http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amryw/1_votaroy/vortaro_skota_katalana_GWIWER_m_1900c.htm

Yr Hafan / Home Page

....1861c Y Porth Catalaneg / La Porta Catalana de la Web

..........0008c Y Gwegynllun / Mapa de la Web

...............1006c Geiriaduron / Diccionaris

.................... 1809c Geiriaduron yn Gatalaneg / Diccionaris en català

.........................0888c Mynegai i'r Geiriadur Gaeleg / Índex del diccionari d'escocès (Gàidhlig)

........................Y Tudalen Hwn / Aquesta Pàgina

 


.. 

 

 

 

 

 

 

rhifydd piksites

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Y Gwe-eiriadur Gaeleg a Chatalaneg
Un diccionari en línia d’escocès (Gàidhlig) per a catalanoparlants


LLETRA M

m' :: el meu, els meus, la meva, les meves

ma :: si

mac (substantiu masculí) mic [· MAKHK·] :: fill

Mac a' Bhàird [·makh-kø-VARSHCH ·] :: cognom = un del clan Mac a' Bhàird

Mac a' Bhreatannaich [·makh-kø-VRE-tø-nikh ·] :: cognom

Mac a' Bhriuthainn [·makh-kø-VRU-inn ·] :: cognom

MacAlasdair [·makh-KA-lø-ster ·] :: cognom

MacAmhlaigh [·makh-KAU-li ·] :: cognom

Mac an Aba [·makh-kø-NA-pø ·] :: cognom (anglès: MacNab)

Mac an t-Sagairt [·makh-køn-TA-kerch ·] :: cognom

Mac an t-Sealgair [·makh-køn-CHA-lø-ker ·] :: cognom

MacAoidh [·makh-KØI ·] :: cognom

MacAonghais [·makh-KØ-nish ·] :: cognom

Mac a' Phearsain [·makh-kø-FER-sen ·] :: cognom

MacArtair [·makh-KAR-ster ·] :: cognom

MacAsgaill [·makh-KA-skil ·] :: cognom

MacBheatha [·makhk-VE-hø ·] :: cognom

MacCaoig [·makh-KØIK ·] :: cognom

MacCoinnich [·makh-KO-nyikh ·] :: cognom

MacCorcadail [·makh-KOR-kø-del ·] :: cognom

MacDhòmhaill [· møkhk-GHOO-il·] :: cognom MacDonald /møkdónøld/

MacDhonnchaidh [·makhk-GHO-nø-khi ·] :: cognom

MacDhùghaill [·makh-GHUU-il ·] :: cognom

MacFhearghais [·makh-KE-rø-ghish ·] :: cognom

MacFhionghain [·makh-KI-nø-khøin ·] :: cognom

MacGriogair [·makh-GRI-ker ·] :: cognom

MacGuaire [·makh-GU-ø-rø ·] :: cognom

MacGumaraid [·makh-GU-mø-rech ·] :: cognom

machair (mf) machraichean :: terra plana a la vora del mar a' Mhachair Ghallda la Terra Baixa d'Escòcia, sobretot la regió al sud de la Terra Alta

MacIain [·makh-KI-ain ·] :: cognom

MacIllEathain [·makh-ki-LE-in ·] :: cognom

MacIlleMhaoil [·makh-ki-lø-VØØL ·] :: cognom

MacIllFhaolain [·makh-ki-LØ-len ·] :: cognom

MacIllFhinnein [·makh-ki-LI-nen ·] :: cognom

MacIllFhionnlaigh [·makh-KYUUN-lai ·] :: cognom

MacIllIosa [·makh-gi-LI-ø-sø ·] :: cognom

MacIomhair [·makh-KI-ver ·] :: cognom

MacLèoid [·møkh-KLOOCH ·] :: cognom Macleod /møkláud/

mac-meanma (substantiu masculí) :: imaginació

MacMhurchaidh [·makhk-VU-rø-khi ·] :: cognom

MacNeacail [·makhk-NE-kel ·] :: cognom Nicholson /níkølsøn/

MacNèill [·makhk-NEEL ·] :: cognom

mac piuthar :: nebot ('fill de la germana')

MacRath [· møkh-KRAA·] :: Macrae /møkrei/

MacSuain [·makhk-SU-en ·] :: cognom

mac-talla (substantiu feminí) mic-talla :: eco

MacThòmais [·makh-KOO-mish ·] :: cognom

MacUalraig [·makh-KU-øl-rek ·] :: cognom

madainn (substantiu feminí) maidnean [· MA-tin·] :: matí

madainn mhath [· MA-tin VA·] :: bon dia (bon matí)

mair, a' mairsinn {també: a' maireachdainn) :: durar

Màiri [· MAA-ri·] :: Maria

màl (substantiu masculí) :: lloguer

mall [· MAUL·] :: lent

manach [· MA-nøkh·] :: monjo

map (substantiu masculí) mapaichean :: mapa

mar :: (+ lenició) com

maraiche (substantiu masculí) maraichean :: mariner

marannan :: plural de muir = mar

màrbal (substantiu masculí) :: marmor

marbh [· MA-røv·] :: mort

marbh, a' marbhadh [· MA-røv, MA-rø-vøgh·] :: morir

mar sin [· mar SHIN·] :: així

mar sin leat :: adéu (tu)

mar sin leibh :: adéu (vos, vosaltres)

Màrt, am :: març

ma's e do thoil e :: si us plau (tu)

ma's e ur toil e :: si us plau (vos, vosaltres)

math (air) :: (tenir aptituds per)

math, nas feàrr :: bo, millor

ma tha :: doncs

màthair (substantiu feminí) màthraichean :: mare

math fhèin :: excellent

meadhan (substantiu masculí) meadhanan :: centre

meadhanach :: 1 central 2 (adverbi) bastant

meadhan latha (substantiu masculí) :: migdia

meadhan oidhche :: mitja nit

meala- naidheachd :: felicitats

meal do naidheachd :: felicitats (tu)

meall (substantiu masculí) mill [· MYAUL·] :: protuberància

meal ur naidheachd :: felicitats (vos, vosaltres)

meanbh, nas meanbha :: petitó, més petitó

measail (air) :: li agrada

Mhoireasdan [· VO-rø-støn·] :: cognom (de dona); anglès Morrison /mórisøn/

mi- :: prefix de negació; (+ lenició)

mi, mise :: jo

mic :: plural de mac = fill

mì-chiatach :: horrible

mì-earbsach :: poc digne de confiança

mì-fhortanach :: desafortunat

mìle (substantiu feminí) mìltean :: 1 mil 2 milla

milis [· MI-lish·] :: dolç

mill :: plural de meall = protruberància

mì-mhodh (substantiu masculí) :: mal comportament, mal educació

mìneachadh (substantiu masculí) mìneachaidhean :: explicació

ministear (substantiu masculí) ministearan :: ministre

minut :: mìos (substantiu masculí) mìosan

mionaid (substantiu feminí) mionaidean :: minut

mise :: jo, jo mateix

mn :: com

mo [· MO·] :: (+ lenició) el meu, els meus, la meva, les meves

moch [· MOKH·] :: aviat, d'hora

mochèirigh (substantiu feminí) :: acte d'aixecar-se d'hora

mòd (substantiu masculí) mòdan :: 1 aplec, reunió 2 festival

modh (substantiu masculí) modhan :: 1 mètode 2 bondat

modhail :: que fa bondat

mòinteach (substantiu feminí) mòintichean :: muntanya, erm

Moireasdan [· MO-rø-støn·] :: Morrison /mórisøn/

mol, a' moladh :: 1 lloar 2 recomendar

monadh (substantiu masculí) monaidhean [· MO-nøgh·] :: terra alta

mòr, nas motha :: gran, més gran

mòran (substantiu masculí) :: molts, moltes tha mòran de na sgoiltean mu cheud bliadhna de dh'aois moltes de les escoles ténen cent anys

motha (nas motha) :: Vegeu: mòr = gran

mu (preposició) :: (+ lenició) al voltant de

muc (substantiu masculí) mucan [· MUKHK·] :: porc

mu choinneimh :: (+ genitiu) davant, cara a cara de

mu dheidhinn :: (+ genitiu) al voltant de

mu dheireadh :: per fi, finalment

muga (mf) mugannan :: tassa

Muileach (substantiu masculí) Muilich :: illenc de l'illa de Muile

muileann (fm) muilnean :: molí

muillean [· MUU-løn·] :: milió

muillear (substantiu feminí) muillearan [· MUU-lør·] :: moliner

muir (substantiu feminí) marannan :: mar

mullach (substantiu feminí) mullaichean :: 1 cim 2 teulada, sostre

mun cuairt :: (+ genitiu) al voltant

mur :: sinó

Murchadh [· MU-rø-khøgh·] :: Murdo

mus :: abans que, abans de

mu thràth :: ja