http://kimkat.org/amryw/gwefan_gwegynllun_0010e_archivos/image018.jpg Y tudalen hwn yn Gymraeg: kimkat2854k

Aquesta pgina en catal: kimkat2855c

 

 

Home Page / Yr Hafan (kimkat0001) Sitemap / Yr Arweinlen (kimkat2003e) Welsh Texts / Testunau Cymraeg (kimkat0977e)

Y tudalen hwn

Adolygiad diweddaraf 28-09-2011 (11.39)

___________________________________________________________________________________

 

Extracts from Y CYFAILL (1842) with an English translation

 

Y CYFAILL (the friend) OR HEN WLAD (from the Old Country) YN AMERICA (in America)
SEF (namely) CYLCHGRAWN (a magazine) O WYBODAETH FUDDIOL (of useful / beneficial knowledge) IR CYMRY (for Welsh people),

YN CYNNWYS (containing)

AMRYWIAETH (a variety / a miscellany) O BETHAU (of things) O NATUR GREFYDDOL, MOESOL, A DYDDOROL (of a religious, moral and interesting nature);

 

YN NGHYDA (as well as)

Hanesiaeth Brydeinaidd, Americanaidd, &c, (English, American History, etc)

 

HEFYD (also), CYFANSODDIADAU MEWN BARDDONIAETH A PHERORIAETH (poetical and musical compostions).

 

DAN OLYGIAD WILLIAM ROWLANDS (under the editorship of William Rowlands).

 

DARLLENA, COFIA, YSTYRIA (Read, Remember, Consider)

 

LLYFR V (Book 5)

 

UTICA: ARGRAFFWYD GAN EVAN E. ROBERTS, 9 HEOL-SENECA

(Utica. Printed by Evan E. Roberts, 9 Seneca Street)

 

.......

 

Y Cyfaill (The Friend)

Rhif LX (Number 60) Cyf V (Volume 5)

Rhagfyr 1843 (December 1843)

 

(x375)

 

MARWOLAETHAU (deaths)

 

Hirwaun. Ar y 26ain o fis Medi diweddaf (last 26th of September [1839]), cyfarfu un Morgan Evans ai ddiwedd (one Morgan Evans met with his death / met his death) yn y gwaith gl (in the coal mine) : cynnaliwyd celainholiad ar y corph (an inquest was held on the body) yn y Cardiff Arms (in the Cardiff Arms) o flaen Wm. Davies, Ysw., (before William Davies, Esq.,) a dychwelwyd y rheithfarn (and the verdict was returned) o farwolaeth ddamweiniol (of accidental death).

Pont-ar-duls (Pontarddulais). Cadwyd celain-holiad (an inquest was held) yn ddiweddar (lately) yn Pont-ar-duls (in Pontarddulais), ar gorph John Rees, tyddynwr (on the body of John Rees, a smallholder), yr hwn oedd yn gweithio ar y gledrffordd (who was working on the railway) o Gwm-amman i long-borth Llangenech (from Cwmaman to the harbour of Llangennech) yr hwn a laddwyd yn ddamweiniol gan agerbeiriant (who was killed accidentally by a steam engine).

Pont-y-fn (Y Bont-faen / Cowbridge) Yn ddiweddar (lately) fel yr oedd Jenkin Reece , o Tythegstone yn dychwelyd (as Jenkin Reece, o Llandudwg / Tythegston, was returning) yn feddw o Bont-y-fn, (drunk from Y Bont-faen / Cowbridge) syrthiodd ddwywaith oddiar gefn ei geffyl (he fell twice from his horse), y tro diweddaf yn ymyl Merthyr mawr (the last time near Merthyr-mawr), yr hyn a achosodd ei angeu (which caused his death).

 

Hir-hoedledd teuluaidd (family longevity). Mewn gwledd Nadolig (in a Christmas feast / Christmas dinner) erllynedd (last year) yn Llanfihangel, Abergwesain, sir Frecheiniog (in Llanfihangel, Abergwesyn, Sir Frycheiniog / Breconshire), ymgyfarfu pedwar cefnder (four cousins met), oedran unedig pa rai (the combined age of which ones / of whom) oedd 340 o flynyddoedd (was 340 years).

Cymry enwogion (Famous Welshmen). Gwelsom yn un or newyddiadaron diweddar (we saw in one of the recent newspapers), fod y Parch. Robert Williams, M. A., (that the Reverend Robert Williams, M. A.), Curad Parhol Llangadwaladr, swydd Ddinbych (the Permanent Curate of Llangadwaladr, Sir Ddinbych / Denbighshire), wedi cyhoeddi Geiriadur Buchdraethodawl (has published a biographical dictionary), yn Saesonaeg (in English), o Gymry Enwogion (of Famous Welshmen), or oesoedd boreuol hyd yr amser presennol (from the early ages to the present time / from early times to the present).

Dolgellau. - Ar y 29ain o Fedi (on the 29th of September [1839]), cafwyd corph plentyn yn y Llyn-bach (a childs body was found in the Llyn Bach = little lake), yn ymyl y ffordd (next to the road) sydd yn arwain o Dolgellau i Fachynlleth (which leads from Dolgellau to Machynlleth), tua chwe milldir (about six miles) or lle blaenaf (from the former place). Wedi cynnal celainholiad (after holding an inquest), dychwelwyd rheithfarn o Lofruddiaeth Gwirfoddol (a verdict of Wilful Murder was returned), yn erbyn rhyw berson neu bersonau anhysbys (against a certain person or persons unknown / against a person or persons unknown). Meddylir gyflawni y llofruddiaeth gan ryw grwydriaid (it is thought the committing of the crime by certain vagrants / it is thought the crime was committed by vagrants), llawer o ba rai (many of which ones / many of whom) sydd yn teithio Cymru (are travelling Wales / are travelling around in Wales) y dyddiau hyn (these days).


Ffestiniog. Ar y 29ain o Fedi (on the 29th of September [1839]), sef Gwyl Mihangel ar Holl Angylion (namely the feastday of Saint Michael and All the Angels / and All Angels) da (well, good / [it is] good [to report], cyssegrwyd eglwys newydd Dewi Sant (the new church of Saint Davids was consecrated), gan Arg. Esgob yr Esgobaeth (by the Lord Bishop of the diocese), yr hon a adeiladwyd ac a gynysgaeddwyd (which was bulit and endowed) gan Mrs. Oakeley (gan Mrs. Oakeley), o Bls Tan-y-bwlch (of Plas Tan-y-bwlch / of Tan-y-bwlch mansion), yn nghymydogaeth y Cloddfeydd Llechi (in the vicinity of the slate quarries), yn mhlwyf Ffestiniog, Meirionydd (in the parish of Ffestiniog, Meirionydd / Sir Feirionydd / Merionethshire).

Trallwm (Y Trallwng / Welshpool) Tn Dinystriol (a destructive fire). Hydref y 3ydd (on October 3rd [1839]), tua 10 or gloch (towards 10 o clock), fel yr oedd Mr. Stanley, Trelystan, ger y Trallwm (as Mr. Stanley, of Trelystan, Y Trallwng / Welshpool), ai deulu yn myned ir gwely (and his family were going to bed), eu sylw a dynwyd (their attention was drawn) at golofn o oleuni (to a column of light). Wedi edrych allan (after looking outside) canfuent yr adeilad ar dn (they found the building on fire). Anfonwyd ir Trallwm yn ddioed (it was sent / word was sent to Y Trallwng / Welshpool immediately) i ymofyn y peiriant (to ask for the engine / the fire engine in Y Trallwng was sent for immediately), ond, er pob ymdrech (but in spite of every effort / in spite of all efforts), llosgwyd yr holl adeiladau (all the buildings were burnt) yr holl ŷd (all the corn) ac yn nghylch dwy ran o dair or gwair (and about two parts of three of the hay / two thirds of the hay) ac un ceffyl (and one horse). Mae yn debygol ir tn gael ei osod yn fwriadol (it is likely that the fire was set intentionally / that the fire was started deliberately), yn yr amrywiol adeiladau ar ŷdlan (in the various buildings and the rickyard / cornyard).

Aberystwyth. Yn ddiweddar cadwyd celainholiad ar gorph John Davies (recently an inquest was held on the body of John Davies), ysgolfeistr o Lanychaiarn (a schoolmaster of Llanychaearn), 64 mlwydd oed (64 years old). Ymddengys iddo, wrth rodio yn y tywyllwch, syrthio (it seems that, while riding in the dark, he fell) dros ddibyn ar gyfer y Castle House, (over a cliff opposite Castle House), a dryllio ei ben-glog (and smashing his skull / and smashed his skull) nes oedd ei ymenydd allan (until his brain was out / and his brains spilled out), a marw yn ddioed (and dying at once / and he died immediately).

Angeu disyfyd (sudden death). Yn ddiweddar (recently, lately) fel yr oedd Mr. Williams, meistr mwnwyr, yn marchogaeth (as Mr. Williams, a master collier, was riding) o Sirhowy i Benycae (from Sirhywi to Pen-y-cae / Glynebwy / Ebbw Vale), pan yn ymyl Waun-y-pound (when near Waun-y-pownd) syrthiodd oddiar gefn ei geffyl (he fell of the back of his horse / he fell off his horse) mewn llewyg or parlys mud (in a faint of the silent paralysis / of apoplexy / having suffered a stroke), a bu farw yn mhen dau ddiwmod (and he died within two days).

Gwrecsam (Wrecsam). Dygwyddodd amgylchiad galarus ac angeuawl yn ddiweddar (A fatal and mournful circumstance happened recently) yn Fardon (Rhedynfre / Farndon), ger Gwrecsam (near Wrexham). Ymddengys fod pump oedd ger tŷ Mr. Miller yn cael ei adgyweirio (it appears that a pump that was near Mr. Millers house was being repaired), tynesid y coed i lawr (the wood was pulled down), trwy yr hyn yn anffodiog (through which / as a result of which unfortunately) gadawsid y pydew yn agored (the well was left open). Elai Mrs. Miller allan yn y nos (Mrs. Miller went out in the night), ond gan na ddychwelodd mewn amser rhesymol (but since she didnt return in a reasonable time) aeth ei chyfeillion i chwilio am dani (her friends went out to look for her) a chafwyd hi yn farw (and found her dead) yn ngwaelod y pydew (at the bottom of the well).

Abertawy (Abertawe / Swansea). Ar ddydd Sul y 19eg o Hydref (on Sunday 19 October [1839]), cafwyd corph un Evan Thomas (the body of one Evan Thomas was found), adnabyddus wrth yr enw Evan y Farteg, (known by hte name of Evan y Farteg / Evan from Y Farteg) yn ddifywyd (lifeless) mewn afonig fechan (in a small stram), o fewn 800 o latheni i Weithfa Haiarn Ynyscedwin (within 800 yards of Ynysgedwyn Iron Works), ar y ffordd i Abertawy (on the road to Abertae / Swansea).

BU FARW (he she has died; / deaths)

Medi 28ain (28th September [1839]), yn Nghastell-nedd (in Castell-nedd / Neath), wedi hir a maith nychdod (after a long and long-lasting illness / after a long enduring illness), Mr. Francis Lewis.

23ain (23rd [September 1839]), yn yr un lle (in the same place), yn 73 oed (at the age of 73), Mrs. Jane Jenkins, wedi bod am flynyddoedd lawer (having been for many years) yn aelod gydar Bedyddwyr (a member with the Baptists) yn y dref hono (in that town / in the aforementioned town).

Yr un dydd, yn Llandf (the same day, in Llan-daf), Mary, merch henaf Walter Coffin, Ysw., (Mary, the eldest daughter of Walter Coffin, Esq.,) o Bont-y-fn, (from Y Bont-faen / Cowbridge), yn 56 oed (at the age of 56).

16eg (16th [September 1839]), yn Aberdare (in Aber-dr), Mr. David Evans, gwesttywr, o arwydd y Lamb. (innkeeper, of the sign of the Lamb / at the Lamb Inn)

18fed (18th [September 1839]), yn Merthyr (in Merthyr / in Merthyrtudful), yn 21 oed (21 years of age), Mr. William Hooper, goruchwyliwr yn ngwaith Plymouth (a supervisor in the Plymouth works).

23ain (23rd [September 1839]), yn Quarry-row, (in Quarry Row, Merthyr / Merthyrtudful), mewn gwth o oedran (at an advanced age), Mr. William Parry, pwysydd haiarn (an iron weighman) yn y Gyfarthfa (at Y Gyfarthfa) uwchlaw 30ain o flynyddoedd ([for] over 30 years).

27ain (27th [September 1839]), yn 46 oed (at the age of 46), Mr. David Hughes, haiarn-fasnachydd Llanelli (a Llanelli iron trader).

23ain (23rd [September 1839]), yn y 40fed flwyddyn oi oedran (in the fortieth year of his life), y Parch. Dafydd Williams (the Rev. Dafydd Williams), gweinidog yr Annibynwyr (Independent minister / minister of the Independents) yn Bethlehem, ger Llangadog, sir Gaerfyrddin (in Bethlehem, near Llangadog, Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire).

2il (2ndOctober [1839]), yn Dowlais, Morganwg (in Dowlais, Morgannwg / Sir Forgannwg / Glamorganshire), yn 63 oed (at the age of 63), Mr. George Kirkhouse, wedi bod am lawer o flynyddoedd (after being for many years) yn brif oruchwyliwr (head supervisor) ar y gwaith mŵn (in the ore mine) yn y lle hwnw (in that place / the aforementioned place).

Yr un dydd (the same day), Hannah, gwraig Mr. J. Griffiths, tyddynwr (wife of Mr. J. Griffiths, smallholder), ger Kidwely (near Cydweli / Kidwelly).

5ed (5th [October 1839]), yn 30 oed (at the age of 30), Mr. Ebeneser Thomas, maelierydd (shopkeeper, storekeeper), Castell-ndd (Castell-nedd / Neath).

Yr un dydd (the same day), yn 28ain oed (at the age of 28), Ann, gwraig Mr. W.
Jenkins, moldiwr (the wife of Mr. W. Jenkins, a moulder), Monachlog (Mynachlog / Neath Abbey), Castell-ndd (Castell-nedd / Neath).

2il (2nd [October 1839]), yn Llwyn-y-grant (in Llwyn-y-grant), ger Caerdydd (near Caer-dydd / Cardiff), gweddw-wraig (widow) y diweddar Mr. Richards (the late Mr. Richards).

23ain [October 1839]), yn 84 oed (at the age of 84), Mr. William Thomas, or Wal-ls (from Y Wal-las), plwyf Ewenni, Morganwg (parish of Ewenni, Morgannwg / Sir Forgannwg / Glamorganshire),.

24ain (24th [September 1839]), 24ain, yn Nghaerfyrddin (in Caerfyrddin / Carmarthen), yn 107 oed! (at the age of 107!) Mrs. Scott, merch Mr. John Rees (daughter of Mr. John Rees), gynt argraffydd yn y dref hon (formerly a printer in this town).

26ain (26th [October 1839]) yn yr un lle (in the same place), yn 79 oed (at the age of 79), Mr. John Davies, gynt or Ystrad-fach, Llandefeiliog (formerly of Yr Ystrad-fach, Llandyfeilog),


DIWEDD

 

__________________________________________________________________________________

http://www.kimkat.org/amryw/sion_prys_091_cyfaill_1842_2862e.htm


(delw 4703)

 

OUR VISITORS BOOK
Ein llyfr ymwelwyr (kimkat1852c)

SEARCH THIS WEBSITE
Archwiliwch y wefan hon

WEBSITE TREE
Adeiladwaith y wefan

WHATS NEW?
Beth sydd yn newydd?

 

Page created/ Dyddiad creur tudalen:

Updates / Adolygiadau 1999-09-28, 2005-01-11

 

Source File / Ffeil Ffynhonnell: cyfaill_o-r_hen_wlad_1842_110928

 

Free counter and web statsStatistics for Welsh Texts Section / Ystadegaur Adran Destunau Cymraeg

Ble'r wyf i?
Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymreg)
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya) (catal)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We
ər m ai? Yu ar vziting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wbsait (ngglish)

CYMRU-CATALONIA