Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition. La Bblia en galls de l'any 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. 2699ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_apocrypha_esdras1_67_2699ke


0001 Yr Hafan / Home Page

or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website

or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English

or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page

or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page

or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln: Yr Apocrypha
(67) Llyfr Cyntaf ESDRAS

(yn Gymraeg ac yn Saesneg)

(Beibl Cymraeg 1620 / Beibl Saesneg awdurdodedig 1611) 

 

The Holy Bible: The Apocrypha
(67) The First Book of ESDRAS

(in Welsh and English)
(1620 Welsh Bible / 1611 English Authorized Version)


(delw 7310)

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-02-17

  

2698k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig (Llyfr Cyntaf Esdras)

 


LLYFR CYNTAF ESDRAS

 

PENNOD 1
1:1 A Joseias a gadwodd wŷl y Pasg i'w Arglwydd yn Jerwsalem, ac a offrymodd yr oen Pasg ar y pedwerydd dydd ar ddeg o'r mis cyntaf;
1:1 And Josias held the feast of the passover in Jerusalem unto his Lord, and offered the passover the fourteenth day of the first month;


1:2 Ac a gyfleodd yr offeiriaid yn eu beunyddiol oruchwyliaethau, wedi eu dilladu mewn gwisgoedd llaesion yn nhŷr Arglwydd.
1:2 Having set the priests according to their daily courses, being arrayed in long garments, in the temple of the Lord.

1:3 Ac efe a ddywedodd wrth y Lefiaid, sanctaidd weinidogion Israel, am iddynt eu sancteiddio eu hunain i'r Arglwydd, i osod arch sanctaidd yr Arglwydd yn y tŷ a adeiladasai'r brenin Salomon mab Dafydd,
1:3 And he spake unto the Levites, the holy ministers of Israel, that they should hallow themselves unto the Lord, to set the holy ark of the Lord in the house that king Solomon the son of David had built:


1:4 Gan ddywedyd, Na fydded hi mwyach yn faich i chwi ar ysgwydd: gwasanaethwch yn awr yr Arglwydd eich Duw, a gofelwch am ei bobl ef Israel, ac ymbaratowch trwy eich teuluoedd, yn l eich dosbarthiadau, fel y sgrifennodd Dafydd brenin Israel, ac yn l mawredd Salomon ei fab ef.
1:4 And said, Ye shall no more bear the ark upon your shoulders: now therefore serve the Lord your God, and minister unto his people Israel, and prepare you after your families and kindreds,


1:5 A sefwch yn y deml, yn l dosbarthiad teulu eich tadau chwi y Lefiaid, gerbron eich brodyr meibion Israel.
1:5 According as David the king of Israel prescribed, and according to the magnificence of Solomon his son: and standing in the temple according to the several dignity of the families of you the Levites, who minister in the presence of your brethren the children of Israel,


1:6 Mewn trefn offrymwch y Pasg, a pharatowch yr aberthau i'ch brodyr; a chedwch y Pasg yn l gorchymyn yr Arglwydd trwy law Moses.
1:6 Offer the passover in order, and make ready the sacrifices for your brethren, and keep the passover according to the commandment of the Lord, which was given unto Moses.


1:7 A Joseias a roddodd i'r bobl oedd yn bresennol ddeng mil ar hugain o ŵyn a mynnod, a thair mil o eidionau: hyn o gyfoeth y brenin a roddwyd i'r bobl, ac i'r offeiriaid, ac i'r Lefiaid, yn l yr addewid.
1:7 And unto the people that was found there Josias gave thirty thousand lambs and kids, and three thousand calves: these things were given of the king's allowance, according as he promised, to the people, to the priests, and to the Levites.


1:8 Yna Helcias, a Sachareias, a Syelus, llywodraethwyr y deml, a roddasant i'r offeiriaid tuag at y Pasg ddwy fil a chwe chant o ddefaid, a thri chant o eidionau.
1:8 And Helkias, Zacharias, and Syelus, the governors of the temple, gave to the priests for the passover two thousand and six hundred sheep, and three hundred calves.


1:9 Jechoneias hefyd, a Samaias, a Nathanael ei frawd, a Sabaias, ac Ochiel, a Joram, milwriaid, a roddasant i'r Lefiaid ynghyfer y Pasg, bum mil o ddefaid, a seithgant o eidionau.
1:9 And Jeconias, and Samaias, and Nathanael his brother, and Assabias, and Ochiel, and Joram, captains over thousands, gave to the Levites for the passover five thousand sheep, and seven hundred calves.


1:10 Pan orffennwyd hyn yn drefnus, yr offeiriaid a'r Lefiaid a safasant trwy'r llwythau, a chanddynt fara croyw;
1:10 And when these things were done, the priests and Levites, having the unleavened bread, stood in very comely order according to the kindreds,


1:11 Yn l dosbarthiadau teuluoedd eu tadau, yng ngŵydd y bobl, i offrymu i'r Arglwydd, fel y mae yn ysgrifenedig yn llyfr Moses: ac felly y gwnaethant y bore.
1:11 ngŵydd And according to the several dignities of the fathers, before the people, to offer to the Lord, as it is written in the book of Moses: and thus did they in the morning.


1:12 A hwy a rostiasant yr oen Pasg wrth dn yn l y ddefod, a'r offrymau a ferwasant gyda pheraroglau mewn pedyll a chrochanau, ac a'u rhoddasant gerbron yr holl bobl:
1:12 And they roasted the passover with fire, as appertaineth: as for the sacrifices, they sod them in brass pots and pans with a good savour,


1:13 Wedi hynny y paratoesant iddynt eu hunain, ac i'w brodyr yr offeiriaid, meibion Aaron:
1:13 And set them before all the people: and afterward they prepared for themselves, and for the priests their brethren, the sons of Aaron.


1:14 Canys yr offeiriaid a offryment y braster hyd yr hwyr: a'r Lefiaid a baratoent iddynt eu hunain, ac i'w brodyr yr offeiriaid, meibion Aaron.
1:14 For the priests offered the fat until night: and the Levites prepared for themselves, and the priests their brethren, the sons of Aaron.


1:15 A'r cantorion sanctaidd, meibion Asaff, oedd yn eu cyfle, yn l gorchymyn Dafydd, sef Asaff, Sachareias, a Jedwthwn, gweledydd y brenin.
1:15 The holy singers also, the sons of Asaph, were in their order, according to the appointment of David, to wit, Asaph, Zacharias, and Jeduthun, who was of the king's retinue.


1:16 A'r porthorion oedd ym mhob porth: ni chaent hwy ymado ou gwasanaeth; canys eu brodyr y Lefiaid a baratoent iddynt hwy.
1:16 Moreover the porters were at every gate; it was not lawful for any to go from his ordinary service: for their brethren the Levites prepared for them.


1:17 Felly y gorffennwyd holl wasanaeth yr Arglwydd y dwthwn hwnnw,
1:17 Thus were the things that belonged to the sacrifices of the Lord accomplished in that day, that they might hold the passover,


1:18 Gan gynnal y Pasg, ac offrymu poethoffrymau ar allor yr Arglwydd, yn l gorchymyn y brenin Joseias.
1:18 And offer sacrifices upon the altar of the Lord, according to the commandment of king Josias.


1:19 Felly meibion Israel, y rhai oedd bresennol, a gynaliasant y Pasg yr amser hwnnw, a gŵyl y bara croyw, dros saith niwrnod.
1:19 So the children of Israel which were present held the passover at that time, and the feast of sweet bread seven days.

1:20 Ac ni chynaliasid Pasg fel hwnnw yn Israel, er amser Samuel y proffwyd.
1:20 And such a passover was not kept in Israel since the time of the prophet Samuel.

1:21 Ac ni chynhaliodd neb o frenhinoedd Israel y cyffelyb Basg ag a gynhaliodd Joseias, a'r offeiriaid, a'r Lefiaid, a'r Iddewon, a holl Israel, a'r rhai oedd bresennol o drigolion Jerwsalem.
1:21 Yea, all the kings of Israel held not such a passover as Josias, and the priests, and the Levites, and the Jews, held with all Israel that were found dwelling at Jerusalem.


1:22 Yn y ddeunawfed flwyddyn o deyrnasiad Joseias y cynhaliwyd y Pasg hwnnw.
1:22 In the eighteenth year of the reign of Josias was this passover kept.

1:23 A gweithredoedd Joseias oeddynt uniawn gerbron ei Arglwydd, a chalon gyflawn o dduwioldeb.
1:23 And the works or Josias were upright before his Lord with an heart full of godliness.


1:24 Ac am y pethau a ddigwyddasant yn ei amser ef, y maent yn ysgrifenedig o'r blaen, o ran y rhai a bechasant, ac a fuant annuwiol yn erbyn yr Arglwydd, rhagor pob cenedl a theyrnas, gan ei dristu ef yn ddirfawr, fel y cyfododd geiriau'r Arglwydd yn erbyn Israel.
1:24 As for the things that came to pass in his time, they were written in former times, concerning those that sinned, and did wickedly against the Lord above all people and kingdoms, and how they grieved him exceedingly, so that the words of the Lord rose up against Israel.


1:25 Wedi darfod i Joseias y pethau hyn, y digwyddodd i Pharo brenin yr Aifft ddyfod i ryfela yn erbyn Carchamis ar Ewffrates; a Joseias a aeth i'w gyfarfod ef.
1:25 Now after all these acts of Josias it came to pass, that Pharaoh the king of Egypt came to raise war at Carchamis upon Euphrates: and Josias went out against him.


1:26 Ond brenin yr Aifft a anfonodd ato ef, gan ddywedyd, Beth sydd i mi a wnelwyf thi, brenin Jwdea?
1:26 But the king of Egypt sent to him, saying, What have I to do with thee, O king of Judea?


1:27 Nid yn dy erbyn di y'm gyrrodd yr Arglwydd Dduw; ond fy rhyfel i sydd ar Ewffrates. Ac yn awr yr Arglwydd sy gyda mi, a'r Arglwydd sydd gyda mi yn peri i mi frysio: ymado mi, ac na wrthwyneba'r Arglwydd.
1:27 I am not sent out from the Lord God against thee; for my war is upon Euphrates: and now the Lord is with me, yea, the Lord is with me hasting me forward: depart from me, and be not against the Lord.


1:28 Ond ni throai Joseias ei gerbyd oddi wrtho ef, eithr efe a ymdaclodd i ymladd ag ef, heb ystyried geiriau Jeremi y proffwyd o enau yr Arglwydd.
1:28 Howbeit Josias did not turn back his chariot from him, but undertook to fight with him, not regarding the words of the prophet Jeremy spoken by the mouth of the Lord:


1:29 Ac efe a fyddinodd yn ei erbyn yn nyffryn Megido. A'r tywysogion a ddaethant i waered at y brenin Joseias.
1:29 But joined battle with him in the plain of Magiddo, and the princes came against king Josias.


1:30 A'r brenin a ddywedodd wrth ei weision, Dygwch fi allan o'r gad; canys yr ydwyf yn llesg iawn. Ac yn ebrwydd ei weision a'i dygasant ef allan o'r gad.
1:30 Then said the king unto his servants, Carry me away out of the battle; for I am very weak. And immediately his servants took him away out of the battle.


1:31 Yna efe a esgynnodd i'w ail gerbyd; ac wedi iddo ddychwelyd i Jerwsalem, efe a fu farw, ac a gladdwyd ym meddrod ei dadau.
1:31 Then gat he up upon his second chariot; and being brought back to Jerusalem died, and was buried in his father's sepulchre.


1:32 A thrwy holl Jwda y galarwyd am Joseias; a Jeremi y proffwyd a alarnadodd am Joseias, a'r llywodraethwyr a'u gwragedd a wnaethant gwynfan mawr am Joseias, hyd y dydd heddiw. Ac fe aeth hynny yn ddefod i'w wneuthur yn wastad ymhlith holl genedl Israel.
1:32 And in all Jewry they mourned for Josias, yea, Jeremy the prophet lamented for Josias, and the chief men with the women made lamentation for him unto this day: and this was given out for an ordinance to be done continually in all the nation of Israel.


1:33 Y mae'r pethau hyn yn ysgrifenedig yn llyfr historiau brenhinoedd Jwda, a phob gweithred a'r a wnaeth Joseias; a'i ogoniant, a'i wybodaeth yng nghyfraith yr Arglwydd, a'r pethau a wnaethai efe o'r blaen, a'r pethau a hysbyswyd y pryd hyn, sy'n ysgrifenedig yn llyfr brenhinoedd Israel a Jwda.
1:33 These things are written in the book of the stories of the kings of Judah, and every one of the acts that Josias did, and his glory, and his understanding in the law of the Lord, and the things that he had done before, and the things now recited, are reported in the book of the kings of Israel and Judea.


1:34 A'r bobl a gymerasant Joachas fab Joseias, ac a'i hurddasant ef yn frenin yn lle Joseias ei dad, pan oedd efe yn dair blwydd ar hugain o oed.
1:34 And the people took Joachaz the son of Josias, and made him king instead of Josias his father, when he was twenty and three years old.


1:35 Ac efe a deyrnasodd yn Jwdea ac yn Jerwsalem dri mis: ac yna brenin yr Aifft a'i tynnodd ef ymaith o deyrnasu yn Jerwsalem.
1:35 And he reigned in Judea and in Jerusalem three months: and then the king of Egypt deposed him from reigning in Jerusalem.


1:36 Ac efe a drethodd ar y wlad gan talent o arian, ac un dalent o aur.
1:36 And he set a tax upon the land of an hundred talents of silver and one talent of gold.


1:37 A brenin yr Aifft a wnaeth Joacim ei frawd ef yn frenin Jwdea a Jerwsalem.
1:37 The king of Egypt also made king Joacim his brother king of Judea and Jerusalem.


1:38 Ac efe a rwymodd Joacim a'r llywodraethwyr: ac efe a ddaliodd Saraces ei frawd, ac a'i dug ef ymaith i'r Aifft.
1:38 And he bound Joacim and the nobles: but Zaraces his brother he apprehended, and brought him out of Egypt.


1:39 Joacim oedd bum mlwydd ar hugain pan ddechreuodd efe deyrnasu yn Jwdea a Jerwsalem; ac efe a wnaeth yr hyn oedd ddrwg yng ngolwg yr Arglwydd.
1:39 Five and twenty years old was Joacim when he was made king in the land of Judea and Jerusalem; and he did evil before the Lord.


1:40 Am hynny Nabuchodonosor brenin Babilon a ddaeth i fyny yn ei erbyn ef, ac a'i rhwymodd ef chadwyn bres, ac a'i dug ef ymaith i Babilon.
1:40 Wherefore against him Nabuchodonosor the king of Babylon came up, and bound him with a chain of brass, and carried him into Babylon.


1:41 Yna Nabuchodonosor a gymerth o lestri sanctaidd yr Arglwydd, ac a'u dug hwynt ymaith, ac a'u rhoddes yn ei deml ei hun o fewn Babilon.
1:41 Nabuchodonosor also took of the holy vessels of the Lord, and carried them away, and set them in his own temple at Babylon.


1:42 Ond ei holl weithredoedd ef, a'i halogedigaeth, a'i anwiredd, sydd yn ysgrifenedig yng Nghroniclau'r brenhinoedd.
1:42 But those things that are recorded of him, and of his uncleaness and impiety, are written in the chronicles of the kings.


1:43 A Joacim ei fab a deyrnasodd yn ei le ef: a deunaw mlwydd oed oedd efe, pan urddwyd ef yn frenin:
1:43 And Joacim his son reigned in his stead: he was made king being eighteen years old;


1:44 A thri mis a deng niwrnod y teyrnasodd efe yn Jerwsalem: ac yntau a wnaeth yr hyn oedd ddrwg yng ngolwg yr Arglwydd.
1:44 And reigned but three months and ten days in Jerusalem; and did evil before the Lord.


1:45 Felly ymhen y flwyddyn Nabuchodonosor a anfonodd, ac a'i dug ef i Babilon, gyda llestri sanctaidd yr Arglwydd;
1:45 So after a year Nabuchodonosor sent and caused him to be brought into Babylon with the holy vessels of the Lord;


1:46 Ac a wnaeth Sedeceias yn frenin Jwdea a Jerwsalem, pan oedd efe yn un mlwydd ar hugain o oed; ac efe a deyrnasodd un mlynedd ar ddeg.
1:46 And made Zedechias king of Judea and Jerusalem, when he was one and twenty years old; and he reigned eleven years:


1:47 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd ddrwg yng ngolwg yr Arglwydd; ac nid ofnodd y geiriau a ddywedasai Jeremi y proffwyd wrtho o enau'r Arglwydd.
1:47 And he did evil also in the sight of the Lord, and cared not for the words that were spoken unto him by the prophet Jeremy from the mouth of the Lord.


1:48 Ac yn l iddo fod wedi ei dyngu i Nabuchodonosor, efe a dyngodd anudon i enw'r Arglwydd, ac a wrthryfelodd, ac a galedodd ei war a'i galon, as a droseddodd gyfreithiau Arglwydd Dduw Israel.
1:48 And after that king Nabuchodonosor had made him to swear by the name of the Lord, he forswore himself, and rebelled; and hardening his neck, his heart, he transgressed the laws of the Lord God of Israel.


1:49 A phenaethiaid y bobl a'r offeiriaid a wnaethant lawer o anwiredd yn erbyn y cyfreithiau, ac a ragorasant ar holl frynti'r holl genhedloedd, ac a halogasant deml yr Arglwydd yr hon a gysegrasid yn Jerwsalem.
1:49 The governors also of the people and of the priests did many things against the laws, and passed all the pollutions of all nations, and defiled the temple of the Lord, which was sanctified in Jerusalem.


1:50 Er hynny Duw eu tadau a ddanfonodd ei gennad i'w galw hwy drachefn, am iddo fod yn eu harbed hwynt, a'i dabernacl ei hun.
1:50 Nevertheless the God of their fathers sent by his messenger to call them back, because he spared them and his tabernacle also.


1:51 Ond hwynthwy a watwarent ei genhadau ef; a'r dydd yr ymddiddanai'r Arglwydd hwynt, hwy a watwarent ei broffwydi ef.
1:51 But they had his messengers in derision; and, look, when the Lord spake unto them, they made a sport of his prophets:


1:52 O'r diwedd, efe a ddicllonodd wrth ei bobl am eu camweddau mawrion, ac a barodd i frenhinoedd y Caldeaid ddyfod i fyny yn eu herbyn hwynt.
1:52 So far forth, that he, being wroth with his people for their great ungodliness, commanded the kings of the Chaldees to come up against them;


1:53 Y rhai hyn a laddasant eu gwŷr ieuainc r cleddyf o fewn amgylchoedd eu teml sanctaidd, ac ni pharchasant na gŵr ieuanc, na morwyn, na henwr, na phlentyn, yn eu plith hwynt.
1:53 Who slew their young men with the sword, yea, even within the compass of their holy temple, and spared neither young man nor maid, old man nor child, among them; for he delivered all into their hands.


1:54 Eithr efe a'u rhoddes hwynt oll yn eu dwylo hwy, a holl lestri sanctaidd yr Arglwydd, mawrion a bychain, a llestri arch Duw; a thrysorau'r brenin a gymerasant hwy, ac a ddygasant ymaith i Babilon.
1:54 And they took all the holy vessels of the Lord, both great and small, with the vessels of the ark of God, and the king's treasures, and carried them away into Babylon.


1:55 A hwy a losgasant deml yr Arglwydd, ac a dorasant i lawr furiau Jerwsalem, ac a losgasant ei thyrau thn.
1:55 As for the house of the Lord, they burnt it, and brake down the walls of Jerusalem, and set fire upon her towers:


1:56 Difwynasant hefyd ei holl bethau gwerthfawr, ac a'u dinistriasant: ac efe a ddug ymaith y rhai a weddillasai'r cleddyf, i Babilon;
1:56 And as for her glorious things, they never ceased till they had consumed and brought them all to nought: and the people that were not slain with the sword he carried unto Babylon:


1:57 Y rhai a fuant yn gaethweision iddo ef ac i'w feibion, nes teyrnasu o'r Persiaid; fel y cyflawnid gair yr Arglwydd, yr hwn a ddywedasai efe trwy enau Jeremi;
1:57 Who became servants to him and his children, till the Persians reigned, to fulfil the word of the Lord spoken by the mouth of Jeremy:


1:58 Fel y mwynhai'r wlad ei Sabothau, yr holl amser y bu hi yn ddiffeithwch, ac y gorffwysai hyd oni chyflawnid deng mlynedd a thrigain.
1:58 Until the land had enjoyed her sabbaths, the whole time of her desolation shall she rest, until the full term of seventy years.


PENNOD 2
2:1 y flwyddyn gyntaf o deyrnasiad Cyrus brenin y Persiaid, i gyflawni gair yr Arglwydd o enau Jeremi,
2:1 In the first year of Cyrus king of the Persians, that the word of the Lord might be accomplished, that he had promised by the mouth of Jeremy;


2:2 Yr Arglwydd a anogodd ysbryd Cyrus brenin y Persiaid, fel y cyhoeddodd efe trwy ei holl deyrnas, a hynny mewn ysgrifen,
2:2 The Lord raised up the spirit of Cyrus the king of the Persians, and he made proclamation through all his kingdom, and also by writing,


2:3 Gan ddywedyd, Fel hyn y dywed Cyrus brenin y Persiaid; Arglwydd Israel, sef yr Arglwydd goruchaf, a'm gwnaeth i yn frenin ar yr holl fyd,
2:3 Saying, Thus saith Cyrus king of the Persians; The Lord of Israel, the most high Lord, hath made me king of the whole world,


2:4 Ac a orchmynnodd i mi adeiladu iddo dŷ yn Jerwsalem, yr hon sydd yn Jwdea.
2:4 And commanded me to build him an house at Jerusalem in Jewry.


2:5 Am hynny od oes neb ohonoch chwi oi bobl ef, bydded yr Arglwydd, sef ei Arglwydd, gydag ef, ac eled i fyny i Jerwsalem, yr hon sydd yn Jwdea, ac adeiladed dŷ Arglwydd Israel: canys efe yw'r Arglwydd sydd yn preswylio yn Jerwsalem.
2:5 If therefore there be any of you that are of his people, let the Lord, even his Lord, be with him, and let him go up to Jerusalem that is in Judea, and build the house of the Lord of Israel: for he is the Lord that dwelleth in Jerusalem.


2:6 A phwy bynnag sydd yn cyfanheddu'r lleoedd hynny o'u hamgylch, cynorthwyed y rhai sydd yno ef ag aur, ac ag arian,
2:6 Whosoever then dwell in the places about, let them help him, those, I say, that are his neighbours, with gold, and with silver,


2:7 A rhoddion, a meirch, ac anifeiliaid, gydag addunol offrymau i deml yr Arglwydd, yr hon sydd yn Jerwsalem.
2:7 With gifts, with horses, and with cattle, and other things, which have been set forth by vow, for the temple of the Lord at Jerusalem.


2:8 Yna penaethiaid teuluoedd Jwdea, a llwyth Benjamin, a'r offeiriaid, a'r Lefiaid, a gyfodasant, a chymaint oll ag y cynhyrfodd yr Arglwydd eu meddwl i fyned i fyny, ac i adeiladu tŷ i'r Arglwydd yn Jerwsalem.
2:8 Then the chief of the families of Judea and of the tribe of Benjamin stood up; the priests also, and the Levites, and all they whose mind the Lord had moved to go up, and to build an house for the Lord at Jerusalem,


2:9 A'r rhai oedd o'u hamgylch hwynt a'u cynorthwyasant ym mhob peth, ag arian, ac ag aur, meirch ac anifeiliaid, ac llawer iawn o addunol roddion, y rhai yr oedd eu meddwl wedi eu cynhyrfu at hynny.
2:9 And they that dwelt round about them, and helped them in all things with silver and gold, with horses and cattle, and with very many free gifts of a great number whose minds were stirred up thereto.


2:10 Y brenin Cyrus hefyd a ddug allan lestri sanctaidd yr Arglwydd, y rhai a ddygasai Nabuchodonosor ymaith o Jerwsalem, ac a'u cysegrasai yn nheml ei eilunod:
2:10 King Cyrus also brought forth the holy vessels, which Nabuchodonosor had carried away from Jerusalem, and had set up in his temple of idols.


2:11 A phan ddug Cyrus brenin y Persiaid hwynt allan, efe a'u rhoddodd hwynt at Mithridates ei drysorydd,
2:11 Now when Cyrus king of the Persians had brought them forth, he delivered them to Mithridates his treasurer:


2:12 I'w rhoddi hwynt i Sanabassar rhaglaw Jwdea.
2:12 And by him they were delivered to Sanabassar the governor of Judea.


2:13 Dyma eu rhifedi hwynt; Mil o gawgiau aur, a mil o gawgiau arian, o noeau arian i'r ebyrth naw ar hugain, deg ar hugain o ffiolau aur, ac o arian ddwy fil pedwar cant a deg; a mil o lestri eraill.
2:13 And this was the number of them; A thousand golden cups, and a thousand of silver, censers of silver twenty nine, vials of gold thirty, and of silver two thousand four hundred and ten, and a thousand other vessels.


2:14 Felly yr holl lestri aur ac arian, y rhai a ddygasid ymaith, oedd bum mil, pedwar cant, a naw a thrigain.
2:14 So all the vessels of gold and of silver, which were carried away, were five thousand four hundred threescore and nine.


2:15 A Sanabassar a'u dug hwynt gyda'r rhai a aethant o gaethiwed Babilon i Jerwsalem.
2:15 These were brought back by Sanabassar, together with them of the captivity, from Babylon to Jerusalem.


2:16 Ond yn amser Artacsercses brenin y Persiaid; Belemus, a Mithridates, a Thabehus, a Rathumus, a Beeltethmus, a Semelius y sgrifennydd, ac eraill o'u cydswyddwyr hwynt, y rhai oedd yn aros yn Samaria, ac mewn lleoedd eraill, a sgrifenasant ato y llythyr hwn yn erbyn y rhai oedd yn preswylio yn Jwdea a Jerwsalem: At y brenin Artacsercses ein harglwydd;
2:16 But in the time of Artexerxes king of the Persians Belemus, and Mithridates, and Tabellius, and Rathumus, and Beeltethmus, and Semellius the secretary, with others that were in commission with them, dwelling in Samaria and other places, wrote unto him against them that dwelt in Judea and Jerusalem these letters following;


2:17 Dy weision di, Rathumus sgrifennydd historau, a Semelius y sgrifennydd ac eraill o'u cydgynghorwyr, a'r barnwyr sydd yn Celo-Syria ac yn Phenice:
2:17 To king Artexerxes our lord, Thy servants, Rathumus the storywriter, and Semellius the scribe, and the rest of their council, and the judges that are in Celosyria and Phenice.


2:18 Bydded hysbys i'n harglwydd frenin fod yr Iddewon a ddaethant oddi wrthych chwi atom ni i Jerwsalem, y ddinas wrthryfelgar ddrygionus honno, yn adeiladu'r farchnadle, ac yn adnewyddu ei muriau hi, ac yn gosod sylfaenau'r deml.
2:18 Be it now known to the lord king, that the Jews that are up from you to us, being come into Jerusalem, that rebellious and wicked city, do build the marketplaces, and repair the walls of it and do lay the foundation of the temple.


2:19 Yn awr os adeiledir y ddinas hon, ac adnewyddu ei muriau hi, ni wrthodant yn unig dalu teyrnged, eithr hwy a wrthwynebant frenhinoedd.
2:19 Now if this city and the walls thereof be made up again, they will not only refuse to give tribute, but also rebel against kings.


2:20 Oherwydd bod y pethau sy'n perthynu i'r deml yn myned rhagddynt, ni thybiasom fod yn weddaidd gollwng heibio y fath beth,
2:20 And forasmuch as the things pertaining to the temple are now in hand, we think it meet not to neglect such a matter,


2:21 Eithr ei ddangos ef i'n harglwydd y brenin modd y gallech di, o rhyngai fodd i ti, chwilio yn llyfrau dy dadau;
2:21 But to speak unto our lord the king, to the intent that, if it be thy pleasure it may be sought out in the books of thy fathers:


2:22 A thi a gei yn y Croniclau y pethau sy sgrifenedig am y pethau hyn, fel y ceffych wybod fod y ddinas hon yn gwrthryfela, ac yn gwneuthur blinder i frenhinoedd ac i ddinasoedd,
2:22 And thou shalt find in the chronicles what is written concerning these things, and shalt understand that that city was rebellious, troubling both kings and cities:


2:23 A bod yr Iddewon yn wrthryfelgar, ac yn magu terfysgau ynddi erioed; oherwydd yr hwn beth y darfu dinistrio'r ddinas hon.
2:23 And that the Jews were rebellious, and raised always wars therein; for the which cause even this city was made desolate.


2:24 Am hynny yn awr, O arglwydd frenin, yr ydym ni yn hysbysu i ti, os adeiledir y ddinas hon, ac os cyweirir ei muriau hi, ni bydd i ti ffordd i fyned i Celo-Syria nac i Phenice.
2:24 Wherefore now we do declare unto thee, O lord the king, that if this city be built again, and the walls thereof set up anew, thou shalt from henceforth have no passage into Celosyria and Phenice.


2:25 Yna y brenin a sgrifennodd drachefn at Rathumus yr historiawr, ac at Beeltethmus, ac at Semelius y sgrifennydd, ac at eraill o'u cydswyddwyr, a thrigolion Samaria, Syria, a Phenice, yn y wedd hon;
2:25 Then the king wrote back again to Rathumus the storywriter, to Beeltethmus, to Semellius the scribe, and to the rest that were in commission, and dwellers in Samaria and Syria and Phenice, after this manner;


2:26 Myfi a ddarllenais y llythyr a ddanfonasoch ataf: am hynny mi a orchmynnais chwilio; ac fe a gafwyd fod y ddinas hon erioed yn gwrthwynebu brenhinoedd,
2:26 I have read the epistle which ye have sent unto me: therefore I commanded to make diligent search, and it hath been found that that city was from the beginning practising against kings;


2:27 A bod ei phobl yn gwneuthur terfysgoedd a rhyfeloedd, a bod brenhinoedd cryfion a chedyrn yn teyrnasu yn Jerwsalem, y rhai oedd yn teyrnasu, ac yn mynnu teyrnged o Celo-Syria a Phenice.
2:27 And the men therein were given to rebellion and war: and that mighty kings and fierce were in Jerusalem, who reigned and exacted tributes in Celosyria and Phenice.


2:28 Oherwydd hynny y gorchmynnais yn awr wahardd i'r gwŷr hyn adeiladu'r ddinas, a gwylied rhag gwneuthur ohonynt ddim mwyach,
2:28 Now therefore I have commanded to hinder those men from building the city, and heed to be taken that there be no more done in it;


2:29 Ac na chaffai'r gweithwyr drygionus hynny fyned rhagddynt ymhellach, i flino'r brenin.
2:29 And that those wicked workers proceed no further to the annoyance of kings,


2:30 Ac wedi i Rathumus, a Semelius yr ysgrifennydd, ac eraill eu cydswyddwyr, ddarllen y pethau a sgrifenasai'r brenin Artacsercses, yna hwy a ddaethant ar ffrwst i Jerwsalem, a byddin o wŷr meirch, a sawdwyr lawer, ac a ddechreuasant rwystro'r adeiladwyr, fel y peidiodd adeiladaeth y deml yn Jerwsalem hyd yr ail flwyddyn o deyrnasiad Dareius brenin y Persiaid.
2:30 Then king Artexerxes his letters being read, Rathumus, and Semellius the scribe, and the rest that were in commission with them, removing in haste toward Jerusalem with a troop of horsemen and a multitude of people in battle array, began to hinder the builders; and the building of the temple in Jerusalem ceased until the second year of the reign of Darius king of the Persians.


PENNOD 3
3:1 A phan oedd Dareius yn teyrnasu, efe a wnaeth wledd fawr i'w holl ddeiliaid, ac i'w holl deulu, ac i holl lywodraethwyr Media a Phersia,
3:1 Now when Darius reigned, he made a great feast unto all his subjects, and unto all his household, and unto all the princes of Media and Persia,


3:2 Ac i'r holl benaethiaid, a'r blaenoriaid, a'r swyddwyr oedd tano ef, o India hyd Ethiopia, trwy gant a saith ar hugain o daleithiau.
3:2 And to all the governors and captains and lieutenants that were under him, from India unto Ethiopia, of an hundred twenty and seven provinces.


3:3 Ac wedi iddynt fwyta ac yfed, a'u digoni, hwy a aethant ymaith: a'r brenin Dareius a aeth i'w stafell, ac a gysgodd ychydig, ac a ddeffrodd.
3:3 And when they had eaten and drunken, and being satisfied were gone home, then Darius the king went into his bedchamber, and slept, and soon after awaked.


3:4 Yna y tri wŷr ieuainc, y rhai oedd yn cadw corff y brenin, a ddywedasant y naill wrth y llall,
3:4 Then three young men, that were of the guard that kept the king's body, spake one to another;


3:5 Dyweded pob un ohonom ni air godidog: a'r neb a orchfygo, ac y gweler ei air yn ddoethach na'r lleill, Dareius y brenin a ddyry iddo ef fawr roddion, yn arwydd o fuddugoliaeth;
3:5 Let every one of us speak a sentence: he that shall overcome, and whose sentence shall seem wiser than the others, unto him shall the king Darius give great gifts, and great things in token of victory:


3:6 Sef gwisgo porffor, ac yfed mewn llestri aur, a chysgu mewn dillad goreuraid, a cherbyd a ffrwynau o aur, a gwisg pen o sidan, a chadwyn am ei wddf:
3:6 As, to be clothed in purple, to drink in gold, and to sleep upon gold, and a chariot with bridles of gold, and an headtire of fine linen, and a chain about his neck:


3:7 Ac efe a gaiff eistedd yn nesaf at Dareius oherwydd ei ddoethineb, ac efe a elwir yn gr i Dareius.
3:7 And he shall sit next to Darius because of his wisdom, and shall be called Darius his cousin.


3:8 Yna pob un a sgrifennodd ei air, ac a'i seliodd: a hwy a'u rhoddasant dan obennydd y brenin Dareius,
3:8 And then every one wrote his sentence, sealed it, and laid it under king Darius his pillow;


3:9 Ac a ddywedasant, Pan ddeffro'r brenin, y rhoddir iddo'r ysgrifen; a phwy bynnag y barno'r brenin a thri thywysog Persia, fod ei air yn ddoethaf, efe a gaiff y fuddugoliaeth, fel yr ysgrifennwyd.
3:9 And said that, when the king is risen, some will give him the writings; and of whose side the king and the three princes of Persia shall judge that his sentence is the wisest, to him shall the victory be given, as was appointed.


3:10 Un a sgrifennodd, Trechaf yw gwin.
3:10 The first wrote, Wine is the strongest.

3:11 Y llall a sgrifennodd, Trechaf yw brenin.
3:11 The second wrote, The king is strongest.


3:12 Y trydydd a sgrifennodd, Trechaf yw gwragedd; ond uwchlaw pob peth, Gwirionedd a orchfyga.
3:12 The third wrote, Women are strongest: but above all things Truth beareth away the victory.


3:13 A phan ddeffrodd y brenin, hwy a gymerasant eu sgrifennau, ac a'u rhoddasant iddo, ac efe a'u darllenodd hwynt.
3:13 Now when the king was risen up, they took their writings, and delivered them unto him, and so he read them:


3:14 Ac efe a yrrodd i alw am holl bendefigion Persia a Media, a'r penaethiaid, a'r blaenoriaid, a'r llywodraethwyr, a'r swyddwyr.
3:14 And sending forth he called all the princes of Persia and Media, and the governors, and the captains, and the lieutenants, and the chief officers;


3:15 Ac efe a eisteddodd yn y frawdle: a'r sgrifennau a ddarllenwyd ger eu bron hwynt.
3:15 And sat him down in the royal seat of judgment; and the writings were read before them.


3:16 Yna efe a ddywedodd, Gelwch y gwŷr ieuainc, fel y mynegont eu geiriau eu hunain. Felly hwy a'u galwasant, a hwythau a ddaethant i mewn.
3:16 And he said, Call the young men, and they shall declare their own sentences. So they were called, and came in.


3:17 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Hysbyswch i ni y sgrifennau. Yna y cyntaf a ddechreuodd, yr hwn a ddywedasai am nerth y gwin,
3:17 And he said unto them, Declare unto us your mind concerning the writings. Then began the first, who had spoken of the strength of wine;


3:18 Ac a ddywedodd fel hyn; O chwychwi wŷr, mor nerthol yw gwin, yr hwn sydd yn twyllo pob dyn a'r a'i hyfo!
3:18 And he said thus, O ye men, how exceeding strong is wine! it causeth all men to err that drink it:


3:19 Y mae efe yn gwneuthur yr un meddwl gan y brenin a chan yr ddifad, gan y caeth a'r rhydd, gan tlawd a'r cyfoethog.
3:19 It maketh the mind of the king and of the fatherless child to be all one; of the bondman and of the freeman, of the poor man and of the rich:


3:20 . Y mae efe yn troi pob meddwl i
ddigrifwch a llawenydd, fel na chofio dyn na thristwch na dyled.
3:20 It turneth also every thought into jollity and mirth, so that a man remembereth neither sorrow nor debt:


3:21 Ac y mae efe yn gwneuthur pob calon yn hael, ac ni feddwl am frenin na phennaeth; ac efe a bair adrodd y cwbl wrth dalentau.
3:21 And it maketh every heart rich, so that a man remembereth neither king nor governor; and it maketh to speak all things by talents:


3:22 A phan fyddont wedi yfed, nid argofiant garu na ehyfeillion na brodyr; ac wedi hynny ar fyrder y tynnant gleddyfau.
3:22 And when they are in their cups, they forget their love both to friends and brethren, and a little after draw out swords:


3:23 Ac wedi iddynt ddadebru o'r gwin, ni ddaw yn eu cof beth a wnaethant.
3:23 But when they are from the wine, they remember not what they have done.


3:24 Ha wŷr, onid trechaf yw gwin, yr hwn sydd yn peri y cyfryw bethau? Ac wedi iddo ef ddywedyd felly, efe a dawodd.
3:24 O ye men, is not wine the strongest, that enforceth to do thus? And when he had so spoken, he held his peace.


PENNOD 4
4:1 Yna yr ail, yr hwn a ddywedasai am nerth y brenin, a ymadroddodd;
4:1 Then the second, that had spoken of the strength of the king, began to say,


4:2 O chwychwi wŷr, onid trechaf yw dynion, y rhai sydd yn llywodraethu mr a thir, a'r hyn oll sydd ynddynt?
4:2 O ye men, do not men excel in strength that bear rule over sea and land and all things in them?


4:3 Ond y mae'r brenin yn gryfach, ac yn rheoli'r cwbl; efe sydd yn arglwyddiaethu arnynt hwy; a'r hyn oll a archo efe iddynt, hwy a'i gwnant.
4:3 But yet the king is more mighty: for he is lord of all these things, and hath dominion over them; and whatsoever he commandeth them they do.


4:4 Od eirch efe iddynt ryfela y naill ar y llall, hwy a wnnt hynny: os denfyn efe hwynt yn erbyn y gelynion, hwy a nt, ac a dorrant i lawr fynyddoedd, muriau, a thyrau.
4:4 If he bid them make war the one against the other, they do it: if he send them out against the enemies, they go, and break down mountains walls and towers.


4:5 Hwy a laddant, ac a leddir, ac ni thorrant orchymyn y brenin: os gorchfygant, i'r brenin y dygant y cwbl, yn gystal yr anrhaith a phob peth arall:
4:5 They slay and are slain, and transgress not the king's commandment: if they get the victory, they bring all to the king, as well the spoil, as all things else.


4:6 A'r sawl nid elo i derfysg, ac i ryfel, eithr llafurio'r ddaear; wedi iddynt ei hau, hwy a'i medant, ac a'i dygant i'r brenin, ac a gymhellant y naill y llall i dalu teyrnged i'r brenin:
4:6 Likewise for those that are no soldiers, and have not to do with wars, but use husbundry, when they have reaped again that which they had sown, they bring it to the king, and compel one another to pay tribute unto the king.


4:7 Ac etc nid yw efe ond un dyn: od eirch efe ladd, fe a leddir; od eirch efe arbed, fe a arbedir;
4:7 And yet he is but one man: if he command to kill, they kill; if he command to spare, they spare;


4:8 Od eirch efe daro, hwy a drawant; od eirch efe ddiffeithio, hwy a ddiffeithiant; od eirch efe adeiladu, hwy a adeiladant;
4:8 If he command to smite, they smite; if he command to make desolate, they make desolate; if he command to build, they build;


4:9 Od eirch efe dorri i lawr, hwy a dorrant; od eirch efe blannu, hwy a blannant.
4:9 If he command to cut down, they cut down; if he command to plant, they plant.


4:10 Felly ei holl bobl, a'i holl luoedd, sydd yn ufuddhau iddo ef: ac yn y cyfamser efe a eistedd i lawr, ac a fwyty, ac a yf, ac a huna.
4:10 So all his people and his armies obey him: furthermore he lieth down, he eateth and drinketh, and taketh his rest:


4:11 Canys y rhai hyn a'i cadwant ef o amgylch ogylch; ac ni ddichon neb fyned ymaith i'w negesau ei hun, ac ni byddant anufudd iddo mewn dim.
4:11 And these keep watch round about him, neither may any one depart, and do his own business, neither disobey they him in any thing.


4:12 O chwychwi wŷr, onid trechaf y brenin, gan ei fod ef yn cael y cyfryw rwysg? Ar hynny efe a dawodd.
4:12 O ye men, how should not the king be mightiest, when in such sort he is obeyed? And he held his tongue.


4:13 Yna y trydydd, yr hwn a ddywedasai am wragedd, a gwirionedd, (hwnnw oedd Sorobabel,) a ddechreuodd ymadroddi:
4:13 Then the third, who had spoken of women, and of the truth, (this was Zorobabel) began to speak.


4:14 O chwychwi wŷr, nid y brenin mawr, na llaweroedd o ddynion, na gwin, sy drechaf: pwy ynteu a feistrola arnynt hwy, a phwy a'u gorchfyga hwynt ond y gwragedd?
4:14 O ye men, it is not the great king, nor the multitude of men, neither is it wine, that excelleth; who is it then that ruleth them, or hath the lordship over them? are they not women?


4:15 Gwragedd a esgorasant ar y brenin, ac ar yr holl bobl sydd yn llywodraethu mr a thir.
4:15 Women have borne the king and all the people that bear rule by sea and land.


4:16 Ac ohonynt hwy y ganwyd hwynt; a hwynthwy a fagasant y rhai a blannodd y gwinwydd, o ba rai y gwneir y gwin.
4:16 Even of them came they: and they nourished them up that planted the vineyards, from whence the wine cometh.


4:17 Hwynthwy hefyd sy'n gwneuthur dillad i ddynion, ac yn gwneuthur gwŷr yn anrhydeddus; ac ni ddichon gwŷr fod heb y gwragedd.
4:17 These also make garments for men; these bring glory unto men; and without women cannot men be.


4:18 Pe casglent aur ac arian, a phob peth gwerthfawr, oni charent hwy wraig ln brydweddol?
4:18 Yea, and if men have gathered together gold and silver, or any other goodly thing, do they not love a woman which is comely in favour and beauty?


4:19 Oni ymadawent hwy 'r rhai hynny oll, ac oni ymroddent iddi hi, gan lygadrythu arni? a phawb a ddewisai ei chael hi o flaen aur, ac arian, a phob peth gwerthfawr.
4:19 And letting all those things go, do they not gape, and even with open mouth fix their eyes fast on her; and have not all men more desire unto her than unto silver or gold, or any goodly thing whatsoever?


4:20 Dyn a ymedy 'i dad a'i magodd, ac 'i wlad, ac a ymlyn wrth ei wraig.
4:20 A man leaveth his own father that brought him up, and his own country, and cleaveth unto his wife.


4:21 Ac efe a anturia ei hoedl dros ei wraig, ac ni feddwl am dad, na mam, na gwlad.
4:21 He sticketh not to spend his life with his wife. and remembereth neither father, nor mother, nor country.


4:22 Wrth hyn y gellwch wybod mai gwragedd sy'n meistroli arnoch chwi: onid ydych chwi yn llafurio, ac yn poeni, ac er hynny yn rhoddi ac yn dwyn y cwbl i'r gwragedd?
4:22 By this also ye must know that women have dominion over you: do ye not labour and toil, and give and bring all to the woman?


4:23 Gŵr a gymer ei gleddyf, ac a allan i ladd, ac i ladrata, ac i fordwyo ar fr ac afonydd;
4:23 Yea, a man taketh his sword, and goeth his way to rob and to steal, to sail upon the sea and upon rivers;


4:24 Efe a edrych ar lew, ac a gerdd yn y tywyllwch; ac wedi hynny efe a ddwg gwbl o'i ladrad, a'i drais, a'i anrhaith, at ei gariad.
4:24 And looketh upon a lion, and goeth in the darkness; and when he hath stolen, spoiled, and robbed, he bringeth it to his love.


4:25 Am hynny gŵr a gr ei wraig ei hun yn fwy na'i dad neu ei fam.
4:25 Wherefore a man loveth his wife better than father or mother.


4:26 Ie, llawer a aethant allan o'u pwyll oherwydd gwragedd, a llaweroedd a aethant yn weision er mwyn gwragedd.
4:26 Yea, many there be that have run out of their wits for women, and become servants for their sakes.


4:27 Llawer hefyd a gyfrgollwyd, ac a gyfeiliornwyd, ac a bechasant, er mwyn gwragedd.
4:27 Many also have perished, have erred, and sinned, for women.


4:28 Ac yn awr oni choeliwch chwi fi? onid mawr yw'r brenin, yn ei allu? onid yw pob teyrnas yn ofni cyffwrdd ag ef?
4:28 And now do ye not believe me? is not the king great in his power? do not all regions fear to touch him?


4:29 Eto mi a'i gwelais ef, ac Apame, gordderch y brenin, merch Bartacus ardderchog, yn eistedd ar ddeheulaw'r brenin,
4:29 Yet did I see him and Apame the king's concubine, the daughter of the admirable Bartacus, sitting at the right hand of the king,


4:30 Ac yn cymryd y goron oddi am ben y brenin, ac yn ei rhoddi am ei phen ei hun, ac yn cernodio'r brenin 'i llaw aswy,
4:30 And taking the crown from the king's head, and setting it upon her own head; she also struck the king with her left hand.


4:31 Ac yntau yn safnrhythu, ac yn edrych arni; ac os chwarddai hi arno ef, yntau a chwarddai; ac os dig fyddai hi wrtho ef, yna y gwenieithiai efe iddi hi, i gael ei chymod.
4:31 And yet for all this the king gaped and gazed upon her with open mouth: if she laughed upon him, he laughed also: but if she took any displeasure at him, the king was fain to flatter, that she might be reconciled to him again.


4:32 O chwi wŷr, onid trechaf yw'r gwragedd, gan eu bod yn gwneuthur fel hyn?
4:32 O ye men, how can it be but women should be strong, seeing they do thus?


4:33 Yna'r brenin a'r tywysogion a edrychasant bawb ar ei gilydd: ac yntau a ddechreuodd ymadrodd am y gwirionedd.
4:33 Then the king and the princes looked one upon another: so he began to speak of the truth.


4:34 O chwi wŷr, onid nerthol yw gwragedd? mawr yw'r ddaear, ac uchel yw'r nef a buan yw'r haul yn ei gwrs: canys efe a dry o amgylch y nef mewn un dydd, ac a red eilwaith i'w le ei hun.
4:34 O ye men, are not women strong? great is the earth, high is the heaven, swift is the sun in his course, for he compasseth the heavens round about, and fetcheth his course again to his own place in one day.


4:35 Onid mawr yw efe, yr hwn sydd yn gwneuthur y pethau hyn? Am hynny y mae'r gwirionedd yn fwy ac yn gryfach na dim oll.
4:35 Is he not great that maketh these things? therefore great is the truth, and stronger than all things.


4:36 Yr holl ddaear sydd yn galw am wirionedd, a'r nef sydd yn ei bendithio: a phob peth sydd yn ysgwyd ac yn crynu rhagddi, ac nid oes dim anghyfiawn gyda hi.
4:36 All the earth crieth upon the truth, and the heaven blesseth it: all works shake and tremble at it, and with it is no unrighteous thing.


4:37 Drygionus yw gwin, drygionus yw'r brenin, a drygionus yw'r gwragedd, a holl feibion dynion sy ddrygionus, a'u holl weithredoedd sy anwir, ac nid oes ynddynt wirionedd, eithr yn eu hanwiredd y darfyddant.
4:37 Wine is wicked, the king is wicked, women are wicked, all the children of men are wicked, and such are all their wicked works; and there is no truth in them; in their unrighteousness also they shall perish.


4:38 Ond y gwirionedd sydd yn arcs, ac sydd nerthol yn dragywydd, ac sydd yn byw ac yn teyrnasu yn oes oesoedd.
4:38 As for the truth, it endureth, and is alwaYs strong; it liveth and conquereth for evermore.


4:39 Gyda hi nid oes derbyn wyneb na gwobr: eithr y mae hi yn gwneuthur cyfiawnder, ac yn ymgadw rhag anghyfiawnder a drygioni; a phawb a ganmolant ei gweithredoedd hi.
4:39 With her there is no accepting of persons or rewards; but she doeth the things that are just, and refraineth from all unjust and wicked things; and all men do well like of her works.


4:40 Ac nid oes yn ei barn hi ddim anghyfiawn; a hyhi yw'r cadernid, a'r deyrnas, a'r gallu, a'r mawredd, trwy yr holl oesoedd.
Bendigedig fyddo Duw y gwirionedd.
4:40 Neither in her judgment is any unrighteousness; and she is the strength, kingdom, power, and majesty, of all ages. Blessed be the God of truth.

4:41 Ar hynny efe a beidiodd llefaru. Yna yr holl bobl a lefasant, ac a ddywedasant, Mawr yw gwirionedd, a threchaf.
4:41 And with that he held his peace. And all the people then shouted, and said, Great is Truth, and mighty above all things.


4:42 Yna y dywedodd y brenin wrtho ef, Gofyn y peth a fynnych, heblaw yr hyn sydd yn sgrifenedig, ac ni a'i rhoddwn ef i ti, am dy gael di yn ddoethaf; a thi a gei eistedd yn nesaf ataf fi, ac yn gr i mi y'th elwir.
4:42 Then said the king unto him, Ask what thou wilt more than is appointed in the writing, and we will give it thee, because thou art found wisest; and thou shalt sit next me, and shalt be called my cousin.


4:43 Yna efe a ddywedodd wrth y brenin, Cofia'r adduned a addunaist y dydd y daethost i'r frenhiniaeth, sef ar i ti adeiladu Jerwsalem,
4:43 Then said he unto the king, Remember thy vow, which thou hast vowed to build Jerusalem, in the day when thou camest to thy kingdom,


4:44 A danfon eilwaith y llestri a ddygasid ymaith o Jerwsalem, y rhai a roddasai Cyrus o'r neilltu, pan addunodd efe ddinistrio Babilon, a'u danfon hwy yno drachefn.
4:44 And to send away all the vessels that were taken away out of Jerusalem, which Cyrus set apart, when he vowed to destroy Babylon, and to send them again thither.


4:45 Tithau hefyd a addunaist adeiiadu'r deml a losgodd yr Edomiaid pan ddistrywiodd y Caldeaid Jwdea.
4:45 Thou also hast vowed to build up the temple, which the Edomites burned when Judea was made desolate by the Chaldees.


4:46 Ac yn awr, O arglwydd frenin, dyma'r peth yr ydwyf yn ei ddeisyf ac yn ei ofyn gennyt; a dyma'r mawredd a geisiaf fi gennyt: am hynny yr ydwyt yn dymuno arnat gyflawni'r adduned a addunaist 'th enau dy hun i Frenin y nef.
4:46 And now, O lord the king, this is that which I require, and which I desire of thee, and this is the princely liberality proceeding from thyself: I desire therefore that thou make good the vow, the performance whereof with thine own mouth thou hast vowed to the King of heaven.


4:47 Yna Dareius y brenin a gyfododd i fyny, ac a'i cusanodd ef, ac a roddodd iddo lythyrau at bawb o'i drysorwyr, a'i lywodraethwyr, a'r blaenoriaid, a'r swyddwyr, ar iddynt hwy ei hebrwng ef yn ddiogel, a'r sawl oedd gydag ef yn myned i fyny i adeiladu Jerwsalem.
4:47 Then Darius the king stood up, and kissed him, and wrote letters for him unto all the treasurers and lieutenants and captains and governors, that they should safely convey on their way both him, and all those that go up with him to build Jerusalem.


4:48 Ac efe a sgrifennodd lythyrau at holl lywodraethwyr Celo-Syria a Phenice, ac at y rhai oedd yn Libanus, ar iddynt hwy gludo coed cedr o Libanus i Jerwsalem, ac adeiladu'r ddinas gydag ef.
4:48 He wrote letters also unto the lieutenants that were in Celosyria and Phenice, and unto them in Libanus, that they should bring cedar wood from Libanus unto Jerusalem, and that they should build the city with him.


4:49 Ac efe a sgrifennodd am yr holl Iddewon, y rhai oedd yn myned i fyny
o'i deyrnas ef i Jwdea, ynghylch eu rhyddid, sef na byddai i un pennaeth, na swyddog, na llywodraethwr, na thrysorwr, fyned trwy nerth iw drysau hwynt;
4:49 Moreover he wrote for all the Jews that went out of his realm up into Jewry, concerning their freedom, that no officer, no ruler, no lieutenant, nor treasurer, should forcibly enter into their doors;


4:50 Ac i'r holl wlad yr oeddynt hwy yn ei pherchenogi fod yn rhydd oddi wrth deyrnged; a bod i'r Edomiaid roddi iddynt y pentrefydd yr oeddynt yn eu dal o'r eiddo'r Iddewon:
4:50 And that all the country which they hold should be free without tribute; and that the Edomites should give over the villages of the Jews which then they held:


4:51 A rhoddi ugain o dalentau bob blwyddyn tuag at adeiladaeth y deml, hyd oni ddarfyddai ei hadeiladu hi;
4:51 Yea, that there should be yearly given twenty talents to the building of the temple, until the time that it were built;


4:52 A deg eraill o dalentau bob blwyddyn, i gynnal y poethoffrymau ar yr allor beunydd, fel yr oedd y gorchymyn i offrwm dau ar bymtheg;
4:52 And other ten talents yearly, to maintain the burnt offerings upon the altar every day, as they had a commandment to offer seventeen:


4:53 A bod i bawb a'r a elai o Babilon i adeiladu'r ddinas, gael rhyddid yn gystal iddynt eu hunain, ag i'w plant, a'r holl offeiriaid a'r a aethent ymaith.

4:53 And that all they that went from Babylon to build the city should have free liberty, as well they as their posterity, and all the priests that went away.


4:54 Ac efe a sgrifennodd am gyfreidiau, gwisgoedd yr offeiriaid, y rhai y gwasanaethant ynddynt.
4:54 He wrote also concerning. the charges, and the priests' vestments wherein they minister;


4:55 Ac efe a sgrifennodd am iddynt roddi i'r Lefiaid eu cyfreidiau, nes gorffen y tŷ, ac adeiladu Jerwsalem.
4:55 And likewise for the charges of the Levites, to be given them until the day that the house were finished, and Jerusalem builded up.


4:56 Efe hefyd a sgrifennodd am iddynt roddi dognau a chyflog i'r rhai oedd yn gwylied y ddinas.
4:56 And he commanded to give to all that kept the city pensions and wages.


4:57 Ac efe a anfonodd o Babilon yr holl lestri a roddasai Cyrus or neillyu: a pheth bynnag a archasai Cyrus, efe a orchmynnodd ei wneuthur, a'i anfon i Jerwsalem.
4:57 He sent away also all the vessels from Babylon, that Cyrus had set apart; and all that Cyrus had given in commandment, the same charged he also to be done, and sent unto Jerusalem.

4:58 A phan aeth y gŵr ieuanc allan, efe a ddyrchafodd ei wyneb i fyny i'r nef tua Jerwsalem, ac a ddiolchodd i Frenin y nef,
4:58 Now when this young man was gone forth, he lifted up his face to heaven toward Jerusalem, and praised the King of heaven,


4:59 Gan ddywedyd, Oddi wrthyt ti y mae'r fuddugoliaeth, oddi wrthyt ti y mae'r doethineb, ac eiddot ti yw'r
gogoniant, a minnau yw dy was di.
4:59 And said, From thee cometh victory, from thee cometh wisdom, and thine is the glory, and I am thy servant.


4:60 Bendigedig wyt ti, yr hwn a roddaist i mi ddoethineb; clodforaf di, O Arglwydd Dduw ein tadau.
4:60 Blessed art thou, who hast given me wisdom: for to thee I give thanks, O Lord of our fathers.


4:61 Felly efe a gymerth y llythyrau, ac a aeth ymaith, ac a ddaeth i Babilon, ac a fynegodd i'w holl frodyr.
4:61 And so he took the letters, and went out, and came unto Babylon, and told it all his brethren.


4:62 A hwy a fendithiasant Dduw eu tadau, oherwydd iddo roddi iddynt hwy rwydd-deb ac esmwythdra,
4:62 And they praised the God of their fathers, because he had given them freedom and liberty


4:63 I fyned i fyny, ac i adeiladu Jerwsalem, a'r deml, yr hon a elwir ar ei enw ef: a hwy a lawenychasant ag offer cerdd ac a gorfoledd, dros saith niwrnod.
4:63 To go up, and to build Jerusalem, and the temple which is called by his name: and they feasted with instruments of musick and gladness seven days.


PENNOD 5
5:1 Wedir pethau hyn y detholwyd penaethiaid tai eu tadau, yn l eu llwythau, i fyned i fyny, 'u gwragedd, a'u meibion, a'u merched, a'u gweision, a'u morynion, a'u hanifeiliaid.
5:15:51 After this were the principal men of the families chosen according to their tribes, to go up with their wives and sons and daughters, with their menservants and maidservants, and their cattle.


5:2 A'r brenin Dareius a anfonodd fil o wŷr meirch gyda hwynt, i'w hebrwng yn ddiogel i Jerwsalem, ynghyd ag offer cerdd, tympanau, a phibellau.
5:2 And Darius sent with them a thousand horsemen, till they had brought them back to Jerusalem safely, and with musical [instruments] tabrets and flutes.


5:3 A'u holl frodyr hwynt oedd yn canu hwynt. Felly y gwnaeth efe iddynt fyned i fyny gyda hwynt.
5:3 And all their brethren played, and he made them go up together with them.


5:4 A dyma enwau'r gwŷr a aethant i fyny yn l eu teuluoedd, wrth eu llwythau, yn l eu pennau-cenedl.
5:4 And these are the names of the men which went up, according to their families among their tribes, after their several heads.


5:5 Yr offeiriaid, meibion Phinees fab y tŷ, ac adeiladu Jerwsalem. Aaron: Jesus mab Josedec, fab Saraias, o lwyth Jwda; a Joacim, mab Sorobabel, fab Salathiel, o dylwyth Dafydd, o genhedlaeth Phares, o lwyth Jwda;
5:5 The priests, the sons of Phinees the son of Aaron: Jesus the son of Josedec, the son of Saraias, and Joacim the son of Zorobabel, the son of Salathiel, of the house of David, out of the kindred of Phares, of the tribe of Judah;


5:6 Yr hwn a lefarodd eiriau doethion holl lestri a roddasai Cyrus o'r neilltu: wrth Dareius brenin y Persiaid, yn yr ail flwyddyn o'i deyrnasiad ef, ar y mis Nisan, hwnnw yw'r mis cyntaf.
5:6 Who spake wise sentences before Darius the king of Persia in the second year of his reign, in the month Nisan, which is the first month.


5:7 A dyma hwy o Jwda y rhai a ddaethant i fyny o gaethiwed y gaethglud, y rhai a gaethgludasai Nabuchodonosor brenin Babilon i Babilon.
5:7 And these are they of Jewry that came up from the captivity, where they dwelt as strangers, whom Nabuchodonosor the king of Babylon had carried away unto Babylon.


5:8 A hwy a ddychwelasant i Jerwsalem, ac i gyrrau eraill Jwda, pob un i'w ddinas ei hun, y rhai a ddaethent gyda Sorobabel, a Jesus, Nehemeias, Sachareias, a Resaias, Enenius, Mardocheus, Beelsarus, Asffarasus, Reelius, Roimus, a Baana, eu blaenoriaid hwynt.
5:8 And they returned unto Jerusalem, and to the other parts of Jewry, every man to his own city, who came with Zorobabel, with Jesus, Nehemias, and Zacharias, and Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, Reelius, Roimus, and Baana, their guides.


5:9 Eu rhifedi hwynt o'r genedl, a'u blaenoriaid: meibion Phoros, dwy fil a chant a deuddeg a thrigain; meibion Saffat, pedwar cant, a deuddeg a thrigain;
5:9 The number of them of the nation, and their governors, sons of Phoros, two thousand an hundred seventy and two; the sons of Saphat, four hundred seventy and two:


5:10 Meibion Ares, saith gant, un ar bymtheg a deugain;
5:10 The sons of Ares, seven hundred fifty and six:


5:11 Meibion Phaath-Moab, dwy fil, wyth gant a deuddeg;
5:11 The sons of Phaath Moab, two thousand eight hundred and twelve:


5:12 Meibion Elam, mil, deucant, pedwar ar ddeg a deugain: meibion Sathi, naw cant, pump a deugain; meibion Corbe, saith gant a phump; meibion Bani, chwe chant ac wyth a deugain;
5:12 The sons of Elam, a thousand two hundred fifty and four: the sons of Zathul, nine hundred forty and five: the sons of Corbe, seven hundred and five: the sons of Bani, six hundred forty and eight:


5:13 Meibion Bebai, chwe chant, tri ar hugain; meibion Asgad, tair mil, dau cant a dau ar hugain;
5:13 The sons of Bebai, six hundred twenty and three: the sons of Sadas, three thousand two hundred twenty and two:


5:14 Meibion Adonicam, chwe chant, saith a thrigain; meibion Bagoi, dwy fil, chwech a thrigain; meibion Adin, pedwar cant, pedwar ar ddeg a deugain;
5:14 The sons of Adonikam, six hundred sixty and seven: the sons of Bagoi, two thousand sixty and six: the sons of Adin, four hundred fifty and four:


5:15 Meibion Ateresias, deuddeg a phedwar ugain: meibion Ceilan ac Asetas, saith a thrigain; meibion Asuran, pedwar cant, deuddeg ar hugain;
5:15 The sons of Aterezias, ninety and two: the sons of Ceilan and Azetas threescore and seven: the sons of Azuran, four hundred thirty and two:


5:16 Meibion Ananeias, cant ac un; meibion Arom, deuddeg ar hugain; a meibion Bassa, tri chant, tri ar hugain; meibion Arsiffurith, cant a dau;
5:16 The sons of Ananias, an hundred and one: the sons of Arom, thirty two: and the sons of Bassa, three hundred twenty and three: the sons of Azephurith, an hundred and two:


5:17 Meibion Meterus, tair mil, a phump; meibion Bethlomon, cant a thri ar hugain;
5:17 The sons of Meterus, three thousand and five: the sons of Bethlomon, an hundred twenty and three:


5:18 Hwynthwy o Netoffa, pymtheg a deugain; hwynt o Anathoth, cant, tri ar bymtheg a deugain; hwynt o Bethsamos, dau a deugain;
5:18 They of Netophah, fifty and five: they of Anathoth, an hundred fifty and eight: they of Bethsamos, forty and two:


5:19 Hwynt o Ciriathiarius, pump ar hugain; hwynt o Caffiras a Beroth, saith gant, tri a deugain; hwynthwy o Birath, saith gant;
5:19 They of Kiriathiarius, twenty and five: they of Caphira and Beroth, seven hundred forty and three: they of Pira, seven hundred:


5:20 Hwynt o Chadias ac Ammidioi, pedwar cant, dau ar hugain; hwynt o Cyrama a Gabdes, chwe chant, un ar hugain;
5:20 They of Chadias and Ammidoi, four hundred twenty and two: they of Cirama and Gabdes, six hundred twenty and one:


5:21 Hwynt o Michmas, cant, dau ar hugain; hwynt o Bethel, deuddeg a deugain; meibion Neffis, cant, deg a deugain a chwech;
5:21 They of Macalon, an hundred twenty and two: they of Betolius, fifty and two: the sons of Nephis, an hundred fifty and six:


5:22 Meibion Calamolan ac Onus, saith gant, pump ar hugain; meibion Jerechus, dau cant, pump a deugain;
5:22 The sons of Calamolalus and Onus, seven hundred twenty and five: the sons of Jerechus, two hundred forty and five:


5:23 Meibion Sanaa, tair mil, tri chant a deg ar hugain.
5:23 The sons of Annas, three thousand three hundred and thirty.


5:24 Yr offeiriaid: meibion Jedu fab Jesus, ymhlith meibion Sanasib, naw cant, deuddeg a thrigain; meibion Meruth, mil, deuddeg a deugain;
5:24 The priests: the sons of Jeddu, the son of Jesus among the sons of Sanasib, nine hundred seventy and two: the sons of Meruth, a thousand fifty and two:


5:25 Meibion Pasur, mil, saith a deugain; meibion Harim, mil a deg a thrigain.
5:25 The sons of Phassaron, a thousand forty and seven: the sons of Carme, a thousand and seventeen.


5:26 Y Lefiaid: meibion Jesue, Cadmiel, Banuas, a Suias, pedwar ar ddeg a thrigain.
5:26 The Levites: the sons of Jessue, and Cadmiel, and Banuas, and Sudias, seventy and four.


5:27 Y meibion y rhai oedd gantorion sanctaidd: meibion Asaff, cant, wyth ar hugain.
5:27 The holy singers: the sons of Asaph, an hundred twenty and eight.


5:28 Y porthorion: meibion Salum, meibion Jatal, meibion Talmon, meibion Dacobi, meibion Teta, meibion Sami, y cwbl oedd gant, pedwar ar bymtheg ar hugain.
5:28 The porters: the sons of Salum, the sons of Jatal, the sons of Talmon, the sons of Dacobi, the sons of Teta, the sons of Sami, in all an hundred thirty and nine.


5:29 Gweinidogion y deml: meibion Esau, meibion Asiffa, meibion Tabaoth, meibon Ceras, meibion Sud, meibion Phaleas, meibion Labana, meibion Hagaba,
5:29 The servants of the temple: the sons of Esau, the sons of Asipha, the sons of Tabaoth, the sons of Ceras, the sons of Sud, the sons of Phaleas, the sons of Labana, the sons of Graba,


5:30 Meibion Accub, meibion Uta, meibion Cetab, meibion Agab, meibion Subai, meibion Anan, meibion Cathua, meibion Gedur,
5:30 The sons of Acua, the sons of Uta, the sons of Cetab, the sons of Agaba, the sons of Subai, the sons of Anan, the sons of Cathua, the sons of Geddur,


5:31 Meibion Raia, meibion Daisan, meibion Necoda, meibion Caseba, meib Gasera, meibion Aseias, meibion Phinees, meibion Asara, meibion Bastai, meibion Asana, meibion Meunim, meibion Naffison, meibion Accub, meibion Acuffa, meibion Assur, meibion Pharacim, meibion Basaloth,
5:31 The sons of Airus, the sons of Daisan, the sons of Noeba, the sons of Chaseba, the sons of Gazera, the sons of Azia, the sons of Phinees, the sons of Azare, the sons of Bastai, the sons of Asana, the sons of Meani, the sons of Naphisi, the sons of Acub, the sons of Acipha, the sons of Assur, the sons of Pharacim, the sons of Basaloth,


5:32 Meibion Mehida, meibion Coutha, meibion Carea, meibion Barcus, meibion Aserar, meibion Thomoi, meibion Nasith, meibion Atiffa.
5:32 The sons of Meeda, the sons of Coutha, the sons of Charea, the sons of Charcus, the sons of Aserer, the sons of Thomoi, the sons of Nasith, the sons of Atipha.


5:33 Meibion gweision Salomon: meibion Soffereth, meibion Pharada, meibion Joli, meibion Loson, meibion Isdael, meibion Saffeth,
5:33 The sons of the servants of Solomon: the sons of Azaphion, the sons of Pharira, the sons of Jeeli, the sons of Lozon, the sons of Israel, the sons of Sapheth,


5:34 Meibion Agia, meibion Phacareth, meibion Sabie, meibion Saroffie, meibion Maseias, meibion Gar, meibion Adus, meibion Suba, meibion Afferra, meibion Barodis, meibion Sabat, meibion Alom.
5:34 The sons of Hagia, the sons of Pharacareth, the sons of Sabi, the sons of Sarothie, the sons of Masias, the sons of Gar, the sons of Addus, the sons of Suba, the sons of Apherra, the sons of Barodis, the sons of Sabat, the sons of Allom.


5:35 Holl weinidogion y deml, a meibion gweision Salomon, oedd dri chant a deuddeg a thrigain.
5:35 All the ministers of the temple, and the sons of the servants of Solomon, were three hundred seventy and two.


5:36 Y rhai hyn a ddaethant i fyny o Thelmeleth a Thelharsa; Caralathar ac Aalar yn eu harwain hwynt.
5:36 These came up from Thermeleth and Thelersas, Charaathalar leading them, and Aalar;


5:37 Ac ni fedrent hwy ddangos eu teuluoedd, na'u bonedd, pa fodd yr oeddynt o Israel: meibion Dalaias, meibion Tobeia, meibion Necodan, chwe chant, deuddeg a deugain.
5:37 Neither could they shew their families, nor their stock, how they were of Israel: the sons of Ladan, the son of Ban, the sons of Necodan, six hundred fifty and two.


5:38 Ac o'r offeiriaid y rhai oedd yn offeiriadu, ac heb eu cael: meibion Hobaia, meibion Accos, meibion Adus, yr hwn a gymerasai iddo yn wraig Augia, un o ferched Berselus,
5:38 And of the priests that usurped the office of the priesthood, and were not found: the sons of Obdia, the sons of Accoz, the sons of Addus, who married Augia one of the daughters of Barzelus, and was named after his name.


5:39 Ac a alwyd ar ei enw ef: ac ysgrifen y genedl hon a geisiwyd ymysg yr achau, ond nis cafwyd; ac am hynny y gwaharddwyd iddynt offeiriadu.
5:39 And when the description of the kindred of these men was sought in the register, and was not found, they were removed from executing the office of the priesthood:


5:40 Canys Nehemeias ac Athareias a ddywedasant wrthynt na chaent hwy fod yn gyfranogion o'r pethau cysegredig, oni chyfodai archoffeiriad wedi ei wisgo ag addysg a gwirionedd.
5:40 For unto them said Nehemias and Atharias, that they should not be partakers of the holy things, till there arose up an high priest clothed with doctrine and truth.


5:41 Felly hwynt oll o Israel, o'r rhai oeddynt ddeuddeng mlwydd a thros hynny, oeddynt o gyfrif yn ddeugain mil, heblaw gweision a morynion, dwy fil, tri chant a thri ugain.
5:41 So of Israel, from them of twelve years old and upward, they were all in number forty thousand, beside menservants and womenservants two thousand three hundred and sixty.


5:42 Eu gweision a'u llawforynion oeddynt saith mil, tri chant a saith a deugain: a'r cantorion a'r cantoresau, dau cant, pump a deugain.
5:42 Their menservants and handmaids were seven thousand three hundred forty and seven: the singing men and singing women, two hundred forty and five:


5:43 Pedwar cant a phymtheg ar hugain o gamelod, saith mil ac un ar bymtheg ar hugain o feirch, dau cant a phump a deugain o fulod, pum mil a phum cant a phump ar hugain o anifeiliaid arferol 'r iau.
5:43 Four hundred thirty and five camels, seven thousand thirty and six horses, two hundred forty and five mules, five thousand five hundred twenty and five beasts used to the yoke.


5:44 A rhai o'u llywiawdwyr hwynt yn l eu teuluoedd, pan ddaethant i deml Dduw yn Jerwsalem, a addunasant adeiladu y tŷ yn ei le ei hun, yn l eu gallu;
5:44 And certain of the chief of their families, when they came to the temple of God that is in Jerusalem, vowed to set up the house again in his own place according to their ability,


5:45 A rhoddi i drysor y gwaith fil o bunnau o aur, a phum mil o bunnau o arian, a chant o wisgoedd offeiriaid.
5:45 And to give into the holy treasury of the works a thousand pounds of gold, five thousand of silver, and an hundred priestly vestments.


5:46 Felly yr offeiriaid a'r Lefiaid a'r bobl a drigasant yn Jerwsalem, ac yn y wlad; a'r cantorion, a'r porthorion, a holl Israel, yn eu pentrefydd.
5:46 And so dwelt the priests and the Levites and the people in Jerusalem, and in the country, the singers also and the porters; and all Israel in their villages.


5:47 Ond pan ddaeth y seithfed mis, pan oedd pawb o feibion Israel ar yr eiddo ei hun, hwy a ymgasglasant i gyd o unfryd mewn lle amlwg, wrth y porth cyntaf, yr hwn sy tua'r dwyrain.
5:47 But when the seventh month was at hand, and when the children of Israel were every man in his own place, they came all together with one consent into the open place of the first gate which is toward the east.


5:48 Yna Jesus mab Josedec, a'i frodyr yr offeiriaid, a Sorobabel mab Salathiel a'i frodyr, gan godi i fyny, a baratoesant allor Duw Israel,
5:48 Then stood up Jesus the son of Josedec, and his brethren the priests and Zorobabel the son of Salathiel, and his brethren, and made ready the altar of the God of Israel,


5:49 I offrymu poethoffrymau arni, megis y mae yn sgrifenedig yn llyfr Moses gŵr Duw.
5:49 To offer burnt sacrifices upon it, according as it is expressly commanded in the book of Moses the man of God.


5:50 Ac yno yr ymgasglodd yn eu herbyn hwynt rai o holl genhedloedd y wlad: ond hwynthwy a drefnasant yr allor yn ei chyfle, am fod holl genhedloedd y wlad yn elynion iddynt: a hwy a offrymasant ebyrth wrth yr amser, a phoethoffrymau i'r Arglwydd, fore a hwyr.
5:50 And there were gathered unto them out of the other nations of the land, and they erected the altar upon his own place, because all the nations of the land were at enmity with them, and oppressed them; and they offered sacrifices according to the time, and burnt offerings to the Lord both morning and evening.


5:51 Hwy a gadwasant hefyd ŵyl y pebyll, fel y mae yn orchmynedig yn y gyfraith; ac a offrymasant ebyrth beunydd, fel yr oedd yn ddyledus:
5:51 Also they held the feast of tabernacles, as it is commanded in the law, and offered sacrifices daily, as was meet:


5:52 Ac wedi hynny yr offrymau gwastadol, ac offrymau'r Sabothau, a'r newyddloerau, a'r holl wyliau sanctaidd.
5:52 And after that, the continual oblations, and the sacrifice of the sabbaths, and of the new moons, and of all holy feasts.


5:53 A'r rhai oll a'r a wnaethent adduned i Dduw, a ddechreuasant offrymu aberthau i Dduw, o'r dydd cyntaf o'r seithfed mis, er nad adeiladasid eto deml Dduw.
5:53 And all they that had made any vow to God began to offer sacrifices to God from the first day of the seventh month, although the temple of the Lord was not yet built.


5:54 A hwy a roddasant i'r seiri maen, ac i'r seiri pren, arian, a bwyd, a diod, yn llawen.
5:54 And they gave unto the masons and carpenters money, meat, and drink, with cheerfulness.


5:55 A hwy a roddasant geir i'r Sidoniaid, ac i'r Tyriaid, i ddwyn cedrwydd o Libanus, y rhai a gludid yn gludeiriau i borthladd Jope, fel y gorchmynasid iddynt gan Cyrus frenin y Persiaid.
5:55 Unto them of Zidon also and Tyre they gave carrs, that they should bring cedar trees from Libanus, which should be brought by floats to the haven of Joppa, according as it was commanded them by Cyrus king of the Persians.


5:56 Ac yn yr ail flwyddyn, ar yr ail mis, ar l ei ddyfod i deml Dduw yn Jerwsalem, y dechreuodd Sorobabel mab Salathiel, a Jesus mab Josedec, a'u brodyr, a'r offeiriaid, a'r Lefiaid, a'r holl rai a'r a ddaethent i Jerwsalem allan o gaethiwed Babilon:
5:56 And in the second year and second month after his coming to the temple of God at Jerusalem began Zorobabel the son of Salathiel, and Jesus the son of Josedec, and their brethren, and the priests, and the Levites, and all they that were come unto Jerusalem out of the captivity:


5:57 A hwy a sylfaenasant dŷ Dduw ar y dydd cyntaf o'r ail mis, yn yr ail flwyddyn ar l eu dychwelyd i Jwdea a Jerwsalem.
5:57 And they laid the foundation of the house of God in the first day of the second month, in the second year after they were come to Jewry and Jerusalem.


5:58 A hwy a osodasant y Lefiaid, y rhai oedd dros ugeinmlwydd oed, ar waith yr Arglwydd. A Jesus, a'i feibion, a'i frodyr, a Chadmiel ei frawd, a meibion Madiabun, gyda meibion Joda fab Eliadun, a'u meibion, a'u brodyr, i gyd yn Lefiaid, o unfryd a ddilynasant, gan wneuthur y gwaith yn nhŷ Dduw: felly y gweithwyr a adeiladasant deml yr Arglwydd.
5:58 And they appointed the Levites from twenty years old over the works of the Lord. Then stood up Jesus, and his sons and brethren, and Cadmiel his brother, and the sons of Madiabun, with the sons of Joda the son of Eliadun, with their sons and brethren, all Levites, with one accord setters forward of the business, labouring to advance the works in the house of God. So the workmen built the temple of the Lord.


5:59 A'r offeiriaid a safasant wedi eu gwisgo yn eu gwisgoedd, ag offer cerdd, ac ag utgyrn, a'r Lefiaid meibion Asaff symbalau,
5:59 And the priests stood arrayed in their vestments with musical instruments and trumpets; and the Levites the sons of Asaph had cymbals,


5:60 Yn canu, ac yn moliannu'r Arglwydd, fel yr ordeiniasai Dafydd brenin Israel.
5:60 Singing songs of thanksgiving, and praising the Lord, according as David the king of Israel had ordained.


5:61 A hwy a ganasant ganiadau yn llafar er moliant i'r Arglwydd; oherwydd bod ei drugaredd a'i ogoniant yn dragywydd yn holl Israel.
5:61 And they sung with loud voices songs to the praise of the Lord, because his mercy and glory is for ever in all Israel.


5:62 Yna'r holl bobl a leisiasant mewn utgyrn, ac a waeddasant llef uchel, gan gydfoliannu'r Arglwydd am godi i fyny dŷr Arglwydd.
5:62 And all the people sounded trumpets, and shouted with a loud voice, singing songs of thanksgiving unto the Lord for the rearing up of the house of the Lord.


5:63 Rhai hefyd o'r offeiriaid, a'r Lefiaid, a'r penaethiaid, yr henuriaid, y rhai a welsent y tŷ cyntaf, a ddaethant at adeiladaeth hwn, trwy wylofain nad fawr.
5:63 Also of the priests and Levites, and of the chief of their families, the ancients who had seen the former house came to the building of this with weeping and great crying.


5:64 Llawer hefyd ag utgyrn ac llawenydd mawr a waeddasant llef uchel,
5:64 But many with trumpets and joy shouted with loud voice,


5:65 Fel na ellid clywed yr utgyrn gan nad y bobl: eto yr oedd y dyrfa yn fawr, yn lleisio mewn utgyrn, fel y clywid ymhell.
5:65 Insomuch that the trumpets might not be heard for the weeping of the people: yet the multitude sounded marvellously, so that it was heard afar off.


5:66 Am hynny, pan glybu gelynion llwyth Jwda a Benjamin hynny, hwy a ddaethant i gael gwybod beth yr oedd sain yr utgyrn yn ei arwyddocau.
5:66 Wherefore when the enemies of the tribe of Judah and Benjamin heard it, they came to know what that noise of trumpets should mean.


5:67 Yna y gwybuant mai y rhai a ddaethai o'r caethiwed a adeiladent y deml i Arglwydd Dduw Israel.
5:67 And they perceived that they that were of the captivity did build the temple unto the Lord God of Israel.


5:68 Am hynny hwy a aethant at Sorobabel a Jesus, ac at benaethiaid y teuluoedd, gan ddywedyd wrthynt, Ni a adeiladwn gyda chwi hefyd;
5:68 So they went to Zorobabel and Jesus, and to the chief of the families, and said unto them, We will build together with you.


5:69 Canys yr ydym ni yn ufuddhau i'ch Arglwydd chwi, fel yr ydych chwithau, ac yn aberthu iddo ef, er dyddiau Asbasareth brenin Asyria, yr hwn a'n dug ni yma.
5:69 For we likewise, as ye, do obey your Lord, and do sacrifice unto him from the days of Azbazareth the king of the Assyrians, who brought us hither.


5:70 Yna Sorobabel, a Jesus, a phenaethiaid teuluoedd Israel, a ddywedasant wrthynt, Ni pherthyn i chwi ac i ni gydadeiladu tŷ i'r Arglwydd ein Duw ni.
5:70 Then Zorobabel and Jesus and the chief of the families of Israel said unto them, It is not for us and you to build together an house unto the Lord our God.


5:71 Nyni ein hunain a adeiladwn i Arglwydd Dduw Israel, fel y gorchmynnodd Cyrus brenin Persia i ni.
5:71 We ourselves alone will build unto the Lord of Israel, according as Cyrus the king of the Persians hath commanded us.


5:72 Er hynny pobl y wlad, yn pwyso yn drwm ar y rhai oedd yn Jwdea, a rwystrasant iddynt adeiladu.
5:72 But the heathen of the land lying heavy upon the inhabitants of Judea, and holding them strait, hindered their building;


5:73 A thrwy eu cynllwyn, a therfysgoedd, a denu pobl, hwy a luddiasant orffen yr adeiladaeth, tra fu'r brenin Cyrus yn fyw; felly y rhwystrwyd hwynt rhag adeiladu dros ysbaid dwy flynedd, hyd deyrnasiad Dareius.
5:73 And by their secret plots, and popular persuasions and commotions, they hindered the finishing of the building all the time that king Cyrus lived: so they were hindered from building for the space of two years, until the reign of Darius.


PENNOD 6
6:1 Ac yn yr ail flwyddyn o deyrnasiad Dareius, Aggeus a Sachareias mab Ido, y proffwydi, a broffwydasant i'r Iddewon, yn Jwdea, a Jerwsalem, yn enw Arglwydd Dduw Israel, yr hwn oedd arnynt.
6:1 Now in the second year of the reign of Darius Aggeus and Zacharias the son of Addo, the prophets, prophesied unto the Jews in Jewry and Jerusalem in the name of the Lord God of Israel, which was upon them.


6:2 Yna Sorobabel mab Salathiel a Jesus mab Josedec a safasant i fyny, ac a ddechreuasant adeiladu tŷ'r Arglwydd yn Jerwsalem: proffwydi'r Arglwydd oedd gyda hwynt, ac yn eu cynorthwyo.
6:2 Then stood up Zorobabel the son of Salatiel, and Jesus the son of Josedec, and began to build the house of the Lord at Jerusalem, the prophets of the Lord being with them, and helping them.


6:3 Yn y cyfamser hwnnw Sisinnes llywiawdwr Syria a Phenice, a Sathrabusanes a'i gyfeillion, a ddaethant atynt hwy, ac a ddywedasant wrthynt,
6:3 At the same time came unto them Sisinnes the governor of Syria and Phenice, with Sathrabuzanes and his companions, and said unto them,


6:4 Trwy orchymyn pwy yr ydych chwi'n adeiladu'r tŷ hwn, a'r adeilad yma, ac yn gwneuthur yr holl bethau eraill? a phwy yw'r gweithwyr sy'n gwneuthur y pethau hyn?
6:4 By whose appointment do ye build this house and this roof, and perform all the other things? and who are the workmen that perform these things?


6:5 Eto henuriaid yr Iddewon a gawsent ffafr; gan i'r Arglwydd ymweled 'r caethiwed:
6:5 Nevertheless the elders of the Jews obtained favour, because the Lord had visited the captivity;


6:6 Ac ni rwystrwyd hwynt i adeiladu, nes hysbysu i Dareius y pethau hyn, a chael ateb oddi wrtho ef.
6:6 And they were not hindered from building, until such time as signification was given unto Darius concerning them, and an answer received.


6:7 Copi'r llythyrau a sgrifennodd ac a anfonodd Sisinnes llywiawdwr Syria a Phenice, a Sathrabusanes, a'u cyfeillion, rheolwyr yn Syria a Phenice, at Dareius; Annerch i'r brenin Dareius:
6:7 The copy of the letters which Sisinnes, governor of Syria and Phenice, and Sathrabuzanes, with their companions, rulers in Syria and Phenice, wrote and sent unto Darius; To king Darius, greeting:


6:8 Bydded y cwbl yn hysbys i'n harglwydd frenin; pan ddaethom ni i wlad Jwdea, a myned i mewn i ddinas Jerwsalem, ni a gawsom yn ninas Jerwsalem henuriaid yr Iddewon y rhai oedd o'r gaethglud,
6:8 Let all things be known unto our lord the king, that being come into the country of Judea, and entered into the city of Jerusalem we found in the city of Jerusalem the ancients of the Jews that were of the captivity


6:9 Yn adeiladu tŷr Arglwydd, mawr a newydd, o gerrig nadd a gwerthfawr, a'r coed wedi eu gosod eisoes ar y magwyrydd.
6:9 Building an house unto the Lord, great and new, of hewn and costly stones, and the timber already laid upon the walls.


6:10 Ac yr ydys yn gwneuthur y gwaith hwn ar frys, ac y mae'r gwaith yn myned rhagddo'n llwyddiannus yn eu dwylo hwynt, ac phob gogoniant a diwydrwydd y gweithir ef.
6:10 And those works are done with great speed, and the work goeth on prosperously in their hands, and with all glory and diligence is it made.


6:11 Yna ni a ofynasom i'r henuriaid hyn, gan ddywedyd, Trwy orchymyn pwy yr ydych chwi yn adeiladu'r tŷ hwn, ac yh sylfaenu'r gwaith yma?
6:11 Then asked we these elders, saying, By whose commandment build ye this house, and lay the foundations of these works?


6:12 Am hynny fel yr hysbysem i ti mewn ysgrifen, nyni a ofynasom iddynt pwy oedd y gweithwyr pennaf, ac a geisiasom ganddynt enwau eu gwŷr pennaf yn ysgrifenedig.
6:12 Therefore to the intent that we might give knowledge unto thee by writing, we demanded of them who were the chief doers, and we required of them the names in writing of their principal men.


6:13 Ond hwy a'n hatebasant ni, Gweision ydym ni i'r Arglwydd, yr hwn a greodd y nefoedd a'r ddaear.
6:13 So they gave us this answer, We are the servants of the Lord which made heaven and earth.


6:14 Ac am y tŷ hwn, efe a adeiladwyd er ys llawer o flynyddoedd gan frenin o Israel, mawr a chadarn, ac a orffennwyd.
6:14 And as for this house, it was builded many years ago by a king of Israel great and strong, and was finished.


6:15 Ond pan anogodd ein tadau ni Dduw i ddicllonedd, a phan bechasant yn erbyn Arglwydd Israel, yr hwn sydd yn y nefoedd, efe a'u rhoddes hwynt yn nwylo Nabuchodonosor brenin Babilon y Caldeaid,
6:15 But when our fathers provoked God unto wrath, and sinned against the Lord of Israel which is in heaven, he gave them over into the power of Nabuchodonosor king of Babylon, of the Chaldees;


6:16 Y rhai a dynasant y tŷ i lawr, ac a'i llosgasant ef, ac a gaethgludasant y bobl i Babilon.
6:16 Who pulled down the house, and burned it, and carried away the people captives unto Babylon.


6:17 Ond yn y flwyddyn gyntaf o deyrnasiad Cyrus ar wlad Babilon, y brenin Cyrus a sgrifennodd am adeiladu'r tŷ hwn.
6:17 But in the first year that king Cyrus reigned over the country of Babylon Cyrus the king wrote to build up this house.


6:18 A'r llestri sanctaidd o aur ac o arian, y rhai a ddygasai Nabuchodonosor allan o'r tŷ yn Jerwsalem, ac a'u gosodasai yn ei deml ei hun, Cyrus y brenin a'u dug hwynt drachefn allan o'r deml yn Babilon, ac a'u rhoddodd hwynt i Sorobabel ac i Sanabassarus y llywiawdwr;
6:18 And the holy vessels of gold and of silver, that Nabuchodonosor had carried away out of the house at Jerusalem, and had set them in his own temple those Cyrus the king brought forth again out of the temple at Babylon, and they were delivered to Zorobabel and to Sanabassarus the ruler,


6:19 Gan orchymyn iddo ef ddwyn ymaith y llestri hynny, a'u gosod hwynt o fewn y deml yn Jerwsalem, ac adeiladu teml yr Arglwydd yn ei chyfle.
6:19 With commandment that he should carry away the same vessels, and put them in the temple at Jerusalem; and that the temple of the Lord should be built in his place.


6:20 A phan ddaeth y Sanabassarus hwnnw yma, efe a sylfaenodd dŷr Arglwydd yn Jerwsalem; ac er y pryd hynny hyd yr awr hon yr ydys yn ei adeiladu, ac nis gorffennwyd ef eto.
6:20 Then the same Sanabassarus, being come hither, laid the foundations of the house of the Lord at Jerusalem; and from that time to this being still a building, it is not yet fully ended.


6:21 Ac yn awr, o rhynga bodd i'r brenin, chwilier ymysg coflyfrau'r brenin Cyrus:
6:21 Now therefore, if it seem good unto the king, let search be made among the records of king Cyrus:


6:22 Ac o cheir bod adeiladaeth tŷ'r Arglwydd yn Jerwsalem wedi ei gwneuthur trwy gytundeb y brenin Cyrus, ac o rhynga bodd i'r arglwydd ein brenin, hysbysed i ni am y peth hyn.
6:22 And if it be found that the building of the house of the Lord at Jerusalem hath been done with the consent of king Cyrus, and if our lord the king be so minded, let him signify unto us thereof.


6:23 Yna y brenin Dareius a orchmynnodd chwilio ymysg y coflyfrau yn Babilon; ac fe a gafwyd yn Ecbatana, y llys sydd yng ngwlad Media, fan lle yr oedd y pethau hyn yn ysgrifenedig.
6:23 Then commanded king Darius to seek among the records at Babylon: and so at Ecbatane the palace, which is in the country of Media, there was found a roll wherein these things were recorded.


6:24 Yn y flwyddyn gyntaf o deyrnasiad Cyrus, y brenin Cyrus a orchmynnodd adeiladu tŷr Arglwydd yn Jerwsalem, lle yr aberthant a thn gwastadol;
6:24 In the first year of the reign of Cyrus king Cyrus commanded that the house of the Lord at Jerusalem should be built again, where they do sacrifice with continual fire:


6:25 Uchder yr hwn fydd drigain cufydd, a'i led yn drigain cufydd, a thair rhes o gerrig nadd, ac un rhes o goed newydd o'r wlad honno: a'r draul a roddir o dŷr brenin Cyrus.
6:25 Whose height shall be sixty cubits and the breadth sixty cubits, with three rows of hewn stones, and one row of new wood of that country; and the expences thereof to be given out of the house of king Cyrus:


6:26 A'r llestri sanctaidd o dŷr Arglwydd, yn aur ac arian, y rhai a gymerth Nabuchodonosor ymaith o'r tŷ yn Jerwsalem, ac a'u dug i Babilon, eu rhoddi drachefn i'r tŷ yn Jerwsalem, a'u gosod yn y fan lle'r oeddynt.
6:26 And that the holy vessels of the house of the Lord, both of gold and silver, that Nabuchodonosor took out of the house at Jerusalem, and brought to Babylon, should be restored to the house at Jerusalem, and be set in the place where they were before.


6:27 Hefyd efe a orchmynnodd i Sisinnes llywiawdwr Syria a Phenice, ac i Sathrabusanes a'u cyfeillion, ac i'r rhai oedd wedi eu gosod yn llywodraethwyr yn Syria a Phenice, wylied nad ymyrrent a'r fan honno, eithr gadael i Sorobabel gwas yr Arglwydd, a llywydd Jwdea, ac i henuriaid yr Iddewon, adeiladu tŷr Arglwydd yn y fan honno.
6:27 And also he commanded that Sisinnes the governor of Syria and Phenice, and Sathrabuzanes, and their companions, and those which were appointed rulers in Syria and Phenice, should be careful not to meddle with the place, but suffer Zorobabel, the servant of the Lord, and governor of Judea, and the elders of the Jews, to build the house of the Lord in that place.


6:28 Myfi a orchmynnais hefyd ei adeiladu ef yn gyfan eilwaith, ac iddynt hwy fod yn astud i gynorthwyo'r rhai oedd o gaethglud yr Iddewon, nes gorffen tŷr Arglwydd:
6:28 I have commanded also to have it built up whole again; and that they look diligently to help those that be of the captivity of the Jews, till the house of the Lord be finished:


6:29 A rhoddi dogn allan o deyrnged Celo-Syria a Phenice yn ddyfal i'r gwŷr hyn tuag at ebyrth i'r Arglwydd, ac i Sorobabel y llywydd tuag at fustych, a hyrddod, ac ŵyn;
6:29 And out of the tribute of Celosyria and Phenice a portion carefully to be given these men for the sacrifices of the Lord, that is, to Zorobabel the governor, for bullocks, and rams, and lambs;


6:30 Ŷd hefyd, halen, gwin, ac olew; a hynny yn wastadol bob blwyddyn, heb ymofyn ymhellach, fel y tystiolaetho'r offeiriaid sydd yn Jerwsalem fod yn ei dreulio beunydd;
6:30 And also corn, salt, wine, and oil, and that continually every year without further question, according as the priests that be in Jerusalem shall signify to be daily spent:


6:31 Fel yr offrymont beunydd i Dduw goruchaf dros y brenin, a thros ei blant, ac y gweddont gyda'u heinioes hwynt.
6:31 That offerings may be made to the most high God for the king and for his children, and that they may pray for their lives.


6:32 Efe a orchmynnodd hefyd am bwy bynnag a droseddai ddim a'r a ddywetbwyd neu a'r a sgrifennwyd uchod, neu a ddirmygai ddim o hynny, gymryd pren allan o'i dŷ ef ei hun, a'i grogi ef arno, a bod ei gyfoeth ef yn eiddo'r brenin.
6:32 And he commanded that whosoever should transgress, yea, or make light of any thing afore spoken or written, out of his own house should a tree be taken, and he thereon be hanged, and all his goods seized for the king.


6:33 Am hynny'r Arglwydd, yr hwn yr ydys yn galw ar ei enw yno, a ddistrywio bob brenin a chenedl a'r a estynno ei law i luddias neu i wneuthur niwed i dŷr Arglwydd, yr hwn sydd yn Jerwsalem.
6:33 The Lord therefore, whose name is there called upon, utterly destroy every king and nation, that stretcheth out his hand to hinder or endamage that house of the Lord in Jerusalem.


6:34 Myfi y brenin Dareius a orchmynnais wneuthur yn ddiwyd yn y pethau hyn.
6:34 I Darius the king have ordained that according unto these things it be done with diligence.


PENNOD 7
7:1 YnaSisinnes llywydd Celo-Syria a Phenice, a Sathrabusanes, a'u cyfeillion, yn canlyn gorchmynion y brenin Dareius,
7:1 Then Sisinnes the governor of Celosyria and Phenice, and Sathrabuzanes, with their companions following the commandments of king Darius,


7:2 Yn ddyfal iawn a olygasant ar y gwaith sanctaidd, gan gynorthwyo henuriaid yr Iddewon, a llywodraethwyr y deml.
7:2 Did very carefully oversee the holy works, assisting the ancients of the Jews and governors of the temple.


7:3 Ac felly y gwaith sanctaidd a lwyddodd, pan ydoedd Aggeus a Sachareias y proffwydi yn proffwydo.
7:3 And so the holy works prospered, when Aggeus and Zacharias the prophets prophesied.


7:4 Felly hwy a orffenasant y pethau hyn trwy orchymyn Arglwydd Dduw Israel, ac o gytundeb Cyrus a Dareius ac Artacsercses, brenhinoedd Persia.
7:4 And they finished these things by the commandment of the Lord God of Israel, and with the consent of Cyrus, Darius, and Artexerxes, kings of Persia.


7:5 Ac fel hyn y gorffennwyd y tŷ sanctaidd ar y trydydd ar hugain o'r mis Adar, yn y chweched flwyddyn i Dareius frenin y Persiaid.
7:5 And thus was the holy house finished in the three and twentieth day of the month Adar, in the sixth year of Darius king of the Persians


7:6 A phlant Israel, a'r offeiriaid, a'r Lefiaid, ac eraill o'r gaethglud a chwanegwyd atynt, a wnaethant yn l yr hyn sydd ysgrifenedig yn llyfr Moses.
7:6 And the children of Israel, the priests, and the Levites, and others that were of the captivity, that were added unto them, did according to the things written in the book of Moses.


7:7 Ac i gysegru teml yr Arglwydd, hwy a orfrymasant gant o fustych, deucant o hyrddod, pedwar cant o ŵyn,
7:7 And to the dedication of the temple of the Lord they offered an hundred bullocks two hundred rams, four hundred lambs;


7:8 A deuddeg gafr dros bechod holl Israel, yn l rhifedi penaethiaid llwythau Israel.
7:8 And twelve goats for the sin of all Israel, according to the number of the chief of the tribes of Israel.


7:9 A'r offeiriaid a'r Lefiaid a safasant wedi ymwisgo yn eu gwisgoedd yn l eu teuluoedd, yng ngwasanaeth Arglwydd Dduw Israel, yn l llyfr Moses; a'r porthorion hefyd wrth bob porth.
7:9 The priests also and the Levites stood arrayed in their vestments, according to their kindreds, in the service of the Lord God of Israel, according to the book of Moses: and the porters at every gate.


7:10 A phlant Israel, gyda'r rhai a ddaethent allan o'r caethiwed, a gynaliasant y Pasg y pedwerydd dydd ar ddeg o'r mis cyntaf, wedi i'r offeinaid a'r Lefiaid ymsancteiddio.
7:10 And the children of Israel that were of the captivity held the passover the fourteenth day of the first month, after that the priests and the Levites were sanctified.


7:11 Ni sancteiddiasid holl feibion y gaethiwed ynghyd, eithr y Lefiaid a gydsancteiddiasid oll.
7:11 They that were of the captivity were not all sanctified together: but the Levites were all sanctified together.


7:12 Felly hwy a offrymasant y Pasg dros holl feibion y gaethglud, a thros eu brodyr yr offeiriaid, a throstynt eu hunain.
7:12 And so they offered the passover for all them of the captivity, and for their brethren the priests, and for themselves.


7:13 Yna holl blant Israel, y rhai a ddaethent o'r caethiwed, a fwytasant, sef y rhai oll a'r a ymneilltuasent oddi wrth ffieidd-dra pobl y wlad, ac a geisiasant yr Arglwydd.
7:13 And the children of Israel that came out of the captivity did eat, even all they that had separated themselves from the abominations of the people of the land, and sought the Lord.


7:14 A hwy a gadwasant ŵyl y bara croyw saith niwrnod, gan lawenychu gerbron yr Arglwydd;
7:14 And they kept the feast of unleavened bread seven days, making merry before the Lord,


7:15 Oherwydd iddo ef droi cyngor brenin Asyria tuag atynt hwy, i nerthu eu dwylo hwynt yng ngwaith Arglwydd Dduw Israel.
7:15 For that he had turned the counsel of the king of Assyria toward them, to strengthen their hands in the works of the Lord God of Israel.


PENNOD 8
8:1 Ac wedi'r pethau hyn, pan oedd Artacsercses brenin y Persiaid yn teyrnasu, y daeth Esdras mab Saraias, fab Esereias, fab Helcias, fab Salum,
8:1 And after these things, when Artexerxes the king of the Persians reigned came Esdras the son of Saraias, the son of Ezerias, the son of Helchiah, the son of Salum,


8:2 Fab Saduc, fab Achitob, fab Amareias, fab Oseias, fab Memeroth, fab Saraias, fab Sanias, fab Boccas, fab Abisun, fab Phinees, fab Eleasar, fab Aaron yr offeiriad pennaf.
8:2 The son of Sadduc, the son of Achitob, the son of Amarias, the son of Ezias, the son of Meremoth, the son of Zaraias, the son of Savias, the son of Boccas, the son of Abisum, the son of Phinees, the son of Eleazar, the son of Aaron the chief priest.


8:3 Yr Esdras hwn a aeth i fyny o Babilon, fel ysgrifennydd pared iawn yng nghyfraith Moses, yr hon a roddasid trwy Dduw Israel.
8:3 This Esdras went up from Babylon, as a scribe, being very ready in the law of Moses, that was given by the God of Israel.


8:4 Y brenin hefyd a roddodd iddo ef anrhydedd: canys efe a gafodd ffafr ger ei fron ef yn ei holl ddymuniadau.
8:4 And the king did him honour: for he found grace in his sight in all his requests.


8:5 Gydag ef hefyd yr aeth i fyny rai o blant Israel, o'r offeiriaid, o'r Lefiaid, o'r cantorion sanctaidd, ac o'r porthorion, a gweinidogion y deml, i Jerwsalem,
8:5 There went up with him also certain of the children of Israel, of the priest of the Levites, of the holy singers, porters, and ministers of the temple, unto Jerusalem,


8:6 Yn y seithfed flwyddyn o deyrnasiad Artacsercses, ar y pumed mis; hon ydoedd y seithfed flwyddyn i'r brenin: canys hwy a aethant o Babilon y dydd cyntaf o'r mis cyntaf, ac a ddaethant i Jerwsalem, fel y rhoddodd yr Arglwydd rwydd-deb iddynt yn eu taith.
8:6 In the seventh year of the reign of Artexerxes, in the fifth month, this was the king's seventh year; for they went from Babylon in the first day of the first month, and came to Jerusalem, according to the prosperous journey which the Lord gave them.


8:7 Oherwydd yr oedd gan Esdras gyfarwyddyd mawr, fel na adawodd efe heibio ddim o gyfraith a gorchmynion yr Arglwydd, ond efe a ddysgodd i holl Israel y deddfau a'r barnedigaethau.
8:7 For Esdras had very great skill, so that he omitted nothing of the law and commandments of the Lord, but taught all Israel the ordinances and judgments.


8:8 Felly copi'r gorchymyn a sgrifennwyd oddi wrth Artacsercses y brenin, ac a ddaeth at Esdras yr offeiriad a darllenydd cyfraith yr Arglwydd, yw hwn sydd yn canlyn:
8:8 Now the copy of the commission, which was written from Artexerxes the king, and came to Esdras the priest and reader of the law of the Lord, is this that followeth;


8:9 Y brenin Artacsercses at Esdras yr offeiriad a darllenydd cyfraith yr Arglwydd, yn anfon annerch:
8:9 King Artexerxes unto Esdras the priest and reader of the law of the Lord sendeth greeting:


8:10 Yn gymaint 'm bod i yn bwriadu gwneuthur yn raslon, myfi a orchmynnais i'r neb a fynnent ac a ewyllysient o genedl yr Iddewon, ac o'r offeiriaid, ac o'r Lefiaid, y rhai sydd yn ein brenhiniaeth ni, gael myned gyda thi i Jerwsalem.
8:10 Having determined to deal graciously, I have given order, that such of the nation of the Jews, and of the priests and Levites being within our realm, as are willing and desirous should go with thee unto Jerusalem.


8:11 Am hynny cynifer ag a ewyllysiant hynny, ymadawant gyda thi, fel y gwelwyd yn dda gennyf fi a'm saith gyfaill y cynghorwyr;
8:11 As many therefore as have a mind thereunto, let them depart with thee, as it hath seemed good both to me and my seven friends the counsellors;


8:12 Fel yr edrychont ar y pethau sydd yn Jwdea a Jerwsalem yn gytun, a'r hyn sydd yng nghyfraith yr Arglwydd;
8:12 That they may look unto the affairs of Judea and Jerusalem, agreeably to that which is in the law of the Lord;


8:13 Ac y dygont i Arglwydd Israel i Jerwsalem y rhoddion a addunais i, mi a'm cyfeillion, a'r holl aur a'r arian a gaffer yng ngwlad Babilon, i'r Arglwydd yn Jerwsalem;
8:13 And carry the gifts unto the Lord of Israel to Jerusalem, which I and my friends have vowed, and all the gold and silver that in the country of Babylon can be found, to the Lord in Jerusalem,


8:14 Gyda'r hyn a roddodd y bobl hefyd i deml yr Arglwydd eu Duw yn Jerwsalem: ac y casgler arian ac aur tuag at fustych, a hyrddod, ac ŵyn, a phethau yn perthynu at hynny;
8:14 With that also which is given of the people for the temple of the Lord their God at Jerusalem: and that silver and gold may be collected for bullocks, rams, and lambs, and things thereunto appertaining;


8:15 Fel yr offrymont ebyrth i'r Arglwydd ar allor yr Arglwydd eu Duw, yr hon sydd yn Jerwsalem.
8:15 To the end that they may offer sacrifices unto the Lord upon the altar of the Lord their God, which is in Jerusalem.


8:16 A pha beth bynnag a'r a ewyllysiech di a'th frodyr 'r arian ac 'r aur, gwna hynny yn l ewyllys dy Dduw.
8:16 And whatsoever thou and thy brethren will do with the silver and gold, that do, according to the will of thy God.


8:17 A'r llestri sanctaidd, y rhai a roddwyd i ti tuag at gyfraid teml dy Dduw, yr hon sydd yn Jerwsalem, tydi a'u gosodi hwynt gerbron dy Dduw yn Jerwsalem.
8:17 And the holy vessels of the Lord, which are given thee for the use of the temple of thy God, which is in Jerusalem, thou shalt set before thy God in Jerusalem.


8:18 A pha beth bynnag arall a'r a feddyliech di tuag at gyfraid teml dy Dduw, ti a'i rhoddi ef allan o drysor y brenin.
8:18 And whatsoever thing else thou shalt remember for the use of the temple of thy God, thou shalt give it out of the king's treasury.


8:19 A myfi y brenin Artacsercses a orchmynnais i drysorwyr Syria a Phenice, am iddynt hwy roddi yn rhwydd i Esdras yr offeiriad a darllenydd cyfraith y Duw goruchaf, beth bynnag a'r a anfono efe amdano,
8:19 And I king Artexerxes have also commanded the keepers of the treasures in Syria and Phenice, that whatsoever Esdras the priest and the reader of the law of the most high God shall send for, they should give it him with speed,


8:20 Hyd gan talent o arian, a hefyd hyd gan corus o ŷd, a chan tunnell o win, a phethau eraill yn ddiandlawd.
8:20 To the sum of an hundred talents of silver, likewise also of wheat even to an hundred cors, and an hundred pieces of wine, and other things in abundance.


8:21 Gwneler pob peth i'r goruchaf Dduw yn ddyfal, yn l cyfraith Dduw, fel na ddelo digofaint ar frenhiniaeth y brenin a'i feibion.
8:21 Let all things be performed after the law of God diligently unto the most high God, that wrath come not upon the kingdom of the king and his sons.


8:22 Hefyd yr ydwyf yn gorchymyn i chwi, na cheisioch na theyrnged na threth gan yr offeiriaid, na'r Lefiaid, na'r cantorion sanctaidd, na'r porthorion, na gweinidogion y deml, nac oddi ar weithwyr y deml hon, ac na byddo awdurdod i neb i drethu dim arnynt hwy.
8:22 I command you also, that ye require no tax, nor any other imposition, of any of the priests, or Levites, or holy singers, or porters, or ministers of the temple, or of any that have doings in this temple, and that no man have authority to impose any thing upon them.


8:23 A thithau Esdras, yn l doethineb Duw, gosod farnwyr a llywiawdwyr, fel y barnont trwy holl Syria a Phenice, y rhai oll sy ddysgedig yng nghyfraith dy Dduw; a'r rhai annysgedig ynddi a ddysgi di:
8:23 And thou, Esdras, according to the wisdom of God ordain judges and justices, that they may judge in all Syria and Phenice all those that know the law of thy God; and those that know it not thou shalt teach.


8:24 A chosber yn ddyfal y rhai oll a'r a droseddant gyfraith dy Dduw a'r brenin, pa un bynnag a'i trwy farwolaeth, ai rhyw gosbedigaeth arall, trwy ddirwy o arian, neu garchar.
8:24 And whosoever shall transgress the law of thy God, and of the king, shall be punished diligently, whether it be by death, or other punishment, by penalty of money, or by imprisonment.


8:25 Yna Esdras yr ysgrifennydd a ddywedodd, Bendigedig fyddo unig Arglwydd Dduw fy nhadau, yr hwn a roddodd y meddwl yma yng nghalon y brenin, i ogoneddu ei dŷ ef, yr hwn sydd yn Jerwsalem;
8:25 Then said Esdras the scribe, Blessed be the only Lord God of my fathers, who hath put these things into the heart of the king, to glorify his house that is in Jerusalem:


8:26 Ac a'm hanrhydeddodd i yng ngolwg y brenin a'i gynghoriaid, a'i holl gyfeillion ef, a'r pendefigion.
8:26 And hath honoured me in the sight of the king, and his counsellors, and all his friends and nobles.


8:27 Am hynny yr oeddwn i yn gysurus trwy gynhorthwy'r Arglwydd fy Nuw, ac a gesglais wŷr o Israel, i fyned i fyny gyda mi.
8:27 Therefore was I encouraged by the help of the Lord my God, and gathered together men of Israel to go up with me.


8:28 A dyma'r blaenoriaid, yn l eu teuluoedd a'u rhagorfraint, y rhai a aethant i fyny gyda mi o Babilon yn nheyrnasiad y brenin Artacsercses.
8:28 And these are the chief according to their families and several dignities, that went up with me from Babylon in the reign of king Artexerxes:


8:29 O feibion Phinees, Gerson; o feibion Ithamar, Gamael; o feibion Dafydd, Lettus mab Sechaneias:
8:29 Of the sons of Phinees, Gerson: of the sons of Ithamar, Gamael: of the sons of David, Lettus the son of Sechenias:


8:30 O feibion Phares, Sachareias; a chydag ef y cyfrifwyd cannwr a deg a deugain:
8:30 Of the sons of Pharez, Zacharias; and with him were counted an hundred and fifty men:


8:31 O feibion Pahath-Moab, Eliaonias mab Sacaias; a chydag ef ddeucant o wŷr:
8:31 Of the sons of Pahath Moab, Eliaonias, the son of Zaraias, and with him two hundred men:


8:32 O feibion Satho, Secheneias mab Jeselus; a chydag ef dri chant o wŷr: o feibion Adin, Obeth mab Jonathan; a chydag ef ddeucant a deg a deugain o wŷr:
8:32 Of the sons of Zathoe, Sechenias the son of Jezelus, and with him three hundred men: of the sons of Adin, Obeth the son of Jonathan, and with him two hundred and fifty men:


8:33 O feibion Elam, Joseias mab Gotholeias; a chydag ef ddengwr a thrigain;
8:33 Of the sons of Elam, Josias son of Gotholias, and with him seventy men:


8:34 O feibion Saffatias, Saraias mab Michael: a chydag ef ddengwr a thrigain:
8:34 Of the sons of Saphatias, Zaraias son of Michael, and with him threescore and ten men:


8:35 O feibion Joab, Abadias mab Jeselus; a chydag ef ddeuddengwr a dau cant:
8:35 Of the sons of Joab, Abadias son of Jezelus, and with him two hundred and twelve men:


8:36 O feibion Banid, Assalimoth mab Josaffias; a chydag ef drigeinwr a chant:
8:36 Of the sons of Banid, Assalimoth son of Josaphias, and with him an hundred and threescore men:


8:37 O feibion Babi, Sachareias mab Bebai; a chydag ef wythwyr ar hugain;
8:37 Of the sons of Babi, Zacharias son of Bebai, and with him twenty and eight men:


8:38 O feibion Astath, Johannes mab Acatan; a chydag ef ddengwr a chant:
8:38 Of the sons of Astath, Johannes son of Acatan, and with him an hundred and ten men:


8:39 O feibion Adonicam y diwethaf; a dyma eu henwau hwynt, Eliffalet, Jeuel, a Samaias; a chyda hwynt ddengwr a thrigain:
8:39 Of the sons of Adonikam the last, and these are the names of them, Eliphalet, Jewel, and Samaias, and with them seventy men:


8:40 O feibion Bago, Uthi fab Istalcurus; a chydag ef ddengwr a thri ugain.
8:40 Of the sons of Bago, Uthi the son of Istalcurus, and with him seventy men.


8:41 Ac mi a gesglais y rhai hyn ynghyd wrth yr afon a elwir Theras, lle y gwersyllasom dri diwrnod: ac mi a fwriais olwg arnynt.
8:41 And these I gathered together to the river called Theras, where we pitched our tents three days: and then I surveyed them.


8:42 Ond pan na chefais yno'r un o'r offeiriaid, na'r Lefiaid,
8:42 But when I had found there none of the priests and Levites,


8:43 Yna mi a anfonais at Eleasar, ac Iduel, a Masman,
8:43 Then sent I unto Eleazar, and Iduel, and Masman,


8:44 Ac Amathan, a Mameias, a Joribas, a Nathan, Eunathan, Sachareias, a Mosolamon, penaethiaid a gwŷr dysgedig;
8:44 And Alnathan, and Mamaias, and Joribas, and Nathan, Eunatan, Zacharias, and Mosollamon, principal men and learned.


8:45 Ac mi a erchais iddynt fyned at Sadeus y pennaeth, yr hwn oedd yn y drysorfa;
8:45 And I bade them that they should go unto Saddeus the captain, who was in the place of the treasury:


8:46 Ac a orchmynnais iddynt ddywedyd wrth Dadeus, ac wrth ei frodyr, a'r trysorwyr oedd yno, anfon i mi rai i offeiriadu yn nhŷr Arglwydd.
8:46 And commanded them that they should speak unto Daddeus, and to his brethren, and to the treasurers in that place, to send us such men as might execute the priests' office in the house of the Lord.


8:47 A hwy a ddygasant i ni trwy law nerthol yr Arglwydd, wŷr dysgedig o feibion Moli mab Lefi fab Israel, Asebebeia a'i feibion a'i frodyr, y rhai oedd dri ar bymtheg:
8:47 And by the mighty hand of our Lord they brought unto us skilful men of the sons of Moli the son of Levi, the son of Israel, Asebebia, and his sons, and his brethren, who were eighteen.


8:48 Ac Asebeia, ac Annuus, ac Oseias ei frawd, o feibion Channuneus, a'u meibion hwy, oedd ugeinwr.
8:48 And Asebia, and Annus, and Osaias his brother, of the sons of Channuneus, and their sons, were twenty men.


8:49 Ac o weision y deml, y rhai a ordeiniasai Dafydd, a'r gwŷr pennaf i wasanaeth y Lefiaid, sef gweision y deml, ugain a dau cant o rifedi, enwau y rhai a ddangoswyd.
8:49 And of the servants of the temple whom David had ordained, and the principal men for the service of the Levites to wit, the servants of the temple two hundred and twenty, the catalogue of whose names were shewed.


8:50 Ac yna mi a gyhoeddais ympryd i'r gwŷr ieuainc gerbron ein Harglwydd, i ddeisyf ganddo ef daith lwyddiannus i ni ac i'r rhai oedd gyda ni, i'n plant, ac i'r anifeiliaid;
8:50 And there I vowed a fast unto the young men before our Lord, to desire of him a prosperous journey both for us and them that were with us, for our children, and for the cattle:


8:51 Canys yr oedd yn gywilydd gennyf ofyn i'r brenin wŷr traed, a gwŷr meirch, a rhai i'n tywyso'n ddiogel yn erbyn ein gwrthwynebwyr:
8:51 For I was ashamed to ask the king footmen, and horsemen, and conduct for safeguard against our adversaries.


8:52 Oherwydd ni a ddywedasem wrth y brenin y byddai nerth yr Arglwydd ein Duw ni gyda'r neb a'i ceisient ef, i'w cynnal hwynt ym mhob ffordd.
8:52 For we had said unto the king, that the power of the Lord our God should be with them that seek him, to support them in all ways.


8:53 A ni a weddasom ar ein Harglwydd eilwaith oherwydd y pethau hyn: ac ni a'i cawsom ef yn raslon i ni.
8:53 And again we besought our Lord as touching these things, and found him favourable unto us.


8:54 Yna myfi a neilltuais o'r rhai pennaf o'r offeiriaid ddeuddengwr, Esebrias, ac Asaneias, a deg o'u brodyr gyda hwynt.
8:54 Then I separated twelve of the chief of the priests, Esebrias, and Assanias, and ten men of their brethren with them:


8:55 Ac mi a bwysais iddynt hwy yr aur a'r arian, a llestri sanctaidd tŷr Arglwydd, y rhai a roddasai'r brenin, a'i gynghoriaid, a'r tywysogion, a holl Israel.
8:55 And I weighed them the gold, and the silver, and the holy vessels of the house of our Lord, which the king, and his council, and the princes, and all Israel, had given.


8:56 Ac mi a bwysais ac a roddais iddynt chwe chant a deg a deugain o dalentau arian, a llestri arian o gan talent, a chan talent o aur.
8:56 And when I had weighed it, I delivered unto them six hundred and fifty talents of silver, and silver vessels of an hundred talents, and an hundred talents of gold,


8:57 Ac ugain o lestri aur, a deuddeg o lestri pres, o bres gloyw yn disgleirio fel aur.
8:57 And twenty golden vessels, and twelve vessels of brass, even of fine brass, glittering like gold.


8:58 Ac mi a ddywedais wrthynt, Yr ydych chwi yn sanctaidd i'r Arglwydd, a'r llestri hefyd ydynt sanctaidd, a'r aur a'r arian sydd yn adduned i'r Arglwydd, Arglwydd ein tadau:
8:58 And I said unto them, Both ye are holy unto the Lord, and the vessels are holy, and the gold and the silver is a vow unto the Lord, the Lord of our fathers.


8:59 Gwyliwch a chedwch hwynt hyd oni roddoch hwynt i benaethiaid yr offeiriaid a'r Lefiaid, a thywysogion teuluoedd Israel yn Jerwsalem, o fewn stafelloedd tŷ ein Duw ni.
8:59 Watch ye, and keep them till ye deliver them to the chief of the priests and Levites, and to the principal men of the families of Israel, in Jerusalem, into the chambers of the house of our God.


8:60 Felly'r offeiriaid a'r Lefiaid, y rhai a dderbyniasant yr arian a'r aur, a'r llestri, a'u dygasant i Jerwsalem, i deml yr Arglwydd.
8:60 So the priests and the Levites, who had received the silver and the gold and the vessels, brought them unto Jerusalem, into the temple of the Lord.


8:61 Ac ni a ymadawsom oddi wrth afon Theras y deuddegfed dydd o'r mis cyntaf, ac a ddaethom i Jerwsalem trwy nerthol law ein Harglwydd, yr hon oedd gyda ni: a'r Arglwydd a'n gwaredodd ni o ddechrau ein taith rhag ein gelynion: ac felly ni a ddaethom i Jerwsalem.
8:61 And from the river Theras we departed the twelfth day of the first month, and came to Jerusalem by the mighty hand of our Lord, which was with us: and from the beginning of our journey the Lord delivered us from every enemy, and so we came to Jerusalem.


8:62 Ac wedi ein bod ni yno dridiau, ar y pedwerydd dydd y rhoddwyd yr arian pwysedig, a'r aur, yn nhŷ ein Harglwydd ni, i Marmoth yr offeiriad, mab Iri;
8:62 And when we had been there three days, the gold and silver that was weighed was delivered in the house of our Lord on the fourth day unto Marmoth the priest the son of Iri.


8:63 A chydag ef yr oedd Eleasar mab Phinees; a chyda hwynt yr oedd Josabad mab Jesu, a Moeth mab Sabban, y Lefiaid: y cwbl a roddwyd iddynt dan rifedi a phwys.
8:63 And with him was Eleazar the son of Phinees, and with them were Josabad the son of Jesu and Moeth the son of Sabban, Levites: all was delivered them by number and weight.


8:64 A'u holl bwys hwynt a sgrifennwyd yr awr honno.
8:64 And all the weight of them was written up the same hour.


8:65 Hefyd y rhai a ddaethent o'r gaethglud a offrymasant ebyrth i Arglwydd Dduw Israel, sef deuddeg o fustych dros holl Israel, un ar bymtheg a phedwar ugain o hyrddod,
8:65 Moreover they that were come out of the captivity offered sacrifice unto the Lord God of Israel, even twelve bullocks for all Israel, fourscore and sixteen rams,


8:66 Deuddeg a thrigain o ŵyn, deuddeg o eifr yn aberth hedd; y cwbl yn aberth i'r Arglwydd.
8:66 Threescore and twelve lambs, goats for a peace offering, twelve; all of them a sacrifice to the Lord.


8:67 A hwy a roddasant orchymyn y brenin i ddistain y brenin, ac i lywiawdwyr Celo-Syria a Phenice, y rhai a anrhydeddasant y bobl a theml Dduw.
8:67 And they delivered the king's commandments unto the king's stewards' and to the governors of Celosyria and Phenice; and they honoured the people and the temple of God.


8:68 Wedi gwneuthur y pethau hyn, y llywiawdwyr a ddaethant ataf fi, gan ddywedyd,
8:68 Now when these things were done, the rulers came unto me, and said,


8:69 Cenedl Israel, y tywysogion, a'r offeiriaid, a'r Lefiaid, ni fwriasant ymaith oddi wrthynt bobl ddieithr y wlad, nac aflendid y cenhedloedd, sef y Canaaneaid, yr Hethiaid, y Pheresiaid, y Jebusiaid, a'r Moabiaid, yr Eifftiaid, a'r Edomiaid;
8:69 The nation of Israel, the princes, the priests and Levites, have not put away from them the strange people of the land, nor the pollutions of the Gentiles to wit, of the Canaanites, Hittites, Pheresites, Jebusites, and the Moabites, Egyptians, and Edomites.


8:70 Canys hwy a briodasant eu merched hwy, hwynthwy a'u meibion, a'r had sanctaidd a gymysgwyd a phobl ddieithr y wlad; a'r llywiawdwyr a'r penaethiaid a fuant gyfranogion o'r anwiredd yma, er dechreuad y peth.
8:70 For both they and their sons have married with their daughters, and the holy seed is mixed with the strange people of the land; and from the beginning of this matter the rulers and the great men have been partakers of this iniquity.


8:71 A phan glywais y pethau hyn, mi a rwygais fy nillad, a'r wisg sanctaidd, ac a dynnais flew fy mhen, a'm barf, ac a eisteddais i lawr yn drwm ac yn drist.
8:71 And as soon as I had heard these things, I rent my clothes, and the holy garment, and pulled off the hair from off my head and beard, and sat me down sad and very heavy.


8:72 Yna y rhai oll oeddynt wedi eu cynhyrfu trwy air Arglwydd Dduw Israel, a ddaethant ataf fi, tra'r oeddwn i yn wylo am yr anwiredd: ond myfi a eisteddais yn drist iawn hyd y prynhawnol aberth.
8:72 So all they that were then moved at the word of the Lord God of Israel assembled unto me, whilst I mourned for the iniquity: but I sat still full of heaviness until the evening sacrifice.


8:73 Yna myfi a gyfodais o ymprydio, a'm dillad a'r wisg sanctaidd wedi eu rhwygo, ac a benliniais, ac a estynnais fy nwylo at yr Arglwydd,
8:73 Then rising up from the fast with my clothes and the holy garment rent, and bowing my knees, and stretching forth my hands unto the Lord,


8:74 Ac a ddywedais, O Arglwydd, gwaradwyddus a chywilyddus ydwyf ger dy fron di;
8:74 I said, O Lord, I am confounded and ashamed before thy face;


8:75 Canys ein pechodau ni a amlhasant dros ein pennau, a'n hamryfusedd a gyrhaeddodd hyd y nef:
8:75 For our sins are multiplied above our heads, and our ignorances have reached up unto heaven.


8:76 Canys er amser ein tadau, ni a fuom ac ydym mewn pechod mawr, hyd y dydd hwn.
8:76 For ever since the time of our fathers we have been and are in great sin, even unto this day.


8:77 Ac am ein pechodau ni a'n tadau, nyni a'n brodyr, a'n brenhinoedd, a'n hoffeiriaid, a roddwyd i fyny i frenhinoedd y ddaear, i'r cleddyf, ac i gaethiwed, ac yn ysglyfaeth trwy gywilydd, hyd y dydd hwn.
8:77 And for our sins and our fathers' we with our brethren and our kings and our priests were given up unto the kings of the earth, to the sword, and to captivity, and for a prey with shame, unto this day.


8:78 Ac yn awr y dangoswyd peth trugaredd i ni gennyt ti, O Arglwydd, fel y gadewid i ni wreiddyn ac enw yn dy gysegrfa,
8:78 And now in some measure hath mercy been shewed unto us from thee, O Lord, that there should be left us a root and a name in the place of thy sanctuary;


8:79 Ac i ddatguddio goleuni i ni yn nhŷr Arglwydd ein Duw, ac i roddi i ni fwyd yn amser ein caethiwed.
8:79 And to discover unto us a light in the house of the Lord our God, and to give us food in the time of our servitude.


8:80 Ie, pan oeddem ni mewn caethiwed, ni wrthododd ein Harglwydd mohonom ni; eithr efe a'n gwnaeth yn gymer adwy gerbron brenhinoedd Persia, fel y rhoddasant hwy fwyd i ni,
8:80 Yea, when we were in bondage, we were not forsaken of our Lord; but he made us gracious before the kings of Persia, so that they gave us food;


8:81 Ac yr anrhydeddasant deml ein Harglwydd ni, ac y cyweiriasant anrheithiol leoedd Seion, ac y rhoddasant i ni drigfa sicr yn Jwdea ac yn Jerwsalem.
8:81 Yea, and honoured the temple of our Lord, and raised up the desolate Sion, that they have given us a sure abiding in Jewry and Jerusalem.


8:82 Ac yn awr, O Arglwydd, beth a ddywedwn ni sy'n cael y pethau hyn? canys nyni a droseddasom dy orchmynion di, y rhai a roddaist ti i ni trwy law dy weision y proffwydi, gan ddywedyd,
8:82 And now, O Lord, what shall we say, having these things? for we have transgressed thy commandments, which thou gavest by the hand of thy servants the prophets, saying,


8:83 Fod y wlad, yr hon yr ydych chwi yn myned i'w hetifeddu, yn halogedig trwy aflendid dieithriaid y wlad, y rhai a'i llanwasant hi 'u haflendid.
8:83 That the land, which ye enter into to possess as an heritage, is a land polluted with the pollutions of the strangers of the land, and they have filled it with their uncleanness.


8:84 Am hynny yn awr na chysylltwch eich merched 'u meibion hwynt, ac na chymerwch eu merched hwy i'ch meibion chwithau;
8:84 Therefore now shall ye not join your daughters unto their sons, neither shall ye take their daughters unto your sons.


8:85 Ac na cheisiwch heddychu hwynt byth, fel y'ch gwneler yn gryfion, ac y caffoch chwi fwyta daioni'r wlad, a'i gadael hi i'ch meibion ar eich l chwi yn etifeddiaeth.
8:85 Moreover ye shall never seek to have peace with them, that ye may be strong, and eat the good things of the land, and that ye may leave the inheritance of the land unto your children for evermore.


8:86 Yr hyn oll hefyd a'r a ddaeth i ben, a wnaed i ni oblegid ein drwg weithredoedd a'n pechodau mawrion: canys tydi, Arglwydd, a ysgafnheaist ein pechodau ni,
8:86 And all that is befallen is done unto us for our wicked works and great sins; for thou, O Lord, didst make our sins light,


8:87 Ac a roddaist i ni y cyfryw wreiddyn: ond nyni a droesom yn ein hl, gan dorri dy gyfraith di, ac a ymgymysgasom ag aflendid pobl y wlad.
8:87 And didst give unto us such a root: but we have turned back again to transgress thy law, and to mingle ourselves with the uncleanness of the nations of the land.


8:88 Oni ddylit ti fod yn ddicllon wrthym ni, i'n dinistrio, fel na adewit i ni na gwreiddyn, na had, nac enw?
8:88 Mightest not thou be angry with us to destroy us, till thou hadst left us neither root, seed, nor name?


8:89 Tydi, O Arglwydd Israel, ydwyt eirwir: canys gadawyd i ni wreiddyn y dydd heddiw.
8:89 O Lord of Israel, thou art true: for we are left a root this day.


8:90 Ac yn awr wele ni ger dy fron di yn ein pechodau; canys ni allwn ni sefyll o'th flaen di yn hwy oherwydd y pethau hyn.
8:90 Behold, now are we before thee in our iniquities, for we cannot stand any longer by reason of these things before thee.


8:91 A phan oedd Esdras yn gweddo, ac yn cyffesu, ac yn wylo, ac yn gorwedd ar y llawr o flaen y deml, yna tyrfa fawr a ymgasglasant ato ef o Jerwsalem, o wŷr, a gwragedd, a phlant: canys yr oedd galar mawr ymysg y dyrfa.
8:91 And as Esdras in his prayer made his confession, weeping, and lying flat upon the ground before the temple, there gathered unto him from Jerusalem a very great multitude of men and women and children: for there was great weeping among the multitude.


8:92 Yna Jechoneias mab Jeelus, un o feibion Israel, a waeddodd, ac a ddyswedodd, O Esdras, nyni a bechasom yn erbyn yr Arglwydd Dduw, o achos i ni briodi gwragedd dieithr o genhedloedd y wlad; ac yn awr holl Israel a ddyrchafwyd.
8:92 Then Jechonias the son of Jeelus, one of the sons of Israel, called out, and said, O Esdras, we have sinned against the Lord God, we have married strange women of the nations of the land, and now is all Israel aloft.


8:93 Tyngwn lw i'r Arglwydd, ar yrru ymaith ein holl wragedd sydd o'r cenhedloedd, ynghyd 'u plant:
8:93 Let us make an oath to the Lord, that we will put away all our wives, which we have taken of the heathen, with their children,


8:94 Fel yr ordeiniaist ti a'r holl rai sydd yn ufuddhau cyfraith yr Arglwydd.
8:94 Like as thou hast decreed, and as many as do obey the law of the Lord.


8:95 Cyfod i fyny, a gwna hyn: canys i ti y perthyn hyn, a ni a fyddwn gyda thi: gwna yn wrol.
8:95 Arise and put in execution: for to thee doth this matter appertain, and we will be with thee: do valiantly.


8:96 Yna Esdras a gyfododd, ac a wnaeth i holl benaethiaid yr offeiriaid a'r Lefiaid a holl Israel, dyngu y gwnaent hwy felly: a hwy a dyngasant.
8:96 So Esdras arose, and took an oath of the chief of the priests and Levites of all Israel to do after these things; and so they sware.


PENNOD 9
9:1 Yna Esdras a gyfododd o gyntedd y deml, ac a aeth i stafell Joanan mab Eliasib;
9:1 Then Esdras rising from the court of the temple went to the chamber of Joanan the son of Eliasib,


9:2 Ac a arhosodd yno, ac ni fwytaodd fwyd, ac nid yfodd ddwfr, eithr wylodd dros anwireddau mawrion y dyrfa.
9:2 And remained there, and did eat no meat nor drink water, mourning for the great iniquities of the multitude.


9:3 Ac fe a gyhoeddwyd trwy holl Jwdea a Jerwsalem, am i'r holl rai a'r a oeddynt o'r gaethglud, ymgasglu ynghyd i Jerwsalem;
9:3 And there was a proclamation in all Jewry and Jerusalem to all them that were of the captivity, that they should be gathered together at Jerusalem:


9:4 A phwy bynnag ni chyfarfyddai yno o fewn dau ddydd neu dri, fel y gorchmynasai'r henuriaid oedd yn llywodraethu, eu hanifeiliaid hwy a atafaelid i gyfraid y deml, ac yntau a fwrid allan o blith y rhai oedd o'r gaethglud.
9:4 And that whosoever met not there within two or three days according as the elders that bare rule appointed, their cattle should be seized to the use of the temple, and himself cast out from them that were of the captivity.


9:5 Yna yr holl rai a'r a oeddynt o lwyth Jwda a Benjamin, a ddaethant ynghyd o fewn tridiau i Jerwsalem, ar y nawfed mis, ar yr ugeinfed dydd o'r mis.
9:5 And in three days were all they of the tribe of Judah and Benjamin gathered together at Jerusalem the twentieth day of the ninth month.


9:6 A'r holl dyrfa, yn crynu o achos y ddrycin y pryd hynny, a eisteddasant yn ehangder y deml.
9:6 And all the multitude sat trembling in the broad court of the temple because of the present foul weather.

9:7 Yna Esdras a gyfododd, ac a ddywedodd wrthynt hwy, Chwi a droseddasoch y gyfraith, oherwydd i chwi briodi estronesau, ac felly amlhau pechodau Israel.
9:7 So Esdras arose up, and said unto them, Ye have transgressed the law in marrying strange wives, thereby to increase the sins of Israel.


9:8 Yn awr gan hynny cyfaddefwch, a rhoddwch ogoniant i Arglwydd Dduw ein tadau;
9:8 And now by confessing give glory unto the Lord God of our fathers,


9:9 A gwnewch ei ewyllys ef, ac ymneilltuwch oddi wrth genhedloedd y wlad, ac oddi wrth y gwragedd dieithr.
9:9 And do his will, and separate yourselves from the heathen of the land, and from the strange women.


9:10 Yna yr holl dyrfa a waeddasant, ac a ddywedasant llef uchel, Nyni a wnawn fel y dywedaist.
9:10 Then cried the whole multitude, and said with a loud voice, Like as thou hast spoken, so will we do.


9:11 Ond oherwydd bod y gynulleidfa yn fawr, a'i bod hi yn ddrycin, fel na allom ni sefyll allan, ac oherwydd na ellir gorffen y gwaith yma mewn un diwrnod neu ddau, gan i lawer ohonom bechu yn yr achos yma:
9:11 But forasmuch as the people are many, and it is foul weather, so that we cannot stand without, and this is not a work of a day or two, seeing our sin in these things is spread far:


9:12 Am hynny arhosed penaethiaid y dyrfa, a deued yr holl rai o'n trigfannau ni, a'r sy ganddynt wragedd dieithr, ar yr amser nodedig;
9:12 Therefore let the rulers of the multitude stay, and let all them of our habitations that have strange wives come at the time appointed,


9:13 A deued gyda hwynt y rheolwyr a'r barnwyr allan o bob lle, hyd oni lonyddom ddigofaint yr Arglwydd yn ein herbyn am y peth hyn.
9:13 And with them the rulers and judges of every place, till we turn away the wrath of the Lord from us for this matter.


9:14 Yna Jonathan mab Asael, ac Eseceias mab Theocanus, a gymerasant y mater yma arnynt: a Mosolam, a Leuis, a Sabbatheus, a'u cynorthwyodd hwynt;
9:14 Then Jonathan the son of Azael and Ezechias the son of Theocanus accordingly took this matter upon them: and Mosollam and Levis and Sabbatheus helped them.


9:15 A'r rhai oedd o'r gaethglud a wnaethant ar l hyn oll.
9:15 And they that were of the captivity did according to all these things.


9:16 Ac Esdras yr offeiriad a ddetholodd iddo y gwŷr pennaf o'u teuluoedd, erbyn eu henwau oll: ac ar y dydd cyntaf o'r degfed mis hwy a gydeisteddasant i holi'r achos.
9:16 And Esdras the priest chose unto him the principal men of their families, all by name: and in the first day of the tenth month they sat together to examine the matter.


9:17 Felly achos y rhai a briodasent wragedd dieithr a dducpwyd i ben y dydd cyntaf o'r mis cyntaf.
9:17 So their cause that held strange wives was brought to an end in the first day of the first month.


9:18 Ac o'r offeiriaid a ddaethant ynghyd, ac a briodasent wragedd dieithr, y carwyd yno;
9:18 And of the priests that were come together, and had strange wives, there were found:


9:19 O feibion Jesus fab Josedec, a'i frodyr; Mathelas, ac Eleasar, Joribus a Joadanus,
9:19 Of the sons of Jesus the son of Josedec, and his brethren; Matthelas and Eleazar, and Joribus and Joadanus.


9:20 Y rhai a roddasant eu dwylo ar droi ymaith eu gwragedd, ac offrymu hwrdd yn iawn am eu hamryfusedd.
9:20 And they gave their hands to put away their wives and to offer rams to make reconcilement for their errors.


9:21 Ac o feibion Emer; Ananeias, a Sabdeus, ac Eanes, a Sameius, a Hierel, ac Asareias.
9:21 And of the sons of Emmer; Ananias, and Zabdeus, and Eanes, and Sameius, and Hiereel, and Azarias.


9:22 Ac o feibion Phaisur; Elionas, Massias, Ismael, a Nathanael, ac Ocidelus, a Thalsas.
9:22 And of the sons of Phaisur; Elionas, Massias, Ismael, and Nathanael, and Ocidelus and Talsas.


9:23 Ac o'r Lefiaid; Josabad, a Semis, a Cholius, yr hwn a elwid Calitas, a Phatheus, a Jwdas, a Jonas.
9:23 And of the Levites; Jozabad, and Semis, and Colius, who was called Calitas, and Patheus, and Judas, and Jonas.


9:24 O'r cantorion sanctaidd; Eleasurus, Bacchurus.
9:24 Of the holy singers; Eleazurus, Bacchurus.


9:25 O'r porthorion; Salumus, a Tholbanes.
9:25 Of the porters; Sallumus, and Tolbanes.


9:26 O'r rhai o Israel, o feibion Phoros; Hiermas, ac Edias, a Melcheias, a Maelus, ac Eleasar, ac Asibeias, a Baanias.
9:26 Of them of Israel, of the sons of Phoros; Hiermas, and Eddias, and Melchias, and Maelus, and Eleazar, and Asibias, and Baanias.

9:27 O feibion Ela; Mathanias, Sachareias, a Hierielus, a Hieremoth, ac Aedias.
9:27 Of the sons of Ela; Matthanias, Zacharias, and Hierielus, and Hieremoth, and Aedias.


9:28 Ac o feibion Samoth; Eliadas, Elisimus, Othonias, Jarimoth, a Sabbatus, a Sardeus.
9:28 And of the sons of Zamoth; Eliadas, Elisimus, Othonias, Jarimoth, and Sabatus, and Sardeus.


9:29 O feibion Bebai; Johannes, ac Ananeias, a Josabad, ac Amatheis.
9:29 Of the sons of Babai; Johannes, and Ananias and Josabad, and Amatheis.


9:30 O feibion Mani; Olamus, Mamuchus, Jedeus, Jasubus, Jasael, a Hieremoth.
9:30 Of the sons of Mani; Olamus, Mamuchus, Jedeus, Jasubus, Jasael, and Hieremoth.

9:31 Ac o feibion Adi; Naathus, a Moosias, Lacunus, a Naidus, a Mathanias, a Sesthel, a Balunus, a Manasseas.
9:31 And of the sons of Addi; Naathus, and Moosias, Lacunus, and Naidus, and Mathanias, and Sesthel, Balnuus, and Manasseas.


9:32 Ac o feibion Annas; Elionas, ac Aseas, a Melcheias, a Sabbeus, a Simon Chosameus.
9:32 And of the sons of Annas; Elionas and Aseas, and Melchias, and Sabbeus, and Simon Chosameus.


9:33 Ac o feibion Asom; Atanelus, a Matheias, a Banaia, Eliffalet, a Manasses, a Semi.
9:33 And of the sons of Asom; Altaneus, and Matthias, and Baanaia, Eliphalet, and Manasses, and Semei.


9:34 Ac o feibion Maani; Jeremeias, Momdis, Omaerus, Juel, Mabdai, a Phelias, ac Anos, Carabasion, ac Enasibus, a Mamninatanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, Samis, Selenias, Nathaneias: ac o feibion Osora; Sesis, Esril, Asailus, Samatus, Sambis, Joseffus.
9:34 And of the sons of Maani; Jeremias, Momdis, Omaerus, Juel, Mabdai, and Pelias, and Anos, Carabasion, and Enasibus, and Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, Samis, Selemias, Nathanias: and of the sons of Ozora; Sesis, Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Josephus.


9:35 Ac o feibion Ethma; Masiteias, Sabadeias, Edes, Juel, Banaias.
9:35 And of the sons of Ethma; Mazitias, Zabadaias, Edes, Juel, Banaias.

9:36 Yr holl rai hyn a briodasent wragedd dieithr; a hwy a'u gyrasant hwy au plant ymaith.
9:36 All these had taken strange wives, and they put them away with their children.


9:37 A'r offeiriaid, a'r Lefiaid, a'r rhai oedd o Israel, a drigasant yn Jerwsalem, ac yn y wlad, y dydd cyntaf o'r seithfed mis: felly plant Israel oedd yn trigo yn eu trigfaoedd.
9:37 And the priests and Levites, and they that were of Israel, dwelt in Jerusalem, and in the country, in the first day of the seventh month: so the children of Israel were in their habitations.


9:38 Yna'r holl dyrfa a ddaethant ynghyd, o unfryd, i'r fan eang o'r porth sanctaidd tua'r dwyrain;
9:38 And the whole multitude came together with one accord into the broad place of the holy porch toward the east:


9:39 A hwy a ddywedasant wrth Esdras yr offeiriad a'r darllenydd, am iddo ddwyn cyfraith Moses, yr hon a roddasai Arglwydd Dduw Israel.
9:39 And they spake unto Esdras the priest and reader, that he would bring the law of Moses, that was given of the Lord God of Israel.


9:40 Yna Esdras yr archoffeiriad a ddug y gyfraith at yr holl dyrfa, yn wŷr ac yn wragedd, ac at yr holl offeiriaid, fel y clywent hwy y gyfraith, y dydd cyntaf o'r seithfed mis.
9:40 So Esdras the chief priest brought the law unto the whole multitude from man to woman, and to all the priests, to hear law in the first day of the seventh month.


9:41 Ac efe a ddarllenodd yn y lle eang o flaen y porth sanctaidd, o'r bore hyd hanner dydd, o flaen gwŷr a gwragedd: a'r holl dyrfa a wrandawsant ar y gyfraith yn ddyfal.
9:41 And he read in the broad court before the holy porch from morning unto midday, before both men and women; and the multitude gave heed unto the law.


9:42 Felly Esdras yr offeiriad a darllenydd y gyfraith a safodd i fyny mewn pulpud o goed, yr hwn ydoedd wedi ei ddarparu i hynny.
9:42 And Esdras the priest and reader of the law stood up upon a pulpit of wood, which was made for that purpose.


9:43 A Matatheias, Sammus, Ananeias, Asareias, Ureias, Eseceias, a Balasamus, a safasant yn ei ymyl ar y llaw ddeau;
9:43 And there stood up by him Mattathias, Sammus, Ananias, Azarias, Urias, Ezecias, Balasamus, upon the right hand:


9:44 Ac ar ei law aswy ef, Phaldaius, Misael, Melcheias, Lothasubus, a Naebarias.
9:44 And upon his left hand stood Phaldaius, Misael, Melchias, Lothasubus, and Nabarias.


9:45 Yna Esdras a gymerth lyfr y gyfraith, o flaen y dyrfa: canys yr oedd efe yn eistedd yn anrhydeddus yn y lle pennaf, yn eu gŵydd hwynt oll.
9:45
Then took Esdras the book of the law before the multitude: for he sat honourably in the first place in the sight of them all.

9:46 A thra oedd efe yn agoryd y gyfraith, hwy a safasant oll yn eu hunion sefyll: ac Esdras a fendithiodd yr Arglwydd Dduw goruchaf, Duw y lluoedd Hollalluog.
9:46
And when he opened the law, they stood all straight up. So Esdras blessed the Lord God most High, the God of hosts, Almighty.

9:47 A'r holl bobl a atebasant, Amen; a chan godi eu dwylo, a syrthiasant i lawr, ac a addolasant yr Arglwydd.
9:47 And all the people answered, Amen; and lifting up their hands they fell to the ground, and worshipped the Lord.


9:48 A Jesus, Anus, Sarabias, Adinus, Jacubus, Sabateas, Auteas, Maianeas, a Chalitas, Asareias, a Joasabdus, ac Ananeias, a Biatas, y Lefiaid, a ddysgasant gyfraith yr Arglwydd, gan wneuthur iddynt hefyd ei deall hi.
9:48
Also Jesus, Anus, Sarabias, Adinus, Jacubus, Sabateas, Auteas, Maianeas, and Calitas, Asrias, and Joazabdus, and Ananias, Biatas, the Levites, taught the law of the Lord, making them withal to understand it.

9:49 Yna y llefarodd Attharates wrth Esdras yr archoffeiriad a'r darllenydd, ac wrth y Lefiaid oedd yn dysgu'r dyrfa, sef wrth bawb, gan ddywedyd,
9:49
Then spake Attharates unto Esdras the chief priest. and reader, and to the Levites that taught the multitude, even to all, saying,

9:50 Y dydd hwn sydd sanctaidd i'r Arglwydd; (canys hwy a wylasant bawb, pan glywsant y gyfraith:)
9:50
This day is holy unto the Lord; (for they all wept when they heard the law:)

9:51 Ewch chwithau, a bwytewch y bras, ac yfwch y melys, ac anfonwch ran i'r rhai nid oes dim ganddynt:
9:51
Go then, and eat the fat, and drink the sweet, and send part to them that have nothing;

9:52 Canys y dydd hwn sy sanctaidd i'r Arglwydd; ac na fyddwch chwi drist: canys yr Arglwydd a'ch dwg chwi i anrhydedd.
9:52
For this day is holy unto the Lord: and be not sorrowful; for the Lord will bring you to honour.

9:53 Felly y Lefiaid a gyhoeddasant yr holl bethau hyn i'r bobl, gan ddywedyd, Y dydd hwn sy sanctaidd i'r Arglwydd; na thristewch.
9:53
So the Levites published all things to the people, saying, This day is holy to the Lord; be not sorrowful.

9:54 Yna hwy a aethant ymaith bob un, i fwyta, ac i yfed, ac i wneuthur yn llawen ac i roddi rhan i'r rhai nid oedd dim ganddynt, ac i wledda;
9:54 Then went they their way, every one to eat and drink, and make merry, and to give part to them that had nothing, and to make great cheer;


9:55 Oherwydd iddynt ddeall y geiriau y dysgasid hwy ynddynt, a'r rhai yr oeddynt wedi ymgynnull o'u hachos.
9:55
Because they understood the words wherein they were instructed, and for the which they had been assembled. .


__________________________________________________________________________

 

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-02-17

 

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

Edrychwych ar fy ystadegau / View My Stats