Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition. La Bblia en galls de l'any 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. 2673ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_apocrypha_ecclesiasticus_73_2673ke

0001 Yr Hafan / Home Page

or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website

or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English

or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page

or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page

or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln: Yr Apocrypha
(73) Eccelsiasticus (yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible: The Apocrypha
(73) Eccelsiasticus (in Welsh and English)


(delw 7310)

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-02-14

  

2672k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig (Ecclesiasticus)

 


DOETHINEB JESUS MAB SIRACH, NEU ECCLESIASTICUS

THE WISDOM OF JESUS THE SON OF SIRACH, OR ECCLESIASTICUS.

PROLOG A WNAETH AWDUR ANADNABYDDUS.
Y Jesus hwn oedd fab i Sirach, ac ŵyr i Jesus o'r un enw ag ef. Y gŵr hwn gan hynny oedd fyw yn yr amseroedd diwethaf, gwedi caethgludo'r bobl, a'u galw adref drachefn, ac agos ar l yr holl broffwydi. Ei daid ef Jesus, fel y mae efe ei hun yn tystiolaethu, oedd ŵr diwyd iawn a doeth ymysg yr Hebreaid, yr hwn nid yn unig a gasglodd ddwys a byr ymadroddion y gwŷr doethion a fuasai o'i flaen ef, eithr ei hun hefyd a draethodd rai o'r eiddo ei hun, yn llawn o fawr ddealltwriaeth a doethineb. Am hynny pan fu farw y Jesus cyntaf, a gadael y llyfr hwn wedi ei orffen agos, Sirach ei fab ef, wedi ei gael ar ei l ef, a'i gadawodd i'w fab ei hun Jesus, yr hwn wedi ei gael i'w law, a'i cynullodd i gyd yn drefnus yn un llyfr, ac a'i galwodd Doethineb, gan roddi ei enw ei hun, enw ei dad, a'i daid, yn deitl iddo, gan ddenu y gwrandawr trwy enw Doethineb i roi mwy o serch ar astudio'r llyfr hwn. Y mae efe gan hynny yn cynnwys dywediadau doethion, ymadroddion dieithr, a damhegion, a rhai hen historiau duwiol priodol am ŵyr a ryngasai fodd Duw; ei weddi hefyd, a'i gn: heblaw hynny, pa ddaioni a welsai Duw yn dda ei wneuthur i'w bobl, a pha blu a bentyrasai efe ar eu gelynion hwy. Y Jesus yma oedd yn dilyn Salomon, ac nid oedd lai enwog am ddoethineb a dysgeidiaeth; ac yntau yn wir yn ŵr mawr ei ddysg, ac yn cael ei gyfrif felly.

A PROLOGUE MADE BY AN UNCERTAIN AUTHOR.
This Jesus was the son of Sirach, and grandchild to Jesus of the same name with him: this man therefore lived in the latter times, after the people had been led away captive, and called home a again, and almost after all the prophets. Now his grandfather Jesus, as he himself witnesseth, was a man of great diligence and wisdom among the Hebrews, who did not only gather the grave and short sentences of wise men, that had been before him, but himself also uttered some of his own, full of much understanding and wisdom. When as therefore the first Jesus died, leaving this book almost perfected, Sirach his son receiving it after him left it to his own son Jesus, who, having gotten it into his hands, compiled it all orderly into one volume, and called it Wisdom, intituling it both by his own name, his father's name, and his grandfather's; alluring the hearer by the very name of Wisdom to have a greater love to the study of this book. It containeth therefore wise sayings, dark sentences, and parables, and certain particular ancient godly stories of men that pleased God; also his prayer and song; moreover, what benefits God had vouchsafed his people, and what plagues he had heaped upon their enemies. This Jesus did imitate Solomon, and was no less famous for wisdom and learning, both being indeed a man of great learning, and so reputed also.

PROLOG DOETHINEB JESUS FAB SIRACH.
Gan roddi i ni lawer a mawrion bethau trwy'r gyfraith a'r proffwydi, ac eraill a'u dilynasant hwy; am ba rai y mae yn rhaid canmol Israel oherwydd addysg a doethineb; ym mha rai y mae yn rhaid nid yn unig i'r darllenyddion fyned yn ddoethach, eithr hefyd i'r rhai sy'n chwenychu dysgu, fod yn fuddiol i'r rhai oddi allan, trwy draethu ac ysgrifennu hefyd: fy nhaid Jesus, wedi iddo ymroddi yn fawr i ddarllen y gyfraith a'r proffwydi, ac eraill o lyfrau ein tadau, ac wedi myned yn hyfedr ynddynt, a ddygwyd rhagddo i sgrifennu peth ei hun, o'r pethau a berthyn i addysg a doethineb; fel y gallai y rhai sydd awyddus i ddysg, ac wedi ymroddi i'r pethau hyn, gynyddu yn fwy mewn buchedd yn l y gyfraith. Am hynny byddwch, atolwg, yn ewyllysgar ac yn ddyfal i'w ddarllen; a maddeuwch i ni, os nyni wrth gymryd poen yn cyfieithu, a welir heb gyrhaeddyd grym rhyw eiriau: oblegid nid yw yr un pethau o'r un grym, pan draether hwynt yn Hebraeg, phan droer hwynt i iaith arall. Ac nid hyn yn unig, eithr pethau eraill, sef y gyfraith, a'r proffwydi, a'r llyfrau eraill, sy iddynt ragoriaeth nid bychan pan draether hwynt yn eu hiaith eu hun. Oblegid yn y ddeunawfed flwyddyn ar hugain i'r brenhin Euergetes, wedi i mi ddyfod i'r Aifft, ac aros yno ennyd, mi a gefais lyfr o addysg nid bychan. Am hynny y tybiais fod yn angenrheitiaf dim gymryd peth diwydrwydd a phoen i'w gyfieithu ef. Felly mi a ymroddais trwy fawr anhunedd a chyfarwyddyd yr amser hwnnw i ddwyn y llyfr i ben, ac i'w osod allan er eu mwyn hwythau hefyd, y rhai mewn gwlad ddieithr ŷnt yn chwennych dysgu, wedi ymbaratoi o'r blaen, yn eu moddau, i fyw yn l y gyfraith.
THE PROLOGUE OF THE WISDOM OF JESUS THE SON OF SIRACH.

Whereas many and great things have been delivered unto us by the law and the prophets, and by others that have followed their steps, for the which things Israel ought to be commended for learning and wisdom; and whereof not only the readers must needs become skilful themselves, but also they that desire to learn be able to profit them which are without, both by speaking and writing: my grandfather Jesus, when he had much given himself to the reading of the law, and the prophets, and other books of our fathers, and had gotten therein good judgment, was drawn on also himself to write something pertaining to learning and wisdom; to the intent that those which are desirous to learn, and are addicted to these things, might profit much more in living according to the law. Wherefore let me intreat you to read it with favour and attention, and to pardon us, wherein we may seem to come short of some words, which we have laboured to interpret. For the same things uttered in Hebrew, and translated into another tongue, have not the same force in them: and not only these things, but the law itself, and the prophets, and the rest of the books, have no small difference, when they are spoken in their own language. For in the eight and thirtieth year coming into Egypt, when Euergetes was king, and continuing there some time, I found a book of no small learning: therefore I thought it most necessary for me to bestow some diligence and travail to interpret it; using great watchfulness and skill in that space to bring the book to an end, and set it forth for them also, which in a strange country are willing to learn, being prepared before in manners to live after the law.

PENNOD 1
1:1 Oddi wrth yr Arglwydd y daeth pob doethineb, a chydag ef y mae hi byth.
1:1 All wisdom cometh from the Lord, and is with him for ever.

1:2 Pwy a rif dywod y mr, a'r dafnau glaw, a dyddiau tragwyddoldeb?
1:2 Who can number the sand of the sea, and the drops of rain, and the days of eternity?

1:3 Pwy a olrhain allan uchder y nefoedd, a lled y ddaear, a'r dyfnder, a doethineb?
1:3 Who can find out the height of heaven, and the breadth of the earth, and the deep, and wisdom?

1:4 Crewyd doethineb yn gyntaf o'r cwbl, a deall synnwyr erioed.
1:4 Wisdom hath been created before all things, and the understanding of prudence from everlasting.

1:5 Ffynnon doethineb yw gair Duw Goruchaf; a'i ffyrdd hi yw y gorchmynion tragwyddol.
1:5 The word of God most high is the fountain of wisdom; and her ways are everlasting commandments.

1:6 I bwy y datguddiwyd gwreiddyn doethineb, a phwy a wybu ei chynghorion doeth hi?
1:6 To whom hath the root of wisdom been revealed? or who hath known her wise counsels?

1:7 I bwy yr eglurwyd gwybodaeth doethineb? a phwy a ddeallodd ei hamryw ffyrdd hi?
1:7 [Unto whom hath the knowledge of wisdom been made manifest? and who hath understood her great experience?]

1:8 Un sy ddoeth i'w ofni yn fawr, yr Arglwydd yn eistedd ar ei orseddfainc:
1:8 There is one wise and greatly to be feared, the Lord sitting upon his throne.

1:9 Yr Arglwydd a'i creodd hi, ac a'i gwelodd, ac a'i rhifodd, ac a'i tywalltodd hi ar ei holl waith.
1:9 He created her, and saw her, and numbered her, and poured her out upon all his works.

1:10 Y mae hi gyda phob cnawd, yn l ei roddiad ef; ac efe a'i rhoddes hi i'r neb a'i carant ef.
1:10 She is with all flesh according to his gift, and he hath given her to them that love him.

1:11 Anrhydedd, a gogoniant, a hyfrydwch, a choron gorfoledd, yw ofn yr Arglwydd.
1:11 The fear of the Lord is honour, and glory, and gladness, and a crown of rejoicing.

1:12 Ofn yr Arglwydd sy ddifyrrwch i'r galon, ac a rydd lawenydd, a hyfrydwch, a hir hoedl.
1:12 The fear of the Lord maketh a merry heart, and giveth joy, and gladness, and a long life.

1:13 Yn y diwedd da fydd i'r hwn a ofno'r Arglwydd, ac efe a fendithir yn ei ddydd diwedd.
1:13 Whoso feareth the Lord, it shall go well with him at the last, and he shall find favour in the day of his death.

1:14 Dechrau doethineb yw ofni'r Arglwydd; ac efe a grewyd gyda'r ffyddloniaid yn y groth.
1:14 To fear the Lord is the beginning of wisdom: and it was created with the faithful in the womb.

1:15 Hi a osododd sylfaen dragwyddol gyda dynion, a chyda'u hiliogaeth hwynt y pery hi.
1:15 She hath built an everlasting foundation with men, and she shall continue with their seed.

1:16 Ofn yr Arglwydd yw cyflawnder doethineb, ac sydd yn llenwi dynion 'i ffrwyth hi.
1:16 To fear the Lord is fulness of wisdom, and filleth men with her fruits.

1:17 Hi a lanwodd eu holl dai hwynt 'i phethau dymunol, a'u hysguboriau 'i chnwd.
1:17 She filleth all their house with things desirable, and the garners with her increase.

1:18 Coron doethineb, yn dwyn allan ffrwyth heddwch a iachawdwriaeth iachol, yw ofn yr Arglwydd; a dawn Duw yw pob un o'r ddau: ac y mae hi yn helaethu gorfoledd i'r rhai a'i carant ef.
1:18 The fear of the Lord is a crown of wisdom, making peace and perfect health to flourish; both which are the gifts of God: and it enlargeth their rejoicing that love him.

1:19 Doethineb a lawiodd ddeall, a gwybodaeth synnwyr, ac a ddyrchafodd ogoniant y rhai a lynant ynddi.
1:19 Wisdom raineth down skill and knowledge of understanding standing, and exalteth them to honour that hold her fast.

1:20 Gwreiddyn doethineb yw ofni'r Arglwydd, a'i changhennau ydynt hir hoedl.
1:20 The root of wisdom is to fear the Lord, and the branches thereof are long life.

1:21 Ofn yr Arglwydd sydd yn gyrru pechodau ymaith, ac yn troi digofaint ymaith, lle y byddo hi yn bresennol.
1:21 The fear of the Lord driveth away sins: and where it is present, it turneth away wrath.

1:22 Ni ddichon gŵr dicllon gael ei gyfrif yn gyfiawn; oblegid athrylith ei ddicllonedd a fydd yn dramgwydd iddo.
1:22 A furious man cannot be justified; for the sway of his fury shall be his destruction.

1:23 Y dioddefgar a ddioddef dros amser; ac wedi hynny y blagura llawenydd iddo ef:
1:23
A patient man will tear for a time, and afterward joy shall spring up unto him.

1:24 Efe a guddia ei eiriau dros amser; a gwefusau llawer a fynegant ei synnwyr ef.
1:24 He will hide his words for a time, and the lips of many shall declare his wisdom.

1:25 Yn nhrysorau doethineb y mae damhegion gwybodaeth: eithr ffiaidd yw duwioldeb gan bechadur.
1:25 The parables of knowledge are in the treasures of wisdom: but godliness is an abomination to a sinner.

1:26 Os chwenychi ddoethineb, cadw'r gorchmynion; a'r Arglwydd a'i rhydd hi i ti.
1:26 If thou desire wisdom, keep the commandments, and the Lord shall give her unto thee.

1:27 Oblegid doethineb ac athrawiaeth yw ofn yr Arglwydd; a bodlon yw ganddo ffydd ac addfwyndra.
1:27 For the fear of the Lord is wisdom and instruction: and faith and meekness are his delight.

1:28 Nac amau ofn yr Arglwydd, pan fyddech mewn angen: ac na ddos ato ef chalon ddauddyblyg.
1:28 Distrust not the fear of the Lord when thou art poor: and come not unto him with a double heart.

1:29 Na ragrithia o flaen dynion, eithr edrych beth a ddywedych.
1:29 Be not an hypocrite in the sight of men, and take good heed what thou speakest.

1:30 Na ddyrchafa dydi dy hun, rhag i ti syrthio, a dwyn amarch i'th enaid dy hun, ac i'r Arglwydd ddatguddio dy holl gyfrinach di, a'th fwrw i lawr yng nghanol y gynulleidfa, am na ddaethost mewn gwirionedd at ofn yr Arglwydd, eithr bod dy galon yn llawn twyll.
1:30 Exalt not thyself, lest thou fall, and bring dishonour upon thy soul, and so God discover thy secrets, and cast thee down in the midst of the congregation, because thou camest not in truth to the fear of the Lord, but thy heart is full of deceit.

PENNOD 2
2:1 Fy mab os deui i wasanaethu'r Arglwydd, paratoa dy enaid i brofedigaeth.
2:1 My son, if thou come to serve the Lord, prepare thy soul for temptation.

2:2 Uniona dy galon, a dioddef: ac na wna frys yn amser trallod.
2:2 Set thy heart aright, and constantly endure, and make not haste in time of trouble.

2:3 Glŷn wrtho ef heb ymado, fel y'th gynydder yn dy ddiwedd.
2:3 Cleave unto him, and depart not away, that thou mayest be increased at thy last end.

2:4 Derbyn yn llawen yr hyn a ddigwyddo; a bydd ymarhous wrth dy gyfnewid i ostyngiad.
2:4 Whatsoever is brought upon thee take cheerfully, and be patient when thou art changed to a low estate.

2:5 Oblegid aur a brofir yn tn, a dynion cymeradwy yn ffwrn gostyngiad.
2:5 For gold is tried in the fire, and acceptable men in the furnace of adversity.

2:6 Cred ynddo ef, ac efe a'th dderbyn di: uniona dy lwybrau, a gobeithia ynddo ef.
2:6 Believe in him, and he will help thee; order thy way aright, and trust in him.

2:7 Y rhai ydych yn ofni'r Arglwydd, credwch iddo ef, ac ni phalla eich gwobr chwi.
2:7 Ye that fear the Lord, wait for his mercy; and go not aside, lest ye fall.

2:8 Y rhai ydych yn ofni'r Arglwydd, gobeithiwch am ddaioni, ac am lawenydd tragwyddoldeb, a thrugaredd.
2:8 Ye that fear the Lord, believe him; and your reward shall not fail.

2:9 Y rhai ydych yn ofni'r Arglwydd, ymarhoswch am ei drugaredd ef; ac na chiliwch, rhag eich syrthio.
2:9 Ye that fear the Lord, hope for good, and for everlasting joy and mercy.

2:10 Edrychwch ar y cenedlaethau gynt, a gwelwch; pwy a ymddiriedodd i'r Arglwydd, ac a waradwyddwyd? neu pwy a arhosodd yn ei ofn ef, ac a adawyd? neu pwy a alwodd arno ef, ac yntau yn ei ddiystyru ef?
2:10 Look at the generations of old, and see; did ever any trust in the Lord, and was confounded? or did any abide in his fear, and was forsaken? or whom did he ever despise, that called upon him?

2:11 Oblegid tosturiol, a thrugarog, ymarhous, ac aml o drugaredd, yw'r Arglwydd: ac y mae efe yn maddau pechodau, ac yn achub yn amser trallod.
2:11 For the Lord is full of compassion and mercy, longsuffering, and very pitiful, and forgiveth sins, and saveth in time of affliction.

2:12 Gwae'r calonnau ofnus, a'r dwylo llesg, a'r pechadur a gerddo ddau lwybr!
2:12 Woe be to fearful hearts, and faint hands, and the sinner that goeth two ways!

2:13 Gwae'r galonlesg! oherwydd nid yw yn credu; am hynny ni amddiffynnir ef.
2:13 Woe unto him that is fainthearted! for he believeth not; therefore shall he not be defended.

2:14 Gwae chwi, y rhai a gollasoch amynedd! a pha beth a wnewch chwi pan ymwelo'r Arglwydd chwi?
2:14 Woe unto you that have lost patience! and what will ye do when the Lord shall visit you?

2:15 Y rhai a ofnant yr Arglwydd ni anghredant ei eiriau ef; a'r rhai a'i carant ef a gadwant ei ffyrdd ef.
2:15 They that fear the Lord will not disobey his Word; and they that love him will keep his ways.

2:16 Y rhai a ofnant yr Arglwydd a geisiant yr hyn sy dda ganddo ef; a'r rhai a'i carant ef a lenwir a'r gyfraith.
2:16 They that fear the Lord will seek that which is well, pleasing unto him; and they that love him shall be filled with the law.

2:17 Y rhai a ofnant yr Arglwydd a baratoant eu calonnau, ac a ostyngant eu heneidiau ger ei fron ef,
2:17 They that fear the Lord will prepare their hearts, and humble their souls in his sight,

2:18 Gan ddywedyd, Syrthiwn yn nwylo Duw, ac nid yn nwylo dynion: oherwydd fel y mae ei fawredd ef, felly y mae ei drugaredd.
2:18 Saying, We will fall into the hands of the Lord, and not into the hands of men: for as his majesty is, so is his mercy.

PENNOD 3
3:1 Fy mhlant, clywch fi eich tad, a gwnewch felly, fel y byddoch gadwedig:
3:1 Hear me your father, O children, and do thereafter, that ye may be safe.

3:2 Oblegid yr Arglwydd a roddes i'r tad anrhydedd ar y plant, ac a sicrhaodd farn y fam ar y meibion.
3:2 For the Lord hath given the father honour over the children, and hath confirmed the authority of the mother over the sons.

3:3 Yr hwn sydd yn anrhydeddu ei dad, sydd yn cael maddeuant am ei bechod;
3:3 Whoso honoureth his father maketh an atonement for his sins:

3:4 A'r hwn sydd yn anrhydeddu ei fam, sydd fel un yn casglu trysor.
3:4 And he that honoureth his mother is as one that layeth up treasure.

3:5 Yr hwn a anrhydeddo ei dad, a gaiff lawenydd o'i blant; ac efe a wrandewir y dydd y gweddo.
3:5 Whoso honoureth his father shall have joy of his own children; and when he maketh his prayer, he shall be heard.

3:6 Hirhoedlog fydd yr hwn a anrhydeddo ei dad: a'r hwn a ufuddhao i'r Arglwydd, a bair orffwystra i'w fam.
3:6 He that honoureth his father shall have a long life; and he that is obedient unto the Lord shall be a comfort to his mother.

3:7 Yr hwn sydd yn ofni'r Arglwydd, a anrhydedda ei dad, ac a wasanaetha y rhai a'i cenedlasant ef, fel ei arglwyddi.
3:7 He that feareth the Lord will honour his father, and will do service unto his parents, as to his masters.

3:8 Anrhydedda dy dad a'th fam ar weithred a gair, fel y delo i ti fendith gan ddynion;
3:8 Honour thy father and mother both in word and deed, that a blessing may come upon thee from them.

3:9 Oblegid bendith y tad a sicrha deiau y plant: ond melltith y fam a ddiwreiddia sylfeini.
3:9 For the blessing of the father establisheth the houses of children; but the curse of the mother rooteth out foundations.

3:10 Na ymffrostia yn amarch dy dad: oherwydd nid parch i ti fydd amarch dy dad:
3:10 Glory not in the dishonour of thy father; for thy father's dishonour is no glory unto thee.

3:11 Canys anrhydedd fydd i ddyn o anrhydedd ei dad: a mam mewn amarch sydd warth i'r plant.
3:11 For the glory of a man is from the honour of his father; and a mother in dishonour is a reproach to the children.

3:12 Fy mab, cynorthwya dy dad yn ei henaint; ac na thrist ef yn dy fyw.
3:12 My son, help thy father in his age, and grieve him not as long as he liveth.

3:13 Os palla ei synnwyr, cyd-ddwg ag ef; ac na amharcha ef pan fyddech yn dy holl gryfder.
3:13 And if his understanding fail, have patience with him; and despise him not when thou art in thy full strength.

3:14 Oherwydd nid anghofir dy drugaredd i'th dad: ac yn lle pechodau, fe a'i chwanegir i'th adeiladu di i fyny.
3:14 For the relieving of thy father shall not be forgotten: and instead of sins it shall be added to build thee up.

3:15 Yn nydd dy drallod y meddylir amdanat ti: a'th bechodau a doddir, megis pan ddl meiriol ar i.
3:15 In the day of thine affliction it shall be remembered; thy sins also shall melt away, as the ice in the fair warm weather.

3:16 Megis cablwr yw yr hwn sydd yn gwrthod ei dad; a melltigedig gan Dduw yw yr hwn sydd yn digio ei fam.
3:16 He that forsaketh his father is as a blasphemer; and he that angereth his mother is cursed: of God.

3:17 Fy mab, gorffen dy waith yn llednais, a'r dyn cymeradwy a'th hoffa di.
3:17 My son, go on with thy business in meekness; so shalt thou be beloved of him that is approved.

3:18 Po mwyaf fyddech, ymddarostwng yn fwy, a thi a gei ffafr yng ngŵydd yr Arglwydd.
3:18 The greater thou art, the more humble thyself, and thou shalt find favour before the Lord.

3:19 Y mae llawer yn uchel radd ac yn anrhydeddus; eithr i'r rhai llednais y datguddir dirgeledigaethau:
3:19 Many are in high place, and of renown: but mysteries are revealed unto the meek.

3:20 Canys mawr yw gallu'r Arglwydd, a'r rhai gostyngedig a'i hanrhydeddant ef.
3:20 For the power of the Lord is great, and he is honoured of the lowly.

3:21 Na chais yn ddisynnwyr bethau rhy galed i ti, ac na chais yn angall bethau rhy gryfion i ti.
3:21 Seek not out things that are too hard for thee, neither search the things that are above thy strength.

3:22 Y pethau a orchmynnwyd, meddwl am hynny yn sanctaidd; oblegid nid rhaid i ti weled pethau cuddiedig 'th lygaid.
3:22 But what is commanded thee, think thereupon with reverence, for it is not needful for thee to see with thine eyes the things that are in secret.

3:23 Na fydd ry fanwl mewn pethau afraid: canys fe ddangoswyd i ti fwy nag a ddichon dynion eu deall.
3:23 Be not curious in unnecessary matters: for more things are shewed unto thee than men understand.

3:24 Eu hofer dyb a dwyllodd lawer, a drwg dyb a lesgaodd eu deall hwynt.
3:24 For many are deceived by their own vain opinion; and an evil suspicion hath overthrown their judgment.

3:25 Oni bydd canhwyllau dy lygaid gennyt, fe fydd eisiau goleuni arnat: ond o bydd eisiau gwybodaeth, na fynega hynny.
3:25 Without eyes thou shalt want light: profess not the knowledge therefore that thou hast not.

3:26 Drwg fydd ar galon galed yn y diwedd: a'r hwn a hoffa enbydrwydd, a ddifethir ynddo.
3:26 A stubborn heart shall fare evil at the last; and he that loveth danger shall perish therein.

3:27 Calon galed a lwythir phoenau: a'r pechadur a chwanega bechodau ar bechodau.
3:27 An obstinate heart shall be laden with sorrows; and the wicked man shall heap sin upon sin.

3:28 Yng nghosbedigaeth y balch nid oes meddyginiaeth; oherwydd gwreiddio planhigyn drygioni ynddo ef.
3:28 In the punishment of the proud there is no remedy; for the plant of wickedness hath taken root in him.

3:29 Calon y deallgar a feddwl am ddameg; a chlust y gwrandawydd yw dymuniad y doeth.
3:29 The heart of the prudent will understand a parable; and an attentive ear is the desire of a wise man.

3:30 Dwfr a ddiffydd dn yn fflamio; a thrwy elusen y ceir maddeuant am bechodau.
3:30 Water will quench a flaming fire; and alms maketh an atonement for sins.

3:31 A'r Arglwydd, yr hwn sydd yn talu cymwynasau, sy gofus erbyn yr amser a ddaw; a'r cyfryw, yn amser ei dramgwydd, a gaiff ateg.
3:31 And he that requiteth good turns is mindful of that which may come hereafter; and when he falleth, he shall find a stay.

PENNOD 4
4:1 Fy mab, na thwylla'r tlawd am ei fywyd, ac na wna i lygaid anghenus hir ddisgwyl.
4:1 My son, defraud not the poor of his living, and make not the needy eyes to wait long.

4:2 Na thrist enaid newynog, ac na wna i
ŵr yn ei eisiau hir ddisgwyl.
4:2 Make not an hungry soul sorrowful; neither provoke a man in his distress.

4:3 Na chwanega flinder ar galon gystuddiol, ac na wna i'r anghenog hir ddisgwyl am ei rodd.
4:3 Add not more trouble to an heart that is vexed; and defer not to give to him that is in need.

4:4 Na fwrw ymaith ymbiliwr gorthrymedig, ac na thro dy wyneb oddi wrth y tlawd.
4:4 Reject not the supplication of the afflicted; neither turn away thy face from a poor man.

4:5 Na thro dy lygaid oddi wrth yr anghenus, ac na ddod le i ddyn i'th felltithio di:
4:5 Turn not away thine eye from the needy, and give him none occasion to curse thee:

4:6 Canys os efe a'th felltithia di yn chwerwder ei enaid, yr hwn a'i gwnaeth ef a wrendy ei weddi ef.
4:6 For if he curse thee in the bitterness of his soul, his prayer shall be heard of him that made him.

4:7 Gwna dy hun yn hawddgar i'r gynulleidfa, a gostwng dy ben i ŵr mawr.
4:7 Get thyself the love of the congregation, and bow thy head to a great man.

4:8 Gostwng dy glust at y tlawd yn ddidrist, ac ateb ef yn heddychol ac yn llednais.
4:8 Let it not grieve thee to bow down thine ear to the poor, and give him a friendly answer with meekness.

4:9 Gwared yr hwn sydd yn cael cam, o law yr hwn fydd yn gwneuthur cam: ac na fydd lwfr pan eisteddych i farnu.
4:9 Deliver him that suffereth wrong from the hand of the oppressor; and be not fainthearted when thou sittest in judgment.

4:10 Bydd i'r amddifad fel tad, ac yn lle gŵr i'w mam hwynt; a thi a gei fod megis yn fab i'r Goruchaf; ac efe a'th gr di yn fwy na'th fam.
4:10 Be as a father unto the fatherless, and instead of an husband unto their mother: so shalt thou be as the son of the most High, and he shall love thee more than thy mother doth.

4:11 Doethineb a ddyrchafa ei meibion, ac a dderbyn y rhai a'i ceisiant.
4:11 Wisdom exalteth her children, and layeth hold of them that seek her.

4:12 Yr hwn sydd yn ei charu hi, sydd yn caru einioes; a'r rhai a ddisgwyliant amdani hi yn fore, a lenwir llawenydd.
4:12 He that loveth her loveth life; and they that seek to her early shall be filled with joy.

4:13 Yr hwn a'i dalio hi, a etifedda ogoniant; a'r Arglwydd a fendithia'r lle yr l hi i mewn.
4:13 He that holdeth her fast shall inherit glory; and wheresoever she entereth, the Lord will bless.

4:14 Y rhai sydd yn ei gwasanaethu hi, sydd yn gwasanaethu'r Sanctaidd; ac y mae'r Arglwydd yn caru y rhai sydd yn ei charu hi.
4:14 They that serve her shall minister to the Holy One: and them that love her the Lord doth love.

4:15 Yr hwn sydd yn gwrando arni hi, a farna genhedloedd; a'r hwn a wrandawo arni hi, a breswylia'n ddiogel.
4:15 Whoso giveth ear unto her shall judge the nations: and he that attendeth unto her shall dwell securely.

4:16 Os un a ymddyry iddi, efe a'i caiff hi yn etifeddiaeth, a'i hiliogaeth a gaiff fod mewn meddiant ohoni.
4:16 If a man commit himself unto her, he shall inherit her; and his generation shall hold her in possession.

4:17 Canys ar y cyntaf hi a rodia gydag ef ar ffyrdd gwyrgeimion, ac a ddwg ofn ac arswyd arno ef, ac a'i poena ef 'i haddysg, nes gallu ohoni ymddiried i'w enaid ef, ac oni phrofo hi ef yn ei chyfiawnderau:
4:17 For at the first she will walk with him by crooked ways, and bring fear and dread upon him, and torment him with her discipline, until she may trust his soul, and try him by her laws.

4:18 Yna hi a ddaw yn union ato ef, ac a'i llawenycha ef, ac a ddatguddia ei dirgelwch iddo.
4:18 Then will she return the straight way unto him, and comfort him, and shew him her secrets.

4:19 Os cyfeiliorna efe, hi a'i gad ef, ac a'i dyry i fyny i'w gwymp ei hun.
4:19 But if he go wrong, she will forsake him, and give him over to his own ruin.

4:20 Cadw'r amser cyfaddas, ac ymgadw rhag drygioni; ac na fydded cywilydd gennyt pan berthyno i'th enaid.
4:20 Observe the opportunity, and beware of evil; and be not ashamed when it concerneth thy soul.

4:21 Canys y mae cywilydd yn dwyn pechod; ac y mae cywilydd yn anrhydedd a gras.
4:21 For there is a shame that bringeth sin; and there is a shame which is glory and grace.

4:22 Na dderbyn wyneb yn erbyn dy enaid dy hun, ac na pharcha neb i'th ddinistr dy hun.
4:22 Accept no person against thy soul, and let not the reverence of any man cause thee to fall.

4:23 Na atal air yn amser iachawdwriaeth, ac na chuddia dy ddoethineb yn ei harddwch.
4:23 And refrain not to speak, when there is occasion to do good, and hide not thy wisdom in her beauty.

4:24 Oblegid wrth ymadrodd yr adwaenir doethineb, ac addysg wrth eiriau'r tafod.
4:24 For by speech wisdom shall be known: and learning by the word of the tongue.

4:25 Na ddywed yn erbyn y gwirionedd er dim, ond bydded wladaidd gennyt dy anwybodaeth.
4:25 In no wise speak against the truth; but be abashed of the error of thine ignorance.

4:26 Na fydded gywilydd gennyt gyfaddef dy bechodau, ac nac ymegnia yn erbyn y ffrwd.
4:26 Be not ashamed to confess thy sins; and force not the course of the river.

4:27 Nac ymddyro i ddyn ffl, ac na dderbyn wyneb y galluog.
4:27 Make not thyself an underling to a foolish man; neither accept the person of the mighty.

4:28 Ymegna gyda'r gwirionedd hyd farwolaeth; a'r Arglwydd Dduw a ymladd gyda thithau.
4:28 Strive for the truth unto death, and the Lord shall fight for thee.

4:29 Na fydd esgud 'th dafod, a diog ac araf yn dy weithredoedd.
4:29 Be not hasty in thy tongue, and in thy deeds slack and remiss.

4:30 Na fydd megis llew yn dy dŷ, yn curo dy weision wrth dy ffansi.
4:30 Be not as a lion in thy house, nor frantick among thy servants.

4:31 Na fydded dy law yn agored i gymryd, ac yn gaead i roddi.
4:31 Let not thine hand be stretched out to receive, and shut when thou shouldest repay.

PENNOD 5
5:1 Na osod dy galon ar dy olud; ac na ddywed, Y mae gennyf ddigon i fyw.
5:1 Set thy heart upon thy goods; and say not, I have enough for my life.

5:2 Na ddilyn dy ewyllys dy hun, a'th gryfder dy hun, i rodio yn ffyrdd dy galon dy hun.
5:2 Follow not thine own mind and thy strength, to walk in the ways of thy heart:

5:3 Na ddywed, Pwy a'm darostwng i oherwydd fy ngweithredoedd? oblegid yr Arglwydd gan ddial a ddial dy draha di.
5:3 And say not, Who shall controul me for my works? for the Lord will surely revenge thy pride.

5:4 Na ddywed, Mi a bechais, a pha dristwch a fu i mi? oblegid y mae'r Arglwydd yn hirymarhous; ni ad efe i ti ddianc.
5:4 Say not, I have sinned, and what harm hath happened unto me? for the Lord is longsuffering, he will in no wise let thee go.

5:5 Na fydd ry ddifraw oherwydd maddeuant, i chwanegu pechodau ar bechodau:
5:5 Concerning propitiation, be not without fear to add sin unto sin:

5:6 Ac na ddywed, aml yw ei drugaredd ef, efe a faddau luosowgrwydd fy mhechodau; oblegid trugaredd a digofaint a ddaw oddi wrtho ef, a'i ddigofaint ef a orffwys ar bechaduriaid.
5:6 And say not His mercy is great; he will be pacified for the multitude of my sins: for mercy and wrath come from him, and his indignation resteth upon sinners.

5:7 Na fydd hwyrfrydig i droi at yr Arglwydd, ac nac oeda o ddydd i ddydd: oblegid yn ddisymwth y daw digofaint yr Arglwydd, a thra fyddech di yn ddifraw y'th ddryllir, a thi a ddifethir yn amser dialedd.
5:7 Make no tarrying to turn to the Lord, and put not off from day to day: for suddenly shall the wrath of the Lord come forth, and in thy security thou shalt be destroyed, and perish in the day of vengeance.

5:8 Na osod dy galon ar olud anghyfiawn, oblegid ni fuddiant hwy yn amser cystudd.
5:8 Set not thine heart upon goods unjustly gotten, for they shall not profit thee in the day of calamity.

5:9 Na ymdro gyda phob gwynt, ac na ddos ym mhob llwybr: felly y gwna y pechadur daudafodiog.
5:9 Winnow not with every wind, and go not into every way: for so doth the sinner that hath a double tongue.

5:10 Bydd ddianwadal yn dy ddeall sicr, a bydded dy ymadrodd yn un.
5:10 Be stedfast in thy understanding; and let thy word be the same.

5:11 Bydd esgud i wrando pethau da, a bydded dy fywyd mewn gwirionedd, a thraetha ateb uniawn yn ddioddefgar.
5:11 Be swift to hear; and let thy life be sincere; and with patience give answer.

5:12 Od oes deall gennyt, ateb dy gymydog; ac onid oes, bydded dy law ar dy safn.
5:12 If thou hast understanding, answer thy neighbour; if not, lay thy hand upon thy mouth.

5:13 Yn yr ymadrodd y mae gogoniant a gwarth; a thafod dyn sy gwymp iddo.
5:13 Honour and shame is in talk: and the tongue of man is his fall.

5:14 Na alwer di yn hustyngwr, ac na chynllwyn 'th dafod: oblegid i leidr y mae cywilydd blin, a damniad drwg i'r daudafodiog.
5:14 Be not called a whisperer, and lie not in wait with thy tongue: for a foul shame is upon the thief, and an evil condemnation upon the double tongue.

5:15 Na fydd ddiwybod o ddim, na mawr na bychan.
5:15 Be not ignorant of any thing in a great matter or a small.

PENNOD 6
6:1 Na fydd elyn yn lle cyfaill: canys felly y cei enw drwg, gwarth a gwaradwydd, yn etifeddiaeth: felly y caiff y pechadur daudafodiog amarch.
6:1 Instead of a friend become not an enemy; for [thereby] thou shalt inherit an ill name, shame, and reproach: even so shall a sinner that hath a double tongue.

6:2 Na ymddyrcha yng nghyngor dy enaid dy hun, rhag llarpio dy enaid fel tarw.
6:2 Extol not thyself in the counsel of thine own heart; that thy soul be not torn in pieces as a bull [straying alone.]

6:3 Ti a fwytei dy ddail, ac a golli dy ffrwyth, ac a'th ollyngi dy hun fel pren crin.
6:3 Thou shalt eat up thy leaves, and lose thy fruit, and leave thyself as a dry tree.

6:4 Enaid drygionus sydd yn difetha ei berchennog, ac yn ei wneuthur ei hun yn watworgerdd i'w elynion.
6:4 A wicked soul shall destroy him that hath it, and shall make him to be laughed to scorn of his enemies.

6:5 Genau melys sydd yn amlhau cyfeillion: a thafod ymadroddus sydd yn amlhau ymadroddion teg.
6:5 Sweet language will multiply friends: and a fairspeaking tongue will increase kind greetings.

6:6 Bydd heddychol llawer; eithr bydded dy gynghorwr un o fil.
6:6 Be in peace with many: nevertheless have but one counsellor of a thousand.

6:7 Os mynni di gael cyfaill, cais ef mewn profedigaeth; ac nac ymddiried iddo ar frys amdanat dy hun;
6:7 If thou wouldest get a friend, prove him first and be not hasty to credit him.

6:8 Canys y mae cyfaill dros ei amser ei hun, ac nid erys yn nydd dy drallod di.
6:8 For some man is a friend for his own occasion, and will not abide in the day of thy trouble.

6:9 Ac y mae cyfaill a dry yn elyn, ac yn gecrus, ac a ddatguddia dy waradwydd di.
6:9 And there is a friend, who being turned to enmity, and strife will discover thy reproach.

6:10 Ac y mae cyfaill a fydd cyfrannog o'r bwrdd; eithr yn nydd dy drallod nid erys efe.
6:10 Again, some friend is a companion at the table, and will not continue in the day of thy affliction.

6:11 Ac yn dy fyd da efe a fydd fel tithau, ac efe a fydd hy ar dylwyth dy dŷ di.
6:11 But in thy prosperity he will be as thyself, and will be bold over thy servants.

6:12 Os darostyngir di, efe a fydd i'th erbyn, ac a ymguddia o'th ŵydd.
6:12 If thou be brought low, he will be against thee, and will hide himself from thy face.

6:13 Ymneilltua oddi wrth dy elynion, a gochel dy gyfeillion.
6:13 Separate thyself from thine enemies, and take heed of thy friends.

6:14 Amddiffyn cadarn yw cyfaill ffyddlon; a'r hwn a gafodd y cyfryw, a gafodd drysor.
6:14 A faithful friend is a strong defence: and he that hath found such an one hath found a treasure.

6:15 Nid oes dim a gystadla gyfaill ffyddlon, ac nid oes a gydbwysa ei degwch ef.
6:15 Nothing doth countervail a faithful friend, and his excellency is invaluable.

6:16 Eli einioes yw cyfaill ffyddlon; a'r rhai sy'n ofni'r Arglwydd, a'i cnt ef.
6:16 A faithful friend is the medicine of life; and they that fear the Lord shall find him.

6:17 Yr hwn sydd yn ofni'r Arglwydd, sydd yn cyfarwyddo ei gyfeillach yn uniawn: canys fel y byddo efe, y bydd ei gymydog hefyd.
6:17 Whoso feareth the Lord shall direct his friendship aright: for as he is, so shall his neighbour be also.

6:18 Fy mab, casgl addysg o'th ieuenctid, a thi a gei ddoethineb hyd henaint.
6:18 My son, gather instruction from thy youth up: so shalt thou find wisdom till thine old age.

6:19 Tyred ati fel un yn aredig ac yn hau; ymaros hefyd am ei ffrwythau daionus hi: oblegid ychydig boen a gymeri di yn ei gwaith hi, a buan y bwytei o'i chnwd hi.
6:19 Come unto her as one that ploweth and soweth, and wait for her good fruits: for thou shalt not toil much in labouring about her, but thou shalt eat of her fruits right soon.

6:20 Y mae hi yn chwerw iawn i'r annysgedig: a'r digalon nid erys gyda hi.
6:20 She is very unpleasant to the unlearned: he that is without understanding will not remain with her.

6:21 Megis maen prawf cryf y bydd hi arno ef; ac nid oeda efe ei bwrw hi ymaith.
6:21 She will lie upon him as a mighty stone of trial; and he will cast her from him ere it be long.

6:22 Oblegid y mae doethineb yn l ei henw, ac nid yw hi amlwg i lawer.
6:22 For wisdom is according to her name, and she is not manifest unto many.

6:23 Gwrando, fy mab, derbyn fy marn i, ac na wrthod fy nghyngor.
6:23 Give ear, my son, receive my advice, and refuse not my counsel,

6:24 Dyro dy draed yn ei llyffetheiriau hi, a'th wddf yn ei chadwyn.
6:24 And put thy feet into her fetters, and thy neck into her chain.

6:25 Gostwng dy ysgwydd, a dwg hi, ac na fydd elyn i'w rhwymau hi.
6:25 Bow down thy shoulder, and bear her, and be not grieved with her bonds.

6:26 Tyred ati 'th holl enaid, a chadw ei ffyrdd hi 'th holl allu.
6:26 Come unto her with thy whole heart, and keep her ways with all thy power.

6:27 Olrhain, a chais, a thi a gei ei hadnabod hi; a phan gaffech afael arni, na ollwng hi ymaith.
6:27 Search, and seek, and she shall be made known unto thee: and when thou hast got hold of her, let her not go.

6:28 Oblegid o'r diwedd ti a gei ei gorffwystra hi; a hynny a dry yn llawenydd i ti.
6:28 For at the last thou shalt find her rest, and that shall be turned to thy joy.

6:29 A'i llyffetheiriau hi a fydd i ti yn amddiffyn cadarn, a'i chadwynau yn wisg ogoneddus.
6:29 Then shall her fetters be a strong defence for thee, and her chains a robe of glory.

6:30 Oherwydd y mae arni hi wychder euraid; a'i rhwymau sydd ysnoden borffor.
6:30 For there is a golden ornament upon her, and her bands are purple lace.

6:31 Fel gwisg ogoneddus y gwisgi di hi; ac fel coron orfoleddus y gosodi hi amdanat.
6:31 Thou shalt put her on as a robe of honour, and shalt put her about thee as a crown of joy.

6:32 Os mynni, fy mab, ti a fyddi ddysgedig; ac os rhoddi dy feddwl, ti a fyddi gall.
6:32 My son, if thou wilt, thou shalt be taught: and if thou wilt apply thy mind, thou shalt be prudent.

6:33 Os ceri wrando, ti a dderbynni ddeall; ac os gostyngi dy glust, ti a fyddi doeth.
6:33 If thou love to hear, thou shalt receive understanding: and if thou bow thine ear, thou shalt be wise,

6:34 Saf ymysg henuriaid; a'r neb a fyddo doeth, glŷn wrtho ef.
6:34 Stand in the multitude of the elders; and cleave unto him that is wise.

6:35 Myn glywed pob traethawd duwiol, ac na ddihanged diarhebion deallus oddi gennyt.
6:35 Be willing to hear every godly discourse; and let not the parables of understanding escape thee.

6:36 O gweli ŵr deallgar, cyfod yn fore ato ef; a threulied dy droed riniogau ei ddrws ef.
6:36 And if thou seest a man of understanding, get thee betimes unto him, and let thy foot wear the steps of his door.

6:37 Meddwl am orchmynion yr Arglwydd yn berffaith; a myfyria ar ei orchmynion ef bob amser: efe a sicrha dy galon, a doethineb a roddir i ti wrth dy ddymuniad.
6:37 Let thy mind be upon the ordinances of the Lord and meditate continually in his commandments: he shall establish thine heart, and give thee wisdom at thine owns desire.

PENNOD 7
7:1 Na wna ddrwg, ac ni oddiwedd drwg dydi.
7:1 Do no evil, so shall no harm come unto thee.

7:2 Ymado oddi wrth yr anghyfiawn, ac fe a gilia pechod oddi wrthyt ti.
7:2 Depart from the unjust, and iniquity shall turn away from thee.

7:3 Fy mab, na heua ymysg cwysau anghyfiawnder, rhag i ti eu medi yn saith-ddyblyg.
7:3 My son, sow not upon the furrows of unrighteousness, and thou shalt not reap them sevenfold.

7:4 Na chais gan yr Arglwydd lywodraeth, na chadair gogoniant gan y brenin.
7:4 Seek not of the Lord preeminence, neither of the king the seat of honour.

7:5 Nac ymgyfiawnha gerbron yr Arglwydd, ac na chymer arnat fod yn ddoeth yng ngŵydd y brenin.
7:5 justify not thyself before the Lord; and boast not of thy wisdom before the king.

7:6 Na chais fod yn farnwr, rhag na allech dynnu anghyfiawnder ymaith; rhag un amser i ti ofni rhag y cadarn, a gosod ohonot dramgwydd ar ffordd dy uniondeb.
7:6 Seek not to be judge, being not able to take away iniquity; lest at any time thou fear the person of the mighty, an stumblingblock in the way of thy uprightness.

7:7 Na phecha yn erbyn torf dinas, ac nac ymwthia i dyrfa.
7:7 Offend not against the multitude of a city, and then thou shalt not cast thyself down among the people.

7:8 Na ymrwym phechod ddwywaith; oherwydd ni byddi ddigerydd am un.
7:8 Bind not one sin upon another; for in one thou shalt not be unpunished.

7:9 Na ddywed, Duw a edrych ar luosowgrwydd fy rhoddion i; a phan offrymwyf i'r Goruchaf Dduw, efe a'i derbyn.
7:9 Say not, God will look upon the multitude of my oblations, and when I offer to the most high God, he will accept it.

7:10 Na fydd egwan dy galon yn dy weddi, ac nac esgeulusa wneuthur elusen.
7:10 Be not fainthearted when thou makest thy prayer, and neglect not to give alms.

7:11 Na watwar y dyn a fyddo yn chwerwder ei enaid: oherwydd y mae gostyngydd a dyrchafydd.
7:11 Laugh no man to scorn in the bitterness of his soul: for there is one which humbleth and exalteth.

7:12 Na ddychymyg gelwydd ar dy frawd; ac na wna y fath beth i'th gyfaill.
7:12 Devise not a lie against thy brother; neither do the like to thy friend.

7:13 Na fyn ddywedyd dim celwydd: oherwydd ni ddaw mynych ymarfer ohono ef i ddaioni.
7:13 Use not to make any manner of lie: for the custom thereof is not good.

7:14 Na fydd siaradus ymysg lliaws o henuriaid; ac nac ofer aildraetha dy ymadrodd yn dy weddi.
7:14 Use not many words in a multitude of elders, and make not much babbling when thou prayest.

7:15 Na chas waith poenus, na hwsmonaeth, yr hon a greodd y Goruchaf.
7:15 Hate not laborious work, neither husbandry, which the most High hath ordained.

7:16 Na chyfrif di dy hun ymysg pechaduriaid; eithr cofia nad oeda digofaint.
7:16 Number not thyself among the multitude of sinners, but remember that wrath will not tarry long.

7:17 Darostwng dy enaid yn ddirfawr: canys dialedd yr annuwiol fydd tn a phryf.
7:17 Humble thyself greatly: for the vengeance of the ungodly is fire and worms.

7:18 Na newidia gyfaill am ddim cyffredinol, na'th frawd ffyddlon am aur Offir.
7:18 Change not a friend for any good by no means; neither a faithful brother for the gold of Ophir.

7:19 Nac ymado gwraig ddoeth dda: canys gwell yw ei gras hi nag aur.
7:19 Forego not a wise and good woman: for her grace is above gold.

7:20 Na fydd ddrwg wrth weinidog a fyddo yn gweithio mewn gwirionedd, na'r gwas cyflog sydd yn ei roddi ei hunan i ti yn hollol.
7:20 Whereas thy servant worketh truly, entreat him not evil. nor the hireling that bestoweth himself wholly for thee.

7:21 Cared dy enaid weinidog synhwyrol, ac na thwylla ef am ei ryddid.
7:21 Let thy soul love a good servant, and defraud him not of liberty.

7:22 Os anifeiliaid sy gennyt, edrych arnynt: ac os buddiol ydynt i ti, cadw hwynt gyda thi.
7:22 Hast thou cattle? have an eye to them: and if they be for thy profit, keep them with thee.

7:23 Od oes i ti blant, dysg hwynt, a gostwng eu gyddfau hwy o'u hieuenctid.
7:23 Hast thou children? instruct them, and bow down their neck from their youth.

7:24 Od oes ferched i ti, gwylia eu cyrff hwynt, ac na ddangos dy wyneb yn llawen wrthynt.
7:24 Hast thou daughters? have a care of their body, and shew not thyself cheerful toward them.

7:25 Dod dy ferch yn briod, a thi a fyddi wedi gwneuthur gwaith mawr: eithr dod hi i ŵr synhwyrol.
7:25 Marry thy daughter, and so shalt thou have performed a weighty matter: but give her to a man of understanding.

7:26 Oes i ti wraig wrth dy feddwl? na fwrw hi ymaith, ac na ddod dy hun i un atgas.
7:26 Hast thou a wife after thy mind? forsake her not: but give not thyself over to a light woman.

7:27 Anrhydedda dy dad 'th holl galon, ac nac anghofia ofidiau dy fam:
7:27 Honour thy father with thy whole heart, and forget not the sorrows of thy mother.

7:28 Cofia mai trwyddynt hwy y'th anwyd di; a pha beth a deli di iddynt hwy, o'r fath a wnaethant hwy i ti?
7:28 Remember that thou wast begotten of them; and how canst thou recompense them the things that they have done for thee?

7:29 Ofna'r Arglwydd th holl enaid, a pharcha ei offeiriaid ef.
7:29 Fear the Lord with all thy soul, and reverence his priests.

7:30 Cr yr hwn a'th wnaeth th holl nerth, ac na ad ei weinidogion ef.
7:30 Love him that made thee with all thy strength, and forsake not his ministers.

7:31 Ofna'r Arglwydd, ac anrhydedda'r offeiriad: a dod iddo ef ran, fel y gorchmynnwyd i ti; y blaenffrwyth, a'r aberth dros gamwedd, a rhodd y palfeisiau, ac aberth y cysegriad, a blaenffrwyth y pethau sanctaidd.
7:31 Fear the Lord, and honor the priest; and give him his portion, as it is commanded thee; the firstfruits, and the trespass offering, and the gift of the shoulders, and the sacrifice of sanctification, and the firstfruits of the holy things.

7:32 Estyn hefyd dy law i'r tlawd, fel y perffeithier dy fendith di.
7:32 And stretch thine hand unto the poor, that thy blessing may be perfected.

7:33 Y mae cymeriad i rodd yng ngolwg pob un byw; ac na atal gymwynas i'r marw.
7:33 A gift hath grace in the sight of every man living; and for the dead detain it not.

7:34 Na phalla fod gyda'r wylofus: a galara gyda'r galarus.
7:34 Fail not to be with them that weep, and mourn with them that mourn.

7:35 Na fydd ddiog i ofwyo'r claf: canys trwy'r cyfryw bethau y'th gerir di.
7:35 Be not slow to visit the sick: fir that shall make thee to be beloved.

7:36 Yn dy holl eiriau meddwl am dy ddiwedd, ac ni phechi di byth.
7:36 Whatsoever thou takest in hand, remember the end, and thou shalt never do amiss.

PENNOD 8
8:1 Nac ymryson gŵr cadarn, rhag syrthio ohonot yn ei law ef.
8:1 Strive not with a mighty man' lest thou fall into his hands.

8:2 Nac ymgynhenna gŵr cyfoethog, rhag iddo roddi pwys i'th erbyn di: oblegid aur a ddifethodd lawer, ac a wyrodd galonnau brenhinoedd.
8:2 Be not at variance with a rich man, lest he overweigh thee: for gold hath destroyed many, and perverted the hearts of kings.

8:3 Nac ymgynhenna gŵr siaradus, ac na phentyrra goed ar ei dn ef.
8:3 Strive not with a man that is full of tongue, and heap not wood upon his fire.

8:4 Na chellwair 'r annysgedig, rhag amherchi dy hynafiaid di.
8:4 Jest not with a rude man, lest thy ancestors be disgraced.

8:5 Na ddannod i'r dyn a drodd oddi wrth bechod: cofia ein bod ni oll dan gerydd.
8:5 Reproach not a man that turneth from sin, but remember that we are all worthy of punishment.

8:6 Nac amharcha ddyn yn ei henaint: canys y mae rhai ohonom ninnau yn heneiddio.
8:6 Dishonour not a man in his old age: for even some of us wax old.

8:7 Na lawenycha am farw yr hwn sy fwyaf gelyn i ti: cofia ein bod ni oll yn marw.
8:7 Rejoice not over thy greatest enemy being dead, but remember that we die all.

8:8 Na ddiystyra draethawd y doethion, eithr ymarfer di 'u diarhebion hwynt: oblegid ganddynt hwy y dysgi di addysg, a gwasanaethu pendefigion yn hawdd.
8:8 Despise not the discourse of the wise, but acquaint thyself with their proverbs: for of them thou shalt learn instruction, and how to serve great men with ease.

8:9 Nac ymado thraethiad henuriaid: oblegid hwynthwy a ddysgasant gan eu tadau; canys ganddynt hwy y dysgi di ddeall, a rhoddi ateb pan fyddo rhaid.
8:9 Miss not the discourse of the elders: for they also learned of their fathers, and of them thou shalt learn understanding, and to give answer as need requireth.

8:10 Na chynnau farwor pechadur, rhag dy losgi yn fflam ei dn ef.
8:10 Kindle not the coals of a sinner, lest thou be burnt with the flame of his fire.

8:11 Na chyfod mewn dig o flaen y trahaus, rhag iddo eistedd fel un yn cynllwyn yn erbyn dy enau di.
8:11 Rise not up [in anger] at the presence of an injurious person, lest he lie in wait to entrap thee in thy words

8:12 Nac echwynna i ddyn cryfach na thi: ac os echwynni, bydd fel un wedi colli.
8:12 Lend not unto him that is mightier than thyself; for if thou lendest him, count it but lost.

8:13 Na fechna am fwy nag a allech: ac os mechni, meddwl am dalu.
8:13 Be not surety above thy power: for if thou be surety, take care to pay it.

8:14 Nac ymgyfreithia ag Ustus; oblegid wrth ei feddwl ef y barnant hwy iddo ef.
8:14 Go not to law with a judge; for they will judge for him according to his honour.

8:15 Na ddos ar hyd y ffordd gydag un hy, rhag iddo fod yn drwm wrthyt: oblegid wrth ei ewyllys ei hun y gwna efe, a thrwy ei anghallineb ef y derfydd amdanat tithau gydag ef.
8:15 Travel not by the way with a bold fellow, lest he become grievous unto thee: for he will do according to his own will, and thou shalt perish with him through his folly.

8:16 Na wna gynnen 'r dicllon, ac na ddos gydag ef i anialwch: fel diddim yw gwaed yn ei olwg ef; ac efe a'th gwympa di yno lle nid oes help.
8:16 Strive not with an angry man, and go not with him into a solitary place: for blood is as nothing in his sight, and where there is no help, he will overthrow thee.

8:17 Nac ymgynghora 'r ffl; oherwydd ni fedr efe gelu gair.
8:17 Consult not with a fool; for he cannot keep counsel.

8:18 Na wna beth cyfrinachol o flaen y dieithr: oblegid ni wyddost ti beth a esgyr efe.
8:18 Do no secret thing before a stranger; for thou knowest not what he will bring forth.

8:19 Na amlyga dy galon i bob dyn, rhag iddo roddi gau ddiolch i ti.
8:19 Open not thine heart to every man, lest he requite thee with a shrewd turn.

PENNOD 9
9:1 Na ddal eiddigedd wrth wraig dy fynwes, ac na ddysg iddi addysg ddrwg yn dy erbyn dy hun.
9:1 Be not jealous over the wife of thy bosom, and teach her not an evil lesson against thyself.

9:2 Na ddod dy hunan i wraig, i fyned ohoni yn uwch na thi.
9:2 Give not thy soul unto a woman to set her foot upon thy substance.

9:3 Na ddos i gyfarfod gwraig buteinig, rhag i ti un amser syrthio yn ei maglau hi.
9:3 Meet not with an harlot, lest thou fall into her snares.

9:4 Na fydd yn fynych gyda chantores, rhag dy ddal trwy ei chelfyddyd hi.
9:4 Use not much the company of a woman that is a singer, lest thou be taken with her attempts.

9:5 Na chraffa ar forwyn, rhag dy dramgwyddo trwy'r pethau sy werthfawr ynddi.
9:5 Gaze not on a maid, that thou fall not by those things that are precious in her.

9:6 Na ddod dy enaid i buteiniaid, rhag colli ohonot dy etifeddiaeth.
9:6 Give not thy soul unto harlots, that thou lose not thine inheritance.

9:7 Nac edrych o amgylch mewn heolydd dinas, ac na wibia yn ei hanghyfaneddleoedd hi.
9:7 Look not round about thee in the streets of the city, neither wander thou in the solitary place thereof.

9:8 Tro dy olwg oddi wrth wraig brydweddol, ac na ystyr degwch arall; oblegid llawer trwy degwch gwraig a gyfeiliornasant; a thrwy hyn y cynnau cariad fel tn.
9:8 Turn away thine eye from a beautiful woman, and look not upon another's beauty; for many have been deceived by the beauty of a woman; for herewith love is kindled as a fire.

9:9 Na eistedd ddim gyda gwraig gŵr iddi, ac na eistedd ddim hi yn dy freichiau, ac na chydildia hi mewn gwin, rhag pwyso o'th feddwl ati hi, a llithro ohonot, trwy dy chwant, i ddistryw.
9:9 Sit not at all with another man's wife, nor sit down with her in thine arms, and spend not thy money with her at the wine; lest thine heart incline unto her, and so through thy desire thou fall into destruction.

9:10 Na ad hen gyfaill; oblegid nid yw un newydd gystal ag ef: megis gwin newydd yw cyfaill newydd; os heneiddia efe, ti a'i hyfi yn llawen.
9:10 Forsake not an old friend; for the new is not comparable to him: a new friend is as new wine; when it is old, thou shalt drink it with pleasure.

9:11 Na chenfigenna wrth ogoniant pechadur: oblegid ni wyddost ti pa ddiwedd fydd iddo.
9:11 Envy not the glory of a sinner: for thou knowest not what shall be his end.

9:12 Na fydded hoff gennyt yr hyn sydd hoff gan y rhai annuwiol: eithr cofia nad nt hwy yn ddigerydd i'r bedd.
9:12 Delight not in the thing that the ungodly have pleasure in; but remember they shall not go unpunished unto their grave.

9:13 Ymgadw ymhell oddi wrth ŵr ag awdurdod iddo i ladd, fel nad amheuech di ofn angau: ac os deui di ato ef, na wna fai, rhag iddo yn ebrwydd ddwyn ymaith dy einioes di: gwybydd mai ymysg maglau yr ydwyt yn tramwy, ac mai ar binaclau'r ddinas yr ydwyt yn rhodio.
9:13 Keep thee far from the man that hath power to kill; so shalt thou not doubt the fear of death: and if thou come unto him, make no fault, lest he take away thy life presently: remember that thou goest in the midst of snares, and that thou walkest upon the battlements of the city.

9:14 Bwrw yr amcan gorau y gallech am dy gymydog; ac ymgynghora 'r doethion.
9:14 As near as thou canst, guess at thy neighbour, and consult with the wise.

9:15 Bydded dy ymresymiad di 'r synhwyrol, a'th holl ymddiddan yng nghyfraith y Goruchaf.
9:15 Let thy talk be with the wise, and all thy communication in the law of the most High.

9:16 Bydded gwŷr cyfiawn yn cydwledda thi, a bydded dy orfoledd di yn ofn yr Arglwydd.
9:16 And let just men eat and drink with thee; and let thy glorying be in the fear of the Lord.

9:17 Trwy law y gweithiwr y canmolir gwaith, a doeth dywysog pobl yn ei ymadrodd.
9:17 For the hand of the artificer the work shall be commended: and the wise ruler of the people for his speech.

9:18 Ofnadwy yn ei ddinas yw gŵr siaradus; a'r rhy brysur yn ei ymadrodd a gaseir.
9:18 A man of an ill tongue is dangerous in his city; and he that is rash in his talk shall be hated.

PENNOD 10
10:1 Barnwr doeth a ddysg ei bobl, a thywysogaeth y synhwyrol a drefnir yn dda.
10:1 A wise judge will instruct his people; and the government of a prudent man is well ordered.

10:2 Fel y byddo barnwr y bobl, y bydd ei swyddogion ef; ac fel y byddo tywysog dinas, y bydd y rhai oll sydd yn preswylio ynddi.
10:2 As the judge of the people is himself, so are his officers; and what manner of man the ruler of the city is, such are all they that dwell therein.

10:3 Brenin annoeth a ddifetha ei bobl; a thrwy synnwyr y penaethiaid y cyfanheddir y ddinas.
10:3 An unwise king destroyeth his people; but through the prudence of them which are in authority the city shall be inhabited.

10:4 Yn llaw'r Arglwydd y mae meddiant y ddaear: ac efe a gyfyd un buddiol mewn pryd arni.
10:4 The power of the earth is in the hand of the Lord, and in due time he will set over it one that is profitable.

10:5 Yn llaw'r Arglwydd y mae llwyddiant gŵr: ac ar wyneb ysgrifennydd efe a esyd ei anrhydedd.
10:5 In the hand of God is the prosperity of man: and upon the person of the scribe shall he lay his honour.

10:6 Na ddwg gas i'th gymydog am bob cam; ac na wna ddim mewn gweithredoedd trahaus.
10:6 Bear not hatred to thy neighbour for every wrong; and do nothing at all by injurious practices.

10:7 Gas gerbron yr Arglwydd a dynion yw balchder: ac amryfusedd anghyfiawn a fwrir oddi wrth y ddau.
10:7 Pride is hateful before God and man: and by both doth one commit iniquity.

10:8 Brenhiniaeth a symudir o'r naill genedl i'r llall o achos anghyfiawnder, a thraha, a chyfoeth trwy dwyll.
10:8 Because of unrighteous dealings, injuries, and riches got by deceit, the kingdom is translated from one people to another.

10:9 Paham y mae pridd a lludw yn falch? Nid oes dim anwirach na'r cybydd: oblegid y mae'r cyfryw yn rhoddi ei enaid ei hun ar werth; oherwydd ei ymysgaroedd a fwrw efe allan yn ei fywyd.
10:9 Why is earth and ashes proud? There is not a more wicked thing than a covetous man: for such an one setteth his own soul to sale; because while he liveth he casteth away his bowels.

10:10 Meddyg a dyr ymaith hir glefyd: a'r hwn sy frenin heddiw, a fydd marw yfory.
10:10 The physician cutteth off a long disease; and he that is to day a king to morrow shall die.

10:11 Canys pan fyddo marw dyn, efe a gaiff ymlusgiaid, a bwystfilod, a phryfed, yn etifeddiaeth.
10:11 For when a man is dead, he shall inherit creeping things, beasts, and worms.

10:12 Dechreuad balchder yw myned o un oddi wrth Dduw, ac ymado o'i galon ef oddi wrth yr hwn a'i gwnaeth:
10:12 The beginning of pride is when one departeth from God, and his heart is turned away from his Maker.

10:13 Canys dechreuad pechod yw balchder; a'r hwn sydd yn ei ddal ef a wna ffieidd-dra yn drahaus: am hynny y dug yr Arglwydd arnynt hwy gosbedigaeth ryfedd, ac y llwyr ddinistriodd hwynt.
10:13 For pride is the beginning of sin, and he that hath it shall pour out abomination: and therefore the Lord brought upon them strange calamities, and overthrew them utterly.

10:14 Yr Arglwydd a fwriodd i lawr orseddfeinciau tywysogion beilchion, ac a wnaeth i'r rhai llednais eistedd ynddynt yn eu lle hwynt.
10:14 The Lord hath cast down the thrones of proud princes, and set up the meek in their stead.

10:15 Yr Arglwydd a dynnodd ymaith wraidd y rhai beilchion, ac a blannodd y rhai gostyngedig yn eu lle hwynt mewn gogoniant.
10:15 The Lord hath plucked up the roots of the proud nations, and planted the lowly in their place.

10:16 Yr Arglwydd a ddinistriodd wledydd y cenhedloedd, ac a'u difethodd hwynt hyd sylfeini'r ddaear.
10:16 The Lord overthrew countries of the heathen, and destroyed them to the foundations of the earth.

10:17 Efe a dynnodd rai ohonynt ymaith, ac a'u difethodd hwynt, ac a wnaeth i'w coffadwriaeth ddarfod oddi ar y ddaear.
10:17 He took some of them away, and destroyed them, and hath made their memorial to cease from the earth.

10:18 Ni chrewyd balchder i ddynion, na dicter llidiog i blant gwragedd.
10:18 Pride was not made for men, nor furious anger for them that are born of a woman.

10:19 Had diogel yw y rhai sy'n ofni'r Arglwydd; a phlanhigyn gwerthfawr yw y rhai sy'n ei garu ef: had amharchus yw y rhai nid ystyriant y gyfraith; had cyfeiliornus yw y rhai a droseddant y gorchmynion.
10:19 They that fear the Lord are a sure seed, and they that love him an honourable plant: they that regard not the law are a dishonourable seed; they that transgress the commandments are a deceivable seed.

10:20 Parchedig ymysg brodyr yw eu tywysog; felly y mae y rhai sy'n ofni'r Arglwydd yn ei olwg yntau.
10:20 Among brethren he that is chief is honorable; so are they that fear the Lord in his eyes.

10:21 Ofn yr Arglwydd sydd yn myned o flaen awdurdod: eithr dinistr tywysogaeth yw creulondeb a balchder.
10:21 The fear of the Lord goeth before the obtaining of authority: but roughness and pride is the losing thereof.

10:22 Ofn yr Arglwydd sydd ogoniant i'r cyfoethog, i'r anrhydeddus, ac i'r tlawd.
10:22 Whether he be rich, noble, or poor, their glory is the fear of the Lord.

10:23 Nid cyfiawn yw amherchi tlawd synhwyrol; ac nid gweddus anrhydeddu gŵr pechadurus.
10:23 It is not meet to despise the poor man that hath understanding; neither is it convenient to magnify a sinful man.

10:24 Pendefigion, a barnwyr, a chedyrn, a anrhydeddir; ac nid mwy neb ohonynt na'r hwn sydd yn ofni'r Arglwydd.
10:24 Great men, and judges, and potentates, shall be honoured; yet is there none of them greater than he that feareth the Lord.

10:25 Rhai rhyddion a wasanaethant was synhwyrol: a gŵr doeth ni rwgnach pan gerydder ef.
10:25 Unto the servant that is wise shall they that are free do service: and he that hath knowledge will not grudge when he is reformed.

10:26 Na chymer arnat fod yn ddoeth wrth wneuthur dy waith; ac na chais anrhydedd tra fyddech mewn ing:
10:26 Be not overwise in doing thy business; and boast not thyself in the time of thy distress.

10:27 Oblegid gwell yw yr hwn sydd yn gweithio, ac mewn amldra o bob peth, na'r hwn sydd yn ymffrostio, ac arno eisiau bara.
10:27 Better is he that laboureth, and aboundeth in all things, than he that boasteth himself, and wanteth bread.

10:28 Fy mab, anrhydedda dy enaid yn llednais, a dod iddo yr anrhydedd a haeddai.
10:28 My son, glorify thy soul in meekness, and give it honour according to the dignity thereof.

10:29 Pwy a gyfiawnha yr hwn a becho yn erbyn ei enaid ei hun? a phwy a barcha yr hwn a amharcho ei fywyd ei hun?
10:29 Who will justify him that sinneth against his own soul? and who will honour him that dishonoureth his own life?

10:30 Y mae tlawd mewn parch oherwydd ei wybodaeth; ac y mae cyfoethog mewn parch oherwydd ei gyfoeth.
10:30 The poor man is honoured for his skill, and the rich man is honoured for his riches.

10:31 Yr hwn sy barchedig mewn tlodi, pa faint mwy mewn cyfoeth? a'r hwn sydd amharchedig mewn cyfoeth, pa faint mwy mewn tlodi?
10:31 He that is honoured in poverty, how much more in riches? and he that is dishonourable in riches, how much more in poverty?

PENNOD 11
11:1 Doethineb y gostyngedig a ddyrchaif ei ben ef, ac a'i gesyd ef ymysg pendefigion.
11:1 Wisdom lifteth up the head of him that is of low degree, and maketh him to sit among great men.

11:2 Na chanmol ŵr wrth ei bryd, ac na meiddia ef wrth yr olwg arno.
11:2 Commend not a man for his beauty; neither abhor a man for his outward appearance.

11:3 Bechan ymysg yr ehediaid yw'r wenynen; a phenmelystra yw ei ffrwyth hi.
11:3 The bee is little among such as fly; but her fruit is the chief of sweet things.

11:4 Na orfoledda oherwydd gwisg o ddillad, ac na ymddyrcha yn amser anrhydedd: oblegid rhyfedd yw gweithredoedd yr Arglwydd, a'i weithredoedd ef ydynt ddirgel i ddynion.
11:4 Boast not of thy clothing and raiment, and exalt not thyself in the day of honour: for the works of the Lord are wonderful, and his works among men are hidden.

11:5 Llawer teyrn a eisteddodd ar lawr; a'r hwn ni thybiai un, a wisgodd y goron.
11:5 Many kings have sat down upon the ground; and one that was never thought of hath worn the crown.

11:6 Llawer cadarn a amharchwyd yn ddirfawr; a'r anrhydeddus a roddwyd i ddwylo eraill.
11:6 Many mighty men have been greatly disgraced; and the honourable delivered into other men's hands.

11:7 Nac achwyn cyn chwilio'r gwirionedd: myn wybod yn gyntaf, ac yna beia.
11:7 Blame not before thou hast examined the truth: understand first, and then rebuke.

11:8 Na farna cyn clywed; ac na fwrw air ymysg ymadroddion rhai eraill.
11:8 Answer not before thou hast heard the cause: neither interrupt men in the midst of their talk.

11:9 Nac ymryson am y peth nid yw yn perthyn i ti; ac na chydeistedd ym marn pechaduriaid.
11:9 Strive not in a matter that concerneth thee not; and sit not in judgment with sinners.

11:10 Fy mab, na ymyrr ar lawer o bethau: oherwydd os trini lawer peth, ni byddi difai: os dilyni, ni oddiweddi; ac os ffoi, ni ddihengi.
11:10 My son, meddle not with many matters: for if thou meddle much, thou shalt not be innocent; and if thou follow after, thou shalt not obtain, neither shalt thou escape by fleeing.

11:11 Y mae a lafuria, ac a boena, ac a frysia, ac o hynny y mae yn fwy ei eisiau ef.
11:11
There is one that laboureth, and taketh pains, and maketh haste, and is so much the more behind.

11:12 Y mae un anniben, ac arno eisiau help, yn fychan ei nerth, ac yn fawr ei dlodi; a golwg yr Arglwydd a edrychodd arno ef er daioni, ac a'i dyrchafoddef o'i waelder;
11:12 Again, there is another that is slow, and hath need of help, wanting ability, and full of poverty; yet the eye of the Lord looked upon him for good, and set him up from his low estate,

11:13 Ac efe a ddyrchafodd ei ben ef o drueni; a llawer, pan welsant, a fu ryfedd ganddynt oi blegid ef.
11:13 And lifted up his head from misery; so that many that saw from him is peace over all the

11:14 Da a drwg, einioes ac angau, tlodi a chyfoeth, oddi wrth yr Arglwydd y maent.
11:14 Prosperity and adversity, life and death, poverty and riches, come of the Lord.

11:15 Oddi wrth yr Arglwydd y mae doethineb, a chyfarwyddyd, a gwybodaeth ei gyfraith ef: oddi wrtho ef y mae cariad, a ffyrdd gweithredoedd da.
11:15 Wisdom, knowledge, and understanding of the law, are of the Lord: love, and the way of good works, are from him.

11:16 Cyfeiliorni a thywyllwch a gydgrewyd phechaduriaid: a drygioni a heneiddia yn y rhai sy'n gorfoleddu mewn drygioni.
11:16 Error and darkness had their beginning together with sinners: and evil shall wax old with them that glory therein.

11:17 Rhodd yr Arglwydd a erys gyda'r duwiol; a'i ewyllys da ef a bair ffynnu byth.
11:17 The gift of the Lord remaineth with the ungodly, and his favour bringeth prosperity for ever.

11:18 Y mae dyn yn cyfoethogi trwy ei gallineb a'i grintachrwydd; a dyna ei ran ef o'i gyflog.
11:18 There is that waxeth rich by his wariness and pinching, and this his the portion of his reward:

11:19 Lle y dywed efe, Mi a gefais esmwythdra, ac yn awr mi a fwytaf o'm da bob amser; ac eto ni ŵyr efe pa amser a heibio iddo ef, ac y gedy efe hwynt i arall, ac y bydd efe marw.
11:19 Whereas he saith, I have found rest, and now will eat continually of my goods; and yet he knoweth not what time shall come upon him, and that he must leave those things to others, and die.

11:20 Saf di yn dy gyfamod, ac ymddiddan yn hwnnw, a heneiddia yn dy waith.
11:20 Be stedfast in thy covenant, and be conversant therein, and wax old in thy work.

11:21 Na fydded rhyfedd gennyt am waith pechadur; creda i'r Arglwydd, ac aros yn dy boen: oblegid hawdd yw yng ngolwg yr Arglwydd yn ddisymwth ddiatreg gyfoethogi'r tlawd.
11:21 Marvel not at the works of sinners; but trust in the Lord, and abide in thy labour: for it is an easy thing in the sight of the Lord on the sudden to make a poor man rich.

11:22 Bendith yr Arglwydd sydd gyflog i'r duwiol; ac mewn awr fuan y gwna efe i'w fendith ef darddu.
11:22 The blessing of the Lord is in the reward of the godly, and suddenly he maketh his blessing flourish.

11:23 Na ddywed, Pa les i mi ryngu bodd? a pha ddaioni fydd i mi bellach?
11:23 Say not, What profit is there of my service? and what good things shall I have hereafter?

11:24 Na ddywed, Y mae gennyf fi ddigon, ac y mae gennyf lawer, a pha niwed a gaf fi yn fy mywyd bellach?
11:24 Again, say not, I have enough, and possess many things, and what evil shall I have hereafter?

11:25 Yn amser daioni yr ydys yn gollwng drygfyd dros gof, ac yn amser drygfyd nid ydys yn coffau daioni;
11:25 In the day of prosperity there is a forgetfulness of affliction: and in the day of affliction there is no more remembrance of prosperity.

11:26 Am fod yn hawdd o flaen yr Arglwydd dalu i ddyn yn ei ddydd diwedd yn l ei weithredoedd.
11:26 For it is an easy thing unto the Lord in the day of death to reward a man according to his ways.

11:27 Cystudd awr a wna anghofio danteithion; a diwedd dyn a ddatguddia ei weithredoedd ef.
11:27 The affliction of an hour maketh a man forget pleasure: and in his end his deeds shall be discovered.

11:28 Na chyfrif neb yn ddedwydd cyn ei farw; ac wrth ei blant yr adwaenir gŵr.
11:28 Judge none blessed before his death: for a man shall be known in his children.

11:29 Na ddwg bob dyn i'th dŷ: oherwydd aml yw cynllwyn diafol.
11:29 Bring not every man into thine house: for the deceitful man hath many trains.

11:30 Fel petris wedi eu dal mewn rhwyd, felly y mae calon y balch; ac fel gwyliedydd yn dringo i le y caffo efe gwymp:
11:30 Like as a partridge taken [and kept] in a cage, so is the heart of the proud; and like as a spy, watcheth he for thy fall:

11:31 Oblegid y mae efe yn cynllwyn, gan droi y da yn ddrwg; ac efe a fwrw fai arnat mewn pethau canmoladwy.
11:31 For he lieth in wait, and turneth good into evil, and in things worthy praise will lay blame upon thee.

11:32 O wreichionen fechan y daw llawer o farwor; a dyn pechadurus a gynllwyn am waed.
11:32 Of a spark of fire a heap of coals is kindled: and a sinful man layeth wait for blood.

11:33 Gochel ddrygddyn; oblegid drygioni y mae efe yn ei lunio: rhag iddo roddi arnat ti anaf byth.
11:33 Take heed of a mischievous man, for he worketh wickedness; lest he bring upon thee a perpetual blot.

11:34 Derbyn ddieithrddyn i dŷ, ac efe a'th dralloda di, ac a'th yrr o'r eiddot dy hun.
11:34 Receive a stranger into thine house, and he will disturb thee, and turn thee out of thine own.

PENNOD 12
12:1 Os gwnei ddaioni, gwybydd i bwy y gwnelych; ac fe fydd diolch i ti am dy ddaioni.
12:1 When thou wilt do good know to whom thou doest it; so shalt thou be thanked for thy benefits.

12:2 Gwna ddaioni i'r duwiol, a thi a gei dal; oni chei ganddo ef, ti a'i cei gan y Goruchaf.
12:2 Do good to the godly man, and thou shalt find a recompence; and if not from him, yet from the most High.

12:3 Ni bydd daioni i'r hwn a ymgynefino drygioni, nac i'r hwn nid ymedy ag elusen.
12:3 There can no good come to him that is always occupied in evil, nor to him that giveth no alms.

12:4 Dod i'r duwiol, ac na dderbyn bechadur.
12:4 Give to the godly man, and help not a sinner.

12:5 Gwna ddaioni i'r gostyngedig, ac na ddod i'r annuwiol: atal dy fara, ac na ddod iddo ef; rhag trwy hynny iddo dy orthrymu di: oblegid am yr holl ddaioni a wnelych di iddo ef, efe a gaiff ddau cymaint o ddrygioni i tithau.
12:5 Do well unto him that is lowly, but give not to the ungodly: hold back thy bread, and give it not unto him, lest he overmaster thee thereby: for [else] thou shalt receive twice as much evil for all the good thou shalt have done unto him.

12:6 Oherwydd cas gan y Goruchaf bechaduriaid, ac efe a ddial y rhai duwiol, ac a'u ceidw hwythau i gadarn ddydd eu dialedd.
12:6 For the most High hateth sinners, and will repay vengeance unto the ungodly, and keepeth them against the mighty day of their punishment.

12:7 Dod i'r daionus, ac na dderbyn bechadur.
12:7 Give unto the good, and help not the sinner.

12:8 Nid adwaenir cyfaill mewn gwynfyd, ac ni lecha gelyn mewn drygfyd.
12:8 A friend cannot be known in prosperity: and an enemy cannot be hidden in adversity.

12:9 Mewn gwynfyd gŵr y bydd ei elynion yn drist; ac yn ei ddrygfyd yr ymneilltua cyfaill hefyd.
12:9 In the prosperity of a man enemies will be grieved: but in his adversity even a friend will depart.

12:10 Nac ymddiried i'th elyn byth: oblegid fel y rhyda pres, felly y gwna ei ddrygioni yntau.
12:10 Never trust thine enemy: for like as iron rusteth, so is his wickedness.

12:11 Er ymostwng ohono, ac ymgrymu, gwylia ar dy enaid, ac ymgadw rhagddo ef; a thi a fyddi iddo fel un yn sychu drych, a thi a gei wybod na sychodd efe ei rwd yn llwyr.
12:11 Though he humble himself, and go crouching, yet take good heed and beware of him, and thou shalt be unto him as if thou hadst wiped a lookingglass, and thou shalt know that his rust hath not been altogether wiped away.

12:12 Na osod ef yn agos atat, rhag iddo dy ddinistrio di, a sefyll yn dy le di: na osod ef ar dy law ddeau, rhag iddo geisio cael dy gadair di, ac o'r diwedd cael ohonot wybod fy ngeiriau i, a'th bigo 'm hymadroddion.
12:12 Set him not by thee, lest, when he hath overthrown thee, he stand up in thy place; neither let him sit at thy right hand, lest he seek to take thy seat, and thou at the last remember my words, and be pricked therewith.

12:13 Pwy a dosturiai wrth y swynwr a frathai neidr? nac wrth y neb a ddeuai yn agos at fwystfilod?
12:13 Who will pity a charmer that is bitten with a serpent, or any such as come nigh wild beasts?

12:14 Felly wrth yr hwn a ddaw at bechadur, ac a gydlygrer yn ei bechodau ef, pwy a dosturia wrtho?
12:14 So one that goeth to a sinner, and is defiled with him in his sins, who will pity?

12:15 Un awr yr erys efe mewn sefyllfod iawn; ond os gogwyddi di, ni erys efe.
12:15 For a while he will abide with thee, but if thou begin to fall, he will not tarry.

12:16 Melys fydd gelyn yn ei wefusau, ac yn ei galon efe a ymgynghora am dy droi di i'r ffos: efe a wyla 'i lygaid; ond os caiff efe amser cyfaddas, ni chaiff efe ei ddigon o waed.
12:16 An enemy speaketh sweetly with his lips, but in his heart he imagineth how to throw thee into a pit: he will weep with his eyes, but if he find opportunity, he will not be satisfied with blood.

12:17 Os drygfyd a ddigwydd i ti, ti a'i cei ef yno yn gyntaf; ac fel dyn yn helpio, efe a'th ddisodla di.
12:17 If adversity come upon thee, thou shalt find him there first; and though he pretend to help thee, yet shall he undermine thee.

12:18 Efe a ysgwyd ei ben, ac a gur 'i ddwylo, ac a siarad lawer, ac a newidia ei wynepryd.
12:18 He will shake his head, and clap his hands, and whisper much, and change his countenance.

PENNOD 13
13:1 Yr hwn a gyffyrddo phyg, a halogir ganddo; a'r hwn a fyddo gyfrannog 'r balch, a fydd debyg iddo.
13:1 He that toucheth pitch shall be defiled therewith; and he that hath fellowship with a proud man shall be like unto him.

13:2 Na chyfod faich rhy drwm i ti yn dy fywyd; ac na fydd gyfrannog ag un cryfach a chyfoethocach na thi: canys pa gyfrannu a wna'r crochan pridd 'r pair? hwn a dery, a hwnnw a dyr.
13:2 Burden not thyself above thy power while thou livest; and have no fellowship with one that is mightier and richer than thyself: for how agree the kettle and the earthen pot together? for if the one be smitten against the other, it shall be broken.

13:3 Os y cyfoethog a wna gam, yna yr ymbilir ag ef; os tlawd a wna gam, yna y bygythir ef.
13:3
The rich man hath done wrong, and yet he threateneth withal: the poor is wronged, and he must intreat also.

13:4 Os buddiol fyddi di, efe a gymer dy waith di; ac os bydd eisiau arnat, efe a'th gystuddia.
13:4 If thou be for his profit, he will use thee: but if thou have nothing, he will forsake thee.

13:5 Os bydd peth gennyt, efe a fydd byw gyda thi, ac a'th dloda di, ac ni bydd gwaeth ganddo ef.
13:5 If thou have any thing, he will live with thee: yea, he will make thee bare, and will not be sorry for it.

13:6 Os bydd arno dy eisiau di, efe a'th dwylla di, ac a chwardd arnat, ac a rydd i ti obaith: efe a ddywed yn deg wrthyt, ac a ddywed, Beth sydd arnat ti ei eisiau?
13:6 If he have need of thee, he will deceive thee, and smile upon thee, and put thee in hope; he will speak thee fair, and say, What wantest thou?

13:7 Efe a'th gywilyddia di 'i fwyd, nes iddo dy ddihysbyddu di ddwywaith neu dair; ac yn y diwedd efe a'th watwar: wedi hynny, pan y'th welo, efe a'th ad di, ac a ysgwyd ei ben arnat.
13:7 And he will shame thee by his meats, until he have drawn thee dry twice or thrice, and at the last he will laugh thee to scorn afterward, when he seeth thee, he will forsake thee, and shake his head at thee.

13:8 Gochel dy dwyllo yn dy feddwl, ac na'th ddarostynger yn llawenydd dy galon.
13:8 Beware that thou be not deceived and brought down in thy jollity.

13:9 Pan y'th wahoddo gŵr galluog, cilia ymaith; ac efe a'th wahodd yn fwy o hynny:
13:9 If thou be invited of a mighty man, withdraw thyself, and so much the more will he invite thee.

13:10 Na phwysa arno, rhag dy yrru allan yn ddifarn; ac na saf ymhell, rhag dy ollwng dros gof:
13:10 Press thou not upon him, lest thou be put back; stand not far off, lest thou be forgotten.

13:11 Nac ymgystadla ag ef mewn ymadrodd, ac nac ymddiried i'w aml eiriau ef: oblegid trwy ymadrodd lawer y prawf efe dydi, ac megis dan chwerthin y cais efe dy gyfrinach di.
13:11 Affect not to be made equal unto him in talk, and believe not his many words: for with much communication will he tempt thee, and smiling upon thee will get out thy secrets:

13:12 Anhrugarog yw, heb gadw ei eiriau; ac ni arbed efe dy ddrygu a'th garcharu di.
13:12 But cruelly he will lay up thy words, and will not spare to do thee hurt, and to put thee in prison.

13:13 Disgwyl, ac edrych yn fanwl am wrando: oherwydd yr wyt ti yn rhodio mewn perygl i syrthio: pan glywech hyn yn dy gwsg, deffro.
13:13 Observe, and take good heed, for thou walkest in peril of thy overthrowing: when thou hearest these things, awake in thy sleep.

13:14 Yn dy holl oes cr yr Arglwydd, a galw arno ef i'th iachawdwriaeth.
13:14 Love the Lord all thy life, and call upon him for thy salvation.

13:15 Pob anifail a gr ei gyffelyb; a phob dyn sy dda ganddo ei gymydog.
13:15 Every beast loveth his like, and every man loveth his neighbor.

13:16 Pob cnawd a ymgymhara wrth ei ryw; ac wrth ei gyffelyb y glŷn gŵr.
13:16 All flesh consorteth according to kind, and a man will cleave to his like.

13:17 Pa gyfeillach sy rhwng y blaidd a'r oen? felly rhwng y pechadur a'r duwiol.
13:17 What fellowship hath the wolf with the lamb? so the sinner with the godly.

13:18 Pa heddwch sy rhwng yr hyena a'r ci? a pha heddwch rhwng y cyfoethog a'r tlawd?
13:18 What agreement is there between the hyena and a dog? and what peace between the rich and the poor?

13:19 Yr asynnod gwylltion yn yr anialwch yw helfa'r llewod: porfa'r cyfoethogion yw'r tlodion.
13:19 As the wild ass is the lion's prey in the wilderness: so the rich eat up the poor.

13:20 Ffieidd-dra'r beilchion yw gostyngeiddrwydd: felly y mae'r tlawd yn ffiaidd gan y cyfoethog.
13:20 As the proud hate humility: so doth the rich abhor the poor.

13:21 Pan siglo'r cyfoethog, ei gyfeillion a'i sicrhnt ef; ond pan syrthio'r tlawd, ei gyfeillion a'i gwthiant ef.
13:21 A rich man beginning to fall is held up of his friends: but a poor man being down is thrust away by his friends.

13:22 Pan syrthio'r cyfoethog, fe a fydd iddo lawer cynorthwywr: pe dywedai efe bethau i'w celu, hwy a'i cyfiawnhnt ef: llithrodd y gwaelddyn, a cheryddwyd ef; efe a lefarodd yn ddoeth, ac ni roddid iddo le.
13:22 When a rich man is fallen, he hath many helpers: he speaketh things not to be spoken, and yet men justify him: the poor man slipped, and yet they rebuked him too; he spake wisely, and could have no place.

13:23 Pan lefarai'r cyfoethog, pawb a dawai, ac a ddyrchafent ei ymadrodd ef hyd y cymylau: pan lefarai y tlawd, hwy a ddywedent, Pwy yw hwn? ac os tramgwyddai, hwy a'i dymchwelent ef.
13:23 When a rich man speaketh, every man holdeth his tongue, and, look, what he saith, they extol it to the clouds: but if the poor man speak, they say, What fellow is this? and if he stumble, they will help to overthrow him.

13:24 Da yw'r cyfoeth ni bo ynddo bechod; a drwg yw tlodi yng ngenau'r annuwiol.
13:24 Riches are good unto him that hath no sin, and poverty is evil in the mouth of the ungodly.

13:25 Galon dyn sydd yn newidio ei wyneb ef, pa un bynnag ai er da ai er drwg: calon lawen a wna wyneb siriol.
13:25 The heart of a man changeth his countenance, whether it be for good or evil: and a merry heart maketh a cheerful countenance.

13:26 Arwydd calon mewn gwynfyd yw wyneb llawen; a meddylfryd poenus yw cael allan ddamhegion.
13:26 A cheerful countenance is a token of a heart that is in prosperity; and the finding out of parables is a wearisome labour of the mind.

PENNOD 14
14:1 Gwyn ei fyd y gŵr ni lithrodd 'i enau, ac ni phigwyd lliaws o bechodau.
14:1 Blessed is the man that hath not slipped with his mouth, and is not pricked with the multitude of sins.

14:2 Gwyn ei fyd yr hwn ni chondemnio ei enaid ei hun ef, a'r hwn ni syrthio oddi wrth ei obaith yn yr Arglwydd.
14:2 Blessed is he whose conscience hath not condemned him, and who is not fallen from his hope in the Lord.

14:3 Nid da yw cyfoeth i ŵr cybydd; a pha beth a wni gŵr cenfigennus golud?
14:3 Riches are not comely for a niggard: and what should an envious man do with money?

14:4 Yr hwn sydd yn casglu, gan arbed oddi wrtho ei hun, sydd yn casglu i arail; ac eraill a lythinebant ei dda ef.
14:4 He that gathereth by defrauding his own soul gathereth for others, that shall spend his goods riotously.

14:5 Yr hwn sy ddrwg iddo ei hun, i bwy y bydd efe yn dda? ni chaiff efe lawenydd o'i olud.
14:5 He that is evil to himself, to whom will he be good? he shall not take pleasure in his goods.

14:6 Nid oes neb waeth na'r hwn sydd yn cenfigennu wrtho ei hun; a dyma wobr ei ddrygioni ef:
14:6 There is none worse than he that envieth himself; and this is a recompence of his wickedness.

14:7 Os gwna efe ddaioni, nid o'i fodd y gwna: ac o'r diwedd efe a wna ei ddrygioni yn amlwg.
14:7 And if he doeth good, he doeth it unwillingly; and at the last he will declare his wickedness.

14:8 Drwg yw golwg y cenfigennus: efe a dry ei wyneb, ac a ddirmyga ddynion.
14:8 The envious man hath a wicked eye; he turneth away his face, and despiseth men.

14:9 Llygad y cybydd ni lenwir 'i ran; ac anghyfiawnder y drygionus a wywa ei enaid ef.
14:9 A covetous man's eye is not satisfied with his portion; and the iniquity of the wicked drieth up his soul.

14:10 Llygad drwg sy genfigennus am ei fara, ac y mae efe yn grintach ar ei fwrdd.
14:10 A wicked eye envieth [his] bread, and he is a niggard at his table.

14:11 Fy mab, pa fodd bynnag y byddo gennyt ti, bydd dda wrthyt dy hun, a dwg dy offrymau i'r Arglwydd yn addas.
14:11 My son, according to thy ability do good to thyself, and give the Lord his due offering.

14:12 Cofia nad oeda angau, ac na ddangoswyd i ti gyfamod uffern.
14:12 Remember that death will not be long in coming, and that the covenant of the grave is not shewed unto thee.

14:13 Cyn dy farw bydd dda wrth dy gyfaill; ac yn l dy allu, estyn dy law a dod iddo ef.
14:13 Do good unto thy friend before thou die, and according to thy ability stretch out thy hand and give to him.

14:14 Na thwylla dydi dy hun am y dydd da, ac nac aed rhan chwant da heibio i ti.
14:14 Defraud not thyself of the good day, and let not the part of a good desire overpass thee.

14:15 Onid i arall y gadewi di dy lafur, a'r hyn y cymeraist boen amdano, i'w rannu wrth goelbren?
14:15 Shalt thou not leave thy travails unto another? and thy labours to be divided by lot?

14:16 Dod, a derbyn, a sancteiddia dy enaid; oherwydd nid gwiw ceisio bwyd yn y bedd.
14:16 Give, and take, and sanctify thy soul; for there is no seeking of dainties in the grave.

14:17 Pob cnawd a heneiddia fel dilledyn; canys y cyfamod o'r dechrau yw, Ti a fyddi farw yn ddiau.
14:17 All flesh waxeth old as a garment: for the covenant from the beginning is, Thou shalt die the death.

14:18 Fel o'r dail gleision ar bren brigog y mae rhai yn syrthio, a rhai yn torri allan; felly y mae cenhedlaeth cig a gwaed; y naill sydd yn marw, a'r llall yn geni.
14:18 As of the green leaves on a thick tree, some fall, and some grow; so is the generation of flesh and blood, one cometh to an end, and another is born.

14:19 Pob gwaith a bydra ac a dderfydd; a'r hwn sydd yn ei weithio ef a gyd ag ef.
14:19 Every work rotteth and consumeth away, and the worker thereof shall go withal.

14:20 Gwyn ei fyd y gŵr a fyfyria bethau da mewn doethineb, a'r hwn yn synhwyrol a ymresyma am bethau sanctaidd.
14:20 Blessed is the man that doth meditate good things in wisdom, and that reasoneth of holy things by his understanding. ing.

14:21 Yr hwn a feddwl am ei ffyrdd hi yn ei galon, a fydd deallgar yn ei dirgeledigaethau hi.
14:21 He that considereth her ways in his heart shall also have understanding in her secrets.

14:22 Dos ar ei hl hi fel olrheiniwr, a chynllwyn yn ei ffyrdd hi.
14:22 Go after her as one that traceth, and lie in wait in her ways.

14:23 Yr hwn a edrycho trwy ei ffenestri hi, a wrendy hefyd wrth ei dorau hi.
14:23 He that prieth in at her windows shall also hearken at her doors.

14:24 Yr hwn a letyo yn agos i'w thŷ hi, ac a yrro ei hoel i'w pharwydydd hi,
14:24 He that doth lodge near her house shall also fasten a pin in her walls.

14:25 Efe a esyd ei babell gerllaw iddi, ac a letya yn llety y rhai daionus.
14:25 He shall pitch his tent nigh unto her, and shall lodge in a lodging where good things are.

14:26 Efe a esyd ei feibion dan ei chysgod hi, ac a erys dan ei changhennau hi.
14:26 He shall set his children under her shelter, and shall lodge under her branches.

14:27 Hi a'i cysgoda ef rhag y gwres, ac efe a letya yn ei gogoniant hi.
14:27 By her he shall be covered from heat, and in her glory shall he dwell.

PENNOD 15
15:1 Yr hwn sydd yn ofni'r Arglwydd, a wna dda; a'r hwn sydd yn dal gwybodaeth y gyfraith, a'i caiff hi:
15:1 He that feareth the Lord will do good, and he that hath the knowledge of the law shall obtain her.

15:2 Fel mam y cyferfydd hi ag ef, ac fel gwraig a briodwyd o forwyn y derbyn hief.
15:2 And as a mother shall she meet him, and receive him as a wife married of a virgin.

15:3 Hi a'i portha ef bara deall, ac a'i dioda ef dwfr doethineb.
15:3 With the bread of understanding shall she feed him, and give him the water of wisdom to drink.

15:4 Efe a sicrheir arni hi, ac ni ogwydda: efe a lŷn wrthi hi, ac ni waradwyddir ef.
15:4 He shall be stayed upon her, and shall not be moved; and shall rely upon her, and shall not be confounded.

15:5 Hi a'i cyfyd ef goruwch ei gymdogion, ac a egyr ei enau ef yng nghanol y gynulleidfa.
15:5 She shall exalt him above his neighbours, and in the midst of the congregation shall she open his mouth.

15:6 Llawenydd a choron gorfoledd a gaiff efe; a hi a rydd iddo enw tragwyddol yn etifeddiaeth.
15:6 He shall find joy and a crown of gladness, and she shall cause him to inherit an everlasting name.

15:7 Eithr dynion ansynhwyrol ni chnt afael arni hi; a gwŷr pechadurus hefyd ni chnt ei gweled hi:
15:7 But foolish men shall not attain unto her, and sinners shall not see her.

15:8 Canys pell yw hi oddi wrth falchder; a gwŷr celwyddog ni chofiant hi.
15:8 For she is far from pride, and men that are liars cannot remember her.

15:9 Nid gweddus clod yng ngenau pechadur: oblegid yr Arglwydd nis anfonodd hi iddo ef;
15:9 Praise is not seemly in the mouth of a sinner, for it was not sent him of the Lord.

15:10 Canys trwy ddoethineb y traethir clod; a'r Arglwydd a'i llwydda ef.
15:10 For praise shall be uttered in wisdom, and the Lord will prosper it.

15:11 Na ddywed, Trwy waith yr Arglwydd yr euthum i ymaith: oblegid ni ddylit ti wneuthur yr hyn sy gas ganddo ef.
15:11 Say not thou, It is through the Lord that I fell away: for thou oughtest not to do the things that he hateth.

15:12 Na ddywed, Efe a'm lluniodd i: oblegid nid rhaid iddo ef wrth ŵr pechadurus.
15:12 Say not thou, He hath caused me to err: for he hath no need of the sinful man.

15:13 Cas gan yr Arglwydd bob ffieidd-dra; ac nid da yw hynny gan y rhai a'i hofnant ef.
15:13 The Lord hateth all abomination; and they that fear God love it not.

15:14 Efe a wnaeth ddyn o'r dechreuad, ac a'i gadawodd ef yn llaw ei gyngor;
15:14 He himself made man from the beginning, and left him in the hand of his counsel;

15:15 Os mynni, i gadw'r gorchmynion, ac i wneuthur ffyddlondeb cymeradwy.
15:15 If thou wilt, to keep the commandments, and to perform acceptable faithfulness.

15:16 Efe a osododd o'th flaen di dn a dwfr: estyn dy law at yr hwn a fynnych di.
15:16 He hath set fire and water before thee: stretch forth thy hand unto whether thou wilt.

15:17 Y mae o flaen dynion einioes ac angau; a'r hyn a fynno efe a roddir iddo ef.
15:17 Before man is life and death; and whether him liketh shall be given him.

15:18 Oblegid mawr yw doethineb yr Arglwydd, ac y mae efe yn gryf o allu, ac yn gweled pob peth.
15:18 For the wisdom of the Lord is great, and he is mighty in power, and beholdeth all things:

15:19 Hefyd y mae ei olwg ef ar y rhai sy yn ei ofni ef; ac efe a ŵyr holl waith dyn.
15:19 And his eyes are upon them that fear him, and he knoweth every work of man.

15:20 Ni orchmynnodd efe i neb wneuthur yn annuwiol; ac ni roddes efe genad i neb i bechu.
15:20 He hath commanded no man to do wickedly, neither hath he given any man licence to sin.

PENNOD 16
16:1 Na ddymuna liaws o blant anfuddiol; ac na fydd lawen o blant annuwiol.
16:1 Desire not a multitude of unprofitable children, neither delight in ungodly sons.

16:2 Os amlhnt, na fydd lawen ohonynt, oni bydd ofn yr Arglwydd gyda hwynt.
16:2 Though they multiply, rejoice not in them, except the fear of the Lord be with them.

16:3 Nac ymddiried i'w heinioes hwynt, ac na hydera ar eu lluosowgrwydd: canys gwell yw un cyfiawn na mil, a gwell yw marw heb blant na chael plant annuwiol.
16:3 Trust not thou in their life, neither respect their multitude: for one that is just is better than a thousand; and better it is to die without children, than to have them that are ungodly.

16:4 Canys trwy un synhwyrol y gwneir y ddinas yn gyfannedd; ond tylwyth yr annuwiola yn anghyfannedd.
16:4 For by one that hath understanding shall the city be replenished: but the kindred of the wicked shall speedily become desolate.

16:5 Llawer o'r fath hyn a welodd fy llygad i; a'm clust a glywodd bethau mwy na hyn.
16:5 Many such things have I seen with mine eyes, and mine ear hath heard greater things than these.

16:6 Yng nghynulleidfa pechaduriaid y cynnau tn, ac mewn cenedl wrthryfelgar y llysg digofaint.
16:6 In the congregation of the ungodly shall a fire be kindled; and in a rebellious nation wrath is set on fire.

16:7 Ni bu efe fodlon i'r hen gewri, y rhai a ymadawsant yng nghryfder eu ffolineb.
16:7 He was not pacified toward the old giants, who fell away in the strength of their foolishness.

16:8 Nid arbedodd efe le ymdaith Lot; eithr ffieiddiodd hwynt am eu balchder.
16:8 Neither spared he the place where Lot sojourned, but abhorred them for their pride.

16:9 Ni thrugarhaodd efe wrth genedl distryw, y rhai a aethant allan yn eu pechodau a wnaethant;
16:9 He pitied not the people of perdition, who were taken away in their sins:

16:10 Na'r chwe chan mil o wŷr traed, y rhai a gasglesid yng nghaledwch eu calonnau.
16:10
Nor the six hundred thousand footmen, who were gathered together in the hardness of their hearts.

16:11 Ac o bydd un gwarsyth ymysg y bobl, rhyfedd yw os dianc efe yn ddigerydd: canys gydag ef y mae trugaredd a digofaint: y mae efe yn alluog i faddau, ac i dywallt digofaint.
16:11 And if there be one stiffnecked among the people, it is marvel if he escape unpunished: for mercy and wrath are with him; he is mighty to forgive, and to pour out displeasure.

16:12 Yn l amldra ei drugaredd y bydd ei argyhoeddiad ef: yn l ei weithredoedd y barna efe ŵr.
16:12 As his mercy is great, so is his correction also: he judgeth a man according to his works

16:13 Ni ddianc pechadur 'i anrhaith; ac ni phalla amynedd y duwiol.
16:13
The sinner shall not escape with his spoils: and the patience of the godly shall not be frustrate.

16:14 Dod le i bob elusen: oblegid pob un a gaiff yn l ei weithredoedd.
16:14 Make way for every work of mercy: for every man shall find according to his works.

16:15 Yr Arglwydd a galedodd Pharo, fel nad adwaenai efe ef, fel y byddai ei rym ef yn hysbys i'r byd.
16:15 The Lord hardened Pharaoh, that he should not know him, that his powerful works might be known to the world.

16:16 Ei drugaredd ef sydd amlwg i bob creadur: ag adamant y gwahanodd efe ei oleuni a'r tywyllwch.
16:16 His mercy is manifest to every creature; and he hath separated his light from the darkness with an adamant.

16:17 Na ddywed, Rhag yr Arglwydd yr ymguddiaf: a phwy o'r uchelder a'm cofia? ymysg pobl lawer ni'm cofir i: canys beth yw fy enaid i ymysg creaduriaid mor aneirif?
16:17 Say not thou, I will hide myself from the Lord: shall any remember me from above? I shall not be remembered among so many people: for what is my soul among such an infinite number of creatures?

16:18 Wele, y nef, ie, nef y nefoedd, y dyfnder, a'r ddaear, a'r hyn sydd ynddynt hwy, a siglant, pan ofwyo efe.
16:18 Behold, the heaven, and the heaven of heavens, the deep, and the earth, and all that therein is, shall be moved when he shall visit.

16:19 Y mynyddoedd, a seiliau'r ddaear, pan edrychai'r Arglwydd arnynt, a gydysgydwent, dan grynu.
16:19 The mountains also and foundations of the earth be shaken with trembling, when the Lord looketh upon them.

16:20 Ni all calon feddwl am y pethau hyn yn addas: a phwy a all ddeall ei ffyrdd ef?
16:20 No heart can think upon these things worthily: and who is able to conceive his ways?

16:21 Tymestl yw hi, yr hon ni all neb ei gweled; canys y rhan fwyaf o'i waith ef sy guddiedig.
16:21 It is a tempest which no man can see: for the most part of his works are hid.

16:22 Pwy a draetha, neu a ddioddef, weithredoedd ei gyfiawnder ef? oherwydd pell yw ei gyfanod, a holi pob peth a fydd yn y diwedd.
16:22 Who can declare the works of his justice? or who can endure them? for his covenant is afar off, and the trial of all things is in the end.

16:23 Y disynnwyr a feddwl am bethau ofer; a'r gŵr angall cyfeiliornus sydd yn meddwl pethau ffl.
16:23 He that wanteth understanding will think upon vain things: and a foolish man erring imagineth follies.

16:24 Gwrando arnaf fi, fy mab, a dysg wybodaeth; ac ar fy ngeiriau i gwylia a'th galon.
16:24 by son, hearken unto me, and learn knowledge, and mark my words with thy heart.

16:25 Mi a ddangosaf addysg wrth bwys, ac a draethaf yn ofalus am ei wybodaeth ef.
16:25 I will shew forth doctrine in weight, and declare his knowledge exactly.

16:26 Wrth farn y gwnaed gweithredoedd yr Arglwydd o'r dechreuad; ac gwarsyth ymysg efe a ddosbarthodd eu rhannau er pan wnaed hwynt.
16:26 The works of the Lord are done in judgment from the beginning: and from the time he made them he disposed the parts thereof.

16:27 Efe a addurnodd ei weithredoedd byth; y mae y rhai pennaf ohonynt yn ei law ef byth bythol: ni newynasant, ac ni flinasant, ac ni pheidiasant 'u gwaith.
16:27 He garnished his works for ever, and in his hand are the chief of them unto all generations: they neither labour, nor are weary, nor cease from their works.

16:28 Ni rwystra'r naill ohonynt y llall; ac ni anufuddhnt ei air ef byth.
16:28 None of them hindereth another, and they shall never disobey his word.

16:29 Wedi hyn yr edrychodd yr Arglwydd ar y ddaear, ac efe a'i llanwodd hi 'i ddaioni.
16:29 After this the Lord looked upon the earth, and filled it with his blessings.

16:30 Y mae efe yn gorchuddio ei hwyneb hi phob peth byw: ac iddi hi y maent hwy yn dychwelyd drachefn.
16:30 With all manner of living things hath he covered the face thereof; and they shall return into it again.

PENNOD 17
17:1 Yr Arglwydd a greodd ddyn o'r ddaear; ac y mae efe yn ei droi ef iddi hi drachefn.
17:1 The Lord created man of the earth, and turned him into it again.

17:2 Efe a roddes iddynt hwy ddyddiau rhifedig, ac amser; ac a roddes iddynt feddiant ar y pethau sy ynddi hi;
17:2 He gave them few days, and a short time, and power also over the things therein.

17:3 Ac efe a'u gwisgodd hwy nerth cymwys iddynt, ac a'u gwnaeth hwy ar ei ddelw ei hun.
17:3 He endued them with strength by themselves, and made them according to his image,

17:4 Efe a roddes ei ofn ef ar bob cnawd, ac iddo ef lywodraethu ar fwystfilod ac ehediaid.
17:4 And put the fear of man upon all flesh, and gave him dominion over beasts and fowls.

17:5 Derbyniasant rym pum gweithrediad yr Arglwydd; ac efe a rannodd iddynt hwy feddwl yn y chweched lle; ac yn y seithfed, ymadrodd, yn lladmerydd o'i feddyliau ef.
17:5 They received the use of the five operations of the Lord, and in the sixth place he imparted them understanding, and in the seventh speech, an interpreter of the cogitations thereof.]

17:6 Cyngor, a thafod, a llygaid, clustiau, a chalon, a roddes efe iddynt hwy i ddeall.
17:6 Counsel, and a tongue, and eyes, ears, and a heart, gave he them to understand.

17:7 Hefyd efe a'u llanwodd hwynt gwybodaeth deall, ac a ddangosodd iddynt dda a drwg.
17:7 Withal he filled them with the knowledge of understanding, and shewed them good and evil.

17:8 Efe a osododd ei olwg ar eu calonnau hwynt, fel y dangosai iddynt fawredd ei weithredoedd.
17:8 He set his eye upon their hearts, that he might shew them the greatness of his works.

17:9 Efe a roddes iddynt orfoleddu byth yn ei ryfeddodau ef, fel y mynegent ei weithredoedd ef yn synhwyrol.
17:9 He gave them to glory in his marvellous acts for ever, that they might declare his works with understanding.

17:10 A'r etholedigion a glodforant ei enw sanctaidd ef.
17:10 And the elect shall praise his holy name.

17:11 Efe a roddes hefyd iddynt wybodaeth, a chyfraith y bywyd yn etifeddiaeth iddynt.
17:11 Beside this he gave them knowledge, and the law of life for an heritage.

17:12 Efe a wnaeth gyfamod tragwyddol hwynt, ac a ddangosodd ei farnedigaethau iddynt.
17:12 He made an everlasting covenant with them, and shewed them his judgments.

17:13 Eu llygaid a welsant fawredd ei ogoniant, a'u clustiau a glywsant ei leferydd gogoneddus ef.
17:13 Their eyes saw the majesty of his glory, and their ears heard his glorious voice.

17:14 Ac efe a ddywedodd wrthynt hwy, Gochelwch rhag pob peth anghyfiawn: hefyd efe a roes orchymyn i bob un ohonynt am ei gymydog.
17:14 And he said unto them, Beware of all unrighteousness; and he gave every man commandment concerning his neighbour.

17:15 Ni chuddir eu ffyrdd hwy o'i olwg ef; o'i flaen ef y maent hwy bob amser.
17:15 Their ways are ever before him, and shall not be hid from his eyes.

17:16 Pob dyn o'i ieuenctid sydd yn pwyso i ddrygioni; ac ni allent hwy wneuthur eu calonnau yn gig, o rai cerrig.
17:16 Every man from his youth is given to evil; neither could they make to themselves fleshy hearts for stony.

17:17 Oherwydd wrth ddosbarthu cenhedloedd yr holl dir, efe a osododd dywysog ar bob cenedl, ac a gymerodd yr Israel yn rhan iddo ei hun;
17:17 For in the division of the nations of the whole earth he set a ruler over every people; but Israel is the Lord's portion:

17:18 Yr hwn, ac efe yn gyntaf-anedig, y mae efe yn ei faethu ag addysg; ac wrth gyfrannu goleuni cariad, nid yw yn ei yrru ef ymaith.
17:18 Whom, being his firstborn, he nourisheth with discipline, and giving him the light of his love doth not forsake him.

17:19 Am hynny eu holl weithredoedd hwynt sy fel yr haul ger ei fron ef; ac y mae ei lygaid ef yn wastadol ar eu ffyrdd hwynt.
17:19 Therefore all their works are as the sun before him, and his eyes are continually upon their ways.

17:20 Nid yw eu hanghyfiawnder hwynt guddiedig rhagddo; eithr y mae eu holl bechodau hwynt ger ei fron ef.
17:20 None of their unrighteous deeds are hid from him, but all their sins are before the Lord

17:21 Eithr yr Arglwydd, am ei fod yn ddaionus, ac yn adnabod yr hyn a luniodd efe ei hun, nis gadawodd hwynt, ac ni pheidiodd 'u harbed.
17:21 But the Lord being gracious and knowing his workmanship, neither left nor forsook them, but spared them.

17:22 Elusennau gŵr sydd megis sl gydag ef: ac efe a geidw gymwynas dyn fel cannwyll llygad, gan rannu edifeirwch i'w feibion a'i ferched ef.
17:22 The alms of a man is as a signet with him, and he will keep the good deeds of man as the apple of the eye, and give repentance to his sons and daughters.

17:23 Wedi hynny efe a gyfyd, ac a dal iddynt hwy; ie, eu taledigaeth a dl efe ar eu pennau.
17:23 Afterwards he will rise up and reward them, and render their recompence upon their heads.

17:24 Eto efe a roddes i'r edifeiriol ddychweliad, ac a gysurodd y rhai a adawsent amynedd.
17:24 But unto them that repent, he granted them return, and comforted those that failed in patience.

17:25 Tro gan hynny at yr Arglwydd, a gad dy bechodau: gwedda o'i flaen ef, a gwna lai o fai.
17:25 Return unto the Lord, and forsake thy sins, make thy prayer before his face, and offend less.

17:26 Dychwel at y Goruchaf, a thro oddi wrth anghyfiawnder: oherwydd efe a'th arwain di o dywyllwch i oleuni iachawdwriaeth: cas hefyd ffieidd-dra yn ddirfawr.
17:26 Turn again to the most High, and turn away from iniquity: for he will lead thee out of darkness into the light of health, and hate thou abomination vehemently.

17:27 Pwy a folianna'r Goruchaf yn y bedd, yn lle y rhai sydd yn byw, ac yn rhoddi mawl?
17:27 Who shall praise the most High in the grave, instead of them which live and give thanks?

17:28 Darfu mawl gan y marw, megis gan un heb fod: yr hwn sydd yn fyw, ac yn iach ei galon, a folianna'r Arglwydd.
17:28 Thanksgiving perisheth from the dead, as from one that is not: the living and sound in heart shall praise the Lord.

17:29 Mor fawr yw trugaredd ein Harglwydd Dduw, a'i dosturi i'r rhai sy'n troi ato ef yn sanctaidd!
17:29 How great is the lovingkindness of the Lord our God, and his compassion unto such as turn unto him in holiness!

17:30 Canys ni all pob peth fod mewn dynion, am nad yw mab dyn yn anfarwol.
17:30 For all things cannot be in men, because the son of man is not immortal.

17:31 Pa beth disgleiriach na'r haul? ac y mae diffyg ar hwn felly dyn, yr hwn sydd yn meddwl yn l cig a gwaed:
17:31 What is brighter than the sun? yet the light thereof faileth; and flesh and blood will imagine evil.

17:32 Y mae efe yn ystyried nerth uchder y nefoedd; eithr daear a lludw yw pob dyn.
17:32 He vieweth the power of the height of heaven; and all men are but earth and ashes.

PENNOD 18
18:1 Yr hwn sydd yn byw byth a greodd bob peth yn gyffredinol.
18:1 He that liveth for ever Hath created all things in general.

18:2 Yr Arglwydd yn unig sydd gyfiawn, ac nid oes neb ond efe:
18:2 The Lord only is righteous, and there is none other but he,

18:3 Yr hwn rhychwant ei law sydd yn llywodraethu'r byd, ie, ac y mae pob peth yn ufuddhau i'w ewyllys ef: oblegid y mae efe yn frenin ar bob peth, trwy ei nerth yn gwahanu ynddynt hwy y pethau sanctaidd oddi wrth y pethau halogedig.


18:3 Who governeth the world with the palm of his hand, and all things obey his will: for he is the King of all, by his power dividing holy things among them from profane.

18:4 I bwy y parodd efe fynegi ei weithredoedd? a phwy a olrheiniodd allan ei fawrion weithredoedd ef?
18:4 To whom hath he given power to declare his works? and who shall find out his noble acts?

18:5 Pwy a rif gadernid ei fawredd ef? a phwy a esyd ar draethu ei drugaredd ef?
18:5 Who shall number the strength of his majesty? and who shall also tell out his mercies?

18:6 Ni ellir lleihau na chwanegu, ac ni ellir olrhain allan, ryfeddodau'r Arglwydd.
18:6 As for the wondrous works of the Lord, there may nothing be taken from them, neither may any thing be put unto them, neither can the ground of them be found out.

18:7 Pan orffenno dyn, yna y dechrau efe; a phan beidio efe, yna efe a betrusa.
18:7 When a man hath done, then he beginneth; and when he leaveth off, then he shall be doubtful.

18:8 Pa beth yw dyn? a pha fudd sydd ohono ef? beth yw ei dda ef? a pha beth yw ei ddrwg ef?
18:8
What is man, and whereto serveth he? what is his good, and what is his evil?

18:9 Rhifedi dyddiau dyn ydynt gan mlynedd o'r mwyaf.
18:9
The number of a man's days at the most are an hundred years.

18:10 Fel defnyn o ddwfr wrth y mr, ac fel greyenyn wrth y tywod, yw mil o flynyddoedd wrth ddyddiau tragwyddoldeb.
18:10
As a drop of water unto the sea, and a gravelstone in comparison of the sand; so are a thousand years to the days of eternity.

18:11 Am hynny y mae yr Arglwydd yn ymaros wrthynt hwy, ac yn tywallt ei drugaredd arnynt.
18:11
Therefore is God patient with them, and poureth forth his mercy upon them.

18:12 Efe a welodd ac a wybu fod eu diwedd hwy yn ddrwg: am hynny efe a wnaeth ei drugaredd yn aml.
18:12 He saw and perceived their end to be evil; therefore he multiplied his compassion.

18:13 Trugaredd dyn sy tuag at ei gymydog, a thrugaredd yr Arglwydd ar bob cnawd; yn argyhoeddi, ac yn addysgu, ac yn athrawiaethu, ac yn troi, fel y gwna bugail ei braidd.
18:13 The mercy of man is toward his neighbour; but the mercy of the Lord is upon all flesh: he reproveth, and nurtureth, and teacheth and bringeth again, as a shepherd his flock.

18:14 Y mae efe yn trugarhau wrth y rhai sy'n derbyn addysg, ac wrth y rhai sydd yn brysio at ei farnedigaethau ef.
18:14 He hath mercy on them that receive discipline, and that diligently seek after his judgments.

18:15 Fy mab, na ddifwyna dy weithredoedd da, ac na ddod air drwg sarrug wrth roddi peth.
18:15 My son, blemish not thy good deeds, neither use uncomfortable words when thou givest any thing.

18:16 Onid yw'r gwlith yn gostwng y gwres? felly gwell yw gair na rhodd.
18:16 Shall not the dew asswage the heat? so is a word better than a gift.

18:17 Wele, onid gwell yw gair na rhodd dda? eithr gyda'r graslon y mae pob un o'r ddau.
18:17 Lo, is not a word better than a gift? but both are with a gracious man.

18:18 Un ffl a ddannod yn daeogaidd; a rhodd y cenfigennus a wna i'r llygaid ballu.
18:18 A fool will upbraid churlishly, and a gift of the envious consumeth the eyes.

18:19 Cyn llefaru, dysg: a chyn afiechyd, cymer feddyginiaeth.
18:19 Learn before thou speak, and use physick or ever thou be sick.

18:20 Cyn barn, hola di dy hun; ac yn amser gofwy ti a gei drugaredd.
18:20 Before judgment examine thyself, and in the day of visitation thou shalt find mercy.

18:21 Cyn dy glafychu, ymddarostwng trwy ddirwest; ac yn amser pechod, dangos edifeirwch.
18:21 Humble thyself before thou be sick, and in the time of sins shew repentance.

18:22 Na ad i ddim dy rwystro i dalu dy adduned mewn pryd; ac nac oeda ymgyfiawnhau hyd farwolaeth.
18:22 Let nothing hinder thee to pay thy vow in due time, and defer not until death to be justified.

18:23 Ymbaratoa cyn gweddo; ac na fydd fel dyn yn temtio'r Arglwydd.
18:23 Before thou prayest, prepare thyself; and be not as one that tempteth the Lord.

18:24 Meddwl am y digofaint a fydd yn y diwedd; ac amser dialedd, pan droer ei wyneb ef ymaith.
18:24 Think upon the wrath that shall be at the end, and the time of vengeance, when he shall turn away his face.

18:25 Yn amser amldra, meddwl am amser newyn; ac yn amser cyfoeth, am dlodi ac eisiau.
18:25 When thou hast enough, remember the time of hunger: and when thou art rich, think upon poverty and need.

18:26 O'r bore hyd yr hwyr y newidia amser; a phob peth a wneir yn fuan gerbron yr Arglwydd.
18:26 From the morning until the evening the time is changed, and all things are soon done before the Lord.

18:27 Ar ddyn doeth y bydd ofn duwiol ym mhob peth, ac yn amser pechod efe a ymochel rhag amryfusedd; a'r angall ni cheidw amser.
18:27 A wise man will fear in every thing, and in the day of sinning he will beware of offence: but a fool will not observe time.

18:28 Pob un synhwyrol a edwyn ddoethineb ac addysg; ac efe a rydd fawl i'r hwn a'i cafodd hi.
18:28 Every man of understanding knoweth wisdom, and will give praise unto him that found her.

18:29 Y rhai a fuant ddeallus mewn ymadroddion, a aethant hefyd yn ddoethion eu hunain.
18:29 They that were of understanding in sayings became also wise themselves, and poured forth exquisite parables.

18:30 Na ddos ar l dy chwantau, eithr ymatal oddi wrth dy awydd.
18:30 Go not after thy lusts, but refrain thyself from thine appetites.

18:31 Os rhoddi i'th enaid yr hyn a ryngo bodd iddo, yna y gwnei di i'th elynion chwerthin, y rhai sydd yn cenfigennu wrthyt.
18:31 If thou givest thy soul the desires that please her, she will make thee a laughingstock to thine enemies that malign thee.

18:32 Na ymlawenycha mewn llawer o ddanteithrwydd, ac nac ymrwym i'r draul.
18:32 Take not pleasure in much good cheer, neither be tied to the expence thereof.

18:33 Na ddos yn dlawd trwy wledda wrth fenthycio, heb ddim yn dy bwrs; canys felly y byddit ti enwog gynllwynwr i'th einioes dy hun.
18:33 Be not made a beggar by banqueting upon borrowing, when thou hast nothing in thy purse: for thou shalt lie in wait for thine own life, and be talked on.

PENNOD 19
19:1 Ni chyfoethoga gweithiwr meddw: a'r hwn sydd yn diystyru ychydig, a syrth o fesur ychydig ac ychydig.
19:1 A labouring man that A is given to drunkenness shall not be rich: and he that contemneth small things shall fall by little and little.

19:2 Gwin a gwragedd sydd yn gyrru doethion ar encil; a'r hwn a lyno wrth buteiniaid a fydd digywilydd:
19:2 Wine and women will make men of understanding to fall away: and he that cleaveth to harlots will become impudent.

19:3 Pydrni a phryfed a'i cnt ef yn etifeddiaeth; a gŵr rhyfygus a gymerir ymaith.
19:3 Moths and worms shall have him to heritage, and a bold man shall be taken away.

19:4 Yr hwn sydd yn credu yn fuan sydd ysgafn ei feddwl; a'r hwn sydd yn pechu a gyfeiliorna yn erbyn ei enaid ei hun.
19:4 He that is hasty to give credit is lightminded; and he that sinneth shall offend against his own soul.

19:5 Yr hwn sydd yn llawenychu mewn drygioni, a gondemnir; yr hwn sydd yn gwrthwynebu melyschwant sydd yn coroni ei fywyd.
19:5 Whoso taketh pleasure in wickedness shall be condemned: but he that resisteth pleasures crowneth his life.

19:6 Yr hwn a atalio ei dafod, a fydd byw yn ddigynnen; a'r hwn sydd yn casu siarad, sydd yn llai ei niwed.
19:6 He that can rule his tongue shall live without strife; and he that hateth babbling shall have less evil.

19:7 Nac ailadrodd wrth arall y peth a ddywetbwyd i ti, ac ni byddi ronyn gwaeth.
19:7 Rehearse not unto another that which is told unto thee, and thou shalt fare never the worse.

19:8 Na fynega fuchedd arall wrth na chyfaill na gelyn; ac na ddatguddia, os gelli yn ddifai:
19:8 Whether it be to friend or foe, talk not of other men's lives; and if thou canst without offence, reveal them not.

19:9 Canys efe a'th wrendy, ac a ddeil arnat ti; ac mewn amser efe a'th gas di.
19:9 For he heard and observed thee, and when time cometh he will hate thee.

19:10 Pan glywech air, gad iddo farw gyda thi; a bydd ddiogel na rwyga efe dydi.
19:10 If thou hast heard a word, let it die with thee; and be bold, it will not burst thee.

19:11 Un ffl a ofidia gan air, fel yr hon sydd yn esgor ar blentyn.
19:11 A fool travaileth with a word, as a woman in labour of a child.

19:12 Fel saeth ynglyn ym morddwyd un, felly y mae gair ym mola'r ffl.
19:12 As an arrow that sticketh in a man's thigh, so is a word within a fool's belly.

19:13 Rhybuddia gyfaill; ysgatfydd nis gwnaeth: ac os gwnaeth, rhag gwneuthur mwy.
19:13 Admonish a friend, it may be he hath not done it: and if he have done it, that he do it no more.

19:14 Cerydda dy gyfaill; ysgatfydd nis dywedodd: ac os dywedodd, rhag iddo ddywedyd eilwaith.
19:14 Admonish thy friend, it may be he hath not said it: and if he have, that he speak it not again.

19:15 Cerydda gyfaill: oblegid mynych y mae yn enllib; ac na choelia bob chwedl.
19:15 Admonish a friend: for many times it is a slander, and believe not every tale.

19:16 Y mae un yn llithro yn ei ymadrodd, ac nid o'i fodd; a phwy ni thramgwyddodd 'i dafod?
19:16 There is one that slippeth in his speech, but not from his heart; and who is he that hath not offended with his tongue?

19:17 Cerydda dy gymydog cyn ei fygwth; a dod le i gyfraith y Goruchaf, gan fod yn ddiddig.
19:17 Admonish thy neighbour before thou threaten him; and not being angry, give place to the law of the most High.

19:18 Ofn yr Arglwydd yw dechreuad cymeradwyaeth gydag ef: a doethineb a bair gariad ganddo ef.
19:18 The fear of the Lord is the first step to be accepted [of him,] and wisdom obtaineth his love.

19:19 Addysg bywyd yw gwybodaeth gorchmynion yr Arglwydd: a'r rhai sydd yn gwneuthur yr hyn sy fodlon ganddo ef, sydd yn cael ffrwyth pren anfarwoldeb.
19:19 The knowledge of the commandments of the Lord is the doctrine of life: and they that do things that please him shall receive the fruit of the tree of immortality.

19:20 Ofn yr Arglwydd yw pob doethineb; ac ym mhob doethineb y mae gwneuthuriad y gyfraith, a gwybodaeth am ei hollalluogaeth ef.
19:20 The fear of the Lord is all wisdom; and in all wisdom is the performance of the law, and the knowledge of his omnipotency.

19:21 Y gwas a ddywedo wrth ei feistr, Ni wnaf yr hyn sy fodlon gennyt; pe gwnelai efe wedi hynny, y mae efe yn digio ei faethydd.
19:21 If a servant say to his master, I will not do as it pleaseth thee; though afterward he do it, he angereth him that nourisheth him.

19:22 Nid doethineb yw gwybodaeth drygioni; a chyngor pechaduriaid nid yw synnwyr.
19:22 The knowledge of wickedness is not wisdom, neither at any time the counsel of sinners prudence.

19:23 Y mae drygioni, a hwnnw yn ffiaidd; ac y mae angall annoeth.
19:23 There is a wickedness, and the same an abomination; and there is a fool wanting in wisdom.

19:24 Gwell yw y bychan ei ddeall, ac yn ofni Duw, na'r hwn sydd yn rhagori mewn callineb, ac yn troseddu cyfraith y Goruchaf.
19:24 He that hath small understanding, and feareth God, is better than one that hath much wisdom, and transgresseth the law of the most High.

19:25 Y mae cyfrwystra diwyd, a hynny yn anghyfiawn; ac y mae a dry ymaith ffafr, i ddangos barn; a doeth yw yr hwn sydd gyfiawn mewn barn.
19:25 There is an exquisite subtilty, and the same is unjust; and there is one that turneth aside to make judgment appear; and there is a wise man that justifieth in judgment.

19:26 Y mae un yn gwneuthur drygioni yn bruddaidd, ond wedi ymgrymu, ac o'i fewn yn llawn twyll tanllyd:
19:26 There is a wicked man that hangeth down his head sadly; but inwardly he is full of deceit,

19:27 Efe gan gydostwng ei wyneb, a chymryd arno fod yn fyddar, lle nid adwaenir ef, a achub dy fiaen di i wneuthur niwed i ti:
19:27 Casting down his countenance, and making as if he heard not: where he is not known, he will do thee a mischief before thou be aware.

19:28 Ac os o eisiau gallu y rhwystrir iddo bechu, eto efe a wna ddrwg os caiff amser.
19:28 And if for want of power he be hindered from sinning, yet when he findeth opportunity he will do evil.

19:29 Wrth y golwg yr adwaenir gŵr: ac wrth ei olwg yr adwaenir un deallus, pan gyfarfyddech ag ef.
19:29 A man may be known by his look, and one that hath understanding by his countenance, when thou meetest him.

19:30 Gwisg gŵr, a chwerthiniad y dannedd, a'i gerddediad, sydd yn dangos yr hyn sydd ynddo ef.
19:30 A man's attire, and excessive laughter, and gait, shew what he is.

PENNOD 20
20:1 Y mae cerydd nid yw deg; ac y mae un yn tewi, a hwnnw yn gall.
20:1 There is a reproof that is not comely: again, some man holdeth his tongue, and he is wise.

20:2 Gwell o lawer yw ceryddu na digio yn ddirgel: ac fe gedwir rhag niwed yr hwn a gydnabyddo ei fai.
20:2 It is much better to reprove, than to be angry secretly: and he that confesseth his fault shall be preserved from hurt.

20:3 Mor dda yw dangos edifeirwch pan y'th gerydder! felly y dihengi rhag pechod gwirfodd.
20:3 How good is it, when thou art reproved, to shew repentance! for so shalt thou escape wilful sin.

20:4 Megis chwant disbaidd i dorri morwyndod llances, felly y mae'r hwn sy'n gwneuthur barnedigaeth wrth drawster.
20:4 As is the lust of an eunuch to deflower a virgin; so is he that executeth judgment with violence.

20:5 Y mae un distaw, yr hwn a geir yn ddoeth; ac y mae sydd atgas am ei siarad lawer.
20:5 There is one that keepeth silence, and is found wise: and another by much babbling becometh hateful.

20:6 Y mae sydd yn tewi, am nad oes ganddo ateb; ac y mae sydd yn tewi, am ei fod yn gwybod ei amser.
20:6 Some man holdeth his tongue, because he hath not to answer: and some keepeth silence, knowing his time.

20:7 Dyn doeth a dau, hyd oni welo amser; eithr yr ehud a'r angall a dros amser.
20:7 A wise man will hold his tongue till he see opportunity: but a babbler and a fool will regard no time.

20:8 Yr aml ei eiriau a ffieiddir; ac atgas fydd yr hwn yn hynny a gymero awdurdod iddo ei hun.
20:8 He that useth many words shall be abhorred; and he that taketh to himself authority therein shall be hated.

20:9 Y mae pechadur, yr hwn sydd yn llwyddo mewn pethau drwg; ac y mae caffaeliad a dry yn niwed.
20:9 There is a sinner that hath good success in evil things; and there is a gain that turneth to loss.

20:10 Y mae rhodd ni bydd fuddiol i ti; ac y mae rhodd a dl ei dau cymaint.
20:10 There is a gift that shall not profit thee; and there is a gift whose recompence is double.

20:11 Y mae gostyngiad oherwydd gogoniant; ac y mae a gododd ei ben o waeledd.
20:11 There is an abasement because of glory; and there is that lifteth up his head from a low estate.

20:12 Y mae a brŷn lawer am ychydig, ac a'i tl adref yn saith gymaint.
20:12 There is that buyeth much for a little, and repayeth it sevenfold.

20:13 Gŵr doeth wrth ei ymadrodd sydd yn ei wneuthur ei hun yn gariadus; a ffafr ffyliaid a dywelltir allan.
20:13 A wise man by his words maketh him beloved: but the graces of fools shall be poured out.

20:14 Ni bydd rhodd yr angall fuddiol i ti, pan ei derbyniech; na'r eiddo'r cenfigennus oherwydd ei angen; oblegid y mae efe yn edrych am dderbyn llawer peth am un.
20:14 The gift of a fool shall do thee no good when thou hast it; neither yet of the envious for his necessity: for he looketh to receive many things for one.

20:15 Ychydig a rydd efe, a llawer a ddannod efe; efe a egyr ei safn fel crwr; heddiw yr echwynna efe, ac yfory efe a'i gofyn drachefn: cas gan yr Arglwydd a chan ddynion yw y cyfryw.
20:15 He giveth little, and upbraideth much; he openeth his mouth like a crier; to day he lendeth, and to morrow will he ask it again: such an one is to be hated of God and man.

20:16 Y ffl a ddywed, Nid oes gennyf gyfeillion, nid oes i mi ddiolch am fy nghymwynasau, a'r rhai sydd yn bwyta fy mara sydd yn ddrwg eu tafod amdanaf.
20:16 The fool saith, I have no friends, I have no thank for all my good deeds, and they that eat my bread speak evil of me.

20:17 Pa sawl gwaith, a pha sawl un a'i gwatwarant ef! nid yw efe yn deall yn iawn beth yw bod pheth ganddo; a'r un fath iddo ef yw na bai ganddo.
20:17 How oft, and of how many shall he be laughed to scorn! for he knoweth not aright what it is to have; and it is all one unto him as if he had it not.

20:18 Gwell yw llithro ar balmant, na llithro 'r tafod; felly y daw cwymp y drygionus ar frys.
20:18 To slip upon a pavement is better than to slip with the tongue: so the fall of the wicked shall come speedily.

20:19 Chwedl amhrydlon fydd yn wastadol yng ngenau'r diaddysg.
20:19 An unseasonable tale will always be in the mouth of the unwise.

20:20 O enau'r ffl y llysir dihareb; oblegid ni ddywed efe hi yn ei hamser.
20:20 A wise sentence shall be rejected when it cometh out of a fool's mouth; for he will not speak it in due season.

20:21 Y mae a luddir i bechu trwy eisiau; a phan orffwyso, ni phigir ef.
20:21
There is that is hindered from sinning through want: and when he taketh rest, he shall not be troubled.

20:22 Y mae a gyll ei enaid ei hun o wladeidd-dra; a thrwy dderbyn wyneb y mae efe yn ei golli.
20:22 There is that destroyeth his own soul through bashfulness, and by accepting of persons overthroweth himself.

20:23 Y mae a edy i'w gyfaill rhag cywilydd, ac a'i gwna ef yn elyn iddo ei hun heb fod yn rhaid.
20:23 There is that for bashfulness promiseth to his friend, and maketh him his enemy for nothing.

20:24 Anaf mawr ar ddyn yw celwydd; ac efe fydd yn wastadol yng ngenau yr hwn sy ddiaddysg.
20:24 A lie is a foul blot in a man, yet it is continually in the mouth of the untaught.

20:25 Gwell yw lleidr na'r hwn a ymgynefino chelwydd: a phob un o'r ddau a gaiff ddinistr yn etifeddiaeth.
20:25 A thief is better than a man that is accustomed to lie: but they both shall have destruction to heritage.

20:26 Amharchus yw arfer dyn celwyddog; a'i gywilydd fydd gydag ef yn wastadol.
20:26 The disposition of a liar is dishonourable, and his shame is ever with him.

20:27 Y doeth a'i gesyd ei hun rhagddo trwy ymadrodd: a'r call a ryglydda fodd pendefigion.
20:27 A wise man shall promote himself to honour with his words: and he that hath understanding will please great men.

20:28 Yr hwn a goleddo ei dir, a wna ei ddas yn uwch; a'r hwn a ryglyddo fodd pendefigion, a gaiff faddeuant am anghyfiawnder.
20:28 He that tilleth his land shall increase his heap: and he that pleaseth great men shall get pardon for iniquity.

20:29 Anrhegion a rhoddion sydd yn dallu llygaid y doethion; ac fel ffrwyn mewn safn, y maent yn troi cerydd ymaith.
20:29 Presents and gifts blind the eyes of the wise, and stop up his mouth that he cannot reprove.

20:30 Doethineb guddiedig, a thrysor heb ei weled, pa fudd sydd o'r un o'r ddau?
20:30 Wisdom that is hid, and treasure that is hoarded up, what profit is in them both?

20:31 Gwell yw dyn yn cuddio ei ffoliineb, na dyn yn cuddio ei ddoethineb.
20:31 Better is he that hideth his folly than a man that hideth his wisdom.

20:32 Gwell yw angenrheidiol ddioddefgarwch yn ceisio'r Arglwydd, nag un yn llywodraethu ei fywyd ei hun heb gyfarwyddwr.
20:32 Necessary patience in seeking ing the Lord is better than he that leadeth his life without a guide.

PENNOD 21
21:1 Os pechaist, fy mab, na wna mwy; eithr gwedda dros yr hyn a fu.
21:1 My son, hast thou sinned? do so no more, but ask pardon for thy former sins.

21:2 Ffo oddi wrth bechod megis rhag wyneb sarff: oblegid os deui di yn agos ato, efe a'th frath di: dannedd llew yw ei ddannedd ef, yn lladd eneidiau dynion.
21:2 Flee from sin as from the face of a serpent: for if thou comest too near it, it will bite thee: the teeth thereof are as the teeth of a lion, slaying the souls of men.

21:3 Pob anwiredd sy fel cleddyf daufiniog: ni ellir iachu ei archollion ef.
21:3 All iniquity is as a two edged sword, the wounds whereof cannot be healed.

21:4 Ymsywyn a cham a anrheithia gyfoeth: felly y gwneir tŷr beilchion yn anghyfannedd.
21:4 To terrify and do wrong will waste riches: thus the house of proud men shall be made desolate.

21:5 Gweddi o enau'r tlawd a gyrraedd i glustiau'r Arglwydd: a'i farn ef a ddaw yn ebrwydd.
21:5 A prayer out of a poor man's mouth reacheth to the ears of God, and his judgment cometh speedily.

21:6 Yr hwn sydd yn casu cerydd, sydd ar lwybr pechadur; eithr yr hwn sydd yn ofni'r Arglwydd, a dry o ewyllys ei galon.
21:6 He that hateth to be reproved is in the way of sinners: but he that feareth the Lord will repent from his heart.

21:7 Adwaenir o bell ac o agos yr ymadroddus ei dafod: eithr y doeth a ŵyr pan lithro efe.
21:7
An eloquent man is known far and near; but a man of understanding knoweth when he slippeth.

21:8 Yr hwn a adeilado ei dŷ ag arian rhai eraill, sy megis yr hwn sydd yn casglu iddo ei hun gerrig i wneuthur carnedd ei feddrod.
21:80 He that buildeth his house with other men's money is like one that gathereth himself stones for the tomb of his burial.

21:9 Swp o garth yw cynulleidfa y rhai anwir; a'u diwedd fydd fflam dn i'w dinistrio.
21:9 The congregation of the wicked is like tow wrapped together: and the end of them is a flame of fire to destroy them.

21:10 Ffordd pechaduriaid a wastatawyd a cherrig: ac yn ei chwr eithaf hi y mae ffos uffern.
21:10 The way of sinners is made plain with stones, but at the end thereof is the pit of hell.

21:11 Yr hwn sydd yn cadw cyfraith yr Arglwydd, sydd yn dyfod i'w deall hi: a pherffeithrwydd ofn yr Arglwydd yw derbyn doethineb.
21:11 He that keepeth the law of the Lord getteth the understanding thereof: and the perfection of the fear of the Lord is wisdom.

21:12 Yr hwn nid yw gall, ni chymer ddysg: canys y mae callineb yn amlhau chwerwedd.
21:12 He that is not wise will not be taught: but there is a wisdom which multiplieth bitterness.

21:13 Gwybodaeth y doeth a amlha fel llifeiriant; a'i gyngor ef fydd fel pur ffynnon y bywyd.
21:13 The knowledge of a wise man shall abound like a flood: and his counsel is like a pure fountain of life.

21:14 Y tu mewn i'r ffl sy fel llestr twn; ni ddeil efe ddim gwybodaeth yn ei fywyd.
21:14 The inner parts of a fool are like a broken vessel, and he will hold no knowledge as long as he liveth.

21:15 Gŵr doeth, os clyw air doeth, a'i cenmyl, ac a chwanega ato: yr annoeth a'i clybu, ac nid oedd fodlon ganddo, eithr efe a'i trodd yn l ei gefn.
21:15 If a skilful man hear a wise word, he will commend it, and add unto it: but as soon as one of no understanding heareth it, it displeaseth him, and he casteth it behind his back.

21:16 Ymadrodd y ffl sy megis baich ar ffordd: eithr yng ngwefusau y doeth y ceir gras.
21:16 The talking of a fool is like a burden in the way: but grace shall be found in the lips of the wise.

21:17 A genau'r doeth yr ymofynnir yn y gynulleidfa; a hwy a ystyriant ei eiriau ef yn eu calonnau.
21:17 They enquire at the mouth of the wise man in the congregation, and they shall ponder his words in their heart.

21:18 Megis tŷ wedi ei dynnu ymaith yw doethineb i'r ffl: ac ymddiddan disynnwyr yw gwybodaeth yr annoeth.
21:18 As is a house that is destroyed, so is wisdom to a fool: and the knowledge of the unwise is as talk without sense.

21:19 Megis llyffetheiriau ar draed, ac megis gefynnau dwylo ar y llaw ddeau, yw addysg gan y rhai annoeth.
21:19 Doctrine unto fools is as fetters on the feet, and like manacles on the right hand.

21:20 Y ffl yn chwerthin a gyfyd ei lef; eithr prin y gwena gŵr call yn ddistaw.
21:20 A fool lifteth up his voice with laughter; but a wise man doth scarce smile a little.

21:21 Megis tlws o aur yw addysg gan y call, ac megis arddyrndlws ar y braich deau.
21:21 Learning is unto a wise man as an ornament of gold, and like a bracelet upon his right arm.

21:22 Buan fydd troed y ffl yn nhŷ arall; a'r gŵr a ŵyr lawer fydd gwaradwyddus ganddo hynny.
21:22 A foolish man's foot is soon in his [neighbour's] house: but a man of experience is ashamed of him.

21:23 Yr angall o'r drws a ysba i'r tŷ; eithr gŵr medrus a saif allan.
21:23 A fool will peep in at the door into the house: but he that is well nurtured will stand without.

21:24 Anfedrusrwydd dyn yw gwrando wrth ddrysau; a'r call fydd blin ddo yr amarch.
21:241 It is the rudeness of a man to hearken at the door: but a wise man will be grieved with the disgrace.

21:25 Gwefusau y rhai siaradus a draethant bethau ni pherthyn iddynt eu hun: a geiriau y rhai call a bwysir mewn clorian.
21:25 The lips of talkers will be telling such things as pertain not unto them: but the words of such as have understanding are weighed in the balance.

21:26 Yng ngenau ffyliaid y mae eu calon; ac yng nghalon doethion y mae eu genau.
21:26 The heart of fools is in their mouth: but the mouth of the wise is in their heart.

21:27 Pan felltithio'r annuwiol Satan, y mae efe yn melltithio ei enaid ei hun.
21:27 When the ungodly curseth Satan, he curseth his own soul.

21:28 Yr hustyngwr sydd yn halogi ei enaid ei hun, ac a gaseir pa le bynnag yr ymdeithio.
21:28 A whisperer defileth his own soul, and is hated wheresoever he dwelleth.

PENNOD 22
22:1 Y diog sy gyffelyb i garreg fudr; a phawb a'i hwtia ef allan er amarch iddo.
22:1 A slothful man is compared to a filthy stone, and every one will hiss him out to his disgrace.

22:2 I fiswail tomennau y cyffelybir y diog; pob un a'i cymero i fyny a ysgwyd ei law.
22:2 A slothful man is compared to the filth of a dunghill: every man that takes it up will shake his hand.

22:3 Gwaradwydd y tad a'i cenhedlodd yw mab diaddysg; a merch ffl a anwyd i'w golled ef.
22:3 An evilnurtured man is the dishonour of his father that begat him: and a [foolish] daughter is born to his loss.

22:4 Merch gall fydd etifedd ei gŵr: a'r waradwyddus sy dristwch i'w thad.
22:4 A wise daughter shall bring an inheritance to her husband: but she that liveth dishonestly is her father's heaviness.

22:5 Yr hy a waradwydda ei thad a'i gŵr; a hi a amherchir gan bob un o'r ddau.
22:5 She that is bold dishonoureth both her father and her husband, but they both shall despise her.

22:6 Megis cerdd mewn tristwch yw ymadrodd allan o amser: eithr prydlon bob amser fydd ffrewyllau ac addysg doethineb.
22:6 A tale out of season [is as] musick in mourning: but stripes and correction of wisdom are never out of time.

22:7 Megis asio llestr pridd y mae yr hwn sy yn dysgu'r ffl, ac megis un yn deffro un o drymgwsg.
22:7 Whoso teacheth a fool is as one that glueth a potsherd together, and as he that waketh one from a sound sleep.

22:8 Mynegi i un yn cysgu y mae yr hwn sydd yn mynegi peth i un ffl: a phan ddarffo'r chwedl, efe a ddywed, Beth yw'r mater?
22:8 He that telleth a tale to a fool speaketh to one in a slumber: when he hath told his tale, he will say, What is the matter?

22:9 Plant yn cael eu cynhaliaeth mewn buchedd dda, sydd yn cuddio gwaeledd eu rhieni:
22:9 If children live honestly, and have wherewithal, they shall cover the baseness of their parents.

22:10 A phlant yn ymffrostio mewn dirmyg ac annoethineb, sydd yn halogi bonedd eu carennydd.
22:10 But children, being haughty, through disdain and want of nurture do stain the nobility of their kindred.

22:11 Wyla am y marw; canys efe a gollodd y goleuni: ac wyla am y ffl canys y mae diffyg synnwyr arno: wyla ychydig am y marw, am iddo ef orffwys; eithr gwaeth na marwolaeth yw bywyd y ffl.
22:118 Weep for the dead, for he hath lost the light: and weep for the fool, for he wanteth understanding: make little weeping for the dead, for he is at rest: but the life of the fool is worse than death.

22:12 Saith niwrnod fydd o alar am y marw; ond am y ffl a'r annuwiol, holl ddyddiau ei einioes ef.
22:12 Seven days do men mourn for him that is dead; but for a fool and an ungodly man all the days of his life.

22:13 Na amlha eiriau gyda'r angall, ac na ddos at yr annoeth: ymgadw oddi wrtho ef, rhag cael blinder, ac na'th haloger di gan ei frynti ef: cilia oddi wrtho, a thi a gei orffwystra, a byth ni'th flinir 'i ynfydrwydd ef.
22:13 Talk not much with a fool, and go not to him that hath no understanding: beware of him, lest thou have trouble, and thou shalt never be defiled with his fooleries: depart from him, and thou shalt find rest, and never be disquieted with madness.

22:14 Beth sy drymach na phlwm? a pha enw sydd iddo ef ond Ffl?
22:14 What is heavier than lead? and what is the name thereof, but a fool?

22:15 Haws yw dwyn tywod, a halen, a darn o haearn, na dyn ansynhwyrol.
22:15 Sand, and salt, and a mass of iron, is easier to bear, than a man without understanding.

22:16 Coed wedi ei gysylltu a'i rwymo yn adeiladaeth, ni ddetyd er ei ysgwyd; felly calon wedi ei sicrhau trwy gyngor doeth, nid arswyda un amser gan ofn.
22:16 As timber girt and bound together in a building cannot be loosed with shaking: so the heart that is stablished by advised counsel shall fear at no time.

22:17 Calon wedi ei chadarnhau trwy feddwl deallus, sy fel plastr teg ar bared llyfn.
22:17 A heart settled upon a thought of understanding is as a fair plaistering on the wall of a gallery.

22:18 Ni saif palis a osodir yn uchel, yn erbyn y gwynt: felly calon ofnus, gyda meddwl un ffl, ni phery yn erbyn ofn.
22:18 Pales set on an high place will never stand against the wind: so a fearful heart in the imagination of a fool cannot stand against any fear.

22:19 Yr hwn a bigo lygad, a ddwg ddagrau allan; a'r hwn a bigo galon, a bair iddi ddangos ei gwybodaeth.
22:19 He that pricketh the eye will make tears to fall: and he that pricketh the heart maketh it to shew her knowledge.

22:20 Yr hwn a deifl garreg at adar, a'u tarfa hwynt; a'r hwn sydd yn gwaradwyddo ei gyfaill, sydd yn datod cyfeillach.
22:20 Whoso casteth a stone at the birds frayeth them away: and he that upbraideth his friend breaketh friendship.

22:21 Pe tynnit gleddyf ar dy gyfaill, na anobeithia: oherwydd y mae cymod.
22:21 Though thou drewest a sword at thy friend, yet despair not: for there may be a returning [to favour.]

22:22 Ped agorit dy safn yn erbyn dy gyfaill, nac ofna: oblegid fe all bod cytundeb; ond am waradwydd, a balchder, datguddio cyfrinach, a dyrnod trwy dwyll: am y pethau hyn y ffy pob cyfaill ymaith.
22:22 If thou hast opened thy mouth against thy friend, fear not; for there may be a reconciliation: except for upbraiding, or pride, or disclosing of secrets, or a treacherous wound: for for these things every friend will depart.

22:23 Cadw ffyddlondeb a'th gymydog yn ei dlodi, fel y gallech lawenychu yn ei wynfyd ef: glŷn wrtho yn amser cystudd, fel y byddech gydetifedd yn ei etifeddiaeth ef. Nid yw tlodi bob amser i'w ddiystyru, na'r cyfoethog angall i'w fawr berchi.
22:23 Be faithful to thy neighbour in his poverty, that thou mayest rejoice in his prosperity: abide stedfast unto him in the time of his trouble, that thou mayest be heir with him in his heritage: for a mean estate is not always to be contemned: nor the rich that is foolish to be had in admiration.

22:24 O flaen tn y mae tarth a mwg y ffumer yn myned: felly y mae ymddifenwi o flaen celanedd.
22:24 As the vapour and smoke of a furnace goeth before the fire; so reviling before blood.

22:25 Nid cywilydd fydd gennyf amddiffyn fy nghyfaill; ac nid ymguddiaf rhagddo ef.
22:25 I will not be ashamed to defend a friend; neither will I hide myself from him.

22:26 O digwydd i mi ddrwg o'i blegid ef, pob un a glywo a ochel rhagddo.
22:26 And if any evil happen unto me by him, every one that heareth it will beware of him.

22:27 Pwy a esyd gadwraeth o flaen fy ngenau, a sl doethineb ar fy ngwefusau, fel na syrthiwyf yn ddisymwth trwyddynt, ac na'm difetho fy nhafod?
22:27 Who shall set a watch before my mouth, and a seal of wisdom upon my lips, that I fall not suddenly by them, and that my tongue destroy me not?

PENNOD 23
23:1 O Arglwydd, Tad a llywydd fy holl einioes, na ad fi yn eu cyngor hwynt, ac na ad i mi syrthio trwyddynt.
23:1 O Lord, Father and Governor of all my whole life, leave me not to their counsels, and let me not fall by them.

23:2 Pwy a esyd ffrewyllau ar fy meddyliau, ac addysg doethineb ar fy nghalon, fel na'm harbedont am fy amryfusedd, ac nad l heibio i'm pechodau;
23:2 Who will set scourges over my thoughts, and the discipline of wisdom over mine heart? that they spare me not for mine ignorances, and it pass not by my sins:

23:3 Rhag cynyddu fy anwybodaeth, ac amlhau fy mhechodau i'm dinistr, a syrthio ohonof o flaen fy ngwrthwynebwyr, a llawenychu o'm gelynion arnaf, y rhai y mae eu gobaith yn bell oddi wrth dy drugaredd di?
23:3 Lest mine ignorances increase, and my sins abound to my destruction, and I fall before mine adversaries, and mine enemy rejoice over me, whose hope is far from thy mercy.

23:4 O Arglwydd Dad, a Duw fy mywyd, na ddod i mi olwg uchel; eithr tro oddi wrth dy weision feddwl cawraidd bob amser.
23:4 O Lord, Father and God of my life, give me not a proud look, but turn away from thy servants always a haughty mind.

23:5 Tro oddi wrthyf fi ofer obaith a chwant; a dal i fyny bob amser yr hwn a fynnai dy wasanaethu di.
23:5 Turn away from me vain hopes and concupiscence, and thou shalt hold him up that is desirous always to serve thee.

23:6 Na oddiwedded awydd i'r bol fi, na chwant y cnawd: ac na ddod fi dy was i fyny i feddwl digywilydd.
23:6 Let not the greediness of the belly nor lust of the flesh take hold of me; and give not over me thy servant into an impudent mind.

23:7 Gwrandewch, blant, addysg genau cywir: a'r hwn a'i cadwo, ni ddelir ef byth yn ei wefusau.
23:7 Hear, O ye children, the discipline of the mouth: he that keepeth it shall never be taken in his lips.

23:8 Y pechadur a adewir yn ei ffoledd: y difenwr a'r balch a ddifethir trwyddynt.
23:8 The sinner shall be left in his foolishness: both the evil speaker and the proud shall fall thereby.

23:9 Na arfer dy enau i dyngu, ac na ymgynefina ag enwi yr hwn sydd Sanctaidd.
23:9 Accustom not thy mouth to swearing; neither use thyself to the naming of the Holy One.

23:10 Oblegid megis ni bydd ychydig gleisiau ar y gwas a gurer yn wastadol; felly yr hwn a dyngo, ac a enwo Dduw bob amser, ni bydd ln oddi wrth bechod.
23:10 For as a servant that is continually beaten shall not be without a blue mark: so he that sweareth and nameth God continually shall not be faultless.

23:11 Y gŵr a dyngo lawer a lenwir o anwiredd, ac nid ymedy dialedd 'i dŷ ef: os pecha efe, ei bechod fydd arno: ac os diystyr ganddo, y mae efe yn pechu y dau cymaint: os yn ofer hefyd y tyngodd efe, ni chyfiawnheir ef; oblegid fe a lenwir ei dŷ ef o ddialedd.
23:11 A man that useth much swearing shall be filled with iniquity, and the plague shall never depart from his house: if he shall offend, his sin shall be upon him: and if he acknowledge not his sin, he maketh a double offence: and if he swear in vain, he shall not be innocent, but his house shall be full of calamities.

23:12 Y mae ymadrodd wedi ei wisgo marwolaeth: Duw a wnl na chaffer hwnnw yn etifeddiaeth Jacob; oherwydd hyn oll a fydd bell oddi wrth y rhai duwiol, ac nid ymdrybaeddant hwy mewn pechodau.
23:12 There is a word that is clothed about with death: God grant that it be not found in the heritage of Jacob; for all such things shall be far from the godly, and they shall not wallow in their sins.

23:13 Nac arfer dy enau i anghymesurwydd o dyngu: oblegid y mae yn hynny ymadrodd pechadurus.
23:13 Use not thy mouth to intemperate swearing, for therein is the word of sin.

23:14 Cofia dy dad a'th fam, pan fyddech yn eistedd ymysg pendefigion; rhag i ti anghofio ger eu bron hwynt, ac i ti wrth dy arfer ddihoeni, ac ewyllysio ohonot na'th anesid, a melltithio ohonot ddydd dy enedigaeth.
23:14 Remember thy father and thy mother, when thou sittest among great men. Be not forgetful before them, and so thou by thy custom become a fool, and wish that thou hadst not been born, and curse they day of thy nativity.

23:15 Y dyn a ymarfero geiriau gwaradwyddus, ni chymer addysg tra fyddo byw.
23:15 The man that is accustomed to opprobrious words will never be reformed all the days of his life.

23:16 Dau fath sydd yn pechu llawer, a'r trydydd sydd yn dwyn digofaint: Meddwl brwd sy fel y tn poeth, yr hwn ni ddiffydd nes ei ddarfod: dyn godinebus yn ei gorff cnawdol, yr hwn ni phaid, hyd oni chyneuo efe dan.
23:16 Two sorts of men multiply sin, and the third will bring wrath: a hot mind is as a burning fire, it will never be quenched till it be consumed: a fornicator in the body of his flesh will never cease till he hath kindled a fire.

23:17 Y mae pob bara yn felys gan ddyn godinebus; ni phaid efe nes ei farw.
23:17 All bread is sweet to a whoremonger, he will not leave off till he die.

23:18 Dyn yn troseddu oddi wrth ei wely ei hun, gan ddywedyd yn ei galon, Pwy sydd yn fy ngweled? y mae tywyllwch o'm hamgylch i, ac y mae y parwydydd yn fy nghuddio, ac nid oes neb yn fy ngweled: beth sydd arnaf fi ei ofn? ni chofia y Goruchaf fy mhechodau i.
23:18 A man that breaketh wedlock, saying thus in his heart, Who seeth me? I am compassed about with darkness, the walls cover me, and no body seeth me; what need I to fear? the most High will not remember my sins:

23:19 Y cyfryw ddyn sydd yn ofni llygaid dynion yn unig, ac ni ŵyr fod llygaid yr Arglwydd goruchaf yn ddeng mil eglurach na'r haul, yn canfod holl ffyrdd dynion, ac yn ystyried y rhannau cuddiedig.
23:19 Such a man only feareth the eyes of men, and knoweth not that the eyes of the Lord are ten thousand times brighter than the sun, beholding all the ways of men, and considering the most secret parts.

23:20 Cyn creu dim, pob peth oedd hysbys iddo ef; ac wedi eu gorffen, y mae efe yn canfod y cwbl.
23:20 He knew all things ere ever they were created; so also after they were perfected he looked upon them all.

23:21 Yn heolydd y ddinas y dielir ar hwn, ac efe a ddelir lle nis amheuodd efe.
23:21
This man shall be punished in the streets of the city, and where he suspecteth not he shall be taken.

23:22 Felly y bydd y wraig sydd yn gadael ei gŵr, ac yn ceisio etifeddiaeth o arall:
23:22 Thus shall it go also with the wife that leaveth her husband, and bringeth in an heir by another.

23:23 Oblegid yn gyntaf, hi a anufuddhaodd i gyfraith y Goruchaf; ac yn ail, hi a bechodd yn erbyn ei gŵr; ac yn drydydd, hi a dorrodd briodas trwy odineb, ac a ddug blant o ŵr arall.
23:23 For first, she hath disobeyed the law of the most High; and secondly, she hath trespassed against her own husband; and thirdly, she hath played the whore in adultery, and brought children by another man.

23:24 Honno a ddygir allan yn y gynulleidfa, ac fe fydd edrych ar ei phlant hi.
23:24 She shall be brought out into the congregation, and inquisition shall be made of her children.

23:25 Ni wreiddia ei phlant hi, ac ni ddwg ei changhennau hi ffrwyth.
23:25 Her children shall not take root, and her branches shall bring forth no fruit.

23:26 Ei choffadwriaeth a ad hi yn felltith, ac ni ddileir ei gwaradwydd hi.
23:26 She shall leave her memory to be cursed, and her reproach shall not be blotted out.

23:27 A'r rhai a adewir a gnt wybod nad oes dim well nag ofn yr Arglwydd, na dim felysach na gwylied ar orchmynion Duw.
23:27 And they that remain shall know that there is nothing better than the fear of the Lord, and that there is nothing sweeter than to take heed unto the commandments of the Lord.

23:28 Gogoniant mawr yw dilyn Duw; a hir hoedl yw cael dy dderbyn ganddo.
23:28 It is great glory to follow the Lord, and to be received of him is long life.

PENNOD 24
24:1 Doethineb a'i cenmyl ei hun, ac a orfoledda ymysg ei phobl.
24:1 Wisdom shall praise herself, and shall glory in the midst of her people.

24:2 Hi a egyr ei genau yng nghynulleidfa'r Goruchaf, ac a orfoledda gerbron ei allu ef.
24:2 In the congregation of the most High shall she open her mouth, and triumph before his power.

24:3 Mi a ddeuthum o enau'r Goruchaf, ac a orchuddiais y ddaear fel niwl.
24:3 I came out of the mouth of the most High, and covered the earth as a cloud.

24:4 Mi a breswyliais mewn lleoedd uchel; a'm gorseddfainc i sy mewn colofn o gwmwl.
24:4 I dwelt in high places, and my throne is in a cloudy pillar.

24:5 Myfi a amgylchais gylch y nefoedd fy hunan, ac a rodiais yng ngwaelod y dyfnder.
24:5 I alone compassed the circuit of heaven, and walked in the bottom of the deep.

24:6 Cefais feddiant o donnau'r mr, ac o'r holl dir, ac o bob pobl a chenedl.
24:6 In the waves of the sea and in all the earth, and in every people and nation, I got a possession.

24:7 A chyda'r rhai hyn oll y ceisiais i orffwystra; fel y cyfanheddwn yn etifeddiaeth rhyw un.
24:7 With all these I sought rest: and in whose inheritance shall I abide?

24:8 Yna y'm gorchmynnodd Creawdydd pob peth, a'r hwn a'm creodd innau a wnaeth i'm pabell orffwyso, ac a ddywedodd, Preswylia yn Jacob, a chymer etifeddiaeth yn Jerwsalem.
24:8 So the Creator of all things gave me a commandment, and he that made me caused my tabernacle to rest, and said, Let thy dwelling be in Jacob, and thine inheritance in Israel.

24:9 Efe a'm creodd i o'r dechreuad cyn y byd; ac ni phallaf fi byth.
24:9 He created me from the beginning before the world, and I shall never fail.

24:10 Mi a wasanaethais ger ei fron ef yn y babell sanctaidd: ac felly y'm sicrhawyd yn Seion.
24:10 In the holy tabernacle I served before him; and so was I established in Sion.

24:11 Gwnaeth efe hefyd i mi orffwyso yn y ddinas sanctaidd; ac yn Jerwsalem y mae fy ngallu i.
24:11 Likewise in the beloved city he gave me rest, and in Jerusalem was my power.

24:12 Ac mi a wreiddiais ymysg pobl anrhydeddus, sef yn rhan yr Arglwydd, a'i etifeddiaeth.
24:12 And I took root in an honourable people, even in the portion of the Lord's inheritance.

24:13 Fel cedyrn Libanus y dyrchafwyd fi, ac fel cypreswydden ym mynyddoedd Hermon.
24:13 I was exalted like a cedar in Libanus, and as a cypress tree upon the mountains of Hermon.

24:14 Fel palmwydden yn Engadi y dyrchafwyd fi, ac fel planhigyn rhos yn Jericho, fel olewydden hardd mewn maes teg, ac fel planwydden wrth ddyfroedd y cynyddais.
24:14 I was exalted like a palm tree in En-gaddi, and as a rose plant in Jericho, as a fair olive tree in a pleasant field, and grew up as a plane tree by the water.

24:15 Fel sinamwn, ac fel swp o beraroglau, ac megis myr dewisol, y rhoddais fy mherarogl, fel galbanum, ac onics, a storacs, ac fel tarth thus yn y babell.
24:15 I gave a sweet smell like cinnamon and aspalathus, and I yielded a pleasant odour like the best myrrh, as galbanum, and onyx, and sweet storax, and as the fume of frankincense in the tabernacle.

24:16 Mi a estynnais fy nghanghennau fel terebinthus; a'm canghennau sydd ganghennau gogoniant a gras.
24:16 As the turpentine tree I stretched out my branches, and my branches are the branches of honour and grace.

24:17 Fel gwinwydden y tarddodd perarogl ohonof fi; a ffrwyth gogoniant a chyfoeth yw fy mlodau.
24:17 As the vine brought I forth pleasant savour, and my flowers are the fruit of honour and riches.

24:18 Mam cariad da, ac ofn, a gwybodaeth, a gobaith sanctaidd, ydwyf fi: am hynny, gan fy mod yn dragwyddol, myfi a roddir i'm holl blant, y rhai a enwyd ganddo ef.
24:18 I am the mother of fair love, and fear, and knowledge, and holy hope: I therefore, being eternal, am given to all my children which are named of him.

24:19 Deuwch ataf fi, y rhai ydych yn fy chwenychu, a llanwer chwi a'm ffrwythau:
24:19 Come unto me, all ye that be desirous of me, and fill yourselves with my fruits.

24:20 Canys melysach yw fy nghoffadwriaeth nar ml, am hetifeddiaeth nar dil ml.

24:20 For my memorial is sweeter than honey, and mine inheritance than the honeycomb.

24:21 Bydd ar y rhai a'm bwytnt i newyn eto; ac ar y rhai a'm hyfant i y bydd syched eto.
24:21 They that eat me shall yet be hungry, and they that drink me shall yet be thirsty.

24:22 Ni waradwyddir byth yr hwn a ufuddhao i mi; ac ni phecha y rhai a weithiant trwof fi.
24:22 He that obeyeth me shall never be confounded, and they that work by me shall not do amiss.

24:23 Llyfr cyfamod y goruchaf Dduw yw hyn oll, sef y gyfraith, yr hon a orchmynnodd Moses i ni yn etifeddiaeth i gynulleidfaoedd Jacob.
24:23 All these things are the book of the covenant of the most high God, even the law which Moses commanded for an heritage unto the congregations of Jacob.

24:24 Na phellwch fod yn gryfion yn yr Arglwydd; fel y cadarnhao efe chwi, glynwch wrtho ef: canys yr hollalluog Arglwydd sydd Dduw yn unig, ac nid oes Iachawdwr ond efe.
24:24 Faint not to be strong in the Lord; that he may confirm you, cleave unto him: for the Lord Almighty is God alone, and beside him there is no other Saviour.

24:25 Yr hwn a'i ddoethineb sydd yn llenwi pob peth fel Pison, ac fel Tigris yn nyddiau y ffrwythau newydd.
24:25 He filleth all things with his wisdom, as Phison and as Tigris in the time of the new fruits.

24:26 Yr hwn sydd yn llenwi deall fel Ewffrates, ac fel yr Iorddonen yn amser cynhaeaf.
24:26 He maketh the understanding to abound like Euphrates, and as Jordan in the time of the harvest.

24:27 Yr hwn sydd yn dangos addysg gwybodaeth fel goleuni, ac fel Geon yn nyddiau cynhaeaf gwin.
24:27 He maketh the doctrine of knowledge appear as the light, and as Geon in the time of vintage.

24:28 Ni adnabu y dyn cyntaf hi yn berffaith: felly nid olrhain y diwethaf hi allan.
24:28 The first man knew her not perfectly: no more shall the last find her out.

24:29 Oblegid y mae ei meddyliau hi yn helaethach na'r mr, a'i chyngor yn ddyfnach na'r dyfnder mawr.
24:296 For her thoughts are more than the sea, and her counsels profounder than the great deep.

24:30 Yr ydwyf fi doethineb fel ffos yn dyfod o afon, ac fel aber yn myned i ardd.
24:30 I also came out as a brook from a river, and as a conduit into a garden.

24:31 Mi a ddywedais, Dyfrhaf fy ngardd orau, a mwydaf fy ngarddwely yn dda: ac wele, fe aeth fy nant yn afon, a'm hafon yn fr.
24:31 I said, I will water my best garden, and will water abundantly my garden bed: and, lo, my brook became a river, and my river became a sea.

24:32 Myfi a wnaf i addysg oleuo fel y bore, ac a'i dangosaf hi ymhell:
24:32 I will yet make doctrine to shine as the morning, and will send forth her light afar off.

24:33 Oherwydd myfi a dywalltaf athrawiaeth fel proffwydoliaeth, ac mi a'i gadawaf hi i'r holl oesoedd yn dragwyddol.
24:33 I will yet pour out doctrine as prophecy, and leave it to all ages for ever.

24:34 Gwelwch nad trosof fy hunan y cymerais i oen, eithr dros bawb a geisiant ddoethineb.
24:34 Behold that I have not laboured for myself only, but for all them that seek wisdom.

PENNOD 25
25:1 Gan dri pheth yr euthum i yn deg, ac y codais i yn deg gerbron yr yr Arglwydd a dynion; Cytundeb brodyr, a chyfeillach cymdogion, a gŵr a gwraig yn cytuno 'i gilydd.

25:1 In three things I was beautified, and stood up beautiful both before God and men: the unity of brethren, the love of neighbours, a man and a wife that agree together.

25:2 Tri math ar ddyn sy gas gan fy enaid i, ac yr ydwyf yn anfodlon iawn i'w buchedd; Tlawd balch, a chyfoethog celwyddog, a henwr godinebus angall.
25:2 Three sorts of men my soul hateth, and I am greatly offended at their life: a poor man that is proud, a rich man that is a liar, and an old adulterer that doateth.

25:3 Oni chesglaist ti ddim yn dy ieuenctid, pa fodd y cei di ddim yn dy henaint?
25:3 If thou hast gathered nothing in thy youth, how canst thou find any thing in thine age?

25:4 Mor hardd yw barn ar rai penllwyd! a medru cyngor ar hynafgwyr!
25:4 O how comely a thing is judgment for gray hairs, and for ancient men to know counsel!

25:5 Mor hardd yw doethineb hynafgwyr! a deall a chyngor mewn anrhydeddus!
25:5 O how comely is the wisdom of old men, and understanding and counsel to men of honour.

25:6 Coron hynafgwyr yw gwybod llawer; a'u gorfoledd yw ofn yr Arglwydd.
25:6 Much experience is the crown of old men, and the fear of God is their glory.

25:7 Naw peth a gyfrifais i yn ddedwydd yn fy nghalon, a'r degfed a draethaf fi 'm tafod; Dyn yn cael llawenydd o'i blant, ac yn byw i weled cwymp ei elynion:
25:7 There be nine things which I have judged in mine heart to be happy, and the tenth I will utter with my tongue: A man that hath joy of his children; and he that liveth to see the fall of his enemy:

25:8 Gwyn ei fyd yr hwn sydd yn cytal gwraig synhwyrol, a'r hwn ni lithrodd ei dafod, ac ni wasanaethodd yr hwn sydd anaddas iddo:
25:8 Well is him that dwelleth with a wife of understanding, and that hath not slipped with his tongue, and that hath not served a man more unworthy than himself:

25:9 Gwyn ei fyd yr hwn a gafodd synnwyr, a'r hwn a draetho wrth rai a wrandawo.
25:9 Well is him that hath found prudence, and he that speaketh in the ears of them that will hear:

25:10 Mor fawr yw'r hwn sydd yn cael doethineb! ond nid oes neb uwchlaw yr hwn sydd yn ofni'r Arglwydd.
25:10 O how great is he that findeth wisdom! yet is there none above him that feareth the Lord.

25:11 Cariad yr Arglwydd sydd eglurach na dim: i ba beth y cyffelybir yr hwn sydd yn cael gafael arno ef?
25:11 But the love of the Lord passeth all things for illumination: he that holdeth it, whereto shall he be likened?

25:12 Ofn yr Arglwydd yw dechreuad ei gariad ef; a ffydd yw dechreuad glynu wrtho ef.
25:12 The fear of the Lord is the beginning of his love: and faith is the beginning of cleaving unto him.

25:13 Dewis bob dyrnod, ond dyrnod ar y galon; a phob drygioni, ond drygioni gwraig;
25:13 [Give me] any plague, but the plague of the heart: and any wickedness, but the wickedness of a woman:

25:14 A phob niwed, ond niwed caseion; a phob dial, ond dial gelynion.
25:14 And any affliction, but the affliction from them that hate me: and any revenge, but the revenge of enemies.

25:15 Nid oes pen waeth na phen sarff, na digofaint waeth na digofaint gelyn.
25:15 There is no head above the head of a serpent; and there is no wrath above the wrath of an enemy.

25:16 Gwell gennyf fi gytal llew, ac draig, na chytal gwraig ddrwg.
25:16 I had rather dwell with a lion and a dragon, than to keep house with a wicked woman.

25:17 Y mae drygioni gwraig yn newidio ei hwyneb hi, ac yn tywyllu ei hwynepryd hi fel arth.
25:17 The wickedness of a woman changeth her face, and darkeneth her countenance like sackcloth.

25:18 Yng nghanol ei gymdogion yr eistedd ei gŵr hi; ac efe a ucheneidia o'i anfodd o'i hachos hi.
25:18 Her husband shall sit among his neighbours; and when he heareth it shall sigh bitterly.

25:19 Bychan yw pob drwg wrth ddrwg gwraig; syrthied coelbren pechadur arni hi.
25:19 All wickedness is but little to the wickedness of a woman: let the portion of a sinner fall upon her.

25:20 Fel y mae dringfa dywodlyd i draed hynafgwr, felly y mae gwraig ddrwg ei thafod i ŵr distaw.
25:20 As the climbing up a sandy way is to the feet of the aged, so is a wife full of words to a quiet man.

25:21 Na thramgwydda wrth degwch gwraig; ac na chwennych wraig er trythyllwch.
25:21 Stumble not at the beauty of a woman, and desire her not for pleasure.

25:22 Llawn dig, a digywilydd-dra, a mawr waradwydd, yw gwraig, os rhydd hi i'w gŵr ei gynhaliaeth.
25:22 A woman, if she maintain her husband, is full of anger, impudence, and much reproach.

25:23 Gwraig ddrwg a wna galon isel, ac wyneb trist, ac archoll calon. Dwylo gweiniaid, a gliniau rhyddion, yw'r hon ni chynorthwya ei gŵr yn ei gyfyngdra.
25:23 A wicked woman abateth the courage, maketh an heavy countenance and a wounded heart: a woman that will not comfort her husband in distress maketh weak hands and feeble knees.

25:24 Trwy wraig y daeth dechreuad pechod; ac o'i phlegid hi yr ydym ni yn meirw oll.
25:24 Of the woman came the beginning of sin, and through her we all die.

25:25 Na ddod i ddwfr le i fyned trosodd, nac i wraig ddrwg ryddid i rodienna o amgylch.
25:25 Give the water no passage; neither a wicked woman liberty to gad abroad.

25:26 Onid hi wrth dy law di, tor hi oddi wrth dy gnawd; dod iddi lythyr ysgar, a gollwng hi yn rhydd.
25:26 If she go not as thou wouldest have her, cut her off from thy flesh, and give her a bill of divorce, and let her go.

PENNOD 26
26:1 Gwyn ei fyd gŵr y wraig dda: canys dyblir rhifedi ei ddyddiau ef.
26:1 Blessed is the man that hath a virtuous wife, for the number of his days shall be double.

26:2 Gwraig rymus a lawenycha ei gŵr: ac efe a gyflawna flynyddoedd ei fywyd mewn heddwch.
26:2 A virtuous woman rejoiceth her husband, and he shall fulfil the years of his life in peace.

26:3 Rhan dda yw gwraig dda; ac yn rhan y rhai sydd yn ofni'r Arglwydd y rhoddir hi.
26:3 A good wife is a good portion, which shall be given in the portion of them that fear the Lord.

26:4 Pa un bynnag fyddo dyn ai tlawd ai cyfoethog, o bydd ganddo galon dda at yr Arglwydd, efe a orfoledda bob amser yn wynebsiriol.
26:4 Whether a man be rich or poor, if he have a good heart toward the Lord, he shall at all times rejoice with a cheerful countenance.

26:5 Rhag tri pheth yr arswydodd fy nghalon i, a rhag y pedwerydd yr ofnais yn ddirfawr; Enllib dinas, ac ymgasgliad torf afreolus, a gau dystiolaeth; blinach nag angau yw y rhai hyn oll.
26:5 There be three things that mine heart feareth; and for the fourth I was sore afraid: the slander of a city, the gathering together of an unruly multitude, and a false accusation: all these are worse than death.

26:6 Baich calon, a galar, yw gwraig yn dal eiddigedd wrth wraig, a ffrewyll y tafod yn cyfrannu phawb.
26:6 But a grief of heart and sorrow is a woman that is jealous over another woman, and a scourge of the tongue which communicateth with all.

26:7 Iau ychen yn siglo yw gwraig ddrwg; ac y mae ei pherchennog megis yn ymaflyd mewn ysgorpion.
26:7 An evil wife is a yoke shaken to and fro: he that hath hold of her is as though he held a scorpion.

26:8 Dicter mawr yw gwraig feddw ac ynfyd; ac ni chela hi ei gwarth ei hun.
26:8 A drunken woman and a gadder abroad causeth great anger, and she will not cover her own shame.

26:9 Puteindra gwraig a adwaenir wrth ddyrchafiad ei llygaid a'i hamrantau.
26:9 The whoredom of a woman may be known in her haughty looks and eyelids.

26:10 Dod gadwraeth sicr ar ferch anhywaith, rhag, os caiff hi ryddid, iddi ei chamarfer ei hun.
26:10 If thy daughter be shameless, keep her in straitly, lest she abuse herself through overmuch liberty.

26:11 Gwylia ar y llygad digywilydd; ac na ryfedda os gwna hi gam thi.
26:11 Watch over an impudent eye: and marvel not if she trespass against thee.

26:12 Fel yr egyr fforddol sychedig ei safn pan gaffo ffynnon; felly yr yf hi o bob dwfr cyfagos, ac yr eistedd wrth bob pawl, ac yr egyr ei chawell yn erbyn pob saeth.
26:12 She will open her mouth, as a thirsty traveller when he hath found a fountain, and drink of every water near her: by every hedge will she sit down, and open her quiver against every arrow.

26:13 Gras gwraig a wna ei gŵr yn hyfryd; a'i gwybodaeth hi a wna ei esgyrn ef yn freision.
26:13 The grace of a wife delighteth her husband, and her discretion will fatten his bones.

26:14 Rhodd yr Arglwydd yw gwraig ddistaw garedig: ac nid oes cydwerth i enaid a gymerodd addysg.
26:14 A silent and loving woman is a gift of the Lord; and there is nothing so much worth as a mind well instructed.

26:15 Gras ar ras yw gwraig gywilyddgar a ffyddlon: ac nid oes dim a ddichon gydbwyso ei diwair feddwl hi.
26:15 A shamefaced and faithful woman is a double grace, and her continent mind cannot be valued.

26:16 Fel y mae'r haul yn codi yn uchel leoedd yr Arglwydd, felly y mae tegwch gwraig dda yn llywodraethu ei thŷ.
26:16 As the sun when it ariseth in the high heaven; so is the beauty of a good wife in the ordering of her house.

26:17 Fel cannwyll yn goleuo yn y canhwyllbren sanctaidd, felly y mae tegwch pryd mewn llawn oedran.
26:17 As the clear light is upon the holy candlestick; so is the beauty of the face in ripe age.

26:18 Fel colofnau aur mewn morteisiau arian, felly y mae traed prydferth gyda dwyfron ddianwadal.
26:18 As the golden pillars are upon the sockets of silver; so are the fair feet with a constant heart.

26:19 Fy mab, cadw flodau dy ieuenctid yn iach, ac na ddod dy gryfder i ddieithriaid.
26:19 My son, keep the flower of thine age sound; and give not thy strength to strangers.

26:20 Wedi i ti gael rhan ffaeth o'r maes oll, heua dy had dy hun, gan obeithio yn dy fonedd dy hun.
26:20 When thou hast gotten a fruitful possession through all the field, sow it with thine own seed, trusting in the goodness of thy stock.

26:21 Felly dy hiliogaeth, yr hon a adawech, a fawrheir, a hyder ganddynt ar eu bonedd.
26:21 So thy race which thou leavest shall be magnified, having the confidence of their good descent.

26:22 Gwraig ar werth a gyfrifir ei bod un wedd hwch: a'r briod a gyfrifir yn dŵr yn erbyn marwolaeth i'w gŵr.
26:22 An harlot shall be accounted as spittle; but a married woman is a tower against death to her husband.

26:23 Gwraig annuwiol a roddir yn rhan i ŵr anwir: a'r dduwiol a roddir i'r hwn sydd yn ofni'r Arglwydd.
26:23 A wicked woman is given as a portion to a wicked man: but a godly woman is given to him that feareth the Lord.

26:24 Gwraig anonest a ddiystyra amarch; eithr merch onest a barcha ei gŵr.
26:24 A dishonest woman contemneth shame: but an honest woman will reverence her husband.

26:25 Megis ci y cyfrifir gwraig ddigywilydd: a'r gywilyddgar a ofna'r Arglwydd.
26:25 A shameless woman shall be counted as a dog; but she that is shamefaced will fear the Lord.

26:26 Y wraig sydd yn perchi ei gŵr ei hun, a wl pawb yn ddoeth: a'r hon a'i hamharcho ef yn ei balchder, a gydnebydd pawb ei bod yn annuwiol.
26:26 A woman that honoureth her husband shall be judged wise of all; but she that dishonoureth him in her pride shall be counted ungodly of all.

26:27 Am wraig floeddgar a siaradus yr edrychir i darfu gelynion.
26:27 A loud crying woman and a scold shall be sought out to drive away the enemies.

26:28 Am ddau beth y mae fy nghalon i yn athrist, ac am y trydydd y daeth arnaf ddicter; Bod rhyfelwr yn anghenus trwy eisiau, a dirmygu gwŷr synhwyrol, ac un yn dychwelyd oddi wrth gyfiawnder at bechod: yr Arglwydd a'i paratoa ef i'r cleddyf.
26:28 There be two things that grieve my heart; and the third maketh me angry: a man of war that suffereth poverty; and men of understanding that are not set by; and one that returneth from righteousness to sin; the Lord prepareth such an one for the sword.

26:29 Anodd yw i farsiandwr ymgadw rhag gwneuthur cam; ac ni chyfiawnneir tafarnwr oddi wrth bechod.
26:29 A merchant shall hardly keep himself from doing wrong; and an huckster shall not be freed from sin.

PENNOD 27
27:1 O Achos peth cyffredinol y pechodd llawer: a'r hwn sydd yn ceisio cael amldra, a dry ei olwg ymaith.
27:1 Many have sinned for a small matter; and he that seeketh for abundance will turn his eyes away.

27:2 Rhwng cyswllt cerrig y gyrrir hoel; a rhwng prynu a gwerthu y glŷn pechod.
27:2 As a nail sticketh fast between the joinings of the stones; so doth sin stick close between buying and selling.

27:3 Oni ddeil dyn yn ofn yr Arglwydd yn ddiwyd, ebrwydd y dinistrir ei dyef.
27:3 Unless a man hold himself diligently in the fear of the Lord, his house shall soon be overthrown.

27:4 Wrth ysgwyd y gogr yr erys yr amhuredd; felly brynti dyn yn ei ymresymiad ef.
27:4 As when one sifteth with a sieve, the refuse remaineth; so the filth of man in his talk.

27:5 Y ffwrn sydd yn profi llestri pridd; felly y mae profedigaeth dyn yn ei ymresymiad ef.
27:5 The furnace proveth the potter's vessels; so the trial of man is in his reasoning.

27:6 Ei ffrwyth a ddengys goleddiad y pren: felly y gwna traethu'r meddwl yng nghalon dyn.
27:6 The fruit declareth if the tree have been dressed; so is the utterance of a conceit in the heart of man.

27:7 Na chanmol ŵr cyn clywed ei ymadrodd: oblegid dyna brofedigaeth dyn.
27:7 Praise no man before thou hearest him speak; for this is the trial of men.

27:8 Os dilyni gyfiawnder, ti a'i goddiweddi hi, ac a'i gwisgi hi fel gwisg laes ogoneddus.
27:8 If thou followest righteousness, thou shalt obtain her, and put her on, as a glorious long robe.

27:9 Adar a arhosant gyda'u cyffelyb; a'r gwirionedd a dry at y rhai a weithiant trwyddi.
27:9 The birds will resort unto their like; so will truth return unto them that practise in her.

27:10 Fel y cynllwyn llew i'r helfa, felly y gwna pechod i'r rhai a weithredant ddrygioni.
27:10 As the lion lieth in wait for the prey; so sin for them that work iniquity.

27:11 Traethiad y duwiol sy bob amser mewn doethineb; a'r angall a newidia fel y lleuad.
27:11 The discourse of a godly man is always with wisdom; but a fool changeth as the moon.

27:12 Ymysg yr ansynhwyrol cadw yr amser; a thyred yn fynych i fysg y rhai pwyllog.
27:12 If thou be among the indiscreet, observe the time; but be continually among men of understanding.

27:13 Baich yw traethiad ffyliaid; a'u difyrrwch fydd mewn trythyllwch pechod.
27:13 The discourse of fools is irksome, and their sport is the wantonness of sin.

27:14 Ymadrodd yr hwn a dyngo lawer, a wna i'r gwallt sefyll; ac ymsywyn y cyfryw a wna gau clustiau.
27:14 The talk of him that sweareth much maketh the hair stand upright; and their brawls make one stop his ears.

27:15 Ymsywyn beilchion a bair gelanedd; a'u difenwad hwynt sy flin ei glywed.
27:15 The strife of the proud is bloodshedding, and their revilings are grievous to the ear.

27:16 Yr hwn sydd yn datguddio cyfrinach, a gollodd ei gred; ac ni chaiff efe gyfaill wrth ei fodd.
27:16 Whoso discovereth secrets loseth his credit; and shall never find friend to his mind.

27:17 Hoffa dy gyfaill, a gwna yn ffyddlon ag ef: eithr os datguddi di ei gyfrinach ef, na ddilyn ar ei l ef mwyach.
27:17 Love thy friend, and be faithful unto him: but if thou betrayest his secrets, follow no more after him.

27:18 Oblegid megis y difethodd dyn ei elyn, felly y collaist ti gariad dy gymydog.
27:18 For as a man hath destroyed his enemy; so hast thou lost the love of thy neighbor.

27:19 Ac fel pe gollyngai gŵr aderyn o'i law, felly y gollyngaist ti dy gymydog, ac nis deli ef drachefn.
27:19 As one that letteth a bird go out of his hand, so hast thou let thy neighbour go, and shalt not get him again

27:20 Na chanlyn ef: oblegid y mae efe ymhell, ac y mae fel iwrch wedi dianc allan o'r fagl:
27:20 Follow after him no more, for he is too far off; he is as a roe escaped out of the snare.

27:21 Oblegid fe a ellir iachu archoll, ac y mae cymod am ddifenwi: eithr yr hwn a ddatguddiodd gyfrinach, a gollodd ei obaith.
27:21 As for a wound, it may be bound up; and after reviling there may be reconcilement: but he that betrayeth secrets is without hope.

27:22 Y mae yr hwn sydd yn amneidio 'i lygad yn adeiladu drwg; a'r hwn a'i hadwaeno ef a gilia oddi wrtho.
27:22 He that winketh with the eyes worketh evil: and he that knoweth him will depart from him.

27:23 Efe a wna ei enau yn fwyn yn dy ŵydd di, a rhyfedd fydd ganddo ef dy ymadrodd: wedi hynny efe a dry ei chwedl, ac a fwrw fai ar dy ymadrodd di.
27:23 When thou art present, he will speak sweetly, and will admire thy words: but at the last he will writhe his mouth, and slander thy sayings.

27:24 Llawer o bethau a gaseais i, ac ni welwn ddim tebyg iddo ef: yr Arglwydd hefyd a'i cas ef.
27:24 I have hated many things, but nothing like him; for the Lord will hate him.

27:25 Y neb sydd yn taflu carreg i fyny, sydd yn ei thaflu hi ar ei ben ei hun: a dyrnod twyllodrus a wna archollion.
27:25 Whoso casteth a stone on high casteth it on his own head; and a deceitful stroke shall make wounds.

27:26 Yr hwn a gloddio ffos, a syrth ynddi hi; a'r hwn a osodo fagl, a ddelir a hi.
27:26 Whoso diggeth a pit shall fall therein: and he that setteth a trap shall be taken therein.

27:27 Yr hwn a wnelo ddrwg, arno ef y disgyn; ac ni chaiff efe wybod o ba le y mae yn dyfod iddo.
27:27 He that worketh mischief, it shall fall upon him, and he shall not know whence it cometh.

27:28 Gwatwar a gwatadwyddo sy'n eiddo'r beilchion: eithr dialedd a gynllwyn iddynt hwy fel llew.
27:28 Mockery and reproach are from the proud; but vengeance, as a lion, shall lie in wait for them.

27:29 Mewn magl y delir y rhai sydd yn llawen ganddynt syrthio o'r rhai duwiol; a chyn eu marwolaeth y treulia gofid hwynt.
27:29 They that rejoice at the fall of the righteous shall be taken in the snare; and anguish shall consume them before they die.

27:30 Digofaint a llid sy ffiaidd; a'r dyn pechadurus a'u caiff hwy ill dau.
27:30 Malice and wrath, even these are abominations; and the sinful man shall have them both.

PENNOD 28
28:1 Y dialwr a gaiff ddialedd gan yr Arglwydd; ac efe gan gadw a geidw ei bechodau ef mewn cof.
28:1 He that revengeth shall find vengeance from the Lord, and he will surely keep his sins [in remembrance.]

28:2 Maddau i'th gymydog y cam a wnaeth efe thi; ac yna, pan weddech di, y maddeuir dy bechodau dithau.
28:2 Forgive thy neighbour the hurt that he hath done unto thee, so shall thy sins also be forgiven when thou prayest.

28:3 Dyn a ddeil ddig wrth ddyn; ac a gais efe gan yr Arglwydd feddyginiaeth?
28:3 One man beareth hatred against another, and doth he seek pardon from the Lord?

28:4 Ni thrugarha efe wrth ddyn cyffelyb iddo ei hun; ac a ymbil efe dros ei bechodau ei hun?
28:4 He sheweth no mercy to a man, which is like himself: and doth he ask forgiveness of his own sins?

28:5 Os efe nid yw ond cnawd a ddeil ddig, pwy a ymbil am faddeuant o'i bechodau ef?
28:5 If he that is but flesh nourish hatred, who will intreat for pardon of his sins?

28:6 Cofia'r diwedd, a phaid dal galanastra; cofia lygredigaeth a marwolaeth, ac aros wrth y gorchmynion.
28:6 Remember thy end, and let enmity cease; [remember] corruption and death, and abide in the commandments.

28:7 Cofia y gorchmynion, ac na ddal ddig wrth dy gymydog: cofia gyfamod y Goruchaf, ac nac edrych ar anwybodaeth.
28:7 Remember the commandments, and bear no malice to thy neighbour: [remember] the covenant of the Highest, and wink at ignorance.

28:8 Ymgadw rhag cynnen, a thi a wnei yn llai dy bechodau; oblegid gŵr dicllon a gynnau gynnen.
28:8 Abstain from strife, and thou shalt diminish thy sins: for a furious man will kindle strife,

28:9 Gŵr pechadurus a dralloda gyfeillion, ac a wna ymryson rhwng rhai heddychol.
28:9 A sinful man disquieteth friends, and maketh debate among them that be at peace.

28:10 Fel y byddo defnydd y tn, felly y llysg efe; ac fel y byddo cryfder dyn, y bydd ei ddigofaint ef; ac yn l cyfoeth dyn y cyfyd ei lid ef; a pho cryfaf fo y rhai sy'n ymryson, mwyaf y cynnau eu llid hwynt.
28:10 As the matter of the fire is, so it burneth: and as a man's strength is, so is his wrath; and according to his riches his anger riseth; and the stronger they are which contend, the more they will be inflamed.

28:11 Y mae ymryson prysur yn cynnau tn; ac ymladd prysur yn tywallt gwaed.
28:11 An hasty contention kindleth a fire: and an hasty fighting sheddeth blood.

28:12 Os chwythi di wreichionen, hi a gynnau; ond os poeri di arni, hi a ddiffydd: ac y mae'r ddau yn dyfod o'r genau.
28:12 If thou blow the spark, it shall burn: if thou spit upon it, it shall be quenched: and both these come out of thy mouth.

28:13 Melltithiwch yr athrodwr a'r dau-dafodiog: oblegid llawer un heddychlon a ddifethasant hwy.
28:13 Curse the whisperer and doubletongued: for such have destroyed many that were at peace.

28:14 Tafod dauddyblyg a gynhyrfodd lawer, ac a'u gwasgarodd hwynt o genedl i genedl: dinasoedd cedyrn a ddinistriodd efe hefyd, a theiau pendefigion a ddifethodd efe.
28:14 A backbiting tongue hath disquieted many, and driven them from nation to nation: strong cities hath it pulled down, and overthrown the houses of great men.

28:15 Tafod dauddyblyg a fwriodd wragedd rhinweddol allan, ac a'u diddymodd hwynt o'u llafur.
28:15 A backbiting tongue hath cast out virtuous women, and deprived them of their labours.

28:16 Yr hwn a wrandawo arno ef ni chaiff fyth orffwystra, ac ni phreswylia yn llonydd.
28:16 Whoso hearkeneth unto it shall never find rest, and never dwell quietly.

28:17 Dyrnod ffrewyll a wna glais; a dyrnod tafod a dyr yr esgyrn.
28:17 The stroke of the whip maketh marks in the flesh: but the stroke of the tongue breaketh the bones.

28:18 Llawer a syrthiasant oherwydd min y cleddyf: ond nid cymaint ag a syrthiasant oblegid y tafod.
28:18 Many have fallen by the edge of the sword: but not so many as have fallen by the tongue.

28:19 Gwyn ei fyd yr hwn a amddiffynnwyd rhagddo, ac nid aeth yn ei ddigofaint ef; yr hwn ni thynnodd ei iau ef, ac ni rwymwyd 'i rwymau ef:
28:19 Well is he that is defended through the venom thereof; who hath not drawn the yoke thereof, nor hath been bound in her bands.

28:20 Oblegid iau haearn yw ei iau ef, a rhwymau pres yw ei rwymau ef;
28:20 For the yoke thereof is a yoke of iron, and the bands thereof are bands of brass.

28:21 Marwolaeth ddrwg yw ei farwolaeth ef; a mwy buddiol yw y bedd nag ef.
28:21 The death thereof is an evil death, the grave were better than it.

28:22 Ni chaiff efe lywodraeth ar y rhai duwiol; ac ni losgir hwynt yn ei mam ef.
28:22 It shall not have rule over them that fear God, neither shall they be burned with the flame thereof.

28:23 Y rhai sydd yn gadael yr Arglwydd a syrthiant iddo; ac ynddynt hwy y llysg efe heb ddiffoddi: efe a yrrir arnynt hwy fel llew, ac fel llewpard y difa efe hwynt.
28:23 Such as forsake the Lord shall fall into it; and it shall burn in them, and not be quenched; it shall be sent upon them as a lion, and devour them as a leopard.

28:24 Edrych ar gau ohonot dy dyddyn drain; a rhwym i fyny dy arian a'th aur:
28:24 Look that thou hedge thy possession about with thorns, and bind up thy silver and gold,

28:25 A phwysa dy eiriau mewn clorian, a gwna i'th enau ddr a chlo.
28:25 And weigh thy words in a balance, and make a door and bar for thy mouth.

28:26 A gochel rhag llithro ohonot trwyddo, a rhag syrthio ohonot o flaen y cynllwynwr.
28:26 Beware thou slide not by it, lest thou fall before him that lieth in wait.

PENNOD 29
29:1 Yr hwn sy drugarog, sydd yn rhoddi echwyn i'w gymydog; a'r hwn sydd yn cadarnhau ei law ef, sydd yn cadw'r gorchmynion.
29:1 He that is merciful will lend unto his neighbour; and he that strengtheneth his hand keepeth the commandments.

29:2 Dod echwyn i'th gymydog yr amser y byddo rhaid iddo; a thl drachefn i'th gymydog mewn amser.
29:2 Lend to thy neighbour in time of his need, and pay thou thy neighbour again in due season.

29:3 Cadw dy air, a gwna yn ffyddlon ag ef, a thi a gei wrth dy raid bob amser.
29:3 Keep thy word, and deal faithfully with him, and thou shalt always find the thing that is necessary for thee.

29:4 Llawer a gyfrifasant echwyn fel peth wedi ei gael, ac a barasant flinder i'r rhai a'u helpiasant hwy.
29:4 Many, when a thing was lent them, reckoned it to be found, and put them to trouble that helped them.

29:5 Y mae efe yn cusanu ei law ef, hyd oni dderbynio; ac efe a ostwng ei leferydd am arian ei gymydog: ond yn amser talu efe a oeda yr amser, ac a rydd ateb hwyrfrydig, ac a wna esgus o'r amser.
29:5 Till he hath received, he will kiss a man's hand; and for his neighbour's money he will speak submissly: but when he should repay, he will prolong the time, and return words of grief, and complain of the time.

29:6 Ac os dichon efe, prin y caiff efe yr hanner, ac efe a gyfrif hynny fel peth wedi ei gael ar y ffordd: os amgen, efe a'i difuddiodd o'i arian, ac a'i cafodd ef yn elyn heb achos: efe a dl iddo felltithion a difenwad; efe a dl iddo amarch yn lle anrhydedd.
29:6 If he prevail, he shall hardly receive the half, and he will count as if he had found it: if not, he hath deprived him of his money, and he hath gotten him an enemy without cause: he payeth him with cursings and railings; and for honour he will pay him disgrace.

29:7 Llawer oherwydd hynny a nacasant fenthycio am ddrygwaith rhai eraill, gan ofni eu difuddio.
29:7 Many therefore have refused to lend for other men's ill dealing, fearing to be defrauded.

29:8 Er hynny bydd ddioddefgar wrth ŵr tlawd, ac nac oeda dy elusen iddo.
29:8 Yet have thou patience with a man in poor estate, and delay not to shew him mercy.

29:9 Cynorthwya'r tlawd er mwyn y gorchymyn, ac na thro ef ymaith yn ei angen.
29:9 Help the poor for the commandment's sake, and turn him not away because of his poverty.

29:10 Coll dy arian er mwyn cyfaill neu frawd, ac na chuddia hwynt dan garreg i'w colli.
29:10 Lose thy money for thy brother and thy friend, and let it not rust under a stone to be lost.

29:11 Gosod dy drysor yn l gorchymyn y Goruchaf, ac efe a fydd mwy buddiol i ti nag aur.
29:11 Lay up thy treasure according to the commandments of the most High, and it shall bring thee more profit than gold.

29:12 Cae dy elusen yn dy gelloedd; a hi a'th wared di o bob niwed.
29:12 Shut up alms in thy storehouses: and it shall deliver thee from all affliction.

29:13 Hi a ymladd drosot ti yn well na tharian gref, ac na gwaywffon gadarn, yn erbyn y gelyn.
29:13 It shall fight for thee against thine enemies better than a mighty shield and strong spear.

29:14 Gŵr da a fechna dros ei gymydog; a'r hwn a gollodd gywilydd-dra a'i gad ef.
29:14 An honest man is surety for his neighbour: but he that is impudent will forsake him.

29:15 Na anghofia garedigrwydd meichiau; oblegid efe a'i rhoddes ei hun drosot ti.
29:15 Forget not the friendship of thy surety, for he hath given his life for thee.

29:16 Pechadur a anrheithia feichiau da ei gyflwr;
29:16 A sinner will overthrow the good estate of his surety:

29:17 A'r hwn sydd o feddwl anffyddlon, a ad mewn perygl yr hwn a'i gwaredodd ef.
29:17 And he that is of an unthankful mind will leave him [in danger] that delivered him.

29:18 Mechnaeth a ddifethodd lawer un goludog, ac a'u siglodd hwynt fel ton y mr: hi a wnaeth i wŷr cedyrn fudo allan o'u tai, fel y crwydrasant ymysg cenhedloedd dieithr.
29:18 Suretiship hath undone many of good estate, and shaken them as a wave of the sea: mighty men hath it driven from their houses, so that they wandered among strange nations.

29:19 Y pechadur a droseddo orchmynion yr Arglwydd, a syrth mewn mechnaeth; a'r hwn a ddilyn achosion rhai eraill er gwobr, a syrth mewn cyfraith.
29:19 A wicked man transgressing the commandments of the Lord shall fall into suretiship: and he that undertaketh and followeth other men's business for gain shall fall into suits.

29:20 Cynorthwya dy gymydog yn l dy allu; a gwylia arnat dy hun rhag syrthio ohonot.
29:20 Help thy neighbour according to thy power, and beware that thou thyself fall not into the same.

29:21 Y peth pennaf o fywyd dyn, yw dwfr, a bara, a dillad, a thŷ yn gorchuddio gwarth.
29:21 The chief thing for life is water, and bread, and clothing, and an house to cover shame.

29:22 Gwell yw bywyd y tlawd mewn bwth gwael, na gwleddau danteithiol mewn tŷ un arall.
29:22 Better is the life of a poor man in a mean cottage, than delicate fare in another man's house.

29:23 Am fawr a bychan bydd fodlon, ac ni chei di glywed edliw dy dŷ.
29:23 Be it little or much, hold thee contented, that thou hear not the reproach of thy house.

29:24 Bywyd drwg yw myned o dŷ i dŷ: lle yr ymdeithi di, ni elli agoryd dy enau.
29:24 For it is a miserable life to go from house to house: for where thou art a stranger, thou darest not open thy mouth.

29:25 Ti a letyi, ac a ddiodi rai anniolchgar, ac a gei glywed chwerwder hefyd.
29:25 Thou shalt entertain, and feast, and have no thanks: moreover thou shalt hear bitter words:

29:26 Tyred, ymdeithydd, gwna'r bwrdd yn drefnus; ac od oes dim gennyt, dod i mi fwyd.
29:26 Come, thou stranger, and furnish a table, and feed me of that thou hast ready.

29:27 Tyred allan, ymdeithydd, o flaen yr anrhydeddus: y mae yn rhaid i mi wrth fy nhŷ, y mae fy mrawd yn lletya gyda mi.
29:27 Give place, thou stranger, to an honourable man; my brother cometh to be lodged, and I have need of mine house.

29:28 Trwm yw hyn i'r hwn sy ganddo synnwyr; edliw y tŷ, a gwaradwyddo y benthyciwr.
29:28 These things are grievous to a man of understanding; the upbraiding of houseroom, and reproaching of the lender.

PENNOD 30
30:1 Yr hwn sydd yn caru ei fab a'i mynych ffrewylla ef, fel y caffo lawenydd ohono ef yn y diwedd.
30:1 He that loveth his son causeth him oft to feel the rod, that he may have joy of him in the end.

30:2 Yr hwn a ddysgo ei fab, a gaiff lawenydd ohono, ac a orfoledda o'i achos ef ymysg ei gydnabod.
30:2 He that chastiseth his son shall have joy in him, and shall rejoice of him among his acquaintance.

30:3 Yr hwn sydd yn dysgu ei fab, a ddigia ei elynion; ac a orfoledda o'i blegid ef o flaen ei gyfeillion.
30:3 He that teacheth his son grieveth the enemy: and before his friends he shall rejoice of him.

30:4 Er marw ei dad ef, eto y mae efe megis heb farw; am adael ohono ef ar ei l un cyffelyb iddo ei hun.
30:4 Though his father die, yet he is as though he were not dead: for he hath left one behind him that is like himself.

30:5 Yn ei fywyd efe a'i gwelodd ef, ac a fu lawen o'i blegid: ac yn ei ddiwedd ni bu efe athrist.
30:5 While he lived, he saw and rejoiced in him: and when he died, he was not sorrowful.

30:6 Efe a adawodd un i ddial yn erbyn ei elynion, ac un i dalu diolch i'w gyfeillion.
30:6 He left behind him an avenger against his enemies, and one that shall requite kindness to his friends.

30:7 Yr hwn sydd yn mawrhau gormod ar ei fab, a rwym ei archollion ef, ac at bob bloedd fe gythryblir ei ymysgatoedd ef.
30:7 He that maketh too much of his son shall bind up his wounds; and his bowels will be troubled at every cry.

30:8 March heb ei ddofi a yn bengaled; a mab a adawer iddo ei hun a yn anllywodraethus.
30:8 An horse not broken becometh headstrong: and a child left to himself will be wilful.

30:9 Llocha dy fab, ac efe a'th ddychryna di: chwarae ag ef, ac efe a'th drist di.
30:9 Cocker thy child, and he shall make thee afraid: play with him, and he will bring thee to heaviness.

30:10 Na chydchwardd ag ef rhag gofidio ohonot gydag ef, a gwasgu dy ddannedd yn y diwedd.
30:10 Laugh not with him, lest thou have sorrow with him, and lest thou gnash thy teeth in the end.

30:11 Na ddod iddo ryddid yn ei ieuenctid, ac nac edrych heibio i'w anwybodaeth.
30:11 Give him no liberty in his youth, and wink not at his follies.

30:12 Gostwng ei war ef yn ei ieuenctid, a chur ei ystlys tra fyddo efe blentyn, rhag iddo fyned yn bengaled, ac anufuddhau i ti, a bod yn ofid i'th galon.
30:12 Bow down his neck while he is young, and beat him on the sides while he is a child, lest he wax stubborn, and be disobedient unto thee, and so bring sorrow to thine heart.

30:13 Addysga dy fab, a chymer boen gydag ef, fel na byddo ei anweddeidd-dra ef yn dramgwydd i ti.
30:13 Chastise thy son, and hold him to labour, lest his lewd behaviour be an offence unto thee.

30:14 Gwell yw'r tlawd iach a chryf, na'r cyfoethog clwyfus ei gorff.
30:14 Better is the poor, being sound and strong of constitution, than a rich man that is afflicted in his body.

30:15 Iechyd a chyfansoddiad da sydd well na phob aur; a chorff cryf na golud anfeidrol.
30:15 Health and good estate of body are above all gold, and a strong body above infinite wealth.

30:16 Nid oes gyfoeth gwell na iechyd corff: ac nid oes llawenydd gwell na llawenydd calon.
30:16 There is no riches above a sound body, and no joy above the joy of the heart.

30:17 Gwell yw marwolaeth nag einioes chwerw, neu nychdod parhaus.
30:17 Death is better than a bitter life or continual sickness.

30:18 Danteithion wedi eu tywallt ar safn gaead, sy fel seigiau o fwyd wedi eu gosod ar fedd.
30:18 Delicates poured upon a mouth shut up are as messes of meat set upon a grave.

30:19 Pa fudd a wna'r offrwm i eilun? oblegid ni fwyty efe, ac ni arogla: felly y mae yr hwn a erlidir gan yr Arglwydd.
30:19 What good doeth the offering unto an idol? for neither can it eat nor smell: so is he that is persecuted of the Lord.

30:20 Y mae efe yn gweled 'i lygaid, ac yn tuchan fel disbaidd yn cofleidio morwyn, ac yn ucheneidio.
30:20 He seeth with his eyes and groaneth, as an eunuch that embraceth a virgin and sigheth.

30:21 Na ddod dy enaid i dristwch; ac na chystuddia dydi dy hun yn dy gyngor dy hun.
30:21 Give not over thy mind to heaviness, and afflict not thyself in thine own counsel.

30:22 Llawenydd calon yw einioes dyn, a gorfoledd gŵr sydd yn estyn ei ddyddiau ef.
30:22 The gladness of the heart is the life of man, and the joyfulness of a man prolongeth his days.

30:23 Hoffa dy enaid dy hun, a chysura dy galon; a gyr dristwch ymhell oddi wrthyt: oblegid tristwch a laddodd lawer, ac nid oes fudd ynddo.
30:231 Love thine own soul, and comfort thy heart, remove sorrow far from thee: for sorrow hath killed many, and there is no profit therein.

30:24 Cenfigen a dig sydd yn lleihau dyddiau; a gofal sydd yn dwyn henaint cyn yr amser.
30:24 Envy and wrath shorten the life, and carefulness bringeth age before the time.

30:25 Calon hoyw a da, a ofala am ei bwyd a'i lluniaeth.
30:25 A cheerful and good heart will have a care of his meat and diet.

PENNOD 31
31:1 Gwylio am olud a wna i'r cnawd ddihoeni; a gofal amdano a luddia gwsg.
31:1 Watching for riches consumeth the flesh, and the care thereof driveth away sleep.

31:2 Gofalus wylio a lestair hepian; a chlefyd trwm a dyr gwsg.
31:2 Watching care will not let a man slumber, as a sore disease breaketh sleep,

31:3 Y goludog sydd yn cymryd poen yn casglu cyfoeth; ac yn ei esmwyth-dra efe a lenwir 'i ddanteithion.
31:3 The rich hath great labour in gathering riches together; and when he resteth, he is filled with his delicates.

31:4 Y mae'r tlawd yn cymryd poen yn ei dlodi; a phan beidio, tlawd yw efe.
31:4 The poor laboureth in his poor estate; and when he leaveth off, he is still needy.

31:5 Ni chyfrifir yn gyfiawn yr hwn a hoffo aur; a'r hwn a ddilyno lygredigaeth a gaiff ei wala ohono.
31:5 He that loveth gold shall not be justified, and he that followeth corruption shall have enough thereof.

31:6 Llawer a ddifethwyd o achos aur; ac o'u blaen yr oedd eu dinistr.
31:6 Gold hath been the ruin of many, and their destruction was present.

31:7 Pren tramgwydd yw efe i'r rhai a aberthant iddo; ac wrtho ef y delir pob angall.
31:7 It is a stumblingblock unto them that sacrifice unto it, and every fool shall be taken therewith.

31:8 Gwyn ei fyd y goludog a geir yn ddifai, ac nid aeth ar l aur.
31:8 Blessed is the rich that is found without blemish, and hath not gone after gold.

31:9 Pwy yw efe? a nyni a'i galwn ef yn hapus: canys pethau rhyfedd a wnaeth efe ymysg ei bobl.
31:9 Who is he? and we will call him blessed: for wonderful things hath he done among his people.

31:10 Pwy a brofwyd trwy yr aur hwn, ac a gafwyd yn berffaith? ac efe a gaiff fod yn orfoleddus: pwy a allodd bechu, ac ni phechodd? ac a allodd wneuthur drygioni, ac nis gwnaeth?
31:10 Who hath been tried thereby, and found perfect? then let him glory. Who might offend, and hath not offended? or done evil, and hath not done it?

31:11 Am hynny y sicrheir ei dda ef; a'r gynulleidfa a fynega ei elusennau ef.
31:11 His goods shall be established, and the congregation shall declare his alms.

31:12 Pan eisteddych di ar fwrdd helaeth, na rytha dy geg arno, ac na ddywed, Mae llawer o fwyd arno.
31:12 If thou sit at a bountiful table, be not greedy upon it, and say not, There is much meat on it.

31:13 Cofia mai peth drwg yw drwglygad: a pha beth a wnaed waeth na llygad? am hynny yr wyla efe wrth bob achlysur.
31:13 Remember that a wicked eye is an evil thing: and what is created more wicked than an eye? therefore it weepeth upon every occasion.

31:14 Nac estyn dy law i bob lle yr edrycho efe, ac na wthia hi gydag ef i'r ddysgl
31:14 Stretch not thine hand whithersoever it looketh, and thrust it not with him into the dish.

31:15 Barna dy gymydog wrthyt dy hun; a bydd bwyllog ym mhob peth.
31:15 Judge not thy neighbour by thyself: and be discreet in every point.

31:16 Bwyta fel dyn yr hyn a osoder o'th flaen; ac na fydd wancus, rhag dy gasu.
31:16 Eat as it becometh a man, those things which are set before thee; and devour note, lest thou be hated.

31:17 Paid yn gyntaf, oherwydd medrusrwydd; ac na fydd annigonol, rhag gweled bai arnat.
31:17 Leave off first for manners' sake; and be not unsatiable, lest thou offend.

31:18 Pan eisteddych ymysg llawer, nac estyn dy law yn gyntaf.
31:18 When thou sittest among many, reach not thine hand out first of all.

31:19 Digon yw ychydig iawn i'r medrus; ac ni bydd yn fyr ei anadl ar ei wely.
31:19 A very little is sufficient for a man well nurtured, and he fetcheth not his wind short upon his bed.

31:20 Cysgu yn iachus a gaiff yr hwn a fwytao yn gymesurol: efe a gyfyd yn fore 'i synnwyr ganddo: eithr y gŵr ni ddigoner a gaiff boen, anhunedd, a geri, a chnofeydd y bol.
31:20 Sound sleep cometh of moderate eating: he riseth early, and his wits are with him: but the pain of watching, and choler, and pangs of the belly, are with an unsatiable man.

31:21 Ac os gorfu arnat mewn gwledd fwyta, cyfod o'r canol, bwrw, ac ymesmwytha.
31:21 And if thou hast been forced to eat, arise, go forth, vomit, and thou shalt have rest.

31:22 Clyw fi, fy mab, ac na ddiystyra fi, ac yn y diwedd ti a gei fy ngeiriau i yn wir. Yn dy holl waith bydd esgud, ac ni ddigwydd un clefyd i ti.
31:22 My son, hear me, and despise me not, and at the last thou shalt find as I told thee: in all thy works be quick, so shall there no sickness come unto thee.

31:23 Gwefusau llawer a fendithiant yr hael o'i fara; a chredadwy fydd tystiolaeth am ei ddaioni ef.
31:23 Whoso is liberal of his meat, men shall speak well of him; and the report of his good housekeeping will be believed.

31:24 Yr holl ddinas a rwgnach yn erbyn yr anhael o'i fara; a thystiolaeth am ei ddrygioni ef nid amheuir.
31:24 But against him that is a niggard of his meat the whole city shall murmur; and the testimonies of his niggardness shall not be doubted of.

31:25 Na ddangos dy wroldeb mewn gwin: canys gwin a ddifethodd lawer.
31:25 Shew not thy valiantness in wine; for wine hath destroyed many.

31:26 Y ffwrn a brawf y min wrth ei drochi; felly y gwna gwin galon y beilchion wrth feddwdod.
31:26 The furnace proveth the edge by dipping: so doth wine the hearts of the proud by drunkeness.

31:27 Gwin sy gystal bywyd i ddyn, os yfir ef yn gymesurol: pa fywyd gan hynny sydd i'r dyn sy heb win? canys i lawenychu dynion y crewyd ef.
31:277 Wine is as good as life to a man, if it be drunk moderately: what life is then to a man that is without wine? for it was made to make men glad.

31:28 Llawenydd calon, a hyfrydwch meddwl, yw'r gwin a yfer mewn pryd, yn gymesurol:
31:28 Wine measurably drunk and in season bringeth gladness of the heart, and cheerfulness of the mind:

31:29 Eithr gwin, pan yfer gormod ohono, a bair chwerwder meddwl, ymgecraeth, a chynhennu.
31:29 But wine drunken with excess maketh bitterness of the mind, with brawling and quarrelling.

31:30 Meddwdod yr angall a chwanega ddig, oni thramgwyddo; a wanha gryfder, ac a bair archollion.
31:30 Drunkenness increaseth the rage of a fool till he offend: it diminisheth strength, and maketh wounds.

31:31 Na cherydda dy gymydog wrth yfed gwin, ac na ddirmyga ef pan fyddo llawen: na ddywed air gwaradwyddus wrtho, ac na phwysa arno trwy ei gymell i yfed.
31:31 Rebuke not thy neighbour at the wine, and despise him not in his mirth: give him no despiteful words, and press not upon him with urging him [to drink.]

PENNOD 32
32:1 Os gwnaed di yn llywodraethwr ar y wledd, nac ymddyrchafa, eithr bydd iddynt megis un ohonynt hwy: gofala drostynt, ac felly eistedd i lawr.
32:1 If thou be made the master [of a feast,] lift not thyself up, but be among them as one of the rest; take diligent care for them, and so sit down.

32:2 Ac wedi i ti wneuthur dy swydd, cymer dy le, fel y byddych lawen gyda hwynt, ac y derbyniech goron am dy iawn lywodraeth ar y wledd,
32:2 And when thou hast done all thy office, take thy place, that thou mayest be merry with them, and receive a crown for thy well ordering of the feast.

32:3 Llefara di, yr hwn wyt hynaf, canys hyn sy weddus i ti; eithr trwy ddiwydrwydd gwybodaeth, ac na rwystra gerdd.
32:3 Speak, thou that art the elder, for it becometh thee, but with sound judgment; and hinder not musick.

32:4 Na thywallt ymadrodd pan fyddo amser i wrando; ac na ddangos dy ddoethineb allan o amser.
32:4 Pour not out words where there is a musician, and shew not forth wisdom out of time.

32:5 Megis selxxx o garbuncl mewn gwisg o aur, yw cytsain miwsig wrth gwmniaeth gwin.
32:5 A concert of musick in a banquet of wine is as a signet of carbuncle set in gold.

32:6 Megis sl o smaragdus mewn boglyn o aur, yw melystra miwsig gyda'r gwin melys.
32:6 As a signet of an emerald set in a work of gold, so is the melody of musick with pleasant wine.

32:7 Ti ŵr ieuanc, llefara pan fyddo rhaid, a hynny yn brin, pan y'th ofynner ddwywaith.
32:7 Speak, young man, if there be need of thee: and yet scarcely when thou art twice asked.

32:8 Gwna ddiben ar dy ymadrodd: cynnwys lawer mewn ychydig eiriau: bydd megis un a gwybodaeth ganddo, ac yn ddistaw hefyd.
32:8 Let thy speech be short, comprehending much in few words; be as one that knoweth and yet holdeth his tongue.

32:9 Nac ymgystadla ymysg gwŷr mawr; ac na siarad lawer lle y byddo hynafgwyr.
32:9 If thou be among great men, make not thyself equal with them; and when ancient men are in place, use not many words.

32:10 O flaen taran yn y man y daw mellten; ac o flaen y llednais yr a ffafr.
32:10 Before the thunder goeth lightning; and before a shamefaced man shall go favour.

32:11 Cyfod mewn pryd, ac na fydd olaf: rhed i'th dŷ, ac na segura:
32:11 Rise up betimes, and be not the last; but get thee home without delay.

32:12 Yno chwarae, a gwna dy feddwl; ond nid mewn pechod, nac ymadrodd balch.
32:12 There take thy pastime, and do what thou wilt: but sin not by proud speech.

32:13 A bendithia am hyn yr hwn a'th wnaeth, ac a'th lanwodd 'i bethau da.
32:13 And for these things bless him that made thee, and hath replenished thee with his good things.

32:14 Y neb a ofna'r Arglwydd a dderbyn ei addysg ef: a'r hwn a foregodo i'w geisio ef, a gaiff ewyllys da.
32:14 Whoso feareth the Lord will receive his discipline; and they that seek him early shall find favour.

32:15 Yr hwn a geisio'r ddeddf a lenwir hi; a'r rhagrithiwr a dramgwydda wrthi hi.
32:15 He that seeketh the law shall be filled therewith: but the hypocrite will be offended thereat.

32:16 Y rhai a ofnant yr Arglwydd a gnt farn dda, a chyfiawnderau a gyneuant fel goleuni.
32:16 They that fear the Lord shall find judgment, and shall kindle justice as a light.

32:17 Y pechadur a wrthyd gerydd, ac a gaiff esgus wrth ei ewyllys ei hun.
32:17 A sinful man will not be reproved, but findeth an excuse according to his will.

32:18 Gŵr a gymero gyngor, ni ddiystyra ddeall: ond y dieithr a'r balch ni arswyda gan ofn; ie, wedi iddo wneuthur peth ohono ei hun heb gyngor.
32:18 A man of counsel will be considerate; but a strange and proud man is not daunted with fear, even when of himself he hath done without counsel.

32:19 Na wna ddim heb gyngor; ac wedi gwneuthur, nac edifarha.
32:19 Do nothing without advice; and when thou hast once done, repent not.

32:20 Na ddos ar hyd ffordd y gellych syrthio arni, ac na thramgwydda ymysg y cerrig.
32:20 Go not in a way wherein thou mayest fall, and stumble not among the stones.

32:21 Na fydd hyderus ar ffordd ddi-rwystr.
32:21 Be not confident in a plain way.

32:22 Gwylia dy blant dy hun hefyd.
32:22 And beware of thine own children.

32:23 Ym mhob gweithred dda ymddiried i'th enaid dy hun; canys hyn yw cadw y gorchmynion.
32:23 In every good work trust thy own soul; for this is the keeping of the commandments.

32:24 Yr hwn a gredo yn yr Arglwydd, a ddisgwyl ar y gorchymyn; a'r hwn a obeithio ynddo ef, ni bydd dim gwaeth iddo.
32:24 He that believeth in the Lord taketh heed to the commandment; and he that trusteth in him shall fare never the worse.

PENNOD 33
33:1 Ni ddigwydd niwed i'r hwn a ofno'r Arglwydd; eithr mewn profedigaeth efe a'i gwared ef drachefn.
33:1 There shall no evil happen unto him that feareth the Lord; but in temptation even again he will deliver him.

33:2 Nid cas gan y doeth y gyfraith; ond yr hwn a ragrithio sy megis llong mewn tymestl.
33:2 A wise man hateth not the law; but he that is an hypocrite therein is as a ship in a storm.

33:3 Dyn synhwyrol a ymddiried yn y gyfraith; a'r gyfraith sy ffyddlon megis oracl iddo yntau.
33:3 A man of understanding trusteth in the law; and the law is faithful unto him, as an oracle.

33:4 Paratoa dy ymadrodd, ac felly y'th wrandewir: bydd sicr o'r peth, ac yna ateb.
33:4 Prepare what to say, and so thou shalt be heard: and bind up instruction, and then make answer.

33:5 Calon y ffl sydd fel olwyn men; a'i feddyliau sy fel echel dro.
33:5 The heart of the foolish is like a cartwheel; and his thoughts are like a rolling axletree.

33:6 Megis ystalwyn yw cyfaill gwatwarus, yn gweryru dan bawb a'r a eisteddant arno.
33:6 A stallion horse is as a mocking friend, he neigheth under every one that sitteth upon him.

33:7 Paham y mae diwrnod yn rhagori ar ddiwrnod, gan fod cwbl oleuni pob diwrnod yn y flwyddyn yn dyfod oddi wrth yr haul?
33:7 Why doth one day excel another, when as all the light of every day in the year is of the sun?

33:8 Trwy wybodaeth yr Arglwydd y gwahanwyd hwynt; ac efe a newidiodd yr amserau a'r gwyliau:
33:8 By the knowledge of the Lord they were distinguished: and he altered seasons and feasts.

33:9 Rhai ohonynt hwy a wnaeth efe yn ddyddiau uchel, ac a'u sancteiddiodd hwynt; ac efe a osododd rai ohonynt yn rhifedi y dyddiau.
33:9 Some of them hath he made high days, and hallowed them, and some of them hath he made ordinary days.

33:10 A phob dyn oll sydd o'r llawr; ac o'r ddaear y crewyd Adda.
33:10 And all men are from the ground, and Adam was created of earth:

33:11 Yr Arglwydd trwy fawr wybodaeth a'u neilltuodd hwynt, ac a wnaeth eu ffyrdd hwy yn amryw.
33:11 In much knowledge the Lord hath divided them, and made their ways diverse.

33:12 Rhai ohonynt hwy a fendithiodd ac a ddyrchafodd efe; a rhai ohonynt a sancteiddiodd, ac a nesaodd efe ato ei hun; rhai ohonynt hwy a felltithiodd ac a ddarostyngodd efe, ac a drodd allan o'u lleoedd.
33:12 Some of them hath he blessed and exalted and some of them he sanctified, and set near himself: but some of them hath he cursed and brought low, and turned out of their places.

33:13 Megis y mae'r clai yn llaw y crochenydd, i'w lunio wrth ei ewyllys ef; felly y mae dyn yn llaw yr hwn a'i gwnaeth, i roddi iddo fel y gwelo efe yn dda.
33:13 As the clay is in the potter's hand, to fashion it at his pleasure: so man is in the hand of him that made him, to render to them as liketh him best.

33:14 Y mae da wedi ei osod yn erbyn drwg, ac einioes yn erbyn angau: felly y mae y duwiol yn erbyn y pechadur, a'r pechadur yn erbyn y gŵr duwiol.
33:14 Good is set against evil, and life against death: so is the godly against the sinner, and the sinner against the godly.

33:15 Felly edrych ar holl weithredoedd y Goruchaf; bob yn ddau y maent hwy, y naill yn erbyn y llall.
33:15 So look upon all the works of the most High; and there are two and two, one against another.

33:16 Minnau a ddeffroais yn ddiwethaf fel un yn lloffa ar l cynaeafwyr y grawnwin: trwy fendith yr Arglwydd y cynyddais, ac y llenwais fy ngwinwryf, fel cynaeafwr grawnwin.
33:16 I awaked up last of all, as one that gathereth after the grapegatherers: by the blessing of the Lord I profited, and tred my winepress like a gatherer of grapes.

33:17 Ystyriwch nad i mi fy hunan y cymerais i boen, ond i bawb a geisiant athrawiaeth.
33:17 Consider that I laboured not for myself only, but for all them that seek learning.

33:18 O bendefigion y bobl, clywch; O lywodraethwyr y gynulleidfa, gwrandewch 'ch clustiau.
33:18 Hear me, O ye great men of the people, and hearken with your ears, ye rulers of the congregation.

33:19 Na ddod awdurdod arnat dy hun i fab nac i wraig, i frawd nac i gydymaith, tra fyddech byw: ac na ddod dy dda i arall, rhag bod yn edifar gennyt, a gorfod i ti ymbil amdano drachefn.
33:19 Give not thy son and wife, thy brother and friend, power over thee while thou livest, and give not thy goods to another: lest it repent thee, and thou intreat for the same again.

33:20 Tra fyddwch fyw, ac anadl ynot, na ddyro dy hun i fyny i neb:
33:20 As long as thou livest and hast breath in thee, give not thyself over to any.

33:21 Canys gwell yw bod dy blant yn ceisio gennyt ti, nag i ti fod yn disgwyl wrth ddwylo dy blant.
33:21 For better it is that thy children should seek to thee, than that thou shouldest stand to their courtesy.

33: 22 Cymer dy ragor yn dy holl weithredoedd; ac na anafa dy barch.
33:22 In all thy works keep to thyself the preeminence; leave not a stain in thine honour.

33:23 Yn y dydd y gorffennych di ddyddiau dy einioes, ac yn amser dy ddiwedd, rhan dy etifeddiaeth.
33:23 At the time when thou shalt end thy days, and finish thy life, distribute thine inheritance.

33:24 Rhodder porthiant, a gwialen, a phwn, i'r asyn; felly bara, a chosbedigaeth, a gwaith, i'r gweinidog.
33:24 Fodder, a wand, and burdens, are for the ass; and bread, correction, and work, for a servant. .

33:25 Os gosodi dy was ar waith, ti a gei orffwystra; ond os gollyngi ef yn segur, efe a gais ryddid.
33:25 If thou set thy servant to labour, thou shalt find rest: but if thou let him go idle, he shall seek liberty.

33:26 Iau a chebystr a ostwng y war; felly y mae cosbedigaeth a phoenau i weinidog drwg.
33:26 A yoke and a collar do bow the neck: so are tortures and torments for an evil servant.

33:27 Gyr ef i'w waith, fel na byddo efe segur: oblegid llawer o ddrygioni a ddysgodd seguryd.
33:27 Send him to labour, that he be not idle; for idleness teacheth much evil.

33:28 Gosod ef ar waith, fel y gweddai iddo: oni bydd efe ufudd, dod heyrn trymach arno:
33:28 Set him to work, as is fit for him: if he be not obedient, put on more heavy fetters.

33:29 Ond na ddod ormod ar un cnawd; ac na wna ddim heb bwyll.
33:29 But be not excessive toward any; and without discretion do nothing.

33:30 Os bydd gennyt weinidog, bydded efe i ti fel dy enaid dy hun; oblegid mewn gwaed y cefaist ti ef.
33:30 If thou have a servant, let him be unto thee as thyself, because thou hast bought him with a price.

33:31 Os bydd gennyt weinidog, gwna ohono ef fel o frawd: canys fe fydd mor rhaid i ti wrtho ef ag wrthyt dy hun: os cosbi di ef ar gam, a chodi ohono yntau, a ffoi ymaith, pa ffordd y ceisi di ef?
33:31 If thou have a servant, entreat him as a brother: for thou hast need of him, as of thine own soul: if thou entreat him evil, and he run from thee, which way wilt thou go to seek him?

PENNOD 34
34:1 Ofer a chelwyddog obaith fydd gan ŵr ansynhwyrol; a breuddwydion a falchia y rhai angall.
34:1 The hopes of a man void of understanding are vain and false: and dreams lift up fools.

34:2 Megis un yn rhoi cais ar gysgod, ac yn ymlid gwynt, yw'r hwn a goelio i freuddwydion.
34:2 Whoso regardeth dreams is like him that catcheth at a shadow, and followeth after the wind.

34:3 Gweledigaeth breuddwydion sy gyffelybiaeth o'r naill beth i'r llall, megis cyffelybrwydd wyneb i wyneb.
34:3 The vision of dreams is the resemblance of one thing to another, even as the likeness of a face to a face.

34:4 Pa lendid a geir o'r aflan? a pha wirionedd o'r celwyddog?
34:4 Of an unclean thing what can be cleansed? and from that thing which is false what truth can come?

34:5 Ofer yw dewiniaeth, coelion, a breuddwydion; a'r galon sydd yn ffanso fel calon gwraig yn esgor.
34:5 Divinations, and soothsayings, and dreams, are vain: and the heart fancieth, as a woman's heart in travail.

34:6 Oddieithr ir Goruchaf eu danfon hwynt yn dy ymweliad di, na ddod dy galon arnynt.
34:6 If they be not sent from the most High in thy visitation, set not thy heart upon them.

34:7 Breuddwydion a dwyllasant lawer; a'r rhai a obeithiasant ynddynt hwy a fethasant.
34:7 For dreams have deceived many, and they have failed that put their trust in them.

34:8 Heb gelwydd y perffeithir y gyfraith; a pherffeithrwydd i enau ffyddlon yw doethineb.
34:8 The law shall be found perfect without lies: and wisdom is perfection to a faithful mouth.

34:9 Y gŵr a gerddodd lawer, a ŵyr lawer: a'r hwn a gafodd brawf o lawer o bethau, a ddengys synnwyr.
34:9 A man that hath travelled knoweth many things; and he that hath much experience will declare wisdom.

34:10 Ychydig a ŵyr yr hwn ni phrofwyd: a'r hwn a gerddodd lawer sy'n llawn o synnwyr.
34:10 He that hath no experience knoweth little: but he that hath travelled is full of prudence.

34:11 Mi a welais lawer yn fy ngherdded; ac yr wyf yn deall mwy nag a fedraf ei adrodd.
34:11 When I travelled, I saw many things; and I understand more than I can express.

34:12 Mi a fm yn fynych mewn perygl marwolaeth; eto mi a achubwyd trwy ras Duw.
34:12 I was ofttimes in danger of death: yet I was delivered because of these things.

34:13 Ysbryd y rhai a ofnant yr Arglwydd a gaiff fyw: oblegid y mae eu gobaith hwy ar eu Hachubwr.
34:13 The spirit of those that fear the Lord shall live; for their hope is in him that saveth them.

34:14 Yr hwn sydd yn ofni'r Arglwydd nid ofna ddim, ac ni ddychryna; oblegid efe yw ei obaith ef.
34:14 Whoso feareth the Lord shall not fear nor be afraid; for he is his hope.

34:15 Gwyn ei fyd enaid y neb a ofno'r Arglwydd: at bwy y mae efe yn edrych? a phwy yw ei gadernid ef?
34:15 Blessed is the soul of him that feareth the Lord: to whom doth he look? and who is his strength?

34:16 Canys y mae llygaid yr Arglwydd ar y rhai a'i carant ef, yn amddiffynfa nerthol, ac yn gadernid cryf, yn gysgod rhag gwres, ac yn gysgod rhag yr haul hanner dydd, ac yn geidwad rhag tramgwyddo, ac yn help rhag syrthio,
34:16 For the eyes of the Lord are upon them that love him, he is their mighty protection and strong stay, a defence from heat, and a cover from the sun at noon, a preservation from stumbling, and an help from falling.

34:17 Yn dyrchafu'r enaid, ac yn llewyrchu'r llygaid, ac yn rhoddi iechyd, a bywyd, a bendith.
34:17 He raiseth up the soul, and lighteneth the eyes: he giveth health, life, and blessing.

34:18 Gwawd yw offrwm yr hwn a abertho o dda anghyfiawn: ni byddir bodlon i roddion y rhai anwir.
34:18 He that sacrificeth of a thing wrongfully gotten, his offering is ridiculous; and the gifts of unjust men are not accepted.

34:19 Nid yw y Goruchaf fodlon i offrymau yr annuwiol; ac nid trwy lawer o aberthau y bodlonir ef am bechod.
34:19 The most High is not pleased with the offerings of the wicked; neither is he pacified for sin by the multitude of sacrifices.

34:20 Megis un yn lladd y mab o flaen llygaid y tad, yw'r hwn a offrymo aberth o dda y tlodion.
34:20 Whoso bringeth an offering of the goods of the poor doeth as one that killeth the son before his father's eyes.

34:21 Bywyd y tlodion anghenus yw bara; a dyn gwaedlyd yw yr hwn a'i dygo oddi arno.
34:21 The bread of the needy is their life: he that defraudeth him thereof is a man of blood.

34:22 Lladd ei gymydog y mae yr hwn a dwyllo y gwas cyflog am ei gyflog.
34:22 He that taketh away his neighbour's living slayeth him; and he that defraudeth the labourer of his hire is a bloodshedder.

34:23 Pan fyddo un yn adeiladu, ac arall yn tynnu i lawr, pa fudd a gnt hwy ond poen?
34:23 When one buildeth, and another pulleth down, what profit have they then but labour?

34:24 Pan fyddo un yn gweddo, ac arall yn melltithio, lleferydd pa un a wrendy'r Arglwydd?
34:24 When one prayeth, and another curseth, whose voice will the Lord hear?

34:25 Y neb a ymolcho, wedi cyffwrdd 'r marw, ac a gyffyrddo ag ef eilwaith, pa fudd a gaiff efe o'i ymolchiad?
34:25 He that washeth himself after the touching of a dead body, if he touch it again, what availeth his washing?

34:26 Felly y dyn a ymprydio oblegid ei bechodau, ac a drachefn, ac a wna yr un pethau; pwy a wrendy ar ei weddi ef? a pha fudd fydd iddo ef am ymddarostwng?
34:26 So is it with a man that fasteth for his sins, and goeth again, and doeth the same: who will hear his prayer? or what doth his humbling profit him?

PENNOD 35
35:1 Y mae y neb sydd yn cadw'r gyfraith yn dwyn digon o offrymau; y neb sydd yn glynu wrth y gorch-mynion, sydd yn aberthu iachawdwriaeth.
35:1 He that keepeth the law bringeth offerings enough: he that taketh heed to the commandment offereth a peace offering.

35:2 Ac y mae yr hwn a dalo ddiolch yn offrymu peilliaid; a'r hwn a roddo elusen yn aberthu moliant.
35:2 He that requiteth a goodturn offereth fine flour; and he that giveth alms sacrificeth praise.

35:3 Ewyllys yr Arglwydd yw troi oddi wrth ddrygioni; a bodloni yw ymado ag anghyfiawnder.
35:3 To depart from wickedness is a thing pleasing to the Lord; and to forsake unrighteousness is a propitiation.

35:4 Nac ymddangos gerbron yr Arglwydd yn waglaw:
35:4 Thou shalt not appear empty before the Lord.

35:5 Oblegid hyn oll a wneir o achos y gorchymyn.
35:5 For all these things [are to be done] because of the commandment.

35:6 Y mae offrwm y duwiol yn gwneuthur yr allor yn fras, a'i arogl peraidd ef sy gerbron y Goruchaf.
35:6 The offering of the righteous maketh the altar fat, and the sweet savour thereof is before the most High.

35:7 Aberth y gŵr cyfiawn sy gymeradwy; ac ni ollyngir dros gof ei goffadwriaeth ef.
35:7 The sacrifice of a just man is acceptable. and the memorial thereof shall never be forgotten.

35:8 Gogonedda Dduw llygad da, ac na phrinha flaenffrwyth dy ddwylo.
35:8 Give the Lord his honour with a good eye, and diminish not the firstfruits of thine hands.

35:9 Dangos dy wyneb yn llawen ym mhob rhodd; a chysegra dy ddegfed yn siriol.
35:9 In all thy gifts shew a cheerful countenance, and dedicate thy tithes with gladness.

35:10 Dod i'r Goruchaf megis y rhoddes yntau i tithau, ac fel y mae dy allu, llygad da:
35:10 Give unto the most High according as he hath enriched thee; and as thou hast gotten, give with a cheerful eye.

35:11 Oblegid yr Arglwydd a dal; ac efe a dl i ti y saith gymaint.
35:11 For the Lord recompenseth, and will give thee seven times as much.

35:12 Na phrinha dy offrwm; canys ni dderbyn efe mohono: ac na ymddiried wrth aberth anghyfiawn; oblegid yr Arglwydd sy Farnwr, ac nid yw efe yn derbyn wyneb neb.
35:12 Do not think to corrupt with gifts; for such he will not receive: and trust not to unrighteous sacrifices; for the Lord is judge, and with him is no respect of persons.

35:13 Ni dderbyn efe wyneb yn erbyn y tlawd, eithr efe a wrendy weddi'r gorthrymedig.
35:13 He will not accept any person against a poor man, but will hear the prayer of the oppressed.

35:14 Ni ddiystyra efe ddeisyfiad yr amddifad, na'r weddw, pan dywallto hi ei gweddi.
35:14 He will not despise the supplication of the fatherless; nor the widow, when she poureth out her complaint.

35:15 Onid yw dagrau'r weddw yn disgyn ar ei gruddiau hi, a'i llefain yn erbyn y neb sydd yn eu peri?
35:15 Do not the tears run down the widow's cheeks? and is not her cry against him that causeth them to fall?

35:16 Yr hwn a addolo Dduw a fydd cymeradwy; a'i weddi ef a gyrraedd hyd y cymylau.
35:16 He that serveth the Lord shall be accepted with favour, and his prayer shall reach unto the clouds.

35:17 Gweddi y gostyngedig a trwy'r cymylau; ac nis diddenir hi nes ei dyfod yn agos; nid ymedy hi nes i'r Goruchaf edrych i farnu yn gyfiawn, ac i wneuthur barn.
35:17 The prayer of the humble pierceth the clouds: and till it come nigh, he will not be comforted; and will not depart, till the most High shall behold to judge righteously, and execute judgment.

35:18 Canys yr Arglwydd nid oeda, ac ni hirymerys y Cadarn wrthynt hwy, nes dryllio llwynau'r rhai anhrugarog, a thalu dialedd i'r Cenhedloedd; a dwyn ymaith luosowgrwydd y rhai trahaus, a dryllio teyrnwialen y rhai anghyfiawn;
35:18 For the Lord will not be slack, neither will the Mighty be patient toward them, till he have smitten in sunder the loins of the unmerciful, and repayed vengeance to the heathen; till he have taken away the multitude of the proud, and broken the sceptre of the unrighteous;

35:19 Nes iddo dalu i bob dyn yn l ei weithredoedd, ac i weithredoedd dynion yn l eu dychmygion; nes iddo farnu achos ei bobl, a'u llawenychu hwy 'i drugaredd.
35:19 Till he have rendered to every man according to his deeds, and to the works of men according to their devices; till he have judged the cause of his people, and made them to rejoice in his mercy.

35:20 Hyfryd yw trugaredd yn amser adfyd, fel y cymylau glaw yn amser sychder.
35:20 Mercy is seasonable in the time of affliction, as clouds of rain in the time of drought.

PENNOD 36
36:1 Cymer drugaredd arnom ni, O Arglwydd Dduw pawb oll; ac edrych arnom:
36:1 Have mercy upon us, O Lord God of all, and behold us:

36:2 A gyr dy ofn ar y Cenhedloedd oll, y rhai ni'th geisiasant.
36:2 And send thy fear upon all the nations that seek not after thee.

36:3 Cyfod dy law ar y Cenhedloedd dieithr; gad iddynt weled dy allu di.
36:3 Lift up thy hand against the strange nations, and let them see thy power.

36:4 Megis y'th sancteiddiwyd yn ein mysg ni ger eu bron hwynt; felly mawrhaer di yn eu mysg hwythau ger ein bron ninnau.
36:4 As thou wast sanctified in us before them: so be thou magnified among them before us.

36:5 Gwna iddynt dy adnabod megis yr ydym ni yn dy adnabod, nad oes un Duw ond tydi, O Arglwydd.
36:5 And let them know thee, as we have known thee, that there is no God but only thou, O God.

36:6 Adnewydda arwyddion, a newidia ryfeddodau: gogonedda dy law a'th ddeheufraich, fel y gosodont allan dy weithredoedd rhyfedd.
36:6 Shew new signs, and make other strange wonders: glorify thy hand and thy right arm, that they may set forth thy wondrous works.

36:7 Cyffroa dy lid, a thywallt dy ddicter: cymer y gwrthwynebwr ymaith, a dryllia'r gelyn.
36:7 Raise up indignation, and pour out wrath: take away the adversary, and destroy the enemy.

36:8 Prysura'r amser, cofia'r cyfamod, a mynegant hwy dy ryfeddodau di.
36:8 Sake the time short, remember the covenant, and let them declare thy wonderful works.

36:9 Gad i ddigofaint tanllyd ddifa'r neb a ddihango; a chaffed y rhai a wnnt niwed i'th bobl eu difetha.
36:9 Let him that escapeth be consumed by the rage of the fire; and let them perish that oppress the people.

36:10 Dryllia bennau tywysogion y Cenhedloedd, y rhai a ddywedant, Nid oes ond nyni.
36:10 Smite in sunder the heads of the rulers of the heathen, that say, There is none other but we.

36:11 Casgl holl lwythau Jacob ynghyd, a chymer hwynt yn etifeddiaeth i ti, megis o'r dechreuad.
36:11 Gather all the tribes of Jacob together, and inherit thou them, as from the beginning.

36:12 O Arglwydd, trugarha wrth y bobl, y rhai a elwir ar dy enw di; ac wrth Israel, yr hwn a elwaist ti yn gyntaf-anedig.
36:12 O Lord, have mercy upon the people that is called by thy name, and upon Israel, whom thou hast named thy firstborn.

36:13 Tosturia wrth Jerwsalem, dinas dy gysegr, a'th orffwysfa di.
36:13 O be merciful unto Jerusalem, thy holy city, the place of thy rest.

36:14 Llanw Seion 'th oraclau anhraethadwy, a'th bobl 'th ogoniant.
36:14 Fill Sion with thine unspeakable oracles, and thy people with thy glory:

36:15 Dod dystiolaeth i'r pethau a greaist yn y dechreuad; a chyfod y proffwydi a fuant yn dy enw.
36:15 Give testimony unto those that thou hast possessed from the beginning, and raise up prophets that have been in thy name.

36:16 Dod wobr i'r rhai sydd yn aros wrthyt ti, a chaffer dy broffwydi yn ffyddlon.
36:16 Reward them that wait for thee, and let thy prophets be found faithful.

36:17 Gwrando, O Arglwydd, weddau dy weision, yn l bendith Aaron i'th bobl, fel y gwypo y rhai oll sydd ar y ddaear mai ti yw yr Arglwydd, y Duw tragwyddol.
36:17 O Lord, hear the prayer of thy servants, according to the blessing of Aaron over thy people, that all they which dwell upon the earth may know that thou art the Lord, the eternal God.

36:18 Y bol a dreulia bob bwyd; ond y mae rhyw fwyd yn well na bwyd arall.
36:18 The belly devoureth all meats, yet is one meat better than another.

36:19 Taflod y genau a edwyn amryw fwyd hela; felly yr edwyn calon gall eiriau celwyddog.
36:19 As the palate tasteth divers kinds of venison: so doth an heart of understanding false speeches.

36:20 Calon wrthnysig a bair dristwch; ond dyn a ŵyr lawer, a dl iddo.
36:20 A froward heart causeth heaviness: but a man of experience will recompense him.

36:21 Gwraig a dderbyn bob gŵr; eithr y mae rhyw ferch yn well na merch arall.
36:21 A woman will receive every man, yet is one daughter better than another.

36:22 Tegwch gwraig a lawenycha'r wynepryd ac nid oes gan ŵr hyfrydwch mwy.
36:22 The beauty of a woman cheereth the countenance, and a man loveth nothing better.

36:23 Os bydd ar ei thafod hi drugaredd, lledneisrwydd, ac iachd, nid fel eraill y mae ei gŵr hi.
36:23 If there be kindness, meekness, and comfort, in her tongue, then is not her husband like other men.

36:24 Y mae perchen gwraig yn dechrau llwyddo, sef help fel ef ei hun, a cholofn gorffwystra.
36:24 He that getteth a wife beginneth a possession, a help like unto himself, and a pillar of rest.

36:25 Lle nid oes gae, yr anrheithir y berchenogaeth: a'r hwn nid oes wraig iddo, a grwydra dan alaru.
36:25 Where no hedge is, there the possession is spoiled: and he that hath no wife will wander up and down mourning.

36:26 Pwy a goelia williad wedi ymdaclu, ac yn gwibio o ddinas i ddinas? felly y mae am y dyn nid oes ganddo nyth, eithr lletya ym mha le bynnag yr elo hi yn nos arno.
36:26 Who will trust a thief well appointed, that skippeth from city to city? so [who will believe] a man that hath no house, and lodgeth wheresoever the night taketh him?

PENNOD 37
37:1 Pob cydymaith a ddywed, Da gennyf finnau ef; eithr y mae cydymaith mewn enw yn unig.
37:1 Every friend saith, I am his friend also: but there is a friend, which is only a friend in name.

37:2 Onid tristwch hyd angau ydyw, pan dro cyfaill neu gydymaith i fod yn elyn?
37:2 Is it not a grief unto death, when a companion and friend is turned to an enemy?

37:3 O feddwl drygionus, o ba le yr ymdreiglaist ti, i orchuddio'r ddaear a thwyll?
37:3 O wicked imagination, whence camest thou in to cover the earth with deceit?

37:4 Rhyw gyfaill a wna yn llawen gyda'i gydymaith yn ei lawenydd; ac a fydd yn ei erbyn ef yn amser adfyd.
37:4 There is a companion, which rejoiceth in the prosperity of a friend, but in the time of trouble will be against him.

37:5 Rhyw gyfaill a gymer boen gyda'i gydymaith er mwyn ei fol, ac a gymer darian yn erbyn y gelyn.
37:5 There is a companion, which helpeth his friend for the belly, and taketh up the buckler against the enemy.

37:6 Nac anghofia dy gydymaith yn dy feddwl, ac na fydd anghofus amdano pan fyddech yn gyfoethog.
37:6 Forget not thy friend in thy mind, and be not unmindful of him in thy riches.

37:7 Pob cynghorwr a genmyl ei gyngor: ac y mae a gynghora er budd iddo ei hun.
37:7 Every counsellor extolleth counsel; but there is some that counselleth for himself.

37:8 Gwylia gynghorwr, a myn wybod yn gyntaf pa raid fydd wrtho ef, (oblegid y mae efe yn cynghori trosto ei hun,) rhag iddo fwrw y coelbren arnat ti,
37:8 Beware of a counsellor, and know before what need he hath; for he will counsel for himself; lest he cast the lot upon thee,

37:9 A dywedyd wrthyt, Da yw dy ffordd; ac yna sefyll o'r tu arall, i edrych beth a ddigwyddo i ti.
37:9 And say unto thee, Thy way is good: and afterward he stand on the other side, to see what shall befall thee.

37:10 Nac ymgynghora 'r neb a'th amheuo di: a chl dy gyfrinach oddi wrth y rhai a genfigennant wrthyt.
37:10 Consult not with one that suspecteth thee: and hide thy counsel from such as envy thee.

37:11 Nac ymgynghora gwraig, am yr hon y mae hi yn dal eiddigedd wrthi; nac 'r llwfr am ryfel; nac 'r marchnadwr am gyfnewid; nac 'r prynwr am werthu; nac 'r cenfigennus am ddiolchgarwch; nac 'r anhrugarog am gymwynas; nac 'r diog am ddim gwaith; nac 'r gwas a gyfloger dros flwyddyn, am orffen peth; nac gwas diog am lawer o waith: na wrando ar y rhai hyn am ddim cyngor.
37:11 Neither consult with a woman touching her of whom she is jealous; neither with a coward in matters of war; nor with a merchant concerning exchange; nor with a buyer of selling; nor with an envious man of thankfulness; nor with an unmerciful man touching kindness; nor with the slothful for any work; nor with an hireling for a year of finishing work; nor with an idle servant of much business: hearken not unto these in any matter of counsel.

37:12 Eithr bydd yn wastad gyda gŵr duwiol, yr hwn a wyddost ti ei fod yn cadw gorchmynion yr Arglwydd, yr hwn y byddo ei feddwl fel dy feddwl dithau; yr hwn, os tramgwyddi di, a gydofidia thi.
37:12 But be continually with a godly man, whom thou knowest to keep the commandments of the Lord, whose, mind is according to thy mind, and will sorrow with thee, if thou shalt miscarry.

37:13 Safed cyngor dy galon dy hun: oblegid nid oes neb ffyddlonach i ti na honno.
37:13 And let the counsel of thine own heart stand: for there is no man more faithful unto thee than it.

37:14 Canys y mae meddwl dyn yn arfer weithiau o fynegi mwy na saith o wylwyr yn eistedd mewn tŵr gwylio uchel.
37:14 For a man's mind is sometime wont to tell him more than seven watchmen, that sit above in an high tower.

37:15 Ac o flaen hyn oll, gwedda ar y Goruchaf ar iddo gyfarwyddo dy ffordd di mewn gwirionedd.
37:15 And above all this pray to the most High, that he will direct thy way in truth.

37:16 Cyn dechrau pob gwaith bydded rheswm; ac o flaen pob gweithred aed cyngor.
37:16 Let reason go before every enterprize, and counsel before every action.

37:17 Arwydd newidiad llawenydd yw'r wyneb.
37:17 The countenance is a sign of changing of the heart.

37:18 Pedwar math ar beth sydd yn ymddangos; da, a drwg; einioes, ac angau: a'r tafod sydd yn llywodraethu yn wastad arnynt hwy.
37:18 Four manner of things appear: good and evil, life and death: but the tongue ruleth over them continually.

37:19 Y mae un call, ac yn dysgu llawer eraill, ac eto yn anfuddiol i'w enaid ei hun.
37:19 There is one that is wise and teacheth many, and yet is unprofitable to himself.

37:20 Y mae un yn ddoeth ar eiriau, ac eto yn atgas: gan hwnnw nid oes dim doethineb:
37:20 There is one that sheweth wisdom in words, and is hated: he shall be destitute of all food.

37:21 Oblegid ni roddes yr Arglwydd ras iddo ef; canys efe a adawyd heb bob doethineb.
37:21 For grace is not given, him from the Lord, because he is deprived of all wisdom.

37:22 Rhyw un sy gall i'w enaid ei hun; a ffrwythau deall sy ganmoladwy yn ei enau ef.
37:22 Another is wise to himself; and the fruits of understanding are commendable in his mouth.

37:23 Gŵr doeth a ddysg ei bobl; a ffrwythau ei ddeall ef sydd sicr.
37:23 A wise man instructeth his people; and the fruits of his understanding fail not.

37:24 Gŵr doeth a gaiff ddigon o fendith; a'r rhai oll a'i gwelant ef, a'i cyfrifant yn hapus.
37:24 A wise man shall be filled with blessing; and all they that see him shall count him happy.

37:25 Dyddiau oes gŵr sydd wrth rifedi; a dyddiau Israel sydd annifeiriol.
37:25 The days of the life of man may be numbered: but the days of Israel are innumerable.

37:26 Y doeth a etifedda ogoniant ymysg ei bobl; a'i enw a fydd byth.
37:26 A wise man shall inherit glory among his people, and his name shall be perpetual.

37:27 Fy mab, prawf dy enaid tra fyddech byw; gwl yr hyn sy ddrwg iddo, ac na ddod iddo.
37:27 My son, prove thy soul in thy life, and see what is evil for it, and give not that unto it.

37:28 Nid yw pob peth yn fuddiol i bawb; ac nid yw pob enaid yn hoff ganddo bob peth.
37:28 For all things are not profitable for all men, neither hath every soul pleasure in every thing.

37:29 Na fydd annigonol o ddim dantaith, ac na ruthra i fwyd.
37:29 Be not unsatiable in any dainty thing, nor too greedy upon meats:

37:30 O lawer o fwydydd y daw clefyd; a gormodedd a dry fel geri.
37:30 For excess of meats bringeth sickness, and surfeiting will turn into choler.

37:31 Trwy ormodedd y bu feirw llawer; ond yr hwn a ymgeidw a estyn ei hoedl.
37:31 By surfeiting have many perished; but he that taketh heed prolongeth his life.

PENNOD 38
38:1 Anrhydedda'r meddyg ag anrhydedd dyledus iddo, am fod yn rhaid wrtho ef: oblegid yr Arglwydd a'i creodd ef:
38:1 Honour a physician with the honour due unto him for the uses which ye may have of him: for the Lord hath created him.

38:2 Canys oddi wrth y Goruchaf y daeth meddyginiaeth; ac efe a gaiff ogoniant gan y brenin.
38:2 For of the most High cometh healing, and he shall receive honour of the king.

38:3 Gwybodaeth y meddyg a ddyrchafa ei ben ef; ac yng ngŵydd gwŷr mawr y perchir ef;
38:3 The skill of the physician shall lift up his head: and in the sight of great men he shall be in admiration.

38:4 Yr Arglwydd a greodd feddyginiaethau a'r ddaear; ac ni bydd ffiaidd gan ŵr call mohonynt.
38:4 The Lord hath created medicines out of the earth; and he that is wise will not abhor them.

38:5 Oni wnaed y dwfr yn beraidd a phren, fel y gwybyddai dynion ei rinwedd ef?
38:5 Was not the water made sweet with wood, that the virtue thereof might be known?

38:6 Ac efe a roddes wybodaeth i ddynion, fel y gogoneddid ef am ei ryfeddodau.
38:6 And he hath given men skill, that he might be honoured in his marvellous works.

38:7 A'r rhai hynny y mae efe yn meddyginiaethu, ac yn tynnu ymaith boen dyn.
38:7 With such doth he heal [men,] and taketh away their pains.

38:8 A'r rhai hynny y gwna yr apothecari eli; ac ar ei waith nid oes diben: oherwydd oddi wrth yr Arglwydd y mae heddwch ar wyneb y ddaear.
38:8 Of such doth the apothecary make a confection; and of his works there is no end; and from him is peace over all the earth,

38:9 Fy mab, na fydd esgeulus yn dy glefyd; eithr gwedda ar yr Arglwydd, ac efe a'th iach di.
38:9 My son, in thy sickness be not negligent: but pray unto the Lord, and he will make thee whole.

38:10 Tro oddi wrth anwiredd, ac iawndrefna dy ddwylo, a glanha dy galon oddi wrth bob pechod.
38:10 Leave off from sin, and order thine hands aright, and cleanse thy heart from all wickedness.

38:11 Dod berarogl, a choffadwriaeth o beilliaid, a dod offrwm bras, fel un heb fod:
38:11 Give a sweet savour, and a memorial of fine flour; and make a fat offering, as not being.

38:12 Yna dod le i'r meddyg: oblegid yr Arglwydd a'i creodd ef: nac ymadawed thi; oherwydd fe fydd rhaid i ti wrtho ef.
38:12 Then give place to the physician, for the Lord hath created him: let him not go from thee, for thou hast need of him.

38:13 Y mae amser pan fyddo ffyniant ar eu llaw hwynt:
38:13 There is a time when in their hands there is good success.

38:14 Canys hwy a weddant hefyd ar yr Arglwydd, ar iddo ef lwyddo yr hyn y maent hwy yn ei roddi, er esmwythdra ac iechyd i estyn einioes.
38:14 For they shall also pray unto the Lord, that he would prosper that, which they give for ease and remedy to prolong life.

38:15 Yr hwn a becho yng ngŵydd yr hwn a'i gwnaeth, syrthied yn llaw y meddyg.
38:15 He that sinneth before his Maker, let him fall into the hand of the physician.

38:16 Fy mab, gollwng ddagrau dros y marw, a dechrau alaru, fel pe bait yn dioddef anfad niwed; ac yna amdoa ei gorff ef yn l yr arfer, ac na ddiystyra ei gladdedigaeth ef.
38:16 My son, let tears fall down over the dead, and begin to lament, as if thou hadst suffered great harm thyself; and then cover his body according to the custom, and neglect not his burial.

38:17 Wyla yn chwerw, a gofidia yn dost, a galara fel yr haeddai efe, ddiwrnod neu ddau, rhag cael anair: yna cymer ddiddanwch am dy dristwch:
38:17 Weep bitterly, and make great moan, and use lamentation, as he is worthy, and that a day or two, lest thou be evil spoken of: and then comfort thyself for thy heaviness.

38:18 Oblegid o dristwch y daw marwolaeth; a thristwch calon a blyga gryfder.
38:18 For of heaviness cometh death, and the heaviness of the heart breaketh strength.

38:19 Mewn cystudd yr erys tristwch; a melltith calon yw bywyd y tlawd.
38:19 In affliction also sorrow remaineth: and the life of the poor is the curse of the heart.

38:20 Na ddod dristwch at dy galon; tro ef ymaith, a meddwl am y diwedd.
38:20 Take no heaviness to heart: drive it away, and member the last end.

38:21 Nac anghofia hyn, oherwydd ni elli ddychwelyd: ni elli di ddaioni iddo ef, ond niwed a wnei i ti dy hun.
38:21 Forget it not, for there is no turning again: thou shalt not do him good, but hurt thyself.

38:22 Cofia'r farn sydd i mi; felly y bydd yr eiddot tithau: i mi ddoe, ac i tithau heddiw.
38:22 Remember my judgment: for thine also shall be so; yesterday for me, and to day for thee.

38:23 Gorffwysed coffadwriaeth y marw, pan orffwyso yntau: cymer gysur amdano ef, gan fyned ei ysbryd oddi wrtho.
38:23 When the dead is at rest, let his remembrance rest; and be comforted for him, when his Spirit is departed from him.

38:24 Doethineb y dysgedig a geir wrth hamdden amserol: a'r hwn a edrycho ychydig am ei waith, ni bydd efe doeth.
38:24 The wisdom of a learned man cometh by opportunity of leisure: and he that hath little business shall become wise.

38:25 Pa fodd y daw efe i ddoethineb, yr hwn sydd yn dal y penffestr, ac sydd a'i hoffter yn yr irai, ac sydd yn gyrru'r ychen, ac sydd yn arfer eu gwaith hwynt, ac yn chwedleua am fustachiaid?
38:25 How can he get wisdom that holdeth the plough, and that glorieth in the goad, that driveth oxen, and is occupied in their labours, and whose talk is of bullocks?

38:26 Y mae efe yn rhoi ei feddwl ar droi cwysau, ac yn ddiiwyd i roddi gwellt i'r gwartheg.
38:26 He giveth his mind to make furrows; and is diligent to give the kine fodder.

38:27 Felly pob saer, a phensaer, yr hwn a weithia nos a dydd, yr hwn a gerfia gerfiadau seliau, ac a fydd astud i wneuthur amryw gerfiadau, ac a rydd ei feddwl ar ddynwared portreiadau, ac a fydd wyliadwrus i orffen gwaith.
38:27 So every carpenter and workmaster, that laboureth night and day: and they that cut and grave seals, and are diligent to make great variety, and give themselves to counterfeit imagery, and watch to finish a work:

38:28 Felly'r gof yn eistedd wrth yr einion, ac yn ystyried y gwaith haearn; angerdd y tn a wna i'w gnawd ef ddihoeni, ac efe a ymladd gwres yr aelwyd: y mae sŵn y morthwyl a'r einion yn dyfod yn wastad i'w glustiau ef; ar wedd y dodrefnyn y mae efe yn ei wneuthur y mae ei lygaid ef yn wastad: ei feddwl a rydd efe ar orffen ei waith, a'i ofal fydd am ei orffen yn hardd.
38:28 The smith also sitting by the anvil, and considering the iron work, the vapour of the fire wasteth his flesh, and he fighteth with the heat of the furnace: the noise of the hammer and the anvil is ever in his ears, and his eyes look still upon the pattern of the thing that he maketh; he setteth his mind to finish his work, and watcheth to polish it perfectly:

38:29 Felly y mae'r crochenydd yn eistedd wrth ei waith, ac yn troi y droell 'i draed, yr hwn a esyd ar ei waith bob amser yn ofalus, a'i holl waith ef fydd dan rif.
38:29 So doth the potter sitting at his work, and turning the wheel about with his feet, who is alway carefully set at his work, and maketh all his work by number;

38:30 Efe a lunia'r clai 'i fraich, ac a'i meddalha ef 'i draed: efe a esyd ei feddwl ar ei blymio drosto, ac a fydd ofalus i ysgubo'r odyn.
38:30 He fashioneth the clay with his arm, and boweth down his strength before his feet; he applieth himself to lead it over; and he is diligent to make clean the furnace:

38:31 Y rhai hyn oll sydd yn ymddiried yn eu dwylo eu hun; a phob un a gais fod yn gelfydd yn ei waith.
38:31 All these trust to their hands: and every one is wise in his work.

38:32 Heb y rhai hyn ni chyfanheddir dinas: ac ni chnt hwy drigo lle y mynnont, na rhodio i fyny ac i waered.
38:32 Without these cannot a city be inhabited: and they shall not dwell where they will, nor go up and down:

38:33 Ni cheisir hwynt i fod o gyngor y bobl, ac ni ddyrchefir hwynt yn y gynulleidfa: nid eisteddant hwy ar orseddfainc ynadon, ac ni ddeallant gyfamod y gyfraith: ni fedrant egluro cyfiawnder a barn, ac ni byddant i'w cael lle y bo traethu damhegion.
38:33 They shall not be sought for in publick counsel, nor sit high in the congregation: they shall not sit on the judges' seat, nor understand the sentence of judgment: they cannot declare justice and judgment; and they shall not be found where parables are spoken.

38:34 Eithr y maent hwy yn cynnal y byd: a'u dymuniad sydd yng ngwaith eu celfyddyd.
38:34 But they will maintain the state of the world, and [all] their desire is in the work of their craft.

PENNOD 39
39:1 Eithr yr hwn a roddo ei fryd ar gyfraith y Goruchaf, ac a fyfyrio ynddi, a gais ddoethineb y rhai oll a fuant gynt, ac a dreulia ei amser yn y proffwydi.
39:1 But he that giveth his mind to the law of the most High, and is occupied in the meditation thereof, will seek out the wisdom of all the ancient, and be occupied in prophecies.

39:2 Efe a geidw eiriau gwŷr enwog, ac a fydd lle y bo damhegion call.
39:2 He will keep the sayings of the renowned men: and where subtil parables are, he will be there also.

39:3 Efe a gais ddirgelwch diarhebion, ac a erys yng nghaled gwestiynau damhegion.
39:3 He will seek out the secrets of grave sentences, and be conversant in dark parables.

39:4 Efe a wasanaetha ymysg pendefigion, ac a ymddengys yng ngŵydd tywysogion; efe a dramwya trwy wlad cenhedloedd dieithr: canys efe a brofodd y da a'r drwg ymysg dynion.
39:4 He shall serve among great men, and appear before princes: he will travel through strange countries; for he hath tried the good and the evil among men.

39:5 Efe a rydd ei feddwl ar fyned yn fore at yr Arglwydd yr hwn a'i gwnaeth ef, ac efe a wedda gerbron y Goruchaf, ac a egyr ei enau mewn gweddi, ac a ymbil dros ei bechodau.
39:5 He will give his heart to resort early to the Lord that made him, and will pray before the most High, and will open his mouth in prayer, and make supplication for his sins.

39:6 Pan fynno yr Arglwydd mawr, efe a lenwir ag ysbryd deall: efe a draetha eiriau doethion; ac yn ei weddi efe a folianna'r Arglwydd.
39:6 When the great Lord will, he shall be filled with the spirit of understanding: he shall pour out wise sentences, and give thanks unto the Lord in his prayer.

39:7 Efe a gyfarwydda ei gyngor a'i wybodaeth ef; yn ei ddirgelwch ef y myfyria efe.
39:7 He shall direct his counsel and knowledge, and in his secrets shall he meditate.

39:8 Efe a ddengys addysg ei athrawiaeth, ac a lawenycha yng nghyfraith cyfamod yr Arglwydd.
39:8 He shall shew forth that which he hath learned, and shall glory in the law of the covenant of the Lord.

39:9 Llawer a ganmolant ei synnwyr ef, ac nis dileir hi byth: nid ymedy ei goffadwriaeth ef, eithr ei enw a bery yn oes oesoedd.
39:9 Many shall commend his understanding; and so long as the world endureth, it shall not be blotted out; his memorial shall not depart away, and his name shall live from generation to generation.

39:10 Cenhedloedd a fynegant ei ddoethineb ef, a'r gynulleidfa a draetha ei glod ef.
39:10 Nations shall shew forth his wisdom, and the congregation shall declare his praise.

39:11 Efe a ad enw gwell na mil, o bydd efe marw; ac os byw fydd, efe a'i chwanega.
39:11 If he die, he shall leave a greater name than a thousand: and if he live, he shall increase it.

39:12 Mynegaf eto yr hyn a feddyliais: oblegid yr ydwyf fi mor llawn 'r lleuad yn y llawnllonaid.
39:12 Yet have I more to say, which I have thought upon; for I am filled as the moon at the full.

39:13 Gwrandewch arnaf fi, chwi rai sanctaidd; blodeuwch fel rhosyn wedi ei blannu wrth afon y maes;
39:13 Hearken unto me, ye holy children, and bud forth as a rose growing by the brook of the field:

39:14 A rhoddwch arogl peraidd fel thus, a dygwch flodau fel gardd lili; rhoddwch arogl, a chenwch fawl; a bendithiwch yr Arglwydd yn ei holl weithredoedd.
39:14 And give ye a sweet savour as frankincense, and flourish as a lily, send forth a smell, and sing a song of praise, bless the Lord in all his works.

39:15 Mawrygwch ei enw, a gosodwch allan ei fawl ef, gan ganu gwefusau, ac thelynau: a dywedwch yn eich clodforedd fel hyn:
39:15 Magnify his name, and shew forth his praise with the songs of your lips, and with harps, and in praising him ye shall say after this manner:

39:16 Holl weithredoedd yr Arglwydd ydynt dda odiaeth: a'i holl orchmynion ef a wneir mewn pryd.
39:16 All the works of the Lord are exceeding good, and whatsoever he commandeth shall be accomplished in due season.

39:17 Ni all neb ddywedyd, Beth yw hyn? paham y mae hyn acw? canys mewn pryd y ceisir hwynt oll: wrth ei air ef y safodd y dwfr fel pentwr, a'r llynnau dyfroedd wrth air ei enau ef.
39:17 And none may say, What is this? wherefore is that? for at time convenient they shall all be sought out: at his commandment the waters stood as an heap, and at the words of his mouth the receptacles of waters.

39:18 Yn ei orchymyn ef y mae pob dim a ryglydda fodd iddo; ac nid oes a ddichon luddias ei iachawdwriaeth ef.
39:18 At his commandment is done whatsoever pleaseth him; and none can hinder, when he will save.

39:19 Gweithredoedd pob cnawd sy ger ei fron ef, ac ni ellir cuddio dim rhag ei olwg ef.
39:19 The works of all flesh are before him, and nothing can be hid from his eyes.

39:20 Y mae efe yn edrych o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb; ac nid oes dim rhyfedd ger ei fron ef.
39:20 He seeth from everlasting to everlasting; and there is nothing wonderful before him.

39:21 Nid rhaid gan hynny ddywedyd, Beth yw hyn? pam y mae hyn acw? oblegid efe a wnaeth bob peth i'r peth y mae yn rhaid iddo wrthynt.
39:21 A man need not to say, What is this? wherefore is that? for he hath made all things for their uses.

39:22 Ei fendith ef a orchuddiodd fel afon, ac a ddyfrhaodd y ddaear fel llif.
39:22 His blessing covered the dry land as a river, and watered it as a flood.

39:23 Fel y trodd efe y dyfroedd yn halltineb: felly y caiff y Cenhedloedd ei ddig ef yn etifeddiaeth.
39:23 As he hath turned the waters into saltness: so shall the heathen inherit his wrath.

39:24 Ei ffyrdd ef sydd union i'r rhai sanctaidd, a thramgwydd i'r anwir.
39:24 As his ways are plain unto the holy; so are they stumblingblocks unto the wicked.

39:25 Pethau da a grewyd o'r dechreuad i'r rhai da, a phethau niweidiol i bechaduriaid.
39:25 For the good are good things created from the beginning: so evil things for sinners.

39:26 Y pethau pennaf o angenrheidiau bywyd dyn, yw dwfr, tn, a haearn, a halen, a blawd gwenith, a llaeth, a ml, a gwin, ac olew, a dillad.
39:26 The principal things for the whole use of man's life are water, fire, iron, and salt, flour of wheat, honey, milk, and the blood of the grape, and oil, and clothing.

39:27 Y rhai hyn oll sy dda i'r duwiol; felly y troir hwynt yn niwed i'r pechaduriaid.
39:27 All these things are for good to the godly: so to the sinners they are turned into evil.

39:28 Y mae ysbrydion a wnaed er dialedd, ac yn eu dig y cryfhnt hwy eu ffrewyllau: ac yn y diwedd hwy a dywalltant allan eu nerth, ac a ostegant lid yr hwn a'u gwnaeth.
39:28 There be spirits that are created for vengeance, which in their fury lay on sore strokes; in the time of destruction they pour out their force, and appease the wrath of him that made them.

39:29 Tn, a mr, a newyn, a marwolaeth, y rhai hyn oll a wnaed er dialedd.
39:29 Fire, and hail, and famine, and death, all these were created for vengeance;

39:30 Dannedd bwystfilod, a sgorpionau, a gwiberod, a'r cleddyf, sydd yn dial er dinistr ar yr annuwiolion.
39:30 Teeth of wild beasts, and scorpions, serpents, and the sword punishing the wicked to destruction.

39:31 Byddant lawen pan gyfodo efe, a pharod fyddant ar y ddaear, pan fyddo rhaid wrthynt; a phan ddelo eu hamser, nid nt hwy dros ei orchymyn ef.
39:31 They shall rejoice in his commandment, and they shall be ready upon earth, when need is; and when their time is come, they shall not transgress his word.

39:32 Am hyn yr ymnerthais i o'r dechreuad, ac a feddyliais am y pethau hyn, ac a'u gadewais mewn ysgrifen.
39:32 Therefore from the beginning I was resolved, and thought upon these things, and have left them in writing.

39:33 Holl waith yr Arglwydd sy dda; ac efe a'u dyry hwy wrth bob rhaid yn eu hamser.
39:33 All the works of the Lord are good: and he will give every needful thing in due season.

39:34 Ni ellir dywedyd, Gwaeth yw hyn na hyn acw: oblegid cymeradwy fydd pob un yn ei amser.
39:34 So that a man cannot say, This is worse than that: for in time they shall all be well approved.

39:35 Am hynny yn awr 'r galon oll ac 'r genau canmolwch a bendithiwch enw'r Arglwydd.
39:35 And therefore praise ye the Lord with the whole heart and mouth, and bless the name of the Lord.

PENNOD 40
40:1 Blinder mawr a grewyd i bob dyn, a iau drom sydd ar feibion dynion, o'r dydd y delont hwy o groth eu mam hyd y dydd y dychwelont i fam pob peth:
40:1 Great travail is created for every man, and an heavy yoke is upon the sons of Adam, from the day that they go out of their mother's womb, till the day that they return to the mother of all things.

40:2 Sef eu meddyliau, a'u braw calon, eu disgwyliad am y pethau a ddaw, a'u dydd diwedd;
40:2 Their imagination of things to come, and the day of death, [trouble] their thoughts, and [cause] fear of heart;

40:3 O'r hwn sydd yn eistedd ar deyrngadair gogoniant, hyd yr iselradd, yr hwn sydd yn y pridd a'r lludw;
40:3 From him that sitteth on a throne of glory, unto him that is humbled in earth and ashes;

40:4 O'r hwn sydd yn gwisgo porffor a choron, hyd yr hwn a wisg liain cri.
40:4 From him that weareth purple and a crown, unto him that is clothed with a linen frock.

40:5 Y mae dig a chenfigen, blinder a helbul, ac ofn marwolaeth, a llid, ac ymryson; ac yn amser cymryd esmwythdra yn ei wely, ei gwsg liw nos a newidia ei wybodaeth ef.
40:5 Wrath, and envy, trouble, and unquietness, fear of death, and anger, and strife, and in the time of rest upon his bed his night sleep, do change his knowledge.

40:6 Megis yn nydd amser gwylio, felly yn ei gwsg, ychydig neu beth heb ddim yw ei esmwythdra ef: efe a gythryblir yn ei galon megis un wedi ffoi o ryfel.
40:6 A little or nothing is his rest, and afterward he is in his sleep, as in a day of keeping watch, troubled in the vision of his heart, as if he were escaped out of a battle.

40:7 Pan fo pob peth yn ddiofal, efe a ddeffry, ac a ryfedda nad oedd yr ofn ddim.
40:7 When all is safe, he awaketh, and marvelleth that the fear was nothing.

40:8 Felly y mae i bob cnawd, yn ddyn ac yn anifail; ac i bechaduriaid y mae saith mwy na hyn.
40:8 [Such things happen] unto all flesh, both man and beast, and that is sevenfold more upon sinners.

40:9 Marwolaeth, gwaed, ymryson, cleddyf, gorthrymder, newyn, cystudd, a ffrewyll,
40:9 Death, and bloodshed, strife, and sword, calamities, famine, tribulation, and the scourge;

40:10 Yn erbyn yr annuwiol y gwnaed hyn oll; ac er eu mwyn hwy y bu y dilyw.
40:10 These things are created for the wicked, and for their sakes came the flood.

40:11 Pob peth a'r y sydd o'r ddaear, a ddychwel i'r ddaear; hyn sy o'r dyfroedd, a droir i'r mr.
40:11 All things that are of the earth shall turn to the earth again: and that which is of the waters doth return into the sea.

40:12 Pob derbyn gwobr, ac anghyfiawnder, a ddileir; ac uniondeb a bery byth.
40:12 All bribery and injustice shall be blotted out: but true dealing shall endure for ever.

40:13 Golud rhai anghyfiawn a yn ddihysbydd fel afon, ac a ddiflanna trwy dwrf fel taran fawr ar law.
40:13 The goods of the unjust shall be dried up like a river, and shall vanish with noise, like a great thunder in rain.

40:14 Tra yr agoro efe ei law, efe a fydd lawen: felly y derfydd am y troseddwyr.
40:14 While he openeth his hand he shall rejoice: so shall transgressors come to nought.

40:15 Hiliogaeth yr annuwiol ni byddant ganghennog; eithr fel gwraidd aflan ydynt ar graig ddibyn.
40:15 The children of the ungodly shall not bring forth many branches: but are as unclean roots upon a hard rock.

40:16 Y chwyn yn tyfu wrth bob dwfr, ac yng nglan yr afon, a dynnir o flaen pob gwellt.
40:16 The weed growing upon every water and bank of a river shall be pulled up before all grass.

40:17 Caredigrwydd sy fel gardd baradwysaidd: a thrugaredd a bery byth.
40:17 Bountifulness is as a most fruitful garden, and mercifulness endureth for ever.

40:18 Melys yw buchedd yr hwn a weithio, ac a fyddo bodlon i'w gyflwr; gwell na'r ddau yw yr hwn a gaffo drysor.
40:18 To labour, and to be content with that a man hath, is a sweet life: but he that findeth a treasure is above them both.

40:19 Planta, ac adeiladu dinas, a sicrha enw: eithr gwraig ddifai a gyfrifir yn well na'r ddau.
40:19 Children and the building of a city continue a man's name: but a blameless wife is counted above them both.

40:20 Gwin a cherdd a lawenycha'r galon; eithr hoffi doethineb sy fwy na'r dau.
40:20 Wine and musick rejoice the heart: but the love of wisdom is above them both.

40:21 Pibell a saltring a wnnt gynghanedd felys: a thafod mwyn sy well na'r ddau.
40:21 The pipe and the psaltery make sweet melody: but a pleasant tongue is above them both.

40:22 Pryd a thegwch a chwennych llygad: er hynny gwell yw egin glas na'r ddau.
40:22 Thine eye desireth favour and beauty: but more than both corn while it is green.

40:23 Cyfaill a chydymaith a gyfarfyddant mewn pryd; gwraig gyda'i gŵr sydd well na'r ddau.
40:23 A friend and companion never meet amiss: but above both is a wife with her husband.

40:24 Brodyr a chymorth sy dda yn amser adfyd; eithr elusen a wared yn fwy na'r ddau.
40:24 Brethren and help are against time of trouble: but alms shall deliver more than them both.

40:25 Aur ac arian a sefydlant y troed: a chyngor sy gymeradwyach na'r ddau.
40:25 Gold and silver make the foot stand sure: but counsel is esteemed above them both.

40:26 Golud a chryfder a ddyrchafa'r galon: eithr ofn yr Arglwydd sy fwy na'r ddau: nid oes eisiau yn ofn yr Arglwydd, ac nid rhaid iddo ef geisio help.
40:26 Riches and strength lift up the heart: but the fear of the Lord is above them both: there is no want in the fear of the Lord, and it needeth not to seek help.

40:27 Gardd a fendithiwyd yw ofn yr Arglwydd, ac a'i gorchuddia ef uwch pob gogoniant.
40:27 The fear of the Lord is a fruitful garden, and covereth him above all glory.

40:28 Fy mab, na fydd yn westai: gwell yw marw na gwesta.
40:28 My son, lead not a beggar's life; for better it is to die than to beg.

40:29 Nid yw bywyd yr hwn a edrych ar fwrdd gŵr arall, i'w gyfrif yn fywyd; efe a haloga ei enaid am fwyd eraill: eithr y gŵr call, a ddysgwyd yn dda, a ymochel rhag hynny.
40:29 The life of him that dependeth on another man's table is not to be counted for a life; for he polluteth himself with other men's meat: but a wise man well nurtured will beware thereof.

40:30 Melys yw cardota yng ngenau y digywilydd; ond yn ei fol ef y llysg tn.
40:30 Begging is sweet in the mouth of the shameless: but in his belly there shall burn a fire.

PENNOD 41
41:1 O angau, mor chwerw yw meddwl amdanat ti i'r dyn a fyddo yn byw mewn heddwch yn yr hyn sy ganddo; i'r gŵr a fyddo dihelbul, ac yn llwyddiannus ym mhob peth; ac i'r hwn a ddichon eto gymryd ei fwyd!
41:1 O death, how bitter is the remembrance of thee to a man that liveth at rest in his possessions, unto the man that hath nothing to vex him, and that hath prosperity in all things: yea, unto him that is yet able to receive meat!

41:2 O angau, mor dda yw dy farn di i'r anghenus, ac i'r gwan; i'r hen ddihenydd, ac i'r hwn sydd yn flin arno am bob peth; ac i'r anobeithiol, ac i'r annioddefgar!
41:2 O death, acceptable is thy sentence unto the needy, and unto him whose strength faileth, that is now in the last age, and is vexed with all things, and to him that despaireth, and hath lost patience!

41:3 Nac ofna farn angau: cofia y rhai a fu o'th flaen, ac a fydd ar dy l di: dyma farn yr Arglwydd ar bob cnawd.
41:3 Fear not the sentence of death, remember them that have been before thee, and that come after; for this is the sentence of the Lord over all flesh.

41:4 Paham y gwrthwynebi di ewyllys y Goruchaf? pa un bynnag ai deg, ai cant, ai mil o flynyddoedd y buost ti fyw, nid oes gyfrif yn y bedd.
41:4 And why art thou against the pleasure of the most High? there is no inquisition in the grave, whether thou have lived ten, or an hundred, or a thousand years.

41:5 Plant ffiaidd yw plant pechaduriaid; felly y mae y rhai sydd yn byw yn nhrigfu yr annuwiol.
41:5 The children of sinners are abominable children, and they that are conversant in the dwelling of the ungodly.

41:6 Etifeddiaeth plant yr annuwiol a ddifethir; a chyda'u hiliogaeth hwynt yr erys gwaradwydd yn wastad.
41:6 The inheritance of sinners' children shall perish, and their posterity shall have a perpetual reproach.

41:7 Rhag tad annuwiol yr achwyn y plant; oblegid hwy a waradwyddir o'i achos ef.
41:7 The children will complain of an ungodly father, because they shall be reproached for his sake.

41:8 Gwae chwi, wŷr annuwiol, y rhai a adawsoch gyfraith y Duw goruchaf! oblegid er eich amlhau, chwi a ddifethir;
41:8 Woe be unto you, ungodly men, which have forsaken the law of the most high God! for if ye increase, it shall be to your destruction:

41:9 A phan aner chwi, chwi a enir i felltith; ac os meirw fyddwch, rhoddir i chwi felltith yn rhan.
41:9 And if ye be born, ye shall be born to a curse: and if ye die, a curse shall be your portion.

41:10 Pob peth a i'r ddaear, a ddelo o'r ddaear: felly yr yr annuwiol o felltith i ddistryw.
41:10 All that are of the earth shall turn to earth again: so the ungodly shall go from a curse to destruction.

41:11 Galar dynion fydd am eu cyrff, ond enw drwg dynion a ddileir.
41:11 The mourning of men is about their bodies: but an ill name of sinners shall be blotted out.

41:12 Bydd ofalus am enw da: canys hwnnw a erys gyda thi yn hwy na mil o drysorau mawrion o aur.
41:12 Have regard to thy name; for that shall continue with thee above a thousand great treasures of gold.

41:13 Buchedd dda a gaiff nifer o ddyddiau; ond enw da a bery byth.
41:13 A good life hath but few days: but a good name endureth for ever.

41:14 Fy meibion, cedwch addysg mewn heddwch: canys doethineb wedi ei chuddio, a thrysor heb ei weled, pa fudd sydd o'r ddau?
41:14 My children, keep discipline in peace: for wisdom that is hid, and a treasure that is not seen, what profit is in them both?

41:15 Gwell yw'r dyn a guddio ei ffolineb, na'r dyn a guddio ei ddoethineb.
41:15 A man that hideth his foolishness is better than a man that hideth his wisdom.

41:16 Gwladeiddia gan hynny yn l fy ngair i: oblegid nid da yw cadw pob gwladeidd-dra, ac nid yw gwbl gymeradwy ym mhob peth.
41:16 Therefore be shamefaced according to my word: for it is not good to retain all shamefacedness; neither is it altogether approved in every thing.

41:17 Cywilyddiwch yng ngŵydd tad a mam am odineb, ac yng ngŵydd tywysog neu bendefig am gelwydd,
41:17 Be ashamed of whoredom before father and mother: and of a lie before a prince and a mighty man;

41:18 Am fai o flaen yr ynad a'r tywysog, am anwiredd yng ngŵydd y gynulleidfa a'r bobl, am anghyfiawnder yng ngŵydd cydymaith a chyfaill;
41:18 Of an offence before a judge and ruler; of iniquity before a congregation and people; of unjust dealing before thy partner and friend;

41:19 Felly am ladrad oherwydd y lle y byddech yn aros ynddo, ac oherwydd gwirionedd Duw a'i gyfamod; ac am roddi dy benelin ar y bara, a phan y'th gerydder am roddi a derbyn;
41:19 And of theft in regard of the place where thou sojournest, and in regard of the truth of God and his covenant; and to lean with thine elbow upon the meat; and of scorning to give and take;

41:20 Yr un modd am dewi wrth y rhai a'th gyfarchant, ac am edrych ar wraig buteinig;
41:20 And of silence before them that salute thee; and to look upon an harlot;

41:21 Ac am droi dy wyneb oddi wrth dy gar, am ddwyn rhodd neu ran, ac am ddal sylw ar wraig gŵr arall;
41:21 And to turn away thy face from thy kinsman; or to take away a portion or a gift; or to gaze upon another man's wife.

41:22 Neu am arfer maswedd morwyn un arall, ac na thyred yn agos at ei gwely hi; bydded gywilydd gennyt edliw gerbron cydymaith; ac na ddannod wedi rhoddi;
41:22 Or to be overbusy with his maid, and come not near her bed; or of upbraiding speeches before friends; and after thou hast given, upbraid not;

41:23 Ac am adrodd drachefn yr hyn a glywech, a datguddio cyfrinach.
41:23 Or of iterating and speaking again that which thou hast heard; and of revealing of secrets.

41:24 Felly y byddi gywilyddgar, ac y cei di ffafr gan bob dyn.
41:24 So shalt thou be truly shamefaced and find favour before all men.

PENNOD 42
42:1 Nac ystyr berson i bechu, ac na fydded arnat gywilydd am y pethau hyn:
42:1 Of these things be not thou ashamed, and accept no person to sin thereby:

42:2 Sef am gyfraith y Goruchaf, a'i gyfamod, nac am y farn a wnl i'r annuwiol fod yn gyfiawn;
42:2 Of the law of the most High, and his covenant; and of judgment to justify the ungodly;

42:3 Am gyfrif 'th gyfeillion a'th gydymdeithwyr, neu am roddi etifeddiaeth cyfeillion;
42:3 Of reckoning with thy partners and travellers; or of the gift of the heritage of friends;

42:4 Am fod yn ofalus am gloriannau a phwysau, ac am feddiannu llawer neu ychydig;
42:4 Of exactness of balance and weights; or of getting much or little;

42:5 Am uniondeb yn prynu a gwerthu, am geryddu llawer ar blant, ac am dynnu gwaed o ystlys gwas drwg.
42:5 And of merchants' indifferent selling; of much correction of children; and to make the side of an evil servant to bleed.

42:6 Da yw sl rhag gwraig ddrwg, a chloi lle y byddo llawer o ddwylo.
42:6 Sure keeping is good, where an evil wife is; and shut up, where many hands are.

42:7 Pan roddech beth at arall, dod dan rif a phwys; dod a derbyn wrth ysgrifen.
42:7 Deliver all things in number and weight; and put all in writing that thou givest out, or receivest in.

42:8 Trwy ddysgu'r annoeth, a'r angall, a'r cleiriach a ymrysono ag ieuenctid, y byddi di wir ddysgedig, a chymeradwy gerbron pob dyn byw.
42:8 Be not ashamed to inform the unwise and foolish, and the extreme aged that contendeth with those that are young: thus shalt thou be truly learned, and approved of all men living.

42:9 Merch a bair i'w thad wylied yn ddirgel; a gofal amdani hi a rwystra ei gwsg ef: rhag iddi nac yn ei hieuenctid fyned dros flodau ei hoedran, na chael ei chasu wedi gwra;
42:9 The father waketh for the daughter, when no man knoweth; and the care for her taketh away sleep: when she is young, lest she pass away the flower of her age; and being married, lest she should be hated:

42:10 Rhag ei halogi yn ei morwyndod, a'i beichiogi yn nhŷ ei thad; ac iddi wneuthur bai pan fyddo gyda gŵr; ac er cytal, fod yn amhlantadwy.
42:10 In her virginity, lest she should be defiled and gotten with child in her father's house; and having an husband, lest she should misbehave herself; and when she is married, lest she should be barren.

42:11 Cadw yn sicr ferch wamal, rhag iddi dy wneuthur yn wawd i'th elynion, a pheri i'r ddinas sn amdanat, ac i'r bobl feio arnat, a'th waradwyddo yng ngŵydd y gynulleidfa.
42:11 Keep a sure watch over a shameless daughter, lest she make thee a laughingstock to thine enemies, and a byword in the city, and a reproach among the people, and make thee ashamed before the multitude.

42:12 Nac edrych ar degwch pob dyn, ac nac aros ymysg gwragedd:
42:12 Behold not every body's beauty, and sit not in the midst of women.

42:13 Oblegid o ddillad y daw gwyfyn, a drygioni gwraig o wraig.
42:13 For from garments cometh a moth, and from women wickedness.

42:14 Gwell yw gŵr drygionus na gwraig gymwynasgar, sef gwraig a waradwyddo yn gywilyddus.
42:14 Better is the churlishness of a man than a courteous woman, a woman, I say, which bringeth shame and reproach.

42:15 Mi a gofiaf weithredoedd yr Arglwydd, ac a fynegaf yr hyn a welais: yng ngeiriau'r Arglwydd y ceir ei weithredoedd ef.
42:15 I will now remember the works of the Lord, and declare the things that I have seen: In the words of the Lord are his works.

42:16 Pan oleuo'r haul, efe a oleua ar bob peth; felly y mae ei waith ef yn llawn o ogoniant yr Arglwydd.
42:16 The sun that giveth light looketh upon all things, and the work thereof is full of the glory of the Lord.

42:17 Ni wnaeth yr Arglwydd i'w rai sanctaidd fynegi ei holl ryfeddodau ef, y rhai a sicrhaodd yr Hollalluog, fel y byddai pob peth yn sicr yn ei ogoniant ef.
42:17 The Lord hath not given power to the saints to declare all his marvellous works, which the Almighty Lord firmly settled, that whatsoever is might be established for his glory.

42:18 Y mae efe yn chwilio allan y dyfnder, a'r galon, ac yn deall eu cyfrwystra hwynt: canys y mae'r Goruchaf yn gwybod pob gwybodaeth, ac yn gweled arwyddion y byd.
42:18 He seeketh out the deep, and the heart, and considereth their crafty devices: for the Lord knoweth all that may be known, and he beholdeth the signs of the world.

42:19 Y mae efe yn mynegi pethau a fuant, a phethau a fyddant; ac yn datguddio l pethau dirgel.
42:19 He declareth the things that are past, and for to come, and revealeth the steps of hidden things.

42:20 Nid a un meddwl heibio iddo ef, ac ni bydd un gair yn guddiedig oddi wrtho.
42:20 No thought escapeth him, neither any word is hidden from him.

42:21 Efe a harddodd fawredd ei ddoethineb; ac y mae efe o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb: ni ellir chwanegu ato ef, na thynnu oddi wrtho: nid rhaid iddo ef wrth gyngor neb.
42:21 He hath garnished the excellent works of his wisdom, and he is from everlasting to everlasting: unto him may nothing be added, neither can he be diminished, and he hath no need of any counsellor.

42:22 Mor ddymunol yw ei holl weithredoedd ef! ie, hyd yn oed mewn gwreichionen y gellir gweled hyn.
42:22 Oh how desirable are all his works! and that a man may see even to a spark.

42:23 Y mae y rhai hyn oll yn byw ac yn parhau byth; ac wrth bob rhaid y maent hwy yn ufuddhau oll.
42:23 All these things live and remain for ever for all uses, and they are all obedient.

42:24 Y maent hwy oll yn ddauddyblyg, y naill ar gyfer y llall; ac ni wnaeth efe ddim a di%g arno.
42:24 All things are double one against another: and he hath made nothing imperfect.

42:25 Y mae y naill yn sicrhau daioni'r llall: a phwy a gaiff ddigon o edrych ar ei ogoniant ef?
42:25 One thing establisheth the good or another: and who shall be filled with beholding his glory?

PENNOD 43
43:1 Gogoniant yr uchelder, y ffurfafen eglur, tegwch y nefoedd, a'i olygiad gogoneddus;
43:1 The pride of the height, the clear firmament, the beauty of heaven, with his glorious shew;

43:2 Y mae yr haul hefyd, wrth ymddangos, yn mynegi offeryn rhyfedd, gwaith y Goruchaf.
43:2 The sun when it appeareth, declaring at his rising a marvellous instrument, the work of the most High:

43:3 Ar hanner dydd efe a lysg y wlad; a phwy a ddichon aros ar gyfer ei wres poeth ef?
43:3 At noon it parcheth the country, and who can abide the burning heat thereof?

43:4 Y mae un yn cadw ffwrn mewn gwaith brwd; tri mwy y llysg yr haul y mynyddoedd: gan chwythu allan angerdd tanllyd, ac yn disgleirio 'i belydr, y mae efe yn dallu'r llygaid:
43:4 A man blowing a furnace is in works of heat, but the sun burneth the mountains three times more; breathing out fiery vapours, and sending forth bright beams, it dimmeth the eyes.

43:5 Mawr yw yr Arglwydd, yr hwn a'i gwnaeth ef; ac wrth ei orchymyn ef efe a beidiodd 'i daith.
43:5 Great is the Lord that made it; and at his commandment runneth hastily.

43:6 Y lleuad hefyd a wnaeth efe i wasanaethu yn ei hamser; i fod yn egluro yr amser, ac yn arwydd i'r byd.
43:6 He made the moon also to serve in her season for a declaration of times, and a sign of the world.

43:7 Wrth y lleuad y ceir gwybod yr ŵyl, sef goleuni yn lleihau tua'r diwedd.
43:7 From the moon is the sign of feasts, a light that decreaseth in her perfection.

43:8 Ar ei henw hi y mae y mis; a hi a gynydda yn rhyfedd yn ei chyfnewid, yn offeryn i'r lluoedd yn yr uchelder, yn llewyrchu yn ffurfafen y nefoedd.
43:8 The month is called after her name, increasing wonderfully in her changing, being an instrument of the armies above, shining in the firmament of heaven;

43:9 Disgleirdeb y sr sydd yn degwch i'r nefoedd, ac yn harddwch yn disgleirio yn uchel leoedd yr Arglwydd.
43:9 The beauty of heaven, the glory of the stars, an ornament giving light in the highest places of the Lord.

43:10 Wrth orchymyn yr un Sanctaidd y maent hwy yn sefyll yn eu trefn, ac nid ydynt yn diffygio yn eu gwyliadwriaeth.
43:10 At the commandment of the Holy One they will stand in their order, and never faint in their watches.

43:11 Gwl yr enfys, a chlodfora yr hwn a'i gwnaeth hi: teg odiaeth yw hi yn ei disgleirdeb.
43:11 Look upon the rainbow, and praise him that made it; very beautiful it is in the brightness thereof.

43:12 Y mae hi yn amgylchu'r nefoedd chylch gogoneddus; dwylo'r Arglwydd a'i hanelodd hi.
43:123 It compasseth the heaven about with a glorious circle, and the hands of the most High have bended it.

43:13 Y mae efe wrth ei orchymyn yn gwneuthur i'r eira ddisgyn ar frys, ac i daranau ei farn ef brysuro.
43:13 By his commandment he maketh the snow to fall aplace, and sendeth swiftly the lightnings of his judgment.

43:14 Am hyn yr ymegyr y trysorau, ac yr eheda y cymylau fel adar.
43:14 Through this the treasures are opened: and clouds fly forth as fowls.

43:15 Yn ei fawredd y sicrhaodd efe'r cymylau, ac a dorrodd yn fn y cerrig cenllysg.
43:15 By his great power he maketh the clouds firm, and the hailstones are broken small.

43:16 A'r mynyddoedd a symudant wrth ei olwg ef: wrth ei ewyllys ef y chwyth y deheuwynt.
43:16 At his sight the mountains are shaken, and at his will the south wind bloweth.

43:17 Twrf ei daran ef a bair i'r ddaear grynu, a thymestl y gogleddwynt, a'r trowynt: y mae efe yn taenu eira fel adar yn ehedeg, ac efe a syrth fel y disgyn ceiliogod rhedyn.
43:17 The noise of the thunder maketh the earth to tremble: so doth the northern storm and the whirlwind: as birds flying he scattereth the snow, and the falling down thereof is as the lighting of grasshoppers:

43:18 Rhyfedd gan lygad weled tegwch ei wynder ef; a phob calon a synna wrth ei gawod ef.
43:18 The eye marvelleth at the beauty of the whiteness thereof, and the heart is astonished at the raining of it.

43:19 Efe a dywallt rew ar y ddaear fel halen; ac wedi iddo rewi, y mae efe yn biglym.
43:19 The hoarfrost also as salt he poureth on the earth, and being congealed, it lieth on the top of sharp stakes.

43:20 Pan chwytho'r gogleddwynt oer, a rhewi o'r dwfr yn i, ar bob llyn dwfr y saif, ac efe a wisg y dyfroedd megis a llurig.
43:20 When the cold north wind bloweth, and the water is congealed into ice, it abideth upon every gathering together of water, and clotheth the water as with a breastplate.

43:21 Y mae efe yn difa'r mynyddoedd, ac yn llosgi'r diffeithwch, ac yn diffoddi pob gwyrddlesni fel tn.
43:21 It devoureth the mountains, and burneth the wilderness, and consumeth the grass as fire.

43:22 Meddyginiaeth rhag y cwbl yw niwl a ddelo ar frys; a gwlith a ddelo yn l gwres a lawenycha.
43:22 A present remedy of all is a mist coming speedily, a dew coming after heat refresheth.

43:23 Wrth ei gyngor y llonyddodd efe y dyfnder, ac y plannodd ynysoedd ynddo.
43:23 By his counsel he appeaseth the deep, and planteth islands therein.

43:24 Y rhai a hwyliant ar y mr a fynegant mor enbyd yw efe; a phan glywom ninnau 'n clustiau, nyni a ryfeddwn.
43:24 They that sail on the sea tell of the danger thereof; and when we hear it with our ears, we marvel thereat.

43:25 Yno y mae dieithr weithredoedd a rhyfedd, pob amryw anifail, a'r mor feirch.
43:25 For therein be strange and wondrous works, variety of all kinds of beasts and whales created.

43:26 Trwyddo ef y mae ei angel ef yn cael rhwydd-deb; a thrwy ei air ef y cyfansoddwyd pob peth.
43:26 By him the end of them hath prosperous success, and by his word all things consist.

43:27 Nyni a ddywedwn lawer, er hynny yr ydym ni yn fyr: i ddywedyd ar air, efe yw'r cwbl.
43:27 We may speak much, and yet come short: wherefore in sum, he is all.

43:28 Pa fodd y gallwn ni ei ogoneddu ef? canys y mae efe uwchlaw ei holl waith.
43:28 How shall we be able to magnify him? for he is great above all his works.

43:29 Ofnadwy yw'r Arglwydd, a mawr odiaeth; a rhyfedd yw ei allu ef.
43:29 The Lord is terrible and very great, and marvellous is his power.

43:30 Pan ogoneddoch chwi yr Arglwydd, dyrchefwch ef fwyaf ag y galloch; ac efe a ragora lawer ar hynny: a phan ddyrchafoch ef, rhoddwch lawer o egni; na flinwch: canys ni chyrhaeddwch chwi byth adref.
43:30 When ye glorify the Lord, exalt him as much as ye can; for even yet will he far exceed: and when ye exalt him, put forth all your strength, and be not weary; for ye can never go far enough.

43:31 Pwy a'i gwelodd ef, ac a fynega i ni? a phwy a'i mawryga ef megis y mae?
43:31 Who hath seen him, that he might tell us? and who can magnify him as he is?

43:32 Y mae llawer peth mwy na hyn yn guddiedig; canys ychydig a welsom ni o'i weithredoedd ef:
43:32 There are yet hid greater things than these be, for we have seen but a few of his works.

43:33 Oblegid yr Arglwydd a wnaeth bob peth: ac i'r rhai duwiol y rhoddes efe ddoethineb.
43:33 For the Lord hath made all things; and to the godly hath he given wisdom.

PENNOD 44
44:1 Canmolwn yn awr y gwŷr enwog, a'n tadau a'n cenhedlodd ni.
44:1 Let us now praise famous men, and our fathers that begat us.

44:2 Llawer o ogoniant a wnaeth yr Arglwydd trwyddynt hwy, a'i fawredd erioed.
44:2 The Lord hath wrought great glory by them through his great power from the beginning.

44:3 Y rhai a lywodraethasant ar eu teyrnasoedd, ac oeddynt wŷr enwog o allu, yn cynghori yn synhwyrol, ac yn traethu proffwydoliaethau;
44:3 Such as did bear rule in their kingdoms, men renowned for their power, giving counsel by their understanding, and declaring prophecies:

44:4 Blaenorwyr y bobl trwy eu cyngor, a thrwy ddeall addysg y bobl; doethion ac ymadroddus oeddynt yn eu hathrawiaeth;
44:4 Leaders of the people by their counsels, and by their knowledge of learning meet for the people, wise and eloquent are their instructions:

44:5 Hwy a geisiasant allan felystra cerdd, ac a draethasant ganiadau sgrifenedig;
44:5 Such as found out musical tunes, and recited verses in writing:

44:6 Gwŷr cyfoethogion, cedyrn o nerth, a heddychlon yn eu cartref, oeddynt hwy.
44:6 Rich men furnished with ability, living peaceably in their habitations:

44:7 Y rhai hyn oll yn eu cenedlaethau a gawsant ogoniant, a gorfoledd yn eu dyddiau.
44:7 All these were honoured in their generations, and were the glory of their times.

44:8 Bu rai ohonynt hwy gyfryw ag a adawsant enw ar eu hl, fel y mynegid eu clod hwynt.
44:8 There be of them, that have left a name behind them, that their praises might be reported.

44:9 Bu hefyd rai heb fod coffa amdanynt, y rhai y darfu amdanynt fel pe na buasent, ac a aethant fel pe nas ganesid hwynt, a'u plant ar eu hl hwynt.
44:9 And some there be, which have no memorial; who are perished, as though they had never been; and are become as though they had never been born; and their children after them.

44:10 Eithr gwŷr trugarog oedd y rhai hyn, cyfiawnder pa rai nis anghofiwyd.
44:10 But these were merciful men, whose righteousness hath not been forgotten.

44:11 Gyda'u hiliogaeth hwynt yr erys etifeddiaeth dda; y mae eu hiliogaeth hwynt yn y cyfamod hefyd;
44:11 With their seed shall continually remain a good inheritance, and their children are within the covenant.

44:12 Y mae eu hiliogaeth hwynt yn y cyfamod, a'u plant ar eu hl.
44:12
Their seed standeth fast, and their children for their sakes.

44:13 Byth y pery eu hiliogaeth; a'u gogoniant ni ddileir.
44:13 Their seed shall remain for ever, and their glory shall not be blotted out.

44:14 Eu cyrff a gladdwyd mewn heddwch; ac y mae eu henw yn byw byth.
44:14 Their bodies are buried in peace; but their name liveth for evermore.

44:15 Y bobl a fynegant eu doethineb hwy, a'r gynulleidfa a draetha eu clod hwynt.
44:15 The people will tell of their wisdom, and the congregation will shew forth their praise.

44:16 Enoch a ryglyddodd fodd i Dduw, ac a fudwyd ymaith, yn siampl o edifeirwch i'r cenedlaethau oll.
44:16 Enoch pleased the Lord, and was translated, being an example of repentance to all generations.

44:17 Noa a gafwyd yn berffaith ac yn gyfiawn yn amser dicter: efe a gymerwyd yn gyfnewid am y byd; am hynny, pan fu y dilyw, y gadawyd ef yng ngweddill i'r ddaear.
44:17 Noah was found perfect and righteous; in the time of wrath he was taken in exchange [for the world;] therefore was he left as a remnant unto the earth, when the flood came.

44:18 Cyfamod tragwyddol a wnaed ag ef, na ddifethid pob cnawd trwy ddilyw mwy.
44:18 An everlasting covenant was made with him, that all flesh should perish no more by the flood.

44:19 Abraham sydd dad mawr i lawer o genhedloedd; ac ni chafwyd ei fath ef mewn gogoniant:
44:19 Abraham was a great father of many people: in glory was there none like unto him;

44:20 Yr hwn a gadwodd gyfraith y Goruchaf, ac a ddaeth mewn cyfamod ag ef: efe a osododd y cyfamod yn ei gnawd; ac wrth ei brofi, efe a gafwyd yn ffyddlon.
44:20 Who kept the law of the most High, and was in covenant with him: he established the covenant in his flesh; and when he was proved, he was found faithful.

44:21 Am hynny y sicrhaodd efe iddo ef trwy lw, y bendithid y Cenhedloedd yn ei had ef, yr amlheid ef fel llwch y ddaear, ac y dyrchefid ei had ef fel y sr, ac y caent etifeddu o fr i fr, ac o'r afon i eithaf y ddaear.
44:21 Therefore he assured him by an oath, that he would bless the nations in his seed, and that he would multiply him as the dust of the earth, and exalt his seed as the stars, and cause them to inherit from sea to sea, and from the river unto the utmost part of the land.

44:22 Felly y sicrhaodd efe i Isaac, er mwyn Abraham ei dad, fendith pob dyn, a'r cyfamod,
44:22 With Isaac did he establish likewise [for Abraham his father's sake] the blessing of all men, and the covenant,

44:23 Ac a wnaeth iddo orffwyso ar ben Jacob: efe a'i hadnabu ef gan ei fendithio, ac a roddodd iddo etifeddiaeth, ac a neilltuodd ei ran ef, ac a'i rhannodd ymysg y deuddeg llwyth.
44:23 And made it rest upon the head of Jacob. He acknowledged him in his blessing, and gave him an heritage, and divided his portions; among the twelve tribes did he part them.

PENNOD 45
45:1 Ac efe a ddug allan ohono ef ŵr trugarog, yr hwn a gafodd ffafr yng ngolwg pob cnawd, sef Moses, yr hwn oedd hoff gan Dduw a dynion, yr hwn y mae ei goffadwriaeth yn fendigedig.
45:1 And he brought out of him a merciful man, which found favour in the sight of all flesh, even Moses, beloved of God and men, whose memorial is blessed.

45:2 Efe a'i gwnaeth ef yn debyg i'r saint gogoneddus, ac a'i mawrygodd ef, gan beri i'w elynion ei ofni ef.
45:2 He made him like to the glorious saints, and magnified him, so that his enemies stood in fear of him.

45:3 Trwy ei eiriau ef y gwnaeth efe i ryfeddodau beidio, ac a'i gwnaeth ef yn ogoneddus yng ngolwg brenhinoedd: efe a roddes gydag ef orchymyn i'w bobl, ac a ddangosodd iddo ran o'i ogoniant.
45:3 By his words he caused the wonders to cease, and he made him glorious in the sight of kings, and gave him a commandment for his people, and shewed him part of his glory.

45:4 Efe a'i sancteiddiodd ef yn ei ffyddlondeb a'i larieidd-dra, ac a'i dewisodd ef o blith yr holl ddynion.
45:4 He sanctified him in his faithfuless and meekness, and chose him out of all men.

45:5 Efe a wnaeth iddo glywed ei lais ef, ac a'i dug ef i'r cwmwl tywyll ac a roddes orchmynion o'i flaen ef, sef cyfraith bywyd a gwybodaeth; fel y dysgai efe y cyfamod i Jacob, a'i farnedigaethau i Israel.
45:5 He made him to hear his voice, and brought him into the dark cloud, and gave him commandments before his face, even the law of life and knowledge, that he might teach Jacob his covenants, and Israel his judgments.

45:6 Efe a ddyrchafodd Aaron y sanct tebyg iddo ef, ei frawd o lwyth Lefi.
45:6 He exalted Aaron, an holy man like unto him, even his brother, of the tribe of Levi.

45:7 Efe a wnaeth ag ef gyfamod tragwyddol, ac a roddes iddo offeiriadaeth ymysg y bobl: efe a'i gwnaeth ef yn ddedwydd mewn harddwisg, ac a'i gwisgodd ef a gwisg ogoneddus.
45:7 An everlasting covenant he made with him and gave him the priesthood among the people; he beautified him with comely ornaments, and clothed him with a robe of glory.

45:8 Efe a'i gwisgodd ef gogonedd cyflawn, ac a'i gwregysodd ef ag offer cadernid, llawdr, gwisg laes, ac ag effod.
45:8 He put upon him perfect glory; and strengthened him with rich garments, with breeches, with a long robe, and the ephod.

45:9 Efe a'i hamgylchodd ef phomgranadau, ac chlych aur lawer o amgylch, i seinio pan gerddai efe, i wneuthur sŵn a glywid yn y deml, ac i fod yn goffadwriaeth i feibion ei bobl ef;
45:9 And he compassed him with pomegranates, and with many golden bells round about, that as he went there might be a sound, and a noise made that might be heard in the temple, for a memorial to the children of his people;

45:10 A gwisg sanctaidd o aur, sidan glas, phorffor ac amryw waith, dwyfronneg barn, ag arwyddion gwirionedd,
45:10 With an holy garment, with gold, and blue silk, and purple, the work of the embroidere, with a breastplate of judgment, and with Urim and Thummim;

45:11 Ac gwaith cywraint o sgarlad plethedig, ac meini gwerthfawr wedi eu cerfio fel sl, a'u gosod mewn aur trwy waith eurych, ag ysgrifen wedi ei cherfio, er coffadwriaeth, yn l nifer meibion Israel.
45:11 With twisted scarlet, the work of the cunning workman, with precious stones graven like seals, and set in gold, the work of the jeweller, with a writing engraved for a memorial, after the number of the tribes of Israel.

45:12 Ar y meitr y gosodasai efe goron o aur, yn yr hon y cerfiesid Sancteiddrwydd, yn harddwch anrhydeddus, yn waith godidog, yn hyfryd i'r llygaid, yn hardd ac yn deg.
45:12 He set a crown of gold upon the mitre, wherein was engraved Holiness, an ornament of honour, a costly work, the desires of the eyes, goodly and beautiful.

45:13 Ni bu y fath o'i flaen ef; ac erioed ni wisgodd neb dieithr hwynt, ond ei feibion ef bob amser.
45:13 Before him there were none such, neither did ever any stranger put them on, but only his children and his children's children perpetually.

45:14 Dwy waith yn y dydd yn wastadol y poethoffrymir eu haberthau hwynt.
45:14 Their sacrifices shall be wholly consumed every day twice continually.

45:15 Moses a'i cysegrodd ef, ac a'i heneiniodd ag olew sanctaidd: a hyn a wnaed yn gyfamod tragwyddol iddo ef ac i'w had, cyhyd ag y parhao'r nefoedd, gael ohonynt ei wasanaethu ef, ac offeiriadu hefyd, a bendithio'r bobl yn ei enw ef.
45:15 Moses consecrated him, and anointed him with holy oil: this was appointed unto him by an everlasting covenant, and to his seed, so long as the heavens should remain, that they should minister unto him, and execute the office of the priesthood, and bless the people in his name.

45:16 Efe a'i dewisodd ef o flaen pob dyn byw, i offrymu offrwm i'r Arglwydd, myctarth a pherarogl er coffadwriaeth, i wneuthur cymod dros y bobl.
45:16 He chose him out of all men living to offer sacrifices to the Lord, incense, and a sweet savour, for a memorial, to make reconciliation for his people.

45:17 Efe a roddes iddo ei orchmynion, ac yng nghyfamod y gyfraith awdurdod, i ddysgu ei dystiolaethau ef i Jacob, ac i egluro ei gyfraith ef i Israel.
45:17 He gave unto him his commandments, and authority in the statutes of judgments, that he should teach Jacob the testimonies, and inform Israel in his laws.

45:18 Dieithriaid a gydsafasant i'w erbyn ef, ac a genfigenasant wrtho ef yn yr anialwch, sef y gwŷr oedd gyda chynulleidfa Dathan ac Abiram, a Core, mewn llid a dicter.
45:18 Strangers conspired together against him, and maligned him in the wilderness, even the men that were of Dathan's and Abiron's side, and the congregation of Core, with fury and wrath.

45:19 Yr Arglwydd a welodd hyn, ac ni bu fodlon; a hwy a ddifethwyd yn llidiowgrwydd ei ddicter ef: efe a wnaeth arnynt wyrthiau, gan eu difetha fflam dan.
45:19 This the Lord saw, and it displeased him, and in his wrathful indignation were they consumed: he did wonders upon them, to consume them with the fiery flame.

45:20 Eithr efe a roddes ychwaneg o ogoniant i Aaron, ac a roddes iddo etifeddiaeth; blaenffrwyth y cyntaf-anedig a rannodd efe iddo; yn enwedig efe a arlwyodd ddigon o fara:
45:20 But he made Aaron more honourable, and gave him an heritage, and divided unto him the firstfruits of the increase; especially he prepared bread in abundance:

45:21 Oblegid y maent hwy yn cael bwyta o aberthau'r Arglwydd, y rhai a roddes efe iddo ef ac i'w had.
45:21
For they eat of the sacrifices of the Lord, which he gave unto him and his seed.

45:22 Eithr ni roddes efe etifeddiaeth iddo ef o dir y bobl, ac nid oedd iddo etifeddiaeth ymysg y bobl: oblegid efe ei hun yw rhan ei etifeddiaeth ef.
45:22 Howbeit in the land of the people he had no inheritance, neither had he any portion among the people: for the Lord himself is his portion and inheritance.

45:23 Phinees mab Eleasar oedd y trydydd mewn gogoniant; am iddo ddwyn sl yn ofn yr Arglwydd, a sefyll i fyny ag ewyllys da a pharod, a gwneuthur cymod dros Israel, pan droesai'r bobl ymaith.
45:23 The third in glory is Phinees the son of Eleazar, because he had zeal in the fear of the Lord, and stood up with good courage of heart: when the people were turned back, and made reconciliation for Israel.

45:24 Am hynny y gwnaeth efe ag ef gyfamod heddychlon, y cai efe fod yn bennaf ar y cysegr ac ar ei bobl, fel y byddai braint yr offeiriadaeth iddo ef ac i'w had byth:
45:24 Therefore was there a covenant of peace made with him, that he should be the chief of the sanctuary and of his people, and that he and his posterity should have the dignity of the priesthood for ever:

45:25 Yn l y cyfamod a wnaethid Dafydd mab Jesse o lwyth Jwda, y byddai etifeddiaeth y brenin i'w epil ef yn unig; ac y byddai etifeddiaeth Aaron i'w had ef yr un modd.
45:25 According to the covenant made with David son of Jesse, of the tribe of Juda, that the inheritance of the king should be to his posterity alone: so the inheritance of Aaron should also be unto his seed.

45:26 Rhodded Duw ddoethineb yn eich calon chwi, i farnu ei bobl ef yn gyfiawn, fel na ddileer eu daioni hwynt, ac y parhao eu gogoniant trwy eu cenedlaethau.
45:26 God give you wisdom in your heart to judge his people in righteousness, that their good things be not abolished, and that their glory may endure for ever.

PENNOD 46
46:1 Cryf mewn rhyfel oedd Jesus mab Nafe, a dilynwr Moses mewn proffwydoliaethau; yr hwn yn l ei enw oedd fawr, er iachawdwriaeth i etholedigion Duw, ac i ddial ar y gelynion a gyfodent i'w herbyn hwynt, fel y cai Israel ei etifeddiaeth.
46:1 Jesus the son a Nave was valiant in the wars, and was the successor of Moses in prophecies, who according to his name was made great for the saving of the elect of God, and taking vengeance of the enemies that rose up against them, that he might set Israel in their inheritance.

46:2 Pa ogoniant a gafodd efe yn dyrchafu ei ddwylo, ac yn tynnu ei gleddyf yn erbyn y dinasoedd!
46:2 How great glory gat he, when he did lift up his hands, and stretched out his sword against the cities!

46:3 Pwy o'i flaen ef a safodd felly? canys efe oedd dywysog ar ryfel yr Arglwydd.
46:3 Who before him so stood to it? for the Lord himself brought his enemies unto him.

46:4 Onid trwy ei waith ef y safodd yr haul, ac y gwnaed un diwrnod cyhyd dau?
46:4 Did not the sun go back by his means? and was not one day as long as two?

46:5 Efe a alwodd ar y Llywydd goruchaf, pan oedd y gelynion yn pwyso arno o bob parth: a'r mawr Ir a'i gwrandawodd ef.
46:5 He called upon the most high Lord, when the enemies pressed upon him on every side; and the great Lord heard him.

46:6 Ac cherrig cesair mawr allu, efe a ruthrodd ar y cenhedloedd rhyfel, ac yng ngoriwaered Bethoron efe a ddifethodd y gwrthwynebwyr; fel y gallai y cenhedloedd adnabod ei holl arfogaeth ef, mai o flaen yr Arglwydd yr oedd efe yn rhyfela, oblegid efe oedd yn canlyn ar l y Galluog.
46:6 And with hailstones of mighty power he made the battle to fall violently upon the nations, and in the descent [of Beth-horon] he destroyed them that resisted, that the nations might know all their strength, because he fought in the sight of the Lord, and he followed the Mighty One.

46:7 Yn amser Moses hefyd y gwnaeth efe a Chaleb hefyd fab Jeffunne waith elusen, gan sefyll yn erbyn y gynulleidfa, ac atal y bobl rhag pechu, a lluddio y grwgnach drygionus.
46:7 In the time of Moses also he did a work of mercy, he and Caleb the son of Jephunne, in that they withstood the congregation, and withheld the people from sin, and appeased the wicked murmuring.

46:8 A hwynthwy ill dau a ddianghasant, o chwe chan mil o wŷr traed, i'w dwyn hwynt i mewn i'r etifeddiaeth, sef i'r wlad oedd yn llifeirio o laeth a mel.
46:8 And of six hundred thousand people on foot, they two were preserved to bring them in to the heritage, even unto the land that floweth with milk and honey.

46:9 I Caleb hefyd y rhoddes yr Arglwydd gryfder, yr hwn a barhaodd gydag ef hyd ei henaint; fel yr aeth efe i uchelder y wlad, a'i had ef a'i goresgynnodd hi yn etifeddiaeth:
46:9 The Lord gave strength also unto Caleb, which remained with him unto his old age: so that he entered upon the high places of the land, and his seed obtained it for an heritage:

46:10 Fel y gallai holl feibion Israel weled mai da yw dilyn yr Arglwydd.
46:10 That all the children of Israel might see that it is good to follow the Lord.

46:11 Y barnwyr hefyd bob un erbyn ei enw, y rhai oll ni phuteiniodd eu calon, a pha rai bynnag ni throesant oddi wrth yr Arglwydd, bydded eu coffadwriaeth hwynt yn fendigedig.
46:11 And concerning the judges, every one by name, whose heart went not a whoring, nor departed from the Lord, let their memory be blessed.

46:12 Bydded eu hesgyrn yn iraidd yn eu lle, a bydded eu henw hwynt, y rhai oedd anrhydeddus, yn aros ar eu plant.
46:12 Let their bones flourish out of their place, and let the name of them that were honoured be continued upon their children.

46:13 Samuel, proffwyd yr Arglwydd, yr hwn oedd hoff gan ei Arglwydd, a osododd freniniaethau, ac a eneiniodd dywysogion ar ei bobl ef.
46:13 Samuel, the prophet of the Lord, beloved of his Lord, established a kingdom, and anointed princes over his people.

46:14 Trwy gyfraith yr Arglwydd y barnodd efe y gynulleidfa; a'r Arglwydd a ystyriodd wrth Jacob.
46:14 By the law of the Lord he judged the congregation, and the Lord had respect unto Jacob.

46:15 Efe a gafwyd yn wir broffwyd wrth ei ffydd; ac efe a adnabuwyd wrth ei eiriau ei fod yn ffyddlon mewn gweledigaeth.
46:15 By his faithfulness he was found a true prophet, and by his word he was known to be faithful in vision.

46:16 Ac efe a alwodd ar yr Arglwydd galluog, pan oedd ei elynion ef o amgylch yn pwyso arno wrth offrymu yr oen sugno.
46:16 He called upon the mighty Lord, when his enemies pressed upon him on every side, when he offered the sucking lamb.

46:17 A'r Arglwydd a daranodd o'r nefoedd, ac a wnaeth glywed ei leferydd sŵn mawr.
46:17 And the Lord thundered from heaven, and with a great noise made his voice to be heard.

46:18 Felly y drylliodd efe dywysogion y Tyriaid, a holl benaethiaid y Philistiaid.
46:18 And he destroyed the rulers of the Tyrians, and all the princes cf the Philistines.

46:19 A chyn amser ei hir hun, efe a dystiolaethodd o flaen yr Arglwydd a'i eneiniog, Ni chymerais o dda neb gymaint ag esgid: ac nid achwynodd neb rhagddo ef.
46:19 And before his long sleep he made protestations in the sight of the Lord and his anointed, I have not taken any man's goods, so much as a shoe: and no man did accuse him.

46:20 Ac wedi iddo ef huno, efe a broffwydodd, ac a ddangosodd i'r brenin ei ddiwedd, ac a ddyrchafodd ei lef o'r ddaear mewn proffwydoliaeth, i ddileu anwiredd y bobl.
46:20 And after his death he prophesied, and shewed the king his end, and lifted up his voice from the earth in prophecy, to blot out the wickedness of the people.

PENNOD 47
47:1 Wedi hyn y cyfododd y proffwyd Nathan yn nyddiau Dafydd.
47:1 And after him rose up Nathan to prophesy in the time of David.

47:2 Fel y neilltuir y braster oddi wrth yr offrwm, felly y dewiswyd Dafydd o feibion Israel.
47:2 As is the fat taken away from the peace offering, so was David chosen out of the children of Israel.

47:3 Efe a chwaraeodd llewod megis mynnod, ac ag eirth megis ag ŵyn defaid.
47:3 He played with lions as with kids, and with bears as with lambs.

47:4 Oni laddodd efe gawr yn ei ieuenctid? ac oni thynnodd efe ymaith waradwydd y bobl, pan gyfododd efe ei law charreg dafl, a bwrw i lawr falchder Goleiath?
47:4 Slew he not a giant, when he was yet but young? and did he not take away reproach from the people, when he lifted up his hand with the stone in the sling, and beat down the boasting of Goliath?

47:5 Canys efe a alwodd ar yr Arglwydd goruchaf, ac yntau a roddes nerth i'w ddeheulaw ef i ladd y dyn cryf yn y rhyfel, fel y dyrchafai efe gorn ei bobl.
47:5 For he called upon the most high Lord; and he gave him strength in his right hand to slay that mighty warrior, and set up the horn of his people.

47:6 Felly y bobl a'i hanrhydeddodd yntau myrddiwn, ac a'i canmolodd ym mendithion yr Arglwydd, pan roes iddo ef goron y gogoniant.
47:6 So the people honoured him with ten thousands, and praised him in the blessings of the Lord, in that he gave him a crown of glory.

47:7 Efe a ddrylliodd y gelynion o amgylch, ac a ddifethodd y Philistiaid wrthwynebwyr iddo, ac a ddrylliodd e corn hwy hyd heddiw.
47:7 For he destroyed the enemies on every side, and brought to nought the Philistines his adversaries, and brake their horn in sunder unto this day.

47:8 Yn ei holl waith y rhoddes ef glodforedd i'r hwn sy Sanctaidd Goruchaf; geiriau anrhydeddus, ac 'i holl galon, y canodd efe ganiadau ac y carodd ef yr hwn a'i gwnaeth.
47:8 In all his works he praised the Holy One most high with words of glory; with his whole heart he sung songs, and loved him that made him.

47:9 Ac efe a osododd gantorion o flaen yr allor, fel y gwnaent gerdd felys ar dafod, ac y clodforent Dduw beunydd 'u caniadau.
47:9 He set singers also before the altar, that by their voices they might make sweet melody, and daily sing praises in their songs.

47:10 Efe a roddes drefn weddaidd am y gwyliau, ac a gymhwysodd yr amserau yn berffaith, fel y clodforent hwy ei enw sanctaidd ef, ac y gwnaent i'w gysegr ef seinio yn fore.
47:10 He beautified their feasts, and set in order the solemn times until the end, that they might praise his holy name, and that the temple might sound from morning.

47:11 Yr Arglwydd a ddileodd ei bechodau ef, ac a ddyrchafodd ei gorn ef byth, ac a roddes iddo gyfamod y frenhiniaeth, a gorseddfainc gogoniant yn Israel.
47:11 The Lord took away his sins, and exalted his horn for ever: he gave him a covenant of kings, and a throne of glory in Israel.

47:12 Ar l hwn y cododd mab doeth, ac a breswyliodd mewn ehangder er ei fwyn ef.
47:12 After him rose up a wise son, and for his sake he dwelt at large.

47:13 Salomon a deyrnasodd mewn amser heddychlon, ac a oedd anrhydeddus: canys Duw a barasai lonyddwch o'i amgylch ef, fel yr adeiladai efe dŷ i'w enw ef, ac y darparai gysegr dros fyth.
47:13 Solomon reigned in a peaceable time, and was honoured; for God made all quiet round about him, that he might build an house in his name, and prepare his sanctuary for ever.

47:14 Mor ddoeth oedd efe yn ei ieuenctid, a megis afon yn llawn o synnwyr!
47:14 How wise wast thou in thy youth and, as a flood, filled with understanding!

47:15 Dy enaid a orchuddiodd yr holl ddaear, ac a'i llanwodd a diarhebion damhegol.
47:15 Thy soul covered the whole earth, and thou filledst it with dark parables.

47:16 Dy enw a aeth ymhell i'r ynysoedd; a chu oeddit am dy heddwch.
47:16 Thy name went far unto the islands; and for thy peace thou wast beloved.

47:17 Rhyfeddodd y gwledydd wrth dy ganiadau, a'th ddiarhebion, a'th gyffelybiaethau, a'th ddeongliadau.
47:17 The countries marvelled at thee for thy songs, and proverbs, and parables, and interpretations.

47:18 Trwy enw Arglwydd Dduw yr holl ddaear, yr hwn a elwir dy Dduw di, Israel, y cesglaist ti aur fel alcam, ac y cefaist arian cyn amled 'r plwm.
47:18 By the name of the Lord God, which is called the Lord God of Israel, thou didst gather gold as tin and didst multiply silver as lead.

47:19 Ti a ogwyddaist dy lwynau i wragedd, ac a'th ddarostyngwyd yn dy gorff.
47:19 Thou didst bow thy loins unto women, and by thy body thou wast brought into subjection.

47:20 Ti a anefaist dy ogoniant, ac a halogaist dy hiliogaeth, gan ddwyn digofaint yn erbyn dy blant, a dwyn gofid am dy ynfydrwydd.
47:20 Thou didst stain thy honour, and pollute thy seed: so that thou broughtest wrath upon thy children, and wast grieved for thy folly.

47:21 Felly y rhannwyd y frenhiniaeth, ac y dechreuodd brenhiniaeth anufuddgar fod o Effraim.
47:21 So the kingdom was divided, and out of Ephraim ruled a rebellious kingdom.

47:22 Er hynny ni ad yr Arglwydd ei drugaredd ymaith byth, ac ni ddifethir un o'i weithredoedd ef, ac ni ddilea efe hiliogaeth ei etholedig, ac ni ddwg ymaith epil yr hwn a'i cr ef: o ba herwydd efe a adawodd weddill i Jacob, a gwreiddyn i Ddafydd, ohono ef.
47:22 But the Lord will never leave off his mercy, neither shall any of his works perish, neither will he abolish the posterity of his elect, and the seed of him that loveth him he will not take away: wherefore he gave a remnant unto Jacob, and out of him a root unto David.

47:23 Yna Salomon a orffwysodd gyda'i dadau, ac a adawodd o'i hiliogaeth ar ei l, Roboam, ynfydrwydd y bobl, ac un disynnwyr, yr hwn a yrrodd y bobl ymaith 'i gyngor. Ac yr oedd Jeroboam mab Nebat, yr hwn a wnaeth i Israel bechu, ac a ddangosodd y ffordd i Effraim i bechu.
47:23 Thus rested Solomon with his fathers, and of his seed he left behind him Roboam, even the foolishness of the people, and one that had no understanding, who turned away the people through his counsel. There was also Jeroboam the son of Nebat, who caused Israel to sin, and shewed Ephraim the way of sin:

47:24 A'u pechodau hwy a amlhasant mor ddirfawr, hyd oni throdd efe hwynt allan o'r wlad.
47:24 And their sins were multiplied exceedingly, that they were driven out of the land.

47:25 Canys hwy a geisiasant allan bob anwiredd, hyd oni ddaeth dig a dialedd arnynt.
47:25 For they sought out all wickedness, till the vengeance came upon them.

PENNOD 48
48:1 Yna y cododd Eleias y proffwyd fel tn, a'i air ef a losgai fel llusern.
48:1
Then stood up Elias the prophet as fire, and his word burned like a lamp.

48:2 Yr hwn a ddug arnynt hwy newyn mawr, a thrwy ei sl a'u gwnaeth hwy yn ychydig.
48:2 He brought a sore famine upon them, and by his zeal he diminished their number.

48:3 Efe a gaeodd y nefoedd trwy air yr Arglwydd; a thair gwaith y dug efe dan i waered.
48:3 By the word of the Lord he shut up the heaven, and also three times brought down fire.

48:4 O Eleias, mor ogoneddus fuost ti yn dy ryfeddodau! a phwy a ddichon ymffrostio fel tydi!
48:4 O Elias, how wast thou honoured in thy wondrous deeds! and who may glory like unto thee!

48:5 Yr hwn a gyfodaist y marw o farwolaeth, a dyn o'r bedd, trwy air y Goruchaf;
48:5 Who didst raise up a dead man from death, and his soul from the place of the dead, by the word of the most High:

48:6 Yr hwn a ddygaist frenhinoedd i ddinistr, a phendefigion o'u heisteddfa;
48:6 Who broughtest kings to destruction, and honorable men from their bed:

48:7 Yr hwn a glywaist gerydd yr Arglwydd yn Sinai, a barnedigaethau dialedd yn Horeb;
48:7 Who heardest the rebuke of the Lord in Sinai, and in Horeb the judgment of vengeance:

48:8 Yr hwn a eneiniodd frenhinoedd i dalu'r pwyth, a phroffwydi i ddilyn ar ei l ef;
48:8 Who annointedst kings to take revenge, and prophets to succeed after him:

48:9 Yr hwn a godwyd i fyny mewn trowynt o dn, ac mewn cerbyd meirch tanllyd;
48:9 Who was taken up in a whirlwind of fire, and in a chariot of fiery horses:

48:10 Yr hwn a ordeiniwyd i geryddu mewn pryd, ac i ostegu dicter barn yr Arglwydd, cyn iddo dorri allan yn llid; ac i droi calon y tad at y mab, ac i gyweirio llwythau Jacob.
48:10 Who wast ordained for reproofs in their times, to pacify the wrath of the Lord's judgment, before it brake forth into fury, and to turn the heart of the father unto the son, and to restore the tribes of Jacob.

48:11 Gwyn eu byd hwy a'th welsant di, ac a hunasant mewn cariad: canys nyni a fyddwn byw yn ddiau.
48:11 Blessed are they that saw thee, and slept in love; for we shall surely live.

48:12 Eleias a orchuddiwyd a throwynt; ac Eliseus a lanwyd a'i ysbryd ef: ni syflodd efe er tywysogion yn ei ddyddiau, ac ni allodd neb ei ddarostwng ef.
48:12 Elias it was, who was covered with a whirlwind: and Eliseus was filled with his spirit: whilst he lived, he was not moved with the presence of any prince, neither could any bring him into subjection.

48:13 Ni orchfygodd dim ef: ac wedi ei huno, ei gorff ef a broffwydodd.
48:13 No word could overcome him; and after his death his body prophesied.

48:14 Efe a wnaeth ryfeddodau yn ei fywyd; ac yn ei ddiwedd, rhyfedd oedd ei weithredoedd ef.
48:14 He did wonders in his life, and at his death were his works marvellous.

48:15 Er hyn oll ni chymerodd y bobl edifeirwch, ac ni chiliasant oddi wrth eu pechodau, hyd oni chaethgludwyd hwynt o'u gwlad, a'u gwasgaru ym mhob gwlad: eto gadawyd ychydig bobl, a thywysog yn nhŷ Ddafydd.
48:15 For all this the people repented not, neither departed they from their sins, till they were spoiled and carried out of their land, and were scattered through all the earth: yet there remained a small people, and a ruler in the house of David:

48:16 Rhai ohonynt a wnaethant yr hyn oedd yn rhyglyddu bodd i Dduw, a rhai a wnaethant lawer o bechodau.
48:16 Of whom some did that which was pleasing to God, and some multiplied sins.

48:17 Eseceias a gadarnhaodd ei ddinas, ac a ddug ddwfr i'w chanol hi: efe a gloddiodd y graig haearn, ac a wnaeth ffynhonnau i'r dwfr.
48:17 Ezekias fortified his city, and brought in water into the midst thereof: he digged the hard rock with iron, and made wells for waters.

48:18 Yn ei ddyddiau ef y daeth Senacherib i fyny, ac a anfonodd Rabsaces o Lachis, ac a ddyrchafodd ei law yn erbyn Seion, ac a ymffrostiodd yn ei falchder.
48:18 In his time Sennacherib came up, and sent Rabsaces, and lifted up his hand against Sion, and boasted proudly.

48:19 Yna y crynodd eu calonnau a'u dwylo hwynt, ac yr ymofidiasant fel gwragedd yn esgor.
48:19 Then trembled their hearts and hands, and they were in pain, as women in travail.

48:20 Ond hwy a alwasant ar yr Arglwydd trugarog, gan estyn eu dwylo ato ef; a'r Sanctaidd a'u gwrandawodd hwy o'r nefoedd, ac a'u gwaredodd trwy law Esay.
48:20 But they called upon the Lord which is merciful, and stretched out their hands toward him: and immediately the Holy One heard them out of heaven, and delivered them by the ministry of Esay.

48:21 Efe a drawodd lu yr Asyriaid, a'i angel ef a'u dinistriodd hwynt.
48:21 He smote the host of the Assyrians, and his angel destroyed them.

48:22 Oblegid Eseceias a wnaethai yr hyn oedd fodlon gan yr Arglwydd, ac a ddilynodd ffyrdd Dafydd ei dad yn lew, fel y gorchmynasai y proffwyd Esay, yr hwn oedd fawr a pharchedig yn ei olwg ef.
48:22 For Ezekias had done the thing that pleased the Lord, and was strong in the ways of David his father, as Esay the prophet, who was great and faithful in his vision, had commanded him.

48:23 Yn ei ddyddiau ef yr aeth yr haul yn ei l; ac efe a estynnodd hoedl y brenin.
48:23 In his time the sun went backward, and he lengthened the king's life.

48:24 Trwy ysbryd godidog y gwelodd efe y pethau a fyddent yn y diwedd, ac y cysurodd efe y rhai oedd yn galaru yn Seion.
48:24 He saw by an excellent spirit what should come to pass at the last, and he comforted them that mourned in Sion.

48:25 Efe a ddangosodd y pethau a ddeuai byth, a phethau dirgel cyn eu dyfod.
48:25 He shewed what should come to pass for ever, and secret things or ever they came.

PENNOD 49
49:1 Coffadwriaeth Joseias fydd fel cymysg arogl-darth trwy gyfarwydd waith yr apothecari: melys ydyw fel y ml ym mhob genau, ac fel cerdd mewn gwledd o win.
49:1 The remembrance of Josias is like the composition of the perfume that is made by the art of the apothecary: it is sweet as honey in all mouths, and as musick at a banquet of wine.

49:2 Efe a gafodd rwydd-deb yn troi'r bobl, ac a ddug ymaith ffieidd-dra anwiredd.
49:2 He behaved himself uprightly in the conversion of the people, and took away the abominations of iniquity.

49:3 Efe a gyfeiriodd ei galon at yr Arglwydd, ac a gadarnhaodd dduwioldeb yn amser pechaduriaid.
49:3 He directed his heart unto the Lord, and in the time of the ungodly he established the worship of God.

49:4 Pawb ond Dafydd, Eseceias, a Joseias, a wnaethant fai; canys hwy a adawsant gyfraith y Goruchaf; brenhinoedd Jwda hefyd a ballasant.
49:4 All, except David and Ezekias and Josias, were defective: for they forsook the law of the most High, even the kings of Juda failed.

49:5 Yntau a roddes eu corn hwynt i arall, a'u gogoniant i genedl ddieithr.
49:5 Therefore he gave their power unto others, and their glory to a strange nation.

49:6 Hwy a losgasant ddinas etholedig y cysegr, ac a anrheithiasant ei heolydd hi, yn l proffwydoliaeth Jererneias.
49:6 They burnt the chosen city of the sanctuary, and made the streets desolate, according to the prophecy of Jeremias.

49:7 Canys ei gystuddio ef a wnaethant, ac yntau wedi ei sancteiddio yn broffwyd o groth ei fam, i ddiwreiddio, a niweidio, a difetha; felly hefyd i adeiladu, ac i blannu.
49:7 For they entreated him evil, who nevertheless was a prophet, sanctified in his mother's womb, that he might root out, and afflict, and destroy; and that he might build up also, and plant.

49:8 Eseciel yntau a welodd weledigaeth ogoneddus, yr hon a ddangoswyd iddo ar gerbyd y ceriwbiaid.
49:8 It was Ezekiel who saw the glorious vision, which was shewed him upon the chariot of the cherubims.

49:9 Efe a gofiodd y gelynion yn y gafod, ac a gyfarwyddodd y rhai uniawn eu ffyrdd.
49:9 For he made mention of the enemies under the figure of the rain, and directed them that went right.

49:10 Felly bendigedig fyddo coffadwriaeth y deuddeg proffwyd, ac ireiddier eu hesgyrn o'u lle: canys hwy a gysurasaat Jacob, ac a'u gwaredasant gobaith sicr.
49:10 And of the twelve prophets let the memorial be blessed, and let their bones flourish again out of their place: for they comforted Jacob, and delivered them by assured hope.

49:11 Pa fodd y mawrygwn ni Soro-babel? yntau oedd megis sl ar y llaw ddeau:
49:11
How shall we magnify Zorobabel? even he was as a signet on the right hand:

49:12 Felly Jesus fab Josedec: y rhai yn eu dyddiau a adeiladasant y tŷ, ac a gyfodasant deml sanctaidd i'r Arglwydd, yr hon a ddarparwyd yn ogoniant tragwyddol.
49:12 So was Jesus the son of Josedec: who in their time builded the house, and set up an holy temple to the Lord, which was prepared for everlasting glory.

49:13 Nehemeias hefyd oedd o'r rhai etholedig, am yr hwn y mae mawr goffa; yr hwn a gododd i ni y caerau a syrthiasai, ac a osododd i fyny y pyrth a'r barrau, ac a gyfododd ein tai ni.
49:13 And among the elect was Neemias, whose renown is great, who raised up for us the walls that were fallen, and set up the gates and the bars, and raised up our ruins again.

49:14 Ni chrewyd ar y ddaear fath Enoch: canys efe a gyfodwyd i fyny oddi ar y ddaear.
49:14 But upon the earth was no man created like Enoch; for he was taken from the earth.

49:15 Ac ni bu y fath ŵr a Joseff, yr hwn oedd bennaeth ar ei frodyr, a chynhaliwr y bobl, yc hwn yr edrychodd yr Arglwydd am ei esgyrn.
49:15 Neither was there a young man born like Joseph, a governor of his brethren, a stay of the people, whose bones were regarded of the Lord.

49:16 Sem a Seth a gawsant barch gan ddynion: ac Adda oedd yn y greadwriaeth goruwch pob peth byw.
49:16 Sem and Seth were in great honour among men, and so was Adam above every living thing in creation.

PENNOD 50
50:1 Simon yr archoffeiriad, mab Oneias, yr hwn yn ei fywyd a gyfododd y tŷ, ac yn ei ddyddiau a sicrhaodd y bobl,
50:1 Simon the high priest, the son of Onias, who in his life repaired the house again, and in his days fortified the temple:

50:2 Efe a barodd o'r sylfaen adeiladu'r uchder dauddyblyg, a'r fagwyr uchel, o amgylch y deml.
50:2 And by him was built from the foundation the double height, the high fortress of the wall about the temple:

50:3 Yn ei ddyddiau ef, y noe i dderbyn dwfr, yr hon oedd o'i hamgylch fel y mr, a wisgwyd dalennau pres.
50:3 In his days the cistern to receive water, being in compass as the sea, was covered with plates of brass:

50:4 Efe a gymerth ofal dros y bobl rhag eu difetha, ac a gadarnhaodd y ddinas erbyn gwarchae arni.
50:4
He took care of the temple that it should not fall, and fortified the city against besieging:

50:5 Mor ogoneddus oedd efe yng nghanol y bobl, wrth ddyfod allan o'r tŷ dan orchudd!
50:5 How was he honoured in the midst of the people in his coming out of the sanctuary!

50:6 Fel y seren ddydd ymysg y cymylau, ac fel y lleuad yn ei llawnllonaid, yr ydoedd efe;
50:6 He was as the morning star in the midst of a cloud, and as the moon at the full:

50:7 Fel yr haul yn tywynnu ar deml y Goruchaf, ac fel yr enfys yn llewyrchu yn y cymylau disglair:
50:7 As the sun shining upon the temple of the most High, and as the rainbow giving light in the bright clouds:

50:8 Ac fel blodau rhos pan fyddant newydd; fel lili wrth aberoedd dyfroedd, a blagur y pren thus yn amser haf;
50:8 And as the flower of roses in the spring of the year, as lilies by the rivers of waters, and as the branches of the frankincense tree in the time of summer:

50:9 Fel tn a thus mewn thuser, fel llestr o aur wedi ei wneuthur o'r un darn, a'i harddu a phob maen gwerthfawr;
50:9 As fire and incense in the censer, and as a vessel of beaten gold set with all manner of precious stones:

50:10 Fel olewydden deg ffrwythlon, ac fel cypreswydden wedi tyfu i'r awyr;
50:10 And as a fair olive tree budding forth fruit, and as a cypress tree which groweth up to the clouds.

50:11 Pan gymerai efe y wisg ogoneddus, a phan wisgai efe yr hyfrydwch perffaith, wrth fyned i fyny at yr allor sanctaidd yn anrhydeddus.
50:11 When he put on the robe of honour, and was clothed with the perfection of glory, when he went up to the holy altar, he made the garment of holiness honourable.

50:12 Pan gymerai efe yr aelodau o law'r offeiriaid, efe a safai wrth aelwyd yr allor, a'i frodyr o'i amgylch, fel cedrwydden yn Libanus, a hwy a'i hamgylchent ef fel canghennau palmwydd.
50:12 When he took the portions out of the priests' hands, he himself stood by the hearth of the altar, compassed about, as a young cedar in Libanus; and as palm trees compassed they him round about.

50:13 Felly y byddai meibion Aaron oll yn eu gwychder, ac offrwm yr Arglwydd yn eu dwylo, o flaen holl gynulleidfa Israel.
50:13 So were all the sons of Aaron in their glory, and the oblations of the Lord in their hands, before all the congregation of Israel.

50:14 Gan orffen y gwasanaeth wrth yr allor, i wneuthur offrwm yr Hollalluog goruchaf yn hardd,
50:14 And finishing the service at the altar, that he might adorn the offering of the most high Almighty,

50:15 Efe a estynnai ei ddwylo at y ddiodoffrwm, ac a gymysgai beth o'r gwin, ac a'i tywalltai wrth droed yr allor yn arogl peraidd, i'r hwn sydd oruchaf Frenin ar bawb.
50:15 He stretched out his hand to the cup, and poured of the blood of the grape, he poured out at the foot of the altar a sweetsmelling savour unto the most high King of all.

50:16 Yna meibion Aaron a waeddent ac a seinient mewn utgyrn tawdd, ac a wnaent sŵn mawr eglur, yn goffadwriaeth o flaen y Goruchaf.
50:16 Then shouted the sons of Aaron, and sounded the silver trumpets, and made a great noise to be heard, for a remembrance before the most High.

50:17 Yna yr holl bobl a gydsyrthient i lawr ar eu hwynebau ar frys, i addoli eu Harglwydd, y goruchaf Dduw hollalluog.
50:17 Then all the people together hasted, and fell down to the earth upon their faces to worship their Lord God Almighty, the most High.

50:18 Y cantorion hefyd a glodforent 'u lleisiau, ac a wnaent gynghanedd felys trwy eu hamryw seiniau.
50:184 The singers also sang praises with their voices, with great variety of sounds was there made sweet melody.

50:19 A'r bobl a ymbilient 'r Arglwydd goruchaf trwy weddi gerbron y Trugarog, nes cyflawni anrhydedd yr Arglwydd, a gorffen ei wasanaeth ef.
50:19 And the people besought the Lord, the most High, by prayer before him that is merciful, till the solemnity of the Lord was ended, and they had finished his service.

50:20 Yna efe a ddisgynnai, ac a ddyrchafai ei ddwylo ar holl gynulleidfa meibion Israel, i draethu bendith yr Arglwydd 'i wefusau, ac i ymorfoleddu yn ei enw ef.
50:20 Then he went down, and lifted up his hands over the whole congregation of the children of Israel, to give the blessing of the Lord with his lips, and to rejoice in his name.

50:21 A hwy a ymgryment i addoli eilwaith, i dderbyn y fendith gan y Goruchaf.
50:21 And they bowed themselves down to worship the second time, that they might receive a blessing from the most High.

50:22 Yn awr gan hynny bendigwch Dduw pob peth, yr hwn yn unig a wna ryfeddod ym mhob man, yr hwn a ddyrchafa ein dyddiau ni o'r groth, yr hwn yn unig sydd yn gwneuthur nyni yn l ei drugaredd.
50:22 Now therefore bless ye the God of all, which only doeth wondrous things every where, which exalteth our days from the womb, and dealeth with us according to his mercy.

50:23 Caniataed efe i ni hyfrydwch calon, a bod heddwch yn ein dyddiau ni yn Israel byth,
50:23 He grant us joyfulness of heart, and that peace may be in our days in Israel for ever:

50:24 A chadarnhau ohono ffyddlondeb ei drugaredd i ni, a'n gwaredu ni yn ei amser ef.
50:24 That he would confirm his mercy with us, and deliver us at his time!

50:25 Dwy genhedlaeth sy flin gan fy enaid, a'r drydedd nid yw genhedlaeth:
50:25 There be two manner of nations which my heart abhorreth, and the third is no nation:

50:26 Y rhai a eisteddant ym mynydd Samaria, a'r rhai a breswyliant Palesteina, a'r bobl ynfyd y rhai a drigant yn Sichem.
50:26 They that sit upon the mountain of Samaria, and they that dwell among the Philistines, and that foolish people that dwell in Sichem.

50:27 Jesus mab Sirach o Jerwsalem a sgrifennodd yn y llyfr hwn athrawiaeth deall a gwybodaeth, yr hwn a lawiodd ddoethineb o'i galon.
50:27 Jesus the son of Sirach of Jerusalem hath written in this book the instruction of understanding and knowledge, who out of his heart poured forth wisdom.

50:28 Gwyn ei fyd yr hwn a ymgynefino 'r rhai hyn; a'r hwn a'u gosodo hwynt yn ei galon a fydd doeth.
50:28 Blessed is he that shall be exercised in these things; and he that layeth them up in his heart shall become wise.

50:29 Oblegid os gwna efe y pethau hyn, efe a fydd nerthol i bob peth: canys goleuni'r Arglwydd a fydd yn gyfarwyddyd iddo ef, ac i'r rhai duwiol y rhoddes efe ddoethineb. Bendigedig fyddo yr Arglwydd byth. Felly y byddo, felly y byddo.
50:29 For if he do them, he shall be strong to all things: for the light of the Lord leadeth him, who giveth wisdom to the godly. Blessed be the name of the Lord for ever. Amen, Amen. [A Prayer of Jesus the son of Sirach.]

PENNOD 51
51:1 Clodforaf di, O Arglwydd Frenin; a moliannaf di, fy Nuw a'm Hiachawdwr; dy enw di a glodforaf.
51:1 I will thank thee, O Lord and King, and praise thee, O God my Saviour: I do give praise unto thy name:

51:2 Oblegid ti sydd yn amddiffynnydd ac yn help i mi, ac a waredaist fy nghorff rhag dinistr, a rhag magl tafod enllibus, rhag gwefusau a ddychmygant gelwydd; ie, yn erbyn y rhai sydd yn cyfodi i'm herbyn yr ydwyt ti yn help i mi;
51:23 For thou art my defender and helper, and has preserved my body from destruction, and from the snare of the slanderous tongue, and from the lips that forge lies, and has been mine helper against mine adversaries:

51:3 Gwaredaist fi yn l amldra dy drugaredd a mawredd dy enw rhag dannedd y rhai oedd barod i'm bwyta, ac o law y rhai oedd yn ceisio fy enaid, ac o lawer o flinderau, y rhai a gefais;
51:3 And hast delivered me, according to the multitude of they mercies and greatness of thy name, from the teeth of them that were ready to devour me, and out of the hands of such as sought after my life, and from the manifold afflictions which I had;

51:4 Rhag i'r tn fy mygu o amgylch, ac o ganol y tn yr hwn nis cyneuais;
51:4 From the choking of fire on every side, and from the midst of the fire which I kindled not;

51:5 Felly y'm gwaredaist o waelod bol uffern, rhag tafod aflan, a rhag chwedl celwyddog.
51:5 From the depth of the belly of hell, from an unclean tongue, and from lying words.

51:6 A rhag anair gyda'r brenin trwy dafod anghyfiawn, fy enaid a aeth yn agos i angau, a'm heinioes oedd yn agos i uffern isaf.
51:6 By an accusation to the king from an unrighteous tongue my soul drew near even unto death, my life was near to the hell beneath.

51:7 Hwy a'm hamgylchynasant o bob tu, ac nid oedd a'm helpiai: mi a edrychais am help dyn, ac nid oedd dim.
51:7 They compassed me on every side, and there was no man to help me: I looked for the succour of men, but there was none.

51:8 Am hynny mi a gofiais dy drugaredd di, O Arglwydd, a'th weithredoedd gynt, dy fod di yn achub y rhai dioddefgar, ac yn eu hachub hwynt o law y gelynion.
51:8 Then thought I upon thy mercy, O Lord, and upon thy acts of old, how thou deliverest such as wait for thee, and savest them out of the hands of the enemies.

51:9 A mi a ddyrchefais fy ngweddi o'r ddaear, ac a ddeisyfais ymwared rhag marwolaeth:
51:9 Then lifted I up my supplications from the earth, and prayed for deliverance from death.

51:10 Ac a ddeisyfais ar yr Arglwydd, tad fy Arglwydd, na adawai efe fyfi yn nydd trallod, y pryd ni cheid help gan y beilchion.
51:10 I called upon the Lord, the Father of my Lord, that he would not leave me in the days of my trouble, and in the time of the proud, when there was no help.

51:11 Mi a foliannaf dy enw di yn wastadol, ac a'th glodforaf di yn fy nghyffes; a'm gweddi a wrandawyd:
51:11 I will praise thy name continually, and will sing praises with thanksgiving; and so my prayer was heard:

51:12 Oblegid ti a'n cedwaist ni rhag dinistr, ac a'm gwaredaist i o'r amser drwg: am hynny y clodforaf a moliannaf di, ac a fendithiaf dy enw, O Arglwydd.
51:12 For thou savedst me from destruction, and deliveredst me from the evil time: therefore will I give thanks, and praise thee, and bless they name, O Lord.

51:13 A myfi eto yn ieuanc, cyn fy nhwyllo, mi a ofynnais ddoethineb yn eglur yn fy ngweddi.
51:133 When I was yet young, or ever I went abroad, I desired wisdom openly in my prayer.

51:14 O flaen y deml y gweddais amdani hi, a hyd y diwedd y ceisiaf hi.
51:14
I prayed for her before the temple, and will seek her out even to the end.

51:15 Ie, o'r blodeuyn, nes aeddfedu'r grawnwin, yr ymhyfrydodd fy nghalon ynddi; fy nhroed a rodiodd yn union; mi a'i holrheiniais hi o'm hieuenctid.
51:15 Even from the flower till the grape was ripe hath my heart delighted in her: my foot went the right way, from my youth up sought I after her.

51:16 Mi a ostyngais ychydig ar fy nghlust, ac a'i derbyniais hi, ac a gefais lawer o ddysg.
51:16 I bowed down mine ear a little, and received her, and gat much learning.

51:17 Mi a euthum rhagof ynddi hi: am hynny i'r hwn a roddes i mi ddoethineb y rhoddaf fi y gogoniant.
51:17 I profited therein, therefore will I ascribe glory unto him that giveth me wisdom.

51:18 Oblegid mi a roddais fy mryd ar wneuthur ar ei hl hi, a dilyn daioni; ac felly nim gwaradwyddir.
51:18 For I purposed to do after her, and earnestly I followed that which is good; so shall I not be confounded.

51:19 Fy enaid a ymdrechodd hi, ac mi a fm ddiwyd yn fy ngweithredoedd: mi a estynnais fy nwylo tua'r nef i fyny, ac a ddeellais beth oedd fod heb ei hadnabod hi.
51:19 My soul hath wrestled with her, and in my doings I was exact: I stretched forth my hands to the heaven above, and bewailed my ignorances of her.

51:20 Mi a gyfarwyddais fy enaid ati, ac a'i cefais hi mewn puredd: cefais fy nghalon wedi ei chysylltu hi o'r dechreuad; am hynny ni'm gwrthodir.
51:20 I directed my soul unto her, and I found her in pureness: I have had my heart joined with her from the beginning, therefore shall I not be foresaken.

51:21 Fy nghalon a gafodd helbul yn ei cheisio hi: am hynny mi a gefais gyfoeth da.
51:21 My heart was troubled in seeking her: therefore have I gotten a good possession.

51:22 Yr Arglwydd a roddes dafod yn wobr i mi, a mi a'i moliannaf ef a hwnnw.
51:22 The Lord hath given me a tongue for my reward, and I will praise him therewith.

51:23 Nesewch ataf fi, O annysgedig, ac arhoswch yn nhŷ athrawiaeth.
51:23 Draw near unto me, ye unlearned, and dwell in the house of learning.

51:24 Paham yr ydych chwi yn oedi? neu beth a ddywedwch chwi am hyn, gan fod ar eich eneidiau chwi syched mor ddirfawr?
51:24 Wherefore are ye slow, and what say ye to these things, seeing your souls are very thirsty?

51:25 Mi a agorais fy ngenau, ac a leferais, Prynwch hi i chwi heb arian.
51:25 I opened my mouth, and said, Buy her for yourselves without money.

51:26 Gostyngwch eich gyddfau dan yr iau, a derbynied eich enaid athrawiaeth: hawdd yw ei chael hi.
51:26 Put your neck under the yoke, and let your soul receive instruction: she is hard at hand to find.

51:27 Gwelwch 'ch llygaid gymryd ohonof fi boen, a chael ohonof fi i mi fy hun esmwythdra mawr.
51:27 Behold with your eyes, how that I have but little labour, and have gotten unto me much rest.

51:28 Mynnwch gyfran o addysg am nifer mawr o arian, a meddiennwch aur lawer trwyddi hi.
51:28 Get learning with a great sum of money, and get much gold by her.

51:29 Llawenyched eich calon yn ei drugaredd ef, ac na fydded yn gywilydd gennych ei foliannu ef.
51:29 Let your soul rejoice in his mercy, and be not ashamed of his praise.

51:30 Gwnewch eich gwaith mewn pryd, ac efe a rydd i chwi eich gwobr yn ei amser.
51:30 Work your work betimes, and in his time he will give you your reward. .

__________________________________________________________________________

 

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-01-25

 

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

Edrychwych ar fy ystadegau / View My Stats