http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_ge_1127k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

GEBRADA-GUTURAL

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-03-10 : 2005-05-17

 

  1328k y tudalen blaenorol / la página anterior

 

gebrada
1
rhew

gebrar
1
rhewi, barugo, llwydrewi

gebre
1
llwydrew

gec
1
siaced

gegant
1
enfawr

gegant
1
cawr
2 cawr = ffigur anferth sydd yn un o amrywaieth o ffigyrau nodweddiadol mewn gorymdeithiau traddodiadol

gegantesc
1
anferth, anferthol, cawraidd

gegantí
1
anferth, anferthol, cawraidd

gegantisme
1
cawraeth

gel
1
iâ, rhew

gelar
1
rhewi

gelar-se
1
rhewi

gelada
1
rhew

gelat (zhø-lat) ansoddair
BENYWAIDD: gelada (zhø-la-dø)
LLUOSOG: gelats, gelades (zhø-lats, zhø-la-døs)
1
rhewedig, wedi rhewi
2
oer fel iâ, rhewllyd, iasol, iasoer
aigua gelada dŵr iasoer, dŵr rhewllyd, dŵr â iâ (rhew) ynddo, dŵr wedi ei oeri â iâ (rhew)
TARDDIAD: "rhewedig", rhangymeriad gorffennol gelar (= rhewi)

gelat (zhø-lat) enw gwrywaidd
PLURAL: gelats (zhø-lats)
1
hufen iâ
TARDDIAD: "peth rhewedig", rhangymeriad gorffennol gelar (= rhewi)

gelatina
1
gélatin

Geldo
1
trefgordd (l’Alt Palància)

gelea
1
jeli

gelera
1
maes rhew, maes iâ, rhewlif

gèlid
1
oer

Gelida
1
trefgordd (l’Alt Penedès)

gelosia
1
cenfigen

gemec
1
ochenaid, griddfan

gemegaire
1
ochneidiwr, griddfanwr

gemegar
1
griddfan, ochneidio

geminar
1
dyblu

geminat
1
wedi ei ddyblu
consonant geminada cytsain ddwbl

Gèmini
1
y Gefeilliaid

gemir
1
griddfan, ochneidio

gemma
1
gem

gen
1
gen

genciana
1
eli glas

gendarme
1
milisiad, heddwas

gendre
1
mab yng nghyfraith

genealogia
1
achyddiaeth

gener
1
Ionawr
al gener ym mis Ionawr

generació
1
cenhedlaeth
les noves generacions y to sy’n codi
Com molta gent de la meva generació, nascuda deu anys després del 1939...
Fel llawer o bobl o’m cenhedlaeth, a anwyd ddeng mlynedd ar ôl 1939 (= diwedd y rhyfel yn erbyn Sbaen)
2
epil
3
cynhyrchiad

generador
1
sydd yn cynhyrchu

generador
1
generadur
2
cynhyrchydd

general
1
cyffredin
2
junta general cyfarfod cyffredinol

generalitat
1
cyffredin

Generalitat
1
la Generalitat Y Gyffredinfa, llywodraeth rhanbarth Catalonia
2
la Generalitat Y Gyffredinfa, llywodraeth rhanbarth Gwlad Falensia / País Valencià
la Generalitat d'avall (“Y Gyffredinfa oddi tanodd”) enw a ddefnyddir weithiau yng Nghatalonia wrth sôn Gyffredinfa Gwlad Falensia

generalitzar
1
cyffredinoli

generalitzar-se
1
ymestyn

generalitzat
1
cyffredin , ar led, ar daen; i bawb
2
arferol

generar
1
cynhyrchu

gènere
1
math

generós
1
hael

generositat
1
haelioni, haelfrydedd

gènesi
1
dechreuad, cychwyn
Cada dia coneixem una mica més la gènesi de la malaltia
Rŷn ni’n gwybod fwyfwy sut mae’r clefyd hwn yn dechrau

L'autor ens explica la gènesi d’aquesta novel·la
Mae’r awdur yn esbonio i ni sut daeth y nofel hon i fodolaeth

2 ffurfio, ffurfiad
Aquests recursos no renovables han requerit una gènesi de milions d'anys
Bu’r adnoddau anadnewyddadwy hyn yn cael eu ffurfio dros filiynau o flynyddoedd (“bu rhaid iddynt ffurfiad o filiynau o flynyddoedd “)

genet

1
jenet, pergath

genètic
1
genetig

genètica
1
geneteg, etifeddeg

geni
1
athrylith
2
tymer
3
cymeriad, naws
4
gallu
És un home de geni Mae’n ddyn galluog
5
geni del mal ysbryd aflan, diafol
6
ysbryd

genial
1
person talentog, disglair, athrylithgar
un artista genial athrylith o artist
2
syniad penigámp, gwych, ardderchog
una idea genial syniad ardderchog
3
digwydiad gwych
4
hyfryd, neis
5
cyfeillgar
6
ffraeth
7
nodweddiadol
8
unigol
9
nodweddiadol

genialitat
1
athrylith
2
syniad ysbrydoliedig, syniad ardderchog
És una genialitat de les seves Un o’i syniadau ardderchog yw
3
nodwedd
4
odrwydd, hynodrwydd
5
ffraethieb

genital
1
atgenhedlol, epiliol, atgynhyrchiol
òrgans genitals organau atgynhyrchu
sistema genital cyfundrefn atgynhyrchu

genitals
1
genitalia, organau atgenhedlu

genitiu
1
genidol
2
enw gwrywaidd genidol
en genitiu yn y genidol

genitor
1
cenhedlwr

gènito-urinari
1
cenhedlol-droethol

geniüt
1
drwg eich tymer
2
dig

geniva
1
deintgig

genocidi
1
hil-laddiad;

genoll
1
pen-glin
2
de genolls ar ei ben-gliniau
3
estar de genolls bod ar ei ben-gliniau
4
posar-se de genolls disgyn ar ei ben-gliniau
5
posar un genoll a terra disgyn ar ei ben-gliniau
6
posar un genoll a terra ymostwng, ymddarostwng, llyfu’r llwch (davant = o flaen)

genollera
1
gwarchodydd pen-glin
2
rhwymyn pen-glin
3
patshyn pen-glin
4
(pen-glin trwser) rhan foliog

Gènova
1
Génova = porthladd yng nogledd-orllewin yr Eidal; prifddinas Ligwria;
dinas annibynnol yn yr Oesoedd Canol, a sefydlodd lawer o drefedigaethau

el Genovés
1
trefgordd (la Costera)

gens
1
o gwbl
no és gens fàcil dyw hi ddim yn hawdd o gwbl
no gens = dim o gwbl
no n’hi ha gens does ’na ddim
no m’agrada gens nid wyf yn ei hoffi o gwbl
gairebé gens bron yr un
no en quedava gairebé gens nid oedd dim ar ôl bron

gens
1
peth
En vols gens?
A wyt ti yn ymofyn peth?

gens de
1
dim o
no tenir gens de por de ni + bod ofn o gwbl ar

gent
1
pobl = personau; rhai
Hi ha molt poca gent Mae ychydig iawn o bobl
Qui són aquesta gent? Pwy yw’r bobl hyn?
hi ha gent que... mae rhai sydd yn...

Mathau o bobl:

bona gent pobl dda


gent de bé pobl dda

gent de dalt > la gent de dalt yr haen uchaf yn y gymdeithas, y mawrion, y bobl fawr, y gwŷr mawr, y byddigions
.....A la gent de dalt li interessa que vinguin els immigrants perque son ma d'obra barata per les seves empreses
.....Mae’n beth buddiol i’r haen uchaf yn y gymdeithas fod mewnfudwyr yn dod am eu bod yn weithwyr rhad ar gyfer eu busnesau

gent de dretes poble adain dde
.....Els conservadors i la gent de dretes em fan fàstic Mae’n gas gennyf y ceidwadwyr a’r bobl adain dde

gent de lletres llenorion
.....la gent de lletres y llenorion

gent de mar morwyr
.....la gent de mar y morwyr

gent gran henoed
.....la gent gran yr henoed, yr hen bobl

gent pobre pobl dlawd
.....Són gent pobre Maen nhw’n bobl dlawd

gent rica pobl gyfoethog
.....la gent rica del poble pobl gyfoethog y pentre

mala gent pobl ddrwg

El Vilosell, bon poble pero mala gent (Dywediad) Vilosell, pentref da ond pobl ddrwg

Són gent malèfica, son mala gent. Maen nhw’n bobol anfad, maen nhw’n bobl ddrwg


2
pobl = trigolion cenedl
Catalunya i la seva gent Catalonia a’i thrigolion

3
cenedl

4
teulu, perthnasau
la meva gent fy nheulu

5
la gent pobl
I què diu la gent? Beth mae pobl yn ei ddweud? Beth maen nhw’n ei ddweud?
Sembla que la gent ha perdut la facultat d’indignar-se
Mae’n ymddangos fod pobl wedi colli’r gallu i gythruddo

6
gwyr = milwyr
la meva gent fy milwyr

7
dilynwyr

8
De ponent, ni vent ni gent (Dywediad, Gwlad Falensia) O’r Gorllewin, na gwynt na phobl (hynny yw, mae popeth a ddaw o’r tu hwnt i ffin orllewinol Gwlad Falensia yn ddrwg)

gentada
1
tyrfa

gentalla
1
nasiwn, gwehilion
Quina gentalla! Y nasiwn!

genteta
1
nasiwn

gent gran
1
henoed

gentil
1
lluniaidd
2
caredig
3
(crefydd) paganaidd
4
(crefydd) cenhedlig

gentil
1
(crefydd) pagan
2
(crefydd) cenedl-ddyn

gentilesa
1
boneddigeiddrwydd
2
caredigrwydd
Per gentilesa del RACC Trwy garedigrwydd Clwb Brenhinol Modurwyr Catalonia

gentilhome
1
bonheddwr

gentilici
1
cenedlaethol
2
llwythol
3
teuluol
nom gentilici cyfenw

gentilici
1
ansoddair neu enw wedi ei seilio ar enw pentref / tref / ddinas;
Manresa (enw tref) > manresà gŵr o Manresa, manresana gwraig o Manresa

gentilitat
1
paganiaeth, anghred
2
yr anghred, y byd paganaidd

gentussa
1
nasiwn, gwehilion

genuflexió
1
plygiad gliniau

genuí
1
dilys, gwir, go iawn

geocèntric
1
geosentrig, daeargreiddig

geofísic
1
geoffisegwr

geofísica
1
geoffisegwr
2
geoffisegwraig

geògraf
1
daearydd

geografia
1
daearyddiaeth
geografia física daearyddiaeth ffisegol
geografia humana daearyddiaeth ddynol
2
tiriogaeth, gwlad

geogràfic
1
daearyddol

geogràfic
1
daearydd

geòleg
1
daearegwr, daearegwraig

geologia
1
daeareg

geologic
1
daearegol

geometria
1
geometreg

geomètric
1
geometrig

geomorfologia
1
geomorffoleg

gep
1
crwbi, crwb, crwbyn (De: crwmp)
2
Cap geperut no veu el seu gep, ni cap banyut les banyes = gweld bai ar bawb ond arnoch chi’ch hun
("nid oes yr un crwca / dyn crwbi sydd yn gweld ei grwmp ei hun / na chwcwallt y cyrn [dywedir fod cyrn ar ben cwcwallt]")
Es que es ben veritat que cap geperut es veu el gep! Mae’n wir i wala “nad oes yr un dyn crwbi sydd yn gweld ei grwmp ei hun”
3
dyled y mae un yn methu â thalu
4
fer gep bolio, bochio

gepa
1
crwmp, crwbyn

geperut
1
cefngrwm, crwca

geperut
1
un cefngrwm, crwca, dyn crwbi
Cap geperut no veu el seu gep, ni cap banyut les banyes
Gweler gep

Ger
1
trefgordd (la Baixa Ribagorça)

gerani
1
mynawyd y bugail, pig yr aran
2
mynawyd y bugail (o Dde Áffrica)

Gerard
1
Gerallt

gerd
1
afanen = ffrwyth

gerdell
1
Llysieueg; Lathyrus aphaca ytbysen felen

gerdera
1
Llysieueg; Rubus idaeus afanen (hefyd: mafonen goch, mwyarwen goch)

gerència
1
rheolaeth
2
swydd rheolwr
3
swyddfa rheolwr
4
rheolaeth = pobl

gerent
1
rheolwr cwmni masnachol
2
rheolwr corff cyhoeddus (ysbyty, prifysgol)

gerga
1
brethyn garw

geriatre
1
geriatregwr

geriatria
1
geriatreg

geriàtric
1
geriatregol

geriàtric enw
1
cartref i’r henoed
Dos avis moren arran d’un incendi... en un geriàtric de Calella (Punt 2004-01-10)
Dau bensiynwr yn marw yn sgîl tân mewn cartref i’r henoed yn (ym mhentref) Calella

germà
1
brawd
germá bessó gefell (gefeilliaid)
germá carnal brawd llawn
germá de llet brawd maeth
germans brodyr; brodyr a chwiorydd
2
Eglwys brawd
3
germà d’armes cydfilwr, cydymladdwr
 

germà
1
(ansoddair) cyfan, unwaed, undad unfam, o’r un hil

cosí germà PLURAL cosins germans cefnder, cefnder cyfan (“cefnder o’r un hil”)

cosina germna PLURAL cosines germanes cyfnither, cyfnither gyfan (“cyfnither o’r un hil”)
TARDDIAD: Lladin germânus (= o’r un hil) < germen (= eginen)


germana
1
chwaer
germana bessona gefeilles
germana carnal chwaer lawn
germana de llet chwaer faeth
2
Eglwys chwaer

3 cosina germna Gweler germà (ansoddair) cyfan, unwaed,

germanastre
1
llys-frawd

germanastra
1
llys-chwaer

germandat
1
(cymdeithas) brawdoliaeth
2
(wrth sôn am brifysgolion Americanaidd, cyfieithiad o’r Saesneg ‘sorority’) chwaeroliaeth = clwb cymdeithasol ar gyfer myfyrwragedd
Una noia de família acomodada arriba a la universitat i ingressa en una germandat (Avui 2004-01-26)
Mae merch o deulu cyfoethog yn mynd i’r brifysgol ac yn ymuno â chwaeroliaeth

germani
1
germaniwm

germànic
1
Germanaidd

germanística
1
astudiaethau Almeinig

germanor
1
brawdoliaeth
2
cwmnïaeth

germen
1
germ
2
hedyn
3
tarddiad

germinar
1
egino
llavors germinades hadau wedi egino

gernació
1
tyrfa

gerontocràcia
1
hynafreolaeth, gerontocratiaeth

gerentòleg
1
gerontolegydd

gerontologia
1
gerontoleg

gerra
1
jwg
2
mwg cwrw

gerret
1
(math o bysgodyn) (Smaris vulgaris)

Gerri de la Sal
1
trefgordd (el Pallars Sobirà)

gerro
1
fâs (at flodau)
2
jwg (dwr, cwr, ayyb)
Porta’m el gerro d’aigua Der â’r jwg dŵr i mi
3
wrn

gerundi
1
gerwnd; berfenw

gespa
1
(gardd) lawnt
2
(chwaraeon) lawnt

gessamí
1
jasmin

gest
1
arwydd, mosiwn
fer -li (a algú) un gest gwneud arwydd (ar rwyun)

Em va fer un gest cap a la porta oberta Fe wnaeth arwydd arnaf i ddangos y drws agored (“i gyfeiriad y drws agored”)

 


fer -li (a aglú) un gest amb la má gwneud arwydd (ar rwyun) â’r llaw

Li va fer un gest amb la mà com dient "això està controlat"

Fe wnaeth arwydd iddo â’i llaw i ddweud (“fel yn dweud”) “Mae hyn o dan reolaeth”

Els va fer un gest amb la mà que s’acostessin

Fe wnaeth arwydd iddynt â’i llaw i ddweud (“bod”) iddynt ddynesu

 

fer -li (a aglú) un gest (perquè faci alguna cosa) gwneud arwydd (ar rwyun) (i wneud rhywbeth)

El policia li va cridar pel seu nom i li va fer un gest per dir-li que el seguís

Galwodd yr heddwas arno wrth ei enw a gwneud arwydd arno iddo ei ddilyn

Em va fer un gest perquè segués Fe wnaeth arwydd arnaf i mi ei ddilyn

Em va fer un gest perquè m'assegués Fe wnaeth arwydd arnaf i mi eistedd


 

fer -li (a aglú) un gest amb el cap amneidio (ar rwyun)

Li va fer un gest amb el cap Amneidiodd arno


2
symudiad sy’n achosi newid
fer un mal gest streifio cyhyr


3
arwydd = gweithrediad neu eiriau sydd yn mynegi agwedd rhywun

Seria noble un gest de disculpa Byddai’n dda clywed ymddiheuriad
fer el gest talu am ddiod rhywun arall neu rywrai eraill mewn bar (“gwneud yr arwydd”)

gesta
1
camp
2
cançó de gesta arwrgerdd (“cân camp”)

gestació
1
tymp

Quant dura la gestació del cangur vermell?

Am faint y mae tymp y cangarŵ coch yn parháu? Beth yw hyd tymp y cangarŵ coch?

gestant
1
gwraig feichiog

Gestapo
1
la Gestapo Y Gestapo, heddlu cudd gwladwriaethol yn yr Almaen Natsïaidd, a oedd wedi ei nodweddu gan ei greulondeb a thrais

Geheime Staatspolizei “heddlu cudd gwladwriaethol”gesticulació
1
ystum

gesticular
1
ystumio

gestió
1
trin
2
rheolaeth
3
mesur, cam
4
fer les gestions necessaris per cymryd y camau angenrheidiol i
5
fer les gestions preliminars / inicials cymryd y camau cyntaf
6
trafodaeth, trafod
7
gweithrediad
8
ymdrech
9
llywodraeth, llywodraethu

gestionar
1
mynd ati i wneud peth
2
trafod, negodi
3
rheoli
4
ceisio trefnu (rhywbeth)
5
gestionar obres ymwneud â gwaith atgyweirio neu adeiladu

gestor
1
sydd yn rheoli

gestor
1
rheolwr
2
gweinyddwr
3
asient busness, cynrychiolydd

gestor administratiu
1
asient busnes

gestoria
1
asiantaeth busnes

Gia
1
trefgordd (l'Alta Ribagorça)

gibelí
1
mart gibelí (Mustela zebellina) bele. sabl

gibó
1
gibon, epa hirfraich

gibrell
1
basn, powlen
2
basn ymolchi

gibrelleta
1
llestr nos

gigre
1
winsh, dirwynydd

Gilet
1
trefgordd (el Camp de Morvedre)

gimcana
1
gorymdaith

gimnàs
1
campfa

gimnasta
1
mabolgampwr

gimnàstic
1


gimnàstica
1
mabolgampau, gumnasteg
fer gimnàstica gwneud mabolgampau

ginebra
1
jìn

Ginebra
1
Genève (y Swisdir)

ginebró
1
pren meryw
2
aeronen feryw

la Ginebrosa
1
trefgordd (el Matarranya)

ginecòleg
1
gunecolegwr, ginecolegwr

ginecologia
1
gunecoleg

ginesta
1
banhadlen
2
banadl
3 Ginesta cyfenw

Ginestar d'Ebre
1
trefgordd (la Ribera d'Ebre)

gingebre
1
sunsur

gingiva
1
(Rosselló) deintgig

gingivitis
1
llid y deintgig

gínjol
1
losin, loshin
estar més content que un gíngol
mor hapus â'r gog (“bod yn llawenach na losin”)

ginjoler
1
jwjwba

giny
1
dyfais
2
cynllwyn
3
portar mal giny
bod yn arwydd ddrwg

gipó
1
siaced dynn
2
(dilledyn benyw) bodis
3
una gipó de llenya cweir, crasfa

gir
1
tro, troad
2
cylchdro
3
archeb
gir postal archeb bost
4
bìl cyfnwid, nodyn cyfnewid
5
priod-ddull

gira
1
ochr waelod
2
tu mewn
3
(dilledyn) leinin

girada
1
tro
2
lle troi
3
ysigiad
fer-se una girada de peu ysigo’ch swrn
4
tueddiad
5
fer una girada ail-feddwl

girafa
1
jiráff

giragonsa
1
dolenogrwydd
2
trofa (mewn ffordd)
les giragonses del camí troadau’r heol

giragonsar
1
(heol) troelli
2
(afon) dolennu

giràndola
1
(afon) dolennu
2
(tân gwyllt) olwyn dân, troell dân

girant
1
trobwynt
2
trofa (heol, afon)
3
lleuad newydd
4
al girant de ar dro (rhywbeth)

girar
1
troi
2
troi = dodi ben ucha’n isa
3
ymoelyd
4
troi o chwith
5
cordeddu
6
girar l’esquena a (algú / alguna cosa) cefnu ar (rywun / rywbeth), rhoi’r gorau i (rywbeth)
Ontario és la primera província del Canadà que gira l’esquena al carbó (Aviui 2004-01-12)
Ontario yw’r dalaith gyntaf yng Nghánada sydd yn cefnu ar lo
7
girar full troi tudalen
8
girar la pell bod wedi newid yn llwyr
9
girar una frase dweud rhywbeth yn bert
10
girar les espatlles cefnu ar
11
girar cua codi cynffon, ei heglu hi, rhedeg ymaith,
mynd ymáith; torri’ch addewid; ildio
12
girar-li a algú la cara troi cefn ar rywun
13
girar a mà dreta troi i’r dde
14
girar al voltant de troi o gwmpas

L’Església negava que la Terra girés al voltant del söl
Bu’r Eglwys yn gwadu bod y Ddaear yn troi o gwmpas yr haul
15
girar entorn de troi o gwmpas, ymdrin â, ymwneud â
Sovint, les històries explicades del meu pare giraven entorn d’alguns episodis de la Guerra Civil, que ell va viure intensament
Yn aml, am ddigwyddiadau Rhyfel Castîl (1936-1939) yr oedd yr hanesion a fu’n Nhad yn adrodd, rhyfel a effeithiodd yn drwm arno
 girar-se
1
troi, ymdrói
2
S'ha girat la truita Tro’r ochr arall yw hi nawr (“mae’r omled wedi troi”)
3
troi, ysigo
S'ha girat un peu Mae wedi troi ei swrn
4
girar-se d'esquena a (algu) troi cefn ar (rywun)
5
girar-se contra algú ymosod ar (rywun)
6
(wrth sôn am y tywydd)
S'ha girat fred Mae hi wedi mynd yn oer, Mae hi wedi oeri
7
en un girar d'ulls mewn ennyd
8
girar-se al volant de (stori) ymwneud am, trin

gira-sol
1
blodyn haul

giratori
1
chwyldröol
cadira giratòria cadair dro / cadair droi
pont giratori pont droi
porta giratòria drws tro / drws troi

giravolt
1
tin-dros-ben

giravolta
1
tro
2
chwyldro
fer una giravolta troi

giravoltar
1
chwyrlïo

girfalc
1
hebog y gogledd (Falco rusticolus)

girofle
1
(Eugenia aromatica) clof, clofsen

Girona
1
trefgordd (el Gironès)

Gironella
1
trefgordd (el Berguedà)

el Gironès
1
sir (“comarca”) yng Ngogledd Catalonia
al Gironès yn sir Gironès

gironí

1
(ansoddair) o Girona
2
(enw) un o Girona
gironina un o Girona (merch)
els gironins pobl Girona

giroscopi
1
geiroscop

gir postal
1
archeb bost

gisca
1
gwynt oer

Gisclareny
1
trefgordd (el Berguedà)

git
1
tafliad
2
taflu
3
ergyd

gitanada
1
tro gwael

gitanalla
1
carfan o sipswn

gitano
1
shipsi, jipsi
2
twyllwr
3
(ansoddair) slei
4
(ansoddair) brwnt

gitar
1
taflu
2
(person) taflu allan o ryw le
3
(gweithiwr) sacio
4
(clwb) torri allan (aelod o’r clwb)
5
chwydu

gitar-se
1
(País Valencià) mynd i'r gwely
2
gorwedd

gla
1
mesen

glaç
1
rhew, iâ
2
llwydrew
rompre el glaç torri’r iâ

glaçada
1
llwydrew, rhew mawr

glaçades rhewogydd

glaçador
1
(gwynt) rhewllyd
vent glaçador gwynt traed y meirw
un fred glaçador fferdod, oerni; oerni sydd yn digon i rhewi cathod / brain / llyffantod

glaçar
1
rhewi
2
(hylif) rhewi
3
(diod) oeri
4
glaçar-li la sang (a algú) rhewi’ch gwaed, fferro’ch gwaed
Les seves idees em glacen la sang Mae ei syniadau yntau’n rhewi fy ngwaed
5
(berf heb wrthrych) (tywydd) oeri
6
syfrdanu’n fawr
Em va glaçar la resposta que vaig rebre
Syfrdanwyd fi’n fawr gan yr ateb a dderbyniais

glaçat
1
wedi rhewi
estar glaçat de fred (person) bod yn rhynnu
2
vidre glaçat
gwydr barugog

glacera
1
rhewlif

glacial
1
rhewlifol
era glacial
Oes yr Iâ
2
(gwynt) rhewllyd
3
(ffigwrol) oer

glacialment
1
(ffigwrol) yn oer

glaçó
1
clap rhew, cnap rhew, ciwb rhew, ciwben rew

gladiador
1
clefyddwr

gland
1
pen pidyn, blaen cala, glans

glàndula
1
chwarren

glandular
1
chwarennol

glaner
1
(derwen) sy'n cynhyrchu mes

glanera
1
man lle y cesglir mes

glapir
1
cyfarth

glapit
1
cyfarth

glast
1
(Isatis tinctoria) glas, glaslys , glasddu

glatir
1
bod awydd arnoch am (rywbeth)
2
chwenychu
3
hiraethu am

glauc
1
meddalog / molwsg o’r rhywogaeth Glaucus

glauc
1
llwydwyrdd

glaucoma
1
glawcoma

gleva
1
tywarchen
2
lwmpyn
3
crachen
4
llandir
5
clatshen

glicerina
1
glíserin

global
1
hollfydol
2
cyfan

globalització
1


glòbul
1
defnyn
2
corffyn

glòbul blanc
1
corffyn gwyn

glòbul roig
1
corffyn coch

globus
1
balŵn
2
globus terraqüi glôb (o’r Ddaear)

gloc-gloc
1
glwg-glwg
2
fer gloc-gloc byrlymu (hylif)

glop
1
llymaid
2
beure a glops sipian
3
llwnc
fer un glop cael diod.
fer un glop d'aigua cael diod o ddŵr

glopada
1
cegaid
2
pwff (mwg)

glopejar
1
rinsio ceg
2
blasu hylif gan ei swilio yn y geg

glòria
1
gogoniant
A la segona volta de les darreres eleccions presidencials franceses, en Le Pen va viure quinze dies de glòria abans de patir la derrota mes gran de la història en una segona volta.
Yn ail rownd yr etholiadau arlywyddol Ffrainc, cafodd Le Pen bythefnos o ogoniant cyn dioddef y maeddiad mwyaf erioed mewn ail rownd
2
estar a la glòria bod yn y nefoedd, bod wedi marw (“bod yn y gogoniant”)

Glòria
1
enw merch

Glorianes
1
trefgordd (el Conflent)

glorieta
1
deildy

glorificar
1
gogoneddu

glosa
1
= glossa

glossa
1
ôl-nodiadau
2
sylwebaeth
3
glòs, esboniad

glossar
1
sylwi ar, tynnu sylw at, gwneud sylw ar, gwneud sylwadau ar, sôn am
llibres que glossen les excel.lencies de la seva cuina
llyfrau yn sôn am ragoriaethau ei cuisine

glossari
1
geirfa

glotis
1
glotis, beudag, afalfreuant, ôl-dafod, pen uchaf y llwnc

glucosa
1
glwcos

gluten
1
glwten

gnom
1
coblyn

gnòstic
1
Gnostigaidd

gnòstic
1
Gnostigiad

gobelet
1
cwpan deis

godall
1
porchell

Godall
1
trefgordd (Menorca)

godalla
1
pladur

godallar
1
bwrw perchyll
2
pladuro

Godella
1
trefgordd (l'Horta)

Godelleta
1
trefgordd (la Foia de Bunyol)

goig
1
llawenydd, pleser
2
fer goig edrych yn hardd, golwg hardd ar
3
No em fa goig la seva aspecte
Dda gen i mo’i olwg
4
fer goig (person) bod ganddo urddas
5
fer-li goig bod chwant peth ar rywun, ffansïo
6
Fa goig de veure Mae’n hyfryd ei weld
7
(Cerddoriaeth) goigs

goita!
1
edrych!

gol
1
gôl
2
fer un gol sgorio gôl

gola
1
llwnc
2
fer-li un nus a la gola
3
genau (ogof)
4
ceg, mynediad (porthladd)
5
hafn
6
bwlch cul
7
gyddwisg = arfwisg i amddiffyn y gwddf
8
ryff, crychwisg
9
glythni, gwanc
10
era fosc com una gola de llop
Roedd hi mor dywyll â bola buwch (“roedd yn dywyll fel llwnc blaidd”)

golafre
1
gwancus, barus, aflys
Una vegada en un país, fa molt de temps, hi vivia un gegant golafre, tenia sempre molta gana...
Unwaith, mewn rhyw wlad, amser maith yn ôl, yr oedd cawr gwancus yn byw; yr oedd
arno chwant bwyd yn wastad

golafre
1
glwth = un gwancus
Els homes son uns golafres. Hi ha moltes flors i no poden estar-se de probar la dulça....
Rhai gwancus yw dynion. Mae llawer o flodau ac ni allant ymgadw rhag blasu’r melyster

golafreria
1
glythni, glythineb
No m'imagino la vida sense els pecats capitals - la sobèrbia, l'avarícia, la luxúria, la ira, la golafreria, l'enveja i la mandra.
Ni allaf ddychmygu bywyd heb y saith pechod marwol - balchder, barusrwydd, chwant, dicllondeb, glythineb, cenfigen a diogi


golejador
1
sgoriwr golau

golejar
1
sgorio golau

goleta
1
sgŵner

golf
1
geneufor, gwlff

golf
1
golff
2
maes golf
camp de golf maes golf

Golf de Mèxic
1
Gwlff Mécsico

golfa
1
les golfes atig (= lle agored rhwng y nenfwd a'r to,
sydd yn oeraidd yn yr haf, ac heb fod mor oer yn y gaeaf,
yn lle y cedwir ffrwythau a llysiau a hen gelfi
2
(sínema) sessió golfes dangosiad hanner nos

golfo
1
colyn, colfach, bach

Gólgota
1
Golgotha

goll
1
goitr, y wen

Golmés
1
trefgordd (el Pla d'Urgell)

golut
1
gwancus, barus, aflys

gom
1
estar de gom a gom (afon) bod yn llawn dop, bod yn llawn hyd at yr ymyl
2
ple de gom a gom (adf) dan ei sang

goma
1
gwm / gym
2
rwber; goma esborradora
3
condom
Posa't sempre la goma! Rho’r condom bob amser!
4
goma d'enganxar glud
5
teier
6
lastig
7
band lastig
8
fer goma gwneud sbloet

Gombren
1
trefgordd (el Ripollès)

gomer
1
(ans) rwber
2
(eg) pren rwber

gònada
1
gonad, chwarren ryw

gòndola
1
góndola = ysgraff hirgul

gonfanó
1
(hynafol) lluman = baner

gong
1
gong

gonorrea
1
gonorrea, y clap

gord
1
(person) tew
2
(bara) henbob

gorg
1
pwll mewn afon

gorga
1
pwll mewn afon
2
trobwll

Gorga
1
trefgordd (el Comtat)

gori-gori
1
llafarganu angladdol
2
nadu, galaru

goril.la
1
gorila

gorja
1
llwnc
2
hafn
3
rhigol
4
llyn, pwll (afon)
5
trosol (clo)

gormand
1
gwancus, barus
2
mwythus

gorra
1
cap
2
de gorra (adf) heb dalu
3
anar de gorra sbwnjo
4
viure de gorra byw ym mhoced rhywun, byw wrth sbwnjo ar eraill
5
fer-li una gorra sbwnjo ar rywun

gorrejar
1
sbwnjo

gorrer
1
sbwnjwr, progwr, wiwcr

gos
1
ci
2
diogi (-(Cataloneg y De)-)
3
mewn ymadroddion sydd yn cyfieirio at driniaeth ddrwg, byd garw
morir com un gos marw fel ci
tractar (algú) com un gos trin (rhywun) fel ci
una vida de gos bywyd ci
4
gos d'atura ci defaid,
gos pastor ci defaid,
gos llebrer milgi,
gos falder ci ffedog,
viure com gat i gos byw fel cŵn a moch = ymegecru yn wastad
5 Mort el gos, morta la ràbia (“marw’r ci, marw’r gynddaredd”) i gael gwared o rhyw ddrwg, rhaid lladd y sawl sydd yn achosi’r drwg hwnnw
Però morts els gossos s'haurà acabat la ràbia “Ond os bydd farw y cŵn, bydd y gynddaredd wedi gorffen”

gosadia
1
rhyfyg, hyfdra, beiddgarwch

gosar
1
beiddio, mentro

Gosol
1
trefgordd (el Berguedà)

gossa
1
gast

got
1
gwydryn, glàs
ofegar-se en un got d'aigua gwneud môr a mynydd o rywbeth (“boddi mewn gwydraid o ddŵr”)
el cul del got gwaelod y gwydryn

gota
ffurf fachigol: goteta
1
diferyn
Goteta a goteta es fa riuet (“diferyn i ddiferyn y gwneir afon fach”) Dyfal donc a dyrr y garreg
2
dafn glaw
3
cymalwst, gowt (meddygaeth)
4
y dim lleiaf (entendre, veure-hi)
No hi veig ni gota Ni welaf ddim (am ei bod yn ddu-bitsh)
5
assemblar-se com dues gotes d'aigua bod yr un ffunud â’i gilydd
6
caure quatre gotes pigo glaw, dechrau dafnio, taflu dafnau
7
la gota que fa vessar el vas pennog gyda phwn dyrr asgwrn cefn ceffyl
8
la gota que omple el got yr hyn sydd yn coroni’r cwbwl
9
ni gota dim yw dim
10
suar la gota chwysu gwaed
suar la gota mortal bod yn chwys domen (“chwysu’r diferyn marwol”)
suar la gota serena bod yn chwys domen (“chwysu’r diferyn llonydd”)
11
gota a gota o ddafn i ddafn

gotejar
1
diferu
2
pigo glaw, dechrau dafnio, taflu dafnau

gotera
1
agen, coll (man lle mae dŵr yn gollwng)

gòtic
1
Gothig
Barri Gòtic Yr Ardal Othig

gotim
1
bwnshyn grawnwin

govern
1
llywodraeth
2
ymlywodraeth
el govern català yr ymlywodraeth Gatalanaidd
3
formar govern ffurfio llywodraeth

governabilitat
1
rheoladwyaeth

governació
1
llywodraeth
Ministeri de la governació
Swyddfa Gartref, Adran y Fewnwlad
ministre de la governació
Gweinidog Cartref, Gweinidog y Fewnwlad
2
swyddfa llywodraethwr
3
trigfan llywodraethwr

governador
1
llywodraethwr

governador civil
1
(Gwladwriaeth Castîl) rhaglaw – gweinyddwr talaith wedi ei apwynto gan y llywodraeth ym Madrid i weithredu ei pholisïau yn y dalaith honno

governall
1
(cwch) llyw

governament
1
llywodraeth (gweithred)

governamental
1
llywodraethol
2
llywodraethol, mewn grym
3
(carfan) llywodraethol, o blaid y llywodraeth

governant
1
sy'n rheoli, sydd wrth y llyw

governant
1
llywodraethwr

governar
1
llywodraethu
2
llywio

govern civil
1


gra
1
gronyn (tywod)
2
gronyn (grawnfwyd)
Val més l'any tardà que l'era sense gra Gwell cynhaeaf hwyr (“y flwyddyn hwyr”) na thlawrn / na llawr dyrnu heb rawn
gra d'arròs gronyn reis
separar el gra de la palla nithio’r grawn oddi wrth yr us (“gwahanu’r gwenith oddi wrth y gwellt”)
3
smotyn
4
glain (mwclis)
5
gra de raïm gwinronyn, grêp
6
gra de cafè ffeuen goffi
7
gra d'all ewin garlleg
8
anar al gra mynd i graidd mater
9
fer-ne un gra massa mynd dros ben llestri

Graal
1
Y Greal Sanctaidd, (chwedloniaeth ganoloesol) llestr a ddefnyddiwyd gan
Iesu Grist yn y Swper Olaf a ddygwyd i Brydain gan Ioseff Arimathea

gràcia
1
rhad, gras
per la gràcia de Déu trwy ras Duw
2
maddeuant
3
swyn
4
ffraethineb
5
harddwch
6
diolch : gràcies
7
ysmaldod
8
gosgeiddigrwydd
9
ffafr
10
cop de gràcia ergyd marwol,
coup de grâce
11
fer gràcia bod yn chwerthinllyd

fotre gràcia
bod yn chwerthinllyd
Fot gràcia Mae’n chwerthinllyd
fer-li gràcia plesio; swyno; peri i chwerthin

12
cent dies de gras can diwrod o ras, y can diwrnod cyntaf o lywodraeth newydd pan fydd yn cael ei thraed dani a’r pleidiau’r wrthblaid a’r cyhoedd yn lled oddefgar o’i gweithredoedd ac yn ymgadw rhag ei beirniadu’n hallt
13 i encara gràcies a rhaid inni fod yn ddiolchgar hyd yn oed am y ffafr fach honno (“a hyd yn oed diolch”)
Per al PP la llengua dels valencians és el castellà, i el millor que podem fer els valencianoparlants és limitar-nos a parlar valencià a casa i encara gràcies.
I’r PP (Partido Popular, plaid asgell dde Gastilaidd) y Gastileg yw iaitj pobl Gwlad Falensia, i y cycan (“y gorau”) y gallwn ni siaradwyr y Falenseg (= tafodiaith Gatalaneg sydd yn iaith Gwlad Falensia) wneud yw ymgyfyngu i siarad Falenseg gartref, a rhaid inni fod yn ddiolchgar hyd yn oed am y ffafr fach honno

Gràcia
1
nom de barri de Barcelona
Pompeu Fabra va néixer a Gràcia Ganwyd Pompeu Fabra yn Gràcia

gràcies
1
diolch
moltes gràcies diolch yn fawr
Gràcies per haver vingut Diolch am ddod
2
gràcies a diolch i

gracieta
1
jôc nad yw’n ddifyr

gràcil
1
main, tenau
2
tyner, llednais

graciós
1
rhadlon, graslon
2
ysmala

grada
1
gris
2
banc o seddi (rhesi un uwchben y llall)

gradació
1
graddiad

graderia
1
rhes o grisiau
2
banc o seddi (rhesi un uwchben y llall)

graduació
1
graddedigaeth
2
rheng (milwriaeth)
3
cynhwsiad álcohol (gwin)

gradual
1
graddol

gradualment
1
yn raddol

graduar
1
graddio
2
penderfynu nerth (gwin)
3
rheoli, gosod
4
(milwriaeth) rhoi rheng

graduar-se
1
(addysg) graddio

graella
1
grìl
2
rhwydwaith
RENFE no desmantellarà la graella de vies (de l’Estació de França) fins que l’estació de la Sagrera permeti traslladar-hi tots els combois
Ni fydd RENFE (y cwmni rheilffyrdd) yn datgymalu’r rhwydwaith o draciau (yng Ngorsaf Ffrainc ym Marselona) nes bydd yn bosibl symud y rholstoc i Orsaf la Sagrera

grafia
1
sillafiad


gràfic
1
graffig
2
graffig = byw

gràfic
1
gràff
2
díagram

grafisme
1
dylunio

grafista
1
dylunydd

grafit
1
graffid

grafologia
1
graffoleg

gralla
1
jac-y-do
2
math ar offeryn cerdd

grallar
1
cawian

graller
1
cerddor (un sy'n canu "gralla")

gram
1
gram
2 gram = y swm lleiaf oll
CiU no té ni un gram de credibilitat Does gan CiU y mymryn lleiaf o gredadwyedd

gram
1
gwellt Bermwda

gramàtic
1
gramadegol

gramàtic
1
gramadegydd

gramàtica
1
gramadeg
2
llyfr gramadeg
3
gramadegwraig

gramòfon
1
grámoffôn

gran
1
mawr (maint)
2
mawr = enwog
3
mawr = yn ei lawn dwf, hen
la gent gran yr henoed, y pensiynwyr
4
un gran nombre de nifer fawr o
5
fer-se gran grow up
6
gran ciutat dinas

7
els grans yr oedolion
grans i canalla yr oedolion a’r plantos
8
ser gran bod yn oedolyn
9
ser gran bod yn hen, bod yn bensiynwr


grana
1
hedyn

granada
1
grenâd

Granada
1
trefgordd (l'Alt Penedès)

la Granadella
1
trefgordd (les Garrigues)

la Granantja d'Escarp
1
trefgordd (la Segarra)

la Granantja de la Costera
1
trefgordd (la Costera)

la Granantja de Rocamora
1
trefgordd (el Baix Segura)

granar
1
hau (ydau)

granat
1
(ydau) a’r hadau wedi eiu ffurfio
2
aeddfed

Gran Bretanya
1
Prydain Fawr

grandalla
1
gylfinog barddol

La grandalla (Narcissus poeticus subsp. radiiflorus) esdevé la flor nacional del país. Els seus 6 petals representaven les sis parròquies a l'antiguitat. Actualment Andorra està composada per set parròquies.

Daeth y Gylfinog Barddol (Narcissus poeticus subsp. radiiflorus) yn flodyn genedlaethol y wlad. Mae eu chwe phetal yn cynrychioli’r chwe phlwyf a fu yn yr hen amser. Heddiw y mae Andorra yn cynnwys saith o blwyfi


grandària
1
maint

grandesa
1
maint
2
mawredd
3
mawreddogrwydd
4 grandesa d’esperit
mawrfrydedd, mawrfrydigrwydd, mawredd ysbryd, boNeddigeiddrwydd; natur hael, syml, ddiffuant, annialgar, heb chwennych cyfoeth / enwogrwydd / grym
Sempre m’ha encantat la grandesa d’esperit dels espanyols
(eironig) Yr wyf erióed wedi hoffi mawrfrydedd y Castiliaid

grandiloquència
1
chwyddiaith

grandiós
1
rhwysgfawr

granel
1
(Masnach) a granel rhydd, llac (= heb ei bacedu, i’w gwerthu o sachau)
Vols alguna cosa a granel? A ych chi am brynu rhywbeth o’r cownter lle yr ydym yn gwerthu’r bwydydd rhydd?

granellada
1
brech, tarddiad, cawod

granellut
1
plorog, tosynnog

graner
1
ysgubor
Pagès matiner, omple son graner.

(Dywediad) “Gwladwr / ffermwr sy’n codi’n fore, llawn ei ysgubor”
2
ydlan
3
masnachwr grawn

granera
1
masnachwraig grawn
2
ysgub (Cataloneg yr Ynysoedd) (Cataloneg y De)
Y gair safonol yw escombra

Granera
1
trefgordd (el Vallès Oriental)

granger
1
ffermwr, ffermwraig

granís
1
cesair, cenllysg

granissar
1
bwrw cesair, bwrw cenllysg

granissat
1
diod rew
2
granissat de cafè coffi rhew
3
storm o gesair, storm o genllysg

granissada
1
brech

granit
1
gwenithfaen

granívor
1
grawnysol

granja
1
fferm

Granollers
1
trefgordd (el Vallès Oriental)

granota
1
llyffant melyn
2
(dilledyn) óferol

granular
1
gronynnu

grànul
1
gronyn

Granyanella
1
trefgordd (la Segarra)

Granyena de les Garrigues
1
trefgordd (les Garrigues)

Granyena de Segarra
1
trefgordd (la Segarra)

graó
1
gris

grapa
1
pawen
2
(anar) de quatre grapes (mynd) ar eich pedwar
3
llaw (cais - gêm o gardiau)
4
stapl (i glymu papurau)
5
dawn, llaw at rywbeth
6
(planhigyn) tendril
7
clamp, creffyn, craff
8
brathiad

grapat
1
dyrnaid, llond llaw
a grapats mewn clystyrau
Les cireretes, d'una a una, pel maig, i pel juny a grapats. (Dywediad) Y ceirios bach, o un i un ym mis Mai, ac yn glystyrau ym mis Mehefin

1
(papurau arian) dyrnaid, sypyn
Li han ofert un bon grapat de bitllets Maent wedi cynnig sypyn go dda o arian papur iddo

grapejar
1
pawennu, byseddu
grapejar una noia pawennu merch

gras
1
blonegog
2
seimllyd
3
tew
4
toreithiog
5
tew = cyfoethog
6
(cynhaeaf) toreithiog
7
(busnes) proffidiol
8
dijous gras Dydd Iau cyn Dydd Mawrth Ynyd
9
(adf) parlar gras siarad yn anweddus

gras
1
bloneg

grat
1
dymunol, hyfryd
2 no ser grat bod yn bur anfoddhaol
Miquel, recorda que la teva presència en aquest fòrum no és grata
Mihangel, cofia ei bod hi’n bur anfoddhaol dy fod di yma yn y fforwm
3 de grat o’ch bodd
de grat o per força o’ch bodd neu o dan orfodaeth
Un exiliat és aquell qui, de grat o per força, se'n va de la seva pàtria
Mae alltud yn un sydd yn mynd, o’i fodd neu o dan orfodaeth, o’i famwlad

grat
1
dymuniad
2
no ser del seu grat bod + ddim yn eich plesio chi

gratacel
1
nendwr, “crafwr-cymylau”

gratar
1
crafu

gratificació
1
boddhâd
2
gwobr

gratificar
1
boddháu
2
gwobrwyo

gratis
1
yn rhad ac am ddim, yn ddi-dâl

gratitud
1
gwerthfawrogiad

Gratllops
1
trefgordd (el Priorat)

gratuït
1
rhad ac am ddim, di-dâl
exemplar gratuït rhifyn am ddim (cylchgrawn, ayyb)
...aquest diari gratuït que et donen a l’entrada de l’estació
...y papur am ddim y maent yn rhoi i chi ym mynedfa’r orsaf
2
de forma gratuïta yn rhad ac am ddim, yn ddi-dâl
3
di-alw-amdano
4
di-sail

grau
1
gradd
2
gris
3
mesur, cyfradd

grava
1
grafel, gro
terra de grava graeandir

gravador
1
ysgythrwr

gravamen
1
treth
2
cyfrifoldeb

gravar
1
recordio
2
engrafu, ysgythru
3
cerfio
4
trethu
gravar (alguna cosa) amb un impost rhoi treth ar (rywbeth)

gravació
1
recordiad

gravat
1
engrafedig, ysgythredig

gravat
1
engrafiad, ysgythriad
2
printiad
3
darlun

gravetat
1
difrifwch
Pot tenir més gravetat de la que sembla Gall fod yn fwy difrifol nag y maen ymddangos

gravitar
1
tueddbennu

grec
1
Groeg
2
grec = llengua
3
iaith sydd yn amhosibl ei deall, “Ffrensh,“
4
sodomiaeth
El sexe anal, o que et donin pel cul, o el "grec" que en diuen..
Rhyw rhefrol, neu ei wneud yn nhwll y din, neu y “peth Groegaidd” fel maen nhw’n yn ei alw
fer un grec cael rhyw rhefrol
fer-li un grec (a algú) cael rhyw rhefrol (â rhywun)

grec
1
Groeg, Groegaidd
2 (sexe) Fer un petó grec o petó negre vol dir llepar l'anus
Mae “rhoi cusan Groegaidd” neu “gusan du” yn meddwl llifo’r twll tin

Grècia
1
Gwlad Groeg
la Grècia Antiga Groeg yr Henfyd

gregal
1
gwynt o’r gogledd-ddwyrain

gregari
1
heidiol

gregòria
1
Gregoraidd

greix
1
saim
bola de greix pelen o fraster; (wrth gyfeirio at rywun tew) mochyn tew, bol mawr, bol uwd
Què estàs menjant, bola de greix?
Beth wyt ti’n ei fwyta, y mochyn tew?

greixatge
1
iro

greixós
1
seimllyd, ireidlyd
una substància greixosa sylwedd seimllyd

gremi
1
undeb crefftwyr

grenya
1
mwng (gwallt toreithog ar ben rhywun)

gres
1
clai
2
crochenwaith

gresca
1
rhialtwch
2
cynnwrf, wbwb
3
cynnen
4
sbri

gresol
1
tawddlestr, llestr toddi
2
pair = man lle mae pobl o wahanol gefndiroedd yn ymdoddi ac yn ymgymathu

greu
1
trwm
2
difrifol
3
(colled) mawr
4
(sefyllfa) difrifol
5
(cymeriad) difrifol, urddasol
6
(clefyd) difrifol
7
(anafiad) difrifol
8
(Cerddoriaeth) isel
9
(acen) disgynnol
10
(pwyslais gair) gobennol
11
saber-li greu edifar gan

greuge
1
camwedd

síndic de greuges ombwdsman

 

S’han de trobar les mesures per corregir aquest greuge

Mae rhaid llunio mesurau (“dod o hyd i’r mesurau”) i gywiro’r camwedd hwn

 

no trobar-li (a alguna cosa) cap greuge peidio ag ystyru (rhywbeth) yn gamwedd

 

No li trobo cap greuge a això de copiar polítiques d’altres partits

Nid wyf yn ystyru bod copïo polisïau pleidiau eraill yn gamwedd

 

L'Ajuntament ha estat correcta i no s'ha produït cap greuge al ciutadà.

Mae Cyngor y Dref wedi gweithredu’n gywir a nid oes


2
sarhâd, sen

grèvol
1
celynen

grill
1
cricsyn

grill dòmestic (Acheta domestica) criciedyn, cricsyn, criced

grill campestre (Gryllus campestris) criciedyn y maes, cricsyn y maes

grilló
1
llyfethair, hual
2 engrillonar (algú) gefynnu (rhywun), rhoi gefynnau (ar ddwylo rhywun), rhoi (rhywun) mewn gefynnau; llyffetheirio, hualu, cadwyno

grinyol
1
gwichio

grinyolar
1
gwichio

grip
1
ffliw
atac de grip pwl o ffliw

gripau
1
llyffant

gripauet
1
(Pelodytes punctatus) (math ar lyffant)

Hefyd: granoteta de puntsgris
1
llwyd
substància grisa sylwedd llwyd, ymenydd
No hem trobat cap polític amb la necessària substància grisa per exercir el càrrec
Dyn nhw ddim wedi cael hyd i’r un gwleidydd â’r sylwedd llwyd y mae ei eisiau i lenwi’r swydd
2
cymylog

groc
1
melyn

groller
1
anghwrtais
2
cwrs, aflednais
3
(deunydd) garw, cwrs

grolleria
1
anghwrteisi
2
afledneisrwydd
3
(deunydd) garwder

gronsa
1
hopren
2
llithrfa

gronxador
1
siglen

gronament
1
siglo

gronxar
1
siglo
2
rhoi hwb i rywun ar siglen
3
pendilo

gropa
1
cloren = pen ôl anifail

gros
1
mawr
Dissabte vaig anar a un parell de llibreries (una de molt grossa i una de força petita)
Ddydd Sadwrn fe euthum i gwpwl o siopau llyfrau - un fawr iawn ac un led fach
2
tew
3
trwchus (Cataloneg y De)
4
passar-la grossa cael llaw fudr, cael byd garw
5 Alzinagròs cyfenw (= derwen anwyw fawr)
6 dir-la més grossa dweud yr hyn mwyaf ffiaidd / gwrthun / ofnadwy ag sy’n bosibl
Tenim en aquest fòrum els mateixos galifardeus de sempre veient a veure qui la diu més grossa
Y mae gennym yn y bwrdd negeseuon hwn yr un llanciau dro ar ôl tro yn ceisio gweld pwy all dweud yr hyn sydd fwyaf ofnadwy
Hi ha personatges de la vida pública que han descobert maneres ben curioses de fer-se notar a base de dir-la més grossa que ningú
Mae rhai pobl yn llygad y cyhoedd sydd wedi darganfod ffyrdd rhyfedd dros ben i ddal sylw trwy geisio dweud rhywbeth mwy ffiaidd na’r un (“ei ddweud yn dewach na neb”)

gros
1
trwch, corff, crynswth, rhan fwyaf

grosella
1
cyrensen
2
cyrensen goch

grosella negra
1
cyrensen ddu

grossa
1
jacpot
2
la grossa de Nadal jacpot y Nadolig (yn lóteri Nadolig)

grosser
1
aflednais, anweddus, cwrs, bras

grosseria
1
afledneisrwydd, anweddustra

grosso modo
1
siarad yn fras

grotesc
1
erchyll
2
(sefyllfa) hurt
3
grotésg

grua
1
garan, crêyr, crychydd
2
craen
3
lori ddamweiniau, tryc llusg

gruista
1
gyrrwr lori ddamweiniau, gyrrwr tryc llysg

gruix
1
trwch
2
lled
3
mwyafrif
el gruix de la gent y rhan fwyaf o bobl
4 de gruix sylweddol
Ha comès un parell d’errors de gruix (Avui 2004-01-26)
Mae wedi gwneud dau gamgymeriad dybryd

gruixària
1
trwch
2
lled

gruixat
1
trwchus (Cataloneg yr Ynysoedd)

gruixut
1
trwchus
2
tew
3
trwm
4
mawr

grum
1
gwas gwesty

grumet
1
cabanwas = bachgen sydd yn gweini ar y swyddogion ar fwrdd llong

grumoll
1
ceulad = gwaed wedi tolchennu
2
ceuled, ceuleden = tolchen a geir mewn llaeth wedi cawsio
3
grumolls lympiau bach o bowdr coco mewn diod o goco, lympiau bach o blawd sych mewn toes, ayyb

Un cop la xocolata estigui desfeta, aboqueu-hi una mica de llet i barregeu-ho bé perquè no se us hi facin grumolls
Unwaith bod y siocled wedi ymdoddi, arllwys arno ychydig o laeth a cymysga fe’n dda rhag bod lympiau’n ffurfio

Perquè no es facin grumolls, ho heu d'anar remenant sense parar fins que aconseguiu la textura d'un puré.
Rhag i chi gael lympiau ynddo mae rhaid dal i droi’r gymsygfa nes bod ganddi ansawdd piwre

Un antiglomerant és an additiu que s’utilitza per a evitar que es formin grumolls en els aliments.
Mae gwrthgyflynwr yn ychwanegyn a ddefnyddir i atal lympiau rhag ffurfio mewn bwyd

S'hi ha d'afegir la farina a través d'un colador finet perquè no faci grumolls.
Mae rhaid ychwanegu’r blawd trwy hidlwr rhag ofn i lympiau ffurfio

grunyidor
1
sydd yn rhochian
2
(eg) rhochianwrgrunyir
1
rhochian
2
chwyrnu
3
conan

grunyit
1
rhonc
2
chwyrniad

grup
1
grŵp
2
criw, bagad
un grup de joves criw o bobl ifanc
3
clwster
4
uned
5
set

Grus
1
trefgordd (la Baixa Ribagorça)

gruta
1
groto = garddgell, ogof artiffisial mewn gardd

Guadassar
1
trefgordd (la Ribera Alta)

Guadasséquies
1
trefgordd (la Vall d'Albaida)

guaita
1
gwyliadwriaeth
fer la guaita bod ar wyliadwriaeth
comanar-li la guaita rhoi (rhywun) ar wyliadwriaeth
torre de guaita tŵr gwylio, disgwylfa, gwylfa
2
(enw gwrywaidd) swyddog yr wylfa, gwyliedydd, gwyliwr, gwarchodwr

guaitar
1
gwylio
2
edrych ar
3
Guaita! Edrych! Gwranda!

gual
1
rhyd
2
rhan o'r palment o flaen mynedfa i garej;
hawl dramwy i fodurdy dros balmant cyhoeddus
Paguem gual a l'ajuntament Rŷn ni’n talu i gyngor y dre am hawl tramwy i ‘r modurdy

Gualba
1
trefgordd (el Vallès Oriental)
http://www.gualba.net/


Gualta
1
trefgordd (el Baix Empordà)
http://www.gualta.net/

guant
1
maneg = gorchudd llaw â gwain ar gyfer pob bys
guant de boxa maneg baffio, maneg focsio
2
dyrnfol, maneg ddur = (arfwisg) maneg ledr wedi ei gorchuddio â phlatiau dur
3
llançar-li (a algú) la guant taflu'r ddyrnol (at rywun), rhoi her (i rywun)

guany
1
elw
2
budd
3
guanys enillion, cyflog

guanyador
1
enillydd

guanyar
1
ennill
2
ennill (cyflog)
guanyar la vida ennill bywoliaeth
guanyar-se la vida ennill bywoliaeth
Treballo de pagès per guanyar-me la vida i perquè m'agrada
Rwy i’n gweithio fel ffermydd i gael ennill fy mywoliaeth ac hefyd am fod hynny yn fy mhlesio
guanyar el pa ennill bywoliaeth
3
guanyar la guerra ennill y rhyfel
4
ennill (gêm, ayyb)
guanyar el partit ennill y gêm
guanyar la guerra ennill y rhyfel
guanyar les eleccions ennill yr etholiad
5
sgorio
6
bod gwell golwg ar
7
cyrraedd

8 gorchfygu
guanyar algú gorchfygu rhywun
Cal lluitar i seguir endavant, tots junts, sense esquerdes per què l'enemic és fort i ens esta guanyant.
Rhaid mynd yn ein blaenau, pawb gyda’i gilydd, heb rwygau, am fod y gelyn yn gryf ac y mae yn ein gorchfygu

berf heb wrthrych
9
Tots hi guanyarem
Bydd pawb ohonom ar ein hennill o’i herwydd
 

guarà
1
asyn gre = asyn at gyfrebu, asyn a gedwir i ffrwythloni asennau
2 guarà català asyn Catalanaidd, math o asyn o Gatalonia

guarda
1
gard
2
guarda de seguretat gwyliwr

guardaagulles
1
(Rheilffordd) pwyntiwr, dyn newid points

guardabarrera
1
gwyliwr croesfan
Es va trobar mort el guardabarrera que vigilava el pas a nivell del camí del riu
Darganfuwyd corff y gwyliwr oedd yn gofalu am groesfan wastad Heol yr Afon

guardabosc
1
fforestwr
2
ciper

guardacostes
1
llong gwylio'r glannau

guarda de seguretat
1
gwarchodwr

guardaespatlles
1
amddiffyniwr, gwarchodwr
2
siôl

Guardamar
1
trefgordd (el Baix Vinalopó)
http://www.guardamar.net/

guardapols
1
shîten luwch
2
cot luwch

guardar
1
cadw, gwarchod; = peidio â gwaredu rhywbeth
2 (anghywir; yn lle desar) rhoi i gadw = rhoi mewn lle diogel

Quan estiguis d'aquests papers ja els podràs guardar / ja els podràs desar.
Pan fyddi di wedi gorffen â’r papurau hyn fe elli di eu rhoi i gadw
2
cynnal
3
bugeilio, gofalu am (wartheg)
4
dal gafael yn rhywbeth, dal gafael ar rywbeth
5
dodi
Guarda-t'ho a la butxaca Dod a yn dy bocad
6
rhoi o’r neilltu
T'he guardat un parell de panets Rw i wedi rhoi o’r neilltu bâr o rhols i ti
7
cadw (cyfrinach)
8
bod gennych (gof o rywbeth)
guardar un bon record de bod gennych gof annwyl am
9
guarda silenci sobre tewi ynghylch (rhywbeth), bod yn distaw ynghylch (rhywbeth), peidio â dweud dim ynghylch (rhywbeth)
10
Déu vos guard!
(cyfarchiad) Dydd da! (= Duw a'ch gwaredo)
11
Déu nos en guard! (ebychiad) Gwaredo ni bawb!
12
saber nedar i guardar la roba chwarae’r ffon ddwybig (“gwybod [sut i] nofio a bod yn rhoi’r dillad i gadw”, hynny yw, bod yn y dŵr ond ar yr un pryd bod allan o’r dŵr, yn ymbaratói i nofio)

guarda-rail
1
rhwystr taro

guardaria
1
ysgol feithrin
Vaig a trucar a la guarderia per avisar que no hi vas Rw i’n mynd i alw’r ysgol feithrin i ddweud nad wyt ti’n mynd

guarda-roba
1
ystafell baciau
2
cwpwrdd dillad

guardar-se
1
guardar-se de osgói
2
guardar-se de gochel rhag...
Guarda't d'anar-hi Gochel rhag mynd yno
3
guardar-se de cadw golwg am
4
guardar-se de ymgadw rhag
Guardeu-vos de tota forma de maldat
Ymgedwch rhag pob math o
ddrygioni
Guarda't de la hipocresia perquè és mala companyia (Dywediad) “Ymgadw rhag rhagrith am ei fod yn gydymaith drwg”

5
guardar-se de eich amddiffyn eich hun rhag, osgói
Guarda't de l'aire infestat, i de dur el vestit mullat
Osgoa awyr heintiedig, ac osgoa wisgo dillad
gwlyb
 
guardatermes
1
ceidwad cefn gwlad
01/04/1844 Nomenen nous treballadors municipals: secretari (Rafael Roig i Andreu Lleonart), moço, porter, guardatermes. (Arxiu històric municipal de Constantí)
01/04/1844 Apwyntio gweithwyr newydd cyngor y prentref: ysgrifennydd (Rafael Roig, Andreu Lleonart), gard pentref, porthor, ceidwad cefn gwlad

guarderia
1
meithrinfa

guàrdia
1
gwyliadwriaeth
2
estar de guàrdia bod ar wyliadwriaeth

guàrdia
1
gard

guàrdia civil
1
gard sifil = milwr gwladwriaeth Sbaen, heddwas paramilwrol

guàrdia de seguritat
1
gwyliwr diogelwch

guardiola
1
cadw-mi gei
trencar la guardiola torri’r cadw-mi-gei, gwario’ch cynilion
Arriba el dia quan un jove decideix llançar-se a l'aventura, trencar la guardiola i fer tot el que calgui (fins i tot hipotecar-se de per vida) per aconseguir una vivenda.
Daw’r dydd pan benderfyna llanc neu lances ei mentro-hi, torri’r cadw-mi-gei, a gwneud popeth sydd ei eisiau (hyd yn oed eu morgeiso eu hunain am eu hoes) i gael lle i fyw

Guardiola de Berguedà
1
trefgordd (el Berguedà)
http://guardiola.diba.es/


guardó
1
gwobr
Els envasos i embalatges catalans obtenen guardons internacionals (El Punt 2003-12-27)
Cynwysyddion a phaciadau Catalanaidd yn derbyn gwobrau rhyngwladol

guardonar
1
gwobro, rhoi gwobr i, rhoi gwobrau i

guarició
1
triniaeth
2
iachâd

guariment
1
iachâd

guarir
1
iacháu
2
trin
3
guarir-se (clwyf) iacháu
4
guarir-se de dod dros (ryw afiechyd)

guarnició
1
addurniad
2
ymylwe
3
plât ochr

guarnir
1
darparu

guarniment
1
(gweithreediad) addurno
2 addurniad
guarniments nadalencs addurniadau Nadolig
3 (ceffyl) harnais

Guatemala
1
Gwatamala

guatamalenc
1
Gwatmaliad

guatlla
1
sofliar

Guel
1
trefgordd (la Baixa Ribagorça)

guenyo
1
llygatgroes

guerra
1
rhyfel

declarar la guerra datgan rhyfel
entrar en guerra (gwlad) mynd i ryfel

començar una guerra dechrau rhyfel
en plena guerra ar ganol y rhyfel
en temps de guerra
adeg rhyfel, pan fo rhyfel
fer la guerra rhyfela
...fer-li la guerra (a algú) ymladd â rhywun
guerra a mort rhyfel hyd at yr eithaf
guerra a ultrança rhyfel hyd at yr eithaf
guanyar la guerra ennill y rhyfel
guerra civil rhyfel cartref
guerra santa croesgad
perdre la guerra colli'r rhyfel
presoner de guerra carcharor rhyfel

2
la guerra espanyola rhyfel Castilia, rhyfel Sbaen 1936-1939

guerrer
1
rhyfelwr

guerrilla
1
byddin i herwfilwyr, uned o herwfilwyr

guerriller
1
herwfilwr

guerxo
1
unllygeidiog
2
cam

guia
1
tywysydd

guia
1
tywyswraig
2
teithlyfr

els Guiamets
1
trefgordd (el Priorat)

guiar
1
tywys

guiatge
1
geidio, bod yn geid
La Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge Ffederasiwn Sgowtiaid a Geidiau Catalonia

guilla
1
cadno (yn llythrennol, cadnawes)

anar brut com una guilla bod yn frwnt dros ben (“mynd yn frwnt fel cadnawes”)
pudir com una guilla drewi fel ffwlbart, drewi fel y gingroen (“drewi fel cadnawes”)

guillar
1
hala’n benwan

guillar-se
1
mynd yn benwan

guillat
1
penwan
estar guillat bod yn benwan

Guillem
1
Gwilym, Wiliam

guillotina
1
gílotîn, gilotîn

guillotinar
1
dienyddio (rhywun) â gílotin

Guils de Cerdanya
1
trefgordd (la Baixa Ribagorça)

Guinardó
1
ardal yn Barcelona

guinda
1
(Prunus cerasus) ceiriosen
la guinda que corona el pastís (“y geiriosen sydd yn coroni’r gacen”) yr eisin ar y gacen = rhywbeth da yn ychwanegol at yr hyn sydd yn dda yn barod.


guineu
1
cadno, llwynog
La guineu quan no es pot haver diu que són verdes
(“Meddai’r cadno, pan na all gael, eu bod yn wyrdd”)
Grawnwin surion!
Cig cas yw cig coch

Guineu que dorm no menja gallines. (“llwynog sydd yn cysgu, ni fwyta ieir”) Y ci a gerddo a gaiff yr asgwrn

Guingeta d'Ix
1
trefgordd (l'Alta Cerdanya)

la Guingeta d'Àneu
1
trefgordd (el Pallars Sobirà)

guió
1
sgript

guionar
1
sgriptio

guionista
1
sgriptiwr

guionet
1
cysylltnod

guiri
1
(eg) un guiri estron, (eb) una guiri estrones

guirilàndia
1
“Gwlad yr Estron”, “Trefestron”
Hi ha un
bon grapat d'imbècils barcelonins contents de que la ciutat sigui guirilàndia al preu que sigui
Y mae dyrnaid go lew o dwpsod Barselona sydd yn hapus fod y ddinas yn mynd yn rhyw “Wlad yr Estron”, costied a gostio

guirigall
1
mwstwr

guisar
1
stiwio

guisat
1
stiw

Guissona
1
trefgordd (la Segarra)

guitarra
1
gitâr

guitarrista
1
gitarydd

guitza
1
cic
2
fer-li la guitza digio wrth (rywun)
Millor sería que aportés idees i que no fes la guitza Fe fyddai’n well pe buasai ef yn dod â syniadau newydd yn lle bod yn niwsans (wrth feirniadu aelod seneddol yn y senedd)

guix
1
gupswm
2
(Pensaernïaeth) plaster
3
(am aelod ag asgwrn toredig) plaster
4
sialc

guixar
1
sialcio
2
marcio â phensil
3
sgriblo

Guixers
1
trefgordd (el Solsonès)

Gurb de la Plana
1
trefgordd (Osona)

guspira
1
gwreichionen
2
mellten

gust
1
blas
per tots els gustos at bob chwaeth
2
pleser
3
tenir mal gust bod diffyg chwaeth gan
4
venir-li de gust bod awydd arnoch wneud rhywbeth
Sobre gustos no n’hi ha res escrit
(“ar flasau nid oes dim wedi ei ysgrifennu”)
Pawb at y peth y bo, Pawb at ei ffansi
5 menjar de gust bwyta’n awchus; mwynháu’ch bwyd
No menjaria de gust amb gent així
Fyddwn i ddim yn mwynháu fy mwyd yng nghwmni pobl felly

gustós
1
blasus

gutural
1
gyddfol
 

1330k y tudalen nesaf / la página següent


Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacins
11 05 2001 :: 08 10 2002 :: 26 10 2002 :: 2003-10-11 :: 2004-01-13 :: 2004-11-15 :: 2005-03-10

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu ø(r) vízïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
 
CYMRU-CATALONIA