http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amryw/1_votaroy/vortaro_skota_katalana_GWIWER_t_1906c.htm

Yr Hafan / Home Page

....1861c Y Porth Catalaneg / La Porta Catalana de la Web

..........0008c Y Gwegynllun / Mapa de la Web

...............1006c Geiriaduron / Diccionaris

.................... 1809c Geiriaduron yn Gatalaneg / Diccionaris en català

.........................0888c Mynegai i'r Geiriadur Gaeleg / Índex del diccionari d'escocès (Gàidhlig)

........................Y Tudalen Hwn / Aquesta Pàgina

 


.. 

 

 

 

 

 

 

rhifydd piksites

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Y Gwe-eiriadur Gaeleg a Chatalaneg
Un diccionari en línia d’escocès (Gàidhlig) per a catalanoparlants


LLETRA T

tachair, a' tachairt :: passar

tacsaidh (substantiu masculí) tacsaidhean :: taxi

tadhail, a' tadhal :: visitar

tagh, a' taghadh :: triar, seleccionar

taghta :: bé, OK

taic (substantiu masculí) :: suport

taiceil :: que dona suport

taidh (substantiu feminí) taidhean :: corbata

taigh (substantiu masculí) taighean [· TAI·] :: casa aig an taigh a casa

taigh-beag (substantiu masculí) taighean-beag :: lavabo ("casa petita")

taigh-bìdh (substantiu masculí) taighean-bìdh :: restaurant

taigh-cèilidh (substantiu masculí) taighean-cèilidh :: casa de reunions

taigh-cluich (substantiu masculí) taighean-cluich :: teatre

taigh-eiridinn [· tai--E-ri-jin·] :: hospital

taigh-gloinne (substantiu masculí) taighean-gloinne :: hivernacle

taigh-òsda (substantiu masculí) taighean-òsda [· tai-OO-stø·] :: hotel

taigh-solais (substantiu masculí) taighean-solais :: far

taigh-staile (substantiu masculí) taighean-staile [· tai-STA-lø·] :: destil·leria

taigh-tasgaidh (substantiu masculí) taighean-tasgaidh :: museu

taine (nas taine) :: Vegeu: tana = prim

taing (substantiu feminí) :: gràcies mòran taing moltes gràcies

taisbeanadh (substantiu masculí) taisbeanaidhean :: exposició

talamh (substantiu feminí) talamhan :: terra

talla (substantiu masculí) tallachan :: sala

tana, nas taine :: prim, més prim

taobh [· TØØV·] :: costat

taobh thall (substantiu masculí) :: l altra banda

tapadh leat :: gràcies (a tu)

tapadh leibh :: gràcies (a vosaltres)

tapaidh :: valent

tarraing, a' tarraingt :: estirar

tartan (substantiu masculí) :: tartan

te [· TEE·] :: tè

teagasig, a' teagasg :: ensenyar; aprendre

teaghlach m teaghlaichean :: família

teanas (substantiu masculí) :: tenis

teansa (substantiu masculí) teansaichean :: oportunitat

teanta (substantiu masculí) teantachain :: tenda de campanya

tèid [· x·] :: anirà

teine (substantiu masculí) teintean (també: teinichean) [· CHE-nø·] :: foc

teip (substantiu feminí) teipichean :: cinta

telebhisean (substantiu masculí) telebhiseanan :: televisió

teotha (nas teotha) :: Vegeu teth = calent

teth, nas teotha [· CHE·] :: calent

tha :: hi ha, és, està

thàinig [· HAA-nik·] :: va venir

thall :: allà (lluny)

thalla :: vés t'en

thall tharais :: a l'estranger

thar (preposició) :: (+ genitiu) a través

thèid :: anirà

thèid aig :: pot, està capaç de

their :: dirà

theirig, a' dol :: anar

thig :: vindrà

thig :: vine thig a-staigh passa (entra a la casa)

thu, thusa :: tu

thuca :: a ells / a elles

thug :: va donar

thugad :: a tu

thugaibh :: a vosaltres

thugainn :: a nosaltres

thugam :: a mi

thuice :: a ella

thuige :: a ell

thuirt :: va dir

(substantiu feminí) :: tè

ticead (substantiu masculí) ticeadan :: entrada, bitllet

tìde (substantiu feminí) :: temps (hora)

tighe (nas tighe) :: vegeu: tiugh = gruixut

tilg, a' tilgeil :: llançar

till, a' tilleadh :: tornar

tìm (substantiu masculí) :: temps (hora)

timcheall (preposició) :: (+ genitiu) al voltant

tinn, nas tinne :: malalt

tìodhlac (substantiu masculí) tiodhlacan :: regal

tionndaidh, a' tionndadh :: girar

tioram [· CHI-røm·] :: sec

tiormach, a' tiormachadh :: assecar,

Tirisdeach (substantiu masculí) Tirisdich :: illenc de l'illa de Tiriodh

tiugh, nas tighe :: gruixut, més gruixut

tlachd (substantiu feminí) :: plaer

tlachdmhor :: agradable

tobar [· TO-pør·] :: font

Tobar Mhoire [· TO-pør VO-rø·] :: Tobermory /tóubø(r) móori/

togair, a' togairt :: desitjar

togalach (substantiu masculí) togalaichean :: edifici

tog dealbh, togail dealbh :: fer una foto

toilichte :: content

toir, a' toirt :: 1 donar 2 durar (temps)

toir súil air, a' toirt súil air :: mirar

toiseach (substantiu masculí) toisichean :: començament

tòiseach, a' tòiseacheadh :: començar

toitean (substantiu masculí) toitein :: cigarreta

toll [· TAUL·] :: forat

tomhais (substantiu feminí) toimhsean :: mesura

tòn [· TOON·] :: cul

tonn [· TAUN·] :: ona

Torcall [· TOR-køl·] :: Torquil

Tormod [· TO-rø-mot·] :: Norman

tòrr (substantiu masculí) :: molt, molta, molts, moltes, una quantitat

tòrr (substantiu masculí) tòrran :: turó

traidiseanta :: tradicional

tràigh (substantiu feminí) tràighean :: platja

trang :: ocupat

tràth :: d'hora

trèan (substantiu feminí) trèanaichean :: tren

trèan, a' trèanach :: entrenar, formar

treòraich, a' treòrachadh :: guiar

tric :: sovint

trìd (preposició) :: per, a través de

trì deug (numeral) :: tretze

trì fichead (numeral) :: seixanta

trì treòraich :: tres

triubhas (substantiu masculí) :: pantalons

trìuir (x) :: 1 tres persones 2 (+ plural genitiu) tres (fills, etc) trìuir mhac tres fills

tro (preposició) :: per, a través de

trobhad! :: vine!

trod, a' trod :: barellar-se

troigh (substantiu feminí) troighean :: peu (mesura)

troimhe :: per ell (= pel mig de, a través de)

troimhpe :: per ella (= pel mig de, a través de)

trom, nas truime :: pesat, més pesat

tromhad :: per tu (= pel mig de, a través de)

tromhaibh :: per vosaltres (= pel mig de, a través de)

tromhainn :: per nosaltres (= pel mig de, a través de)

tromham :: per mi (= pel mig de, a través de)

tromhpa :: per elles / per ells (= pel mig de, a través de)

tron :: pel, per la, pels, per les (= pel mig de, a través de)

truagh :: trist, penós

tuarasdal (substantiu masculí) :: salari

tuath (substantiu feminí) :: nord Lional, ann an ceann-a-tuath Leòdhais Lional, a la part nord de l'illa de Leòdhas

tuathanas (substantiu masculí) tuathanais :: granja

tubaist (substantiu feminí) tubaistean :: accident

tubhailt (substantiu feminí) tubailtean :: 1 tovollola 2 (taula) estovalles

tuig, a' tuigsinn :: entendre

tuilleadh (substantiu masculí) :: més

tuilleadh is :: més que

tuit, a' tuiteam :: caure

tulach (substantiu masculí) tulaichean :: turó (petit, verd)

tunnag (substantiu feminí) tunnagan :: ànec

tùr (substantiu masculí) tùir :: torre

turadh (substantiu masculí) :: temps sens pluja

turas (substantiu masculí) tursan [· TU-røs·] :: viatge cop/vegada

turasachd (substantiu feminí) :: turisme

tursachan (mpl) :: pedres dretes

tursan :: plural de turas = viatge