.Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition. La Bblia en galls de l'any 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. 2613ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_sant_marc_41_2613ke.htm

0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln :
(41) Efengyl Sant Marc
(yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible:
(41) Saint Marks Gospel (in Welsh and English)


(delw 7310)

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-01-25

  

2612k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig (Efengyl Sant Marc)

 


PENNOD 1
1:1 Dechrau efengyl Iesu Grist, Fab Duw;
1:1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;

1:2 Fel yr ysgrifennwyd yn y proffwydi, Wele, yr ydwyf fi yn anfon fy nghennad o flaen dy wyneb, yr hwn a baratoa dy ffordd oth flaen.
1:2 As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.

1:3 Llef un yn llefain yn y diffeithwch, Paratowch ffordd yr Arglwydd, gwnewch yn union ei lwybrau ef.
1:3 The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.

1:4 Yr oedd Ioan yn bedyddio yn y diffeithwch, ac yn pregethu bedydd edifeirwch er maddeuant pechodau.
1:4 John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.

1:5 Ac aeth allan ato ef holl wlad Jwdea, ar Hierosolymitiaid, ac au bedyddiwyd oll ganddo yn afon yr Iorddonen, gan gyffesu eu pechodau.
1:5 And there went out unto him all the land of Judaea, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins.

1:6 Ac Ioan oedd wedi ei wisgo blew camel, a gwregys croen ynghylch ei lwynau, ac yn bwyta locustiaid a ml gwyllt.
1:6 And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey;

1:7 Ac efe a bregethodd, gan ddywedyd, Y mae yn dyfod ar fy l i un cryfach na myfi, carrai esgidiau yr hwn nid wyf fi deilwng i ymostwng ac iw datod.
1:7 And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.

1:8 Myfi yn wir ach bedyddiais chwi dwfr: eithr efe ach bedyddia chwi r Ysbryd Gln.
1:8 I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost.

1:9 A bu yn y dyddiau hynny, ddyfod or Iesu o Nasareth yng Ngalilea; ac efe a fedyddiwyd gan Ioan yn yr Iorddonen.
1:9 And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.

1:10 Ac yn ebrwydd wrth ddyfod i fyny or dwfr, efe a welodd y nefoedd yn agored, ar Ysbryd yn disgyn arno megis colomen.
1:10 And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him:

1:11 A llefa ddaeth or nefoedd, Tydi yw fy annwyl Fab, yn yr hwn ym bodlonwyd.
1:11 And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.

1:12 Ac yn ebrwydd y gyrrodd yr Ysbryd ef ir diffeithwch.
1:12 And immediately the Spirit driveth him into the wilderness.

1:13 Ac efe a fu yno yn y diffeithwch ddeugain niwrnod yn ei demtio gan Satan: ac yr oedd efe gydar gwylltfilod: ar angylion a weiniasant iddo.
1:13 And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him.

1:14 Ac ar l traddodi Ioan, yr Iesu a ddaeth i Galilea, gan bregethu efengyl teyrnas Dduw;
1:14 Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,

1:15 A dywedyd, Yr amser a gyflawnwyd, a theyrnas Dduw a nesaodd: edifarhewch, a chredwch yr efengyl.
1:15 And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.

1:16 Ac fel yr oedd efe yn rhodio wrth fr Galilea, efe a ganfu Simon, ac Andreas ei frawd, yn bwrw rhwyd yn y mr: (canys pysgodwyr oeddynt.)
1:16 Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers.

1:17 Ar Iesu a ddywedodd wrthynt, Deuwch ar fy l i, a gwnaf i chwi fod yn bysgodwyr dynion.
1:17 And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.

1:18 Ac yn ebrwydd, gan adael eu rhwydau, y canlynasant ef.
1:18 And straightway they forsook their nets, and followed him.

1:19 Ac wedi iddo fyned rhagddo ychydig oddi yno, efe a ganfu Iago fab Sebedeus, ac Ioan ei frawd ef, a hwy yn y llong yn cyweirior rhwydau.
1:19 And when he had gone a little farther thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets.

1:20 Ac yn y man efe au galwodd hwynt: a hwy a adawsant eu tad Sebedeus yn y llong gydar cyflogddynion, ac a aethant: ar ei l ef.
1:20 And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him.

1:21 A hwy a aethant i mewn i Capernaum, ac yn ebrwydd ar y dydd Saboth, wedi iddo fyned i mewn ir synagog, efe a athrawiaethodd.
1:21 And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught.

1:22 A synasant wrth ei athrawiaeth ef: canys yr oedd efe yn eu dysgu hwy megis un ag awdurdod ganddo, ac nid fel yr ysgrifenyddion.
1:22 And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes.

1:23 Ac yr oedd yn eu synagog hwy ddyn ag ynddo ysbryd aflan: ac efe a lefodd,
1:23 And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,

1:24 Gan ddywedyd, Och, beth sydd i ni a wnelom thi, Iesu o Nasareth? a ddaethost ti in difetha ni? mi ath adwaen pwy ydwyt, Sanct Duw.
1:24 Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.

1:25 Ar Iesu ai ceryddodd ef, gan ddywedyd, Taw, a dos allan ohono.
1:25 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.

1:26 Yna wedi ir ysbryd aflan ei rwygo ef, a gweiddi llef uchel, efe a ddaeth allan ohono.
1:26 And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him.

1:27 Ac fe a aeth ar bawb fraw, fel yr ymofynasant yn eu mysg eu hunain, gan ddywedyd, Beth yw hyn? pa athrawiaeth newydd yw hon? canys trwy awdurdod y mae efe yn gorchymyn, ie, yr ysbrydion aflan, a hwy yn ufuddhau iddo.
1:27 And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him.

1:28 Ac yn ebrwydd yr aeth sn amdano dros yr holl wlad o amgylch Galilea.
1:28 And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee.

1:29 Ac yn y man wedi iddynt fyned allan or synagog, hwy a aethant i dŷ Simon ac Andreas, gydag Iago ac Ioan.
1:29 And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John.

1:30 Ac yr oedd chwegr Simon yn gorwedd yn glaf or cryd: ac yn ebrwydd y dywedasant wrtho amdani hi.
1:30 But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her.

1:31 Ac efe a ddaeth, ac ai cododd hi i fyny, gan ymaflyd yn ei llaw hi: ar cryd ai gadawodd hi yn y man; a hi a wasanaethodd arnynt hwy.
1:31 And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them.

1:32 Ac wedi iddi hwyrhau, pan fachludodd yr haul, hwy a ddygasant ato yr holl rai drwg eu hwyl, ar rhai cythreulig.
1:32 And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils.

1:33 Ar holl ddinas oedd wedi ymgasglu wrth y drws.
1:33 And all the city was gathered together at the door.

1:34 Ac efe a iachaodd lawer o rai drwg eu hwyl o amryw heintiau, ac a fwriodd allan lawer o gythreuliaid; ac ni adawodd ir cythreuliaid ddywedyd yr adwaenent ef.
1:34 And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him.

1:35 Ar bore yn blygeiniol iawn, wedi iddo godi, efe a aeth allan, ac a aeth i le anghyfannedd; ac yno y gweddodd.
1:35 And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.

1:36 A Simon, ar rhai oedd gydag ef, ai dilynasant ef.
1:36 And Simon and they that were with him followed after him.

1:37 Ac wedi iddynt ei gael ef, hwy a ddywedasant wrtho, Y mae pawb yn dy geisio di.
1:37 And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee.

1:38 Ac efe a ddywedodd wrthynt. Awn ir trefydd nesaf, fel y gallwyf bregethu yno hefyd: canys i hynny y deuthum allan.
1:38 And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth.

1:39 Ac yr oedd efe yn pregethu yn eu synagogau hwynt trwy holl Galilea, ac yn bwrw allan gythreuliaid.
1:39 And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.

1:40 A daeth ato ef un gwahanglwyfus, gan ymbil ag ef, a gostwng ar ei liniau iddo, a dywedyd wrtho, Os mynni, ti a elli fy nglanhau.
1:40 And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.

1:41 Ar Iesu, gan dosturio, a estynnodd ei law, ac a gyffyrddodd ag ef, ac a ddywedodd wrtho, Mynnaf, bydd ln.
1:41 And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.

1:42 Ac wedi iddo ddywedyd hynny, ymadawodd y gwahanglwyf ag ef yn ebrwydd, a glanhawyd ef.
1:42 And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.

1:43 Ac wedi gorchymyn iddo yn gaeth, efe ai hanfonodd ef ymaith yn y man;
1:43 And he straitly charged him, and forthwith sent him away;

1:44 Ac a ddywedodd wrtho, gwl na ddywedych ddim wrth neb: eithr dos ymaith, dangos dy hun ir offeiriad, ac offryma dros dy lanhad y pethau a orchmynnodd Moses, er tystiolaeth iddynt hwy.
1:44 And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, show thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them.

1:45 Eithr efe a aeth ymaith, ac a ddechreuodd gyhoeddi llawer, a thaenur gair ar led, fel na allair Iesu fyned mwy yn amlwg ir ddinas; eithr yr oedd efe allan mewn lleoedd anghyfannedd: ac o bob parth y daethant ato ef.
1:45 But he went out, and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.

PENNOD 2
2:1
A efe a aeth drachefn i Gapemaum, wedi rhai dyddiau; a chlybuwyd ei fod ef yn tŷ.
2:1 And again he entered into Capernaum after some days; and it was noised that he was in the house.

2:2 Ac yn y man llawer a ymgasglasant ynghyd, hyd na annent hyd yn oed yn y lleoedd ynghylch y drws: ac efe a brcgethodd y gair iddynt hwy.
2:2 And straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door: and he preached the word unto them.

2:3 A daethant ato, gan ddwyn un claf or parlys, yr hwn a ddygid gan bedwar.
2:3 And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was borne of four.

2:4 A chan na allent nesu ato gan y dyrfa, didoir to a wnaethant lle yr oedd efe; ac wedi iddynt dorri trwodd, hwy a ollyngasant i waered y gwely yn yr hwn y gorweddair claf or parlys.
2:4 And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was: and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay.

2:5 A phan welodd yr Iesu eu ffydd hwynt, efe a ddywedodd wrth y claf or parlys. Ha fab, maddeuwyd i ti dy bechodau.
2:5 When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee.

2:6 Ac yr oedd rhai or ysgrifenyddion yn eistedd yno, ac yn ymresymu yn eu calonnau,
2:6 But there were certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts,

2:7 Beth a wna hwn fel hyn yn dywedyd cabledd? pwy a all faddau pechodau, ond Duw yn unig?
2:7 Why doth this man thus speak blasphemies? who can forgive sins but God only?

2:8 Ac yn ebrwydd, pan wybur Iesu yn ei ysbryd eu bod hwy yn ymresymu felly ynddynt eu hunain, efe a ddywedodd wrthynt, Paham yr ydych yn ymresymu am y pethau hyn yn eich calonnau?
2:8 And immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reasoned within themselves, he said unto them, Why reason ye these things in your hearts?

2:9 Pa un sydd hawsaf, ai dywedyd wrth y claf or parlys, Maddeuwyd i ti dy bechodau; ai dywedyd, Cyfod, a chymer i fyny dy wely, a rhodia?
2:9 Whether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and take up thy bed, and walk?

2:10 Eithr fel y gwypoch fod gan Fab y dyn awdurdod i faddau pechodau ar y ddaear, (eb efe wrth y claf or parlys,)
2:10 But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (he saith to the sick of the palsy,)

2:11 Wrthyt ti yr wyf yn dywedyd, Cyfod, a chymer i fyny dy wely, a dos ith dŷ.
2:11 I say unto thee, Arise, and take up thy bed, and go thy way into thine house.

2:12 Ac yn y man y cyfododd efe, ac y cymerth i fyny ei wely, ac a aeth allan yn eu gŵydd hwynt oll; hyd oni synnodd pawb, a gogoneddu Duw, gan ddywedyd, Ni welsom ni erioed fel hyn.
2:12 And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all; insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion.

2:13 Ac efe a aeth allan drachefn wrth lan y mr: ar holl dyrfa a ddaeth ato; ac efe au dysgodd hwynt.
2:13 And he went forth again by the sea side; and all the multitude resorted unto him, and he taught them.

2:14 Ac efe yn myned heibio, efe a ganfu Lefi fab Alffeus yn eistedd wrth y dollfa, ac a ddywedodd wrtho, Canlyn fi. Ac efe a gododd, ac ai canlynodd ef.
2:14 And as he passed by, he saw Levi the son of Alphaeus sitting at the receipt of custom, and said unto him, Follow me. And he arose and followed him.

2:15 A bu, ar Iesu yn eistedd i fwyta yn ei dŷ ef, i lawer hefyd o bublicanod a phechaduriaid eistedd gydar Iesu ai ddisgyblion; canys llawer oeddynt, a hwy ai canlynasent ef.
2:15 And it came to pass, that, as Jesus sat at meat in his house, many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciples: for there were many, and they followed him.

2:16 A phan welodd yr ysgrifenyddion ar Phariseaid ef yn bwyta gydar publicanod ar pechaduriaid, hwy a ddywedasant wrth ei ddisgyblion ef, Paham y mae efe yn bwyta ac yn yfed gydar publicanod ar pechaduriaid?
2:16 And when the scribes and Pharisees saw him eat with publicans and sinners, they said unto his disciples, How is it that he eateth and drinketh with publicans and sinners?

2:17 Ar Iesu, pan glybu, a ddywedodd wrthynt, Y rhai sydd iach nid rhaid iddynt wrth y meddyg, ond y rhai cleifion: ni ddeuthum i alw y rhai cyfiawn, ond pechaduriaid, i edifeirwch.
2:17 When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners to repentance.

2:18 A disgyblion Ioan ar Phariseaid oeddynt yn ymprydio. A hwy a ddaethant ac a ddywedasant wrtho, Paham y mae disgyblion Ioan ar Phariseaid yn ymprydio, ond dy ddisgyblion di nid ydynt yn ymprydio?
2:18 And the disciples of John and of the Pharisees used to fast: and they come and say unto him, Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but thy disciples fast not?

2:19 A dywedodd yr Iesu wrthynt, A all plant yr ystafell briodas ymprydio tra fyddor priodasfab gyda hwynt? tra fyddo ganddynt y priodasfab gyda hwynt, ni allant ymprydio.
2:19 And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber fast, while the bridegroom is with them? as long as they have the bridegroom with them, they cannot fast.

2:20 Eithr y dyddiau a ddaw, pan ddyger y priodasfab oddi arnynt; ac yna yr ymprydiant yn y dyddiau hynny.
2:20 But the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days.

2:21 Hefyd ni wna neb ddernyn o frethyn newydd ar ddilledyn hen: os amgen, ei gyflawniad newydd ef a dynn oddi wrth yr hen, a gwaeth fydd y rhwyg.
2:21 No man also seweth a piece of new cloth on an old garment: else the new piece that filled it up taketh away from the old, and the rent is made worse.

2:22 Ac ni rydd neb win newydd mewn hen gostrelau: os amgen, y gwin newydd a ddrylliar costrelau, ar gwin a red allan, ar costrelau a gollir: eithr gwin newydd sydd raid ei roi mewn costrelau newyddion.
2:22 And no man putteth new wine into old bottles: else the new wine doth burst the bottles, and the wine is spilled, and the bottles will be marred: but new wine must be put into new bottles.

2:23 A bu iddo fyned trwyr ŷd ar y Saboth; ai ddisgyblion a ddechreuasant ymdaith gan dynnur tywys.
2:23 And it came to pass, that he went through the corn fields on the sabbath day; and his disciples began, as they went, to pluck the ears of corn.

2:24 Ar Phariseaid a ddywedasant wrtho, Wele, paham y gwnnt ar y Saboth yr hyn nid yw gyfreithlon?
2:24 And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the sabbath day that which is not lawful?

2:25 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Oni ddarllenasoch erioed beth a wnaeth Dafydd, pan oedd angen a chwant bwyd arno, efe ar rhai oedd gydag ef?
2:25 And he said unto them, Have ye never read what David did, when he had need, and was an hungred, he, and they that were with him?

2:26 Pa fodd yr aeth efe i dŷ Dduw, dan Abiathar yr archonffeiriad, ac y bwytaodd y bara gosod, y rhai nid cyfreithlon eu bwyta, ond ir offeiriaid yn unig, ac au rhoddes hefyd ir rhai oedd gydag ef
2:26 How he went into the house of God in the days of Abiathar the high priest, and did eat the showbread, which is not lawful to eat but for the priests, and gave also to them which were with him?

2:27 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Y Saboth a wnaethpwyd er mwyn dyn, ac nid dyn ei mwyn y Saboth:
2:27 And he said unto them, The sabbath was made for man, and not man for the sabbath:

2:28 Am hynny y mae Mab y dyn yn Arglwydd hefyd ar y Saboth.
2:28 Therefore the Son of man is Lord also of the sabbath.

PENNOD 3
3:1
Ac efe a aeth i mewn drachefn ir synagog; ac yr oedd yno ddyn chanddo law wedi gwywo.
3:1 And he entered again into the synagogue; and there was a man there which had a withered hand.

3:2 A hwy ai gwyliasant ef, a iachi efe ef ar y dydd Saboth; fel y cyhuddent ef.
3:2 And they watched him, whether he would heal him on the sabbath day; that they might accuse him.

3:3 Ac efe a ddywedodd wrth y dyn yr oedd ganddor llaw wedi gwywo, Cyfod ir canol.
3:3 And he saith unto the man which had the withered hand, Stand forth.

3:4 Ac efe a ddywedodd wrthynt hwy, Ai rhydd gwneuthur da ar y dydd Saboth ynteu gwneuthur drwg? cadw einioes, ai lladd? A hwy a dawsant sn.
3:4 And he saith unto them, Is it lawful to do good on the sabbath days, or to do evil? to save life, or to kill? But they held their peace.

3:5 Ac wedi edrych arnynt o amgylch yn ddicllon, gall dristu am galedrwydd eu calon hwynt, efe a ddywedodd wrth y dyn, Estyn allan dy law. Ac efe ai hestynnodd; ai law ef a wnaed yn iach fel y llall.
3:5 And when he had looked round about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts, he saith unto the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it out: and his hand was restored whole as the other.

3:6 Ar Phariseaid a aethant allan, ac a ymgyngorasant yn ebrwydd gydgr Herodianiaid yn ei erbyn ef, pa fodd y difethent ef.
3:6 And the Pharisees went forth, and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him.

3:7 Ar Iesu gydai ddisgyblion a giliodd tuar mr: a lliaws mawr ai canlynodd ef, o Galilea, ac o Jwdea,
3:7 But Jesus withdrew himself with his disciples to the sea: and a great multitude from Galilee followed him, and from Judaea,

3:8 Ac o Jerwsalem, ac o Idumea, ac or tu hwnt ir Iorddonen; ar rhai o gylch Tyrus a Sidon, lliaws mawr, pan glywsant gymaint a wnaethai efe, a ddaethant ato.
3:8 And from Jerusalem, and from Idumaea, and from beyond Jordan; and they about Tyre and Sidon, a great multitude, when they had heard what great things he did, came unto him.

3:9 Ac efe a ddywedodd wrth ei ddisgyblion am fod llong yn barod iddo, oblegid y dyrfa, rhag iddynt ei wasga ef.
3:9 And he spake to his disciples, that a small ship should wait on him because of the multitude, lest they should throng him.

3:10 Canys efe a iachasai lawer, hyd oni phwysent arno, er mwyn cyffwrdd ag ef, cynifer ag oedd phlu arnynt.
3:10 For he had healed many; insomuch that they pressed upon him for to touch him, as many as had plagues.

3:11 Ar ysbrydion aflan, pan welsant ef, a syrthiasant i lawr ger ef fron ef, ac a waeddasant, gan ddywedyd, Ti yw Mab Duw.
3:11 And unclean spirits, when they saw him, fell down before him, and cried, saying, Thou art the Son of God.

3:12 Yntau a orchmynnodd iddynt yn gaeth, na chyhoeddent ef.
3:12 And he straitly charged them that they should not make him known.

3:13 Ac efe a esgynnodd ir mynydd, ac a alwodd ato y rhai a fynnodd efe: a hwy a ddaethant ato.
3:13 And he goeth up into a mountain, and calleth unto him whom he would: and they came unto him.

3:14 Ac efe a ordeiniodd ddeuddeg, fel y byddent gydag ef, ac fel y danfonai efe hwynt i bregethu;
3:14 And he ordained twelve, that they should be with him, and that he might send them forth to preach,

3:15 Ac i fod ganddynt awdurdod i iachu clefydau, ac i fwrw allan gythreuliaid.
3:15 And to have power to heal sicknesses, and to cast out devils:

3:16 Ac i Simon y rhoddes efe enw Pedr;
3:16 And Simon he surnamed Peter;

3:17 Ac Iago fab Sebedefis, ac Ioan brawd Iago, (ac efe a roddes iddynt enwau, Boanerges, yr hyn yw, Meibion y daran;)
3:17 And James the son of Zebedee, and John the brother of James; and he surnamed them Boanerges, which is, The sons of thunder:

3:18 Ac Andreas, a Philip, a Bartholomeus, a Mathew, a Thomas, ac Iago fab Alffeus, a Thadeus, a Simon y Canaanead,
3:18 And Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Canaanite,

3:19 A Jwdas Iscariot, yr hwn hefyd ai bradychodd ef. A hwy a ddaethant i dŷ.
3:19 And Judas Iscariot, which also betrayed him: and they went into an house.

3:20 Ar dyrfa a ymgynullodd drachefn, fel na allent gymaint bwyta bara.
3:20 And the multitude cometh together again, so that they could not so much as eat bread.

3:21 A phan glybur eiddo ef, hwy a aethant iw ddal ef: canys dywedasant, Y mae ef allan oi bwyll.
3:21 And when his friends heard of it, they went out to lay hold on him: for they said, He is beside himself.

3:22 Ar ysgrifenyddion, y rhai a ddaethent i waered o Jerwsalem, a ddywedasant fod Beelsebub ganddo, ac mai trwy bennaeth y cythreuliaid yr oedd efe yn bwrw allan gythreuliaid.
3:22 And the scribes which came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and by the prince of the devils casteth he out devils.

3:33 Ac wedi iddo eu galw hwy ato, efe a ddywedodd wrthynt mewn damhegion, Pa fodd y gall Satan fwrw allan Satan?
3:23 And he called them unto him, and said unto them in parables, How can Satan cast out Satan?

3:24 Ac o bydd teyrnas wedi ymrannu yn ei herbyn ei hun, ni ddichon y deyrnas honno sefyll.
3:24 And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand.

3:25 Ac o bydd tŷ wedi ymrannu yn ei erbyn ei hun, ni ddichon y tŷ hwnnw sefyll.
3:25 And if a house be divided against itself, that house cannot stand.

3:26 Ac os Satan a gyfyd yn ei erbyn ei hun, ac a fydd wedi ymrannu, ni all efe sefyll, eithr y mae iddo ddiwedd.
3:26 And if Satan rise up against himself, and be divided, he cannot stand, but hath an end.

3:27 Ni ddichon neb fyned i mewn i dŷr cadarn, ac ysbeilio ei ddodrefn ef, oni bydd iddo yn gyntaf rwymor cadarn; ac yna yr ysbeilia ei dŷ ef.
3:27 No man can enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he will first bind the strong man; and then he will spoil his house.

3:28 Yn wir y dywedaf i chwi, y maddeuir pob pechod i feibion dynion, a pha gabledd bynnag a gablant:
3:28 Verily I say unto you, All sins shall be forgiven unto the sons of men, and blasphemies wherewith soever they shall blaspheme:

3:29 Eithr yr hwn a gablo yn erbyn yr Ysbryd Gln, ni chaiff faddeuant yn dragywydd, ond y mae yn euog o farn dragywydd:
3:29 But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation:

3:30 Am iddynt ddywedyd, Y mae ysbryd aflan ganddo.
3:30 Because they said, He hath an unclean spirit.

3:31 Daeth gan hynny ei frodyr ef ai fam, a chan sefyll allan, hwy a anfonasant ato, gan ei alw ef.
3:31 There came then his brethren and his mother, and, standing without, sent unto him, calling him.

3:32 Ar bobl oedd yn eistedd oi amgylch, ac a ddywedasant wrtho, Wele, y mae dy fam di ath frodyr allan yn dy geisio.
3:32 And the multitude sat about him, and they said unto him, Behold, thy mother and thy brethren without seek for thee.

3:33 Ac efe au hatebodd hwynt, gan ddywedyd, Pwy yw fy mam i, neu fy mrodyr i?
3:33 And he answered them, saying, Who is my mother, or my brethren?

3:34 Ac wedi iddo edrych oddi amgylch ar y rhai oedd yn eistedd yn ei gylch, efe a ddywedodd, Wele fy mam i, am brodyr i.
3:34 And he looked round about on them which sat about him, and said, Behold my mother and my brethren!

3:35 Canys pwy bynnag a wnelo ewyllys Duw, hwnnw yw fy mrawd i, am chwaer, am mam i.
3:35 For whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and my sister, and mother.

PENNOD 4
4:1
Ac efe a ddechreuodd drachefn athrawiaethu yn ymyl y mr: a thyrfa fawr a ymgasglodd ato, hyd oni bu iddo fyned ir llong, ac eistedd ar y mr; ar holl dyrfa oedd wrth y mr, ar y tir.
4:1 And he began again to teach by the sea side: and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea; and the whole multitude was by the sea on the land.

4:2 Ac efe a ddysgodd iddynt lawer ar ddamhegion, ac a ddywedodd wrthynt yn ei ddysgeidiaeth ef,
4:2 And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine,

4:3 Gwrandewch: Wele, heuwr a aeth allan i hau:
4:3 Hearken; Behold, there went out a sower to sow:

4:4 A darfu, wrth hau, i beth syrthio ar fin y ffordd, ac ehediaid yr awyr a ddaethant ac ai difasant.
4:4 And it came to pass, as he sowed, some fell by the way side, and the fowls of the air came and devoured it up.

4:5 A pheth a syrthiodd ar greigle, lle ni chafodd fawr ddaear, ac yn y fan yr eginodd, am nad oedd iddo ddyfnder daear.
4:5 And some fell on stony ground, where it had not much earth; and immediately it sprang up, because it had no depth of earth:

4:6 A phan gododd yr haul, y poethwyd ef; ac am nad oedd gwreiddyn iddo, efe a wywodd.
4:6 But when the sun was up, it was scorched; and because it had no root, it withered away.

4:7 A pheth a syrthiodd ymhlith drain; ar drain a dyfasant, ac ai tagasant ef, ac ni ddug ffrwyth.
4:7 And some fell among thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit.

4:8 A pheth arall a syrthiodd mewn tir da, ac a roddes ffrwyth tyfadwy a chynhyrchiol, ac a ddug un ddeg ar hugain, ac un dri ugain, ac un gant.
4:8 And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased; and brought forth, some thirty, and some sixty, and some an hundred.

4:9 Ac efe a ddywedodd .wrthynt, neb sydd ganddo glustiau i wrando, jgwran dawed.
4:9 And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear.

4:10 A phan oedd efe wrthoi hun, y rhai oedd yn ei gylch ef gydar deuddeg a ofynasant iddo am y ddameg.
4:10 And when he was alone, they that were about him with the twelve asked of him the parable.

4:11 Ac efe a ddywedodd wrthynt, I chwi y rhodded gwybod dirgelwch teyrnas Dduw: eithr ir rhai sydd allan, ar ddamhegion y gwneir pob peth:
4:11 And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all these things are done in parables:

4:12 Fel yn gweled y gwelant, ac na chanfyddant; ac yn clywed y clywant, ac ni ddeallant; rhag iddynt ddychwelyd, a maddau iddynt eu pechodau.
4:12 That seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them.

4:13 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Oni wyddoch chwir ddameg hon? a pha fodd y gwybyddwch yr holl ddamhegion?
4:13 And he said unto them, Know ye not this parable? and how then will ye know all parables?

4:14 Yr heuwr sydd yn haur gair.
4:14 The sower soweth the word.

4:15 Ar rhai hyn ywr rhai ar fin y ffordd, lle yr heuir y gair; ac wedi iddynt ei glywed, y mae Satan yn dyfod yn ebrwydd, ac yn dwyn ymaith y gair a heuwyd yn eu calonnau hwynt,
4:15 And these are they by the way side, where the word is sown; but when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts.

4:16 Ar rhai hyn yr un ffunud ywr rhai a heuir ar y creigle; y rhai, wedi clywed y gair, sydd yn ebrwydd yn ei dderbyn ef yn llawen;
4:16 And these are they likewise which are sown on stony ground; who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness;

4:17 Ac nid oes ganddynt wreiddyn ynddynt eu hunain, eithr dros amser y maent: yna, pan ddl blinder neu erlid o achos y gair, yn y man y rhwystrir hwynt.
4:17 And have no root in themselves, and so endure but for a time: afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended.

4:18 Ar rhai hyn ywr rhai a heuwyd ymysg y drain; y rhai a wrandawant y gair,
4:18 And these are they which are sown among thorns; such as hear the word,

4:19 Ac y mae gofalon y byd hwn, a hudoliaeth golud, a chwantau am bethau eraill, yn dyfod i mewn, ac yn tagur gair, a myned y mae yn ddiffrwyth.
4:19 And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful.

4:20 Ar rhai hyn ywr rhai a heuwyd mewn tir da; y rhai sydd yn gwrando y gair, ac yn ei dderbyn, ac yn dwyn ffrwyth, un ddeg ar hugain, ac un dri ugain, ac un gant.
4:20 And these are they which are sown on good ground; such as hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some thirtyfold, some sixty, and some an hundred.

4:21 Ac efe a ddywedodd wrthynt, A ddaw cannwyll iw dodi dan lestr, neu dan wely? ac nid iw gosod ar ganhwyllbren?
4:21 And he said unto them, Is a candle brought to be put under a bushel, or under a bed? and not to be set on a candlestick?

4:22 Canys nid oes dim cuddiedig, ar nis amlygir; ac ni bu ddim dirgel, ond fel y delai i eglurdeb.
4:22 For there is nothing hid, which shall not be manifested; neither was any thing kept secret, but that it should come abroad.

4:23 Od oes gan neb glustiau i wrando, gwrandawed.
4:23 If any man have ears to hear, let him hear.

4:24 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Edrychwch beth a wrandawoch. A pha fesur y mesuroch, y mesurir i chwithau; a chwanegir i chwi, y rhai a wrandewch.
4:24 And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete, it shall be measured to you: and unto you that hear shall more be given.

4:25 Canys yr hwn y mae ganddo, y rhoddir iddo: ar hwn nid oes ganddo, ie, yr hyn sydd ganddo a ddygir oddi arno.
4:25 For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath.

4:26 Ac efe a ddywedodd. Felly y mae teyrnas Dduw, fel pe bwriai ddyn had ir ddaear;
4:26 And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground;

4:27 A chysgu, a chodi nos a dydd, ar had yn egino ac yn tyfu, y modd nis gŵyr efe.
4:27 And should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how.

4:28 Canys y ddaear a ddwg ffrwyth ohoni ei hun; yn gyntaf yr eginyn, ar l hynny y dywysen, yna yr ŷd yn llawn yn y dywysen.
4:28 For the earth bringeth forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear.

4:29 A phan ymddangosor ffrwyth, yn ebrwydd y rhydd efe y cryman ynddo, am ddyfod y cynhaeaf.
4:29 But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come.

4:30 Ac efe a ddywedodd, I ba beth y cyffelybem deyrnas Dduw? neu ar ba ddameg y gwnaem gyffelybrwydd ohoni?
4:30 And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it?

4:31 Megis gronyn o had mwstard ydyw, yr hwn pan heuer yn y ddaear, sydd leiaf or holl hadau sydd ar y ddaear;
4:31 It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth:

4:32 Eithr wedi yr heuer, y mae yn tyfu, ac yn myned yn fwy nar holl lysiau, ac efe a ddwg ganghennau mawrion; fel y gallo ehediaid yr awyr nythu dan ei gysgod ef.
4:32 But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches; so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it.

4:33 Ac chyfryw ddamhegion lawer y traethodd efe iddynt y gair, hyd y gallent ei wrando:
4:33 And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it.

4:34 Ond heb ddameg ni lefarodd wrthynt: ac or neilltu iw ddisgyblion efe a eglurodd bob peth.
4:34 But without a parable spake he not unto them: and when they were alone, he expounded all things to his disciples.

4:35 Ac efe a ddywedodd wrthynt y dwthwn hwnnw, wedi ei hwyrhau hi, Awn trosodd ir tu draw.
4:35 And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side.

4:36 Ac wedi iddynt ollwng ymaith y dyrfa, hwy ai cymerasant ef fel yr oedd yn y llong: ac yr oedd hefyd longau eraill gydag ef.
4:36 And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships.

4:37 Ac fe a gyfododd tymestl fawr o wynt, ar tonnau a daflasant ir llong, hyd onid oedd hi yn llawn weithian.
4:37 And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full.

4:38 Ac yr oedd efe yn y pen l ir llong, yn cysgu ar obennydd: a hwy ai deffroesant ef, ac a ddywedasant wrtho, Athro, ai difater gennyt ein colli ni?
4:38 And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow: and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish?

4:39 Ac efe a gododd i fyny, ac a geryddodd y gwynt, ac a ddywedodd wrth y mr, Gostega, distawa. Ar gwynt a ostegodd, a bu tawelwch mawr.
4:39 And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm.

4:40 Ac efe a ddywedodd wrthynt. Paham yr ydych mor ofnog? pa fodd nad oes gennych ffydd?
4:40 And he said unto them, Why are ye so fearful? how is it that ye have no faith?

4:41 Eithr hwy a ofnasant yn ddirfawr, ac a ddywedasant wrth ei gilydd, Pwy yw hwn, gan fod y gwynt ar mr yn ufuddhau iddo?
4:41 And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him?

PENNOD 5
5:1
A hwy a ddaethant ir tu hwnt ir mr, i wlad y Gadareniaid.
5:1 And they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes.

5:2 Ac ar ei ddyfodiad ef allan or llong, yn y man cyfarfu ag ef o blith y beddau, ddyn ag ysbryd aflan ynddo,
5:2 And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit,

5:3 Yr hwn oedd ai drigfan ymhlith y beddau; ac ni allai neb, ie, chadwynau, ei rwymo ef:
5:3 Who had his dwelling among the tombs; and no man could bind him, no, not with chains:

5:4 Oherwydd ei rwymo ef yn fynych llyffetheiriau, ac chadwynau, a darnio ohonor cadwynau, a dryllior llyffetheiriau: ac ni allai neb ei ddofi ef.
5:4 Because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces: neither could any man tame him.

5:5 Ac yn wastad nos a dydd yr oedd efe yn llefain yn y mynyddoedd, ac ymhlith y beddau, ac yn ei dorri ei hun cherrig.
5:5 And always, night and day, he was in the mountains, and in the tombs, crying, and cutting himself with stones.

5:6 Ond pan ganfu efe yr Iesu o hirbell, efe a redodd, ac ai haddolodd ef;
5:6 But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him,

5:7 A chan weiddi llef uchel, efe a ddywedodd, Beth sydd i mi a wnelwyf thi, Iesu Mab y Duw goruchaf? yr ydwyf yn dy dynghedu trwy Dduw, na phoenech fi.
5:7 And cried with a loud voice, and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the most high God? I adjure thee by God, that thou torment me not.

5:8 (Canys dywedasai wrtho, Ysbryd aflan, dos allan or dyn.)
5:8 For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit.

5:9 Ac efe a ofynnodd iddo, Beth yw dy enw? Yntau a atebodd, gan ddywedyd, Lleng yw fy enw; am fod llawer ohonom.
5:9 And he asked him, What is thy name? And he answered, saying, My name is Legion: for we are many.

5:10 Ac efe a fawr ymbiliodd ag ef, na yrrai efe hwynt allan or wlad.
5:10 And he besought him much that he would not send them away out of the country.

5:11 Ond yr oedd yno ar y mynyddoedd, genfaint fawr o foch yn pori.
5:11 Now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding.

5:12 Ar holl gythreuliaid a atolygasant iddo, gan ddywedyd, Danfon ni ir moch, fel y gallom fyned i mewn iddynt.
5:12 And all the devils besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them.

5:13 Ac yn y man y caniataodd yr Iesu iddynt. Ar ysbrydion aflan, wedi myned allan, a aethant i mewn ir moch: a rhuthrodd y genfaint dros y dibyn ir mr (ac ynghylch dwy fil oeddynt) ac au boddwyd yn y mr.
5:13 And forthwith Jesus gave them leave. And the unclean spirits went out, and entered into the swine: and the herd ran violently down a steep place into the sea, (they were about two thousand;) and were choked in the sea.

5:14 Ar rhai a borthent y moch a ffoesant, ac a fynegasant y peth yn y ddinas, ac yn y wlad: a hwy a aethant allan i weled beth oedd hyn a wnaethid.
5:14 And they that fed the swine fled, and told it in the city, and in the country. And they went out to see what it was that was done.

5:15 A hwy a ddaethant at yr Iesu, ac a welsant y cythreulig, yr hwn y buasair lleng ynddo, yn eistedd, ac yn ei ddillad, ac yn ei iawn bwyll; ac a ofnasant.
5:15 And they come to Jesus, and see him that was possessed with the devil, and had the legion, sitting, and clothed, and in his right mind: and they were afraid.

5:16 Ar rhai a welsant a fynegasant iddynt, pa fodd y buasai ir cythreulig, ac am y moch.
5:16 And they that saw it told them how it befell to him that was possessed with the devil, and also concerning the swine.

5:17 A dechreuasant ddymuno arno ef fyned ymaith ou goror hwynt.
5:17 And they began to pray him to depart out of their coasts.

5:18 Ac efe yn myned ir llong, yr hwn y buasair cythraul ynddo a ddymunodd arno gael bod gydag ef.
5:18 And when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him.

5:19 Ond yr Iesu ni adawodd iddo; eithr dywedodd wrtho, Dos ith dŷ at yr eiddot, a mynega iddynt pa faint a wnaeth yr Arglwydd erot, ac iddo drugarhau wrthyt.
5:19 Howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee.

5:20 Ac efe a aeth ymaith, ac a ddechreuodd gyhoeddi trwy Decapolis, pa bethau eu maint a wnaethai yr Iesu iddo: a phawb a ryfeddasant.
5:20 And he departed, and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him: and all men did marvel.

5:21 Ac wedi ir Iesu drachefn fyned mewn llong ir lan arall, ymgasglodd tyrfa fawr ato: ac yr oedd efe wrth y mr.
5:21 And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, much people gathered unto him: and he was nigh unto the sea.

5:22 Ac wele, un o benaethiaid y synagog a ddaeth, ai enw Jairus: a phan ei gwelodd, efe a syrthiodd wrth ei draed ef;
5:22 And, behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name; and when he saw him, he fell at his feet,

5:23 Ac efe a fawr ymbiliodd ag ef, gan ddywedyd, Y mae fy merch fechan ar dranc: atolwg i ti ddyfod, a dodi dy ddwylo arni, fel yr iachaer hi; a byw fydd.
5:23 And besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death: I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed; and she shall live.

5:24 Ar Iesu a aeth gydag ef: a thyrfa fawr ai canlynodd ef, ac ai gwasgasant ef.
5:24 And Jesus went with him; and much people followed him, and thronged him.

5:25 A rhyw wraig, yr hon a fuasai mewn diferlif gwaed ddeuddeng mlynedd,
5:25 And a certain woman, which had an issue of blood twelve years,

5:26 Ac a oddefasai lawer gan laweroedd o feddygon, ac a dreuliasai gymaint ag oedd ar ei helw, ac ni chawsai ddim llesd, eithr yn hytrach myned waeth-waeth,
5:26 And had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse,

5:27 Pan glybu hi am yr Iesu, hi a ddaeth yn y dyrfa or tu l, ac a gyffyrddodd i wisg ef;
5:27 When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment.

5:28 Canys hi a ddywedasai, Os cyffyrddaf i ddillad ef, iach fyddaf.
5:28 For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole.

5:29 Ac yn ebrwydd y sychodd ffynhonnell ei gwaed hi: a hi a wybu yn ei chorff ddarfod ei hiachu or pla.
5:29 And straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of that plague.

5:30 Ac yn y fan yr Iesu, gan wybod ynddoi hun fyned rhinwedd allan ohono, a drodd yn y dyrfa, ac a ddywedodd, Pwy a gyffyrddodd m dillad?
5:30 And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes?

5:31 Ai ddisgyblion a ddywedasant wrtho, Ti a welir dyrfa yn dy wasgu, ac a ddywedi di, Pwy am cyffyrddodd?
5:31 And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me?

5:32 Ac yntau a edrychodd o amgylch, i weled yr hon a wnaethai hyn.
5:32 And he looked round about to see her that had done this thing.

5:33 Ond y wraig, gan ofni a chrynu, yn gwybod beth a wnaethid ynddi, a ddaeth ac a syrthiodd ger ei fron ef, ac a ddywedodd iddo yr holl wirionedd.
5:33 But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth.

5:34 Ac efe a ddywedodd wrthi. Ha ferch, dy ffydd ath iachaodd: dos mewn heddwch, a bydd iach oth bla.
5:34 And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole; go in peace, and be whole of thy plague.

5:35 Ac efe eto yn llefaru, daeth rhai o dŷ pennaeth y synagog, gan ddywedyd, Bu farw dy ferch: i ba beth eto yr aflonyddir Athro?
5:35 While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house certain which said, Thy daughter is dead: why troublest thou the Master any further?

5:36 Ar Iesu, yn ebrwydd wedi clywed y gair a ddywedasid, a ddywedodd wrth bennaeth y synagog, Nac ofna; cred yn unig.
5:36 As soon as Jesus heard the word that was spoken, he saith unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe.

5:37 Ac ni adawoodd efe neb iw ddilyn, ond Pedr, ac Iago, ac Ioan brawd Iago.
5:37 And he suffered no man to follow him, save Peter, and James, and John the brother of James.

5:38 Ac efe a ddaeth i dŷ pennaeth y synagog, ac a ganfur cynnwrf, ar rhai oedd yn wylo ac yn ochain llawer.
5:38 And he cometh to the house of the ruler of the synagogue, and seeth the tumult, and them that wept and wailed greatly.

5:39 Ac wedi iddo fyned i mewn, efe a ddywedodd wrthynt, Paham y gwnewch gynnwrf, ac yr wylwch? ni bu farwr eneth, eithr cysgu y mae.
5:39 And when he was come in, he saith unto them, Why make ye this ado, and weep? the damsel is not dead, but sleepeth.

5:40 A hwy ai gwatwarasant ef. Ond efe, gwedi bwrw pawb allan, a gymerth dad yr eneth ai mam, ar rhai oedd gydag ef, ac a aeth i mewn lle yr oedd yr eneth yn gorwedd.
5:40 And they laughed him to scorn. But when he had put them all out, he taketh the father and the mother of the damsel, and them that were with him, and entereth in where the damsel was lying.

5:41 Ac wedi ymaflyd yn llawr eneth, efe, a ddywedodd wrthi, Talitha, cwmi; yr hyn oi gyfieithu yw, Yr eneth, yr wyf yn dywedyd wrthyt, cyfod.
5:41 And he took the damsel by the hand, and said unto her, Talitha cumi; which is, being interpreted, Damsel, I say unto thee, arise.

5:42 Ac yn y fan y cyfododd yr eneth, ac a rodiodd: canys deuddeng mlwydd oed ydoedd hi. A synnu a wnaeth arnynt syndod mawr.
5:42 And straightway the damsel arose, and walked; for she was of the age of twelve years. And they were astonished with a great astonishment.

5:43 Ac efe a orchmynnodd iddynt yn gaeth, na chi neb wybod hyn; ac a ddywedodd am roddi peth iddi iw fwyta.
5:43 And he charged them straitly that no man should know it; and commanded that something should be given her to eat.

PENNOD 6
6:1
A efe a aeth ymaith oddi yno, ac a ddaeth iw wlad ei hun; ai ddisgyblion ai canlynasant ef.
6:1 And he went out from thence, and came into his own country; and his disciples follow him.

6:2 Ac wedi dyfod y Saboth, efe a ddechreuodd athrawiaethu yn y synagog: a synnu a wnaeth llawer ai clywsant, gan ddywedyd, O ba le y daeth y pethau hyn i hwn? a pha ddoethineb yw hon a roed iddo, fel y gwneid y cyfryw nerthoedd trwy ei ddwylo ef?
6:2 And when the sabbath day was come, he began to teach in the synagogue: and many hearing him were astonished, saying, From whence hath this man these things? and what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands?

6:3 Onid hwn ywr saer, mab Mair, brawd Iago, a Joses, a Jwdas, a Simon? ac onid yw ei chwiorydd ef yma yn ein plith ni? A hwy a rwystrwyd oi blegid ef.
6:3 Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joses, and of Juda, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended at him.

6:4 Ond yr Iesu a ddywedodd wrthynt, Nid yw proffwyd yn ddibris ond yn ei wlad ei hun, ac ymhlith ei genedl ei hun, ac yn ei dŷ ei hun.
6:4 But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, but in his own country, and among his own kin, and in his own house.

6:5 Ac ni allai efe yno wneuthur dim gwyrthiau, ond rhoi ei ddwylo ar ychydig cleifion, au hiachu hwynt.
6:5 And he could there do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk, and healed them.

6:6 Ac efe a ryfeddodd oherwydd eu hanghrediniaeth: ac a aeth ir pentrefi oddi amgylch, gan athrawiaethu.
6:6 And he marvelled because of their unbelief. And he went round about the villages, teaching.

6:7 Ac efe a alwodd y deuddeg, ac a ddechreuodd eu danfon hwynt bob yn ddau a dau; ac a roddes iddynt awdurdod ar ysbrydion aflan;
6:7 And he called unto him the twelve, and began to send them forth by two and two; and gave them power over unclean spirits;

6:8 Ac a orchmynnodd iddynt, na chymerent ddim ir daith, ond llawffon yn unig; nac ysgrepan, na bara, nac arian yn eu pyrsau:
6:8 And commanded them that they should take nothing for their journey, save a staff only; no scrip, no bread, no money in their purse:

6:9 Eithr eu bod sandalau am eu traed; ac na wisgent ddwy bais.
6:9 But be shod with sandals; and not put on two coats.

6:10 Ac efe a ddywedodd wrthynt, I ba le bynnag yr eloch i mewn i dŷ, arhoswch yno hyd onid eloch ymaith oddi yno.
6:10 And he said unto them, In what place soever ye enter into an house, there abide till ye depart from that place.

6:11 A pha rai bynnag nich derbyniant, ac nich gwrandawant, pan eloch oddi yno, ysgydwch y llwch a fyddo dan eich traed, yn dystiolaeth iddynt. Yn wir meddaf i chwi, Y bydd esmwythach i Sodom a Gomorra yn nydd y farn, nag ir ddinas honno.
6:11 And whosoever shall not receive you, nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under your feet for a testimony against them. Verily I say unto you, It shall be more tolerable for Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.

6:12 A hwy a aethant allan, ac a bregethasant ar iddynt edifarhau:
6:12 And they went out, and preached that men should repent.

6:13 Ac a fwriasant allan lawer o gythreuliaid, ac a eliasant ag olew lawer o gleifion, ac au hiachasant.
6:13 And they cast out many devils, and anointed with oil many that were sick, and healed them.

6:14 Ar brenin Herod a glybu (canys cyhoedd ydoedd ei enw ef); ac efe a ddywedodd, Ioan Fedyddiwr a gyfododd o feirw, ac am hynny y mae nerthoedd yn gweithio ynddo ef.
6:14 And king Herod heard of him; (for his name was spread abroad:) and he said, That John the Baptist was risen from the dead, and therefore mighty works do show forth themselves in him.

6:15 Eraill a ddywedasant, Mai Eleias yw. Ac eraill a ddywedasant, Mai proffwyd yw, neu megis un or proffwydi.
6:15 Others said, That it is Elias. And others said, That it is a prophet, or as one of the prophets.

6:16 Ond Herod, pan glybu, a ddywedodd, Mair Ioan a dorrais i ei ben yw hwn; efe a gyfododd o feirw.
6:16 But when Herod heard thereof, he said, It is John, whom I beheaded: he is risen from the dead.

6:17 Canys yr Herod hwn a ddanfonasai, ac a ddaliasai Ioan, ac ai rhwymasai ef yn y carchar, o achos Herodias gwraig Philip ei frawd; am iddo ei phriodi hi.
6:17 For Herod himself had sent forth and laid hold upon John, and bound him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife: for he had married her.

6:18 Canys Ioan a ddywedasai wrth Herod, Nid cyfreithlon i ti gael gwraig dy frawd.
6:18 For John had said unto Herod, It is not lawful for thee to have thy brother's wife.

6:19 Ond Herodias a ddaliodd wg iddo, ac a chwenychodd ei ladd ef; ac nis gallodd:
6:19 Therefore Herodias had a quarrel against him, and would have killed him; but she could not:

6:20 Canys Herod oedd yn ofni Ioan, gan wybod ei fod ef yn ŵr cyfiawn, ac yn sanctaidd; ac ai parchai ef: ac wedi iddo ei glywed ef, efe a wni lawer o bethaa, ac ai gwrandawai ef yn ewyllysgar.
6:20 For Herod feared John, knowing that he was a just man and an holy, and observed him; and when he heard him, he did many things, and heard him gladly.

6:21 Ac wedi dyfod diwrnod cyfaddas, pan wnaeth Herod ar ei ddydd genedigaeth swper iw benaethiaid, ai flaenoriaid, a goreugwyr Galilea:
6:21 And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, high captains, and chief estates of Galilee;

6:22 Ac wedi i ferch Herodias honno ddyfod i mewn, a dawnsio, a boddhau Herod, ar rhai oedd yn eistedd gydag ef, y brenin a ddywedodd wrth y llances, Gofyn i mi y peth a fynnech, ac mi ai rhoddaf i ti.
6:22 And when the daughter of the said Herodias came in, and danced, and pleased Herod and them that sat with him, the king said unto the damsel, Ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee.

6:23 Ac efe a dyngodd iddi, Beth bynnag a ofynnech i mi, mi ai rhoddaf iti, hyd hanner fy nheyrnas.
6:23 And he sware unto her, Whatsoever thou shalt ask of me, I will give it thee, unto the half of my kingdom.

6:24 A hithau a aeth allan, ac a ddywedodd wrth ei mam. Pa beth a ofynnaf? A hithau a ddywedodd. Pen Ioan Fedyddiwr.
6:24 And she went forth, and said unto her mother, What shall I ask? And she said, The head of John the Baptist.

6:25 Ac yn y fan hi a aeth i mewn ar frys at y brenin, ac a ofynnodd, gan ddywedyd, Mi a fynnwn i ti roi i mi allan o law, ar ddysgl, ben Ioan Fedyddiwr.
6:25 And she came in straightway with haste unto the king, and asked, saying, I will that thou give me by and by in a charger the head of John the Baptist.

6:26 Ar brenin yn drist iawn, ni chwenychai ei bwrw hi heibio, oherwydd y llwon, ar rhai oedd yn eistedd gydag ef.
6:26 And the king was exceeding sorry; yet for his oath's sake, and for their sakes which sat with him, he would not reject her.

6:27 Ac yn y man y brenin a ddanfonodd ddienyddwr, ac a orchmynnodd ddwyn ei ben ef.
6:27 And immediately the king sent an executioner, and commanded his head to be brought: and he went and beheaded him in the prison,

6:28 Ac yntau a aeth, ac a dorrodd ei ben ef yn y carchar, ac a ddug ei ben ef ar ddysgl, ac ai rhoddes ir llances; ar llances ai rhoddes ef iw mam.
6:28 And brought his head in a charger, and gave it to the damsel: and the damsel gave it to her mother.

6:29 A phan glybu ei ddisgyblion ef, hwy a ddaethant ac a gymerasant ei gorff ef, ac ai dodasant mewn bedd.
6:29 And when his disciples heard of it, they came and took up his corpse, and laid it in a tomb.

6:30 Ar apostolion a ymgasglasant at yr Iesu, ac a fynegasant iddo yr holl bethau, y rhai a wnaethent, ar rhai hefyd a athrawiaethasent.
6:30 And the apostles gathered themselves together unto Jesus, and told him all things, both what they had done, and what they had taught.

6:31 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Deuwch eich hunain i le anghyfannedd or neilltu, a gorffwyswch encyd. Canys llawer oedd yn dyfod ac yn myned, fel nad oeddynt yn cael ennyd cymaint ag i fwyta.
6:31 And he said unto them, Come ye yourselves apart into a desert place, and rest a while: for there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat.

6:32 A hwy a aethant i le anghyfannedd mewn llong or neilltu.
6:32 And they departed into a desert place by ship privately.

6:33 Ar bobloedd au gwelsant hwy yn myned ymaith, a llawer ai hadnabuant ef, ac a redasant yno ar draed or holl ddinasoedd, ac au rhagflaenasant hwynt, ac a ymgasglasant ato ef.
6:33 And the people saw them departing, and many knew him, and ran afoot thither out of all cities, and outwent them, and came together unto him.

6:34 Ar Iesu, wedi myned allan, a welodd dyrfa fawr, ac a dosturiodd wrthynt, am eu bod fel defaid heb ganddynt fugail: ac a ddechreuodd ddysgu iddynt lawer o bethau.
6:34 And Jesus, when he came out, saw much people, and was moved with compassion toward them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach them many things.

6:35 Ac yna wedi ei myned hi yn llawer or dydd, y daeth ei ddisgyblion ato ef, gan ddywedyd, Y lle sydd anial, ac weithian y mae hi yn llawer or dydd:
6:35 And when the day was now far spent, his disciples came unto him, and said, This is a desert place, and now the time is far passed:

6:36 Gollwng hwynt ymaith, fel yr elont ir wlad oddi amgylch, ac ir pentrefi, ac y prynont iddynt eu hunain fara: canys nid oes ganddynt ddim iw fwyta.
6:36 Send them away, that they may go into the country round about, and into the villages, and buy themselves bread: for they have nothing to eat.

6:37 Ond efe a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, Rhoddwch chwi iddynt beth iw fwyta. A hwy a ddywedasant wrtho, A awn ni a phrynu gwerth deucan ceiniog o fara, ai roddi iddynt iw fwyta?
6:37 He answered and said unto them, Give ye them to eat. And they say unto him, Shall we go and buy two hundred pennyworth of bread, and give them to eat?

6:38 Ac efe a ddywedodd wrthynt. Pa sawl torth sydd gennych? ewch, ac edrychwch. Ac wedi iddynt wybod, hwy a ddywedasant. Pump, a dau bysgodyn.
6:38 He saith unto them, How many loaves have ye? go and see. And when they knew, they say, Five, and two fishes.

6:39 Ac efe a orchmynnodd iddynt beri i bawb eistedd yn fyrddeidiau ar y glaswellt.
6:39 And he commanded them to make all sit down by companies upon the green grass.

6:40 A hwy a eisteddasant yn finteioedd a minteioedd, o fesur cannoedd, ac o fesur deg a deugeiniau.
6:40 And they sat down in ranks, by hundreds, and by fifties.

6:41 Ac wedi cymryd y pum torth ar ddau bysgodyn, gan edrych i fyny tuar nef, efe a fendithiodd, ac a dorrodd y bara, ac au rhoddes at ei ddisgyblion, iw gosod ger eu bronnau hwynt: ar ddau bysgodyn a rannodd efe rhyngddynt oll.
6:41 And when he had taken the five loaves and the two fishes, he looked up to heaven, and blessed, and brake the loaves, and gave them to his disciples to set before them; and the two fishes divided he among them all.

6:42 A hwy oll a fwytasant, ac a gawsant ddigon.
6:42 And they did all eat, and were filled.

6:43 A chodasant ddeuddeg basgedaid yn llawn or briwfwyd, ac or pysgod.
6:43 And they took up twelve baskets full of the fragments, and of the fishes.

6:44 Ar rhai a fwytasent or torthau, oedd ynghylch pum mil o wŷr.
6:44 And they that did eat of the loaves were about five thousand men.

6:45 Ac yn y man efe a gymhellodd ei ddisgyblion i fyned ir llong, a myned or blaen ir lan arall i Fethsaida, tra fyddai efe yn gollwng ymaith y bobl.
6:45 And straightway he constrained his disciples to get into the ship, and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people.

6:46 Ac wedi iddo eu danfon hwynt ymaith, efe a aeth ir mynydd i weddo;
6:46 And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray.

6:47 A phan aeth hi yn hwyr, yr oedd y llong ar ganol y mr, ac yntau ei hun ar y tir.
6:47 And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land.

6:48 Ac efe au gwelai hwynt yn flin arnynt yn rhwyfo; canys y gwynt oedd yn eu herbyn. Ac ynghylch y bedwaredd wylfa or nos efe a ddaeth atynt, gan rodio ar y mr; ac a fynasai fyned heibio iddynt.
6:48 And he saw them toiling in rowing; for the wind was contrary unto them: and about the fourth watch of the night he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them.

6:49 Ond pan welsant hwy ef yn rhodio ar y mr, hwy a dybiasant mai drychiolaeth ydoedd: a hwy a waeddasant.
6:49 But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out:

6:50 (Canys hwynt oll ai gwelsant ef, ac a ddychrynasant.) Ac yn y man yr ymddiddanodd efe hwynt, ac y dywedodd wrthynt, Cymerwch gysur: myfi yw; nac ofnwch.
6:50 For they all saw him, and were troubled. And immediately he talked with them, and saith unto them, Be of good cheer: it is I; be not afraid.

6:51 Ac efe a aeth i fyny atynt ir llong; ar gwynt a dawelodd. A hwy a synasant ynddynt eu hunain yn fwy o lawer, ac a ryfeddasant.
6:51 And he went up unto them into the ship; and the wind ceased: and they were sore amazed in themselves beyond measure, and wondered.

6:52 Oblegid ni ddeallasant am y torthau hynny: canys yr oedd eu calon hwynt wedi caledu.
6:52 For they considered not the miracle of the loaves: for their heart was hardened.

6:53 Ac wedi iddynt ddyfod trosodd, hwy a ddaethant i dir Gennesaret, ac a laniasant.
6:53 And when they had passed over, they came into the land of Gennesaret, and drew to the shore.

6:54 Ac wedi eu myned hwynt allan or llong, hwy ai hadnabuant ef yn ebrwydd.
6:54 And when they were come out of the ship, straightway they knew him,

6:55 Ac wedi iddynt redeg trwy gwbl or goror hwnnw, hwy a ddechreuasant ddwyn oddi amgylch mewn gwelyau rai cleifion, pa le bynnag y clywent ei fod ef.
6:55 And ran through that whole region round about, and began to carry about in beds those that were sick, where they heard he was.

6:56 Ac i ba le bynnag yr elai efe i mewn, i bentrefi, neu ddinasoedd, neu wlad, hwy a osodent y cleifion yn yr heolydd, ac a atolygent iddo gael ohonynt gyffwrdd cymaint ag ag ymyl ei wisg ef: a chynifer ag a gyffyrddasant ag ef, a iachawyd.
6:56 And whithersoever he entered, into villages, or cities, or country, they laid the sick in the streets, and besought him that they might touch if it were but the border of his garment: and as many as touched him were made whole.

PENNOD 7
7:1
Yna yr ymgasglodd ato y Phariseaid, a rhai or ysgrifenyddion a ddaethai o Jerwsalem.
7:1 Then came together unto him the Pharisees, and certain of the scribes, which came from Jerusalem.

7:2 A phan welsant rai oi ddisgyblion ef dwylo cyffredin (hynny ydyw, heb olchi,) yn bwyta bwyd, hwy a argyhoeddasant.
7:2 And when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is to say, with unwashen, hands, they found fault.

7:3 Canys y Phariseaid, ar holl Iddewon, oni bydd iddynt olchi eu dwylo yn fynych, ni fwytnt; gan ddal traddodiad yr hynafiaid.
7:3 For the Pharisees, and all the Jews, except they wash their hands oft, eat not, holding the tradition of the elders.

7:4 A phan ddelont or farchnad, oni bydd iddynt ymolchi, ni fwytnt. A llawer o bethau eraill y sydd, y rhai a gymerasant iw cadw; megis golchi cwpanau, ac ystenau, ac efyddynnau, a byrddau.
7:4 And when they come from the market, except they wash, they eat not. And many other things there be, which they have received to hold, as the washing of cups, and pots, brazen vessels, and of tables.

7:5 Yna y gofynnodd y Phariseaid ar ysgrifenyddion iddo, Paham nad yw dy ddisgyblion di yn rhodio yn l traddodiad yr hynafiaid, ond bwyta eu bwyd dwylo heb olchi?
7:5 Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands?

7:6 Ond efe a atebodd ac a ddywedodd wrthynt. Da y proffwydodd Eseias amdanoch chwi, ragrithwyr, fel y mae yn ysgrifenedig, Y maer bobl hyn yn fy anrhydeddu i u gwefusau, ond eu calon sydd bell oddi wrthyf.
7:6 He answered and said unto them, Well hath Esaias prophesied of you hypocrites, as it is written, This people honoureth me with their lips, but their heart is far from me.

7:7 Eithr ofer y maent yn fy addoli, gan ddysgu yn lle dysgeidiaeth, orchmynion dynion.
7:7 Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men.

7:8 Canys, gan adael heibio orchymyn Duw, yr ydych yn dal traddodiad dynion; sef golchiadau ystenau a chwpanau: a llawer eraill or cyffelyb bethau yr ydych yn eu gwneuthur.
7:8 For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do.

7:9 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Gwych yr ydych yn rhoi heibio orchymyn Duw, fel y cadwoch eich traddodiad eich hunain.
7:9 And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition.

7:10 Canys Moses a ddywedodd, Anrhydedda dy dad ath fam: ar hwn a felltithio dad neu fam, bydded farwr farwolaeth.
7:10 For Moses said, Honour thy father and thy mother; and, Whoso curseth father or mother, let him die the death:

7:11 Ac meddwch chwithau, Os dywed dyn wrth ei dad neu ei fam, Corban, hynny yw, Rhodd, trwy ba beth bynnag y ceit les oddi wrthyf fi; difai fydd.
7:11 But ye say, If a man shall say to his father or mother, It is Corban, that is to say, a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me; he shall be free.

7:12 Ac nid ydych mwyach yn gadael iddo wneuthur dim iw dad neu iw fam;
7:12 And ye suffer him no more to do ought for his father or his mother;

7:13 Gan ddirymu gair Duw ach traddodiad eich hunain, yr hwn a draddodasoch chwi: a llawer o gyffelyb bethau a hynny yr ydych yn eu gwneuthur.
7:13 Making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered: and many such like things do ye.

7:14 A chwedi galw ato yr holl dyrfa, efe a ddywedodd wrthynt, Gwrandewch chwi oll arnaf, a deellwch.
7:14 And when he had called all the people unto him, he said unto them, Hearken unto me every one of you, and understand:

7:15 Nid oes dim allan o ddyn yn myned i mewn iddo, a ddichon ei halogi ef: eithr y pethau sydd yn dyfod allan ohono, y rhai hynny ywr pethau sydd yn halogi dyn.
7:15 There is nothing from without a man, that entering into him can defile him: but the things which come out of him, those are they that defile the man.

7:16 Od oes gan neb glustiau i wrando, gwrandawed.
7:16 If any man have ears to hear, let him hear.

7:17 A phan ddaeth efe i mewn ir tŷ oddi wrth y bobl, ei ddisgyblion a ofynasant iddo am y ddameg.
7:17 And when he was entered into the house from the people, his disciples asked him concerning the parable.

7:18 Yntau a ddywedodd wrthynt, Ydych chwithau hefyd mor ddiddeall? Oni wyddoch am bob peth oddi allan a l i mewn i ddyn, na all hynny ei halogi ef?
7:18 And he saith unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive, that whatsoever thing from without entereth into the man, it cannot defile him;

7:19 Oblegid nid yw yn myned iw galon ef, ond ir bol; ac yn myned allan ir geudy, gan garthur holl fwydydd?
7:19 Because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all meats?

7:20 Ac efe a ddywedodd, Yr hyn sydd yn dyfod allan o ddyn, hynny sydd yn, halogi dyn.
7:20 And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man.

7:21 Canys oddi mewn, allan o galon dynion, y daw drwg feddyliau, torpriodasau, puteindra, llofruddiaeth,
7:21 For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders,

7:22 Lladradau, cybydd-dod, drygioni, twyll, anlladrwydd, drwg lygad, cabledd, balchder, ynfydrwydd:
7:22 Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness:

7:23 Yr holl ddrwg bethau hyn sydd yn dyfod oddi mewn, ac yn halogi dyn.
7:23 All these evil things come from within, and defile the man.

7:24 Ac efe a gyfododd oddi yno, ac a aeth i gyffiniau Tyrus a Sidon; ac a aeth i mewn i dŷ, ac ni fynasai i neb wybod: eithr ni allai efe fod yn guddiedig.
7:24 And from thence he arose, and went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into an house, and would have no man know it: but he could not be hid.

7:25 Canys pan glybu gwraig, yr hon yr oedd ei merch fechan ag ysbryd aflan ynddi, sn amdano, hi a ddaeth ac a syrthiodd wrth ei draed ef:
7:25 For a certain woman, whose young daughter had an unclean spirit, heard of him, and came and fell at his feet:

7:26 (A Groeges oedd y wraig, Syroffeniciad o genedl.) A hi a atolygodd iddo fwrwr cythraul allan oi merch.
7:26 The woman was a Greek, a Syrophenician by nation; and she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter.

7:27 Ar Iesu a ddywedodd wrthi. Gad yn gyntaf ir plant gael eu digoni: canys nid cymwys yw cymryd barar plant, ai daflu ir cenawon cŵn.
7:27 But Jesus said unto her, Let the children first be filled: for it is not meet to take the children's bread, and to cast it unto the dogs.

7:28 Hithau a atebodd ac a ddywedodd wrtho, Gwir, O Arglwydd: ac eto y maer cenawon dan y bwrdd yn bwyta o friwsion y plant.
7:28 And she answered and said unto him, Yes, Lord: yet the dogs under the table eat of the children's crumbs.

7:29 Ac efe a ddywedodd wrthi. Am y gair hwnnw dos ymaith: aeth y cythraul allan oth ferch.
7:29 And he said unto her, For this saying go thy way; the devil is gone out of thy daughter.

7:30 Ac wedi iddi fyned iw thŷ, hi a gafodd fyned or cythraul allan, ai merch wedi ei bwrw ar y gwely.
7:30 And when she was come to her house, she found the devil gone out, and her daughter laid upon the bed.

7:31 Ac efe a aeth drachefn ymaith o dueddau Tyrus a Sidon, ac a ddaeth hyd fr Galilea, trwy ganol terfynau Decapolis.
7:31 And again, departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis.

7:32 A hwy a ddygasant ato un byddar, ag atal dywedyd arno; ac a atolygasant iddo ddodi ei law arno ef.
7:32 And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to put his hand upon him.

7:33 Ac wedi iddo ei gymryd ef or neilltu allan or dyrfa, efe a estynnodd ei fysedd yn ei glustiau ef; ac wedi iddo boeri, efe a gynyrddodd i dafod ef;
7:33 And he took him aside from the multitude, and put his fingers into his ears, and he spit, and touched his tongue;

7:34 A chan edrych tuar nef, efe a ochneidiodd, ac a ddywedodd wrtho, Effatha, hynny yw, Ymagor.
7:34 And looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Ephphatha, that is, Be opened.

7:35 Ac yn ebrwydd ei glustiau ef a agorwyd, a rhwym ei dafod a ddatodwyd; ac efe a lefarodd yn eglur.
7:35 And straightway his ears were opened, and the string of his tongue was loosed, and he spake plain.

7:36 Ac efe a waharddodd iddynt ddywedyd i neb: ond po mwyaf y gwaharddodd efe iddynt, mwy o lawer y cyhoeddasant.
7:36 And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it;

7:37 A synnu a wnaethant yn anfeidrol, gan ddywedyd, Da y gwnaeth efe bob peth: y mae efe yn gwneuthur ir byddariaid glywed, ac ir mudion ddywedyd.
7:37 And were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well: he maketh both the deaf to hear, and the dumb to speak.

PENNOD 8
8:1
Yn y dyddiau hynny, pan oedd y dyrfa yn fawr iawn, ac heb ganddynt ddim iw fwyta, y galwodd yr Iesu ei ddisgyblion ato, ac a ddywedodd wrthynt,
8:1 In those days the multitude being very great, and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him, and saith unto them,

8:2 Yr wyf fi yn tosturio wrth y dyrfa, oblegid y maent hwy dridiau weithian yn aros gyda mi, ac nid oes ganddynt ddim iw fwyta:
8:2 I have compassion on the multitude, because they have now been with me three days, and have nothing to eat:

8:3 Ac os gollyngaf hwynt ymaith ar eu cythlwng iw teiau eu hunain, hwy a lewygant ar y ffordd: canys rhai ohonynt a ddaeth o bell.
8:3 And if I send them away fasting to their own houses, they will faint by the way: for divers of them came from far.

8:4 Ai ddisgyblion ef ai hatebasant, O ba le y gall neb ddigonir rhai hyn bara yma yn yr anialwch?
8:4 And his disciples answered him, From whence can a man satisfy these men with bread here in the wilderness?

8:5 Ac efe a ofynnodd iddynt. Pa sawl dorth sydd gennych? A hwy a ddywedasant, Saith.
8:5 And he asked them, How many loaves have ye? And they said, Seven.

8:6 Ac efe a orchmynnodd ir dyrfa eistedd ar y llawr: ac a gymerodd y saith dorth, ac a ddiolchodd, ac au torrodd hwynt, ac au rhoddes iw ddisgyblion, fel y gosodent hwynt ger eu bronnau; a gosodasant hwynt gerbron y bobl.
8:6 And he commanded the people to sit down on the ground: and he took the seven loaves, and gave thanks, and brake, and gave to his disciples to set before them; and they did set them before the people.

8:7 Ac yr oedd ganddynt ychydig bysgod bychain: ac wedi iddo fendithio, efe a barodd ddodir rhai hynny hefyd ger en bronnau hwynt.
8:7 And they had a few small fishes: and he blessed, and commanded to set them also before them.

8:8 A hwy a fwytasant, ac a ddigonwyd: a hwy a godasant or briwfwyd gweddill, saith fasgedaid.
8:8 So they did eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets.

8:9 Ar rhai a fwytasent oedd ynghylch pedair mil: ac efe au gollyngodd hwynt ymaith.
8:9 And they that had eaten were about four thousand: and he sent them away.

8:10 Ac yn y man, wedi iddo fyned i long gydai ddisgyblion, efe a ddaeth i barthau Dalmanutha.
8:10 And straightway he entered into a ship with his disciples, and came into the parts of Dalmanutha.

8:11 Ar Phariseaid a ddaethant allan, ac a ddechreuasant ymholi ag ef, gan geisio ganddo arwydd or nef, gan ei demtio.
8:11 And the Pharisees came forth, and began to question with him, seeking of him a sign from heaven, tempting him.

8:12 Yntau, gan ddwys ochneidio yn ei ysbryd, a ddywedodd, Beth a wnar genhedlaeth yma yn ceisio arwydd? Yn wir meddaf i chwi, Ni roddir arwydd ir genhedlaeth yma.
8:12 And he sighed deeply in his spirit, and saith, Why doth this generation seek after a sign? verily I say unto you, There shall no sign be given unto this generation.

8:13 Ac efe au gadawodd hwynt, ac a aeth ir llong drachefn, ac a dynnodd ymaith ir lan arall.
8:13 And he left them, and entering into the ship again departed to the other side.

8:14 Ar disgyblion a adawsant yn angof gymryd bara, ac nid oedd ganddynt gyda hwynt ond un dorth yn y llong.
8:14 Now the disciples had forgotten to take bread, neither had they in the ship with them more than one loaf.

8:15 Yna y gorchmynnodd efe iddynt, gan ddywedyd, Gwyliwch, ymogelwch rhag surdoes y Phariseaid, a surdoes Herod.
8:15 And he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees, and of the leaven of Herod.

8:16 Ac ymresymu a wnaethant y naill wrth y llall, gan ddywedyd, Hyn sydd oblegid nad oes gennym fara.
8:16 And they reasoned among themselves, saying, It is because we have no bread.

8:17 A phan wybur Iesu, efe a ddywedodd wrthynt, Pa ymresymu yr ydych, am nad oes gennych fara? onid ydych chwi eto yn ystyried, nac yn deall? ydyw eich calon eto gennych wedi caledu?
8:17 And when Jesus knew it, he saith unto them, Why reason ye, because ye have no bread? perceive ye not yet, neither understand? have ye your heart yet hardened?

8:18 A chennych lygaid, oni welwch? a chennych glustiau, oni chlywch? ac onid ydych yn cofio?
8:18 Having eyes, see ye not? and having ears, hear ye not? and do ye not remember?

8:19 Pan dorrais y pum torth hynny ymysg y pum mil, pa sawl basgedaid yn llawn o friwfwyd a godasoch i fyny? Dywedasant wrtho, Deuddeg.
8:19 When I brake the five loaves among five thousand, how many baskets full of fragments took ye up? They say unto him, Twelve.

8:20 A phan dorrais y saith ymhlith y pedair mil, llonaid pa sawl basged o friwfwyd a godasoch i fyny? A hwy a ddywedasant, Saith.
8:20 And when the seven among four thousand, how many baskets full of fragments took ye up? And they said, Seven.

8:21 Ac efe a ddywedodd wrthynt. Pa fodd nad ydych yn deall?
8:21 And he said unto them, How is it that ye do not understand?

8:22 Ac efe a ddaeth i Fethsaida; a hwy a ddygasant ato un dall, ac a ddeisyfasant arno ar iddo gyffwrdd ag ef,
8:22 And he cometh to Bethsaida; and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him.

8:23 Ac wedi ymaflyd yn llaw y dall, efe ai tywysodd ef allan or dref: ac wedi iddo boeri ar ei lygaid ef, a dodi ei ddwylo arno, efe a ofynnodd iddo, a oedd efe yn gweled dim.
8:23 And he took the blind man by the hand, and led him out of the town; and when he had spit on his eyes, and put his hands upon him, he asked him if he saw ought.

8:24 Ac wedi edrych i fyny, efe a ddywedodd, Yr ydwyf yn gweled dynion megis prennau yn rhodio.
8:24 And he looked up, and said, I see men as trees, walking.

8:25 Wedi hynny y gosododd efe ei ddwylo drachefn ar ei lygaid ef, ac a barodd iddo edrych i fyny: ac efe a gafodd ei olwg, ac efe a welai bawb o bell, ac yn eglur.
8:25 After that he put his hands again upon his eyes, and made him look up: and he was restored, and saw every man clearly.

8:26 Ac efe ai hanfonodd ef adref iw dŷ, gan ddywedyd, Na ddos ir dref, ac na ddywed i neb yn y dref.
8:26 And he sent him away to his house, saying, Neither go into the town, nor tell it to any in the town.

8:27 Ar Iesu a aeth allan, efe ai ddisgyblion, i drefi Cesarea Philipi: ac ar y ffordd efe a ofynnodd iw ddisgyblion, gan ddywedyd wrthynt, Pwy y mae dynion yn dywedyd fy mod i?
8:27 And Jesus went out, and his disciples, into the towns of Caesarea Philippi: and by the way he asked his disciples, saying unto them, Whom do men say that I am?

8:38 A hwy a atebasant, Ioan Fedyddiwr; a rhai, Eleias; ac eraill, Un or proffwydi.
8:28 And they answered, John the Baptist: but some say, Elias; and others, One of the prophets.

8:29 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Ond pwy yr ydych chwi yn dywedyd fy mod i? A Phedr a atebodd ac a ddywedodd wrtho, Ti ywr Cnst.
8:29 And he saith unto them, But whom say ye that I am? And Peter answereth and saith unto him, Thou art the Christ.

8:30 Ac efe a orchmynnodd iddynt na ddywedent i neb amdano.
8:30 And he charged them that they should tell no man of him.

8:31 Ac efe a ddechreuodd eu dysgu hwynt, fod yn rhaid i Fab y dyn oddef llawer, ai wrthod gan yr henuriaid, ar archoffeiriaid, ar ysgrifenyddion, ai ladd, ac wedi tridiau atgyfodi.
8:31 And he began to teach them, that the Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders, and of the chief priests, and scribes, and be killed, and after three days rise again.

8:32 Ar ymadrodd hwnnw a ddywedodd efe yn eglur. A Phedr a ymaflodd ynddo, ac a ddechreuodd ei geryddu ef.
8:32 And he spake that saying openly. And Peter took him, and began to rebuke him.

8:33 Eithr wedi iddo droi, ac edrych ar ei ddisgyblion, efe a geryddodd Pedr, gan ddywedyd, Dos ymaith yn fy l i, Satan; am nad wyt yn synied y pethau sydd o Dduw, ond y pethau sydd o ddynion.
8:33 But when he had turned about and looked on his disciples, he rebuked Peter, saying, Get thee behind me, Satan: for thou savourest not the things that be of God, but the things that be of men.

8:34 Ac wedi iddo alw ato y dyrfa, gydai ddisgyblion, efe a ddywedodd wrthynt, Y neb a fynno ddyfod ar fy l i, ymwaded ag ef ei hun, a chyfoded ei a dilyned fi.
8:34 And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

8:35 Canys pwy bynnag a fynno gadw ei einioes, ai cyll hi: ond pwy bynnag a gollo ei einioes er fy mwyn i ar efengyl, hwnnw ai ceidw hi.
8:35 For whosoever will save his life shall lose it; but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it.

8:36 Canys pa lesd i ddyn, os ennill yr holl fyd, a cholli ei enaid ei hun?
8:36 For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?

8:37 Neu pa beth a rydd dyn yn gyfnewid am ei enaid?
8:37 Or what shall a man give in exchange for his soul?

8:38 Canys pwy bynnag a fyddo cywilydd ganddo fi am geiriau yn yr odinebus ar bechadurus genhedlaeth hon; bydd cywilydd gan Fab y dyn yntau hefyd, pan ddl yng ngogoniant ei Dad, gydar angylion sanctaidd.
8:38 Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation; of him also shall the Son of man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels.

PENNOD 9
9:1
A efe a ddywedodd wrthynt, Yn wir yr wyf yn dywedyd i chwi, fod rhai or rhai sydd yn sefyll yma, ni phrofant angau, hyd oni welont deyrnas Dduw wedi dyfod mewn nerth.
9:1 And he said unto them, Verily I say unto you, That there be some of them that stand here, which shall not taste of death, till they have seen the kingdom of God come with power.

9:2 Ac wedi chwe diwrnod, y cymerth yr Iesu Pedr, ac Iago, ac Ioan, ac au dug hwynt i fynydd uchel, eu hunain or neilitu: ac efe a weddnewidiwyd yn eu gŵydd hwynt.
9:2 And after six days Jesus taketh with him Peter, and James, and John, and leadeth them up into an high mountain apart by themselves: and he was transfigured before them.

9:3 Ai ddillad ef a aethant yn ddisglair, yn gannaid lawn fel eira; y fath ni fedr un pannwr ar y ddaear eu cannu.
9:3 And his raiment became shining, exceeding white as snow; so as no fuller on earth can white them.

9:4 Ac ymddangosodd iddynt Eleias, gyda Moses: ac yr oeddynt yn ymddiddan r Iesu.
9:4 And there appeared unto them Elias with Moses: and they were talking with Jesus.

9:5 A Phedr a atebodd ac a ddywedodd wrth yr Iesu. Rabbi, da yw i ni fod yma: a gwnawn dair pabell; i ti un, ac i Moses un, ac i Eleias un.
9:5 And Peter answered and said to Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias.

9:6 Canys nis gwyddai beth yr oedd yn ei ddywedyd: canys yr oeddynt wedi dychrynu.
9:6 For he wist not what to say; for they were sore afraid.

9:7 A daeth cwmwl yn cysgodi drostynt hwy: a llef a ddaeth allan or cwmwl, gan ddywedyd, Hwn yw fy annwyl Fab; gwrandewch ef.
9:7 And there was a cloud that overshadowed them: and a voice came out of the cloud, saying, This is my beloved Son: hear him.

9:8 Ac yn ddisymwth, pan edrychasant o amgylch, ni welsant neb mwy, ond yr Iesu yn unig gyda hwynt.
9:8 And suddenly, when they had looked round about, they saw no man any more, save Jesus only with themselves.

9:9 A phan oeddynt yn dyfod i waered or mynydd, efe a orchmynnodd iddynt na ddangosent i neb y pethau a welsent, groes, hyd pan atgyfodai Mab y dyn o feirw.
9:9 And as they came down from the mountain, he charged them that they should tell no man what things they had seen, till the Son of man were risen from the dead.

9:10 A hwy a gadwasant y gair gyda hwynt eu hunain, gan gydymholi beth ywr atgyfodi o feirw.
9:10 And they kept that saying with themselves, questioning one with another what the rising from the dead should mean.

9:11 A hwy a ofynasant iddo, gan ddywedyd, Paham y dywed yr ysgrifenyddion fod yn rhaid i Eleias ddyfod yn gyntaf?
9:11 And they asked him, saying, Why say the scribes that Elias must first come?

9:12 Ac efe a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, Eleias yn ddiau gan ddyfod yn gyntaf a adfer bob peth, ar modd yr ysgrifennwyd am Pab y dyn, y dioddefai lawer o bethau, ac y dirmygid ef.
9:12 And he answered and told them, Elias verily cometh first, and restoreth all things; and how it is written of the Son of man, that he must suffer many things, and be set at nought.

9:13 Eithr yr wyf yn dywedyd i chwi, ddyfod Eleias yn ddiau, a gwneuthur ohonynt iddo yr hyn a fynasant, fel yr ysgrifennwyd amdano.
9:13 But I say unto you, That Elias is indeed come, and they have done unto him whatsoever they listed, as it is written of him.

9:14 A phan ddaeth efe at ei ddisgyblion, efe a welodd dyrfa fawr yn eu cylch hwynt, ar ysgrifenyddion yn cydymholi hwynt.
9:14 And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning with them.

9:15 Ac yn ebrwydd yr holl dyrfa, pan ganfuant ef, a ddychrynasant, a chan redeg ato, a gyfarchasant iddo.
9:15 And straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed, and running to him saluted him.

9:16 Ac efe a ofynnodd ir ysgrifenyddion, Pa gydymholi yr ydych yn eich plith?
9:16 And he asked the scribes, What question ye with them?

9:17 Ac un or dyrfa a atebodd ac a ddygwydd hwynt. wedodd, Athro, mi a ddygais fy mab atat, ag ysbryd mud ynddo:
9:17 And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit;

9:18 A pha le bynnag y cymero ef, efe ai rhwyga; ac yntau a fwrw ewyn, ac a ysgyrnyga ddannedd, ac y maen dihoeni: ac mi a ddywedais wrth dy ddisgyblion ar iddynt ei fwrw ef allan; ac nis gallasant.
9:18 And wheresoever he taketh him, he teareth him: and he foameth, and gnasheth with his teeth, and pineth away: and I spake to thy disciples that they should cast him out; and they could not.

9:19 Ac efe a atebodd iddynt, ac a ddy wedodd, O genhedlaeth anffyddlon, pa hyd y byddaf gyda chwi? pa hyd y goddefaf chwi? dygwch ef ataf fi.
9:19 He answereth him, and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him unto me.

9:20 A hwy ai dygasant ef ato. A phan welodd ef, yn y man yr ysbryd ai drylliodd ef; a chan syrthio ar y ddaear, efe a ymdreiglodd, dan falu ewyn.
9:20 And they brought him unto him: and when he saw him, straightway the spirit tare him; and he fell on the ground, and wallowed foaming.

9:21 A gofynnodd yr Iesu iw dad ef, Beth sydd o amser er pan ddarfu fel hyn iddo? Yntau a ddywedodd, Er yn fachgen.
9:21 And he asked his father, How long is it ago since this came unto him? And he said, Of a child.

9:22 A mynych y taflodd efe ef yn tn, ir dyfroedd, fel y difethai efe ef: ond os gelli di ddim, cymorth ni, gan dosturio wrthym.
9:22 And ofttimes it hath cast him into the fire, and into the waters, to destroy him: but if thou canst do any thing, have compassion on us, and help us.

9:23 Ar Iesu a ddywedodd wrtho, Os gelli di gredu, pob peth a all fod ir neb a gredo.
9:23 Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth.

9:24 Ac yn y fan tad y bachgen, dan lefain ac wylofain, a ddywedodd, Yr wyf fi yn credu, O Arglwydd; cymorth fy anghrediniaeth i.
9:24 And straightway the father of the child cried out, and said with tears, Lord, I believe; help thou mine unbelief.

9:25 A phan welodd yr Iesu fod y dyrfa yn cydredeg ato, efe a geryddodd yr ysbryd aflan, gan ddywedyd wrtho, Tydi ysbryd mud a byddar, yr wyf fi yn gorchymyn i ti. Tyred allan ohono, ac na ddos mwy iddo ef.
9:25 When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him.

9:26 Ac wedi ir ysbryd lefain, a dryllio llawer arno ef, efe a aeth allan: ac yr oedd efe fel un marw, fel y dywedodd llawer ei farw ef.
9:26 And the spirit cried, and rent him sore, and came out of him: and he was as one dead; insomuch that many said, He is dead.

9:27 Ar Iesu ai cymerodd ef erbyn ei law, ac ai cyfododd; ac efe a safodd i fyny.
9:27 But Jesus took him by the hand, and lifted him up; and he arose.

9:28 Ac wedi iddo fyned i mewn ir tŷ, ei ddisgyblion a ofynasant iddo or neilitu, Paham na allem ni ei fwrw ef allan?
9:28 And when he was come into the house, his disciples asked him privately, Why could not we cast him out?

9:29 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Y rhyw hwn ni all er dim ddyfod allan, ond trwy weddi ac ympryd.
9:29 And he said unto them, This kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting.

9:30 Ac wedi ymadael oddi yno, hwy a ymdeithiasant trwy Galilea: ac ni fynnai efe wybod o neb.
9:30 And they departed thence, and passed through Galilee; and he would not that any man should know it.

9:31 Canys yr oedd efe yn dysgu ei ddisgyblion, ac yn dywedyd wrthynt, Y traddodid Mab y dyn i ddwylo dynion, ac y lladdent ef; ac wedi ei ladd, yr atgyfodai y trydydd dydd.
9:31 For he taught his disciples, and said unto them, The Son of man is delivered into the hands of men, and they shall kill him; and after that he is killed, he shall rise the third day.

9:32 Ond nid oeddynt hwy yn deall yr ymadrodd, ac ofni yr oeddynt ofyn iddo.
9:32 But they understood not that saying, and were afraid to ask him.

9:33 Ac efe a ddaeth i Gapernaum: a phan oedd efe yn y tŷ, efe a ofynnodd iddynt, Beth yr oeddech yn ymddadlau yn eich plith eich hunain ar y ffordd?
9:33 And he came to Capernaum: and being in the house he asked them, What was it that ye disputed among yourselves by the way?

9:34 Ond hwy a dawsant sn: canys ymddadleuasent i gilydd ar y ffordd, pwy a fyddai fwyaf.
9:34 But they held their peace: for by the way they had disputed among themselves, who should be the greatest.

9:35 Ac efe a eisteddodd, ac a alwodd y deuddeg, ac a ddywedodd wrthynt, Os myn neb fod yn gyntaf, efe a fydd olaf or cwbl, a gweinidog i bawb.
9:35 And he sat down, and called the twelve, and saith unto them, If any man desire to be first, the same shall be last of all, and servant of all.

9:36 Ac efe a gymerth fachgennyn, ac ai gosododd ef yn eu canol hwynt: ac wedi iddo ei gymryd ef yn ei freichiau, efe a ddywedodd wrthynt,
9:36 And he took a child, and set him in the midst of them: and when he had taken him in his arms, he said unto them,

9:37 Pwy bynnag a dderbynio un or cyfryw fechgyn yn fy enw i, sydd yn fy nerbyn i: a phwy bynnag am derbyn i, nid myfi y mae yn ei dderbyn, ond yr hwn am danfonodd i.
9:37 Whosoever shall receive one of such children in my name, receiveth me: and whosoever shall receive me, receiveth not me, but him that sent me.

9:38 Ac Ioan ai hatebodd ef, gan ddywedyd, Athro, ni a welsom un yn bwrw allan gythreuliaid yn dy enw di, yr hwn nid yw yn ein dilyn ni; ac ni a waharddasom iddo, am nad yw yn ein dilyn ni.
9:38 And John answered him, saying, Master, we saw one casting out devils in thy name, and he followeth not us: and we forbad him, because he followeth not us.

9:39 Ar Iesu a ddywedodd, Na waherddwch iddo; canys nid oes neb a wna wyrthiau yn fy enw i, ac a all yn y fan roi drygair i mi.
9:39 But Jesus said, Forbid him not: for there is no man which shall do a miracle in my name, that can lightly speak evil of me.

9:40 Canys y neb nid yw in herbyn, on tu ni y mae.
9:40 For he that is not against us is on our part.

9:41 Canys pwy bynnag a roddo i chwi iw yfed gwpanaid o ddwfr yn fy enw i, am eich bod yn perthyn i Grist, yn wir meddaf i chwi, Ni chyll efe ei obrwy.
9:41 For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because ye belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward.

9:42 A phwy bynnag a rwystro un or rhai bychain hyn sydd yn credu ynof fi, gwell oedd iddo osod maen melin o amgylch ei wddf, ai daflu ir mr.
9:42 And whosoever shall offend one of these little ones that believe in me, it is better for him that a millstone were hanged about his neck, and he were cast into the sea.

9:43 Ac os dy law ath rwystra, tor hi ymaith: gwell yw i ti fyned i mewn ir bywyd yn anafus, nag dwy law gennyt fyned i uffern, ir tn anniffoddadwy:
9:43 And if thy hand offend thee, cut it off: it is better for thee to enter into life maimed, than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched:

9:44 lle nid yw eu pryf hwynt yn marw, nar tn yn diffodd.
9:44 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.

9:45 Ac os dy droed ath rwystra, tor ef ymaith: gwell yw i ti fyned i mewn ir bywyd yn gloff, nag a dau droed gennyt dy daflu i uffern, ir tn anniffoddadwy:
9:45 And if thy foot offend thee, cut it off: it is better for thee to enter halt into life, than having two feet to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched:

9:46 Lle nid yw eu pryf hwynt yn marw, nar tn yn diffodd.
9:46 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.

9:47 Ac os dy lygad ath rwystra, bwrw ef ymaith: gwell yw i ti fyned i mewn i deyrnas Dduw yn unllygeidiog, nag dau lygad gennyt dy daflu i dn uffern:
9:47 And if thine eye offend thee, pluck it out: it is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye, than having two eyes to be cast into hell fire:

9:48 Lle nid yw eu pryf hwynt yn marw, nar tn yn diffodd.
9:48 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.

9:49 Canys pob un a helltir thn, a phob aberth a helltir halen.
9:49 For every one shall be salted with fire, and every sacrifice shall be salted with salt.

9:50 Da ywr halen: ond os bydd yr halen yn ddi-hallt, pha beth yr helltwch ef? Bid gennych halen ynoch eich hunain, a byddwch heddychlon ch gilydd.
9:50 Salt is good: but if the salt have lost his saltness, wherewith will ye season it? Have salt in yourselves, and have peace one with another.

PENNOD 10
10:1
Ac efe a gyfododd oddi yno, ac a aeth i dueddau Jwdea, trwyr tu hwnt ir Iorddonen; ar bobloedd a gydgyrchasant ato ef drachefn: ac fel yr oedd yn arferu, efe au dysgodd hwynt drachefn.
10:1 And he arose from thence, and cometh into the coasts of Judaea by the farther side of Jordan: and the people resort unto him again; and, as he was wont, he taught them again.

10:2 Ar Phariseaid, wedi dyfod ato, a ofynasant iddo, Ai rhydd i ŵr roi ymaith ei wraig? gan ei demtio ef.
10:2 And the Pharisees came to him, and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? tempting him.

10:3 Yntau a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, Beth a orchmynnodd Moses i chwi?
10:3 And he answered and said unto them, What did Moses command you?

10:4 A hwy a ddywedasant, Moses a ganiataodd ysgrifennu llythyr ysgar, ai gollwng hi ymaith.
10:4 And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put her away.

10:5 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, O achos eich calongaledwch chwi yr ysgrifennodd efe i chwi y gorchmyn hwnnw:
10:5 And Jesus answered and said unto them, For the hardness of your heart he wrote you this precept.

10:6 Ond o ddechreuad y creadigaeth, yn wryw a benyw y gwnaeth Duw hwynt.
10:6 But from the beginning of the creation God made them male and female.

10:7 Am hyn y gad dyn ei dad ai fam, ac y glŷn wrth ei wraig;
10:7 For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife;

10:8 A hwy ill dau a fyddant un cnawd: fel nad ydynt mwy ddau, ond un cnawd.
10:8 And they twain shall be one flesh: so then they are no more twain, but one flesh.

10:9 Y peth gan hynny a gysylltodd Duw, na wahaned dyn.
10:9 What therefore God hath joined together, let not man put asunder.

10:10 Ac yn y tŷ drachefn ei ddisgyblion a ofynasant iddo am yr un peth.
10:10 And in the house his disciples asked him again of the same matter.

10:11 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Pwy bynnag a roddo ymaith ei wraig, ac a briodo un arall, y mae yn godinebu yn ei herbyn hi.
10:11 And he saith unto them, Whosoever shall put away his wife, and marry another, committeth adultery against her.

10:12 Ac os gwraig a ddyry ymaith ei gŵr, a phriodi un arall, y mae hin godinebu.
10:12 And if a woman shall put away her husband, and be married to another, she committeth adultery.

10:13 A hwy a ddygasant blant bychain ato, fel y cyffyrddai efe hwynt: ar disgyblion a geryddasant y rhai oedd yn eu dwyn hwynt.
10:13 And they brought young children to him, that he should touch them: and his disciples rebuked those that brought them.

10:14 Ar Iesu pan welodd hynny, fu anfodlon, ac a ddywedodd wrthynt, Gadewch i blant bychain ddyfod ataf fi, ac na waherddwch iddynt: canys eiddor cyfryw rai yw teyrnas Dduw.
10:14 But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdom of God.

10:15 Yn wir meddaf i chwi, Pwy bynnag ni dderbynio deyrnas Dduw fel dyn bach, nid a efe i mewn iddi.
10:15 Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein.

10:16 Ac efe au cymerodd hwy yn ei freichiau, ac a roddes ei ddwylo arnynt, ac au bendithiodd.
10:16 And he took them up in his arms, put his hands upon them, and blessed them.

10:17 Ac wedi iddo fyned allan ir ffordd, rhedodd un ato, a gostyngodd iddo, ac a ofynnodd iddo, O Athro da, beth a wnaf fel yr etifeddwyf fywyd tragwyddol?
10:17 And when he was gone forth into the way, there came one running, and kneeled to him, and asked him, Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life?

10:18 Ar Iesu a ddywedodd wrtho, Paham y gelwi fi yn dda? nid oes neb da ond un, sef Duw.
10:18 And Jesus said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God.

10:19 Ti a wyddost y gorchmynion, Na odineba, Na ladd, Na ladrata, Na chamdystiolaetha, Na chamgolleda, Anrhydedda dy dad ath fam.
10:19 Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Defraud not, Honour thy father and mother.

10:20 Yntau a atebodd ac a ddywedodd wrtho, Athro, y rhai hyn i gyd a gedwais om hieuenctid.
10:20 And he answered and said unto him, Master, all these have I observed from my youth.

10:21 Ar Iesu gan edrych arno, ai hoffodd, ac a ddywedodd wrtho, Un peth sydd ddiffygiol i ti: dos, gwerth yr hyn oll sydd gennyt, a dyro ir tlodion; a thi a gei drysor yn y nef: a thyred, a chymer i fyny y groes, a dilyn fi.
10:21 Then Jesus beholding him loved him, and said unto him, One thing thou lackest: go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, take up the cross, and follow me.

10:22 Ac efe a bruddhaodd wrth yr ymadrodd, ac a aeth ymaith yn athrist: canys yr oedd ganddo feddiannau lawer.
10:22 And he was sad at that saying, and went away grieved: for he had great possessions.

10:23 Ar Iesu a edrychodd oi amgylch, ac a ddywedodd wrth ei ddisgyblion, Mor anodd yr r rhai y mae golud ganddynt i deyrnas Dduw!
10:23 And Jesus looked round about, and saith unto his disciples, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God!

10:24 Ar disgyblion a frawychasant wrth ei eiriau ef. Ond yr Iesu a atebodd drachefn, ac a ddywedodd wrthynt, O blant, mor anodd yw ir rhai sydd u hymddiried yn eu golud fyned i deyrnas Dduw!
10:24 And the disciples were astonished at his words. But Jesus answereth again, and saith unto them, Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God!

10:25 Y mae yn haws i gamel fyned trwy graur nodwydd, nag i oludog fyned i mewn i deyrnas Dduw.
10:25 It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.

10:26 A hwy a synasant yn ddirfawr, gan ddywedyd wrthynt eu hunain, A phwy a all fod yn gadwedig?
10:26 And they were astonished out of measure, saying among themselves, Who then can be saved?

10:27 Ar Iesu, wedi edrych arnynt, a ddywedodd, Gyda dynion amhosibl yw, ac nid gyda Duw: canys pob peth sydd bosibl gyda Duw.
10:27 And Jesus looking upon them saith, With men it is impossible, but not with God: for with God all things are possible.

10:28 Yna y dechreuodd Pedr ddywedyd wrtho, Wele, nyni a adawsom bob peth, ac ath ddilynasom di.
10:28 Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee.

10:29 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd, Yn wir meddaf i chwi, Nid oes neb ar a adawodd dŷ, neu frodyr, neu chwiorydd, neu dad, neu fam, neu wraig, neu blant, neu diroedd, om hachos i ar efengyl,
10:29 And Jesus answered and said, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake, and the gospel's,

10:30 Ar ni dderbyn y can cymaint yr awron y pryd hwn, dai, a brodyr, a chwiorydd, a mamau, a phlant, thiroedd, ynghyd g erlidiau; ac yn y byd a ddaw, fywyd tragwyddol.
10:30 But he shall receive an hundredfold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the world to come eternal life.

10:31 Ond llawer rhai cyntaf a fyddant ddiwethaf; ar diwethaf fyddant gyntaf.
10:31 But many that are first shall be last; and the last first.

10:32 Ac yr oeddynt ar y ffordd yn myned i fyny i Jerwsalem; ac yr oedd yr Iesu yn myned ou blaen hwynt: a hwy a frawychasant; ac fel yr oeddynt yn canlyn, yr oedd arnynt ofn. Ac wedi iddo drachefn gymryd y deuddeg, efe a ddechreuodd fynegi iddynt y pethau a ddigwyddent iddo ef:
10:32 And they were in the way going up to Jerusalem; and Jesus went before them: and they were amazed; and as they followed, they were afraid. And he took again the twelve, and began to tell them what things should happen unto him,

10:33 Canys wele, yr ydym ni yn myned i fyny i Jerwsalem; a Mab y dyn a draddodir ir archoffeiriaid, ac ir ysgrifenyddion; a hwy ai condemniant ef i farwolaeth, ac ai traddodant ef ir Cenhedloedd:
10:33 Saying, Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be delivered unto the chief priests, and unto the scribes; and they shall condemn him to death, and shall deliver him to the Gentiles:

10:34 A hwy ai gwatwarant ef, ac ai fflangellant, ac a boerant arno, ac ai lladdant: ar trydydd dydd yr atgyfyd.
10:34 And they shall mock him, and shall scourge him, and shall spit upon him, and shall kill him: and the third day he shall rise again.

10:35 A daeth ato Iago ac Ioan, meibion Sebedeus, gan ddywedyd, Athro, ni a fynnem wneuthur ohonot i ni yr hyn a ddymunem.
10:35 And James and John, the sons of Zebedee, come unto him, saying, Master, we would that thou shouldest do for us whatsoever we shall desire.

10:36 Yntau a ddywedodd wrthynt, Beth a fynnech i mi ei wneuthur i chwi?
10:36 And he said unto them, What would ye that I should do for you?

10:37 Hwythau a ddywedasant wrtho, Caniat i ni eistedd, un ar dy ddeheulaw, ar llall ar dy aswy, yn dy ogoniant.
10:37 They said unto him, Grant unto us that we may sit, one on thy right hand, and the other on thy left hand, in thy glory.

10:38 Ond yr Iesu a ddywedodd wrthynt, Ni wyddoch pa beth yr ydych yn ei ofyn: a ellwch chwi yfed or cwpan yr wyf fi yn ei yfed? ach bedyddio r bedydd ym bedyddir i ag ef?
10:38 But Jesus said unto them, Ye know not what ye ask: can ye drink of the cup that I drink of? and be baptized with the baptism that I am baptized with?

10:39 A hwy a ddywedasant wrtho, Gallwn, Ar Iesu a ddywedodd wrthynt, Diau yr yfwch or cwpan yr yfwyf fi; ac ych bedyddir r bedydd y bedyddir finnau:
10:39 And they said unto him, We can. And Jesus said unto them, Ye shall indeed drink of the cup that I drink of; and with the baptism that I am baptized withal shall ye be baptized:

10:40 Ond eistedd ar fy neheulaw am haswy, nid eiddof fi ei roddi; ond ir rhai y darparwyd.
10:40 But to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give; but it shall be given to them for whom it is prepared.

10:41 A phan glybur deg, hwy a ddechreuasant fod yn anfodlon ynghylch Iago ac Ioan.
10:41 And when the ten heard it, they began to be much displeased with James and John.

10:42 Ar Iesu au galwodd hwynt ato, ac a ddywedodd wrthynt, Chwi a wyddoch fod y rhai a dybir eu bod yn llywodraethu ar y Cenhedloedd, yn tra-arglwyddiaethu arnynt; au gwŷr mawr hwynt yn tra-awdurdodi arnynt.
10:42 But Jesus called them to him, and saith unto them, Ye know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them; and their great ones exercise authority upon them.

10:143 Eithr nid felly y bydd yn eich plith chwi: ond pwy bynnag a ewyllysio fod yn fawr yn eich plith, bydded weinidog i chwi;
10:43 But so shall it not be among you: but whosoever will be great among you, shall be your minister:

10:44 A phwy bynnag ohonoch a fynno fod yn bennaf, bydded was i bawb.
10:44 And whosoever of you will be the chiefest, shall be servant of all.

10:45 Canys ni ddaeth Mab y dyn iw wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn bridwerth dros lawer.
10:45 For even the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.

10:46 A hwy a ddaethant i Jericho. Ac fel yr oedd efe yn myned allan o Jericho, efe ai ddisgyblion, a bagad o bobl, Bartimeus ddall, mab Timeus, oedd yn eistedd ar fin y ffordd, yn cardota.
10:46 And they came to Jericho: and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging.

10:47 A phan glybu mair Iesu o Nasareth ydoedd, efe a ddechreuodd lefain, a dywedyd, Iesu, mab Dafydd, trugarha wrthyf.
10:47 And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out, and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me.

10:48 A llawer ai ceryddasant ef, i geisio ganddo dewi: ond efe a lefodd yn fwy o lawer, Mab Dafydd, trugarha wrthyf.
10:48 And many charged him that he should hold his peace: but he cried the more a great deal, Thou son of David, have mercy on me.

10:49 Ar Iesu a safodd, ac a archodd ei alw ef. A hwy a alwasant y dall, gan ddywedyd wrtho, Cymer galon; cyfod: y mae efe yn dy alw di.
10:49 And Jesus stood still, and commanded him to be called. And they call the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise; he calleth thee.

10:50 Ond efe, wedi taflu ei gochl ymaith a gyfododd, ac a ddaeth at yr Iesu.
10:50 And he, casting away his garment, rose, and came to Jesus.

10:51 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrtho, Beth a fynni i mi ei wneuthur i ti? Ar dall a ddywedodd wrtho, Athro, caffael ohonof fy ngolwg.
10:51 And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight.

10:52 Ar Iesu a ddywedodd wrtho, Dos ymaith: dy ffydd ath iachaodd. Ac yn y man y cafodd efe ei olwg, ac efe a ddilynodd yr Iesu ar hyd y ffordd.
10:52 And Jesus said unto him, Go thy way; thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight, and followed Jesus in the way.

PENNOD 11
11:1
Ac wedi eu dyfod yn agos i Jerwsafem, i Bethffage a Bethania, hyd fynydd yr Olewydd, efe a anfonodd ddau oi ddisgyblion,
11:1 And when they came nigh to Jerusalem, unto Bethphage and Bethany, at the mount of Olives, he sendeth forth two of his disciples,

11:2 Ac a ddywedodd wrthynt, Ewch ymaith ir pentref sydd gyferbyn chwi: ac yn y man wedi y deloch i mewn iddo, chwi a gewch ebol wedi ei rwymo, ar yr hwn nid eisteddodd neb; gollyngwch ef yn rhydd, a dygwch ymaith.
11:2 And saith unto them, Go your way into the village over against you: and as soon as ye be entered into it, ye shall find a colt tied, whereon never man sat; loose him, and bring him.

11:3 Ac os dywed neb wrthiych, Paham y gwnewch hyn? dywedwch, Am fod yn rhaid ir Arglwydd wrtho; ac yn ebrwydd efe ai denfyn yma.
11:3 And if any man say unto you, Why do ye this? say ye that the Lord hath need of him; and straightway he will send him hither.

11:4 A hwy a aethant ymaith, ac a gawsant yr ebol yn rhwym wrth y drws oddi allan, mewn croesffordd; ac ai gollyngasant ef yn rhydd,
11:4 And they went their way, and found the colt tied by the door without in a place where two ways met; and they loose him.

11:5 A rhai or rhai oedd yn sefyll yno a ddywedasant wrthynt, Beth a wnewch chwi, yn gollwng yr ebol yn rhydd?
11:5 And certain of them that stood there said unto them, What do ye, loosing the colt?

11:6 A hwy a ddywedasant wrthynt fel y gorchmynasai yr Iesu: a hwy a adawsant iddynt fyned ymaith.
11:6 And they said unto them even as Jesus had commanded: and they let them go.

11:7 A hwy a ddygasant yr ebol at yr Iesu, ac a fwriasant eu dillad arno; ac efe a eisteddodd arno.
11:7 And they brought the colt to Jesus, and cast their garments on him; and he sat upon him.

11:8 A llawer a daenasant eu dillad ar hyd y ffordd; ac eraill a dorasant gangau or gwŷdd, ac au taenasant ar y ffordd.
11:8 And many spread their garments in the way: and others cut down branches off the trees, and strowed them in the way.

11:9 Ar rhai oedd yn myned or blaen, ar rhai oedd yn dyfod ar 1, a lefasant, gan ddywedyd, Hosanna; Bendigedig fyddor hwn sydd yn dyfod yn enwr Arglwydd;
11:9 And they that went before, and they that followed, cried, saying, Hosanna; Blessed is he that cometh in the name of the Lord:

11:10 Bendigedig ywr deyrnas sydd yn dyfod yn enw Arglwydd ein tad Dafydd; Hosanna yn y goruchaf.
11:10 Blessed be the kingdom of our father David, that cometh in the name of the Lord: Hosanna in the highest.

11:11 Ar Iesu a aeth i mewn i Jerwsalem, ac ir deml: ac wedi iddo edrych ar bob peth oi amgylch, a hi weithian yn hwyr, efe a aeth allan i Fethania gydar deuddeg.
11:11 And Jesus entered into Jerusalem, and into the temple: and when he had looked round about upon all things, and now the eventide was come, he went out unto Bethany with the twelve.

11:12 A thrannoeth, wedi iddynt ddyfod allan o Fethania, yr oedd arao chwant bwyd.
11:12 And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry:

11:13 Ac wedi iddo ganfod o hirbell ffigysbren ag arno ddail, efe a aeth i edrych a gaffai ddim arno. A phan ddaeth ato, ni chafodd efe ddim ond y dail: canys nid oedd amser ffigys.
11:13 And seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if haply he might find any thing thereon: and when he came to it, he found nothing but leaves; for the time of figs was not yet.

11:14 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrtho, Na fwytaed neb ffrwyth ohonot byth mwy. Ai ddisgyblion ef a glywsant.
11:14 And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter for ever. And his disciples heard it.

11:15 A hwy a ddaethant i Jerwsalem. Ar Iesu a aeth ir deml, ac a ddechreuodd fwrw allan y rhai a werthent ac a brynent yn y deml; ac a ymchwelodd drestlaur arianwyr, a chadeiriaur gwerthwyr colomennod:
11:15 And they come to Jerusalem: and Jesus went into the temple, and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves;

11:16 Ac ni adawai efe i neb ddwyn llestr trwyr deml,
11:16 And would not suffer that any man should carry any vessel through the temple.

11:1:7 Ac efe au dysgodd, gan ddywedyd wrthynt, Onid ywn ysgrifenedig, Y gelwir fy nhŷ i yn dŷ gweddi ir holl genhedloedd? ond chwi ai gwnaethoch yn ogof lladron.
11:17 And he taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations the house of prayer? but ye have made it a den of thieves.

11:18 Ar ysgrifenyddion ar archoffeiriaid a glywsant hyn, ac a geisiasant pa fodd y difethent ef: canys yr oeddynt yn ei ofni ef, am fod yr holl bobl yn synnu oblegid ei athrawiaeth ef.
11:18 And the scribes and chief priests heard it, and sought how they might destroy him: for they feared him, because all the people was astonished at his doctrine.

11:19 A phan aeth hi yn hwyr, efe a aeth allan or ddinas.
11:19 And when even was come, he went out of the city.

11:20 Ar bore, wrth fyned heibio, hwy a welsant y ffigysbren wedi crino or gwraidd.
11:20 And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots.

11:21 A Phedr wedi atgofio, a ddywedodd wrtho, Athro, wele y ffigysbren a felltithiaist, wedi crino.
11:21 And Peter calling to remembrance saith unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursedst is withered away.

11:22 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, Bydded gennych ffydd yn Nuw:
11:22 And Jesus answering saith unto them, Have faith in God.

11:23 Canys yn wir yr wyf yn dywedyd i chwi, Pwy bynnag a ddywedo wrth y mynydd hwn, Tynner di ymaith, a bwrier di ir mr; ac nid amheuo yn ei galon, ond credu y daw i ben y pethau a ddywedo efe; beth bynnag a ddywedo, a fydd iddo.
11:23 For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith.

11:24 Am hynny meddaf i chwi, Beth bynnag oll a geisioch wrth weddo credwch y derbyniwch, ac fe fydd i chwi.
11:24 Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them.

11:25 A phan safoch i weddo, maddeuwch, o bydd gennych ddim yn erbyn neb; fel y maddeuo eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd i chwithau eich camweddau:
11:25 And when ye stand praying, forgive, if ye have ought against any: that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses.

11:26 Ond os chwi ni faddeuwch, eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd ni faddau chwaith eich camweddau chwithau.
11:26 But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses.

11:27 A hwy a ddaethant drachefn i Jerwsalem: ac fel yr oedd efe yn rhodio yn y deml, yr archoffeiriaid, ar ysgrifenyddion, ar henuriaid, a ddaethant ato,
11:27 And they come again to Jerusalem: and as he was walking in the temple, there come to him the chief priests, and the scribes, and the elders,

11:28 Ac a ddywedasant wrtho, Trwy ba awdurdod yr wyt ti yn gwneuthur y pethau hyn? a phwy a roddes i ti yr awdurdod hon i wneuthur y pethau hyn?
11:28 And say unto him, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority to do these things?

11:29 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, A minnau a ofynnaf i chwithau un gair; ac atebwch fi, a mi a ddywedaf i chwi trwy ba awdurdod yr wyf yn gwneuthur y pethau hyn.
11:29 And Jesus answered and said unto them, I will also ask of you one question, and answer me, and I will tell you by what authority I do these things.

11:30 Bedydd Ioan, ai or nef yr oedd, ai o ddynion? atebwch fi.
11:30 The baptism of John, was it from heaven, or of men? answer me.

11:31 Ac ymresymu a wnaethant wrthynt eu hunain, gan ddywedyd, Os dywedwn, Or nef; efe a ddywed, Paham gan hynny na chredech iddo?
11:31 And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say, Why then did ye not believe him?

11:32 Eithr os dywedwn, O ddynion; yr oedd arnynt ofn y bobl: canys pawb oll a gyfrifent Ioan mai proffwyd yn ddiau ydoedd.
11:32 But if we shall say, Of men; they feared the people: for all men counted John, that he was a prophet indeed.

11:33 A hwy a atebasant ac a ddywedasant wrth yr Iesu, Ni wyddom ni. Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrthynt hwythau, Ac ni ddywedaf finnau i chwithau trwy ba awdurdod yr wyf yn gwneuthur y pethau hyn.
11:33 And they answered and said unto Jesus, We cannot tell. And Jesus answering saith unto them, Neither do I tell you by what authority I do these things.

PENNOD 12
12:1
A efe a ddechreuodd ddywedyd wrthynt ar ddamhegion. Gŵr a blannodd winllan, ac a ddododd gae oi hamgylch, ac a gloddiodd le ir gwingafn, ac a adeiladodd dŵr, ac ai gosododd hi allan i lafurwyr, ac a aeth oddi cartref.
12:1 And he began to speak unto them by parables. A certain man planted a vineyard, and set an hedge about it, and digged a place for the winefat, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country.

12:2 Ac efe a anfonodd was mewn amser at y llafurwyr, i dderbyn gan y llafurwyr o ffrwyth y winllan.
12:2 And at the season he sent to the husbandmen a servant, that he might receive from the husbandmen of the fruit of the vineyard.

12:3 A hwy ai daliasant ef, ac ai baeddasant, ac ai gyrasant ymaith yn waglaw.
12:3 And they caught him, and beat him, and sent him away empty.

12:4 A thrachefn yr anfonodd efe atynt was arall; a hwnnw y taflasant gerrig ato, ac yr archollasant ei ben, ac ai gyrasant ymaith yn amharchus.
12:4 And again he sent unto them another servant; and at him they cast stones, and wounded him in the head, and sent him away shamefully handled.

12:5 A thrachefn yr anfonodd efe un arall; a hwnnw a laddasant: a llawer eraill; gan faeddu rhai, a lladd y lleill.
12:5 And again he sent another; and him they killed, and many others; beating some, and killing some.

12:6 Am hynny eto, a chanddo un mab, ei anwylyd, efe a anfonodd hwnnw hefyd atynt yn ddiwethaf gan ddywedyd, Hwy a barchant fy mab i.
12:6 Having yet therefore one son, his wellbeloved, he sent him also last unto them, saying, They will reverence my son.

12:7 Ond y llafurwyr hynny a ddywedasant yn eu plith eu hunain, Hwn ywr etifedd; deuwch, lladdwn ef, ar etifeddiaeth fydd eiddom ni.
12:7 But those husbandmen said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and the inheritance shall be ours.

12:8 A hwy ai daliasant ef, ac ai lladdasant, ac ai bwriasant allan or winllan.
12:8 And they took him, and killed him, and cast him out of the vineyard.

12:9 Beth gan hynny a wna arglwydd y winllan? efe a ddaw, ac a ddifethar llafurwyr, ac a rydd y winllan i eraill.
12:9 What shall therefore the lord of the vineyard do? he will come and destroy the husbandmen, and will give the vineyard unto others.

12:10 Oni ddarllenasoch yr ysgrythur hon? Y maen a wrthododd yr adeiladwyr, hwn a wnaethpwyd yn ben y gongl:
12:10 And have ye not read this scripture; The stone which the builders rejected is become the head of the corner:

12:11 Hyn a wnaethpwyd gan yr Arglwydd; a rhyfedd yw yn ein golwg ni.
12:11 This was the Lord's doing, and it is marvellous in our eyes?

12:12 A hwy a geisiasant ei ddala ef; ac yr oedd arnynt ofn y dyrfa: canys hwy a wyddent mai yn eu herbyn hwy y dywedasai efe y ddameg: a hwy ai gadawsant ef, ac a aethant ymaith.
12:12 And they sought to lay hold on him, but feared the people: for they knew that he had spoken the parable against them: and they left him, and went their way.

12:13 A hwy a anfonasant ato rai or Phariseaid, ac or Herodianiaid, iw rwydo ef yn ei ymadrodd.
12:13 And they send unto him certain of the Pharisees and of the Herodians, to catch him in his words.

12:14 Hwythau, pan ddaethant, a ddywedasant wrtho, Athro, ni a wyddom dy fod di yn eirwir, ac nad oes arnat ofal rhag neb; canys nid wyt ti yn edrych ar wyneb dynion, ond yr wyt yn dysgu ffordd Duw mewn gwirionedd: Ai cyfreithlon rhoi teyrnged i Gesar, ai nid yw? a roddwn, ai ni roddwn hi?
12:14 And when they were come, they say unto him, Master, we know that thou art true, and carest for no man: for thou regardest not the person of men, but teachest the way of God in truth: Is it lawful to give tribute to Caesar, or not?

12:15 Ond efe, gan wybod eu rhagrith hwynt, a ddywedodd wrthynt, Paham y temtiwch fi? dygwch i mi geiniog, fel y gwelwyf hi.
12:15 Shall we give, or shall we not give? But he, knowing their hypocrisy, said unto them, Why tempt ye me? bring me a penny, that I may see it.

12:16 A hwy ai dygasant. Ac efe a ddywedodd wrthynt, Eiddo pwy ywr ddelw hon ar argraff?
A hwy a ddywedasant wrtho, Eiddo Cesar.
12:16 And they brought it. And he saith unto them, Whose is this image and superscription? And they said unto him, Caesar's.

12:17 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, Rhoddwch yr eiddo Cesar i Gesar, ar eiddo Duw i Dduw. A rhyfeddu a wnaethant oi blegid.
12:17 And Jesus answering said unto them, Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. And they marvelled at him.

12:18 Daeth y Sadwceaid hefyd ato, y rhai a ddywedant nad oes atgyfodiad; a gofynasant iddo, gan ddywedyd,
12:18 Then come unto him the Sadducees, which say there is no resurrection; and they asked him, saying,

12:19 Athro, Moses a ysgrifennodd i ni, O bydd marw brawd neb, a gadu ei wraig, ac heb adu plant, am gymryd oi frawd ei wraig ef, a chodi had iw frawd.
12:19 Master, Moses wrote unto us, If a man's brother die, and leave his wife behind him, and leave no children, that his brother should take his wife, and raise up seed unto his brother.

12:20 Yr oedd gan hynny saith o frodyr: ar cyntaf a gymerth wraig; a phan fu farw, ni adawodd had.
12:20 Now there were seven brethren: and the first took a wife, and dying left no seed.

12:21 Ar ail ai cymerth hi, ac a fu farw, ac ni adawodd yntau had: ar trydydd yr un modd.
12:21 And the second took her, and died, neither left he any seed: and the third likewise.

12:22 A hwy ai cymerasant hi ill saith, ac ni adawsant had. Yn ddiwethaf or cwbl bu farwr wraig hefyd.
12:22 And the seven had her, and left no seed: last of all the woman died also.

12:23 Yn yr atgyfodiad gan hynny, pan atgyfodant, gwraig i ba un ohonynt fydd hi? canys y saith ai cawsant hi yn wraig.
12:23 In the resurrection therefore, when they shall rise, whose wife shall she be of them? for the seven had her to wife.

12:24 Ar Iesu a atebodd, ac a ddywedodd wrthynt, Onid am hyn yr ydych yn cyfeiliorni, am nad ydych yn gwybod yr ysgrythurau, na gallu Duw?
12:24 And Jesus answering said unto them, Do ye not therefore err, because ye know not the scriptures, neither the power of God?

12:25 Canys pan atgyfodant o feirw, ni wreicant, ac ni ŵrant; eithr y maent fel yr angylion sydd yn y nefoedd.
12:25 For when they shall rise from the dead, they neither marry, nor are given in marriage; but are as the angels which are in heaven.

12:26 Ond am y meirw, yr atgyfodir hwynt, oni ddarllenasoch chwi yn llyfr Moses, y modd y llefarodd Duw wrtho yn y berth, gan ddywedyd, Myfi yw Duw Abraham, a Duw Isaac, a Duw Jacob?
12:26 And as touching the dead, that they rise: have ye not read in the book of Moses, how in the bush God spake unto him, saying, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob?

12:27 Nid yw efe Dduwr meirw, ond Duwr rhai byw: am hynny yr ydych chwi yn cyfeiliornin fawr.
12:27 He is not the God of the dead, but the God of the living: ye therefore do greatly err.

12:28 Ac un or ysgrifenyddion a ddaeth, wedi eu clywed hwynt yn ymresymu, a gwybod ateb ohono iddynt yn gymwys, ac a ofynnodd iddo. Pa un ywr gorchymyn cyntaf or cwbl?
12:28 And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, Which is the first commandment of all?

12:29 Ar Iesu a atebodd iddo, Y cyntaf or holl orchmynion yw, Clyw, Israel; Yr Arglwydd ein Duw, un Arglwydd yw:
12:29 And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord:

12:30 A chr yr Arglwydd dŷ Dduw th holl galon, ac th holl enaid, ac th holl feddwl, ac th holl nerth. Hwn ywr gorchymyn cyntaf.
12:30 And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.

12:31 Ar ail sydd gyffelyb iddo; cr dy gymydog fel ti dy hun. Nid oes orchymyn arall mwy nar rhai hyn.
12:31 And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.

12:32 A dywedodd yr ysgrifennydd wrtho, Da, Athro, mewn gwirionedd y dywedaist, mai un Duw sydd, ac nad oes arall ond efe:
12:32 And the scribe said unto him, Well, Master, thou hast said the truth: for there is one God; and there is none other but he:

12:33 Ai garu ef r holl galon, ac r holl ddeall, ac r holl enaid, ac r holl nerth, a charu ei gymydog megis ei hun, sydd fwy nar holl boethoffrymau ar aberthau.
12:33 And to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbour as himself, is more than all whole burnt offerings and sacrifices.

12:34 Ar Iesu, pan welodd iddo ateb yn synhwyrol, a ddywedodd wrtho, Nid wyt ti bell oddi wrth deyrnas Dduw. Ac ni feiddiodd neb mwy ymofyn ag ef.
12:34 And when Jesus saw that he answered discreetly, he said unto him, Thou art not far from the kingdom of God. And no man after that durst ask him any question.

12:35 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd, wrth ddysgu yn y deml. Pa fodd y dywed yr ysgrifenyddion fod Crist yn fab Dafydd?
12:35 And Jesus answered and said, while he taught in the temple, How say the scribes that Christ is the son of David?

12:36 Canys Dafydd ei hun a ddywedodd trwyr Ysbryd Gln, Yr ARGLWYDD a ddywedodd wrth fy Arglwydd, Eistedd ar fy neheulaw, hyd oni osodwyf dy elynion yn droedfainc ith draed.
12:36 For David himself said by the Holy Ghost, The LORD said to my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool.

12:37 Y mae Dafydd ei hun, gan hynny, yn ei alw ef yn Arglwydd; ac o ba le y mae efe yn fab iddo? A llawer o bobl ai gwrandawent ef yn ewyllysgar.
12:37 David therefore himself calleth him Lord; and whence is he then his son? And the common people heard him gladly.

12:38 Ac efe a ddywedodd wrthynt yn ei athrawiaeth, Ymogelwch rhag yr ysgrifenyddion, y rhai a chwenychant rodio mewn gwisgoedd llaesion, a chael cyfarch yn y marchnadoedd,
12:38 And he said unto them in his doctrine, Beware of the scribes, which love to go in long clothing, and love salutations in the marketplaces,

12:39 Ar prifgadeiriau yn y synagogau, ar prif eisteddleoedd mewn swperau;
12:39 And the chief seats in the synagogues, and the uppermost rooms at feasts:

12:40 Y rhai sydd yn llwyr fwyta tai gwragedd gweddwon, ac mewn rhith yn hir weddo: y rhai hyn a dderbyniant farnedigaeth fwy.
12:40 Which devour widows' houses, and for a pretence make long prayers: these shall receive greater damnation.

12:41 Ar Iesu a eisteddodd gyferbyn r drysorfa, ac a edrychodd pa fodd yr oedd y bobl yn bwrw arian ir drysorfa: a chyfoethogion lawer a fwriasant lawer.
12:41 And Jesus sat over against the treasury, and beheld how the people cast money into the treasury: and many that were rich cast in much.

12:42 A rhyw wraig weddw dlawd a ddaeth, ac a fwriodd i mewn ddwy hatling, yr hyn yw ffyrling.
12:42 And there came a certain poor widow, and she threw in two mites, which make a farthing.

12:43 Ac efe a alwodd ei ddisgyblion ato, ac a ddywedodd wrthynt, Yn wir yr wyf yn dywedyd i chwi, fwrw or wraig weddw dlawd hon i mewn fwy nar rhai oll a fwriasant ir drysorfa.
12:43 And he called unto him his disciples, and saith unto them, Verily I say unto you, That this poor widow hath cast more in, than all they which have cast into the treasury:

12:44 Canys hwynt-hwy oll a fwriasant or hyn a oedd yng ngweddill ganddynt: ond hon oi heisiau a fwriodd i mewn yr hyn oll a feddai, sef ei holl fywyd.
12:44 For all they did cast in of their abundance; but she of her want did cast in all that she had, even all her living.

PENNOD 13
13:1
A fel yr oedd efe yn myned allan or deml, un oi ddisgyblion a ddywedodd wrtho, Athro, edrych pa ryw feini, a pha fath adeiladau sydd yma.
13:1 And as he went out of the temple, one of his disciples saith unto him, Master, see what manner of stones and what buildings are here!

13:2 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrtho, A weli dir adeiladau mawrion hyn? ni edir maen ar faen, ar nis datodir.
13:2 And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.

13:3 Ac fel yr oedd efe yn eistedd ar fynydd yr Olewydd, gyferbyn r deml, Pedr, ac Iago, ac Ioan, ac Andreas, a ofynasant iddo or neilitu,
13:3 And as he sat upon the mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately,

13:4 Dywed i ni pa bryd y bydd y pethau hyn? a pha arwydd fydd pan for pethau hyn oll ar ddibennu?
13:4 Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled?

13:5 Ar Iesu a atebodd iddynt, ac a ddechreuodd ddywedyd, Edrychwch rhag twyllo o neb chwi:
13:5 And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you:

13:6 Canys llawer un a ddaw yn fy enw i, gan ddywedyd, Myfi yw Crist; ac a dwyllant lawer.
13:6 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.

13:7 Ond pan glywoch am ryfeloedd, a sn am ryfeloedd, na chyffroer chwi: canys rhaid i hynny fod; ond nid ywr diwedd eto.
13:7 And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled: for such things must needs be; but the end shall not be yet.

13:8 Canys cenedl a gyfyd yn erbyn cenedl, a theyrnas yn erbyn teyrnas: a daeargrynfau fyddant mewn mannau, a newyn a thrallod fyddant.
13:8 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles: these are the beginnings of sorrows.

13:9 Dechreuad gofidiau ywr pethau hyn. Eithr edrychwch chwi arnoch eich hunain: canys traddodant chwi ir cynghorau, ac ir synagogau; chwi a faeddir, ac a ddygir gerbron rhaglawiaid a brenhinoedd om hachos i, er tystiolaeth iddynt hwy.
13:9 But take heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in the synagogues ye shall be beaten: and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them.

13:10 Ac y mae yn rhaid yn gyntaf bregethur efengyl ymysg yr holl genhedloedd.
13:10 And the gospel must first be published among all nations.

13:11 Ond pan ddygant chwi, ach traddodi, na ragofelwch beth a ddywedoch, ac na fyfyriwch: eithr pa beth bynnag a rodder i chwi yn yr awr honno, hynny dywedwch: canys nid chwychwi sydd yn dywedyd, ond yr Ysbryd Gln.
13:11 But when they shall lead you, and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Ghost.

13:12 Ar brawd a ddyry frawd i farwolaeth, a thad ei blentyn: a phlant a gyfyd yn erbyn eu rhieni, ac au rhoddant hwy i farwolaeth.
13:12 Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son; and children shall rise up against their parents, and shall cause them to be put to death.

13:13 A chwi a fyddwch gas gan bawb er mwyn fy enw i: eithr y neb a barhao hyd y diwedd, hwnnw a fydd cadwedig.
13:13 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that shall endure unto the end, the same shall be saved.

13:14 Ond pan weloch chwi y ffieidd-dra anghyfanheddol, yr hwn a ddywedwyd gan Daniel y proffwyd, wedi ei osod lle nis dylid, (y neb a ddarlleno, dealled;) yna y rhai a fyddant yn Jwdea, ffoant ir mynyddoedd:
13:14 But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains:

13:15 Ar neb a fyddo ar ben y tŷ, na ddisgynned ir tŷ, ac nac aed i mewn i gymryd dim oi dŷ.
13:15 And let him that is on the housetop not go down into the house, neither enter therein, to take any thing out of his house:

13:16 Ar neb a fyddo yn y maes, na throed yn ei l i gymryd ei wisg.
13:16 And let him that is in the field not turn back again for to take up his garment.

13:17 Ond gwaer rhai beichiog, ar rhai yn rhoi bronnau, yn y dyddiau hynny!
13:17 But woe to them that are with child, and to them that give suck in those days!

13:18 Ond gweddwch na byddo eich ffedigaeth yn y gaeaf.
13:18 And pray ye that your flight be not in the winter.

13:19 Canys yn y dyddiau hynny y bydd gorthrymder, y cyfryw ni bur fath o ddechrau y creaduriaeth a greodd Duw, hyd y pryd hwn, ac ni bydd chwaith.
13:19 For in those days shall be affliction, such as was not from the beginning of the creation which God created unto this time, neither shall be.

13:2.0 Ac oni bai fod ir Arglwydd fyrhau y dyddiau, ni chadwesid un cnawd: eithr er mwyn yr etholedigion a etholodd, efe a fyrhaodd y dyddiau.
13:20 And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved: but for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days.

13:21 Ac yna os dywed neb wrthych, "Wele, llyma y Crist, neu, Wele, acw, na chredwch:
13:21 And then if any man shall say to you, Lo, here is Christ; or, lo, he is there; believe him not:

13:22 Canys gau Gristiau a gau broffwydi a gyfodant, ac a ddangosant arwyddion a rhyfeddodau, i hudo ymaith, pe byddai bosibl, ie, yr etholedigion.
13:22 For false Christs and false prophets shall rise, and shall show signs and wonders, to seduce, if it were possible, even the elect.

13:23 Eithr ymogelwch chwi: wele, rhagddywedais i chwi bob peth.
13:23 But take ye heed: behold, I have foretold you all things.

13:24 Ond yn y dyddiau hynny, wedir gorthrymder hwnnw, y tywyllar haul, ar lloer ni rydd ei goleuni,
13:24 But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light,

13:25 A sr y nef a syrthiant, ar nerthoedd sydd yn y nefoedd a siglir.
13:25 And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken.

13:26 Ac yna y gwelant Fab y dyn yn dyfod yn y cymylau, gyda gallu mawr a gogoniant.
13:26 And then shall they see the Son of man coming in the clouds with great power and glory.

13:27 Ac yna yr enfyn efe ei angylion, ac y cynnull ei etholedigion oddi wrth y pedwar gwynt, o eithaf y ddaear hyd eithaf y nef.
13:27 And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven.

13:28 Ond dysgwch ddameg oddi wrth y ffigysbren: Pan fo ei gangen eisoes yn dyner, ar dail yn torri allan, chwi a wyddoch fod yr haf yn agos:
13:28 Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is near:

13:29 Ac felly chwithau, pan weloch y pethau hyn wedi dyfod, gwybyddwch ei fod yn agos, wrth y drysau.
13:29 So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors.

13:30 Yn wir yr wyf yn dywedyd i chwi, nad r oes hon heibio, hyd oni wneler y pethau hyn oll.
13:30 Verily I say unto you, that this generation shall not pass, till all these things be done.

13:31 Nef a daear a nt heibio: ond y geiriau mau fi nid nt heibio ddim.
13:31 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away.

13:32 Eithr am y dydd hwnnw ar awr ni ŵyr neb, nar angylion sydd yn y nef, nar Mab, ond y Tad.
13:32 But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father.

13:33 Ymogelwch, gwyliwch a gweddwch,i: canys ni wyddoch pa bryd y bydd yr amser.
13:33 Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.

13:34 Canys Mab y dyn sydd fel gŵr yn ymdaith i bell, wedi gadael ei dŷ, a rhoi awdurdod iw weision, ac i bob un ei waith ei hun, a gorchymyn ir drysor wylio.
13:34 For the Son of man is as a man taking a far journey, who left his house, and gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded the porter to watch.

13:35 Gwyliwch gan hynny, (canys ni wyddoch pa bryd y daw meistr y tŷ, yn yr hwyr, ai hanner nos, ai ar ganiad y ceiliog, air boreddydd;)
13:35 Watch ye therefore: for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cockcrowing, or in the morning:

13:36 Rhag iddo ddyfodi yn ddisymwth, ach cael chwin cysgu.
13:36 Lest coming suddenly he find you sleeping.

13:37 Ar hyn yr wyf yn eu dywedyd wrthych chwi, yr wyf yn eu dywedyd wrth bawb, Gwyliwch.
13:37 And what I say unto you I say unto all, Watch.

PENNOD 14
14:1
Ac wedi deuddydd yr oedd y pasg, a gŵyl y bara croyw: ar archoffeiriaid ar ysgrifenyddion a geisiasant pa fodd y dalient ef trwy dwyll, ac y lladdent ef:
14:1 After two days was the feast of the passover, and of unleavened bread: and the chief priests and the scribes sought how they might take him by craft, and put him to death.

14:2 Eithr dywedasant, Nid ar yr ŵyl, rhag bod cynnwrf ymhlith y bobl.
14:2 But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar of the people.

14:3 A phan oedd efe ym Methania, yn nhŷ Simon y gwahanglwyfus, ac efe yn eistedd i fwyta, daeth gwraig a chanddi flwch o ennaint o nard gwlyb gwerthfawr; a hi a dorrodd y biwch, ac ai tywalltodd ar ei ben ef.
14:3 And being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard very precious; and she brake the box, and poured it on his head.

14:4 Ac yr oedd rhai yn anfodlon ynddynt eu hunain, ac yn dywedyd, I ba beth y gwnaethpwyd y golled hon or ennaint?
14:4 And there were some that had indignation within themselves, and said, Why was this waste of the ointment made?

14:5 Oblegid fe a allasid gwerthu hwn uwchlaw tri chan ceiinog, au rhoddi ir tlodion. A hwy a ffromasant yn ei herbyn hi.
14:5 For it might have been sold for more than three hundred pence, and have been given to the poor. And they murmured against her.

14:6 Ar Iesu a ddywedodd, Gadewch iddi; paham y gwnewch flinder iddi? hi a wnaeth weithred dda arnaf fi.
14:6 And Jesus said, Let her alone; why trouble ye her? she hath wrought a good work on me.

14:7 Canys bob amser y cewch y tlodion gyda chwi; a phan fynnoch y gellwch wneuthur da iddynt hwy: ond myfi ni chewch bob amser.
14:7 For ye have the poor with you always, and whensoever ye will ye may do them good: but me ye have not always.

14:8 Hyn a allodd hon, hi ai gwnaeth: hi a achubodd y blaen i eneinio fy nghorff erbyn y claddedigaeth.
14:8 She hath done what she could: she is come aforehand to anoint my body to the burying.

14:9 Yn wir meddaf i chwi. Pa le bynnag y pregether yr efengyl hon yn yr holl fyd, yr hyn a wnaeth hon hefyd a adroddir er coffa amdani.
14:9 Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her.

14:10 A Jwdas Iscariot, un or deuddeg, a aeth ymaith at yr archoffeiriaid, iw fradychu ef iddynt.
14:10 And Judas Iscariot, one of the twelve, went unto the chief priests, to betray him unto them.

14:11 A phan glywsant, fe fu lawen ganddynt, ac a addawsant roi arian iddo. Yntau a geisiodd pa fodd y gallai yn gymwys ei fradychu ef.
14:11 And when they heard it, they were glad, and promised to give him money. And he sought how he might conveniently betray him.

14:12 Ar dydd cyntaf o ŵyl y bara croyw, pan aberthent y pasg, dywedodd ei ddisgyblion wrtho, I ba le yr wyt ti yn ewyllysio i ni fyned i baratoi i ti, i fwytar pasg?
14:12 And the first day of unleavened bread, when they killed the passover, his disciples said unto him, Where wilt thou that we go and prepare that thou mayest eat the passover?

14:13 Ac efe a anfonodd ddau oi ddisgyblion, ac a ddywedodd wrthynt, Ewch ir ddinas; a chyferfydd chwi ddyn yn dwyn ystenaid o ddwfr: dilynwch ef.
14:13 And he sendeth forth two of his disciples, and saith unto them, Go ye into the city, and there shall meet you a man bearing a pitcher of water: follow him.

14:14 A pha le bynnag yr l i mewn, dywedwch wrth ŵr y tŷ, Fod yr Athro yn dywedyd.
Pa le y maer llety, lle y gallwyf, mi am disgyblion, fwytar pasg?
14:14 And wheresoever he shall go in, say ye to the goodman of the house, The Master saith, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples?

14:15 Ac efe a ddengys i chwi oruwchystafell fawr wedi ei thaenu yn barod: yno paratowch i ni.
14:15 And he will show you a large upper room furnished and prepared: there make ready for us.

14:16 Ai ddisgyblion a aethant, ac a ddaethant ir ddinas; ac a gawsant megis y dywedasai efe wrthynt: ac a baratoesant y pasg.
14:16 And his disciples went forth, and came into the city, and found as he had said unto them: and they made ready the passover.

14:17 A phan aeth hi yn hwyr, efe a ddaeth gydar deuddeg.
14:17 And in the evening he cometh with the twelve.

14:18 Ac fel yr oeddynt yn eistedd, ac yn bwyta, yr Iesu a ddywedodd, Yn wir meddaf i chwi, Un ohonoch, yr hwn sydd yn bwyta gyda myfi, am bradycha i.
14:18 And as they sat and did eat, Jesus said, Verily I say unto you, One of you which eateth with me shall betray me.

14:19 Hwythau a ddechreuasant dristu, a dywedyd wrtho bob yn un ac un, Ai myfi? ac arall, Ai myfi?
14:19 And they began to be sorrowful, and to say unto him one by one, Is it I? and another said, Is it I?

14:20 Ac efe a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, Un or deuddeg, yr hwn sydd yn gwlychu gyda mi yn y ddysgl, yw efe.
14:20 And he answered and said unto them, It is one of the twelve, that dippeth with me in the dish.

14:21 Mab y dyn yn wir sydd yn myned ymaith, fel y mae yn ysgrifenedig amdano: ond gwaer dyn hwnnw trwyr hwn y bradychir Mab y dyn! da fuasai ir dyn hwnnw pe nas ganesid.
14:21 The Son of man indeed goeth, as it is written of him: but woe to that man by whom the Son of man is betrayed! good were it for that man if he had never been born.

14:22 Ac fel yr oeddynt yn bwyta, yr Iesu a gymerodd fara, ac ai bendithiodd, ac ai torrodd, ac ai rhoddes iddynt; ac a ddywedodd, Cymerwch, bwytewch: hwn yw fy nghorff.
14:22 And as they did eat, Jesus took bread, and blessed, and brake it, and gave to them, and said, Take, eat: this is my body.

14:23 Ac wedi iddo gymryd y cwpan, a rhoi diolch, efe ai rhoddes iddynt: a hwynt oll a yfasant ohono.
14:23 And he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them: and they all drank of it.

14:24 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Hwn yw fy ngwaed i or testament newydd, yr hwn a dywelltir dros lawer.
14:24 And he said unto them, This is my blood of the new testament, which is shed for many.

14:25 Yn wir yr wyf yn dywedyd wrthych, nad yfaf mwy o ffrwyth y winwydden, hyd y dydd hwnnw pan yfwyf ef yn newydd yn nheyrnas Dduw.
14:25 Verily I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine, until that day that I drink it new in the kingdom of God.

14:26 Ac wedi iddynt ganu mawl, hwy a aethant allan i fynydd yr Olewydd.
14:26 And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.

14:27 A dywedodd yr Iesu wrthynt, Chwi a rwystrir oll om plegid i y nos hon: canys ysgrifenedig yw, Trawaf y bugail, ar defaid a wasgerir.
14:27 And Jesus saith unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered.

14:28 Eithr wedi i mi atgyfodi, mi a af och blaen chwi i Galilea.
14:28 But after that I am risen, I will go before you into Galilee.

14:29 Ond Pedr a ddywedodd wrtho, Pe byddai pawb wedi eu rhwystro, eto ni byddaf fi.
14:29 But Peter said unto him, Although all shall be offended, yet will not I.

14:30 A dywedodd yr Iesu wrtho, Yn wir yr ydwyf yn dywedyd i ti, Heddiw, o fewn y nos hon, cyn canu or ceiliog ddwywaith, y gwedi fi deirgwaith.
14:30 And Jesus saith unto him, Verily I say unto thee, That this day, even in this night, before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice.

14:31 Ond efe a ddywedodd yn helaethach o lawer, Pe gorfyddai imi farw gyda thi, nith wadaf ddim.
Ar un modd y dywedasant oll.
14:31 But he spake the more vehemently, If I should die with thee, I will not deny thee in any wise. Likewise also said they all.

14:32 A hwy a ddaethant i le yr oedd ei enw Gethsemane: ac efe a ddywedodd wrth ei ddisgyblion, Eisteddwch yma, tra fyddwyf yn gweddo.
14:32 And they came to a place which was named Gethsemane: and he saith to his disciples, Sit ye here, while I shall pray.

14:33 Ac efe a gymerth gydag ef Pedr, ac Iago, ac Ioan, ac a ddechreuodd ymofidio, a thristu yn ddirfawr.
14:33 And he taketh with him Peter and James and John, and began to be sore amazed, and to be very heavy;

14:34 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Y mae fy enaid yn athrist hyd angau: arhoswch yma, a gwyliwch.
14:34 And saith unto them, My soul is exceeding sorrowful unto death: tarry ye here, and watch.

14:35 Ac efe a aeth ychydig ymlaen, ac a syrthiodd ar y ddaear, ac a weddodd, o bai bosibl, ar fyned yr awr honno oddi wrtho.
14:35 And he went forward a little, and fell on the ground, and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him.

14:36 Ac efe a ddywedodd, Abba, Dad, pob peth sydd bosibl i ti: tro heibio y cwpan hwn oddi wrthyf: eithr nid y peth yr ydwyf fi yn ei ewyllysio, ond y peth yr ydwyt ti.
14:36 And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee; take away this cup from me: nevertheless not what I will, but what thou wilt.

14:37 Ac efe a ddaeth, ac au cafodd hwy yn cysgu; ac a ddywedodd wrth Pedr, Simon, ai cysgu yr wyt ti? oni allit wylio un awr?
14:37 And he cometh, and findeth them sleeping, and saith unto Peter, Simon, sleepest thou? couldest not thou watch one hour?

14:38 Gwyliwch a gweddwch, rhag eich myned mewn temtasiwn. Yr ysbryd yn ddiau sydd barod, ond y cnawd sydd wan.
14:38 Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak.

14:39 Ac wedi iddo fyned ymaith drachefn, efe a weddodd, gan ddywedyd yr un ymadrodd.
14:39 And again he went away, and prayed, and spake the same words.

14:40 Ac wedi iddo ddychwelyd, efe au cafodd hwynt drachefn yn cysgu; canys yr oedd eu llygaid hwynt wedi trymhau: ac ni wyddent beth a atebent iddo.
14:40 And when he returned, he found them asleep again, (for their eyes were heavy,) neither wist they what to answer him.

14:41 Ac efe a ddaeth y drydedd waith, ac a ddywedodd wrthynt, Cysgwch weithian, a gorffwyswch: digon yw; daeth yr awr: wele, yr ydys yn bradychu Mab y dyn i ddwylo pechaduriaid.
14:41 And he cometh the third time, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: it is enough, the hour is come; behold, the Son of man is betrayed into the hands of sinners.

14:42 Cyfodwch, awn; wele, y maer hwn sydd yn fy mradychu yn agos.
14:42 Rise up, let us go; lo, he that betrayeth me is at hand.

14:43 Ac yn y man, ac efe eto yn llefaru, daeth Jwdas, un or deuddeg, a chydag ef dyrfa fawr chleddyfau a ffyn, oddi wrth yr archoffeiriaid, ar ysgrifenyddion, ar henuriaid.
14:43 And immediately, while he yet spake, cometh Judas, one of the twelve, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and the scribes and the elders.

14:44 Ar hwn ai bradychodd ef a roddasai arwydd iddynt, gan ddywedyd, Pwy bynnag a gusanwyf, hwnnw yw: deliwch ef, a dygwch ymaith yn sicr.
14:44 And he that betrayed him had given them a token, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he; take him, and lead him away safely.

14:45 A phan ddaeth, yn ebrwydd efe a aeth ato, ac a ddywedodd. Rabbi, Rabbi; ac ai cusanodd ef.
14:45 And as soon as he was come, he goeth straightway to him, and saith, Master, master; and kissed him.

14:46 A hwythau a roesant eu dwylo arno, ac ai daliasant ef.
14:46 And they laid their hands on him, and took him.

14:47 A rhyw un or rhai oedd yn sefyll gerllaw, a dynnodd ei gleddyf, ac a drawodd was yr archoffeiriad, ac a dorrodd ymaith ei glust ef.
14:47 And one of them that stood by drew a sword, and smote a servant of the high priest, and cut off his ear.

14:48 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, Ai megis at leidr y daethoch allan, chleddyfau ac ffyn, im dala i?
14:48 And Jesus answered and said unto them, Are ye come out, as against a thief, with swords and with staves to take me?

14:49 Yr oeddwn i beunydd gyda chwi yn athrawiaethu yn y deml, ac nim daliasoch: ond rhaid yw cyflawnir ysgrythurau.
14:49 I was daily with you in the temple teaching, and ye took me not: but the scriptures must be fulfilled.

14:50 A hwynt oll ai gadawsant ef, ac a ffoesant.
14:50 And they all forsook him, and fled.

14:51 A rhyw ŵr ieuanc oedd yn ei ddilyn ef, wedi ymwisgo lliain main ar ei gorff noeth; ar gwŷr ieuainc ai daliasant ef.
14:51 And there followed him a certain young man, having a linen cloth cast about his naked body; and the young men laid hold on him:

14:52 A hwn a adawodd y lliain, ac a ffodd oddi wrthynt yn noeth.
14:52 And he left the linen cloth, and fled from them naked.

14:53 A hwy a ddygasant yr Iesu at yr archoffeiriad: ar holl archoffeiriaid ar henuriaid, ar ysgrifenyddion, a ymgasglasant gydag ef.
14:53 And they led Jesus away to the high priest: and with him were assembled all the chief priests and the elders and the scribes.

14:54 A Phedr ai canlynodd ef o hirbell, hyd yn llys yr archoffeiriad; ac yr oedd efe yn eistedd gydar gwasanaethwyr, ac yn ymdwymo wrth y tn.
14:54 And Peter followed him afar off, even into the palace of the high priest: and he sat with the servants, and warmed himself at the fire.

14:55 Ar archoffeiriaid ar holl gyngor a geisiasant dystiolaeth yn erbyn yr Iesu, iw roi ef iw farwolaeth; ac ni chawsant.
14:55 And the chief priests and all the council sought for witness against Jesus to put him to death; and found none.

14:56 Canys llawer a ddygasant gau dystiolaeth yn ei erbyn ef; eithr nid oedd eu tystiolaethau hwy yn gyson.
14:56 For many bare false witness against him, but their witness agreed not together.

14:57 A rhai a gyfodasant ac a ddygasant gamdystiolaeth yn ei erbyn, gan ddywedyd;
14:57 And there arose certain, and bare false witness against him, saying,

14:58 Ni ai clywsom ef yn dywedyd. Mi a ddinistriaf y deml hon o waith dwylo, ac mewn tridiau yr adeiladaf arall heb fod o waith llaw.
14:58 We heard him say, I will destroy this temple that is made with hands, and within three days I will build another made without hands.

14:59 Ac eto nid oedd eu tystiolaeth hwy felly yn gyson.
14:59 But neither so did their witness agree together.

14:60 A chyfododd yr archoffeiriad yn y canol, ac a ofynnodd ir Iesu, gan ddywedyd, Onid atebi di ddim? beth y maer rhai hyn yn ei dystiolaethu yn dy erbyn?
14:60 And the high priest stood up in the midst, and asked Jesus, saying, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee?

14:61 Ac efe a dawodd, ac nid atebodd ddim. Drachefn yr archoffeiriad a ofynnodd iddo, ac a ddywedodd wrtho, Ai tydi yw Crist, Mab y Bendigedig?
14:61 But he held his peace, and answered nothing. Again the high priest asked him, and said unto him, Art thou the Christ, the Son of the Blessed?

14:62 Ar Iesu a ddywedodd, Myfi yw: a chwi a gewch weled Mab y dyn yn eistedd ar ddeheulawr gallu, ac yn dyfod yng nghymylaur nef.
14:62 And Jesus said, I am: and ye shall see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven.

14:63 Yna yr archoffeiriad, gan rwygo ei ddillad, a ddywedodd. Pa raid i ni mwy wrth dystion?
14:63 Then the high priest rent his clothes, and saith, What need we any further witnesses?

14:64 Chwi a glywsoch y gabledd: beth dybygwch chwi? A hwynt oll ai condemniasant ef, ei fod yn euog o farwolaeth.
14:64 Ye have heard the blasphemy: what think ye? And they all condemned him to be guilty of death.

14:65 A dechreuodd rhai boeri arno, a chuddio ei wyneb, ai gernodio; a dywedyd wrtho, Proffwyda. Ar gweinidogion ai trawsant ef gwiail.
14:65 And some began to spit on him, and to cover his face, and to buffet him, and to say unto him, Prophesy: and the servants did strike him with the palms of their hands.

14:66 Ac fel yr oedd Pedr yn y llys i waered, daeth un o forynion yr archoffeiriad:
14:66 And as Peter was beneath in the palace, there cometh one of the maids of the high priest:

14:67 A phan ganfu hi Pedr yn ymdwymo, hi a edrychodd arno, ac a ddywedodd, Tithau hefyd oeddit gydar Iesu o Nasareth.
14:67 And when she saw Peter warming himself, she looked upon him, and said, And thou also wast with Jesus of Nazareth.

14:68 Ac efe a wadodd, gan ddywedyd, Nid adwaen i, ac ni wn i beth yr wyt yn ei ddywedyd. Ac efe a aeth allan ir porth; ar ceiliog a ganodd.
14:68 But he denied, saying, I know not, neither understand I what thou sayest. And he went out into the porch; and the cock crew.

14:69 A phan welodd y llances ef drachefn, hi a ddechreuodd ddywedyd wrth y rhai oedd yn sefyll yno, Y mae hwn yn un ohonynt.
14:69 And a maid saw him again, and began to say to them that stood by, This is one of them.

14:70 Ac efe a wadodd drachefn. Ac ychydig wedi, y rhai oedd yn sefyll gerllaw a ddywedasant wrth Pedr drachefn, Yn wir yr wyt ti yn un ohonynt; canys Galilead wyt, ath leferydd sydd debyg.
14:70 And he denied it again. And a little after, they that stood by said again to Peter, Surely thou art one of them: for thou art a Galilaean, and thy speech agreeth thereto.

14:71 Ond efe a ddechreuodd regi a thyngu, Nid adwaen ir dyn yma yr ydych chwi yn dywedyd amdano.
14:71 But he began to curse and to swear, saying, I know not this man of whom ye speak.

14:72 Ar ceiliog a ganodd yr ail waith. A Phedr a gofiodd y gair a ddywedasair Iesu wrtho, Cyn canu or ceiliog ddwywaith, ti am gwedi deirgwaith. A chan ystyried hynny, efe a wylodd.
14:72 And the second time the cock crew. And Peter called to mind the word that Jesus said unto him, Before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. And when he thought thereon, he wept.

PENNOD 15
15:1
Ac yn y fan, y bore, yr ymgynghorodd yr archoffeiriaid gydar henuriaid ar ysgrifenyddion, ar holl gyngor: ac wedi iddynt rwymor Iesu, hwy ai dygasant ef ymaith, ac ai traddodasant at Peilat.
15:1 And straightway in the morning the chief priests held a consultation with the elders and scribes and the whole council, and bound Jesus, and carried him away, and delivered him to Pilate.

15:2 A gofynnodd Peilat iddo, Ai ti yw Brenin yr Iddewon? Yntau a atebodd ac a ddywedodd wrtho, Yr wyt ti yn dywedyd.
15:2 And Pilate asked him, Art thou the King of the Jews? And he answering said unto him, Thou sayest it.

15:3 Ar archoffeiriaid ai cyhuddasant ef o lawer o bethau: eithr nid atebodd efe ddim.
15:3 And the chief priests accused him of many things: but he answered nothing.

15:4 A Pheilat drachefn a ofynnodd iddo, gan ddywedyd, Onid atebi di ddim? wele faint o bethau y maent yn eu tystiolaethu yn dy erbyn.
15:4 And Pilate asked him again, saying, Answerest thou nothing? behold how many things they witness against thee.

15:5 Ond yr Iesu eto nid atebodd ddim; fel y rhyfeddodd Peilat.
15:5 But Jesus yet answered nothing; so that Pilate marvelled.

15:6 Ac ar yr ŵyl honno y gollyngai efe yn rhydd iddynt un carcharor, yr hwn a ofynnent iddo.
15:6 Now at that feast he released unto them one prisoner, whomsoever they desired.

15:7 Ac yr oedd un a elwid Barabbas, yr hwn oedd yn rhwym gydai gyd-derfysgwyr, y rhai yn y derfysg a wnaethent lofruddiaeth.
15:7 And there was one named Barabbas, which lay bound with them that had made insurrection with him, who had committed murder in the insurrection.

15:8 Ar dyrfa gan grochlefain, a ddechreuodd ddeisyf arno wneuthur fel y gwnaethai bob amser iddynt.
15:8 And the multitude crying aloud began to desire him to do as he had ever done unto them.

15:9 A Pheilat a atebodd iddynt, gan ddywedyd, A fynnwch chwi i mi ollwng yn rhydd i chwi Frenin yr Iddewon?
15:9 But Pilate answered them, saying, Will ye that I release unto you the King of the Jews?

15:10 (Canys efe a wyddai mai o genfigen y traddodasair archoffeiriaid ef.)
15:10 For he knew that the chief priests had delivered him for envy.

15:11 Ar archoffeiriaid a gynyrfasent y bobl, fel y gollyngai efe yn hytrach Barabbas yn rhydd iddynt.
15:11 But the chief priests moved the people, that he should rather release Barabbas unto them.

15:12 A Pheilat a atebodd ac a ddywedodd drachefn wrthynt, Beth gan hynny a fynnwch i mi ei wneuthur ir hwn yr ydych yn ei alw Brenin yr Iddewon?
15:12 And Pilate answered and said again unto them, What will ye then that I shall do unto him whom ye call the King of the Jews?

15:13 A hwythau a lefasant drachefn, Croeshoelia ef.
15:13 And they cried out again, Crucify him.

15:14 Yna Peilat a ddywedodd wrthynt, Ond pa ddrwg a wnaeth efe? A hwythau a lefasant fwyfwy, Croeshoelia ef.
15:14 Then Pilate said unto them, Why, what evil hath he done? And they cried out the more exceedingly, Crucify him.

15:15 A Pheilat yn chwennych bodlonir bobl, a ollyngodd yn rhydd iddynt Barabbas; ar Iesu, wedi iddo ei fflangellu, a draddododd efe iw groeshoelio.
15:15 And so Pilate, willing to content the people, released Barabbas unto them, and delivered Jesus, when he had scourged him, to be crucified.

15:16 Ar milwyr ai dygasant ef i fewn y llys, a elwir Pretorium: a hwy a alwasant ynghyd yr holl fyddin,
15:16 And the soldiers led him away into the hall, called Praetorium; and they call together the whole band.

15:17 Ac ai gwisgasant ef phorffor, ac a blethasant goron o ddrain, ac ai dodasant am ei ben;
15:17 And they clothed him with purple, and platted a crown of thorns, and put it about his head,

15:18 Ac a ddechreuasant gyfarch iddo, Henffych well, Brenin yr Iddewon.
15:18 And began to salute him, Hail, King of the Jews!

15:19 A hwy a gurasant ei ben ef chorsen, ac a boerasant arno, a chan ddodi eu gliniau i lawr, ai haddolasant ef.
15:19 And they smote him on the head with a reed, and did spit upon him, and bowing their knees worshipped him.

15:20 Ac wedi iddynt ei watwar ef, hwy a ddiosgasant y porffor oddi amdano, ac ai gwisgasant ef i ddillad ei hun, ac ai dygasant allan iw groeshoelio.
15:20 And when they had mocked him, they took off the purple from him, and put his own clothes on him, and led him out to crucify him.

15:21 A hwy a gymellasant un Simon o Cyrene, yr hwn oedd yn myned heibio wrth ddyfod or wlad, sef tad Alexander a Rwffus, i ddwyn ei groes ef.
15:21 And they compel one Simon a Cyrenian, who passed by, coming out of the country, the father of Alexander and Rufus, to bear his cross.

15:22 A hwy ai harweiniasant ef i le a elwid Golgotha, yr hyn oi gyfieithu yw, Ller benglog:
15:22 And they bring him unto the place Golgotha, which is, being interpreted, The place of a skull.

15:23 Ac a roesant iddo iw yfed win myrllyd: eithr efe nis cymerth.
15:23 And they gave him to drink wine mingled with myrrh: but he received it not.

15:24 Ac wedi iddynt ei groeshoelio, hwy a ranasant ei ddillad ef, gan fwrw coelbren arnynt, beth a gai pob un.
15:24 And when they had crucified him, they parted his garments, casting lots upon them, what every man should take.

15:25 Ar drydedd awr oedd hi; a hwy ai croeshoeliasant ef.
15:25 And it was the third hour, and they crucified him.

15:26 Ac yr oedd ysgrifen ei achos ef wedi ei hargraffu, BRENIN Yr IDDEWON.
15:26 And the superscription of his accusation was written over, THE KING OF THE JEWS.

15:27 A hwy a groeshoeliasant gydag ef ddau leidr, un ar y llaw ddeau, ac un ar yr aswy iddo.
15:27 And with him they crucify two thieves; the one on his right hand, and the other on his left.

15:28 Ar ysgrythur a gyflawnwyd, yr hon a ddywed, Ac efe a gyfrifwyd gydar rhai anwir.
15:28 And the scripture was fulfilled, which saith, And he was numbered with the transgressors.

15:29 Ar rhai oedd yn myned heibio ai cablasant ef, gan ysgwyd eu pennau, a dywedyd, Och, tydi yr hwn wyt yn dinistrior deml, ac yn ei hadeiladu mewn tridiau,
15:29 And they that passed by railed on him, wagging their heads, and saying, Ah, thou that destroyest the temple, and buildest it in three days,

15:30 Gwared dy hun, a disgyn oddi ar y groes.
15:30 Save thyself, and come down from the cross.

15:31 Yr un ffunud yr archoffeiriaid hefyd yn gwatwar, a ddywedasant wrth ei gilydd, gydar ysgrifenyddion, Eraill a waredodd, ei hun nis gall ei wared.
15:31 Likewise also the chief priests mocking said among themselves with the scribes, He saved others; himself he cannot save.

15:32 Disgynned Crist, Brenin yr Israel, yr awr hon oddi ar y groes, fel y gwelom, ac y credom. Ar rhai a groeshoeliesid gydag ef, ai difenwasant ef.
15:32 Let Christ the King of Israel descend now from the cross, that we may see and believe. And they that were crucified with him reviled him.

15:33 A phan ddaeth y chweched awr, y bu tywyllwch ar yr holl ddaear hyd y nawfed awr.
15:33 And when the sixth hour was come, there was darkness over the whole land until the ninth hour.

15:34 Ac ar y nawfed awr y dolefodd yr Iesu llef uchel, gan ddywedyd, Eka, Eloi, lama sabachthani? yr hyn oi gyfieithu yw, Fy Nuw, fy Nuw, paham ym gadewaist?
15:34 And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani? which is, being interpreted, My God, my God, why hast thou forsaken me?

15:35 A rhai or rhai a safent gerllaw, pan glywsant, a ddywedasant, Wele, y mae efe yn galw ar Eleias.
15:35 And some of them that stood by, when they heard it, said, Behold, he calleth Elias.

15:36 Ac un a redodd, ac a lanwodd ysbwng; yn llawn o finegr, ac ai dododd ar gorsen, ac ai diododd ef, gan ddywedyd, Peidiwch, edrychwn a ddaw Eleias iw dynnu ef i lawr.
15:36 And one ran and filled a sponge full of vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink, saying, Let alone; let us see whether Elias will come to take him down.

15:37 Ar Iesu a lefodd llef uchel, ac a ymadawodd ar ysbryd.
15:37 And Jesus cried with a loud voice, and gave up the ghost.

15:38 A llen y deml a rwygwyd yn ddwy, oddi fyny hyd i waered.
15:38 And the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom.

15:39 A phan welodd y canwriad, yr hwn oedd yn sefyll gerllaw gyferbyn ag ef, ddarfod iddo yn llefain felly ymado r ysbryd, efe a ddywedodd, Yn wir Mab Duw oedd y dyn hwn.
15:39 And when the centurion, which stood over against him, saw that he so cried out, and gave up the ghost, he said, Truly this man was the Son of God.

15:40 Ac yr oedd hefyd wragedd yn edrych o hirbell: ymhlith y rhai yr oedd Mair Magdalen, a Mair mam Iago fychan a Jose, a Salome;
15:40 There were also women looking on afar off: among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James the less and of Joses, and Salome;

15:41 Y rhai hefyd, pan oedd efe yng Ngalilea, ai dilynasant ef, ac a weiniasant iddo; a gwragedd eraill lawer, y rhai a ddaethent gydag ef i fyny i Jerwsalem.
15:41 (Who also, when he was in Galilee, followed him, and ministered unto him;) and many other women which came up with him unto Jerusalem.

15:42 Pan ydoedd hi weithian yn hwyr, (am ei bod hi yn ddarpar-wyl, sef y dydd cyn y Saboth,)
15:42 And now when the even was come, because it was the preparation, that is, the day before the sabbath,

15:43 Daeth Joseff o Arimathea, cynghorwr pendefigaidd, yr hwn oedd yntau yn disgwyl am deyrnas Dduw, ac a aeth yn hy i mewn at Peilat, ac a ddeisyfodd gorff yr Iesu.
15:43 Joseph of Arimathaea, an honourable counsellor, which also waited for the kingdom of God, came, and went in boldly unto Pilate, and craved the body of Jesus.

15:44 A rhyfedd oedd gan Peilat o buasai efe farw eisoes: ac wedi iddo alw y canwriad ato, efe a olynnodd iddo a oedd efe wedi marw ers meitin.
15:44 And Pilate marvelled if he were already dead: and calling unto him the centurion, he asked him whether he had been any while dead.

15:45 A phan wybu gan y canwriad, efe a roddes y corff i Joseff.
15:45 And when he knew it of the centurion, he gave the body to Joseph.

15:46 Ac efe a brynodd liain main, ac ai tynnodd ef i lawr, ac ai hamdodd yn y lliain main, ac ai dododd ef mewn bedd a naddasid or graig; ac a dreiglodd faen ar ddrws y bedd.
15:46 And he bought fine linen, and took him down, and wrapped him in the linen, and laid him in a sepulchre which was hewn out of a rock, and rolled a stone unto the door of the sepulchre.

15:47 A Mair Magdalen a Mair mam Jose a edrychasant pa le y dodid ef.
15:47 And Mary Magdalene and Mary the mother of Joses beheld where he was laid.

PENNOD 16
16:1
A wedi darfod y dydd Saboth, Mair Magdalen, a Mair mam Iago, a Salome, a brynasant beraroglau, i ddyfod iw eneinio ef.
16:1 And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, had bought sweet spices, that they might come and anoint him.

16:2 Ac yn fore iawn, y dydd cyntaf or wythnos, y daethant at y bedd, ar haul wedi codi.
16:2 And very early in the morning the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun.

16:3 A hwy a ddywedasant wrth ei gilydd, Pwy a dreigla i ni y maen ymaith oddi wrth ddrws y bedd?
16:3 And they said among themselves, Who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre?

16:4 (A phan edrychasant, hwy a ganfuant fod y maen wedi ei dreiglo ymaith,) canys yr oedd efe yn fawr iawn.
16:4 And when they looked, they saw that the stone was rolled away: for it was very great.

16:5 Ac wedi iddynt fyned i mewn ir bedd, hwy a welsant fab ieuanc yn eistedd or tu deau, wedi ei ddilladu gwisg wenllaes; ac a ddychrynasant.
16:5 And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment; and they were affrighted.

16:6 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Na ddychrynwch. Ceisio yr ydych yr Iesu o Nasareth, yr hwn a groeshoeliwyd; efe a gyfododd; nid yw efe yma: wele y man y dodasant ef.
16:6 And he saith unto them, Be not affrighted: Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified: he is risen; he is not here: behold the place where they laid him.

16:7 Eithr ewch ymaith, dywedwch iw disgyblion ef, ac i Pedr, ei fod ef yn myned och blaen chwi i Galilea: yno y cewch ei weled ef, fel y dywedodd i chwi.
16:7 But go your way, tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee: there shall ye see him, as he said unto you.

16:8 Ac wedi myned allan ar frys, hwy a ffoesant oddi wrth y bedd; canys dychryn a syndod oedd arnynt. Ac ni ddywedasant ddim wrth neb: canys yr oeddynt wedi ofni.
16:8 And they went out quickly, and fled from the sepulchre; for they trembled and were amazed: neither said they any thing to any man; for they were afraid.

16:9 Ar Iesu, wedi atgyfodi y bore y dydd cyntaf or wythnos, a ymddangosodd yn gyntaf i Mair Magdalen, or hon y twriasai efe allan saith o gythreuliaid.
16:9 Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

16:10 Hithau a aeth, ac a fynegodd ir rhai a fuasent gydag ef, ac oeddynt mewn galar ac wylofain.
16:10 And she went and told them that had been with him, as they mourned and wept.

16:11 A hwythau, pan glywsant ei fod ef yn fyw, ac iddi hi ei weled ef, ni chredent.
16:11 And they, when they had heard that he was alive, and had been seen of her, believed not.

16:12 Ac wedi hynny yr ymddangosodd efe mewn gwedd arall i ddau ohonynt, a hwynt yn ymdeithio, ac yn myned ir wlad.
16:12 After that he appeared in another form unto two of them, as they walked, and went into the country.

16:13 A hwy a aethant, ac a fynegasant ir lleill: ac ni chredent iddynt hwythau.
16:13 And they went and told it unto the residue: neither believed they them.

16:14 Ac ar l hynny efe a ymddangosadd ir un ar ddeg, a hwy yn eistedd i fwyta; ac a ddanododd iddynt eu hanghrediniaeth au calongaledwch, am na chredasent y rhai ai gwelsent ef wedi atgyfodi.
16:14 Afterward he appeared unto the eleven as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen.

16:15 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Ewch ir holl fyd, a phregethwch yr efengyl i bob creadur.
16:15 And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.

16:16 Y neb a gredo ac a fedyddier a fydd cadwedig: eithr y neb ni chredo a gondemnir.
16:16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned.

16:17 Ar arwyddion hyn a ganlynant y rhai a gredant: Yn fy enw i y bwriant allan gythreuliaid; ac thafodau newyddion y llefarant;
16:17 And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;

16:18 Seirff a godant ymaith; ac os yfant ddim marwol, ni wna iddynt ddim niwed; ar y cleifion y rhoddant eu dwylo, a hwy a fyddant iach.
16:18 They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

16:19 Ac felly yr Arglwydd, wedi llefaru wrthynt, a gymerwyd i fyny ir nef, ac a eisteddodd ar ddeheulaw Duw.
16:19 So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.

16:20 A hwythau a aethant allan, ac a bregethasant ymmhob man, ar Arglwydd yn cydweithio, ac yn cadarnhaur gair, trwy arwyddion y rhai oedd yn canlyn. Amen.
16:20 And they went forth, and preached every where, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen. 

__________________________________________________________________________

 

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-01-25

 

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

Edrychwych ar fy ystadegau / View My Stats