yr Arglwydd, hwy a ddychwelasant i Galilea, iw dinas eu hun Nasareth.

40 Ar hadigen a gynyddodd, ac a gryfhaodd yn yr ysbryd, yn gyflawn o ddoethineb: a gras Duw oedd arno ef.

41 Ai ricni ef a aent i Jerwsalem bob blwyddyn ar ŵyl y pasg. 42 A phan oedd efe yn ddeuddeng mlwyild oed, hwynt-hwy a aethant i fyny i Jcrwti.ilem yn l defod yr wyl.

43 Ac wedi gorffen y dyddiau, a hwy yn dychwelyd, arbosodd y baeligen Iesu yn JcrwsaliBia, ac ni wyddai Joseff ai fam ef: ,

44 Eithr gaadybied ei fod ef yo y fintai, hwy a aethant daith diwrnod; ac ai ceisiasant ef ymhlith eu cenedl au cydnabod.

45 A phryd na chawsant ef, hwy a ddychwelasant i Jerwsalem, gan ei geisio ef.

46 A bu, ar l tridiau, gael ohonynt hwy ef yn y deml, yn eistedd yng nghanol y doctoriaid, yn gwrando arnynt, ac yn eu holi hwynt.

47 A synnu a wnaeth ar bawb arai clywsant ef, oherwydd ei ddeall ef ai atebion.

48 A phan welsant ef, bu aruthr ganddynt. Ai fam a ddywedodd wrtho, Fy mab, paham y gwnaethost felly 8 ni? wele, dy dad a minnau yn ofidus ath geisiasom di.

49 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Paham y ceisiech fi? oni wyddech fod yn rhaid i mi fod ynghylch y pethau a berthyn im Tad?:

50 A hwy ni ddeallasant y gair a ddywedasai efe wrthynt.

51 Ac efe a aeth i waered gyda hwynt, ac a ddaeth i Nasareth, ac a fu ostyngedig iddynt. Ai fam ef a gadwodd yr holl eiriau hyn yn ei chalon.

52 Ar Iesu a gynyddodd mewn doethineb a chorffolaeth, a ffafr gyda Duw a dynion.

PENNOD 3

1
YN y bymthegfed flwyddyn o ymerodraeth Tiberius Cesar, a Phontius Peilat yn rhaglaw Jwdea, a Herod yn detrarch Galilea, ai frawd Philip yn detrarch Iturea a gwlad Trachonitis, a Lysanias yn detrarch Abilene,

2 Dan yr archoffeiriaid Annas a Chaiaffas, y daeth gair Duw at loan, mab Sachareias, yn y diffeithwch.

3 Ac efe a ddaeth i bob goror ynghylch yr Iorddonen, gan bregethu bedydd edifeirwch er maddeuant pechodau;

4 Fel y mae yn ysgrifcnedig yn llyfr ymadroddion Eseias y proffwyd, yr hwn sydd yn dywedyd, Llef un yn llcfain yn y diffeithwch, Paratowch ffordd yr Arglwydd, gwnewch ei lwybrau ef yn union.

5 Fob pant a lenwir, a phob mynydd a bryn a ostyngir, ar gwyrgeimion a wneir yn union, ar geirwon yn ffyrdd gwastad;

6 A phob cnawd a wl iachawdwriaeth Duw.

7 Am hynny efe a ddywedodd wrth y bobl oedd yn dyfod iw bedyddio ganddoi 0 genhedlaeth gwiberod, pwy ach rhagry" buddiodd chwi i ffoi oddi wrth y digofaint sydd ar ddyfod?

8 Dygwch gan hynny ffrwythau addas i edifeirwch; ac na ddechreuwch ddywedyd ynoch eich hunain, Y mae gennym ni Abraham yn dad: canys yr ydwyf yn dywedyd i chwi, y dichon Duw or cerrig hyn godi plant i Abraham.

9 Ac yr awr hon y maer fwyell wedi ei gosod ar wreiddyn y prennau: pob pren gan hynny ar nid yw yn dwyn ffrwyth da, a gymynir i lawr, ac a fwrir yn tn.

10 Ar bobloedd a ofynasant iddo, gan ddywedyd. Pa beth gan hynny a wnawn ni?

11 Ac efe a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, Y neb sydd ganddo ddwy bais, rhodded ir neb sydd heb yr un; ar neb sydd ganddo fwyd, gwnaed yr un modd.

12 Ar publicanod hefyd a ddaethant iw bedyddio, ac a ddywedasant wrtho, Athro, beth a wnawn ni?

13 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Na cheisiwch ddim mwy nag sydd wedi ei osod i chwi.

14 Ar milwyr hefyd a ofynasant iddo, gan ddywedyd, A pha beth a wnawn ninnau? Ac efe a ddywedodd wrthynt, Na fyddwch draws wrth neb, ac na chamachwynwch ar neb; a byddwch fodlon ich cyflogau.

15 Ac fel yr oedd y bobl yn disgwyl, a phawb yn meddylied yn eu calonnau am loan, ai efe oedd y Crist;

16 loan a atebodd, gan ddywedyd wrthynt oll, Myfi yn ddiau ydwyf yn eich bedyddio chwi a dwfr: ond y mae un cryfach na myfi yn dyfod, yr hwn nid wyf fi deilwng i ddatod carrai ei esgidiau: efe ach bedyddia chwi ar Ysbryd Gln, ac a than.

17 Yr hwn y mae ei wyntyll yn ei law, ac efe a lwyr lanha ei lawr dyrnu, ac a gasgl y gwenith iw ysgubor; ond yr us a lysg efe thn anniffoddadwy.

18 A llawer o bethau eraill a gynghorodd efe, ac a bregethodd ir bobl.

19 Ond Herod y tetrarch, pan geryddwyd ef ganddo am Herodias gwraig Philip ei frawd, ac am yr holl ddrygioni a wnaethai Herod,

20 A chwanegodd hyn hefyd heblawr cwbl, ac a gaeodd ar loan yn y carchar.

21 Sj A bu, pan oeddid yn bedyddior holl bobl, ar Iesu yn ei fedyddio hefyd, ac yn gweddo, agoryd y nef,

22 A disgyn or Ysbryd Gln mewn rhith corfforol, megis colomen, arno ef; a dyfod llef or nef yn dywedyd, Ti yw fy annwyl Fab; ynot ti ym bodlonwyd.

23 Ar Iesu ei hun oedd ynghylch dechrau ei ddengmlwydd ar hugain oed, mab (fel y tybid) i Joseff, fab Eli,

24 Fab Mathat, fab Lefi, fab Melchi, fab Janna, fab Joseff,

25 Fab Matathias, fab Amos, fab Naum, fab Esli, fab Naggai,

26 Fab Manth, fab Matathias, fab Semei, fab Joseff, fab Jwda,

27 Fab Joanna, fab Rhesa, fab Sorobabel, fab Salathiel, fab Neri,

28 Fab Melchi, fab Adi, fab Cosam, fab Elmodam, fab Er,

29 Fab Jose, fab Elieser, fab Jorim, fab Mathat, fab Lefi,

30 Fab Simeon, fab Jwda, fab Joseff, fab Jonan, fab Eliacim, ,

31 Fab Melea, fab Mainan, fab Mat-atha, fab Nathan, fab Dafydd,

32 Fab Jesse, fab Obed, fab Boos, fab Salmon, fab Naason, -

33 Fab Aminadab, fab Aram, fab Bsrom, fab Phares, fab Jwda,

34 Fab Jacob, fab Isaac, fab Abraham, lab Thara, fab Nachor,

35 Fab Saruch, fab Ragau, fab Phalec, fab Heber, fab Sala,

36 Fab Cainan, fab Arffacsad, fab Sem, fab Noe, fab Lamech, ...

 

37 Fab Mathwsala, fab Enoch, fab Jared, fao Maleleel, fab Cainan,

38 Fab Enos, fab Seth, fab Adda, fab Duw.

PENNOD 4

1
AR Iesu yn llawn or Ysbryd Gln, a ddychwelodd oddi wrth yr Iorddonen, ac a arweiniwyd gan yr ysbryd ir anialwch,

2 Yn cael ei demtio gan ddiafol ddeu-gain niwrnod. Ac ni fwytaodd efe ddim o fewn y dyddiau hynny: ac wedi eu diweddu hwynt, ar l hynny y daeth arno chwant bwyd.

3 A dywedodd diafol wrtho, Os mab Duw ydwyt ti, dywed wrth y garreg faon fel y gwneler hi yn fara.

4 Ar Iesu a atebodd iddo, gan ddywedyd, Ysgrifenedig yw, Nad ar fara yn unig y bydd dyn fyw, ond ar bob gair Duw.

5 A diafol, wedi ei gymryd ef i fyny i fynydd uchel, a ddangosodd iddo holl deyrnasoedd y ddaear mewn munud awr.

6 A diafol a ddywedodd wrtho, I ti y rhoddaf yr awdurdod hon oll, au gogoniant hwynt: canys i mi y rhoddwyd; ac i bwy bynnag y mynnwyf y rhoddaf finnau hi. .

7 Os tydi gan hynny a addoli om.blaen, eiddot ti fyddant oll.

8 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrtho, DOS ymaith, Satan, yn fy l i; canys ysgrifenedig yw, Addoli yr Arglwydd dŷ Dduw, ac ef yn unig a wasan aethi.

9 Ac efe ai dug ef i Jerwsalem, ac ai gosododd ar binacl y deml, ac a ddywedodd wrtho, Os mab Duw ydwyt, bwrw dy hun i lawr oddi yma:

10 Canys ysgrifenedig yw, Y gorchy-myn efe iw angylion oth achos di, ar dy gadw di;

11 Ac y cyfodant di yn eu dwylo, rhag i ti un amser daro dy droed wrth garreg.

12 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrtho, Dywedwyd, Na themtia yr Ar- glwydd dŷ Dduw.

13 Ac wedi i ddiafol orffen yr holl demtasiwn, efe a ymadawodd ag ef dros amser.

14 Ar Iesu a ddychwelodd trwy nerth yr ysbryd i Galilea: a sna. aelh amdano ef trwyr holl fro oddi amgylch.


15 Ac yr oedd efe yn athrawiaethu yn eu synagogau hwynt, ac yn cael anrhydedd gan bawb.

16 Ac efe a ddaeth i Nasareth, lle y magesid ef: ac yn l ei arfer, efe a aeth ir synagog ar y Saboth, ac a gyfododd i fyny i ddarilen.

17 A rhodded ato lyfr y proffwyd Eseias. Ac wedi iddo agoryd y llyfr efe a gafodd y lle yr oedd yn ysgrifenedig,,

18 Ysbryd yr Arglwydd sydd arnaf fi, oherwydd iddo fy eneinio i; i bregethu-ir tlodion yr anfonodd fi, i iachaur drylliedig o galon, i bregethu gollyngdod ir caethion, a cfaaffaeliad golwg ir deillion, i ollwng y rhai ysig mewn rhydddeb,

19 I bregethu blwyddyn gymeradwy yr Arglwydd. .

 

 

20 Ac wedi iddo gaur llyfr, ai roddi ir gweinidog, efe a eisteddodd. A llygaid pawb oll yn y synagog oedd yn craffu arno.

21 Ac efe a ddechreuodd ddywedyd wrthynt, Heddiw y cyflawnwyd yr ysgrythur hon yn eich clustiau chwi.

22 Ac yr oedd pawb yn dwyn tystiolaeth iddo, ac yr oeddynt yn rhyfeddu am y geiriau grasusol a ddeuai allan oi enau ef. A hwy a ddywedasant, Onid hwn yw mab Joseff?

23 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Yn hollol y dywedwch y ddihareb hon wrthyf, Y meddyg, iacha di dy him: y pethau a glywsom ni eu gwneuthur yng Nghapernaum, gwna yraa hefyd yn dy wlad dy hun. _4 Ac efe a ddywedodd, Yn wir meddaf i chwi, Nad yw un proffwyd yn gymeradwy yn ei wlad ei hun.

25 Eithr mewn gwirionedd meddaf i chwi, Llawer o wragedd gweddwon oedd yn Israel yn nyddiau Eleias, pan gaewyd y nef dair blynedd a chwe mis, fel y bu newyn mawr trwyr holl dir,

26 Ac nid at yr un ohonynt yr anfonwyd Eleias, ond i Sarepta yn Sidon, at wraig Weddw. , . .

 

27 A llawer o wcafaangleifion oe4d yn Israel yn arnser Elisfcus y proffwyda.ac ni lanhawyd yr un ononynt, OJnd Naaman y Syriad.

28 Ar rhai oll yn y synagog, wrth glywed y pethau hyn, a lanwyd o ddigofaint,

29 Ac a godasant i fyny, ac ai bwriasant ef allan or ddinas, ac ai dygasant ef hyd ar ael y bryn yr hwn yr oedd eu dinas wedi ei hadeiladu arno, ar fedr ei fwrw ef bendramwnwgl i lawr.

30 Ond efe, gan fyned trwy eu cano) hwynt, a aeth ymaith,

31 Ac a ddaeth i waered i Gapernaum, dinas yng Ngalilea: ac yr oedd yn eu ,,dysgu hwynt ar y dyddiau Saboth.

32 A bu aruthr ganddynt wrth ei athrawiaeth ef: canys ei ymadrodd ef oedd gydag awdurdod.

33 Ac yn y synagog yr .oedd dyn & chanddo ysbryd cythraul aflan, ac efe a waeddodd llef uchel,


34 Gan ddywedyd, Och, beth sydd i ni a wnelom thi, Iesu o Nasareth? a ddaethost ti in difetha ni?
Myfi ath adwaen pwy ydwyt; Sanct Duw.

35 Ar Iesu ai ceryddodd ef, gan ddywedyd, Distawa, a dos allan ohono. Ar cythraul, wedi ei daflu ef ir canol, a aeth allan ohono, heb wneuthur dim niwed iddo. ;

 

36 A daeth braw arnynt oll: a chyd-ymddiddanasant ai gilydd, gan ddywedyd, Pa ymadrodd yw hwn! gan ei fod ef trwy awdurdod a nerth yn gorchymyn yr ysbrydion aflan, a hwythau yn myned allan.

37 A son amdano a aeth allan i bob man or wlad oddi amgylch,

38 A phan gyfododd yr lesu or synagog, efe a aeth i mewn i. dŷ Simon. Ac yr oedd chwegr Simon yn glaf o gryd blin: a bwy a atolygasant .arno drosti hi.

39 Ac efe a safodd uwch ei phen hi, ac 3 geryddodd y cryd; ar cryd ai gadawodd hi: ac yn y fan hi a gyfododd, ac .a wasanactliudd arnynt hwy.

40 A phan fachludodd yr haul, pawl) at ucJd ganddynt .rai cleifion o airOyw glefydau, au dygasant hwy ato ef; ac efe ,i roddes el ddwylo ar bob t(fi oUonynt, ac ,iu hiachaodd hwynt.

41 Ar cythreuliaid hefyd a aethant .illan o lawer dan lefain a dywedyd, Ti yw Crist, Mab Duw. Ac efe au ceryddod < t iiwynt, ac ni adawai iddynt ddywedyd y gwyddent mai efe oedd y Crist.

42 Ac wedi ei myned hi yn ddydd, efe a aeth allan, ac a gychwynnodd i Ie. diffaith: ar bobloedd ai ceisiasant ef, a hwy a ddafithant hyd ato, ac ai hataliasant ef rhag myned ymaith oddiwrthynt.

43 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Ytt wir y mae yn rhaid i mi bregethu teymas Dduw i ddinasoedd eraill hefyd: canyss is hyn ym danfonwyd.

44 Ac yr oedd efe yn pregethu yn syaa gogau Galilea.

PENNOD 5

1 Bu hefyd, ar bobl yn pwyso ate i wrando gair Duw, yr oedd yntaw yffi sefyll yn ymyl Ilyn Gennesaret;

2 Ac efe a welai ddwy long yn sefyll wrth y Ilyn: ar pysgodwyr a aethent allaa ohonynt, ac oeddynt yn goletia? es rhwydau.

3 Ac efe a aeth i mewn i un or Hongau yr hon oedd eiddo Sinion, ac a ddy munodd arno wthio ychydig oddi wrth y tir. Ac efe a eisteddodd, ac a ddysgodkt y bobloedd allan or llong.

4 A phan beidiodd llefaru, efe a ddywedodd wrth Simon, Gwthia ir dwfn, a bwriwch eich rhwydau am helfa.

5 A Simon a atebodd ac a ddywedodd wrtho, O Peistr, er i ni boeni ar hyd y nos, ni ddaliasom ni ddim: eto ar dy air di mi a fwriaf y rhwyd.

6 Ac wedi iddynt wneuthur hyniiy, hwy a ddaiiasant liaws mawr o bysgad: att rhwyd hwynt a rwygodd.

7 A hwy a amneidiasant ar eu cyf-eillion, oedd yn y lloag arall, i ddyfod iw cynorthwyo hwynt. A hwy a ddaethant, a llanwasant y ddwy loag, onid oeddynt hwy ar soddi.

8 A Simon Pedr, pan. welodd hynnyi a syrthiodd wrth liniaur Iesua gan ddywedyd, Dog- ymaith oddi < wthyf; canys dyn pechadurus wyf fi, O Arglwydd.

9 Oblegid braw a ddaethai amo ef, ar rhai oll oedd gydag ef, oherwydd yr helfa bysgod a ddaliasent hwy;

10 Ar un ffunud ar Iago ac loan hefyd, meibion Sebedeus, y rhai oedd gyfranogion & Siltton. A dywedodd yr Iesu wrth Simon, Nac ofna: o hyn allan y deli ddynk a.

11 Ac wedi iddynt ddwyn y llongau i dir, hwy a adawsant bob peth, ac ai dilynasant ef.

12 A bu, fel yr oedd efe mewn rhyw ddinas, wele ŵr yn llawn or gwahatt- glwyf: a phan welodd efe yr lesru, efe a Syrthiodd ar ei wyneb, ac a ymbiliodd ag ef, gan ddywedyd, O Arglwydd, bs ewyllysi, ti a elli fy nglanhau.

13 Yntau a estynnodd ei law, ac a gyffyrddodd ag ef, gan ddywedyd, Yr wyf yn ewyllysio; bydd lan. Ac yn ebrwydd y gwahanglwyf a aeth ymaith oddi wrtho.

14 Ac efe a orchmynnodd iddo na ddywedai i neb: eithr dos ymaith, a dangos dy hun ir offeiriad, ac offrwm dros dy lanhad, fel y gorchmynnodd Moses, er tystiolaeth iddynt.

15 Ar gair amdano a aeth yn fwy ar led: a llawer o bobloedd a ddaethant ynghyd iw wrando ef, ac iw hiachu ganddo ou clefydau.

16 Ac yr oedd efe yn cilio or neillto yn y dineithwch, ac yn gweddo.

17 A bu ar ryw ddiwrnod, fel yr oedd efe yn athrawiaethu, fod Phariseaid a doctoriaid y gyfraith yn eistedd yno,"y rhai a ddaethent o bob pentref yng Ngalilea, a Jwdea, a Jerwsalem: ac yr oedd gallur Arglwydd iw hiachu hwynt.

18 Ac wele wŷr yn dwyn mewn gwely ddyn a oedd glaf or parlys: a hwy a geisiasant ei ddwyn ef i mewn, ai ddodi ger ei fron ef.

19 A phan na fedrent gael pa ffordd y dygent ef i mewn, o achos y dyrfa, hwy a ddringasant ar nen y tŷ, ac ai gollyngasant ef i waered yn y gwely trwyr priddlechau, yn y canol gerbron yr Iesu.

20 A phan welodd efe eu ffydd hwynt,


efe a ddywedodd wrtho, Y dyn, maddeu- wyd i ti dy bechodau.

21 Ar ysgrifenyddion ar Phariseaid a ddechreuasant ymresymu, gan ddywedyd, Pwy yw hwn sydd yn dywedydf cabledd? pwy a ddichon faddau pechodau ond Duw yn unig?;

22 Ar Iesu, yn gwybod eu hymresymiadau hwynt, a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, Pa resymu yn eich calonnau yr ydych?

23 Pa un hawsaf, ai dywedyd, Madd-euwyd i ti dy bechodau; ai dywedyd, Cyfod, a rhodia?

24 Ond fel y gwypoch fod gan Fab y dyn awdurdod ar y ddaear i faddau pechodau, (eb efe wrth y claf or partys,), Yr wyf yn dywedyd wrthyt, Cyfod, a chymer dy wely, a dos ith dŷ.

25 Ac yn y man y cyfododd efe i fyny yn eu gŵydd hwynt; ac efe a gymerth yr hyn y gorweddai arno, ac a aeth ymaith iw dŷ ei hun, gan ogoneddu Duw.

26 A syndod a ddaeth ar bawb, a hwy a ogoneddasant Dduw; a hwy a lanwyd o ofn, gan ddywedyd, Gwelsom bethau anhygoel heddiw.

27 II Ac ar l y pethau hyn yr aeth efe allan, ac a welodd bublican, ai enw Lefi, yn eistedd wrth y dollfa; ac efe a ddywedodd wrtho, Dilyn fi.

28 Ac efe a adawodd bob peth, ac a gyfododd i fyny, ac ai dilynodd ef.

29 A gwnaeth Lefi iddo wledd fawr yn ei dŷ: ac yr oedd tyrfa fawr o bublicanod ac eraill, yn eistedd gyda hwynt ar y bwrdd.

30 Eithr eu hysgrifenyddion au Phariseaid hwynt a furmurasant yn erbyn e? ddisgyblion ef, gan ddywedyd, Paham yr ydych chwi yn bwyta ac yn yfed gyda phublicanod a phechaduriaid?

31 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, Nid rhaid ir rhai iach wrth feddyg; ond ir rhai cleifion.

32 Ni ddeuthum i alw rhai cyfiawn, ond pechaduriaid, i edifcirwch.

33 A hwy a ddywedasant wrtho, Paham y mae disgyblion loan yn ymprydio yn fynych, ac yn gwneuthur gweddau, ar un modd yr eiddo y Phariseaid; ond yr eiddot ti ynbwyta;ac yn yfed?

34 Yntau a ddywedodd- wrthynt, A ellwch chwi beri i blant yr ystafell briodas ymprydio, tra fyddor priodasfab gyda hwynt?

35 Ond y dyddiau a ddaw, pan ddyger y priodasfab oddi arnynt: ac yna yr ymprydiant yn y dyddiau hynny.

36 Ac efe a ddywedodd hefyd ddameg wrthynt: Ni rydd neb lain o ddilledyn newydd mewn hen ddilledyn: os amgen, y maer newydd yn gwneuthur rhwygiad, ar llain or newydd ni chytuna ar hen.

37 Ac nid yw neb yn bwrw gwin newydd i hen gostrelau: os amgen, y gwin newydd a ddrylliar costrelau, ac efe a red allan, ar costrelau a gollir.

38 Eithr gwin newydd sydd raid ei fwrw mewn costrelau newyddion; ar ddau a gedwir.

39 Ac nid oes neb, gwedi iddo yfed gwin hen, a chwennych y newydd yn y fan: canys efe a ddywed, Gwell ywr hen.

PENNOD 6

1 A bu
ar yr ail prif Saboth, fyned ohono trwyr yd: ai ddisgyblion a dynasant y tywys, ac au bwytasant, gwedi eu rhwbio au dwylo.

2 A rhai or Phariseaid a ddywedasant wrthynt, Paham yr ydych yn gwneuthin yr hyn nid yw gyfreithlon ei wneuthur ar y Sabothau?

3 Ar Iesu gan ateb iddynt a ddywedodd, Oni ddarllenasoch hyn chwaith, yr hyn a wnaeth Dafydd, pan oedd chwant bwyd arno ef, ar rhai oedd gydag ef;

4 Y modd yr aeth efe i mewn i dŷ Dduw ac y cymerth ac y bwytaodd y bara gosod, ac ai rhoddes hefyd ir rhai oedd gydag ef; yr hwn nid yw gyfreithlon ei fwyta, ond ir offeiriaid yn unig?

5 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Y mae Mab y dyn yn Arglwydd ar y Saboth hefyd.

6 A bu hefyd ar Saboth arall, iddo fyned i mewn ir synagog, ac athrawiaethu: ac yr oedd yno ddyn ai law ddeau wedi gwywo.

7 Ar ysgrifenyddion ar Phariseaid ai gwyliasant ef, a iachai efe ef ar y dydd Saboth; fel y caffent achwyn yn ei erbyn ef.

8 Eithr efe a wybu eu meddyliau. hwynt, ac a ddywedodd wrth y dyn oedd ar llaw wedi gwywo, Cyfod i fyny, a saf yn y canol. Ac efe a gyfododd i fyny, ac a safodd.

9 Yr Iesu am hynny a ddywedodd wrthynt, Myfi a ofynnaf i chwi, Beth sydd gyfreithlon ar y Sabothau? gwneuthur da, ynteu gwneuthur drwg? cadw einioes, ai colli?

10 Ac wedi edrych arnynt oll oddi amgylch, efe a ddywedodd wrth y dyn, Estyn dy law. Ac efe a wnaeth felly: ai law ef a wnaed yn iach fel y llall.

11 A hwy a lanwyd o ynfydrwydd, ac a ymddiddanasant y naill wrth y llall, pa beth a wnaent ir Iesu.

12 A bu yn y dyddiau hynny, fyned phono ef allan ir mynydd i weddo; a pharhau ar hyd y nos yn gweddib Duw.

13 A phan aeth hi yn ddydd, efe a alwodd ato ei ddisgyblion: ac ohonynt efe a etholodd ddeuddeg, y rhai hefyd a enwodd efe yn apostolion;

14 Simon (yr hwn hefyd a enwodd efe Pedr.) ac Andreas ei frawd; Iago, ac loan; Philip, a Bartholomeus;

15 Mathew, a Thomas; Iago mab Alffieus, a Simon a elwir Selotes;

16 Jwdas brawd Iago, a Jwdas IscariotJ yr hwn hefyd a aeth yn fradwr.

17 Ac efe a aeth i wacred gyda hwynt, ac a safodd mewn gwastatir; ar dyrfa oi ddisgyblion, a lliaws mawr o bobl o holl Jwdea a Jerwsalem, ac o duedd mor Tyrus a Sidon, y rhai a ddaeth i wrando arno, ac iw hiachu ou clefydau,

18 Ar rhai a flinid gan ysbrydion aflan: a hwy a iachawyd.

19 Ar holl dyrfa oedd yn ceisio cyffwrdd ag ef; am fod nerth yn myned ohono aUan, ac yn iachu pawb.

20 Ac efe a ddyrchafodd ei olygon ar ei ddisgyblion, ac a ddywedodd, Gwyn eieh byd y tlodion: canys eidduch chwi yw teyrnas Dduw.

21 Gwyn eich byd y rhai ydych yn dwyn newyn yr awr hon: canys chwi a ddigonir. Gwyn eich byd y rhai ydych yn wylo yr awr hon: canys chwi a chwerddwch.

22 Gwyn eich byd pan ych casao dynion, a phan ych didolant oddi wrthynt, ac ych gwaradwyddant, ac y bwriant eich enw allan megis drwg, er mwyn Mab y dyn.

23 Byddwch lawen y dydd hwnnw, a llemwch; canys wele, eich gwobr sydd fawr yn y nef: oblegid yr un ffunud y gwnaeth eu tadau hwynt ir proffwydi.

24 Eithr gwae chwir cyfoethogion! canys derbyniasoch eich diddanwch.

25 Gwae chwir rhai llawn! canys chwi a ddygwch newyn. Gwae chwir rhai a chwerddwch yr awr hon! canys chwi a alerwch ac a wylwch.

26 Gwae chwi pan ddywedo pob dyn yn dda amdanoch! canys felly y gwnaeth eu tadau hwynt ir gau broffwydi.

27 Ond yr wyf yn dywedyd wrthych chwi y rhai ydych yn gwrando, Cerwch eich gelynion; gwnewch dda ir rhai ach casant:

28 Bendithiwch y rhai ach melltithiant, a gweddwch dros y rhai ach drygant.

29 Ac ir hwn ath drawo ar y naill gern, cynnig y llall hefyd; ac ir hwn a ddygo ymaith dy gochi, na wahardd dy bais hefyd.

30 A dyro i bob un a geisio gennyt; a chan y neb a fyddon dwyn yr eiddot, na chais cilchwyl.

31 Ac fel y mynnech wneuthur o ddynion i chwi, gwnewch chwithau iddynt yr un ffunud.

32 Ac os cerwch y rhai ach carant chwithau, pa ddiolch fydd i chwi? oblegid y mae pechaduriaid hefyd yn carur rhai au car hwythau.

33 Ac os gwnewch dda ir rhai a wnant dda i chwithau, pa ddiolch fydd i chwi? oblegid y maer pechaduriaid hefyd yn gwneuthur yr un peth.

34 Ac os rhoddwch echwyn ir rhai yr ydych yn gobcithio y cewch chwithau ganddynt, pa ddiolch fydd i chwi? oblegid y maer pechaduriaid hefyd yn rhoddi echwyn i bechaduriaid, fel y derbyniont y cyffelyb.

35 Eithr cerwch eich gelynion, a gwnewch dda, a rhoddwch echwyn, heb obeithio dim drachefn; ach gwobr a fydd mawr, a phlant fyddwch ir Goruchaf: eanys daionus yw efe ir rhai anniolchgar a drwg.

36 Byddwch gan hynny drugaroglon, megis ag y mae eich Tad yn drugarog.

37 Ac na femwch, ac nich bernir: na chondemniwch, ac nich condemnir; maddeuwch, a maddeuir i chwithau:

38 Rhoddwch, a rhoddir i chwi; mesur da, dwysedig, ac wedi ei ysgwyd, ac yn myned trosodd, a roddant yn eich myn-wes: canys ar un mesur ag y mesuroch, y mesurir i chwi drachefn.

39 Ac efe a ddywedodd ddameg wrthynt: a ddichon y dall dywysor dall? oai syrthiant ill dau yn y clawdd?

40 Nid ywr disgybl uwchlaw ei athro; eithr pob un perffailh a fydd fel ei athro.

41 A phaham yr wyt ti yn edrych ar y brycheuyn sydd yn llygad dy frawd, ac nad ydwyt yn ystyried y trawst sydd yn dy lygad dy hun?

42 Neu pa fodd y gelli di ddywedyd wrth dy frawd, Fy mrawd, gad i mi dynnu allan y brycheuyn sydd yn dy lygad, thithau heb weled y trawst sydd yn dy lygad dy hun? O ragrithiwr, bwrw allan y trawst oth lygad dy hun yn gyntaf, ac yna y gweli yn eglur dynnu allan y brycheuyn sydd yn llygad dy frawd.

43 Canys nid yw pren da yn dwyn ffrwyth drwg; na phren drwg yn dwyn. ffrwyth da.

44 Oblegid pob pren a adwaenir wrth ei ffrwyth ei hun: canys nid oddi ar ddrain y casglant ffigys, nac oddi ar berth yr heliant rawnwin.

45 Y dyn da, o ddaionus drysor ei galon, a ddwg allan ddaioni; ar dyn drwg, & ddrygionus drysor ei galoo, a ddwg allan ddrygioni: canys o helaethrwydd y galoti y mae ei enau yn llefaru.

46 Paham hefyd yr ydych yn fy ngalw i, Arglwydd, Arglwydd, ac nad ydych yn gwneulhur yr hyn yr wyf yn l ddywedyd?

47 Pwy bynnag a ddl ataf fi, ac a wrendy fy ngeiriau, ac au gwnelo hwynt, mi a ddangosaf i chwi i bwy y mae efe yn gyffelyb:

48 Cyffelyb yw i ddyn yn adeiladu tŷ, yr hwn a gloddiodd, ac a aeth yn ddwfn, ac a osododd ei sail ar y graig: a phan ddaeth llifeiriant, y llifddyfroedd a gurodd ar y tŷ hwnnw, ac ni allai ei siglo; canys yr oedd wedi ei seilio ar y graig.

49 Ond yr hwn a wrendy, ac ni wna, cyffelyb yw i ddyn a adeiladai dy ar y ddaear, heb sail; ar yr hwn y curodd y llifddyfroedd, ac yn y fan y syrthiodd: a chwymp y tŷ hwnnw oedd fawr.

PENNOD 7

1
A wedi iddo orffen ei holl ymadroddion lle y clywair bobl, efe a aethi mewn i Gapernaum.

2 A gwas rhyw ganwriad, yr hwn oedd annwyl ganddo, oedd yn ddrwg ei hwyl, ymron marw.

3 A phan glybu efe son am yr Iesu, efe a ddanfonodd ato henuriaid yr Iddewon, gan atolwg iddo ddyfod a iachu ei was ef.

4 Y rhai pan ddaethant at yr Iesu, a atolygasant arno yn daer, gan ddywedyd, Oblegid y mae efe yn haeddu cael gwneuthur ohonot hyn iddo;

5 Canys y mae yn caru ein cenedl m, ac , efe a adeiladodd i ni synagog.

6 Ar Iesu a aeth gyda hwynt. Ac efe weithian heb fod nepell oddi wrth y tŷ, y canwriad a anfonodd gyfeillion ato, gan ddywedyd wrtho, Arglwydd, na phoena; canys nid wyf fi deilwng i ddyfod ohonot dan fy nghronglwyd: i

7 Oherwydd paham nim jiybiais fy hun \ , yn deilwng i ddyfod atat: eithr dywed y gair, a iach fydd fy ngwas.

8 Canys dyn wyf finnau wedi fy ngosod , dan awdurdod, a chennyf filwyr danaf: ac meddaf wrth hwn, DOS, ac efe a a; ac wrth arall. Tyred, ac efe a ddaw; ac wrth fy ngwas, Gwna hyn, ac efe ai gwna.

9 Pan glybur Iesu y pethau hyn, efe a ryfeddodd wrtho, ac a drodd, ac a ddywedodd wrth y bobl .oedd yn ei ganlyn, Yr ydwyf yn dywedyd i chwi, Ni chefais gymaint ffydd, naddo yn yr Israel.

10 Ar rhai a anfonasid, wedi iddynt ddychwelyd ir tŷ, a gawsant y gwas a fuasai glaf, yn holliach.

11 A bu drannoeth, iddo ef fyned i ddinas a elwid Nain; a chydag ef yr aeth llawer oi ddisgyblion, a thyrfa fawr.

12 A phan ddaeth efe yn agos at borth y ddinas, wele, un marw a ddygid allan, yr hwn oedd unig fab ei fam, a honno yn weddw: a bagad o bobl y ddinas oedd gyda hi.

13 Ar Arglwydd pan welodd hi, a gymerodd drugaredd arni, ac a ddywedodd wrthi, Nac wyla.

14 A phan ddaeth atynt, efe a gyff-yrddodd ar elor: ar rhai oedd yn ei dwyn, a safasant. Ac efe a ddywedodd, Y mab ieuanc, yr wyf yn dywedyd wrthyt, Cyfod.

15 Ar marw a gyfododd yn ei eistedd, ac a ddechreuodd lefaru. Ac efe ai rhoddes iw fam.

16 Ac ofn a ddaeth ar bawb: a hwy a ogoneddasant Dduw, gan ddywedyd, Proffwyd mawr a gyfododd yn ein plith, ac, Ymwelodd Duw ai bobl.

17 Ar gair hwn a aeth allan amdano trwy holl Jwdea, a thrwy gwbl or wlad oddi amgylch.

18 Ai ddisgyblion a fynegasant i loan hyn oll.

19 Ac loan, wedi galw rhyw ddau oll ddisgyblion ato, a anfonodd at yr Iesu, gan ddywedyd, Ai ti ywr hwn sydd yn dyfod? ai un arall yr ym yn ei ddisgwyl?

20 Ar gwŷr pan ddaethant ato, a ddywedasant, loan Fedyddiwr an danfonodd ni atat ti, gan ddywedyd, Ai ti ywr hwn sydd yn dyfod? ai arall yr ym yn ei ddisgwyl?

21 Ar awr honno efe a iachaodd liiwer oddi wrth glefydau, a phlau, ac ysbrydion drwg; ac i lawer o ddcilhon y rhoddes etc eu golwg.

22 Ar Iesu a atebodd;IL;i (.Idywedodd wrthynt, Ewch, a mynegwch i loan y pethau a welsoch ac a glywsocli; fod y deillion yn gweled eilwaith, y cloffion yn rhodio, y gwahanglwyfus wedi en glanhau, y byddariaid yn clywed, y meirw yn cyfodi, y tlodion yn derbya yr efengyl.

23 A gwyn ei fyd y neb ni rwystrir ynof fi.

24 Ac wedi i genhadau loan fyned ymaith, efe a ddechreuodd ddywedyd wrth y bobloedd am loan. Beth yr aethoch allan ir diffeithwch iw weled? Ai corsen yn siglo gan wynt?

25 Ond pa beth yr aethoch allan iw weled? Ai dyn wedi ei ddilladu a dillad esmwyth? Wele, y rhai sydd yn arfer dillad anrhydeddus, a moethau, mewn palasau brenhinoedd y maent.

26 Eithr beth yr aethoch allan iw wefed? Ai proffwyd? Yn ddiau meddaf ichwi, a llawer mwy na phroffwyd.

27 Hwn yw efe am yr un yr ysgrifennwyd, Wele, yr wyf fi yn anfon fy nghennad o flaen dy wyneb, yr hwn a baratoa dy ffordd oth flaen.

28 Canys meddaf i chwi, Ymhlith y rhai a aned o wragedd, nid oes broffwyd mwy nag loan Fedyddiwr: eithr yr hwn sydd leiaf yn nheyrnas Dduw, sydd fwy nag ef.

29 Ar holl bobl ar oedd yn gwrando, ar publicanod, a gyfiawnhasant Dduw, gwedi eu bedyddio a bedydd loan.

30 Eithr y Phariseaid ar cyfreithwyr yn eu herbyn eu hunain a ddiystyrasant gyngor Duw, heb eu bedyddio ganddo.

31 A dywedodd yr Arglwydd, I bwy gan hynny y cyffclybaf ddynion y genhedlaeth hon? ac i ba beth y maent yn debyg?

32 Tebyg ydynt i blant yn eistedd yn y farchnud, ac yn llcfain wrth ei gilydd, ac yn dywedyd, Canasom bibau i chwi, ac ni ddawnsinsoch; cwynfanasom i chwi, ac nid wylasoch.

33 Canys daeth loan Fedyddiwr heb na bwyta bara, nac yfed gwin; a chwi a ddywedwch, Y mae cythraul gnnddo.

34 Daeth Mab y dyn yn bwyta ac yn yfed; ac yr ydych yn dywedyd, Wele ddyn glwth, ac yfwr Rwm, cyfaill piab-licanod a phechiidiin;iid.

35 A doethineb a gyfiawnhawyd gan bawt oi phlant.

36 Ac un or Phariseaid a ddymunodd arno fwyta gydag ef: ac yntau a aeth i dyr pharisead, ac a eisteddodd i fwyta.

37 Ac wele, gwraig yn y ddinas, yr hon oedd bechadures, pan wybu hi fod yr Iesu yn eistedd ar y bwrdd yn nhyr Pharisead, a ddug flwch o ennaint:

38 A chan sefyll wrth ei draed ef or tu l, ac wylo, hi a ddechreuodd olchi ei draed ef a dagrau, ac au sychodd a gwalli ei phen: a hi a gusanodd ei draed ef, ac au hirodd ar ennaint.

39 A phan welodd y Pharisead, yr hwn ai gwahoddasai, efe a ddywedodd ynddo ei luin, gan ddywedyd, Pe bai hwn brofiwyd, efe a wybuasai pwy, a pha fath wraig ywr hon sydd yn cyffwrdd ag ef: canys pechadures yw hi.

40 Ar Iesu gan ateb a ddywedodd wrtho, Simon, y mae gennyf beth iw ddywedyd wrthyt. Yntau a ddywedodd, Athro, dywed.

41 Dau ddyledwr oedd ir un echwynnwr: y naill oedd arno bum can ceiniog o ddyled, ar llall ddeg a deugain.

42 A phryd nad oedd ganddynt ddim i dalu, efe a faddeuodd iddynt ill dau. Dywed gan hynny, pwy or rhai hyn ai car ef yn fwyaf?

43 A Simon a atebodd ac a ddywedodd, Yr\yf fin tybied mair hwn y maddeuodd efe iddo fwyaf. Yntau a ddywedodd wnbo, Uniawn y bernaist.

44 Ac efe a drodd at y wraig, ac a ddywedodd wrth Simon, A weli dir wraig hon? mi a ddeuthum ith dy di, ac ni roddaist i mi ddwfr im traed: ond hon a olcbodd fy nhraed a dagrau, ac au sychodd a gwallt ei phen.

45 Ni roddaist i mi gusan: ond hon, er pan ddeuthum i mewn, ni pheidiodd chusanu fy nhraed.

46 Fy mhen ag olew nid iraist: ond hon a iiodd fy nhraed ag ennaint.

4; Oherwydd paham y dywedaf wrthyt, Maddeuwyd ei hami bechodau hi; oblegid hi a garodd yn fawr: ond y neb y niaddeuer ychydig iddo, a gar ychydig.

48 Ac efe a ddywedodd wrthi, Maddeuwyd i ti dy bechodau.

49 Ar rhai oedd yn cydeistedd i fwyta a ddechreuasant ddywedyd ynddynt eu hunain, Pwy yw hwn sydd yn maddau pechodau hefyd?

50 Ac efe a ddywedodd wrth y wraig, Dy ffydd ath gadwodd; dos mewn tangnefedd.

PENNOD 8

1 A bu
wedi hynny, iddo fyned trwy bob dinas a thref, gan bregethu, ac efengylu teyrnas Dduw: ar deuddeg oedd gydag ef;

2A gwragedd rai, ar a iachesid oddi wrth ysbrydion drwg a gwendid; Mair yr hon a elwid Magdalen, or hon yr aethai saith gythraul allan;

3 Joanna, gwraig Chusa goruchwyliwr Herod, a Susanna, a llawer eraill, y rhai oedd yn gweini iddo or pethau oedd ganddynt.

4 Ac wedi i lawer o bobl ymgynnull ynghyd, a chyrchu ato o bob dinas, efe a ddywedodd ar ddameg:

5 Yr heuwr a aeth allan i hau ei had: ac wrth hau, peth a syrthiodd ar ymyl y ffordd, ac a fathrwyd; ac ehediaid y nef ai bwytaodd.

6 A pheth arall a syrthiodd ar y graig; a phan eginodd, y gwywodd, .am nad oedd iddo wlybwr.

7 A pheth arall a syrthiodd ymysg drain; ar drain a gyd-dyfasant, ac ai tagasant ef.

8 A pheth arall a syrthiodd ar dir da; ac a eginodd, ac a ddug ffrwyth ar ei ganfed. Wrth ddywedyd y pethau hyn, efe a lefodd, Y neb sydd a chlustiau ganddo i wrando, gwrandawed.

9 Ai ddisgyblion a ofynasant iddo, gan ddywedyd. Pa ddameg oedd hon?

10 Yntau a ddywedodd, I chwi y rhoddwyd gwybod dirgeloedd teyrnas Dduw; eithr i eraill ar ddamhegion; fel yn gweled na welant, ac yn clywed na-ddeallant.

11 A dymar ddameg: Yr had yw gair Duw.


12 Ar rhai ar ymyl y ffordd, ydywr rhai sydd yn gwrando, wedi hynny y inaer diafol yn dyfod, ac yn dwyn ymaith y gair ou calon hwynt, rhag iddynt gredu,

1 bod yn gadwedig.

13 Ar rhai ar y graig, ywr rhai pan glywant, a dderbyniant y gair yn llawen; ar rhai hyn nid oes ganddynt wreiddyn, y rhai sydd yn credu dros amser, ac yn amser profedigaeth yn cilio.

14 Ar hwn a syrthiodd ymysg drain, ywr rhai a wrandawsant; ac wedi iddynt fyned ymaith, hwy a dagwyd gan ofalon, J golud, a melyswedd buchedd, ac nid ydynt yn dwyn ffrwyth i berffeithrwydd.

15 Ar hwn ar y tir da, ywr rhai hyn, y rhai a chalon hawddgar a da, ydynt yn gwrandor gair, ac yn ei gadw, ac yn dwyn ffrwyth trwy amynedd.

16 Nid yw neb wedi golau cannwyll, yn ei chuddio hi a llestr, neu yn ei dodi dan wely; eithr yn ei gosod ar ganhwyllbren, fel y caffor rhai a ddl i mewn weled y goleuni.

17 Canys nid oes dim dirgel, ar ni bydd amlwg; na dim cuddiedig, ar nis gwybyddir, ac na ddaw ir golau.

18 Edrychwch am hynny pa fodd y clywoch: canys pwybynnag y mae ganddo, y rhoddir iddo; ar neb nid oes ganddo, ie, yr hyn y maen tybied ei fod ganddo, a ddygir oddi arno.

19 Daeth ato hefyd ei fam ai frodyr; ac ni allent ddyfod hyd ato gan y dorf.

20 A mynegwyd iddo, gan rai, yn dywedyd, Y mae dy fam ath frodyr yn sefyll allan, yn ewyllysio dy weled.

21 Ac efe a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, Fy mam i am brodyr i ywr rhai hyn sydd yn gwrando gair Duw, ac yn ei wneuthur.

22 A bu ar ryw ddiwrnod, ac efe a aeth i long, efe ai ddisgyblion: a dywedodd wrthynt. Awn trosodd ir tu hwnt ir llyn. A hwy a gychwynasant.

23 Ac fel yr oeddynt yn hwylio, efe a hunodd: a chawod o wynt a ddisgynnodd ar y llyn; ac yr oeddynt yn llawn o ddwfr, ac mewn enbydrwydd.

24 A twy a aethant ato, ac ai denroes- ant ef, gan ddywedyd, O Feistr, Feistr, darfu amdanom. Ac efe a gyfododd, ac a geryddodd y gwynt ar tonnau dwfr: a hwy a beidiasant, a hi a aeth yn dawel.

25 Ac efe a ddywedodd wrthynt. Pa le y mae eich ffydd chwi? A hwy wedi ofni, a ryfeddasant, gan ddywedyd wrth ei gilydd, Pwy yw hwn, gan ei fod yn gorchymyn ir gwyntoedd ac ir dwfr hefyd, a hwythau yn ufuddhau iddo?

26 A hwy a hwyliasant i wlad y Gadareniaid, yr hon sydd or tu arall, ar gyfer Galilea.

27 Ac wedi iddo fyned allan i dir, cyf-arfu ag ef ryw ŵr or ddinas, yr hwn oedd ganddo gythreuliaid er ys talm o amser; ac ni wisgai ddillad, ac nid arhosai mewn tŷ, ond yn y beddau.

28 Hwn, wedi gweled yr Iesu, a dolef-ain, a syrthiodd i lawr ger ei fron ef, ac a ddywedodd llef uchel, Beth sydd i mi thi, O Iesu. Fab Duw goruchaf? yr wyf yn atolwg i ti nam poenech.

29 (Canys efe a orchmynasai ir ysbryd aflan ddyfod allan or dyn. Canys llawer o amserau y cipiasai ef: ac efe a gedwid yn rhwym a chadwynau, ac a llyffetheiriau; ac wedi dryllior rhwymau, efe a yrrwyd gan y cythraul ir diffeithwch.)

30 Ar Iesu a ofynnodd iddo, gan ddywedyd, Beth yw dy enw di? Yntau a ddywedodd, Lleng: canys llawer o gythreuliaid a aethent iddo ef.

31 A hwy a ddeisyfasant arno, na orchmynnai iddynt fyned ir dyfnder.

32 Ac yr oedd yno genfaint o foch lawer yn pori ar y mynydd: a hwynt-hwy a atolygasant iddo adael iddynt fyned i mewn ir rhai hynny. Ac efe a adawodd iddynt.

33 Ar cythreuliaid a aethant allan or dyn, ac a aethant i mewn ir moch: ar genfaint a ruthrodd oddi ar y dibyn ir llyn, ac a foddwyd.

34 A phan welodd y meichiaid yr hyn a ddarfuasai, hwy a ffoesant, ac a aethant, ac a fynegasant yn y ddinas, ac yn y wlad.

35 A hwy a aethant allan i weled y peth a wnaethid; ac a ddaethant at yr Iesu, ac a gawsant y dyn, or hwn yr aethair s. me 8, 9 cythreiriiaid allan, yn ei ddillad, ai iawn bwyll, yn eistedd wrth draed yr Iesu: a hwy a ofnasant .;

36 Ar rhai a welseat, a fynegasant hefyd iddynt "pa fodd yr iachasid y cythreulig.

37 Ar holl liaws o gylch gwlad y Gadareniaid a ddymunasant arno fyned ymaith oddi wrthynt; am eu bod mewn ofn mawr. Ac efe wedi myned ir llong, a ddychwelodd.

38 Ar gŵr or hwn yr aethair cythreuliaid allan, a ddeisyfodd amo gael bod gydag ef: eithr yr Iesu ai danfonodd ef ymaith, gan ddywedyd,

39 Dychwel ith dŷ, a dangos faint .o bethau a wnaeth Duw i ,fi. Ac efe a aetti, dan bregethu trwy gwbl-or ddinas, faint a wnaethair Iesu iddo.

40 A bu, pan ddychwelodd yr Iesu, dderbyn or bobl ef: canys1 yr oeddynt ofl yn disgwyl amdano ef.

41 Ac wele, daeth gŵr ai enw Jairus; ac efe oedd lywodraethwr y synagog; ac efe a syrthiodd wrth draed yr Iesu, ac a atolygodd iddo ddyfod iw dy ef:

42 Oherwydd yr oedd iddo ferch unig-anedig, ynghylch deuddeng mlwydd oed, a hon oedd yn marw. Ond fel yr oedd efe yn myned, y bobloedd ai gwasgent ef.

43 A gwraig, yr hon oedd mewn diferlif gwaed er ys deuddeng mlynedd, yr hon a dreuliasai ar ffisigwyr ei hoB fywyd, ac nis gallai gael gan neb ei hiachau,

44 A ddaeth or tu cefn, ac a gyfryrddodd ag ymyl ei wisg ef: ac yn y fan y safodd diferlif ei gwaed hi.

45 A dywedodd yr Iesu, Pwy yw a gyrfyrddoddami? Ac a phawb yn gwadu, y dywedodd Pedr, ar rhai oedd gydag ef, O Feistr, y maer bobloedd yn dy wasgu, ac yn dy flino; ac a ddywedi di, Pwy yw a gyfEyrddodd a mi?

46 Ar Iesu a ddywedodd, Rhyw un a gyffyrddodd a mi: canys mi a wn fyned rhinwedd allan ohonof.

47 A phan welodd y wraig nad oedd hi guddiedig, hi a ddaeth dan grynu, ac a syrthiodd ger ei fron ef, ac a fynegodd iddo, yng ngwydd yr holl bobl, am ba achos y cyffyrddasai hi ag ef, ac fel yr iachasid hi yn ebrwydd. .

48 Yntau a ddywedodd wrthi, Cymer gysur, ferch; dy ffydd ath iachaodd; dos mewn tangnefedd.

49 Ac efe eto yn llefaru, daeth un o dy llywodraethwr y synagog, gaa:ddywedyd wrtho, Bu farw dy ferch: na phoena mor Athro.

50 Ar Iesu pan glybu hyn, ai hatebodd ef, gan ddywedyd, Nac ofna; cred yn unig, a hi a iacheir.

51 Ac wedi ei fyned efir tŷ, ni adawodd i neb ddyfod i mewn, ond Pedr,:ac Iago, ac loan, a thad yr eneth ai mam.

52 Ac wylo a wnaethant oll, a chwynfan amdani. Eithr efe a ddywedodd, Nac wylwch: nid marw hi, eithr cysgu y mae.

53 A hwy ai gwatwarasant ef, am iddynt wybod ei marw hi.

54 Ac efe au bwriodd hwynt oll allan, ac ai cymerth hi erbyn ei llaw, ac a lefodd, gan ddywedyd, Herlodes, cyfod.

55 Ai hysbryd hi a ddaeth drachefn, a hi a gyfododd yn ebrwydd: ac efe a orchmynnodd roi bwyd iddi.

56 A synnu a wnaeth ar ei rhieni hi: ac efe a orchmynnodd iddynt, na ddywed-enl i neb y peth a wnaethid.

PENNOD 9

1 A efe a alwodd ynghyd ei ddeuddeg disgybl, ac a roddes iddynt feddiant ac awdurdod ar yr holl gythreuliaid, ac i iachu clefydau.

2 Ac efe au hanfonodd hwynt i bregethu teyrnas Dduw, ac i iachaur rhai cleifion.

3 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Na chymerwch ddim ir daith, na ffyn nac ysgrepan, na bara, nac arian; ac na fydded gennych ddwy bais bob un.

4 Ac i ba dy bynnag yr eloch i mewn, arhoswch yno, ac oddi yno ymadewch.

5 A pha rai bynnag nich derbyniant, pan eloch allan or ddinas honno, ysgydwch hyd yn oed y llwch oddi wrth eich traed, yn dystiolaeth yn eu herbyn hwynt. -1

6 Ac wedi iddynt fyned allan, hwy a aethaHt trwyr trefis gan teegethur efengyl, a iachu ym mhob lle.

7 A Herod y tetrarch a glybur ewblott a wnaethid ganddo; ac efe a betrusodd, am fad rhai yn dywedyd gyfodi loan o feirw;

8 A rhai eraill, ymddangos o Eleias;. a rhai eraill, mai proffwyd, un or rhai gynt, a atgyfodasai.

9 A Herod a ddywedodd, loan a dorrais i ei ben: ond pwy ydyw hwn yr wyf yn clywed y cyfryw bethau amdano? Ac yt oedd efe yn ceisio ei weled ef.;

10 Ar apostolion, wedi dychwelyd, a fynegasant iddor cwbl a wnaethent. Ae efe au cymerth hwynt, ac a aeth or neilitu, i le anghyfannedd yn perthyna ir ddiaas a elwir Bethsaida.

11 Ar bobloedd pan wybuant, ai dilynasant ef: ac efe au derbyniodd hwynt, ac a lefarodd wrthynt am deyrnas Dduw, ac a iachaodd y rhai oedd arnynt eisiau eu hiachau.

12 Ar dydd a ddechreuodd hwyrhaa; ar deuddeg a ddaethant, ac a ddywedasant wrtho, Gollwng y dyrfa ymaith, fel y gallont fyned ir trefi, ac ir wlad oddi amgylch, i letya, ac i gael bwyd: canys yr ydym ni yma mewn lle anghyfannedd.

13 Eithr efe a ddywedodd wrthynt, Rhoddwch chwi iddynt beth iw fwyta. A hwythau a ddywedasant, Nid oes gennym ni ond pum forth, a dau bysgodyn, oni bydd inni fyned a phrynu b\vyd ir bobl hyn oll.

14 Canys yr oeddynt ynghylch pum mil o wŷr. Ac efe a ddywedodd wrth ei ddisgyblion, Gwnewch iddynt eistedd yn fyrddeidiau, bob yn ddeg a deugain.

15 Ac felly y gwnaethant, a hwy a wnaethant iddynt oll eistedd.

16 Ac efe a gymerodd y pum. torth, ar ddau bysgodyn, ac a edrychodd i fyny ir nef, ac au bendithiodd hwynt, ac au rorrodd, ac au rhoddodd ir disgyblion iw gosod gerbron y bobl.

17 A hwynt-hwy oll a fwytasant, ac a gawsant ddigon: a chytbdwyd a weddillasai iddynt o friwrwyil, ddeuddeg basgedaid. ,.

18 Bu hefyd, fel yr oedd efe yn gwedd" io ei hunaa, fod ei ddisgyblion gydag ef: ac efe a ofynnodd iddynt, gan ddywedyd, Pwy y maer bobl yn dywedyd fy mod i?

19 Hwythau gan ateb a ddywedasanty loan Fedyddiwr; ond eraill, mai Eleias; ac-eraill, mai rhyw broffwyd or rhai gyat a-atgyfododd.

20 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Ond pwy yr ydych chwi yn dywedyd fy mod ii A Phedr gan ateb a ddywedodd, Crist ,,Duw.

21 Ac efe a roes orchymyn arnynt, ac a archodd iddynt na ddywedent hynny i neb;

22 Gan ddywedyd, Maen rhaid i Fab y dyn oddef llawer, ai wrthod gan yr henuriaid, ar archoffeiriaid, ar ysgrifenyddion, ai ladd, ar trydydd dydid atgyfodi.

23 Ac efe a ddywedodd wrth bawb, Os ewyllysia neb ddyfod ar fy l i, ymwaded ag ef ei hun, a choded ei grees beunydd, a dilyned fi.

24 Canys pwy bynnag a ewyllysio gadw ei einioes, ai cyll; ond pwy bynnag a gollo ei einioes om hachos i, hwnnw ai ceidw hi.

25 Canys pa lesad i ddyn, er ennill yr holl fyd, ai ddifethai hun, neu fod wedi ei golli?

26 Canys pwy bynnag fyddo cywilydd ganddo fi am geiriau, hwnnw fydd gywilydd gan Fab y dyn, pan ddelo yn ei ogoniant ei hun, ar Tad, ar angylion sanctaidd.

27 Eithr dywedaf i chwi yn wir, Y mae rhai or sawl sydd yn sefyll yma ar nid archwaethant angau, hyd oni welont, deyrnas Dduw.

28 A bu, ynghylch wyth niwrnod wedir geiriau hyn, gymryd ohono ef Pedr, ac loan, ac Iago, a myned i fyny ir mynydd i weddo.

29 Ac fel yr oedd efe yn gweddo, gwedd ei wynepryd ef a newidiwyd, ai wisg oedd yn wen ddisglair.

30 Ac wele, dau ŵr a gydymddi-ddanodd agef,yrhaioedd Moses acEleias:

31 Y rhai a yniddangosasant mewn gogoniant, ac a ddywedasarit am ei


ymadawiad ef, yr hwn a gyflawnai efe yn Jerwsalem.

32 A Phedr, ar rhai oedd gydag ef, oeddynt wedi trymhau gan gysgu: a phan ddihunasant, hwy a welsant ei ogoniant ef, ar ddau ŵr y rhai oedd yn sefyll gydag ef.

33 A bu, a hwy yn ymado oddi wrtho ef, ddywedyd o Pedr wrth yr Iesu, O Feistr, da yw i ni fod yma: a gwnawn dair pabell; un i ti, ac un i Moses, ac un i Eleias: heb wybod beth yr oedd yn ei ddywedyd.

34 Ac fel yr oedd efe yn dywedyd hyn, daeth cwmwl, ac au cysgododd hwynt: a hwynt-hwy a ofnasant wrth fyned ohonynt ir cwmwl.

35 A daeth llef allan or cwmwl, gan ddywedyd, Hwn yw fy Mab annwyl; gwrandewch ef.

36 Ac wedi bod y llef, cafwyd yr Iesu yn unig. A hwy a gelasant, ac ni fynegasant i neb y dyddiau hynny ddim or pethau a welsent.

37 A darfu drannoeth, pan ddaethant i waered or mynydd, i dyrfa fawr gyfarfod g ef.

38 Ac wele, gŵr or dyrfa a ddolefodd, gan ddywedyd, O Athro, yr wyfyn atolwg i ti, edrych ar fy mab; canys fy unig-anedig yw.

39 Ac wele, y mae ysbryd yn ei gymryd ef, ac yntau yn ddisymwth yn gweiddi; ac y maen ei ddryllio ef, hyd oni falo ewyn; a braidd yr ymedy oddi wrtho, wedi iddo ei ysigo ef.

40 Ac mi a ddeisyfais ar dy ddisgyblion di ei fwrw ef allan; ac nis gallasant.

41 Ar Iesu gan ateb a ddywedodd, O genhedlaeth anffyddlon a throfaus, pa hyd y byddaf gyda chwi, ac ych goddefaf? dwg dy fab yma.

42 Ac fel yr oedd efe eto yn dyfod, y cythraul ai rhwygodd ef, ac ai drylliodd: ar Iesu a geryddodd yr ysbryd aflan, ac a iachaodd y bachgen, ac ai rhoddes ef iw dad.

43 A brawychu a wnaethant oll gan fawredd Duw. Ac a phawb yn rhyfeddu am yr holl bethau a wnaethair Iesu, efe a ddywedodd wrth ei ddisgyblion,

44 Gosodwch chwi yn eich clustiau yr ymadroddion hyn: canys Mab y dyn a draddodir i ddwylo dynion.

45 Eithr hwy ni wybuant y gair hwn, ac yr oedd yn guddiedig oddi wrthynt, fel nas deallent ef: ac yr oedd arnynt arswyd ymofyn ag ef am y gair hwn.

46 A dadl a gyfododd yn eu plith, pwy a fyddai fwyaf ohonynt.

47 Ar Iesu, wrth weled meddwl eu calon hwynt, a gymerth fachgennyn, ac ai gosododd yn ei ymyl,

48 Ac a ddywedodd wrthynt, Pwy bynnag a dderbynior bachgennyn hwn yn fy enw i, sydd yn fy nerbyn i; a phwy bynnag am derbynio i, sydd yn derbyn yr hwn am hanfonodd i: canys yr hwn sydd leiaf yn eich plith chwi oll, hwnnw a fydd mawr.

49 Ac loan a atebodd ac a ddywedodd, O Feistr, ni a welsom ryw un yn dy enw di yn bwrw allan gythreuliaid; ac a waharddasom iddo, am nad oedd yn canlyn gyda ni.

50 Ar Iesu a ddywedodd wrtho, Na waherddwch iddo: canys y neb nid yw in herbyn, trosom ni y mae

51 A bu, pan gyflawnwyd y dyddiau ( y cymerid ef i fyny, yntau a roddes ei fryd ar fyned i Jerwsalem.

52 Ac efe a ddanfonodd genhadau o flaen ei wyneb: a hwy wedi myned, a aethant i mewn i dref y Samariaid, i baratoi iddo ef.

53 Ac nis derbyniasant hwy ef, oblegid fod ei wyneb ef yn tueddu tua Jerwsalem.

54 Ai ddisgyblion ef,. Iago ac loan, pan welsant, a ddywedasant, Arglwydd, a fynni di ddywedyd ohonom am ddyfod tn i lawr or nef, au difa hwynt, megis y gwnaeth Eleias?

55 Ac efe a drodd, ac au ceryddodd hwynt; ac a ddywedodd, Ni wyddoch o ba ysbryd yr ydych chwi.

56 Canys ni ddaeth Mab y dyn i ddistrywio eneidiau dynion, ond iw cadw. A hwy a aethant i dref arall.

57 A bu, a hwy yn myned, ddywedyd o ryw un ar y ffordd wrtho ef, Arglwydd, mi ath ganlynaf i ba le bynnag yr elych.

58 Ar Iesu a ddywedodd wrtho, Y mae gan y llwynogod ffeuau, a chan adar yr awyr nythod; ond gan Fab y dyn nid oes lle y rhoddo ei ben i lawr.

59 Ac efe a ddywedodd wrth un arall, Dilyn fi. Ac yntau a ddywedodd, Arglwydd, gad imi yn gyntaf fyned a chladdu fy nhad.

60 Eithr yr Iesu a ddywedodd wrtho, Gad ir meirw gladdu eu meirw: ond dos di, a phregetha deyrnas Dduw.

61 Ac un arall hefyd a ddywedodd, Mi ath ddilynaf di, O Arglwydd; ond gad i mi yn gyntaf ganun iach ir rhai sydd yn fy nhy.

62 Ar Iesu a ddywedodd wrtho, Nid oes neb ar sydd yn rhoi ei law ar yr aradr, ac yn edrych ar y pethau sydd oi l, yn gymwys i deyrnas Dduw.

PENNOD 10

1
WEDIR pethau hyn yr ordeiniodd yr Arglwydd ddeg a thrigain eraill hefyd, ac au danfonodd hwynt bob yn ddau o flaen ei wyneb i bob dinas a man lle yr oedd efe ar fedr dyfod.

2 Am hynny efe a ddywedodd wrthynt, Y cynhaeaf yn wir sydd fawr, ond y gweithwyr yn anami: gweddwch gan hynny ar Arglwydd y cynhaeaf, am ddanfon allan weithwyr iw gynhaeaf.

3 Ewch: wele, yr wyf fi yn eich danfon chwi fel wyn ymysg bleiddiaid.

4 Na ddygwch god, nac ysgrepan, nac esgidiau; ac na chyferchwch well i neb ar y ffordd.

5 Ac i ba dy bynnag yr eloch i mewn, yn gyntaf dywedwch, Tangnefedd ir tŷ hwn.

6 Ac o bydd yno fab tangnefedd, eich tangnefedd a orffwys amo: os amgen, hi a ddychwel atoch chwi.

7 Ac yn y tŷ hwnnw arhoswch, gan fwyta ac yfed y cyfryw bethau ag a gaffoch ganddynt: canys teilwng yw ir gweithiwr ei gyflog. Na threiglwch o d9 idy.

8 A pha ddinas bynnag yr eloch iddi, a hwy yn eich derbyn, bwytewch y cyfryw bethau ag a redder ger eich bronnau:

9 Ac iachewch y cleifion a fyddo ynddi, a dywedwch wrthynt, Daeth teyrnas Dduw yn agos atoch.

10 Eithr pa ddinas bynnag yr eloch iddi, a hwy heb eich derbyn, ewch allan iw heolydd, a dywedwch,

11 Hyd yn oed y llwch, yr hwn a lynodd wrthym och dinas, yr ydym yn ei sychu ymaith i chwi: er hynny gwybyddwch hyn, fod teyrnas Dduw wedi nesau atoch.

12 Eithr dywedaf wrthych, mai esmwythach fydd i Sodom yn y dydd hwnnw, nag ir ddinas honno.

13 Gwae di, Chorasin! gwae di, Bethsaida! canys pe gwnelsid yn Nhyrus a Sidon y gweithredoedd nerthol a wnaethpwyd yn eich plith chwi, hwy a edifarhasent er ys talm, gan eistedd mewn sachliain a lludw.

14 Eithr esmwythach fydd i Dyrus a Sidon yn y farn, nag i chwi.

15 A thithau, Capernaum, yr hon a ddyrchafwyd hyd y nef, a dynnir i lawr hyd yn uffern.

16 Y neb sydd yn eich gwrando chwi, sydd yn fy ngwrando i; ar neb sydd yn eich dirmygu chwi, sydd yn fy nirmygu i; ar neb sydd yn fy nirmygu i, sydd yn dirmygur hwn am hanfonodd i.

17 Ar deg a thrigain a ddychwelasant gyda llawenydd, gan ddywedyd, Arglwydd, hyd yn oed y cythreuliaid a ddarostyngir i ni, yn dy enw di.

18 Ac efe a ddywedodd wrthynt. Mi a welais Satan megis mellten, yn syrthio or nef.

19 Wele, yr ydwyf fi yn rhoddi i chwi awdurdod i sathru ar seirff ac ysgorpionau, ac ar holl gryfder y gelyn: ac nid oes dim a wna ddim niwed i chwi.

20 liithr yn hyn na lawenhewch, fod yr ysbrydion wedi eu darostwng i chwi; ond ll.iwcnhewch yn hytrach, am fod eich cnwau yn ysgrifenedig yn y nefoedd.

21 Yr awr honno yr Iesu a lawcn-ychodd yn yr ysbryd, ac a ddywedodd, Yr wyf yn diolch i ti, O Dad, Arglwydd nef a daear, am guddio ohonot y pethau hyn oddi wrth y doethion ar deallus, au datguddio ohonot i rai bychain: yn wir, O Dad; oblegid fefly y gwelid yn dda yn dy edwg di.

22 Fob peth a roddwyd i mi gan fy Nhad: ac ni w^yr neb pwy ywr Mab, ond y Tad; na phwy ywr Tad, ond y Mab, ar neb y mynnor Mab ei ddatguddio iddo.

23 Ac efe a drodd at ei ddisgyblion, ac a ddywedodd or neillta, Gwyn fyd y llygaid sydd yn gweled y pethau yi ydych chwi yn eu gweled:

24 Canys yr wyf yn dywedyd i chwi, ewyllysio o lawer o broffwydi a brentanoedd weled y pethau yr ydych chwi yn eu gweled, ac nis gwelsant; a chlywed y pethau yr ydych chwi yn eu clywed, ac nis clywsant.

25 Ac wele, rhyw gyfreithiwr a gododd, gan ei demtio ef, a dywedyd, Athro, pa beth a wnaf i gael etifeddu bywyd tragwyddol?

26 Yntau a ddywedodd wrtho. Pa beth sydd ysgrifenedig yn y gyfraith? pa fodd y darlleni?

27 Ac efe gan ateb a ddywedodd, Ti a geri yr Arglwydd dŷ Dduw ath holl galon, ac ath hoil enaid, ac ath holl nerth, ac ath holl feddwl; ath gymydog fel ti dy hun.

28 Yntau a ddywedodd wrtho, Ti a atebaist yn uniawn: gwna hyn, a byw fyddi.

29 Eithr efe, yn ewyllysio ei gyfiawnhau ei hun, a ddywedodd wrth yr Iesu, A phwy yw fy nghymydog?

30 Ar Iesu gan ateb a ddywedodd, Rhyw ddyn oedd yn myned i waered o jerwsalem i Jericho, ac a syrthiodd ymysg lladron; y rhai wedi ei ddiosg ef, ai archolli, a aethant ymaith, gan ei adael yn hanner rnarw.

31 Ac ar ddamwain rhyw offeiriad a ddaeth i waered y ffordd honno: a phan ei gwelodd, efe a aeth or tu arall heibio.

32 Ar un ffunud Lefiad hefyd, wedi dyfod ir fan, ai weled ef, a aeth or tu arall heibio. /

33 Eithr rhyw Samariad, wrth ymdaith, a ddaeth ato ef: a phan ei gwelodd, a dosturiodd,

34 Ac a aeth ato, ac a rwymodd id archollioB ef, gaa dywallt ynddynt olew a gwin; ac ai gosododd ef ar ei anifail ei hun, ac ai dug ef ir llety, ac ai hamgeleddodd.

35 A thrannoeth wrth fyned ymaith, efe a dynnodd allan ddwy geiniog, ac au rhoddes ir lletywr, ac a ddywedodd wrtho, Cymer ofal drosto: a pha beth bynnag a dreuhech yn ychwaneg, par-ddelwyf drachefn, mi ai talaf i ti.

36 Pwy gan hynny or tri hyn, yr ydwyt ti yn tybied ei fod yn gymydog ir hwn a syrthiasai ymhlith y lladron?

37 Ac efe a ddywedodd, Yr hwn a wnaeth drugaredd ag ef. Ar Iesu am hynny a ddywedodd wrtho, DOS, a gwna dithau yr un modd.

38 A bu, a hwy yn ymdeithio, ddyfod ohono i ryw dref: a rhyw wraig, ai henw Martha, ai derbyniodd ef iw thy.

39 Ac i hon yr oedd chwaer a elwid Mair, yr hon hefyd a eisteddodd wstik draed yr Iesu, ac a wrandawodd ar ei ymadrodd ef.

40 Ond Martha oedd drafferthus ynghylch llawer o wasanaeth: a chan sefyll gerllaw, hi a ddywedodd, Arglwydd., onid oes ofal gennyt am im chwaer fy ngadael i fy hun i wasanaethu? dywed wrthi gan hynny am fy helpio.

41 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrthi, Martha, Martha, gofalus a thraff-erthus wyt ynghylch llawer o bethau:

42 Eithr un peth sydd angenrheidiol: a Mair a ddewisodd y rhan dda, yr hon m ddygir oddi arni.

PENNOD 11

1 BU, ac efe mewn rhyw fan yn gweddo, pan beidiodd, ddywedyd o un oi ddisgyblion wrtho, Arglwydd, dysg i ni weddo, megis ag y dysgodd loan iw ddisgyblion.

2 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Pan weddoch, dywedwch, Ein Tad yr hwn wyt yn y nefoedd, Sancteiddier dy enw. Deued dy deyrnas. Gwneler dy ewyllyii, megis yn y aef, felly ar y ddaear hefyd.

3 Dyro i ni o ddydd ddydd .ein barn beunyddioL

4 A maddau i ni ein pechodau: eanys yr ydym ninnau yn maddau i bawb sydd yn ein dyled. Ac nac arwain ni i brofedigaeth; eithr gwared ni rhag drwg.

5 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Pwy ohonoch fydd iddo gyfaill, ac a ato hanner nos, ac a ddywed wrtho, O gyfaill, moes i mi dair torth yn echwyn;

6 Canys cyfaill i mi a ddaeth ataf wrth ymdaith, ac nid oes gennyf ddim iw ddodi ger ei fron ef:

7 Ac yntau oddi mewn a etyb ac a ddywed, Na flina fi: yn awr y maer drws yn gaead, am plant gyda mi yn y gwely;? ni allaf godi au rhoddi i ti.

8 Yr wyf yn dywedyd i chwi, Er na ctiyfyd efe a rhoddi iddo, am ei fod yn gyfaill iddo; eto oherwydd ei daerni, efe a gyfyd, ac a rydd iddo gynifer ag y sydd arno eu heisiau.

9 Ac yr ydwyf yn dywedyd i chsrii. Gofynnwch, a rhoddir i chwi; ceisiwch, a chwi a gewch; curwch, ac fe a agorir i chwi.

10 Canys pob un sydd yn gofyn, sydd yn derbyn; ar neb sydd yn ceisio, sydd yn cael; ac ir hwn sydd yn curo, yr agorir.

11 Os bara a ofyn mab i un ohonoch chwi sydd dad, a ddyry efe garreg iddo? BC os pysgodyn, a ddyry efe iddo sarff yn lle pysgodyn?

12 Neu os gofyn efe wy, a ddyry efe ysgorpion iddo?

13 Os chwychwi gan hynny, y rhai ydych ddrwg, a fedrwch roi rhoddion da Ich plant chwi; pa faint mwy y rhydd eich Tad or nef yr Ysbryd Gln ir rhai a ofynno ganddo?

14 Ac yr oedd efe yn bwrw allan gythraul, a hwnnw oedd fud. A bu, wedi ir cythraul fyned allan, ir mudan lefaru: ar bobloedd a ryfeddasant.

15 Eithr rhai ohonynt a ddywedasant, Trwy Beelsebub, pennaeth y cythreuliaid, y mae efe yn bwrw allan gythreuliaid.

16 Ac eraill, gan ei demtio, a geisiasant ganddo arwydd or nef.

17 Yntau, yn gwybod eu meddyliau hwynt, a ddywedodd wrthynt, Pob teymas wedi ymrannu yn ei herbyn ei hun, a anghyfanheddiiB; a- th yn arbyn t , a syrth.

18 Ac os Satan hefyd sydd, wedi yia-rannu yn ei erbyn ei hun, pa fodd y saif ei deyrnas cf? gan eich bod yn dywedyd, mai trwy Beelsebub yr Wyf fi yn bwrw allan gythreuliaid.

19 Ac os trwy Beelsebub yr wyf fi yn bwrw allan gythreuliaid, trwy bwy y mae eich plant chwi yn eu bwrw hwynt allan? am hynny y byddant hwy yn farnwyr arnoch chwi.

20 Eithr os myfi trwy fys Duw ydwyf yn bwrw allan gythreuliaid, diamau ddyfod teyrnas Dduw atoch chwi.

21 Pan fyddo un cryf arfog yn eadw-ei neuadd, y maer hyn sydd ganddo mewn heddwch:

22 Ondpanddeluncryfachnagefatfto, ai orchfygu, efe a ddwg ymaith ei holl arfogaeth ef yn yr hon yr oedd yn yia-ddiried, ac a ran ei anrhaith ef.

23 Y neb nid yw gyda mi, sydd yn fy erbyn: ar neb nid yw yn casglu gyda mi, sydd yn gwasgaru.

24 Pan el yr ysbryd aflan allan o ddyn, efe a rodia mewn lleoedd sychion, gan geisio gorffwystra: a phryd na chaffo, efe a ddywed. Mi a ddychwelaf im tŷ or lle y deuthum allan

25 A phan ddl, y mae yn ei gael wedi ei ysgubo ai drefnu.

26 Yna yr efe, ac y cyraer ato saith ysbryd eraill gwaeth nag efei hun; a hwy a nt i mewn, ac a arhosant yno: a diwedd y dyn hwnnw fydd gwaeth nai ddechreuad.

27 A bu, fel yr oedd efe yn dywedyd hyn, rhyw wraig or dyrfa a gododd ei llef, ac a ddywedodd wrtho, Gwyn fyd y groth ath ddug di, ar bronnau a sugnaist.

28 Ond efe a ddywedodd, Yn hytrach gwyn fyd y rhai sydd yn gwrando gair Duw, ac yn ei gadw.

29 Ac wedi ir bobloedd ymdyrru ynghyd, efe a ddechreuodd ddywedyd, Y genhedlaeth hon sydd ddrwg: y mae hi yn ceisio arwydd; ac arwydd ni roddir iddi, ond arwydd Jonas y prorfwyd:

30 Canys fel y bu Jonah yn arwydd; ir Ninefeaid, felly y bydd Mab y dyn hefyd ir genhedlaeth hon.

31 Brenhines y deau a gyfyd yn y farn gyda gwŷr y genhedlaeth hon, ac au condemnia hwynt; am iddi hi ddyfod o eithafoedd y ddaear i wrando doethineb Solomon: ac wele un mwy na Solomon yma.

32 Gwyr Ninefe a godant i fyny yn y farn gydar genhedlaeth hon, ac ai condemniant hi; am iddynt edifarhau wrth bregeth Jonas: ac wele un mwy na Jonas yma.

33 Ac nid yw neb wedi golau cannwyll, yn ei gosod mewn lle dirgel, na than lestr; eithr ar ganhwyllbren, fel y gallor rhai a ddelo i mewn weled y goleuni.

34 Cannwyll y corff ywr llygad: am hynny pan fyddo dy lygad yn syml, dy holl gorff hefyd fydd olau; ond pan fyddo dy lygad yn ddrwg, dy gorif hefyd fydd tywyll.

35 Edrych am hynny rhag ir goleuni sydd ynot fod yn dywyllwch.

36 Os dy holl gorff gan hynny sydd olau, heb un rhan dywyll ynddo, bydd y cwbl yn olau, megis pan fo cannwyll ai llew-yrch yn dŷ oleuo di.

37 Ac fel yr oedd efe yn llefaru, rhyw Pharisead a ddymunodd arno giniawa gydag ef.
Ac wedi iddo ddyfod i mewn, efe a eisteddodd i fwyta.

38 Ar Pharisead pan welodd, a ryfeddodd nad ymolchasai efe yn gyntaf o flaen cinio.

39 Ar Arglwydd a ddywedodd witho, Yn awr chwychwi y Phariseaid ydych yn glanhaur tu allan ir cwpan ar ddysgl; ond eich tu mewn sydd yn llawn o drais a drygioni.

40 O ynfydion, onid yr hwn a wnaeth yr hyn sydd oddi allan, a wnaeth yr hyn sydd oddi fewn hefyd?

41 Yn hytrach rhoddwch elusen or pethau sydd gennych: ac wele, pob peth sydd lan i chwi.

42 Eithr gwae chwir Phariseaid! canys yr ydych chwi yn degymur mintys, ar ryw, a phob llysieuyn, ac yn myned heibio i farn a chariad Duw. Y pethau hyn oedd raid eu gwneuthur, ac na adewid y lleill heb wneuthur.

43 Gwae chwir Phariseaid! canys yr ydych yn carur prif gadeiriau yn y syna-gogau, a chyfarch yn y marchnadoedd.

44 Gwae chwi, ysgrifenyddion a Phariheaid, ragrithwyr! am eich bod fel beddau anamlwg, ar dynion a rodiant arnynt heb wybod oddi wrthynt.

45 Ac un or cyfreithwyr a atebodd ac a ddywedodd wrtho, Athro, wrth ddywedyd hyn, yr wyt ti yn ein gwaradwyddo ninnau hefyd.

46 Yntau a ddywedodd, Gwae chwithau hefyd, y cyfreithwyr! canys yr ydych yn llwytho dynion a beichiau anodd eu dwyn, a chwi nid ydych yn cyffwrdd ar beichiau ag un och bysedd.

47 Gwae chwychwi! canys yr ydych yn adeiladu beddaur proffwydi, ach tadau chwi au lladdodd hwynt.

48 Yn wir yr ydych yn tystiolaethu, ac yn gydfodlon i weithredoedd eich tadau; canys hwynt-hwy yn wir au lladdasani hwy, a chwithau ydych yn adeiladu eu beddau hwynt.

49 Am hynny hefyd y dywedodd doethineb Duw, Anfonaf atynt broffwydi ac apostolion, a rhai ohonynt a laddant ac a erlidiant:

50 Fel y gofynner ir genhedlaeth hon waed yr holl broffwydi, yr hwn a dywalltwyd o ddechreuad y byd;

51 O waed Abel hyd waed Sachareias, yr hwn a laddwyd rhwng yr allor ar deml; diau meddaf i chwi, Gofynnir ef i( genhedlaeth hon.

52 Gwae chwychwi, y cyfreithwyr I canys chwi a ddygasoch ymaith agoriad y gwybodaeth: nid aethoch i mewn eich hunain, ar rhai oedd yn myned a waharddasoch chwi.

53 Ac fel yr oedd efe yn dywedyd y pethau hyn wrthynt, y dechreuodd yr ysgrifenyddion ar Phariseaid fod yn dacr iawn arno, ai annog i ymadrodd am lawer o bethau;

54 Gan ei gynllwyn ef, a cheisio hclu rhyw beth ol ben ef, i gael achwyn arno.

PENNOD 12

1
YN y cyfamser, wedi i fyrddiwn o bobl ymgasglu ynghyd, hyd onid ymsathrai y naill y llall, efe a ddechreuodd ddywedyd wrth ei ddisgyblion, Yn gyntaf, gwyliwch arnoch rhag surdoes y Phariseaid, yr hwn yw rhagrith.

2 Canys nid oes dim cuddiedig, ar nas datguddir; na dirgel, ar nis gwybyddir.

3 Am hynny pa bethau bynnag a ddywedasoch yn y tywyllwch, a glywir yn y golau; ar peth a ddywedasoch yn y glust mewn ystafelloedd, a bregethir ar bennau tai.

4 Ac yr wyf yn dywedyd wrthych, fy nghyfeillion, Nac ofnwch y rhai sydd yn lladd y corff, ac wedi hynny heb ganddynt ddim mwy iw wneuthur.

5 Ond rhagddangosaf i chwi pwy a ofnwch: Ofnwch yr hwn, wedi y darffo iddo ladd, sydd ag awdurdod ganddo i fwrw i uffern; ie, meddaf i chwi, Hwnnw a ofnwch.

6 Oni werthir pump o adar y to er dwy ffyrling? ac nid oes un ohonynt mewn angof gerbron Duw:

7 Ond y mae hyd yn oed blew eich pennau chwi yn gyfrifedig oll. Am hynny nac ofnwch: yr ydych chwi yn well na llawer o adar y to.

8 Ac meddaf i chwi, Pwy bynnag am haddefo i gerbron dynion, Mab y dyn hefyd ai haddef yntau gerbron angylion Duw.

9 Ar hwn am gwado i gerbron dynion, a wedir gerbron angylion Duw.

10 A phwy bynnag a ddywedo air yn erbyn Mab y dyn, fe a faddcuir iddo: eithr ir neb a gablo yn erbyn yr Ysbryd Gln, ni faddeuir.

11 A phan ych dygant ir synagogau, ac at y llywiawdwyr, ar awdurdodau, na ofelwch pa fodd, neu pa beth a ateboch, neu beth a ddywedoch:

12 Canys yr Ysbryd Gln a ddysg i chwi yn yr awr honno beth sydd raid ei ddywedyd.

13 A rhyw un or dyrfa a ddywedodd wrtho, Athro, dywed wrth fy mrawd am rannu a myfi yr etifeddiaeth.

14 Yntau a ddywedodd wrtho, Y dyn, pwy am gosododd i yn farnwr neu yn rhannwr arnoch chwi?

15 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Edrychwch, ac ymogelwch rhag cybydd-dod: canys nid yw bywyd neb yn sefyll ar amldcr y pethau sydd ganddo.

16 Ac efe a draethodd wrthynt ddameg, gan ddywedyd, Tir rhyw ŵr goludog a gnydiodd yn dda.

17 Ac efe a ymresymodd ynddoi hun, gan ddywedyd, Bclh a wnaf, am nad oes gennyf le i gasglu fy ffrwythau iddo?

18 Ac efe a ddywedodd, Hyn a wnaf: Mi a dynnaf i lawr fy ysgubonau, ac a adeiladaf rai mwy, ac yno y casglaf fy holl ffrwythau, am da.

19 A dywedaf wrth fy enaid, Fy enaid, y mae gennyt dda lawer wedi eu rhoi i gadw dros lawer o flynyddoedd: gorffwys, bwyta, yf, bydd lawen.

20 Eithr Duw a ddywedodd wrtho, O ynfyd, y nos hon y gofynnant dy enaid oddi wrthyt; ac eiddo pwy fydd y pethau a baratoaist?

21 Felly y maer hwn sydd yn trysori iddoi hun, ac nid yw gyfoethog tuag at Dduw.

22 Ac efe a ddywedodd wrth ei ddisgyblion, Am hyn yr wyf yn dywedyd wrthych, Na chymerwch ofal am eich bywyd, beth a fwytaoch; nac am eich corff, beth a wisgoch.

23 Y maer bywyd yn fwy nar ymborth, ar corff yn fwy nar dillad.

24 Ystyriwch y brain: canys nid ydynt yn hau nac yn medi; ir rhai nid oes gcll nac ysgubor, ac y mae Duw yn cu porthi hwynt: o ba faint mwy yr ydych chwi yn well nar adar?

25 A phwy ohonoch, gan gymryd gofal, a ddichon chwanegu un cufydd at ei faintioli?

26 Am hynny, oni ellwch wneuthur y peth lleiaf, paham yr ydych yn cymryd gofal am y lleill?

27 Ystyriwch y lili, pa fodd y m;icnt yn tyfu; nid ydynt yn llafuno, nac yn nyddu: ac yr wyfyn dywedyd i cliwi, n.t wisgwyd Solomon yn ei holl ogtiiiuiit fel un or rhai hyn.

28 Ac os yw Duw felly yn dilladur llysieuyn, yr hwn sydd heddiw yn y maes, ac yfory a deflir ir ffwrn: pa faint mwy y dillada efe chwychwi, O rai o ychydig ffydd?

29 Chwithau na cheisiwch beth a fwyl-aoch, neu pa beth a yfoch; ac na fyddwch amheus.

30 Caays y pethau hyn oll y mae cenhedloedd y byd yn eu hargeisio: ac y mae eich Tad chwi yn gwybod fod arnocll chwi eisiaur pethau hyn.

31 Yn hytrach ceisiwch deyrnas Dduw; ar pethau hyn oll a roddir i chwi yn chwaneg.

32 Nac ofna, braidd bychan: canys rhyngodd bodd ich Tad roddi i chwi y deyrnas.

33 Gwerthwch yr hyn sydd gennych, St rhoddwch elusen: gwnewch i chwi byrsau y rhai ni heneiddiant; trysor yn y nefoedd, yr hwn ni dderfydd, lle ni ddaw lleidr yn agos, ac ni lygra pryf.

34 Canys lle y mae eich trysor chwr, yno y bydd eich calon hefyd.

35 Bydded eich lwynau wedi eu hym" wregysu, ach canhwyllau wedl eu golau:

36 A chwithau yn debyg i ddynion yn disgwyl eu harglwydd, pa bryd y dychwet or neithior; fel pan ddelo a churo, yr agoront iddo yn ebrwydd.

37 Gwyn eu byd y gweision hynny, y rhai a gaiff eu harglwydd, pan ddl, yn neffro: yn wir, meddaf i chwi, efe a ymwregysa, ac a wna iddynt eistedd i lawr i fwyta, ac a ddaw, ac a wasanaetha arnynt hwy.

38 Ac os daw efe ar yr ail wyliadwriaeth, ac os ar y drydedd wyliadwriaeth y daw, au cael hwynt felly, gwyn eu byd y gweision hynny.

39 A hyn gwybyddwch, pe gwybuasai gŵr y tŷ pa awr y deuair lleidr, efe a wyliasai, ac ni adawsai gloddio ei dŷ trwodd.

40 A chwithau gan hynny, byddwch barod: canys yr awr ni thybioch, y daw Mab y dyn.

41 A Phedr a ddywedodd wr&si, Arglwydd, ai wrthym ni yr wyt ti yn dywedyd y ddameg hon, ai wrth bawb hefyd?

42 Ar Arglwydd a ddywedodd, Pwy ywr goruchwyliwr ffyddlon a phwyllog, yr hwn a esyd ei arglwydd ar ei deulu, i roddi cyfluniaeth iddynt mewn pryd?

43 Gwyn ei fyd y gwas hwnnw, yr hwn y caiff ei argiwydd ef, pan ddl, yn gwneuthur felly.

44 Yn wir meddaf i chwi, Efe ai gesyd ef yn llywodraethwr ar gwbl ag sydd eiddo.

45 Eithr os dywed y gwas hwnnw yn ei galon, Y mae fy arglwydd yn oedi dyfod} a dechrau curor gweision ar morynion, a bwyta ac yfed, a meddwi:

46 Daw arglwydd y gwas hwnnw mewn dydd nad yw efe yn disgwyl, ac ar awr nad yw efe yn gwybod, ac ai gwahana ef, ac a esyd ei ran ef gydar anffyddloniaid.

47 Ar gwas hwnnw, yr hwn a wybu ewyllys ei arglwydd, ac nid ymbaratodd, ac ni wnaeth yn l ei ewyllys ef, a giirir St llawer ffonnod.

48 Eithr yr hwn ni wybu, ac a wnaeth bethau yn haeddu ffonodiau, a gurir ag ychydig ffonodiau. Ac i bwy bynnag y rhoddwyd llawer, llawer a ofynnir ganddo; a chydar neb y gadawsant lawer, ychwaneg a ofynnant ganddo.

49 Mi a ddeuthum i fwrw tn ar y ddaear: a pheth a fynnaf os cyneuwyd ef eisoes?

50 Eithr y mae gennyf fedydd im bedyddio ag ef, ac mor gyfyng yw arnaf hyd oni orffenner!

51 Ydych chwi yn tybied mai heddwch y deuthum i iw roddi ar y ddaear? nage, meddaf i chwi; ond yn hytrach ymrafael:

52 Canys bydd o hyn allan bump yn yr un tŷ wedi ymrannu, tri yn erbyn dau, a dau yn erbyn tri.

53 Y tad a ymranna yn erbyn y mab, ar mab yn erbyn y tad, y fam yn erbyn y ferch, ar ferch yn erbyn y fam; y chwegr yn erbyn ei gwaudd, ar waudd yn erbyn ei chwegr.

54 Ac efe a ddywedodd hefyd wrth y bobloedd. Pan weloch gwmwl yn codi or gorilewin, yn y fan y dywedwch, Y mae cawod yn dyfod: ac felly y mae.

55 A phan weloch y deheuwynt yn chwythu, y dywedwch, Y bydd gwres; ac fe fydd.

56 O ragrithwyr, chwi a fedrwch ddeafl wynepryd y ddaear ar wybr: ond yr amser hwn, pa fodd nad ydych yn ei ddeall?

57 A phaham nad ydych, ie, ohonoch eich hunain, yn barnur hyn sydd gyfiawn?

58 Canys tra fyddech yn myned gydath wrthwynebwr at lywodraethwKi gwna dŷ orau ar y ffordd i gael myned yt rhydd oddi wrtho; rhag iddo dy ddwyn at y barnwr, ac

ir barnwr dy roddi at y swyddog, ac ir swyddog dy daflu yng ngharchar:

59 Yr wyf yn dywedyd i ti, Nad ei di ddim oddi yno, hyd oni thelych, ie, yr hading eithaf.

PENNOD 13

1
A yr oedd yn bresennol y cyfamser hwnnw rai yn mynegi iddo am y Galileaid, y rhai y cymysgasai Peilat en gwaed ynghyd au haberthan.

2 Ar Iesu gan ateb a ddywedodd wrthynt, Ydych chwi yn tybied fod y Galileaid hyn yn bechadnriaid mwy nat holl Galileaid, am iddynt ddioddef y cyfryw bethau?

3 Nac oeddynt, meddaf i chwi; eithTi onid edifarhewch, chwi a ddifethir cS. yn yr un modd.

4 Neur deunaw hynny ar y rhai y syrthiodd y twr yn Siloam, ac au lladdodd hwynt: a ydych chwi yn tybied eu bod hwy yn bechaduriaid mwy nar holl ddynion oedd yn cyfanheddu yn Jerwsalem?

5 Nac oeddynt, medrf- K chwi: eithr, onid edifarhp ddifethir oll yn w i niodd.

6 Ac efe a ddywedodd y ddameg hon; Yr oedd gan un ffigysbren wedi ei blannu yn ei winllan; ac efe a ddaeth i geiste ffrwyth arno, ac nis cafodd.

7 Yna efe a ddywedodd wrth y gwia" llannydd, Wele, tair blynedd yr ydwyf ytt dyfod, gan geisio ffrwyth ar y ffigysbreo hwn; ac nid ydwyf yn cael dim: tor ef i lawr; paham y fflae efe yn diffrwythor tir?

8 Ond efe gan ateb a ddywedodd wrtho, Arglwydd, gad ef y flwyddyn hon hefyd, hyd oni ddarffo i mi gloddio oi amgyleh, a bwrw tail:

9 Ac os dwg efe ffrwyth, da: onid t, gwedi hynny tor ef i lawr.

10 Ac yr oedd efe yn dysgu yn un oft synagogau ar y Saboth.

11 Ac weic, yr oedd gwraig ac ynddi ysbryd gwendid ddeunaw mlynedd, ac oedd wedi cydgrymu, ac ni allai hi mewn modd yn y byd ymumoni.

12 Pan welodd yr Iesu hon, efe ai gal-wodd hi ato, ac a ddywedodd wrthi. Ha wraig, rhyddhawyd di oddi wrth dy wendid.

13 Ac efe a roddes ei ddwylo arni: ac yn ebrwydd hi a unionwyd, ac a ogoneddodd Dduw.

14 Ar archsynagogydd a atebodd yn ddicllon, am ir Iesu iachu ar y Saboth, ac a ddywedodd wrth y bobl, Chwe diwrnod sydd, yn y rhai y dylid gweithfo: ar y rhai hyn gan hynny deuwch, a iachaer chwi: ac nid ar y dydd Saboth.

15 Am hynny yr Arglwydd ai hatebodd ef, ac a ddywedodd, O ragrithiwr, oni ollwng pob un ohonoch ar y Saboth ei ych neu ei asyn or preseb, ai arwain ir dwfr?

16 Ac oni ddylai hon, a hi yn ferch i Abraham, yr hon a rwymodd Satan, wete, ddeunaw mlynedd, gael ei rhyddhau or rhwym hwn ar y dydd Saboth?

17 Ac fel yr oedd efe yn dywedyd y pethau hyn, ei holl wrthwynebwyr ef a gywilyddiasant: ar holl bobl d lawen-ychasanr am yr holl bethau gogoneddils a wneid ganddo.

18 Ac efe a ddywedodd, I ba beth y mae tcyrnas Dduw yn debyg? ac i ba beth y cyffelybaf hi?

19 Tcbyg yw i ronyn o had mwstard, yr hwn a gymerodd dya, ac ai heuodd yrt ei ardd; ac efe a gynyddodd, ac a aeth ytt bren mawr, ac adar yr awyr a nythasant yn ei ganghennau ef.

20 A thrachefn y dywedodd, I ba beth y cyffelybaf deyrnas Dduw?

21 Cyffelyb yw i surdoes, yr hwn a gymerodd gwraig, ac ai cuddiodd mewn tri mesur o flawd, hyd oni surodd y cwbl oll.

22 Ac efe a dramwyodd trwy ddinasoedd a threfi, gan athrawiaethu, ac ymdeithio tua Jerwsalem.

23 A dywedodd un wrtho, Arglwydd, ai ychydig yw y rhai cadwedig? Ac efe a ddywedodd wrthynt,

24 Ymdrechwch am fyned i mewn trwyr porth cyfyng: canys llawer, meddaf i chwi, a geisiant fyned i mewn, ac nis gallant.

25 Gwedi cyfodi gŵr y tŷ, a chaur drws, a dechrau ohonoch sefyll oddi allan, a churor drws, gan ddywedyd, Arglwydd, Arglwydd, agor i ni; ac iddo yntau ateb a dywedyd wrthych, Nid adwaen ddim ohonoch o ba le yr ydych:

26 Yna y dechreuwch ddywedyd, Ni a fwytasom ac a yfasom yn dy wydd di, thi a ddysgaist yn ein heolydd ni.

27 Ac efe a ddywed, Yr wyfyn dywedyd i chwi, Nid adwaen chwi o ba le yr ydych": ewch ymaith oddi wrthyf, chwi holl weithredwyr anwiredd.

28 Yno y bydd wylofain a rhincian dannedd, pan weloch Abraham, ac Isaac, a Jacob, ar holl broffwydi, yn nheyrnas Dduw, a chwithau wedi eich bwrw allan.

29 A daw rhai or dwyrain, ac or gorllewin, ac or gogledd, ac or deau, ac a eisteddant yn nheyrnas Dduw.

30 Ac wele, olaf ydywr rhai a fyddant flaenaf, a blaenaf ydywr rhai a fyddant olat.

31 Y dwthwn hwnnw y daeth ato ryw Phariseaid, gan ddywedyd wrtho, DOS allan, a cherdda oddi yma: canys y mae Herod yn ewyllysio dy ladd di.

32 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Ewch, a dywedwch ir cadno hwnnw, Wele, yr wyf yn bwrw allan gythreuliaid, ac yn iachu heddiw ac yfory, ar trydydd dydd ym perffeithir.

33 Er hynny rhaid i mi ymdaith heddiw ac yfory, a thrennydd: canys ni all fod y derfydd am broffwyd allan o Jerwsalem.

34 O Jerwsalem, Jerwsalem, yr hon wyt yn lladd y proffwydi, ac yn llabyddior rhai a anfonir atat: pa sawl gwaith y mynaswn gasglu dy blant ynghyd, y modd y casgl yr iar ei chywion dan ei hadenydd, ac nis mynnech!

35 Wele, eich tŷ a adewir i chwi yn anghyfannedd. Ac yn wir yr wyf yn dywedyd wrthych, Ni welwch fi, hyd oni ddl yr amser pan ddywedoch, Bendigedig ywr hwn sydd yn dyfod yn enwr Arglwydd.

PENNOD 14

1
BU hefyd, pan ddaeth efe i dŷ un o benaethiaid y Phariseaid ar y Saboth, i fwyta bara, iddynt hwythau ei wylied ef.

2 Ac wele, yr oedd ger ei fron ef ryw ddyn yn glaf or dropsi.

3 Ar Iesu gan ateb a lefarodd wrth y cyfreithwyr ar Phariseaid, gan ddywedyd, Ai rhydd iachu ar y Saboth?

4 A thewi a wnaethant. Ac efe ai cymerodd ato, ac ai hiachaodd ef, ac ai gollyngodd ymaith;

5 Ac a atebodd iddynt hwythau, ac a ddywedodd, Asyn neu ych pa un ohonoch a syrth i bwll, ac yn ebrwydd nis tyn ef allan ar y dydd Saboth?

6 Ac ni allent roi ateb yn ei erbyn efam y pethau hyn.

7 Ac efe a ddywedodd wrth y gwa-hoddedigion ddameg, pan ystyriodd fel yr oeddynt yn dewis yr eisteddleoedd uchaf; gan ddywedyd wrthynt,

8 Pan yth wahodder gan neb i neithior, nac eistedd yn y lle uchaf, rhag bod un anrhydeddusach na thi wedi ei wahodd ganddo;

9 Ac i hwn a-ih. wahoddodd di ac yntau ddyfod, a dywedyd wrm. . Dyro le i hwn; ac yna dechrau ohonot ti it-rry gywilydd gymryd y lle isaf.

10 Eithr pan yth wahodder, dos ac eistedd yn y lle isaf; fel pan ddelor hwn ath wahoddodd di, y gallo efe ddywedyd wrthyt, Y cyfaill, eistedd yn uwch i fyny: yna y bydd i ti glod yng ngwydd y rhai a eisteddant gyda thi ar y bwrdd.

11 Canys pob un ar ai dyrchafo ei hun, a ostyngir; ar hwn sydd yn ei ostwng ei hun, a ddyrchefir.

12 Ac efe a ddywedodd hefyd wrth yr hwn ai gwahoddasai ef. Pan wnelych ginio neu swper, na alw dy gyfeillion, nath frodyr, nath geraint, nath gymdogion goludog; rhag iddynt hwythau eilchwyl dy wahodd dithau, a gwneuthur taledigaeth i ti.

13 Eithr pan wnelych wledd, galwr tlodion, yr efryddion, y cloffion, y deillion:

14 A dedwydd fyddi; am nad oes ganddynt ddim i dalu i ti: canys fe a delir i ti yn atgyfodiad y rhai cyfiawn.

15 A phan glywodd rhyw un or rhai oedd yn eistedd ar y bwrdd y pethau hyn, efe a ddywedodd wrtho, Gwyn ei fyd y neb a fwytao fara yn nheyrnas Dduw.

16 Ac yntau a ddywedodd wrtho, Rhyw ŵr a wnaeth swper mawr, ac a wahoddodd lawer:

17 Ac a ddanfonodd ei was bryd swper, i ddywedyd wrth y rhai a wahoddasid, Deuwch; canys weithian y mae pob peth yn barod.

18 A hwy oll a ddechreuasant yn unfryd ymesgusodi. Y cyntaf a ddywedodd wrtho. Mi a brynais dyddyn, ac y maen rhaid i mi fyned ai weled: atolwg i ti, cymer fi yn esgusodol.

19 Ac arall a ddywedodd. Mi a brynais bum iau o ychen, ac yr ydwyf yn myned iw profi hwynt: atolwg i ti, cymer fi yn esgusodol.

20 Ac arall a ddywedodd. Mi a briodais wraig; ac am hynny nis gallaf fi ddyfod. ,

21 Ar gwas hwnnw, pan ddaeth adref, a fynegodd y pethau hyn iw arglwydd. Yna gŵr y tŷ, wedi digio, a ddywedodd wrth ei was, DOS allan ar frys i heolydd ac ystrydoedd y ddinas, a dwg i mewn yma y tlodion, ar anafus, ar cloffion, ar deillion. \.i,t. \\ gwas a ddywedodd, Arglwydd, gynaethpw, . i y gorchmynnaist; ac eto y ioae lle.

22?

23 Ar arglwydd a ddywedoau . gwas, DOS allan ir priffyrdd ar caeau, a chymell hwynt i ddyfod i mewn, fel y llanwer fy nhy.

24 Canys yr wyf yn dywedyd i chwi, na chaiff yr un or gwŷr hynny a wahoddwyd, brofi om swper i.

25 A llawer o bobl a gydgerddodd ag ef: ac efe a droes, ac a ddywedodd wrthynt,

26 Os daw neb ataf fi, ac ni chasao ei dad, ai fam, ai wraig, ai blant, ai frodyr, ai chwiorydd, ie, ai einioes ei hun hefyd, ni all efe fod yn ddisgybl i mi.

27 A phwy bynnag ni ddyco ei groes, a dyfod ar fy l i, ni all efe fod yn ddisgybl i mi.

28 Canys pwy ohonoch chwi i fryd i ar adeiladu twr, nid eistedd yn gyntaf, a i bwrwr draul, a oes ganddo ai gorffenno?

29 Rhag wedi iddo osod y sail, ac heb allu ei orffen, ddechrau o bawb ai gwelant ei waiwar ef,

30 Gan ddywedyd, Y dyn hwn a ddechreuodd adeiladu, ac ni allodd ei orffen.

31 Neu pa frenin yn myned i ryfel yn erbyn brenin arall, nid eistedd yn gyntaf, ac ymgynghori a all efe a deng mil gyfarfod r hwn sydd yn dyfod yn ei erbyn ef ag ugain mil?

32 Ac os amgen, tra fyddo efe ymhell oddi wrtho, efe a enfyn genadwri, ac a ddeisyf amodau heddwch.

33 Felly hefyd, pob un ohonoch chwithau nid ymwrthodo S chymaint oll ag a feddo, ni all fod yn ddisgybl i mi.

34 Da ywr halen: eithr o bydd yr halen yn ddiflas, S pha beth yr helltir ef?

35 Nid yw efe gymwys nac ir tir, nac ir domen; ond ei fwrw ef allan y maent. Y neb sydd ganddo glustiau i wrando, gwrandawed.

PENNOD 15

1
oedd yr holl bublicanod ar AC yr tX oect wrando arno.

2 Ar Phariseaid ar ysgrifenyddion a rwgnachasant, gan ddywedyd, Y mae hwn yn derbyn pechaduriaid, ac yn bwyta gyda hwynt. ,", "_ efe a adroddodd wrthynt y

3??

4 Pa ddyn oifflA y chanddo gant o ddefaid, ac os cyll un ohonynt, nid ywn gadael y namyn un pum ugain yn yr anialwch, ac yn myned ar l yr hon a gollwyd, hyd oni chaffo efe hi?

5 Ac wedi iddo ei chael, efe ai dyd la ar ei ysgwyddau ei hun yn llawen.

6 A phan ddl adref, efe a eilw ynghyd ei gyfeillion ai gymdogion, gan ddywedyd wrthynt, Llawenhewch gyda mi; canys cefais fy nafad a gollasid.

7 Yr wyf yn dywedyd i chwi, mai fetly y bydd llawenydd yn y nef am un pechadur a edifarhau, mwy nag am onid un pum ugain o rai cyfiawn, y rhai nid rhaid iddynt wrth edifeirwch.

8 Neu pa wraig a chanddi ddeg dryll o arian, os cyll hi un dryll, ni olau gannwyll, ac ysgubor tŷ, a cheisio yn ddyfal, hyd onis caffo ef?

9 Ac wedi iddi ei gael, hi a eilw ynghyd ei chyfeillesau ai chymdogesau, gan ddywedyd, Cydlawenhewch a mi; canys cefais y dryll a gollaswn.

10 Felly, meddaf i chwi, y -mae llawenydd yng ngwydd angylion Dwv am un pechadur a edifarhao.

11 d Ac efe a ddywedodd, Yr oedd gan ryw ŵr ddau fab:

12 Ai ieuangaf ohonynt a ddywedodd wrth d dad, Fy nhad, dyro i mi y rhan a ddigwydd or da. Ac efe a rannodd iddynt ei fywyd.

13 Ac ar l ychydig ddyddiau y mab ieuangaf a gasglodd y cwbl ynghyd, ac a gymenh ei daith i wlad bell; ac yno efe a wasgaiodd ei dda, gan fyw yn afradlon.

14 Ac wedi iddo dreulior cwbl, y cododd newyn mawr trwyr wlad honnc ac yntau a ddechreuodd fod mewn cisiau.

15 Ac efe a aeth, ac a lynodd wrth un o ddinaswyr y wlad honno; ac efe a i hanfonodd ef iw feysydd i borthi moch.

16 Ac efe a chwenychai knwi ei fol ar cibau a fwytair moch; ac ni roddodd neB iddo.:

17 A phan ddaeth ato ei hun, efe a ddywedodd, Pa sawl gwas cyflog or (yg nhad sydd yn cael eu gwa " newyn? o fara, a minnau v"

18 Mi a godaf, ac a af at fy nhad, ac a ddywedaf wrtho, Fy nhad, pechais yn erbyn y nef, ac oth flaen dithau;

19 Ac mwyach nid ydwyf deilwng irn galw yn fab i ti: gwna fi fel un oth weision tjyflog.

20 Ac efe a gododd, ac a aeth at ei dad. A phan oedd efe eto ymhell oddi wrtho, ei dad ai canfu ef, ac a dosturiodd, ac a redodd, ac a syrthiodd ar ei wddf ef, ac a i cusanodd.

21 Ar mab a ddywedodd wrtho, Fy nhad, pechais yn erbyn y nef, ac oth flaen dithau; ac nid ydwyf mwy deilwng m galw yn fab i ti.

22 Ar tad a ddywedodd wrth ei weision, Dygweh allan y wisg orau, a gwisgwch amdano ef, a rhoddwch fodrwy ar ei law, ac esgidiau am ei draed:

23 A dygwch y llo pasgedig, a Ileddwch ef; a bwytawn, a byddwn lawen.

24 Canys fy mab hwn oedd farw, ac a aeth yn fyw drachefn; ac efe a gollesid, ac a gaed. A hwy a ddechreuasant fod yn llawen.

25 Ac y roedd ei fab hynaf ef yn y maes; a phan ddaeth efe a nesau at y tŷ, efe a glywai gynghanedd a dawnsio.

26 Ac wedi iddo alw un or gweision, efe a ofynnodd beth oedd hyn.

27 Yntau a ddywedodd wrtho, Dy frawd a ddaeth; ath dad a laddodd y llo pasgedig, am iddo ei dderbyn ef yn iach.

28 Ond efe a ddigiodd, ac nid ai i mewn. Am hynny y daeth ei dad allan, ac a ymbiliodd ag ef.

29 Yntau a atebodd ac a ddywedodd wrth ei dad, Wele, cynifer o flynyddoedd yr ydwyf yn dy wasanaethu di, ac ni throseddais i un amser dŷ orchymyn; ac ni roddaist fyn erioed i mi, i fod yn llawen gydam cyfeillion:

30 Eithr pan ddaeth dy fab hwn, yr_ hwn a ddifaodd dy fywyd eytta phuteiniaid, ti a ledd tt0 " y lte pasgedig g ddywedodd wrthfr, Fy mab, -yr wyt ti yn wastadol gyda mi, a eiddof fi oll ydynt eiddot ti.

31??

32 Rhaid pedd llawenychu, a goribl eddu: oblegid dy frawd hwn oedd yn, farw, ac a aeth yn fyw drachefn; ac a fu golledig, ac a gafwyd.

PENNOD 16

1
AZ; efe a ddywedodd llefyd wrth ei ddisgyblion, Yr oedd rhyw wrgoludog, yr hwn oedd ganddo oruchwyliwr; a hwn a gyhuddwyd wrtho, ei fod efe megis yn afradloni ei dda ef.

2 Ac efe ai galwodd ef, ac a ddywedodd wrtho. Pa beth yw hyn yr wyf yn ei glywed amdanat? dyro gyfrif oth oruchwyliaeth: canys ni elli fod mwy yn oruchwyliwr.

3 Ar goruchwyliwr a ddywedodd ynddo ei hun., Pa beth a wnaf? canys y mae fy atglwydd yn dwyn yr oruchwyhaeth oddi arnaf: cloddio nis gallaf, a chardota sydd gywilyddus gennyf.

4 Mi a wn beth a wnaf, fel, pan ym bwrier allan or oruchwyliaeth, y derbyniont fi iw tai.

5 Ac wedi iddo alw ato bob un o ddyledwyr ei arglwydd, efe a ddywedodd wrth y cyntaf. Pa faint sydd arnat ti o ddyled im harglwydd?

6 Ac efe a ddywedodd. Can mesur o olew. Ac efe a ddywedodd wrtho, Cymer dy ysgrifen, ac eistedd ar frys, ac ysgrifenna ddeg a deugain.

7 Yna y dywedodd wrth un arall, A pha faint o ddyled sydd arnat tithau? Ac efe a ddywedodd. Can mesur o wenith. Ac efe a ddywedodd wrtho, Cymer dy ysgrifen, ac ysgrifenna bedwar ugain.

8 Ar arglwydd a ganmolodd y goruchwyliwr anghyfiawn, am iddo wneuthur yn gall: oblegid y mae plant y byd hwn yn gallach yn eu cenhedlaeth na phlant y goleuni.

9 Ac yr wyf yn dywedyd i chwi, Gwnewch i chwi gyfeillion or mamon anghyfiawn: fel, pan fo eisiau arnoch, ych derbyniont ir tragwyddol bebyll.

10 Y neb sydd ffyddlon yn y lleiaf, sydd ffyddlon helyd mewn llawer; aT neb sydd anghyfiawn yn y lleiaf, sydd anghytiawn hefyd mewn llawcr.

11 Am hynny, oni buoch nyddlon yn y mamon anghyfiawn, pwy a ymddiried i chwi am y gwir olud?

12 Ac oni buoch ffyddlon yn yr eiddo aRill, pwy a rydd i chwi yr eiddoch eicfa hun?

13 Ni ddiclion un gwas wasanaethu dan. arplwydd: canys n.iill ai efe a gasa y naill, ac u gAr y llall; ai efe a lyn wrth y aaill, ac a ddirmygar llall. Ni ellwch. wasanaethu Duw a mamon.

14 Ar Plmri.sc.iid hefyd, y rhai oedd ariangar, a glywsant y pethau hyn oll, ac ai gwatwarasant ef.

15 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Chwychwi ywr rhai sydd yn eich cyfiawnhau eich hunain gerbron dynion; eithr Duw a w^yr eich calonnau chwi: canys y peth sydd uchel gyda dynion, sydd ffiaidd gerbron Duw.

16 Y gyfraith ar proffwydi oedd hyd loan: er y pryd hwnnw y pregethir ttyrnas Dduw, a phob dyn sydd yn ymwthio iddi.

17 A haws yw i nef a daear fyned herbdo, nag i un tipyn or gyfraith ballu.

18 Pwy bynnag a ollyngo ymaith ei. wraig, ac a briodo un arall, y mae efe yn godinebu; a phwy bynnag a briodor hon. a ollyngwyd ymaith oddi wrth ei gŵr, y mae efe yn godinebu.

19 Yr oedd rhyw ŵr goludog, ac a wisgid a phorffor a Uiain main, ac yi? oedd yn cymryd byd da yn helaethwych beunydd:

20 Yr oedd hefyd ryw gardotyn, ai enw Lasarus, yr hwn a fwrid wrth ei borth ef yn gornwydlyd,

21 Ac yn chwenychu cael ei borthi a.r briwsion a syrthiai oddi ar fwrdd y gŵr cytocthog; ond y cwn a ddaethant, ac a lyfiisant ei gornwydydd ef.

22 A bu, ir cardotyn farw, ai ddwyr gan yr angylion i fynwes Abraham. Ar goludog hefyd a fu farw, ac a gladdwyd;

23 Ac yn uffern efe a gododd ei olwg, ac etc mewn poenau, ac a ganfu Abraham a hirbcll, a Lasarus yn ei fynwes.

24 Ac efe a lefodd, ac a ddywedodd, O dad Abraham, trugarha wrthyf, a danfeaa Lasarus, i drocni pen ei fys mewn; dwfr,


ac i oeri fy nhafod:canys fe am. poenir yn y fflam hon.

25 Ac Abraham a ddywedodd. Ha fab, coffa i ti dderbyn dy wynfyd yn dy fywyd, ac felly Lasarus ei adfyd: ac yn awr y di-ddenir ef, ac y poenir dithau.

26 Ac heblaw hyn oll, rhyngom ni a chwithau y sicrhawyd agendor mawr: fel na allor rhai a fynnent, dramwy oddi yma atoch chwi; nar rhai oddi yna, dramwy atom ni.

27 Ac efe a ddywedodd, Yr wyf yn atolwg i ti gan hynny, O dad, ddanfon ohonot ef i dŷ fy nhad;

28 Canys y mae i mi bump o frodyr: fel y tystiolaetho iddynt hwy, rhag dyfod ohonynt hwythau hefyd ir lle poenus hwn.

29 Abraham a ddywedodd wrtho, Y mae ganddynt Moses ar profiwydi; gwrandawant arnynt hwy.

30 Yntau a ddywedodd, Nage, y tad Abraham: eithr os a un oddi wrth y meirw atynt, hwy a edifarhant.

31 Yna Abraham a ddywedodd wrtho, Oni wrandawant ar Moses ar proffwydi, ni chredant chwaith pe codai un oddi wrth y meirw.

PENNOD 17

1 Ac
efe a ddywedodd wrth y disgyblion, Ni all na ddl rhwystrau: ond gwae efe trwyr hwn y deuant!

2 Gwell fyddai iddo pe rhoddid maen melin o amgylch ei wddf ef, ai daflu ir mr, nag iddo rwystro un or rhai bychain hyn.

3 Edrychwch arnoch eich hunain. Os pecha dy frawd yn dy erbyn, cerydda ef; ac os edifarha efe, maddau iddo.

4 Ac os pecha yn dy erbyn seithwaith yn y dydd, a seithwaith yn y dydd droi atat, gan ddywedyd, Y mae yn edifar gennyf; maddau iddo.

5 Ar apostolion a ddywedasant wrth yr Arglwydd, Anghwanega ein flydd ni.

6 Ar Arglwydd a ddywedodd, Pe bydd-ai gennych ffydd gymaint gronyn o had mwstard, chwi a allech ddywedyd wrth y sycamorwydden hon, Ymddadwreiddia, a phlanner di yn y mr; a hi a ufuddhai i chwi.

7 Eithr pwy ohonoch chwi ac iddo was yn aredig, neun bugeilio, a ddywed wrtho yn y man pan ddl or maes, DOS ac eistedd i lawr i fwyta?

8 Ond yn hytrach a ddywed wrtho, Ariwya i mi i swperu, ac ymwregysa, a gwasanaetha arnaf fi, nes i mi fwyta ac yfed: ac wedi hynny y bwytei ac yr yfi dithau?

9 Oes ganddo ddiolch ir gwas hwnnw, am wneuthur ohono y pethau a orchmynasid iddo? Nid wyf yn tybied.

10 Felly chwithau hefyd, gwedi i chwi wneuthur y cwbl oll ag a orchmynnwyd i chwi, dywedwch, Gweision anfuddiol ydym: oblegid yr hyn a ddylasem ei wneuthur, a wnaethom.

11 Bu hefyd, ac efe yn myned i Jerwsalem, fyned ohono ef trwy ganol Samaria a Galilea.

12 A phan oedd efe yn myned t mewn i ryw dref, cyfarfu ag ef ddeg o wŷr gwahangleifion, y rhai a safasant o hirbell:

13 A hwy a godasant eu llef, gan ddywedyd, Iesu Feistr, trugarha wrthym.

14 A phan welodd efe hwynt, efe a ddywedodd wrthynt, Ewch a dangoswch eich hunain ir offeiriaid. A bu, fel yr oeddynt yn myned, fe au glanhawyd hwynt.

15 Ac un ohonynt, pan welodd ddarfod ei iachau, a ddychwelodd, gan foliannu Duw llef uchel.

16 Ac efe a syrthiodd ar ei wyneb wrth ei draed ef, gan ddiolch iddo. A Samariad oedd efe.

17 Ar Iesu gan ateb a ddywedodd, Oni lanhawyd y deg? ond pa le y mae y naw?

18 Ni chaed a ddychwelasant i roi gogoniant i Dduw, ond yr estron hwn.

19 Ac efe a ddywedodd wrtho, Cyfod, ac dos ymaith: dy ifydd ath iachaodd.

20 A phan ofynnodd y Phariseaid iddo, pa bryd y deuai teyrnas Dduw, efe a atebodd iddynt, ac a ddywedodd, Ni ddaw teyrnas Dduw wrth ddisgwyl.

21 Ac ni ddywedant, Wele yma; neu, Wele cw: canys wele, teyriias Dduw, och mewn chwi y mae.:

22 Ac efe a ddywedodd wrthy disgyblion, Y dyddiau a ddaw pan chwenychoch weled un o ddyddiau Mab y dyn, ac nis gwelwch.

23 A hwy a ddywedant wrthych, Wele yma; heu, Wele acw: nac ewch, ac na chanlynwch hwynt.

24 Canys megis y maer fellten a fellt-enna or naill ran dan y nef, yn disgleirio hyd y rhan arall dan y nef; felly y bydd Mab y dyn hefyd yn ei ddydd ef.

25 Eithr yn gyntaf rhaid iddo ddioddef llawer, ai wrthod gan y genhedlaeth hon.

26 Ac megis y bu yn nyddiau Noe, felly y bydd hefyd yn nyddiau Mab y dyn.

27 Yr oeddynt yn bwyta, yn yfed, yn gwreit;a, yn gwra hyd y dydd yr aeth Noe i mewn ir arch; a daeth y dilyw, ac au difethodd hwynt oll.

28 Yr un modd hefyd ag y bu yn nyddiau Lot: yr oeddynt yn bwyta, yn yfed, yn prynu, yn gwerthu, yn plannu, yn adeiladu,

29 Eithr y dydd yr aeth Lot allan o Sodoin, y glawiodd tn a brwmstan or nef, ac au difethodd hwynt oll:

30 Tel hyn y bydd yn y dydd y datguddir Mab y dyn.

31 n y dydd hwnnw y neb a fyddo ar ben y tŷ, ai ddodrefn o fewn y tŷ, na ddisgynned iw cymryd hwynt; ar hwn a fyddo yn y maes, yr un ffunud na ddychweled yn ei l.

32 Cofiwch wraig Lot.

33 Pwy bynnag a geisio gadw ei einioes, ai cyll; a phwy bynnag ai cyll, ai bywha hi.

34 Yr wyf yn dywedyd i chwi, Y nos honno y bydd dau yn yr un gwely; y naill a gymerir, ar llall a adewir.

35 t)wy a fydd yn malu yn yr un lle; y naill a gymerir, ar llall a adewir.

36 t)au a fyddant yn y maes; y naill a gymea-ir, ar llall a adewir.

37 A hwy a atebasant ac a ddywedasant wrtho, Pa le, Arglwydd? Ac efe a ddywedodd wrthynt. Pa le bynnag y byddo y corff) yno yr ymgasgl yr cry rod.

PENNOD 18

1 A efe a ddywedodd hefyd ddameg wrthynt, fod yn rhaid gweddo yn wastad, ac heb ddiffygio;

2 Gan ddywedyd, Yr oedd rhyw farnwr mewn rhyw ddinas, yr hwn nid ofhai Dduw, ac ni pharchai ddyn.

3 Yr oedd hefyd yn y ddinas honno wraig weddw; a hi a ddaeth ato ef, gan ddywedyd, Dial fi ar fy ngwrthwynebwr.

4 Ac efe nis gwnai dros amser: eithr wedi hynny efe a ddywedodd ynddo ei hun, Er nad ofnaf Dduw, ac na pharchaf ddyn;

5 Eto am fod y weddw hon yn peri i mi flinder, mi ai dialaf hi; rhag iddi yn y diwedd ddyfod am syfrdanu i.

6 Ar Arglwydd a ddywedodd, Gwrandewch beth a ddywed y barnwr anghyf iawn.

7 Ac oni ddial Duw ei etholedigion, sydd yn llefain arno ddydd a nos, er ei fod yn hir oedi drostynt?

8 Yr wyf yn dywedyd i chwi, y dial efe hwynt ar frys. Eithr Mab y dyn, pan ddl, a gaiff efe flydd ar y ddaear?

9 Ac efe a ddywedodd y ddameg hon hefyd wrth y rhai oedd yn hyderu arnynt eu hunain eu bod yn gyfiawn, ac yn diystyru eraill:

10 Dau ŵr a aeth i fyny ir deml i weddo; un yn Pharisead, ar llall yn bublican.

11 Y Pharisead oi sefyll a weddodd rhyngddo ac ef ei hun fel hyn; O Dduw, yr wyf yn diolch i ti nad wyf fi fel y mae dynion eraill, yn drawsion, yn anghyfiawn, yn odinebwyr; neu, fel y publican hwn chwaith.

12 Yr wyf yn ymprydio ddwywaith yn yr wythnos; yr wyf yn degymu cymaint oll ag a feddaf.

13 Ar publican, gan sefyll o hirbell, ni fynnai gymaint chodi ei olygon tuar nef; eithr efe a gurodd ei ddwyfron, gan ddywedyd, O Dduw, bydd drugarog wrthyf bechadur.

14 Dywedaf i chwi, Aeth hwn i waered iw dy wedi ei gyfiawnhau yn fwy nar llall: canys pob un ar y sydd yn ei ddyrchafu ei hun, a ostyngir;- a phob un ar y sydd yn ei ostwng ei hun, a ddyrcheffr


.

15 A hwy a ddygasant ato blant bychain hefyd, fel y cyffyrddai efe hwynt; ar disgyblion pan welsant, au ceryddasant hwy

16 Eithr yr Iesu au galwodd hwynt atoi, ac a ddywedodd, Gadewch ir plant bychain ddyfod ataf fi, ac na waherddwch hwynt: canys eiddor cyfryw rai yw teyrnas Dduw.: ,

17 Yn wir meddaf i chwi, Pwy.bynnag ni dderbynio deyrnas Dduw fel dyn bach, nid a efe i mewn iddi.

18 A rhyw lywodraethwr a ofynnodd iddo, gan ddywedyd, Athro da, wrth wneuthur pa beth yr etifeddaf fi fywyd tragwyddol?

19 Ar Iesu a ddywedodd wrtho, Paham ym geiwi yn dda? nid oes neb yn dda ond un, sef Duw.

20 Ti a wyddost y gorchmynion, Na odineba, Na ladd, Na ladrata, Na ddwg gamdystiolaeth, Anrhydedda dy dad ath fam.

21 Ac efe a ddywedodd, Hyn oll a gedwais om hieuenctid.

22 Ar Iesu pan glybu hyn, a ddywedodd wrtho, Y mae un peth eto yn l i ti: gwerth yr hyn oll sydd gennyt, a dyro ir tlodion; thi a gei drysor yn y nef: a thyred, canlyn fi.

23 Ond pan glybu efe y pethau. hyn, eft a aeth yn athrist; canys yr oedd efe yn gyfoethog iawn. ..

24 Ar Iesu, pan welodd ef wedi myned yn athrist, a ddywedodd, Mor anodd yr iSit rhai y mae golad ganddynt i mewn i deyrnas Dduw!

25 Canys haws yw i gamel fyned trwy graur nodwydd ddur, nag i- oludog fyned i mewn i deyrnas Dduw.

26 Ar rhai a glywsent a ddywedasant, A phwy a all fod yn gadwedig?

27 Ac efe a ddywedodd, Y pethau sydd amhosibl gyda dynion, sydd bosibl gyda DUW.

28 A dywedodd Pedr, Wele, nyni a adawsom bob peth, ac ath ganlynasom di.

29 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Yn wir meddaf i chwi, Nid oes neb araadawttdd dŷ, neu rieni, neu frodyr, neu y-raig, ngu blant, er mwyn teyrnas Dduw,

30 Ar ni dderbyn lawer cymaint yn S pryd hwn, ac yn y byd a ddaw fywyd tragwyddol.

31 Ac efe a gymerodd y deuddeg ato, ac a ddywedodd wrthynt, Wele, yr ydyrn ni yn myned i fyny i Jerwsalem; a chyflawnir pob peth ar sydd yn ysgrifenedig trwyr proffwydi am Fab y dyn.

32 Canys efe a draddodir ir Cenhedloedd, ac a watwerir, ac a amherchir, ac a boerir arno:

33 Ac wedi iddynt ei fflangellu, y lladdant ef: ar trydydd dydd efe a atgyfyd.

34 A hwy ni ddeallasant ddim or pethau hyn; ar gair hwn oedd guddiedig oddi wrthynt, ac ni wybuant y pethau a ddywedwyd.

35 A bu, ac efe yn nesau at Jericho, i ryw ddyn dall fod yn eistedd yn ymyl y ffordd yn cardota;

36 A phan glybu efe y dyrfa yn myned heibio, efe a ofynnodd pa beth oedd hyn.

37 A hwy a ddywedasant iddo, Mai Iesu o Nasareth oedd yn myned heibio.

38 Ac efe a lefodd, gan ddywedyd, Iesu, Mab Dafydd, trugarha wrthyf.

39 Ar rhai oedd yn myned or blaen ai ceryddasant ef i dewi: eithr efe a lefodd yn fwy o lawer, Mab Dafydd, trugarha wrthyf.

40 Ar Iesu a safodd, ac a orchmynnodd ei ddwyn ef ato. A phan ddaeth efe yn agos, efe a ofynnodd iddo,

41 Gan ddywedyd. Pa beth a fynni di i mi ei wneuthur i ti? Yntau a ddywedodd, Arglwydd, cael ohonof fy ngolWg.

42 Ar Iesu a ddywedodd wrtho, Cymer dŷ olwg: dy ffydd ath iachaodd.

43 Ac allan o law y cafodd efe ei olwg, ac ai canlynodd ef, gan ogoneddu Duw. Ar holl bobl, pan welsant, a roesani foliant i Dduw.

PENNOD 19

1
. AR Iesu a aeth i mewn, ae:.a neth trwy Jericho. ,

2 Ac wele WE a elwid wrth ei enw Sac- tiheus, ac efe oedid ten-publican, a hwn oedd gyfoethog. .

3 Ac yr oedd efe yn ceisio gweled yr Iesu, pwy ydoedd; ac ni allai gan y dyrfa, am ei fod yn fychan o gorffolaeth.

4 Ac efe a redodd or blaen, ac a ddringodd i sycamorwydden, fel y gallai ei weled ef; oblegid yr oedd etc i ddyfod y ffordd honno.

5 A phan ddaeth yr Iesu ir lle, efe a edrychodd i fyny, ac ai canfu ef; ac a ddywedodd wrtho, Saccheus, disgyn ar fays: canys rhaid i mi heddiw aros yn;dy dy di.

6 Ac efe a ddisgynnodd ar ftys, acai derbyniodd ef yn llawen.

7 A phan welsant, grwgnach a wnaethant oll, gan ddywedyd, Pyned ohono efi mewn i letya at ŵr pechadurus.

8 A Saccheus a safodd, ac a ddywedodd wrth yr Arglwydd, Wele, hanner fy na, O Arglwydd, yr ydwyf yn ei roddi it tlodion; ac os dygais ddim or eiddo nete trwy gamachwyn, yr ydwyf yn ei dalu ar ei bedwerydd.

9 Ar Iesu a ddywedodd wrtho, Heddiw y daeth iachawdwriaeth ir tŷ hwn, ohecwydd ei fod yntau yn fab i Abraham.

10 Canys Mab y dyn a ddaeth i geisio ac i gadw yr hyn a gollasid.

11 Ac a hwy yn gwrando ar y pethaia hyn, efe a chwanegodd, ac a ddywedodd ddameg, am ei fod efe yn agos i Jerwsalem, ac am iddynt dyhied yr ymddangosai teyrnas Dduw yn y fan.

12 Am hynny y dywedodd etc, Rhyw wr bonheddig a aeth i wlad bell i dderbyn teyrnas iddoi hun, ac i ddychwelyd.

13 Ac wedi galw ei ddeg gwaa, efe a toddes iddynt ddeg punt, ac a ddywedudd wrthynt, Marchnatewch hyd oni ddcrwyl.

14 Eithr ei ddinaswyr ai casasant ef, BC a ddanfonasant genadwri ar ei l ct. Ran ddywedyd, Ni fynnwn ni hwn i dcyniasu arnom.

15 A bu, pan ddaeth efe yn ei l, wedi derbyn y deyrnas, erchi ohono cl alwr gweision hyn ato, ir rhai y rhoddiism cfe yr arian, fel y gwybyddai beth a clwasai bob un wrth farchnata.

16 A daeth y cyntaf, gan ddywedyd Arglwydd, dy bunt a enillodd ddeg punt.

17 Yntau a ddywedodd wrtho, Da, was da: am i ti fod yn flyddlon yn y lleiaf, bydded i ti awdurdod ar ddeg dinas.

18 Ar ail a ddaeth, gan ddywedyd, Arglwydd, dy bunt di a wnaeth bum puat.

19 Ac efe a ddywedodd hefyd wrth hwnnw, Bydd dithau ar bum dinas.

20 Ac un arall a ddaeth, gan ddywedyd, Arglwydd, wele dy bunt, yr hon oedd gennyf wedi ei dodi mewn napgyn:

21 Canys mi ath ofhais, am dy fod yn ŵr tost: yr wyt ti yn cymryd i fyny y peth ni roddaist i lawr, ac yn medi y peth ai heuaist,

22 Yntau a ddywedodd wrtho, Oth enau dy hun yth farnaf, tydi was drwg. Ti a wyddit fy mod i yn ŵr tost, yn cymryd i fyny y peth ni roddais i lawr, ac yn medi y peth ni heuais:

23 A phaham na roddaist fy arian i ir bwrdd cyfnewid, fel, pan ddaethwn, y gallaswn ei gael gyda Hog?

24 Ac efe a ddywedodd wrth y thai oedd yn sefyll gerllaw, Dygwch oddi arno < f y bunt, a rhoddwch ir hwn sydd a deg punt ganddo;

25 (A hwy a ddywedasant wrtho, Arglwydd, y rnae ganddo ef ddeg punt;)

26 Canys yr wyf fi yn dywedyd i chwi, mai i bob un y mae ganddo, y rhoddir iddo; eithr oddi ar yr hwn nid oes ganddo, y dygir oddi arno, ie, yr hyn sydd ganddo.

27 A hefyd fy ngelynion hynny, y rhai ni fynascnt

i mi dcyrnasu arnynt, dygwch hwynt yma, a lleddwch ger fy mron i.

28 Ac wedi iddo ddywedyd y pethau byn, cfe a aeth or blaen, gan fyned i fyny i Jerwsalem.

29 Ac fe a ddigwyddodd pan ddaeth efe yn agos at Bethffage a Bethania, ir mynydd a elwir Olewydd, efe a anfonodd ddnu oi ddisgyblion,

30 Gan ddywedyd, Ewch ir pentref ar eich cyfer; yn yr hwn, gwedi eich dyfod i roewn, chwi a gewch ebol yn rhwym, ar yr fawn nid eisteddodd dyn erioed: gollyngwch ef, a dygwch yma.

31 Ac os gofyn neb .i dwi Pahani yr ydych yd ei ollwng? fel hyn y dywedwch ysgrifenedig, Fy nhŷ i, tŷ gweddi yw: wrtho. Am fod yn rhaid ir Arglwydd eithr chwi ai gwnaethoch yn ogoflladron. wrtho. ,

32 Ar rhai a ddanfonasid a aethant ymaith, ac a gawsant fel y dywedasai efe wrthynt.

33 Ac fel yr oeddynt yn gollwng yr ebol, ei berchenogion a ddywedasant wrthynt, Paham yr ydych yn gollwng yr ebol?

34 A hwy a ddywedasant, Mae yn rhaid ir Arglwydd wrtho ef.

35 A hwy ai dygasant ef at yr Iesu: ac wedi iddynt fwrw eu dillad ar yr ebol, hwy a ddodasant yr Iesu arno.

36 Ac fel yr oedd efe yn myned, hwy a daenasant eu dillad ar hyd y ffordd.

37 Ac weithian, ac efe yn nesau at ddisgynfa mynydd yr Olewydd, dechreuodd yr holl liaws disgyblion lawenhau, a chlodfori Duw llef uchel, am yr holl weithredoedd nerthol a welsent;

38 Gan ddywedyd, Bendigedig yw y Brenin sydd yn dyfod yn enwr Arglwydd: Tangnefedd yn y nef, a gogoniant yn y goruchaf.

39 A rhai or Phariseaid or dyrfa a ddy wedasant wrtho, Athro, cerydda dy ddisgyblion.

40 Ac efe a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, Yr ydwyf yn dywedyd i chwi, Pe tawair rhai hyn, y llefair cerrig yn yfan.

41 Jf Ac wedi iddo ddyfod yn agos, pan welodd efe y ddinas, efe a wylodd drosti,

42 Gan ddywedyd, Pe gwybuasit tithau, ie, yn dy ddydd hwn, y pethau a berthynent ith heddwch! eithr y maent yn awr yn guddiedig oddi wrth dy lygaid.

43 Canys dawr dyddiau arnat, ath elynion a fwriant glawdd oth amgylch, ac ath amgylchant, ac ath warchaeant o bob parth,

44 Ac ath wnant yn gydwastad ar llawr, ath blant oth fewn; ac ni adawant ynot faen ar faen; oherwydd nad adnabuost amser dy ymweliad.

45 Ac efe a aeth i mewn ir deml, ac a ddechreuodd fwrw allan y rhai oedd yn gwerthu ynddi, ac yn prynu;

46 Gan ddywedyd wrthynt, Y mae yn -...... 6.i ucm a wnaent: canys yr holl bobl oedd yn glynu wrtho i wrando arno.

47 Ac yr oedd efe beunydd yn athraw- laethu yn y deml. Ar archoffeiriaid, ar .ysgrifenyddion, a phenaethiaid y bobl, a geisient ei ddifetha ef;

48 Ac ni fedrasant gael beth a wnaent: anys yr holl hnhl "prM "- ~i _..-,o. . ufii y uywedwch wrtho. Am fod yn rhaid ir Arglwydd wrtho.

PENNOD 20

1
A DIGWYDDODD ar un or dyddiau tl hynny, ac efe yn dysgur bobl yn y deml, ac yn pregethur efengyl, ddyfod amo yr archoffeiriaid ar ysgrifenyddion, gydar henuriaid,

2 A llefaru wrtho, gan ddywedyd, Dywed i ni, Trwy ba awdurdod yr wyt yn gwneuthur y pethau hyn? neu pwy ywr hwn a roddodd i ti yr awdurdod hon?

3 Ac efe a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, A minnau a ofynnaf i chwithau un gair; a dywedwch i mi:

4 Bedydd loan, ai or nefyr ydoedd, ai o ddynion?

5 Eithr hwy a ymresymasant yn eu plith eu hunain, gan ddywedyd, Os dywedwn:, Or nef; efe a ddywed, Paham gan hynny na chredech ef?

6 Ac os dywedwn, O ddynion; yr holl bobl an llabyddiant ni: canys y maent hwy yn cwbl gredu fod loan yn broffwyd.

7 A hwy a atebasant, nas gwyddent o ba le.

8 Ar Iesu a ddywedodd wrthynt, Ac nid wyf finnau yn dywedyd i chwi trwy ba awdurdod yr wyf yn gwneuthur y pethau hyn.

9 Ac efe a ddechreuodd ddywedyd y ddameg hon wrth y bobl; Rhyw ŵr a blannodd winllan, ac ai gosododd i lafurwyr, ac a aeth oddi cartref dros dalm o amser.

10 Ac mewn amser efe a anfonodd was at y llafurwyr, fel y rhoddent iddo o ffrwyth y winllan: eithr y llafurwyr ai {iurasant ef, ac ai hanfonasant ymaith yn waglaw.

11 Ac efe a chwanegodd anfon gwas arall: eithr hwy a gurasant ac a amharchasant hwnnw hefyd, ac ai hanfonasant ymaith yn waglaw.

12 Ac efe a chwanegodd anfon y trydydd: a hwy a glwyfasant hwn hefyd, ac ai bwriasant ef allan.

13 Yna y dywedodd arglwydd y winllan, Pa beth a wnaf? Mi a anfonaf fy annwyl fab: fe allai pan welant ef, y parchant ef.

14 Eithr y llafurwyr, pan welsant ef, a ymresymasant ai gilydd, gan ddywedyd, Hwn ywr etifedd: deuwch, lladdwn ef, fel y byddor etifeddiaeth yn eiddom ni.

15 A hwy ai bwriasant ef allan or winllan, ac ai lladdasant. Pa beth gan hynny a wna arglwydd y winllan iddynt hwy?

16 Efe a ddaw, ac a ddifethar llafurwyr hyn, ac a rydd ei winllan i eraill. A phan glywsant hyn, hwy a ddywedasant, Na ato Duw.

17 Ac efe a edrychodd arnynt, ac a ddywedodd, Beth gan hynny yw hyn a ysgrifennwyd, Y maen a wrthododd yr adeiladwyr, hwn a wnaethpwyd yn ben y gongi?

18 Pwy bynnag a syrthio ar y maen hwnnw, a ddryllir: ac ar bwy bynnag y syrthio, efe ai mai ef.

19 Ar archoffeiriaid ar ysgrifenyddion a geisiasant roddi dwylo arno yr awr honno; ac yr oedd arnynt ofn y bobl: canys gwybuant mai yn eu herbyn hwynt y dywedasai efe y ddameg hon.

20 A hwy ai gwyliasant ef, ac a yrasant gynllwynwyr, y rhai a gymerent arnynt eu bod yn gyfiawn; fel y dalient ef yn ei ymadrodd, iw draddodi ym meddiant ac awdurdod y rhaglaw.

21 A hwy a ofynasant iddo ef, gan ddywedyd, Athro, ni a wyddom mai uniawn yr ydwyt ti yn dywedyd ac yn dysgu, ac nad wyt yn derbyn wyneb, eithr yn dysgu ffordd Duw mewn gwirionedd.

22 Ai cyfreithlon i ni roi teyrnged i Gesar, ai nid yw?

23 Ac efe a ddeallodd eu cyfrwystra hwy, ac a ddywedodd wrthynt, Paham y temtiwch fi?

24 Dangoswch i mi geiniog. Llun ac argraff pwy sydd arni? A hwy a atebasant ac a ddywedasant, Yr eiddo Cesar.

25 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Rhoddwch chwithau yr eiddo Cesar i Gesar, ar eiddo Duw i Dduw.

26 Ac ni allasant feio ar ei eiriau ef gerbron y bobl: a chan ryfeddu wrth ei ateb ef, hwy a dawsant a son.

27 A rhai or Sadwceaid (y rhai sydd yn gwadu nad oes atgyfodiad,) a ddaethant ato ef, ac a ofynasant iddo,

28 Gan ddywedyd, Athro, Moses a ysgrifcnnodd i ni, Os byddai farw brawd neb, ac iddo wraig, a marw ohono yn ddiblant, ar gymryd oi frawd ei wraig ef, a chodi bad iw frawd.

29 Yr oedd gan hynny saith o frodyr: ar cyntaf a gymerodd wraig, ac a fu farw yn ddiblant.

30 Ar ail a gymerth y wraig, ac a fu farw yn ddiblant.

31 Ar trydydd ai cymerth hi; ac yr un ffunud y saith hefyd: ac ni adawsant blant, ac a fuont feirw.

32 Ac yn ddiwethaf oll bu farwr wraig hefyd.

33 Yn yr atgyfodiad gan hynny/gwraig i bwy un ohonynt yw hi? canys y saith ai cawsant hi yn wraig.

34 Ar Iesu gan ateb a ddywedodd wrthynt. Plant y byd hwn sydd yn gwreica; ac yn gwra:

35 Eithr y rhai a gyfrifir yn deilwng i gad y byd hwnnw, ar atgyfodiad oddi wrth y mcirw, nid ydynt nac yn gwreica, nac yn gwra:

36 Canys ni allant farw mwy: oblegid cyd-stad ydynt ar angylion: a phlant Duw ydynt, gan eu bod yn blant yr atgyfodiad.

37 Ac y cyfyd y meirw, Moses hefyd a hysbysodd wrth y berth, pan yw ef yn galw yr Arglwydd yn Dduw Abraham, ac yn Dduw Isaac, ac yn Dduw Jacob.

38 Ac nid yw efe Dduw y meirw, ond y byw: canys pawb sydd fyw iddo ef.

39 Yna rhai or ysgrifenyddion gan ateb a ddywedasant, Athro, da y dywedaist.

40 Ac ni feiddiasant mwyach ofyn dun iddo ef. . -.


nn an CIMWI

41 Ac efe a ddywedodd- wrthynt, Pa fodd y maent yrr dywedyd fod Crist yn fab i Ddafydd?

42 Ac y mae Dafydd ei hun yn dywedyd yn llyfr y Salmau, Yr ARGLWYDD a ddywedodd wrth fy Arglwydd, Eistedd ar fy neheulaw, .

43 Hyd oni osodwyf dy elytiion. yn droedfainc ith draed di. ,:

44 Y mae Dafydd gan hynny yn ei aSur ef yn Arglwydd; a pha fodd y mae efe yn fab iddo?

45 Ac ar holl bobl yn clywed, efe a ddywedodd wrth ei ddisgyblion,

46 Ymogelwch rhag yr ysgrifenyddiottj y rhai a ewyllysiant rodio mewn dillad llaesion, ac a garant gyfarchiadau yn y marchnadoedd, ar prif gadeiriau yn y synagogau, ar prif eisteddleoedd yn y gwleddoedd;

47 Y rhai sydd yn llwyr fwyta tai gwragedd gweddwon, ac mewn rhith yn hir weddo: y rhai hyn a dderbyniant farri fwy.

PENNOD 2

1
AC wedi iddo edrych i fyny, efe a ganfu Ax y rhai goludog yn bwrw eu rhoddiori ir drysorfa.

2 Ac efe a ganfu hefyd ryw wraig weddw dlawd yn bwrw yno ddwy hatling.

3 Ac efe a ddywedodd, Yn wir meddafi Chwi, fwrw or wraig weddw dlawd hon i mewn fwy na hwynt oll:

4 Canys y rhai hyn oll or hyn oedd weddill ganddynt a fwriasant at offrymau Duw: eithr hon oi phrinder a fwriodd i inewn yr holl fywyd a oedd ganddi.

5 Ac fel yr oedd rhai yn dywedyd aril y deml, ei bod hi wedi ei harddu a meini teg a rhoddion, efe a ddywedodd,

6 Y pethau hyn yr ydych yn edrych arnynt, dawr dyddiau yn y rhai ni adewir maen ar faen, ar nis datodir.

7 A hwy a ofynasant iddo, gan ddywedyd, Athro, pa bryd gan hynny y bydd y pethau hyn? a pha arwydd fydd pan for pethau hyn ar ddyfod?

8 Ac efe a ddywedodd, Edrychwch na thwyller chwi: canys llawer a ddeuant yn fy enw i, gan ddywedyd, Myfi yw Cristj ar amser a nesaodd: nac ewch gan hynny ar eu hoi hwynt.

9 A phan glywoch son am ryfeloedd a therfysgoedd, na chymerwch fraw: canys rhaid ir pethau hyn fod yn gyntaf: end ni ddaw y diwedd yn y man.

10 Yna y dywedodd efe . wrthynt, Cenedl a gyfyd yn erbyn cenedl, a theyrnas yn erbyn teyrnas:

11 A daeargrynfau mawrion a fyddanit yn amryw leoedd, a newyn, a heintiau, a phethau ofnadwy, ac arwyddion mawrioft a fydd or nef.

12 Eithr o flaen hyn oll, hwy a roddant eu dwylo arnoch, ac ach erlidiant, gafl eich traddodi ir synagogau, ac i garch" arau, wedi eich dwyn gerbron brenhinoedd a llywodraethwyr o achos fy enw i. ,r...

13 Eithr fe a ddigwydd i chwi yn dystr iolaeth. ..

14 Am hynny rhoddwch eich bryd at na ragfyfyrioeh beth a ateboch:

15 Canys myfi a roddaf i chwi enau a doethineb, yr hon nis gall eich holl wrthwynebwyr na dywedyd yn ei herbyn nai gwrthsefyll. , .;

16 A chwi a fradychir, ie, gan rieni) a brodyr, a cheraint, a chyfeillioa., ac i r-ai ohonoch y parant farwolaeth. . ,. .

17 A chas fyddwch gan bawb oherwydd fy enw i.

18 Ond ni chyll blewyn och pen chwi.

19 Yn eich amynedd meddiennwch eich eneidiau.

20 A phan weloch Jerwsalem wedi ei hamgylchu gan luoedd, yna gwybyddwch fod ei hanghyfanhedd-dra hi wedi nesau.

21 Yna y rhai fyddant yn Jwdea, ffoanti ir mynyddoedd; ar rhai a fyddant yn ei ebanol hi, ymadawant; ar rhai a fyddant yn y meysydd, nac elont i mewn iddi.

22 Canys dyddiau dial ywr rhai hyn, i gyflawnir holl bethau a ysgrifennwyd.

23 Eithr gwaer rhai beichiogioa, ar rhai yn rhoi bronnau, yn y dyddiau hynny! canys bydd angen mawr yn y tir, a digofaint ar y bobl hyn.

24 A hwy a syrthiant (rvy fin y cleddyf, a chaethgludir hwynt at bob cenhedlaeth: a Jerwsalem a fydd wedi ei mathru gan y Cenhedloedd, hyd oni chyflawner aaoser y Cenhedloedd. . ,

25 A bydd arwyddion yn yr rt.attl,at lleuad, ar scr; ac ar y ddaear ing cenhedloedd, gan gyfyng gyngor; ar mr ,ar tonnau yn rhuo;

26 A dynion yn llewygu gan ofn, a disgwyl am y pethau sydd yn dyfod ar y ddaear: oblegid nerthoedd y nefoedd a, ysgydwir.

27 Ac yna y gwelant Fab y dyn yn dyfed mewn cwmwl, gyda gallu a gogoniant mawr.

28 A phan ddechreuor pethau hyn ddyfod, edrychwch i fyny, a chodwch eich pennau: canys y mae eich ymwared . yn nesau.

29 Ac efe a ddywedodd ddameg iddynt; Edrychwch ar y ffigysbren, ar holl brennau;

30 Pan ddeiliant hwy weithian, fSxwi. a welwch ac a wyddodtt ohonoch eich hnni fod yr haf yn agos.

31 Felly chwithau, pan weloch y pethau hyn yn digwydd, gwybyddwch fod teyrnas Dduw yn agos.

32 Yn wir meddaf i chwi, Nid ar oes hon heibio, hyd oni ddl y cwbl i ben.

33 Y nef ar ddaear a nt heibio; ond fy ngeiriau i nid nt heibio ddim.

34 Ac edrychwch arnoch eich hun-ain, rhag ich calonnau un amser drymhau trwy lythineb, a meddwdod, a gofalon y bywyd hwn, a dyfod y dydd hwnnw nrnoch yn ddisymwth;

35 Canys efe a ddaw, fel magi, ic wartliaf pawb oll ar sydd yn trigo ar wynch yr holl ddaear.

36 Gwyliwch gan hynny a gweddiwch bob amser, ar gael eich cyfrif yn deilwng i ddiunc rhag y pethau hyn oll sydd ar ddyfod, ac i sefyll gerbron Mab y dyn.

37 Ar dydd yr ydoedd efe yn athrawiaethu yn y deml; ar nos yr oedd efe yn myned ac yn aros yn y mynydd a elwid yr Olewydd.

38 Ar holl bobl a foregyrchent ato ef yn y deml, iw glywed ef.

PENNOD 32

1
A NESAODD gŵyl y feara, eroyw, yr i hon a elwir y pasg.;;

2 Ar archoffeiriaid ar ysgrifenyddion a geisiasant pa fodd y difethent fif: oblegid yr oedd arnynt ofn y bobl.::

3 A Satan a aeth i mewn i Jwdas, yr hwn a gyfenwid Iscariot, yr hwn oedd -o rifedir deuddeg.

4 Ac efe a aeth ymaith, ac a ymddi-ddanodd ar archoffeiriaid ar blaenoriaidi pa fodd y bradychai efe ef iddynt.

5 Ac yr oedd yn llawen ganddynt: a hwy a gytunasant ar roddi arian iddo.

6 Ac efe a addawodd, ac a geisiodd amser cyfaddas iw fradychu ef iddynjt 30. absen y bobl.

7 A daeth dydd y bara croyw, ar yr hwn yr oedd rhaid lladd y pasg.

8 Ac efe a anfonodd Pedr ac loan, gan ddywedyd, Ewch, paratowch i nir pasg, fel y bwytaom.

9 A hwy a ddywedasant wrtho, Pa te y mynni baratoi ohonom?

10 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Wele, pan ddeloch i mewn ir ddinas, cyferfydd a chwi ddyn yn dwyn ystenaid o ddwfr: canlynwch ef ir tŷ lle yr el efe i mewn,

11 A dywedwch wrth ŵr y tŷ, Y maer Athro yn dywedyd wrthyt. Pa le y maer Hety, lle y gallwyf fwytar pasg gydam disgyblion?

12 Ac efe a ddengys i chwi oruwchystafell fawr, wedi ei thaenu: yno paratowch.

13 A hwy a aethant, at: a gawsant fel y dywedasai efe wrthynt; ac a baratoesant ypasg. . , -

14 A phan ddaeth yr awr, efe a eisteddodd i lawr, ar deuddeg apostol gydag ef.

15 Ac efe a ddywedodd wrthynt. Mi a chwenychais yn fawr fwytar pasg hwn gyda chwi cyn dioddef ohonof.

16 Canys yr ydwyf yn dywedyd i chwi, Ni fwytaf fi mwyach ohono, hyd oni chyflawner yn nheyrnas Dduw.

17 Ac wedi iddo gymryd y cwpan, a Aoddi diolch, efe a ddywedodd, Cymerwch hwn, a rhennweh yn eich plith:

18 Canys yr ydwyf yn, dywedyd i chwia


nad yfaf o ffrwyth y winwydden, hyd oni ddl teyrnas Dduw.

19 Ac wedi iddo gymryd bara, a rhoi diolch, efe ai toriodd, ac ai rhoddes iddynt, gan ddywedyd, Hwn yw fy nghorff yr hwn yr ydys yn ei roddi drosoch: gwnewch hyn er coffa amdanaf.

20 Yr un modd y cwpan hefyd wedi swperu, gan ddywedyd, Y cwpan hwn ywr testament newydd yn fy ngwaed i, yr hwn yr ydys yn ei dywallt drosoch.

21 Eithr wele law yr hwn sydd yn fy mradychu gyda mi ar y bwrdd.

22 Ac yn wir y mae Mab y dyn yn myned, megis y mae wedi ei luniaethu: eithr gwaer dyn hwnnw, trwyr hwn y bradychir ef!

23 Hwythau a ddechreuasant ymofyn yn eu plith eu hunain, pwy ohonynt oedd yr hwn a wnai hynny.

24 A bu ymryson yn eu plith, pwy ohonynt a dybygid ei fod yn fwyaf.

25 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Y mae brenhinoedd y Cenhedloedd yn arglwyddiaethu arnynt; ar rhai sydd mewn awdurdod arnynt, a elwir yn bendefigion.

26 Ond na fyddwch chwi felly: eithr y mwyaf yn eich plith chwi, bydded megis yr ieuangaf; ar pennaf, megis yr hwn sydd yn gweini.

27 Canys pa un fwyaf, air hwn sydd yn eistedd ar y bwrdd, air hwn sydd yn gwasanaethu? onid yr hwn sydd yn eistedd ar y bwrdd? eithr yr ydwyf fi yn eich mysg fel un yn gwasanaethu.

28 A chwychwi ywr rhai a arosasoch gyda mi yn fy mhrofedigaethau.

29 Ac yr wyf fi yn ordeinio i chwi deyrnas, megis yr ordeiniodd fy Nhad i minnau;

30 Fel y bwytaoch ac yr yfoch ar fy mwrdd i yn fy nheyrnas, ac yr eisteddoch ar orseddfeydd, yn barnu deuddeg llwyth Israel.

31 Ar Arglwydd a ddywedodd, Simon, Simon, wele, Satan ach ceisiodd chwi, ich nithio fl gwenith:

32 Eithr mi a weddais drosot, na ddiffygiai dy ffydd di: tithau pan yth droer, cadarnha dy frodyr.

33 Ac efe a ddywedodd wrtho, Arglwydd, yr ydwyf fi yn barod i fyned gyda thi i garchar, ac i angau.

34 Yntau a ddywedodd, Yr wyf yit dywedyd i ti, Pedr, Na chan y ceiliog heddiw, nes i ti wadu dair gwaith yt adwaeni fi.

35 Ac efe a ddywedodd wrthynt. Pan ych anfonais heb na phwrs, na chod, nac esgidiau, a fu arnoch eisiau dim? A hwy a ddywedasant, Naddo ddim.

36 Yna y dywedodd wrthynt, Ond yrt awr y neb sydd ganddo bwrs, cymered, ar un modd god: ar neb nid oes ganddo, gwerthed ei bais, a phryned gleddyf.

37 Canys yr wyf yn dywedyd i chwi, fod yn rhaid eto gyflawni ynof fi y peth hwn a ysgrifennwyd; sef, A chydar anwir y cyfrifwyd ef; canys y mae diben ir pethau amdanaf fi.

38 A hwy a ddywedasant, Arglwydd, wele ddau gleddyf yma. Ac efe a ddywedodd wrthynt, Digon yw.

39 Ac wedi iddo fyned allan, efe a aeth, yn l ei arfer, i fynydd yr Olewydd; ai ddisgyblion hefyd ai canlynasant ef.

40 A phan ddaeth efe ir man, efe a ddywedodd wrthynt, Gweddiwch nad eloch mewn profedigaeth.

41 Ac efe a dynnodd oddi wrthynt tuag ergyd carreg; ac wedi iddo fyned ar ei liniau, efe a weddodd,

42 Gan ddywedyd, O Dad, os ewyllysi droi heibio y cwpan hwn oddi wrthyf: er hynny nid fy ewyllys i, ond yr eiddot ti a wneler.

43 Ac angel or nef a ymddangosodd iddo, yn ei nerthu ef.

44 Ac efe mewn ymdrech meddwl, a weddiodd yn ddyfalach: ai chwys ef oedd fel defnynnau gwaed yn disgyn ar y ddaear.

45 A phan gododd efe oi weddi, a dyfod at ei ddisgyblion, efe au cafodd hwynt yn cysgu gan dristwch;

46 Ac a ddywedodd wrthynt, Paham yr ydych yn cysgu? codwch, a gweddwch nad eloch mewn profedigaeth.

47 Ac efe eto yn llefaru, wele dyrfa, ar hwn a elwir Jwdas, un or deuddeg, oedd yn myned ou blaen hwynt, ac a nesaodd at yr Iesu, iw gusanu ef.

48 Ar Iesu a ddywedodd wrtho, Jwdas, ai a chusan yr wyt ti yn bradychu Mab y dyn?

49 A phan welodd y rhai oedd yn ei gylch ef y peth oedd ar ddyfod, hwy a ddywedasant wrtho, Arglwydd, a drawn ni a chleddyf?

50 A rhyw un ohonynt a drawodd was yr archoffeiriad, ac a dorrodd ymaith ei glust ddeau ef.

51 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd, Goddefwch hyd yn hyn, Ac efe a gyffyrddodd i glust, ac ai hiachaodd ef.

52 Ar Iesu a ddywedodd wrth yr archoffeiriaid, a blaenoriaid y deml, ar henuriaid, y rhai a ddaethent ato, Ai fel at leidr y daethoch chwi allan, a chleddyfau ac a ffyn?

53 Pan oeddwn beunydd gyda chwi yn y deml, nid estynasoch ddwylo im herbyn: eithr hon yw eich awr chwi, a gallur tywyllwch.

54 A hwy ai daliasant ef, ac ai harweiniasant, ac ai dygasant i mewn i dyr archoffeiriad. A Phedr a ganlynodd o hirbell.

55 Ac wedi iddynt gynnau tn yng nghanol y neuadd, a chydeistedd ohonynt, eisteddodd Pedr yntau yn eu plith hwynt.

56 A phan ganfu rhyw lances ef yn eistedd wrth y tn, a dl sylw arno, hi a ddywedodd, Yr oedd hwn hefyd gydag ef.

57 Yntau ai gwadodd ef, gan ddywedyd, O wraig, nid adwaen i ef.

58 Ac ychydig wedi, un arall ai gwelodd ef, ac a ddywedodd, Yr wyt tithau hefyd yn un ohonynt. A Phedr a ddywedodd, O ddyn, nid ydwyf.

59 Ac ar l megis ysbaid un awr, rhyw un arall a daerodd, gan ddywedyd, Mewn gwirionedd yr oedd hwn hefyd gydag ef: canys Galilead yw.

60 A Phedr a ddywedodd, Y dyn, nis gwn beth yr wyt yn ei ddywedyd. Ac yn y man, ac efe eto yn llefaru, canodd y ceiliog.

61 Ar Arglwydd a drodd, ac a edrychodd ar Pedr. A Phedr a gofiodd ymadrodd yr Arglwydd, fel y dywedasai efe wrtho, Cyn canu or ceiliog, y gwedi fi deirgwaith.

62 A Phedr a aeth allan, ac a wylodd yn chwerw-dost.

63 Ar gwŷr oedd yn dal yr Iesu, ai gwatwarasant ef, gan ei daro.

64 Ac wedi iddynt guddio ei lygaid ef, hwy ai trawsant ef ar ei wyneb, ac a ofynasant iddo, gan ddywedyd, Proffwyda, pwy ywr hwn ath drawodd di?

65 A llawer o bethau eraill, gan gablu, a ddywedasant yn ei erbyn ef.

66 A phan aeth hi yn ddydd, ymgynullodd henuriaid y bobl, ar archoffeiriaid, ar ysgrifenyddion, ac ai dygasant ef iw cyngor hwynt,

67 Gan ddywedyd, Ai ti yw Crist? dywed i ni. Ac efe a ddywedodd wrthynt, Os dywedaf i chwi, ni chredwch ddim:

68 Ac os gofynnaf hefyd i chwi, nim hatebwch, ac nim gollyngwch ymaith.

69 Ar l hyn y bydd Mab y dyn yn eistedd ar ddeheulaw gallu Duw.

70 A hwy oll a ddywedasant, Ai Mab Duw gan hynny ydwyt ti? Ac efe a ddywedodd wrthynt, Yr ydych chwi yn dywedyd fy mod.

71 Hwythau a ddywedasant. Pa raid i ni mwyach wrth dystiolaeth? canys clywsom ein hunain oi enau ef ei hun.

PENNOD 23

1
AR holl liaws ohonynt a gyfodasant, ac ai dygasant ef at Peilat:

2 Ac a ddechreuasant ei gyhuddo ef, gan ddywedyd, Ni a gawsom hwn yn gwyr-droir bobl, ac yn gwahardd rhoi teyrnged i Gesar, gan ddywedyd mai efe ei hun yw Crist Frenin.

3 A Pheilat a ofynnodd iddo, gan ddywedyd, Ai ti yw Brenin yr Iddewon? Ac efe a atebodd iddo, ac a ddywedodd, Yr wyt ti yn dywedyd.

4 A dywedodd Peilat wrth yr archoffeiriaid ar bobl, Nid wyf fi yn cael dim bai ar y dyn hwn.

5 A hwy a fuant daerach, gan ddywedyd, Y mae efe yn cyffroir bobl, gan ddysgu trwy holl Jwdea, wedi dechrau o Galilea hyd yma.


 

6 A phan glybu Peilat son am Galilea, efe a ofynnodd ai Galilead oedd y dyn. ,

7 A phan wybu efe ei fod ef o lywodraeth Herod, efe ai hanfonodd ef at jHerod, yr hwn oedd yntau yn Jerwsalem y dyddiau hynny.

8 A Herod, pan welodd yr Iesu, a lawenychodd yn fawr: canys yr oedd efe yn chwennych er ys talm ei weled ef, oblegid iddo glywed llawer amdano ef,; ac yr ydoedd yn gobeithio cael gweled gwneuthur rhyw arwydd ganddo ef.

9 Ac efe ai holodd ef mewn llawer o eiriau; eithr efe nid atebodd ddim iddo.:,

10 Ar archoffeiriaid ar ysgrifenyddion a safasant, gan ei gyhuddo ef yn haerllug.

11 A Herod ai filwyr, wedi iddo ei ddiystyru ef, ai watwar, ai wisgo a gwisg glaerwen, ai danfonodd ef drachefn at Peilat.

12 Ar dwthwn hwnnw yr aeth Peilat a Herod yn gyfeillion: canys yr oeddynt or blaen mewn gelyniaeth ai gilydd.

13 A Pheilat, wedi galw ynghyd yr archoffeiriaid, ar llywiawdwyr, ar bob},

14 A ddywedodd wrthynt, Chwi a ddygasoch y dyn hwn ataf fi, fel un .a fyddain gwyrdroir bobl: ac wele, myfi ai holais ef yn eich gŵydd chwi, ac ni chefais yn y dyn hwn ddim bai, o ran y pethau yr ydych chwi yn ei gyhuddo ef amdanynt:

15 Na Herod chwaith: canys anfonais chwi ato ef, ac wele, dim yn haeddi marwolaeth nis gwnaed iddo.

16 Am hynny mi ai ceryddaf ef, a-cai gollyngaf ymaith. . .

17 Canys yr ydoedd yn rhaid idd@ ollwng un yn rhydd iddynt ar yr wyl.

18 Ar holl liaws a lefasant ar unwaitfa, gan ddywedyd, Bwrw hwn ymaitln,. a gollwng i ni Barabbas yn rhydd:

19 (Yr hwn, am ryw derfysg a wnaethid yn y ddinas, a llofruddiaeth, oedd wedi,:ei daflu i garchar.)

20 Am hynny Peilat a ddywedodd wrthynt drachefn, gan ewyllysio gollwng yr Jesu yn rhydd. . . /

21 Eithr hwy a lefasant arno, gan ddy" wedyd, Croeshoelia, croeshoelia ef.

22 Ac efe a ddywedodd wrthynt y drydedd waith, Canys pa ddrwg a wnaeth ,efe? ni chefais i ddim achos marwolaeth yaddo, am hynny mi ai ceryddaf ei, ac ai gollyngaf yn rhydd.

23 Hwythau a fuont daerion a llefau Mchel, gan ddeisyfu ei groeshoelio ef. Au llefau hwynt ar archoffeiriaid a orfuant.

24 A Pheilat a faraodd wneuthur m deisyfiad hwynt.

25 Ac efe a ollyngodd yn rhydd iddynt yr hwn am derfysg a llofruddiaeth, a fwriasid yng ngharchar, yr hwn a ofynasant: eithr yr less .a draddododd efe iv hewyllys hwynt.;

26 Ac fel yr oeddynt yn ei arwain ef ymaith, hwy a ddaliasant un Simon o Cyrene, yn dyfod of wlad, ac a ddodasant y groes arno ef, iw dwyn ar l yr Iesu.

27 Ac yr oedd yn ei ganlyn ef liaws mawr o bobl, ac o wragedd, y rhai hefyd oedd yn cwynfan ac yn galaru oi blegid ef.

28 Ar Iesu, wedi troi atynt, a ddy wedodd, Merched Jerwsalem, nac wylwch om plegid i; eithr wylwch och plegid eich hunain, ac oblegid eich plant.

29 Canys wele, y maer dyddiau yn dyfod, yn y rhai y dywedant, Gwyn eu byd y rhai arnhlantadwy, ar crothau nid / epiliasant, ar bronnau ni roesant sugn.

30 Yna y dechreuant ddywedyd wrth y mynyddoedd, Syrthiwch arnom; ac wrth y bryniau, Cuddiwch ni.

31 Canys os gwnnt hyn yn y pren ir, pa beth a wneir yn y crin?

32 Ac arweiniwyd gydag ef hefyd ddau eraill, drwgweithredwyr, iw rhoi iw marwolaeth.

33 A phan ddaethant ir lle a elwir Calfaria, yno y croeshoeliasant ef, ar drwgweithredwyr; un ar y llaw ddeau, ar llall ar yr aswy.

34 Ar Iesu a ddywedodd, O Dad, maddau iddynt: canys ni wyddant pa beth y maent yn ei wneuthur.
A hwy a ranasant ei ddiMad ef, ac a fwriasant goelbren.

35 Ar bobl a safodd yn edrych. A penaethiaid hefyd gyda hwynt a wat" warasant, gan ddywedyd, Braill a waredodd efe; gwareded ef ei him, os hwn yw Crist, etholedig Duw.

36 Ar milwyr liefyd ai gwatwarasant ef, gan ddytbd alo, a chynnig iddo finegr,

37 A dywedyd. Us tydi yv Brenin yy Iddewon, gwired dy hun, ..

38 Ac yr ydoedd hefyd arysgrifen wedi ei nysgrifcnnu uwch ei ben ef, a llythrennau Grocg, a Lladin, a Hebraeg, HWN YW DRENIN Yr IDDEWON.

39 Ac un or drwgweithredwyr ai grogasid ai cablodd ef, gan ddywedydy Os tydi yw Crist, gwared dy hun a ninnau.

40 Eithr y llall a atebodd, ac ai ceryddodd ef, gan ddywedyd, Onid wyt ti yn: ofni Duw, gan dy fod dan yr un ddamnedigaeth?

41 A nyni yn wir yn gyfiawn; eanys yr ydym yn dcrbyn yr hyn a haeddair pethau a wnaethom: eithr hwn ni wnaeth ddim allan oi Ie.

42 Ac efe a ddywedodd wrth yr Iesu, Ar" glwydd, cofia fi pan ddelych ith deyrnas.

43 Ar Iesu a ddywedodd wrtho, Yn wir meddaf i ti, Heddiw y byddi gyda mi ym mharadwys.

44 Ac yr ydoedd hi ynghylch y chweched awr, a thywyllwch a fu ar yr holl ddaear hyd y nawfed awr.

45 Ar haul a dywyllwyd, a Hen y deml. a rwygwyd yn ei chanol.

46 Ar Iesu, gan lefain llef uchel, a; ddywedodd, O Dad, ith ddwylo di y gorchmynnaf fy ysbryd. Ac wedi iddo-ddywedyd hyn, efe a drengodd.

47 Ar canwriad, pan welodd y pcth a wnaethpwyd, a ogoneddodd Dduw, gan ddywedyd, Yn wir yr oedd hwn yn ŵr cyfiawn.

48 Ar holl bobloedd y rhili a ddnrllicilt ynghyd i edrych hyn, wrth wclnl y pethau a wnautlipwyd,:i lidyi.liwcl.iB.int, gan guro eu dwyfroniiiiu.

49 Ai holl gydnabod ef a sniiii.inl o hirbell, ar gwragedd y rli.ii ul i.inlynascnt ef o Galilea, yn ctlrych ur y peilmu hyn.

50 Ac wele, gŵr ai enw joseff, yy hwn oedd gynghorwr, gŵr da a chyfiawn;

51 (Hwn ni chytunasai au cyngor ac au gweithred hwynt;) o Arimathea, dinas yr Iddewon, yr hwn oedd yntau yn dis.-gwyl hefyd am deymas Dduw;

52 Hwn a ddaeth at Peilat, ac a ofynnodd gorff yr Iesu.

53 Ac efe ai tynnodd i lawr, ac a i hamdodd mewn lliain main, ac ai rhoddes mewn bedd wedi ei naddu mewn carreg, yn yr hwn ni roddasid dyn erioed.

54 Ar dydd hwnnw oedd ddarparwyl, ar Saboth oedd yn nesau.

55 Ar gwragedd hefyd, y rhai a ddaethent gydag ef o Galilea, a ganlynasant, ac a welsant y bedd, a pha fodd y dodwyd e gorffef.

56 A hwy a ddychwelasant, ac a baratoesant beraroglau ac &nnaint; ac a orffwysasant ar y Saboth, yn l y gorchy-myn.

PENNOD 24

1
AR dydd cyntaf or wythnos, ar y" cynddydd, hwy a ddaethant at y bedd, gan ddwyn y peraroglau a baraloesent, a rhai gyda hwynt. .

2 A hwy a gawsant y maen wedi tii. dreiglo ymaith oddi wrth y bedd.;;;

3 Ac wedi iddynt fyned i mewn," nt chawsant gorff yr Arglwydd Iesu.

4 A bu, a hwy yn petruso am y peth hwn, wele, dau ŵr a safodd yn eu hymyt mewn gwisgoedd disglair.

5 Ac wedi iddynt ofni, a gostwng eu hwynebau tuar ddacar, hwy a ddywedasant wrthynt, Paham yr ydych yn ceisio-y byw ymysg y meirw?

6 Nill yw etc yma, ond efe a gyfododd, Coliwch pa fodd y dywedodd wrthych, iic L-lc eto yng Ngalilea,

7 C;an ddywedyd, Rhaid yw rhoi Mate. y dyn yn nwylo dynion pechadurus, ai groeshoelio, ar trydydd dydd atgyfodi.

8 A hwy a gofiasant ei eiriau ef;

9 Ac a ddychwelasant oddi wrth y bedd, ac a fynegasant hyn oll ir un ar ddeg, ac ir lleill oll.

10 A Mair Magdalea, a Joanna, a Mair i mam Iago, ar lleill gyda hwynt, oedd y rhai a ddywedasant y pethau hyn wrth yr apostolion.

11 Au geiriau a welid yn eu golwg hwynt fel gwegi, ac ni chredasant iddynt.

12 Eithr Pedr a gododd i fyny, ac a redodd at y bedd; ac wedi ymgrymu, efe a ganfur llieiniau wedi eu gosod or neilitu; ac a aeth ymaith, gan ryfeddu , rhyngddo ac ef ei hun am y peth a ddarfuasai.

13 Ac wele, dau ohonynt oedd yn myned y dydd hwnnw i dref ai henw Emaus, yr hon oedd ynghylch tri ugain ystad oddi wrth Jerwsalem.

14 Ac yr oeddynt hwy yn ymddiddan ai gilydd am yr holl bethau hyn a ddi-gwyddasent.

15 A bu, fel yr oeddynt yn ymddiddan, ac yn ymofyn ai gilydd, yr Iesu ei hun hefyd a nesaodd, ac a aeth gyda hwynt.

16 Eithr eu llygaid hwynt a ataliwyd, fel nas adwaenent ef.

17 Ac efe a ddywedodd wrthynt. Pa ryw ymadroddion ywr rhai hyn yr ydych yn eu bwrw at ei gilydd, dan rodio, ac yn wyneptrist?

18 Ac un ohonynt, ai enw Cleopas, gan ateb a ddywedodd wrtho, A wyt ti yn unig yn ymdeithydd yn Jerwsalem, ac ni wybuost y pethau a wnaethpwyd ynddi hi yn y dyddiau hyn?

19 Ac efe a ddywedodd wrthynt. Pa bethau? Hwythau a ddywedasant wrtho, Y pethau ynghylch Iesu o Nasareth, yr hwn oedd ŵr o broffwyd, galluog mewn gweithred a gair gerbron Duw ar holl bobl;

20 Ar modd y traddododd yr archoffeiriaid an llywodraethwyr ni ef i farn marwolaeth, ac ai croeshoeliasant ef.

21 Ond yr oeddem ni yn gobeithio mai efe oedd yr hwn a waredair Israel. Ac heblaw hyn oll, heddiw ywr trydydd < dydd er pan wnaethpwyd y pethau hyn.

22 A hefyd rhai gwragedd ohonom ni an dychrynasant ni, gwedi iddynt fod yn fore wrth y bedd:

23 A phan na chawsant ei gorff ef, hwy a ddaethant, gan ddywedyd weled ohonS. LUC 24 ynt weledigaeth o angylion, y rhai a ddy wedent ei fod ef yn fyw.

24 A rhai or rhai oedd gyda nyni a aethant at y bedd, ac a gawsarit felly, fel y dywedasair gwragedd: ond ef nis gwel-sant.

25 Ac efe a ddywedodd wrthynt, O ynfydion, a hwyrfrydig o galon i gredur holl bethau a ddywedodd y proftwydi!

26 Onid oedd raid i Grist ddioddef y pethau hyn, a myned i mewn iw ogoniant?

27 A chan ddechrau ar Moses, ar holl broffwydi, efe a esboniodd iddynt yn yr holl ysgrythurau y pethau amdano ei hun.

28 Ac yr oeddynt yn nesau ir dref lle yr oeddynt yn myned: ac yntau a gymerth arno ei fod yn myned ymhellach.

29 A hwy ai cymellasant ef, gan ddywedyd, Aros gyda ni; canys y mae hi yn hwyrhau, ar dydd yn darfod. Ac efe a aeth i mewn i aros gyda hwynt.

30 A darfu, ac efe yn eistedd gyda hwynt, efe a gymerodd fara, ac ai bendithiodd, ac ai torrodd, ac ai rhoddes iddynt.

31 Au llygaid hwynt a agorwyd, a hwy ai hadnabuant ef: ac efe a ddiflannodd allan ou golwg hwynt.

32 A hwy a ddywedasant wrth ei gilydd, Onid oedd ein calon ni yn llosgi ynom tra ydoedd efe yn ymddiddan a ni ar y ffordd, a thra ydoedd efe yn agoryd i ni yr ysgrythurau?

33 A hwy a godasant yr awr honno, ac a ddychwelasant i Jerwsalem, ac a gawsant yr un ar ddeg wedi ymgasglu ynghyd, ar sawl oedd gyda hwynt,

34 Yn dywedyd, Yr Arglwydd a gyf ododd yn wir, ac a ymddangosodd i i Simon. ,

35 A hwythau a adroddasant y pethau a wnaethid ar y ffordd, a pha fodd yr adnabuwyd ef ganddynt wrth doriad y bara.

36 Ac a hwy yn dywedyd y pethau hyn, yr Iesu ei hun a safodd yn eu canol hwynt, ac a ddywedodd wrthynt, Tangnefedd i chwi.

37 Hwythau, wedi brawychu ac ofni, a - dybiasant weled ohonynt ysbryd. 4

38 Ac efe a ddywedodd wrthynt. Paham ych trallodir? a phaham y mae meddyliau yn codi yn eich calonnau?

39 Edrychwch fy nwylo am traed, mai myfi fy hun ydyw: teimlwch fi, a gwel~ wch: canys nid oes gan ysbryd gnawd ac esgyrn, fel y gwelwch fod gennyf fi.

40 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, efe a ddangosodd iddynt ei ddwylo ai draed.

41 Ac a hwy cto heb gredu gan lawenydd, ac yn rhyfeddu, efe a ddywedodd wrthynt, A oes gennych chwi yma ddup bwyd? A

42 A hwy a roesant iddo ddarn o bysgodyn wedi ei rostio, ac o ddil ml.

43 Yntau ai cymerodd, ac ai bwytaodd yn eu gŵydd hwynt.

44 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Dyinar geiriau a ddywedais i wrthych, pan oeddwn eto gyda chwi, bod yn rhaid cyflawni pob peth a ysgrifennwyd yng nghyfraith Moses, ar proffwydi, ar salmau, amdanaf fi.

45 Yna yr agorodd efe eu deall hwynt, fel y deallent yr ysgrythurau.

46 Ac efe a ddywedodd wrthynt. Felly yr ysgrifennwyd, ac felly yr oedd raid i Grist ddioddef, a chyfodi o feirw y trydydd dydd:

47 A phregethu edifeirwch a maddeuant pechodau yn ei enw ef ymhlith yr holl genhedloedd, gan ddechrau yn Jerwsalem.

48 Ac yr ydych chwi yn dystion or pethau hyn.

49 Ac wele, yr ydwyf fi yn anfoni addewid fy Nhad arnoch: eithr arhoswch chwi yn ninas Jerwsalem, hyd oni wisger chwi a nerth or uchelder.

50 Ac cfc au dug hwynt allan hyd ym Methania; ac a gododd ei ddwylo, ac au bendithiodd hwynt.

51 Ac fe a ddarfu, tra oedd efe yn eu bendithio hwynt, ymadael ohono ef oddt wrthynt, ac efe a ddygwyd i fyny ir nef.

52 Ac wedi iddynt ei addoli ef, hwy a ddychwelasant i Jerwsalem, gyda llawenydd mawr: -" .

53 Ac yr oeddynt yn wastadol yn y deml, yn moli ac yn bendithio Duw. . Amen.

 

ACTAU NEU WEITHREDOEDD YR APOSTOLION SANCTAIDDPENNOD 17

1
.WEDI iddynt dramwy trwy Amffipolis ac Apolonia, hwy a ddaethant i Thesalonica, lle yr oedd synagog irIddewon.

2 A Phaul, yn l ei arfer, a aeth i mewn atynt, a thros dri Saboth a ymresyiaodd -a hwynt allan or ysgrythurau,

3 Gan egluro a dodi ger eu bronnau, mai rhaid oedd i Grist ddioddef, a chyf odi oddi wrth y meirw; ac mai hwn ywr Crist Iesu, yr hwn yr wyf fi yn ei breg-ethu i chwi.

4 A rhai ohonynt a gredasant, ac a ymwasgasant Phaul a Silas, ac or Groegwyr crefyddol liaws mawr, ac or gwragedd pennaf nid ychydig.

5 Eithr yr Iddewon y rhai oedd heb gredu, gan genfigennu, a gymerasant atynt ryw ddynion drwg o grwydriaid; ac wedi casglu tyrfa, hwy a wnaethant gyrfro yn y ddinas, ac a osodasant ar dŷ Jason, ac a geisiasant eu dwyn hwynt allan at y bobl.

6 A phan na chawsant hwynt, hwy a lusgasant Jason, a rhai or hrodyr, nl bcnaclhiaid y ddinas, gan lefain, Y rliui sydd yn allonyddur byd, y rhai hynny a ddaethant yma helyd;

7 Y rhai a ddcrbyniodd Jason: ac y maer rhai hyn oll yn gwneuthur yn erbyn ordeiniadau Cesar, gan ddywedyd fod brenin arall, sef Iesu.

8 A hwy a gyffroesant y dyrl.i, n llywodraethwyr y ddinas hctyd, wrth glywed y pethau hyn.

9 Ac wedi iddynt gael sicrwydd gan Jason ar lleill, hwy au gollyngiiiant hwynt ymaith.

10 Ar brodyr yn ebrwydd o hyd

1 a anfonasant Paul a Silas i Berea: y rhai wedi eu dyfod yno, a aethant i synagog yr Iddewon.

11 Y rhai hyn oedd foneddigeiddiach nar rhai oedd yn Thesalonica, y rhai a dderbyniasant y gair gyda phob parodrwydd meddwl, gan chwilio beunydd yr ysgrythurau, a oedd y pethau hyn felly.

12 Felly llawer ohonynt a gredasant, ac or Grocgesau parchedig, ac o wŷr, nid ychydig.

13 A phan wybur Iddewon o Thesalonica fod gair Duw yn ei bregethu gan Paul yn Berea hefyd, hwy a ddaethant yno hefyd, gan gyffroir dyrfa.

14 Ac yna yn ebrwydd y brodyr a anfonasant Paul ymaith, i fyned megis ir mor: ond Silas a Thimotheus a arosasant yno.

15 A chyfarwyddwyr Paul ai dygasant ef hyd Athen; ac wedi derbyn gorchymyn at Silas a Thimotheus, ar iddynt ddyfod ato ar ITrwst, hwy a aethant ymaith.

16 A thra ydoedd Paul yn aros amdanynt yn Alhcn, ei ysbryd a gynhyrfwyd ynddo, wrth weled y ddinas wedi ymroi i cilunnd.

17 Oherwydd hynny yr ymresymodd efe yn y synagog ar Iddewon, ac ar Thai crciyddol, ac yn y farchnad beunydd ar rhai a gyfarfyddent ag ef.

18 A rhai or philosophyddion or Epicuriaid, ac or Stoiciaid, a ymddadleuasant ag ef; a rhai a ddywedasant, Beth a fynnair siaradwr hwn ei ddywedyd? a rhai, Tebyg yw ei fod ef yn mynegi duwiau dieithr: am ei fod yn pregethur Iesu, ar atgyfodiad, iddynt.

19 A hwy ai daliasant ef, ac ai dygasant i Areopagus, gan ddywedyd, A allwn ni gael gwybod beth ywr ddysg newydd hon, a draethir gennyt?

20 Oblegid yr wyt ti yn dwyn rhyw bethau dieithr in clustiau ni: am hynny ni a fylinem wybod beth a allair pethau hyn fod.

21 (Ar holl Atheniaid, ar dieithriaid y rhai oedd yn ymdeithio yno, nid oeddynt yn cymryd hamdden i ddim arall, ond i ddywedyd neu i glywed rhyw newydd.)

22 Yna y safodd Paul yng nghanol Areopagus, ac a ddywedodd, Ha wŷr Atheniaid, mi ach gwelaf chwi ym mhob peth yn dra choelgrefyddol:

33 Canys wrth ddyfod heibio, ac edrych ar eich defosiynau, mi a gefais allor yn yr hon yr ysgrifenasid, IR DUW NID ADWAENIR. Yr hwn gan hynny yr ydych chwi heb ei adnabod yn ei addoli, hwnnw yr wyf fi yn ei fynegi i chwi.

34 Y Duw a wnaeth y byd, a phob peth Sydd ynddo, gan ei fod yn Arglwydd nef a daear, nid yw yn trigo mewn temlau o waith dwylo:

35 Ac nid a dwylo dynion y gwasanaethir ef, fel pe bai arno eisiau dim; gan ei fod ef yn rhoddi i bawb fywyd, ac anadl, a phob peth oll.

26 Ac efe a wnaeth o un gwaed bob cenedl o ddynion, i breswylio ar holl wyneb y ddaear, ac a bennodd yr amseroedd rbagosodedig, a therfynau eu pres-wylfod hwynt;

27 Hcl y ceisient yr Arglwydd, os gtillcnt ymbalfalu amdano ef, ai gael, er nad yw cfe yn ddiau ncpell oddi wrth bob un ohonom:

38 Oblegid ynddo ef yr ydym ni yn byw, yn symud, ac yn bod; megis y dywedodd rhai och poetau chwi eich hunain, Canys ei hiliogaeth ef hefyd ydym ni.

29 Gan ein bod ni gan hynny yn hiliogaeth Duw, ni ddylem ni dybied fod y Duwdod yn debyg i aur, neu arian, neu faen, o gerfiad celfyddyd a dychymyg dyn.

30 A Duw, wedi esgeuluso amseroedd yr anwybodaeth hon, sydd yr awron yn gorchymyn i bob dyn ym mhob man edifarhau:

31 Oherwydd iddo osod diwrnod yn yr hwn y barna efe y byd mewn cyfiawnder, trwy y gŵr a ordeiniodd efe; gan roddi ffydd i bawb, oherwydd darfod iddo ei gyfodi ef oddi wrth y meirw.

32 A phan glywsant son am atgyfodiad y meirw, rhai a watwarasant; a rhai a dd/wedasant, Ni ath wrandawn drachcfn am y peth hwn.

33 Ac felly Paul a aeth allan ou plith hwynt.

34 Eithr rhai gwŷr a lynasant wrtho, ac a gredasant: ymhlith y rhai yr oedd Dionysius yr Areopagiad, a gwraig ai henw Damaris, ac eraill gyda hwynt.

PENNOD 18

1
A I l y pethau hyn, Paul a ymadawodd ag Athen, ac a ddaeth i Gorinth.

2 Ac wedi iddo gael rhyw Iddew ai enw Acwila, un o Pontus o genedl, wedi dyfod yn hwyr or Ital, ai wraig Priscila, (am orchymyn o Claudius ir Iddewon oll fyned allan o Rufain,) efe a ddaeth atynt.

3 Ac, oherwydd ei fod or un gelfyddyd, efe a arhoes gyda hwynt, ac a weithiodd; (canys gwneuthurwyr pebyll oeddynt wrth eu celfyddyd.)

4 Ac efe a ymresymodd yn y synagog bob Saboth, ac a gynghorodd yr Iddewon, ar Groegiaid.

5 A phan ddaeth Silas a Thimotheus o Facedonia, bu gyfyng ar Paul yn yr ysbryd, ac efe a dystiolaethodd ir Iddewon, mai Iesu oedd Crist.

6 A hwythau gwedi ymosod yn ei erbyn, a chablu, efe a ysgydwodd ei ddillad, ac a ddywedodd wrthynt, Bydded eich gwaed chwi ar eich pennau eich hunain; gln ydwyf fi: o hyn allan mi a af at y Cenhedloedd.

7 Ac wedi myned oddi yno, efe a ddaeth i dŷ un ai enw Jwstus, un oedd yn addoli Duw, tŷ yr hwn oedd yn cyffwrdd ar synagog.

8 A Chrispus yr archsynagogydd a gredodd yn yr Arglwydd, ai holl dŷ: a llawer or Corinthiaid, wrth wrando, a gredasant, ac a fedyddiwyd.

9 Ar Arglwydd a ddywedodd wrth Paul trwy weledigaeth liw nos, Nac ofna, eithr llefara, ac na thaw:

10 Canys yr wyf fi gyda thi, ac ni esyd neb arnat, i wneuthur niwed i ti: oherwydd y mae i mi bobl lawer yn y ddinas hon.

11 Ac efe a arhoes yno flwyddyn a chwe mis, yn dysgu gair Duw yn eu plith hwynt.

12 1 A phan oedd Galio yn rhaglaw yn Achaia, cyfododd yr Iddewon yn unfryd yn erbyn Paul, ac ai dygasant ef ir feawdle,

13 Gan ddywedyd, Y mae hwn yn annog dynion i addoli Duw yn erbyn y ddeddf.

14 Ac fel yr oedd Paul yn amcanu agoryd ei enau, dywedodd Galio wrth yr Iddewon, Pe buasai gam, neu ddrwg weithred, O Iddewon, wrth reswm myfi a gyd-ddygaswn a chwi:

15 Eithr os y cwestiwn sydd am ymadrodd, ac enwau, ar ddeddf sydd yn eich plith chwi, edrychwch eich hunain; canys ni fyddaf fi farnwr am y pethau hyn.

16 Ac efe au gyrrodd hwynt oddi wrth y frawdle.

17 Ar holl Roegwyr a gymerasant Sosthenes yr archsynagogydd, ac ai curasant o flaen y frawdle. Ac nid oedd Galio yn gofalu am ddim or pethau Mynny.

18 Eithr Paul, wedi aros eto ddyddiau lawer, a ganodd yn iach ir brodyr, ac a fordwyodd ymaith i Syria, a chydag ef Priscila ac Acwila; gwedi iddo gneifio ei ben yn Cenchrea: canys yr oedd arno adduned.

19 Ac efe a ddaeth i Effesus, ac au gadawodd hwynt yno; eithr efe a aeth ir synagog, ac a ymresymodd ar Iddewon.

20 A phan ddymunasant arno aros gyda hwynt dros amser hwy, ni chaniat-aodd efe:

21 Eithr efe a ganoddyfi iach iddynt, gan ddywedyd, Y maen anghenraid i mi gadwr ŵyl sydd yn dyfod yn Jerwsalem; ond os myn Duw, mi a ddeuaf yn fy l atoch chwi drachefn. Ac efe a aeth ymaith o Effesus.

22 Ac wedi iddo ddyfod i waered i Cesarea, efe a aeth i fyny ac a gyfarchodd yr eglwys, ac a ddaeth i waered i Antiochia.

23 Ac wedi iddo dreulio talm o amser efe a aeth ymaith, gan dramwy trwy wlad Galatia, a Phrygia, mewn trefn, a chad-arflhau yr holl ddisgyblion.

24 Eithr rhyw Iddew, ai enw Apolos, Alexandriad o genedl, gŵr ymadroddus, cadarn yn yr ysgrythurau, a ddaeth i Effesus.

25 Hwn oedd wedi dechrau dysgu iddo ffordd yr Arglwydd: ac efe yn wresog yn yr ysbryd, a lefarodd, ac a athrawiaethodd yn ddiwyd y pethau a berlhynent ir Arglwydd, heb ddeall ond bedydd loan yn unig.

26 A hwn a ddechreuodd lefaru yn hy yn y synagog: a phan glybu Acwila a Phriscila, hwy ai cymerasant ef atynt, ac a agorasant iddo ffordd Duw yn fanyl-ach.

27 A phan oedd efe yn ewyllysio myned i Achaia, y brodyr, gan annog, a ysgrifenasant at y disgyblion iw dderbyn ef: yr hwn, wedi ei ddyfod, a gynorthwyodd lawer ar y rhai a gredasant trwy ras;

28 Canys efe a orchfygodd yr Iddewon yn egniol, ar gyhoedd, gan ddangos trwy ysgrythurau, mai Iesu yw Crist.

PENNOD 19

1
ARGLWYDDODD, tra fu Apolos yng Nghorinth, wedi i Paul dramwy trwyr parthau uchaf, ddyfod ohono ef i Effesus: ac wedi iddo gael rhyw ddisgyblion,

2 Efe a ddywedodd wrthynt, A dderbyniasoch chwi yr Ysbryd Gln er pan gredasoch? A hwy a ddywedasant wrtho, Ni chawsom ni gymaint chlywed a oes Ysbryd Gln.

3 Ac efe a ddywedodd wrthynt, I ba beth gan hynny y bedyddiwyd chwi? Hwythau a ddywedasant, I fedydd loan.

4 A dywedodd Paul, loaa yn ddiau a fedyddiodd a bedyddedifeirwch, gan ddywedyd wrth y bobl am gredu yn yr hwn oedd yn dyfod ar ei l ef, sef yng Nghrist Iesu.

5 A phan glywsant hwy hyn, hwy a fedyddiwyd yn enw yr Arglwydd Iesu.

6 Ac wedi i Paul ddodi ei ddwylo arnynt, yr Ysbryd Gln a ddaeth arnynt; a hwy a draethasant thafodau, ac a broffwydasant.

7 Ar gwŷr oll oeddynt ynghylch deu-ddeg.

8 Ac efe a aeth i mewn ir synagog, ac a lefarodd yn hy dros dri mis, gan ymresyrou a chynghorir pethau a berthynent-i deyrnas Dduw.

9 Eithr pan oedd rhai wedi caledu, ac heb gredu, gan ddywedyd yn ddrwg am y ffordd honno gerbron y lliaws, efe a dynnodd ymaith oddi wrthynt, ac a, neilltuodd y disgyblion; gan ymresymu, beunydd yn ysgol un Tyrannus.

10 A hyn a fu dros ysbaid dwy flynedd, hyd oni ddarfu i bawb a oedd yn trigo yn, Asia, yn Iddewon a Groegiaid, glywed gair yr Arglwydd Iesu. . .,

11 A gwyrthiau rhagorol a wnaeth, Daw trwy ddwylo Paul:

12 Hyd oni ddygid at y cleifion, oddi wrth ei gorff ef, napgynau neu fbledau, ar clefydau a ymadawai & hwynt, ar ysbrydion drwg a aent allan ohonynt.

13 Yna rhai or Iddewon crwydraidd, y rhai oedd gonsurwyr, a gymepasant arnynt enwi uwchben y rhai oedd ag ysbrydion drwg ynddynt, enw yr Arglwydd Iesu, gan ddywedyd, Yr ydym ni yn eich tynghedu chwi trwy yr Iesu, yr hwn y mae Paul yn ei bregethu.

14 Ac yr oedd rhyw saith o feibion i Scefa, Iddew ac archoffeiriad, y rhai oedd yn gwneuthur hyn.

15 Ar ysbryd drwg a atebodd ac a ddywedodd, Yr Iesu yr wyf yn ei adnabod, a Phaul a adwaen; eithr pwy ydycb: chwi?

16 Ar dyn yr hwn yr oedd yr ysbryd drwg ynddo, a ruthrodd arnynt, ac au gorchfygodd, ac a fu drwm yn eu herbyn; hyd oni ffoesant hwy allan or t hwnnw yn noethion ac yn archolledig.

17 A hyn a fu hysbys gan yr hoil Iddewon ar Groegiaid hefyd, y rhai oedd yn preswylio yn Effesus; ac ofn a syrthiodd arnyntoll, ac enw yr Arglwydd Iesu a fawrygwyd. i8A llawer or rhai a gredasent a ddaethant, ac a gyffesasant, ac a fynegasant eu gweithredoedd.

19 Llawer hefyd or rhai a fuasai yn gwneuthur rhodreswaith, a ddygasant eu llyfrau ynghyd, ac au llosgasant yng ngwydd pawb: a hwy a fwriasant eu gwertfa hwy, ac ai cawsant yn ddengmil a deugain o ddarnau arian.

20 Mor gadarn y cynyddodd gair yr. Arglwydd, ac y cryfhaodd.

21 A phan gyflawnwyd y pethau hyni, arfaethodd Paul yn yr ysbryd, gwedi iddo dramwy trwy Facedonia ac Achaia, fyned i Jerwsalem; gan ddywedyd, Gwedi imi fod yno, rhaid imi weled Rhufain hefyd.

22 Ac wedi anfon i Facedonia ddau or rhai oedd yn gweini iddo, sef Timotheus. ac Erastus, efe ei hun a arhosodd dros amser yn Asia.

23 A bu ar yr amser hwnnw drallod nid bychan ynghylch y ffordd honno. r

24 Canys rhyw un ai enw Demetrius, gof arian, yn gwneuthur temlau arian i Diana, oedd yn peri elw nid bychan ir crefftwyr; ..

25 Y rhai a alwodd efe, ynghyd gweithwyr y cyfryw bethau hefyd, ac a ddy wedodd. Ha wŷr, chwi a wyddoch mas, oddi wrth yr elw hwn y mae ein golud ni;

26 Chwi a welwch hefyd ac a glywch, nid yn unig yn Effesus, eithr agos droa Asia oll, ddarfod ir Paul yma berswadi a throi llawer o bobl ymaith, wrth ddywedyd nad ydyw dduwiau y rhai a wneir a dwylo.

27 Ac nid yw yn unig yn enbyd i ni, ddyfod y rhan hon i ddirmyg; eithr hefyd bod cyfriftemi y dduwies fawr Diana yn ddiddim, a bod hefyd ddistrywio ei mawrhydi hi, yr hon y mae Asia oll ar byd yn ei haddoli.

28 A phan glywsant, hwy a lanwyd o ddigofaint; ac a lefasant, gan ddywedyd, Mawr yw Dianar Effesiaid.

29 A llunwyd yr holl ddinas o gythrwfi: a hwy a ruthrasant yn unfryd ir orsedd, gwedi cipio Gaius ac Aristarchus o Facedonia, cydymdcithion Paul.

30 A phan oedd Paul yn ewyllysio myned i mown i blith y bobl, ni adawodd y disgyblion iddo.

31 Rhai hefyd o benaethiaid Asian y rhai oedd gyfeillion iddo, a yrasant ato, i ddeisyf arno, nad ymroddai efe i fyned ir orsedd.

32 A rhai a lefasant un peth, ac eraill beth arall: canys y gynullcidfa oedd yn gymysg; ar rhan fwyaf ni wyddent oherwydd pa beth y daethent ynghyd.

33 A hwy a dynasant Alexander allan or dyrfa, ar Iddewon yn ei yrru ef ymlaen. Ac Alexander a amneidiodd i law am osteg, ac a fynasai ei amddiffyn ei hun wrth y bobl.

34 Eithr pan wybuant mai Iddew oedd efe, pawb ag un llef a lefasant megis dros ddwy awr, Mawr yw Dianar Effesiaid.

35 Ac wedi i ysgolhaig y ddinas lonyddur bobl, efe a ddywedodd. Ha wŷr Effesiaid, pa ddyn sydd nis gŵyr fod dinas yr Effesiaid yn addolir dduwies fawr Diana, ar ddelw a ddisgynnodd oddi wrth Jwpiter?

36 A chan fod y pethau hyn heb allu dywedyd iw herbyn, rhaid i chwi fod yn llonydd, ac na wneloch ddim mewn byrbwyll.

37 Canys dygasoch yma y gwŷr hyn, y rhai nid ydynt nac yn ysbeilwyr temlau, nac yn cablu eich duwies chwi.

38 Od oes gan hynny gan Demetrius ar crefftwyr sydd gydag ef, un hawl yn erbyn neb, y mae cyfraith iw chael, ac y mae rhaglawiaid: rhodded pawb yn erbyn ei gilydd. "

39 Ac os gofynnwch ddim am bethau eraill, mewn cynulleidfa gyfreithlon y terfynir hynny

40 Oherwydd enbyd yw rhag achwya arnom am y derfysg heddiw; gan nad oes un achos trwy yr hwn y gaUota roddi rheswm or ymgyrch hwii.; , .,

41 Ac wedi iddo ddywedyd byn, efe a ollyngoddy gynulleidfa ymaith,

PENNOD 20

1
Axxxxxxxxxxx ar l gostegur cythrwfl, Paul, wedi galwr disgyblion ato, au cofleidio, a ymadawodd i fyned i Facedonia.

2 Ac wedi iddo fyned dros y parthau hynny, au cynghori hwynt a llawer o ymadrodd, efe a ddaeth i dir Groeg.

3 Ac wedi aros dri mis, a gwneuthur or Iddewon gynllwyn iddo, fel yr oedd ar fedr morio i Syria, efe a arfaethodd ddychwelyd trwy Facedonia.

4 A chydymdeithiodd ag ef hyd yn Asia, Sopater o Berea; ac or Thesaloniaid, Aristarchus a Secundus, a Gaius o Derbe, a Timotheus; ac or Asiaid, Tychicus a Troffimus.

5 Y rhai hyn a aethant or blaen, ac a arosasant amdanom yn Nhroas.

6 A ninnau a fordwyasom ymaith oddi wrth Philipi, ar l dyddiaur bara eroyw, ac a ddaethom atynt hwy i Droas mewn pum niwrnod; lle yr arosasom saith niwrnod.

7 Ac ar y dydd cyntaf or wythnos, wedi ir disgyblion ddyfod ynghyd i dorri bara, Paul a ymresymodd hwynt, ar fedr myned ymaith drannoeth; ac efe a barhaodd yn ymadrodd hyd hanner nos.

8 Ac yr oedd llawer o lampau yn y llofft lle yr oeddynt wedi ymgasglu.

9 A rhyw ŵr ieuanc, ai enw Eutychus, a eisteddai mewn ffenestr: ac efe a syrthiodd mewn trymgwsg, tra oedd Paul yn ymresymu yn hir, wedi ei orcbfygu gan gwsg, ac a gwympodd i lawr or drydedd lofft; ac a gyfodwyd i fyny yn farw.

10 A Phaul a aeth i waered, ac a syrthiodd arno ef, a chan ei gofleidio, a ddywedodd, Na chyffroed arnoch: canys y mae ei enaid ynddo ef.

11 Ac wedi iddo ddyfod i fyny, a thorri bara, a bwyta, ac ymddiddan llawer hyd doriad y dydd; felly efe a aeth ymaith.

12 A hwy a ddygasant y llanc yn fyw, ac a gysurwyd yn ddirfawr.


13 Ond nyni a aethom or blaen ir Hong, ac a hwyliasom i Asos; ar fedr oddi yno dderbyn Paul: canys felly yr oedd efe wedi ordeinio, ar fedr myned ei hun ar ei draed.

14 A phan gyfarfu efe & ni yn Asos, nyni ai derbyniasom ef i mewn, ac.a ddaethom i Mitylene.

15 A morio a wnaethom oddi yno, -a dyfod drannoeth gyferbyn a Chios; a thradwy y tiriasom yn Samos, ac a arosasom yn Trogylium; ar ail dydd y daethom i Miletus.

16 Oblegid Paul a roddasai ei fryd ar hwylio heibio i Effesus, fel na byddai iddo dreulio amser yn Asia. Canys brysio yr oedd, os bai bosibl iddo, i fod yn Jerwsalem erbyn dydd y Sulgwyn.

17 Ac o Miletus efe a anfonodd i Effesus, ac a alwodd ato henuriaid yr eglwys.

18 A phan ddaethant ato, efe a ddywedodd wrthynt, Chwi a wyddoch, er y dydd cyntaf y deuthum i Asia, pa fodd y bum i gyda chwi dros yr holl amser;

19 Yn gwasanaethur Arglwydd gyda phob gostyngeiddrwydd, a llawer o ddagrau, a phrofedigaethau, y rhai a ddigwyddodd i mi trwy gynllwynion yr Iddewon:

20 Y modd nad ateliais ddim or pethau buddiol heb eu mynegi i chwi, ach dysgu ar gyhoedd, ac o dy i dŷ;

21 Gan dystiolaethu ir Iddewon, ac ir Groegiaid hefyd, yr edifeirwch sydd tuag at Dduw, ar ffydd sydd tuag at ein Harglwydd Iesu Grist.

22 Ac yn awr, wele fi yn rhwym yn yr ysbryd yn myned i Jerwsalem, heb wybod y pethau a ddigwydd imi yno:

23 Eithr bod yr Ysbryd Gln yn tystio i mi ym mhob dinas, gaa ddywedyd, fod rhwymau a blinderau yn fy aros.

24 Ond nid wyf fi yn gwneuthur cyfrif o ddim, ac nid gwerthfawr gennyf fy einioes fy hun, os gallaf orffen fy ngyrfa trwy lawenydd, ar weinidogaeth a dderbyniais gan yr Arglwydd Iesu, i dystiolaethu efengyl gras Duw.

25 Ac yr awron, wel mi a wrr na chewch chwi oll, ymysg y rhai y buiaiyfa tramwy yn pregethu feymas,Dduw,wd&d fy wyneb i mwyach. . .

26 Oherwydd paham yr ydwyf yn tystio i chwi y dydd heddiw, fy mod i yn lan oddi wrth waed pawb oll:

27 Canys nid ymateliais rhag mynegi i chwi holl gyngor Duw.

28 Edrychwch gan hynny arnoch eich hunain, ac ar yr holl braidd, ar yr hwn y gosododd yr Ysbryd Gln chwi yn olygwyr, i fugeilio eglwys Dduw, yr hon a bwrcasodd efe ai briod waed. . -.i

29 Canys myfi a wn hyn, y daw, ar l fy ymadawiad i, fleiddiau blinion ictt plith, heb arbed y praidd.;

30 Ac ohonoch chwi eich hunain y cyfyd gwŷr yn llefaru pethau gwyrdraws, i dynnu disgyblion ar eu hoi.

31 Am hynny gwyliwch, a chofiwch, dros dair blynedd na pheidiais i nos a dydd a rhybuddio pob un ohonoch a dagrau.

32 Ac yr awron, frodyr, yr ydwyf yn eich gorchymyn i Dduw, ac i air ei ras ef, yr hwn a all adeiladu ychwaneg, a rhoddi i chwi etifeddiaeth ymhlith yr holl rai a sancteiddiwyd.

33 Arian, neu aur, neu wisg. neb, ni chwenychais:;

34 Ie, chwi a wyddoch eich hunain, ddarfod ir dwylo hyn wasanaethu im cyfreidiau i, ac ir rhai oedd gyda mi.

35 Mi a ddangosais i chwi bob peth, mai wrth lafurio felly y mae yn rhaid cynorthwyor gweiniaid; a chofio geiriau yr Arglwydd Iesu, ddywedyd ohdno ef, mai Dedwydd yw rhoddi yn hytrach na derbyn.

36 Ac wedi iddo ddywedyd y pethau hyn, efe a roddodd ei liniau i lawr, ac a weddodd gyda hwynt oll.

37 Ac wylo yn dost a wnaeth pawb:.a hwy a syrlliiasant ar wddf Paul, ac ai eusanasant ef;

38 Gan ofidio yn bennaf am y gair a ddywedasai efe, na chaent weled ei wyneb ef mwy. A hwy ai hebryngasant ef ir llong.

PENNOD 21

1
A DIGWYDDODD, wedi i ni osod lx allan, ac ymadael hwynt, ddyfod ohonom ag uniongyrch i Coos, a thrannoeth i Rodes; ac oddi yno i Patara.

2 A phan gawsom long yn hwylio trosodd i Plicnice, ni a ddringasom iddi, ac a aethom ymaith.

3 Ac wedi ymddangos o Cyprus i ni, ni ai gadawsom hi ar y llaw aswy, ac a hwyliasom i Syria, ac a diriasom yn Nhyrus: canys yno yr oedd y llong yn dadlwytho y llwyth.

4 Ac wedi i ni gael disgyblion, nyni a arosasom yno saith niwrnod: y rhai a ddywedasant i Paul, trwy yr Ysbryd, nad elai i fyny i Jerwsalem.

5 A phan ddarfu i ni orffen y dyddiau, ni a ymadawsom, ac a gychwynasom; a phawb, ynghyd ar gwragedd ar plant, an hebryngasant ni hyd allan or ddinas: ac wedi i ni ostwng ar ein gliniau ar y traeth, hi a weddasom.;

6 Ac wedi i ni ymgyfarch an gilydd, ni a ddringasom ir llong; a hwythau a ddychwelasant iw cartref. ;

7 Ac wedi i ni orffen hwylio o Dyrus, ni a ddaethom i Ptolemais: ac wedi inni gyfarch y brodyr, ni a drigasom un diwr-nod gyda hwynt.

8 A thrannoeth, y rhai oedd ynghylch Paul a ymadawsant, ac a ddaethant i Cesarca. Ac wedi i ni fyned i mewn i dŷ Philip yr efengylwr, (yr hwn oedd un or saith,) ni a arosasom gydag ef.

9 Ac i hwn yr oedd pedair merched o forynion, yn proffwydo.

10 Ac fel yr oeddem yn aros yno ddyddiau lawer, daeth i waered o Jwdea broffwyd ai enw Agabus.

11 Ac wedi dyfod atom, a chymryd gwregys Paul, a rhwymo ei ddwylo ef ai draed, efe a ddywedodd, Hyn a ddywed yr Ysbryd Gln; Y gŵr biau y gwregys hwn a rwym yr Iddewon fel hyn yn Jerwsalem, ac ai traddodant i ddwylo y Cenhedloedd.

12 A phan glywsom y pethau hyn, nyni, ar rhai oedd or fan honno hefyd, a ddeisyfasom nad elai efe i fyny i Jerwsalem.

13 Eithr Paul a atebodd, Beth a wnewch chwi yn wylo, ac yn torri fy nghalon i? canys parod wyf fi nid im rhwymo yn unig, ond i farw hefyd yn Jerwsalem, er mwyn enw yr Arglwydd Iesu.

14 A chan na ellid ei berswadio, ni a beidiasom, gan ddywedyd, Ewyllys yr Arglwydd a wneler.

15 Hefyd, ar l y dyddiau hynny, ni a gymerasom ein beichiau, ac a aethom i fyny i Jerwsalem.

16 A rhai or disgyblion o Cesarea a ddaeth gyda ni, gan ddwyn un Mnason o Cyprus, hen ddisgybl, gydar hwn y lletyem.

17 Ac wedi ein dyfod i Jerwsalem, y brodyr an derbyniasant yn llawen.

18 Ar dydd nesaf yr aeth Paul gyda ni i mewn at Iago: ar holl henuriaid a ddaethant yno.

19 Ac wedi iddo gyfarch gwell iddynt, efe a fynegodd iddynt, bob yn un ac un, bob peth a wnaethai Duw ymhlith y Cenhedloedd trwy ei weinidogaeth ef.

20 A phan glywsant, hwy a ogoneddasant yr Arglwydd, ac a ddywedasant wrtho, Ti a weli, frawd, pa sawl myrddiwn sydd or Iddewon y rhai a gredasant; ac y maent oll yn dwyn sl ir ddeddf.

21 A hwy a glywsant amdanat ti, dy fod di yn dysgur Iddewon oll, y rhai sydd ymysg y Cenhedloedd, i ymwrthod a Moses; ac yn dywedyd, na ddylent hwy enwaedu ar eu plant, na rhodio yn l y defodau.

22 Pa beth gan hynny? nid oes fodd na ddl y lliaws ynghyd: canys hwy a gnt glywed dy ddyfod di.

23 Gwna gan hynny yr hyn a ddywedwn wrthyt; Y mae gennym ni bedwar gwŷr a chanddynt adduned arnynt:

24 Cymer y rhai hyn, a glanhaer di gyda hwynt, a gwna draul arnynt, fel yr eilliont eu pennau: ac y gwypo pawb am y pethau a glywsant amdanat ti, nad ydynt ddim, ond dy fod di dy hun hefyd yn rhodio, ac yn cadw y ddeddf.

25 Eithr am y Cenhedloedd y rhai a gredasant, ni a ysgrifenasom, ac a famasom, na bo iddynt gadw dim or cyfryw beth; eithr iddynt ymgadw oddi wrth y pethau a aberthwyd i eilunod, a gwaed, a rhag peth tagedig, a rhag puteindra.

26 Yna Paul a gymerth y gwŷr; a thrannoeth, gwedi iddo ymlanhau gyda hwynt, efe a aeth i mewn ir deml; gan hysbysu cyflawni dyddiaur glanhad, hyd oni offryiilid offrwrn dros bob un ohon-ynt.

37 A phan oedd y saith niwrnod ar ddarfod, yr Iddewon oeddynt o Asia, pan welsant ef yn y deml, a derfysgasant yr holl bobl, ac a ddodasant ddwylo arno,

28 Gan lefain. Ha wŷr Israeliaid, cyn-orthwywch. Dymar dyn sydd yn dysgu pawb yrn mhob man yn erbyn y bobl, ar gyfraith, ar lle yma: ac ymhellach, y Groegiaid hefyd a ddug efe i mewn ir deml, ac a halogodd y lle sanctaidd hwn.

29 Canys hwy a welsent or blaen Troffimus yr Effesiad yn y ddinas gydag ef, yr hwn yr oeddynt hwy yn tybied ddarfod i Paul ei ddwyn i mewn ir deml.

30 A chynhyrfwyd y ddinas oll, ar bobl a redodd ynghyd: ac wedi ymaelyd yn Paul, hwy ai tynasant ef allan or deml: ac yn ebrwydd caewyd y drysau,,

31 Ac fel yr oeddynt hwy yn ceisio ei ladd ef, daeth y gair at ben-capten y fyddin, fod Jerwsalem oll mewn terfysg.

32 Yr hwn allan o law a gymeiodd filwyr, a chanwriaid, ac a redodd i waered atynt: hwythau, pan welsant y pen-capten ar milwyr, a beidiasant churo Paul.

33 Yna y daeth y pen-capten yn nes, ac ai daliodd ef, ac a archodd ei rwymo ef a dwy gadwyn; ac a ymofynnodd pwy oedd efe, a pha beth a wnaethai.

34 Ac amryw rai a lefent amryw beth yn y dyrfa: ac am nas gallai wybod hysbysrwydd oherwydd y cythrwfl, efc a orchmynnodd ei ddwyn ef ir castell.

35 A phan oedd efe ar y grisiau, fe a ddigwyddodd gorfod ei ddwyn ef gan y milwyr, o achos trais y dyrfa.

36 Canys yr oedd lliaws y bobl yn canlyn, gan lefain, Ymaith ag ef. . .

37 A phan oedd Paul ar ei ddwyn i mewn ir castell, efe a ddywedodd wrth y pen-capten, Ai rhydd i mi ddywedyd peth wrthyt? Ac efe a ddywedodd, A fedri di Roeg? .

38 Onid tydi yw yr Eifftwr, yr hwri o flaen y dyddiau hyn a gyfodaist derfysg, ac a arweiniaist ir anialwch bedair mil o wŷr llofruddiog?

39 A Phaul a ddywedodd, Gwr ydwyf fi yn wir o Iddew, un o Darsus, dinesydd o ddinas nid anenwog, o Cilicia; ac yr wyf yn deisyf arnat ti, dyro gennad i mi i lefaru wrth y bobl.

40 Ac wedi iddo roi cennad iddoy Paul a safodd ar y grisiau, ac a amneidiodd llaw ar y bobl. Ac wedi gwneuthur distawrwydd rnawr, efe a lefarodd wrthynt yn Hebraeg, gan ddywedyd, \

PENNOD 22

1
HA wŷr, frodyr, a thadau, gwrandewch fy amddiffyn wrthych yr awron.

2 (A phan glywsant mai yn Hebraeg yr oedd efe yn llefaru wrthynt, hwy a roesant iddo osteg gwell: ac efe a ddywedodd,);

3 Gwr wyf fi yn wir o Iddew, yr hwn a aned yn Nharsus yn Cilicia, ac wedi fy meithrin yn y ddinas hon wrth draed Gamaliel, ac wedi fy athrawiaethu yn l manylaf gyfraith y tadau, yn dwyn sl i Dduw, fel yr ydych chwithau oll heddiw.

4 A mi a erlidiais y ffordd hon hyd angau, gan rwymo a dodi yng ngharchar wŷr a gwragedd hefyd.

5 Megis ag y maer archoffeiriad yn dyst i mi, ar holl henaduriaeth; gan y rhai hefyd y derbyniais lythyrau at y brodyr, ac yr euthum i Ddamascus, ar fedr dwyn y rhai oedd yno hefyd, yn rhwym i Jerwsalem, iw cosbi.

6 Eithr digwyddodd, a myfi yn myned, ac yn nesau at Ddamascus, ynghylch hanner dydd, yn ddisymwth i fawr oleuni or nef ddisgleirio om hamgylch.

7 A mi a syrthiais ar y ddaear, ac a glywais lais yn dywedyd wrthyf, Saul, Saul, paham yr wyt yn fy erlid?

8 A minnau a atebais, Pwy wyt ti, O Arglwydd? Yntau a ddywedodd wrihyf, Myfi yw Iesu o Nasareth, yr hwn yr wyt ti yn ei erlid.

9 Hefyd y rhai oedd gyda myfi a welsant y goleuni yn ddiau, ac a ofnasant; ond ni chlywsant hwy lais yr hwn oedd yn llefaru wrthyf.

10 Ac myfl a ddywedais, Beth a wnaf, O Arglwydd? Ar Arglwydd a ddywedodd wrthyf, Cyfod, a dos i Ddamascus; ac yno y dywedir i ti bob peth ar a ordeiniwyd i ti eu gwneuthur.

11 A phryd nad oeddwn yn gweled gan ogoniant y goleuni hwnnw, ar rhai oedd gyda mi yn fy nhywys erbyn fy llaw, myfi a ddeuthum i Ddamascus.

12 Ac un Ananeias, gŵr defosiynol yn l y ddeddf, ac iddo air da gan yr Iddewon oll ar oeddynt yn preswylio yno,

13 A ddaeth ataf, ac a safodd gerllaw, ac a ddywedodd wrthyf, Y brawd Saul, cymer dŷ olwg. Ac mi a edrychais arno yn yr awr honno.

14 Ac efe a ddywedodd, Duw ein tadau ni ath ragordeiniodd di i wybod ei cwyllys ef, ac i weled y Cyfiawn hwnnw,;ic i glywed lleferydd ei enau ef.

15 Canys ti a fyddi dyst iddo wrth bob dyn, or pethau a welaist ac a glywaist.

16 Ac yr awron beth yr wyt ti yn ei aros? cyfod, bedyddier di, a golch ymaith dy bechodau, gan alw ar enw yr Arglwydd.

17 A darfu, wedi i mi ddyfod yn fy l i Jerwsalem, fel yr oeddwn yn gweddo yn y deml, i mi syrthio mewn llewyg;

18 Ai weled ef yn dywedyd wrthyf, Brysia, a dos ar frys allan o Jerwsalem: oherwydd ni dderbyniant dy dystiolaeth amdanaf fi.

19 A minnau a ddywedais, O Arglwydd, hwy a wyddant fy mod i yn carch.iru, ac yn baeddu ym mhob synagog, y rhai a gredent ynot ti:

20 A phan dywalltwyd gwaed Steffan dy ferthyr di, yr oeddwn i hefyd yn sefyll gerllaw, ac yn cydsynio iw ladd ef, ac yn cadw dillad y rhai ai lladdent ef. - .

21 Ac efe a ddywedodd wrthyf, DOS vmaith: canys mi ath anfonaf ymhell at.y Cenhedloedd.:;

22 A hwy ai gwrandawsant ef hyd y gair hwn; a hwy a godasant eu llef, ac a ddywedasant, Ymaith ar cyfryw un oddi ar y ddaear: canys nid cymwys ei fod ef yn fyw.

23 Ac fel yr oeddynt yn llefain, ac yn bwrw eu dillad, ac yn taflu llwch ir awyr,

24 Y pen-capten a orchmynnodd ei ddwyn ef ir castell, gan beri ei holi ef trwy fflangellau; fel y gallai wybod am ba achos yr oeddynt yn llefain amo felly.

25 Ac fel yr oeddynt yn ei rwymo ef a chareiau, dywedodd Paul wrth y canwriad yr hwn oedd yn sefyll gerllaw, Ai rhydd i chwi fflangellu gŵr o Rufeiniad, ac heb ei gondemnio befyd?

26 A phan glybur canwriad, efe a aeth ac a fynegodd ir pen-capten, gan ddywedyd, Edrych beth yr wyt yn ei wneuthur: canys Rhufeiniad ywr dyn hwn.

27 Ar pen-capten a ddaeth, ac a ddywedodd wrtho, Dywed i mi, ai Rhufeiniad wyt ti? Ac efe a ddywedodd. Ie.

28 Ar pen-capten a atebodd, A swm mawr y cefais ir ddinasfraint hon. Eithr Paul a ddywedodd, A minnau a anwyd yn freiniol.

29 Yn ebrwydd gan hynny yr ymad-awodd oddi wrtho y rhai oedd ar fedr ei holi ef: ar pen-capten hefyd a ofnodd, pan wybu ei fod ef yn Rhufeiniad, ac oblegid darfod iddo ei rwymo ef.

30 A thrannoeth, ac efe yn ewyllysio gwybod hysbysrwydd am ba beth y cyhuddid ef gan yr Iddewon, efe ai gollyngodd ef or rhwymau, ac a archodd ir archoffeiriaid au cyngor oll ddyfod yno; ac efe a ddug Paul i waered, ac ai gosododd ger eu bron hwy.

PENNOD 23

1
A PHAUL, yn edrych yn graff ar y cyngor, a ddywedodd. Ha wŷr frodyr, mi a wasanaethais Dduw mewn pob cydwybod dda, hyd y dydd heddiw.

2 Ar archoffeiriad Ananeias a archodd ir rhai oedd yn sefyll yn ei yrnyl, ei daro efar ei enau.

3 Yna y dywedodd Paul wrtho, Duw ath dcry di, bared wedi ei wyngalchu: canys a ydwyt ti yn eistedd im barnu i yn l y ddeddf, a chan droseddur ddeddf yn peri fy nharo i?

4 Ar sefyllwyr a ddywedasant wrtfao, A ddifenwi di archoffeiriad Duw?

5 A dywedodd Paul, Ni wyddwn i, frodyr, mai yr archoffeiriad oedd etc: canys ysgrifenedig yw, Na ddywed yn ddrwg am bennaeth dy bobl.

6 A phan wybu Paul fod y naill ran or Sadwceaid, ar llall or Phariseaid, efe a lefodd yn y cyngor, Ha wŷr frodyr, Pharisead wyf fi, mab i Pharisead: am obaith ac atgyfodiad y meirw yr ydys yn fy marnu i.

7 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, bu ymryson rhwng y Phariseaid ar Sadwceaid: a rhannwyd y Uiaws.

8 Canys y Sadwceaid yn wir a ddywedant nad oes nac atgyfodiad, nac angel, nac ysbryd: eithr y Phariseaid sydd yn addef pob un or ddau.

9 A bu llefain mawr: ar ysgrifenyddion o ran y Phariseaid a godasant i fyny, ac a ymrysonasant, gan ddywedyd, Nid ydym ni yn cael dim drwg yn y dyn hwn: eithr os ysbryd a lefarodd wrtho, neu angel, nac ymrysonwn a Duw.

10 Ac wedi cyfodi terfysg mawr, y pen-capten, yn ofni rhag tynnu Paul yn ddrylliau ganddynt, a archodd ir milwyr fyned i waered, ai gipio ef ou plith hwynt, ai ddwyn ir castell.

11 Yr ail nos yr Arglwydd a safodd gerilaw iddo, ac a ddywedodd, Paul, cymer gysur: canys megis y tystiolaethaist amdanaf fi yn Jerwsalem, felly y mae yn rhaid id dystiolaethu yn Rhufain hefyd.

12 A phan aeth hi yn ddydd, rhai or Iddewon, wedi llunio cyfarfod, au rhwymasant eu hunain a diofryd, gan ddywedyd na fwytaent ac nad yfent nes iddynt ladd Paul.

13 Ac yr oedd mwy na deugain or rhai a wnaethant y cynghrair hwn.

14 A hwy a ddaethant at yr archoffeiriaid ar henuriaid, ac a ddywedasant, Ni an rhwymasom ein hunain a diofryd, nad archwaethem ddim hyd oni laddem Paul.

15 Yn awr gan hynny hysbyswch gydar cyngor ir pen-capten, fel y dygo, efe ef i waered yfory atoch chwi, fel pe byddech ar fedr cael gwybod yn fanylach ei hanes ef: a ninnau, cyn y delo efe yn agos, ydym barod iw ladd ef.

16 Eithr pan glybu mab chwaer Paul y cynllwyn yma, efe a aeth i mewn ir castell, ac a fynegodd i Paul.

17 A Phaul a alwodd un or canwriaid ato, ac a ddywedodd, Dwg y gŵr ieuanc hwn at y pen-capten; canys y mae ganddo beth iw fynegi iddo.

18 Ac efe ai cymerth ef, ac ai dug at y pen-capten; ac a ddywedodd, Paul y carcharor am galwodd i ato, ac a ddymunodd arnaf ddwyn y gŵr ieuanc yma atat ti, yr hwn sydd ganddo beth iw ddywedyd wrthyt.

19 Ar pen-capten ai cymerodd ef erbyn ei law, ac a aeth ag ef or neilitu, ac a ofynnodd, Beth ywr hyn sydd gennyt iw fynegi i mi?

20 Ac efe a ddywedodd, Yr Iddewon a gydfwriadasant ddeisyf arnat ddwyn Paul i waered yfory ir cyngor, fel pe baent ar fedr ymofyn yn fanylach yn ei gylch ef.

21 Ond na chytuna di hwynt; canys y mae yn cynllwyn iddo fwy na deugeinwr ohonynt, y rhai a roesant ddiofryd, na bwyta nac yfed, nes ei ladd ef: ac yn awr y maent hwy yn barod, yn disgwyl am i addewid gennyt ti.

22 Y pen-capten gan hynny a ollyngodd y gŵr ieuanc ymaith, wedi gorchymyn iddo na ddywedai i neb, ddangos ohono y pethau hyn iddo ef.

23 Ac wedi galw ato ryw ddau ganwriad, efe a ddywedodd, Paratowch ddau cant o filwyr, i fyned hyd yn Cesarea, a deg a thrigain o wŷr meirch, a deucant o ffynwewyr, ar y drydedd awr or nos;

24 A pharatowch ysgrubliaid iddynt i osod Paul arnynt, iw ddwyn ef yn ddiogel at Ffelix y rhaglaw.

25 Ac efe a ysgrifennodd lythyr, yn cynnwys yr ystyriaeth yma:

26 Claudius Lysias at yr ardderchocaf raglaw Ffelix, yn anfon annerch.

27 Y gŵr hwn a ddaliwyd gan yr Iddewon, ac a fu agos ai ladd ganddynt; ac a achubais i, gan ddyfod a llu arnynt, gwedi deall mai Rhufeiniad oedd.

28 A chan ewyllysio gwybod yr achos yr oeddynt yn achwyn arno, mi ai dygais ef i waered iw cyngor hwynt:

 

29 Yr hwn y cefais fod yn achwyn arno am arholion ou cyfraith hwy, heb fod un cwyn arno yn haeddu angau, ncu rwyni.iu.

30 A phan fynegwyd i mi foil yr Iddewon ar fedr cynllwyn ir ywr, inyfi ai hanfonais ef allan o law;itat ti; ac a rybuddiais y cyhuddwyr i ddywedyd y pethau oedd yn ei erbyn ef ger dy fron di. Bydd iach.

31 Yna y milwyr, megis y gorchmynasid iddynt, a gymerasant Paul, ac ai dygasant o hyd nos i Antipatris.

32 A thrannoeth, gan adael ir gwŷr meirch fyned gydag ef, hwy a ddychwelasant ir castell:

33 Y rhai, gwedi dyfod i Cesarea, a rhoddir llythyr at y rhaglaw, a osodasant Paul hefyd ger ei fron ef.

34 Ac wedi ir rhaglaw ddarilen y llythyr, ac ymofyn o ba dalaith yr oedd efe: a gwybod mai o Cilicia yr ydoedd;

35 Mi ath wrandawaf, eb efe, pan ddelo dy gyhuddwyr hefyd. Ac cfc a orchmynnodd ei gadw ef yn nadleudy Herod.

PENNOD 24

1
AC ar l pum niwrnod, y daeth XA- Ananeias yr archoffeiriad i waered, ar; henuriaid, ac un Tertwius, areithiwr; y rhai a ymddangosasant gerbron y rhaglaw yn erbyn Paul.

2 Ac wedi ei alw ef gerbron, Tertwius a ddechreuodd ei gyhuddo ef) gan ddywedyd,

3 Gan ein bod ni yn cael trwot ti heddwch mawr, a bod pethau llwyddiiinnui ir genedl hon trwy dy ragwelediBd di, yr ydym ni yn gwbl, ac ym mhob man, yn cu cydnabod, O ardderchocaf l-fclix, Kyd phob diolch.

4 Eithr, fel na rwystrwyf di ymlicllin

1 , yr ydwyfyn deisyf arnat, oth hynnwBcild, wrando arnom ar fyr eiriau.

5 Oblegid ni a gawsom y ySir hwn yn bla, ac yn cyfodi terfysg ymyfR yr holl Iddewon trwyr byd, ac yn ben nr licet y Nasareniaid:

6 Yr hwn a amcanodd halogir deml: yr hwn hefyd a ddaliasom ni, ac a fynasem ei farnu yn l ein cyfraith ni.

7 Kithr Lysias y pen-capten a ddaeth, a thrwy orthrcch mawr ai dug ef allan on dwylo ni,

8 Ac a archodd iw gyhuddwyr ddyfod ger dy fron di: g;in yr hwn, wrth ei holi, y gclli dy hum gael gwybodaeth or holl bethau am y rhai yr ydym ni yn achwyn arno.

9 Ar Iddewon a gydsyniasant hefyd, gan ddywedyd fod y pethau hyn felly.

10 A Phaul a atebodd, wedi ir rhaglaw amneidio amo i ddywedyd, Gan i mi wybod dy fod di yn farnwr ir genedl hon er ys llawer o flynyddoedd, yr ydwyf yn fwy cysurus yn ateb trosof fy hun.

11 Canys ti a elli wybod nad oes dros ddeuddeg diwrnod er pan ddeuthum i fyny i addoli yn Jerwsalem.

12 Ac ni chawsant fi yn y deml yn ymddadlau neb, nac yn gwneuthur terfysg ir bobl, nac yn y synagogau, nac yn y ddinas:

13 Ac ni allant brofir pethau y maent yn awr yn achwyn arnaf ou plegid.

14 Ond hyn yr ydwyf yn ei gyffesu i ti, mai yn l y ffordd y maent hwy yn ei galw yn heresi, felly yr wyf fi yn addoli Duw fy nhadau, gan gredu yr holl bethau sydd ysgrifenedig yn y ddeddf ar proffwydi:

15 A chennyf obaith ar Dduw, yr hon y maer rhai hyn eu hunain yn ei disgwyl, y bydd atgyfodiad y meirw, ir cyfiawnion ac ir anghyfiawnion.

16 Ac yn hyn yr ydwyf fi fy hun yn yiTuirfrr, i Rel rydwybod ddi-rwystr tuag lit Pduw

1 dynion, yn wastadol.

17 Ac ur ol llawer o flynyddoedd, y dcul hum i wneuthur elusennau im cenedl, r ollrvinau. iK Ar hynny rhai or Iddewon o Asia lliu cawsant i wedi fy nglanhau yn y dcinl, nid gyda thorf na therfysg.

11; Y rhai a ddylasent fod ger dy fron di, BC .ichwyn, os oedd ganddynt ddim im herbyn.

20 Neu, dyweded y rhai hyn eu hunain, os cawsant ddim camwedd ynof, tra fum i yn sefyll o flaen y cyngor;

21 Oddieithr yr un llef hon a lefais pan oeddwn yn sefyll yn eu plith; Am atgyfod-ind y rneirw ym bernir heddiw gennych.

22 Pan glybu Ffelix y pethau hyn, efe au hoedodd hwynt, gan wybod yn hyst.ysach y pethau a berthynent ir ffordd lionno; ac a ddywedodd, Pan ddl Lysias y pen-capten i waered, mi a gaf wybod rich materion chwi yn gwbl.

23 Ac efe a archodd ir canwriad gadw

Paul, a chael ohono esmwythdra; ac na Iesteiriai neb or eiddo efiw wasanaethu, nac i ddyfod ato.

24 Ac ar l talm o ddyddi&u, y daeth Ffelix, gydai wraig Drusila, yr hon ydoedd Iddewes, ac a yrrodd am Paul, ac ni gwrandawodd ef ynghylch y ffydd yng Nghrist.

25 Ac fel yr oedd efe yn ymresymu am (.;yfiawnder, a dirwest, ar farn a fydd, Ffelix a ddychrynodd, ac a atebodd, DOS ymaith ar hyn o amser; s phan gaffwyf fi urtiser cyfaddas, mi a alwaf amdanat.

26 A chan obeithio hefyd y rhoddid arian iddo gan Paul, er ei ollwng ef yn rhydd: oberwydd paham efe a anfonodd amilano yn fynychach, ac a chwedleuodd ag ,f.

27 Ac wedi cyflawni dwy flynedd, y .laeth Porcius Ffestus yn lle Ffelix. A Ffelix, yn ewyllysio gwneuthur cymwyn-.is ir Iddewon, a adawodd Paul yn rbwyrn.

PENNOD 25

1
FFESTUS gan hynny, wedi dyfod ir dalaith, ar l tri diwrnod a aeth i fyny

1 Jerwsalem o Cesarea.

2 Yna yr ymddangosodd yr archiffeiriad a phenaethiaid yr Iddewon ger;i fron ef, yn erbyn Paul, ac a ymbiliasant ig ef,

3 Gan geisio ffafr yn ei erbyn ef, fel y;yrchai efe ef i Jerwsalem, gan wneuthur;ynllwyn iw ladd ef ar y ffordd.

4 A Ffestus a atebodd, y cedwid Paul yn Cesarea, ac yr ai efe ei him yno ar tyrder. . ,.. , \ . . ;! .

5 Y rhai gan hynny.aallantynj eich mysg, eb efe, deuant i watered gyda mi, ac od oes dim drwg yn y gŵr hwn, cyhuddant ef.

6 A phryd na thrigasai efe gyda hwy dros ddeng niwrnod, efe a aeth i waered i Cesarea; a thrannoeth efe a eisteddodd yn yr orsedd, ac a archodd ddwyn Paul ato.

7 Ac wedi ei ddyfod, yr Iddewon a ddaethent o Jerwsalem i waered, a safasant oi amgylch, ac a ddygasant lawer o achwynion trymion yn erbyn Paul, y rhai nis gallent eu profi.

8 Ac yntau yn ei amddiflyn ei hun, Ni phechais i ddim, nac yn erbyn cyfraith yr Iddewon, nac yn erbyn y deml, nac yn erbyn Cesar.

9 Eithr Ffestus, yn chwennych dangos ffafr ir Iddewon, a atebodd Paul, ac a ddywedodd, A fynni di fyned i fyny i Jerwsalem, ith farnu yno ger fy mron i am y pethau hyn?

10 A Phaul a ddywedodd, O flaen gorseddfainc Cesar yr wyf fi yn sefyll, lle y mae yn rhaid fy marnu: ni wneuthum i ddim cam r Iddewon, megis y gwydd-ost ti yn dda.

11 Canys os ydwyf yn gwneuthur cam, ac os gwneuthum ddim yn haeddu angau, nid wyf yn gwrthod marw: eithr onid oes dim or pethau y maer rhai hyn yn fy nghyhuddo, ni ddichon neb fy rhoddi iddynt. Apelio yr wyf at Gesar.

12 Yna Ffestus, wedi ymddiddan ar cyngor, a atebodd, A apeliaist ti at Gesar? at Gesar y cei di fyned.

13 Ac wedi ta!m o ddyddiau, Agripa y brenin a Bernice a ddaethant i Cesarea i gyfarch Ffestus.

14 Ac wedi iddynt aros yno lawer o ddyddiau, Ffestus a fynegodd ir brenin hanes Paul, gan ddywedyd, Y mae yma ryw WT wedi ei adael gan Ffelix yng ngharchar:

15 Ynghylch yr hwn, pan oeddwn yn Jerwsalem, yr ymddangosodd archoffeiriaid a henuriaid yr Iddewon gerbron, gan ddeisyf cael barn yn ei erbyn ef.

16 Ir rhai yr atebais, nad oedd arfer y Rhufeinwyr roddi neb rhyw ddyn iw ddifetha, nes cael or cyhuddol eLgyhuddwyr yn ei wyneb, a chael lle iw amddiffyn ei hun rhag y cwyn.

17 Wedi cu dyfod hwy yma gan hynny, heb wneuthur dim ord, trannoeth mi a eisteddais ar yr orseddlainc, ac a orchmynnais ddwyn y gŵr gerbron.

18 Am yr hwn ni dilug y cyhuddwyr i fyny ddim achwyn ur pelhau yr oeddwn i yn tybied:

19 Ond yr oedd gunddynt yn ei erbyn ef ryw ymolynion ynghylch eu coel-grefydd eu hunain, ac ynghylch un Iesu a fuasai farw, yr hwn a daerai Paul ei fod yn fyw.

20 A myfi, yn anhysbys i ymofyn am hyn, a ddywedais, a fynnai efe fyned i Jerwsalem, ai farnu yno am y pethau hyn.

21 Eithr gwedi i Paul apelio iw gadw i wybyddiaeth Augustus, mi a erchais ei gadw ef hyd oni allwn ei anfon ef at Gesar.

22 Yna Agripa a ddywedodd wrth Ffestus, Minnau a ewyllysiwn glywed y dyn. Yntau a ddywedodd, Ti a gei ei glywed ef yfory.

23 Trannoeth gan hynny, wedi dyfod Agripa a Bernice, & rhwysg fawr, a myned i rnewn ir orsedd, ar pen-capteiniaid a phendefigion y ddinas, wrth orchymyn Ffestus fe a ddygwyd Paul gerbron.

24 A Ffestus a ddywedodd, O frenin Agripa, a chwi wŷr oll sydd gyda ni yn bresennol, chwi a welwch y dyn hwn, oblegid pa un y galwodd holl liaws yr Iddewon arnaf fi, yn Jerwsalem ac yma, gan lefain na ddylai efe fyw yn hwy.

25 Eithr pan ddecllais na wnaethai efe ddim yn haeddu angau, ac yntau ei hun wedi apelio at Augustus, mi a fernais ei ddanfon ef.

26 Am yr hwn nid oes gennyf ddim sicrwydd iw ysgrifennu at fy arglwydd. Oherwydd paham mi ai dygais ef gcr rich bron chwi, ac yn enwedig ger dŷ Iron di, O frenin Agripa; fel, wedi ei hoh ef, y caffwyf ryw beth iw ysgrifennu.

27 Canys allan o reswm y gwelaf fi anfon carcharor, heb hysbysu hefyd yr achwynion a fyddo yn ei erbyn ef.

PENNOD 26

1
A Agripa a ddywedodd wrth Paul, Y mae cennad i ti i ddywedyd drosot dy hunan. Yna Paul a estynnodd ei law, ac ai hamddiffynnodd ei hun.

2 Yr ydwyf yn fy nhybied fy hun yn ddedwydd, O frenin Agripa, gan fy mod yn cael fy amddinyn fy hun ger dy fron di heddiw, am yr holl bethau yr achwynir urniif gan yr Iddewon:

3 Yn bendifaddau gan wybod dy fod di yn gydnabyddus ar holl ddefodau ar holion sydd ymhlith yr Iddewon: oherwydd paham yr ydwyf yn deisyf arnat fy ngwrando i yn ddioddefgar.

4 Fy muchedd i om mebyd, yr hon oedd or dechreuad ymhlith fy nghenedl yn J.erwsalem, a wŷr yr Iddewon oll;;

5 Y rhai am hadwaenent i or dechrau, (es mynnant dystiolaethu,) mai yn l y Sect fanylaf on crefydd ni y bum i fyw yp Pharisead.

6 Ac yn awr, am obaith yr addewid a wnaed in tadau gan Dduw, yr wyf yn sefyll im barnu:

7 Ir hon addewid y mae ein deuddeg llwyth ni, heb dor yn gwasanaethu Duw nos a dydd, yn gobeithio dyfod. Am yr hwn obaith yr achwynir amaf, O frenin Agripa, gan yr Iddewon.

8 Pa beth? ai anghredadwy y bemir gennych chwi, y cyfyd Duw y meirw?

9 Minnau yn wir a dybiais ynof fy hun, fod yn rhaid i mi wneuthur llawer o bethau yn erbyn enw Iesu o Nasareth.

10 Yr hyn hefyd a wneuthum yn Jerwsalem: a llawer or saint a gaeais i mewn carcharau, wedi dcrbyn awdurdod gan yr archollciriaid; ac wrth eu difetha, mi a rodd.lis tarn yn eu herbyn.

11 Ac ym mhob synagog yn fynych mi au cosbais hwy, ac au cymhellais i gablu; a chan ynfydu yn fwy yn eu herbyn, mi au herlidiais hyd ddinasoedd dieithr hefyd.

12 Ac yn hyn, a myfi yn myned i Ddamascus ag awdurdod a chennad oddi wrth yr archoneiriaid,;

13 Ar hanner dydd, O frenin, ar y ffordd, y gwelais oleuni or nef, mwy na dialogs gleirdeb yr haul, yn disgleirio om hamgylch, ar rhai oedd yn ymdaith gyda mi.

14 Ac wedi i ni oll syrthio ar y ddaear, mi a glywais leferydd yn llefaru wrthyf, ac yn dywedyd yn Hebraeg, Saul, Saul, paham yr ydwyt yn fy erlid i? Caled yw i ti wingo yn erbyn y symbylau.

15 Ac mi a ddywedais, Pwy wyt ti, Arglwydd? Ac efe a ddywedodd, Myfi yw Iesu, yr hwn yr wyt ti yn ei erlid.

16 Eithr cyfod, a safar dy draed: canys i hyn yr ymddangosais i ti, ith osod di yn weinidog ac yn dyst or pethau a welaist, ac or pethau yr ymddangosafi ti ynddynt;

17 Gan dy wared di oddi wrth y bobl, ar Cenhedloedd, at y rhai yr ydwyfyn dy anfon di yr awron,

18 I agoryd eu llygaid, ac iw troio odywyllwch i oleuni, ac o feddiant Satan at Dduw; fel y derbyniont faddeuant pechodau, a chyfran ymysg y rhai a sancteiddiwyd, trwyr ffydd sydd ynof fi.

19 Am ba achos, O frenin Agripa, ni bum anufudd ir weledigaeth nefol:

20 Eithr mi a bregethais ir rhai yn Namascus yn gyntaf, ac yn Jerwsalem, a thros holl wlad Jwdea, ac ir Cenhedloedd; ar iddynt edifarhau, a dychwelyd at Dduw, a gwneuthur gweithredoedd addas i edifeirwch.

21 O achos y pethau hyn yr Iddewon am daliasant i yn y deml, ac a geisiasant fy lladd i au dwylo eu hun.

22 Am hynny, wedi i mi gael help gan Dduw, yi wyf fi yn aros hyd y dydd hwn, gan dystiolaethu i fychan a mawr, ac heb ddywedyd dim amgen nag a ddywedasair proffwydi a Moses y delent i ben;

23 Y dioddefai Crist, ac y byddai efe yn gyntaf o atgyfodiad y meirw, ac y dangosai oleuni ir bobl, ac ir Cenhedloedd.

24 Ac fel yr oedd efe yn dywedyd y pethau hyn trosto, Ffestus a ddywedodd llef uchel, Paul, yr wyt ti yn ynfydu, llawer o ddysg sydd yn dŷ yrru di yn ynfyd.

25 Ac efe a ddywedodd, Nid wyf fi yn ynfydu, O ardderchocaf Ffestus; eithr geiriau gwirionedd a sobrwydd yr wyf fi yn eu hadrodd.

26 Canys y brenin a w^yr oddi wrth y pethau hyn, wrth yr hwn yr wyf fi yn llefaru yn hy: oherwydd nid wyf yn tybied fod dim or pethau hyn yn guddiedig rhagddo; oblegid nid mewn congl y gwnaed hyn.

27 O frenin Agripa, A wyt ti yn credu ir proffwydi? Mi a wn dy fod yn credu.

28 Ac Agripa a ddywedodd wrth Paul, Yr wyt ti o fewn ychydig im hennill i fod yn Gristion.

29 A Fhaul a ddywedodd. Mi a ddymunwn gan Dduw, o fewn ychydig, ac yn gwbl oll, fod nid tydi yn unig, ond pawb hefyd ar sydd yn fy ngwrando heddiw, yn gyfryw ag wyf fi, ond y rhwymaii hyn.

30 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, cyfododd y brenin, ar rhaglaw, a Bernice, ar rhai oedd yn eistedd gyda hwynt:

31 Ac wedi iddynt fyned or neilltu. hwy a lefarasant wrth ei gilydd, gan ddywedyd, Nid ywr dyn hwn yn gwneuthur dim yn haeddu angau, neu rwymau.

32 Yna y dywedodd Agripa wrth Ffestus, Fe allasid gollwng y dyn yma ymaith, oni buasai iddo apelio at Gesar.

PENNOD 27

1
A PHAN gytunwyd forio ohonom ymaith ir Ital, hwy a roesant Paul, a rhyw garcharorion eraill, at ganwriad ai enw Jwlius, o fyddin Augustus.

2 Ac wedi dringo i long o Adramyttium, ar fedr hwylio i dueddau Asia, ni a aethom allan or porthladd; a chyda ni yr oedd Aristarchus, Macedoniad o Thesalonica.

3 A thrannoeth ni a ddygwyd i waered i Sidon. A Jwlius a ymddug yn garedigol tuag at Paul, ac a roddes iddo gennad i fyned at ei gyfeillion i gael ymgeledd.

4 Ac wedi myned oddi yno, ni a hwyliasom dan Cyprus, am fod y gwyntoedd yn wrthwynebus.

5 Ac wedi hwylio ohonom dros y mr sydd gerllaw Cilicia a Phamffylia, ni a ddaethom i Myra, dinas yn Lycia.

6 Ac yno y canwriad, wedi cael llong o Alexandria yn hwylio ir Ital, an gosododd ni ynddi.

7 Ac wedi i ni hwylio yn annibea lawer o ddyddiau, a dyfod yn brin ar gyfer Cnidus, am na adawair gwynt i ni, ni a hwyliasom ishiw Greta, ar gyfer Salmone.

8 Ac wedi l ni yn brin fyned heibi iddi, ni a ddaethom i ryw le a elwir, Y porthladdoedd prydferth, yr hwn yr oedd dinas Lasca yn agos iddo.

9 Ac wedi i dalm o amser fyned heibio, a bod morio weithian yn enbyd, oherwydd hclyd ddarfod yr ympryd weithian, Paul a gynghorodd,

10 Gan ddywedyd wrthynt. Ha wŷr, yr wyf yn gweled y bydd yr hynt hon ynghyd & sarhad a cholled fawr, nid yn urfig am y llwyth ar llong, eithr am cin hein-ioes ni hefyd.

11 Eithr y canwriad a gredodd i lywydd ac i berchen y llong, yn fwy nag ir pethau a ddywedid gan Paul.

12 A chan fod y porthladd yn anghyfleus i aeafu, y rhan fwyaf a roesant gyngor i ymado oddi yno hefyd, os gallent ryw fodd gyrhaeddyd hyd Phenice, i aeafu yno; yr hwn sydd borthladd yn Creta, ar gyfer y deau-orllewin, ar gogledd-orllewin.

13 A phan chwythodd y dcheuwynt yn araf, hwynt-hwy yn tybied cael eu meddwl, gan godi hwyliau, a foriasant heibio yn agos i Creta.

14 Ond cyn nemor cyfododd yn ei herbyn hi wynt tymhestlog, yr hwn a elwir Euroclydon.

15 A phan gipiwyd y llong, ac heb allu gwrthwynebur gwynt, ni a ymroesom, ac a ddygwyd gydar gwynt.

16 Ac wedi i ni redeg goris ynys fechan a elwir Clauda, braidd y gallasom gael y bad:

17 Yrhwn agodasantifyny,acawnaethant gynorthwyon, gan wregysur llong oddi dani: a hwy yn olhi rhag syrthio ar sugndraeth,wedi KOMwng yr hwyl.a ildyxwyd felly.

18 Anin flin iawn urnoin Kan y dynifitl drannoeth hwy a y iilnhu.aill Y Hong;

19 Ar trydydd tlydil hwrinniiiii tli dwylon hunain duclnur llmiit iilluii

20 A phan nad oedd n luiul nu i?i yn ymddangos dros lawer o ititvil ii ", a thymesti nid bychan yn pwyso arnom, pob gobaith y byddem cadwedig a ddygwyd oddi arnom o hynny allan.

21 Ac wedi bod hir ddirwest, yna y safodd Paul yn eu canol hwy, ac a ddywedodd, Ha wŷr, chwi a ddylasech wrando arnaf fi, a bod heb ymado o Creta, ac ennill y sarhad yma ar golled.

22 Ac yr awron yr wyf yn eich cynghori chwi i fod yn gysurus: canys ni bydd colled am einioes un ohonoch, ond am y llong yn unig.

23 Canys safodd yn fy ymyl y nos hon angel Duw, yr hwn am piau, ar hwn yr wyf yn ei addoli,

24 Gan ddywedyd, Nac ofna, Paul; rhaid i ti sefyll gerbron Cesar: ac wele, rhoddes Duw i ti y rhai oll sydd yn morio gyda thi.

25 Amhynny,hawyr,cymerwchgysur: canys yr wyf fi yn credu i Dduw, mai felly y bydd, yn l y modd y dywedwyd i mi.

26 Ond mae yn rhaid ein bwrw ni i ryw ynys.

27 Ac wedi dyfod y bedwaredd nos ar ddeg, fe a ddigwyddodd, a ni yn morio yn Adna, ynghylch hanner nos, dybied or morwyr eu bod yn nesau i ryw wlad;

28 Ac wedi iddynt blymio, hwy ai cawsant yn ugain gwryd: ac wedi myned ychydig pellach, a phlymio drachefia, hwy ai cawsant yn bymtheg gwryd.

29 Ac a hwyn ofni rhag i ni syrthio ar leoedd geirwon, wedi iddynt fwrw pedair angor allan or llyw, hwy a ddeisyfasant ei myned hi yn ddydd.

30 Ac fel yr oedd y llongwyr yn ceisio ffoi allan or Hong, ac wedi gollwng y badi wacred ir mdr, yn rhith bod ar fedr bwrw angorau or pen blaen ir llong,

31 Ovwcclodd Paul wrth y canwriad ar milwyr, Omd erys y rhai hyn yn y llong ill cllwLh chwi fod yn gadwedig. i; Yiu y torrodd y milwyr raffaur bad, .ic;i .idawsant iddo syrthio ymaith.

33 A thra ydoedd hi yn dyddhau, Paul

1 cinolodd ar bawb gymryd llumaeth, gan ddywedyd, Heddiw yw y pedwerydd dydd ar ddeg yr ydych chwi yn disgwyl, ac yn aros ar eich cythlwng, heb gymryd dim.

34 Oherwydd paham yr ydwyf yn dymuno amoch gymryd lluniaeth; oblegid hyn sydd er iechyd i chwi: canys blewyn ir un ohonoch ni syrth oddi ar ei ben.

35 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, efe a gymerodd fara, ac a ddiolchodd i Dduw yn eu gŵydd hwynt oll, ac ai toriodd, ac a ddechreuodd fwyta.

36 Ac yr oeddynt bawb wedi myned yn gysurol; a hwy a gymerasant luniaeth hefyd.

37 Ac yr oeddem yn y llong i gyd, yn ddau cant ac un ar bymtheg a thrigain o eneidiau.

38 Ac wedi eu digoni o luniaeth, hwy a ysgafnhasant y llong, gan fwrwr gwenith allan ir mr.

39 A phan aeth hi yn ddydd, nid oeddynt yn adnabod y tir: ond hwy a ganfuant ryw gilfach a gln iddi; ir hon y cyng-orasant, os gallent, wthior llong iddi.

40 Ac wedi iddynt godir angorau, hwy a ymollyngasant ir mr, ac a ollyngasant hefyd yn rhydd rwymau y llyw, ac a godasant yr hwyl ir gwynt, ac a geisiasant y lan.

41 Ac wedi i ni syrthio ar le deuforgyfarfod, hwy a wthiasant y llong: ar. pen blaen iddi a lynodd, ac a safodd yn ddiysgog; eithr y pen l a ymddatododd gan nerth y tonnau.

42 A chyngor y milwyr oedd, ladd y carcharorion, rhag i neb ohonynt nofio allan, a dianc ymaith.

43 Ond y canwriad, yn ewyllysio cadw Paul, a rwystrodd iddynt eu hamcan; ac a archodd i bawb ar a fedrai nofio, ymfwrw yn gyntaf ir mr, a myned allan ir tir:

44 Ac ir lleill, rhai ar ystyllod, ac eraill ar ryw ddrylliau or llong. Ac felly y digwyddodd ddyfod o bawb i dir yn ddihangol. . .:

PENNOD 28

1
C wedi iddynt ddianc, yna y gwy buant mai Melita y gelwid yr ynys. .

2Ar barbariaid a ddangosasant i ni fwyneidd-dra nid bychan: oblegid hwy a gyneuasant dan, ac an derbyniasant ni oll oherwydd y gawod gynrhychiol, ac oher wydd yr oerfel.

3 Ac wedi i Paul gynnull ynghyd lawer o friwydd, au dodi ar y tn, gwiber a ddaeth aUan or gwres, ac a lynodd wrth ei law ef.

4 A phan welodd y barbariaid y bwystfif yng nghrog wrth ei law ef, hwy a ddywedasant wrth ei gilydd, Yn sicr llaw-ruddiog ywr dyn hwn, yr hwn, er ei ddianc or mr, ni adawodd dialedd iddci fyw.

5 Ac efe a ysgydwodd y bwystfil ir tn, ac ni oddefodd ddim niwed.

6 Ond yr oeddynt hwy yn disgwyl iddo ef chwyddo, neu syrthio yn ddisymwth yn farw. Eithr wedi iddynt hir ddisgwyl, a gweled nad oedd dim niwed yn digwydd iddo, hwy a newidiasant eu meddwl, ac a ddywedasant mai duw oedd efe.

7 Ynghylch y man hwnnw yr oedd tiroedd i bennaeth yr ynys, ai enw Pub-lius, yr hwn an derbyniodd ni, ac an lletyodd dridiau yn garedig.

8 A digwyddodd, fod tad Publius yn gorwedd yn glaf o gryd a gwaedlif: at yr hwn wedi i Paul fyned i mewn, a gweddo, efe a ddododd ei ddwylo arno ef, ac ai hiachaodd.

9 Felly wedi gwneuthur hyn, y lleill hefyd y rhai oedd a heintiau arnynt yn yr ynys, a ddaethant ato, ac a iachawyd:

10 Y rhai hefyd an parchasant ni a llawer o urddas; a phan oeddem yn ymadael, hwy an llwythasant ni a phethau angenrheidiol.

11 Ac wedi tri mis, yr aethom ymailh mewn llong o Alexandria, yr hon a aeafasai yn yr ynys; ai harwydd hi oedd Castor a Pholux.

12 Ac wedi ein dyfod i Syracusa, ni a drigasom yno dridiau.

13 Ac oddi yno, wedi myned oddi: amgylch, ni a ddaethom i Regium. Ac ar l un diwrnod y deheuwynt a chwythodd, ac ni a ddaethom yr ail dydd i Puteoli:

14 lle y cawsom frodyr, ac y dymunwyd arnom aros gyda hwynt saith niwrnod: ac felly ni a ddaethom i Rufain.

15 Ac oddi yno, pan glybur brodyr amdanom, hwy a ddaethant in cyfarfod ni hyd Appii-nbrum, ar Tair Tafarn: y rhai pan welodd Paul, efe a ddiolchodd i Dduw, ac a gymerodd gysur.

16 Eithr pan ddaethom i Rufain, y canwriad a roddes y c.ircharorion at hcn-capten y llu; eithr crnhadwyd i Paul;iro wrtho ei hun, gyda milwr oedd yn ei gudw ef.

17 A digwyddodd, ar l tridiau, alw o Paul ynghyd y rhai oedd bennaf or Iddewon. Ac wedi iddynt ddyfod ynghyd, efe a ddywedodd wrthynt, Ha wŷr frodyr, er na wneuthum i ddim yn erbyn y bobl, na defodau y tadau, eto mi a roddwyd yri garcharor o Jerwsalem i ddwylor Rhuf-einwyr.

18 Y rhai, wedi darfod fy holi, a fynasent fy ngollwng ymaith, am nad oedd dim achos angau ynof.

19 Eithr am fod yr Iddewon yn dywedyd yn erbyn hyn, mi a yrrwyd i apelio at Gesar; nid fel petal gennyf beta i achwyn ar fy nghenedl.

20 Am yr achos hwn gan hynny y gel-wais amdanoch chwi, ich gweled, ac i ymddiddan a chwi: canys o achos gobaith Israel ym rhwymwyd i ar gadwyn hon.

21 A hwythau a ddywedasant wrtho, Ni dderbyniasom ni lythyrau o Jwdea yn dy gylch di,;ic ni lynegodd ac ni lefarodd neb or brodyr n ddaeth oddi yno ddim drwg amdanat li,

22 Ond yr ydyin ni yn deisyf cael clywed gcnnyt ti belli yr ydwyt yn ei synied; oblegid am y cet hon, y mae yn hysbys i ni fod ym mhob man yn dywedyd yn ei herbyn.

23 Ac wedi iddynt nodi diwrnod iddo, llawer a ddaeth ato ef iw lety; ir rhai y tystiolaethodd ac yr eglurodd efe deyrnas Dduw, gan gynghori iddynt y pethau am yr Iesu, allan o gyfraith Moses, ar proffwydi, or bore hyd yr hwyr.

24 A rhai a gredasant ir pethau a ddywedasid, a rhai ni chredasant.

25 Ac a hwy yn anghytn ai gilydd, hwy a ymadawsant, wedi i Paul ddywedyd un gair, mai da y llefarodd yr Ysbryd Gln trwy Eseias y proffwyd wrth ein tadau ni,

26 Gan ddywedyd, DOS at y bobl yrnai a dywed, Yn clywed y clywch, ac ni ddeellwch; ac yn gweled y gwelwch, ac ni chanfyddwch:

27 Canys brasawyd calon y bobl hyn, a thrwm y clywsant au clustiau, au llygaid a gaeasant; rhag iddynt weled au llygaid, a chlywed au clustiau, a dealt ar galon, a dychwelyd, ac i mi eu hiachu hwynt.

28 Bydded hysbys i chwi gan hynny, anfon iachawdwriaeth Duw at y Cenhedloedd, a hwy a wrandawant.

29 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, ymadawodd yr Iddewon, a chanddynt ddadl mawr yn eu plith.

30 A Phaul a arhoes ddwy flynedd gyfan yn ei d ardrethol ei hun, ac a dderbyniodd bawb ar oedd yn dyfod i mewn ato,

31 Gan bregethu teyrnas Dduw, ac athrawiaethu y pethau am yr Arglwydd Iesu Grist, gyda phob hyfder, yn ddi-wahardd.

 

_____________

DIWEDD


Adolygiad diweddaraf / Darrera actualitzaci / Latest update 2006-09-04

 

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

 

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats