1752ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website.

Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620.

Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.

 
http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_titus_56_1752ke.htm

0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln:
(56) Titus (yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible:
(56) Titus (in Welsh and English)

(delw 6676)

 


1751k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unigPENNOD 1
1:1 Paul, gwas Duw, ac apostol Iesu Grist, yn l ffydd etholedigion Duw, ac adnabyddiaeth y gwirionedd, yr hon sydd yn l duwioldeb;
1:1 Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth which is after godliness;

1:2 I obaith bywyd tragwyddol, yr hon a addawodd y digelwyddog Dduw cyn dechraur byd;
1:2 In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began;

1:3 Eithr mewn amseroedd priodol efe a eglurhaodd ei air trwy bregethu, am yr hyn yr ymddiriedwyd i mi, yn l gorchymyn Duw ein Hiachawdwr;
1:3 But hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Saviour;

1:4 At Titus, fy mab naturiol yn l y ffydd gyffredinol: Gras, trugaredd, a thangnefedd, oddi wrth Dduw Dad, ar Arglwydd Iesu Grist ein Hiachawdwr ni.
1:4 To Titus, mine own son after the common faith: Grace, mercy, and peace, from God the Father and the Lord Jesus Christ our Saviour.

1:5 Er mwyn hyn yth adewais yn Creta, fel yr iawn drefnit y pethau sydd yn l, ac y gosodit henuriaid ym mhob dinas, megis yr ordeiniais i ti:
1:5 For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee:

1:6 Os yw neb yn ddiargyhoedd, yn ŵr un wraig, a chanddo blant ffyddlon, heb gael y gair o fod yn afradlon, neu yn anufudd:
1:6 If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children not accused of riot or unruly.

1:7 Canys rhaid i esgob fod yn ddiargyhoedd, fel goruchwyliwr Duw, nid yn gyndyn, nid yn ddicllon, nid yn wingar, nid yn drawydd, nid yn budrelwa;
1:7 For a bishop must be blameless, as the steward of God; not selfwilled, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre;

1:8 Eithr yn lletygar, yn cam daioni, yn sobr, yn gyfiawn, yn sanctaidd, yn dymherus;
1:8 But a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate;

1:9 Yn dal yn lew y gair ffyddlon yn l yr addysg, fel y gallo gynghori yn yr athrawiaeth iachus, ac argyhoeddir rhai sydd yn gwrthddywedyd.
1:9 Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers.

1:10 Canys y mae llawer yn anufudd, yn ofer-siaradus, ac yn dwyllwyr meddyliau, yn enwedig y rhai or enwaediad:
1:10 For there are many unruly and vain talkers and deceivers, specially they of the circumcision:

1:11 Y rhai y mae yn rhaid cau eu safnau, y rhai sydd yn dymchwelyd tai cyfain, gan athrawiaethur pethau ni ddylid, er mwyn budrelw.
1:11 Whose mouths must be stopped, who subvert whole houses, teaching things which they ought not, for filthy lucre's sake.

1:12 Un ohonynt hwy eu hunain, un ou proffwydi hwy eu hunain, a ddywedodd, Y Cretiaid sydd bob amser yn gelwyddog, drwg fwystfilod, boliau gorddiog.
1:12 One of themselves, even a prophet of their own, said, The Cretians are alway liars, evil beasts, slow bellies.

1:13 Y dystiolaeth hon sydd wir. Am ba achos argyhoedda hwy yn llym, fel y byddont iach yn y ffydd,
1:13 This witness is true. Wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith;

1:14 Heb ddal ar chwedlau Iddewaidd, a gorchmynion dynion, yn troi oddi wrth y gwirionedd.
1:14 Not giving heed to Jewish fables, and commandments of men, that turn from the truth.

1:15 Pur yn ddiau yw pob peth ir rhai pur: eithr ir rhai halogedig ar di-ffydd, nid pur dim, eithr halogedig yw hyd yn oed eu meddwl au cydwybod hwy.
1:15 Unto the pure all things are pure: but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure; but even their mind and conscience is defiled.

1:16 Y maent yn proffesu yr adwaenant Dduw; eithr ar weithredoedd ei wadu y maent, gan fod yn ffiaidd, ac yn anufudd, ac at bob gweithred dda yn anghymeradwy.
1:16 They profess that they know God; but in works they deny him, being abominable, and disobedient, and unto every good work reprobate.

PENNOD 2
2:1 Eithr llefara dir pethau a weddo i athrawiaeth iachus:
2:1 But speak thou the things which become sound doctrine:

2:2 Bod or hynafgwyr yn sobr, yn onest, yn gymesur, yn iach yn y ffydd, yng nghariad, mewn amynedd:
2:2 That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience.

2:3 Bod or hynafwragedd yr un ffunud mewn ymddygiad fel y gweddai i sancteiddrwydd; nid yn enllibaidd, nid wedi ymroi i win lawer, yn rhoi athrawiaeth o ddaioni:
2:3 The aged women likewise, that they be in behaviour as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things;

2:4 Fel y gallont wneuthur y gwragedd ieuainc yn bwyllog, i garu eu gwŷr, i garu eu plant,
2:4 That they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children,

2:5 Yn sobr, yn bur, yn gwarchod gartref, yn dda, yn ddarostyngedig iw gwŷr priod, fel na chabler gair Duw.
2:5 To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed.

2:6 Y gwŷr ieuainc yr un ffunud cynghora i fod yn sobr:
2:6 Young men likewise exhort to be sober minded.

2:7 Gan dy ddangos dy hun ym mhob peth yn siampl i weithredoedd da: a dangos, mewn athrawiaeth, anllygredinaeth, gweddeidd-dra, purdeb,
2:7 In all things showing thyself a pattern of good works: in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity,

2:8 Ymadrodd iachus yr hwn ni aller beio arno; fel y byddo ir hwn sydd yn wrthwyneb gywilyddio, heb ganddo ddim drwg iw ddywedyd amdanoch chwi.
2:8 Sound speech, that cannot be condemned; that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you.

2:9 Cynghora weision i fod yn ddarostyngedig iw meistriaid eu hun, ac i ryngu bodd iddynt ym mhob peth, nid yn gwrthddywedyd;
2:9 Exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things; not answering again;

2:10 Nid yn darnguddio, ond yn dangos pob ffyddlondeb da; fel yr harddont athrawiaeth Duw ein Hiachawdwr ym mhob peth.
2:10 Not purloining, but showing all good fidelity; that they may adorn the doctrine of God our Saviour in all things.

2:11 Canys ymddangosodd gras Duw, yr hwn sydd yn dwyn iachawdwriaeth i bob dyn;
2:11 For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men,

2:12 Gan ein dysgu ni i wadu annuwioldeb a chwantau bydol, a byw yn sobr, ac yn gyfiawn, ac yn dduwiol, yn y byd sydd yr awron;
2:12 Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;

2:13 Gan ddisgwyl am y gobaith gwynfydedig, ac ymddangosiad gogoniant y Duw mawr, an Hiachawdwr Iesu Grist;
2:13 Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ;

2:14 Yr hwn ai rhoddes ei hun drosom, in prynu ni oddi wrth bob anwiredd, ac in puro ni iddo ei hun yn bobl briodol, awyddus i weithredoedd da.
2:14 Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works.

2:15 Y pethau hyn llefara a chynghora, ac argyhoedda gyda phob awdurdod. Na ddiystyred neb di.
2:15 These things speak, and exhort, and rebuke with all authority. Let no man despise thee.

PENNOD 3
31 Dwg ar gof iddynt fod yn ddarostyngedig ir tywysogaethau ar awdurdodau, fod yn ufudd, fod yn barod ibob gweithred dda,
3:1 Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work,

3:2 Bod heb gablu neb, yn anymladdgar, yn dirion, gan ddangos pob addfwynder tuag at bob dyn.
3:2 To speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men.

3:3 Canys yr oeddem ninnau hefyd gynt yn annoethion, yn anufudd, yn cyfeiliorni, yn gwasanaethu chwantau ac amryw felyswedd, gan fyw mewn drygioni a chenfigen, yn ddigasog, yn casu ein gilydd.
3:3 For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another.

3:4 Eithr pan ymddangosodd daioni a chariad Duw ein Hachubwr tuag at ddyn,
3:4 But after that the kindness and love of God our Saviour toward man appeared,

3:5 Nid o weithredoedd cyfiawnder y rhai a wnaethom ni, eithr yn l ei drugaredd yr achubodd efe nyni, trwy olchiad yr adenedigaeth, ac adnewyddiad yr Ysbryd Glan;
3:5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;

3:6 Yr hwn a dywalltodd efe arnom ni yn helaeth, trwy Iesu Grist ein Hiachawdwr :
3:6 Which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Saviour;

3:7 Fel, gwedi ein cyfiawnhau trwy ei ras ef, yn gwneid yn etifeddion yn l gobaith bywyd tragwyddol.
3:7 That being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life.

3:8 Gwir ywr gair, ac am y pethau hyn yr ewyllysiwn i ti fod yn daer, fel y byddo ir sawl a gredasant i Dduw ofalu ar flaenori mewn gweithredoedd da. Y pethau hyn sydd dda a buddiol i ddynion.
3:8 This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men.

3:9 Eithr gochel gwestiynau ffl, ac achau, a chynhennau, ac ymrysonau ynghylch y ddeddf: canys anfuddiol ydynt ac ofer.
3:9 But avoid foolish questions, and genealogies, and contentions, and strivings about the law; for they are unprofitable and vain.

3:10 Gochel y dyn a fyddo heretic, wedi un ac ail rybudd:
3:10 A man that is an heretic after the first and second admonition reject;

3:11 Gan wybod fod y cyfryw un wedi ei wyrdroi, ac yn pechu, gan fod yn ei ddamnio ei hunan.
3:11 Knowing that he that is such is subverted, and sinneth, being condemned of himself.

3:12 Pan ddanfonwyf Artemas atat, neu Tychicus, bydd ddyfal i ddyfod ataf i Nicopolis: canys yno yr arfaethais aeafu.
3:12 When I shall send Artemas unto thee, or Tychicus, be diligent to come unto me to Nicopolis: for I have determined there to winter.

3:13 Hebrwng Senas y cyfreithiwr, ac Apolos yn ddiwyd; fel na byddo arnynt eisiau dim.
3:13 Bring Zenas the lawyer and Apollos on their journey diligently, that nothing be wanting unto them.

3:14 A dysged yr eiddom ninnau flaenori mewn gweithredoedd da i angenrheidiau, fel na byddont yn ddiffrwyth.
3:14 And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful.

3:15 Y maer holl rai sydd gyda mi yn dy annerch. Annerch y rhai sydd yn ein caru ni yn y ffydd.
3:15 All that are with me salute thee. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. Amen.

Gras fyddo gyda chwi oll. Amen.At Titus, yr esgob cyntafa ddewiswyd ar eglwys y Cretiaid, yr ysgrifennwyd o Nicopolis ym Macedonia.

 

DIWEDD

__________________________________________________

 

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2004-02-05

Sumbolau arbennig: ŷŵ

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

 

CYMRU-CATALONIA

 

hits counterCipolwg ar Ystadegau Adran y Beibl Cymraeg / View the Stats for the Welsh Bible Section