Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition. La Bblia en galls de l'any 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. 2613ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_apocrypha_baruch_ac_epistol_jeremi_74_2685ke.htm

Yr Hafan / Home Page

..........2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website


....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English

..............................0977e Y Gyfeirddalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg) / Welsh texts on this website - contents page

........................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1520 Bible - Index Page

....................................................y dudalen hon
/ This Page


..

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln: Yr Apocrypha xxx
(74) Baruch ac Epistol Jeremi

(yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible: The Apocrypha
(74) The Book of Baruch

(in Welsh and English)


(delw 7310)

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-01-25

  

2684k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig (Apocrypha Baruch)

 


 

PENNOD 1

1:1 Dyma hefyd eiriau'r llyfr a sgrifennodd Baruch mab Nereias, fab Maaseias, fab Sedeceias, fab Asadeias, fab Chelcias, yn Babilon,
1:1 And these are the words of the book, which Baruch the son of Nerias, the son of Maasias, the son of Sedecias, the son of Asadias, the son of Chelcias, wrote in Babylon,

 

1:2 Yn y bumed flwyddyn, ar y seithfed dydd o'r mis, yr amser yr enillodd y Caldeaid Jerwsalem, ac y llosgasant hi thn.
1:2 In the fifth year, and in the seventh day of the month, what time as the Chaldeans took Jerusalem, and burnt it with fire.

 

1:3 A Baruch a ddarllenodd eiriau'r llyfr hwn lle y clywai Jechoneias mab Joachim brenhin Jwda, a lle y clywai'r holl bobl, y rhai a ddaethai i wrando'r llyfr,
1:3 And Baruch did read the words of this book in the hearing of Jechonias the son of Joachim king of Juda, and in the ears of all the people that came to hear the book,

 

1:4 A lle y clywai'r holl gedyrn, a holl feibion y brenin, a lle y clywai'r henuriaid, a lle y clywai'r holl bobl, o'r lleiaf hyd y mwyaf, y rhai oll oedd yn trigo yn Babilon, wrth afon Sud.
1:4 And in the hearing of the nobles, and of the king's sons, and in the hearing of the elders, and of all the people, from the lowest unto the highest, even of all them that dwelt at Babylon by the river Sud.

 

1:5 A hwy a wylasant, ac a ymprydiasant, ac a weddasant, gerbron yr Arglwydd.
1:5 Whereupon they wept, fasted, and prayed before the Lord.

 

1:6 Hwy a gasglasant arian hefyd yn l gallu pawb,
1:6 They made also a collection of money according to every man's power:

 

1:7 Ac a'i hanfonasant i Jerwsalem at Joachim yr offeiriad fab Chelcias, fab Salom, ac at yr holl offeiriaid eraill, ac at yr holl bobl a geffid gyda hwynt yn Jerwsalem,
1:7 And they sent it to Jerusalem unto Joachim the high priest, the son of Chelcias, son of Salom, and to the priests, and to all the people which were found with him at Jerusalem,

 

1:8 Y pryd hynny pan dderbyniodd efe lestri tŷr Arglwydd, y rhai a ddygasid o'r deml, i'w dwyn drachefn i wlad Jwda, y degfed dydd o fis Sifan, sef llestri arian, y rhai a wnaethai Sedeceias mab Joseias brenin Jwda;
1:8 At the same time when he received the vessels of the house of the Lord, that were carried out of the temple, to return them into the land of Juda, the tenth day of the month Sivan, namely, silver vessels, which Sedecias the son of Josias king of Jada had made,

 

1:9 Wedi caethgludo o Nabuchodonosor brenin Babilon Jechoneias, a'r tywysogion, a'r carcharorion, a'r cedyrn, a phobl y wlad, o Jerwsalem, a'u dwyn hwynt i Babilon.
1:9 After that Nabuchodonosor king of Babylon had carried away Jechonias, and the princes, and the captives, and the mighty men, and the people of the land, from Jerusalem, and brought them unto Babylon.

 

1:10 A hwy a ddywedasant, Wele, ni a anfonasom atoch chwi arian; prynwch chwithau 'r arian offrymau poeth, ac aberthau dros bechod, ac arogl-darth; a darperwch fwydoffrwn, ac offrymwch ar allor yr Arglwydd ein Duw ni;
1:10 And they said, Behold, we have sent you money to buy you burnt offerings, and sin offerings, and incense, and prepare ye manna, and offer upon the altar of the Lord our God;

 

1:11 A gweddwch dros hoedl Nabuchodonosor brenin Babilon, a thros hoedl Balthasar ei fab ef, ar fod eu dyddiau hwynt ar y ddaear fel dyddiau'r nefoedd;
1:11 And pray for the life of Nabuchodonosor king of Babylon, and for the life of Balthasar his son, that their days may be upon earth as the days of heaven:

 

1:12 Ac ar roddi o'r Arglwydd i ni nerth, a goleuo ohono ef ein llygaid ni, fel y byddom byw dan gysgod Nabuchodonosor brenin Babilon, a than gysgod Balthasar ei fab ef, ac y gwasanaethom hwy lawer o ddyddiau, ac y caffom ffafr yn eu golwg hwynt.
1:12 And the Lord will give us strength, and lighten our eyes, and we shall live under the shadow of Nabuchodonosor king of Babylon, and under the shadow of Balthasar his son, and we shall serve them many days, and find favour in their sight.

 

1:13 Gweddwch hefyd drosom ni at yr Arglwydd ein Duw: oherwydd ni a bechasom yn erbyn yr Arglwydd ein Duw, ac ni throdd ei lid a'i ddig ef oddi wrthym ni eto.
1:13 Pray for us also unto the Lord our God, for we have sinned against the Lord our God; and unto this day the fury of the Lord and his wrath is not turned from us.

 

1:14 Darllenwch hefyd y llyfr yma a anfonasom ni atoch, i'w draethu yn nhŷr Arglwydd ar ddyddiau gwylion ac ar ddyddiau uchel;
1:14 And ye shall read this book which we have sent unto you, to make confession in the house of the Lord, upon the feasts and solemn days.

 

1:15 A dywedwch, Yr Arglwydd ein Duw ni sydd gyfiawn, i ninnau y perthyn gwarthrudd golau, fel y mae heddiw, i ddynion Jwda, ac i drigolion Jerwsalem,
1:15 And ye shall say, To the Lord our God belongeth righteousness, but unto us the confusion of faces, as it is come to pass this day, unto them of Juda, and to the inhabitants of Jerusalem,

 

1:16 Ac i'n brenhinoedd, ac i'n tywysogion, ac i'n hoffeiriaid, ac i'n proffwydi, ac i'n tadau:
1:16 And to our kings, and to our princes, and to our priests, and to our prophets, and to our fathers:

 

1:17 Canys ni a bechasom gerbron yr Arglwydd ein Duw,
1:17 For we have sinned before the Lord,

 

1:18 Ac a anghredasom iddo ef, ac ni wrandawsom ar lais yr Arglwydd ein Duw, i rodio yn ei orchmynion ef, y rhai a roddes efe o'n blaen ni.
1:18 And disobeyed him, and have not hearkened unto the voice of the Lord our God, to walk in the commandments that he gave us openly:

 

1:19 Er y dydd y dug yr Arglwydd ein tadau o dir yr Aifft hyd y dydd hwn, ni a fuom anufudd i'r Arglwydd ein Duw, ac a fuom esgeulus, heb wrando ar ei lais ef.
1:19 Since the day that the Lord brought our forefathers out of the land of Egypt, unto this present day, we have been disobedient unto the Lord our God, and we have been negligent in not hearing his voice.

 

1:20 Am hynny y glynodd drwg wrthym ni, a'r felltith a ordeiniodd yr Arglwydd wrth Moses ei was, y dydd y dug yr Arglwydd ein tadau allan o dir yr Aifft, i roddi i ni dir yn llifeirio o laeth a mel, fel y gwelir heddiw.
1:20 Wherefore the evils cleaved unto us, and the curse, which the Lord appointed by Moses his servant at the time that he brought our fathers out of the land of Egypt, to give us a land that floweth with milk and honey, like as it is to see this day.

 

1:21 Ond ni wrandawsom ni ar lais yr Arglwydd ein Duw, yn l holl eiriau'r proffwydi a anfonodd efe atom:
1:21 Nevertheless we have not hearkened unto the voice of the Lord our God, according unto all the words of the prophets, whom he sent unto us:

 

1:22 Eithr ni a rodiasom bob un wrth feddwl ei galon ddrygionus ei hun, gan wasanaethu duwiau dieithr, a gwneuthur drygioni yng ngolwg yr Arglwydd ein Duw.
1:22 But every man followed the imagination of his own wicked heart, to serve strange gods, and to do evil in the sight of the Lord our God.

 

PENNOD 2
2:1 Am hynny y cyflawnodd yr Arglwydd ei air a lefarodd efe yn ein herbyn ni, ac yn erbyn ein barnwyr, y rhai a farnent Israel, ac yn erbyn ein brenhinoedd, ac yn erbyn ein tywysogion, ac yn erbyn gwŷr Israel a Jwda;
2:1 Therefore the Lord hath made good his word, which he pronounced against us, and against our judges that judged Israel, and against our kings, and against our princes, and against the men of Israel and Juda,

 

2:2 Gan ddwyn arnom ni ddrygfyd mawr, y fath ni bu dan y nefoedd oll, fel y mae yn Jerwsalem, yn l yr hyn a sgrifennwyd yng nghyfraith Moses,
2:2 To bring upon us great plagues, such as never happened under the whole heaven, as it came to pass in Jerusalem, according to the things that were written in the law of Moses;

 

2:3 Y bwyti dyn gnawd ei fab ei hun, a chnawd ei ferch ei hun.
2:3 That a man should eat the flesh of his own son, and the flesh of his own daughter.

 

2:4 Efe a'u rhoddes hwynt hefyd i fod dan law yr holl deyrnasoedd sydd o'n hamgylch ni, i fod yn waradwyddus ac yn anghyfannedd ymysg yr holl bobloedd sydd o'n hamgylch, lle y gwasgarodd yr Arglwydd hwynt.
2:4 Moreover he hath delivered them to be in subjection to all the kingdoms that are round about us, to be as a reproach and desolation among all the people round about, where the Lord hath scattered them.

 

2:5 Felly y'n dygwyd ni i waered, ac nid i fyny, am bechu ohonom yn erbyn yr Arglwydd ein Duw, heb wrando ar ei lais ef.
2:5 Thus we were cast down, and not exalted, because we have sinned against the Lord our God, and have not been obedient unto his voice.

 

2:6 Ein Harglwydd Dduw ni sydd gyfiawn: i ninnau ac i'n tadau y perthyn gwarthrudd golau, fel y gwelir heddiw:
2:6 To the Lord our God appertaineth righteousness: but unto us and to our fathers open shame, as appeareth this day.

 

2:7 Canys yr holl ddrygau hyn a ddaeth arnom ni, y rhai a draethodd yr Arglwydd yn ein herbyn.
2:7 For all these plagues are come upon us, which the Lord hath pronounced against us

 

2:8 Ac ni weddasom ni gerbron yr Arglwydd, ar droi o bob un oddi wrth feddyliau eu calon ddrygionus.
2:8 Yet have we not prayed before the Lord, that we might turn every one from the imaginations of his wicked heart.

 

2:9 Am hynny y gwyliodd yr Arglwydd arnom ni am ddrygfyd, ac a'i dug arnom: oblegid cyfiawn yw'r Arglwydd yn ei holl weithredoedd, y rhai a orchmynnodd efe i ni.
2:9 Wherefore the Lord watched over us for evil, and the Lord hath brought it upon us: for the Lord is righteous in all his works which he hath commanded us.

 

2:10 Ond ni wrandawsom ni ar ei lais ef, i rodio yn ei orchmynion ef, y rhai a roddes efe o'n blaen ni.
2:10 Yet we have not hearkened unto his voice, to walk in the commandments of the Lord, that he hath set before us.

 

2:11 Ac yn awr, O Arglwydd Dduvw Israel, yr hwn a ddygaist dy bobl allan o dir yr AifFt trwy law gadarn, trwy arwyddion a rhyfeddodau, a thrwy allu mawr a braich estynedig, ac a wnaethost i ti enw, fel y gwelir heddiw;
2:11 And now, O Lord God of Israel, that hast brought thy people out of the land of Egypt with a mighty hand, and high arm, and with signs, and with wonders, and with great power, and hast gotten thyself a name, as appeareth this day:

 

2:12 O ein Harglwydd Dduw, nyni a bechasom, a fuom annuwiol, ac a wnaethom yn anghyfiawn yn dy holl ordeiniadau di.
2:12 O Lord our God, we have sinned, we have done ungodly, we have dealt unrighteously in all thine ordinances.

 

2:13 Troer, atolwg, dy lid oddi wrthym: oherwydd ychydig a adawed ohonom ni ymysg y cenhedloedd lle y gwasgeraist ni.
2:13 Let thy wrath turn from us: for we are but a few left among the heathen, where thou hast scattered us.

 

2:14 Gwrando, Arglwydd, ein gweddi a'n deisyf, a rhyddha ni er dy fwyn dy hun, a gwna i ni gael ffafr yng ngolwg y rhai a'n caethgludasant:
2:14 Hear our prayers, O Lord, and our petitions, and deliver us for thine own sake, and give us favour in the sight of them which have led us away:

 

2:15 Fel y gwypo'r holl ddaear mai ti yw yr Arglwydd ein Duw ni, oherwydd mai dy enw di a elwir ar Israel a'i genedl.
2:15 That all the earth may know that thou art the Lord our God, because Israel and his posterity is called by thy name.

 

2:16 Edrych i lawr, Arglwydd, o'th dŷ sanctaidd, a meddwl amdanom: gostwng dy glust, O Arglwydd, a gwrando.
2:16 O Lord, look down from thine holy house, and consider us: bow down thine ear, O Lord, to hear us.

 

2:17 Agor dy lygaid, a gwl: oherwydd nid y meirw yn y bedd, y rhai y dygwyd eu heneidiau allan o'u cyrff, a roddant na gogoniant na chyfiawnder i'r Arglwydd:
2:17 Open thine eyes, and behold; for the dead that are in the graves, whose souls are taken from their bodies, will give unto the Lord neither praise nor righteousness:

 

2:18 Eithr yr enaid, yr hwn sydd athrist iawn, yr hwn sydd yn cerdded yn grwm ac yn llesg, a'r llygaid palledig, a'r enaid newynog, a roddant ogoniant a chyfiawnder i ti, O Arglwydd.
2:18 But the soul that is greatly vexed, which goeth stooping and feeble, and the eyes that fail, and the hungry soul, will give thee praise and righteousness, O Lord.

 

2:19 Oblegid hynny nid am gyfiawnder ein tadau a'n brenhinoedd yr ydym yn tywallt ein gweddi ger dy fron di, ein Harglwydd Dduw.
2:19 Therefore we do not make our humble supplication before thee, O Lord our God, for the righteousness of our fathers, and of our kings.

 

2:20 Canys tydi a anfonaist dy lid a'th ddigofaint arnom ni, fel y dywedaist trwy law dy weision y proffwydi, gan ddywedyd,
2:20 For thou hast sent out thy wrath and indignation upon us, as thou hast spoken by thy servants the prophets, saying,

 

2:21 Fel hyn y dywed yr Arglwydd, Gostyngwch eich ysgwyddau, a'ch gwarrau, a gwasanaethwch frenin Babilon, a chwi a gewch aros yn y wlad yr hon a roddais i'ch tadau chwi.
2:21 Thus saith the Lord, Bow down your shoulders to serve the king of Babylon: so shall ye remain in the land that I gave unto your fathers.

 

2:22 Ac oni wrandewch ar lais yr Arglwydd, i wasanaethu brenin Babilon,
2:22 But if ye will not hear the voice of the Lord, to serve the king of Babylon,

 

2:23 Mi a ddygaf ymaith o ddinasoedd Jwda, ac allan o Jerwsalem, lais gorfoledd a llais llawenydd, llais priodfab a llais priodferch; a'r holl wlad a fydd anghyfannedd heb drigolion.
2:23 I will cause to cease out of the cites of Judah, and from without Jerusalem, the voice of mirth, and the voice of joy, the voice of the bridegroom, and the voice of the bride: and the whole land shall be desolate of inhabitants.

 

2:24 Ond ni wrandawsom ni ar dy lais di, i wasanaethu brenin Babilon: am hynny y cyflawnaist ti dy eiriau, y rhai a leferaist trwy weinidogaeth dy weision y proffwydi, sef y dygid esgyrn ein brenhinoedd ac esgyrn ein tadau o'u lle.
2:24 But we would not hearken unto thy voice, to serve the king of Babylon: therefore hast thou made good the words that thou spakest by thy servants the prophets, namely, that the bones of our kings, and the bones of our fathers, should be taken out of their place.

 

2:25 Ac wele, hwy a daflwyd allan i wres y dydd, ac i rew y nos, ac a fuant feirw mewn gofid mawr trwy newyn, a chleddyf, a haint y nodau.
2:25 And, lo, they are cast out to the heat of the day, and to the frost of the night, and they died in great miseries by famine, by sword, and by pestilence.

 

2:26 Gosodaist hefyd y tŷ lle y gelwid ar dy enw, fel y gwelir ef heddiw, am ddrygioni tŷ Israel a thŷ Jwda.
2:26 And the house which is called by thy name hast thou laid waste, as it is to be seen this day, for the wickedness of the house of Israel and the house of Juda.

 

2:27 A thi a wnaethost ni, O Arglwydd ein Duw, yn l dy holl larieidd-dra, ac yn l dy fawr drugaredd oll,
2:27 O Lord our God, thou hast dealt with us after all thy goodness, and according to all that great mercy of thine,

 

2:28 Fel y lleferaist trwy dy was Moses, y dydd y gorchmynnaist iddo ysgrifennu dy gyfraith di, o flaen meibion Israel, gan ddywedyd,
2:28 As thou spakest by thy servant Moses in the day when thou didst command him to write the law before the children of Israel, saying,

 

2:29 Oni wrandewch chwi ar fy llais, y dyrfa fawr luosog hon a droir yn ddiau yn ychydig ymysg y cenhedloedd lle y gwasgaraf fi hwynt.
2:29 If ye will not hear my voice, surely this very great multitude shall be turned into a small number among the nations, where I will scatter them.

 

2:30 Oblegid mi a wyddwn na wrandawent hwy arnaf fi; oblegid pobl wargaled ydynt hwy: eithr yn y tir lle y caethgludir hwynt y meddyliant amdanynt eu hun,
2:30 For I knew that they would not hear me, because it is a stiffnecked people: but in the land of their captivities they shall remember themselves.

 

2:31 Ac y gwybyddant mai myfi yw eu Harglwydd Dduw hwynt: a mi a roddaf iddynt galon a chlustiau i wrando.
2:31 And shall know that I am the Lord their God: for I will give them an heart, and ears to hear:

 

2:32 Yna y'm moliannant i yn y wlad lle y caethgludir hwynt, ac y cofiant fy enw,
2:32 And they shall praise me in the land of their captivity, and think upon my name,

 

2:33 Ac y troant oddi wrth eu gwar galed a'u drwg weithredoedd: oblegid mi a gofiaf ffordd eu tadau, y rhai a bechasant yng ngŵydd yr Arglwydd.
2:33 And return from their stiff neck, and from their wicked deeds: for they shall remember the way of their fathers, which sinned before the Lord.

 

2:34 Felly y dygaf hwy drachefn i'r tir, yr hwn trwy lw a addewais i i'w tadau hwynt, i Abraham, i Isaac, ac'i Jacob; a hwy a'i meddiannant: a mi a'u hamlhaf hwynt, ac nis lleiheir hwynt.
2:34 And I will bring them again into the land which I promised with an oath unto their fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, and they shall be lords of it: and I will increase them, and they shall not be diminished.

 

2:35 A mi a wnaf hwynt gyfamod tragwyddol, y byddaf fi yn Dduw iddynt hwy, a hwythau a fyddant yn bobl i mi: ac ni symudaf mwyach fy mhobl Israel o'r tir a roddais iddynt.
2:35 And I will make an everlasting covenant with them to be their God, and they shall be my people: and I will no more drive my people of Israel out of the land that I have given them.

 

PENNOD 3
3:1 O Arglwydd hollalluog, Duw Israel, y mae'r enaid sydd mewn ing, a'r ysbryd cystuddiol, yn llefain arnat ti.
3:1 O Lord Almighty, God of Israel, the soul in anguish the troubled spirit, crieth unto thee.

 

3:2 Clyw, Arglwydd, a thrugarha; oblegid Duw trugarog ydwyt ti: cymer drugaredd, oblegid nyni a bechasom i'th erbyn.
3:2 Hear, O Lord, and have mercy; ar thou art merciful: and have pity upon us, because we have sinned before thee.

 

3:3 Oherwydd yr ydwyt ti yn aros byth, a derfydd amdanom ninnau yn llwyr.
3:3 For thou endurest for ever, and we perish utterly.

 

3:4 O Arglwydd hollalluog, Duw Israel, gwrando ar weddau'r Israeliaid meirw, a'u meibion hwynt, y rhai a bechasant i'th erbyn, ac ni wrandawsant ar lais yr Arglwydd eu Duw: am ba achos y glynodd y drygau hyn wrthym ni.
3:4 O Lord Almighty, thou God of Israel, hear now the prayers of the dead Israelites, and of their children, which have sinned before thee, and not hearkened unto the voice of thee their God: for the which cause these plagues cleave unto us.

 

3:5 Na chofia anwireddau ein tadau: eithr cofia dy allu a'th enw dy hun y pryd hyn.
3:5 Remember not the iniquities of our forefathers: but think upon thy power and thy name now at this time.

 

3:6 Oherwydd tydi yw ein Harglwydd Dduw; a thydi, O Arglwydd, a foliannwn ni.
3:6 For thou art the Lord our God, and thee, O Lord, will we praise.

 

3:7 Oblegid er mwyn hyn y rhoddaist ti dy ofn yn ein calonnau ni, sef er mwyn galw ohonom ar dy enw, a'th foliannu yn ein caethiwed: oblegid ni a gofiasom holl anwiredd ein tadau, y rhai a bechasant ger dy fron di.
3:7 And for this cause thou hast put thy fear in our hearts, to the intent that we should call upon thy name, and praise thee in our captivity: for we have called to mind all the iniquity of our forefathers, that sinned before thee.

 

3:8 Wele ni eto yn ein caethiwed, lle y gwasgeraist ti nyni yn waradwydd, ac yn felltith, ac i fod dan dreth, yn l holl anwireddau ein tadau, y rhai a giliasant oddi wrth yr Arglwydd ein Duw ni.
3:8 Behold, we are yet this day in our captivity, where thou hast scattered us, for a reproach and a curse, and to be subject to payments, according to all the iniquities of our fathers, which departed from the Lord our God.

 

3:9 Clyw, O Israel, orchmynion y bywyd; gwrando, i gael gwybod doethineb.
3:9 Hear, Israel, the commandments of life: give ear to understand wisdom.

 

3:10 Paham, Israel, yr ydwyt ti yn nhir dy elynion? yr heneiddiaist mewn gwlad ddieithr? ac y'th halogwyd gan y meirw?
3:10 How happeneth it Israel, that thou art in thine enemies' land, that thou art waxen old in a strange country, that thou art defiled with the dead,

 

3:11 Paham y'th gyfrifwyd gyda'r rhai a aethant i'r bedd?
3:11 That thou art counted with them that go down into the grave?

 

3:12 Tydi a adewaist ffynnon doethineb.
3:12 Thou hast forsaken the fountain of wisdom.

 

3:13 Pe rhodiesit ti yn ffordd Duw, ti a drigesit mewn heddwch byth.
3:13 For if thou hadst walked in the way of God, thou shouldest have dwelled in peace for ever.

 

3:14 Dysg pa le y mae doethineb, pa le y mae grymustra, pa le y mae deall; i gael gwybod hefyd pa le y mae hir hoedl, ac einioes, pa le y mae goleuni llygaid, a thangnefedd.
3:14 Learn where is wisdom, where is strength, where is understanding; that thou mayest know also where is length of days, and life, where is the light of the eyes, and peace.

 

3:15 Pwy a gafodd ei lle hi? a phwy a aeth i mewn i'w thrysorau hi?
3:15 Who hath found out her place? or who hath come into her treasures ?

 

3:16 Pa le y mae tywysogion y cenhedloedd, a llywodraethwyr yr anifeiliaid sydd ar y ddaear,
3:16 Where are the princes of the heathen become, and such as ruled the beasts upon the earth;

 

3:17 Y rhai oedd yn chwarae ag adar y nefoedd, ac yn tyrru arian ac aur, yn yr hwn yr ymddiried dynion, ac ni wnaent ddiben ar geisio?
3:17 They that had their pastime with the fowls of the air, and they that hoarded up silver and gold, wherein men trust, and made no end of their getting?

 

3:18 Canys y rhai a fathent arian, a hynny mor ofalus, a'u gwaith yn anchwiliadwy,
3:18 For they that wrought in silver, and were so careful, and whose works are unsearchable,

 

3:19 Hwy a ddiflanasant, ac a ddisgynasant i'r bedd; a rhai eraill a gododd yn eu lle hwynt.
3:19 They are vanished and gone down to the grave, and others are come up in their steads.

 

3:20 Yn ieuainc y gwelsant hwy oleuni, ac a drigasant ar y ddaear: ond nid adnabuant hwy ffordd gwybodaeth.
3:20 Young men have seen light, and dwelt upon the earth: but the way of knowledge have they not known,

 

3:21 Ei llwybrau hi ni ddeallasant chwaith, ac nid ymafaelasant ynddi: pell oedd eu plant oddi ar y ffordd honno.
3:21 Nor understood the paths thereof, nor laid hold of it: their children were far off from that way.

 

3:22 Ni chlywyd sn amdani hi yn Canaan, ac ni welwyd hi yn Theman.
3:22 It hath not been heard of in Chanaan, neither hath it been seen in Theman.

 

3:23 Yr Agareniaid, y rhai sydd yn ceisio deall ar y ddaear, a marchnadwyr Meran a Theman, dychmygwyr chwedlau, ac yn ceisio deall; ond nid adwaenai un o'r rhai hyn ffordd doethineb, ac ni chofiasant ei llwybrau hi.
3:23 The Agarenes that seek wisdom upon earth, the merchants of Meran and of Theman, the authors of fables, and searchers out of understanding; none of these have known the way of wisdom, or remember her paths.

 

3:24 O Israel, mor fawr yw tŷ Dduw! ac mor helaeth yw lle ei feddiant ef!
3:24 O Israel, how great is the house of God! and how large is the place of his possession!

 

3:25 Mawr yw efe, ac nid oes diwedd iddo: uchel yw efe, ac anfeidrol.
3:25 Great, and hath none end; high, and unmeasurable.

 

3:26 Yna yr oedd y cewri enwog gynt, y rhai oedd yn gorffol, ac yn medru rhyfela.
3:26 There were the giants famous from the beginning, that were of so great stature, and so expert in war.

 

3:27 Nid y rhai hynny a ddewisodd Duw, ac ni roddes iddynt ffordd gwybodaeth.
3:27 Those did not the Lord choose, neither gave he the way of knowledge unto them:

 

3:28 Eithr difethwyd hwy, am nad oedd ganddynt ddoethineb; a thrwy eu hynfydrwydd y methasant hwy.
3:28 But they were destroyed, because they had no wisdom, and perished through their own foolishness.

 

3:29 Pwy a ddringodd i'r nefoedd, ac a'i cymerodd hi, ac a'i dug i waered o'r cymylau?
3:29 Who hath gone up into heaven, and taken her, and brought her down from the clouds?

 

3:30 Pwy a aeth dros y mr, ac a'i cafodd hi, ac a'i dug hi am aur o'r gorau?
3:30 Who hath gone over the sea, and found her, and will bring her for pure gold?

 

3:31 Nid oes neb yn adnabod ei ffordd hi, nac yn ystyried ei llwybr.
3:31 No man knoweth her way, nor thinketh of her path.

 

3:32 Ond yr hwn a ŵyr bob peth a'i hedwyn hi, a thrwy ei ddoethineb a'i cafodd hi: yr hwn a ddarparodd y ddaear dros amser tragwyddol, a'i llanwodd hi ag anifeiliaid pedwarcarnol:
3:32 But he that knoweth all things knoweth her, and hath found her out with his understanding: he that prepared the earth for evermore hath filled it with fourfooted beasts:

 

3:33 Yr hwn sydd yn anfon goleuni allan, ac fe a ; yn ei alw ef yn ei l, ac yntau yn ufuddhau mewn ofn.
3:33 He that sendeth forth light, and it goeth, calleth it again, and it obeyeth him with fear.

 

3:34 Y sr a oleuasant yn eu gwyliadwriaethau yn llawen: efe a'u galwodd hwynt, a hwy a ddywedasant, Dyma ni; goleuasant yn llawen i'r hwn a'u gwnaeth hwynt.

3:34 The stars shined in their watches, and rejoiced: when he calleth them, they say, Here we be; and so with cheerfulness they shewed light unto him that made them.

 

3:35 Dyma ein Duw ni; na chyffelyber neb arall iddo ef.
3:35 This is our God, and there shall none other be accounted of in comparison of him

 

3:36 Efe a gafodd allan bob ffordd gwybodaeth; ac a'i rhoddes hi i Jacob ei was, ac i Israel ei anwylyd.
3:36 He hath found out all the way of knowledge, and hath given it unto Jacob his servant, and to Israel his beloved.

 

3:37 Wedi hyn yr ymddangosodd efe ar y ddaear, ac y trigodd ymysg dynion.
3:37 Afterward did he shew himself upon earth, and conversed with men.

 

PENNOD 4
4:1 Dyma lyfr gorchmynion Duw, a'r gyfraith a bery byth: y rhai oll a'i cadwant hi a ddeuant i fywyd, a'r rhai a'i gadawant hi a fyddant feirw.
4:1 This is the book of the commandments of God, and the law that endureth for ever: all they that keep it shall come to life; but such as leave it shall die.

 

4:2 Dychwel Jacob, ac ymafael ynddi hi: rhodia mewn goleuni wrth ei llewyrch hi.
4:2 Turn thee, O Jacob, and take hold of it: walk in the presence of the light thereof, that thou mayest be illuminated.

 

4:3 Na ddod dy ogoniant i arall, na'r pethau buddiol i genedl ddieithr.
4:3 Give not thine honour to another, nor the things that are profitable unto thee to a strange nation.

 

4:4 Gwyn ein byd ni, Israel, am fod yn hysbys i ni y pethau a ryglyddant fodd i Dduw.
4:4 O Israel, happy are we: for things that are pleasing to God are made known unto us.

 

4:5 O fy mhobl, coffadwriaeth Israel, cymer gysur.
4:5 Be of good cheer, my people, the memorial of Israel.

 

4:6 Chwi a werthwyd i'r cenhedloedd, nid i'ch difetha; ond oherwydd i chwi annog Duw i ddig y rhoddwyd chwi i'r gelynion.
4:6 Ye were sold to the nations, not for [your] destruction: but because ye moved God to wrath, ye were delivered unto the enemies.

 

4:7 Oherwydd chwi a ddigiasoch yr hwn a'ch gwnaeth, gan offrymu i gythreuliaid, ac nid i Dduw.
4:7 For ye provoked him that made you by sacrificing unto devils, and not to God.

 

4:8 Anghofiasoch Dduw tragwyddol, yr hwn a'ch cenhedlodd chwi: a'ch mamaeth Jerwsalem a wnaethoch yn drist.
4:8 Ye have forgotten the everlasting God, that brought you up; and ye have grieved Jerusalem, that nursed you.

 

4:9 Oblegid hi a welodd y dig oedd yn dyfod arnoch chwi, ac a ddywedodd, Gwrandewch, cymdogion Seion; dygodd Duw arnaf fi dristwch mawr;
4:9 For when she saw the wrath of God coming upon you, she said, Hearken, O ye that dwell about Sion: God hath brought upon me great mourning;

 

4:10 Oherwydd mi a welais gaethiwed fy meibion a'm merched, yr hon a ddug y tragwyddol Dduw arnynt hwy.
4:10 For I saw the captivity of my sons and daughters, which the Everlasting brought upon them.

 

4:11 Canys yn llawen y megais i hwynt: eithr trwy wylofain a thristwch y danfonais hwynt ymaith.
4:11 With joy did I nourish them; but sent them away with weeping and mourning.

 

4:12 Na lawenyched neb o'm plegid i, yr hon ydwyf weddw, ac a wrthododd llawer: anghyfannedd ydwyf fi o achos pechodau fy mhlant, am gilio ohonynt hwy oddi wrth gyfraith Dduw.
4:12 Let no man rejoice over me, a widow, and forsaken of many, who for the sins of my children am left desolate; because they departed from the law of God.

 

4:13 Nid adnabuant hwy ei gyfiawnder ef, ac ni rodiasant yn ffyrdd gorchmynion Duw, ac ni sathrasant lwybrau dysg yn ei gyfiawnder ef.
4:13 They knew not his statutes, nor walked in the ways of his commandments, nor trod in the paths of discipline in his righteousness.

 

4:14 Deued cymdogion Seion, cofiwch gaethiwed fy meibion a'm merched, yr hon a ddug y tragwyddol Dduw arnynt hwy.
4:14 Let them that dwell about Sion come, and remember ye the captivity of my sons and daughters, which the Everlasting hath brought upon them.

 

4:15 Oherwydd efe a ddug yn eu herbyn hwynt genedl o bell, cenedl ddigywilydd, ac estronieithus; y rhai ni pharchent yr hen, ac ni thosturient wrth y dyn bach;
4:15 For he hath brought a nation upon them from far, a shameless nation, and of a strange language, who neither reverenced old man, nor pitied child.

 

4:16 Ac a ddygasant ymaith anwylblant y weddw, ac a wnaethant yr unig yn amddifad heb ferched.
4:16 These have carried away the dear beloved children of the widow, and left her that was alone desolate without daughters.

 

4:17 A pha help a allaf fi i chwi?
4:17 But what can I help you?

 

4:18 Oblegid yr hwn a ddug adfyd arnoch a'ch gwared chwi o law eich gelynion.
4:18 For he that brought these plagues upon you will deliver you from the hands of your enemies.

 

4:19 Ymaith chwi, ymaith chwi, fy mhlant, oblegid fo'm gadawyd i yn anghyfannedd.
4:19 Go your way, O my children, go your way: for I am left desolate.

 

4:20 Mi a ddiosgais wisg tangnefedd, ac a wisgais sachliain fy ngweddi: tra fyddwyf fi byw y llefaf ar Dduw tragwyddol.
4:20 I have put off the clothing of peace, and put upon me the sackcloth of my prayer: I will cry unto the Everlasting in my days.

 

4:21 Cymerwch gysur, blant: llefwch ar yr Arglwydd; ac efe a'ch gwared chwi oddi wrth gadernid a dwylo eich gelynion:
4:21 Be of good cheer, O my children, cry unto the Lord, and he will deliver you from the power and hand of the enemies.

 

4:22 Oherwydd y mae gennyf fi obaith yn y Tragwyddol o'ch iachawdwriaeth chwi, ac fe ddaeth i mi lawenydd oddi wrth yr hwn sydd Sanctaidd, oherwydd y drugaredd yr hon a ddaw i chwi yn fuan gan ein tragwyddol Iachawdwr ni.
4:22 For my hope is in the Everlasting, that he will save you; and joy is come unto me from the Holy One, because of the mercy which shall soon come unto you from the Everlasting our Saviour.

 

4:23 Oblegid trwy dristwch ac wylofain y danfonais chwi allan: eithr Duw a'ch rhydd chwi i mi drachefn trwy lawenydd a hyfrydwch byth.
4:23 For I sent you out with mourning and weeping: but God will give you to me again with joy and gladness for ever.

 

4:24 Megis yn awr y gwelodd cymdogion Seion eich caethiwed chwi; felly ar fyrder y gwelant eich iachawdwriaeth chwi oddi wrth eich Duw, yr hon a ddaw i chwi trwy ogoniant mawr a disgleirdeb y Tragwyddol.
4:24 Like as now the neighbours of Sion have seen your captivity: so shall they see shortly your salvation from our God which shall come upon you with great glory, and brightness of the Everlasting.

 

4:25 O fy mhlant, cymerwch yn ddioddefgar y dicter a ddaeth arnoch oddi wrth Dduw: oherwydd y gelyn a'th erlidiodd di; eithr ar fyrder ti a gei weled ei ddinistr ef, ac a sethri ar ei wddf ef.
4:25 My children, suffer patiently the wrath that is come upon you from God: for thine enemy hath persecuted thee; but shortly thou shalt see his destruction, and shalt tread upon his neck.

 

4:26 Fy anwylyd a aethant ar hyd ffyrdd geirwon; hwy a dducpwyd ymaith fel praidd, yr hwn a sglyfaethai gelynion.
4:26 My delicate ones have gone rough ways, and were taken away as a flock caught of the enemies.

 

4:27 Cymerwch gysur, fy mhlant, a gelwch ar Dduw: oblegid y mae yr hwn a ddug y pethau hyn arnoch chwi yn meddwl amdanoch.
4:27 Be of good comfort, O my children, and cry unto God: for ye shall be remembered of him that brought these things upon you.

 

4:28 Megis y bu eich meddwl chwi ar gyfeiliorni oddi wrth Dduw, felly, gan i chwi droi, bydded yn ddeg mwy ar ei geisio ef.
4:28 For as it was your mind to go astray from God: so, being returned, seek him ten times more.

 

4:29 Oblegid yr hwn a ddug y drygau hyn arnoch, a ddwg i chwi gyda'ch iachawdwriaeth, lawenydd tragwyddol.
4:29 For he that hath brought these plagues upon you shall bring you everlasting joy with your salvation.

 

4:30 Cymer gysur, Jerwsalem; y mae yr hwn a'th enwodd di yn dy gysuro.
4:30 Take a good heart, O Jerusalem: for he that gave thee that name will comfort thee.

 

4:31 Gwae y rhai a wnaethant niwed i ti, ac a fu lawen ganddynt dy gwymp!
4:31 Miserable are they that afflicted thee, and rejoiced at thy fall.

 

4:32 Gwae y dinasoedd y gwnaeth dy blant wasanaeth iddynt! gwae yr hon a gymerodd dy feibion di!
4:32 Miserable are the cities which thy children served: miserable is she that received thy sons.

 

4:33 Oblegid megis y mae yn llawen ganddi dy gwymp di, ac yn hyfryd ganddi dy dramgwydd; felly y bydd hi athrist oblegid ei hanghyfanhedd-dra ei hun:
4:33 For as she rejoiced at thy ruin, and was glad of thy fall: so shall she be grieved for her own desolation.

 

4:34 Canys mi a dorraf ymaith lawenydd ei lliaws mawr hi, a'i ffrost a fydd yn dristwch.
4:34 For I will take away the rejoicing of her great multitude, and her pride shall be turned into mourning.

 

4:35 Oherwydd tn a ddaw arni hi dros hir ddyddiau, oddi wrth Dduw tragwyddol; a chythreuliaid a breswyliant ynddi amser mawr.
4:35 For fire shall come upon her from the Everlasting, long to endure; and she shall be inhabited of devils for a great time.

 

4:36 Edrych, O Jerwsalem, tua'r dwyrain, a gwl yr hyfrydwch sydd yn dyfod i ti gan Dduw.
4:36 O Jerusalem, look about thee toward the east, and behold the joy that cometh unto thee from God.

 

4:37 Wele, y mae dy feibion, y rhai a anfonaist ymaith, yn dyfod; y maent hwy yn dyfod wedi eu casglu o'r dwyrain hyd y gorllewin, trwy air yr hwn sydd Sanctaidd, gan lawenychu yng ngogoniant Duw.
4:37 Lo, thy sons come, whom thou sentest away, they come gathered together from the east to the west by the word of the Holy One, rejoicing in the glory of God.

 

PENNOD 5
5:1 O Jerwsalem, diosg wisg dy alar a'th dristwch, a gwisg harddwch y gogoniant sydd oddi wrth Dduw yn dragywydd.
5:1 Put off, O Jerusalem, the garment of mourning and affliction, and put on the comeliness of the glory that cometh from God for ever.

 

5:2 Gwisg amdanat wisg ddauddyblyg y cyfiawnder sydd o Dduw, a gosod ar dy ben goron gogoniant y Tragwyddol;
5:2 Cast about thee a double garment of the righteousness which cometh from God; and set a diadem on thine head of the glory of the Everlasting.

 

5:3 Oblegid Duw a ddengys dy ddisgleirdeb di i bob cenedl dan y nefoedd.
5:3 For God will shew thy brightness unto every country under heaven.

 

5:4 Canys Duw a eilw dy enw di byth, Heddwch cyfiawnder, a Gogoniant duwioldeb.
5:4 For thy name shall be called of God for ever The peace of righteousness, and The glory of God's worship.

 

5:5 Cyfod, Jerwsalem, a saf yn uchel, ac edrych tua'r dwyrain, a gwl dy blant wedi eu casglu o fachludiad haul hyd ei godiad, trwy air yr hwn sydd Sanctaidd, ac yn llawen yng nghoffadwriaeth Duw.
5:5 Arise, O Jerusalem, and stand on high, and look about toward the east, and behold thy children gathered from the west unto the east by the word of the Holy One, rejoicing in the remembrance of God.

 

5:6 Ar eu traed yr aethant hwy oddi wrthyt ti, a'u gelynion a'u dygasant ymaith; eithr Duw a'u dwg hwynt atat ti, wedi eu dyrchafu mewn gogoniant, fel meibion y frenhiniaeth.
5:6 For they departed from thee on foot, and were led away of their enemies: but God bringeth them unto thee exalted with glory, as children of the kingdom.

 

5:7 Oblegid Duw a ordeiniodd ostwng pob mynydd uchel, a'r bryniau tragwyddol, a llenwi'r pantoedd i wastatu y ddaear, fel y gallo Israel rodio'n ddiogel yng ngogoniant Duw.
5:7 For God hath appointed that every high hill, and banks of long continuance, should be cast down, and valleys filled up, to make even the ground, that Israel may go safely in the glory of God,

 

5:8 Y coedydd a phob pren aroglber a fuant gysgod i Israel wrth orchymyn Duw.
5:8 Moreover even the woods and every sweetsmelling tree shall overshadow Israel by the commandment of God.

 

5:9 Oherwydd Duw a arwain Israel yn llawen yng ngoleuni ei ogoniant, ynghyd 'r drugaredd, a'r cyfiawnder, yr hwn sydd oddi wrtho ef.
5:9 For God shall lead Israel with joy in the light of his glory with the mercy and righteousness that cometh from him.

 

PENNOD 6

 

6:1 EPISTOL JEREMI
6:1 A copy of an epistle, which Jeremy sent unto them which were to be led captives into Babylon by the king of the Babylonians, to certify them, as it was commanded him of God.

 

6:2 Oblegid y pechodau a wnaethoch chwi gerbron Duw, y dwg Nabuchodonosor brenin Babilon chwi'n garcharorion i Babilon.

6:2 Because of the sins which ye have committed before God, ye shall be led away captives into Babylon by Nabuchodonosor king of the Babylonians.

 

6:3 Felly pan ddeloch chwi i Babilon, chwi a fyddwch yno flynyddoedd lawer, ac amser hir, hyd saith o genedlaethau: wedi hynny mi a'ch dygaf allan oddi yno mewn heddwch.
6:3 So when ye be come unto Babylon, ye shall remain there many years, and for a long season, namely, seven generations: and after that I will bring you away peaceably from thence.

 

6:4 Yna y gwelwch yn Babilon dduwiau arian, ac aur, a phrennau, y rhai a ddygir ar ysgwyddau, ac a yrrant ofn ar y cenhedloedd.
6:4 Now shall ye see in Babylon gods of silver, and of gold, and of wood, borne upon shoulders, which cause the nations to fear.

 

6:5 Gwyliwch chwithau rhag bod yn debyg i'r dieithriaid, ac ofni ohonoch chwithau hwynt, pan weloch chwi'r cenhedloedd yn eu haddoli hwynt o'u blaen ac o'u hl.
6:5 Beware therefore that ye in no wise be like to strangers, neither be ye and of them, when ye see the multitude before them and behind them, worshipping them.

 

6:6 Dywedwch chwithau yn eich meddwl, Tydi, O Arglwydd, sydd raid i ni ei addoli.
6:6 But say ye in your hearts, O Lord, we must worship thee.

 

6:7 Canys fy angel i a fydd gyda chwi, a minnau a ymorolaf am eich eneidiau chwi.
6:7 For mine angel is with you, and I myself caring for your souls.

 

6:8 Y saer a drwsiodd eu tafod hwynt, hwythau wedi eu goreuro, a'u gorchuddio ag arian; er hynny pethau gau ydynt, ac ni allant lefaru.
6:8 As for their tongue, it is polished by the workman, and they themselves are gilded and laid over with silver; yet are they but false, and cannot speak.

 

6:9 Hwy a gymerant aur, ac a'i gweithiant, megis i lances yn hofii gwychder, yn goronau ar bennau eu duwiau.
6:9 And taking gold, as it were for a virgin that loveth to go gay, they make crowns for the heads of their gods.

 

6:10 Ac weithiau y dwg yr offeiriaid aur ac arian oddi ar eu duwiau, ac a'u treuliant arnynt eu hunain.
6:10 Sometimes also the priests convey from their gods gold and silver, and bestow it upon themselves.

 

6:11 Rhoddant hefyd ohonynt hwy i'r puteiniaid cyhoedd ac a'u trwsiant, hwynt mewn gwisgoedd megis dynion, sef y duwiau o arian, ac aur, a phrennau.
6:11 Yea, they will give thereof to the common harlots, and deck them as men with garments, [being] gods of silver, and gods of gold, and wood.

 

6:12 Eto ni allant ymachub oddi wrth rwd a phryfed, er eu gwisgo a phorffor.
6:12 Yet cannot these gods save themselves from rust and moth, though they be covered with purple raiment.

 

6:13 Hwy a sychant eu hwyneb hwy, oblegid y llwch yn y tŷ yr hwn fydd yn fawr arnynt.
6:13 They wipe their faces because of the dust of the temple, when there is much upon them.

 

6:14 Gan un ohonynt y bydd teyrnwialen, fel gŵr yn barnu gwlad: ond ni ddichon efe ladd yr hwn a becho yn ei erbyn.
6:14 And he that cannot put to death one that offendeth him holdeth a sceptre, as though he were a judge of the country.

 

6:15 Gan arall y bydd cleddyf, neu fwyall, yn ei law ddeau; er hynny ni ddichon efe ei wared ei hun rhag rhyfel neu ladron.
6:15 He hath also in his right hand a dagger and an ax: but cannot deliver himself from war and thieves.

 

6:16 Wrth hyn amlwg yw nad ydynt hwy dduwiau: am hynny nac ofnwch hwynt.
6:16 Whereby they are known not to be gods: therefore fear them not.

 

6:17 Oherwydd megis y mae llestr dyn, wedi ei dorri, heb dalu dim; felly y mae eu duwiau hwynt: wedi eu gosod hwynt mewn tai, traed y rhai a ddl i mewn a leinw eu llygaid hwynt o lwch.
6:17 For like as a vessel that a man useth is nothing worth when it is broken; even so it is with their gods: when they be set up in the temple, their eyes be full of dust through the feet of them that come in.

 

6:18 Ac megis y caeir y cynteddoedd ar yr hwn a wnelo yn erbyn y brenin, megis ar un wedi ei fwrw i farwolaeth; felly y mae'r offeiriaid yn cadw eu temlau hwynt dorau, throsolion, ac chloeau, rhag i ladron eu hysbeilio hwynt.
6:18 And as the doors are made sure on every side upon him that offendeth the king, as being committed to suffer death: even so the priests make fast their temples with doors, with locks, and bars, lest their gods be spoiled with robbers.

 

6:19 Hwy a osodant ganhwyllau o'u blaen hwynt, fwy nag o'u blaen eu hunain, ac ni allant hwy weled un ohonynt.
6:19 They light them candles, yea, more than for themselves, whereof they cannot see one.

 

6:20 Y maent hwy fel un o drawstiau'r deml; ac eto yr ydys yn dywedyd fod y seirff, y rhai sy'n dyfod o'r ddaear, yn cnoi eu calonnau hwynt : ac wrth eu bwyta hwynt a'u gwisgoedd, ni wyddant oddi wrtho.
6:20 They are as one of the beams of the temple, yet they say their hearts are gnawed upon by things creeping out of the earth; and when they eat them and their clothes, they feel it not.

 

6:21 Y mae eu hwynebau hwynt wedi duo gan y mwg o'r deml.
6:21 Their faces are blacked through the smoke that cometh out of the temple.

 

6:22 Yr ystlumod, a'r gwenoliaid, a'r adar eraill, a ehedant ar eu cyrff a'u pennau hwynt, felly y cathod hefyd.
6:22 Upon their bodies and heads sit bats, swallows, and birds, and the cats also.

 

6:23 Wrth hyn y bydd hysbys i chwi nad duwiau ydynt: nac ofnwch chwithau hwynt.
6:23 By this ye may know that they are no gods: therefore fear them not.

 

6:24 Oblegid yr aur sydd amdanynt, yn harddwch iddynt, oni sych rhyw un y rhwd, ni ddisgleiria: a phan doddwyd hwynt, ni wybuant oddi wrth hynny.
6:24 Notwithstanding the gold that is about them to make them beautiful, except they wipe off the rust, they will not shine: for neither when they were molten did they feel it.

 

6:25 Am bob gwerth y prynir hwy, y rhai nid oes anadl ynddynt.
6:25 The things wherein there is no breath are bought for a most high price.

 

6:26 Hwy, o eisiau traed, a ddygir ar ysgwyddau: felly y maent hwy yn dangos i ddynion eu gwaelder.
6:26 They are borne upon shoulders, having no feet whereby they declare unto men that they be nothing worth.

 

6:27 Mae yn gywilydd gan y rhai a'u gwasanaethant hwy; oblegid os syrth un ohonynt hwy un amser i lawr, ni chyfyd efe ohono ei hun; ac os gesyd un ef yn ei union sefyll, ni syfl efe ohono ei hun; ac os gogwydda, ni all efe ymuniawni: eithr y maent yn rhoi rhoddion o'u blaen hwy megis i rai meirw.
6:27 They also that serve them are ashamed: for if they fall to the ground at any time, they cannot rise up again of themselves: neither, if one set them upright, can they move of themselves: neither, if they be bowed down, can they make themselves straight: but they set gifts before them as unto dead men.

 

6:28 Y mae eu hoffeiriaid yn gwerthu eu haberthau hwynt, ac yn eu camarfer: felly y mae eu gwragedd yn rhoddi i gadw mewn halen beth ohonynt, heb roddi dim i'r tlawd a'r gwan.
6:28 As for the things that are sacrificed unto them, their priests sell and abuse; in like manner their wives lay up part thereof in salt; but unto the poor and impotent they give nothing of it.

 

6:29 Y mae y rhai misglwyfus, a'r rhai etifyddog, yn cyffwrdd 'u haberthau hwynt: gwybyddwch wrth hynny nad duwiau ydynt; ac nac ofnwch hwynt.
6:29 Menstruous women and women in childbed eat their sacrifices: by these things ye may know that they are no gods: fear them not.

 

6:30 Pa fodd gan hynny y gelwir hwynt yn dduwiau? ai am fod y gwragedd yn gosod offrymau o flaen y duwiau arian, ac aur, a phrennau?
6:30 For how can they be called gods? because women set meat before the gods of silver, gold, and wood.

 

6:31 Y mae yr offeiriaid yn eistedd yn eu temlau hwynt, a'u gwisgoedd wedi eu rhwygo, 'u pennau, ac 'u barfau wedi eu heillio, ac yn benoethion.
6:31 And the priests sit in their temples, having their clothes rent, and their heads and beards shaven, and nothing upon their heads.

 

6:32 Y maent hwy yn rhuo ac yn gweiddi o flaen eu duwiau, fel rhai yng ngwledd y marw.
6:32 They roar and cry before their gods, as men do at the feast when one is dead.

 

6:33 Y mae'r offeiriaid yn cymryd o'u gwisgoedd hwynt, ac yn dilladu eu gwragedd a'u plant.
6:33 The priests also take off their garments, and clothe their wives and children.

 

6:34 Os da os drwg a gnt hwy, ni allant hwy dalu'r pwyth: ni allant na gwneuthur brenin, na'i ddiswyddo.
6:34 Whether it be evil that one doeth unto them, or good, they are not able to recompense it: they can neither set up a king, nor put him down.

 

6:35 Yr un modd ni allant roddi na chyfoeth nac arian: os adduneda un adduned heb ei thalu, nis gofynnant hwy.
6:35 In like manner, they can neither give riches nor money: though a man make a vow unto them, and keep it not, they will not require it.

 

6:36 Ni allant waredu dyn oddi wrth angau, nac achub y gwan rhag y cadarn.
6:36 They can save no man from death, neither deliver the weak from the mighty.

 

6:37 Ni allant roddi ei olwg i'r dall drachefn, ac ni allant waredu y dyn a fyddo mewn angen.
6:37 They cannot restore a blind man to his sight, nor help any man in his distress.

 

6:38 Ni ddangosant hwy drugaredd i'r weddw, ac ni wnnt ddaioni i'r amddifad.
6:38 They can shew no mercy to the widow, nor do good to the fatherless.

 

6:39 Fel y cerrig o'r mynydd ydyw eu duwiau pren hwynt, wedi eu goreuro a'u hariannu: y rhai a'u haddolant hwynt a waradwyddir.
6:39 Their gods of wood, and which are overlaid with gold and silver, are like the stones that be hewn out of the mountain: they that worship them shall be confounded.

 

6:40 Pa fodd gan hynny y meddylir neu y dywedir eu bod hwy yn dduwiau, a'r Caldeaid eu hunain yn eu dibrisio?
6:40 How should a man then think and say that they are gods, when even the Chaldeans themselves dishonour them?

 

6:41 Y rhai, pan welont un heb fedru dywedyd, a'i dygant ef at Bel, ac a ddeisyfant beri iddo ef lefaru, fel pe gallai efe lefaru ei hun.
6:41 Who if they shall see one dumb that cannot speak, they bring him, and intreat Bel that he may speak, as though he were able to understand.

 

6:42 Ac er deall hyn, ni fedrant beidio hwynt: am nad oes ganddynt synnwyr.
6:42 Yet they cannot understand this themselves, and leave them: for they have no knowledge.

 

6:43 Y gwragedd, wedi eu gwregysu rheffynnau, a eisteddant yn yr heolydd yn llosgi eisin yn lle arogl-darth; os tynnir un ohonynt hwy gan ryw un yn myned heibio, a gorwedd ohoni gydag ef, hi a edliwia i'w chymdoges na thybiwyd yn gystal o honno ag ohoni hi, ac na thynnwyd ei rheffyn hithau.
6:43 The women also with cords about them, sitting in the ways, burn bran for perfume: but if any of them, drawn by some that passeth by, lie with him, she reproacheth her fellow, that she was not thought as worthy as herself, nor her cord broken.

 

6:44 Gau yw yr hyn oll a wnaed yn eu mysg hwy: pa fodd gan hynny y meddylir neu y dywedir mai duwiau ydynt?
6:44 Whatsoever is done among them is false: how may it then be thought or said that they are gods?

 

6:45 Seiri a gofaint aur a'u gwnaethant hwy: ni allant fod yn ddim, ond a fynno y crefftwr iddynt fod.
6:45 They are made of carpenters and goldsmiths: they can be nothing else than the workmen will have them to be.

 

6:46 Ni bydd hirhoedlog y rhai a'u gwnaethant hwy: pa fodd ynteu y bydd y pethau a wnelo y rhai hynny yn dduwiau?
6:46 And they themselves that made them can never continue long; how should then the things that are made of them be gods?

 

6:47 Gadawsant gelwyddau a gwaradwydd i'r rhai a ddeuant ar eu hl hwy:
6:47 For they left lies and reproaches to them that come after.

 

6:48 Canys pan ddelo rhyfel neu ddrygau arnynt, yna y meddwl yr offeiriaid rhyngddynt a hwy eu hunain, pa le yr ymguddiant gyda hwy.
6:48 For when there cometh any war or plague upon them, the priests consult with themselves, where they may be hidden with them.

 

6:49 Pa fodd gan hynny na ddeellir nad ydynt hwy dduwiau, y rhai nid ymachubant eu hunain rhag rhyfel a drygau?
6:49 How then cannot men perceive that they be no gods, which can neither save themselves from war, nor from plague?

 

6:50 Gan mai prennau ydynt, ac aur ac arian wedi eu gosod arnynt, hysbys fydd o hyn allan mai ffug ydynt;
6:50 For seeing they be but of wood, and overlaid with silver and gold, it shall be known hereafter that they are false:

 

6:51 Ac amlwg fydd i'r holl genhedloedd a'r brenhinoedd nad duwiau ydynt hwy, eithr gwaith dwylo dynion, heb ddim o waith Duw ynddynt.
6:51 And it shall manifestly appear to all nations and kings that they are no gods, but the works of men's hands, and that there is no work of God in them.

 

6:52 Pwy gan hynny ni ŵyr nad ydynt hwy dduwiau?
6:52 Who then may not know that they are no gods?

 

6:53 Ni osodant hwy frenin ar wlad, a glaw ni roddant i ddynion.
6:53 For neither can they set up a king in the land, nor give rain unto men.

 

6:54 Nid ydynt hwy yn medru barnu materion: ni allant achub rhag cam, mor wan ydynt hwy: canys y maent fel brain rhwng nef a daear.
6:54 Neither can they judge their own cause, nor redress a wrong, being unable: for they are as crows between heaven and earth.

 

6:55 Pan ddamweinio tan yn nheml y duwiau o goed, neu o aur, neu o arian wedi ei osod arnynt, yna eu hoffeiriaid hwynt a ffoant ac a ddihangant; hwythau a losgant fel y trawstiau yn eu hanerau.
6:55 Whereupon when fire falleth upon the house of gods of wood, or laid over with gold or silver, their priests will flee away, and escape; but they themselves shall be burned asunder like beams.

 

6:56 Ni wrthwynebant hwy frenin neu elynion: pa fodd gan hynny y gellir tybied neu ddywedyd mai duwiau ydynt?
6:56 Moreover they cannot withstand any king or enemies: how can it then be thought or said that they be gods?

 

6:57 Y duwiau o brennau, ac wedi gosod arian ac aur arnynt, ni allant ddianc gan na lladron na gwilliaid.
6:57 Neither are those gods of wood, and laid over with silver or gold, able to escape either from thieves or robbers.

 

6:58 Rhai cryfion a ddygant yr aur, a'r arian, a'r gwisgoedd, y rhai a fyddant amdanynt hwy; ac wedi eu cael, a nt ymaith: ac ni allant hwy help iddynt eu hunain.
6:58 Whose gold, and silver, and garments wherewith they are clothed, they that are strong take, and go away withal: neither are they able to help themselves.

 

6:59 Felly gwell yw bod yn frenin yn dangos ei gadernid, neu yn llestr buddiol mewn tŷ i'r peth yr arfero ei berchennog ef, nag yn un o'r gau dduwiau; neu yn ddr ar dŷ, yn cadw y pethau a fyddant ynddo, nag yn un o'r cyfryw gau dduwiau; neu yn golofn bren mewn brenhindy, na bod yn un o'r gau dduwiau.
6:59 Therefore it is better to be a king that sheweth his power, or else a profitable vessel in an house, which the owner shall have use of, than such false gods; or to be a door in an house, to keep such things therein, than such false gods. or a pillar of wood in a a palace, than such false gods.

 

6:60 Canys yr haul, a'r sr, a hwythau yn ddisglair, a'u hanfon i wneuthur lles, ydynt yn ufudd:
6:60
For sun, moon, and stars, being bright and sent to do their offices, are obedient.

 

6:61 Felly y mae'r fellten yn hawdd ei gweled, pan ymddangoso hi; ac yn yr un modd y gwynt a chwyth ym mhob gwlad;
6:61 In like manner the lightning when it breaketh forth is easy to be seen; and after the same manner the wind bloweth in every country.

 

6:62 A phan orchmynno Duw i'r cymylau fyned dros yr holl fyd, hwy a gyflawnant y gorchymyn;
6:62 And when God commandeth the clouds to go over the whole world, they do as they are bidden.

 

6:63 Pan anfoner y tn oddi uchod i anrheithio mynyddoedd a choedydd, efe a wna'r gorchymyn: ond y rhai hyn nid ydynt debyg i'r rhai hynny, nac mewn pryd, nac mewn gallu.
6:63 And the fire sent from above to consume hills and woods doeth as it is commanded: but these are like unto them neither in shew nor power.

 

6:64 Am hynny ni ellir na meddwl na dywedyd eu bod hwy yn dduwiau, gan na allant na rhoddi barn na gwneuthur lles i ddynion.
6:64 Wherefore it is neither to be supposed nor said that they are gods, seeing, they are able neither to judge causes, nor to do good unto men.

 

6:65 Gan eich bod yn awr yn gwybod nad ydynt hwy dduwiau, nac ofnwch hwynt:
6:65 Knowing therefore that they are no gods, fear them not,

 

6:66 Oblegid ni allant hwy na dywedyd, na melltithio na bendithio brenhinoedd;
6:66 For they can neither curse nor bless kings:

 

6:67 Ac ni allant ddangos arwyddion yn y nefoedd ymysg y cenhedloedd, na thywynnu fel yr haul, na llewyrchu fel y lleuad.
6:67 Neither can they shew signs in the heavens among the heathen, nor shine as the sun, nor give light as the moon.

 

6:68 Y mae'r anifeiliaid, y rhai a ffoant i ddiddos i gael achles iddynt eu hunain, yn well na'r rhai hyn.
6:68 The beasts are better than they: for they can get under a cover and help themselves.

 

6:69 Felly nid yw amlwg i ni trwy fodd yn y byd eu bod hwy yn dduwiau: am hynny nac ofnwch hwynt.
6:69 It is then by no means manifest unto us that they are gods: therefore fear them not.

 

6:70 Megis mewn gardd lysiau nid yw yr hudwg yn cadw dim; felly y mae eu duwiau hwynt o brennau, ac o aur, ac o arian wedi ei osod arnynt.
6:70 For as a scarecrow in a garden of cucumbers keepeth nothing: so are their gods of wood, and laid over with silver and gold.

 

6:71 Eu duwiau hwynt o brennau, ac o aur, ac o arian wedi ei osod arnynt, ydynt fel ysbyddaden mewn perllan, ar yr hon y disgyn pob aderyn, ac yn debyg i un marw wedi ei fwrw mewn tywyllwch.
6:71 And likewise their gods of wood, and laid over with silver and gold, are like to a white thorn in an orchard, that every bird sitteth upon; as also to a dead body, that is east into the dark.

 

6:72 Wrth y porffor a'r gwychder sydd yn pydru amdanynt hwy, y gellwch chwi wybod nad ydynt hwy dduwiau: hwythau o'r diwedd a ysir, ac a fyddant yn waradwydd yn y wlad.
6:72 And ye shall know them to be no gods by the bright purple that rotteth upon then1: and they themselves afterward shall be eaten, and shall be a reproach in the country.

 

6:73 Am hynny gwell yw'r gŵr cyfiawn nad oes ganddo ddelwau: oblegid pell fydd efe oddi wrth waradwydd.
6:73 Better therefore is the just man that hath none idols: for he shall be far from reproach.

   

 

 

 

 

 

 

 

  

__________________________________________________________________________

 

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-01-25

 

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

Edrychwych ar fy ystadegau / View My Stats