2380k Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysegr-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620. Text electrnic. Dh Bibl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_actau_44_2381ke.htm

 

0001 Yr Hafan / Home Page

or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website

or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English

or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page

or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page

or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page

 


 (delw 0003)

 

 

 

 

 

  

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

Y Beibl Cysegr-ln : (44) Actaur Apostolion

 

CHWILIADUR / CERCADOR / SEARCH BOX:

Cliciwch Yma i Chwilior Wefan / Feu clic aqu per cercar la web / Click here to search this website

 

0860k y llyfr ymwelwyr

 


(delw 4666)


 

 2380k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig

 PENNOD 1

1:1 Y traethawd cyntaf a wneuthum, - O Theoffilus, am yr holl bethau a ddechreuodd yr Iesu eu gwneuthur au dysgu,
1:1 The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach,

1:2 Hyd y dydd y derbyniwyd ef i fyny wedi iddo trwyr Ysbryd Gln roddi gorchmynion ir apostolion a etholasai:
1:2 Until the day in which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen:

1:3 Ir rhai hefyd yr ymddangosodd efe yn fyw wedi iddo ddioddef, trwy lawer o arwyddion sicr; gan fod yn weledig iddynt dros ddeugain niwrnod, a dywedyd y pethau a berthynent i deymas Dduw.
1:3 To whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them forty days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God:

1:4 Ac wedi ymgynnull gyda hwynt, efe a orchmynnodd iddynt nad ymadawent o Jerwsalem, eithr disgwyl am addewid y Tad, yr hwn, eb efe, a glywsoch gennyf fi.
1:4 And, being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which, saith he, ye have heard of me.

1:5 Oblegid Ioan yn ddiau a fedyddiodd dwfr; ond chwi a fedyddir r Ysbryd Gln, cyn nemor o ddyddiau.
1:5 For John truly baptized with water; but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence.

1:6 Gan hynny wedi eu dyfod hwy ynghyd, hwy a ofynasant iddo, gan ddywedyd, Arglwydd, air pryd hwn y rhoddi drachefn y frenhiniaeth i Israel?
1:6 When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel?

1:7 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Ni pherthyn i chwi wybod yr amseroedd nar prydiau, y rhai a osododd y Tad yn ei feddiant ei hun.
1:7 And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons, which the Father hath put in his own power.

1:8 Eithr chwi a dderbyniwch nerth yr Ysbryd Gln wedi y delo efe arnoch; ac a fyddwch dystion i mi yn Jerwsalem, ac yn holl Jwdea, a Samaria, ac hyd eithaf y ddaear.
1:8 But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judaea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth.

1:9 Ac wedi iddo ddywedyd y pethau hyn, a hwynt-hwy yn edrych, efe a ddyrchafwyd i fyny; a chwmwl ai derbyniodd ef allan ou golwg hwynt.
1:9 And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up; and a cloud received him out of their sight.

1:10 Ac fel yr oeddynt yn edrych yn ddyfal tuar nef, ac efe yn myned i fyny, wele, dau ŵr a safodd gerllaw iddynt mewn gwisg wen;
1:10 And while they looked stedfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel;

1:11 Y rhai hefyd a ddywedasant, Chwi wŷr o Galilea, paham y sefwch yn edrych tuar nef? yr Iesu hwn, yr hwn a gymerwyd i fyny oddi wrthych ir nef, a ddaw felly yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn myned ir nef.
1:11 Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven.

1:12 Yna y troesant i Jerwsalem, or mynydd a elwir Olewydd, yr hwn sydd yn agos i Jerwsalem, sef taith diwrnod Saboth.
1:12 Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a sabbath day's journey.

1:13 Ac wedi eu dyfod i mewn, hwy a aethant i fyny i oruwchystafell, lle yr oedd Pedr, ac Iago, ac loan, ac Andreas, Philip, a Thomas, Bartholomew, a Mathew, Iago mab Alffeus, a Simon Selotes, a Jwdas brawd Iago, yn aros.
1:13 And when they were come in, they went up into an upper room, where abode both Peter, and James, and John, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zelotes, and Judas the brother of James.

1:14 Y rhai hyn oll oedd yn parhau yn gytun mewn gweddi ac ymbil, gydar gwragedd, a Mair mam yr Iesu, a chydai frodyr ef.
1:14 These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women, and Mary the mother of Jesus, and with his brethren.

1:15 Ac yn y dyddiau hynny Pedr a gyfododd i fyny yng nghanol y disgyblion, ac a ddywedodd, (a nifer yr enwau yn yr un man oedd ynghylch ugain a chant,)
1:15 And in those days Peter stood up in the midst of the disciples, and said, (the number of names together were about an hundred and twenty,)

1:16 Ha wŷr frodyr, yr oedd.yn rhaid cyflawnir ysgrythur yma a ragddywedodd yr Ysbryd Gln trwy enau Dafydd am Jwdas, yr hwn a fu flaenor ir rhai a ddaliasant yr Iesu:
1:16 Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus.

1:17 Canys efe a gyfrifwyd gyda ni, ac a gawsai ran or weinidogaeth hon.
1:17 For he was numbered with us, and had obtained part of this ministry.

1:18 A hwn a bwrcasodd faes gwobr anwiredd; ac wedi ymgrogi, a dorrodd yn ei ganol, ai holl ymysgaroedd ef a dywalltwyd allan.
1:18 Now this man purchased a field with the reward of iniquity; and falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out.

1:19 A bu hysbys hyn i holl breswylwyr Jerwsalem, hyd oni elwir y maes hwnnw yn eu tafod priodol hwy, Aceldama, hynny yw, Maes y gwaed.
1:19 And it was known unto all the dwellers at Jerusalem; insomuch as that field is called in their proper tongue, Aceldama, that is to say, The field of blood.

1:20 Canys ysgrifennwyd yn llyfr y Salmau, Bydded ei drigfan ef yn ddiffeithwch, ac na bydded a drigo ynddi: a chymered arall ei esgobaeth ef.
1:20 For it is written in the book of Psalms, Let his habitation be desolate, and let no man dwell therein: and his bishopric let another take.

1:21 Am hynny y maen rhaid, or gwŷr a fu yn cydymdaith ni yr holl amser yr aeth yr Arglwydd Iesu i mewn ac allan yn ein plith ni,
1:21 Wherefore of these men which have companied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us,

1:22 Gan ddechrau o fedydd Ioan hyd y dydd y cymerwyd ef i fyny oddi wrthym ni, bod un or rhai hyn gyda ni yn dyst oi atgyfodiad ef.
1:22 Beginning from the baptism of John, unto that same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection.

1:23 A hwy a osodasant ddau gerbron, Joseff; yr hwn a enwid Barsabas, ac a gyfenwid Jwstus, a Matheias.
1:23 And they appointed two, Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias.

1:24 A chan weddo, hwy a ddywedasant, Tydi, Arglwydd, yr hwn a wyddost galonnau pawb, dangos pa un or ddau hyn a etholaist,
1:24 And they prayed, and said, Thou, Lord, which knowest the hearts of all men, show whether of these two thou hast chosen,

1:25 I dderbyn rhan or weinidogaeth hon, ar apostoliaeth, or hon y cyfeiliornodd Jwdas, i fyned iw le ei hun.
1:25 That he may take part of this ministry and apostleship, from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place.

1:26 A hwy a fwriasant eu coelbrennau hwynt: ac ar Matheias y syrthiodd y coelbren; ac efe a gyfrifwyd gydar un apostol ar ddeg.
1:26 And they gave forth their lots; and the lot fell upon Matthias; and he was numbered with the eleven apostles.

PENNOD 2
2:1
Ac wedi dyfod dydd y Pentecost, yr oeddynt hwy oll yn gytn yn yr un lle.
2:1 And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.

2:2 Ac yn ddisymwth y daeth sŵn or nef, megis gwynt nerthol yn rhuthro, ac a lanwodd yr holl dŷ lle yr oeddynt yn eistedd.
2:2 And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting.

2:3 Ac ymddangosodd iddynt dafodau gwahanedig megis o dn, ac efe a eisteddodd ar bob un ohonynt.
2:3 And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them.

2:4 A hwy oll a lanwyd r Ysbryd Gln, ac a ddechreuasant lefaru thafodau eraill, megis y rhoddes yr Ysbryd iddynt ymadrodd.
2:4 And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.

2:5 Ac yr oedd yn trigo yn Jerwsalem, Iddewon, gwŷr bucheddol, o bob cenedl dan y nef.
2:5 And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven.

2:6 Ac wedi myned y gair o hyn, daeth y lliaws ynghyd, ac a drallodwyd, oherwydd bod pob un yn eu clywed hwy yn llefaru yn ei iaith ei hun.
2:6 Now when this was noised abroad, the multitude came together, and were confounded, because that every man heard them speak in his own language.

2:7 Synnodd hefyd ar bawb, a rhyfeddu a wnaethant, gan ddywedyd wrth ei gilydd, Wele, onid Galileaid ywr rhai hyn oll sydd yn llefaru?
2:7 And they were all amazed and marvelled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galilaeans?

2:8 A pha fodd yr ydym ni yn eu clywed hwynt bob un yn ein hiaith ein hun, yn yr hon yn ganed ni?
2:8 And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born?

2:9 Parchiaid, a Mediaid, ac Elamitiaid, a thrigolion Mesopotamia, a Jwdea, a Chapadocia, Pontus, ac Asia,
2:9 Parthians, and Medes, and Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, and in Judaea, and Cappadocia, in Pontus, and Asia,

2:10 Phrygia, a Phamffylia, yr Aifft, a pharthau Libya, yr hon sydd gerllaw Cyrene, a dieithriaid o Rufeinwyr, Iddewon, a phroselytiaid,
2:10 Phrygia, and Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes,

2:11 Cretiaid, ac Arabiaid, yr ydym ni yn eu clywed hwynt yn llefaru yn ein hiaith ni fawrion weithredoedd Duw.
2:11 Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God.

2:12 A synasant oll, ac a ameuasant, gan ddywedyd y naill wrth y llall, Beth a all hyn fod?
2:12 And they were all amazed, and were in doubt, saying one to another, What meaneth this?

2:13 Ac eraill, gan watwar, a ddywedasant, Llawn o win melys ydynt.
2:13 Others mocking said, These men are full of new wine.

2:14 Eithr Pedr, yn sefyll gydar un ar ddeg, a gyfododd ei leferydd, ac a ddywedodd wrthynt, O wŷr o Iddewon, a chwi oll sydd yn trigo yn Jerwsalem, bydded hysbysol hyn i chwi, a chlustymwrandewch m geiriau:
2:14 But Peter, standing up with the eleven, lifted up his voice, and said unto them, Ye men of Judaea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words:

2:15 Canys nid ywr rhai hyn yn feddwon, fel yr ydych chwi yn tybied, oblegid y drydedd awr or dydd yw hi.
2:15 For these are not drunken, as ye suppose, seeing it is but the third hour of the day.

2:16 Eithr hyn ywr peth a ddywedwyd trwyr proffwyd Joel;
2:16 But this is that which was spoken by the prophet Joel;

2:17 A bydd yn y dyddiau diwethaf, medd Duw, y tywalltaf om Hysbryd ar bob cnawd: ach meibion chwi ach merched a broffwydant, ach gwŷr ieuainc a welant weledigaethau, ach hynafgwyr a freuddwydiant freuddwydion:
2:17 And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my Spirit upon all flesh: and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams:

2:18 Ac ar fy ngweision ac ar fy llawforynion y tywalltaf om Hysbryd yn y dyddiau hynny; a hwy a broffwydant:
2:18 And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my Spirit; and they shall prophesy:

2:19 A mi a roddaf ryfeddodau yn y nef uchod, ac arwyddion yn y ddaear isod; gwaed, a thn, a tharth mwg.
2:19 And I will show wonders in heaven above, and signs in the earth beneath; blood, and fire, and vapour of smoke:

2:20 Yr haul a droir yn dywyllwch, ar lloer yn waed, cyn i ddydd mawr ac eglur yr Arglwydd ddyfod.
2:20 The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before that great and notable day of the Lord come:

2:21 A bydd, pwy bynnag a alwo ar enw yr Arglwydd, a fydd cadwedig.
2:21 And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved.

2:22 Ha wŷr Israel, clywch y geiriau hyn; Iesu o Nasareth, gŵr profedig gan Dduw yn eich plith chwi, trwy nerthoedd a rhyfeddodau ac arwyddion, y rhai a wnaeth Duw trwyddo ef yn eich canol chwi, megis ag y gwyddoch chwithau:
2:22 Ye men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know:

2:23 Hwn, wedi ei roddi trwy derfynedig gyngor a rhagwybodaeth Duw, a gymerasoch chwi, a thrwy ddwylo anwir a groeshoeliasoch, ac a laddasoch: .::
2:23 Him, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain:

2:24 Yr hwn a gyfododd Duw, gan ryddhau gofidiau angau: canys nid oedd bosibl ei atal ef ganddo.
2:24 Whom God hath raised up, having loosed the pains of death: because it was not possible that he should be holden of it.

2:25 Canys Dafydd sydd yn dywedyd amdano, Rhagwelais yr Arglwydd ger fy mron yn wastad; canys ar fy neheulaw y mae, fel nam hysgoger.
2:25 For David speaketh concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is on my right hand, that I should not be moved:

2:26 Am hynny y llawenychodd fy nghalon, ac y gorfoleddodd fy nhafod; ie, am cnawd hefyd a orffwys mewn gobaith:
2:26 Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad; moreover also my flesh shall rest in hope:

2:27 Am na adewi fy enaid yn uffern, ac na oddefi ith Sanct weled llygredigaeth.
2:27 Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.

2:28 Gwnaethost yn hysbys i mi ffyrdd y bywyd: ti am cyflawni o lawenydd th wynepryd,
2:28 Thou hast made known to me the ways of life; thou shalt make me full of joy with thy countenance.

2:29 Ha wŷr frodyr, y maen rhydd i mi ddywedyd yn hy wrthych am y patriarch Dafydd, ei farw ef ai gladdu, ac y mae ei feddrod ef gyda ni hyd y dydd hwn.
2:29 Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his sepulchre is with us unto this day.

2:30 Am hynny, ac efe yn broffwyd, yn gwybod dyngu o Dduw iddo trwy Iw, Mai o ffrwyth ei lwynau ef o ran y cnawd, y cyfodai efe Grist i eistedd ar ei orseddfa ef:
2:30 Therefore being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne;

2:31 Ac efe yn rhagweled, a lefarodd am atgyfodiad Crist, na adawyd ei enaid ef yn uffern, ac na welodd ei gnawd ef lygredigaeth.
2:31 He seeing this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption.

2:32 Yr Iesu hwn a gyfododd Duw i fyny; or hyn yr ydym ni oll yn dystion.
2:32 This Jesus hath God raised up, whereof we all are witnesses.

2:33 Am hynny, wedi ei ddyrchafu ef trwy ddeheulaw Duw, ac iddo dderbyn gan y Tad yr addewid or Ysbryd Gln, efe a dywalltodd y peth yma yr ydych chwi yr awron yn ei weled ac yn ei glywed.
2:33 Therefore being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he hath shed forth this, which ye now see and hear.

2:34 Oblegid ni ddyrchafodd Dafydd ir nefoedd: ond y mae efe yn dywedyd ei hun, Yr ARGLWYDD a ddywedodd wrth fy Arglwydd, Eistedd ar fy neheulaw,
2:34 For David is not ascended into the heavens: but he saith himself, The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand,

2:35 Hyd oni osodwyf dy elynion yn droedfainc ith draed.
2:35 Until I make thy foes thy footstool.

2:36 Am hynny gwybydded holl dŷ Israel yn ddiogel, ddarfod i Dduw wneuthur yn Arglwydd ac yn Grist, yr Iesu hwn a groeshoeliasoch chwi.
2:36 Therefore let all the house of Israel know assuredly, that God hath made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ.

2:37 Hwythau, wedi clywed hyn, a ddwysbigwyd yn eu calon, ac a ddywedasant wrth Pedr, ar apostolion eraill, Ha wŷr frodyr, beth a wnawn ni?
2:37 Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do?

2:38 A Phedr a ddywedodd wrthynt, Edifarhewch, a bedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, er maddeuant pechodau; a chwi a dderbyniwch ddawn yr Ysbryd Gln.
2:38 Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.

2:39 Canys i chwi y maer addewid, ac ich plant, ac i bawb ymhell, cynifer ag a alwor Arglwydd ein Duw ni ato.
2:39 For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call.

2:40 Ac a llawer o ymadroddion eraill y tystiolaethodd ac y cynghorodd efe, gan ddywedyd, Ymgedwch rhag y genhedlaeth drofaus hon.
2:40 And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation.

2:41 Yna y rhai a dderbyniasant ei air ef yn ewyllysgar a fedyddiwyd; a chwanegwyd atynt y dwthwn hwnnw ynghylch tair mil o eneidiau.
2:41 Then they that gladly received his word were baptized: and the same day there were added unto them about three thousand souls.

2:42 Ac yr oeddynt yn parhau yn athrawiaeth ac yng nghymdeithas yr apostolion, ac yn torri bara, ac mewn gweddau.
2:42 And they continued stedfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers.

2:43 Ac ofn a ddaeth ar bob enaid: a llawer o ryfeddodau ac arwyddion a wnaethpwyd gan yr apostolion.
2:43 And fear came upon every soul: and many wonders and signs were done by the apostles.

2:44 Ar rhai a gredent oll oeddynt yn yr un man, a phob peth ganddynt yn gyffredin;
2:44 And all that believed were together, and had all things common;

2:45 A hwy a werthasant eu meddiannau au da, ac au rhanasant i bawb, fel yr oedd yr eisiau ar neb.
2:45 And sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need.

2:46 A hwy beunydd yn parhau yn gytn yn y deml, ac yn torri bara o dŷ i dŷ, a gymerasant eu lluniaeth mewn llawenydd a symledd calon,
2:46 And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart,

2:47 Gan foli Duw, a chael ffafr gan yr holl bobl. Ar Arglwydd a chwanegodd beunydd at yr eglwys y rhai fyddent gadwedig.
2:47 Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved.

PENNOD 3
3:1
Pedr hefyd ac Ioan a aethant i fyny ir deml ynghyd ar yr awr weddi, sef y nawfed.
3:1 Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the ninth hour.

3:2 A rhyw ŵr cloff o groth ei fam a ddygid, yr hwn a ddodent beunydd wrth borth y deml, yr hwn a elwid Prydferth, i ofyn elusen gan y rhai a elai i mewn ir deml.
3:2 And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple;

3:3 Yr hwn, pan welodd efe Pedr ac Ioan ar fedr myned i mewn ir deml, a ddeisyfodd gael elusen.
3:3 Who seeing Peter and John about to go into the temple asked an alms.

3:4 A Phedr yn dal sylw arno, gydag loan, a ddywedodd, Edrych arnom ni.
3:4 And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us.

3:5 Ac efe a ddaliodd sylw arnynt, gan obeithio cael rhywbeth ganddynt.
3:5 And he gave heed unto them, expecting to receive something of them.

3:6 Yna y dywedodd Pedr, Arian ac aur nid oes gennyf; eithr yr hyn sydd gennyf, hynny yr wyf yn ei roddi i ti: Yn enw Iesu Grist o Nasareth, cyfod a rhodia.
3:6 Then Peter said, Silver and gold have I none; but such as I have give I thee: In the name of Jesus Christ of Nazareth rise up and walk.

3:7 A chan ei gymryd ef erbyn ei ddeheulaw, efe ai cyfododd ef i fyny; ac yn ebrwydd ei draed ef ai fferau a gadarnhawyd.
3:7 And he took him by the right hand, and lifted him up: and immediately his feet and ankle bones received strength.

3:8 A chan neidio i fyny, efe a safodd, ac a rodiodd, ac a aeth gyda hwynt ir deml, dan rodio, a neidio, a moli Duw.
3:8 And he leaping up stood, and walked, and entered with them into the temple, walking, and leaping, and praising God.

3:9 Ar holl bobl ai gwelodd ef yn rhodio, ac yn moli Duw.
3:9 And all the people saw him walking and praising God:

3:10 Ac yr oeddynt hwy yn ei adnabod, mai hwn oedd yr un a eisteddai am elusen wrth borth Prydferth y deml: a hwy a lanwyd o fraw a synedigaeth am y peth a ddigwyddasai iddo.
3:10 And they knew that it was he which sat for alms at the Beautiful gate of the temple: and they were filled with wonder and amazement at that which had happened unto him.

3:11 Ac fel yr oedd y cloff a iachasid yn atal Pedr ac loan, yr holl bobl yn frawychus a gydredodd atynt ir porth a elwir Porth Solomon.
3:11 And as the lame man which was healed held Peter and John, all the people ran together unto them in the porch that is called Solomon's, greatly wondering.

3:12 A phan welodd Pedr, efe a atebodd ir bobl, Ha wŷr Israeliaid, beth a wnewch chwi yn rhyfeddu am hyn? neu beth a wnewch chwi yn dal sylw arnom ni, fel pe trwy ein nerth ein hun neu ein duwioldeb y gwnaethem i hwn rodio? -
3:12 And when Peter saw it, he answered unto the people, Ye men of Israel, why marvel ye at this? or why look ye so earnestly on us, as though by our own power or holiness we had made this man to walk?

3:13 Duw Abraham, ac Isaac, a Jacob, Duw ein tadau ni, a ogoneddodd ei Fab Iesu, yr hwn a draddodasoch chwi, ac ai gwadasoch gerbron Peilat, pan farnodd efe ef iw ollwng yn rhydd.
3:13 The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his Son Jesus; whom ye delivered up, and denied him in the presence of Pilate, when he was determined to let him go.

3:14 Eithr chwi a wadasoch y Sanct ar Cyfiawn, ac a ddeisyfasoch roddi i chwi ŵr llofruddiog;
3:14 But ye denied the Holy One and the Just, and desired a murderer to be granted unto you;

3:15 A Thywysog y bywyd a laddasoch, yr hwn a gododd Duw o feirw; or hyn yr ydym ni yn dystion.
3:15 And killed the Prince of life, whom God hath raised from the dead; whereof we are witnesses.

3:16 Ai enw ef, trwy ffydd yn ei enw ef, a nerthodd y dyn yma, a welwch ac a adwaenoch chwi: ar ffydd yr hon sydd trwyddo ef, a roes iddo ef yr holl iechyd hwn yn eich gŵydd chwi oll.
3:16 And his name through faith in his name hath made this man strong, whom ye see and know: yea, the faith which is by him hath given him this perfect soundness in the presence of you all.

3:17 Ac yn awr, frodyr, mi a wn mai trwy anwybod y gwnaethoch, megis y gwnaeth eich pendefigion chwi hefyd.
3:17 And now, brethren, I wot that through ignorance ye did it, as did also your rulers.

3:18 Eithr y pethau a ragfynegodd Duw trwy enau ei holl broffwydi, y dioddefai, Crist, a gyflawnodd efe fel hyn.
3:18 But those things, which God before had showed by the mouth of all his prophets, that Christ should suffer, he hath so fulfilled.

3:19 Edifarhewch gan hynny, a dychwelwch, fel y dileer eich pechodau, pan ddelor amseroedd i orffwys o olwg yr Arglwydd;
3:19 Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord;

3:20 Ac yr anfono efe Iesu Grist, yr hwn a bregethwyd or blaen i chwi;
3:20 And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you:

3:21 Yr hwn sydd raid ir nef ei dderbyn hyd amseroedd adferiad pob peth, y rhai a ddywedodd Duw trwy enau ei holl sanctaidd broffwydi erioed.
3:21 Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began.

3:22 Canys Moses a ddywedodd wrth y tadau, Yr Arglwydd eich Duw a gyfyd i chwi Broffwyd och brodyr, megis myfi:; arno ef y gwrandewch ym mhob peth a ddyweto wrthych.
3:22 For Moses truly said unto the fathers, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me; him shall ye hear in all things whatsoever he shall say unto you.

3:23 A bydd, pob enaid ni wrandawo ar y Proffwyd hwnnw, a lwyr ddifethir o blith y bobl.
3:23 And it shall come to pass, that every soul, which will not hear that prophet, shall be destroyed from among the people.

3:24 Ar holl broffwydi hefyd, o Samuel ac or rhai wedi, cynifer ag a lefarasant, a ragfynegasant hefyd am y dyddiau hyn.
3:24 Yea, and all the prophets from Samuel and those that follow after, as many as have spoken, have likewise foretold of these days.

3:25 Chwychwi ydych blant y proffwydi, ar cyfamod yr hwn a wnaeth Duw n tadau ni, gan ddywedyd wrth Abraham, Ac yn dy had di y bendithir holl dylwythau y ddaear.
3:25 Ye are the children of the prophets, and of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, And in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed.

3:26 Duw, gwedi.cyfodi ei Fab Iesu ai hanfonodd ef i chwi yn gyntaf, gan eich bendithio chwi, trwy droi pob un ohonoch ymaith oddi wrth eich drygioni.
3:26 Unto you first God, having raised up his Son Jesus, sent him to bless you, in turning away every one of you from his iniquities.

PENNOD 4
4:1
AC fel yr oeddynt yn llefaru wrth y bobl, yr offeiriaid, a blaenor y deml, ar Sadwceaid, a ddaethant arnynt hwy;
4:1 And as they spake unto the people, the priests, and the captain of the temple, and the Sadducees, came upon them,

4:2 Yn flin ganddynt am eu bod hwy yn dysgur bobl, ac yn pregethu trwyr Iesu yr atgyfodiad o feirw.
4:2 Being grieved that they taught the people, and preached through Jesus the resurrection from the dead.

4:3 A hwy a osodasant ddwylo arnynt hwy, ac au dodasant mewn dalfa hyd drannoeth: canys yr oedd hi yn awr yn hwyr.
4:3 And they laid hands on them, and put them in hold unto the next day: for it was now eventide.

4:4 Eithr llawer or rhai a glywsant y gair a gredasant: a rhifedir gwŷr a wnaed ynghylch pum mil.
4:4 Howbeit many of them which heard the word believed; and the number of the men was about five thousand.

4:5 A digwyddodd drannoeth ddarfod iw llywodraethwyr hwy, ar henuriaid, ar ysgrifenyddion, ymgynnull i Jerwsalem,
4:5 And it came to pass on the morrow, that their rulers, and elders, and scribes,

4:6 Ac Annas yr archoffeiriad, a Chaiaffas, ac loan, ac Alexander, a chymaint ag oedd o genedl yr archoffeiriad.
4:6 And Annas the high priest, and Caiaphas, and John, and Alexander, and as many as were of the kindred of the high priest, were gathered together at Jerusalem.

4:7 Ac wedi iddynt eu gosod hwy yn y canol, hwy a ofynasant, Trwy ba awdurdod, neu ym mha enw, y gwnaethoch chwi hyn?
4:7 And when they had set them in the midst, they asked, By what power, or by what name, have ye done this?

4:8 Yna Pedr, yn gyflawn or Ysbryd Gln, a ddywedodd wrthynt, Chwychwi benaethiaid y bobl, a henuriaid Israel,
4:8 Then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, Ye rulers of the people, and elders of Israel,

4:9 Od ydys yn ein holi ni heddiw am y weithred dda ir dyn claf, sef pa wedd yr iachawyd ef;
4:9 If we this day be examined of the good deed done to the impotent man, by what means he is made whole;

4:10 Bydded hysbys i chwi oll, ac i bawb o bobl Israel, mai trwy enw Iesu Grist o Nasareth, yr hwn a groeshoeliasoch chwi, yr hwn a gyfododd Duw o feirw, trwy hwnnw y mae hwn yn sefyll yn iach ger eich bron chwi.
4:10 Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you whole.

4:11 Hwn ywr maen a lyswyd gennych chwir adeiladwyr, yr hwn a wnaed yn ben ir gongl.
4:11 This is the stone which was set at nought of you builders, which is become the head of the corner.

4:12 Ac nid oes iachawdwriaeth yn neb. arall: canys nid oes enw arall dan y nef, wedi ei roddi ymhlith dynion, trwy yr hwn y mae yn rhaid i ni fod yn gadwedig.
4:12 Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.

4:13 A phan welsant hyfder Pedr ac loan, a deall mai gwŷr anllythrennog ac annysgedig oeddynt, hwy a ryfeddasant; a hwy au hadwaenent, eu bod hwy gydar Iesu.
4:13 Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marvelled; and they took knowledge of them, that they had been with Jesus.

4:14 Ac wrth weled y dyn a iachasid yn sefyll gyda hwynt, nid oedd ganddynt ddim iw ddywedyd yn erbyn hynny.
4:14 And beholding the man which was healed standing with them, they could say nothing against it.

4:15 Eithr wedi gorchymyn iddynt fyned allan or gynghorfa, hwy a ymgyngorasant i gilydd,
4:15 But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves,

4:16 Gan ddywedyd, Beth a wnawn ni ir dynion hyn? canys yn ddiau arwydd hynod a wnaed trwyddynt hwy, hysbys i bawb ar sydd yn preswylio yn Jerwsalem, ac nis gallwn ni ei wadu.
4:16 Saying, What shall we do to these men? for that indeed a notable miracle hath been done by them is manifest to all them that dwell in Jerusalem; and we cannot deny it.

4:17 Eithr fel nas taener ymhellach ymhlith y bobl, gan fygwth bygythiwn hwy, na lefaront mwyach wrth un dyn yn yr enw hwn.
4:17 But that it spread no further among the people, let us straitly threaten them, that they speak henceforth to no man in this name.

4:18 A hwy au galwasant bwynt, ac a orchmynasant iddynt nad ynganent ddim, ac na ddysgent yn enw yr Iesu.
4:18 And they called them, and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Jesus.

4:19 Eithr Pedr ac Ioan a atebasant iddynt, ac a ddywedasant, Ai cyfiawn yw gerbron Duw, wrando arnoch chwi yn hytrach nag ar Dduw, bernwch chwi.
4:19 But Peter and John answered and said unto them, Whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye.

4:20 Canys ni allwn ni na ddywedom y pethau a welsom ac a glywsom.
4:20 For we cannot but speak the things which we have seen and heard.

4:21 Eithr wedi eu bygwth ymhellach, hwy au gollyngasant hwy yn rhyddion, heb gael dim iw cosbi hwynt, oblegid y bobl: canys yr oedd pawb yn gogoneddu Duw am yr hyn a wnaethid.
4:21 So when they had further threatened them, they let them go, finding nothing how they might punish them, because of the people: for all men glorified God for that which was done.

4:22 Canys yr oedd y dyn uwchlaw deugain oed, ar yr hwn y gwnaethid yr arwydd hwn o iechydwriaeth.
4:22 For the man was above forty years old, on whom this miracle of healing was showed.

4:23 A hwythau, wedi eu gollwng ymaith, a ddaethant at yr eiddynt, ac a ddangosasant yr holl bethau a ddywedasair archoffeiriaid ar henuriaid wrthynt.
4:23 And being let go, they went to their own company, and reported all that the chief priests and elders had said unto them.

4:24 Hwythau pan glywsant, o un fryd a gyfodasant eu llef at Dduw, ac a ddywedasant, O Arglwydd, tydi ywr Duw yr hwn a wnaethost y nef, ar ddaear, ar mr, ac oll sydd ynddynt;
4:24 And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord, and said, Lord, thou art God, which hast made heaven, and earth, and the sea, and all that in them is:

4:25 Yr hwn trwyr Ysbryd Gln, yng ngenau dy was Dafydd, a ddywedaist, Paham y terfysgodd y cenhedloedd, ac y bwriadodd y bobloedd bethau ofer?
4:25 Who by the mouth of thy servant David hast said, Why did the heathen rage, and the people imagine vain things?

4:26 Brenhinoedd y ddaear a safasant i fyny, ar llywodraethwyr a ymgasglasant ynghyd, yn erbyn yr Arglwydd, ac yn erbyn ei Grist ef.
4:26 The kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord, and against his Christ.

4:27 Canys mewn gwirionedd, yn y ddinas hon yr ymgynullodd yn erbyn dŷ Sanct Fab Iesu, yr hwn a eneiniaist ti, Herod a Phontius Peilat, gydar Cenhedloedd, a phobl Israel,
4:27 For of a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod, and Pontius Pilate, with the Gentiles, and the people of Israel, were gathered together,

4:28 I wneuthur pa bethau bynnag a ragluniodd dy law ath gyngor di eu gwneuthur.
4:28 For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done.

4:29 Ac yn awr, Arglwydd, edrych ar eu bygythion hwy, a chaniat ith weision draethu dy air di gyda phob hyfder;
4:29 And now, Lord, behold their threatenings: and grant unto thy servants, that with all boldness they may speak thy word,

4:30 Trwy estyn ohonot dy law i iachu, ac fel y gwneler arwyddion a rhyfeddodau trwy enw dy sanctaidd Fab Iesu.
4:30 By stretching forth thine hand to heal; and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus.

4:31 Ac wedi iddynt weddo, siglwyd y lle yr oeddynt wedi ymgynnull ynddo; a hwy a lanwyd oll or Ysbryd Gln, a hwy a lefarasant air Duw yn hyderus.
4:31 And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together; and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness.

4:32 A lliaws y rhai a gredasant oedd o un galon, ac un enaid; ac ni ddywedodd neb ohonynt fod dim ar a feddai yn eiddo ei hunan, eithr yr oedd ganddynt bob peth yn gyffredin.
4:32 And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul: neither said any of them that ought of the things which he possessed was his own; but they had all things common.

4:33 Ar apostolion trwy nerth mawr a roddasant dystiolaeth o atgyfodiad yr Arglwydd Iesu: a gras mawr oedd arnynt hwy oll.
4:33 And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus: and great grace was upon them all.

4:34 Canys nid oedd un anghenus yn eu plith hwy: oblegid cynifer ag oedd berchen tiroedd neu dai, au gwerthasant, ac a ddygasant werth y pethau a werthasid,
4:34 Neither was there any among them that lacked: for as many as were possessors of lands or houses sold them, and brought the prices of the things that were sold,

4:35 Ac au gosodasant wrth draed yr apostolion: a rhannwyd i bob un megis yr oedd yr angen arno.
4:35 And laid them down at the apostles' feet: and distribution was made unto every man according as he had need.

4:36 A Joseff, yr hwn a gyfenwid Barnabas gan yr apostolion (yr hyn oi gyfieithu yw, Mab diddanwch,) yn Lefiad, ac yn Gypriad o genedl,
4:36 And Joses, who by the apostles was surnamed Barnabas, (which is, being interpreted, The son of consolation,) a Levite, and of the country of Cyprus,

4:37 A thir ganddo, ai gwerthodd, ac a ddug yr arian, ac ai gosododd wrth draed yr apostolion.
4:37 Having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet.

PENNOD 5
5:1
Eithr rhyw ŵr ai enw Ananeias gyda Saffira ei wraig, a werthodd dir,
5:1 But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession,

5:2 Ac a ddarnguddiodd beth or gwerth, ai wraig hefyd or gyfrinach, ac a ddug ryw gyfran, ac ai gosododd wrth draed yr apostolion.
5:2 And kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it, at the apostles' feet.

5:3 Eithr Pedr a ddywedodd, Ananeias, paham y llanwodd Satan dy galon di i ddywedyd celwydd wrth yr Ysbryd Gln, ac i ddarnguddio peth o werth y tir?
5:3 But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land?

5:4 Tra ydoedd yn aros, onid i ti yr oedd yn aros? ac wedi ei werthu, onid oedd yn dy feddiant di? Paham y gosodaist y peth hwn yn dy galon? ni ddywedaist ti gelwydd wrth ddynion, ond wrth Dduw.
5:4 Whiles it remained, was it not thine own? and after it was sold, was it not in thine own power? why hast thou conceived this thing in thine heart? thou hast not lied unto men, but unto God.

5:5 Ac Ananeias, pan glybur geiriau hyn, a syrthiodd i lawr, ac a drengodd. A daeth ofn mawr ar bawb a glybur pethau hyn.
5:5 And Ananias hearing these words fell down, and gave up the ghost: and great fear came on all them that heard these things.

5:6 Ar gwŷr ieuainc a gyfodasant, ac ai cymerasant ef, ac ai dygasant allan, ac ai claddasant.
5:6 And the young men arose, wound him up, and carried him out, and buried him.

5:7 A bu megis ysbaid tair awr, ai wraig ef, heb wybod y peth a wnaethid, a ddaeth i mewn.
5:7 And it was about the space of three hours after, when his wife, not knowing what was done, came in.

5:8 A Phedr a atebodd iddi, Dywed di i mi, Ai er cymaint y gwerthasoch chwi y tir? Hithau a ddywedodd, Ie, er cymaint.
5:8 And Peter answered unto her, Tell me whether ye sold the land for so much? And she said, Yea, for so much.

5:9 A Phedr a ddywedodd wrthi, Paham y cytunasoch i demtio Ysbryd yr Arglwydd? wele draed y rhai a gladdasant dy ŵr di wrth y drws, a hwy ath ddygant dithau allan.
5:9 Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out.

5:10 Ac yn y man hi a syrthiodd wrth ei draed ef, ac a drengodd: ar gwŷr ieuainc wedi dyfod i mewn, ai cawsant hi yn farw; ac wedi iddynt ei dwyn hi allan, hwy ai claddasant hi yn ymyl ei gŵr.
5:10 Then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost: and the young men came in, and found her dead, and, carrying her forth, buried her by her husband.

5:11 A bu ofn mawr ar yr holl eglwys, ac ar bawb oll a glybur pethau hyn.
5:11 And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things.

5:12 A thrwy ddwylor apostolion y gwnaed arwyddion a rhyfeddodau lawer ymhlith y bobl; (ac yr oeddynt oll yn gytn ym mhorth Solomon.
5:12 And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people; (and they were all with one accord in Solomon's porch.

5:13 Eithr ni feiddiai neb or lleill ymgysylltu hwynt: ond y bobl oedd yn eu mawrhau.
5:13 And of the rest durst no man join himself to them: but the people magnified them.

5:14 A chwanegwyd atynt rai yn credu yn yr Arglwydd, lliaws o wŷr a gwragedd hefyd:)
5:14 And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women.)

5:15 Hyd oni ddygent y rhai cleifion allan ar hyd yr heolydd, au gosod ar welyau a glythau, fel or hyn lleiaf y cysgodai cysgod Pedr, pan ddelai heibio, rai ohonynt.
5:15 Insomuch that they brought forth the sick into the streets, and laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them.

5:16 A lliaws a ddaeth hefyd ynghyd or dinasoedd o amgylch Jerwsalem, gan ddwyn rhai cleifion, a rhai a drallodid gan ysbrydion aflan; y rhai a iachawyd oll.
5:16 There came also a multitude out of the cities round about unto Jerusalem, bringing sick folks, and them which were vexed with unclean spirits: and they were healed every one.

5:17 Ar archoffeiriad a gyfododd, ar holl rai oedd gydag ef, yr hon yw heresir Sadwceaid, ac a lanwyd o genfigen,
5:17 Then the high priest rose up, and all they that were with him, (which is the sect of the Sadducees,) and were filled with indignation,

5:18 Ac a ddodasant eu dwylo ar yr apostolion, ac au rhoesant yn y carchar cyffredin.
5:18 And laid their hands on the apostles, and put them in the common prison.

5:19 Eithr angel yr Arglwydd o hyd nos a agorodd ddrysaur carchar, ac au dug hwynt allan, ac a ddywedodd,
5:19 But the angel of the Lord by night opened the prison doors, and brought them forth, and said,

5:20 Ewch, sefwch a lleferwch yn y deml wrth y bobl holl eiriaur fuchedd hon.
5:20 Go, stand and speak in the temple to the people all the words of this life.

5:21 A phan glywsant, hwy a aethant yn fore ir deml, ac a athrawiaethasant. Eithr daeth yr archoffeiriad, ar rhai oedd gydag ef, ac a alwasant ynghyd y cyngor, a holl henuriaid plant yr Israel, ac a ddanfonasant ir carchar iw dwyn hwy gerbron.
5:21 And when they heard that, they entered into the temple early in the morning, and taught. But the high priest came, and they that were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought.

5:22 Ar swyddogion, pan ddaethant, ni chawsant hwynt yn y carchar; eithr hwy a ddychwelasant, ac a fynegasant,
5:22 But when the officers came, and found them not in the prison, they returned, and told,

5:23 Gan ddywedyd, Yn wir ni a gawsom y carchar wedi ei gau or fath sicraf, ar ceidwaid yn sefyll allan o flaen y drysau, eithr pan agorasom, ni chawsom neb i mewn.
5:23 Saying, The prison truly found we shut with all safety, and the keepers standing without before the doors: but when we had opened, we found no man within.

5:24 A phan glybur archoffeiriad, a blaenor y deml, ar offeiriaid pennaf, yr ymadroddion hyn, amau a wnaethant yn eu cylch hwy beth a ddeuai o hyn.
5:24 Now when the high priest and the captain of the temple and the chief priests heard these things, they doubted of them whereunto this would grow.

5:25 Yna y daeth un, ac a fynegodd iddynt, gan ddywedyd, Wele, y maer gwŷr a ddodasoch chwi yng ngharchar, yn sefyll yn y deml, ac yn dysgu y bobl.
5:25 Then came one and told them, saying, Behold, the men whom ye put in prison are standing in the temple, and teaching the people.

5:26 Yna y blaenor, gydar swyddogion, a aeth, ac au dug hwy heb drais; oblegid yr oedd arnynt ofn y bobl, rhag eu llabyddio;
5:26 Then went the captain with the officers, and brought them without violence: for they feared the people, lest they should have been stoned.

5:27 Ac wedi eu dwyn, hwy au gosodasant o flaen y cyngor: ar archoffeiriad a ofynnodd iddynt,
5:27 And when they had brought them, they set them before the council: and the high priest asked them,

5:28 Gan ddywedyd, Oni orchmynasom ni, gan orchymyn i chwi nad athrawiaethech yn yr enw hwn? ac wele, chwi a lanwasoch Jerwsalem ch athrawiaeth, ac yr ydych yn ewyllysio dwyn arnom ni waed y dyn hwn.             
5:28 Saying, Did not we straitly command you that ye should not teach in this name? and, behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us.

5:29 A Phedr ar apostolion a atebasant ac a ddywedasant, Rhaid yw ufuddhau i Dduw yn fwy nag i ddynion.
5:29 Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men.

5:30 Duw ein tadau ni a gyfododd i fyny Iesu, yr hwn a laddasoch chwi, ac a groeshoeliasoch ar bren.
5:30 The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree.

5:31 Hwn a ddyrchafodd Duw ai ddeheulaw, yn Dywysog, ac yn lachawdwr, i roddi edifeirwch i Israel, a maddeuant pechodau.
5:31 Him hath God exalted with his right hand to be a Prince and a Saviour, for to give repentance to Israel, and forgiveness of sins.

5:32 A nyni ydym ei dystion ef or pethau hyn, ar Ysbryd Gln hefyd, yr hwn a roddes Duw ir rhai sydd yn ufuddhau iddo ef.
5:32 And we are his witnesses of these things; and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him.

5:33 A phan glywsant hwy hynny, hwy a ffromasant, ac a ymgyngorasant am eu lladd hwynt.
5:33 When they heard that, they were cut to the heart, and took counsel to slay them.

5:34 Eithr rhyw Pharisead ai enw Gamaliel, doctor or gyfraith, parchedig gan yr holl bobl, a gyfododd i fyny yn y cyngor, ac a archodd yrrur apostolion allan dros ennyd fechan;
5:34 Then stood there up one in the council, a Pharisee, named Gamaliel, a doctor of the law, had in reputation among all the people, and commanded to put the apostles forth a little space;

5:35 Ac a ddywedodd wrthynt. Ha wŷr o Israel, edrychwch arnoch eich hunain, pa beth yr ydych ar fedr ei wneuthur am y dynion hyn.
5:35 And said unto them, Ye men of Israel, take heed to yourselves what ye intend to do as touching these men.

5:36 Canys o flaen y dyddiau hyn cyfododd Theudas i fyny, gan ddywedyd ei fod ef yn rhyw un; wrth yr hwn y glynodd rhifedi o wŷr, ynghylch pedwar cant: yr hwn a laddwyd, a chynifer oll a ufuddhasant iddo a wasgarwyd, ac a wnaed yn ddiddim.
5:36 For before these days rose up Theudas, boasting himself to be somebody; to whom a number of men, about four hundred, joined themselves: who was slain; and all, as many as obeyed him, were scattered, and brought to nought.

5:37 Ar l hwn y cyfododd Jwdas y Galilead, yn nyddiaur dreth; ac efe a drodd bobl lawer ar ei l: ac yntau hefyd a ddarfu amdano, a chynifer oll a ufuddhasant iddo a wasgarwyd.
5:37 After this man rose up Judas of Galilee in the days of the taxing, and drew away much people after him: he also perished; and all, even as many as obeyed him, were dispersed.

5:38 Ac yr awron meddaf i chwi, Ciliwch oddi wrth y dynion hyn, a gadewch iddynt: oblegid os o ddynion y maer cyngor hwn, neur weithred hon, fe a ddiddymir;
5:38 And now I say unto you, Refrain from these men, and let them alone: for if this counsel or this work be of men, it will come to nought:

5:39 Eithr os o Dduw y mae, ni ellwch chwi ei ddiddymu, rhag eich cael yn ymladd yn erbyn Duw.
5:39 But if it be of God, ye cannot overthrow it; lest haply ye be found even to fight against God.

5:40 A chytuno ag ef a wnaethant. Ac wedi iddynt alwr apostolion atynt, au curo, hwy a orchmynasant iddynt na lefarent yn enw yr Iesu, ac au gollyngasant ymaith.
5:40 And to him they agreed: and when they had called the apostles, and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus, and let them go.

5:41 A hwy a aethant allan o olwg y cyngor yn llawen, am eu cyfrif hwynt yn deilwng i ddioddef amarch o achos ei enw
5:41 And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name.

5:42 A beunydd yn y deml, ac o dy i dŷ, ni pheidiasant dysgu a phregethu Iesu Grist.
5:42 And daily in the temple, and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ.


PENNOD 6
6:1
Ac yn y dyddiau hynny, ar disgyblion yn amlhau, bu grwgnach gan y Groegiaid yn erbyn yr Hebreaid, am ddirmygu eu gwragedd gweddwon hwy yn y weinidogaeth feunyddiol.
6:1 And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration.

6:2 Yna y deuddeg a alwasant ynghyd y lliaws disgyblion, ac a ddywedasant, Nid yw gymesur i ni adael gair Duw, a gwasanaethu byrddau.
6:2 Then the twelve called the multitude of the disciples unto them, and said, It is not reason that we should leave the word of God, and serve tables.

6:3 Am hynny, frodyr, edrychwch yn eich plith am seithwyr da eu gair, yn llawn or Ysbryd Gln a doethineb, y rhai a osodom ar hyn o orchwyl.
6:3 Wherefore, brethren, look ye out among you seven men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business.

6:4 Eithr ni a barhawn mewn gweddi a gweinidogaeth y gair.
6:4 But we will give ourselves continually to prayer, and to the ministry of the word.

6:5 A bodlon fur ymadrodd gan yr holl liaws: a hwy a etholasant Steffan, gŵr llawn o ffydd ac or Ysbryd Gln, a Philip, a Phrochorus, a Nicanor, a Thimon, a Pharmenas, a Nicolas, proselyt o Antiochia:
6:5 And the saying pleased the whole multitude: and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolas a proselyte of Antioch:

6:6 Y rhai a osodasant hwy gerbron yr apostolion; ac wedi iddynt weddo, hwy a ddodasant eu dwylo arnynt hwy,
6:6 Whom they set before the apostles: and when they had prayed, they laid their hands on them.

6:7 A gair Duw a gynyddodd; a rhifedir disgyblion yn Jerwsalem a amlhaodd yn ddirfawr, a thyrfa fawr or offeiriaid a ufuddhasant ir ffydd.
6:7 And the word of God increased; and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly; and a great company of the priests were obedient to the faith.

6:8 Eithr Steffan, yn llawn ffydd a nerth, a wnaeth ryfeddodau ac arwyddion mawrion ymhlith y bobl.

6:8 And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people.

6:9 Yna y cyfododd rhai or synagog a elwir eiddo y Libertiniaid, ar Cyreniaid, ar Alexandriaid, ar rhai o Cilicia, ac o Asia, gan ymddadlau Steffan:
6:9 Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, and Cyrenians, and Alexandrians, and of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen.

6:10 Ac ni allent wrthwynebur doethineb ar ysbryd trwy yr hwn yr oedd efe yn llefaru.
6:10 And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake.

6:11 Yna y gosodasant wŷr i ddywedyd, Nyni ai clywsom ef yn dywedyd geiriau cablaidd yn erbyn Moses a Duw.
6:11 Then they suborned men, which said, We have heard him speak blasphemous words against Moses, and against God.

6:12 A hwy a gynyrfasant y bobl, ar henuriaid, ar ysgrifenyddion; a chan ddyfod arno, ai cipiasant ef, ac ai dygasant ir gynghorfa;
6:12 And they stirred up the people, and the elders, and the scribes, and came upon him, and caught him, and brought him to the council,

6:13 Ac a osodasant gau dystion, y rhai a ddywedent, Nid ywr dyn hwn yn peidio dywedyd cableiriau yn erbyn y lle sanctaidd hwn, ar gyfraith:
6:13 And set up false witnesses, which said, This man ceaseth not to speak blasphemous words against this holy place, and the law:

6:14 Canys nyni ai clywsom ef yn dywedyd, y distrywiai yr Iesu hwn o Nasareth y lle yma, ac y newidiai efe y defodau a draddododd Moses i ni.
6:14 For we have heard him say, that this Jesus of Nazareth shall destroy this place, and shall change the customs which Moses delivered us.

6:15 Ac fel yr oedd yr holl rai a eisteddent yn y cyngor yn dal sylw arno, hwy a welent ei wyneb ef fel wyneb angel.

6:15 And all that sat in the council, looking stedfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel.

PENNOD 7
7:1
Yna y dywedodd yr archoffeiriad, A ydywr pethau hyn felly?
7:1 Then said the high priest, Are these things so?

7:2 Yntau a ddywedodd. Ha wŷr, frodyr, a thadau, gwrandewch: Duw y gogoniant a ymddangosodd in tad Abraham, pan oedd efe ym Mesopotamia, cyn iddo drigo yn Charran;
7:2 And he said, Men, brethren, and fathers, hearken; The God of glory appeared unto our father Abraham, when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Charran,

7:3 Ac a ddywedodd wrtho, Dos allan oth wlad, ac oddi wrth dy dylwyth, a thyred ir tir a ddangoswyf i ti.
7:3 And said unto him, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and come into the land which I shall show thee.

7:4 Yna y daeth efe allan o dir y Caldeaid, ac y preswyliodd yn Charran: ac oddi yno, wedi marw ei dad, efe ai symudodd ef ir tir yma, yn yr hwn yr ydych chwi yn preswylio yr awr hon.
7:4 Then came he out of the land of the Chaldaeans, and dwelt in Charran: and from thence, when his father was dead, he removed him into this land, wherein ye now dwell.

7:5 Ac ni roes iddo etifeddiaeth ynddo, naddo led troed; ac efe a addawodd ei roddi iddo iw feddiannu, ac iw had ar ei l, pryd nad oedd plentyn iddo.
7:5 And he gave him none inheritance in it, no, not so much as to set his foot on: yet he promised that he would give it to him for a possession, and to his seed after him, when as yet he had no child.

7:6 A Duw a lefarodd fel hyn; Dy had di a fydd ymdeithydd mewn gwlad ddieithr, a hwy ai caethiwant ef, ac ai drygant, bedwar can mlynedd.
7:6 And God spake on this wise, That his seed should sojourn in a strange land; and that they should bring them into bondage, and entreat them evil four hundred years.

7:7 Eithr y genedl yr hon a wasanaethant hwy, a farnaf fi, medd Duw: ac wedi hynny y deuant allan, ac am gwasanaethant i yn y lle hwn.
7:7 And the nation to whom they shall be in bondage will I judge, said God: and after that shall they come forth, and serve me in this place.

7:8 Ac efe a roddes iddo gyfamod yr enwaediad. Felly Abraham a genhedlodd Isaac, ac a enwaedodd arno yr wythfed dydd: ac Isaac a genhedlodd Jacob; a Jacob a genhedlodd y deuddeg patriarch.
7:8 And he gave him the covenant of circumcision: and so Abraham begat Isaac, and circumcised him the eighth day; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat the twelve patriarchs.

7:9 Ar patrieirch, gan genfigennu, a werthasant Joseff ir Aifft: ond yr oedd Duw gydag ef,
7:9 And the patriarchs, moved with envy, sold Joseph into Egypt: but God was with him,

7:10 Ac ai hachubodd ef oi holl orthrymderau, ac a roes iddo hawddgarwch a doethineb yng ngolwg Pharo brenin yr Aifft; ac efe ai gosododd ef yn llywodraethwr ar yr Aifft, ac ar ei holl dŷ.
7:10 And delivered him out of all his afflictions, and gave him favour and wisdom in the sight of Pharaoh king of Egypt; and he made him governor over Egypt and all his house.

7:11 Ac fe ddaeth newyn dros holl dir yr Aifft a Chanaan, a gorthrymder mawr; an tadau ni chawsant luniaeth.
7:11 Now there came a dearth over all the land of Egypt and Chanaan, and great affliction: and our fathers found no sustenance.

7:12 Ond pan glybu Jacob fod ŷd yn yr Aifft, efe a anfonodd ein tadau ni allan yn gyntaf.
7:12 But when Jacob heard that there was corn in Egypt, he sent out our fathers first.

7:13 Ar ail waith yr adnabuwyd Joseff gan ei frodyr; a chenedl Joseff a aeth yn hysbys i Pharo.
7:13 And at the second time Joseph was made known to his brethren; and Joseph's kindred was made known unto Pharaoh.

7:14 Yna yr anfonodd Joseff, ac a gyrchodd ei dad Jacob, ai holl genedl, pymtheg enaid a thrigain.
7:14 Then sent Joseph, and called his father Jacob to him, and all his kindred, threescore and fifteen souls.

7:15 Felly yr aeth Jacob i waered ir Aifft, ac a fu farw, efe an tadau hefyd.
7:15 So Jacob went down into Egypt, and died, he, and our fathers,

7:16 A hwy a symudwyd i Sichem, ac a ddodwyd yn y bedd a brynasai Abraham er arian gan feibion Emor tad Sichem.
7:16 And were carried over into Sychem, and laid in the sepulchre that Abraham bought for a sum of money of the sons of Emmor the father of Sychem.

7:17 A phan nesaodd amser yr addewid, yr hwn a dyngasai Duw i Abraham, y bobl a gynyddodd ac a amlhaodd yn yr Aifft,
7:17 But when the time of the promise drew nigh, which God had sworn to Abraham, the people grew and multiplied in Egypt,

7:18 Hyd oni chyfododd brenin arall, yr hwn nid adwaenai mo Joseff.
7:18 Till another king arose, which knew not Joseph.

7:19 Hwn a fu ddichellgar wrth ein cenedl ni, ac a ddrygodd ein tadau, gan beri iddynt fwrw allan eu plant, fel nad epilient.
7:19 The same dealt subtly with our kindred, and evil entreated our fathers, so that they cast out their young children, to the end they might not live.

7:20 Ar yr hwn amser yganwyd Moses; ac efe oedd dlws i Dduw, ac a fagwyd dri mis yn nhŷ ei dad.
7:20 In which time Moses was born, and was exceeding fair, and nourished up in his father's house three months:

7:21 Ac wedi ei fwrw ef allan, merch Pharo ai cyfododd ef i fyny, ac ai magodd ef yn fab iddi ei hun.
7:21 And when he was cast out, Pharaoh's daughter took him up, and nourished him for her own son.

7:22 A Moses oedd ddysgedig yn holl ddoethineb yr Eifftiaid, ac oedd nerthol mewn geiriau ac mewn gweithredoedd.
7:22 And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians, and was mighty in words and in deeds.

7:23 A phan oedd efe yn llawn deugain mlwydd oed, daeth iw galon ef ymweled i frodyr plant yr Israel.
7:23 And when he was full forty years old, it came into his heart to visit his brethren the children of Israel.

7:24 A phan welodd efe un yn cael cam, efe ai hamddiffynnodd ef, ac a ddialodd gam yr hwn a orthrymid, gan daror Eifftiwr.
7:24 And seeing one of them suffer wrong, he defended him, and avenged him that was oppressed, and smote the Egyptian:

7:25 Ac efe a dybiodd fod ei frodyr yn deall, fod Duw yn rhoddi iachawdwriaeth iddynt trwy ei law ef; eithr hwynt-hwy ni ddeallasant.
7:25 For he supposed his brethren would have understood how that God by his hand would deliver them: but they understood not.

7:26 Ar dydd nesaf yr ymddangosodd efe iddynt, a hwy yn ymrafaelio, ac au hanogodd hwynt i heddychu, gan ddywedyd. Ha wŷr, brodyr ydych chwi; paham y gwnewch gam ch gilydd?
7:26 And the next day he showed himself unto them as they strove, and would have set them at one again, saying, Sirs, ye are brethren; why do ye wrong one to another?

7:27 Ond yr hwn oedd yn gwneuthur cam i gymydog, ai cilgwthiodd ef, gan ddywedyd, Pwy ath osododd di yn llywodraethwr ac yn farnwr arnom ni?
7:27 But he that did his neighbour wrong thrust him away, saying, Who made thee a ruler and a judge over us?

7:28 A leddi di fi, y modd y lleddaist yr Eifftiwr ddoe?
7:28 Wilt thou kill me, as thou diddest the Egyptian yesterday?

7:29 A Moses a ffodd ar y gair hwn, ac a fu ddieithr yn nhir Midian; lle y cenhedlodd efe ddau o feibion.
7:29 Then fled Moses at this saying, and was a stranger in the land of Madian, where he begat two sons.

7:30 Ac wedi cyflawni deugain mlynedd, yr ymddangosodd iddo yn anialwch mynydd Seina, angel yr Arglwydd mewn fflam dn mewn perth.
7:30 And when forty years were expired, there appeared to him in the wilderness of mount Sina an angel of the Lord in a flame of fire in a bush.

7:31 A Moses, pan welodd, a fu ryfedd ganddo y golwg: a phan nesaodd i ystyried, daeth llef yr Arglwydd ato, gan ddywedyd,
7:31 When Moses saw it, he wondered at the sight: and as he drew near to behold it, the voice of the Lord came unto him,

7:32 Myfi yw Duw dy dadau, Duw Abraham, a Duw Isaac, a Duw Jacob. A Moses, wedi myned yn ddychrynedig, ni feiddiai ystyried.
7:32 Saying, I am the God of thy fathers, the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. Then Moses trembled, and durst not behold.

7:33 Yna y dywedodd yr Arglwydd wrtho, Datod dy esgidiau oddi am dy draed; canys y lle yr wyt yn sefyll ynddo sydd dir sanctaidd.
7:33 Then said the Lord to him, Put off thy shoes from thy feet: for the place where thou standest is holy ground.

7:34 Gan weled y gwelais ddrygfyd fy mhobl y rhai sydd yn yr Aifft, a mi a glywais eu griddfan, ac a ddisgynnais iw gwared hwy. Ac yn awr tyred, mi ath anfonaf di ir Aifft.
7:34 I have seen, I have seen the affliction of my people which is in Egypt, and I have heard their groaning, and am come down to deliver them. And now come, I will send thee into Egypt.

7:35 Y Moses yma, yr hwn a wrthodasant hwy, gan ddywedyd, Pwy ath osododd di yn llywodraethwr ac yn farnwr? hwn a anfonodd Duw yn llywydd ac yn waredwr, trwy law yr angel, yr hwn a ymddangosodd iddo yn y berth.
7:35 This Moses whom they refused, saying, Who made thee a ruler and a judge? the same did God send to be a ruler and a deliverer by the hand of the angel which appeared to him in the bush.

7:36 Hwn au harweiniodd hwynt allan, gan wneuthur rhyfeddodau ac arwyddion yn nhir yr Aifft, ac yn y mr coch, ac yn y diffeithwch ddeugain mlynedd.
7:36 He brought them out, after that he had showed wonders and signs in the land of Egypt, and in the Red sea, and in the wilderness forty years.

7:37 Hwn ywr Moses a ddywedodd i feibion Israel, Proffwyd a gyfyd yr Arglwydd eich Duw i chwi och brodyr fel myfi: arno ef y gwrandewch.

7:37 This is that Moses, which said unto the children of Israel, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me; him shall ye hear.

7:38 Hwn yw efe a fu yn yr eglwys yn y diffeithwch, gydar angel a ymddiddanodd ag ef ym mynydd Seina, ac n tadau ni; yr hwn a dderbyniodd ymadroddion bywiol iw rhoddi i ni.
7:38 This is he, that was in the church in the wilderness with the angel which spake to him in the mount Sina, and with our fathers: who received the lively oracles to give unto us:

7:39 Yr hwn ni fynnai ein tadau fod yn ufudd iddo, eithr cilgwthiasant ef, a throesant yn eu calonnau ir Aifft,
7:39 To whom our fathers would not obey, but thrust him from them, and in their hearts turned back again into Egypt,

7:40 Gan ddywedyd wrth Aaron, Gwna i ni dduwiau in blaenori: oblegid y Moses yma, yr hwn an dug ni allan o dir yr Aifft, ni wyddom ni beth a ddigwyddodd iddo.
7:40 Saying unto Aaron, Make us gods to go before us: for as for this Moses, which brought us out of the land of Egypt, we wot not what is become of him.

7:41 A hwy a wnaethant lo yn y dyddiau hynny, ac a offrymasant aberth ir eilun, ac a ymlawenhasant yng ngweithredoedd eu dwylo eu hun.
7:41 And they made a calf in those days, and offered sacrifice unto the idol, and rejoiced in the works of their own hands.

7:42 Yna y trodd Duw, ac au rhoddes hwy i fyny i wasanaethu Ilur nef; fel y mae yn ysgrifenedig yn llyfr y proffwydi, A offrymasoch i mi laddedigion ac aberthau ddeugain mlynedd yn yr anialwch, chwi tŷ Israel?
7:42 Then God turned, and gave them up to worship the host of heaven; as it is written in the book of the prophets, O ye house of Israel, have ye offered to me slain beasts and sacrifices by the space of forty years in the wilderness?

7:43 A chwi a gymerasoch babell Moloch, a seren eich duw Remffan, lluniau y rhai a wnaethoch iw haddoli: minnau ach symudaf chwi tu hwnt i Fabilon.
7:43 Yea, ye took up the tabernacle of Moloch, and the star of your god Remphan, figures which ye made to worship them: and I will carry you away beyond Babylon.

7:44 Tabernacl y dystiolaeth oedd ymhlith ein tadau yn yr anialwch, fel y gorchmynasai yr hwn a ddywedai wrth Moses, am ei wneuthur ef yn l y portreiad a welsai.
7:44 Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness, as he had appointed, speaking unto Moses, that he should make it according to the fashion that he had seen.

7:45 Yr hwn a ddarfu in tadau ni ei gymryd, ai ddwyn i mewn gydag Iesu i berchenogaeth y Cenhedloedd, y rhai a yrrodd Duw allan o flaen ein tadau, hyd yn nyddiau Dafydd;
7:45 Which also our fathers that came after brought in with Jesus into the possession of the Gentiles, whom God drave out before the face of our fathers, unto the days of David;

7:46 Yr hwn a gafodd ffafr gerbron Duw, ac a ddymunodd gael tabernacl i Dduw Jacob.
7:46 Who found favour before God, and desired to find a tabernacle for the God of Jacob.

7:47 Eithr Solomon a adeiladodd dŷ iddo ef.
7:47 But Solomon built him an house.

7:48 Ond nid ywr Goruchaf yn trigo mewn temlau o waith dwylo; fel y maer proffwyd yn dywedyd,
7:48 Howbeit the most High dwelleth not in temples made with hands; as saith the prophet,

7:49 Y nef yw fy ngorseddfainc, ar ddaear yw troedfainc fy nhraed. Pa dŷ a adeiledwch i mi? medd yr Arglwydd; neu pa le fydd im gorffwysfa i?
7:49 Heaven is my throne, and earth is my footstool: what house will ye build me? saith the Lord: or what is the place of my rest?

7:50 Onid fy llaw i a wnaeth hyn oll?
7:50 Hath not my hand made all these things?

7:51 Chwi rai gwargaled, a dienwaededig o galon ac o glustiau, yr ydych chwi yn wastad yn gwrthwynebur Ysbryd Gln: megis eich tadau, felly chwithau.
7:51 Ye stiffnecked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost: as your fathers did, so do ye.

7:52 Pa un or proffwydi ni ddarfu ich tadau chwi ei erlid? a hwy a laddasant y rhai oedd yn rhagfynegi dyfodiad y Cyfiawn, ir hwn yr awron y buoch chwi fradwyr a llofruddion:
7:52 Which of the prophets have not your fathers persecuted? and they have slain them which showed before of the coming of the Just One; of whom ye have been now the betrayers and murderers:

7:53 Y rhai a dderbyniasoch y gyfraith trwy drefniad angylion, ac nis cadwasoch;
7:53 Who have received the law by the disposition of angels, and have not kept it.

7:54 A phan glywsant hwyr pethau hyn, hwy a ffromasant yn eu calonnau, ac a ysgyrnygasant ddannedd arno.
7:54 When they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed on him with their teeth.

7:55 Ac efe, yn gyflawn or Ysbryd Gln, a edrychodd yn ddyfal tuar nef; ac a welodd ogoniant Duw, ar Iesu yn sefyll ar ddeheulaw Duw.
7:55 But he, being full of the Holy Ghost, looked up stedfastly into heaven, and saw the glory of God, and Jesus standing on the right hand of God,

7:56 Ac efe a ddywedodd, Wele, mi a welaf y nefoedd yn agored, a Mab y dyn yn sefyll ar ddeheulaw Duw.
7:56 And said, Behold, I see the heavens opened, and the Son of man standing on the right hand of God.

7:57 Yna y gwaeddasant llef uchel, ac a gaeasant eu clustiau, ac a ruthrasant yn unfryd arno,
7:57 Then they cried out with a loud voice, and stopped their ears, and ran upon him with one accord,

7:58 Ac ai bwriasant allan or ddinas, ac ai llabyddiasant: ar tystion a ddodasant eu dillad wrth draed dyn ieuanc a elwid Saul.
7:58 And cast him out of the city, and stoned him: and the witnesses laid down their clothes at a young man's feet, whose name was Saul.

7:59 A hwy a labyddiasant Steffan, ac efe yn galw ar Dduw, ac yn dywedyd, Arglwydd Iesu, derbyn fy ysbryd.
7:59 And they stoned Stephen, calling upon God, and saying, Lord Jesus, receive my spirit.

7:60 Ac efe a ostyngodd ar ei liniau, ac a lefodd llef uchel, Arglwydd, na ddod y pechod hwn yn eu herbyn. Ac wedi iddo ddywedyd hyn, efe a hunodd.
7:60 And he kneeled down, and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep.
10:

PENNOD 8

8:1
A Saul oedd yn cytuno iw ladd ef. A bu yn y dyddiau hynny erlid mawr ar yr eglwys oedd yn Jerwsalem: a phawb a wasgarwyd ar hyd gwledydd Jwdea a Samaria, ond yr apostolion.
8:1 And Saul was consenting unto his death. And at that time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem; and they were all scattered abroad throughout the regions of Judaea and Samaria, except the apostles.

8:2 A gwŷr bucheddol a ddygasant Steffan iw gladdu, ac a wnaethant alar mawr amdano ef.
8:2 And devout men carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him.

8:3 Eithr Saul oedd yn anrheithior eglwys, gan fyned i mewn i bob tŷ, a chan lusgo allan wŷr a gwragedd, efe au rhoddes yng ngharchar.
8:3 As for Saul, he made havock of the church, entering into every house, and haling men and women committed them to prison.

8:4 Ar rhai a wasgarasid a dramwyasant gan bregethu y gair.
8:4 Therefore they that were scattered abroad went every where preaching the word.

8:5 Yna Philip a aeth i waered i ddinas Samaria, ac a bregethodd Grist iddynt.
8:5 Then Philip went down to the city of Samaria, and preached Christ unto them.

8:6 Ar bobl yn gytn a ddaliodd ar y pethau a ddywedid gan Philip, wrth glywed ohonynt, a gweled yr arwyddion yr oedd efe yn eu gwneuthur.
8:6 And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did.

8:7 Canys ysbrydion aflan, gan lefain llef uchel, a aethant allan o lawer a berchenogid ganddynt; a llawer yn gleifion or parlys, ac yn gloffion, a iachawyd. .
8:7 For unclean spirits, crying with loud voice, came out of many that were possessed with them: and many taken with palsies, and that were lame, were healed.

8:8 Ac yr oedd llawenydd mawr yn y ddinas honno.
8:8 And there was great joy in that city.

8:9 Eithr rhyw ŵr ai enw Simon, oedd or blaen yn y ddinas yn swyno ac yn hudo pobl Samaria, gan ddywedyd ei fod ef ei hun yn rhywun mawr:
8:9 But there was a certain man, called Simon, which beforetime in the same city used sorcery, and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one:

8:10 Ar yr hwn yr oedd pawb, or lleiaf byd y mwyaf, yn gwrando, gan ddywedyd, Mawr allu Duw yw hwn.
8:10 To whom they all gave heed, from the least to the greatest, saying, This man is the great power of God.

8:11 Ac yr oeddynt au coel arno, oherwydd iddo dalm o amser eu hudo hwy swynion.
8:11 And to him they had regard, because that of long time he had bewitched them with sorceries.

8:12 Eithr pan gredasant i Philip, yn pregethur pethau a berthynent i deyrnas Dduw, ac i enw Iesu Grist, hwy a fedyddiwyd, yn wŷr ac yn wragedd.
8:12 But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God, and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women.

8:13 A Simon yntau hefyd a gredodd; ac wedi ei fedyddio, a lynodd wrth Philip: a synnodd arno wrth weled yr arwyddion ar nerthoedd mawrion a wneid.
8:13 Then Simon himself believed also: and when he was baptized, he continued with Philip, and wondered, beholding the miracles and signs which were done.

8:14 A phan glybur apostolion yn Jerwsalem, dderbyn o Samaria air Duw, hwy a anfonasant atynt Pedr ac loan:
8:14 Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John:

8:15 Y rhai wedi eu dyfod i waered, a weddasant drostynt, ar iddynt dderbyn yr Ysbryd Gln.
8:15 Who, when they were come down, prayed for them, that they might receive the Holy Ghost:

8:16 (Canys eto nid oedd efe wedi syrthio ar neb ohonynt; ond yr oeddynt yn unig wedi eu bedyddio yn enw yr Arglwydd Iesu.)
8:16 (For as yet he was fallen upon none of them: only they were baptized in the name of the Lord Jesus.)

8:17 Yna hwy a ddodasant eu dwylo arnynt, a hwy a dderbyniasant yr Ysbryd Gln.
8:17 Then laid they their hands on them, and they received the Holy Ghost.

8:18 A phan welodd Simon mai trwy osodiad dwylor apostolion y rhoddid yr Ysbryd Gln, efe a gynigiodd iddynt arian,
8:18 And when Simon saw that through laying on of the apostles' hands the Holy Ghost was given, he offered them money,

8:19 Gan ddywedyd, Rhoddwch i minnau hefyd yr awdurdod hon, fel ar bwy bynnag y gosodwyf fy nwylo, y derbynio efe yr Ysbryd Gln.
8:19 Saying, Give me also this power, that on whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost.

8:20 Eithr Pedr a ddywedodd wrtho, Bydded dy arian gyda thi i ddistryw, am i ti dybied y meddiennir dawn Duw trwy arian.
8:20 But Peter said unto him, Thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money.

8:21 Nid oes i ti na rhan na chyfran yn y gorchwyl hwn: canys nid yw dy galon di yn uniawn gerbron Duw.
8:21 Thou hast neither part nor lot in this matter: for thy heart is not right in the sight of God.

8:22 Edifarha gan hynny am dy ddrygioni hwn, a gwedda Dduw, a faddeuir i ti feddylfryd dy galon.
8:22 Repent therefore of this thy wickedness, and pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee.

8:23 Canys mi ath welaf mewn bustl chwerwder, ac mewn rhwymedigaeth anwiredd.
8:23 For I perceive that thou art in the gall of bitterness, and in the bond of iniquity.

8:24 A Simon a atebodd ac a ddywedodd, Gweddwch chwi drosof fi at yr Arglwydd, fel na ddl dim arnaf or pethau a ddywedasoch.
8:24 Then answered Simon, and said, Pray ye to the Lord for me, that none of these things which ye have spoken come upon me.

8:25 Ac wedi iddynt dystiolaethu a llefaru gair yr Arglwydd, hwy a ddychwelasant i Jerwsalem, ac a bregethasant yr efengyl yn llawer o bentrefir Samariaid.
8:25 And they, when they had testified and preached the word of the Lord, returned to Jerusalem, and preached the gospel in many villages of the Samaritans.

8:26 Ac angel yr Arglwydd a lefarodd wrth Philip, gan ddywedyd, Cyfod, a dos tuar deau, ir ffordd sydd yn myned i waered o Jerwsalem i Gasa, yr hon sydd anghyfannedd.
8:26 And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise, and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert.

8:27 Ac efe a gyfododd, ac a aeth. Ac wele, gŵr o Ethiopia, eunuch galluog dan Candace brenhines yr Ethiopiaid, yr hwn oedd ar ei holl drysor hi, yr hwn a ddaethai i Jerwsalem i addoli;
8:27 And he arose and went: and, behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem for to worship,

8:28 Ac oedd yn dychwelyd, ac yn eistedd yn ei gerbyd, ac yn darllen y proffwyd Eseias.
8:28 Was returning, and sitting in his chariot read Esaias the prophet.

8:29 A dywedodd yr Ysbryd wrth Philip, dos yn nes, a glŷn wrth y cerbyd yma.
8:29 Then the Spirit said unto Philip, Go near, and join thyself to this chariot.

8:30 A Philip a redodd ato, ac ai clybu ef yn darllen y proffwyd Eseias; ac a ddywedodd, A wyt ti yn deall y pethau yr wyt yn eu darllen?
8:30 And Philip ran thither to him, and heard him read the prophet Esaias, and said, Understandest thou what thou readest?

8:31 Ac efe a ddywedodd, Pa fodd y gallaf, oddieithr i rywun fy nghyfarwyddo i? Ac efe a ddymunodd ar Philip ddyfod i fyny, ac eistedd gydag ef.
8:31 And he said, How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him.

8:32 Ar lle or ysgrythur yr oedd efe yn ei ddarllen, oedd hwn, Fel dafad ir lladdfa yr arweiniwyd ef; ac fel oen gerbron ei gneifiwr yn fud, felly nid agorodd efe ei enau:
8:32 The place of the scripture which he read was this, He was led as a sheep to the slaughter; and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth:

8:33 Yn ei ostyngiad, ei farn ef a dynnwyd ymaith: eithr pwy a draetha ei genhedlaeth ef? oblegid dygir ei fywyd ef oddi ar y ddaear.
8:33 In his humiliation his judgment was taken away: and who shall declare his generation? for his life is taken from the earth.

8:34 Ar eunuch a atebodd Philip, ac a ddywedodd, Atolwg i ti, am bwy y maer proffwyd yn dywedyd hyn? amdanoch hun, ai am ryw un arall?
8:34 And the eunuch answered Philip, and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? of himself, or of some other man?

8:35 A Philip a agorodd ei enau, ac a ddechreuodd ar yr ysgrythur honno, ac a bregethodd iddo yr Iesu.
8:35 Then Philip opened his mouth, and began at the same scripture, and preached unto him Jesus.

8:36 Ac fel yr oeddynt yn myned ar hyd y ffordd, hwy a ddaethant at ryw ddwfr. Ar eunuch a ddywedodd, Wele ddwfr; beth sydd yn lluddias fy medyddio?
8:36 And as they went on their way, they came unto a certain water: and the eunuch said, See, here is water; what doth hinder me to be baptized?

8:37 A Philip a ddywedodd, Os wyt ti yn credu th holl galon, fe a ellir. Ac efe a atebodd ac a ddywedodd, Yr wyf yn credu fod Iesu Grist yn Fab Duw.
8:37 And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God.

8:38 Ac efe a orchmynnodd sefyll or cerbyd: a hwy a aethant i waered ill dau ir dwfr, Philip ar eunuch; ac efe ai bedyddiodd ef.
8:38 And he commanded the chariot to stand still: and they went down both into the water, both Philip and the eunuch; and he baptized him.

8:39 A phan ddaethant i fyny or dwfr, Ysbryd yr Arglwydd a gipiodd Philip ymaith, ac ni welodd yr eunuch ef mwyach: ac efe a aeth ar hyd ei ffordd ei hun yn llawen.
8:39 And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more: and he went on his way rejoicing.

8:40 Eithr Philip a gaed yn Asotus: a chan dramwy, efe a efyngylodd ym mhob dinas hyd oni ddaeth efe i Cesarea.
8:40 But Philip was found at Azotus: and passing through he preached in all the cities, till he came to Caesarea.

PENNOD 9
9:1 A SAUL ero yn chwythu bygythiau a chelanedd yn erbyn disgyblion yr Arglwydd, a aeth at yr archoffeiriad,
9:1 And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest,

9:2 Ac a ddyfeisiodd ganddo lythyrau i Ddamascus, at y synagogau; fel os ci efe neb or ffordd hon, na gwŷr na gwragedd, y gallai efe eu dwyn hwy yn rhwym i Jerwsalem.
9:2 And desired of him letters to Damascus to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem.

9:3 Ac fel yr oedd efe yn ymdaith, bu iddo ddyfod yn agos i Ddamascus: ac yn ddisymwth llewyrchodd oi amgylch oleuni or nef.
9:3 And as he journeyed, he came near Damascus: and suddenly there shined round about him a light from heaven:

9:4 Ac efe a syrthiodd ar y ddaear, ac a glybu lais yn dywedyd wrtho, Saul, Saul, paham yr wyt yn fy erlid i?
9:4 And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me?

9:5 Yntau a ddywedodd, Pwy wyt ti, Arglwydd? Ar Arglwydd a ddywedodd, Myfi yw Iesu, yr hwn yr wyt ti yn ei erlid: caled yw i ti wingo yn erbyn y symbylau.
9:5 And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest: it is hard for thee to kick against the pricks.

9:6 Yntau gan grynu, ac braw arno, a ddywedodd, Arglwydd, beth a fynni di i mi ei wneuthur? Ar Arglwydd a ddywedodd wrtho, Cyfod, a dos ir ddinas, ac fe a ddywedir i ti pa beth sydd raid i ti ei wneuthur.
9:6 And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do.

9:7 Ar gwŷr oedd yn cyd-deithio ag ef a safasant yn fud, gan glywed y llais, ac heb weled neb.
9:7 And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man.

9:8 A Saul a gyfododd oddi ar y ddaear; a phan agorwyd ei lygaid, ni welai efe neb: eithr hwy ai tywysasant ef erbyn ei law, ac ai dygasant ef i mewn i Ddamascus.
9:8 And Saul arose from the earth; and when his eyes were opened, he saw no man: but they led him by the hand, and brought him into Damascus.

9:9 Ac efe a fu dridiau heb weled, ac ni wnaeth na bwyta nac yfed.
9:9 And he was three days without sight, and neither did eat nor drink.

9:10 Ac yr oedd rhyw ddisgybl yn Namascus, ai enw Ananeias: ar Arglwydd a ddywedodd wrtho ef mewn gweledigaeth, Ananeias. Yntau a ddywedodd, Wele fi, Arglwydd.
9:10 And there was a certain disciple at Damascus, named Ananias; and to him said the Lord in a vision, Ananias. And he said, Behold, I am here, Lord.

9:11 Ar Arglwydd a ddywedodd wrtho, Cyfod, a dos ir heol a elwir Union, a chais yn nhŷ Jwdas un ai enw Saul, o Darsus: canys, wele, y mae yn gweddo;
9:11 And the Lord said unto him, Arise, and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul, of Tarsus: for, behold, he prayeth,

9:12 Ac efe a welodd mewn gweledigaeth ŵr ai enw Ananeias yn dyfod i mewn, ac yn dodi ei law arno, fel y gwelai eilwaith.
9:12 And hath seen in a vision a man named Ananias coming in, and putting his hand on him, that he might receive his sight.

9:13 Yna yr atebodd Ananeias, O Arglwydd, mi a glywais gan lawer am y gŵr hwn, faint o ddrygau a wnaeth efe ith saint di yn Jerwsalem.
9:13 Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man, how much evil he hath done to thy saints at Jerusalem:

9:14 Ac yma y mae ganddo awdurdod oddi wrth yr archoffeiriaid, i rwymo pawb sydd yn galw ar dy enw di.
9:14 And here he hath authority from the chief priests to bind all that call on thy name.

9:15 A dywedodd yr Arglwydd wrtho, dos ymaith: canys y mae hwn yn llestr etholedig i mi, i ddwyn fy enw gerbron y Cenhedloedd, a brenhinoedd, a phlant Israel.
9:15 But the Lord said unto him, Go thy way: for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles, and kings, and the children of Israel:

9:16 Canys myfi a ddangosaf iddo pa bethau eu maint sydd raid iddo ef eu dioddef er mwyn fy enw i.
9:16 For I will show him how great things he must suffer for my name's sake.

9:17 Ac Ananeias a aeth ymaith, ac a aeth i mewn ir tŷ; ac wedi dodi ei ddwylo arno, efe a ddywedodd, Y brawd Saul, yr Arglwydd am hanfonodd i; (lesu yr hwn a ymddangosodd i ti ar y ffordd y daethost,) fel y gwelych drachefn, ac yth lanwer r Ysbryd Gln.
9:17 And Ananias went his way, and entered into the house; and putting his hands on him said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost.

9:18 Ac yn ebrwydd y syrthiodd oddi wrth ei lygaid ef megis cen: ac efe a gafodd ei olwg yn y man; ac efe a gyfododd, ac a fedyddiwyd.
9:18 And immediately there fell from his eyes as it had been scales: and he received sight forthwith, and arose, and was baptized.

9:19 Ac wedi iddo gymryd bwyd, efe a gryfhaodd. A bu Saul gydar disgyblion oedd yn Namascus dalm o ddyddiau.
9:19 And when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus.

9:20 Ac yn ebrwydd yn y synagogau efe a bregethodd Grist, mai efe yw Mab Duw.
9:20 And straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God.

9:21 A phawb ar ai clybu ef, a synasant, ac a ddywedasant, Onid hwn yw yr un oedd yn difetha yn Jerwsalem y rhai a alwent ar yr enw hwn, ac a ddaeth yma er mwyn hyn, fel y dygai hwynt yn rhwym at yr archoffeiriaid?
9:21 But all that heard him were amazed, and said; Is not this he that destroyed them which called on this name in Jerusalem, and came hither for that intent, that he might bring them bound unto the chief priests?

9:22 Eithr Saul a gynyddodd fwyfwy o nerth, ac a orchfygodd yr Iddewon oedd yn preswylio yn Namascus, gan gadarnhau mai hwn yw y Crist.
9:22 But Saul increased the more in strength, and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is very Christ.

9:23 Ac wedi cyflawni llawer o ddyddiau, cydymgynghorodd yr Iddewon iw ladd ef.
9:23 And after that many days were fulfilled, the Jews took counsel to kill him:

9:24 Eithr eu cydfwriad hwy a wybuwyd gan Saul: a hwy a ddisgwyliasant y pyrth ddydd a nos, iw ladd ef.
9:24 But their laying await was known of Saul. And they watched the gates day and night to kill him.

9:25 Yna y disgyblion ai cymerasant ef o hyd nos, ac ai gollyngasant i waered dros y mur mewn basged.
9:25 Then the disciples took him by night, and let him down by the wall in a basket.

9:26 A Saul, wedi ei ddyfod i Jerwsalem, a geisiodd ymwasgu r disgyblion: ac yr oeddynt oll yn ei ofni ef, heb gredu ei fod ef yn ddisgybl.
9:26 And when Saul was come to Jerusalem, he assayed to join himself to the disciples: but they were all afraid of him, and believed not that he was a disciple.

9:27 Eithr Barnabas ai cymerodd ef, ac ai dug at yr apostolion, ac a fynegodd iddynt pa fodd y gwelsai efe yr Arglwydd ar y ffordd, ac ymddiddan ohono ag ef, ac mor hy a fuasai efe yn Namascus yn enw yr Iesu.
9:27 But Barnabas took him, and brought him to the apostles, and declared unto them how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus.

9:28 Ac yr oedd efe gyda hwynt, yn myned i mewn ac yn myned allan, yn Jerwsalem.
9:28 And he was with them coming in and going out at Jerusalem.

9:29 A chain fod yn hy yn enw yr Arglwydd Iesu, efe a lefarodd ac a ymddadleuodd yn erbyn y Groegiaid; a hwy a geisiasant ei ladd ef.
9:29 And he spake boldly in the name of the Lord Jesus, and disputed against the Grecians: but they went about to slay him.

9:30 Ar brodyr, pan wybuant, ai dygasant ef i waered i Cesarea, ac ai hanfonasant ef ymaith i Darsus.
9:30 Which when the brethren knew, they brought him down to Caesarea, and sent him forth to Tarsus.

9:31 Yna yr eglwysi trwy holl Jwdea, a Galilea, a Samaria, a gawsant heddwch, ac a adeiladwyd; a chan rodio yn ofn yr Arglwydd, ac yn niddanwch yr Ysbryd Gln, hwy a amlhawyd.
9:31 Then had the churches rest throughout all Judaea and Galilee and Samaria, and were edified; and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied.

9:32 A bu, a Phedr yn tramwy trwyr holl wledydd, iddo ddyfod i waered at y saint hefyd y rhai oedd yn trigo yn Lyda.
9:32 And it came to pass, as Peter passed throughout all quarters, he came down also to the saints which dwelt at Lydda.

9:33 Ac efe a gafodd yno ryw ddyn ai enw Aeneas, er ys wyth mlynedd yn gorwedd ar wely, yr hwn oedd glaf or parlys.
9:33 And there he found a certain man named AEneas, which had kept his bed eight years, and was sick of the palsy.

9:34 A Phedr a ddywedodd wrtho, Aeneas, y mae Iesu Grist yn dy iachu di: cyfod, a chyweiria dy wely. Ac efe a gyfododd yn ebrwydd.
9:34 And Peter said unto him, AEneas, Jesus Christ maketh thee whole: arise, and make thy bed. And he arose immediately.

9:35 A phawb ar oedd yn preswylio yn Lyda a Saron ai gwelsant ef, ac a ymchwelasant at yr Arglwydd.
9:35 And all that dwelt at Lydda and Saron saw him, and turned to the Lord.

9:36 Ac yn Jopa yr oedd rhyw ddisgybles ai henw Tabitha, (yr hon os cyfieithir a elwir Dorcas;) hon oedd yn llawn o weithredoedd da ac elusennau, y rhai a wnaethai hi.
9:36 Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas: this woman was full of good works and almsdeeds which she did.

9:37 A digwyddodd yn y dyddiau hynny iddi fod yn glaf, a marw: ac wedi iddynt ei golchi, hwy ai dodasant hi mewn llofft.
9:37 And it came to pass in those days, that she was sick, and died: whom when they had washed, they laid her in an upper chamber.

9:38 Ac oherwydd bod Lyda yn agos i Jopa, y disgyblion a glywsant fod Pedr yno; ac a anfonasant ddau ŵr ato ef, gan ddeisyf nad oedai ddyfod hyd atynt hwy.
9:38 And forasmuch as Lydda was nigh to Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent unto him two men, desiring him that he would not delay to come to them.

9:39 A Phedr a gyfododd, ac a aeth gyda hwynt. Ac wedi ei ddyfod, hwy ai dygasant ef i fyny ir llofft: ar holl wragedd gweddwon a safasant yn ei ymyl ef yn wylo, ac yn dangos y peisiau ar gwisgoedd a wnaethai Dorcas tra ydoedd hi gyda hwynt.
9:39 Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber: and all the widows stood by him weeping, and showing the coats and garments which Dorcas made, while she was with them.

9:40 Eithr Pedr, wedi eu bwrw hwy i gyd allan, a dodi ei liniau ar lawr, a weddodd; a chan droi at y corff, a ddywedodd, Tabitha, cyfod. A hi a agorodd ei llygaid; a phan welodd hi Pedr, hi a gododd yn ei heistedd.
9:40 But Peter put them all forth, and kneeled down, and prayed; and turning him to the body said, Tabitha, arise. And she opened her eyes: and when she saw Peter, she sat up.

9:41 Ac efe a roddodd ei Iaw iddi, ac ai cyfododd hi i fyny. Ac wedi galw y saint ar gwragedd gweddwon, efe ai gosododd hi gerbron yn fyw.
9:41 And he gave her his hand, and lifted her up, and when he had called the saints and widows, presented her alive.

9:42 A hysbys fu trwy holl Jopa; a llawer a gredasant yn yr Arglwydd.
9:42 And it was known throughout all Joppa; and many believed in the Lord.

9:43 A bu iddo aros yn Jopa lawer o ddyddiau gydag un Simon, barcer.

9:43 And it came to pass, that he tarried many days in Joppa with one Simon a tanner.

PENNOD 10

10:1
Yr oedd rhyw ŵr yn Cesarea, ai enw Cornelius, canwriad or fyddin a elwid yr Italaidd;
10:1 There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band,

10:2 Gŵr defosiynol, ac yn ofni Duw, ynghyd ai holl dŷ, ac yn gwneuthur llawer o elusennau ir bobl, ac yn gweddo Duw yn wastadol.
10:2 A devout man, and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people, and prayed to God alway.

10:3 Efe a welodd mewn gweledigaeth yn eglur, ynghylch y nawfed awr or dydd, angel Duw yn dyfod i mewn ato, ac yn dywedyd wrtho, Cornelius.
10:3 He saw in a vision evidently about the ninth hour of the day an angel of God coming in to him, and saying unto him, Cornelius.

10:4 Ac wedi iddo graffu arno, a myned yn ofnus, efe a ddywedodd, Beth sydd, Arglwydd? Ac efe a ddywedodd wrtho, Dy weddau di ath elusennau a ddyrchafasant yn goffadwriaeth gerbron Duw.
10:4 And when he looked on him, he was afraid, and said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God.

10:5 Ac yn awr anfon wŷr i Jopa, a gyr am Simon, yr hwn a gyfenwir Pedr:
10:5 And now send men to Joppa, and call for one Simon, whose surname is Peter:

10:6 Y mae efe yn lletya gydag un Simon, barcer; tŷr hwn sydd wrth y mr: efe a ddywed i ti pa beth sydd raid i ti ei wneuthur.
10:6 He lodgeth with one Simon a tanner, whose house is by the sea side: he shall tell thee what thou oughtest to do.

10:7 A phan ymadawodd yr angel oedd yn ymddiddan Chornelius, efe a alwodd ar ddau o dylwyth ei dŷ, a milwr defosiynol or rhai oedd yn aros gydag ef:
10:7 And when the angel which spake unto Cornelius was departed, he called two of his household servants, and a devout soldier of them that waited on him continually;

10:8 Ac wedi iddo fynegi iddynt y cwbl, efe au hanfonodd hwynt i Jopa.
10:8 And when he had declared all these things unto them, he sent them to Joppa.

10:9 A thrannoeth, fel yr oeddynt hwy yn ymdeithio, ac yn nesu at y ddinas, Pedr a aeth i fyny ar y tŷ i weddo, ynghylch y chweched awr.
10:9 On the morrow, as they went on their journey, and drew nigh unto the city, Peter went up upon the housetop to pray about the sixth hour:

10:10 Ac fe ddaeth arno newyn mawr, ac efe a chwenychai gael bwyd. Ac a hwynt yn paratoi iddo, fe syrthiodd arno Iewyg:
10:10 And he became very hungry, and would have eaten: but while they made ready, he fell into a trance,

10:11 Ac efe a welai y nef yn agored, a rhyw lestr yn disgyn arno, fel llenlliain fawr, wedi rhwymo ei phedair congl, ai gollwng i waered hyd y ddaear:
10:11 And saw heaven opened, and a certain vessel descending unto him, as it had been a great sheet knit at the four corners, and let down to the earth:

10:12 Yn yr hon yr oedd pob rhyw bedwarcarnolion y ddaear, a gwylltfilod, ac ymlusgiaid, ac ehediaid y nef.
10:12 Wherein were all manner of fourfooted beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air.

10:13 A daeth llef ato, Cyfod, Pedr, lladd, a bwyta.
10:13 And there came a voice to him, Rise, Peter; kill, and eat.

10:14 A Phedr a ddywedodd, Nid felly, Arglwydd: canys ni fwyteais i erioed ddim cyffredin neu aflan.
10:14 But Peter said, Not so, Lord; for I have never eaten any thing that is common or unclean.

10:15 Ar llef drachefn a ddywedodd wrtho yr ail waith, Y pethau a lanhaodd Duw, na alw di yn gyffredin.
10:15 And the voice spake unto him again the second time, What God hath cleansed, that call not thou common.

10:16 A hyn a wnaed dair gwaith: ar llestr; a dderbyniwyd drachefn i fyny ir nef.
10:16 This was done thrice: and the vessel was received up again into heaven.

10:17 Ac fel yr oedd Pedr yn amau ynddoi hun beth oedd y weledigaeth a welsai; wele, y gwŷr a anfonasid oddi wrth Cornelius, wedi ymofyn am dŷ Simon, oeddynt yn sefyll wrth y porth.
10:17 Now while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, behold, the men which were sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house, and stood before the gate,

10:18 Ac wedi iddynt alw, hwy a ofynasant a oedd Simon, yr hwn a gyfenwid Pedr, yn lletya yno.
10:18 And called, and asked whether Simon, which was surnamed Peter, were lodged there.

10:19 Ac fel yr oedd Pedr yn meddwl am y weledigaeth, dywedodd yr Ysbryd wrtho, Wele dri wŷr yn dy geisio di.
10:19 While Peter thought on the vision, the Spirit said unto him, Behold, three men seek thee.

10:20 Am hynny cyfod, disgyn, a dos gyda hwynt, heb amau dim: oherwydd myfi au hanfonais hwynt.
10:20 Arise therefore, and get thee down, and go with them, doubting nothing: for I have sent them.

10:21 A Phedr, wedi disgyn at y gwŷr a anfonasid oddi wrth Cornelius ato, a ddywedodd, Wele, myfi ywr hwn yr ydych chwi yn ei geisio: beth yw yr achos y daethoch oi herwydd?
10:21 Then Peter went down to the men which were sent unto him from Cornelius; and said, Behold, I am he whom ye seek: what is the cause wherefore ye are come?

10:22 Hwythau a ddywedasant, Cornelius! y canwriad, gŵr cyfiawn, ac yn ofni Duw, ac gair da iddo gan holl genedl yr Iddewon, a rybuddiwyd gan angel sanctaidd, i ddanfon amdanat ti iw dŷ, ac i wrando geiriau gennyt.
10:22 And they said, Cornelius the centurion, a just man, and one that feareth God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by an holy angel to send for thee into his house, and to hear words of thee.

10:23 Am hynny efe au galwodd hwynt i mewn, ac au lletyodd hwy. A thrannoeth yr aeth Pedr ymaith gyda hwy, a rhai or brodyr o Jopa a aeth gydag ef. .
10:23 Then called he them in, and lodged them. And on the morrow Peter went away with them, and certain brethren from Joppa accompanied him.

10:24 A thrannoeth yr aethant i mewn i Cesarea. Ac yr oedd Cornelius yn disgwyl amdanynt; ac efe a alwasai ei geraint ai annwyl gyfeillion ynghyd.
10:24 And the morrow after they entered into Caesarea. And Cornelius waited for them, and had called together his kinsmen and near friends.

10:25 Ac fel yr oedd Pedr yn dyfod i mewn, Cornelius a gyfarfu ag ef, ac a syrthiodd: wrth ei draed, ac ai haddolodd ef.
10:25 And as Peter was coming in, Cornelius met him, and fell down at his feet, and worshipped him.

10:26 Eithr Pedr ai cyfododd ef i fyny, gan ddywedyd, Cyfod; dyn wyf finnau hefyd.
10:26 But Peter took him up, saying, Stand up; I myself also am a man.

10:27 A than ymddiddan ag ef, efe a ddaeth i mewn, ac a gafodd lawer wedi ymgynnull ynghyd.
10:27 And as he talked with him, he went in, and found many that were come together.

10:28 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Chwi a wyddoch mai anghyfreithlon yw i ŵr o Iddew ymwasgu neu ddyfod at alltud: eithr Duw a ddangosodd i mi na alwn neb yn gyffredin neu yn aflan.
10:28 And he said unto them, Ye know how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company, or come unto one of another nation; but God hath showed me that I should not call any man common or unclean.

10:29 O ba herwydd, ie, yn ddi-nag, y deuthum, pan anfonwyd amdanaf: yr wyf gan hynny yn gofyn am ba achos y danfonasoch amdanaf.
10:29 Therefore came I unto you without gainsaying, as soon as I was sent for: I ask therefore for what intent ye have sent for me?

10:30 A Chornelius a ddywedodd, Er ys pedwar diwrnod ir awr hon or dydd yr oeddwn yn ymprydio i ac ar y nawfed awr yn gweddo yn fy nhŷ: ac wele, safodd gŵr ger fy mron mewn gwisg ddisglair,

10:30 And Cornelius said, Four days ago I was fasting until this hour; and at the ninth hour I prayed in my house, and, behold, a man stood before me in bright clothing,

10:31 Ac a ddywedodd, Cornelius, gwrandawyd dy weddi di, ath elusennau a ddaethant mewn coffa gerbron Duw.
10:31 And said, Cornelius, thy prayer is heard, and thine alms are had in remembrance in the sight of God.

10:32 Am hynny anfon i Jopa, a galw am Simon, yr hwn a gyfenwir Pedr: y mae efe yn lletya yn nhŷ Simon, barcer, yng nglan y mr; yr hwn, pan ddelo atat, a lefara wrthyt.
10:32 Send therefore to Joppa, and call hither Simon, whose surname is Peter; he is lodged in the house of one Simon a tanner by the sea side: who, when he cometh, shall speak unto thee.

10:33 Am hynny yn ddioed myfi a anfonais atat, thi a wnaethost yn dda ddyfod. Yr awron, gan hynny, yr ŷm ni oll yn bresennol gerbron Duw, i wrandor holl bethau a orchmynnwyd i ti gan Dduw.
10:33 Immediately therefore I sent to thee; and thou hast well done that thou art come. Now therefore are we all here present before God, to hear all things that are commanded thee of God.

10:34 Yna yr agorodd Pedr ei enau, ac a ddywedodd, Yr wyf yn deall mewn gwirionedd, nad ydyw Duw dderbyniwr wyneb:
10:34 Then Peter opened his mouth, and said, Of a truth I perceive that God is no respecter of persons:

10:35 Ond ym mhob cenedl, y neb sydd yn ei ofni ef, ac yn gweithredu cyfiawnder, sydd gymeradwy ganddo ef.
10:35 But in every nation he that feareth him, and worketh righteousness, is accepted with him.

10:36 Y gair yr hwn a anfonodd Duw i blant Israel, gan bregethu tangnefedd trwy Iesu Grist: (efe yw Arglwydd pawb oll:)
10:36 The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ: (he is Lord of all:)

10:37 Chwychwi a wyddoch y gair a fu yn holl Jwdea, gan ddechrau o Galilea, wedir bedydd a bregethodd loan:
10:37 That word, I say, ye know, which was published throughout all Judaea, and began from Galilee, after the baptism which John preached;

10:38 Y modd yr eneiniodd Duw Iesu o Nasareth ar Ysbryd Gln, ac nerth; yr hwn a gerddodd o amgylch gan wneuthur daioni, ac iachu pawb ar oedd wedi eu gorthrymu gan ddiafol: oblegid yr oedd Duw gydag ef.

10:38 How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power: who went about doing good, and healing all that were oppressed of the devil; for God was with him.

10:39 A ninnau ydym dystion or pethau oll a wnaeth efe yng ngwlad yr Iddewon, ac yn Jerwsalem; yr hwn a laddasant, ac a groeshoeliasant ar bren:
10:39 And we are witnesses of all things which he did both in the land of the Jews, and in Jerusalem; whom they slew and hanged on a tree:

10:40 Hwn a gyfododd Duw y trydydd dydd, ac ai rhoddes ef iw wneuthur yn amlwg;
10:40 Him God raised up the third day, and showed him openly;

10:41 Nid ir bobl oll, eithr ir tystion etholedig or blaen gan Dduw, sef i ni, y rhai a fwytasom ac a yfasom gydag ef wedi ei atgyfodi ef o feirw.
10:41 Not to all the people, but unto witnesses chosen before of God, even to us, who did eat and drink with him after he rose from the dead.

10:42 Ac efe a orchmynnodd i ni bregethu ir bobl, a thystiolaethu, mai efe ywr hwn a ordeiniwyd gan Dduw yn Farnwr byw a meirw.
10:42 And he commanded us to preach unto the people, and to testify that it is he which was ordained of God to be the Judge of quick and dead.

10:43 I hwn y maer holl broffwydi yn dwyn tystiolaeth, y derbyn pawb a gredo ynddo ef faddeuant pechodau trwy ei enw ef.
10:43 To him give all the prophets witness, that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins.

10:44 A Phedr eto yn llefarur geiriau hyn, syrthiodd yr Ysbryd Gln ar bawb a oedd yn clywed y gair.
10:44 While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word.

10:45 Ar rhai or enwaediad a oeddynt yn credu, cynifer ag a ddaethent gyda Phedr, a synasant, am dywallt dawn yr Ysbryd Gln ar y Cenhedloedd hefyd.
10:45 And they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost.

10:46 Canys yr oeddynt yn eu clywed hwy yn llefaru thafodau, ac yn mawrygu Duw. Yna yr atebodd Pedr,
10:46 For they heard them speak with tongues, and magnify God. Then answered Peter,

10:47 A all neb luddias dwfr, fel na fedyddier y rhai hyn, y rhai a dderbyniasant yr Ysbryd Gln fel ninnau?
10:47 Can any man forbid water, that these should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we?

10:48 Ac efe a orchmynnodd eu bedyddio hwynt yn enw yr Arglwydd. Yna y deisyfasant arno aros dros ennyd o ddyddiau.

10:48 And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days.


PENNOD 11

11:1 Ar apostolion ar brodyr oedd yn Jwdea, a glywsant ddarfod ir Cenhedloedd hefyd dderbyn gair Duw.
11:1 And the apostles and brethren that were in Judaea heard that the Gentiles had also received the word of God.

11:2 A phan ddaeth Pedr i fyny i Jerwsalem, y rhai or enwaediad a ymrysonasant yn ei erbyn ef,
11:2 And when Peter was come up to Jerusalem, they that were of the circumcision contended with him,

11:3 Gan ddywedyd, Ti a aethost i mewn at wŷr dienwaededig, ac a fwyteaist gyda hwynt.
11:3 Saying, Thou wentest in to men uncircumcised, and didst eat with them.

11:4 Eithr Pedr a ddechreuodd, ac a eglurodd y peth iddynt mewn trefn, gan ddywedyd,
11:4 But Peter rehearsed the matter from the beginning, and expounded it by order unto them, saying,

11:5 Yr oeddwn i yn ninas Jopa yn gweddo; ac mewn llewyg y gwelais weledigaeth, Rhyw lestr megis llenlliain fawr yn disgyn, wedi ei gollwng or nef erbyn ei phedair congl; a hi a ddaeth hyd ataf fi.
11:5 I was in the city of Joppa praying: and in a trance I saw a vision, A certain vessel descend, as it had been a great sheet, let down from heaven by four corners; and it came even to me:

11:6 Ar yr hon pan edrychais, yr ystyriais, ac mi a welais bedwarcarnolion y ddaear, a gwylltfilod, ac ymlusgiaid, ac ehediaid y nef.
11:6 Upon the which when I had fastened mine eyes, I considered, and saw fourfooted beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air.

11:7 Ac mi a glywais lef yn dywedyd wrthyf, Cyfod, Pedr; lladd, a bwyta.
11:7 And I heard a voice saying unto me, Arise, Peter; slay and eat.

11:8 Ac mi a ddywedais, Nid felly, Arglwydd: canys dim cyffredin neu aflan nid aeth un amser im genau.
11:8 But I said, Not so, Lord: for nothing common or unclean hath at any time entered into my mouth.

11:9 Eithr y llais am hatebodd i eilwaith or nef, Y pethau a lanhaodd Duw, na alw di yn gyffredin.
11:9 But the voice answered me again from heaven, What God hath cleansed, that call not thou common.

11:10 A hyn a wnaed dair gwaith: ar holl bethau a dynnwyd i fyny ir nef drachefh.
11:10 And this was done three times: and all were drawn up again into heaven.

11:11 Ac wele, yn y man yr oedd tri wŷr yn sefyll wrth y tŷ yr oeddwn ynddo, wedi eu hanfon o Cesarea ataf fi.
11:11 And, behold, immediately there were three men already come unto the house where I was, sent from Caesarea unto me.

11:12 Ar Ysbryd a archodd i mi fyned gyda hwynt, heb amau dim. Ar chwe brodyr hyn a ddaethant gyda mi; a nyni a ddaethom i mewn i dŷ y gŵr.
11:12 And the Spirit bade me go with them, nothing doubting. Moreover these six brethren accompanied me, and we entered into the man's house:

11:13 Ac efe a fynegodd i ni pa fodd y gwelsai efe angel yn ei dŷ, yn sefyll ac yn dywedyd wrtho, Anfon wŷr i Jopa, a gyr am Simon, a gyfenwir Pedr:
11:13 And he showed us how he had seen an angel in his house, which stood and said unto him, Send men to Joppa, and call for Simon, whose surname is Peter;

11:14 Yr hwn a lefara eiriau wrthyt, trwy y rhai yth iacheir di ath holl dŷ.
11:14 Who shall tell thee words, whereby thou and all thy house shall be saved.

11:15 Ac a myfi yn dechrau llefaru, syrthiodd yr Ysbryd Gln arnynt, megis arnom ninnau yn y dechreuad.
11:15 And as I began to speak, the Holy Ghost fell on them, as on us at the beginning.

11:16 Yna y cofiais air yr Arglwydd, y modd y dywedasai etc, Ioan yn wir a fedyddiodd dwfr; eithr chwi a fedyddir r Ysbryd Gln.
11:16 Then remembered I the word of the Lord, how that he said, John indeed baptized with water; but ye shall be baptized with the Holy Ghost.

11:17 Os rhoddes Duw gan hynny iddynt hwy gyffelyb rodd ag i ninnau, y rhai a gredasom yn yr Arglwydd Iesu Grist, pwy oeddwn i, i allu lluddias Duw?
11:17 Forasmuch then as God gave them the like gift as he did unto us, who believed on the Lord Jesus Christ; what was I, that I could withstand God?

11:18 A phan glywsant y pethau hyn, distawu a wnaethant, a gogoneddu Duw, gan ddywedyd, Fe roddes Duw, gan hynny ir Cenhedloedd hefyd edifeirwch i fywyd.
11:18 When they heard these things, they held their peace, and glorified God, saying, Then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life.

11:19 Ar rhai a wasgarasid oherwydd y blinder a godasai ynghylch Steffan, a dramwyasant hyd yn Phenice, a Cyprus, ac Antiochia, heb lefarur gair wrth neb ond wrth yr Iddewon yn unig.
11:19 Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen travelled as far as Phenice, and Cyprus, and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only.

11:20 A rhai ohonynt oedd wŷr o Cyprus ac o Cyrene, y rhai wedi dyfod i Antiochia, a lefarasant wrth y Groegiaid, gan bregethu yr Arglwydd Iesu.
11:20 And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which, when they were come to Antioch, spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus.

11:21 A llaw yr Arglwydd oedd gyda hwynt: a nifer mawr a gredodd, ac a drodd at yr Arglwydd.
11:21 And the hand of the Lord was with them: and a great number believed, and turned unto the Lord.

11:22 Ai gair a ddaeth i glustiau yr eglwys oedd yn Jerwsalem am y pethau hyn: a hwy a anfonasant Barnabas i fyned hyd Antiochia.
11:22 Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem: and they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch.

11:23 Yr hwn pan ddaeth, a gweled gras Duw, a fu lawen ganddo, ac a gynghorodd bawb oll, trwy lwyrfryd calon, i lynu wrth yr Arglwydd.
11:23 Who, when he came, and had seen the grace of God, was glad, and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord.

11:24 Oblegid yr oedd efe yn ŵr da, ac yn llawn or Ysbryd Gln, ac o ffydd: a llawer o bobl a chwanegwyd ir Arglwydd.
11:24 For he was a good man, and full of the Holy Ghost and of faith: and much people was added unto the Lord.

11:25 Yna yr aeth Barnabas i Darsus, i geisio Saul. Ac wedi iddo ei gael, efe ai dug i Antiochia.
11:25 Then departed Barnabas to Tarsus, for to seek Saul:

11:26 A bu iddynt flwyddyn gyfan ymgynnull yn yr eglwys, a dysgu pobl lawer, a bod galw y disgyblion yn Gristionogion yn gyntaf yn Antiochia.
11:26 And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass, that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch.

11:27 Ac yn y dyddiau hynny daeth proffwydi o Jerwsalem i waered i Antiochia.
11:27 And in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch.

11:28 Ac un ohonynt, ai enw Agabus, a gyfododd, ac a arwyddocaodd trwy yr Ysbryd, y byddai newyn mawr dros yr holl fyd: yr hwn hefyd a fu dan Claudius Cesar.
11:28 And there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be great dearth throughout all the world: which came to pass in the days of Claudius Caesar.

11:29 Yna y disgyblion, bob un yn l ei allu, a fwriadasant anfon cymorth ir brodyr oedd yn preswylio yn Jwdea:
11:29 Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judaea:

11:30 Yr hyn beth hefyd a wnaethant, gan ddanfon at yr henuriaid trwy law Barnabas a Saul.
11:30 Which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul.

PENNOD 12
12:1
Ac ynghylch y pryd hwnnw yr estynnodd Herod frenin ei ddwylo i ddrygu rhai or eglwys.
12:1 Now about that time Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church.

12:2 Ac efe a laddodd Iago brawd Ioan r cleddyf.
12:2 And he killed James the brother of John with the sword.

12:3 A phan welodd fod yn dda gan yr Iddewon hynny, efe a chwanegodd ddala Pedr hefyd. (A dyddiaur bara croyw ydoedd hi.)
12:3 And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. (Then were the days of unleavened bread.)

12:4 Yr hwn, wedi ei ddal, a roddes efe yng ngharchar, ac ai traddododd at bedwar pedwariaid o filwyr iw gadw; gan ewyllysio, ar l y Pasg, ei ddwyn ef allan at y bobl.
12:4 And when he had apprehended him, he put him in prison, and delivered him to four quaternions of soldiers to keep him; intending after Easter to bring him forth to the people.

12:5 Felly Pedr a gadwyd yn y carchar: eithr gweddi ddyfal a wnaethpwyd gan yr eglwys at Dduw drosto ef.
12:5 Peter therefore was kept in prison: but prayer was made without ceasing of the church unto God for him.

12:6 A phan oedd Herod i fryd ar ei ddwyn ef allan, y nos honno yr oedd Pedr yn cysgu rhwng dau filwr, wedi ei rwymo dwy gadwyn; ar ceidwaid o flaen y drws oeddynt yn cadw y carchar.
12:6 And when Herod would have brought him forth, the same night Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains: and the keepers before the door kept the prison.

12:7 Ac wele, angel yr Arglwydd a safodd gerllaw, a goleuni a ddisgleiriodd yn y carchar: ac efe a drawodd ystlys Pedr, ac ai cyfododd ef, gan ddywedyd, Cyfod yn fuan. Ai gadwyni ef a syrthiasant oddi wrth ei ddwylo.
12:7 And, behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison: and he smote Peter on the side, and raised him up, saying, Arise up quickly. And his chains fell off from his hands.

12:8 A dywedodd yr angel wnho, Ymwregysa, a rhwym dy sandalau. Ac felly y gwnaeth efe. Yna y dywedodd, Bwrw dy wisg amdanat, a chanlyn fi.
12:8 And the angel said unto him, Gird thyself, and bind on thy sandals. And so he did. And he saith unto him, Cast thy garment about thee, and follow me.

12:9 Ac efe a aeth allan, ac ai canlynodd ef: ac ni wybu mai gwir oedd y peth a wnaethid gan yr angel; eithr yr oedd yn tybied mai gweled gweledigaeth yr oedd.
12:9 And he went out, and followed him; and wist not that it was true which was done by the angel; but thought he saw a vision.

12:10 Ac wedi myned ohonynt heblaw y gyntaf ar ail wyliadwriaeth, hwy a ddaethant ir porth haearn yr hwn sydd yn arwain ir ddinas, yr hwn a ymagorodd iddynt oi waith ei hun: ac wedi eu myned allan, hwy a aethant ar hyd un heol; ac yn ebrwydd yr angel a aeth ymaith oddi wrtho.
12:10 When they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate that leadeth unto the city; which opened to them of his own accord: and they went out, and passed on through one street; and forthwith the angel departed from him.

12:11 A Phedr, wedi dyfod ato ei hun, a ddywedodd, Yn awr y gwn yn wir anfon or Arglwydd ei angel, am gwared i allan o law Herod, ac oddi wrth holl ddisgwyl-iad pobl yr Iddewon.
12:11 And when Peter was come to himself, he said, Now I know of a surety, that the Lord hath sent his angel, and hath delivered me out of the hand of Herod, and from all the expectation of the people of the Jews.

12:12 Ac wedi iddo gymryd pwyll, efe a ddaeth i dŷ Mair mam loan, yr hwn oedd i gyfenw Marc, lle yr oedd llawer wedi ymgasglu, ac yn gweddo.
12:12 And when he had considered the thing, he came to the house of Mary the mother of John, whose surname was Mark; where many were gathered together praying.

12:13 Ac fel yr oedd Pedr yn curo drws y porth, morwyn a ddaeth i ymwrando, ai henw Rhode.
12:13 And as Peter knocked at the door of the gate, a damsel came to hearken, named Rhoda.

12:14 A phan adnabu hi lais Pedr, nid agorodd hi y porth gan lawenydd; eithr hi a redodd i mewn, ac a fynegodd fod Pedr yn sefyll o flaen y porth.
12:14 And when she knew Peter's voice, she opened not the gate for gladness, but ran in, and told how Peter stood before the gate.

12:15 Hwythau a ddywedasant wrthi, Yr wyt tin ynfydu. Hithau a daerodd mai felly yr oedd. Eithr hwy a ddywedasant, Ei angel ef ydyw.
12:15 And they said unto her, Thou art mad. But she constantly affirmed that it was even so. Then said they, It is his angel.

12:16 A Phedr a barhaodd yn curo: ac wedi iddynt agori, hwy ai gwelsant ef, ac a synasant.
12:16 But Peter continued knocking: and when they had opened the door, and saw him, they were astonished.

12:17 Ac efe a amneidiodd arnynt llaw i dewi, ac a adroddodd iddynt pa wedd y dygasair Arglwydd ef allan or carchar: ac efe a ddywedodd, Mynegwch y pethau hyn i Iago, ac ir brodyr. Ac efe a ymadawodd, ac a aeth i le arall.
12:17 But he, beckoning unto them with the hand to hold their peace, declared unto them how the Lord had brought him out of the prison. And he said, Go show these things unto James, and to the brethren. And he departed, and went into another place.

12:18 Ac wedi ei myned hi yn ddydd, yr oedd trallod nid bychan ymhlith y milwyr, pa beth a ddaethai o Pedr.
12:18 Now as soon as it was day, there was no small stir among the soldiers, what was become of Peter.

12:19 Eithr Herod, pan ei ceisiodd ef, ac, heb ei gael, a holodd y ceidwaid, ac a orchmynnodd eu cymryd hwy ymaith. Yntau a aeth i waered o Jwdea i Cesarea, ac a arhosodd yno.
12:19 And when Herod had sought for him, and found him not, he examined the keepers, and commanded that they should be put to death. And he went down from Judaea to Caesarea, and there abode.

12:20 Eithr Herod oedd yn llidiog iawn yn erbyn gwŷr Tyrus a Sidon: a hwy a ddaethant yn gytn ato; ac wedi ennill Blastus, yr hwn oedd ystafellydd y brenin, hwy a ddeisyfasant dangnefedd; am fod eu gwlad hwynt yn cael ei chynhaliaeth o wlad y brenin.
12:20 And Herod was highly displeased with them of Tyre and Sidon: but they came with one accord to him, and, having made Blastus the king's chamberlain their friend, desired peace; because their country was nourished by the king's country.

12:21 Ac ar ddydd nodedig, Herod, gwedi gwisgo dillad brenhinol, a eisteddodd ar orseddfainc, ac a areithiodd wrthynt.
12:21 And upon a set day Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne, and made an oration unto them.

12:22 Ar bobl a roes floedd, Lleferydd Duw, ac nid dyn ydyw.
12:22 And the people gave a shout, saying, It is the voice of a god, and not of a man.

12:23 Ac allan o law y trawodd angel yr Arglwydd ef, am na roesair gogoniant i Dduw: a chan bryfed yn ei ysu, efe a drengodd.
12:23 And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory: and he was eaten of worms, and gave up the ghost.

12:24 A gair Duw a gynyddodd ac a amlhaodd.
12:24 But the word of God grew and multiplied.

12:25 A Barnabas a Saul, wedi cyflawni eu gweinidogaeth, a ddychwelasant o Jerwsalem, gan gymryd gyda hwynt Ioan hefyd, yr hwn a gyfenwid Marc.
12:25 And Barnabas and Saul returned from Jerusalem, when they had fulfilled their ministry, and took with them John, whose surname was Mark.


PENNOD 13

13:1
Yr oedd hefyd yn yr eglwys ydoedd yn Antiochia, rai proffwydi ac athrawon; Barnabas, a Simeon, yr hwn a elwid Niger, a Lweius o Cyrene, a Manaen, brawd-maeth Herod y tetrarch, a Saul.
13:1 Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers; as Barnabas, and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the tetrarch, and Saul.

13:2 Ac fel yr oeddynt hwy yn gwasanaethu yr Arglwydd, ac yn ymprydio, dywedodd yr Ysbryd Gln, Neilltuwch i mi Barnabas a Saul, ir gwaith y gelwais hwynt iddo.
13:2 As they ministered to the Lord, and fasted, the Holy Ghost said, Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them.

13:3 Yna, wedi iddynt ymprydio a gweddo, a dodi eu dwylo arnynt, hwy au gollyngasant ymaith.
13:3 And when they had fasted and prayed, and laid their hands on them, they sent them away.

13:4 A hwythau, wedi eu danfon ymaith gan yr Ysbryd Gln, a ddaethant i Seleucia; ac oddi yno a fordwyasant, i Cyprus.
13:4 So they, being sent forth by the Holy Ghost, departed unto Seleucia; and from thence they sailed to Cyprus.

13:5 A phan oeddynt yn Salamis, hwy a bregethasant air Duw yn synagogau yr Iddewon: ac yr oedd hefyd ganddynt Ioan yn weinidog.
13:5 And when they were at Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews: and they had also John to their minister.

13:6 Ac wedi iddynt dramwy trwyr ynys hyd Paffus, hwy a gawsant ryw swynwr, gau broffwyd o Iddew, ai enw Bariesu;
13:6 And when they had gone through the isle unto Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew, whose name was Barjesus:

13:7 Yr hwn oedd gydar rhaglaw, Sergius Paulus, gŵr call: hwn, wedi galw ato Barnabas a Saul, a ddeisyfodd gael clywed gair Duw.
13:7 Which was with the deputy of the country, Sergius Paulus, a prudent man; who called for Barnabas and Saul, and desired to hear the word of God.

13:8 Eithr Elymas y swynwr, (canys felly y cyfieithir ei enw ef,) au gwrthwynebodd hwynt, gan geisio gwyrdroir rhaglaw oddi wrth y ffydd.
13:8 But Elymas the sorcerer (for so is his name by interpretation) withstood them, seeking to turn away the deputy from the faith.

13:9 Yna Saul, (yr hwn hefyd a elwir Paul,) yn llawn or Ysbryd Gln, a edrychodd yn graff arno ef,
13:9 Then Saul, (who also is called Paul,) filled with the Holy Ghost, set his eyes on him,

13:10 Ac a ddywedodd, O gyflawn o bob twyll a phob ysgelerder, tydi mab diafol, a gelyn pob cyfiawnder, oni pheidi di gwyro union ffyrdd yr Arglwydd?
13:10 And said, O full of all subtlety and all mischief, thou child of the devil, thou enemy of all righteousness, wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord?

13:11 Ac yn awr wele, y mae llaw yr Arglwydd arnat ti, thi a fyddi ddall heb weled yr haul dros amser. Ac yn ddiatreg y syrthiodd arno niwlen a thywyllwch; ac efe a aeth oddi amgylch gan geisio rhai iw arwain erbyn ei law.
13:11 And now, behold, the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind, not seeing the sun for a season. And immediately there fell on him a mist and a darkness; and he went about seeking some to lead him by the hand.

13:12 Yna y rhaglaw, pan welodd yr hyn a wnaethid, a gredodd, gan ryfeddu wrth ddysgeidiaeth yr Arglwydd.
13:12 Then the deputy, when he saw what was done, believed, being astonished at the doctrine of the Lord.

13:13 A Phaul ar rhai oedd gydag ef;i aethant ymaith o Paffus, ac a ddaethant i Perga yn Pamffylia: eithr Ioan a ymadawodd oddi wrthynt, ac a ddychwelodd i Jerwsalem.
13:13 Now when Paul and his company loosed from Paphos, they came to Perga in Pamphylia: and John departing from them returned to Jerusalem.

13:14 Eithr hwynt-hwy, wedi ymado o Perga, a ddaethant i Antiochia yn Pisidia, ac a aethant i mewn iw synagog ar y dydd Saboth, ac a eisteddasant.
13:14 But when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia, and went into the synagogue on the sabbath day, and sat down.

13:15 Ac ar l darllen y gyfraith ar proffwydi, llywodraethwyr y synagog a anfonasant atynt, gan ddywedyd. Ha wŷr, frodyr, od oes gennych air o gyngor ir bobl, traethwch.
13:15 And after the reading of the law and the prophets the rulers of the synagogue sent unto them, saying, Ye men and brethren, if ye have any word of exhortation for the people, say on.

13:16 Yna y cyfododd Paul i fyny, a chan amneidio i law am osteg, a ddywedodd, O wŷr o Israel, ar rhai ydych yn ofni Duw, gwrandewch.
13:16 Then Paul stood up, and beckoning with his hand said, Men of Israel, and ye that fear God, give audience.

13:17 Duw y bobl hyn Israel a etholodd ein tadau ni, ac a ddyrchafodd y bobl, pan oeddynt yn ymdeithio yng ngwlad yr Aifft, ac braich uchel y dug efe hwynt oddi yno allan.
13:17 The God of this people of Israel chose our fathers, and exalted the people when they dwelt as strangers in the land of Egypt, and with an high arm brought he them out of it.

13:18 Ac ynghylch deugain mlynedd o amser y goddefodd efe eu harferion hwynt yn yr anialwch.
13:18 And about the time of forty years suffered he their manners in the wilderness.

13:19 Ac wedi iddo ddinistrio saith genedl yn nhir Canaan, choelbren y parthodd efe dir y rhai hynny iddynt hwy.
13:19 And when he had destroyed seven nations in the land of Chanaan, he divided their land to them by lot.

13:20 Ac wedir pethau hyn, dros ysbaid ynghylch pedwar cant a deng mlynedd a deugain, efe a roddes farnwyr iddynt, hyd Samuel y proffwyd.
13:20 And after that he gave unto them judges about the space of four hundred and fifty years, until Samuel the prophet.

13:21 Ac ar l hynny y dymunasant gael brenin: ac fe a roddes Duw iddynt Saul mab Cis, gŵr o lwyth Benjamin, ddeugain mlynedd.
13:21 And afterward they desired a king: and God gave unto them Saul the son of Cis, a man of the tribe of Benjamin, by the space of forty years.

13:22 Ac wedi ei ddiswyddo ef, y cyfododd efe Dafydd yn frenin iddynt; am yr hwn y tystiolaethodd, ac y dywedodd, Cefais Dafydd mab Jesse, gŵr yn l fy nghalon, yr hwn a gyflawna fy holl ewyllys.
13:22 And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king; to whom also he gave testimony, and said, I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfil all my will.

13:23 O had hwn, Duw, yn l ei addewid, a gyfododd i Israel yr lachawdwr Iesu:
13:23 Of this man's seed hath God according to his promise raised unto Israel a Saviour, Jesus:

13:24 Wedi i Ioan ragbregethu o flaen ei ddyfodiad ef i mewn, fedydd edifeirwch i holl bobl Israel.
13:24 When John had first preached before his coming the baptism of repentance to all the people of Israel.

13:25 Ac fel yr oedd Ioan yn cyflawni ei redfa, efe a ddywedodd, Pwy yr ydych chwi yn tybied fy mod i? Nid myfi yw efe: eithr wele, y mae un yn dyfod ar fy l i, yr hwn nid wyf yn deilwng i ddatod esgidiau ei draed.
13:25 And as John fulfilled his course, he said, Whom think ye that I am? I am not he. But, behold, there cometh one after me, whose shoes of his feet I am not worthy to loose.

13:26 Ha wŷr frodyr, plant o genedl Abraham, ar rhai yn eich plith sydd yn ofni Duw, i chwi y danfonwyd gair yr iachawdwriaeth hon.
13:26 Men and brethren, children of the stock of Abraham, and whosoever among you feareth God, to you is the word of this salvation sent.

13:27 Canys y rhai oedd yn preswylio yn Jerwsalem, au tywysogion, heb adnabod hwn, a lleferydd y proffwydi y rhai a ddarllenid bob Saboth, gan ei farnu ef, au cyflawnasant.
13:27 For they that dwell at Jerusalem, and their rulers, because they knew him not, nor yet the voices of the prophets which are read every sabbath day, they have fulfilled them in condemning him.

13:28 Ac er na chawsant ynddo ddim achos angau, hwy a ddymunasant ar Peilat ei ladd ef.
13:28 And though they found no cause of death in him, yet desired they Pilate that he should be slain.

13:29 Ac wedi iddynt gwblhau pob peth ar a ysgrifenasid amdano ef, hwy ai disgynasant ef oddi ar y pren, ac ai dodasant mewn bedd.
13:29 And when they had fulfilled all that was written of him, they took him down from the tree, and laid him in a sepulchre.

13:30 Eithr Duw ai cyfododd ef oddi wrth y meirw:
13:30 But God raised him from the dead:

13:31 Yr hwn a welwyd dros ddyddiau lawer gan y rhai a ddaethant i fyny gydag ef o Galilea i Jerwsalem, y rhai sydd dystion iddo wrth y bobl.
13:31 And he was seen many days of them which came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses unto the people.

13:32 Ac yr ydym ni yn efengylu i chwi yr addewid a wnaed ir tadau, ddarfod i Dduw gyflawni hon i ni eu plant hwy, gan iddo atgyfodir Iesu:
13:32 And we declare unto you glad tidings, how that the promise which was made unto the fathers,

13:33 Megis ag yr ysgrifennwyd yn yr ail Salm, Fy Mab i ydwyt ti; myfi heddiw ath genhedlais.
13:33 God hath fulfilled the same unto us their children, in that he hath raised up Jesus again; as it is also written in the second psalm, Thou art my Son, this day have I begotten thee.

13:34 Ac am iddo ei gyfodi ef or meirw, nid i ddychwelyd mwy i lygredigaeth, y dywedodd fel hyn, Rhoddaf i chwi sicr drugareddau Dafydd.
13:34 And as concerning that he raised him up from the dead, now no more to return to corruption, he said on this wise, I will give you the sure mercies of David.

13:35 Ac am hynny y mae yn dywedyd mewn Salm arall, Ni adewi ith Sanct weled llygredigaeth.
13:35 Wherefore he saith also in another psalm, Thou shalt not suffer thine Holy One to see corruption.

13:36 Canys Dafydd, wedi iddo wasanaethu ei genhedlaeth ei hun trwy ewyllys Duw, a hunodd, ac a ddodwyd at ei dadau, ac a welodd lygredigaeth:
13:36 For David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep, and was laid unto his fathers, and saw corruption:

13:37 Eithr yr hwn a gyfododd Duw, ni welodd lygredigaeth.
13:37 But he, whom God raised again, saw no corruption.

13:38 Am hynny bydded hysbys i chwi, ha wŷr frodyr, mai trwy hwn yr ydys yn pregethu i chwi faddeuant pechodau:
13:38 Be it known unto you therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins:

13:39 A thrwy hwn y cyfiawnheir pob un sydd yn credu, oddi wrth yr holl bethau y rhai ni allech trwy gyfraith Moses gael eich cyfiawnhau oddi wrthynt.
13:39 And by him all that believe are justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses.

13:40 Gwyliwch gan hynny na ddl arnoch y peth a ddywedwyd yn y proffwydi;
13:40 Beware therefore, lest that come upon you, which is spoken of in the prophets;

13:41 Edrychwch, O ddirmygwyr, a rhyfeddwch, a diflennwch: canys yr wyf yn gwneuthur gweithred yn eich dyddiau, gwaith ni chredwch ddim, er i neb ei ddangos i chwi.
13:41 Behold, ye despisers, and wonder, and perish: for I work a work in your days, a work which ye shall in no wise believe, though a man declare it unto you.

13:42 A phan aeth yr Iddewon allan or synagog, y Cenhedloedd a atolygasant gael pregethur geiriau hyn iddynt y Saboth nesaf.
13:42 And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next sabbath.

13:43 Ac wedi gollwng y gynulleidfa, llawer or Iddewon ac or proselytiaid crefyddol a ganlynasant Paul a Barnabas; y rhai gan lefaru wrthynt, a gyngorasant iddynt aros yng ngras Duw.
13:43 Now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas: who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God.

13:44 Ar Saboth nesaf, yr holl ddinas agos a ddaeth ynghyd i wrando gair Duw.
13:44 And the next sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God.

13:45 Eithr yr Iddewon, pan welsant y torfeydd, a lanwyd o genfigen, ac a ddywedasant yn erbyn y pethau a ddywedid gan Paul, gan wrthddywedyd a chablu.
13:45 But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy, and spake against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming.

13:46 Yna Paul a Barnabas a aethant yn hy, ac a ddywedasant, Rhaid oedd llefaru gair Duw wrthych chwi yn gyntaf: eithr oherwydd eich bod yn ei wrthod, ac yn eich barnu eich hunain yn annheilwng o fywyd tragwyddol, wele, yr ydym yn troi at y Cenhedloedd.
13:46 Then Paul and Barnabas waxed bold, and said, It was necessary that the word of God should first have been spoken to you: but seeing ye put it from you, and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles.

13:47 Canys felly y gorchmynnodd yr Arglwydd i ni, gan ddywedyd, Mi ath osodais di yn oleuni ir Cenhedloedd, i fod ohonot yn iachawdwriaeth hyd eithaf y ddaear.
13:47 For so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth.

13:48 Ar Cenhedloedd pan glywsant, a fu lawen ganddynt, ac a ogoneddasant air yr Arglwydd; a chynifer ag oedd wedi eu hordeinio i fywyd tragwyddol, a gredasant.
13:48 And when the Gentiles heard this, they were glad, and glorified the word of the Lord: and as many as were ordained to eternal life believed.

13:49 A gair yr Arglwydd a daenwyd trwyr holl wlad.
13:49 And the word of the Lord was published throughout all the region.

13:50 Ar Iddewon a anogasant y gwragedd crefyddol ac anrhydeddus, a phenaethiaid y ddinas, ac a godasant erlid yn erbyn Paul a Barnabas, ac au bwriasant hwy allan ou terfynau.
13:50 But the Jews stirred up the devout and honourable women, and the chief men of the city, and raised persecution against Paul and Barnabas, and expelled them out of their coasts.

13:51 Eithr hwy a ysgydwasant y llwch oddi wrth eu traed yn eu herbyn hwynt, ac a ddaethant i Iconium.
13:51 But they shook off the dust of their feet against them, and came unto Iconium.

13:52 Ar disgyblion a gyflawnwyd o lawenydd, ac or Ysbryd Gln.
13:52 And the disciples were filled with joy, and with the Holy Ghost.

PENNOD 14
14:1
A digwyddodd yn Iconium iddynt fyned ynghyd i synagog yr Iddewon, a llefaru felly, fel y credodd lliaws mawr or Iddewon ac or Groegwyr hefyd.
14:1 And it came to pass in Iconium, that they went both together into the synagogue of the Jews, and so spake, that a great multitude both of the Jews and also of the Greeks believed.

14:2 Ond yr Iddewon anghredadun a gyffoesant feddyliaur Cenhedloedd, ac au gwnaethant yn ddrwg yn erbyn y brodyr.
14:2 But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles, and made their minds evil affected against the brethren.

14:3 Am hynny hwy a arosasant yno amser mawr, gan fod yn hy yn yr Arglwydd, yr hwn oedd yn dwyn tystiolaeth i air ei ras, ac yn cenhadu gwneuthur arwyddion a rhbyfeddodau trwy eu dwylo hwynt.
14:3 Long time therefore abode they speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of his grace, and granted signs and wonders to be done by their hands.

14:4 Eithr lliaws y ddinas a rannwyd: a rhai oedd gydar Iddewon, a rhai gydar apostolion.
14:4 But the multitude of the city was divided: and part held with the Jews, and part with the apostles.

14:5 A phan wnaethpwyd rhuthr gan y Cenhedloedd ar Iddewon, ynghyd au llywodraethwyr, iw hamherchi hwy, ac iw llabyddio,
14:5 And when there was an assault made both of the Gentiles, and also of the Jews with their rulers, to use them despitefully, and to stone them,

14:6 Hwythau a ddeallasant hyn, ac a ffoesant i Lystra a Derbe, dinasoedd o Lycaonia, ac ir wlad oddi amgylch:
14:6 They were ware of it, and fled unto Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and unto the region that lieth round about:

14:7 Ac yno y buant yn efengylu.
14:7 And there they preached the gospel.

14:8 Ac yr oedd gŵr yn eistedd yn Lystra yn ddiffrwyth ei draed, yr hwn oedd gloff o groth ei fam, ac ni rodiasai erioed.
14:8 And there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked:

14:9 Hwn a glybu Paul yn llefaru, yr hwn wrth edrych yn graff arno, a gweled fod ganddo ffydd i gael iechyd,
14:9 The same heard Paul speak: who stedfastly beholding him, and perceiving that he had faith to be healed,

14:10 A ddywedodd llef uchel, Saf ar dy draed yn union. Ac efe a neidiodd i fyny, ac a rodiodd.
14:10 Said with a loud voice, Stand upright on thy feet. And he leaped and walked.

14:11 A phan welodd y bobloedd y peth a wnaethai Paul, hwy a godasant eu llef, gan ddywedyd yn iaith Lycaonia, Y duwiau yn rhith dynion a ddisgynasant atom.
14:11 And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in the speech of Lycaonia, The gods are come down to us in the likeness of men.

14:12 A hwy a alwasant Barnabas yn Jwpiter; a Phaul yn Mercurius, oblegid efe oedd yr ymadroddwr pennaf.
14:12 And they called Barnabas, Jupiter; and Paul, Mercurius, because he was the chief speaker.

14:13 Yna offeiriad Jwpiter, yr hwn oedd o flaen eu dinas, a ddug deirw a gariantau ir pyrth, ac a fynasai gydar bobl aberthu.
14:13 Then the priest of Jupiter, which was before their city, brought oxen and garlands unto the gates, and would have done sacrifice with the people.

14:14 Ar apostolion Barnabas a Phaul, pan glywsant hynny, a rwygasant eu dillad, ac a neidiasant ymhlith y bobl, gan lefain,
14:14 Which when the apostles, Barnabas and Paul, heard of, they rent their clothes, and ran in among the people, crying out,

14:15 A dywedyd, Ha wŷr, paham y gwnewch chwir pethau hyn? dynion hefyd ydym ninnau, yn gorfod goddef fel chwithau, ac yn pregethu i chwi ar i chwi droi oddi wrth y pethau gweigion yma at Dduw byw, yr hwn a wnaeth nef a daear, ar mr, ar holl bethau sydd ynddynt:
14:15 And saying, Sirs, why do ye these things? We also are men of like passions with you, and preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven, and earth, and the sea, and all things that are therein:


14:16 Yr hwn yn yr oesoedd gynt a oddefodd ir holl genhedloedd fyned yn eu ffyrdd eu hunain.
14:16 Who in times past suffered all nations to walk in their own ways.

14:17 Er hynny ni adawodd efe mohono ei hun yn ddi-dyst, gan wneuthur daioni, a rhoddi glaw or nefoedd i ni, a thymhorau ffrwythlon, a llenwi ein calonnau ni lluniaeth ac llawenydd.
14:17 Nevertheless he left not himself without witness, in that he did good, and gave us rain from heaven, and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness.

14:18 Ac er dywedyd y pethau hyn, braidd ataliasant y bobl rhag aberthu iddynt.
14:18 And with these sayings scarce restrained they the people, that they had not done sacrifice unto them.

14:19 A daeth yno Iddewon o Antiochia ac Iconium, a hwy a berswadiasant y bobl; ac wedi llabyddio Paul, ai llusgasant ef allan or ddinas, gan dybied ei fod ef wedi marw.
14:19 And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and, having stoned Paul, drew him out of the city, supposing he had been dead.

14:20 Ac fel yr oedd y disgyblion yn sefyll oi amgylch, efe a gyfododd, ac a aeth ir ddinas: a thrannoeth efe a aeth allan, efe a Barnabas, i Derbe.
14:20 Howbeit, as the disciples stood round about him, he rose up, and came into the city: and the next day he departed with Barnabas to Derbe.

14:21 Ac wedi iddynt bregethur efengyl ir ddinas honno, ac ennill llawer o ddisgyblion, hwy a ddychwelasant i Lystra, ac Iconium, ac Antiochia,
14:21 And when they had preached the gospel to that city, and had taught many, they returned again to Lystra, and to Iconium, and Antioch,

14:22 Gan gadarnhau eneidiaur disgyblion, au cynghori i aros yn y ffydd, ac mai trwy lawer o orthrymderau y mae yn rhaid i ni fyned i deyrnas Dduw.
14:22 Confirming the souls of the disciples, and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God.

14:23 Ac wedi ordeinio iddynt henuriaid ym mhob eglwys, a gweddo gydag ymprydiau, hwy au gorchmynasant hwynt ir Arglwydd, yr hwn y credasent ynddo.
14:23 And when they had ordained them elders in every church, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord, on whom they believed.

14:24 Ac wedi iddynt dramwy trwy Pisidia, hwy a ddaethant i Pamffylia.
14:24 And after they had passed throughout Pisidia, they came to Pamphylia.

14:25 Ac wedi pregethur gair yn Perga, hwy a ddaethant i waered i Attalia:
14:25 And when they had preached the word in Perga, they went down into Attalia:

14:26 Ac oddi yno a fordwyasant i Antiochia, or lle yr oeddynt wedi eu gorchymyn i ras Duw ir gorchwyl a gyflawnasant.
14:26 And thence sailed to Antioch, from whence they had been recommended to the grace of God for the work which they fulfilled.

14:27 Ac wedi iddynt ddyfod, a chynnull yr eglwys ynghyd, adrodd a wnaethant faint o bethau a wnaethai Duw gyda hwy, ac iddo ef agoryd ir Cenhedloedd ddrws y ffydd.
14:27 And when they were come, and had gathered the church together, they rehearsed all that God had done with them, and how he had opened the door of faith unto the Gentiles.

14:28 Ac yno yr arosasant hwy dros hir o amser gydar disgyblion.
14:28 And there they abode long time with the disciples.


PENNOD 15

15:1
A rhai wedi dyfod i waered o Jwdea, a ddysgasant y brodyr, gan ddywedyd, Onid enwaedir chwi yn l defod Moses, ni ellwch fod yn gadwedig.
15:1 And certain men which came down from Judaea taught the brethren, and said, Except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved.

15:2 A phan ydoedd ymryson dadlau nid bychan gan Paul a Barnabas yn eu herbyn, hwy a ordeiniasant fyned o Paul a Barnabas, a rhai eraill ohonynt, i fyny i Jerwsalem, at yr apostohon ar henuriaid, ynghylch y cwestiwn yma.
15:2 When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas, and certain other of them, should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question.

15:3 Ac wedi eu hebrwng gan yr eglwys, hwy a dramwyasant trwy Phenice a Samaria, gan fynegi troad y Cenhedloedd: a hwy a barasant lawenydd mawr ir brodyr oll.
15:3 And being brought on their way by the church, they passed through Phenice and Samaria, declaring the conversion of the Gentiles: and they caused great joy unto all the brethren.

15:4 Ac wedi eu dyfod hwy i Jerwsalem hwy a dderbyniwyd gan yr eglwys, a chan yr apostolion, a chan yr henuriaid; a hwy a fynegasant yr holl bethau a wnaethai Duw gyda hwynt.
15:4 And when they were come to Jerusalem, they were received of the church, and of the apostles and elders, and they declared all things that God had done with them.

15:5 Eithr cyfododd rhai o sect y Phariseaid y rhai oedd yn credu, gan ddywedyd, Mai rhaid iddynt eu henwaedu, a gorchymyn cadw deddf Moses.
15:5 But there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed, saying, That it was needful to circumcise them, and to command them to keep the law of Moses.

15:6 Ar apostolion ar henuriaid a ddaethant ynghyd i edrych am y mater yma.
15:6 And the apostles and elders came together for to consider of this matter.

15:7 Ac wedi bod ymddadlau mawr, cyfododd Pedr, ac a ddywedodd wrthynt, Ha wŷr frodyr, chwi a wyddoch ddarfod i Dduw er ys talm o amser yn ein plith ni fy ethol i, i gael or Cenhedloedd trwy fy ngenau i glywed gair yr efengyl, a chredu,
15:7 And when there had been much disputing, Peter rose up, and said unto them, Men and brethren, ye know how that a good while ago God made choice among us, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel, and believe.

15:8 A Duw, adnabyddwr calonnau, a ddug dystiolaeth iddynt, gan roddi iddynt yr Ysbryd Gln, megis ag i ninnau:
15:8 And God, which knoweth the hearts, bare them witness, giving them the Holy Ghost, even as he did unto us;

15:9 Ac ni wnaeth efe ddim gwahaniaeth rhyngom ni a hwynt, gan buro eu calonnau hwy trwy ffydd.
15:9 And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith.

15:10 Yn awr gan hynny paham yr ydych chwi yn temtio Duw, i ddodi iau ar warraur disgyblion, yr hon ni allai, ein tadau ni na ninnau ei dwyn?
15:10 Now therefore why tempt ye God, to put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear?

15:11 Eithr trwy ras yr Arglwydd Iesu Grist, yr ydym ni yn credu ein bod yn gadwedig, yr un modd hwythau .
15:11 But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ we shall be saved, even as they.

15:12 Ar holl liaws a ddistawodd, ac a wrandawodd ar Barnabas a Phaul, yn mynegi pa arwyddion a rhyfeddodau eu maint a wnaethai Duw ymhlith y Cenhedloedd trwyddynt hwy.
15:12 Then all the multitude kept silence, and gave audience to Barnabas and Paul, declaring what miracles and wonders God had wrought among the Gentiles by them.

15:13 Ac wedi iddynt ddistewi, atebodd Iago, gan ddywedyd. Ha wŷr frodyr, gwrandewch arnaf fi.
15:13 And after they had held their peace, James answered, saying, Men and brethren, hearken unto me:

15:14 Simeon a fynegodd pa wedd yr ymwelodd Duw ar y cyntaf, i gymryd o r Cenhedloedd bobl iw enw.
15:14 Simeon hath declared how God at the first did visit the Gentiles, to take out of them a people for his name.

15:15 Ac hyn y cytuna geiriaur proffwydi; megis y mae yn ysgrifenedig,
15:15 And to this agree the words of the prophets; as it is written,

15:16 Ar l hyn y dychwelaf, ac yr adeiladaf drachefn dabernacl Dafydd, yr hwn sydd wedi syrthio, ai fylchau ef a adeiladaf drachefn, ac ai cyfodaf eilchwyl:
15:16 After this I will return, and will build again the tabernacle of David, which is fallen down; and I will build again the ruins thereof, and I will set it up:

15:17 Fel y byddo i hyn a weddiller o ddynion geisior Arglwydd, ac ir holl Genhedloedd, y rhai y gelwir fy enw i amynt, medd yr Arglwydd, yr hwn sydd yn gwneuthur yr holl bethau hyn
15:17 That the residue of men might seek after the Lord, and all the Gentiles, upon whom my name is called, saith the Lord, who doeth all these things.

15:18 Hysbys i Dduw yw ei weithredoedd oll erioed.
15:18 Known unto God are all his works from the beginning of the world.

15:19 Oherwydd paham fy marn i yw, na flinom y rhai or Cenhedloedd a droesant at Dduw:
15:19 Wherefore my sentence is, that we trouble not them, which from among the Gentiles are turned to God:

15:20 Eithr ysgrifennu ohonom ni atynt, ar ymgadw ohonynt oddi wrth halogrwydd delwau, a godineb, ac oddi wrth y peth a dagwyd, ac oddi wrth waed.
15:20 But that we write unto them, that they abstain from pollutions of idols, and from fornication, and from things strangled, and from blood.

15:21 Canys y mae i Moses ym mhob dinas, er yr hen amseroedd, rai ai pregethant ef, gan fod yn ei ddarllen yn y synagogau bob Saboth.
15:21 For Moses of old time hath in every city them that preach him, being read in the synagogues every sabbath day.

15:22 Yna y gwelwyd yn dda gan yr apostolion ar henuriaid, ynghyd ar holl eglwys, anfon gwŷr etholedig ohonynt eu hunain, i Antiocbia, gyda Phaul a Barnabas; sef Jwdas a gyfenwir Barsabas, a Silas, gwŷr rhagorol ymhlith y brodyr:
15:22 Then pleased it the apostles and elders, with the whole church, to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas; namely, Judas surnamed Barsabas, and Silas, chief men among the brethren:

15:23 A hwy a ysgrifenasant gyda hwynt fel hyn; Yr apostolion, ar henuriaid, ar brodyr, at y brodyr y rhai sydd or Cenhedloedd yn Antiochia, a Syria, a Cilicia, yn anfon annerch:
15:23 And they wrote letters by them after this manner; The apostles and elders and brethren send greeting unto the brethren which are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia:

15:24 Yn gymaint chlywed ohonom ni, i rai a aethant allan oddi wrthym ni eich trallodi chwi geiriau, gan ddymchwelyd eich eneidiau chwi, a dywedyd fod yn rhaid enwaedu arnoch, a chadwr ddeddf; ir rhai ni roesem ni gyfryw orchymyn:
15:24 Forasmuch as we have heard, that certain which went out from us have troubled you with words, subverting your souls, saying, Ye must be circumcised, and keep the law: to whom we gave no such commandment:

15:25 Ni a welsom yn dda, wedi i ni ymgynnull yn gytun, anfon gwŷr etholedig atoch, gydan hanwylyd Barnabas a Phaul;
15:25 It seemed good unto us, being assembled with one accord, to send chosen men unto you with our beloved Barnabas and Paul,

15:26 Gwŷr a roesant eu heneidiau dros enw ein Harglwydd ni Iesu Grist.
15:26 Men that have hazarded their lives for the name of our Lord Jesus Christ.

15:27 Ni a anfonasom gan hynny Jwdas a Silas; a hwythau ar air a fynegant i chwi yr un pethau.
15:27 We have sent therefore Judas and Silas, who shall also tell you the same things by mouth.

15:28 Canys gwelwyd yn dda gan yr Ysbryd Gln, a chennym ninnau, na ddodid arnoch faich ychwaneg nar pethau angenrheidiol hyn;
15:28 For it seemed good to the Holy Ghost, and to us, to lay upon you no greater burden than these necessary things;

15:29 Bod i chwi ymgadw oddi wrth yr hyn a aberthwyd i eilunod, a gwaed, ac oddi wrth y peth a dagwyd, ac oddi wrth odineb: oddi wrth yr hyn bethau os ymgedwch, da y gwnewch. Byddwch iach.
15:29 That ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication: from which if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well.

15:30 Felly wedi eu gollwng hwynt ymaith, hwy a ddaethant i Antiochia: ac wedi cynnull y lliaws ynghyd, hwy a roesant y llythyr.
15:30 So when they were dismissed, they came to Antioch: and when they had gathered the multitude together, they delivered the epistle:

15:31 Ac wedi iddynt ei ddarllen, llawenychu a wnaethant am y diddanwch.
15:31 Which when they had read, they rejoiced for the consolation.

15:32 Jwdas hefyd a Silas, a hwythau yn broffwydi, trwy lawer o ymadrodd a ddiddanasant y brodyr, ac au cadarnhasant.
15:32 And Judas and Silas, being prophets also themselves, exhorted the brethren with many words, and confirmed them.

15:33 Ac wedi iddynt aros yno dros amser, hwy a ollyngwyd ymaith mewn heddwch, gan y brodyr, at yr apostolion.
15:33 And after they had tarried there a space, they were let go in peace from the brethren unto the apostles.

15:34 Eithr gwelodd Silas yn dda aros yno.
15:34 Notwithstanding it pleased Silas to abide there still.

15:35 A Phaul a Barnabas a arosasant yn Antiochia, gan ddysgu ac efengylu gair yr Arglwydd, gyda llawer eraill hefyd.
15:35 Paul also and Barnabas continued in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord, with many others also.

15:36 Ac wedi rhai dyddiau, dywedodd Paul wrth Barnabas, Dychwelwn, ac ymwelwn n brodyr ym mhob dinas y pregethasom air yr Arglwydd ynddynt, i weled pa fodd y maent hwy.
15:36 And some days after Paul said unto Barnabas, Let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord, and see how they do.

15:37 A Barnabas a gynghorodd gymryd gyda hwynt loan, yr hwn a gyfenwid Marc.
15:37 And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark.

15:38 Ond ni welai Paul yn addas gymryd hwnnw gyda hwynt, yr hwn a dynasai oddi wrthynt o Pamffylia, ac nid aethai gyda hwynt ir gwaith.
15:38 But Paul thought not good to take him with them, who departed from them from Pamphylia, and went not with them to the work.

15:39 A bu gymaint cynnwrf rhyngddynt, fel yr ymadawsant oddi wrth ei gilydd; ac y cymerth Barnabas Marc gydag ef, ac y mordwyodd i Cyprus:
15:39 And the contention was so sharp between them, that they departed asunder one from the other: and so Barnabas took Mark, and sailed unto Cyprus;

15:40 Eithr Paul a ddewisodd Silas, ac a aeth ymaith, wedi ei orchymyn i ras Duw gan y brodyr.
15:40 And Paul chose Silas, and departed, being recommended by the brethren unto the grace of God.

15:41 Ac efe a dramwyodd trwy Syria a Cilicia, gan gadarnhaur eglwysi.

15:41 And he went through Syria and Cilicia, confirming the churches.

PENNOD 16

16:1
Yna y daeth efe i Derbe ac i Lystra. Ac wele, yr oedd yno ryw ddisgybl, ai enw Timotheus, mab i ryw wraig yr hon oedd Iddewes, ac yn credu; ai dad oedd Roegwr:
16:1 Then came he to Derbe and Lystra: and, behold, a certain disciple was there, named Timotheus, the son of a certain woman, which was a Jewess, and believed; but his father was a Greek:

16:2 Yr hwn oedd yn cael gair da gan y brodyr oedd yn Lystra, ac yn Iconium.
16:2 Which was well reported of by the brethren that were at Lystra and Iconium.

16:3 Paul a fynnai i hwn fyned allan gydag ef; ac efe ai cymerth ac ai henwaedodd ef, o achos yr Iddewon oedd yn y lleoedd hynny: canys hwy a wyddent bawb mai Groegwr oedd ei dad ef.
16:3 Him would Paul have to go forth with him; and took and circumcised him because of the Jews which were in those quarters: for they knew all that his father was a Greek.

16:4 Ac fel yr oeddynt yn ymdaith trwyr dinasoedd, hwy a roesant arnynt gadwr gorchmynion a ordeiniesid gan yr apostolion ar henuriaid y rhai oedd yn Jerwsalem.
16:4 And as they went through the cities, they delivered them the decrees for to keep, that were ordained of the apostles and elders which were at Jerusalem.

16:5 Ac felly yr eglwysi a gadarnhawyd yn y ffydd, ac a gynyddasant mewn rhifedi beunydd.
16:5 And so were the churches established in the faith, and increased in number daily.

16:6 Ac wedi iddynt dramwy trwy Phrygia, a gwlad Galatia, a gwarafun iddynt gan yr Ysbryd Gln bregethur gair yn Asia;
16:6 Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia,

16:7 Pan ddaethant i Mysia, hwy a geisiasant fyned i Hithynia: ac ni oddefodd Ysbryd yr Iesu iddynt.
16:7 After they were come to Mysia, they assayed to go into Bithynia: but the Spirit suffered them not.

16:8 Ac wedi myned heibio i Mysia, hwy a aethant i waered i Droas.
16:8 And they passing by Mysia came down to Troas.

16:9 A gweledigaeth a ymddangosodd i Paul liw nos: Rhyw ŵr o Facedonia a safai, ac a ddeisyfai arno, ac a ddywediai, Tyred drosodd i Facedonia, a chymorth ni.
16:9 And a vision appeared to Paul in the night; There stood a man of Macedonia, and prayed him, saying, Come over into Macedonia, and help us.

16:10 A phan welodd efe y weledigaeth, yn ebrwydd ni a geisiasom fyned i Facedonia; gan gwbl gredu alw or Arglwydd nyni i efengylu iddynt hwy.
16:10 And after he had seen the vision, immediately we endeavoured to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them.

16:11 Am hynny, wedi myned ymaith o Droas, ni a gyrchasom yn union i Samothracia, a thrannoeth i Neapolis;
16:11 Therefore loosing from Troas, we came with a straight course to Samothracia, and the next day to Neapolis;

16:12 Ac oddi yno i Philipi, yr hon sydd brifddinas o barth o Facedonia, dinas rydd: ac ni a fuom yn aros yn y ddinas honno ddyddiau rai.
16:12 And from thence to Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia, and a colony: and we were in that city abiding certain days.

16:13 Ac ar y dydd Saboth ni a aethom allan or ddinas i lan afon, lle y byddid arferol o weddo; ac ni a eisteddasom, ac a lefarasom wrth y gwragedd a ddaethant ynghyd.
16:13 And on the sabbath we went out of the city by a river side, where prayer was wont to be made; and we sat down, and spake unto the women which resorted thither.

16:14 A rhyw wraig ai henw Lydia, un yn gwerthu porffor, o ddinas y Thyatiriaid, yr hon oedd yn addoli Duw, a wrandawodd; yr hon yr agorodd yr Arglwydd ei chalon, i ddal ar y pethau a leferid gan Paul.
16:14 And a certain woman named Lydia, a seller of purple, of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us: whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul.

16:15 Ac wedi ei bedyddio hi ai theulu, hi a ddymunodd arnom, gan ddywedyd, Os barnasoch fy mod in ffyddlon ir Arglwydd, deuwch i rnewn im tŷ, ac arhoswch yno. A hi an cymhellodd ni.
16:15 And when she was baptized, and her household, she besought us, saying, If ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house, and abide there. And she constrained us.

16:16 A digwyddodd, a nin myned i weddo, i ryw lances, yr hon oedd ganddi ysbryd dewiniaeth, gyfarfod ni; yr hon oedd yn peri llawer o elw iw meistriaid wrth ddywedyd dewiniaeth.
16:16 And it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying:

16:17 Hon a ddilynodd Paul a ninnau, ac a lefodd, gan ddywedyd, Y dynion hyn ydynt weision y Duw goruchaf, y rhai sydd yn mynegi i chwi ffordd iachawdwriaeth.
16:17 The same followed Paul and us, and cried, saying, These men are the servants of the most high God, which show unto us the way of salvation.

16:18 A hyn a wnaeth hi dros ddyddiau lawer. Eithr Paul yn flin ganddo, a drodd, ac a ddywedodd wrth yr ysbryd, Yr ydwyf yn gorchymyn i ti, yn enw Iesu Grist, fyned allan ohoni. Ac efe a aeth allan yr awr honno.
16:18 And this did she many days. But Paul, being grieved, turned and said to the spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same hour.

16:19 A phan welodd ei meistriaid hi fyned gobaith eu helw hwynt ymaith, hwy a ddaliasant Paul a Silas, ac au llusgasant hwy ir farchnadfa, at y llywodraethwyr;
16:19 And when her masters saw that the hope of their gains was gone, they caught Paul and Silas, and drew them into the marketplace unto the rulers,

16:20 Ac au dygasant hwy at y swyddogion, ac a ddywedasant, Y maer dynion hyn, y rhai ydynt Iddewon, yn llwyr gythryblio ein dinas ni,
16:20 And brought them to the magistrates, saying, These men, being Jews, do exceedingly trouble our city,

16:21 Ac yn dysgu defodau, y rhai nid ydyw rydd i ni eu derbyn nau gwneuthur, y rhai ydym Rufeinwyr.
16:21 And teach customs, which are not lawful for us to receive, neither to observe, being Romans.

16:22 Ar dyrfa a safodd i fyny ynghyd yn eu herbyn hwy; ar swyddogion, gan rwygo eu dillad, a orchmynasant eu curo hwy gwiail.
16:22 And the multitude rose up together against them: and the magistrates rent off their clothes, and commanded to beat them.

16:23 Ac wedi rhoddi gwialenodiau lawer iddynt, hwy au taflasant i garchar, gan orchymyn i geidwad y carchar eu cadw hwy yn ddiogel;
16:23 And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailor to keep them safely:

16:24 Yr hwn, wedi derbyn y cyfryw orchymyn, au bwriodd hwy ir carchar nesaf i mewn, ac a wnaeth eu traed hwy yn sicr yn y cyffion.
16:24 Who, having received such a charge, thrust them into the inner prison, and made their feet fast in the stocks.

16:25 Ac ar hanner nos Paul a Silas oedd yn gweddo, ac yn canu mawl i Dduw: ar carcharorion au clywsant hwy.
16:25 And at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God: and the prisoners heard them.

16:26 Ac yn ddisymwth y bu daeargryn mawr, hyd oni siglwyd seiliaur carchar: ac yn ebrwydd yr holl ddrysau a agorwyd, a rhwymau pawb a aethant yn rhyddion.
16:26 And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken: and immediately all the doors were opened, and every one's bands were loosed.

16:27 A phan ddeffrodd ceidwad y carchar, a chanfod drysaur carchar yn agored, efe a dynnodd ei gleddyf, ac a amcanodd ei ladd ei hun; gan dybied ffoi or carcharorion ymaith.
16:27 And the keeper of the prison awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword, and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled.

16:28 Eithr Paul a lefodd llef uchel, gan ddywedyd, Na wna i ti dy hun ddim niwed; canys yr ydym ni yma oll.
16:28 But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm: for we are all here.

16:29 Ac wedi galw am olau, efe a ruthrodd i mewn, ac yn ddychrynedig efe a syrthiodd i lawr gerbron Paul a Silas,
16:29 Then he called for a light, and sprang in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas,

16:30 Ac au dug hwynt allan, ac a ddywedodd, O feistriaid, beth sydd raid i mi ri wneuthur, fel y byddwyf gadwedig?
16:30 And brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved?

16:31 A hwy a ddywedasant, Cred yn yr Arglwydd Iesu Grist, a chadwedig fyddi, ti ath deulu.
16:31 And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.

16:32 A hwy a draethasant iddo air yr Arglwydd, ac i bawb oedd yn ei dŷ ef.
16:32 And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house.

16:33 Ac efe au cymerth hwy yr awr honno or nos, ac a olchodd eu briwiau: ac efe a fedyddiwyd, ar eiddo oll, yn y man.
16:33 And he took them the same hour of the night, and washed their stripes; and was baptized, he and all his, straightway.

16:34 Ac wedi iddo eu dwyn hwynt iw dŷ, efe a osododd fwyd ger eu bron hwy, ac a fu lawen, gan gredu i Dduw, efe ai holl deulu.
16:34 And when he had brought them into his house, he set meat before them, and rejoiced, believing in God with all his house.

16:35 A phan aeth hi yn ddydd, y swyddogion a anfonasant y ceisiaid, gan ddywedyd, Gollwng ymaith y dynion hynny.
16:35 And when it was day, the magistrates sent the serjeants, saying, Let those men go.

16:36 A cheidwad y carchar a fynegodd y geiriau hyn wrth Paul, Y swyddogion a anfonasant ich gollwng chwi ymaith: yn awr gan hynny cerddwch ymaith; ewch mewn heddwch.
16:36 And the keeper of the prison told this saying to Paul, The magistrates have sent to let you go: now therefore depart, and go in peace.

16:37 Eithr Paul a ddywedodd wrthynt, Wedi iddynt ein curo yn gyhoedd heb ein barnu, a ninnaun Rhufeinwyr, hwy an bwriasant ni i garchar; ac yn awr a ydynt hwy yn ein bwrw ni allan yn ddirgel? nid felly; ond deuant hwy eu hunain, a dygant ni allan.
16:37 But Paul said unto them, They have beaten us openly uncondemned, being Romans, and have cast us into prison; and now do they thrust us out privily? nay verily; but let them come themselves and fetch us out.

16:38 Ar ceisiaid a fynegasant y geiriau hyn ir swyddogion: a hwy a ofnasant, pan glywsant mai Rhufeiniaid oeddynt.
16:38 And the serjeants told these words unto the magistrates: and they feared, when they heard that they were Romans.

16:39 A hwy a ddaethant ac a atolygasant amynt, ac au dygasant allan, ac a ddeisyfasant arnynt fyned allan or ddinas.
16:39 And they came and besought them, and brought them out, and desired them to depart out of the city.

16:40 Ac wedi myned allan or carchar, hwy a aethant i mewn at Lydia: ac wedi gweled y brodyr, hwy au cysurasant, ac a ymadawsant.

16:40 And they went out of the prison, and entered into the house of Lydia: and when they had seen the brethren, they comforted them, and departed.

PENNOD 17

17:1
.Gwedi iddynt dramwy trwy Amffipolis ac Apolonia, hwy a ddaethant i Thesalonica, lle yr oedd synagog ir Iddewon.
17:1 Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews:

17:2 A Phaul, yn l ei arfer, a aeth i mewn atynt, a thros dri Saboth a ymresyiaodd hwynt allan or ysgrythurau,
17:2 And Paul, as his manner was, went in unto them, and three sabbath days reasoned with them out of the scriptures,

17:3 Gan egluro a dodi ger eu bronnau, mai rhaid oedd i Grist ddioddef, a chyfodi oddi wrth y meirw; ac mai hwn ywr Crist Iesu, yr hwn yr wyf fi yn ei bregethu i chwi.
17:3 Opening and alleging, that Christ must needs have suffered, and risen again from the dead; and that this Jesus, whom I preach unto you, is Christ.

17:4 A rhai ohonynt a gredasant, ac a ymwasgasant Phaul a Silas, ac or Groegwyr crefyddol liaws mawr, ac or gwragedd pennaf nid ychydig.
17:4 And some of them believed, and consorted with Paul and Silas; and of the devout Greeks a great multitude, and of the chief women not a few.

17:5 Eithr yr Iddewon y rhai oedd heb gredu, gan genfigennu, a gymerasant atynt ryw ddynion drwg o grwydriaid; ac wedi casglu tyrfa, hwy a wnaethant gyffro yn y ddinas, ac a osodasant ar dŷ Jason, ac a geisiasant eu dwyn hwynt allan at y bobl.
17:5 But the Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain lewd fellows of the baser sort, and gathered a company, and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out to the people.

17:6 A phan na chawsant hwynt, hwy a lusgasant Jason, a rhai or brodyr, at benaethiaid y ddinas, gan lefain, Y rhai sydd yn aflonyddur byd, y rhai hynny a ddaethant yma hefyd;
17:6 And when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying, These that have turned the world upside down are come hither also;

17:7 Y rhai a dderbyniodd Jason: ac y maer rhai hyn oll yn gwneuthur yn erbyn ordeiniadau Cesar, gan ddywedyd fod brenin arall, sef Iesu.
17:7 Whom Jason hath received: and these all do contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, one Jesus.

17:8 A hwy a gyffroesant y dyrfa, a llywodraethwyr y ddinas hefyd, wrth glywed y pethau hyn.
17:8 And they troubled the people and the rulers of the city, when they heard these things.

17:9 Ac wedi iddynt gael sicrwydd gan Jason ar lleill, hwy au gollyngasant hwynt ymaith.
17:9 And when they had taken security of Jason, and of the other, they let them go.

17:10 Ar brodyr yn ebrwydd o hyd nos a anfonasant Paul a Silas i Berea: y rhai wedi eu dyfod yno, a aethant i synagog yr Iddewon.
17:10 And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea: who coming thither went into the synagogue of the Jews.

17:11 Y rhai hyn oedd foneddigeiddiach nar rhai oedd yn Thesalonica, y rhai a dderbyniasant y gair gyda phob parodrwydd meddwl, gan chwilio beunydd yr ysgrythurau, a oedd y pethau hyn felly.
17:11 These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so.

17:12 Felly llawer ohonynt a gredasant, ac or Groegesau parchedig, ac o wŷr, nid ychydig.
17:12 Therefore many of them believed; also of honourable women which were Greeks, and of men, not a few.

17:13 A phan wybur Iddewon o Thesalonica fod gair Duw yn ei bregethu gan Paul yn Berea hefyd, hwy a ddaethant yno hefyd, gan gyffroir dyrfa.
17:13 But when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was preached of Paul at Berea, they came thither also, and stirred up the people.

17:14 Ac yna yn ebrwydd y brodyr a anfonasant Paul ymaith, i fyned megis ir mr: ond Silas a Thimotheus a arosasant yno.
17:14 And then immediately the brethren sent away Paul to go as it were to the sea: but Silas and Timotheus abode there still.

17:15 A chyfarwyddwyr Paul ai dygasant ef hyd Athen; ac wedi derbyn gorchymyn at Silas a Thimotheus, ar iddynt ddyfod ato ar ffrwst, hwy a aethant ymaith.
17:15 And they that conducted Paul brought him unto Athens: and receiving a commandment unto Silas and Timotheus for to come to him with all speed, they departed.

17:16 A thra ydoedd Paul yn aros amdanynt yn Athen, ei ysbryd a gynhyrfwyd ynddo, wrth weled y ddinas wedi ymroi i eilunod.
17:16 Now while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him, when he saw the city wholly given to idolatry.

17:17 Oherwydd hynny yr ymresymodd efe yn y synagog r Iddewon, ac ar rhai crefyddol, ac yn y farchnad beunydd r rhai a gyfarfyddent ag ef.
17:17 Therefore disputed he in the synagogue with the Jews, and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him.

17:18 A rhai or philosophyddion or Epicuriaid, ac or Stoiciaid, a ymddadleuasant ag ef; a rhai a ddywedasant, Beth a fynnair siaradwr hwn ei ddywedyd? a rhai, Tebyg yw ei fod ef yn mynegi duwiau dieithr: am ei fod yn pregethur Iesu, ar atgyfodiad, iddynt.
17:18 Then certain philosophers of the Epicureans, and of the Stoicks, encountered him. And some said, What will this babbler say? other some, He seemeth to be a setter forth of strange gods: because he preached unto them Jesus, and the resurrection.

17:19 A hwy ai daliasant ef, ac ai dygasant i Areopagus, gan ddywedyd, A allwn ni gael gwybod beth ywr ddysg newydd hon, a draethir gennyt?
17:19 And they took him, and brought him unto Areopagus, saying, May we know what this new doctrine, whereof thou speakest, is?

17:20 Oblegid yr wyt ti yn dwyn rhyw bethau dieithr in clustiau ni: am hynny ni a fynnem wybod beth a allair pethau hyn fod.
17:20 For thou bringest certain strange things to our ears: we would know therefore what these things mean.

17:21 (Ar holl Atheniaid, ar dieithriaid y rhai oedd yn ymdeithio yno, nid oeddynt yn cymryd hamdden i ddim arall, ond i ddywedyd neu i glywed rhyw newydd.)
17:21 (For all the Athenians and strangers which were there spent their time in nothing else, but either to tell, or to hear some new thing.)

17:22 Yna y safodd Paul yng nghanol Areopagus, ac a ddywedodd, Ha wŷr Atheniaid, mi ach gwelaf chwi ym mhob peth yn dra choelgrefyddol:
17:22 Then Paul stood in the midst of Mars' hill, and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious.

17:23 Canys wrth ddyfod heibio, ac edrych ar eich defosiynau, mi a gefais allor yn yr hon yr ysgrifenasid, IR DUW NID ADWAENIR. Yr hwn gan hynny yr ydych chwi heb ei adnabod yn ei addoli, hwnnw yr wyf fi yn ei fynegi i chwi.
17:23 For as I passed by, and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, TO THE UNKNOWN GOD. Whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you.

17:24 Y Duw a wnaeth y byd, a phob peth sydd ynddo, gan ei fod yn Arglwydd nef a daear, nid yw yn trigo mewn temlau o waith dwylo:
17:24 God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands;

17:25 Ac nid a dwylo dynion y gwasanaethir ef, fel pe bai arno eisiau dim; gan ei fod ef yn rhoddi i bawb fywyd, ac anadl, a phob peth oll.
17:25 Neither is worshipped with men's hands, as though he needed any thing, seeing he giveth to all life, and breath, and all things;

17:26 Ac efe a wnaeth o un gwaed bob cenedl o ddynion, i breswylio ar holl wyneb y ddaear, ac a bennodd yr amseroedd rhagosodedig, a therfynau eu preswylfod hwynt;
17:26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;

17:27 Fel y ceisient yr Arglwydd, os gallent ymbalfalu amdano ef, ai gael, er nad yw efe yn ddiau nepell oddi wrth bob un ohonom:
17:27 That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us:

17:28 Oblegid ynddo ef yr ydym ni yn byw, yn symud, ac yn bod; megis y dywedodd rhai och potau chwi eich hunain, Canys ei hiliogaeth ef hefyd ydym ni.
17:28 For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring.

17:29 Gan ein bod ni gan hynny yn hiliogaeth Duw, ni ddylem ni dybied fod y Duwdod yn debyg i aur, neu arian, neu faen, o gerfiad celfyddyd a dychymyg dyn.
17:29 Forasmuch then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device.

17:30 A Duw, wedi esgeuluso amseroedd yr anwybodaeth hon, sydd yr awron yn gorchymyn i bob dyn ym mhob man edifarhau:
17:30 And the times of this ignorance God winked at; but now commandeth all men every where to repent:

17:31 Oherwydd iddo osod diwrnod yn yr hwn y barna efe y byd mewn cyfiawnder, trwy y gŵr a ordeiniodd efe; gan roddi ffydd i bawb, oherwydd darfod iddo ei gyfodi ef oddi wrth y meirw.
17:31 Because he hath appointed a day, in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained; whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead.

17:32 A phan glywsant sn am atgyfodiad y meirw, rhai a watwarasant; a rhai a ddywedasant, Ni ath wrandawn drachefn am y peth hwn.
17:32 And when they heard of the resurrection of the dead, some mocked: and others said, We will hear thee again of this matter.

17:33 Ac felly Paul a aeth allan ou plith hwynt.
17:33 So Paul departed from among them.

17:34 Eithr rhai gwŷr a lynasant wrtho, ac a gredasant: ymhlith y rhai yr oedd Dionysius yr Areopagiad, a gwraig ai henw Damaris, ac eraill gyda hwynt.

17:34 Howbeit certain men clave unto him, and believed: among the which was Dionysius the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them.

PENNOD 18
18:1
Ar l y pethau hyn, Paul a ymadawodd ag Athen, ac a ddaeth i Gorinth.
18:1 After these things Paul departed from Athens, and came to Corinth;

18:2 Ac wedi iddo gael rhyw Iddew ai enw Acwila, un o Pontus o genedl, wedi dyfod yn hwyr or Ital, ai wraig Priscila, (am orchymyn o Claudius ir Iddewon oll fyned allan o Rufain,) efe a ddaeth atynt.
18:2 And found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy, with his wife Priscilla; (because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome:) and came unto them.

18:3 Ac, oherwydd ei fod or un gelfyddyd, efe a arhoes gyda hwynt, ac a weithiodd; (canys gwneuthurwyr pebyll oeddynt wrth eu celfyddyd.)
18:3 And because he was of the same craft, he abode with them, and wrought: for by their occupation they were tentmakers.

18:4 Ac efe a ymresymodd yn y synagog bob Saboth, ac a gynghorodd yr Iddewon, ar Groegiaid.
18:4 And he reasoned in the synagogue every sabbath, and persuaded the Jews and the Greeks.

18:5 A phan ddaeth Silas a Thimotheus o Facedonia, bu gyfyng ar Paul yn yr ysbryd, ac efe a dystiolaethodd ir Iddewon, mai Iesu oedd Crist.
18:5 And when Silas and Timotheus were come from Macedonia, Paul was pressed in the spirit, and testified to the Jews that Jesus was Christ.

18:6 A hwythau gwedi ymosod yn ei erbyn, a chablu, efe a ysgydwodd ei ddillad, ac a ddywedodd wrthynt, Bydded eich gwaed chwi ar eich pennau eich hunain; gln ydwyf fi: o hyn allan mi a af at y Cenhedloedd.
18:6 And when they opposed themselves, and blasphemed, he shook his raiment, and said unto them, Your blood be upon your own heads; I am clean: from henceforth I will go unto the Gentiles.

18:7 Ac wedi myned oddi yno, efe a ddaeth i dŷ un ai enw Jwstus, un oedd yn addoli Duw, tŷ yr hwn oedd yn cyffwrdd r synagog.
18:7 And he departed thence, and entered into a certain man's house, named Justus, one that worshipped God, whose house joined hard to the synagogue.

18:8 A Chrispus yr archsynagogydd a gredodd yn yr Arglwydd, ai holl dŷ: a llawer or Corinthiaid, wrth wrando, a gredasant, ac a fedyddiwyd.
18:8 And Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his house; and many of the Corinthians hearing believed, and were baptized.

18:9 Ar Arglwydd a ddywedodd wrth Paul trwy weledigaeth liw nos, Nac ofna, eithr llefara, ac na thaw:
18:9 Then spake the Lord to Paul in the night by a vision, Be not afraid, but speak, and hold not thy peace:

18:10 Canys yr wyf fi gyda thi, ac ni esyd neb arnat, i wneuthur niwed i ti: oherwydd y mae i mi bobl lawer yn y ddinas hon.
18:10 For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee: for I have much people in this city.

18:11 Ac efe a arhoes yno flwyddyn a chwe mis, yn dysgu gair Duw yn eu plith hwynt.
18:11 And he continued there a year and six months, teaching the word of God among them.

18:12 A phan oedd Galio yn rhaglaw yn Achaia, cyfododd yr Iddewon yn unfryd yn erbyn Paul, ac ai dygasant ef ir frawdle,
18:12 And when Gallio was the deputy of Achaia, the Jews made insurrection with one accord against Paul, and brought him to the judgment seat,

18:13 Gan ddywedyd, Y mae hwn yn annog dynion i addoli Duw yn erbyn y ddeddf.
18:13 Saying, This fellow persuadeth men to worship God contrary to the law.

18:14 Ac fel yr oedd Paul yn amcanu agoryd ei enau, dywedodd Galio wrth yr Iddewon, Pe buasai gam, neu ddrwg weithred, O Iddewon, wrth reswm myfi a gyd-ddygaswn chwi:
18:14 And when Paul was now about to open his mouth, Gallio said unto the Jews, If it were a matter of wrong or wicked lewdness, O ye Jews, reason would that I should bear with you:

18:15 Eithr os y cwestiwn sydd am ymadrodd, ac enwau, ar ddeddf sydd yn eich plith chwi, edrychwch eich hunain; canys ni fyddaf fi farnwr am y pethau hyn.
18:15 But if it be a question of words and names, and of your law, look ye to it; for I will be no judge of such matters.

18:16 Ac efe au gyrrodd hwynt oddi wrth y frawdle.
18:16 And he drave them from the judgment seat.

18:17 Ar holl Roegwyr a gymerasant Sosthenes yr archsynagogydd, ac ai curasant o flaen y frawdle. Ac nid oedd Galio yn gofalu am ddim or pethau hynny.
18:17 Then all the Greeks took Sosthenes, the chief ruler of the synagogue, and beat him before the judgment seat. And Gallio cared for none of those things.

18:18 Eithr Paul, wedi aros eto ddyddiau lawer, a ganodd yn iach ir brodyr, ac a fordwyodd ymaith i Syria, a chydag ef Priscila ac Acwila; gwedi iddo gneifio ei ben yn Cenchrea: canys yr oedd arno adduned.
18:18 And Paul after this tarried there yet a good while, and then took his leave of the brethren, and sailed thence into Syria, and with him Priscilla and Aquila; having shorn his head in Cenchrea: for he had a vow.

18:19 Ac efe a ddaeth i Effesus, ac au gadawodd hwynt yno; eithr efe a aeth ir synagog, ac a ymresymodd r Iddewon.
18:19 And he came to Ephesus, and left them there: but he himself entered into the synagogue, and reasoned with the Jews.

18:20 A phan ddymunasant arno aros gyda hwynt dros amser hwy, ni chaniataodd efe:
18:20 When they desired him to tarry longer time with them, he consented not;

18:21 Eithr efe a ganodd yn iach iddynt, gan ddywedyd, Y maen anghenraid i mi gadwr ŵyl sydd yn dyfod yn Jerwsalem; ond os myn Duw, mi a ddeuaf yn fy l atoch chwi drachefn. Ac efe a aeth ymaith o Effesus.
18:21 But bade them farewell, saying, I must by all means keep this feast that cometh in Jerusalem: but I will return again unto you, if God will. And he sailed from Ephesus.

18:22 Ac wedi iddo ddyfod i waered i Cesarea, efe a aeth i fyny ac a gyfarchodd yr eglwys, ac a ddaeth i waered i Antiochia.
18:22 And when he had landed at Caesarea, and gone up, and saluted the church, he went down to Antioch.

18:23 Ac wedi iddo dreulio talm o amser efe a aeth ymaith, gan dramwy trwy wlad Galatia, a Phrygia, mewn trefn, a chadarnhau yr holl ddisgyblion.
18:23 And after he had spent some time there, he departed, and went over all the country of Galatia and Phrygia in order, strengthening all the disciples.

18:24 Eithr rhyw Iddew, ai enw Apolos, Alexandriad o genedl, gŵr ymadroddus, cadarn yn yr ysgrythurau, a ddaeth i Effesus.
18:24 And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man, and mighty in the scriptures, came to Ephesus.

18:25 Hwn oedd wedi dechrau dysgu iddo ffordd yr Arglwydd: ac efe yn wresog yn yr ysbryd, a lefarodd, ac a athrawiaethodd yn ddiwyd y pethau a berthynent ir Arglwydd, heb ddeall ond bedydd Ioan yn unig.
18:25 This man was instructed in the way of the Lord; and being fervent in the spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John.

18:26 A hwn a ddechreuodd lefaru yn hy yn y synagog: a phan glybu Acwila a Phriscila, hwy ai cymerasant ef atynt, ac a agorasant iddo ffordd Duw yn fanylach.
18:26 And he began to speak boldly in the synagogue: whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them, and expounded unto him the way of God more perfectly.

18:27 A phan oedd efe yn ewyllysio myned i Achaia, y brodyr, gan annog, a ysgrifenasant at y disgyblion iw dderbyn ef: yr hwn, wedi ei ddyfod, a gynorthwyodd lawer ar y rhai a gredasant trwy ras;
18:27 And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him: who, when he was come, helped them much which had believed through grace:

18:28 Canys efe a orchfygodd yr Iddewon yn egnol, ar gyhoedd, gan ddangos trwy ysgrythurau, mai Iesu yw Crist.

18:28 For he mightily convinced the Jews, and that publicly, showing by the scriptures that Jesus was Christ.

PENNOD 19

19:1
A digwyddodd, tra fu Apolos yng Nghorinth, wedi i Paul dramwy trwyr parthau uchaf, ddyfod ohono ef i Effesus: ac wedi iddo gael rhyw ddisgyblion,
19:1 And it came to pass, that, while Apollos was at Corinth, Paul having passed through the upper coasts came to Ephesus: and finding certain disciples,

19:2 Efe a ddywedodd wrthynt, A dderbyniasoch chwi yr Ysbryd Gln er pan gredasoch? A hwy a ddywedasant wrtho, Ni chawsom ni gymaint chlywed a oes Ysbryd Gln.
19:2 He said unto them, Have ye received the Holy Ghost since ye believed? And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost.

19:3 Ac efe a ddywedodd wrthynt, I ba beth gan hynny y bedyddiwyd chwi? Hwythau a ddywedasant, I fedydd loan.
19:3 And he said unto them, Unto what then were ye baptized? And they said, Unto John's baptism.

19:4 A dywedodd Paul, Ioan yn ddiau a fedyddiodd bedydd edifeirwch, gan ddywedyd wrth y bobl am gredu yn yr hwn oedd yn dyfod ar ei l ef, sef yng Nghrist Iesu.
19:4 Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people, that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus.

19:5 A phan glywsant hwy hyn, hwy a fedyddiwyd yn enw yr Arglwydd Iesu.
19:5 When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus.

19:6 Ac wedi i Paul ddodi ei ddwylo arnynt, yr Ysbryd Gln a ddaeth arnynt; a hwy a draethasant thafodau, ac a broffwydasant.
19:6 And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them; and they spake with tongues, and prophesied.

19:7 Ar gwŷr oll oeddynt ynghylch deuddeg.
19:7 And all the men were about twelve.

19:8 Ac efe a aeth i mewn ir synagog, ac a lefarodd yn hy dros dri mis, gan ymresyrou a chynghorir pethau a berthynent i deyrnas Dduw.
19:8 And he went into the synagogue, and spake boldly for the space of three months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God.

19:9 Eithr pan oedd rhai wedi caledu, ac heb gredu, gan ddywedyd yn ddrwg am y ffordd honno gerbron y lliaws, efe a dynnodd ymaith oddi wrthynt, ac a neilltuodd y disgyblion; gan ymresymu, beunydd yn ysgol un Tyrannus.
19:9 But when divers were hardened, and believed not, but spake evil of that way before the multitude, he departed from them, and separated the disciples, disputing daily in the school of one Tyrannus.

19:10 A hyn a fu dros ysbaid dwy flynedd, hyd oni ddarfu i bawb a oedd yn trigo yn Asia, yn Iddewon a Groegiaid, glywed gair yr Arglwydd Iesu.
19:10 And this continued by the space of two years; so that all they which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks.

19:11 A gwyrthiau rhagorol a wnaeth Duw trwy ddwylo Paul:
19:11 And God wrought special miracles by the hands of Paul:

19:12 Hyd oni ddygid at y cleifion, oddi wrth ei gorff ef, napgynau neu foledau, ar clefydau a ymadawai hwynt, ar ysbrydion drwg a aent allan ohonynt.
19:12 So that from his body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, and the diseases departed from them, and the evil spirits went out of them.

19:13 Yna rhai or Iddewon crwydraidd, y rhai oedd gonsurwyr, a gymerasant arnynt enwi uwchben y rhai oedd ag ysbrydion drwg ynddynt, enw yr Arglwydd Iesu, gan ddywedyd, Yr ydym ni yn eich tynghedu chwi trwy yr Iesu, yr hwn y mae Paul yn ei bregethu.
19:13 Then certain of the vagabond Jews, exorcists, took upon them to call over them which had evil spirits the name of the Lord Jesus, saying, We adjure you by Jesus whom Paul preacheth.

19:14 Ac yr oedd rhyw saith o feibion i Scefa, Iddew ac archoffeiriad, y rhai oedd yn gwneuthur hyn.
19:14 And there were seven sons of one Sceva, a Jew, and chief of the priests, which did so.

19:15 Ar ysbryd drwg a atebodd ac a ddywedodd, Yr Iesu yr wyf yn ei adnabod, a Phaul a adwaen; eithr pwy ydych chwi?
19:15 And the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know; but who are ye?

19:16 Ar dyn yr hwn yr oedd yr ysbryd drwg ynddo, a ruthrodd arnynt, ac au gorchfygodd, ac a fu drwm yn eu herbyn; hyd oni ffoesant hwy allan or tŷ hwnnw yn noethion ac yn archolledig.
19:16 And the man in whom the evil spirit was leaped on them, and overcame them, and prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded.

19:17 A hyn a fu hysbys gan yr holl Iddewon ar Groegiaid hefyd, y rhai oedd yn preswylio yn Effesus; ac ofn a syrthiodd arnynt oll, ac enw yr Arglwydd Iesu a fawrygwyd.

19:17 And this was known to all the Jews and Greeks also dwelling at Ephesus; and fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified.

19:18 A llawer or rhai a gredasent a ddaethant, ac a gyffesasant, ac a fynegasant eu gweithredoedd.
19:18 And many that believed came, and confessed, and showed their deeds.

19:19 Llawer hefyd or rhai a fuasai yn gwneuthur rhodreswaith, a ddygasant eu llyfrau ynghyd, ac au llosgasant yng ngŵydd pawb: a hwy a fwriasant eu gwerth hwy, ac ai cawsant yn ddengmil a deugain o ddarnau arian.
19:19 Many of them also which used curious arts brought their books together, and burned them before all men: and they counted the price of them, and found it fifty thousand pieces of silver.

19:20 Mor gadarn y cynyddodd gair yr Arglwydd, ac y cryfhaodd.
19:20 So mightily grew the word of God and prevailed.

19:21 A phan gyflawnwyd y pethau hyn, arfaethodd Paul yn yr ysbryd, gwedi iddo dramwy trwy Facedonia ac Achaia, fyned i Jerwsalem; gan ddywedyd, Gwedi imi fod yno, rhaid imi weled Rhufain hefyd.
19:21 After these things were ended, Paul purposed in the spirit, when he had passed through Macedonia and Achaia, to go to Jerusalem, saying, After I have been there, I must also see Rome.

19:22 Ac wedi anfon i Facedonia ddau or rhai oedd yn gweini iddo, sef Timotheus. ac Erastus, efe ei hun a arhosodd dros amser yn Asia.
19:22 So he sent into Macedonia two of them that ministered unto him, Timotheus and Erastus; but he himself stayed in Asia for a season.

19:23 A bu ar yr amser hwnnw drallod nid bychan ynghylch y ffordd honno.
19:23 And the same time there arose no small stir about that way.

19:24 Canys rhyw un ai enw Demetrius, gof arian, yn gwneuthur temlau arian i Diana, oedd yn peri elw nid bychan ir crefftwyr;
19:24 For a certain man named Demetrius, a silversmith, which made silver shrines for Diana, brought no small gain unto the craftsmen;

19:25 Y rhai a alwodd efe, ynghyd gweithwyr y cyfryw bethau hefyd, ac a ddywedodd. Ha wŷr, chwi a wyddoch mai oddi wrth yr elw hwn y mae ein golud ni;
19:25 Whom he called together with the workmen of like occupation, and said, Sirs, ye know that by this craft we have our wealth.

19:26 Chwi a welwch hefyd ac a glywch, nid yn unig yn Effesus, eithr agos dros Asia oll, ddarfod ir Paul yma berswadio a throi llawer o bobl ymaith, wrth ddywedyd nad ydyw dduwiau y rhai a wneir dwylo.
19:26 Moreover ye see and hear, that not alone at Ephesus, but almost throughout all Asia, this Paul hath persuaded and turned away much people, saying that they be no gods, which are made with hands:

19:27 Ac nid yw yn unig yn enbyd i ni, ddyfod y rhan hon i ddirmyg; eithr hefyd bod cyfrif teml y dduwies fawr Diana yn ddiddim, a bod hefyd ddistrywio ei mawrhydi hi, yr hon y mae Asia oll ar byd yn ei haddoli.
19:27 So that not only this our craft is in danger to be set at nought; but also that the temple of the great goddess Diana should be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worshippeth.

19:28 A phan glywsant, hwy a lanwyd o ddigofaint; ac a lefasant, gan ddywedyd, Mawr yw Dianar Effesiaid.
19:28 And when they heard these sayings, they were full of wrath, and cried out, saying, Great is Diana of the Ephesians.

19:29 A llunwyd yr holl ddinas o gythrwfl: a hwy a ruthrasant yn unfryd ir orsedd, gwedi cipio Gaius ac Aristarchus o Facedonia, cydymdeithion Paul.
19:29 And the whole city was filled with confusion: and having caught Gaius and Aristarchus, men of Macedonia, Paul's companions in travel, they rushed with one accord into the theatre.

19:30 A phan oedd Paul yn ewyllysio myned i mewn i blith y bobl, ni adawodd y disgyblion iddo.
19:30 And when Paul would have entered in unto the people, the disciples suffered him not.

19:31 Rhai hefyd o benaethiaid Asia, y rhai oedd gyfeillion iddo, a yrasant ato, i ddeisyf arno, nad ymroddai efe i fyned ir orsedd.
19:31 And certain of the chief of Asia, which were his friends, sent unto him, desiring him that he would not adventure himself into the theatre.

19:32 A rhai a lefasant un peth, ac eraill beth arall: canys y gynulleidfa oedd yn gymysg; ar rhan fwyaf ni wyddent oherwydd pa beth y daethent ynghyd.
19:32 Some therefore cried one thing, and some another: for the assembly was confused; and the more part knew not wherefore they were come together.

19:33 A hwy a dynasant Alexander allan or dyrfa, ar Iddewon yn ei yrru ef ymlaen. Ac Alexander a amneidiodd i law am osteg, ac a fynasai ei amddiffyn ei hun wrth y bobl.
19:33 And they drew Alexander out of the multitude, the Jews putting him forward. And Alexander beckoned with the hand, and would have made his defence unto the people.

19:34 Eithr pan wybuant mai Iddew oedd efe, pawb ag un llef a lefasant megis dros ddwy awr, Mawr yw Dianar Effesiaid.
19:34 But when they knew that he was a Jew, all with one voice about the space of two hours cried out, Great is Diana of the Ephesians.

19:35 Ac wedi i ysgolhaig y ddinas lonyddur bobl, efe a ddywedodd. Ha wŷr Effesiaid, pa ddyn sydd nis gŵyr fod dinas yr Effesiaid yn addolir dduwies fawr Diana, ar ddelw a ddisgynnodd oddi wrth Jwpiter?
19:35 And when the townclerk had appeased the people, he said, Ye men of Ephesus, what man is there that knoweth not how that the city of the Ephesians is a worshipper of the great goddess Diana, and of the image which fell down from Jupiter?

19:36 A chan fod y pethau hyn heb allu dywedyd iw herbyn, rhaid i chwi fod yn llonydd, ac na wneloch ddim mewn byrbwyll.
19:36 Seeing then that these things cannot be spoken against, ye ought to be quiet, and to do nothing rashly.

19:37 Canys dygasoch yma y gwŷr hyn, y rhai nid ydynt nac yn ysbeilwyr temlau, nac yn cablu eich duwies chwi.
19:37 For ye have brought hither these men, which are neither robbers of churches, nor yet blasphemers of your goddess.

19:38 Od oes gan hynny gan Demetrius ar crefftwyr sydd gydag ef, un hawl yn erbyn neb, y mae cyfraith iw chael, ac y mae rhaglawiaid: rhodded pawb yn erbyn ei gilydd.
19:38 Wherefore if Demetrius, and the craftsmen which are with him, have a matter against any man, the law is open, and there are deputies: let them implead one another.

19:39 Ac os gofynnwch ddim am bethau eraill, mewn cynulleidfa gyfreithlon y terfynir hynny
19:39 But if ye inquire any thing concerning other matters, it shall be determined in a lawful assembly.

19:40 Oherwydd enbyd yw rhag achwyn arnom am y derfysg heddiw; gan nad oes un achos trwy yr hwn y gallom roddi rheswm or ymgyrch hwn.
19:40 For we are in danger to be called in question for this day's uproar, there being no cause whereby we may give an account of this concourse.

19:41 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, efe a ollyngodd ygynulleidfa ymaith.
19:41 And when he had thus spoken, he dismissed the assembly.

PENNOD 20
20:1
Ac ar l gostegur cythrwfl, Paul, wedi galwr disgyblion ato, au cofleidio, a ymadawodd i fyned i Facedonia.
20:1 And after the uproar was ceased, Paul called unto him the disciples, and embraced them, and departed for to go into Macedonia.

20:2 Ac wedi iddo fyned dros y parthau hynny, au cynghori hwynt llawer o ymadrodd, efe a ddaeth i dir Groeg.
20:2 And when he had gone over those parts, and had given them much exhortation, he came into Greece,

20:3 Ac wedi aros dri mis, a gwneuthur or Iddewon gynllwyn iddo, fel yr oedd ar fedr morio i Syria, efe a arfaethodd ddychwelyd trwy Facedonia.
20:3 And there abode three months. And when the Jews laid wait for him, as he was about to sail into Syria, he purposed to return through Macedonia.

20:4 A chydymdeithiodd ag ef hyd yn Asia, Sopater o Berea; ac or Thesaloniaid, Aristarchus a Secundus, a Gaius o Derbe, a Timotheus; ac or Asiaid, Tychicus a Troffimus.
20:4 And there accompanied him into Asia Sopater of Berea; and of the Thessalonians, Aristarchus and Secundus; and Gaius of Derbe, and Timotheus; and of Asia, Tychicus and Trophimus.

20:5 Y rhai hyn a aethant or blaen, ac a arosasant amdanom yn Nhroas.
20:5 These going before tarried for us at Troas.

20:6 A ninnau a fordwyasom ymaith oddi wrth Philipi, ar l dyddiaur bara croyw, ac a ddaethom atynt hwy i Droas mewn pum niwrnod; lle yr arosasom saith niwrnod.
20:6 And we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread, and came unto them to Troas in five days; where we abode seven days.

20:7 Ac ar y dydd cyntaf or wythnos, wedi ir disgyblion ddyfod ynghyd i dorri bara, Paul a ymresymodd hwynt, ar fedr myned ymaith drannoeth; ac efe a barhaodd yn ymadrodd hyd hanner nos.
20:7 And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow; and continued his speech until midnight.

20:8 Ac yr oedd llawer o lampau yn y llofft lle yr oeddynt wedi ymgasglu.
20:8 And there were many lights in the upper chamber, where they were gathered together.

20:9 A rhyw ŵr ieuanc, ai enw Eutychus, a eisteddai mewn ffenestr: ac efe a syrthiodd mewn trymgwsg, tra oedd Paul yn ymresymu yn hir, wedi ei orchfygu gan gwsg, ac a gwympodd i lawr or drydedd lofft; ac a gyfodwyd i fyny yn farw.
20:9 And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep: and as Paul was long preaching, he sunk down with sleep, and fell down from the third loft, and was taken up dead.

20:10 A Phaul a aeth i waered, ac a syrthiodd arno ef, a chan ei gofleidio, a ddywedodd, Na chyffroed arnoch: canys y mae ei enaid ynddo ef.
20:10 And Paul went down, and fell on him, and embracing him said, Trouble not yourselves; for his life is in him.

20:11 Ac wedi iddo ddyfod i fyny, a thorri bara, a bwyta, ac ymddiddan llawer hyd doriad y dydd; felly efe a aeth ymaith.
20:11 When he therefore was come up again, and had broken bread, and eaten, and talked a long while, even till break of day, so he departed.

20:12 A hwy a ddygasant y llanc yn fyw, ac a gysurwyd yn ddirfawr.

20:12 And they brought the young man alive, and were not a little comforted.

20:13 Ond nyni a aethom or blaen ir llong, ac a hwyliasom i Asos; ar fedr oddi yno dderbyn Paul: canys felly yr oedd efe wedi ordeinio, ar fedr myned ei hun ar ei draed..
20:13 And we went before to ship, and sailed unto Assos, there intending to take in Paul: for so had he appointed, minding himself to go afoot.

20:14 A phan gyfarfu efe ni yn Asos, nyni ai derbyniasom ef i mewn, ac a ddaethom i Mitylene.
20:14 And when he met with us at Assos, we took him in, and came to Mitylene.

20:15 A morio a wnaethom oddi yno, a dyfod drannoeth gyferbyn Chios; a thradwy y tiriasom yn Samos, ac a arosasom yn Trogylium; ar ail dydd y daethom i Miletus.
20:15 And we sailed thence, and came the next day over against Chios; and the next day we arrived at Samos, and tarried at Trogyllium; and the next day we came to Miletus.

20:16 Oblegid Paul a roddasai ei fryd ar hwylio heibio i Effesus, fel na byddai iddo dreulio amser yn Asia. Canys brysio yr oedd, os bai bosibl iddo, i fod yn Jerwsalem erbyn dydd y Sulgwyn.
20:16 For Paul had determined to sail by Ephesus, because he would not spend the time in Asia: for he hasted, if it were possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost.

20:17 Ac o Miletus efe a anfonodd i Effesus, ac a alwodd ato henuriaid yr eglwys.
20:17 And from Miletus he sent to Ephesus, and called the elders of the church.

20:18 A phan ddaethant ato, efe a ddywedodd wrthynt, Chwi a wyddoch, er y dydd cyntaf y deuthum i Asia, pa fodd y bm i gyda chwi dros yr holl amser;
20:18 And when they were come to him, he said unto them, Ye know, from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons,

20:19 Yn gwasanaethur Arglwydd gyda phob gostyngeiddrwydd, a llawer o ddagrau, a phrofedigaethau, y rhai a ddigwyddodd i mi trwy gynllwynion yr Iddewon:
20:19 Serving the Lord with all humility of mind, and with many tears, and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews:

20:20 Y modd nad ateliais ddim or pethau buddiol heb eu mynegi i chwi, ach dysgu ar gyhoedd, ac o d dŷ i dŷ;
20:20 And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you, and have taught you publicly, and from house to house,

20:21 Gan dystiolaethu ir Iddewon, ac ir Groegiaid hefyd, yr edifeirwch sydd tuag at Dduw, ar ffydd sydd tuag at ein Harglwydd Iesu Grist.
20:21 Testifying both to the Jews, and also to the Greeks, repentance toward God, and faith toward our Lord Jesus Christ.

20:22 Ac yn awr, wele fi yn rhwym yn yr ysbryd yn myned i Jerwsalem, heb wybod y pethau a ddigwydd imi yno:
20:22 And now, behold, I go bound in the spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there:

20:23 Eithr bod yr Ysbryd Gln yn tystio i mi ym mhob dinas, gaa ddywedyd, fod rhwymau a blinderau yn fy aros.
20:23 Save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me.

20:24 Ond nid wyf fi yn gwneuthur cyfrif o ddim, ac nid gwerthfawr gennyf fy einioes fy hun, os gallaf orffen fy ngyrfa trwy lawenydd, ar weinidogaeth a dderbyniais gan yr Arglwydd Iesu, i dystiolaethu efengyl gras Duw.
20:24 But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry, which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God.

20:25 Ac yr awron, wel mi a wn na chewch chwi oll, ymysg y rhai y bm i yn tramwy yn pregethu teymas Dduw, weled fy wyneb i mwyach.
20:25 And now, behold, I know that ye all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more.

20:26 Oherwydd paham yr ydwyf yn tystio i chwi y dydd heddiw, fy mod i yn ln oddi wrth waed pawb oll:
20:26 Wherefore I take you to record this day, that I am pure from the blood of all men.

20:27 Canys nid ymateliais rhag mynegi i chwi holl gyngor Duw.
20:27 For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God.

20:28 Edrychwch gan hynny arnoch eich hunain, ac ar yr holl braidd, ar yr hwn y gosododd yr Ysbryd Gln chwi yn olygwyr, i fugeilio eglwys Dduw, yr hon a bwrcasodd efe ai briod waed.
20:28 Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood.

20:29 Canys myfi a wn hyn, y daw, ar l fy ymadawiad i, fleiddiau blinion ich plith, heb arbed y praidd.
20:29 For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock.

20:30 Ac ohonoch chwi eich hunain y cyfyd gwŷr yn llefaru pethau gwyrdraws, i dynnu disgyblion ar eu hl.
20:30 Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them.

20:31 Am hynny gwyliwch, a chofiwch, dros dair blynedd na pheidiais i nos a dydd rhybuddio pob un ohonoch dagrau.
20:31 Therefore watch, and remember, that by the space of three years I ceased not to warn every one night and day with tears.

20:32 Ac yr awron, frodyr, yr ydwyf yn eich gorchymyn i Dduw, ac i air ei ras ef, yr hwn a all adeiladu ychwaneg, a rhoddi i chwi etifeddiaeth ymhlith yr holl rai a sancteiddiwyd.
20:32 And now, brethren, I commend you to God, and to the word of his grace, which is able to build you up, and to give you an inheritance among all them which are sanctified.

20:33 Arian, neu aur, neu wisg neb, ni chwenychais:;
20:33 I have coveted no man's silver, or gold, or apparel.

20:34 Ie, chwi a wyddoch eich hunain, ddarfod ir dwylo hyn wasanaethu im cyfreidiau i, ac ir rhai oedd gyda mi.
20:34 Yea, ye yourselves know, that these hands have ministered unto my necessities, and to them that were with me.

20:35 Mi a ddangosais i chwi bob peth, mai wrth lafurio felly y mae yn rhaid cynorthwyor gweiniaid; a chofio geiriau yr Arglwydd Iesu, ddywedyd ohono ef, mai Dedwydd yw rhoddi yn hytrach na derbyn.
20:35 I have showed you all things, how that so labouring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, It is more blessed to give than to receive.

20:36 Ac wedi iddo ddywedyd y pethau hyn, efe a roddodd ei liniau i lawr, ac a weddodd gyda hwynt oll.
20:36 And when he had thus spoken, he kneeled down, and prayed with them all.

20:37 Ac wylo yn dost a wnaeth pawb:.a hwy a syrthiasant ar wddf Paul, ac ai cusanasant ef;
20:37 And they all wept sore, and fell on Paul's neck, and kissed him,

20:38 Gan ofidio yn bennaf am y gair a ddywedasai efe, na chaent weled ei wyneb ef mwy. A hwy ai hebryngasant ef ir llong.
20:38 Sorrowing most of all for the words which he spake, that they should see his face no more. And they accompanied him unto the ship.

PENNOD 21

21:1
A digwyddodd, wedi i ni osod allan, ac ymadael hwynt, ddyfod ohonom ag uniongyrch i Coos, a thrannoeth i Rodes; ac oddi yno i Patara.
21:1 And it came to pass, that after we were gotten from them, and had launched, we came with a straight course unto Coos, and the day following unto Rhodes, and from thence unto Patara:

21:2 A phan gawsom long yn hwylio trosodd i Phenice, ni a ddringasom iddi, ac a aethom ymaith.
21:2 And finding a ship sailing over unto Phenicia, we went aboard, and set forth.

21:3 Ac wedi ymddangos o Cyprus i ni, ni ai gadawsom hi ar y llaw aswy, ac a hwyliasom i Syria, ac a diriasom yn Nhyrus: canys yno yr oedd y llong yn dadlwytho y llwyth.
21:3 Now when we had discovered Cyprus, we left it on the left hand, and sailed into Syria, and landed at Tyre: for there the ship was to unlade her burden.

21:4 Ac wedi i ni gael disgyblion, nyni a arosasom yno saith niwrnod: y rhai a ddywedasant i Paul, trwy yr Ysbryd, nad elai i fyny i Jerwsalem.
21:4 And finding disciples, we tarried there seven days: who said to Paul through the Spirit, that he should not go up to Jerusalem.

21:5 A phan ddarfu i ni orffen y dyddiau, ni a ymadawsom, ac a gychwynasom; a phawb, ynghyd r gwragedd ar plant, an hebryngasant ni hyd allan or ddinas: ac wedi i ni ostwng ar ein gliniau ar y traeth, hi a weddasom.;
21:5 And when we had accomplished those days, we departed and went our way; and they all brought us on our way, with wives and children, till we were out of the city: and we kneeled down on the shore, and prayed.

21:6 Ac wedi i ni ymgyfarch n gilydd, ni a ddringasom ir llong; a hwythau a ddychwelasant iw cartref.
21:6 And when we had taken our leave one of another, we took ship; and they returned home again.

21:7 Ac wedi i ni orffen hwylio o Dyrus, ni a ddaethom i Ptolemais: ac wedi inni gyfarch y brodyr, ni a drigasom un diwrnod gyda hwynt.
21:7 And when we had finished our course from Tyre, we came to Ptolemais, and saluted the brethren, and abode with them one day.

21:8 A thrannoeth, y rhai oedd ynghylch Paul a ymadawsant, ac a ddaethant i Cesarea. Ac wedi i ni fyned i mewn i dŷ Philip yr efengylwr, (yr hwn oedd un or saith,) ni a arosasom gydag ef.
21:8 And the next day we that were of Paul's company departed, and came unto Caesarea: and we entered into the house of Philip the evangelist, which was one of the seven; and abode with him.

21:9 Ac i hwn yr oedd pedair merched o forynion, yn proffwydo.
21:9 And the same man had four daughters, virgins, which did prophesy.

21:10 Ac fel yr oeddem yn aros yno ddyddiau lawer, daeth i waered o Jwdea broffwyd ai enw Agabus.
21:10 And as we tarried there many days, there came down from Judaea a certain prophet, named Agabus.

21:11 Ac wedi dyfod atom, a chymryd gwregys Paul, a rhwymo ei ddwylo ef i draed, efe a ddywedodd, Hyn a ddywed yr Ysbryd Gln; Y gŵr biau y gwregys hwn a rwym yr Iddewon fel hyn yn Jerwsalem, ac ai traddodant i ddwylo y Cenhedloedd.
21:11 And when he was come unto us, he took Paul's girdle, and bound his own hands and feet, and said, Thus saith the Holy Ghost, So shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles.

21:12 A phan glywsom y pethau hyn, nyni, ar rhai oedd or fan honno hefyd, a ddeisyfasom nad elai efe i fyny i Jerwsalem.
21:12 And when we heard these things, both we, and they of that place, besought him not to go up to Jerusalem.

21:13 Eithr Paul a atebodd, Beth a wnewch chwi yn wylo, ac yn torri fy nghalon i? canys parod wyf fi nid im rhwymo yn unig, ond i farw hefyd yn Jerwsalem, er mwyn enw yr Arglwydd Iesu.
21:13 Then Paul answered, What mean ye to weep and to break mine heart? for I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus.

21:14 A chan na ellid ei berswadio, ni a beidiasom, gan ddywedyd, Ewyllys yr Arglwydd a wneler.
21:14 And when he would not be persuaded, we ceased, saying, The will of the Lord be done.

21:15 Hefyd, ar l y dyddiau hynny, ni a gymerasom ein beichiau, ac a aethom i fyny i Jerwsalem.
21:15 And after those days we took up our carriages, and went up to Jerusalem.

21:16 A rhai or disgyblion o Cesarea a ddaeth gyda ni, gan ddwyn un Mnason o Cyprus, hen ddisgybl, gydar hwn y lletyem.
21:16 There went with us also certain of the disciples of Caesarea, and brought with them one Mnason of Cyprus, an old disciple, with whom we should lodge.

21:17 Ac wedi ein dyfod i Jerwsalem, y brodyr an derbyniasant yn llawen.
21:17 And when we were come to Jerusalem, the brethren received us gladly.

21:18 Ar dydd nesaf yr aeth Paul gyda ni i mewn at Iago: ar holl henuriaid a ddaethant yno.
21:18 And the day following Paul went in with us unto James; and all the elders were present.

21:19 Ac wedi iddo gyfarch gwell iddynt, efe a fynegodd iddynt, bob yn un ac un, bob peth a wnaethai Duw ymhlith y Cenhedloedd trwy ei weinidogaeth ef.
21:19 And when he had saluted them, he declared particularly what things God had wrought among the Gentiles by his ministry.

21:20 A phan glywsant, hwy a ogoneddasant yr Arglwydd, ac a ddywedasant wrtho, Ti a weli, frawd, pa sawl myrddiwn sydd or Iddewon y rhai a gredasant; ac y maent oll yn dwyn sl ir ddeddf.
21:20 And when they heard it, they glorified the Lord, and said unto him, Thou seest, brother, how many thousands of Jews there are which believe; and they are all zealous of the law:

21:21 A hwy a glywsant amdanat ti, dy fod di yn dysgur Iddewon oll, y rhai sydd ymysg y Cenhedloedd, i ymwrthod Moses; ac yn dywedyd, na ddylent hwy enwaedu ar eu plant, na rhodio yn l y defodau.
21:21 And they are informed of thee, that thou teachest all the Jews which are among the Gentiles to forsake Moses, saying that they ought not to circumcise their children, neither to walk after the customs.

21:22 Pa beth gan hynny? nid oes fodd na ddl y lliaws ynghyd: canys hwy a gnt glywed dy ddyfod di.
21:22 What is it therefore? the multitude must needs come together: for they will hear that thou art come.

21:23 Gwna gan hynny yr hyn a ddywedwn wrthyt; Y mae gennym ni bedwar gwŷr a chanddynt adduned arnynt:
21:23 Do therefore this that we say to thee: We have four men which have a vow on them;

21:24 Cymer y rhai hyn, a glanhaer di gyda hwynt, a gwna draul arnynt, fel yr eilliont eu pennau: ac y gwypo pawb am y pethau a glywsant amdanat ti, nad ydynt ddim, ond dy fod di dy hun hefyd yn rhodio, ac yn cadw y ddeddf.
21:24 Them take, and purify thyself with them, and be at charges with them, that they may shave their heads: and all may know that those things, whereof they were informed concerning thee, are nothing; but that thou thyself also walkest orderly, and keepest the law.

21:25 Eithr am y Cenhedloedd y rhai a gredasant, ni a ysgrifenasom, ac a farnasom, na bo iddynt gadw dim or cyfryw beth; eithr iddynt ymgadw oddi wrth y pethau a aberthwyd i eilunod, a gwaed, a rhag peth tagedig, a rhag puteindra.
21:25 As touching the Gentiles which believe, we have written and concluded that they observe no such thing, save only that they keep themselves from things offered to idols, and from blood, and from strangled, and from fornication.

21:26 Yna Paul a gymerth y gwŷr; a thrannoeth, gwedi iddo ymlanhau gyda hwynt, efe a aeth i mewn ir deml; gan hysbysu cyflawni dyddiaur glanhad, hyd oni offrymid offrwrn dros bob un ohonynt.
21:26 Then Paul took the men, and the next day purifying himself with them entered into the temple, to signify the accomplishment of the days of purification, until that an offering should be offered for every one of them.

21:37 A phan oedd y saith niwrnod ar ddarfod, yr Iddewon oeddynt o Asia, pan welsant ef yn y deml, a derfysgasant yr holl bobl, ac a ddodasant ddwylo arno,
21:27 And when the seven days were almost ended, the Jews which were of Asia, when they saw him in the temple, stirred up all the people, and laid hands on him,

21:28 Gan lefain. Ha wŷr Israeliaid, cynorthwywch. Dymar dyn sydd yn dysgu pawb ym mhob man yn erbyn y bobl, ar gyfraith, ar lle yma: ac ymhellach, y Groegiaid hefyd a ddug efe i mewn ir deml, ac a halogodd y lle sanctaidd hwn.
21:28 Crying out, Men of Israel, help: This is the man, that teacheth all men every where against the people, and the law, and this place: and further brought Greeks also into the temple, and hath polluted this holy place.

21:29 Canys hwy a welsent or blaen Troffimus yr Effesiad yn y ddinas gydag ef, yr hwn yr oeddynt hwy yn tybied ddarfod i Paul ei ddwyn i mewn ir deml.
21:29 (For they had seen before with him in the city Trophimus an Ephesian, whom they supposed that Paul had brought into the temple.)

21:30 A chynhyrfwyd y ddinas oll, ar bobl a redodd ynghyd: ac wedi ymaelyd yn Paul, hwy ai tynasant ef allan or deml: ac yn ebrwydd caewyd y drysau.
21:30 And all the city was moved, and the people ran together: and they took Paul, and drew him out of the temple: and forthwith the doors were shut.

21:31 Ac fel yr oeddynt hwy yn ceisio ei ladd ef, daeth y gair at ben-capten y fyddin, fod Jerwsalem oll mewn terfysg.
21:31 And as they went about to kill him, tidings came unto the chief captain of the band, that all Jerusalem was in an uproar.

21:32 Yr hwn allan o law a gymerodd filwyr, a chanwriaid, ac a redodd i waered atynt: hwythau, pan welsant y pen-capten ar milwyr, a beidiasant churo Paul.
21:32 Who immediately took soldiers and centurions, and ran down unto them: and when they saw the chief captain and the soldiers, they left beating of Paul.

21:33 Yna y daeth y pen-capten yn nes, ac ai daliodd ef, ac a archodd ei rwymo ef a dwy gadwyn; ac a ymofynnodd pwy oedd efe, a pha beth a wnaethai.
21:33 Then the chief captain came near, and took him, and commanded him to be bound with two chains; and demanded who he was, and what he had done.

21:34 Ac amryw rai a lefent amryw beth yn y dyrfa: ac am nas gallai wybod hysbysrwydd oherwydd y cythrwfl, efc a orchmynnodd ei ddwyn ef ir castell.
21:34 And some cried one thing, some another, among the multitude: and when he could not know the certainty for the tumult, he commanded him to be carried into the castle.

21:35 A phan oedd efe ar y grisiau, fe a ddigwyddodd gorfod ei ddwyn ef gan y milwyr, o achos trais y dyrfa.
21:35 And when he came upon the stairs, so it was, that he was borne of the soldiers for the violence of the people.

21:36 Canys yr oedd lliaws y bobl yn canlyn, gan lefain, Ymaith ag ef.
21:36 For the multitude of the people followed after, crying, Away with him.

21:37 A phan oedd Paul ar ei ddwyn i mewn ir castell, efe a ddywedodd wrth y pen-capten, Ai rhydd i mi ddywedyd peth wrthyt? Ac efe a ddywedodd, A fedri di Roeg?
21:37 And as Paul was to be led into the castle, he said unto the chief captain, May I speak unto thee? Who said, Canst thou speak Greek?

21:38 Onid tydi yw yr Eifftwr, yr hwn o flaen y dyddiau hyn a gyfodaist derfysg, ac a arweiniaist ir anialwch bedair mil o wŷr llofruddiog?

21:38 Art not thou that Egyptian, which before these days madest an uproar, and leddest out into the wilderness four thousand men that were murderers?

21:39 A Phaul a ddywedodd, Gŵr ydwyf fi yn wir o Iddew, un o Darsus, dinesydd o ddinas nid anenwog, o Cilicia; ac yr wyf yn deisyf arnat ti, dyro gennad i mi i lefaru wrth y bobl.
21:39 But Paul said, I am a man which am a Jew of Tarsus, a city in Cilicia, a citizen of no mean city: and, I beseech thee, suffer me to speak unto the people.

21:40 Ac wedi iddo roi cennad iddo, Paul a safodd ar y grisiau, ac a amneidiodd llaw ar y bobl. Ac wedi gwneuthur distawrwydd mawr, efe a lefarodd wrthynt yn Hebraeg, gan ddywedyd,
21:40 And when he had given him licence, Paul stood on the stairs, and beckoned with the hand unto the people. And when there was made a great silence, he spake unto them in the Hebrew tongue, saying,

PENNOD 22

22:1
Ha wŷr, frodyr, a thadau, gwrandewch fy amddiffyn wrthych yr awron.
22:1 Men, brethren, and fathers, hear ye my defence which I make now unto you.

22:2 (A phan glywsant mai yn Hebraeg yr oedd efe yn llefaru wrthynt, hwy a roesant iddo osteg gwell: ac efe a ddywedodd,)
22:2 (And when they heard that he spake in the Hebrew tongue to them, they kept the more silence: and he saith,)

22:3 Gŵr wyf fi yn wir o Iddew, yr hwn a aned yn Nharsus yn Cilicia, ac wedi fy meithrin yn y ddinas hon wrth draed Gamaliel, ac wedi fy athrawiaethu yn l manylaf gyfraith y tadau, yn dwyn sl i Dduw, fel yr ydych chwithau oll heddiw.
22:3 I am verily a man which am a Jew, born in Tarsus, a city in Cilicia, yet brought up in this city at the feet of Gamaliel, and taught according to the perfect manner of the law of the fathers, and was zealous toward God, as ye all are this day.

22:4 A mi a erlidiais y ffordd hon hyd angau, gan rwymo a dodi yng ngharchar wŷr a gwragedd hefyd.
22:4 And I persecuted this way unto the death, binding and delivering into prisons both men and women.

22:5 Megis ag y maer archoffeiriad yn dyst i mi, ar holl henaduriaeth; gan y rhai hefyd y derbyniais lythyrau at y brodyr, ac yr euthum i Ddamascus, ar fedr dwyn y rhai oedd yno hefyd, yn rhwym i Jerwsalem, iw cosbi.
22:5 As also the high priest doth bear me witness, and all the estate of the elders: from whom also I received letters unto the brethren, and went to Damascus, to bring them which were there bound unto Jerusalem, for to be punished.

22:6 Eithr digwyddodd, a myfi yn myned, ac yn nesau at Ddamascus, ynghylch hanner dydd, yn ddisymwth i fawr oleuni or nef ddisgleirio om hamgylch.
22:6 And it came to pass, that, as I made my journey, and was come nigh unto Damascus about noon, suddenly there shone from heaven a great light round about me.

22:7 A mi a syrthiais ar y ddaear, ac a glywais lais yn dywedyd wrthyf, Saul, Saul, paham yr wyt yn fy erlid?
22:7 And I fell unto the ground, and heard a voice saying unto me, Saul, Saul, why persecutest thou me?

22:8 A minnau a atebais, Pwy wyt ti, O Arglwydd? Yntau a ddywedodd wrthyf, Myfi yw Iesu o Nasareth, yr hwn yr wyt ti yn ei erlid.
22:8 And I answered, Who art thou, Lord? And he said unto me, I am Jesus of Nazareth, whom thou persecutest.

22:9 Hefyd y rhai oedd gyda myfi a welsant y goleuni yn ddiau, ac a ofnasant; ond ni chlywsant hwy lais yr hwn oedd yn llefaru wrthyf.
22:9 And they that were with me saw indeed the light, and were afraid; but they heard not the voice of him that spake to me.

22:10 Ac myfi a ddywedais, Beth a wnaf, O Arglwydd? Ar Arglwydd a ddywedodd wrthyf, Cyfod, a dos i Ddamascus; ac yno y dywedir i ti bob peth ar a ordeiniwyd i ti eu gwneuthur.
22:10 And I said, What shall I do, Lord? And the Lord said unto me, Arise, and go into Damascus; and there it shall be told thee of all things which are appointed for thee to do.

22:11 A phryd nad oeddwn yn gweled gan ogoniant y goleuni hwnnw, ar rhai oedd gyda mi yn fy nhywys erbyn fy llaw, myfi a ddeuthum i Ddamascus.
22:11 And when I could not see for the glory of that light, being led by the hand of them that were with me, I came into Damascus.

22:12 Ac un Ananeias, gŵr defosiynol yn l y ddeddf, ac iddo air da gan yr Iddewon oll ar oeddynt yn preswylio yno,
22:12 And one Ananias, a devout man according to the law, having a good report of all the Jews which dwelt there,

22:13 A ddaeth ataf, ac a safodd gerllaw, ac a ddywedodd wrthyf, Y brawd Saul, cymer dy olwg. Ac mi a edrychais arno yn yr awr honno.
22:13 Came unto me, and stood, and said unto me, Brother Saul, receive thy sight. And the same hour I looked up upon him.

22:14 Ac efe a ddywedodd, Duw ein tadau ni ath ragordeiniodd di i wybod ei ewyllys ef, ac i weled y Cyfiawn hwnnw, ac i glywed lleferydd ei enau ef.
22:14 And he said, The God of our fathers hath chosen thee, that thou shouldest know his will, and see that Just One, and shouldest hear the voice of his mouth.

22:15 Canys ti a fyddi dyst iddo wrth bob dyn, or pethau a welaist ac a glywaist.
22:15 For thou shalt be his witness unto all men of what thou hast seen and heard.

22:16 Ac yr awron beth yr wyt ti yn ei aros? cyfod, bedyddier di, a golch ymaith dy bechodau, gan alw ar enw yr Arglwydd.
22:16 And now why tarriest thou? arise, and be baptized, and wash away thy sins, calling on the name of the Lord.

22:17 A darfu, wedi i mi ddyfod yn fy l i Jerwsalem, fel yr oeddwn yn gweddo yn y deml, i mi syrthio mewn llewyg;
22:17 And it came to pass, that, when I was come again to Jerusalem, even while I prayed in the temple, I was in a trance;

22:18 Ai weled ef yn dywedyd wrthyf, Brysia, a dos ar frys allan o Jerwsalem: oherwydd ni dderbyniant dy dystiolaeth amdanaf fi.
22:18 And saw him saying unto me, Make haste, and get thee quickly out of Jerusalem: for they will not receive thy testimony concerning me.

22:19 A minnau a ddywedais, O Arglwydd, hwy a wyddant fy mod i yn carcharu, ac yn baeddu ym mhob synagog, y rhai a gredent ynot ti:
22:19 And I said, Lord, they know that I imprisoned and beat in every synagogue them that believed on thee:

22:20 A phan dywalltwyd gwaed Steffan dy ferthyr di, yr oeddwn i hefyd yn sefyll gerllaw, ac yn cydsynio iw ladd ef, ac yn cadw dillad y rhai ai lladdent ef.
22:20 And when the blood of thy martyr Stephen was shed, I also was standing by, and consenting unto his death, and kept the raiment of them that slew him.

22:21 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Dos ymaith: canys mi ath anfonaf ymhell at.y Cenhedloedd.
22:21 And he said unto me, Depart: for I will send thee far hence unto the Gentiles.

22:22 A hwy ai gwrandawsant ef hyd y gair hwn; a hwy a godasant eu llef, ac a ddywedasant, Ymaith r cyfryw un oddi ar y ddaear: canys nid cymwys ei fod ef yn fyw.
22:22 And they gave him audience unto this word, and then lifted up their voices, and said, Away with such a fellow from the earth: for it is not fit that he should live.

22:23 Ac fel yr oeddynt yn llefain, ac yn bwrw eu dillad, ac yn taflu llwch ir awyr,
22:23 And as they cried out, and cast off their clothes, and threw dust into the air,

22:24 Y pen-capten a orchmynnodd ei ddwyn ef ir castell, gan beri ei holi ef trwy fflangellau; fel y gallai wybod am ba achos yr oeddynt yn llefain arno felly.
22:24 The chief captain commanded him to be brought into the castle, and bade that he should be examined by scourging; that he might know wherefore they cried so against him.

22:25 Ac fel yr oeddynt yn ei rwymo ef chareiau, dywedodd Paul wrth y canwriad yr hwn oedd yn sefyll gerllaw, Ai rhydd i chwi fflangellu gŵr o Rufeiniad, ac heb ei gondemnio hefyd?
22:25 And as they bound him with thongs, Paul said unto the centurion that stood by, Is it lawful for you to scourge a man that is a Roman, and uncondemned?

22:26 A phan glybur canwriad, efe a aeth ac a fynegodd ir pen-capten, gan ddywedyd, Edrych beth yr wyt yn ei wneuthur: canys Rhufeiniad ywr dyn hwn.
22:26 When the centurion heard that, he went and told the chief captain, saying, Take heed what thou doest: for this man is a Roman.

22:27 Ar pen-capten a ddaeth, ac a ddywedodd wrtho, Dywed i mi, ai Rhufeiniad wyt ti? Ac efe a ddywedodd. Ie.
22:27 Then the chief captain came, and said unto him, Tell me, art thou a Roman? He said, Yea.

22:28 Ar pen-capten a atebodd, swm mawr y cefais ir ddinasfraint hon. Eithr Paul a ddywedodd, A minnau a anwyd yn freiniol.
22:28 And the chief captain answered, With a great sum obtained I this freedom. And Paul said, But I was free born.

22:29 Yn ebrwydd gan hynny yr ymadawodd oddi wrtho y rhai oedd ar fedr ei holi ef: ar pen-capten hefyd a ofnodd, pan wybu ei fod ef yn Rhufeiniad, ac oblegid darfod iddo ei rwymo ef.
22:29 Then straightway they departed from him which should have examined him: and the chief captain also was afraid, after he knew that he was a Roman, and because he had bound him.

22:30 A thrannoeth, ac efe yn ewyllysio gwybod hysbysrwydd am ba beth y cyhuddid ef gan yr Iddewon, efe ai gollyngodd ef or rhwymau, ac a archodd ir archoffeiriaid au cyngor oll ddyfod yno; ac efe a ddug Paul i waered, ac ai gosododd ger eu bron hwy.
22:30 On the morrow, because he would have known the certainty wherefore he was accused of the Jews, he loosed him from his bands, and commanded the chief priests and all their council to appear, and brought Paul down, and set him before them.

PENNOD 23

23:1
A Phaul, yn edrych yn graff ar y cyngor, a ddywedodd. Ha wŷr frodyr, mi a wasanaethais Dduw mewn pob cydwybod dda, hyd y dydd heddiw.
23:1 And Paul, earnestly beholding the council, said, Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day.

23:2 Ar archoffeiriad Ananeias a archodd ir rhai oedd yn sefyll yn ei ymyl, ei daro ef ar ei enau.
23:2 And the high priest Ananias commanded them that stood by him to smite him on the mouth.

23:3 Yna y dywedodd Paul wrtho, Duw ath dery di, bared wedi ei wyngalchu: canys a ydwyt ti yn eistedd im barnu i yn l y ddeddf, a chan droseddur ddeddf yn peri fy nharo i?
23:3 Then said Paul unto him, God shall smite thee, thou whited wall: for sittest thou to judge me after the law, and commandest me to be smitten contrary to the law?

23:4 Ar sefyllwyr a ddywedasant wrtho, A ddifenwi di archoffeiriad Duw?
23:4 And they that stood by said, Revilest thou God's high priest?

23:5 A dywedodd Paul, Ni wyddwn i, frodyr, mai yr archoffeiriad oedd efe: canys ysgrifenedig yw, Na ddywed yn ddrwg am bennaeth dy bobl.
23:5 Then said Paul, I wist not, brethren, that he was the high priest: for it is written, Thou shalt not speak evil of the ruler of thy people.

23:6 A phan wybu Paul fod y naill ran or Sadwceaid, ar llall or Phariseaid, efe a lefodd yn y cyngor, Ha wŷr frodyr, Pharisead wyf fi, mab i Pharisead: am obaith ac atgyfodiad y meirw yr ydys yn fy marnu i.
23:6 But when Paul perceived that the one part were Sadducees, and the other Pharisees, he cried out in the council, Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee: of the hope and resurrection of the dead I am called in question.

23:7 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, bu ymryson rhwng y Phariseaid ar Sadwceaid: a rhannwyd y lliaws.
23:7 And when he had so said, there arose a dissension between the Pharisees and the Sadducees: and the multitude was divided.

23:8 Canys y Sadwceaid yn wir a ddywedant nad oes nac atgyfodiad, nac angel, nac ysbryd: eithr y Phariseaid sydd yn addef pob un or ddau.
23:8 For the Sadducees say that there is no resurrection, neither angel, nor spirit: but the Pharisees confess both.

23:9 A bu llefain mawr: ar ysgrifenyddion o ran y Phariseaid a godasant i fyny, ac a ymrysonasant, gan ddywedyd, Nid ydym ni yn cael dim drwg yn y dyn hwn: eithr os ysbryd a lefarodd wrtho, neu angel, nac ymrysonwn Duw.
23:9 And there arose a great cry: and the scribes that were of the Pharisees' part arose, and strove, saying, We find no evil in this man: but if a spirit or an angel hath spoken to him, let us not fight against God.

23:10 Ac wedi cyfodi terfysg mawr, y pen-capten, yn ofni rhag tynnu Paul yn ddrylliau ganddynt, a archodd ir milwyr fyned i waered, ai gipio ef ou plith hwynt, ai ddwyn ir castell.
23:10 And when there arose a great dissension, the chief captain, fearing lest Paul should have been pulled in pieces of them, commanded the soldiers to go down, and to take him by force from among them, and to bring him into the castle.

23:11 Yr ail nos yr Arglwydd a safodd gerllaw iddo, ac a ddywedodd, Paul, cymer gysur: canys megis y tystiolaethaist amdanaf fi yn Jerwsalem, felly y mae yn rhaid iti dystiolaethu yn Rhufain hefyd.
23:11 And the night following the Lord stood by him, and said, Be of good cheer, Paul: for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome.

23:12 A phan aeth hi yn ddydd, rhai or Iddewon, wedi llunio cyfarfod, au rhwymasant eu hunain diofryd, gan ddywedyd na fwytaent ac nad yfent nes iddynt ladd Paul.
23:12 And when it was day, certain of the Jews banded together, and bound themselves under a curse, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul.

23:13 Ac yr oedd mwy na deugain or rhai a wnaethant y cynghrair hwn.
23:13 And they were more than forty which had made this conspiracy.

23:14 A hwy a ddaethant at yr archoffeiriaid ar henuriaid, ac a ddywedasant, Ni an rhwymasom ein hunain diofryd, nad archwaethem ddim hyd oni laddem Paul.
23:14 And they came to the chief priests and elders, and said, We have bound ourselves under a great curse, that we will eat nothing until we have slain Paul.

23:15 Yn awr gan hynny hysbyswch gydar cyngor ir pen-capten, fel y dygo, efe ef i waered yfory atoch chwi, fel pe byddech ar fedr cael gwybod yn fanylach ei hanes ef: a ninnau, cyn y delo efe yn agos, ydym barod iw ladd ef.
23:15 Now therefore ye with the council signify to the chief captain that he bring him down unto you to morrow, as though ye would inquire something more perfectly concerning him: and we, or ever he come near, are ready to kill him.

23:16 Eithr pan glybu mab chwaer Paul y cynllwyn yma, efe a aeth i mewn ir castell, ac a fynegodd i Paul.
23:16 And when Paul's sister's son heard of their lying in wait, he went and entered into the castle, and told Paul.

23:17 A Phaul a alwodd un or canwriaid ato, ac a ddywedodd, Dwg y gŵr ieuanc hwn at y pen-capten; canys y mae ganddo beth iw fynegi iddo.
23:17 Then Paul called one of the centurions unto him, and said, Bring this young man unto the chief captain: for he hath a certain thing to tell him.

23:18 Ac efe ai cymerth ef, ac ai dug at y pen-capten; ac a ddywedodd, Paul y carcharor am galwodd i ato, ac a ddymunodd arnaf ddwyn y gŵr ieuanc yma atat ti, yr hwn sydd ganddo beth iw ddywedyd wrthyt.
23:18 So he took him, and brought him to the chief captain, and said, Paul the prisoner called me unto him, and prayed me to bring this young man unto thee, who hath something to say unto thee.

23:19 Ar pen-capten ai cymerodd ef erbyn ei law, ac a aeth ag ef or neilltu, ac a ofynnodd, Beth ywr hyn sydd gennyt iw fynegi i mi?
23:19 Then the chief captain took him by the hand, and went with him aside privately, and asked him, What is that thou hast to tell me?

23:20 Ac efe a ddywedodd, Yr Iddewon a gydfwriadasant ddeisyf arnat ddwyn Paul i waered yfory ir cyngor, fel pe baent ar fedr ymofyn yn fanylach yn ei gylch ef.
23:20 And he said, The Jews have agreed to desire thee that thou wouldest bring down Paul to morrow into the council, as though they would inquire somewhat of him more perfectly.

23:21 Ond na chytuna di hwynt; canys y mae yn cynllwyn iddo fwy na deugeinwr ohonynt, y rhai a roesant ddiofryd, na bwyta nac yfed, nes ei ladd ef: ac yn awr y maent hwy yn barod, yn disgwyl am i addewid gennyt ti.
23:21 But do not thou yield unto them: for there lie in wait for him of them more than forty men, which have bound themselves with an oath, that they will neither eat nor drink till they have killed him: and now are they ready, looking for a promise from thee.

23:22 Y pen-capten gan hynny a ollyngodd y gŵr ieuanc ymaith, wedi gorchymyn iddo na ddywedai i neb, ddangos ohono y pethau hyn iddo ef.
23:22 So the chief captain then let the young man depart, and charged him, See thou tell no man that thou hast showed these things to me.

23:23 Ac wedi galw ato ryw ddau ganwriad, efe a ddywedodd, Paratowch ddau cant o filwyr, i fyned hyd yn Cesarea, a deg a thrigain o wŷr meirch, a deucant o ffynwewyr, ar y drydedd awr or nos;
23:23 And he called unto him two centurions, saying, Make ready two hundred soldiers to go to Caesarea, and horsemen threescore and ten, and spearmen two hundred, at the third hour of the night;

23:24 A pharatowch ysgrubliaid iddynt i osod Paul arnynt, iw ddwyn ef yn ddiogel at Ffelix y rhaglaw.
23:24 And provide them beasts, that they may set Paul on, and bring him safe unto Felix the governor.

23:25 Ac efe a ysgrifennodd lythyr, yn cynnwys yr ystyriaeth yma:
23:25 And he wrote a letter after this manner:

23:26 Claudius Lysias at yr ardderchocaf raglaw Ffelix, yn anfon annerch.

23:26 Claudius Lysias unto the most excellent governor Felix sendeth greeting.

23:27 Y gŵr hwn a ddaliwyd gan yr Iddewon, ac a fu agos i ladd ganddynt; ac a achubais i, gan ddyfod llu arnynt, gwedi deall mai Rhufeiniad oedd.
23:27 This man was taken of the Jews, and should have been killed of them: then came I with an army, and rescued him, having understood that he was a Roman.

23:28 A chan ewyllysio gwybod yr achos yr oeddynt yn achwyn arno, mi ai dygais ef i waered iw cyngor hwynt:
23:28 And when I would have known the cause wherefore they accused him, I brought him forth into their council:

23:29 Yr hwn y cefais fod yn achwyn arno am arholion ou cyfraith hwy, heb fod un cwyn arno yn haeddu angau, neu rwymau.
23:29 Whom I perceived to be accused of questions of their law, but to have nothing laid to his charge worthy of death or of bonds.

23:30 A phan fynegwyd i mi fod yr Iddewon ar fedr cynllwyn ir gŵr, myfi ai hanfonais ef allan o law atat ti; ac a rybuddiais y cyhuddwyr i ddywedyd y pethau oedd yn ei erbyn ef ger dy fron di. Bydd iach.
23:30 And when it was told me how that the Jews laid wait for the man, I sent straightway to thee, and gave commandment to his accusers also to say before thee what they had against him. Farewell.

23:31 Yna y milwyr, megis y gorchmynasid iddynt, a gymerasant Paul, ac ai dygasant o hyd nos i Antipatris.
23:31 Then the soldiers, as it was commanded them, took Paul, and brought him by night to Antipatris.

23:32 A thrannoeth, gan adael ir gwŷr meirch fyned gydag ef, hwy a ddychwelasant ir castell:
23:32 On the morrow they left the horsemen to go with him, and returned to the castle:

23:33 Y rhai, gwedi dyfod i Cesarea, a rhoddir llythyr at y rhaglaw, a osodasant Paul hefyd ger ei fron ef.
23:33 Who, when they came to Caesarea, and delivered the epistle to the governor, presented Paul also before him.

23:34 Ac wedi ir rhaglaw ddarllen y llythyr, ac ymofyn o ba dalaith yr oedd efe: a gwybod mai o Cilicia yr ydoedd;
23:34 And when the governor had read the letter, he asked of what province he was. And when he understood that he was of Cilicia;

23:35 Mi ath wrandawaf, eb efe, pan ddelo dy gyhuddwyr hefyd. Ac efe a orchmynnodd ei gadw ef yn nadleudy Herod.
23:35 I will hear thee, said he, when thine accusers are also come. And he commanded him to be kept in Herod's judgment hall.

PENNOD 24

24:1
Ac ar l pum niwrnod, y daeth Ananeias yr archoffeiriad i waered, ar henuriaid, ac un Tertwlus, areithiwr; y rhai a ymddangosasant gerbron y rhaglaw yn erbyn Paul.
24:1 And after five days Ananias the high priest descended with the elders, and with a certain orator named Tertullus, who informed the governor against Paul.

24:2 Ac wedi ei alw ef gerbron, Tertwius a ddechreuodd ei gyhuddo ef, gan ddywedyd,
24:2 And when he was called forth, Tertullus began to accuse him, saying, Seeing that by thee we enjoy great quietness, and that very worthy deeds are done unto this nation by thy providence,

24:3 Gan ein bod ni yn cael trwot ti heddwch mawr, a bod pethau llwyddiannus ir genedl hon trwy dy ragwelediad di, yr ydym ni yn gwbl, ac ym mhob man, yn eu cydnabod, O ardderchocaf Ffelix, gyda phob diolch.
24:3 We accept it always, and in all places, most noble Felix, with all thankfulness.

24:4 Eithr, fel na rwystrwyf di ymhellach, yr ydwyf yn deisyf arnat, oth hynawsedd, wrando arnom ar fyr eiriau.
24:4 Notwithstanding, that I be not further tedious unto thee, I pray thee that thou wouldest hear us of thy clemency a few words.

24:5 Oblegid ni a gawsom y gŵr hwn yn bla, ac yn cyfodi terfysg ymysg yr holl Iddewon trwyr byd, ac yn ben nr sect y Nasareniaid:
24:5 For we have found this man a pestilent fellow, and a mover of sedition among all the Jews throughout the world, and a ringleader of the sect of the Nazarenes:

24:6 Yr hwn a amcanodd halogir deml: yr hwn hefyd a ddaliasom ni, ac a fynasem ei farnu yn l ein cyfraith ni.
24:6 Who also hath gone about to profane the temple: whom we took, and would have judged according to our law.

24:7 Eithr Lysias y pen-capten a ddaeth, a thrwy orthrech mawr ai dug ef allan on dwylo ni,
24:7 But the chief captain Lysias came upon us, and with great violence took him away out of our hands,

24:8 Ac a archodd iw gyhuddwyr ddyfod ger dy fron di: gan yr hwn, wrth ei holi, y gelli dy hun gael gwybodaeth or holl bethau am y rhai yr ydym ni yn achwyn arno.
24:8 Commanding his accusers to come unto thee: by examining of whom thyself mayest take knowledge of all these things, whereof we accuse him.

24:9 Ar Iddewon a gydsyniasant hefyd, gan ddywedyd fod y pethau hyn felly.
24:9 And the Jews also assented, saying that these things were so.

24:10 A Phaul a atebodd, wedi ir rhaglaw amneidio arno i ddywedyd, Gan i mi wybod dy fod di yn farnwr ir genedl hon er ys llawer o flynyddoedd, yr ydwyf yn fwy cysurus yn ateb trosof fy hun.
24:10 Then Paul, after that the governor had beckoned unto him to speak, answered, Forasmuch as I know that thou hast been of many years a judge unto this nation, I do the more cheerfully answer for myself:

24:11 Canys ti a elli wybod nad oes dros ddeuddeg diwrnod er pan ddeuthum i fyny i addoli yn Jerwsalem.
24:11 Because that thou mayest understand, that there are yet but twelve days since I went up to Jerusalem for to worship.

24:12 Ac ni chawsant fi yn y deml yn ymddadlau neb, nac yn gwneuthur terfysg ir bobl, nac yn y synagogau, nac yn y ddinas:
24:12 And they neither found me in the temple disputing with any man, neither raising up the people, neither in the synagogues, nor in the city:

24:13 Ac ni allant brofir pethau y maent yn awr yn achwyn arnaf ou plegid.
24:13 Neither can they prove the things whereof they now accuse me.

24:14 Ond hyn yr ydwyf yn ei gyffesu i ti, mai yn l y ffordd y maent hwy yn ei galw yn heresi, felly yr wyf fi yn addoli Duw fy nhadau, gan gredu yr holl bethau sydd ysgrifenedig yn y ddeddf ar proffwydi:
24:14 But this I confess unto thee, that after the way which they call heresy, so worship I the God of my fathers, believing all things which are written in the law and in the prophets:

24:15 A chennyf obaith ar Dduw, yr hon y maer rhai hyn eu hunain yn ei disgwyl, y bydd atgyfodiad y meirw, ir cyfiawnion ac ir anghyfiawnion.
24:15 And have hope toward God, which they themselves also allow, that there shall be a resurrection of the dead, both of the just and unjust.

24:16 Ac yn hyn yr ydwyf fi fy hun yn ymarfer, i gael cydwybod ddi-rwystr tuag at Dduw a dynion, yn wastadol.
24:16 And herein do I exercise myself, to have always a conscience void of offence toward God, and toward men.

24:17 Ac ar l llawer o flynyddoedd, y deuthum i wneuthur elusennau im cenedl, ac offrymau.
24:17 Now after many years I came to bring alms to my nation, and offerings.

24:18 Ar hynny rhai or Iddewon o Asia am cawsant i wedi fy nglanhau yn y deml, nid gyda thorf na therfysg.
24:18 Whereupon certain Jews from Asia found me purified in the temple, neither with multitude, nor with tumult.

24:19 Y rhai a ddylasent fod ger dy fron di, ac achwyn, os oedd ganddynt ddim im herbyn.
24:19 Who ought to have been here before thee, and object, if they had ought against me.

24:20 Neu, dyweded y rhai hyn eu hunain, os cawsant ddim camwedd ynof, tra fm i yn sefyll o flaen y cyngor;
24:20 Or else let these same here say, if they have found any evil doing in me, while I stood before the council,

24:21 Oddieithr yr un llef hon a lefais pan oeddwn yn sefyll yn eu plith; Am atgyfodiad y meirw ym bernir heddiw gennych.
24:21 Except it be for this one voice, that I cried standing among them, Touching the resurrection of the dead I am called in question by you this day.

24:22 Pan glybu Ffelix y pethau hyn, efe au hoedodd hwynt, gan wybod yn hysbysach y pethau a berthynent ir ffordd honno; ac a ddywedodd, Pan ddl Lysias y pen-capten i waered, mi a gaf wybod eich materion chwi yn gwbl.
24:22 And when Felix heard these things, having more perfect knowledge of that way, he deferred them, and said, When Lysias the chief captain shall come down, I will know the uttermost of your matter.

24:23 Ac efe a archodd ir canwriad gadw Paul, a chael ohono esmwythdra; ac na lesteiriai neb or eiddo ef iw wasanaethu, nac i ddyfod ato.
24:23 And he commanded a centurion to keep Paul, and to let him have liberty, and that he should forbid none of his acquaintance to minister or come unto him.

24:24 Ac ar l talm o ddyddiau, y daeth Ffelix, gydai wraig Drusila, yr hon ydoedd Iddewes, ac a yrrodd am Paul, ac ai gwrandawodd ef ynghylch y ffydd yng Nghrist.
24:24 And after certain days, when Felix came with his wife Drusilla, which was a Jewess, he sent for Paul, and heard him concerning the faith in Christ.

24:25 Ac fel yr oedd efe yn ymresymu am gyfiawnder, a dirwest, ar farn a fydd, Ffelix a ddychrynodd, ac a atebodd, Dos ymaith ar hyn o amser; a phan gaffwyf fi amser cyfaddas, mi a alwaf amdanat.
24:25 And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled, and answered, Go thy way for this time; when I have a convenient season, I will call for thee.

24:26 A chan obeithio hefyd y rhoddid arian iddo gan Paul, er ei ollwng ef yn rhydd: oherwydd paham efe a anfonodd amdano yn fynychach, ac a chwedleuodd ag ef.
24:26 He hoped also that money should have been given him of Paul, that he might loose him: wherefore he sent for him the oftener, and communed with him.

24:27 Ac wedi cyflawni dwy flynedd, y daeth Porcius Ffestus yn lle Ffelix. A Ffelix, yn ewyllysio gwneuthur cymwynas ir Iddewon, a adawodd Paul yn rhwym.
24:27 But after two years Porcius Festus came into Felix' room: and Felix, willing to show the Jews a pleasure, left Paul bound.

PENNOD 25

25:1
Ffestus gan hynny, wedi dyfod ir dalaith, ar l tri diwrnod a aeth i fyny i Jerwsalem o Cesarea.
25:1 Now when Festus was come into the province, after three days he ascended from Caesarea to Jerusalem.

25:2 Yna yr ymddangosodd yr archoffeiriad a phenaethiaid yr Iddewon ger ei fron ef, yn erbyn Paul, ac a ymbiliasant ag ef,
25:2 Then the high priest and the chief of the Jews informed him against Paul, and besought him,

25:3 Gan geisio ffafr yn ei erbyn ef, fel cyrchai efe ef i Jerwsalem, gan wneuthur yn llwyn iw ladd ef ar y ffordd.
25:3 And desired favour against him, that he would send for him to Jerusalem, laying wait in the way to kill him.

25:4 A Ffestus a atebodd, y cedwid Paul yn Cesarea, ac yr i efe ei hun yno ar fyrder.
25:4 But Festus answered, that Paul should be kept at Caesarea, and that he himself would depart shortly thither.

25:5 Y rhai gan hynny a allant yn eich mysg, eb efe, deuant i waered gyda mi, ac od oes dim drwg yn y gŵr hwn, cyhuddant ef.
25:5 Let them therefore, said he, which among you are able, go down with me, and accuse this man, if there be any wickedness in him.

25:6 A phryd na thrigasai efe gyda hwy dros ddeng niwrnod, efe a aeth i waered i Cesarea; a thrannoeth efe a eisteddodd yn yr orsedd, ac a archodd ddwyn Paul ato.
25:6 And when he had tarried among them more than ten days, he went down unto Caesarea; and the next day sitting on the judgment seat commanded Paul to be brought.

25:7 Ac wedi ei ddyfod, yr Iddewon a ddaethent o Jerwsalem i waered, a safasant oi amgylch, ac a ddygasant lawer o achwynion trymion yn erbyn Paul, y rhai nis gallent eu profi.
25:7 And when he was come, the Jews which came down from Jerusalem stood round about, and laid many and grievous complaints against Paul, which they could not prove.

25:8 Ac yntau yn ei amddiflyn ei hun, Ni phechais i ddim, nac yn erbyn cyfraith yr Iddewon, nac yn erbyn y deml, nac yn erbyn Cesar.
25:8 While he answered for himself, Neither against the law of the Jews, neither against the temple, nor yet against Caesar, have I offended any thing at all.

25:9 Eithr Ffestus, yn chwennych dangos ffafr ir Iddewon, a atebodd Paul, ac a ddywedodd, A fynni di fyned i fyny i Jerwsalem, ith farnu yno ger fy mron i am y pethau hyn?
25:9 But Festus, willing to do the Jews a pleasure, answered Paul, and said, Wilt thou go up to Jerusalem, and there be judged of these things before me?

25:10 A Phaul a ddywedodd, O flaen gorseddfainc Cesar yr wyf fi yn sefyll, lle y mae yn rhaid fy marnu: ni wneuthum i ddim cam r Iddewon, megis y gwyddost ti yn dda.
25:10 Then said Paul, I stand at Caesar's judgment seat, where I ought to be judged: to the Jews have I done no wrong, as thou very well knowest.

25:11 Canys os ydwyf yn gwneuthur cam, ac os gwneuthum ddim yn haeddu angau, nid wyf yn gwrthod marw: eithr onid oes dim or pethau y maer rhai hyn yn fy nghyhuddo, ni ddichon neb fy rhoddi iddynt. Apelio yr wyf at Gesar.
25:11 For if I be an offender, or have committed any thing worthy of death, I refuse not to die: but if there be none of these things whereof these accuse me, no man may deliver me unto them. I appeal unto Caesar.

25:12 Yna Ffestus, wedi ymddiddan r cyngor, a atebodd, A apeliaist ti at Gesar? at Gesar y cei di fyned.
25:12 Then Festus, when he had conferred with the council, answered, Hast thou appealed unto Caesar? unto Caesar shalt thou go.

25:13 Ac wedi talm o ddyddiau, Agripa y brenin a Bernice a ddaethant i Cesarea i gyfarch Ffestus.
25:13 And after certain days king Agrippa and Bernice came unto Caesarea to salute Festus.

25:14 Ac wedi iddynt aros yno lawer o ddyddiau, Ffestus a fynegodd ir brenin hanes Paul, gan ddywedyd, Y mae yma ryw ŵr wedi ei adael gan Ffelix yng ngharchar:
25:14 And when they had been there many days, Festus declared Paul's cause unto the king, saying, There is a certain man left in bonds by Felix:

25:15 Ynghylch yr hwn, pan oeddwn yn Jerwsalem, yr ymddangosodd archoffeiriaid a henuriaid yr Iddewon gerbron, gan ddeisyf cael barn yn ei erbyn ef.
25:15 About whom, when I was at Jerusalem, the chief priests and the elders of the Jews informed me, desiring to have judgment against him.

25:16 Ir rhai yr atebais, nad oedd arfer y Rhufeinwyr roddi neb rhyw ddyn iw ddifetha, nes cael or cyhuddol ei gyhuddwyr yn ei wyneb, a chael lle iw amddiffyn ei hun rhag y cwyn.
25:16 To whom I answered, It is not the manner of the Romans to deliver any man to die, before that he which is accused have the accusers face to face, and have licence to answer for himself concerning the crime laid against him.

25:17 Wedi eu dyfod hwy yma gan hynny, heb wneuthur dim oed, trannoeth mi a eisteddais ar yr orseddfainc, ac a orchmynnais ddwyn y gŵr gerbron.
25:17 Therefore, when they were come hither, without any delay on the morrow I sat on the judgment seat, and commanded the man to be brought forth.

25:18 Am yr hwn ni ddug y cyhuddwyr i fyny ddim achwyn or pethau yr oeddwn i yn tybied:
25:18 Against whom when the accusers stood up, they brought none accusation of such things as I supposed:

25:19 Ond yr oedd ganddynt yn ei erbyn ef ryw ymolynion ynghylch eu coel-grefydd eu hunain, ac ynghylch un Iesu a fuasai farw, yr hwn a daerai Paul ei fod yn fyw.
25:19 But had certain questions against him of their own superstition, and of one Jesus, which was dead, whom Paul affirmed to be alive.

25:20 A myfi, yn anhysbys i ymofyn am hyn, a ddywedais, a fynnai efe fyned i Jerwsalem, ai farnu yno am y pethau hyn.
25:20 And because I doubted of such manner of questions, I asked him whether he would go to Jerusalem, and there be judged of these matters.

25:21 Eithr gwedi i Paul apelio iw gadw i wybyddiaeth Augustus, mi a erchais ei gadw ef hyd oni allwn ei anfon ef at Gesar.
25:21 But when Paul had appealed to be reserved unto the hearing of Augustus, I commanded him to be kept till I might send him to Caesar.

25:22 Yna Agripa a ddywedodd wrth Ffestus, Minnau a ewyllysiwn glywed y dyn. Yntau a ddywedodd, Ti a gei ei glywed ef yfory.
25:22 Then Agrippa said unto Festus, I would also hear the man myself. To morrow, said he, thou shalt hear him.

25:23 Trannoeth gan hynny, wedi dyfod Agripa a Bernice, rhwysg fawr, a myned i mewn ir orsedd, ar pen-capteiniaid a phendefigion y ddinas, wrth orchymyn Ffestus fe a ddygwyd Paul gerbron.
25:23 And on the morrow, when Agrippa was come, and Bernice, with great pomp, and was entered into the place of hearing, with the chief captains, and principal men of the city, at Festus' commandment Paul was brought forth.

25:24 A Ffestus a ddywedodd, O frenin Agripa, a chwi wŷr oll sydd gyda ni yn bresennol, chwi a welwch y dyn hwn, oblegid pa un y galwodd holl liaws yr Iddewon arnaf fi, yn Jerwsalem ac yma, gan lefain na ddylai efe fyw yn hwy.
25:24 And Festus said, King Agrippa, and all men which are here present with us, ye see this man, about whom all the multitude of the Jews have dealt with me, both at Jerusalem, and also here, crying that he ought not to live any longer.

25:25 Eithr pan ddeallais na wnaethai efe ddim yn haeddu angau, ac yntau ei hun wedi apelio at Augustus, mi a fernais ei ddanfon ef.
25:25 But when I found that he had committed nothing worthy of death, and that he himself hath appealed to Augustus, I have determined to send him.

25:26 Am yr hwn nid oes gennyf ddim sicrwydd iw ysgrifennu at fy arglwydd. Oherwydd paham mi ai dygais ef ger eich bron chwi, ac yn enwedig ger dŷ fron di, O frenin Agripa; fel, wedi ei holi ef, y caffwyf ryw beth iw ysgrifennu.
25:26 Of whom I have no certain thing to write unto my lord. Wherefore I have brought him forth before you, and specially before thee, O king Agrippa, that, after examination had, I might have somewhat to write.

25:27 Canys allan o reswm y gwelaf fi anfon carcharor, heb hysbysu hefyd yr achwynion a fyddo yn ei erbyn ef.
25:27 For it seemeth to me unreasonable to send a prisoner, and not withal to signify the crimes laid against him.

 

PENNOD 26
26:1
A Agripa a ddywedodd wrth Paul, Y mae cennad i ti i ddywedyd drosot dy hunan. Yna Paul a estynnodd ei law, ac ai hamddiffynnodd ei hun.
26:1 Then Agrippa said unto Paul, Thou art permitted to speak for thyself. Then Paul stretched forth the hand, and answered for himself:

26:2 Yr ydwyf yn fy nhybied fy hun yn ddedwydd, O frenin Agripa, gan fy mod yn cael fy amddiffyn fy hun ger dy fron di heddiw, am yr holl bethau yr achwynir arnaf gan yr Iddewon:
26:2 I think myself happy, king Agrippa, because I shall answer for myself this day before thee touching all the things whereof I am accused of the Jews:

26:3 Yn bendifaddau gan wybod dy fod di yn gydnabyddus r holl ddefodau ar holion sydd ymhlith yr Iddewon: oherwydd paham yr ydwyf yn deisyf arnat fy ngwrando i yn ddioddefgar.
26:3 Especially because I know thee to be expert in all customs and questions which are among the Jews: wherefore I beseech thee to hear me patiently.

26:4 Fy muchedd i om mebyd, yr hon oedd or dechreuad ymhlith fy nghenedl yn Jerwsalem, a wŷr yr Iddewon oll;
26:4 My manner of life from my youth, which was at the first among mine own nation at Jerusalem, know all the Jews;

26:5 Y rhai am hadwaenent i or dechrau, (os mynnant dystiolaethu,) mai yn l y Sect fanylaf on crefydd ni y bm i fyw yn Pharisead.
26:5 Which knew me from the beginning, if they would testify, that after the most straitest sect of our religion I lived a Pharisee.

26:6 Ac yn awr, am obaith yr addewid a wnaed in tadau gan Dduw, yr wyf yn sefyll im barnu:
26:6 And now I stand and am judged for the hope of the promise made of God unto our fathers:

26:7 Ir hon addewid y mae ein deuddeg llwyth ni, heb dor yn gwasanaethu Duw nos a dydd, yn gobeithio dyfod. Am yr hwn obaith yr achwynir amaf, O frenin Agripa, gan yr Iddewon.
26:7 Unto which promise our twelve tribes, instantly serving God day and night, hope to come. For which hope's sake, king Agrippa, I am accused of the Jews.

26:8 Pa beth? ai anghredadwy y bernir gennych chwi, y cyfyd Duw y meirw?
26:8 Why should it be thought a thing incredible with you, that God should raise the dead?

26:9 Minnau yn wir a dybiais ynof fy hun, fod yn rhaid i mi wneuthur llawer o bethau yn erbyn enw Iesu o Nasareth.
26:9 I verily thought with myself, that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth.

26:10 Yr hyn hefyd a wneuthum yn Jerwsalem: a llawer or saint a gaeais i mewn carcharau, wedi derbyn awdurdod gan yr archoffeiriaid; ac wrth eu difetha, mi a roddais farn yn eu herbyn.
26:10 Which thing I also did in Jerusalem: and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priests; and when they were put to death, I gave my voice against them.

26:11 Ac ym mhob synagog yn fynych mi au cosbais hwy, ac au cymhellais i gablu; a chan ynfydu yn fwy yn eu herbyn, mi au herlidiais hyd ddinasoedd dieithr hefyd.
26:11 And I punished them oft in every synagogue, and compelled them to blaspheme; and being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto strange cities.

26:12 Ac yn hyn, a myfi yn myned i Ddamascus ag awdurdod a chennad oddi wrth yr archoffeiriaid,
26:12 Whereupon as I went to Damascus with authority and commission from the chief priests,

26:13 Ar hanner dydd, O frenin, ar y ffordd, y gwelais oleuni or nef, mwy na disgleirdeb yr haul, yn disgleirio om hamgylch, ar rhai oedd yn ymdaith gyda mi.
26:13 At midday, O king, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me.

26:14 Ac wedi i ni oll syrthio ar y ddaear, mi a glywais leferydd yn llefaru wrthyf, ac yn dywedyd yn Hebraeg, Saul, Saul, paham yr ydwyt yn fy erlid i? Caled yw i ti wingo yn erbyn y symbylau.
26:14 And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? it is hard for thee to kick against the pricks.

26:15 Ac mi a ddywedais, Pwy wyt ti, Arglwydd? Ac efe a ddywedodd, Myfi yw Iesu, yr hwn yr wyt ti yn ei erlid.
26:15 And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus whom thou persecutest.

26:16 Eithr cyfod, a saf ar dy draed: canys i hyn yr ymddangosais i ti, ith osod di yn weinidog ac yn dyst or pethau a welaist, ac or pethau yr ymddangosaf i ti ynddynt;
26:16 But rise, and stand upon thy feet: for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee;

26:17 Gan dy wared di oddi wrth y bobl, ar Cenhedloedd, at y rhai yr ydwyf yn dy anfon di yr awron,
26:17 Delivering thee from the people, and from the Gentiles, unto whom now I send thee,

26:18 I agoryd eu llygaid, ac iw troi o dywyllwch i oleuni, ac o feddiant Satan at Dduw; fel y derbyniont faddeuant pechodau, a chyfran ymysg y rhai a sancteiddiwyd, trwyr ffydd sydd ynof fi.
26:18 To open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me.

26:19 Am ba achos, O frenin Agripa, ni bm anufudd ir weledigaeth nefol:
26:19 Whereupon, O king Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision:

26:20 Eithr mi a bregethais ir rhai yn Namascus yn gyntaf, ac yn Jerwsalem, a thros holl wlad Jwdea, ac ir Cenhedloedd; ar iddynt edifarhau, a dychwelyd at Dduw, a gwneuthur gweithredoedd addas i edifeirwch.
26:20 But showed first unto them of Damascus, and at Jerusalem, and throughout all the coasts of Judaea, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God, and do works meet for repentance.

26:21 O achos y pethau hyn yr Iddewon am daliasant i yn y deml, ac a geisiasant fy lladd i au dwylo eu hun.
26:21 For these causes the Jews caught me in the temple, and went about to kill me.

26:22 Am hynny, wedi i mi gael help gan Dduw, yr wyf fi yn aros hyd y dydd hwn, gan dystiolaethu i fychan a mawr, ac heb ddywedyd dim amgen nag a ddywedasair proffwydi a Moses y delent i ben;
26:22 Having therefore obtained help of God, I continue unto this day, witnessing both to small and great, saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come:

26:23 Y dioddefai Crist, ac y byddai efe yn gyntaf o atgyfodiad y meirw, ac y dangosai oleuni ir bobl, ac ir Cenhedloedd.
26:23 That Christ should suffer, and that he should be the first that should rise from the dead, and should show light unto the people, and to the Gentiles.

26:24 Ac fel yr oedd efe yn dywedyd y pethau hyn trosto, Ffestus a ddywedodd llef uchel, Paul, yr wyt ti yn ynfydu, llawer o ddysg sydd yn dy yrru di yn ynfyd.
26:24 And as he thus spake for himself, Festus said with a loud voice, Paul, thou art beside thyself; much learning doth make thee mad.

26:25 Ac efe a ddywedodd, Nid wyf fi yn ynfydu, O ardderchocaf Ffestus; eithr geiriau gwirionedd a sobrwydd yr wyf fi yn eu hadrodd.
26:25 But he said, I am not mad, most noble Festus; but speak forth the words of truth and soberness.

26:26 Canys y brenin a ŵyr oddi wrth y pethau hyn, wrth yr hwn yr wyf fi yn llefaru yn hy: oherwydd nid wyf yn tybied fod dim or pethau hyn yn guddiedig rhagddo; oblegid nid mewn congl y gwnaed hyn.
26:26 For the king knoweth of these things, before whom also I speak freely: for I am persuaded that none of these things are hidden from him; for this thing was not done in a corner.

26:27 O frenin Agripa, A wyt ti yn credu ir proffwydi? Mi a wn dy fod yn credu.
26:27 King Agrippa, believest thou the prophets? I know that thou believest.

26:28 Ac Agripa a ddywedodd wrth Paul, Yr wyt ti o fewn ychydig im hennill i fod yn Gristion.
26:28 Then Agrippa said unto Paul, Almost thou persuadest me to be a Christian.

26:29 A Phaul a ddywedodd. Mi a ddymunwn gan Dduw, o fewn ychydig, ac yn gwbl oll, fod nid tydi yn unig, ond pawb hefyd ar sydd yn fy ngwrando heddiw, yn gyfryw ag wyf fi, ond y rhwymau hyn.
26:29 And Paul said, I would to God, that not only thou, but also all that hear me this day, were both almost, and altogether such as I am, except these bonds.

26:30 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, cyfododd y brenin, ar rhaglaw, a Bernice, ar rhai oedd yn eistedd gyda hwynt:
26:30 And when he had thus spoken, the king rose up, and the governor, and Bernice, and they that sat with them:

26:31 Ac wedi iddynt fyned or neilltu. hwy a lefarasant wrth ei gilydd, gan ddywedyd, Nid ywr dyn hwn yn gwneuthur dim yn haeddu angau, neu rwymau.
26:31 And when they were gone aside, they talked between themselves, saying, This man doeth nothing worthy of death or of bonds.

26:32 Yna y dywedodd Agripa wrth Ffestus, Fe allasid gollwng y dyn yma ymaith, oni buasai iddo apelio at Gesar.
26:32 Then said Agrippa unto Festus, This man might have been set at liberty, if he had not appealed unto Caesar.

PENNOD 27

27:1
A phan gytunwyd forio ohonom ymaith ir Ital, hwy a roesant Paul, a rhyw garcharorion eraill, at ganwriad ai enw Jwlius, o fyddin Augustus.
27:1 And when it was determined that we should sail into Italy, they delivered Paul and certain other prisoners unto one named Julius, a centurion of Augustus' band.

27:2 Ac wedi dringo i long o Adramyttium, ar fedr hwylio i dueddau Asia, ni a aethom allan or porthladd; a chyda ni yr oedd Aristarchus, Macedoniad o Thesalonica.
27:2 And entering into a ship of Adramyttium, we launched, meaning to sail by the coasts of Asia; one Aristarchus, a Macedonian of Thessalonica, being with us.

27:3 A thrannoeth ni a ddygwyd i waered i Sidon. A Jwlius a ymddug yn garedigol tuag at Paul, ac a roddes iddo gennad i fyned at ei gyfeillion i gael ymgeledd.
27:3 And the next day we touched at Sidon. And Julius courteously entreated Paul, and gave him liberty to go unto his friends to refresh himself.

27:4 Ac wedi myned oddi yno, ni a hwyliasom dan Cyprus, am fod y gwyntoedd yn wrthwynebus.
27:4 And when we had launched from thence, we sailed under Cyprus, because the winds were contrary.

27:5 Ac wedi hwylio ohonom dros y mr sydd gerllaw Cilicia a Phamffylia, ni a ddaethom i Myra, dinas yn Lycia.
27:5 And when we had sailed over the sea of Cilicia and Pamphylia, we came to Myra, a city of Lycia.

27:6 Ac yno y canwriad, wedi cael llong o Alexandria yn hwylio ir Ital, an gosododd ni ynddi.
27:6 And there the centurion found a ship of Alexandria sailing into Italy; and he put us therein.

27:7 Ac wedi i ni hwylio yn anniben lawer o ddyddiau, a dyfod yn brin ar gyfer Cnidus, am na adawair gwynt i ni, ni a hwyliasom islaw Creta, ar gyfer Salmone.
27:7 And when we had sailed slowly many days, and scarce were come over against Cnidus, the wind not suffering us, we sailed under Crete, over against Salmone;

27:8 Ac wedi i ni yn brin fyned heibio iddi, ni a ddaethom i ryw le a elwir, Y porthladdoedd prydferth, yr hwn yr oedd dinas Lasca yn agos iddo.
27:8 And, hardly passing it, came unto a place which is called The fair havens; nigh whereunto was the city of Lasea.

27:9 Ac wedi i dalm o amser fyned heibio, a bod morio weithian yn enbyd, oherwydd hefyd ddarfod yr ympryd weithian, Paul a gynghorodd,
27:9 Now when much time was spent, and when sailing was now dangerous, because the fast was now already past, Paul admonished them,

27:10 Gan ddywedyd wrthynt. Ha wŷr, yr wyf yn gweled y bydd yr hynt hon ynghyd sarhad a cholled fawr, nid yn unig am y llwyth ar llong, eithr am ein heinioes ni hefyd.
27:10 And said unto them, Sirs, I perceive that this voyage will be with hurt and much damage, not only of the lading and ship, but also of our lives.

27:11 Eithr y canwriad a gredodd i lywydd ac i berchen y llong, yn fwy nag ir pethau a ddywedid gan Paul.
27:11 Nevertheless the centurion believed the master and the owner of the ship, more than those things which were spoken by Paul.

27:12 A chan fod y porthladd yn anghyfleus i aeafu, y rhan fwyaf a roesant gyngor i ymado oddi yno hefyd, os gallent ryw fodd gyrhaeddyd hyd Phenice, i aeafu yno; yr hwn sydd borthladd yn Creta, ar gyfer y deau-orllewin, ar gogledd-orllewin.
27:12 And because the haven was not commodious to winter in, the more part advised to depart thence also, if by any means they might attain to Phenice, and there to winter; which is an haven of Crete, and lieth toward the south west and north west.

27:13 A phan chwythodd y deheuwynt yn araf, hwynt-hwy yn tybied cael eu meddwl, gan godi hwyliau, a foriasant heibio yn agos i Creta.
27:13 And when the south wind blew softly, supposing that they had obtained their purpose, loosing thence, they sailed close by Crete.

27:14 Ond cyn nemor cyfododd yn ei herbyn hi wynt tymhestlog, yr hwn a elwir Euroclydon.
27:14 But not long after there arose against it a tempestuous wind, called Euroclydon.

27:15 A phan gipiwyd y llong, ac heb allu gwrthwynebur gwynt, ni a ymroesom, ac a ddygwyd gydar gwynt.
27:15 And when the ship was caught, and could not bear up into the wind, we let her drive.

27:16 Ac wedi i ni redeg goris ynys fechan a elwir Clauda, braidd y gallasom gael y bad:

27:16 And running under a certain island which is called Clauda, we had much work to come by the boat:

27:17 Yr hwn a godasant i fyny, ac a wnaethant gynorthwyon, gan wregysur llong oddi dani: a hwy yn ofni rhag syrthio ar sugndraeth, wedi gollwng yr hwyl a ddygwyd felly.
27:17 Which when they had taken up, they used helps, undergirding the ship; and, fearing lest they should fall into the quicksands, struck sail, and so were driven.

27:18 A nin flin iawn arnom gan y dymestl, drannoeth hwy a ysgafnhasant y llong;
27:18 And we being exceedingly tossed with a tempest, the next day they lightened the ship;

27:19 Ar trydydd dydd bwriasom n dwylon hunain daclaur llong allan.
27:19 And the third day we cast out with our own hands the tackling of the ship.

27:20 A phan nad oedd na haul na sr yn ymddangos dros lawer o ddyddiau, a thymestl nid bychan yn pwyso arnom, pob gobaith y byddem cadwedig a ddygwyd oddi arnom o hynny allan.
27:20 And when neither sun nor stars in many days appeared, and no small tempest lay on us, all hope that we should be saved was then taken away.

27:21 Ac wedi bod hir ddirwest, yna y safodd Paul yn eu canol hwy, ac a ddywedodd, Ha wŷr, chwi a ddylasech wrando arnaf fi, a bod heb ymado o Creta, ac ennill y sarhad yma ar golled.
27:21 But after long abstinence Paul stood forth in the midst of them, and said, Sirs, ye should have hearkened unto me, and not have loosed from Crete, and to have gained this harm and loss.

27:22 Ac yr awron yr wyf yn eich cynghori chwi i fod yn gysurus: canys ni bydd colled am einioes un ohonoch, ond am y llong yn unig.
27:22 And now I exhort you to be of good cheer: for there shall be no loss of any man's life among you, but of the ship.

27:23 Canys safodd yn fy ymyl y nos hon angel Duw, yr hwn am piau, ar hwn yr wyf yn ei addoli,
27:23 For there stood by me this night the angel of God, whose I am, and whom I serve,

27:24 Gan ddywedyd, Nac ofna, Paul; rhaid i ti sefyll gerbron Cesar: ac wele, rhoddes Duw i ti y rhai oll sydd yn morio gyda thi.
27:24 Saying, Fear not, Paul; thou must be brought before Caesar: and, lo, God hath given thee all them that sail with thee.

27:25 Am hynny, hawyr, cymerwch gysur: canys yr wyf fi yn credu i Dduw, mai felly y bydd, yn l y modd y dywedwyd i mi.
27:25 Wherefore, sirs, be of good cheer: for I believe God, that it shall be even as it was told me.

27:26 Ond mae yn rhaid ein bwrw ni i ryw ynys.
27:26 Howbeit we must be cast upon a certain island.

27:27 Ac wedi dyfod y bedwaredd nos ar ddeg, fe a ddigwyddodd, a ni yn morio yn Adna, ynghylch hanner nos, dybied or morwyr eu bod yn nesu i ryw wlad;
27:27 But when the fourteenth night was come, as we were driven up and down in Adria, about midnight the shipmen deemed that they drew near to some country;

27:28 Ac wedi iddynt blymio, hwy ai cawsant yn ugain gwryd: ac wedi myned ychydig pellach, a phlymio drachefn, hwy ai cawsant yn bymtheg gwryd.
27:28 And sounded, and found it twenty fathoms: and when they had gone a little further, they sounded again, and found it fifteen fathoms.

27:29 Ac a hwyn ofni rhag i ni syrthio ar leoedd geirwon, wedi iddynt fwrw pedair angor allan or llyw, hwy a ddeisyfasant ei myned hi yn ddydd.
27:29 Then fearing lest we should have fallen upon rocks, they cast four anchors out of the stern, and wished for the day.

27:30 Ac fel yr oedd y llongwyr yn ceisio ffoi allan or llong, ac wedi gollwng y bad i waered ir mr, yn rhith bod ar fedr bwrw angorau or pen blaen ir llong,
27:30 And as the shipmen were about to flee out of the ship, when they had let down the boat into the sea, under colour as though they would have cast anchors out of the foreship,

27:31 Dyweodd Paul wrth y canwriad ar milwyr, Onid erys y rhai hyn yn y llong, ni ellwch chwi fod yn gadwedig.
27:31 Paul said to the centurion and to the soldiers, Except these abide in the ship, ye cannot be saved.

27:32 Yna y torrodd y milwyr raffaur bad, ac a adawsant iddo syrthio ymaith.
27:32 Then the soldiers cut off the ropes of the boat, and let her fall off.

27:33 A thra ydoedd hi yn dyddhau, Paul a eiriolodd ar bawb gymryd lluniaeth, gan ddywedyd, Heddiw yw y pedwerydd dydd ar ddeg yr ydych chwi yn disgwyl, ac yn aros ar eich cythlwng, heb gymryd dim.
27:33 And while the day was coming on, Paul besought them all to take meat, saying, This day is the fourteenth day that ye have tarried and continued fasting, having taken nothing.

27:34 Oherwydd paham yr ydwyf yn dymuno arnoch gymryd lluniaeth; oblegid hyn sydd er iechyd i chwi: canys blewyn ir un ohonoch ni syrth oddi ar ei ben.
27:34 Wherefore I pray you to take some meat: for this is for your health: for there shall not an hair fall from the head of any of you.

27:35 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, efe a gymerodd fara, ac a ddiolchodd i Dduw yn eu gŵydd hwynt oll, ac ai toriodd, ac a ddechreuodd fwyta.
27:35 And when he had thus spoken, he took bread, and gave thanks to God in presence of them all: and when he had broken it, he began to eat.

27:36 Ac yr oeddynt bawb wedi myned yn gysurol; a hwy a gymerasant luniaeth hefyd.
27:36 Then were they all of good cheer, and they also took some meat.

27:37 Ac yr oeddem yn y llong i gyd, yn ddau cant ac un ar bymtheg a thrigain o eneidiau.
27:37 And we were in all in the ship two hundred threescore and sixteen souls.

27:38 Ac wedi eu digoni o luniaeth, hwy a ysgafnhasant y llong, gan fwrwr gwenith allan ir mr.
27:38 And when they had eaten enough, they lightened the ship, and cast out the wheat into the sea.

27:39 A phan aeth hi yn ddydd, nid oeddynt yn adnabod y tir: ond hwy a ganfuant ryw gilfach a gln iddi; ir hon y cyngorasant, os gallent, wthior llong iddi.
27:39 And when it was day, they knew not the land: but they discovered a certain creek with a shore, into the which they were minded, if it were possible, to thrust in the ship.

27:40 Ac wedi iddynt godir angorau, hwy a ymollyngasant ir mr, ac a ollyngasant hefyd yn rhydd rwymau y llyw, ac a godasant yr hwyl ir gwynt, ac a geisiasant y lan.
27:40 And when they had taken up the anchors, they committed themselves unto the sea, and loosed the rudder bands, and hoisted up the mainsail to the wind, and made toward shore.

27:41 Ac wedi i ni syrthio ar le deuforgyfarfod, hwy a wthiasant y llong: ar pen blaen iddi a lynodd, ac a safodd yn ddiysgog; eithr y pen l a ymddatododd gan nerth y tonnau.
27:41 And falling into a place where two seas met, they ran the ship aground; and the forepart stuck fast, and remained unmoveable, but the hinder part was broken with the violence of the waves.

27:42 A chyngor y milwyr oedd, ladd y carcharorion, rhag i neb ohonynt nofio allan, a dianc ymaith.
27:42 And the soldiers' counsel was to kill the prisoners, lest any of them should swim out, and escape.

27:43 Ond y canwriad, yn ewyllysio cadw Paul, a rwystrodd iddynt eu hamcan; ac a archodd i bawb ar a fedrai nofio, ymfwrw yn gyntaf ir mr, a myned allan ir tir:
27:43 But the centurion, willing to save Paul, kept them from their purpose; and commanded that they which could swim should cast themselves first into the sea, and get to land:

27:44 Ac ir lleill, rhai ar ystyllod, ac eraill ar ryw ddrylliau or llong. Ac felly y digwyddodd ddyfod o bawb i dir yn ddihangol.
27:44 And the rest, some on boards, and some on broken pieces of the ship. And so it came to pass, that they escaped all safe to land.

PENNOD 28

28:1
Ac wedi iddynt ddianc, yna y gwybuant mai Melita y gelwid yr ynys.
28:1 And when they were escaped, then they knew that the island was called Melita.

28:2 Ar barbariaid a ddangosasant i ni fwyneidd-dra nid bychan: oblegid hwy a gyneuasant dn, ac an derbyniasant ni oll oherwydd y gawod gynrhychiol, ac oherwydd yr oerfel.
28:2 And the barbarous people showed us no little kindness: for they kindled a fire, and received us every one, because of the present rain, and because of the cold.

28:3 Ac wedi i Paul gynnull ynghyd lawer o friwydd, au dodi ar y tn, gwiber a ddaeth allan or gwres, ac a lynodd wrth ei law ef.
28:3 And when Paul had gathered a bundle of sticks, and laid them on the fire, there came a viper out of the heat, and fastened on his hand.

28:4 A phan welodd y barbariaid y bwystfil yng nghrog wrth ei law ef, hwy a ddywedasant wrth ei gilydd, Yn sicr llawruddiog ywr dyn hwn, yr hwn, er ei ddianc or mr, ni adawodd dialedd iddo fyw.
28:4 And when the barbarians saw the venomous beast hang on his hand, they said among themselves, No doubt this man is a murderer, whom, though he hath escaped the sea, yet vengeance suffereth not to live.

28:5 Ac efe a ysgydwodd y bwystfil ir tn, ac ni oddefodd ddim niwed.
28:5 And he shook off the beast into the fire, and felt no harm.

28:6 Ond yr oeddynt hwy yn disgwyl iddo ef chwyddo, neu syrthio yn ddisymwth yn farw. Eithr wedi iddynt hir ddisgwyl, a gweled nad oedd dim niwed yn digwydd iddo, hwy a newidiasant eu meddwl, ac a ddywedasant mai duw oedd efe.
28:6 Howbeit they looked when he should have swollen, or fallen down dead suddenly: but after they had looked a great while, and saw no harm come to him, they changed their minds, and said that he was a god.

28:7 Ynghylch y man hwnnw yr oedd tiroedd i bennaeth yr ynys, ai enw Publius, yr hwn an derbyniodd ni, ac an lletyodd dridiau yn garedig.
28:7 In the same quarters were possessions of the chief man of the island, whose name was Publius; who received us, and lodged us three days courteously.

28:8 A digwyddodd, fod tad Publius yn gorwedd yn glaf o gryd a gwaedlif: at yr hwn wedi i Paul fyned i mewn, a gweddo, efe a ddododd ei ddwylo arno ef, ac ai hiachaodd.
28:8 And it came to pass, that the father of Publius lay sick of a fever and of a bloody flux: to whom Paul entered in, and prayed, and laid his hands on him, and healed him.

28:9 Felly wedi gwneuthur hyn, y lleill hefyd y rhai oedd a heintiau arnynt yn yr ynys, a ddaethant ato, ac a iachawyd:
28:9 So when this was done, others also, which had diseases in the island, came, and were healed:

 


28:10 Y rhai hefyd an parchasant ni llawer o urddas; a phan oeddem yn ymadael, hwy an llwythasant ni phethau angenrheidiol.
28:10 Who also honoured us with many honours; and when we departed, they laded us with such things as were necessary.

28:11 Ac wedi tri mis, yr aethom ymaith mewn llong o Alexandria, yr hon a aeafasai yn yr ynys; ai harwydd hi oedd Castor a Pholux.
28:11 And after three months we departed in a ship of Alexandria, which had wintered in the isle, whose sign was Castor and Pollux.

28:12 Ac wedi ein dyfod i Syracusa, ni a drigasom yno dridiau.
28:12 And landing at Syracuse, we tarried there three days.

28:13 Ac oddi yno, wedi myned oddi: amgylch, ni a ddaethom i Regium. Ac ar l un diwrnod y deheuwynt a chwythodd, ac ni a ddaethom yr ail dydd i Puteoli:
28:13 And from thence we fetched a compass, and came to Rhegium: and after one day the south wind blew, and we came the next day to Puteoli:

28:14 lle y cawsom frodyr, ac y dymunwyd arnom aros gyda hwynt saith niwrnod: ac felly ni a ddaethom i Rufain.
28:14 Where we found brethren, and were desired to tarry with them seven days: and so we went toward Rome.

28:15 Ac oddi yno, pan glybur brodyr amdanom, hwy a ddaethant in cyfarfod ni hyd Appii-fforum, ar Tair Tafarn: y rhai pan welodd Paul, efe a ddiolchodd i Dduw, ac a gymerodd gysur.
28:15 And from thence, when the brethren heard of us, they came to meet us as far as Appii forum, and The three taverns: whom when Paul saw, he thanked God, and took courage.

28:16 Eithr pan ddaethom i Rufain, y canwriad a roddes y carcharorion at ben-capten y llu; eithr cenhadwyd i Paul aros wrtho ei hun, gyda milwr oedd yn ei gadw ef.
28:16 And when we came to Rome, the centurion delivered the prisoners to the captain of the guard: but Paul was suffered to dwell by himself with a soldier that kept him.

28:17 A digwyddodd, ar l tridiau, alw o Paul ynghyd y rhai oedd bennaf or Iddewon. Ac wedi iddynt ddyfod ynghyd, efe a ddywedodd wrthynt, Ha wŷr frodyr, er na wneuthum i ddim yn erbyn y bobl, na defodau y tadau, eto mi a roddwyd tri garcharor o Jerwsalem i ddwylor Rhufeinwyr.
28:17 And it came to pass, that after three days Paul called the chief of the Jews together: and when they were come together, he said unto them, Men and brethren, though I have committed nothing against the people, or customs of our fathers, yet was I delivered prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans.

28:18 Y rhai, wedi darfod fy holi, a fynasent fy ngollwng ymaith, am nad oedd dim achos angau ynof.
28:18 Who, when they had examined me, would have let me go, because there was no cause of death in me.

28:19 Eithr am fod yr Iddewon yn dywedyd yn erbyn hyn, mi a yrrwyd i apelio at Gesar; nid fel petai gennyf beth i achwyn ar fy nghenedl.
28:19 But when the Jews spake against it, I was constrained to appeal unto Caesar; not that I had ought to accuse my nation of.

28:20 Am yr achos hwn gan hynny y gelwais amdanoch chwi, ich gweled, ac i ymddiddan chwi: canys o achos gobaith Israel ym rhwymwyd i ar gadwyn hon.
28:20 For this cause therefore have I called for you, to see you, and to speak with you: because that for the hope of Israel I am bound with this chain.

28:21 A hwythau a ddywedasant wrtho, Ni dderbyniasom ni lythyrau o Jwdea yn dy gylch di, ac ni fynegodd ac ni lefarodd neb or brodyr a ddaeth oddi yno ddim drwg amdanat ti,
28:21 And they said unto him, We neither received letters out of Judaea concerning thee, neither any of the brethren that came showed or spake any harm of thee.

28:22 Ond yr ydym ni yn deisyf cael clywed gennyt ti beth yr ydwyt yn ei synied; oblegid am y sect hon, y mae yn hysbys i ni fod ym mhob man yn dywedyd yn ei herbyn.
28:22 But we desire to hear of thee what thou thinkest: for as concerning this sect, we know that every where it is spoken against.

28:23 Ac wedi iddynt nodi diwrnod iddo, llawer a ddaeth ato ef iw lety; ir rhai y tystiolaethodd ac yr eglurodd efe deyrnas Dduw, gan gynghori iddynt y pethau am yr Iesu, allan o gyfraith Moses, ar proffwydi, or bore hyd yr hwyr.
28:23 And when they had appointed him a day, there came many to him into his lodging; to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses, and out of the prophets, from morning till evening.

28:24 A rhai a gredasant ir pethau a ddywedasid, a rhai ni chredasant.
28:24 And some believed the things which were spoken, and some believed not.

28:25 Ac a hwy yn anghytn i gilydd, hwy a ymadawsant, wedi i Paul ddywedyd un gair, mai da y llefarodd yr Ysbryd Gln trwy Eseias y proffwyd wrth ein tadau ni,
28:25 And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had spoken one word, Well spake the Holy Ghost by Esaias the prophet unto our fathers,

28:26 Gan ddywedyd, Dos at y bobl yma, a dywed, Yn clywed y clywch, ac ni ddeellwch; ac yn gweled y gwelwch, ac ni chanfyddwch:
28:26 Saying, Go unto this people, and say, Hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and not perceive:

28:27 Canys brasawyd calon y bobl hyn, a thrwm y clywsant u clustiau, au llygaid a gaeasant; rhag iddynt weled u llygaid, a chlywed u clustiau, a deall r galon, a dychwelyd, ac i mi eu hiachu hwynt.
28:27 For the heart of this people is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed; lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted, and I should heal them.

28:28 Bydded hysbys i chwi gan hynny, anfon iachawdwriaeth Duw at y Cenhedloedd, a hwy a wrandawant.
28:28 Be it known therefore unto you, that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will hear it.

28:29 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, ymadawodd yr Iddewon, a chanddynt ddadl mawr yn eu plith.
28:29 And when he had said these words, the Jews departed, and had great reasoning among themselves.

28:30 A Phaul a arhoes ddwy flynedd gyfan yn ei dŷ ardrethol ei hun, ac a dderbyniodd bawb ar oedd yn dyfod i mewn ato,
28:30 And Paul dwelt two whole years in his own hired house, and received all that came in unto him,

28:31 Gan bregethu teyrnas Dduw, ac athrawiaethu y pethau am yr Arglwydd Iesu Grist, gyda phob hyfder, yn ddiwahardd.
28:31 Preaching the kingdom of God, and teaching those things which oncern the Lord Jesus Christ, with all confidence, no man forbidding him.

 

_________________________________________________________
DIWEDD END

 

Sumbolau arbennig: ŷŵ

 

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA


On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)


Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait


Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

 

 

 

Edrychwych ar fy ystadegau / View My Stats