1748ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website.

Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620.

Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.


http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_timotheus1_54_1748ke.htm

0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln:
(54) Epistol Cyntaf Paul yr Apostol at Timotheus (yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible:
(54)
Timothy-1

(in Welsh and English)


(delw 6774) 

 

1747k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unigPENNOD 1

1:1 Paul, apostol Iesu Grist, yn l gorchymyn Duw ein Hiachawdwr, a'r Arglwydd Iesu Grist, ein gobaith:
1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Saviour, and Lord Jesus Christ, which is our hope;

1:2 At Timotheus, fy mab naturiol yn y ffydd: Gras, trugaredd, a thangnefedd, oddi wrth Dduw ein Tad, a Christ Iesu ein Harglwydd.
1:2 Unto Timothy, my own son in the faith: Grace, mercy, and peace, from God our Father and Jesus Christ our Lord.

1:3 Megis y deisyfais arnat aros yn Effesus, pan euthum i Facedonia, fel y gellit rybuddio rhai na ddysgont ddim amgen,
1:3 As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine,

1:4 Ac na ddaliont ar chwedlau, ac achau anorffen, y rhai sydd yn peri cwestiynau yn hytrach nag adeiladaeth dduwiol, yr hon sydd trwy ffydd; gwna felly.
1:4 Neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions, rather than godly edifying which is in faith: so do.

1:5 Eithr diwedd y gorchymyn yw cariad o galon bur, a chydwybod dda, a ffydd ddiragrith:
1:5 Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned:

1:6 Oddi wrth yr hyn bethau y gŵyrodd rhai, ac y troesant heibio at ofer siarad;
1:6 From which some having swerved have turned aside unto vain jangling;

1:7 Gan ewyllysio bod yn athrawon o'r ddeddf, heb ddeall na pha bethau y maent yn eu dywedyd, nac am ba bethau y maent yn taeru.
1:7 Desiring to be teachers of the law; understanding neither what they say, nor whereof they affirm.

1:8 Eithr nyni a wyddom mai da yw'r gyfraith, os arfer dyn hi yn gyfreithlon;
1:8 But we know that the law is good, if a man use it lawfully;

1:9 Gan wybod hyn, nad i'r cyfiawn y rhoddwyd y gyfraith, eithr i'r rhai digyfraith ac anufudd, i'r rhai annuwiol a phechaduriaid, i'r rhai disanctaidd a halogedig, i dad-leiddiaid a mam-leiddiaid, i leiddiaid dynion,
1:9 Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers,

1:10 I buteinwyr, i wryw-gydwyr, i ladron dynion, i gelwyddwyr, i anudonwyr, ac os oes dim arall yn wrthwyneb i athrawiaeth iachus;
1:10 For whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for menstealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine;

1:11 Yn l efengyl gogoniant y bendigedig Dduw, am yr hon yr ymddiriedwyd i mi.
1:11 According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust.

1:12 Ac yr ydwyf yn diolch i'r hwn a'm nerthodd i, sef Crist Iesu ein Harglwydd, am iddo fy nghyfrif yn ffyddlon, gan fy ngosod yn y weinidogaeth;
1:12 And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry;

1:13 Yr hwn oeddwn o'r blaen yn gablwr, ac yn erlidiwr, ac yn drahaus: eithr mi a gefais drugaredd, am i mi yn ddiarwybod ei wneuthur trwy anghrediniaeth.
1:13 Who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious: but I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief.

1:14 A gras ein Harglwydd ni a dra-amlhaodd gyda ffydd a chariad, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu.
1:14 And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus.

1:15 Gwir yw'r gair, ac yn haeddu pob derbyniad, ddyfod Crist Iesu i'r byd i gadw pechaduriaid; o ba rai, pennaf ydwyf i.
1:15 This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners; of whom I am chief.

1:16 Eithr o achos hyn y cefais drugaredd, fel y dangosai Iesu Grist ynof fi yn gyntaf bob hiroddef, er siampl i'r rhai a gredant rhag llaw ynddo ef i fywyd tragwyddol.
1:16 Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all longsuffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting.

1:17 Ac i'r Brenin tragwyddol, anfarwol, anweledig, i'r Duw unig ddoeth, y byddo anrhydedd a gogoniant yn oes oesoedd. Amen.
1:17 Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honour and glory for ever and ever. Amen.

1:18 Y gorchymyn hwn yr ydwyf yn ei roddi i ti, fy mab Timotheus, yn l y proffwydoliaethau a gerddasant o'r blaen amdanat, ar filwrio ohonot ynddynt filwriaeth dda;
1:18 This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare;

1:19 Gan fod gennyt ffydd, a chydwybod dda; yr hon a wrthododd rhai, ac a wnaethant longddrylliad am y ffydd:
1:19 Holding faith, and a good conscience; which some having put away concerning faith have made shipwreck:

1:20 O ba rai y mae Hymeneus ac Alexander; y rhai a roddais i Satan, fel y dysgent na chablent.
1:20 Of whom is Hymenaeus and Alexander; whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme.

PENNOD 2
2:1Cynghori yr ydwyf am hynny, ymlaen pob peth, fod ymbiliau, gweddau, deisyfiadau, a thalu diolch, dros bob dyn;
2:1 I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men;

2:2 Dros frenhinoedd, a phawb sydd mewn goruchafiaeth; fel y gallom ni fyw yn llonydd ac yn heddychol mewn pob duwioldeb ac onestrwydd.
2:2 For kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty.

2:3 Canys hyn sydd dda a chymeradwy gerbron Duw ein Ceidwad;
2:3 For this is good and acceptable in the sight of God our Saviour;

2:4 Yr hwn sydd yn ewyllysio bod pob dyn yn gadwedig, a'u dyfod i wybodaethy gwirionedd.
2:4 Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth.

2:5 Canys un Duw sydd, ac un cyfryngwr hefyd rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu;
2:5 For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;

2:6 Yr hwn a'i rhoddes ei hunan yn bridwerth dros bawb, i'w dystiolaethu yn yr amseroedd priod.
2:6 Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time.

2:7 I'r hyn y'm gosodwyd i yn bregethwr, ac yn apostol, (y gwir yr wyf yn ei ddywedyd yng Nghrist, nid wyf yn dywedyd celwydd;) yn athro'r Cenhedloedd mewn ffydd a gwirionedd.
2:7 Whereunto I am ordained a preacher, and an apostle, (I speak the truth in Christ, and lie not;) a teacher of the Gentiles in faith and verity.

2:8 Am hynny yr wyf yn ewyllysio i'r gwŷr weddo ym mhob man, gan ddyrchafu dwylo sanctaidd, heb na dicter na dadl.
2:8 I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, without wrath and doubting.

2:9 Yr un modd hefyd, bod i'r gwragedd eu trefnu eu hunain mewn dillad gweddus, gyda gwylder a sobrwydd; nid gwallt plethedig, neu aur, neu emau, neu ddillad gwerthfawr;
2:9 In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety; not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array;

2:10 Ond, (yr hyn sydd yn gweddu i wragedd a fo yn proffesu duwioldeb,) gweithredoedd da.
2:10 But (which becometh women professing godliness) with good works.

2:11 Dysged gwraig mewn distawrwydd gyda phob gostyngeiddrwydd.
2:11 Let the woman learn in silence with all subjection.

2:12 Ond nid wyf yn cenhadu i wraig athrawiaethu, nac ymawdurdodi ar y gŵr, eithr bod mewn distawrwydd.
2:12 But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence.

2:13 Canys Adda a luniwyd yn gyntaf, yna Efa.
2:13 For Adam was first formed, then Eve.

2:14 Ac nid Adda a dwyllwyd; eithr y wraig, wedi ei thwyllo, oedd yn y cam-wedd.
2:14 And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression.

2:15 Eto cadwedig fydd wrth ddwyn plant, os arhosant hwy mewn ffydd, a chariad, a sancteiddrwydd, ynghyd a sobrwydd.
2:15 Notwithstanding she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety.

PENNOD 3
3:1 Gwir yw'r gair, Od yw neb yn chwennych swydd esgob, gwaith da y mae yn ei chwennych.
3:1 This is a true saying, If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work.

3:2 Rhaid gan hynny i esgob fod yn ddiargyhoedd, yn ŵr un wraig, yn wyliadwrus, yn sobr, yn weddaidd, yn lletygar, yn athrawaidd;
3:2 A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach;

3:3 Nid yn wingar, nid yn drawydd, nid yn budrelwa; eithr yn dirion, yn anymladdgar, yn ddiariangar;
3:3 Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre; but patient, not a brawler, not covetous;

3:4 Yn llywodraethu ei dŷ ei hun yn dda, yn dal ei blant mewn ufudd-dod ynghyd phob onestrwydd;
3:4 One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity;

3:5 (Oblegid oni fedr un lywodraethu ei dŷ ei hun, pa fodd y cymer efe ofal dros eglwys Dduw?)
3:5 (For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God?)

3:6 Nid yn newyddian yn y ffydd, rhag iddo ymchwyddo, a syrthio i ddamnedigaeth diafol.
3:6 Not a novice, lest being lifted up with pride he fall into the condemnation of the devil.

3:7 Ac y mae yn rhaid iddo ef hefyd gael tystiolaeth dda gan y rhai oddi allan;rhag iddo syrthio i waradwydd, ac i fagi diafol.
3:7 Moreover he must have a good report of them which are without; lest he fall into reproach and the snare of the devil.

3:8 Rhaid i'r diaconiaid yr un ffunud fod yn onest; nid yn ddaueiriog, nid yn ymroi i win lawer, nid yn budrelwa;
3:8 Likewise must the deacons be grave, not doubletongued, not given to much wine, not greedy of filthy lucre;

3:9 Yn dala dirgelwch y ffydd mewn cydwybod bur.
3:9 Holding the mystery of the faith in a pure conscience.

3:10 A phrofer y rhai hynny hefyd yn gyntaf, yna gwasanaethant swydd diaconiaid, os byddant ddiargyhoedd.
3:10 And let these also first be proved; then let them use the office of a deacon, being found blameless.

3:11 Y mae'n rhaid i'w gwragedd yr un modd fod yn onest, nid yn enllibaidd, yn sobr, yn ffyddlon ym mhob peth.
3:11 Even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things.

3:12 Bydded y diaconiaid yn wŷr un wraig, yn llywodraethu eu plant a'u tai eu hunain yn dda.
3:12 Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well.

3:13 Canys y rhai a wasanaethant swydd diaconiaid yn dda, ydynt yn ennill iddynt eu hunain radd dda, a hyfder mawr yn y ffydd sydd yng Nghrist Iesu.
3:13 For they that have used the office of a deacon well purchase to themselves a good degree, and great boldness in the faith which is in Christ Jesus.

3:14 Y pethau hyn yr ydwyf yn eu hysgrifennu atat, gan obeithio dyfod atat ar fyrder:
3:14 These things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly:

3:15 Ond os tariaf yn hir, fel y gwypech pa fodd y mae'n rhaid iti ymddwyn yn nhŷ Dduw, yr hwn yw eglwys y Duw byw, colofn a sylfaen y gwirionedd.
3:15 But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth.

3:16 Ac yn ddi-ddadl, mawr yw dirgelwch duwioldeb; Duw a ymddangosodd yn y cnawd, a gyfiawnhawyd yn yr Ysbryd, a welwyd gan angylion, a bregethwyd i'r Cenhedloedd, a gredwyd iddo yn y byd, a gymerwyd i fyny mewn gogoniant.
3:16 And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.

PENNOD 4
4:1 Ac y mae'r Ysbryd yn eglur yn dywedyd yr ymedy rhai yn yr amseroedd diwethaf oddi wrth y ffydd, gan roddi coel i ysbrydion cyfeiliornus, ac i athrawiaethau cythreuliaid;
4:1 Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils;

4:2 Yn dywedyd celwydd mewn rhagrith, a'u cydwybod eu hunain wedi ei serio haearn poeth;
4:2 Speaking lies in hypocrisy; having their conscience seared with a hot iron;

4:3 Yn gwahardd priodi, ac yn erchi ymatal oddi wrth fwydydd, y rhai a greodd Duw i'w derbyn, trwy roddi diolch, gan y ffyddloniaid a'r rhai a adwaenant y gwirionedd.
4:3 Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth.

4:4 Oblegid y mae pob peth a greodd Duw yn dda, ac nid oes dim i'w wrthod, os cymerir trwy dalu diolch.
4:4 For every creature of God is good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving:

4:5 Canys y mae wedi ei sancteiddio gan air Duw a gweddi.
4:5 For it is sanctified by the word of God and prayer.

4:6 Os gosodi y pethau hyn o flaen y brodyr, ti a fyddi weinidog da i Iesu Grist, wedi dy fagu yng ngeiriau'r ffydd ac athrawiaeth dda, yr hon a ddilynaist.
4:6 If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained.

4:7 Eithr gad heibio halogedig a gwrachaidd chwedlau, ac ymarfer dy hun i dduwioldeb.
4:7 But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness.

4:8 Canys i ychydig y mae ymarfer corfforol yn fuddiol: eithr duwioldeb sydd fuddiol i bob peth, a chanddi addewid or i bywyd y sydd yr awron, ac o'r hwn a fydd.
4:8 For bodily exercise profiteth little: but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come.

4:9 Gwir yw'r gair, ac yn haeddu pob derbyniad.
4:9 This is a faithful saying and worthy of all acceptation.

4:10 Canys er mwyn hyn yr ydym yn poeni, ac yn cael ein gwaradwyddo, oherwydd i ni obeithio yn y Duw byw, yr hwn yw Achubydd pob dyn, yn enwedig y ffyddloniaid.
4:10 For therefore we both labour and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Saviour of all men, specially of those that believe.

4:11 Y pethau hyn gorchymyn a dysg.
4:11 These things command and teach.

4:12 Na ddiystyred neb dy ieuenctid di; eithr bydd yn siampl i'r ffyddloniaid, mewn gair, mewn ymarweddad, mewn cariad, mewn ysbryd, mewn ffydd, mewn purdeb.
4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.

4:13 Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine.
4:13 Hyd oni ddelwyf, glyn wrth ddarllen, wrth gynghori, wrth athrawiaethu.

4:14 Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery.
4:14 Nac esgeulusa'r dawn sydd ynot, yr hwn a rodded i ti trwy broffwydoliaeth, gydag arddodiad dwylo'r henuriaeth.

4:15 Meditate upon these things; give thyself wholly to them; that thy profiting may appear to all.
4:15 Myfyria ar y pethau hyn, ac yn y pethau hyn aros; fel y byddo dy gynnydd yn eglur i bawb.

4:16 Take heed unto thyself, and unto the doctrine; continue in them: for in doing this thou shalt both save thyself, and them that hear thee.
4:16 Gwylia arnat dy hun, ac ar yr athrawiaeth; aros ynddynt: canys os gwnei hyn, ti a'th gedwi dy hun a'r rhai a wrandawant arnat.

PENNOD 5
5:1 Na cherydda hynafgwr, eithr cynghora ef megis tad; ar rhai ieuainc, megis brodyr;
5:1
Rebuke not an elder, but entreat him as a father; and the younger men as brethren;

5:2 Yr hen wragedd, megis mamau; y rhai ieuainc, megis chwiorydd, gyda phob purdeb.
5:2 The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity.

5:3 Anrhydeddar gwragedd gweddwon, y rhai sydd wir weddwon.
5:3 Honour widows that are widows indeed.

5:4 Eithr o bydd un weddw ac iddi blant neu wyrion, dysgant yn gyntaf arfer duwioldeb gartref, a thalur pwyth iw rhieni: canys hynny sydd dda a chymeradwy gerbron Duw.
5:4 But if any widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home, and to requite their parents: for that is good and acceptable before God.

5:5 Eithr yr hon sydd wir weddw ac unig, sydd yn gobeithio yn Nuw, ac yn parhau mewn ymbiliau a gweddau nos a dydd.
5:5 Now she that is a widow indeed, and desolate, trusteth in God, and continueth in supplications and prayers night and day.

5:6 Ond yr hon sydd drythyll, a fu farw, er ei bod yn fyw.
5:6 But she that liveth in pleasure is dead while she liveth.

5:7 A gorchymyn y pethau hyn, fel y byddont ddiargyhoedd.
5:7 And these things give in charge, that they may be blameless.

5:8 Ac od oes neb heb ddarbod dros yr eiddo, ac yn enwedig ei deulu, efe a wadodd y ffydd, a gwaeth yw nar di-ffydd.
5:8 But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.

5:9 Na ddewiser yn weddw un a fo dan drigeinmlwydd oed, yr hon fu wraig i un gŵr,
5:9 Let not a widow be taken into the number under threescore years old, having been the wife of one man,

5:10 Yn dda ei gair am weithredoedd da; os dygodd hi blant i fyny, os bu letygar, o golchodd hi draed y saint, o chynorthwyodd hi y rhai cystuddiol, o dilynodd hi bob gorchwyl da.
5:10 Well reported of for good works; if she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work.

5:11 Eithr gwrthod y gweddwon ieuainc: canys pan ddechreuont ymdrythyllu yn erbyn Crist, priodi a fynnant;
5:11 But the younger widows refuse: for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry;

5:12 Gan gael barnedigaeth, am iddynt ddirmygu y ffydd gyntaf.
5:12 Having damnation, because they have cast off their first faith.

5:13 A hefyd y maent yn dysgu bod yn segur, gan rodio o amgylch o dŷ i dŷ; ac nid yn segur yn unig, ond hefyd yn wag-siaradus, ac yn rhodresgar, gan adrodd pethau nid ŷnt gymwys.
5:13 And withal they learn to be idle, wandering about from house to house; and not only idle, but tattlers also and busybodies, speaking things which they ought not.

5:14 Yr wyf yn ewyllysio gan hynny ir rhai ieuainc briodi, planta, gwarchod y tŷ, heb roi dim achlysur ir gwrthwynebwr i ddifenwi.
5:14 I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully.

5:15 Canys y mae rhai eisoes wedi gwyro ar l Satan.
5:15 For some are already turned aside after Satan.

5:16 Od oes gan ŵr neu wraig ffyddlon wragedd gweddwon, cynorthwyant hwynt, ac na phwyser ar yr eglwys; fel y gallo hi ddiwallu y gwir weddwon.
5:16 If any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be charged; that it may relieve them that are widows indeed.

5:17 Cyfrifer yr henuriaid sydd yn llywodraethu yn dda, yn deilwng o barch dauddyblyg; yn enwedig y rhai sydd yn poeni yn y gair ar athrawiaeth.
5:17 Let the elders that rule well be counted worthy of double honour, especially they who labour in the word and doctrine.

5:18 Canys y maer ysgrythur yn dywedyd, Na chae safn yr ych sydd yn dymur yd:ac, Y maer gweithiwr yn haeddu ei gyflog.
5:18 For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. And, The labourer is worthy of his reward.

5:19 Yn erbyn henuriaid na dderbyn achwyn, oddieithr dan ddau neu dri o dystion.
5:19 Against an elder receive not an accusation, but before two or three witnesses.

5:20 Y rhai sydd yn pechu, cerydda yng ngwydd pawb, fel y byddo ofn ar y lleill.
5:20 Them that sin rebuke before all, that others also may fear.

5:21 Gorchymyn yr ydwyf gerbron Duw, ar Arglwydd Iesu Grist, ar etholedig angylion, gadw ohonot y pethau hyn heb ragfarn, heb wneuthur dim o gydbartaeth.
5:21 I charge thee before God, and the Lord Jesus Christ, and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality.

5:22 Na ddod ddwylo yn ebrwydd ar neb, ac na fydd gyfrannog o bechodau rhai eraill: cadw dy hun yn bur.
5:22 Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men's sins: keep thyself pure.

5:23 Nac yf ddwfr yn hwy; eithr arfer ychydig win, er mwyn dy gylla ath fynych wendid.
5:23 Drink no longer water, but use a little wine for thy stomach's sake and thine often infirmities.

5:24 Pechodau rhyw ddynion sydd amlwg or blaen, yn rhagflaenu i farn; eithr rhai sydd yn eu canlyn hefyd.
5:24 Some men's sins are open beforehand, going before to judgment; and some men they follow after.

5:25 Yr un ffunud hefyd y mae gweithredoedd da yn amlwg or blaen, ar rhai sydd amgenach, nis gellir eu cuddio.
5:25 Likewise also the good works of some are manifest beforehand; and they that are otherwise cannot be hid.

PENNOD 6

6:1 Cynifer ag sydd wasanaethwyr dan yr iau, tybiant eu meistriaid eu hun yn deilwng o bob anrhydedd; fel na chabler enw Duw, ai athrawiaeth ef.
6:1 Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honour, that the name of God and his doctrine be not blasphemed.

6:2 Ar rhai sydd a meistriaid ganddynt yn credu, na ddiystyrant hwynt, oherwydd eu bod yn frodyr; eithr yn hytrach gwasanaethant hwynt, am eu bod yn credu, ac yn annwyl, yn gyfranogion or llesd. Y pethau hyn dysg a chynghora.
6:2 And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren; but rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort.

6:3 Od oes neb yn dysgu yn amgenach, ac heb gytuno ag iachus eiriau ein Harglwydd Iesu Grist, ac ar athrawiaeth sydd yn l duwioldeb;
6:3 If any man teach otherwise, and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness;

6:4 Chwyddo y mae, heb wybod dim, eithr amhwyllo ynghylch cwestiynau, ac ymryson ynghylch geiriau; or rhai y mae cenfigen, ymryson, cableddau, drwg dybiau, yn dyfod,
6:4 He is proud, knowing nothing, but doting about questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings,

6:5 Cyndyn ddadlau dynion llygredig eu meddwl, heb fod y gwirionedd ganddynt, yn tybied mai elw yw duwioldeb: cilia oddi wrth y cyfryw.
6:5 Perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness: from such withdraw thyself.

6:6 Ond elw mawr yw duwioldeb gyda bodlonrwydd.
6:6 But godliness with contentment is great gain.

6:7 Canys ni ddygasom ni ddim ir byd, ac eglur yw na allwn ddwyn dim allan chwaith.
6:7 For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out.

6:8 Ac o bydd gennym ymborth a dillad, ymfodlonwn ar hynny.
6:8 And having food and raiment let us be therewith content.

6:9 Ond y rhai sydd yn ewyllysio ymgyfoethogi, sydd yn syrthio i brofedigaeth a magl, a llawer o chwantau ynfyd a niweidiol, y rhai sydd yn boddi dynion i ddinistr a cholledigaeth.
6:9 But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition.

6:10 Canys gwreiddyn pob drwg yw ariangarwch: yr hon, a rhai yn chwannog iddi, hwy a gyfeiliornasant oddi wrth y ffydd, ac au gwanasant eu hunain a llawer o ofidiau.
6:10 For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows.

6:11 Eithr tydi, gŵr Duw, gochel y pethau hyn, a dilyn gyfiawnder, duwioldeb, ffydd, cariad, amynedd, addfwyndra.
6:11 But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.

6:12 Ymdrecha hardd-deg ymdrech y ffydd; cymer afael ar y bywyd tragwyddol;ir hwn hefyd yth alwyd, ac y proffesaist broffes dda gerbron llawer o dystion.
6:12 Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses.

6:13 Yr ydwyf yn gorchymyn i ti gerbron Duw, yr hwn sydd yn bywhau pob peth, a cherbron Crist Iesu, yr hwn dan Pontius Peilat a dystiodd broffes dda;
6:13 I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession;

6:14 Gadw ohonot y gorchymyn hwn yn ddifeius, yn ddiargyhoedd, hyd ymddangosiad ein Harglwydd Iesu Grist:
6:14 That thou keep this commandment without spot, unrebukeable, until the appearing of our Lord Jesus Christ:

6:15 Yr hwn yn ei amserau priod a ddengys y bendigedig ar unig Bennaeth, Brenin y brenhinoedd, ac Arglwydd yr arglwyddi,
6:15 Which in his times he shall show, who is the blessed and only Potentate, the King of kings, and Lord of lords;

6:16 Yr hwn yn unig sydd ganddo anfarwoldeb, sydd yn trigo yn y goleuni ni ellir dyfod ato, yr hwn nis gwelodd un dyn, ac ni ddichon ei weled: ir hwn y byddo anrhydedd a gallu tragwyddol. Amen.
6:16 Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto; whom no man hath seen, nor can see: to whom be honour and power everlasting. Amen.

6:17 Gorchymyn ir rhai sydd oludog yn y byd yma, na byddont uchel feddwl, ac na obeithiont mewn golud anwadal, ond yn y Duw byw, yr hwn sydd yn helaeth yn rhoddi i ni bob peth iw mwynhau:
6:17 Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;

6:18 Ar iddynt wneuthur daioni, ymgyfoethogi mewn gweithredoedd da, fod yn hawdd ganddynt roddi a chyfrannu;
6:18 That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate;

6:19 Yn trysori iddynt eu hunain sail dda erbyn yr amser sydd ar ddyfod, fel y caffont afael ar y bywyd tragwyddol.
6:19 Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life.

6:20 O Timotheus, cadwr hyn a roddwyd iw gadw atat, gan droi oddi wrth halogedig ofer-sain, a gwrthwyneb gwybodaeth, a gamenwir felly:
6:20 O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings, and oppositions of science falsely so called:

6:21 Yr hon tra yw rhai yn ei phroffesu, hwy a gyfeiliornasant o ran y ffydd. Gras fyddo gyda thi. Amen.

6:21 Which some professing have erred concerning the faith. Grace be with thee. Amen.

Y cyntaf at Timotheus a ysgrifennwyd o Laodicea, yr hon yw prifddinas Phrygia Pacatiana.
__________________________________________________________________
DIWEDD

 

 

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2004-01-29

Sumbolau arbennig: ŷŵə

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

 

CYMRU-CATALONIA


hits countero ymwelwyr ir Adran hon (Y Beibl Cymraeg) oddi ar 1 Medi 2005

Cipolwg ar Ystadegau Adran y Beibl Cymraeg / View the Stats for the Welsh Bible Section