The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition. Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. 2375ke Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_sant_mathew_40_2375ke.htm

0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page

 


(delw 0003)

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr
visitors book

 

or via Google: kimkatXXXXX

 

(XXXXX = 0860k)

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln:

(40) Yr Efengyl yn l Sant Mathew (yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible:
(40) Saint Matthews Gospel
(in Welsh and English)


(delw 7283) 

2611k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig. Neu trw Google: kimkatXXXXX (XXXXX = 2611k)

 


PENNOD 1
1:1
Llyfr cenhedliad Iesu Grist, fab Dafydd, fab Abraham.
1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.

1:2 Abraham a genhedlodd Isaac; ac Isaac a genhedlodd Jacob; a Jacob a genhedlodd Jwdas ai frodyr;
1:2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;

1:3 A Jwdas a genhedlodd Phares a Sara o Thamar; a Phares a genhedlodd Esrom; ac Esrom a genhedlodd Aram;
1:3 And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram;

1:4 Ac Aram a genhedlodd Aminadab; ac Aminadab a genhedlodd Naason; a Naason a genhedlodd Salmon;
1:4 And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;

1:5 A Salmon a genhedlodd Boos o Eachab; a Boos a genhedlodd Obed o Ruth; ac Obed a genhedlodd Jesse;
1:5 And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;

1:6 A Jesse a genhedlodd Dafydd frenin; a Dafydd frenin a genhedlodd Solomon or hon a fuasai wraig Ureias;
1:6 And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;

1:7 A Solomon a genhedlodd Roboam; a Roboam a genhedlodd Abeia; ac Abeia a genhedlodd Asa;
1:7 And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa;

1:8 Ac Asa a genhedlodd Josaffat; a Josaffat a genhedlodd Joram; a Joram a genhedlodd Oseias;
1:8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;

1:9 Ac Oseias a genhedlodd Joatham; a Joatham a genhedlodd Achas; ac Achas a genhedlodd Eseceias;
1:9 And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;

1:10 Ac Eseceias a genhedlodd Manasses; a Manasses a genhedlodd Amon; ac Amon a genhedlodd Joseias;
1:10 And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias;

1:11 A Joseias a genhedlodd Jechoneias ai frodyr, ynghylch amser y symudiad i Fabilon;
1:11 And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:

1:12 Ac wedir symudiad i Fabilon, Jechoneias a genhedlodd Salathiel; a Salathiel a genhedlodd Sorobabel;
1:12 And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;

1:13 A Sorobabel a genhedlodd Abiud; ac Abiud a genhedlodd Eliacim; ac Eliacim a genhedlodd Asor;
1:13 And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;

1:14 Ac Asor a genhedlodd Sadoc; a Sadoc a genhedlodd Achim; ac Achim a genhedlodd Eliud;
1:14 And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;

1:15 Ac Eliud a genhedlodd Eleasar; ac Eleasar a genhedlodd Mathan; a Mathan a genhedlodd Jacob;
1:15 And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;

1:16 A Jacob a genhedlodd Joseff, gŵr Mair, or hon y ganed Iesu, yr hwn a elwir Crist.
1:16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.

1:17 Felly yr holl genedlaethau o Abraham hyd Dafydd, sydd bedair cenhedlaeth ar ddeg; ac o Dafydd hyd y symudiad i Fabilon, pedair cenhedlaeth ar ddeg; ac or symudiad i Fabilon hyd Grist, pedair cenhedlaeth ar ddeg.
1:17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations.

1:18 A genedigaeth yr Iesu Grist oedd fel hyn: Wedi dyweddo Mair ei fam ef Joseff, cyn eu dyfod hwy ynghyd, hi a gafwyd yn feichiog or Ysbryd Gln.
1:18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.

1:19 A Joseff ei gŵr hi, gan ei fod yn gyfiawn, ac heb chwennych ei gwneuthur hi yn siampl, a ewyllysiodd ei rhoi hi ymaith yn ddirgel.
1:19 Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily.

1:20 Ac efe yn meddwl y pethau hyn, wele, angel yr Arglwydd a ymddangosodd iddo mewn breuddwyd, gan ddywedyd, Joseff, mab Dafydd, nac ofna gymryd Mair dy wraig: oblegid yr hyn a genhedlwyd ynddi sydd or Ysbryd Gln.
1:20 But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.

1:21 A hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef IESU: oblegid efe a wared ei bobl oddi wrth eu pechodau.
1:21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.

1:22 (A hyn oll a wnaethpwyd, fel y cyflawnid yr hyn a ddywedwyd gan yr Arglwydd trwyr proffwyd, gan ddywedyd,
1:22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,

1:23 Wele, morwyn a fydd feichiog; ac a esgor ar fab; a hwy a alwant ei enw ef Emanuel; yr hyn oi gyfieithu yw, Duw gyda ni.)
1:23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.

1:24 A Joseff, pan ddeffroes o gwsg, a wnaeth megis y gorchmynasai angel yr Arglwydd iddo, ac a gymerodd ei wraig:
1:24 Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:

1:25 Ac nid adnabu efe hi hyd onid esgorodd hi ar ei mab cyntaf-anedig.
A galwedd ei enw ef IESU.
1:25
And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.

PENNOD 2
2:1
Ac wedi genir Iesu ym Methlehem Jwdea, yn nyddiau Herod frenin, wele, doethion a ddaethant or dwyrain i Jerwsalem,
2:1 Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,

2:2 Gan ddywedyd, Pa le y maer hwn a anwyd yn Frenin yr Iddewon? canys gwelsom ei seren ef yn y dwyrain, a daethom iw addoli ef.
2:2 Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.

2:3 Ond pan glybu Herod frenin, efe a gyffrowyd, a holl Jerwsalem gydag ef.
2:3 When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him.

2:4 A chwedi dwyn ynghyd yr holl archoffeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl, efe a ymofynnodd hwynt pa le y genid Crist.
2:4 And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.

2:5 A hwy a ddywedasant wrtho, Ym Methlehem Jwdea: canys felly yr ysgrifennwyd trwyr proffwyd;
2:5 And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophet,

2:6 A thithau, Bethlehem, tir Jwda, nid lleiaf wyt ymhlith tywysogion Jwda: canys ohonot ti y daw Tywysog, yr hwn a fugeilia fy mhobl Israel.
2:6 And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.

2:7 Yna Herod, wedi galw y doethion yn ddirgel, au holodd hwynt yn fanwl am yr amser yr ymddangosasai y seren.
2:7 Then Herod, when he had privily called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared.

2:8 Ac wedi eu danfon hwy i Fethlehem, efe a ddywedodd, Ewch, ac ymofynnwch yn fanwl am y mab bychan; a phan gaffoch ef, mynegwch i mi, fel y gallwyf finnau ddyfod ai addoli ef.
2:8 And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child; and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also.

2:9 Hwythau, wedi clywed y brenin, a aethant; ac wele, y seren a welsent yn y dwyrain a aeth ou blaen hwy, hyd oni ddaeth hi a sefyll goruwch y lle yr oedd y mab bychan.
2:9 When they had heard the king, they departed; and, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was.

2:10 A phan welsant y seren, llawenychasant llawenydd mawr dros ben.
2:10 When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.

2:11 A phan ddaethant ir tŷ, hwy a welsant y mab bychan gyda Mair ei fam; a hwy a syrthiasant i lawr, ac ai haddolasant ef: ac wedi agoryd eu trysorau, a offrymasant iddo anrhegion; aur, a thus, a myrr.
2:11 And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense, and myrrh.

2:12 Ac wedi eu rhybuddio hwy gan Dduw trwy freuddwyd, na ddychwelent at Herod, hwy a aethant drachefn iw gwlad ar hyd ffordd arall.
2:12 And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way.

2:13 Ac wedi iddynt ymado, wele angel yr Arglwydd yn ymddangos i Joseff mewn breuddwyd, gan ddywedyd, Cyfod, cymer y mab bychan ai fam, a ffo ir Aifft, a bydd yno hyd oni ddywedwyf i ti: canys ceisio a wna Herod y mab bychan iw ddifetha ef.
2:13 And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him.

2:14 Ac yntau pan gyfododd, a gymerth y mab bychan ai fam o hyd nos, ac a giliodd ir Aifft;
2:14 When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt:

2:15 Ac a fu yno hyd farwolaeth Herod: fel y cyflawnid yr hyn a ddywedwyd gan yr Arglwydd trwyr proffwyd, gan ddywedyd, Or Aifft y gelwais fy mab.
2:15 And was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son.

2:16 Yna Herod, pan weles ei siomi gan y doethion, a ffromodd yn aruthr, ac a ddanfonodd, ac a laddodd yr holl fechgyn oedd ym Methlehem, ac yn ei holl gyffiniau, o ddwyflwydd oed a than hynny, wrth yr amser yr ymofynasai efe yn fanwl ar doethion.
2:16 Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men.

2:17 Yna y cyflawnwyd yr hyn a ddywedasid gan Jeremeias y proffwyd, gan ddywedyd,
2:17 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying,

2:18 Llef a glybuwyd yn Rama, galar, ac wylofain, ac ochain mawr, Rachel yn wylo am ei phlant; ac ni fynnai ei chysuro, am nad oeddynt.
2:18 In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not.

2:19 Ond wedi marw Herod, wele angel yr Arglwydd mewn breuddwyd yn ymddangos i Joseff yn yr Aifft,
2:19 But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt,

2:20 Gan ddywedyd, Cyfod, a chymer y mab bychan ai fam, a dos i dir Israel: canys y rhai oedd yn ceisio einioes y mab bychan a fuant feirw.
2:20 Saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead which sought the young child's life.

2:21 Ac wedi ei gyfodi, efe a gymerth y mab bychan ai fam, ac a ddaeth i dir Israel.
2:21 And he arose, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.

2:22 Eithr pan glybu efe fod Archelaus yn teyrnasu ar Jwdea yn lle ei dad Herod, efe a ofnodd fyned yno. Ac wedi ei rybuddio gan Dduw mewn breuddwyd, efe a giliodd i barthau Galilea.
2:22 But when he heard that Archelaus did reign in Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither: notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee:

2:23 A phan ddaeth, efe a drigodd mewn dinas a elwid Nasareth: fel y cyflawnid yr hyn a ddywedasid trwyr proffwydi, Y gelwid ef yn Nasaread.
2:23
And he came and dwelt in a city called Nazareth: that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene.

PENNOD 3
3:1
Ac yn y dyddiau hynny y daeth Ioan Fedyddiwr, gan bregethu yn niffeithwch Jwdea,
3:1 In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea,

3:2 A dywedyd, Edifarhewch: canys nesaodd teyrnas nefoedd.
3:2 And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand.

3:3 Oblegid hwn yw efe yr hwn y dywedwyd amdano gan Eseias y proffwyd, gan ddywedyd, Llef un yn llefain yn y diffeithwch, Paratowch ffordd yr Arglwydd; gwnewch yn union ei lwybrau ef.
3:3 For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.

3:4 Ar Ioan hwnnw oedd i ddillad o flew camel, a gwregys o groen ynghylch ei lwynau: ai fwyd oedd locustiaid a ml gwyllt.
3:4 And the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his meat was locusts and wild honey.

3:5 Yna yr aeth allan ato ef Jerwsalem, a holl Jwdea, ar holl wlad o amgylch yr Iorddonen:
3:5 Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about Jordan,

3:6 A hwy a fedyddiwyd ganddo ef yn yr Iorddonen, gan gyffesu eu pechodau.
3:6 And were baptized of him in Jordan, confessing their sins.

3:7 A phan welodd efe lawer or Phariseaid ac or Sadwceaid yn dyfod iw fedydd ef, efe a ddywedodd wrthynt hwy, O genhedlaeth gwiberod, pwy ach rhagrybuddiodd i ffoi rhag y llid a fydd?
3:7 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?

3:8 Dygwch gan hynny ffrwythau addas i edifeirwch.
3:8 Bring forth therefore fruits meet for repentance:

3:9 Ac na feddyliwch ddywedyd ynoch eich hunain, Y mae gennym ni Abraham yn dad i ni: canys yr ydwyf yn dywedyd i chwi, y dichon Duw, ie, or meini hyn, gyfodi plant i Abraham.
3:9 And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham.

3:10 Ac yr awr hon hefyd y maer fwyell wedi ei gosod ar wreiddyn y prennau: pob pren gan hynny yr hwn nid yw yn dwyn ffrwyth da, a dorrir i lawr, ac a deflir yn tn.
3:10 And now also the ax is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.

3:11 Myfi yn ddiau ydwyf yn eich bedyddio chwi dwfr i edifeirwch: eithr yr hwn sydd yn dyfod ar fy l i, sydd gryfach na myfi, yr hwn nid ydwyf deilwng i ddwyn ei esgidiau: efe ach bedyddia chwi r Ysbryd Gln, ac thn.
3:11 I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire:

3:12 Yr hwn y mae ei wyntyll yn ei law, ac efe a lwyr lanha ei lawr dyrnu, ac a gasgl ei wenith iw ysgubor; eithr yr us a lysg efe thn anniffoddadwy.
3:12 Whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire.

3:13 Yna y daeth yr Iesu o Galilea ir Iorddonen at Ioan, iw fedyddio ganddo.
3:13 Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him.

3:14 Eithr Ioan a warafunodd iddo ef, gan ddywedyd, Y mae arnaf fi eisiau fy mebyddio gennyt ti, ac a ddeui di ataf fi?
3:14 But John forbad him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?

3:15 Ond ye Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrtho ef, Gad yr awr hon; canys fel hyn y maen weddus inni gyflawni pob cyfiawnder.
Yna efe a adawodd iddo.
3:15 And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him.

3:16 Ar Iesu, wedi ei fedyddio, a aeth yn y fan i fyny or dwfr: ac wele, y nefoedd a agorwyd iddo, ac efe a welodd Ysbryd Duw yn disgyn fel colomen, ac yn dyfod arno ef.
3:16 And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:

3:17 Ac wele lef or nefoedd, yn dywedyd, Hwn yw fy annwyl Fab, yn yr hwn ym bodlonwyd.
3:17
And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

PENNOD 4
4:1
Yna yr Iesu a arweiniwyd i fyny ir anialwch gan yr Ysbryd, iw demtio gan ddiafol.
4:1 Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.

4:2 Ac wedi iddo ymprydio ddeugain niwrnod a deugain nos, ar l hynny efe a newynodd.
4:2 And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungered.

4:3 Ar temtiwr pan ddaeth ato, a ddywedodd, Os mab Duw wyt ti, arch ir cerrig hyn fod yn fara.
4:3 And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.

4:4 Ac yntau a atebodd ac a ddywedodd, Ysgrifennwyd, Nid trwy fara yn unig y bydd byw dyn, ond trwy bob gair a ddaw allan o enau Duw.
4:4 But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.

4:5 Yna y cymerth diafol ef ir ddinas sanctaidd, ac ai gosododd ef ar binacl y deml;
4:5 Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple,

4:6 Ac a ddywedodd wrtho, Os mab Duw wyt ti, bwrw dy hun i lawr; canys ysgrifennwyd, Y rhydd efe orchymyn iw angylion amdanat; a hwy ath ddygant yn eu dwylo, rhag taro ohonot un amser dy droed wrth garreg.
4:6 And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.

4:7 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, Ysgrifennwyd drachefn, Na themtia yr Arglwydd dy Dduw.
4:7 Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God.

4:8 Trachefn y cymerth diafol ef i fynydd tra uchel, ac a ddangosodd iddo holl deyrnasoedd y byd, au gogoniant;
4:8 Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;

4:9 Ac a ddywedodd wrtho, Hyn oll a roddaf i ti, os syrthi i lawr am haddoli i.
4:9 And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.

4:10 Yna yr Iesu a ddywedodd wrtho, Ymaith, Satan; canys ysgrifennwyd, Yr Arglwydd dy Dduw a addoli, ac ef yn unig a wasanaethi.
4:10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

4:11 Yna y gadawodd diafol ef: ac wele, angylion a ddaethant, ac a weiniasant iddo.
4:11 Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him.

4:12 A phan glybr Iesu draddodi Ioan, efe a aeth i Galilea.
4:12 Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee;

4:13 A chan ado Nasareth, efe a aeth ac a arhosodd yng Nghapernaum, yr hon sydd wrth y mr, yng nghyffiniau Sabulon a Neffthali:
4:13 And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim:

4:14 Fel y cyflawnid yr hyn a ddywedwyd trwy Eseias y proffwyd, gan ddywedyd,
4:14 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying,

4:15 Tir Sabulon, a thir Neffthali, wrth ffordd y mr, tu hwnt ir Iorddonen, Galilear Cenhedloedd:
4:15 The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles;

4:16 Y bobl oedd yn eistedd mewn tywyllwch, a welodd oleuni mawr; ac ir rhai a eisteddent ym mro a chysgod angau, y cyfododd goleuni iddynt.
4:16 The people which sat in darkness saw great light; and to them which sat in the region and shadow of death light is sprung up.


4:17 Or pryd hwnnw y dechreuodd yr Iesu bregethu, a dywedyd, Edifarhewch: Canys nesaodd teyrnas nefoedd.
4:17 From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand.

4:18 Ar Iesu yn rhodio wrth fr Galilea, efe a ganfu ddau frodyr, Simon, yr hwn a elwir Pedr, ac Andreas ei frawd, yn bwrw rhwyd ir mr; canys pysgodwyr oeddynt:
4:18 And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers.

4:19 Ac efe a ddywedodd Wrthynt, Deuwch ar fy l i, a mi ach gwnaf yn bysgodwyr dynion.
4:19 And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men.

4:20 A hwy yn y fan, gan adael y rhwydau, ai canlynasant ef.
4:20 And they straightway left their nets, and followed him.

4:21 Ac wedi myned rhagddo oddi yno, efe a welodd ddau frodyr eraill, Iago fab Sebedeus, ac Ioan ei frawd, mewn llong gyda Sebedeus eu tad, yn cyweirio eu rhwydau; ac au galwodd hwy.
4:21 And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets; and he called them.

4:22 Hwythau yn ebrwydd, gan adael y llong au tad, ai canlynasant ef.
4:22 And they immediately left the ship and their father, and followed him.

4:23 Ar Iesu a aeth o amgylch holl Galilea, gan ddysgu yn eu synagogau, a phregethu efengyl y deyrnas, ac iachu pob clefyd a phob afiechyd ymhlith y bobl.
4:23 And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

4:24 Ac aeth sn amdano ef trwy holl Syria; a hwy a ddygasant ato yr holl rai drwg eu hwyl, ar rhai yr oedd amryw glefydau a chnofeydd yn eu dala, ar rhai cythreulig, ar rhai lloerig, ar sawl oedd ar parlys arnynt; ac efe au hiachaodd hwynt.
4:24 And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy; and he healed them.

4:25 A thorfeydd lawer ai canlynasant ef o Galilea, a Decapolis, a Jerwsalem, a Jwdea, ac or tu hwnt ir Iorddonen.
4:25
And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judaea, and from beyond Jordan.

PENNOD 5
5:1
A phan welodd yr Iesu y tyrfaoedd, efe a esgynnodd ir mynydd: ac wedi iddo eistedd, ei ddisgyblion a ddaethant ato.
5:1 And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

5:2 Ac efe a agorodd ei enau, ac au dysgodd hwynt, gan ddywedyd,
5:2 And he opened his mouth, and taught them, saying,

5:3 Gwyn eu byd y tlodion yn yr ysbryd: canys eiddynt yw teyrnas nefoedd.
5:3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

5:4 Gwyn eu byd y rhai sydd yn galaru: canys hwy a ddiddenir.
5:4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.

5:5 Gwyn eu byd y rhai addfwyn: canys hwy a etifeddant y ddaear.
5:5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.

5:6 Gwyn eu byd y rhai sydd arnynt newyn a syched am gyfiawnder: canys hwy a ddiwellir.
5:6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.

5:7 Gwyn eu byd y rhai trugarogion: canys hwy a gnt drugaredd.
5:7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.

5:8 Gwyn eu byd y rhai pur o galon: canys hwy a welant Dduw.
5:8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

5:19 Gwyn eu byd y tangnefeddwyr: canys hwy a elwir yn blant i Dduw.
5:9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.

5:110 Gwyn eu byd y rhai a erlidir o achos cyfiawnder: canys eiddynt yw teyrnas nefoedd.
5:10 Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.

5:111 Gwyn eich byd pan ych gwaradwyddant, ac ych erlidiant, ac y dywedant bob drygair yn eich erbyn er fy mwyn i, a hwy yn gelwyddog.
5:11 Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.

5:12 Byddwch lawen a hyfryd: canys mawr yw eich gwobr yn y nefoedd: oblegid felly yr erlidiasant hwyr proffwydi a fu och blaen chwi.
5:12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.

5:13 Chwi yw halen y ddaear: eithr o diflasodd yr halen, pha beth yr helltir ef? ni thl efe mwy ddim ond iw fwrw allan, ai sathru gan ddynion.
5:13 Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men.

5:14 Chwi yw goleunir byd.
Dinas a osodir ar fryn, ni ellir ei chuddio.
5:14 Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid.

5:15 Ac ni oleuant gannwyll, ai dodi dan lestr, ond mewn canhwyllbren; a hi a oleua i bawb sydd yn y tŷ.
5:15 Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house.

5:16 Llewyrched felly eich goleuni gerbron dynion, fel y gwelont eich gweithredoedd da chwi, ac y gogoneddont eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd.
5:16 Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.

5:17 Na thybiwch fy nyfod i dorrir gyfraith, neur proffwydi: ni ddeuthum i dorri, ond i gyflawni.
5:17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.

5:18 Canys yn wir meddaf i chwi, Hyd onid l y nef ar ddaear heibio, nid un iod nac un tipyn or gyfraith heibio, hyd oni chwblhaer oll.
5:18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.

5:19 Pwy bynnag gan hynny a dorro un or gorchmynion lleiaf hyn, ac a ddysgo i ddynion felly, lleiaf y gelwir ef yn nheyrnas nefoedd: ond pwy bynnag au gwnelo, ac au dysgo i eraill, hwn a elwir yn fawr yn nheyrnas nefoedd.
5:19 Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.

5:20 Canys meddaf i chwi, Oni bydd eich cyfiawnder yn helaethach na chyfiawnder yr ysgrifenyddion ar Phariseaid, nid ewch i mewn i deyrnas nefoedd.
5:20 For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.

5:21 Clywsoch ddywedyd gan y rhai gynt, Na ladd; a phwy bynnag a laddo, euog fydd o farn:
5:21 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:

5:22 Eithr yr ydwyf fi yn dywedyd i chwi, Pob un a ddigio wrth ei frawd heb ystyr, a fydd euog o farn: a phwy bynnag a ddywedo wrth ei frawd, Raca, a fydd euog o gyngor: a phwy bynnag a ddywedo, O ynfyd, a fydd euog o dn uffern.
5:22 But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.

5:23 Gan hynny, os dygi dy rodd ir allor, ac yno dyfod ith gof fod gan dy frawd ddim yn dy erbyn;
5:23 Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee;

5:24 Gad yno dy rodd gerbron yr allor, a dos ymaith: yn gyntaf cymoder di th frawd, ac yna tyred ac offrwm dy rodd.
5:24 Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.

5:25 Cytuna th wrthwynebwr ar frys, tra fyddech ar y ffordd gydag ef; rhag un amser ith wrthwynebwr dy roddi di yn llawr barnwr, ac ir barnwr dy roddi at y swyddog, ath daflu yng ngharchar.
5:25 Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.

5:26 Yn wir meddaf i ti, Ni ddeui di allan oddi yno, hyd oni thalech y ffyrling eithaf.
5:26 Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing.

5:27 Clywsoch ddywedyd gan y rhai gynt, Na wna odineb;
5:27 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery:

5:28 Eithr yr ydwyf fi yn dywedyd i chwi fod pob un sydd yn edrych ar wraig iw chwenychu hi, wedi gwneuthur eisoes odineb hi yn ei galon.
5:28 But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.

5:29 Ac os dy lygad deau ath rwystra, tyn ef allan, a thafl oddi wrthyt: canys da i ti golli un oth aelodau, ac na thafler dy holl gorff i uffern.
5:29 And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.

5:30 Ac os dy law ddeau ath rwystra, tor hi ymaith, thn oddi wrthyt: canys da i ti golli un oth aelodau, ac na thafler dy holl gorff i uffern.
5:30 And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.

5:31 A dywedwyd, Pwy bynnag a ollyngo ymaith ei wraig, rhoed iddi lythyr ysgar:
5:31 It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:

5:32 Ond yr ydwyf fi yn dywedyd i chwi, fod pwy bynnag a ollyngo ymaith ei wraig, ond o achos godineb, yn peri iddi wneuthur godineb: a phwy bynnag a briodor hon a ysgarwyd, y mae efe yn gwneuthur godineb.
5:32 But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.

5:33 Trachefn, clywsoch ddywedyd gan y rhai gynt, Na thwng anudon; eithr tl dy lwon ir Arglwydd:
5:33 Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:

5:34 Ond yr ydwyf fi yn dywedyd wrthych chwi, Na thwng ddim: nac ir nef; canys, gorseddfa Duw ydyw:
5:34 But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God's throne:

5:35 Nac ir ddaear; canys troedfainc ei draed ydyw: nac i Jerwsalem; canys dinas y brenin mawr ydyw.
5:35 Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King.

5:36 Ac na thwng ith ben; am na elli wneuthur un blewyn yn wyn, neu yn ddu.
5:36 Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black.

5:37 Eithr bydded eich ymadrodd chwi, Ie, ie; Nage, nage; oblegid beth bynnag sydd dros ben hyn, or drwg y mae.
5:37 But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil.

5:38 Clywsoch ddywedyd, Llygad am lygad, a dant am ddant:
5:38 Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:

5:39 Eithr yr ydwyf fi yn dywedyd wrthych chwi, Na wrthwynebwch ddrwg: ond pwy bynnag ath drawo ar dy rudd ddeau, tror llall iddo hefyd.
5:39 But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.

5:40 Ac ir neb a fynno ymgyfreithio thi, a dwyn dy bais, gad iddo dy gochl hefyd.
5:40 And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also.

5:41 A phwy bynnag ath gymhello un filltir, dos gydag ef ddwy.
5:41 And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain.

5:42 Dyro ir hwn a ofynno gennyt; ac na thro oddi wrth yr hwn sydd yn ewyllysio echwynna gennyt.
5:42 Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.

5:43 Clywsoch ddywedyd, Cr dy gymydog, a chas dy elyn.
5:43 Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.

5:44 Eithr yr ydwyf fi yn dywedyd wrthych chwi, Cerwch eich gelynion, bendithiwch y rhai ach melltithiant, gwnewch dda ir sawl ach casnt, a gweddwch dros y rhai a wnl niwed i chwi, ac ach erlidiant;
5:44 But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;

5:45 Fel y byddoch blant ich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd: canys y mae efe yn peri iw haul godi ar y drwg ar da, ac yn glawio ar y cyfiawn ar anghyfiawn.
5:45 That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.

5:46 Oblegid os cerwch y sawl ach caro, pa wobr sydd i chwi? oni wnar publicanod hefyd yr un peth?
5:46 For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?

5:47 Ac os cyferchwch well ich brodyr yn unig, pa ragoriaeth yr ydych chwi yn ei wneuthur? onid ydywr publicanod hefyd yn gwneuthur felly?
5:47 And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?

5:48 Byddwch chwi gan hynny yn berffaith, fel y mae eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd yn berffaith.
5:48
Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

PENNOD 6
6:1
Gochelwch rhag gwneuthur eich elusen yng ngŵydd dynion, er mwyn cael eich gweled ganddynt: os amgen, ni chewch dl gan eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd.
6:1 Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven.

6:2 Am hynny pan wnelych elusen, na utgana oth flaen, fel y gwnar rhagrithwyr yn y synagogau, ac ar yr heolydd, fel y molianner hwy gan ddynion. Yn wir meddaf i chwi, Y maent yn derbyn eu gwobr.
6:2 Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward.

6:3 Eithr pan wnelych di elusen, na wyped dy law aswy pa beth a wna dy law ddeau;
6:3 But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth:

6:4 Fel y byddo dy elusen yn y dirgel: ath Dad yr hwn a wl yn y dirgel, efe a dl i ti yn yr amlwg.
6:4 That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly.

6:5 A phan weddiech, na fydd fel y rhagrithwyr: canys hwy a garant weddo yn sefyll yn y synagogau, ac yng nghonglaur heolydd, fel yr ymddangosont i ddynion. Yn wir meddaf i chwi, Y maent yn derbyn eu gwobr.
6:5 And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward.

6:6 Ond tydi, pan weddech, dos ith ystafell; ac wedi cau dy ddrws, gwedda ar dy Dad yr hwn sydd yn y dirgel; ath Dad yr hwn a wl yn y dirgel, a dl i ti yn yr amlwg.
6:6 But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.

6:7 A phan weddoch, na fyddwch siaradus, fel y cenhedloedd: canys y maent hwy yn tybied y cnt eu gwrando am eu haml eiriau.
6:7 But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.

6:8 Na fyddwch gan hynny debyg iddynt hwy: canys gŵyr eich Tad pa bethau sydd arnoch eu heisiau, cyn gofyn ohonoch ganddo.
6:8 Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.

6:9 Am hynny gweddwch chwi fel hyn: Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, Sancteiddier dy enw.
6:9 After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.

6:10 Deled dy deyrnas. Gwneler dy ewyllys, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd.
6:10 Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.

6:11 Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol.
6:11 Give us this day our daily bread.

6:12 A maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau in dyledwyr.
6:12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

6:13 Ac nac arwain ni i brofedigaeth; eithr gwared ni rhag drwg. Canys eiddot ti ywr deyrnas, ar nerth, ar gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
6:13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.

6:14 Oblegid os maddeuwch i ddynion eu camweddau, eich Tad nefol a faddau hefyd i chwithau:
6:14 For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you:

6:15 Eithr oni faddeuwch i ddynion eu camweddau, ni faddau eich Tad eich camweddau chwithau.
6:15 But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.

6:16 Hefyd, pan ymprydioch, na fyddwch fel y rhagrithwyr, yn wyneptrist: canys anffurfio eu hwynebau y maent, fel yr ymddangosont i ddynion eu bod yn ymprydio. Yn wir meddaf i chwi, Y maent yn derbyn eu gwobr.
6:16 Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward.

6:17 Eithr pan ymprydiech di, eneinia dy ben, a golch dy wyneb;
6:17 But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face;

6:18 Fel nad ymddangosech i ddynion dy fod yn ymprydio, ond ith Dad yr hwn sydd yn y dirgel: ath Dad yr hwn sydd yn gweled yn y dirgel, a dl i ti yn yr amlwg.
6:18 That thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly.

6:19 Na thrysorwch i chwi drysorau ar y ddaear, lle y mae gwyfyn a rhwd yn llygru, a lle y mae lladron yn cloddio trwodd ac yn lladrata;
6:19 Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:

6:20 Eithr trysorwch i chwi drysorau yn y nef, lle nid oes na gwyfyn na rhwd yn llygru, a lle ni chloddia lladron trwodd ac ni ladratant.
6:20 But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal:

6:21 Canys lle y mae eich trysor, yno y bydd eich calon hefyd.
6:21 For where your treasure is, there will your heart be also.

6:22 Cannwyll y corff ywr llygad: am hynny o bydd dy lygad yn syml, dy holl gorff fydd yn olau.
6:22 The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.

6:23 Eithr os bydd dy lygad yn ddrwg, dy holl gorff fydd yn dywyll. Am hynny os bydd y goleuni sydd ynot yn dywyllwch, pa faint fydd y tywyllwch!
6:23 But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness!

6:24 Ni ddichon neb wasanaethu dau arglwydd; canys naill ai efe a gas y naill, ac a gr y llall; ai efe a ymlyn wrth y naill, ac a esgeulusar llall. Ni ellwch wasanaethu Duw a mamon.
6:24 No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.

6:25 Am hynny meddaf i chwi, Na ofelwch am eich bywyd, pa beth a fwytaoch, neu pa beth a yfoch; neu am eich corff, pa beth a wisgoch. Onid ywr bywyd yn fwy nar bwyd, ar corff yn fwy nar dillad?
6:25 Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?

6:26 Edrychwch ar adar y nefoedd: oblegid nid ydynt yn hau, nac yn medi, nac yn cywain i ysguboriau; ac y mae eich Tad nefol yn eu porthi hwy. Onid ydych chwi yn rhagori llawer arnynt hwy?
6:26 Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?

6:27 A phwy ohonoch gan ofalu, a ddichon chwanegu un cufydd at ei faintioli?
6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature?

6:28 A phaham yr ydych chwi yn gofalu am ddillad? Ystyriwch lilir maes, pa fodd y maent yn tyfu; nid ydynt nac yn llafurio nac yn nyddu:
6:28 And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:

6:29 Eithr yr wyf yn dywedyd i chwi, na wisgwyd Solomon yn ei holl ogoniant fel un or rhai hyn.
6:29 And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

6:30 Am hynny os dillada Duw felly lysieuyn y maes, yr hwn sydd heddiw, ac yfory a fwrir ir ffwrn, oni ddillada efe chwi yn hytrach o lawer, O chwi o ychydig ffydd?
6:30 Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?

6:31 Am hynny na ofelwch, gan ddywedyd, Beth a fwytawn? neu, Beth a yfwn? neu, A pha beth yr ymddilladwn?
6:31 Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?

6:32 (Canys yr holl bethau hyn y maer Cenhedloedd yn eu ceisio;) oblegid gŵyr eich Tad nefol fod arnoch eisiaur holl bethau hyn.
6:32 (For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.

6:33 Eithr yn gyntaf ceisiwch deyrnas Dduw, ai gyfiawnder ef, ar holl bethau hyn a roddir i chwi yn ychwaneg.
6:33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.

6:34 Na ofelwch gan hynny dros drannoeth: canys trannoeth a ofala am ei bethau ei hun. Digon ir diwrnod ei ddrwg ei hun.
6:34
Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.

7:PENNOD 7
7:1
Na fernwch, fel nach barner:
7:1 Judge not, that ye be not judged.

7:2 Canys pha farn y barnoch, ych bernir; ac pha fesur y mesuroch, yr adfesurir i chwithau.
7:2 For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again.

7:3 A phaham yr wyt yn edrych ar y brycheuyn sydd yn llygad dy frawd, ac nad ydwyt yn ystyried y trawst sydd yn dy lygad dy hun?
7:3 And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?

7:4 Neu pa fodd y dywedi wrth dy frawd. Gad imi fwrw allan y brycheuyn oth lygad; ac wele drawst yn dy lygad dy hun?
7:4 Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye?

7:5 O ragrithiwr, bwrw allan yn gyntaf y trawst oth lygad dy hun; ac yna y gwelin eglur fwrw y brycheuyn allan o lygad dy frawd.
7:5 Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.

7:6 Na roddwch y peth sydd sanctaidd ir cŵn, ac na theflwch eich gemau o flaen y moch; rhag iddynt eu sathru dan eu traed, a throi ach rhwygo chwi.
7:6 Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you.

7:7 Gofynnwch, a rhoddir i chwi; ceisiwch, a chwi a gewch; curwch, ac fe agorir i chwi:
7:7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:

7:8 Canys pob un sydd yn gofyn, sydd yn derbyn; ar neb sydd yn ceisio, sydd yn cael; ac ir hwn sydd yn curo, yr agorir.
7:8 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.

7:9 Neu a oes un dyn ohonoch, yr hwn os gofyn ei fab iddo fara, a rydd iddo garreg?
7:9 Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone?

7:10 Ac os gofyn efe bysgodyn, a ddyry efe sarff iddo?
7:10 Or if he ask a fish, will he give him a serpent?

7:11 Os chwychwi gan hynny, a chwi yn ddrwg, a fedrwch roddi rhoddion da ich plant, pa faint mwy y rhydd eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd bethau da ir rhai a ofynnant iddo?
7:11 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him?

7:12 Am hynny pa bethau bynnag oll a ewyllysioch eu gwneuthur o ddynion i chwi, felly gwnewch chwithau iddynt hwy: canys hyn ywr gyfraith ar proffwydi.
7:12 Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.

7:13 Ewch i mewn trwyr porth cyfyng: canys eang ywr porth, a llydan ywr ffordd sydd yn arwain i ddistryw; a llawer ywr rhai sydd yn myned i mewn trwyddi:
7:13 Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat:

7:14 Oblegid cyfyng ywr porth, a chul ywr ffordd, sydd yn arwain ir bywyd; ac ychydig ywr rhai sydd yn ei chael hi.
7:14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.

7:15 Ymogelwch rhag gau broffwydi, y rhai a ddeuant atoch yng ngwisgoedd defaid, ond oddi mewn bleiddiaid rheibus ydynt hwy.
7:15 Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.

7:16 Wrth eu ffrwythau yr adnabyddwch hwynt. A gasgl rhai rawnwin oddi ar ddrain, neu ffigys oddi ar ysgall?
7:16 Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?

7:17 Felly pob pren da sydd yn dwyn ffrwythau da; ond y pren drwg sydd yn dwyn ffrwythau drwg.
7:17 Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit.

7:18 Ni ddichon pren da ddwyn ffrwythau drwg, na phren drwg ddwyn ffrwythau da.
7:18 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.

7:19 Pob pren heb ddwyn ffrwyth da, a dorrir i lawr, ac a deflir yn tn.
7:19 Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.

7:20 Oherwydd paham, wrth eu ffrwythau yr adnabyddwch hwynt.
7:20 Wherefore by their fruits ye shall know them.

7:21 Nid pob un sydd yn dywedyd wrthyf, Arglwydd, Arglwydd, a ddaw i mewn i deyrnas nefoedd; ond yr hwn sydd yn gwneuthur ewyllys fy Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd.
7:21 Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven.

7:22 Llawer a ddywedant wrthyf yn y dydd hwnnw, Arglwydd, Arglwydd, oni phroffwydasom yn dy enw di? ac oni fwriasom allan gythreuliaid yn dy enw di? ac oni wnaethom wyrthiau lawer yn dy enw di?
7:22 Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?

7:23 Ac yna yr addefaf wrthynt, Nid adnabm chwi erioed: ewch ymaith oddi wrthyf, chwi weithredwyr anwiredd.
7:23 And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.

7:24 Gan hynny pwy bynnag sydd yn gwrando fy ngeiriau hyn, ac yn eu gwneuthur, mi ai cyffelybaf ef i ŵr doeth, yr hwn a adeiladodd ei dŷ ar y graig:
7:24 Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock:

7:25 Ar glaw a ddisgynnodd, ar llifeiriaint a ddaethant, ar gwyntoedd a chwythasant, ac a ruthrasant ar y tŷ hwnnw; ac ni syrthiodd: oblegid sylfaenesid ef ar y graig.
7:25 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock.

7:26 A phob un ar sydd yn gwrando fy ngeiriau hyn, ac heb eu gwneuthur, a gyffelybir i ŵr ffl, yr hwn a adeiladodd ei dŷ ar y tywod:
7:26 And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand:

7:27 Ar glaw a ddisgynnodd, ar llifddyfroedd a ddaethant, ar gwyntoedd a chwythasant, ac a gurasant ar y tŷ hwnnw; ac efe a syrthiodd, ai gwymp a fu fawr.
7:27 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it.

7:28 A bu, wedi ir Iesu orffen y geiriau hyn, y torfeydd a synasant wrth ei ddysgeidiaeth ef:
7:28 And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine:

7:29 Canys yr oedd efe yn eu dysgu hwynt fel un ag awdurdod ganddo, ac nid fel yr ysgrifenyddion.
7:29
For he taught them as one having authority, and not as the scribes.

PENNOD 8
8:1
Ac wedi ei ddyfod ef i waered or mynydd, torfeydd lawer ai canlysasant ef.
8:1 When he was come down from the mountain, great multitudes followed him.

8:2 Ac wele, un gwahanglwyfus a ddaeth, ac ai haddolodd ef, gan ddywedyd, Arglwydd, os mynni, ti a elli fy nglanhau i.
8:2 And, behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.

8:3 Ar Iesu a estynnodd ei law, ac a gyffyrddodd ag ef, gan ddywedyd, Mynnaf, glanhaer di. Ac yn y fan ei wahanglwyf ef a lanhawyd.
8:3 And Jesus put forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed.

8:4 A dywedodd yr Iesu wrtho, Gwl na ddywedych wrth neb, eithr dos, dangos dy hun ir offeiriad, ac offrymar rhodd a orchmynnodd Moses, er tystiolaeth iddynt.
8:4 And Jesus saith unto him, See thou tell no man; but go thy way, show thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, for a testimony unto them.

8:5 Ac wedi dyfod yr Iesu i mewn i Gapernaum, daeth ato ganwriad, gan ddeisyfu arno,
8:5 And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,

8:6 A dywedyd, Arglwydd, y mae fy ngwas yn gorwedd gartref yn glaf or parlys, ac mewn poen ddirfawr.
8:6 And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented.

8:7 Ar Iesu a ddywedodd wrtho. Mi a ddeuaf, ac ai hiachf ef.
8:7 And Jesus saith unto him, I will come and heal him.

8:8 Ar canwriad a atebodd ac a ddywedodd, Arglwydd, nid ydwyf fi deilwng i ddyfod ohonot dan fy nghronglwyd: eithr yn unig dywed y gair, am gwas a iacheir.
8:8 The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed.

8:9 Canys dyn ydwyf finnau dan awdurdod, a chennyf filwyr danaf: a dywedaf wrth hwn, Cerdda, ac efe a ; ac wrth arall, Tyred, ac efe a ddaw; ac wrth fy ngwas, Gwna hyn, ac efe ai gwna.
8:9 For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.

8:10 Ar Iesu pan glybu, a ryfeddodd, ac a ddywedodd wrth y rhai oedd yn canlyn, Yn wir meddaf i chwi, Ni chefais gymaint ffydd, naddo yn yr Israel.
8:10 When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.

8:11 Ac yr ydwyf yn dywedyd i chwi, y daw llawer or dwyrain ar gorllewin, ac a eisteddant gydag Abraham ac Isaac a Jacob yn nheyrnas nefoedd:
8:11 And I say unto you, That many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven.

8:12 Ond plant y deyrnas a deflir ir tywyllwch eithaf: yno y bydd wylofain a rhincian dannedd.
8:12 But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth.

8:13 A dywedodd yr Iesu wrth y canwriad, Dos ymaith; ac megis y credaist, bydded i ti. Ai was a iachawyd yn yr awr honno.
8:13 And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour.

8:14 A phan ddaeth yr Iesu i dŷ Pedr, efe a welodd ei chwegr ef yn gorwedd, ac yn glaf or cryd.
8:14 And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid, and sick of a fever.

8:15 Ac efe a gyffyrddodd i llaw hi; ar cryd ai gadawodd hi: a hi a gododd, ac a wasanaethodd arnynt.
8:15 And he touched her hand, and the fever left her: and she arose, and ministered unto them.

8:16 Ac wedi ei hwyrhau hi, hwy a ddygasant ato lawer o rai cythreulig: ac efe a fwriodd allan yr ysbrydion i air, ac a iachaodd yr holl gleifion;
8:16 When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils: and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick:

8:17 Fel y cyflawnid yr hyn a ddywedasid trwy Eseias y proffwyd, gan ddywedyd, Efe a gymerodd ein gwendid ni, ac a ddug ein clefydau.
8:17 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, Himself took our infirmities, and bare our sicknesses.

8:18 Ar Iesu, pan welodd dorfeydd lawer oi amgylch, a orchmynnodd fyned drosodd ir lan arall.
8:18 Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side.

8:19 A rhyw ysgrifennydd a ddaeth, ac a ddywedodd wrtho, Athro, mi ath ganlynaf i ba le bynnag yr elych.
8:19 And a certain scribe came, and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest.

8:20 Ar Iesu a ddywedodd wrtho, Y mae ffeuau gan y llwynogod, a chan ehediaid y nefoedd nythod; ond gan Fab y dyn nid oes le i roddi ei ben i lawr.
8:20 And Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head.

8:21 Ac un arall oi ddisgyblion a ddywedodd wrtho, Arglwydd, gad imi yn gyntaf fyned a chladdu fy nhad.
8:21 And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father.

8:22 Ar Iesu a ddywedodd wrtho, Canlyn fi; a gad ir meirw gladdu eu meirw.
8:22 But Jesus said unto him, Follow me; and let the dead bury their dead.

8:23 Ac wedi iddo fyned ir llong, ei ddisgyblion ai canlynasant ef.
8:23 And when he was entered into a ship, his disciples followed him.

8:24 Ac wele, bu cynnwrf mawr yn y mr, hyd oni chuddiwyd y llong gan y tonnau: eithr efe oedd yn cysgu.
8:24 And, behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves: but he was asleep.

8:25 Ai ddisgyblion a ddaethant ato, ac ai deffroasant, gan ddywedyd, Arglwydd, cadw ni: darfu amdanom.
8:25 And his disciples came to him, and awoke him, saying, Lord, save us: we perish.

8:26 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Paham yr ydych yn ofnus, O chwi o ychydig ffydd? Yna y cododd efe, ac y ceryddodd y gwyntoedd ar mr; a bu dawelwch mawr.
8:26 And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose, and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm.

8:27 Ar dynion a ryfeddasant, gan ddywedyd, Pa ryw un yw hwn, gan fod y gwyntoedd hefyd ar mr yn ufuddhau iddo!
8:27 But the men marvelled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him!

8:28 Ac wedi ei ddyfod ef ir lan arall, i wlad y Gergesiaid, dau ddieflig a gyfarfuant ag ef, y rhai a ddeuent or beddau, yn dra ffyrnig, fel na allai neb fyned y ffordd honno.
8:28 And when he was come to the other side into the country of the Gergesenes, there met him two possessed with devils, coming out of the tombs, exceeding fierce, so that no man might pass by that way.

8:29 Ac wele, hwy a lefasant, gan ddywedyd, Iesu. Fab Duw, beth sydd i ni a wnelom thi? a ddaethost ti yma in poeni ni cyn yr amser?
8:29 And, behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time?

8:30 Ac yr oedd ymhell oddi wrthynt genfaint o foch lawer, yn pori.
8:30 And there was a good way off from them an herd of many swine feeding.

8:31 Ar cythreuliaid a ddeisyfasant arno, gan ddywedyd, Os bwri ni allan, caniat i ni fyned ymaith ir genfaint foch.
8:31 So the devils besought him, saying, If thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine.

8:32 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Ewch. A hwy wedi myned allan, a aethant ir genfaint foch: ac wele, yr holl genfaint foch a ruthrodd dros y dibyn ir mr, ac a fuant feirw yn y dyfroedd.
8:32 And he said unto them, Go. And when they were come out, they went into the herd of swine: and, behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters.

8:33 Ar meichiaid a ffoesant: ac wedi eu dyfod hwy ir ddinas, hwy a fynegasant bob peth; a pha beth a ddarfuasai ir rhai dieflig.
8:33 And they that kept them fled, and went their ways into the city, and told every thing, and what was befallen to the possessed of the devils.

8:34 Ac wele, yr holl ddinas a ddaeth allan i gyfarfod r Iesu: a phan ei gwelsant, atolygasant iddo ymadael ou cyffiniau hwynt.
8:34
And, behold, the whole city came out to meet Jesus: and when they saw him, they besought him that he would depart out of their coasts.

PENNOD 9
9:1
Ac efe a aeth i mewn ir llong, ac a aeth trosodd, ac a ddaeth iw ddinas ei hun.
9:1 And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city.

9:2 Ac wele, hwy a ddygasant ato ŵr claf or parlys, yn gorwedd mewn gwely: ar Iesu yn gweled eu ffydd hwy, a ddywedodd wrth y claf or parlys. Ha fab, cymer gysur; maddeuwyd i ti dy bechodau.
9:2 And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee.

9:3 Ac wele, rhai or ysgrifenyddion a ddywedasant ynddynt eu hunain, Y mae hwn yn cablu.
9:3 And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.

9:4 A phan welodd yr Iesu eu meddyliau, efe a ddywedodd, Paham y meddyliwch ddrwg yn eich calonnau?
9:4 And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?

9:5 Canys pa un hawsaf ai dywedyd, Maddeuwyd i ti dy bechodau; ai dywedyd, Cyfod, a rhodia?
9:5 For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk?

9:6 Eithr fel y gwypoch fod awdurdod gan Fab y dyn ar y ddaear i faddau pechodau, (yna y dywedodd efe wrth y claf or parlys,) Cyfod, cymer dy wely i fyny, a dos ith dŷ.
9:6 But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house.

9:7 Ac efe a gyfododd, ac a aeth ymaith iw dŷ ei hun.
9:7 And he arose, and departed to his house.

9:8 Ar torfeydd pan welsant, rhyfeddu a wnaethant, a gogoneddu Duw, yr hwn a roesai gyfryw awdurdod i ddymon.
9:8 But when the multitude saw it, they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men.

9:9 Ac fel yr oedd yr Iesu yn myned oddi yno, efe a ganfu ŵr yn eistedd wrth y dollfa, a elwid Mathew, ac a ddywedodd wrtho, Canlyn fi. Ac efe a gyfododd, ac ai canlynodd ef.
9:9 And as Jesus passed forth from thence, he saw a man, named Matthew, sitting at the receipt of custom: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him.

9:10 A bu, ac efe yn eistedd i fwyta yn y tŷ, wele hefyd, publicanod lawer a phechaduriaid a ddaethant ac a eisteddasant gydar Iesu ai ddisgyblion.
9:10 And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples.

9:11 A phan welodd y Phariseaid, hwy a ddywedasant wrth ei ddisgyblion ef, Paham y bwyty eich Athro chwi gydar publicanod ar pechaduriaid?
9:11 And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Master with publicans and sinners?

9:12 A phan glybur Iesu, efe a ddywedodd wrthynt, Nid rhaid ir rhai iach wrth feddyg, ond ir rhai cleifion.
9:12 But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick.

9:13 Ond ewch, a dysgwch pa beth yw hyn, Trugaredd yr ydwyf yn ei ewyllysio, ac nid aberth: canys ni ddeuthum i alw rhai cyfiawn, ond pechaduriaid, i edifeirwch.
9:13 But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.

9:14 Yna y daeth disgyblion Ioan ato, gan ddywedyd, Paham yr ydym ni ar Phariseaid yn ymprydio yn fynych, ond dy ddisgyblion di nid ydynt yn ymprydio?
9:14 Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not?

9:15 Ar Iesu a ddywedodd wrthynt, A all plant yr ystafell briodas alaru tra for priodfab gyda hwynt? ond y dyddiau a ddaw, pan ddyger y priodfab oddi arnynt, ac yna yr ymprydiant.
9:15 And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them? but the days will come, when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast.

9:16 Hefyd, ni ddyd neb lain o frethyn newydd at hen ddilledyn: canys y cyflawniad a dynn oddi wrth y dilledyn, ar rhwyg a wneir yn waeth.
9:16 No man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and the rent is made worse.

9:17 Ac ni ddodant win newydd mewn costrelau hen: os amgen, y costrelau a dyr, ar gwin a red allan, ar costrelau a gollir: eithr gwin newydd a ddodant mewn costrelau newyddion, ac felly y cedwir y ddau.
9:17 Neither do men put new wine into old bottles: else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish: but they put new wine into new bottles, and both are preserved.

9:18 Tra oedd efe yn dywedyd hyn wrthynt, wele, daeth rhyw bennaeth, ac ai haddolodd ef, gan ddywedyd, Bu farw fy merch yr awr hon; eithr tyred, a gosod dy law arni, a byw fydd hi.
9:18 While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live.

9:19 Ar Iesu a gyfododd, ac ai canlynodd ef, ai ddisgyblion.
9:19 And Jesus arose, and followed him, and so did his disciples.

9:20 Ac wele, gwraig y buasai gwaedlif arni ddeuddeng mlynedd, a ddaeth or tu cefn iddo, ac a gyffyrddodd ag ymyl ei wisg ef:
9:20 And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment:

9:21 Canys hi a ddywedasai ynddi ei hun, Os caf yn unig gyffwrdd i wisg ef, iach fyddaf.
9:21 For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole.

9:22 Yna yr Iesu a drodd; a phan ei gwelodd hi, efe a ddywedodd, Ha ferch, bydd gysurus; dy ffydd ath iachaodd. Ar wraig a iachawyd or awr honno.
9:22 But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour.

9:23 A phan ddaeth yr Iesu i dŷr pennaeth, a gweled y cerddorion ar dyrfa yn terfysgu,
9:23 And when Jesus came into the ruler's house, and saw the minstrels and the people making a noise,

9:24 Efe a ddywedodd wrthynt, Ciliwch; canys ni bu farw y llances, ond cysgu y mae hi. A hwy ai gwatwarasant ef.
9:24 He said unto them, Give place: for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn.

9:25 Ac wedi bwrw y dyrfa allan, efe a aeth i mewn, ac a ymaflodd yn ei llaw hi; ar llances a gyfododd.
9:25 But when the people were put forth, he went in, and took her by the hand, and the maid arose.

9:26 Ar gair o hyn a aeth dros yr holl wlad honno.
9:26 And the fame hereof went abroad into all that land.

9:27 A phan oedd yr Iesu yn myned oddi yno, dau ddeillion ai canlynasant ef, gan lefain a dywedyd, Mab Dafydd, trugarha wrthym.
9:27 And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying, and saying, Thou son of David, have mercy on us.

9:28 Ac wedi iddo ddyfod ir tŷ, y deillion a ddaethant ato: ar Iesu a ddywedodd wrthynt, a ydych chwi yn credu y gallaf fi wneuthur hyn? Hwy a ddywedasant wrtho, Ydym, Arglwydd.
9:28 And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord.

9:29 Yna y cyffyrddodd efe u llygaid hwy, gan ddywedyd, Yn l eich ffydd bydded i chwi.
9:29 Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you.

9:30 Au llygaid a agorwyd: ar Iesu a orchmynnodd iddynt trwy fygwth, gan ddywedyd, Gwelwch nas gwypo neb.
9:30 And their eyes were opened; and Jesus straitly charged them, saying, See that no man know it.

9:31 Ond wedi iddynt ymado, hwy ai clodforasant ef trwyr holl wlad honno.
9:31 But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country.

9:32 Ac a hwy yn myned allan, wele, rhai a ddygasant ato ddyn mud, cythreulig.
9:32 As they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with a devil.

9:33 Ac wedi bwrw y cythraul allan, llefarodd y mudan: ar torfeydd a ryfeddasant, gan ddywedyd, Ni welwyd y cyffelyb erioed yn Israel.
9:33 And when the devil was cast out, the dumb spake: and the multitudes marvelled, saying, It was never so seen in Israel.

9:34 Ond y Phariseaid a ddywedasant, Trwy bennaeth y cythreuliaid y mae ef yn bwrw allan gythreuliaid.
9:34 But the Pharisees said, He casteth out devils through the prince of the devils.

9:35 Ar Iesu a aeth o amgylch yr holl ddinasoedd ar trefydd, gan ddysgu yn eu synagogau hwynt, a chan bregethu efengyl y deyrnas, a iachu pob clefyd a phob afiechyd ymhlith y bobl.
9:35 And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people.

9:36 A phan welodd efe y torfeydd, efe a dosturiodd wrthynt, am eu bod wedi blino, au gwasgaru, fel defaid heb ganddynt fugail.
9:36 But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted, and were scattered abroad, as sheep having no shepherd.

9:37 Yna y dywedodd efe wrth ei ddisgyblion, Y cynhaeaf yn ddiau sydd fawr, ond y gweithwyr yn anaml:
9:37 Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the labourers are few;

9:38 Am hynny atolygwch i Arglwydd y cynhaeaf anfon gweithwyr iw gynhaeaf.
9:38
Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers into his harvest.

PENNOD 10
10:1
Ac wedi galw ei ddeuddeg disgybl ato, efe a roddes iddynt awdurdod yn erbyn ysbrydion aflan, iw bwrw hwynt allan, ac i iachu pob clefyd a phob afiechyd.
10:1 And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.

10:2 Ac enwaur deuddeg apostolion ywr rhai hyn: Y cyntaf, Simon, yr hwn a elwir Pedr, ac Andreas ei frawd; Iago mab Sebedeus, ac Ioan ei frawd;
10:2 Now the names of the twelve apostles are these; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother;

10:3 Philip, a Bartholomeus; Thomas, a Mathew y publican; Iago mab Alffeus, a Lebeus, yr hwn a gyfenwid Thadeus;
10:3 Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus;

10:4 Simon y Canaanead, a Jwdas Iscariot, yr hwn hefyd ai bradychodd ef.
10:4 Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him.

10:5 Y deuddeg hyn a anfonodd yr Iesu, ac a orchmynnodd iddynt, gan ddywedyd, Nac ewch i ffordd y Cenhedloedd, ac i ddinas y Samariaid nac ewch i mewn:
10:5 These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not:

10:6 Eithr ewch yn hytrach at gyfrgolledig ddefaid tŷ Israel.
10:6 But go rather to the lost sheep of the house of Israel.

10:7 Ac wrth fyned, pregethwch, gan ddywedyd, Fod teyrnas nefoedd yn nesau.
10:7 And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.

10:8 Iachewch y cleifion, glanhewch y rhai gwahanglwyfus, cyfodwch y meirw, bwriwch allan gythreuliaid: derbyniasoch yn rhad, rhoddwch yn rhad.
10:8 Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give.

10:9 Na feddwch aur, nac arian, nac efydd ich pyrsau;
10:9 Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses,

10:10 Nac ysgrepan ir daith, na dwy bais, nac esgidiau, na ffon: canys teilwng ir gweithiwr ei fwyd.
10:10 Nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves: for the workman is worthy of his meat.

10:11 Ac i ba ddinas bynnag neu dref yr eloch, ymofynnwch pwy sydd deilwng ynddi; ac yno trigwch hyd onid eloch ymaith.
10:11 And into whatsoever city or town ye shall enter, inquire who in it is worthy; and there abide till ye go thence.

10:12 A phan ddeloch i dŷ, cyferchwch well iddo.
10:12 And when ye come into an house, salute it.

10:13 Ac os bydd y tŷ yn deilwng, deued eich tangnefedd arno: ac oni bydd yn deilwng, dychweled eich tangnefedd atoch.
10:13 And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you.

10:14 A phwy bynnag nich derbynio chwi, ac ni wrandawo eich geiriau, pan ymadawoch or tŷ hwnnw, neu or ddinas honno, ysgydwch y llwch oddi wrth eich traed.
10:14 And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet.

10:15 Yn wir meddaf i chwi, Esmwythach fydd i dir y Sodomiaid ar Gomoriaid yn nydd y farn, nag ir ddinas honno.
10:15 Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.

10:16 Wele, yr ydwyf fi yn eich danfon fel defaid yng nghanol bleiddiaid; byddwch chwithau gall fel y seirff, a diniwed fel y colomennod.
10:16 Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.

10:17 Eithr ymogelwch rhag dynion; canys hwy ach rhoddant chwi i fyny ir cynghorau, ac ach ffrewyllant chwi yn eu synagogau.
10:17 But beware of men: for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues;

10:18 A chwi a ddygir at lywiawdwyr a brenhinoedd om hachos i, er tystiolaeth iddynt hwy ac ir Cenhedloedd.
10:18 And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles.

10:19 Eithr pan ych rhoddant chwi i fyny, na ofelwch pa fodd neu pa beth a lefaroch: canys rhoddir i chwi yn yr awr honno pa beth a lefaroch.
10:19 But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak: for it shall be given you in that same hour what ye shall speak.

10:20 Canys nid chwychwi ywr rhai sydd yn llefaru, ond Ysbryd eich Tad yr hwn sydd yn llefaru ynoch.
10:20 For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you.

10:21 A brawd a rydd frawd i fyny i farwolaeth, a thad ei blentyn: a phlant a godant i fyny yn erbyn eu rhieni, ac a barant eu marwolaeth hwynt.
10:21 And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child: and the children shall rise up against their parents, and cause them to be put to death.

10:22 A chas fyddwch gan bawb er mwyn fy enw i: ond yr hwn a barhao hyd y diwedd, efe fydd cadwedig.
10:22 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that endureth to the end shall be saved.

10:23 A phan ych erlidiant yn y ddinas hon, ffowch i un arall: canys yn wir y dywedaf wrthych, Na orffennwch ddinasoedd Israel, nes dyfod Mab y dyn.
10:23 But when they persecute you in this city, flee ye into another: for verily I say unto you, Ye shall not have gone over the cities of Israel, till the Son of man be come.

10:24 Nid ywr disgybl yn uwch nai athro, nar gwas yn uwch nai arglwydd.
10:24 The disciple is not above his master, nor the servant above his lord.

10:25 Digon ir disgybl fod fel ei athro, ar gwas fel ei arglwydd. Os galwasant berchen y tŷ yn Beelsebub, pa faint mwy ei dylwyth ef?
10:25 It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household?

10:26 Am hynny nac ofnwch hwynt: oblegid nid oes dim cuddiedig, ar nas datguddir; na dirgel, ar nas gwybyddir.
10:26 Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known.

10:27 Yr hyn yr ydwyf yn ei ddywedyd wrthych chwi yn y tywyllwch, dywedwch yn y goleuni: ar hyn a glywch yn y glust, pregethwch ar bennaur tai.
10:27 What I tell you in darkness, that speak ye in light: and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops.

10:28 Ac nac ofnwch rhag y rhai a laddant y corff, ac ni allant ladd yr enaid; eithr yn hytrach ofnwch yr hwn a ddichon ddistrywio enaid a chorff yn uffern.
10:28 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell.

10:29 Oni werthir dau aderyn y to er ffyrling? ac ni syrth un ohonynt ar y ddaear heb eich Tad chwi.
10:29 Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father.

10:30 Ac y mae, ie, holl wallt eich pen wedi eu cyfrif.
10:30 But the very hairs of your head are all numbered.

10:31 Nac ofnwch gan hynny: chwi a delwch fwy na llawer o adar y to.
10:31 Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows.

10:32 Pwy bynnag gan hynny am cyffeso i yng ngŵydd dynion, minnau ai cyffesaf yntau yng ngŵydd fy Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd:
10:32 Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven.

10:33 A phwy bynnag am gwado i yng ngŵydd dynion, minnau ai gwadaf yntau yng ngŵydd fy Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd.
10:33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven.

10:34 Na thybygwch fy nyfod i ddanfon tangnefedd ar y ddaear: ni ddeuthum i ddanfon tangnefedd, ond cleddyf.
10:34 Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword.

10:35 Canys mi a ddeuthum i osod dyn i ymrafaelio yn erbyn ei dad, ar ferch yn erbyn ei mam, ar waudd yn erbyn ei chwegr.
10:35 For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law.

10:36 A gelynion dyn rydd tylwyth ei dŷ ei hun.
10:36 And a man's foes shall be they of his own household.

10:37 Yr hwn sydd yn carum tad neu fam yn fwy na myfi, nid yw deilwng ohonof fi: ar neb sydd yn caru mab neu ferch yn fwy na myfi, nid yw deilwng ohonof fi.
10:37 He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.

10:38 Ar hwn nid yw yn cymryd ei groes, ac yn canlyn ar fy l i, nid yw deilwng ohonof fi.
10:38 And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.

10:39 Y neb sydd yn cael ei einioes, ai cyll: ar neb a gollo ei einioes om plegid i, ai caiff hi.
10:39 He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it.

10:40 Y neb sydd yn eich derbyn chwi, sydd yn fy nerbyn i; ar neb sydd yn fy nerbyn i, sydd yn derbyn yr hwn am danfonodd i.
10:40 He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me.

10:41 Y neb sydd yn derbyn proffwyd yn enw proffwyd, a dderbyn wobr proffwyd; ar neb sydd yn derbyn un cyfiawn yn enw un cyfiawn, a dderbyn wobr un cyfiawn.
10:41 He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward; and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward.

10:42 A phwy bynnag a roddo iw yfed i un or rhai bychain hyn ffiolaid o ddwfr oer yn unig yn enw disgybl, yn wir meddaf i chwi, Ni chyll efe ei wobr.
10:42
And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward.

PENNOD 11
11:1 A bu, pan orffennodd yr Iesu orchymyn iw ddeuddeg disgybl, efe a aeth oddi yno i ddysgu ac i bregethu yn eu dinasoedd hwy.
11:1 And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities.

11:2 A Ioan, pan glybu yn y carchar weithredoedd Crist, wedi danfon dau oi ddisgyblion,
11:2 Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples,

11:3 A ddywedodd wrtho, Ai tydi ywr hwn sydd yn dyfod, ai un arall yr ydym yn ei ddisgwyl?
11:3 And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another?

11:4 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, Ewch, a mynegwch i Ioan y pethau a glywch ac a welwch.
11:4 Jesus answered and said unto them, Go and show John again those things which ye do hear and see:

11:5 Y maer deillion yn gweled eilwaith, ar cloffion yn rhodio, ar cleifion gwahanol wedi eu glanhau, ar byddariaid yn clywed; y maer meirw yn cyfodi, ar tlodion yn cael pregethu yr efengyl iddynt.
11:5 The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them.

11:6 A dedwydd ywr hwn ni rwystrir ynof fi.
11:6 And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.

11:7 Ac a hwy yn myned ymaith, yr Iesu a ddechreuodd ddywedyd wrth y bobloedd am Ioan. Pa beth yr aethoch allan ir anialwch i edrych amdano? ai corsen yn ysgwyd gan wynt?
11:7 And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind?

11:8 Eithr pa beth yr aethoch allan iw weled? ai dyn wedi ei wisgo dillad esmwyth? wele, y rhai sydd yn gwisgo dillad esmwyth, mewn tai brenhinoedd y maent.
11:8 But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? behold, they that wear soft clothing are in kings' houses.

11:9 Eithr pa beth yr aethoch allan iw weled? ai proffwyd? ie, meddaf i chwi, a mwy na phroffwyd:
11:9 But what went ye out for to see? A prophet? yea, I say unto you, and more than a prophet.

11:10 Canys hwn ydyw efe am yr hwn yr ysgrifennwyd, Wele, yr ydwyf fi yn anfon fy nghennad o flaen dy wyneb, yr hwn a baratoa dy ffordd oth flaen.
11:10 For this is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.

11:11 Yn wir meddaf i chwi, Ymhlith plant gwragedd, ni chododd neb mwy nag Ioan Fedyddiwr: er hynny yr hwn sydd leiaf yn nheyrnas nefoedd, sydd fwy nag ef.
11:11 Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not risen a greater than John the Baptist: notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he.

11:12 Ac o ddyddiau Ioan Fedyddiwr hyd yn awr, yr ydys yn treisio teyrnas nefoedd, a threiswyr sydd yn ei chipio hi.
11:12 And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force.

11:13 Canys yr holl broffwydi ar gyfraith a brofiwydasant hyd Ioan.
11:13 For all the prophets and the law prophesied until John.

11:14 Ac os ewyllysiwch ei dderbyn, efe yw Eleias, yr hwn oedd ar ddyfod.
11:14 And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come.

11:15 Y neb sydd ganddo glustiau i wrando, gwrandawed.
11:15 He that hath ears to hear, let him hear.

11:16 Eithr i ba beth y cyffylebaf r genhedlaeth hon? Cyffelyb yw i blant yn eistedd yn y marchnadoedd, ac yn llefain wrth eu cyfeillion,
11:16 But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the markets, and calling unto their fellows,

11:17 Ac yn dywedyd, Canasom bibell i chwi, ac ni ddawnsiasoch; canasom alarnad i chwi, ac ni chwynfanasoch.
11:17 And saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned unto you, and ye have not lamented.

11:18 Canys daeth Ioan heb na bwyta nac yfed; ac meddant, Y mae cythraul ganddo.
11:18 For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a devil.

11:19 Daeth Mab y dyn yn bwyta ac yn yfed, ac meddant, Wele ddyn glwth, ac yfwr gwin, cyfaill publicanod a phechaduriaid. A doethineb a gyfiawnhawyd gan ei phlant ei hun.
11:19 The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children.

11:20 Yna y dechreuodd efe edliw ir dinasoedd yn y rhai y gwnaethid y rhan fwyaf oi weithredoedd nerthol ef, am nad edifarhasent:
11:20 Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not:

11:21 Gwae di, Chorasin! gwae di, Beth-saida! canys pe gwnelsid yn Nhyrus a Sidon y gweithredoedd nerthol a wnaethpwyd ynoch chwi, hwy a edifarhasent er ys talm mewn sachliain a lludw.
11:21 Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.

11:22 Eithr meddaf i chwi, Esmwythach fydd i Dyrus a Sidon yn nydd y farn, nag i chwi.
11:22 But I say unto you, It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment, than for you.

11:23 A thydi, Capernaum, yr hon a ddyrchafwyd hyd y nef, a dynnir i lawr hyd yn uffern: canys pe gwnelsid yn Sodom y gweithredoedd nerthol a wnaethpwyd ynot ti, hi a fuasai yn aros hyd heddiw.
11:23 And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day.

11:24 Eithr yr ydwyf yn dywedyd i chwi, Y bydd esmwythach i dir Sodom yn nydd y farn, nag i ti.
11:24 But I say unto you, That it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee.

11:25 Yr amser hwnnw yr atebodd yr Iesu, ac y dywedodd, I ti yr ydwyf yn diolch, O Dad, Arglwydd nef a daear, am i ti guddior pethau hyn rhag y doethion ar rhai deallus, au datguddio ohonot i rai bychain:
11:25 At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes.

11:26 Ie, O Dad, canys felly y rhyngodd fodd i ti.
11:26 Even so, Father: for so it seemed good in thy sight.

11:27 Pob peth a roddwyd i mi gan fy Nhad: ac nid edwyn neb y Mab ond y Tad; ac nid edwyn neb y Tad ond y Mab, ar hwn yr ewyllysior Mab ei ddatguddio iddo;,
11:27 All things are delivered unto me of my Father: and no man knoweth the Son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him.

11:28 Deuwch ataf fi bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog, a mi a esmwythaf arnoch.
11:28 Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.

11:29 Cymerwch fy iau arnoch, a dysgwch gennyf; canys addfwyn ydwyf, a gostyngedig o galon: a chwi a gewch orffwystra ich eneidiau:
11:29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.

11:30 Canys fy iau sydd esmwyth, am baich sydd ysgafn.
11:30
For my yoke is easy, and my burden is light.

PENNOD 12
12:1
Yr amser hwnnw yr aeth yr Iesu ar y dydd Saboth trwyr ŷd: ac yr oedd chwant bwyd ar ei ddisgyblion, a hwy a ddechreuasant dynnu tywys, a bwyta.
12:1 At that time Jesus went on the sabbath day through the corn; and his disciples were an hungred, and began to pluck the ears of corn, and to eat.

12:2 A phan welodd y Phariseaid, hwy a ddywedasant wrtho, Wele, y mae dy ddisgyblion yn gwneuthur yr hyn nid yw rydd ei wneuthur ar y Saboth.
12:2 But when the Pharisees saw it, they said unto him, Behold, thy disciples do that which is not lawful to do upon the sabbath day.

12:3 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Oni ddarllenasoch pa beth a wnaeth Dafydd, pan oedd chwant bwyd arno ef, ar rhai oedd gydag ef?
12:3 But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was an hungred, and they that were with him;

12:4 Pa fodd yr aeth efe i mewn i dŷ Dduw, ac y bwytaodd y bara gosod, yr hwn nid oedd rydd iddo ei fwyta, nac ir rhai oedd gydag ef, ond yn unig ir offeiriaid?
12:4 How he entered into the house of God, and did eat the showbread, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priests?

12:5 Neu oni ddarllenasoch yn y gyfraith, fod yr offeiriaid ar y Sabothau yn y deml yn halogir Saboth, au bod yn ddigerydd?
12:5 Or have ye not read in the law, how that on the sabbath days the priests in the temple profane the sabbath, and are blameless?

12:6 Eithr yr ydwyf yn dywedyd i chwi, fod yma un mwy nar deml.
12:6 But I say unto you, That in this place is one greater than the temple.

12:7 Ond pe gwybuasech beth yw hyn, Trugaredd a ewyllysiaf, ac nid aberth, ni farnasech chwi yn erbyn y rhai diniwed.
12:7 But if ye had known what this meaneth, I will have mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless.

12:8 Canys Arglwydd ar y Saboth hefyd yw Mab y dyn.
12:8 For the Son of man is Lord even of the sabbath day.

12:9 Ac wedi iddo ymadael oddi yno, efe a aeth iw synagog hwynt.
12:9 And when he was departed thence, he went into their synagogue:

12:10 Ac wele, yr oedd dyn a chanddo law wedi gwywo. A hwy a ofynasant iddo, gan ddywedyd, Ai rhydd iachu ar y Sabothau? fel y gallent achwyn arno.
12:10 And, behold, there was a man which had his hand withered. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the sabbath days? that they might accuse him.

12:11 Ac efe a ddywedodd wrthynt. Pa ddyn ohonoch fydd a chanddo un ddafad, ac o syrth honno mewn pwll ar y dydd Saboth, nid ymeifl ynddi, ai chodi allan?
12:11 And he said unto them, What man shall there be among you, that shall have one sheep, and if it fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out?

12:12 Pa faint gwell gan hynny ydyw dyn na dafad? Felly rhydd yw gwneuthur yn dda ar y Sabothau.
12:12 How much then is a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the sabbath days.

12:13 Yna y dywedodd efe wrth y dyn, Estyn dy law. Ac efe ai hestynnodd; a hi a wnaed yn iach, fel y llall.
12:13 Then saith he to the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it forth; and it was restored whole, like as the other.

12:14 Yna yr aeth y Phariseaid allan, ac a ymgyngorasant yn ei erbyn ef, pa fodd y difethent ef.
12:14 Then the Pharisees went out, and held a council against him, how they might destroy him.

12:15 Ar Iesu gan wybod, a giliodd oddi yno; a thorfeydd lawer ai canlynasant ef, ac efe au hiachaodd hwynt oll;
12:15 But when Jesus knew it, he withdrew himself from thence: and great multitudes followed him, and he healed them all;

12:16 Ac a orchmynnodd iddynt, na wnaent ef yn gyhoedd:
12:16 And charged them that they should not make him known:

12:17 Fel y cyflawnid yr hyn a ddywedasid trwy Eseias y proffwyd, gan ddywedyd,
12:17 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying,

12:18 Wele fy ngwasanaethwr, yr hwn a ddewisais; fy anwylyd, yn yr hwn y mae fy enaid yn fodlon: gosodaf fy ysbryd arno, ac efe a draetha farn ir Cenhedloedd.
12:18 Behold my servant, whom I have chosen; my beloved, in whom my soul is well pleased: I will put my spirit upon him, and he shall show judgment to the Gentiles.

12:19 Nid ymryson efe, ac ni lefain, ac ni chlyw neb ei lais ef yn yr heolydd.
12:19 He shall not strive, nor cry; neither shall any man hear his voice in the streets.

12:20 Corsen ysig nis tyr, a llin yn mygu nis diffydd, hyd oni ddygo efe allan farn i fuddugoliaeth.
12:20 A bruised reed shall he not break, and smoking flax shall he not quench, till he send forth judgment unto victory.

12:21 Ac yn ei enw ef y gobeithiar Cenhedloedd.
12:21 And in his name shall the Gentiles trust.

12:22 Yna y ducpwyd ato un cythreulig, dall, a mud: ac efe ai hiachaodd ef, fel y llefarodd ac y gwelodd y dall a mud.
12:22 Then was brought unto him one possessed with a devil, blind, and dumb: and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw.

12:23 Ar holl dorfeydd a synasant, ac a ddywedasant, Ai hwn yw mab Dafydd?
12:23 And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David?

12:34 Eithr pan glybur Phariseaid, hwy a ddywedasant, Nid yw hwn yn bwrw allan gythreuliaid, ond trwy Beelsebub pennaeth y cythreuliaid.
12:24 But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils.

12:25 Ar Iesu yn gwybod eu meddyliau, a ddywedodd wrthynt, pob teyrnas wedi ymrannu yn ei herbyn ei hun, a anghyfanheddir; a phob dinas neu dy wedi ymrannu yn ei erbyn ei hun, ni saif.
12:25 And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:

12:26 Ac os Satan a fwrw allan Satan, efe a ymrannodd yn ei erbyn ei hun: pa wedd gan hynny y saif ei deyrnas ef?
12:26 And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand?

12:27 Ac os trwy Beelsebub yr ydwyf fi yn bwrw allan gythreuliaid, trwy bwy y mae eich plant chwi yn eu bwrw hwynt allan? am hynny y byddant hwy yn farnwyr arnoch chwi.
12:27 And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges.

12:28 Eithr os ydwyf fi yn bwrw allan gythreuliaid trwy Ysbryd Duw, yna y daeth Teyrnas Dduw atoch.
12:28 But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you.

12:29 Neu, pa fodd y dichon neb fyned i mewn i dŷ un cadarn, a llwyr ysbeilio ei ddodrefn ef, oddieithr iddo yn gyntaf rwymor cadarn? ac yna yr ysbeilia efe ei dŷ ef.
12:29 Or else how can one enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he first bind the strong man? and then he will spoil his house.

12:30 Y neb nid yw gyda mi, sydd yn fy erbyn; ar neb nid yw yn casglu gyda mi, sydd yn gwasgaru.
12:30 He that is not with me is against me; and he that gathereth not with me scattereth abroad.

12:31 Am hynny y dywedaf wrthych chwi, Pob pechod a chabledd a faddeuir i ddynion: ond cabledd yn erbyn yr Ysbryd Gln ni faddeuir i ddynion.
12:31 Wherefore I say unto you, All manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men: but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men.

12:32 A phwy bynnag a ddywedo air yn erbyn Mab y dyn, fe a faddeuir iddo: ond pwy bynnag a ddywedo yn erbyn yr Ysbryd Gln, nis maddeuir iddo, nac yn y byd hwn, nac yn y byd a ddaw.
12:32 And whosoever speaketh a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come.

12:33 Naill ai gwnewch y pren yn dda, ai ffrwyth yn dda; ai gwnewch y pren yn ddrwg, ai ffrwyth yn ddrwg: canys y pren a adwaenir wrth ei ffrwyth.
12:33 Either make the tree good, and his fruit good; or else make the tree corrupt, and his fruit corrupt: for the tree is known by his fruit.

12:34 O epil gwiberod, pa wedd y gellwch lefaru pethau da, a chwi yn ddrwg? canys o helaethrwydd y galon y llefarar genau.
12:34 O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh.

12:35 Y dyn da, o drysor dar galon, a ddwg allan bethau da: ar dyn drwg, or trysor drwg, a ddwg allan bethau drwg.
12:35 A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things: and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things.

12:36 Eithr yr ydwyf yn dywedyd wrthych, Mai am bob gair segur a ddywedo dynion, y rhoddant hwy gyfrif yn nydd y farn.
12:36 But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment.

12:37 Canys wrth dy eiriau yth gyfiawnheir, ac wrth dy eiriau yth gondemnir.
12:37 For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.

12:38 Yna yr atebodd rhai or ysgrifenyddion ar Phariseaid, gan ddywedyd, Athro, ni a chwenychem weled arwydd gennyt.
12:38 Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee.

12:39 Ac efe a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, Cenhedlaeth ddrwg a godinebus sydd yn ceisio arwydd; ac arwydd nis rhoddir iddi, ond arwydd y proffwyd Jonas:
12:39 But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas:

12:40 Canys fel y bu Jonas dridiau a thair nos ym mol y morfil, felly y bydd Mab y dyn dridiau a thair nos yng nghalon y ddaear.
12:40 For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.

12:41 Gwŷr Ninefe a gyfodant yn y farn gydar genhedlaeth hon, ac ai condemniant hi; am iddynt hwy edifarhau wrth bregeth Jonas: ac wele fwy na Jonas yma.
12:41 The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they repented at the preaching of Jonas; and, behold, a greater than Jonas is here.

12:42 Brenhines y deau a gyfyd yn y farn gydar genhedlaeth hon, ac ai condemnia hi; am iddi hi ddyfod o eithafoedd y ddaear i glywed doethineb Solomon: ac wele fwy na Solomon yma.
12:42 The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here.

12:43 A phan l yr ysbryd aflan allan o ddyn, efe a rodia ar hyd lleoedd sychion, gan geisio gorffwystra, ac nid yw yn ei gael.
12:43 When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none.

12:44 Yna medd efe. Mi a ddychwelaf im tŷ or lle y deuthum allan. Ac wedi y delo, y mae yn ei gad yn wag, wedi ei ysgubo ai drwsio.
12:44 Then he saith, I will return into my house from whence I came out; and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished.

12:45 Yna y mae efe yn myned, ac yn cymryd gydag ef ei hun saith ysbryd eraill gwaeth nag ef ei hun; ac wedi iddynt fyned i mewn, hwy a gyfanheddant yno: ac y mae diwedd y dyn hwnnw yn waeth nai ddechreuad. Felly y bydd hefyd ir genhedlaeth ddrwg hon.
12:45 Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation.

12:46 Tra ydoedd efe yn llefaru wrth y torfeydd, wele, ei fam ai frodyr oedd yn sefyll allan, yn ceisio ymddiddan ag ef.
12:46 While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him.

12:47 A dywedodd un wrtho, Wele, y mae dy fam di ath frodyr yn sefyll allan, yn ceisio ymddiddan thi.
12:47 Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee.

12:48 Ac efe a atebodd ac a ddywedodd wrth yr hwn a ddywedasai wrtho, Pwy yw fy mam i? a phwy yw fy mrodyr i?
12:48 But he answered and said unto him that told him, Who is my mother? and who are my brethren?

12:49 Ac efe a estynnodd ei law tuag at ei ddisgyblion, ac a ddywedodd, Wele fy mam i, am brodyr i:
12:49 And he stretched forth his hand toward his disciples, and said, Behold my mother and my brethren!

12:50 Canys pwy hynnag a wna ewyllys fy Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd, efe yw fy mrawd i, am chwaer, am mam.
12:50
For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother.

PENNOD 13
13:1 Y dydd hwnnw yr aeth yr Iesu allan or tŷ, ac yr eisteddodd wrth lan y mr.
13:1 The same day went Jesus out of the house, and sat by the sea side.

13:2 A thorfeydd lawer a ymgynullasant ato ef, fel yr aeth efe ir llong, ac yr eisteddodd: ar holl dyrfa a safodd ar y lan.
13:2 And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship, and sat; and the whole multitude stood on the shore.

13:3 Ac efe a lefarodd wrthynt lawer o bethau trwy ddamhegion, gan ddywedyd, Wele, yr heuwr a aeth allan i hau.
13:3 And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow;

13:4 Ac fel yr oedd efe yn hau, peth a syrthiodd ar fin y ffordd; ar adar a ddaethant, ac ai difasant.
13:4 And when he sowed, some seeds fell by the way side, and the fowls came and devoured them up:

13:5 Peth arall a syrthiodd ar greigleoedd, lle ni chawsant fawr ddaear; ac yn y man yr eginasant, gan nad oedd iddynt ddyfnder daear:
13:5 Some fell upon stony places, where they had not much earth: and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth:

13:6 Ac wedi codi yr haul, y poethasant; ac am nad oedd ganddynt wreiddyn, hwy a wywasant.
13:6 And when the sun was up, they were scorched; and because they had no root, they withered away.

13:7 A pheth arall a syrthiodd ymhlith y drain; ar drain a godasant, ac au tagasant hwy.
13:7 And some fell among thorns; and the thorns sprung up, and choked them:

13:8 Peth arall hefyd a syrthiodd mewn tir da, ac a ddygasant ffrwyth, peth ar ei ganfed, arall ar ei dri ugeinfed, arall ar ei ddegfed ar hugain.
13:8 But other fell into good ground, and brought forth fruit, some an hundredfold, some sixtyfold, some thirtyfold.

13:9 Y neb sydd ganddo glustiau i wrando, gwrandawed.
13:9 Who hath ears to hear, let him hear.

13:10 A daeth y disgyblion, ac a ddywediasant wrtho, Paham yr wyt ti yn llefaru wrthynt trwy ddamhegion?
13:10 And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables?

13:11 Ac efe a atebodd ac a ddywedodd wrthynt. Am roddi i chwi wybod dirgelion teyrnas nefoedd, ac ni roddwyd iddynt hwy.
13:11 He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given.

13:12 Oblegid pwy bynnag sydd ganddo, i hwnnw y rhoddir, ac efe a gaiff helaethrwydd: eithr pwy bynnag nid oes ganddo, oddi arno ef y dygir, ie, yr hyn sydd ganddo.
13:12 For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath.

13:13 Am hynny yr ydwyf yn llefaru wrthynt hwy ar ddamhegion: canys a hwy yn gweled, nid ydynt yn gweled, ac yn clywed, nid ydynt yn clywed, nac yn deall.
13:13 Therefore speak I to them in parables: because they seeing see not; and hearing they hear not, neither do they understand.

13:14 Ac ynddynt hwy y cyflawnir proffwydoliaeth Eseias, yr hon sydd yn dywedyd, Gan glywed y clywch, ac ni ddeellwch; ac yn gweled y gwelwch, ac ni chanfyddwch;
13:14 And in them is fulfilled the prophecy of Esaias, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and shall not perceive:

13:15 Canys brasawyd calon y bobl hyn, a hwy a glywsant u clustiau yn drwm, ac a gaeasant eu llygaid; rhag canfod u llygaid, a chlywed u clustiau, a deall r galon, a throi, ac i mi eu hiachu hwynt.
13:15 For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed; lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them.

13:16 Eithr dedwydd yw eich llygaid chwi, am eu bod yn gweled; ach clustiau, am eu bod yn clywed:
13:16 But blessed are your eyes, for they see: and your ears, for they hear.

13:17 Oblegid yn wir y dywedaf i chwi, chwenychu o lawer o broffwydi a rhai cyfiawn weled y pethau a welwch chwi, ac nis gwelsant; a chlywed yr hyn a glywch chwi, ac nis clywsant.
13:17 For verily I say unto you, That many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them.

13:18 Gwrandewch chwithau gan hynny, ddameg yr heuwr.
13:18 Hear ye therefore the parable of the sower.

13:19 Pan glywo neb air y deyrnas, ac heb ei ddeall, y maer drwg yn dyfod, ac yn cipior hyn a heuwyd yn ei galon ef. Dymar hwn a heuwyd ar fin y ffordd.
13:19 When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the way side.

13:20 Ar hwn a heuwyd ar y creigleoedd, ywr hwn sydd yn gwrandor gair, ac yn ebrwydd trwy lawenydd yn ei dderbyn;
13:20 But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it;

13:21 Ond nid oes ganddo wreiddyn ynddo ei him, eithr dros amser y mae: a phan ddelo gorthrymder neu erlid oblegid y gair, yn y fan efe a rwystrir.
13:21 Yet hath he not root in himself, but dureth for a while: for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended.

13:22 Ar hwn a heuwyd ymhlith y drain, ywr hwn sydd yn gwrandor gair; ac y mae gofal y byd hwn, a thwyll cyfoeth, yn tagur gair, ac y mae yn myned yn ddiffrwyth.
13:22 He also that received seed among the thorns is he that heareth the word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful.

13:23 Ond yr hwn a heuwyd yn y tir da, ywr hwn sydd yn gwrandor gair, ac yn ei ddeall; sef yr hwn sydd yn ffrwytho, ac yn dwyn peth ei ganfed, arall ei dri ugeinfed, arall ei ddegfed ar hugain.
13:23 But he that received seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it; which also beareth fruit, and bringeth forth, some an hundredfold, some sixty, some thirty.

13:24 Dameg arall a osododd efe iddynt, gan ddywedyd, Teyrnas nefoedd sydd gyffelyb i ddyn a heuodd had da yn ei faes:
13:24 Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field:

13:25 A thra oedd y dynion yn cysgu, daeth sei elyn ef, ac a heuodd efrau ymhlith y .gwenith, ac a aeth ymaith.
13:25 But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way.

13:26 Ac wedi ir eginyn dyfu, a dwyn ffrwyth, yna yr ymddangosodd yr efrau hefyd.
13:26 But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also.

13:27 A gweision gŵr y tŷ a ddaethant, ac a ddywedasant wrtho, Arglwydd, oni heuaist ti had da yn dy faes? o ba le gan hynny y maer efrau ynddo?
13:27 So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares?

13:28 Yntau a ddywedodd wrthynt, Y gelyn ddyn a wnaeth hyn. Ar gweision a ddywedasant wrtho, A fynni di gan hynny i ni fyned au casglu hwynt?
13:28 He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up?

13:29 Ac efe a ddywedodd, Na fynnaf; rhag i chwi, wrth gasglur efrau, ddiwreiddior gwenith gyda hwynt.
13:29 But he said, Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them.

13:30 Gadewch ir ddau gyd-dyfu hyd y cynhaeaf: ac yn amser y cynhaeaf y dywedaf wrth y medelwyr, Cesglwch yn gyntaf yr efrau, a rhwymwch hwynt yn ysgubau iw llwyr losgi; ond cesglwch y gwenith im hysgubor.
13:30 Let both grow together until the harvest: and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn.

13:31 Dameg arall a osododd efe iddynt, gan ddywedyd, Cyffelyb yw teyrnas nefoedd i ronyn o had mwstard, yr hwn, a gymerodd dyn ac ai heuodd yn ei faes:
13:31 Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field:

13:32 Yr hwn yn wir sydd leiaf or holl hadau; ond wedi iddo dyfu, mwyaf un or llysiau ydyw, ac y mae efe yn myned yn bren; fel y mae adar y nef yn dyfod, ac yn nythu yn ei gangau ef.
13:32 Which indeed is the least of all seeds: but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof.

13:33 Dameg arall a lefarodd efe wrthynt; Cyffelyb yw teyrnas nefoedd i surdoes, yr hwn a gymerodd gwraig, ac ai cuddiodd mewn tri phecaid o flawd, hyd oni surodd y cwbl.
13:33 Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened.

13:34 Hyn oll a lefarodd yr Iesu trwy ddamhegion wrth y torfeydd; ac heb ddameg ni lefarodd efe wrthynt;
13:34 All these things spake Jesus unto the multitude in parables; and without a parable spake he not unto them:

13:35 Fel y cyflawnid yr hyn a ddywedwyd trwyr proffwyd, gan ddywedyd, Agoraf fy ngenau mewn damhegion; mynegaf bethau cuddiedig er pan seiliwyd y byd.
13:35 That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables; I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world.

13:36 Yna yr anfonodd yr Iesu y torfeydd ymaith, ac yr aeth ir tŷ: ai ddisgyblion a ddaethant ato, gan ddywedyd, Eglura i ni ddameg efraur maes.
13:36 Then Jesus sent the multitude away, and went into the house: and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field.

13:37 Ac efe a atebodd ac a ddywedodd, wrthynt, Yr hwn sydd yn haur had da, yw Mab y dyn; !
13:37 He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of man;

13:38 Ar maes ywr byd; ar had da, hwynt-hwy yw plant y deyrnas; ar efrau yw plant y drwg;
13:38 The field is the world; the good seed are the children of the kingdom; but the tares are the children of the wicked one;

13:39 Ar gelyn yr hwn au heuodd hwynt, yw diafol; ar cynhaeaf yw diwedd y byd; ar medelwyr ywr angylion.
13:39 The enemy that sowed them is the devil; the harvest is the end of the world; and the reapers are the angels.

13:40 Megis gan hynny y cynullir yr efrau, ac au llwyr losgir yn tn; felly y bydd yn niwedd y byd hwn
13:40 As therefore the tares are gathered and burned in the fire; so shall it be in the end of this world.

13:41 Mab y dyn a ddenfyn ei angylion, a hwy a gynullant allan oi deyrnas ef yr holl dramgwyddiadau, ar rhai a wnnt anwiredd;
13:41 The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity;

13:42 Ac au bwriant hwy ir ffwrn dn: yno y bydd wylofain a rhincian dannedd.
13:42 And shall cast them into a furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth.

13:43 Yna y llewyrchar rhai cyfiawn fel yr haul, yn nheyrnas eu Tad. Yr hwn sydd ganddo glustiau i wrando, gwrandawed.
13:43 Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear.

13:44 Drachefn, cyffelyb yw teyrnas nefoedd i drysor wedi ei guddio mewn maes; yr hwn wedi i ddyn ei gaffael, ai cuddiodd, ac o lawenydd amdano, sydd yn myned ymaith, ac yn gwerthur hyn oll a fedd, ac yn prynur maes hwnnw.
13:44 Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field; the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field.

13:45 Drachefn, cyffelyb yw teyrnas nefoedd i farchnatawr, yn ceisio perlau teg:
13:45 Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man, seeking goodly pearls:

13:46 Yr hwn wedi iddo gaffael un perl gwerthfawr, a aeth, ac a werthodd gymaint oll ag a feddai, ac ai prynodd ef.
13:46 Who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had, and bought it.

13:47 Drachefn, cyffelyb yw teyrnas nefoedd i rwyd a fwriwyd yn y mr, ac a gasglodd o bob rhyw beth:
13:47 Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind:

13:48 Yr hon, wedi ei llenwi, a ddygasant ir lan, ac a eisteddasant, ac a gasglasant y rhai da mewn llestri, ac a fwriasant allan y rhai drwg.
13:48 Which, when it was full, they drew to shore, and sat down, and gathered the good into vessels, but cast the bad away.

13:49 Felly y bydd yn niwedd y byd: yr angylion a nt allan, ac a ddidolant y rhai drwg o blith y rhai cyfiawn,
13:49 So shall it be at the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the just,

13:50 Ac au bwriant hwy ir ffwrn dn: yno y bydd wylofain a rhincian dannedd.
13:50 And shall cast them into the furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth.

13:51 Iesu a ddywedodd wrthynt, A ddarfu i chwi ddeall hyn oll? Hwythau a ddywedasant wrtho. Do, Arglwydd.
13:51 Jesus saith unto them, Have ye understood all these things? They say unto him, Yea, Lord.

13:52 A dywedodd yntau wrthynt. Am hynny pob ysgrifennydd wedi ei ddysgu i deyrnas nefoedd, sydd debyg i ddyn o berchen tŷ, yr hwn sydd yn dwyn allan oi drysor bethau newydd a hen.
13:52 Then said he unto them, Therefore every scribe which is instructed unto the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which bringeth forth out of his treasure things new and old.

13:53 A bu, wedi ir Iesu orffen y damhegion hyn, efe a ymadawodd oddi yno.
13:53 And it came to pass, that when Jesus had finished these parables, he departed thence.

13:54 Ac efe a ddaeth iw wlad ei hun, ac au dysgodd hwynt yn eu synagog; fel y synnodd arnynt, ac y dywedasant, O ba le y daeth y doethineb hwn, ar gweithredoedd nnerthol ir dyn hwn?
13:54 And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom, and these mighty works?

13:55 Onid hwn yw mab y saer? onid Mair y gelwir ei fam ef? a Iago, a Joses, a Simon, a Jwdas, ei frodyr ef?
13:55 Is not this the carpenter's son? is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joses, and Simon, and Judas?

13:56 Ac onid yw ei chwiorydd ef oll gyda ni? o ba le gan hynny y mae gan hwn y pethau hyn oll?
13:56 And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things?

13:57 A hwy a rwystrwyd ynddo ef. Ar Iesu a ddywedodd wrthynt, Nid yw proffwyd heb anrhydedd, ond yn ei wlad ei hun, ac yn ei dŷ ei hun.
13:57 And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, save in his own country, and in his own house.

13:58 Ac ni wnaeth efe nemor o weithredoedd nerthol yno, oblegid eu hanghrediniaeth hwynt.
13:58
And he did not many mighty works there because of their unbelief.

PENNOD 14
14:1
Y pryd hwnnw y clybu Herod, y tetrarch sn am yr Iesu; .
14:1 At that time Herod the tetrarch heard of the fame of Jesus,

14:2 Ac efe a ddywedodd wrth ei weision, Hwn yw Ioan Fedyddiwr: efe a gyfododd o feirw; ac am hynny y mae nerthoedd yn gweithio ynddo ef.
14:2 And said unto his servants, This is John the Baptist; he is risen from the dead; and therefore mighty works do show forth themselves in him.

14:3 Canys Herod a ddaliasai Ioan, ac ai rhwymasai, ac ai dodasai yng ngharchar, oblegid Herodias, gwraig Phylip ei frawd ef.
14:3 For Herod had laid hold on John, and bound him, and put him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife.

14:4 Canys Ioan a ddywedodd wrtho, Nid cyfreithlon i ti ei chael hi.
14:4 For John said unto him, It is not lawful for thee to have her.

14:5 Ac efe yn ewyllysio ei roddi ef i farwolaeth, a ofnodd y dyrfa; canys hwy ai cymerent ef megis proffwyd.
14:5 And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet.

14:6 Eithr pan gadwyd dydd genedigaeth Herod, y dawnsiodd merch Herodias ger eu bron hwy, ac a ryngodd fodd Herod.
14:6 But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them, and pleased Herod.

14:7 O ba herwydd efe a addawodd, trwy lw, roddi iddi beth bynnag a ofynnai.
14:7 Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask.

14:8 A hithau, wedi ei rhagddysgu gan ei mam, a ddywedodd, Dyro i mi yma ben Ioan Fedyddiwr mewn dysgl.
14:8 And she, being before instructed of her mother, said, Give me here John Baptist's head in a charger.

14:9 Ar brenin a fu drist ganddo: eithr oherwydd y llw, ar rhai a eisteddent gydag ef wrth y ford, efe a orchmynnodd ei roi ef iddi.
14:9 And the king was sorry: nevertheless for the oath's sake, and them which sat with him at meat, he commanded it to be given her.

14:10 Ac efe a anfonodd, ac a dorrodd ben Ioan yn y carchar.
14:10 And he sent, and beheaded John in the prison.

14:11 A ducpwyd ei ben ef mewn dysgl, ac ai rhoddwyd ir llances: a hi ai dug ef iw mam.
14:11 And his head was brought in a charger, and given to the damsel: and she brought it to her mother.

14:12 Ai ddisgyblion ef a ddaethant, ac a gymerasant ei gorff ef, ac ai claddasant; ac a aethant, ac a fynegasant ir Iesu.
14:12 And his disciples came, and took up the body, and buried it, and went and told Jesus.

14:13 A phan glybur Iesu, efe a ymadawodd oddi yno mewn llong i anghyfanheddle or neilitu: ac wedi clywed or torfeydd, hwy ai canlynasant ef ar draed allan or dinasoedd.
14:13 When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart: and when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities.

14:14 Ar Iesu a aeth allan, ac a welodd dyrfa fawr, ac a dosturiodd wrthynt; ac efe a iachaodd eu cleifion hwynt.
14:14 And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick.

14:15 Ac wedi ei myned hi yn hwyr, daeth ei ddisgyblion ato, gan ddywedyd, Y lle sydd anghyfannedd, ar awr a aeth weithian heibio: gollwng y dyrfa ymaith, fel yr elont ir pentrefi, ac y prynont iddynt fwyd.
14:15 And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past; send the multitude away, that they may go into the villages, and buy themselves victuals.

14:16 Ar Iesu a ddywedodd wrthynt, Nid rhaid iddynt fyned ymaith: rhoddwch chwi iddynt beth iw fwyta.
14:16 But Jesus said unto them, They need not depart; give ye them to eat.

14:17 A hwy a ddywedasant wrtho, Nid oes gennym ni yma ond pum torth, a dau bysgodyn.
14:17 And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes.

14:18 Ac efe a ddywedodd, Dygwch hwynt yma i mi.
14:18 He said, Bring them hither to me.

14:19 Ac wedi gorchymyn ir torfeydd eistedd ar y gwelltglas, a chymryd y pum torth ar ddau bysgodyn, efe a edrychodd i fyny tuar nef, ac a fendithiodd, ac a dorrodd; ac a roddes y torthau ir disgyblion, ar disgyblion ir torfeydd.
14:19 And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude.

14:20 A hwynt oll a fwytasant, ac a gawsant en digon: ac a godasant or briwfwyd oedd yng ngweddill, ddeuddeg basgedaid yn llawn.
14:20 And they did all eat, and were filled: and they took up of the fragments that remained twelve baskets full.

14:21 Ar rhai a fwytasent oedd ynghylch pum mil o wŷr, heblaw gwragedd a phlant.
14:21 And they that had eaten were about five thousand men, beside women and children.

14:22 Ac yn y fan y gyrrodd yr Iesu ei ddisgyblion i fyned ir llong, ac i fyned ir lan arall oi flaen ef, tra fyddai efe yn gollwng y torfeydd ymaith.
14:22 And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away.

14:23 Ac wedi iddo ollwng y torfeydd ymaith, efe a esgynnodd ir mynydd wrtho ei him, i weddo: ac wedi ei hwyrhau hi, yr oedd efe yno yn unig.
14:23 And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray: and when the evening was come, he was there alone.

14:24 Ar llong oedd weithian yng nghanol y mr, yn drallodus gan donnau: canys gwynt gwrthwynebus ydoedd.
14:24 But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves: for the wind was contrary.

14:25 Ac yn y bedwaredd wylfa or nos yr aeth yr Iesu atynt, gan rodio ar y mr.
14:25 And in the fourth watch of the night Jesus went unto them, walking on the sea.

14:26 A phan welodd y disgyblion ef yn rhodio ar y mr, dychrynasant, gan ddywedyd, Drychiolaeth ydyw. A hwy a waeddasant rhag ofn.
14:26 And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit; and they cried out for fear.

14:27 Ac yn y man y llefarodd yr Iesu wrthynt, gan ddywedyd, Cymerwch gysur: myfi ydyw; nac ofnwch.
14:27 But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer; it is I; be not afraid.

14:28 A Phedr ai hatebodd, ac a ddywedodd, O Arglwydd, os tydi yw, arch i mi ddyfod atat ar y dyfroedd.
14:28 And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water.

14:29 Ac efe a ddywedodd. Tyred. Ac wedi i Pedr ddisgyn or llong, efe a rodlodd ar y dyfroedd, i ddyfod at yr Iesu.
14:29 And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water, to go to Jesus.

14:30 Ond pan welodd ef y gwynt yn gryf, efe a ofnodd: a phan ddechreuodd suddo, efe a lefodd, gan ddywedyd, Arglwydd, cadw fi.
14:30 But when he saw the wind boisterous, he was afraid; and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me.

14:31 Ac yn y man yr estynnodd yr Iesu ei law, ac a ymaflodd ynddo ef, ac a ddywedodd wrtho, Tydi o ychydig ffydd, paham y petrusaist?
14:31 And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?

14:32 A phan aethant hwy i mewn ir llong, peidiodd y gwynt.
14:32 And when they were come into the ship, the wind ceased.

14:33 A daeth y rhai oedd yn y llong, ac ai haddolasant ef, gan ddywedyd, Yn wir Mab Duw ydwyt ti.
14:33 Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God.

14:34 Ac wedi iddynt fyned trosodd, hwy a ddaethant i dir Gennesaret.
14:34 And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret.

14:35 A phan adnabu gwŷr y fan honno ef, hwy a anfonasant ir holl wlad honno o amgylch, ac a ddygasant ato y rhai oll oedd mewn anhwyl;
14:35 And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased;

14:36 Ac a atolygasant iddo gael cyffwrdd yn unig ag ymyl ei wisg ef: a chynifer ag a gyffyrddodd, a iachawyd.
14:36
And besought him that they might only touch the hem of his garment: and as many as touched were made perfectly whole.

PENNOD 15
15:1
Yna yr ysgrifenyddion ar Phariseaid, y rhai oedd o Jerwsalem, a ddaethant at yr Iesu, gan ddywedyd,
15:1 Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying,

15:2 Paham y mae dy ddisgyblion di yn troseddu traddodiad yr hynafiaid? canys nid ydynt yn golchi eu dwylo pan fwytaont fara.
15:2 Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread.

15:3 Ac efe a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, A phaham yr ydych chwi yn troseddu gorchymyn Duw trwy eich traddodiad chwi?
15:3 But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition?

15:4 Canys Duw a orchmynnodd, gan ddywedyd, Anrhydedda dy dad ath fam: ar hwn a felltithio dad neu fam, lladder ef yn farw.
15:4 For God commanded, saying, Honour thy father and mother: and, He that curseth father or mother, let him die the death.

15:5 Eithr yr ydych chwi yn dywedyd, Pwy bynnag a ddywedo wrth ei dad neu ei fam, Rhodd yw pa beth bynnag y ceit les oddi wrthyf fi, ; ac nid anrhydeddo ei dad neu ei fam, difai fydd.
15:5 But ye say, Whosoever shall say to his father or his mother, It is a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me;

15:6 Ac fel hyn y gwnaethoch orchymyn Duw yn ddirym trwy eich traddodiad eich hun.
15:6 And honour not his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition.

15:7 O ragrithwyr, da y proffwydodd Eseias amdanoch chwi, gan ddywedyd,
15:7 Ye hypocrites, well did Esaias prophesy of you, saying,

15:8 Nesu y maer bobl hyn ataf u genau, am hanrhydeddu u gwefusau; au calon sydd bell oddi wrthyf.
15:8 This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips; but their heart is far from me.

15:9 Eithr yn ofer ym hanrhydeddant i, gan ddysgu gorchmynion dynion yn ddysgeidiaeth.
15:9 But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men.

15:10 Ac wedi iddo alw y dyrfa ato, efe a ddywedodd wrthynt, Clywch, a deellwch.
15:10 And he called the multitude, and said unto them, Hear, and understand:

15:11 Nid yr hyn sydd yn myned i mewn ir genau, sydd yn halogi dyn; ond yr hyn sydd yn dyfod allan or genau, hynny sydd yn halogi dyn.
15:11 Not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this defileth a man.

15:12 Yna y daeth ei ddisgyblion ato, ac a ddywedasant wrtho, A wyddost ti ymrwystro or Phariseaid wrth glywed yr ymadrodd hwn?
15:12 Then came his disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended, after they heard this saying?

15:13 Ac yntau a atebodd ac a ddywedodd, Pob planhigyn yr hwn nis plannodd fy Nhad nefol, a ddiwreiddir.
15:13 But he answered and said, Every plant, which my heavenly Father hath not planted, shall be rooted up.

15:14 Gadewch iddynt: tywysogion deillion ir deillion ydynt. Ac os y dall a dywys y dall, y ddau a syrthiant yn y ffos.
15:14 Let them alone: they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch.

15:15 A Phedr a atebodd ac a ddywedodd wrtho, Eglura i nir ddameg hon.
15:15 Then answered Peter and said unto him, Declare unto us this parable.

15:16 A dywedodd yr Iesu, A ydych chwithau etc heb ddeall?
15:16 And Jesus said, Are ye also yet without understanding?

15:17 Onid ydych chwi yn deall eto, fod yr hyn oll sydd yn myned i mewn ir genau, yn cilio ir bola, ac y bwrir ef allan ir geudy?
15:17 Do not ye yet understand, that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught?

15:18 Eithr y pethau a ddeuant allan or genau, sydd yn dyfod allan or galon; ar pethau hynny a halogant ddyn.
15:18 But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart; and they defile the man.

15:19 Canys or galon y mae meddyliau drwg yn dyfod allan, lladdiadau, torpriodasau, godinebau, lladradau, camdystiolaethau, cablau:
15:19 For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies:

15:20 Dymar pethau sydd yn halogi dyn: eithr bwyta dwylo heb olchi, ni haloga ddyn.
15:20 These are the things which defile a man: but to eat with unwashen hands defileth not a man.

15:21 Ar Iesu a aeth oddi yno, ac a giliodd i dueddau Tyrus a Sidon.
15:21 Then Jesus went thence, and departed into the coasts of Tyre and Sidon.

15:22 Ac wele, gwraig o Ganaan a ddaeth or parthau hynny, ac a lefodd, gan ddywedyd wrtho, Trugarha wrthyf, O Arglwydd, Fab Dafydd: y mae fy merch yn ddrwg ei hwyl gan gythraul.
15:22 And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David; my daughter is grievously vexed with a devil.

15:23 Eithr nid atebodd efe iddi un gair. A daeth ei ddisgyblion ato, ac a atolygasant iddo, gan ddywedyd, Gollwng hi ymaith; canys y mae hi yn llefain ar ein h1.
15:23 But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us.

15:24 Ac efe a atebodd ac a ddywedodd, Nim danfonwyd i ond at ddefaid colledig tŷ Israel.
15:24 But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel.

15:25 Ond hi a ddaeth, ac ai haddolodd ef, gan ddywedyd, Arglwydd, cymorth fi.
15:25 Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me.

15:26 Ac efe a atebodd ac a ddywedodd, Nid da cymryd barar plant, ai fwrw ir cŵn.
15:26 But he answered and said, It is not meet to take the children's bread, and cast it to dogs.

15:27 Hithau a ddywedodd, Gwir yw, Arglwydd: canys y maer cŵn yn bwyta or briwsion sydd yn syrthio oddi ar fwrdd eu harglwyddi.
15:27 And she said, Truth, Lord: yet the dogs eat of the crumbs which fall from their masters' table.

15:28 Yna yr atebodd yr Iesu, ac a ddywedodd wrthi, Ha wraig, mawr yw dy ffydd: bydded i ti fel yr wyt yn ewyllysio. Ai merch a iachawyd or awr honno allan.
15:28 Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith: be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour.

15:29 Ar Iesu a aeth oddi yno, ac a ddaeth gerllaw mr Galilea, ac a esgynnodd ir mynydd, ac a eisteddodd yno.
15:29 And Jesus departed from thence, and came nigh unto the sea of Galilee; and went up into a mountain, and sat down there.

15:30 A daeth ato dorfeydd lawer, a chanddynt gyda hwynt gloffion, deillion, mudion, anafusion, ac eraill lawer: a hwy au bwriasant i lawr wrth draed yr Iesu, ac efe au hiachaodd hwynt:
15:30 And great multitudes came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet; and he healed them:

15:31 Fel y rhyfeddodd y torfeydd, wrth weled y mudion yn llefaru, y rhai anafus yn iach, y cloffion yn rhodio, ar deillion yn gweled: a hwy a ogoneddasant Dduw Israel.
15:31 Insomuch that the multitude wondered, when they saw the dumb to speak, the maimed to be whole, the lame to walk, and the blind to see: and they glorified the God of Israel.

15:32 A galwodd yr Iesu ei ddisgyblion ato, ac a ddywedodd, Yr ydwyf yn tosturio wrth y dyrfa; canys y maent yn aros gyda mi dridiau weithian, ac nid oes ganddynt ddim iw fwyta: ac nid ydwyf yn ewyllysio eu gollwng hwynt ymaith ar eu cythlwng, rhag eu llewygu ar y ffordd.
15:32 Then Jesus called his disciples unto him, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days, and have nothing to eat: and I will not send them away fasting, lest they faint in the way.

15:33 Ai ddisgyblion a ddywedent wrtho, O ba le y caem ni gymaint o fara yn y diffeithwch, fel y digonid tyrfa gymaint?
15:33 And his disciples say unto him, Whence should we have so much bread in the wilderness, as to fill so great a multitude?

15:34 Ar Iesu a ddywedai wrthynt. Pa sawl torth sydd gcnnych? A hwy a ddywedasant, Saith, ac ychydig bysgod bychain.
15:34 And Jesus saith unto them, How many loaves have ye? And they said, Seven, and a few little fishes.

15:35 Ac efe a orchmynnodd ir torfeydd eistedd ar y ddaear.
15:35 And he commanded the multitude to sit down on the ground.

15:36 A chan gymryd y saith dorth, ar pysgod, a diolch, efe au torrodd, ac au rhoddodd iw ddisgyblion, ar disgyblion ir dyrfa.
15:36 And he took the seven loaves and the fishes, and gave thanks, and brake them, and gave to his disciples, and the disciples to the multitude.

15:37 A hwy oll a fwytasant, ac a gawsant eu digon; ac a godasant or briwfwyd oedd yng ngweddill, saith fasgedaid yn llawn.
15:37 And they did all eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets full.

15:38 Ar rhai a fwytasant oedd bedair mil o wŷr, heblaw gwragedd a phlant.
15:38 And they that did eat were four thousand men, beside women and children.

15:39 Ac wedi iddo ollwng y torfeydd ymaith, efe a aeth i long, ac a ddaeth i barthau Magdala.
15:39
And he sent away the multitude, and took ship, and came into the coasts of Magdala.

PENNOD 16
16:1
Ac wedi ir Phariseaid ar Sadwceaid ddyfod ato, ai demtio, hwy a atolygasant iddo ddangos iddynt arwydd or nef.
16:1 The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would show them a sign from heaven.

16:2 Ac efe a atebodd ac a ddywedodd wrthynt. Pan fyddor hwyr, y dywedwch, Tywydd teg; canys y maer wybr yn goch.
16:2 He answered and said unto them, When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red.

16:3 Ar bore, Heddiw drycin; canys y maer wybr yn goch ac yn bruddaidd, O ragrithwyr, chwi a fedrwch ddeall wyneb yr wybren; ac oni fedrwch arwyddion yr amserau?
16:3 And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times?

16:4 Y mae cenhedlaeth ddrwg a godinebus yn ceisio arwydd; ac arwydd nis rhoddir iddi, ond arwydd y proffwyd Jonas. Ac efe au gadawodd hwynt, ac a aeth ymaith.
16:4 A wicked and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them, and departed.

16:5 Ac wedi dyfod ei ddisgyblion ef ir lan arall, hwy a ollyngasent dros gof gymryd bara ganddynt.
16:5 And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread.

16:6 Ar Iesu a ddywedodd wrthynt, Edrychwch ac ymogelwch rhag surdoes y Phariseaid ar Sadwceaid.
16:6 Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees.

16:7 A hwy a ymresymasant yn eu plith eu hunain, gan ddywedyd, Hyn sydd am na chymerasom fara gennym.
16:7 And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread.

16:8 Ar Iesu yn gwybod, a ddywedodd wrthynt, Chwychwi o ychydig ffydd, paham yr ydych yn ymresymu yn eich plith eich hunain, am na chymerasoch fara gyda chwi?
16:8 Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread?

16:9 Onid ydych chwi yn deall eto, nac yn cofio pum torth y pum mil, a pha sawl basgedaid a gymerasoch i fyny?
16:9 Do ye not yet understand, neither remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets ye took up?

16:10 Na saith dorth y pedair mil, a pha sawl cawellaid a gymerasoch i fyny?
16:10 Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?

16:11 Pa fodd nad ydych yn deall, nad am fara y dywedais wrthych, ar ymogelyd rhag surdoes y Phariseaid ar Sadwceaid?
16:11 How is it that ye do not understand that I spake it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees?

16:12 Yna y deallasant na ddywedasai efe am ymogelyd rhag surdoes bara, ond rhag athrawiaeth y Phariseaid ar Sadwceaid.
16:12 Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees.

16:13 Ac wedi dyfod yr Iesu i dueddau Cesarea Philipi, efe a ofynnodd iw ddisgyblion, gan ddywedyd, Pwy y mae dynion yn dywedyd fy mod i, Mab y dyn?
16:13 When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of man am?

16:14 A hwy a ddywedasant, Rhai, mai Ioan Fedyddiwr, a rhai, mai Eleias, ac eraill, mai Jeremeias, neu un or proffwydi.
16:14 And they said, Some say that thou art John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets.

16:15 Efe a ddywedodd wrthynt, Ond pwy meddwch chwi ydwyf fi?
16:15 He saith unto them, But whom say ye that I am?

16:16 A Simon Pedr a atebodd ac a ddywedodd, Ti ywr Crist, Mab y Duw byw.
16:16 And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.

16:17 Ar Iesu gan ateb a ddywedodd wrtho, Gwyn dy fyd di, Simon mab Jona: canys nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti, ond fy Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd.
16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.

16:18 Ac yr ydwyf finnau yn dywedyd i ti, mai ti yw Pedr, ac ar y graig hon yr adeiladaf fy eglwys; a phyrth uffern nis gorchfygant hi.
16:18 And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.

16:19 A rhoddaf i ti agoriadau teyrnas nefoedd: a pha beth bynnag a rwymech ar y ddaear, a fydd rhwymedig yn y nefoedd; a pha beth bynnag a ryddhaech ar y ddaear, a fydd wedi ei ryddhau yn y nefoedd.
16:19 And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.

16:20 Yna y gorchmynnodd efe iw ddisgyblion, na ddywedent i neb mai efe oedd Iesu Grist.
16:20 Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ.

16:21 O hynny allan y dechreuodd yr Iesu ddangos iw ddisgyblion fod yn rhaid iddo fyned i Jerwsalem, a dioddef llawer gan yr henuriaid, ar archoffeiriaid, ar ysgrifenyddion, ai ladd, a chyfodi y trydydd dydd.
16:21 From that time forth began Jesus to show unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day.

16:22 A Phedr, wedi ei gymryd ef ato, a ddechreuodd ei geryddu ef, gan ddywedyd, Arglwydd, trugarha wrthyt dy hun; ni bydd hyn i ti.
16:22 Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall not be unto thee.

16:23 Ac efe a drodd, ac a ddywedodd wrth Pedr, Dos yn fy l i, Satan: rhwystr ydwyt ti i mi: am nad ydwyt yn synied y pethau sydd o Dduw, ond y pethau sydd o ddynion.
16:23 But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art an offence unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men.

16:24 Yna y dywedodd yr Iesu wrth ei ddisgyblion, Os myn neb ddyfod ar fy l i, ymwaded ag ef ei hun, a chyfoded ei groes, a chanlyned fi.
16:24 Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

16:25 Canys pwy bynnag a ewyllysio gadw ei fywyd, ai cyll: a phwy bynnag a gollo ei fywyd om plegid i, ai caiff.
16:25 For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it.

16:26 Canys pa lesd i ddyn, os ennill efe yr holl fyd, a cholli ei enaid ei hun? neu pa beth a rydd dyn yn gyfnewid am ei enaid?
16:26 For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?

16:27 Canys Mab y dyn a ddaw yng ngogoniant ei Dad gydai angylion; ac yna y rhydd efe i bawb yn l ei weithred.
16:27 For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works.

16:28 Yn wir y dywedaf wrthych, Y mae rhai or sawl sydd yn sefyll yma, ar ni phrofant angau, hyd oni welont Fab y dyn yn dyfod yn ei frenhiniaeth.
16:28
Verily I say unto you, There be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.

PENNOD 17
17:1
Ac ar l chwe diwrnod y cymerodd yr Iesu Pedr, ac Iago, ac Ioan ei frawd, ac au dug hwy i fynydd uchel or neilltu;
17:1 And after six days Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart,

17:2 A gweddnewidiwyd ef ger eu bron hwy: i wyneb a ddisgleiriodd fel yr haul, ai ddillad oedd cyn wynned r goleuni.
17:2 And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light.

17:3 Ac wele, Moses ac Eleias a ymddangosodd iddynt, yn ymddiddan ag ef.
17:3 And, behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him.

17:4 A Phedr a atebodd ac a ddywedodd wrth yr Iesu, O Arglwydd, da yw i ni fod yma: os ewyllysi, gwnawn yma dair pabell; un i ti, ac un i Moses, ac un i Eleias.
17:4 Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias.

17:5 Ac efe eto yn llefaru, wele, cwmwl golau au cysgododd hwynt: ac wele, lef or cwmwl, yn dywedyd, Hwn yw fy annwyl Fab, yn yr hwn ym bodlonwyd: gwrandewch arno ef.
17:5 While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.

17:6 A phan glybur disgyblion hynny i hwy a syrthiasant ar eu hwyneb, ac a ofnasant yn ddirfawr.
17:6 And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid.

17:7 A daeth yr Iesu, ac a gyffyrddodd hwynt, ac a ddywedodd, Cyfodwch, ac nac ofnwch.
17:7 And Jesus came and touched them, and said, Arise, and be not afraid.

17:8 Ac wedi iddynt ddyrchafu eu llygaid, ni welsant neb ond yr Iesu yn unig.
17:8 And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only.

17:9 Ac fel yr oeddynt yn disgyn or mynydd, gorchmynnodd yr Iesu iddynt, gan ddywedyd, Na ddywedwch y weledigaeth i neb, hyd oni atgyfodo Mab y dyn o feirw.
17:9 And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen again from the dead.

17:10 Ai ddisgyblion a ofynasant iddo, gan ddywedyd, Paham gan hynny y maer ysgrifenyddion yn dywedyd, fod yn rhaid dyfod o Eleias yn gyntaf?
17:10 And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come?

17:11 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, Eleias yn wir a ddaw yn gyntaf, ac a adfer bob peth.
17:11 And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and restore all things.

17:12 Eithr yr ydwyf fi yn dywedyd i chwi, ddyfod o Eleias eisoes: ac nad adnabuant hwy ef, ond gwneuthur ohonynt iddo beth bynnag a fynasant: felly y bydd hefyd i Fab y dyn ddioddef ganddynt hwy.
17:12 But I say unto you, That Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them.

17:13 Yna y deallodd y disgyblion mai am Ioan Fedyddiwr y dywedasai efe wrthynt.
17:13 Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist.

17:14 Ac wedi eu dyfod hwy at y dyrfa, daeth ato ryw ddyn, ac a ostyngodd iddo ar ei liniau,
17:14 And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying,

17:15 Ac a ddywedodd, Arglwydd, trugarha wrth fy mab, oblegid y mae efe yn lloerig, ac yn flin arno: canys y mae efe yn syrthio yn y tn yn fynych, ac yn y dwfr yn fynych.
17:15 Lord, have mercy on my son: for he is a lunatic, and sore vexed: for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water.

17:16 Ac mi ai dygais ef at dy ddisgyblion di, ac ni allent hwy ei iachu ef.
17:16 And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.

17:17 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd, O genhedlaeth annyddlon a throfaus, pa hyd y byddaf gyda chwi? pa hyd y dioddefaf chwi? dygwch ef yma ataf fi.
17:17 Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me.

17:18 Ar Iesu a geryddodd y cythraul, ac efe a aeth allan ohono: ar bachgen a iachawyd or awr honno.
17:18 And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour.

17:19 Yna y daeth y disgyblion at yr Iesu or neilltu, ac y dywedasant, Paham na allem ni ei fwrw ef allan?
17:19 Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out?

17:20 Ar Iesu a ddywedodd wrthynt, Oblegid eich anghrediniaeth: canys yn wir y dywedaf i chwi, Pe bai gennych ffydd megis gronyn o had mwstard, chwi a ddywedech wrth y mynydd hwn, Symud oddi yma draw; ac etc a symudai: ac ni bydd dim amhosibl i chwi.
17:20 And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.

17:21 Eithr nid r rhywogaeth hyn allan, ond trwy weddi ac ympryd.
17:21 Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting.

17:22 Ac fel yr oeddynt hwy yn aros yng Ngalilea, dywedodd yr Iesu wrthynt, Mab y dyn a draddodir i ddwylo dynion:
17:22 And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be betrayed into the hands of men:

17:23 A hwy ai lladdant; ar trydydd dydd y cyfyd efe. A hwy a aethant yn drist iawn.
17:23 And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry.

17:24 Ac wedi dyfod ohonynt i Gapernaum, y rhai oedd yn derbyn arian y deyrnged a ddaethant at Pedr, ac a ddywedasant, Onid yw eich athro chwi yn talu teyrnged?
17:24 And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute?

17:25 Yntau a ddywedodd, Ydyw. Ac wedi ei ddyfod ef ir tŷ, yr Iesu a achubodd ei flaen ef, gan ddywedyd, Beth yr wyt ti yn ei dybied, Simon? gan bwy y cymer brenhinoedd y ddaear deyrnged neu dreth? gan eu plant eu hun, ynteu gan estroniaid?
17:25 He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?

17:26 Pedr a ddywedodd wrtho, Gan estroniaid. Yr Iesu a ddywedodd wrtho, Gan hynny y maer plant yn rhyddion.
17:26 Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free.

17:27 Er hynny, rhag i ni eu rhwystro hwy, dos ir mr, a bwrw fach, a chymer y pysgodyn a ddl i fyny yn gyntaf; ac wedi iti agoryd ei safn, ti a gei ddarn o arian: cymer hwnnw, a dyro iddynt drosof fi thithau.
17:27
Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee.

PENNOD 18
18:1
Ar yr awr honno y daeth y disgyblion at yr Iesu, gan ddywedyd, Pwy sydd fwyaf yn nheyrnas nefoedd?
18:1 At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven?

18:2 Ar Iesu a alwodd ato fachgennyn, ac ai gosododd yn eu canol hwynt;
18:2 And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them,

18:3 Ac a ddywedodd, Yn wir y dywedaf i chwi, Oddieithr eich troi chwi, ach gwneuthur fel plant bychain, nid ewch chwi ddim i mewn i deyrnas nefoedd.
18:3 And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven.

18:4 Pwy bynnag gan hynny ai gostyngo ei hunan fel y bachgennyn hwn, hwnnw ywr mwyaf yn nheyrnas nefoedd.
18:4 Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven.

18:5 A phwy bynnag a dderbynio gyfryw fachgennyn yn fy enw i, am derbyn i.
18:5 And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me.

18:6 A phwy bynnag a rwystro un or rhai bychain hyn a gredant ynof fi, da fyddai iddo pe crogid maen melin am ei wddf, ai foddi yn eigion y mr.
18:6 But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea.

18:7 Gwaer byd oblegid rhwystrau! canys anghenraid yw dyfod rhwystrau; er hynny gwaer dyn hwnnw drwyr hwn y dawr rhwystr!
18:7 Woe unto the world because of offences! for it must needs be that offences come; but woe to that man by whom the offence cometh!

18:8 Am hynny os dy law neu dy droed ath rwystra, tor hwynt ymaith, thn oddi wrthyt: gwell yw iti fyned i mewn ir bywyd yn gloff, neu yn anafus, nag a chennyt ddwy law, neu ddau droed, dy daflu ir tn tragwyddol.
18:8 Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire.

18:9 Ac os dy lygad ath rwystra, tyn ef allan, thn oddi wrthyt: gwell yw i ti yn unllygeidiog fyned i mewn ir bywyd, nag a dau lygad gennyt dy daflu i dn uffern.
18:9 And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire.

18:10 Edrychwch na ddirmygoch yr un or rhai bychain hyn: canys yr ydwyf yn dywedyd i chwi, fod eu hangylion hwy yn y nefoedd bob amser yn gweled wyneb fy Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd.
18:10 Take heed that ye despise not one of these little ones; for I say unto you, That in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven.

18:11 Canys daeth Mab y dyn i gadwr hyn a gollasid.
18:11 For the Son of man is come to save that which was lost.

18:12 Beth dybygwch chwi? O bydd gan ddyn gant o ddefaid, a myned o un ohonynt ar ddisberod; oni ad efe y namyn un cant, a myned ir mynyddoedd, a cheisior hon a aeth ar ddisberod?
18:12 How think ye? if a man have an hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray?

18:13 Ac os bydd iddo ei chael hi, yn wir meddaf i chwi, y mae yn llawenhau am honno mwy nag am y namyn un cant y rhai nid aethant ar ddisberod.
18:13 And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep, than of the ninety and nine which went not astray.

18:14 Felly nid yw ewyllys eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd, gyfrgollir un or rhai bychain hyn.
18:14 Even so it is not the will of your Father which is in heaven, that one of these little ones should perish.

18:15 Ac os pecha dy frawd ith erbyn, dos, ac argyhoedda ef rhyngot ti ac ef ei hun. Os efe a wrendy arnat, ti a enillaist dy frawd.
18:15 Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.

18:16 Ac os efe ni wrendy, cymer gyda thi eto un neu ddau, fel yng ngenau dau neu dri o dystion y byddo pob gair yn safadwy.
18:16 But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established.

18:17 Ac os efe ni wrendy arnynt hwy, dywed ir eglwys: ac os efe ni wrendy ar yr eglwys chwaith, bydded ef i ti megis yr ethnig ar publican.
18:17 And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as a heathen man and a publican.

18:18 Yn wir meddaf i chwi. Pa bethau bynnag a rwymoch ar y ddaear, fyddant wedi eu rhwymo yn y nef: a pha bethau bynnag a ryddhaoch ar y ddaear, a fyddant wedi eu rhyddhau yn y nef.
18:18 Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.

18:19 Trachefn meddaf i chwi, Os cydsynia dau ohonoch ar y ddaear am ddim oll, beth bynnag ar a ofynnant, efe a wneir iddynt gan fy Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd.
18:19 Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven.

18:20 Canys lle mae dau neu dri wedi ymgynnull yn fy enw i, yno yr ydwyf yn eu canol hwynt.
18:20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.

18:21 Yna y daeth Pedr ato ef, ac a ddywedodd, Arglwydd, pa sawl gwaith y pecha fy mrawd im herbyn, ac y maddeuaf iddo? ai hyd seithwaith?
18:21 Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times?

18:22 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, Nid ydwyf yn dywedyd wrthyt, Hyd seithwaith; ond, Hyd ddengwaith a thri ugain seithwaith.
18:22 Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times: but, Until seventy times seven.

18:23 Am hynny y cyffelybir teyrnas nefoedd i ryw frenin a fynnai gael cyfrif gan ei weision.
18:23 Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants.

18:24 A phan ddechreuodd gyfrif, fe a ddygwyd ato un a oedd yn ei ddyled ef o ddeng mil o dalentau.
18:24 And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him ten thousand talents.

18:25 A chan nad oedd ganddo ddim i dalu, gorchmynnodd ei arglwydd ei werthu ef, ai wraig, ai blant, a chwbl ar a feddai, a thalur ddyled.
18:25 But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made.

18:26 Ar gwas a syrthiodd i lawr, ac ai haddolodd ef, gan ddywedyd, Arglwydd, bydd ymarhous wrthyf, a mi a dalaf i tir cwbl oll.
18:26 The servant therefore fell down, and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all.

18:27 Ac arglwydd y gwas hwnnw a dosturiodd wrtho, ac ai gollyngodd, ac a faddeuodd iddor ddyled.
18:27 Then the lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt.

18:28 Ac wedi myned or gwas hwnnw allan, efe a gafodd un oi gyd-weision, yr hwn oedd yn ei ddyled ef o gan ceiniog: ac efe a ymaflodd ynddo, ac ai llindagodd, gan ddywedyd, tl i mi yr hyn sydd ddyledus arnat.
18:28 But the same servant went out, and found one of his fellowservants, which owed him an hundred pence: and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest.

18:29 Yna y syrthiodd ei gyd-was wrth ei draed ef, ac a ymbiliodd ag ef, gan ddywedyd, Bydd ymarhous wrthyf, a mi a dalaf i tir cwbl oll.
18:29 And his fellowservant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all.

18:30 Ac nis gwnai efe; ond myned ai twrw ef yng ngharchar, hyd oni thalai yr hyn oedd ddyledus.
18:30 And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay the debt.

18:31 A phan welodd ei gyd-weision y pethau a wnaethid, bu ddrwg dros ben ganddynt: a hwy a ddaethant, ac a fynegasant iw harglwydd yr holl bethau a fuasai.
18:31 So when his fellowservants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done.

18:32 Yna ei arglwydd, wedi ei alw ef ato, a ddywedodd wrtho, Ha was drwg, maddeuais i ti yr holl ddyled honno, am iti ymbil mi:
18:32 Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me:

18:33 Ac oni ddylesit tithau drugarhau wrth dy gyd-was, megis y trugarheais innau wrthyt ti?
18:33 Shouldest not thou also have had compassion on thy fellowservant, even as I had pity on thee?

18:34 Ai arglwydd a ddigiodd, ac ai rhoddodd ef ir poenwyr, hyd oni thalai yr hyn oll oedd ddyledus iddo.
18:34 And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him.

18:35 Ac felly y gwna fy Nhad nefol i chwithau, oni faddeuwch och calonnau bob un iw frawd eu camweddau.
18:35
So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses.

PENNOD 19
19:1
A bu, pan orffennodd yr Iesu yr ymadroddion hyn, efe a ymadawodd o Galilea, ac a ddaeth i derfynau Jwdea, tu hwnt ir Iorddonen:
19:1 And it came to pass, that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee, and came into the coasts of Judaea beyond Jordan;

19:2 A thorfeydd lawer ai canlynasant ef; ac efe au hiachaodd hwynt yno.
19:2 And great multitudes followed him; and he healed them there.

19:3 A daeth y Phariseaid ato, gan ei demtio, a dywedyd wrtho, Ai cyfreithlon i ŵr ysgar i wraig am bob achos?
19:3 The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause?

19:4 Ac efe a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, Oni ddarllenasoch, ir hwn au gwnaeth or dechrau, eu gwneuthur hwy yn wryw a benyw?
19:4 And he answered and said unto them, Have ye not read, that he which made them at the beginning made them male and female,

19:5 Ac efe a ddywedodd, Oblegid hyn y gad dyn dad a mam, ac y glŷn wrth ei wraig: ar ddau fyddant yn un cnawd.
19:5 And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall be one flesh?

19:6 Oherwydd paham, nid ydynt mwy yn ddau, ond yn un cnawd. Y peth gan hynny a gysylltodd Duw, nac ysgared dyn.
19:6 Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.

19:7 Hwythau a ddywedasant wrtho. Paham gan hynny y gorchmynnodd Moses roddi llythyr ysgar, ai gollwng hi ymaith?
19:7 They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away?

19:8 Yntau a ddywedodd wrthynt, Moses oherwydd caledrwydd eich calonnau, a oddefodd i chwi ysgar ch gwragedd: eithr or dechrau nid felly yr oedd.
19:8 He saith unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so.

19:9 Ac meddaf i chwi, Pwy bynnag a ysgaro i wraig, ond am odineb, ac a briodo un arall, y mae efe yn torri priodas: ac y maer hwn a briodor hon a ysgarwyd, yn torri priodas.
19:9 And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery.

19:10 Dywedodd ei ddisgyblion wrtho, Os felly y maer achos rhwng gŵr a gwraig, nid da gwreica.
19:10 His disciples say unto him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry.

19:11 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Nid yw pawb yn derbyn y gair hwn, ond y rhai y rhoddwyd iddynt.
19:11 But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given.

19:12 Canys y mae eunuchiaid a aned felly o groth eu mam, ac y mae eunuchiaid a wnaed gan ddynion yn eunuchiaid; ac y mae eunuchiaid au gwnaethant eu hun yn eunuchiaid er mwyn teyrnas nefoedd. Y neb a ddichon ei dderbyn, deibynied.
19:12 For there are some eunuchs, which were so born from their mother's womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.

19:13 Yna y dygwyd ato blant bychain, fel y rhoddai ei ddwylo arnynt, ac y gweddai: ar disgyblion au ceryddodd hwynt.
19:13 Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them.

19:14 Ar Iesu a ddywedodd, Gadewch i blant bychain, ac na waherddwch iddynt ddyfod ataf fi: canys eiddor cyfryw rai yw teyrnas nefoedd.
19:14 But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.

19:15 Ac wedi iddo roddi ei ddwylo arnynt, efe a aeth ymaith oddi yno.
19:15 And he laid his hands on them, and departed thence.

19:16 Ac wele, un a ddaeth, ac a ddywedodd wrtho, Athro da, pa beth da a wnaf, fel y caffwyf fywyd tragwyddol?
19:16 And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?

19:17 Yntau a ddywedodd wrtho, Paham y gelwi fi yn dda? nid da neb ond un, sef Duw: ond os ewyllysi fyned i mewn ir bywyd, cadwr gorchmynion.
19:17 And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.

19:18 Efe a ddywedodd wrtho yntau. Pa rai? Ar Iesu a ddywedodd, Na ladd, Na odineba, Na ladrata, Na ddwg gamdystiolaeth,
19:18 He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness,

19:19 Anrhydedda dy dad ath fam, a chr dy gymydog fel ti dy hun.
19:19 Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

19:20 Y gŵr ieuanc a ddywedodd wrtho, Mi a gedwais y rhai hyn oll om hieuenctid: beth sydd yn eisiau i mi eto?
19:20 The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up: what lack I yet?

19:21 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, Os ewyllysi fod yn berffaith, dos, gwerth yr hyn sydd gennyt, a dyro ir tlodion; a thi a gei drysor yn y nef: a thyred, canlyn fi.
19:21 Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me.

19:22 A phan glybur gŵr ieuanc yr ymadrodd, efe a aeth i ffordd yn drist: canys yr oedd yn berchen da lawer.
19:22 But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for he had great possessions.

19:23 Yna y dywedodd yr Iesu wrth ei ddisgyblion, Yn wir y dywedaf i chwi, mai yn anodd yr goludog i mewn i deyrnas nefoedd.
19:23 Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, That a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven.

19:24 A thrachefn meddaf i chwi, Haws yw i gamel fyned trwy graur nodwydd ddur, nag i oludog fyned i mewn i deyrnas Dduw.
19:24 And again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.

19:25 A phan glybu ei ddisgyblion ef hyn, synnu a wnaethant yn ddirfawr, gan ddywedyd, Pwy gan hynny a all fod yn gadwedig?
19:25 When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved?

19:36 Ar Iesu a edrychodd arnynt, ac a ddywedodd wrthynt, Gyda dynion amhosibl yw hyn; ond gyda Duw pob peth sydd bosibl.
19:26 But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible.

19:27 Yna Pedr a atebodd ac a ddywedodd wrtho, Wele, nyni a adawsom bob peth, ac ath ganlynasom di: beth gan hynny a fydd i ni?
19:27 Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, and followed thee; what shall we have therefore?

19:28 Ar Iesu a ddywedodd wrthynt, Yn wir meddaf i chwi, y cewch chwi, y rhai am canlynasoch i, yn yr adenedigaeth, pan eisteddo Mab y dyn ar orsedd ei ogoniant, eistedd chwithau ar ddeuddeg gorsedd, yn barnu deuddeg llwyth Israel.
19:28 And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

19:29 A phob un ar a adawodd dai neu frodyr, neu chwiorydd, neu dad, neu fam, neu wraig, neu blant, neu diroedd, er mwyn fy enw i, a dderbyn y can cymaint, a bywyd tragwyddol a etifedda efe.
19:29 And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life.

19:30 Ond llawer or rhai blaenaf a fyddant yn olaf, ar rhai olaf yn flaenaf.
19:30
But many that are first shall be last; and the last shall be first.

PENNOD 20
20:1 Canys teyrnas nefoedd sydd debyg i ŵr o berchen tŷ, yr hwn a aeth allan a hi yn dyddhau, i gyflogi gweithwyr iw winllan.
20:1 For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire labourers into his vineyard.

20:2 Ac wedi cytuno r gweithwyr er ceiniog y dydd, efe au hanfonodd hwy iw winllan.
20:2 And when he had agreed with the labourers for a penny a day, he sent them into his vineyard.

20:3 Ac efe a aeth allan ynghylch y drydedd awr, ac a welodd eraill yn sefyll yn segur yn y farchnadfa;
20:3 And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace,

20:4 Ac a ddywedodd wrthynt, Ewch chwithau ir winllan; a pha beth bynnag a fyddo cyfiawn, mi ai rhoddaf i chwi.
20:4 And said unto them; Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way.

20:5 A hwy a aethant ymaith. Ac efe a aeth allan drachefn ynghylch y chweched ar nawfed awr, ac a wnaeth yr un modd.
20:5 Again he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise.

20:6 Ac efe a aeth allan ynghylch yr unfed awr ar ddeg, ac a gafodd eraill yn sefyll yn segur, ac a ddywedodd wrthynt, Paham y sefwch chwi yma ar hyd y dydd yn segur?
20:6 And about the eleventh hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle?

20:7 Dywedasant wrtho, Am na chyflogodd neb nyni. Dywedodd yntau wrthynt, Ewch chwithau ir winllan; a pha beth bynnag fyddo cyfiawn, chwi ai cewch.
20:7 They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard; and whatsoever is right, that shall ye receive.

20:8 A phan aeth hi yn hwyr, arglwydd y winllan a ddywedodd wrth ei oruchwyliwr, Galwr gweithwyr, a dyro iddynt eu cyflog, gan ddechrau or rhai diwethaf hyd y rhai cyntaf.
20:8 So when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the labourers, and give them their hire, beginning from the last unto the first.

20:9 A phan ddaeth y rhai a gyflogasid ynghylch yr unfed awr ar ddeg, hwy a gawsant bob un geiniog.
20:9 And when they came that were hired about the eleventh hour, they received every man a penny.

20:10 A phan ddaeth y rhai cyntaf, hwy a dybiasant y caent fwy; a hwythau a gawsant bob un geiniog.
20:10 But when the first came, they supposed that they should have received more; and they likewise received every man a penny.

20:11 Ac wedi iddynt gael, grwgnach a wnaethant yn erbyn gŵr y tŷ,
20:11 And when they had received it, they murmured against the goodman of the house,

20:12 Gan ddywedyd, Un awr y gweithiodd y rhai olaf hyn, thi au gwnaethost hwynt yn gystal ninnau, y rhai a ddygasom bwys y dydd, ar gwres.
20:12 Saying, These last have wrought but one hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day.

20:13 Yntau a atebodd ac a ddywedodd wrth un ohonynt, Y cyfaill, nid ydwyf yn gwneuthur cam thi: onid er ceiniog y cytunaist a mi?
20:13 But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a penny?

20:14 Cymer yr hyn sydd eiddot, a dos ymaith: yr ydwyf yn ewyllysio rhoddi ir olaf hwn megis i tithau.
20:14 Take that thine is, and go thy way: I will give unto this last, even as unto thee.

20:15 Onid cyfreithlon i mi wneuthur a fynnwyf r eiddof fy hun? neu a ydyw dy lygad di yn ddrwg, am fy mod i yn dda?
20:15 Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil, because I am good?

20:16 Felly y rhai olaf fyddant yn flaenaf, ar rhai blaenaf yn olaf: canys llawer sydd wedi eu galw, ac ychydig wedi eu dewis.
20:16 So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen.

20:17 Ac ar Iesu yn myned i fyny i Jerwsalem, efe a gymerth y deuddeg disgybl or neilltu ar y ffordd, ac a ddywedodd wrthynt,
20:17 And Jesus going up to Jerusalem took the twelve disciples apart in the way, and said unto them,

20:18 Wele, yr ydym ni yn myned i fyny i Jerwsalem; a Mab y dyn a draddodir ir archoffeiriaid ar ysgrifenyddion, a hwy ai condemniant ef i farwolaeth,
20:18 Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death,

20:19 Ac ai traddodant ef ir Cenhedloedd, iw watwar, ac iw fflangellu, ac iw groes-hoelio: ar trydydd dydd efe a atgyfyd.
20:19 And shall deliver him to the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify him: and the third day he shall rise again.

20:20 Yna y daeth mam meibion Sebedeus ato gydai meibion, gan addoli, a deisyf rhyw beth ganddo.
20:20 Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshipping him, and desiring a certain thing of him.

20:21 Ac efe a ddywedodd wrthi. Pa beth a fynni? Dywedodd hithau wrtho, Dywed am gael om dau fab hyn eistedd, y naill ar dy law ddeau, ar llall ar dy law aswy, yn dy frenhiniaeth.
20:21 And he said unto her, What wilt thou? She saith unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left, in thy kingdom.

20:22 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd, Ni wyddoch chwi beth yr ydych yn ei ofyn. A ellwch chwi yfed or cwpan yr ydwyf fi ar yfed ohono, ach bedyddio ar bedydd y bedyddir fi? Dywedasant wrtho, Gallwn.
20:22 But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able.

20:23 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Diau yr yfwch om cwpan, ac ych bedyddir r bedydd ym bedyddir ag ef; eithr eistedd ar fy llaw ddeau ac ar fy llaw aswy, nid eiddof ei roddi; ond ir sawl y darparwyd gan fy Nhad.
20:23 And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father.

20:24 A phan glybur deg hyn, hwy a sorasant wrth y ddau frodyr.
20:24 And when the ten heard it, they were moved with indignation against the two brethren.

20:25 Ar Iesu au galwodd hwynt ato, ac a ddywedodd, Chwi a wyddoch fod penaethiaid y Cenhedloedd yn tra-arglwyddiaethu arnynt, ar rhai mawrion yn tra-awdurdodi arnynt hwy.
20:25 But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them.

20:26 Eithr nid felly y bydd yn eich plith chwi: ond pwy bynnag a fynno fod yn fawr yn eich plith chwi, bydded yn weinidog i chwi;
20:26 But it shall not be so among you: but whosoever will be great among you, let him be your minister;

20:27 A phwy bynnag a fynno fod yn bennaf yn eich plith, bydded yn was i chwi:
20:27 And whosoever will be chief among you, let him be your servant:

20:28 Megis na ddaeth Mab y dyn iw wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roddi ei einioes yn bridwerth dros lawer.
20:28 Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.

20:29 Ac a hwy yn myned allan o Jericho, tyrfa fawr ai canlynodd ef.
20:29 And as they departed from Jericho, a great multitude followed him.

20:30 Ac wele, dau ddeillion yn eistedd ar fin y ffordd, pan glywsant fod yr Iesu yn myned heibio, a lefasant, gan ddywedyd, Arglwydd, fab Dafydd, trugarha wrthym.
20:30 And, behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus passed by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord, thou son of David.

20:31 Ar dyrfa au ceryddodd hwynt, fel y tawent: hwythau a lefasant fwyfwy, gan ddywedyd, Arglwydd, fab Dafydd, trugarha wrthym.
20:31 And the multitude rebuked them, because they should hold their peace: but they cried the more, saying, Have mercy on us, O Lord, thou son of David.

20:32 Ar Iesu a safodd, ac au galwodd hwynt, ac a ddywedodd. Pa beth a ewyllysiwch ei wneuthur ohonof i chwi?
20:32 And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I shall do unto you?

20:33 Dywedasant wrtho, Arglwydd, agoryd ein llygaid ni.
20:33 They say unto him, Lord, that our eyes may be opened.

20:34 Ar Iesu a dosturiodd wrthynt, ac a gyffyrddodd u llygaid: ac yn ebrwydd y cafodd eu llygaid olwg, a hwy ai canlynasant ef.
20:34
So Jesus had compassion on them, and touched their eyes: and immediately their eyes received sight, and they followed him.

PENNOD 21
21:1
A phan ddaethant yn gyfagos i Jerwsalem, au dyfod hwy i Bethffage, i fynydd yr Olewydd, yna yr anfonodd yr Iesu ddau ddisgybl,
21:1 And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples,

21:2 Gan ddywedyd wrthynt, Ewch ir pentref sydd ar eich cyfer, ac yn y man chwi a gewch asen yn rhwym, ac ebol gyda hi: gollyngwch hwynt, a dygwch ataf fi.
21:2 Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me.

21:3 Ac os dywed neb ddim wrthych, dywedwch, Y maen rhaid ir Arglwydd wrthynt: ac yn y man efe au denfyn hwynt.
21:3 And if any man say ought unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them.

21:4 A hyn oll a wnaethpwyd, fel y cyflawnid yr hyn a ddywedasid trwyr proffwyd, yn dywedyd,
21:4 All this was done, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying,

21:5 Dywedwch i ferch Seion, Wele, dy frenin yn dyfod i ti, yn addfwyn, ac yn eistedd ar asen, ac ebol llwdn asen arferol r iau.
21:5 Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass.

21:6 Y disgyblion a aethant, ac a wnaethant fel y gorchmynasair Iesu iddynt.
21:6 And the disciples went, and did as Jesus commanded them,

21:7 A hwy a ddygasant yr asen ar ebol, ac a ddodasant eu dillad arnynt, ac ai gosodasant ef i eistedd ar hynny.
21:7 And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon.

21:8 A thyrfa ddirfawr a daenasant eu dillad ar y ffordd; eraill a dorasant gangau or gwŷdd, ac au taenasant ar hyd y ffordd.
21:8 And a very great multitude spread their garments in the way; others cut down branches from the trees, and strowed them in the way.

21:9 Ar torfeydd, y rhai oedd yn myned or blaen, ar rhai oedd yn dyfod ar 1, a lefasant, gan ddywedyd, Hosanna i fab Dafydd: Bendigedig ywr hwn sydd yn dyfod yn enwr Arglwydd: Hosanna yn y goruchafion.
21:9 And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.

21:10 Ac wedi ei ddyfod ef i mewn i Jerwsalem, y ddinas oll a gynhyrfodd, gan ddywedyd, Pwy yw hwn?
21:10 And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this?

21:11 Ar torfeydd a ddywedasant, Hwn yw Iesu y proffwyd o Nasareth yng Ngalilea.
21:11 And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee.

21:12 Ar Iesu a aeth i mewn i deml Dduw, ac a daflodd allan bawb ar oedd yn gwerthu ac yn prynu yn y deml, ac a ddymchwelodd i lawr fyrddaur newidwyr arian, a chadeiriaur rhai oedd yn gwerthu colomennod:
21:12 And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves,

21:13 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Ysgrifennwyd, tŷ gweddi y gelwir fy nhŷ i; eithr chwi ai gwnaethoch yn ogof lladron.
21:13 And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves.

21:14 A daeth y deillion ar cloffion ato yn y deml; ac efe au hiachaodd hwynt.
21:14 And the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them.

21:15 A phan welodd yr archoffeiriaid ar ysgrifenyddion y rhyfeddodau a wnaethai efe, ar plant yn llefain yn y deml, ac yn dywedyd, Hosanna i fab Dafydd; hwy a lidiasant,
21:15 And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, and saying, Hosanna to the son of David; they were sore displeased,

21:16 Ac a ddywedasant wrtho, A wyt ti yn dywed beth y maer rhai hyn yn ei ddywedyd? Ar Iesu a ddywedodd wrthynt, Ydwyf. Oni ddarllenasoch chwi erioed, O enau plant bychain a rhai yn sugno y perffeithiaist foliant?
21:16 And said unto him, Hearest thou what these say? And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise?

21:17 Ac efe au gadawodd hwynt, ac a aeth allan or ddinas i Fethania, ac a letyodd yno.
21:17 And he left them, and went out of the city into Bethany; and he lodged there.

21:18 Ar bore, fel yr oedd efe yn dychwelyd ir ddinas, yr oedd arno chwant bwyd.
21:18 Now in the morning as he returned into the city, he hungered.

21:19 A phan welodd efe ffigysbren ar y ffordd, efe a ddaeth ato, ac ni chafodd ddim arno, ond dail yn unig: ac efe a ddywedodd wrtho, Na thyfed ffrwyth arnat byth mwyach.
Ac yn ebrwydd y crinodd y ffigysbren.
21:19 And when he saw a fig tree in the way, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow on thee henceforward for ever. And presently the fig tree withered away.

21:20 A phan welodd y disgyblion, hwy a ryfeddasant, gan ddywedyd, Mor ddisymwth y crinodd y ffigysbren!
21:20 And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How soon is the fig tree withered away!

21:21 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, Yn wir meddaf i chwi, Os bydd gennych ffydd, ac neb amau, ni wnewch yn unig hyn a wneuthum i ir ffigysbren, eithr hefyd os dywedwch wrth y mynydd hwn. Coder di i fyny, a bwrier di ir mr; hynny a fydd.
21:21 Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done.

21:22 A pha beth bynnag a ofynnoch mewn gweddi, gan gredu, chwi ai derbyniwch.
21:22 And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.

21:23 Ac wedi ei ddyfod ef ir deml, yr archoffeiriaid a henuriaid y bobl a ddaethant ato, fel yr oedd efe yn athrawiaethu, gan ddywedyd, Trwy ba awdurdod yr wyt ti yn gwneuthur y pethau hyn? a phwy a roddes i ti yr awdurdod hon?
21:23 And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?

21:24 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, Minnau a ofynnaf i chwithau un gair, yr hwn os mynegwch i mi, minnau a fynegaf i chwithau trwy ba awdurdod yr wyf yn gwneuthur y pethau hyn.
21:24 And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one thing, which if ye tell me, I in like wise will tell you by what authority I do these things.

21:25 Bedydd Ioan, o ba le yr oedd? ai or nef, ai o ddynion? A hwy a ymresymasant yn eu plith eu hunain, gan ddywedyd, Os dywedwn, Or nef; efe a ddywed wrthym, Paham gan hynny nas credasoch ef?
21:25 The baptism of John, whence was it? from heaven, or of men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why did ye not then believe him?

21:26 Ond os dywedwn, O ddynion; y mae arnom ofn y bobl: canys y mae pawb yn cymryd Ioan megis proffwyd.
21:26 But if we shall say, Of men; we fear the people; for all hold John as a prophet.

21:27 A hwy a atebasant ir Iesu, ac a ddywedasant, Ni wyddom ni. Ac yntau a ddywedodd wrthynt, Nid wyf finnau yn dywedyd i chwi trwy ba awdurdod yr wyf yn gwneuthur y pethau hyn.
21:27 And they answered Jesus, and said, We cannot tell. And he said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.

21:28 Ond beth dybygwch chwi? Yr oedd gan ŵr ddau fab: ac efe a ddaeth at y cyntaf, ac a ddywedodd, Fy mab, dos, gweithia heddiw yn fy ngwinllan.
21:28 But what think ye? A certain man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to day in my vineyard.

21:29 Ac yntau a atebodd ac a ddywedodd, Nid af: ond wedi hynny efe a edifarhaodd, ac a aeth.
21:29 He answered and said, I will not: but afterward he repented, and went.

21:30 A phan ddaeth efe at yr ail, efe a ddywedodd yr un modd. Ac efe a atebodd ac a ddywedodd, Myfi a af, arglwydd; ac nid aeth efe.
21:30 And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I go, sir: and went not.

21:31 Pa un or ddau a wnaeth ewyllys y tad? Dywedasant wrtho, Y cyntaf. Yr Iesu a ddywedodd wrthynt, Yn wir meddaf i chwi, yr r publicanod ar puteiniaid i mewn i deyrnas Dduw och blaen chwi.
21:31 Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you.

21:32 Canys daeth Ioan atoch yn ffordd cyfiawnder ac ni chredasoch ef; ond y publicanod ar puteiniaid ai credasant ef: chwithau, yn gweled, nid edifarhasoch wedi hynny, fel y credech ef.
21:32 For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not: but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him.

21:33 Clywch ddameg arall. Yr oedd rhyw ddyn o berchen tŷ, yr hwn a blannodd winllan, ac a osododd gae yn ei chylch hi, ac a gloddiodd ynddi winwryf, ac a adeiladodd dŵr, ac ai gosododd hi allan i lafurwyr, ac a aeth oddi cartref.
21:33 Hear another parable: There was a certain householder, which planted a vineyard, and hedged it round about, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country:

21:34 A phan nesaodd amser ffrwythau, efe a ddanfonodd ei weision at y llafurwyr, i dderbyn ei ffrwythau hi.
21:34 And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen, that they might receive the fruits of it.

21:35 Ar llafurwyr a ddaliasant ei weision ef, ac un a gurasant, ac arall a laddasant, ac arall a labyddiasant.
21:35 And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another.

21:36 Trachefn, efe a anfonodd weision eraill, fwy nar rhai cyntaf: a hwy a wnaethant iddynt yr un modd.
21:36 Again, he sent other servants more than the first: and they did unto them likewise.

21:37 Ac yn ddiwethaf oll, efe a anfonodd atynt ei fab ei hun, gan ddywedyd, Hwy a barchant fy mab i.
21:37 But last of all he sent unto them his son, saying, They will reverence my son.

21:38 A phan welodd y llafurwyr y mab, hwy a ddywedasant yn eu plith eu hun, Hwn ywr etifedd; deuwch, lladdwn ef, a daliwn ei etifeddiaeth ef.
21:38 But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and let us seize on his inheritance.

21:39 Ac wedi iddynt ei ddal, hwy ai bwriasant ef allan or winllan, ac ai lladdasant.
21:39 And they caught him, and cast him out of the vineyard, and slew him.

21:40 Am hynny pan ddl arglwydd y winllan, pa beth a wna efe ir llafurwyr hynny?
21:40 When the lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen?

21:41 Hwy a ddywedasant wrtho, Efe a ddifetha yn llwyr y dynion drwg hynny, ac a esyd y winllan i lafurwyr eraill, y rhai a dalant iddor ffrwythau yn en hamserau.
21:41 They say unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons.

21:42 Yr Iesu a ddywedodd wrthynt, Oni ddarllenasoch chwi erioed yn yr ysgrythurau, Y maen a wrthododd yr adeiladwyr, hwn a wnaethpwyd yn ben congl: gan yr Arglwydd y gwnaethpwyd hyn, a rhyfedd yw yn ein golwg ni?
21:42 Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner: this is the Lord's doing, and it is marvellous in our eyes?

21:43 Am hynny meddaf i chwi, Y dygir teyrnas Dduw oddi arnoch chwi, ac ai rhoddir i genedl a ddygo ei ffrwythau.
21:43 Therefore say I unto you, The kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation bringing forth the fruits thereof.

21:44 A phwy bynnag a syrthio ar y maen hwn, efe a ddryllir: ac ar bwy bynnag y syrthio, efe ai ml ef yn chwilfriw.
21:44 And whosoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.

21:45 A phan glybur archoffeiriaid ar Phariseaid ei ddamhegion ef, hwy a wybuant mai amdanynt hwy y dywedai efe.
21:45 And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them.

21:46 Ac a hwy yn ceisio ei ddala, hwy a ofnasant y torfeydd; am eu bod yn ei gymryd ef fel proffwyd.
21:46
But when they sought to lay hands on him, they feared the multitude, because they took him for a prophet.

PENNOD 22
22:1
Ar Iesu a atebodd, ac a lefarodd wrthynt drachefn mewn damhegion, gan ddywedyd,
22:1 And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said,

22:2 Cyffelyb yw teyrnas nefoedd i ryw frenin a wnaeth briodas iw fab,
22:2 The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son,

22:3 Ac a ddanfonodd ei weision i alw y rhai a wahoddasid ir briodas: ac ni fynnent hwy ddyfod.
22:3 And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come.

22:4 Trachefn, efe a anfonodd weision eraill, gan ddywedyd, Dywedwch wrth y rhai a wahoddwyd, Wele, paratoais fy nghinio: fy ychen am pasgedigion a laddwyd, a phob peth sydd barod: deuwch ir briodas.
22:4 Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come unto the marriage.

22:5 A hwy yn ddiystyr ganddynt, a aethant ymaith, un iw faes, ac arall iw fasnach:
22:5 But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise:

22:6 Ar lleill a ddaliasant ei weision ef, ac au hamharchasant, ac au lladdasant.
22:6 And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them.

22:7 A phan glybur hrenin, efe a lidiodd, ac a ddanfonodd ei luoedd, ac a ddinistriodd y lleiddiaid hynny, ac a losgodd eu dinas hwynt.
22:7 But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city.

22:8 Yna efe a ddywedodd wrth ei weision, Yn wir y briodas sydd barod, ond y rhai a wahoddasid nid oeddynt deilwng.
22:8 Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy.

22:9 Ewch gan hynny ir priffyrdd, a chynifer ag a gaffoch, gwahoddwch ir briodas.
22:9 Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage.

22:10 Ar gweision hynny a aethant allan ir priffyrdd, ac a gasglasant ynghyd gynifer oll ag a gawsant, drwg a da: a llanwyd y briodas o wahoddedigion.
22:10 So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests.

22:11 A phan ddaeth y brenin i mewn i weled y gwahoddedigion, efe a ganfu yno ddyn heb wisg priodas amdano:
22:11 And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment:

22:12 Ac efe a ddywedodd wrtho, Y cyfaill, pa fodd y daethost i mewn yma, heb fod gennyt wisg priodas? Ac yntau a aeth yn fud.
22:12 And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless.

22:13 Yna y dywedodd y brenin wrth y gweinidogion, Rhwymwch ei draed ai ddwylo, a chymerwch ef ymaith, a theflwch ir tywyllwch eithaf: yno y bydd wylofain a rhincian dannedd.
22:13 Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness; there shall be weeping and gnashing of teeth.

22:14 Canys llawer sydd wedi eu galw, ac ychydig wedi eu dewis.
22:14 For many are called, but few are chosen.

22:15 Yna yr aeth y Phariseaid, ac a gymerasant gyngor pa fodd y rhwydent ef yn ei ymadrodd.
22:15 Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk.

22:16 A hwy a ddanfonasant ato eu disgyblion ynghyd r Herodianiaid, gan ddywedyd, Athro, ni a wyddom dy fod yn eirwir, ac yn dysgu ffordd Duw mewn gwirionedd, ac nad oes arnat ofal rhag neb: oblegid nid wyt ti yn edrych ar wyneb dynion.
22:16 And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men.

22:17 Dywed i ni gan hynny, Beth yr wyt ti yn ei dybied? Ai cyfreithlon rhoddi teyrnged i Gesar, ai nid yw?
22:17 Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?

22:18 Ond yr Iesu a wybu eu drygioni hwy ac a ddywedodd, Paham yr ydych yn fy nhemtio i, chwi ragrithwyr?
22:18 But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites?

22:19 Dangoswch i mi arian y deyrnged. A hwy a ddygasant ato geiniog:
22:19 Show me the tribute money. And they brought unto him a penny.

22:20 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Eiddo pwy ywr ddelw hon ar argraff?
22:20 And he saith unto them, Whose is this image and superscription?

22:21 Dywedasant wrtho, Eiddo Cesar. Yna y dywedodd wrthynt, Telwch chwithau yr eiddo Cesar i Gesar, ar eiddo Duw i Dduw.
22:21 They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's; and unto God the things that are God's.

22:22 A phan glywsant hwy hyn, rhyfeddu a wnaethant, ai adael ef, a myned i ymaith.
22:22 When they had heard these words, they marvelled, and left him, and went their way.

22:23 Y dydd hwnnw y daeth ato y Sadwceaid, y rhai sydd yn dywedyd nad oes atgyfodiad, ac a ofynasant iddo,
22:23 The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him,

22:24 Gan ddywedyd, Athro, dywedodd Moses, Os bydd marw neb heb iddo blant, prioded ei frawd ei wraig ef, a chyfoded had iw frawd.
22:24 Saying, Master, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.

22:25 Ac yr oedd gyda ni saith o frodyr: ar cyntaf a briododd wraig, ac a fu farw; ac efe heb hiliogaeth iddo, a adawodd ei wraig iw frawd.
22:25 Now there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife, deceased, and, having no issue, left his wife unto his brother:

22:26 Felly hefyd yr ail, ar trydydd, hyd y seithfed.
22:26 Likewise the second also, and the third, unto the seventh.

22:27 Ac yn ddiwethaf oll bu farwr wraig hefyd.
22:27 And last of all the woman died also.

22:28 Yn yr atgyfodiad, gan hynny, gwraig i bwy or saith fydd hi? canys hwynt-hwy oll ai cawsant hi.
22:28 Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven? for they all had her.

22:29 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, Yr ydych yn cyfeiliorni, gan na wyddoch yr ysgrythurau, na gallu Duw.
22:29 Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.

22:30 Oblegid yn yr atgyfodiad nid ydynt nac yn gwreica, nac yn gwra; eithr y maent fel angylion Duw yn y nef.
22:30 For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven.

22:31 Ac am atgyfodiad y meirw, oni ddarllenasoch yr hyn a ddywedwyd wrthych gan Dduw, gan ddywedyd,
22:31 But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,

22:32 Myfi yw Duw Abraham, a Duw Isaac, a Duw Jacob? Nid yw Duw Dduw y rhai meirw, ond y rhai byw.
22:32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living.

22:33 A phan glybur torfeydd hynny, hwy a synasant wrth ei athrawiaeth ef.
22:33 And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine.

22:34 Ac wedi clywed or Phariseaid ddarfod ir Iesu ostegur Sadwceaid, hwy a ymgynullasant ynghyd ir un lle.
22:34 But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together.

22:35 Ac un ohonynt, yr hwn oedd gyfreithiwr, a ofynnodd iddo, gan ei demtio, a dywedyd,
22:35 Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying,

22:36 Athro, pa un ywr gorchymyn mawr yn y gyfraith?
22:36 Master, which is the great commandment in the law?

22:37 Ar Iesu a ddywedodd wrtho, Ceri yr Arglwydd dŷ Dduw th holl galon, ac th holl enaid, ac th holl feddwi.
22:37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.

22:38 Hwn ywr cyntaf, ar gorchymyn mawr.
22:38 This is the first and great commandment.

22:39 Ar ail sydd gyffelyb iddo. Cr dy gymydog fel ti dy hun.
22:39 And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

22:40 Ar y ddau orchymyn hyn y maer holl gyfraith ar profiwydi yn sefyll.
22:40 On these two commandments hang all the law and the prophets.

22:41 Ac wedi ymgasglu or Phariseaid ynghyd, yr Iesu a ofynnodd iddynt,
22:41 While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,

22:42 Gan ddywedyd, Beth a dybygwch chwi am Grist? mab i bwy ydyw? Dywedent wrtho, Mab Dafydd.
22:42 Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The son of David.

22:43 Dywedai yntau wrthynt. Pa fodd gan hynny y mae Dafydd yn yr ysbryd yn ei alw ef yn Arglwydd, gan ddywedyd,
22:43 He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying,

22:44 Dywedodd yr ARGLWYDD wrth fy Arglwydd, Eistedd ar fy neheulaw, hyd oni osodwyf dy elynion yn droedfainc ith draed di?
22:44 The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool?

22:45 Os yw Dafydd gan hynny yn ei alw ef yn Arglwydd, pa fodd y mae efe yn fab iddo?
22:45 If David then call him Lord, how is he his son?

22:46 Ac ni allodd neb ateb gair iddo, ac ni feiddiodd neb or dydd hwnnw allan ymofyn ag ef mwyach.
22:46
And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.

PENNOD 23
23:1
Yna y llefarodd yr Iesu wrth y torfeydd ai ddisgyblion,
23:1 Then spake Jesus to the multitude, and to his disciples,

23:2 Gan ddywedyd, Yng nghadair Moses yr eistedd yr ysgrifenyddion ar Phariseaid.
23:2 Saying, The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat:

23:3 Yr hyn oll gan hynny a ddywedant wrthych am eu cadw, cedwch a gwnewch; eithr yn l eu gweithredoedd na wnewch: canys dywedant, ac nis gwnnt.
23:3 All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do; but do not ye after their works: for they say, and do not.

23:4 Oblegid y maent yn rhwymo beichiau trymion ac anodd eu dwyn, ac yn eu gosod ar ysgwyddau dynion, ond nid ewyllysiant eu syflyd hwy ag un ou bysedd.
23:4 For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders; but they themselves will not move them with one of their fingers.

23:5 Ond y maent yn gwneuthur eu holl weithredoedd er mwyn eu gweled gan ddynion: canys y maent yn gwneuthur yn llydain eu phylacterau, ac yn gwneuthur ymylwaith eu gwisgoedd yn helaeth;
23:5 But all their works they do for to be seen of men: they make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments,

23:6 A charu y maent y lle uchaf mewn gwleddoedd, ar prif gadeiriau yn y synagogau,
23:6 And love the uppermost rooms at feasts, and the chief seats in the synagogues,

23:7 A chyfarch yn y marchnadoedd, au galw gan ddynion. Rabbi, Rabbi.
23:7 And greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, Rabbi.

23:8 Eithr nach galwer chwi Rabbi: canys un yw eich Athro chwi, sef Crist, a chwithau oll brodyr ydych.
23:8 But be not ye called Rabbi: for one is your Master, even Christ; and all ye are brethren.

23:9 Ac na elwch neb yn dad i chwi ar y ddaear: canys un Tad sydd i chwi, yr hwn sydd yn y nefoedd.
23:9 And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven.

23:10 Ac nach galwer yn athrawon: canys un yw eich Athro chwi, sef Crist,
23:10 Neither be ye called masters: for one is your Master, even Christ.

23:11 Ar mwyaf ohonoch a fydd yn weinidog i chwi.
23:11 But he that is greatest among you shall be your servant.

23:12 A phwy bynnag ai dyrchafo ei hun, a ostyngir; a phwy bynnag ai gostyngo ei hun, a ddyrchefir.
23:12 And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted.

23:13 Eithr gwae chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr! canys yr ydych yn cau teyrnas nefoedd o flaen dynion: canys chwi nid ydych yn myned i mewn, ar rhai sydd yn myned i mewn nis gadewch i fyned i mewn.
23:13 But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in.

23:14 Gwae chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr! canys yr ydych y llwyr fwyta tai gwragedd gweddwon, a hynny yn rhith hir weddo: am hynny y derbyniwch farn fwy.
23:14 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows' houses, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation.

23:15 Gwae chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr! canys amgylchu yr ydych y mr ar tir, i wneuthur un proselyt, ac wedi y gwneler, yr ydych yn ei wneuthur ef yn fab uffern, yn ddau mwy na chwi eich hunain.
23:15 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves.

23:16 Gwae chwi, dywysogion deillion! y rhai ydych yn dywedyd, Pwy bynnag a dwng ir deml, nid yw ddim; ond pwy bynnag a dwng i aur y deml, y mae efe mewn dyled.
23:16 Woe unto you, ye blind guides, which say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor!

23:17 Ffyliaid, a deillion: canys pa un sydd fwyaf, yr aur, ai y deml sydd yn sancteiddior aur?
23:17 Ye fools and blind: for whether is greater, the gold, or the temple that sanctifieth the gold?

23:18 A phwy bynnag a dwng ir allor, nid yw ddim; ond pwy bynnag a dyngo ir rhodd sydd arni, y mae efe mewn dyled.
23:18 And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty.

23:19 Ffyliaid, a deillion: canys pa un fwyaf, y rhodd, air allor sydd yn sancteiddio y rhodd?
23:19 Ye fools and blind: for whether is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift?

23:20 Pwy bynnag gan hynny a dwng ir allor, sydd yn tyngu iddi, ac ir hyn oll sydd arni.
23:20 Whoso therefore shall swear by the altar, sweareth by it, and by all things thereon.

23:21 A phwy bynnag a dwng ir deml, sydd yn tyngu iddi, ac ir hwn sydd yn preswylio ynddi.
23:21 And whoso shall swear by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.

23:22 Ar hwn a dwng ir nef, sydd yn tyngu i orseddfainc Duw, ac ir hwn sydd yn eistedd arni.
23:22 And he that shall swear by heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon.

23:23 Gwae chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr! canys yr ydych yn degymur mintys, ar anis, ar cwmin, ac a adsawsoch heibio y pethau trymach or gyfraith, barn, a thrugaredd, a ffydd: rhaid oedd gwneuthur y pethau hyn, ac na adewid y lleill heibio.
23:23 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

23:24 Tywysogion deillion, y rhai ydych yn hidio gwybedyn, ac yn llyncu camel.
23:24 Ye blind guides, which strain at a gnat, and swallow a camel.

23:25 Gwae chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr! canys yr ydych yn glanhaur tu allan ir cwpan ar ddysgl, ac or tu mewn y maent yn llawn o drawsedd ac anghymedroldeb.
23:25 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess.

23:26 Ti Pharisead dall, glanha yn gyntaf yr hyn sydd oddi fewn ir cwpan ar ddysgl, fel y byddo yn ln hefyd yr hyn sydd oddi allan iddynt.
23:26 Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also.

23:27 Gwae chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr! canys tebyg ydych chwi i feddau wedi eu gwynnu, y rhai sydd yn ymddangos yn deg oddi allan, ond oddi mewn sydd yn llawn o esgyrn y meirw, a phob aflendid.
23:27 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness.

23:28 Ac felly chwithau oddi allan ydych yn ymddangos i ddynion yn gyfiawn, ond o fewn yr ydych yn llawn rhagrith ac anwiredd.
23:28 Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity.

23:29 Gwae chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr! canys yr ydych yn adeiladu beddaur proffwydi, ac yn addurno beddaur rhai cyfiawn;
23:29 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous,

23:30 Ac yr ydych yn dywedyd, Pe buasem ni yn nyddiau ein tadau, ni buasem ni gyfranogion hwynt yng ngwaed y proffwydi.
23:30 And say, If we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets.

23:31 Felly yr ydych yn tystiolaethu amdanoch eich hunain, eich bod yn blant ir rhai a laddasant y proffwydi.
23:31 Wherefore ye be witnesses unto yourselves, that ye are the children of them which killed the prophets.

23:32 Cyflawnwch chwithau hefyd fesur eich tadau.
23:32 Fill ye up then the measure of your fathers.

23:33 O seirff, hiliogaeth gwiberod, pa fodd y gellwch ddianc rhag barn uffern?
23:33 Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell?

23:34 Am hynny, wele, yr ydwyf yn anfon atoch broffwydi, a doethion, ac ysgrifenyddion: a rhai ohonynt a leddwch, ac a groeshoeliwch; a rhai ohonynt a ffrewyllwch yn eich synagogau, ac a erlidiwch o dref i dref.
23:34 Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: and some of them ye shall kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute them from city to city:

23:35 Fel y delo arnoch chwi yr holl waed cyfiawn ar a ollyngwyd ar y ddaear, o, waed Abel gyfiawn hyd waed Sachareias fab Baracheias, yr hwn a laddasoch rhwng y deml ar allor.
23:35 That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar.

23:36 Yn wir meddaf i chwi. Daw hyn oll ar y genhedlaeth hon.
23:36 Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation.

23:37 Jerwsalem, Jerwsalem, yr hon wyt yn lladd y proffwydi, ac yn llabyddior rhai a ddanfonir atat, pa sawl gwaith y mynaswn gasglu dy blant ynghyd, megis y casgl ir ei chywion dan ei hadenydd, ac nis mynnech!
23:37 O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not!

23:38 Wele, yr ydys yn gadael eich tŷ i chwi yn anghyfannedd.
23:38 Behold, your house is left unto you desolate.

23:39 Canys meddaf i chwi, Nim gwelwch ar l hyn, hyd oni ddywedoch, Bendigedig ywr hwn sydd yn dyfod yn enwr Arglwydd.
23:39
For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord.

PENNOD 24
24:1
Ar Iesu a aeth allan, ac a ymadawodd or deml: ai ddisgyblion a ddaethant ato, i ddangos iddo adeiladaur deml.
24:1 And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple.

24:2 Ar Iesu a ddywedodd wrthynt, Oni welwch chwi hyn oll?
Yn wir meddaf i chwi, Ni adewir yma garreg ar garreg, ar ni ddatodir.
24:2 And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.

24:3 Ac efe yn eistedd ar fynydd yr Olewydd, y disgyblion a ddaethant ato or neilitu, gan ddywedyd, Mynega i ni, pa bryd y bydd y pethau hyn? a pha arwydd fydd oth ddyfodiad, ac o ddiwedd y byd?
24:3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?

24:4 Ar Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, Edrychwch rhag i neb eich twyllo chwi.
24:4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.

24:5 Canys daw llawer yn fy enw i, gan ddywedyd, Myfi yw Crist; ac a dwyllant lawer.
24:5 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.

24:6 A chwi a gewch glywed am ryfeloedd, a sn am ryfeloedd: gwelwch na chyffroer chwi: canys rhaid yw bod hyn oll; eithr nid ywr diwedd eto.
24:6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.

24:7 Canys cyfyd cenedl yn erbyn cenedl, a theyrnas yn erbyn teyrnas: ac fe fydd newyn, a nodau, a daeargrynfu mewn mannau.
24:7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.

24:8 A dechreuad gofidiau yw hyn oll.
24:8 All these are the beginning of sorrows.

24:9 Yna ych traddodant chwi ich gorthrymu, ac ach lladdant: a chwi a gaseir gan yr holl genhedloedd er mwyn fy enw i.
24:9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.

24:10 Ac yna y rhwystrir llawer, ac y bradychant ei gilydd, ac y casnt ei gilydd.
24:10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.

24:11 A gau broffwydi lawer a godant, ac a dwyllant lawer.
24:11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many.

24:12 Ac oherwydd yr amlha anwiredd, fe a oera cariad llawer.
24:12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.

24:13 Eithr y neb a barhao hyd y diwedd, hwnnw a fydd cadwedig.
24:13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.

24:14 Ar efengyl hon am y deyrnas a bregethir trwyr holl fyd, er tystiolaeth ir holl genhedloedd: ac yna y dawr diwedd.
24:14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.

24:15 Am hynny pan weloch y ffieidd-dra anghyfanheddol, a ddywedwyd trwy Daniel y proffwyd, yn sefyll yn y lle sanctaidd, (y neb a ddarlleno, ystyried;)
24:15 When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)

24:16 Yna y rhai a fyddant yn Jwdea, ffoant ir mynyddoedd.
24:16 Then let them which be in Judaea flee into the mountains:

24:17 Y neb a fyddo ar ben y tŷ, na ddisgynned i gymryd dim allan oi dŷ:
24:17 Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house:

24:18 Ar hwn a fyddo yn y maes, na ddychweled yn ei l i gymryd ei ddillad.
24:18 Neither let him which is in the field return back to take his clothes.

24:19 A gwaer rhai beichiogion, ar rhai yn rhoi bronnau, yn y dyddiau hynny.
24:19 And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!

24:20 Eithr gweddwch na byddo eich ffoedigaeth yn y gaeaf, nac ar y dydd Saboth:
24:20 But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:

24:21 Canys y pryd hwnnw y bydd gorthrymder mawr, y fath ni bu o ddechraur byd hyd yr awr hon, ac ni bydd chwaith.
24:21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.

24:22 Ac oni bai fyrhaur dyddiau hynny, ni fuasai gadwedig un cnawd oll: eithr er mwyn yr etholedigion fe fyrheir y dyddiau hynny.
24:22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.

24:23 Yna os dywed neb wrthych, Wele, llyma Grist, neu llyma; na chredwch.
24:23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.

24:24 Canys cyfyd gau Gristiau, a gau broffwydi, ac a roddant arwyddion mawrion a rhyfeddodau, hyd oni thwyllant, pe byddai bosibl, ie, yr etholedigion.
24:24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall show great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.

24:25 Wele, rhagddywedais i chwi.
24:25 Behold, I have told you before.

24:26 Am hynny, os dywedant wrthych, Wele, y mae efe yn y diffeithwch; nac ewch allan: wele, yn yr ystafelloedd; na chredwch.
24:26 Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.

24:27 Oblegid fel y dawr fellten or dwyrain, ac y tywynna hyd y gorllewin; felly hefyd y bydd dyfodiad Mab y dyn.
24:27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.

24:28 Canys pa le bynnag y byddor gelain, yno yr ymgasgl yr eryrod.
24:28 For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.

24:29 Ac yn y fan wedi gorthrymder y dyddiau hynny, y tywyllir yr haul, ar lleuad ni rydd ei goleuni, ar sr a syrth or nef, a nerthoedd y nefoedd a ysgydwir.
24:29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:

24:30 Ac yna yr ymddengys arwydd Mab y dyn yn y nef: ac yna y galara holl lwythau y ddaear; a hwy a welant Fab y dyn yn dyfod ar gymylau y nef, gyda nerth a gogoniant mawr.
24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.

24:31 Ac efe a ddenfyn ei angylion a mawr sain utgorn; a hwy a gasglant ei etholedigion ef ynghyd or pedwar gwynt, O eithafoedd y nefoedd hyd eu heithafoedd hwynt.
24:31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.

24:32 Ond dysgwch ddameg oddi wrth y ffigysbren; Pan yw ei gangen eisoes yn dyner, ai ddail yn torri allan, chwi a wyddoch fod yr haf yn agos:
24:32 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:

24:33 Ac felly chwithau, pan weloch hyn oll, gwybyddwch ei fod yn agos wrth y drysau.
24:33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.

24:34 Yn wir meddaf i chwi, Nid r genhedlaeth hon heibio, hyd oni wneler hyn oll.
24:34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.

24:35 Nef a daear a nt heibio, eithr fy ngeiriau i nid nt heibio ddim.
24:35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.

24:36 Ond am y dydd hwnnw ar awr nis gŵyr neb, nac angylion y nefoedd, ond fy Nhad yn unig.
24:36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.

24:37 Ac fel yr oedd dyddiau Noe, felly hefyd y bydd dyfodiad Mab y dyn.
24:37 But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.

24:38 Oblegid fel yr oeddynt yn y dyddiau ymlaen y dilyw yn bwyta ac yn yfed, yn priodi ac yn rhoi i briodas, hyd y dydd yr aeth Noe i mewn ir arch,
24:38 For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,

24:39 Ac ni wybuant hyd oni ddaeth y dilyw, au cymryd hwy oll ymaith; felly hefyd y bydd dyfodiad Mab y dyn.
24:39 And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.

24:40 Yna y bydd dau yn y maes: y naill a gymerir, ar llall a adewir.
24:40 Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.

24:41 Dwy a fydd yn malu mewn melin; un a gymerir, ar llall a adewir.
24:41 Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.

24:42 Gwyliwch gan hynny; am na wyddoch pa awr y daw eich Arglwydd.
24:42 Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.

24:43 A gwybyddwch hyn, pe gwybuasai gŵr y tŷ pa wyliadwriaeth y deuair lleidr, efe a wyliasai, ac ni adawsai gloddio ei dŷ trwodd.
24:43 But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.

24:44 Am hynny byddwch chwithau barod: canys yn yr awr ni thybioch y daw Mab y dyn.
24:44 Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.

24:45 Pwy gan hynny sydd was ffyddlon a doeth, yr hwn a osododd ei arglwydd ar ei deulu, i roddi bwyd iddynt mewn pryd?
24:45 Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season?

24:46 Gwyn ei fyd y gwas hwnnw, yr hwn y caiff ei arglwydd ef, pan ddelo, yn gwneuthur felly.
24:46 Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.

24:47 Yn wir meddaf i chwi, Ar ei holl dda y gesyd efe ef.
24:47 Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.

24:48 Ond os dywed y gwas drwg hwnnw yn ei galon, Y mae fy arglwydd yn oedi dyfod;
24:48 But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;

24:49 A dechrau curo ei gyd-weision, a bwyta ac yfed gydar meddwon;
24:49 And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken;

24:50 Arglwydd y gwas hwnnw a ddaw yn y dydd nid yw efe yn disgwyl amdano, ac mewn awr nis gŵyr efe;
24:50 The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,

24:51 Ac efe ai gwahana ef, ac a esyd ei ran ef gydar rhagrithwyr: yno y bydd wylofain a rhincian dannedd.
24:51
And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.

PENNOD 25
25:1
Yna tebyg fydd teyrnas nefoedd i ddeg o forynion, y rhai a gymerasant eu lampau, ac a aethant allan i gyfarfod r priodfab.
25:1 Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.

25:2 A phump ohonynt oedd gall, a phump yn ffl.
25:2 And five of them were wise, and five were foolish.

25:3 Y rhai oedd ffl a gymerasant eu lampau, ac ni chymerasant olew gyda hwynt:
25:3 They that were foolish took their lamps, and took no oil with them:

25:4 Ar rhai call a gymerasant olew yn eu llestri gydau lampau.
25:4 But the wise took oil in their vessels with their lamps.

25:5 A thra oedd y priodfab yn aros yn hir, yr hepiasant oll ac yr hunasant.
25:5 While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.

25:6 Ac ar hanner nos y bu gwaedd, Wele, y maer priodfab yn dyfod; ewch allan i gyfarfod ag ef.
25:6 And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him.

25:7 Yna y cyfododd yr holl forynion hynny, ac a drwsiasant eu lampau.
25:7 Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.

25:8 Ar rhai ffl a ddywedasant wrth y rhai call, Rhoddwch i ni och olew chwi: canys y mae ein lampau yn diffoddi.
25:8 And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out.

25:9 Ar rhai call a atebasant, gan ddywedyd, Nid felly; rhag na byddo digon i ni ac i chwithau: ond ewch yn hytrach at y rhai sydd yn gwerthu, a phrynwch i chwi eich hunain.
25:9 But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.

25:10 A thra oeddynt yn myned ymaith i brynu, daeth y priodfab, ar rhai oedd barod, a aethant i mewn gydag ef ir briodas: a chaewyd y drws.
25:10 And while they went to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut.

25:11 Wedi hynny y daeth y morynion eraill hefyd, gan ddywedyd, Arglwydd, Arglwydd, agor i ni.
25:11 Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us.

25:12 Ac efe a atebodd ac a ddywedodd, Yn wir meddaf i chwi, Nid adwaen chwi.
25:12 But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not.

25:13 Gwyliwch gan hynny; am na wyddoch nar dydd nar awr y daw Mab y dyn,
25:13 Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh.

25:14 Canys y mae teyrnas nefoedd fel dyn yn myned i wlad ddieithr, yr hwn a alwodd ei weision, ac a roddes ei dda atynt.
25:14 For the kingdom of heaven is as a man travelling into a far country, who called his own servants, and delivered unto them his goods.

25:15 Ac i un y rhoddodd efe bum talent, ac i arall ddwy, ac i arall un, i bob un yn l ei allu ei hun; ac yn y fan efe a aeth oddi cartref.
25:15 And unto one he gave five talents, to another two, and to another one; to every man according to his several ability; and straightway took his journey.

25:16 Ar hwn a dderbyniasair pum talent a aeth, ac a farchnataodd hwynt, ac a wnaeth bum talent eraill.
25:16 Then he that had received the five talents went and traded with the same, and made them other five talents.

25:17 Ar un modd yr hwn a dderbyniasair ddwy, a enillodd yntau ddwy eraill.
25:17 And likewise he that had received two, he also gained other two.

25:18 Ond yr hwn a dderbyniasai un, a aeth, ac a gloddiodd yn y ddaear, ac a guddiodd arian ei arglwydd.
25:18 But he that had received one went and digged in the earth, and hid his lord's money.

25:19 Ac wedi llawer o amser, y mae arglwydd y gweision hynny yn dyfod, ac yn cyfrif hwynt.
25:19 After a long time the lord of those servants cometh, and reckoneth with them.

25:20 A daeth yr hwn a dderbyniasai bum talent, ac a ddug bum talent eraill, gan ddywedyd, Arglwydd, pum talent a roddaist ataf: wele, mi a enillais bum talent eraill atynt.
25:20 And so he that had received five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: behold, I have gained beside them five talents more.

25:21 A dywedodd ei arglwydd wrtho, Da, was da a ffyddlon: buost ffyddlon ar ychydig, mi ath osodaf ar lawer: dos i mewn i lawenydd dy arglwydd.
25:21 His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.

25:22 Ar hwn a dderbyniasai ddwy dalent a ddaeth, ac a ddywedodd, Arglwydd; dwy dalent a roddaist ataf: wele, dwy eraill a enillais atynt.
25:22 He also that had received two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents: behold, I have gained two other talents beside them.

25:23 Ei arglwydd a ddywedodd wrtho, Da, was da a ffyddlon: buost ffyddlon ar ychydig, mi ath osodaf ar lawer: dos i mewn i lawenydd dy arglwydd.
25:23 His lord said unto him, Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.

25:24 Ar hwn a dderbyniasair un dalent a ddaeth, ac a ddywedodd, Arglwydd, mi ath adwaenwn di, mai gŵr caled ydwyt, yn medi lle nis heuaist, ac yn casglu lle ni wasgeraist:
25:24 Then he which had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strowed:

25:25 A mi a ofnais, ac a euthum, ac a guddiais dy dalent yn y ddaear: wele, yr wyt yn cael yr eiddot dy hun.
25:25 And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth: lo, there thou hast that is thine.

25:26 Ai arglwydd a atebodd ac a ddywedodd wrtho, O was drwg a diog, ti a wyddit fy mod yn medi lle nis heuais, ac yn casglu lle nis gwasgerais:
25:26 His lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strowed:

25:27 Am hynny y dylesit ti roddi fy arian at y cyfnewidwyr; a mi, pan ddaethwn, a gawswn dderbyn yr eiddof fy hun gyda llog.
25:27 Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury.

25:28 Cymerwch gan hynny y dalent oddi wrtho, a rhoddwch ir hwn sydd ganddo ddeg talent.
25:28 Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath ten talents.

25:29 Canys i bob un y mae ganddo y rhoddir, ac efe a gaiff helaethrwydd; ac oddi ar yr hwn nid oes ganddo y dygir oddi arno, ie, yr hyn sydd ganddo.
25:29 For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he hath.

25:30 A bwriwch allan y gwas anfuddiol ir tywyllwch eithaf: yno y bydd wylofain a rhincian dannedd.
25:30 And cast ye the unprofitable servant into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth.

25:31 A Mab y dyn, pan ddl yn ei ogoniant, ar holl angylion sanctaidd gydag ef, yna yr eistedd ar orseddfainc ei ogoniant.
25:31 When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory:

25:32 A chydgesglir ger ei fron ef yr holl genhedloedd: ac efe au didola hwynt oddi wrth ei gilydd, megis y didolar bugail y defaid oddi wrth y geifr:
25:32 And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats:

25:33 Ac a esyd y defaid ar ei ddeheulaw, ond y geifr ar yr aswy.
25:33 And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.

25:34 Yna y dywed y Brenin wrth y rhai ar ei ddeheulaw, Deuwch, chwi fendigedigion fy Nhad, etifeddwch y deyrnas a baratowyd i chwi er seiliad y byd.
25:34 Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:

25:35 Canys bm newynog, a chwi a roesoch imi fwyd: bu arnaf syched, a rhoesoch imi ddiod: bm ddieithr, a dygasoch fi gyda chwi:
25:35 For I was an hungered, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in:

25:36 Noeth, a dilladasoch fi: bm glaf, ac ymwelsoch mi: bm yng ngharchar, a daethoch ataf.
25:36 Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me.

25:37 Yna yr etyb y rhai cyfiawn iddo, gan ddywedyd, Arglwydd, pa bryd yth welsom yn newynog, ac yth borthasom? neu yn sychedig, ac y rhoesom iti ddiod?
25:37 Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, and fed thee? or thirsty, and gave thee drink?

25:38 A pha bryd yth welsom yn ddieithr, ac yth ddygasom gyda ni? neu yn noeth, ac yth ddilladasom?
25:38 When saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee?

25:39 A pha bryd yth welsom yn glaf, neu yng ngharchar, ac y daethom atat?
25:39 Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?

25:40 Ar Brenin a etyb, ac a ddywed wrthynt, Yn wir meddaf i chwi, Yn gymaint i wneuthur ohonoch i un or rhai hyn fy mrodyr lleiaf, i mi y gwnaethoch.
25:40 And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me.

25:41 Yna y dywed efe hefyd wrth y rhai a fyddant ar y llaw aswy, Ewch oddi wrthyf, rai melltigedig, ir tn tragwyddol, yr hwn a baratowyd i ddiafol ac iw angylion.
25:41 Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels:

25:42 Canys bm newynog, ac ni roesoch i mi fwyd: bu arnaf syched, ac ni roesoch i mi ddiod:
25:42 For I was an hungered, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink:

25:43 Bm ddieithr, ac nim dygasoch gyda chwi: noeth, ac nim dilladasoch: yn glaf ac yng ngharchar, ac nid ymwelsoch mi.
25:43 I was a stranger, and ye took me not in: naked, and ye clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not.

25:44 Yna yr atebant hwythau hefyd iddo, gan ddywedyd, Arglwydd, pa bryd yth welsom yn newynog, neu yn sychedig, neu yn ddieithr, neu yn noeth, neu yn glaf, neu yng ngharchar, ac ni weiniasom iti?
25:44 Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?

25:45 Yna yr etyb efe iddynt, gan ddywedyd, Yn wir meddaf i chwi, Yn gymaint ag nas gwnaethoch ir un or rhai lleiaf hyn, nis gwnaethoch i minnau.
25:45 Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me.

25:46 Ar rhai hyn a nt i gosbedigaeth dragwyddol: ond y rhai cyfiawn i fywyd tragwyddol.
25:46
And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal.

PENNOD 26
26:1
A bu, wedi ir Iesu orffen y geiriau hyn oll, efe a ddywedodd wrth ei ddisgyblion,
26:1 And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples,

26:2 Chwi a wyddoch mai gwedi deuddydd y maer pasg; a Mab y dyn a draddodir iw groeshoelio.
26:2 Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.

26:3 Yna yr ymgasglodd yr archoffeiriaid, ar ysgrifenyddion, a henuriaid y bobl, i lys yr archoffeiriad, yr hwn a elwid Caiaffas:
26:3 Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,

26:4 A hwy a gydymgyngorasant fel y dalient yr Iesu trwy ddichell, ac y lladdent ef.
26:4 And consulted that they might take Jesus by subtlety, and kill him.

26:5 Eithr hwy a ddywedasant, Nid ar yr ŵyl, rhag bod cynnwrf ymhlith y bobl.
26:5 But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar among the people.

26:6 Ac ar Iesu ym Methania, yn nhŷ Simon y gwahanglwyfus,
26:6 Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper,

26:7 Daeth ato wraig a chanddi flwch o ennaint gwerthfawr, ac ai tywalltodd ar ei ben, ac efe yn eistedd wrth y ford.
26:7 There came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head, as he sat at meat.

26:8 A phan welodd ei ddisgyblion, hwy a sorasant, gan ddywedyd, I ba beth y bur golled hon?
26:8 But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste?

26:9 Canys fe a allasid gwerthur ennaint hwn er llawer, ai roddi ir tlodion.
26:9 For this ointment might have been sold for much, and given to the poor.

26:10 Ar Iesu a wybu, ac a ddywedodd wrthynt, Paham yr ydych yn gwneuthur blinder ir wraig? canys hi a weithiodd weithred dda arnaf.
26:10 When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me.

26:11 Oblegid y mae gennych y tlodion bob amser gyda chwi, a mi nid ydych yn ei gael bob amser.
26:11 For ye have the poor always with you; but me ye have not always.

26:12 Canys hi yn tywallt yr ennaint hwn ar fy nghorff, a wnaeth hyn im claddu i.
26:12 For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial.

26:13 Yn wir meddaf i chwi. Pa le bynnag y pregether yr efengyl hon yn yr holl fyd, mynegir yr hyn a wnaeth hi hefyd, er coffa amdani hi.
26:13 Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her.

26:14 Yna yr aeth un or deuddeg, yr hwn a elwid Jwdas Iscariot, at yr archoffeiriaid,
26:14 Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests,

26:15 Ac a ddywedodd wrthynt, Pa beth a roddwch i mi, a mi ai traddodaf ef i chwi? A hwy a osodasant iddo ddeg ar hugain o arian.
26:15 And said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for thirty pieces of silver.

26:16 Ac o hynny allan y ceisiodd efe amser cyfaddas iw fradychu ef.
26:16 And from that time he sought opportunity to betray him.

26:17 Ac ar y dydd cyntaf o ŵyl y bara croyw, y disgyblion a ddaethant at yr Iesu, gan ddywedyd wrtho.
Pa le y mynni i ni baratoi i ti fwytar pasg?
26:17 Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?

26:18 Ac yntau a ddywedodd, Ewch ir ddinas at y cyfryw un, a dywedwch wrtho, Y maer Athro yn dywedyd, Fy amser sydd agos: gyda thi y cynhaliaf y pasg, mi am disgyblion.
26:18 And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples.

26:19 Ar disgyblion a wnaethant y modd y gorchmynasair Iesu iddynt, ac a baratoesant y pasg.
26:19 And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover.

26:20 Ac wedi ei myned hi yn hwyr, efe a eisteddodd gydar deuddeg.
26:20 Now when the even was come, he sat down with the twelve.

26:21 Ac fel yr oeddynt yn bwyta, efe a ddywedodd, Yn wir yr wyf yn dywedyd i chwi, mai un ohonoch chwi am bradycha i.
26:21 And as they did eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me.

26:22 A hwythau yn drist iawn, a ddechreuasant ddywedyd wrtho, bob un ohonynt, Ai myfi yw, Arglwydd?
26:22 And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I?

26:23 Ac efe a atebodd ac a ddywedodd, Yr hwn a wlych ei law gyda mi yn y ddysgl, hwnnw am bradycha i.
26:23 And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me.

26:24 Mab y dyn yn ddiau sydd yn myned, fel y mae yn ysgrifenedig amdano: eithr gwaer dyn hwnnw trwyr hwn y bradychir Mab y dyn! da fuasai ir dyn hwnnw pe nas ganesid ef.
26:24 The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born.

26:25 A Jwdas, yr hwn ai bradychodd ef, a atebodd ac a ddywedodd, Ai myfi yw efe, Athro? Yntau a ddywedodd wrtho, Ti a ddywedaist.
26:25 Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said.

26:26 Ac fel yr oeddynt yn bwyta, yr Iesu a gymerth y bara, ac wedi iddo fendithio, efe ai torrodd, ac ai rhoddodd ir disgyblion, ac a ddywedodd, Cymerwch, bwytewch: hwn yw fy nghorff.
26:26 And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.

26:27 Ac wedi iddo gymryd y cwpan, a diolch, efe ai rhoddes iddynt, gan ddywedyd, Yfwch bawb o hwn:
26:27 And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it;

26:28 Canys hwn yw fy ngwaed or testament newydd, yr hwn a dywelltir dros lawer, er maddeuant pechodau.
26:28 For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.

26:29 Ac yr ydwyf yn dywedyd i chwi, nad yfaf o hyn allan o ffrwyth hwn y winwydden, hyd y dydd hwnnw pan yfwyf ef gyda chwi yn newydd yn nheyrnas fy Nhad.
26:29 But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.

26:30 Ac wedi iddynt ganu hymn, hwy a aethant allan i fynydd yr Olewydd.
26:30 And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.

26:31 Yna y dywedodd yr Iesu wrthynt, Chwychwi oll a rwystrir heno om plegid i: canys ysgrifenedig yw, Trawaf y bugail, a defaid y praidd a wasgerir.
26:31 Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad.

26:32 Eithr wedi fy atgyfodi, mi a af och blaen chwi i Galilea.
26:32 But after I am risen again, I will go before you into Galilee.

26:33 A Phedr a atebodd ac a ddywedodd wrtho, Pe rhwystrid pawb oth blegid di, eto nim rhwystrir i byth.
26:33 Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended.

26:34 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, Yn wir yr wyf yn dywedyd i ti, mair nos hon, cyn canu or ceiliog, ym gwedi deirgwaith.
26:34 Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice.

26:35 Pedr a ddywedodd wrtho, Pe gorfyddai imi farw gyda thi, nith wadaf ddim. Yr un modd hefyd y dywedodd yr holl ddisgyblion.
26:35 Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples.

26:36 Yna y daeth yr Iesu gyda hwynt i fan a elwid Gethsemane, ac a ddywedodd wrth ei ddisgyblion, Eisteddwch yma, tra elwyf a gweddo acw.
26:36 Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder.

26:37 Ac efe a gymerth Pedr, a dau fab Sebedeus, ac a ddechreuodd dristu ac ymofidio.
26:37 And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy.

26:38 Yna efe a ddywedodd wrthynt, Trist iawn yw fy enaid hyd angau: arhoswch yma, a gwyliwch gyda mi.
26:38 Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me.

26:39 Ac wedi iddo fyned ychydig ymlaen, efe a syrthiodd ar ei wyneb, gan weddo, a dywedyd, Fy Nhad, os yw bosibl, aed y cwpan hwn heibio oddi wrthyf: eto nid fel yr ydwyf fi yn ewyllysio, ond fel yr ydwyt ti.
26:39 And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt.

26:40 Ac efe a ddaeth at y disgyblion, ac au cafodd hwy yn cysgu; ac a ddywedodd wrth Pedr, Felly; oni allech chwi wylied un awr gyda mi?
26:40 And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour?

26:41 Gwyliwch a gweddwch, fel nad eloch i brofedigaeth. Yr ysbryd yn ddiau sydd yn barod, eithr y cnawd sydd wan.
26:41 Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.

26:42 Efe a aeth drachefn yr ail waith, ac a weddodd, gan ddywedyd, Fy Nhad, onis gall y cwpan hwn fyned heibio oddi wrthyf, na byddo i mi yfed ohono, gwneler dy ewyllys di.
26:42 He went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done.

26:43 Ac efe a ddaeth, ac au cafodd hwy yn cysgu drachefn: canys yr oedd eu llygaid hwy wedi trymhau.
26:43 And he came and found them asleep again: for their eyes were heavy.

26:44 Ac efe au gadawodd hwynt, ac a aeth ymaith drachefn, ac a weddodd y drydedd waith, gan ddywedyd yr un geiriau.
26:44 And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words.

26:45 Yna y daeth efe at ei ddisgyblion, ac a ddywedodd wrthynt, Cysgwch bellach, a gorffwyswch: wele, y maer awr wedi nesau, a Mab y dyn a draddodir i ddwylo pechaduriaid.
26:45 Then cometh he to his disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners.

26:46 Codwch, awn: wele, nesaodd yr hwn sydd yn fy mradychu.
26:46 Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me.

26:47 Ac efe eto yn llefaru, wele, Jwdas, un or deuddeg, a ddaeth, a chydag ef dyrfa fawr chleddyfau a ffyn, oddi wrth yr archoffeiriaid a henuriaid y bobl.
26:47 And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people.

26:48 Ar hwn ai bradychodd ef a roesai arwydd iddynt, gan ddywedyd, Pa un bynnag a gusanwyf, hwnnw yw efe: deliwch ef.
26:48 Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he: hold him fast.

26:49 Ac yn ebrwydd y daeth at yr Iesu, ac a ddywedodd, Henffych well, Athro; ac ai cusanodd ef.
26:49 And forthwith he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him.

26:50 Ar Iesu a ddywedodd wrtho. Y cyfaill, i ba beth y daethost? Yna y daethant, ac y rhoesant ddwylo ar yr Iesu, ac ai daliasant ef.
26:50 And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus, and took him.

26:51 Ac wele, un or rhai oedd gydar Iesu, a estynnodd ei law, ac a dynnodd ei gleddyf, ac a drawodd was yr archoffeiriad, ac a dorrodd ei glust ef.
26:51 And, behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and struck a servant of the high priest's, and smote off his ear.

26:52 Yna y dywedodd yr Iesu wrtho, Dychwel dy gleddyf iw le: canys pawb ar a gymerant gleddyf, a ddifethir chleddyf.
26:52 Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword.

26:53 A ydwyt ti yn tybied nas gallaf yr awr hon ddeisyf ar fy Nhad, ac efe a rydd yn y fan i mi fwy na deuddeg lleng o angylion?
26:53 Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels?

26:54 Pa fodd ynteu y cyflawnid yr ysgrythurau, mai felly y gorfydd bod?
26:54 But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be?

26:55 Yn yr awr honno y dywedodd yr Iesu wrth y torfeydd, Ai megis at leidr y daethoch chwi allan, chleddyfau a ffyn im dal i? yr oeddwn i beunydd gyda chwi yn eistedd yn dysgu yn y deml, ac nim daliasoch.
26:55 In that same hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves for to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and ye laid no hold on me.

26:56 A hyn oll a wnaethpwyd, fel y cyflawnid ysgrythuraur proffwydi. Yna yr holl ddisgyblion ai gadawsant ef, ac a ffoesant.
26:56 But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him, and fled.

26:57 Ar rhai a ddaliasent yr Iesu, ai dygasant ef ymaith at Caiaffas yr archoffeiriad, lle yr oedd yr ysgrifenyddion ar henuriaid wedi ymgasglu ynghyd.
26:57 And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled.

26:58 A Phedr ai canlynodd ef o hirbell, hyd yn llys yr archoffeiriad; ac a aeth i mewn, ac a eisteddodd gydar gweision, i weled y diwedd.
26:58 But Peter followed him afar off unto the high priest's palace, and went in, and sat with the servants, to see the end.

26:59 Ar archoffeiriaid ar henuriaid, ar holl gyngor, a geisiasant gau dystiolaeth yn erbyn yr Iesu, fel y rhoddent ef i farwolaeth,
26:59 Now the chief priests, and elders, and all the council, sought false witness against Jesus, to put him to death;

26:60 Ac nis cawsant: ie, er dyfod yno gau dystion lawer, ni chawsant. Eithr or diwedd fe a ddaeth dau gau dyst,
26:60 But found none: yea, though many false witnesses came, yet found they none. At the last came two false witnesses,

26:61 Ac ddywedasant, Hwn a ddywedodd, Mi a allaf ddinistrio teml Dduw, ai hadeiladu mewn tri diwrnod.
26:61 And said, This fellow said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days.

26:62 A chyfododd yr archoffeiriad, ac a ddywedodd wrtho, A atebi di ddim? beth y maer rhai hyn yn ei dystiolaethu yn dy erbyn?
26:62 And the high priest arose, and said unto him, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee?

26:63 Ond yr Iesu a dawodd. Ar archoffeiriad gan ateb a ddywedodd wrtho, Yr ydwyf yn dy dynghedu di trwyr Duw byw, ddywedyd ohonot i ni, ai tydi yw y Crist, Mab Duw.
26:63 But Jesus held his peace. And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God.

26:64 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, Ti a ddywedaist: eithr meddaf i chwi, Ar l hyn y gwelwch Fab y dyn yn eistedd ar ddeheulawr gallu, ac yn dyfod ar gymylaur nef.
26:64 Jesus saith unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven.

26:65 Yna y rhwygodd yr archoffeiriad ei ddillad, gan ddywedyd, Efe a gablodd: pa raid inni mwy wrth dystion? wele, yr awron clywsoch ei gabledd ef.
26:65 Then the high priest rent his clothes, saying, He hath spoken blasphemy; what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard his blasphemy.

26:66 Beth dybygwch chwi?
Hwythau gan ateb a ddywedasant, Y mae efe yn euog o farwolaeth.
26:66 What think ye? They answered and said, He is guilty of death.

26:67 Yna y poerasant yn ei wyneb, ac ai cernodiasant; eraill ai trawsant ef gwiail,
26:67 Then did they spit in his face, and buffeted him; and others smote him with the palms of their hands,

26:68 Gan ddywedyd, Proffwyda i ni, O Grist, pwy ywr hwn ath drawodd?
26:68 Saying, Prophesy unto us, thou Christ, Who is he that smote thee?

26:69 A Phedr oedd yn eistedd allan yn y llys: a daeth morwynig ato, ac a ddywedodd, A thithau oeddit gydag Iesu y Galilead.
26:69 Now Peter sat without in the palace: and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee.

26:70 Ac efe a wadodd ger eu bron hwy oll, ac a ddywedodd, Nis gwn beth yr wyt yn ei ddywedyd.
26:70 But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest.

26:71 A phan aeth efe allan ir porthy gwelodd un arall ef; a hi a ddywedodd wrth y rhai oedd yno, Yr oedd hwn hefyd gydar Iesu o Nasareth.
26:71 And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth.

26:72 A thrachefn efe a wadodd trwy lw, Nid adwaen i y dyn.
26:72 And again he denied with an oath, I do not know the man.

26:73 Ac ychydig wedi, daeth y rhai oedd yn sefyll gerllaw, ac a ddywedasant wrth Pedr, Yn wir yr wyt tithau yn un ohonynt; canys y mae dy leferydd yn dy gyhuddo.
26:73 And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them; for thy speech bewrayeth thee.

26:74 Yna y dechreuodd efe regi a thyngu, Nid adwaen i y dyn. Ac yn y man y canodd y ceiliog.
26:74 Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew.

26:75 A chofiodd Pedr air yr Iesu, yr hwn a ddywedasai wrtho, Cyn canu or ceiliog, ti am gwedi deirgwaith. Ac efe a aeth allan, ac a wylodd yn chwerw-dost.
26:75
And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.

PENNOD 27
27:1
A phan ddaeth y bore, cydymgynghorodd yr holl archoffeiriaid, a henuriaid y bobl, yn erbyn yr Iesu, fel y rhoddent ef i farwolaeth.
27:1 When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death:

27:2 Ac wedi iddynt ei rwymo, hwy ai dygasant ef ymaith, ac ai traddodasant ef i Pontius Peilat y rhaglaw.
27:2 And when they had bound him, they led him away, and delivered him to Pontius Pilate the governor.

27:3 Yna pan welodd Jwdas, yr hwn ai bradychodd ef, ddarfod ei gondemnio ef, bu edifar ganddo, ac a ddug drachefn y deg ar hugain arian ir archoffeiriaid ar henuriaid,
27:3 Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the thirty pieces of silver to the chief priests and elders,

27:4 Gan ddywedyd, Pechais, gan fradychu gwaed gwirion. Hwythau a ddywedasant, Pa beth yw hynny i ni? edrych di.
27:4 Saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, What is that to us? see thou to that.

27:5 Ac wedi iddo daflur arian yn y deml, efe a ymadawodd, ac a aeth ac a ymgrogodd.
27:5 And he cast down the pieces of silver in the temple, and departed, and went and hanged himself.

27:6 Ar archoffeiriaid a gymerasant yr arian, ac a ddywedasant, Nid cyfreithlon i ni eu bwrw hwynt yn y drysorfa, canys gwerth gwaed ydyw.
27:6 And the chief priests took the silver pieces, and said, It is not lawful for to put them into the treasury, because it is the price of blood.

27:7 Ac wedi iddynt gydymgynghori, hwy a brynasant hwynt faes y crochenydd, yn gladdfa dieithriaid.
27:7 And they took counsel, and bought with them the potter's field, to bury strangers in.

27:8 Am hynny y galwyd y maes hwnnw, Maes y gwaed, hyd heddiw.
27:8 Wherefore that field was called, The field of blood, unto this day.

27:9 (Yna y cyflawnwyd yr hyn a ddywedwyd trwy Jeremeias y proffwyd, gan ddywedyd, A hwy a gymerasant y deg ar hugain arian, pris y prisiedig, yr hwn a brynasant gan feibion Israel;
27:9 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value;

27:10 Ac au rhoesant hwy am faes y crochenydd, megis y gosododd yr Arglwydd i mi.)
27:10 And gave them for the potter's field, as the Lord appointed me.

27:11 Ar Iesu a safodd gerbron y rhaglaw: ar rhaglaw a ofynnodd iddo, gan ddywedyd, Ai ti yw Brenin yr Iddewon? Ar Iesu a ddywedodd wrtho, Yr wyt ti yn dywedyd.
27:11 And Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest.

27:12 A phan gyhuddid ef gan yr archoffeiriaid ar henuriaid, nid atebodd efe ddim.
27:12 And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing.

27:13 Yna y dywedodd Peilat wrtho, Oni chlywi di faint o bethau y maent hwy yn eu tystiolaethu yn dy erbyn di?
27:13 Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee?

27:14 Ac nid atebodd efe iddo i un gair; fel y rhyfeddodd y rhaglaw yn fawr.
27:14 And he answered him to never a word; insomuch that the governor marvelled greatly.

27:15 Ac ar yr ŵyl honno yr arferair rhaglaw ollwng yn rhydd ir bobl un carcharor, yr hwn a fynnent.
27:15 Now at that feast the governor was wont to release unto the people a prisoner, whom they would.

27:16 Ac yna yr oedd ganddynt garcharor hynod, a elwid Barabbas.
27:16 And they had then a notable prisoner, called Barabbas.

27:17 Wedi iddynt gan hynny ymgasglu ynghyd, Peilat a ddywedodd wrthynt. Pa un a fynnwch i mi ei ollwng yn rhydd i chwi? Barabbas, air Iesu, yr hwn a elwir Crist?
27:17 Therefore when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus which is called Christ?

27:18 Canys efe a wyddai mai o genfigen y traddodasent ef.
27:18 For he knew that for envy they had delivered him.

27:19 Ac efe yn eistedd ar yr orseddfainc, ei wraig a ddanfonodd ato, gan ddywedyd, Na fydded i ti a wnelych r cyfiawn hwnnw: canys goddefais lawer heddiw mewn breuddwyd oi achos ef.
27:19 When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that just man: for I have suffered many things this day in a dream because of him.

27:20 Ar archoffeiriaid ar henuriaid a berswadiasant y bobl, fel y gofynnent Barabbas, ac y difethent yr Iesu.
27:20 But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas, and destroy Jesus.

27:21 Ar rhaglaw a atebodd ac a ddywedodd wrthynt. Pa un or ddau a fynnwch i mi ei ollwng yn rhydd i chwi? Hwythau a ddywedasant, Barabbas.
27:21 The governor answered and said unto them, Whether of the twain will ye that I release unto you? They said, Barabbas.

27:22 Peilat a ddywedodd wrthynt. Pa beth gan hynny a wnaf ir Iesu, yr hwn a elwir Crist? Hwythau oll a ddywedasant wrtho, Croeshoelier ef.
27:22 Pilate saith unto them, What shall I do then with Jesus which is called Christ? They all say unto him, Let him be crucified.

27:23 Ar rhaglaw a ddywedodd, Ond pa ddrwg a wnaeth efe? Hwythau a lefasant yn fwy, gan ddywedyd, Croeshoelier ef.
27:23 And the governor said, Why, what evil hath he done? But they cried out the more, saying, Let him be crucified.

27:24 A Peilat, pan welodd nad oedd dim yn tycio, ond yn hytrach bod cynnwrf, a gymerth ddwfr, ac a olchodd ei ddwylo gerbron y bobl, gan ddywedyd, Dieuog ydwyf fi oddi wrth waed y cyfiawn hwn: edrychwch chwi.
27:24 When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it.

27:25 Ar holl bobl a atebodd ac a ddywedodd, Bydded ei waed ef arnom ni, ac ar ein plant.
27:25 Then answered all the people, and said, His blood be on us, and on our children.

27:26 Yna y gollyngodd efe Barabbas yn rhydd iddynt: ond yr Iesu a fflangellodd efe, ac ai rhoddes iw groeshoelio.
27:26 Then released he Barabbas unto them: and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified.

27:27 Yna milwyr y rhaglaw a gymerasant yr Iesu ir dadleudy, ac a gynullasant ato yr holl fyddin.
27:27 Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall, and gathered unto him the whole band of soldiers.

27:28 A hwy ai diosgasant ef, ac a roesant amdano fantell o ysgarlad.
27:28 And they stripped him, and put on him a scarlet robe.

27:29 A chwedi iddynt blethu coron o ddrain, hwy ai gosodasant ar ei ben ef, a chorsen yn ei law ddeau; ac a blygasant eu gliniau ger ei fron ef, ac ai gwatwarasant, gan ddywedyd, Henffych well, brenin yr Iddewon.
27:29 And when they had platted a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed in his right hand: and they bowed the knee before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews!

27:30 A hwy a boerasant arno, ac a gymerasant y gorsen, ac ai trawsant ar ei ben.
27:30 And they spit upon him, and took the reed, and smote him on the head.

27:31 Ac wedi iddynt ei watwar, hwy ai diosgasant ef or fantell, ac ai gwisgasant i ddillad ei hun, ac ai dygasant ef ymaith iw groeshoelio.
27:31 And after that they had mocked him, they took the robe off from him, and put his own raiment on him, and led him away to crucify him.

27:32 Ac fel yr oeddynt yn myned allan, hwy a gawsant ddyn o Cyrene, ai enw Simon; hwn a gymellasant i ddwyn ei groes ef.
27:32 And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to bear his cross.

27:33 A phan ddaethant i le a elwid Golgotha, yr hwn a elwir, Ller benglog,
27:33 And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull,

27:34 Hwy a roesant iddo iw yfed, finegr yn gymysgedig a bustl: ac wedi iddo ei brofi, ni fynnodd efe yfed.
27:34 They gave him vinegar to drink mingled with gall: and when he had tasted thereof, he would not drink.

27:35 Ac wedi iddynt ei groeshoelio ef, hwy a ranasant ei ddillad, gan fwrw coelbren: er cyflawnir peth a ddywedwyd trwyr proffwyd, Hwy a ranasant fy nillad. yn eu plith, ac ar fy ngwisg y bwriasant goelbren.
27:35 And they crucified him, and parted his garments, casting lots: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots.

27:36 A chan eistedd, hwy ai gwyliasant ef yno:
27:36 And sitting down they watched him there;

27:37 A gosodasant hefyd uwch ei ben ef ei achos yn ysgrifenedig, HWN YW IESU, BRENIN YR IDDEWON.
27:37 And set up over his head his accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.

27:38 Yna y croeshoeliwyd gydag ef ddau leidr; un ar y llaw ddeau, ac un ar yr aswy.
27:38 Then were there two thieves crucified with him, one on the right hand, and another on the left.

27:39 Ar rhai oedd yn myned heibio ai cablasant ef, gan ysgwyd eu pennau,
27:39 And they that passed by reviled him, wagging their heads,

27:40 A dywedyd, Ti yr hwn a ddinistrir deml, ac ai hadeiledi mewn tridiau, gwared dy hun. Os ti yw Mab Duw, disgyn oddi ar y groes.
27:40 And saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross.

27:41 Ar un modd yr archoffeiriaid hefyd, gan watwar, gydar ysgrifenyddion ar henuriaid, a ddywedasant,
27:41 Likewise also the chief priests mocking him, with the scribes and elders, said,

27:42 Efe a waredodd eraill, ei hunan nis gall efe ei waredu.
Os Brenin Israel yw, disgynned yr awron oddi ar y groes, ac ni a gredwn iddo.
27:42 He saved others; himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him.

27:43 Ymddiriedodd yn Nuw; gwareded efe ef yr awron, os efe ai myn ef: canys efe a ddywedodd, Mab Duw ydwyf.
27:43 He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him: for he said, I am the Son of God.

27:44 Ar un peth hefyd a edliwiodd y lladron iddo, y rhai a groeshoeliasid gydag ef.
27:44 The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth.

27:45 Ac or chweched awr y bu tywyllwch ar yr holl ddaear hyd y nawfed awr.
27:45 Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour.

27:46 Ac ynghylch y nawfed awr y llefodd yr Iesu llef uchel, gan ddywedyd, Eli, Eli, lama sabachthani? hynny yw, Fy Nuw, fy Nuw, paham ym gadewaist?
27:46 And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me?

27:47 A rhai or sawl oedd yn sefyll yno, pan glywsant, a ddywedasant, Y mae hwn yn galw am Eleias.
27:47 Some of them that stood there, when they heard that, said, This man calleth for Elias.

27:48 Ac yn y fan un ohonynt a redodd, ac a gymerth ysbwng, ac ai llanwodd o finegr, ac ai rhoddodd ar gorsen, ac ai diododd ef.
27:48 And straightway one of them ran, and took a sponge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.

27:49 Ar lleill a ddywedasant. Paid, edrychwn a ddaw Eleias iw waredu ef.
27:49 The rest said, Let be, let us see whether Elias will come to save him.

27:50 Ar Iesu, wedi llefain drachefn llef uchel, a ymadawodd r ysbryd.
27:50 Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost.

27:51 Ac wele, llen y deml a rwygwyd yn ddau oddi fyny hyd i waered: ar ddaear a grynodd, ar meini a holltwyd:
27:51 And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom; and the earth did quake, and the rocks rent;

27:52 Ar beddau a agorwyd; a llawer o gyrff y saint a hunasent a gyfodasant,
27:52 And the graves were opened; and many bodies of the saints which slept arose,

27:53 Ac a ddaethant allan or beddau ar l ei gyfodiad ef, ac a aethant i mewn ir ddinas sanctaidd, ac a ymddangosasant i lawer.
27:53 And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many.

27:54 Ond y canwriad, ar rhai oedd gydag ef yn gwylied yr Iesu, wedi gweled y ddaeargryn, ar pethau a wnaethid, a ofnasant yn fawr, gan ddywedyd, Yn wir Mab Duw ydoedd hwn.
27:54 Now when the centurion, and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake, and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly this was the Son of God.

27:55 Ac yr oedd yno lawer o wragedd yn edrych o hirbell, y rhai a ganlynasent yr Iesu o Galilea, gan weini iddo ef:
27:55 And many women were there beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him:

27:56 Ymhlith y rhai yr oedd Mair Magdalen, a Mair mam Iago a Joses, a mam meibion Sebedeus.
27:56 Among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of Zebedee's children.

27:57 Ac wedi ei myned hi yn hwyr, daeth gŵr goludog o Arimathea, ai enw Joseff, yr hwn a fuasai yntau yn ddisgybl ir Iesu:
27:57 When the even was come, there came a rich man of Arimathaea, named Joseph, who also himself was Jesus' disciple:

27:58 Hwn a aeth at Peilat, ac a ofynnodd gorff yr Iesu. Yna y gorchmynnodd Peilat roddir corff.
27:58 He went to Pilate, and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered.

27:59 A Joseff wedi cymryd y corff, ai hamddd lliain gln,
27:59 And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth,

27:60 Ac ai gosododd ef yn ei fedd newydd ei hun, yr hwn a dorasai efe yn y graig; ae a dreiglodd faen mawr wrth ddrws y bedd, ac a aeth ymaith.
27:60 And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed.

27:61 Ac yr oedd yno Mair Magdalen, ar Fair arall, yn eistedd gyferbyn r bedd.
27:61 And there was Mary Magdalene, and the other Mary, sitting over against the sepulchre.

27:62 A thrannoeth, yr hwn sydd ar l y darpar-ŵyl, yr ymgynullodd yr archoffeiriaid ar Phariseaid at Peilat,
27:62 Now the next day, that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate,

27:63 Gan ddywedyd, Arglwydd, y mae yn gof gennym ddywedyd or twyllwr hwnnw, ac efe eto yn fyw, Wedi tridiau y cyfodaf.
27:63 Saying, Sir, we remember that that deceiver said, while he was yet alive, After three days I will rise again.

27:64 Gorchymyn gan hynny gadwr bedd yn ddiogel hyd y trydydd dydd; rhag dyfod ei ddisgyblion o hyd nos, ai ladrata ef, a dywedyd wrth y bobl, Efe a gyfododd o feirw: a bydd yr amryfusedd diwethaf yn waeth nar cyntaf.
27:64 Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest his disciples come by night, and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: so the last error shall be worse than the first.

27:65 A dywedodd Peilat wrthynt, Y mae gennych wyliadwriaeth; ewch, gwnewch mor ddiogel ag y medroch.
27:65 Pilate said unto them, Ye have a watch: go your way, make it as sure as ye can.

27:66 A hwy a aethant, ac a wnaethant y bedd yn ddiogel, ac a seliasant y maen, gydar wyliadwriaeth.
27:66
So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone, and setting a watch.

PENNOD 28
28:1
A yn niwedd y Saboth, a hi yn dyddhau ir dydd cyntaf or wythnos, daeth Mair Magdalen, ar Fair arall, i edrych y bedd.
28:1 In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.

28:2 Ac wele, bu daeargryn mawr: canys disgynnodd angel yr Arglwydd or nef, ac a ddaeth, ac a dreiglodd y maen oddi wrth y drws, ac a eisteddodd arno.
28:2 And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it.

28:3 Ai wynepryd oedd fel mellten, ai wisg yn wen fel eira.
28:3 His countenance was like lightning, and his raiment white as snow:

28:4 A rhag ei ofn ef y crynodd y ceidwaid, ac a aethant megis yn feirw.
28:4 And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men.

28:5 Ar angel a atebodd ac a ddywedodd wrth y gwragedd, Nac ofnwch: canys mi a wn mai ceisio yr ydych yr Iesu, yr hwn a groeshoeliwyd.
28:5 And the angel answered and said unto the women, Fear not ye: for I know that ye seek Jesus, which was crucified.

28:6 Nid yw efe yma: canys cyfododd, megis y dywedodd. Deuwch, gwelwch y fan lle y gorweddodd yr Arglwydd.
28:6 He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.

28:7 Ac ewch ar ffrwst, a dywedwch iw ddisgyblion, gyfodi ohono o feirw. Ac wele, y mae efe yn myned och blaen chwi i Galilea: yno gwelwch ef. Wele, dywedais i chwi.
28:7 And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.

28:8 Ac wedi eu myned ymaith ar frys oddi wrth y bedd, gydag ofn llawenydd mawr, rhedasant i fynegi iw ddisgyblion ef.
28:8 And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy; and did run to bring his disciples word.

28:9 Ac fel yr oeddynt yn myned i fynegi iw ddisgyblion ef, wele, yr Iesu a gyfarfu hwynt, gan ddywedyd, Henffych well. A hwy a ddaethant, ac a ymafaelasant yn ei draed ef, ac ai haddolasant.
28:9 And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him.

28:10 Yna y dywedodd yr Iesu wrthynt, Nac ofnwch: ewch, mynegwch im brodyr, fel yr elont i Galilea, ac yno ym gwelant i.
28:10 Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me.

28:11 Ac wedi eu myned hwy, wele, rhai or wyliadwriaeth a ddaethant ir ddinas, ac a fynegasant ir archoffeiriaid yr hyn oll a wnaethid.
28:11 Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and showed unto the chief priests all the things that were done.

28:12 Ac wedi iddynt ymgasglu ynghyd gydar henuriaid, a chydymgynghori, hwy a roesant arian lawer ir milwyr,
28:12 And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers,

28:13 dan ddywedyd, Dywedwch, Ei ddisgyblion a ddaethant o hyd nos, ac ai lladratasant ef, a nyni yn cysgu.
28:13 Saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.

28:14 Ac os clyw y rhaglaw hyn, m ai, perswadiwn ef, ac ach gwnawn chwi yn ddiofal.
28:14 And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and secure you.

28:15 A hwy a gymerasant yr arian, ac a wnaethant fel yr addysgwyd hwynt: a thaenwyd y gair hwn ymhlith yr Iddewon hyd y dydd heddiw.
28:15 So they took the money, and did as they were taught: and this saying is commonly reported among the Jews until this day.

28:16 Ar un disgybl ar ddeg a aethant i Galilea, ir mynydd lle yr ordeiniasair Iesu iddynt.
28:16 Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them.

28:17 A phan welsant ef, hwy ai haddolasant ef: ond rhai a ameuasant.
28:17 And when they saw him, they worshipped him: but some doubted.

28:18 Ar Iesu a ddaeth, ac a lefarodd wrthynt, gan ddywedyd, Rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear.
28:18 And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth.

28:19 Ewch gan hynny a dysgwch yr holl genhedloedd, gan eu bedyddio hwy yn enwr Tad, ar Mab, ar Ysbryd Gln;
28:19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:

28:20 Gan ddysgu iddynt gadw pob peth ar a orchmynnais i chwi. Ac wele, yr ydwyf fi gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd. Amen.
28:20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen.

 

 

 

DIWEDD END
__________________________________________________________________

Adolygiadau diweddaraf:

02 02 2003, 2006-09-04

 

DOLENNAU THUDALENNAU ERAILL YN Y GWEFAN HWN

1818e
Geiriadur Cymraeg-Saesneg yn y gwefan hwn
Welsh-English dictionary in this website

 

Sumbolau arbennig: ŷŵ

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

Edrychwch ar fy ystadegau / View My Stats