1057c Una llista creixent de noms de carrers en gal·lès. poden tenir en element amb el sentit de 'carrer' o 'carretera' (heol, ffordd, str˙d), o en noms dels barris perifèrics poden tenir altres paraules per indicar 'carrer' (coedlan = avinguda, cilgant = carrer amb forma de mitja lluna). Molts són noms transferits de granjes o casaes, o noms fetes en imitació d'aquests (Pen-y-br˙n = cim del turó, Dan-y-coed = sota el bosc)
http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_enwau/enwau_heolydd_cymru_1057c.htm 

Yr Hafan / Portada

..........1861c Y Fynedfa yn  Gatalaneg / Entrada en català

...................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................0439c Enwau - Tudalen Ymgyfeirio / Noms - Pàgina Orientativa

........................................y tudalen hwn / aquesta pàgina      

baneri
.. 
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Enwau
Noms


Noms de carrers i carreteres en gal·lès
Enwau Heol˙dd

 

map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)


 1945k Y tudalen hwn yn Gymraeg

 1946e This page in English (street names).  
  

_______________________________________________

Els noms amb * es trobaran també a 0816e on hi ha el nostre Diccionari de noms de cases (noms ordenats en ordre alfabètic)
·····
En aquestes pàgines fem servir la lletra ˙ (i grega am dieresi) però no s'utlitza en gal·lès estàndard.
Una de les dificulats més grans pels aprenents de la nostra llengua a l'hora de llegir un text és que la 'i grega' representa dues pronunciacions -
pot ser una [ĝ], la vocal neutra,
o [i / ii] és a dir, una 'i' o curta o llarga, segons la paraula.
La lletra "˙" indica aquesta pronunciació [i / ii].
Generalment "˙" indica una vocal curta, però en monosíl·labes és normalment llarga, tret d'abans de l,m,r
·····
Noms d'accidents geogràfics s'escriuen en gal·lès amb els elements del nom per seperat - Maes y Coed (camp del bosc), Dôl Felen (= prat groc); noms de llocs habitats - granges, pobles, ciutats - s'escriuen en gal·lès com a una sola paraula (Maes-y-coed, Dolfelen). Alguns noms de cases són noms transferits d'accidents geogràfics, altres són noms que pertanyen majoritàriament a l'ambit de noms de cases, o es troben tan sols com a noms de cases.
Per tant, de vegades un nom amb els mateixos elements es veu com paraules separades, o com una sola paraula (Dôl Felen, Dolfelen). A la llista donem les dues possibilitats. A més alguns noms - normalment d'un sol element - tenen l'article definit al davant, però també sovint es veu el mateix nom sense. Donem les dues formes (Graig / Y Graig)


Brodawel
bro dawel = lloc tranquil
Nom de carrer de Merth˙rtudful

Bron-deg
bron deg = turó bonic
Nom de carrer de Heolgerrig, Merth˙rtudful

Br˙nelw˙
br˙n Elw˙ = (el) turó (sobre) (el riu) Elw˙
Nom de carrer de Llanelw˙ ("St. Asaph"), Sir Ddinb˙ch

Br˙nfelin
br˙n y felin = (el) turó (de)l molí
nom de carrer de Conw˙ ("Br˙n Felin")

Br˙n-ll˙s
br˙n y ll˙s = (el) turó (de) (la) cort
Nom de carrer de Galltmel˙d ("Meliden"), Sir Ddinb˙ch

Cae-glas
y cae glas = la tanca verda
Nom de carrer de Cwmafan, Castell-nedd ac Aberafan

Clw˙d
nom de riu
Vegeu: Rhodfa Clw˙d

coch
vermell
Vegeu: Erw-goch

Coedlan y Ll˙n
coedlan y ll˙n = (l') avinguda (de)l llac
Nom de carrer de Y Rh˙l, Sir Ddinb˙ch

coron
corona
Vegeu: Heol y Goron

dyffr˙n
vall ample
Vegeu: Str˙d y Dyffr˙n

Elw˙
nom de riu
Vegeu: Br˙nelw˙

Erw-goch
yr erw goch = la tanca vermella
Nom de carrer de Rhuthun ("Ruthin"), Sir Ddinb˙ch

Ffordd yr Abat˙
ffordd yr abat˙ = (el) carrer (de) l'abadia
Nom de carrer de Llangollen, Sir Ddinb˙ch

Ffordd yr W˙ddgrug
Ffordd yr W˙ddgrug = (el) carrer de Y W˙ddgrug, en anglès "Mold Road"
Nom de carrer de Myn˙ddisa, Sir Y Fflint

ffordd
carrer, carretera
Vegeu: Tan-y-ffordd

Y Gefnffordd
el camí de la carena (y = el) + mutació suau d'un substantiu femení després de l'article definit + (cefnfordd = camí de carena)
(1) traducció d'un nom de carrer de Casnew˙dd, "The Ridgeway"

glas
verd, blau
Vegeu: Cae-glas
Glasl˙n

Glasl˙n
llac blau
Nom de carrer de Pwll-glas, Dinb˙ch ("Denbigh")

gwaith nw˙
fàbrica de gas
See: Heol y Gwaith Nw˙, Rhestr y Gwaith Nw˙

gwern
vernada
Vegeu: Ll˙s-y-wern

Heol Menter
= (el) carrer (d') empresa
Traducció del nom "Enterprise Way", nom de carrer de Casnew˙dd

Heol y Goron
heol y goron = (el) carrer (de) la corona
Nom de carrer de Coed-llai ("Leeswood"), Sir y Fflint

Heol y Gwaith Nw˙
Carrer d'Aberaman; ("carrer de la fàbrica de gas"), traducció de 'Gasworks Road'

ll˙n
Coedlan y Ll˙n
Vegeu: Glasl˙n

ll˙s
cort
Vegeu: Br˙n-ll˙s

Ll˙s-y-wern
ll˙s y wern = (la) cort (de) la vernada
Nom de carrer de Sychd˙n, Yr W˙ddgrug ("Mold")

Llywel˙n
nom d'home
Vegeu: Maesllywel˙n

Maesllywel˙n / Maes Llywel˙n
maes Llywel˙n = (el) camp (d'en) Llywel˙n
Treudd˙n , Y Wr W˙ddgrug

Maes-teg
y maes teg = el camp bonic
Nom de carrer de Y Fflint

Maesyfelin
(el) camp (de)l molí
nom de carrer de Melin-y-coed, Llan-rwst, comtat de Conw˙

parc
tanca, camp
Vegeu: T˙n-y-parc

Pentrefelin
pentref y felin = (el) poble (del) molí
nom de carrer de Dolw˙ddelan ("Pentre Felin")

Pist˙ll
y pistyll = la font
Nom de carrer de Treffynnon ("Holywell"), Sir y Fflint

Rhestr y Gwaith Nw˙
Carrer de Ton-du; ("fila de la fàbrica de gas"), traducció de 'Gasworks Terrace '

Rhodfa Clw˙d
rhodfa Clw˙d= (la) rambla (del riu) Clw˙d
Nom de carrer de Diserth, Sir y Fflint

Str˙d y Dyffr˙n
str˙d y dyffr˙n = (el) carrer (de) (la) vall
Nom de carrer de Dinb˙ch

Tan-y-ffordd
tan y ffordd = sota el carrer
Nom de carrer de Llangw˙fan, Sir Ddinb˙ch

tawel
tranquil
Vegeu: Brodawel

teg
bonic
Vegeu: Bron-deg
Maes-teg

T˙n-y-parc
t˙n y parc = (la) granja (de) la tanca
Nom de carrer de Rhuthun ("Ruthin")

Y Rhodfa
y rhodfa = la rambla
Nom de carrer de Llansawel, Y Tyw˙n-bach ("Burry Port"), Sir Gaerfyrddin

Yr W˙ddgrug
nom de ciutat
Vegeu: Ffordd yr W˙ddgrug


Vegau també: 0249 (Català) noms de carrers
 
 
Ble’r w˙f i? Yr ˙ch chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weĝ(r) àm ai? Yuu àa(r) vízïting ĝ peij fròm dhĝ "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katĝlóuniĝ) Wébsait

CYMRU-CATALONIA
 D˙dd Sul 24 12 2000 adolygiad diweddaraf - darrera actualització
 diwedd / fi
 
Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadístiques / See Our Stats