Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition. La Bblia en galls de l'any 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. 2613ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website
 
http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_apocrypha_histori_susanna_76_2689ke

0001 Yr Hafan / Home Page

or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website

or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English

or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page

or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page

or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..
 
 
 
 
 
0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles
The Wales-Catalonia Website


Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We
 
 
Y Beibl Cysegr-ln: Yr Apocrypha
(76) Hstori Susanna
(yn Gymraeg ac yn Saesneg)
 
The Holy Bible: The Apocrypha
(76) Susanna
(in Welsh and English)(delw 7310)
Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-01-25
2688k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig (Hstori Susanna)

 


Wedi ei neilltuo oddi wrth ddechrau DANIEL, oherwydd nad ydyw yn yr Hebraeg, megis nad yw'r Histori am Bel a'r Ddraig HISTORI SUSANNA
(= separated from the beginning of Daniel because it is not in Hebrew, in the same way that the History of Bel and the Dragon is not either)

1 Yr oedd gŵr yn preswylio yn Babilon a'i enw Joacim.
There dwelt a man in Babylon, called Joacim:


2 Ac efe a briododd wraig a'i henw Susanna, merch Chelcias, yr hon oedd ln iawn, ac yn ofni'r Arglwydd.
And he took a wife, whose name was Susanna, the daughter of Chelcias, a very fair woman, and one that feared the Lord.


3 Ei rhieni hefyd oedd gyfiawn, ac a ddysgasent eu merch yn l cyfraith Moses.
Her parents also were righteous, and taught their daughter according to the law of Moses.


4 A Joacim oedd gyfoethog iawn; ac iddo ef yr oedd gardd deg yn gyfagos i'w dŷ: at yr hwn yr ymgynullai'r Iddewon; am ei fod ef yn anrhydeddusach na neb arall.
Now Joacim was a great rich man, and had a fair garden joining unto his house: and to him resorted the Jews; because he was more honourable than all others.


5 A'r flwyddyn honno y rhoddwyd dau henuriad o'r bobl yn farnwyr, am y rhai y dywedodd yr Arglwydd mai o Babilon y daeth yr anwiredd, oddi wrth y barnwyr hynaf, y rhai a gymerent arnynt lywodraethu'r bobl.
The same year were appointed two of the ancients of the people to be judges, such as the Lord spake of, that wickedness came from Babylon from ancient judges, who seemed to govern the people.


6 Y rhai hyn oedd yn aros yn nhŷ Joacim: ac atynt y tramwyai pawb oll a'r a ymgyfreithient.
These kept much at Joacim's house: and all that had any suits in law came unto them.


7 A phan elai'r bobl ymaith ganol dydd, y byddai Susanna yn myned i rodio i ardd ei gŵr.
Now when the people departed away at noon, Susanna went into her husband's garden to walk.


8 A'r ddau henuriad a'i gwelent hi beunydd yn myned i mewn, ac yn rhodio: ac yr oeddynt mewn chwant iddi hi.
And the two elders saw her going in every day, and walking; so that their lust was inflamed toward her.


9 A hwy a wyrdroesant eu meddwl eu hun, ac a ostyngasant eu llygaid fel na allent edrych tua'r nefoedd, na chofio cyfiawn farnedigaethau.
And they perverted their own mind, and turned away their eyes, that they might not look unto heaven, nor remember just judgments.


10 Ac er eu bod ill deuoedd yn glwyfus o'i chariad hi, eto ni ddangosai'r naill y gofid oedd arno i'r llall:
And albeit they both were wounded with her love, yet durst not one shew another his grief.


11 Oherwydd bod yn waradwydd ganddynt ddangos eu bod mewn chwant i'w chorff hi.
For they were ashamed to declare their lust, that they desired to have to do with her.


12 A beunydd y disgwylient yn ddyfal am ei gweled hi.
Yet they watched diligently from day to day to see her.


13 A'r naill a ddywedodd wrth y llall, Awn yn awr adref; oblegid y mae hi yn bryd cinio.
And the one said to the other, Let us now go home: for it is dinner time.


14 Yna'r aethant allan, ac a ymadawsant y naill oddi wrth y llall: ac er hynny troi a wnaethant eilchwyl, a dyfod i'r un man; ac wedi ymofyn 'i gilydd yr achos, cyffesu a wnaethant bob un i'w gilydd eu chwant, ac yn unfryd llunio amser y gallent ei chael hi ei hunan.
So when they were gone out, they parted the one from the other, and turning back again they came to the same place; and after that they had asked one another the cause, they acknowledged their lust: then appointed they a time both together, when they might find her alone.


15 Ac fel yr oeddynt yn disgwyl amser cyfaddas, Susanna a aeth i mewn fel yr arferai o'r blaen, a dwy forwyn yn unig gyda hi, ar fedr ymolchi yn yr ardd; canys brwd oedd yr hin.
And it fell out, as they watched a fit time, she went in as before with two maids only, and she was desirous to wash herself in the garden: for it was hot.


16 Nid oedd neb yno ond y ddau henuriad, y rhai a ymguddiasent, ac oeddynt yn ei disgwyl hi.
And there was no body there save the two elders, that had hid themselves, and watched her.


17 A hi a ddywedodd wrth ei morynion Dygwch i mi olew, a sebon, a chaewch ddrysau'r ardd, fel y gallwyf ymolchi.
Then she said to her maids, Bring me oil and washing balls, and shut the garden doors, that I may wash me.


18 A'r morynion a wnaethant fel yr archasai hi: ac wedi iddynt gau drysau'r ardd, hwy a aethant allan i ddrws dirgel, i gyrchu'r pethau a archasid iddynt: eithr ni welsant mo'r henuriaid, o achos eu bod wedi ymguddio.
And they did as she bade them, and shut the garden doors, and went out themselves at privy doors to fetch the things that she had commanded them: but they saw not the elders, because they were hid.


19 Ac fe ddarfu, wedi i'r morynion fyned allan, i'r ddau henuriad godi, a rhedeg ati hi, a dywedyd,
Now when the maids were gone forth, the two elders rose up, and ran unto her, saying,


20 Wele ddrysau'r ardd yn gaead, fel na all neb ein gweled: yr ydym ni ein deuoedd mewn chwant i ti; cytuna nyni, a gorwedd gyda ni.
Behold, the garden doors are shut, that no man can see us, and we are in love with thee; therefore consent unto us, and lie with us.


21 Os tydi ni wnei hynny, nyni a dystiolaethwn yn dy erbyn, fod gŵr ieuanc gyda thi, ac anfon ohonot y morynion ymaith oddi wrthyt am hynny.
If thou wilt not, we will bear witness against thee, that a young man was with thee: and therefore thou didst send away thy maids from thee.


22 Yna'r ochneidiodd Susanna, gan ddywedyd, Yr ydwyf fi mewn cyfyngdra o'r ddeutu: os y peth hwn a wnaf fi, marwolaeth yw i mi: os minnau nis gwnaf, ni allaf ddianc o'ch dwylo chwi.
Then Susanna sighed, and said, I am straitened on every side: for if I do this thing, it is death unto me: and if I do it not I cannot escape your hands.


23 Eto mae yn ddewisach gennyf fi syrthio yn eich dwylo chwi heb ei wneuthur, na phechu gerbron yr Arglwydd.
It is better for me to fall into your hands, and not do it, than to sin in the sight of the Lord.


24 A Susanna a ddolefodd llef uchel. Felly y llefodd y ddau henuriad yn ei herbyn hi.
With that Susanna cried with a loud voice: and the two elders cried out against her.


25 A'r naill a redodd, ac a agorodd ddrysau'r ardd.
Then ran the one, and opened the garden door.


26 Pan glybu tylwyth y tŷ y llefain yn yr ardd, myned a wnaethant i mewn i'r drws dirgel, i edrych beth a ddarfuasai iddi hi.
So when the servants of the house heard the cry in the garden, they rushed in at the privy door, to see what was done unto her.


27 Eithr wedi i'r henuriaid ddywedyd eu chwedl, cywilyddio yn ddirfawr a wnaeth y gweision: oherwydd ni buasai'r fath air i Susanna o'r blaen.
But when the elders had declared their matter, the servants were greatly ashamed: for there was never such a report made of Susanna.


28 A thrannoeth, pan ddaeth y bobl i dŷ Joacim ei gŵr hi, y ddau henuriad hefyd a ddaethant yno, yn llawn drwg feddwl i Susanna, ar ei rhoi hi i'w marwolaeth.
And it came to pass the next day, when the people were assembled to her husband Joacim, the two elders came also full of mischievous imagination against Susanna to put her to death;


29 A hwy a ddywedasant yng ngwydd y bobl, Danfonwch am Susanna ferch Chelcias, gwraig Joacim. A hwy a ddanfonasant amdani hi.
And said before the people, Send for Susanna, the daughter of Chelcias, Joacim's wife. And so they sent.


30 Hithau a ddaeth, a'i rhieni, a'i phlant a'i holl geraint.
So she came with her father and mother, her children, and all her kindred.


31 Susanna oedd dyner, a phrydferth ei gwedd.
Now Susanna was a very delicate woman, and beauteous to behold.


32 A'r rhai anwir hyn a barasant ddinoethi ei hwyneb hi, canys yr oedd gorchudd arno, fel y gallent borthi eu chwant 'i thegwch hi.
And these wicked men commanded to uncover her face, (for she was covered) that they might be filled with her beauty.


33 Yna yr wylodd cynifer un ag oedd yn ei chylch hi, a'r rhai oll a'i hadwaenent.
Therefore her friends and all that saw her wept.


34 A'r ddau henuriad a safasant i fyny yng nghanol y bobl, ac a roddasant eu dwylo ar ei phen hi.
Then the two elders stood up in the midst of the people, and laid their hands upon her head.


35 A hithau yn wylo, a edrychodd i fyny tua'r nefoedd, am fod ei chalon hi a'i goglyd ar yr Arglwydd.
And she weeping looked up toward heaven: for her heart trusted in the Lord.


36 A'r henuriaid a ddywedasant, Pan oeddem ni yn rhodio ein hunain yn yr ardd, y daeth hi dwy lawforwyn i mewn; a hi a gaeodd ddrysau yr ardd, ac a anfonodd y morynion ymaith.
And the elders said, As we walked in the garden alone, this woman came in with two maids, and shut the garden doors, and sent the maids away.


37 Yna y daeth gŵr ieuanc ati, yr hwn oedd yno yn ymguddio, ac a orweddodd gyda hi.
Then a young man, who there was hid, came unto her, and lay with her.


38 A ninnau yng nghongl yr ardd pan welsom y cyfryw anwiredd, a redasom atynt.
Then we that stood in a corner of the garden, seeing this wickedness, ran unto them.


39 A phan welsom fel yr oeddynt ynghyd, ni allasom ei ddala ef, am ei fod yn gryfach na ni; eithr efe a agorodd y drws, ac a ddihangodd.
And when we saw them together, the man we could not hold: for he was stronger than we, and opened the door, and leaped out.


40 Eithr gwedi i ni ddala hon, ni a'i holasom hi, pwy oedd y gŵr ieuanc hwnnw; ac ni ddangosai hi i ni: a hyn yr ydym ni yn ei dystiolaethu.
But having taken this woman, we asked who the young man was, but she would not tell us: these things do we testify.


41 A'r gynulleidfa a'u credodd hwynt, megis henuriaid a barnwyr y bobl: ac felly hwy a'i barnasant hi i farwolaeth.
Then the assembly believed them as those that were the elders and judges of the people: so they condemned her to death.


42 Yna Susanna a lefodd llef uchel, gan ddywedyd, O Dduw tragwyddol, i'r hwn y mae pob dirgelwch yn hysbys, a'r hwn a wyddost bob peth cyn ei ddigwydd;
Then Susanna cried out with a loud voice, and said, O everlasting God, that knowest the secrets, and knowest all things before they be:


43 Ti a wyddost gamdystiolaethu ohonynt yn fy erbyn: ac yn awr y mae yn rhaid i mi farw, er na wneuthum i'm hoes y pethau y mae'r gwŷr hyn wedi eu drwg ddychymyg i'm herbyn.
Thou knowest that they have borne false witness against me, and, behold, I must die; whereas I never did such things as these men have maliciously invented against me.


44 A'r Arglwydd a wrandawodd ar ei llef hi.
And the Lord heard her voice.


45 Ac wrth fyned hi i'w marwolaeth, yr Arglwydd a gyffrdd ysbryd sanctaidd llencyn ieuanc, a'i enw Daniel;
Therefore when she was led to be put to death, the Lord raised up the holy spirit of a young youth whose name was Daniel:


46 Yr hwn a lefodd yn uchel, Gwirion wyf fi oddi wrth waed y wraig hon.
Who cried with a loud voice, I am clear from the blood of this woman.


47 A'r holl bobl a droesant ato ef, ac a ddywedasant, Beth yw'r ymadrodd hwn a ddywedaist ti?
Then all the people turned them toward him, and said, What mean these words that thou hast spoken?


48 Ac efe a safodd yn eu canol hwynt, ac a ddywedodd, O Israeliaid, a ydych chwi mor ansynhwyrol gadael yn euog ferch o Israel, heb lwyr chwilio a gwybod y gwirionedd?
So he standing in the midst of them said, Are ye such fools, ye sons of Israel, that without examination or knowledge of the truth ye have condemned a daughter of Israel?


49 Trowch eilchwyl i'r frawdle: canys tystiolaethu a wnaethant gelwydd yn ei herbyn hi.
Return again to the place of judgment: for they have borne false witness against her.


50 A'r holl bobl a droesant ar ffrwst: a'r hynafgwyr a ddywedasant wrtho, Tyred, eistedd yn ein plith, a dangos i ni, gan i Dduw roddi i ti fraint henuriad.
Wherefore all the people turned again in haste, and the elders said unto him, Come, sit down among us, and shew it us, seeing God hath given thee the honour of an elder.


51 A Daniel a ddywedodd wrthynt, Neilltuwch hwy oddi wrth ei gilydd ymhell, a mi a'u holaf hwynt,
Then said Daniel unto them, Put these two aside one far from another, and I will examine them.


52 A phan ddarfu neilltuo'r naill oddi wrth y llall, efe a alwodd un ohonynt, ac a ddywedodd wrtho, O dydi hen mewn drygioni, yr awr hon y daeth dy bechodau yn dy erbyn, y rhai a wnaethost o'r blaen,
So when they were put asunder one from another, he called one of them, and said unto him, O thou that art waxen old in wickedness, now thy sins which thou hast committed aforetime are come to light.


53 A'th gamfarnau a fernaist, yn gadael yn euog y gwirion, ac yn rhyddhau'r anwir; lle y dywedodd yr Arglwydd, Na ladd y gwirion a'r cyfiawn.
For thou hast pronounced false judgment and hast condemned the innocent and hast let the guilty go free; albeit the Lord saith, The innocent and righteous shalt thou not slay.


54 Felly yn awr, os gwelaist ti hon, dangos dan ba ryw bren y gwelaist ti hwy ynghyd? Yna'r atebodd yntau, Dan lentyscbren.
Now then, if thou hast seen her, tell me, Under what tree sawest thou them companying together? Who answered, Under a mastick tree.


55 A Daniel a ddywedodd, Gwych y dywedaist gelwydd yn erbyn dy ben dy hun; canys angel yr Arglwydd a dderbyniodd farn Duw i'th wahanu di yn ddau.
And Daniel said, Very well; thou hast lied against thine own head; for even now the angel of God hath received the sentence of God to cut thee in two.


56 Yna wedi troi hwnnw heibio, efe a barodd ddyfod 'r llall, ac a ddywedodd wrtho, O hiliogaeth Canaan, ac nid Jwda, tegwch a'th dwyllodd di, a chwant a lygrodd dy galon.
So he put him aside, and commanded to bring the other, and said unto him, O thou seed of Chanaan, and not of Juda, beauty hath deceived thee, and lust hath perverted thine heart.


57 Fel hyn y gwnaethoch chwi merched Israel, y rhai rhag ofn a gytunasant chwi: eithr merch Jwda nid arhoai eich anwiredd chwi.
Thus have ye dealt with the daughters of Israel, and they for fear companied with you: but the daughter of Juda would not abide your wickedness.


58 Felly dywed i mi, Dan ba ryw bren y deliaist ti hwynt ynghyd? Ac efe a atebodd, Dan brinwydden.
Now therefore tell me, Under what tree didst thou take them companying together? Who answered, Under an holm tree.


59 A Daniel a ddywedodd wrtho, Gwych y dywedaist tithau hefyd gelwydd yn erbyn dy ben dy hun: canys y mae angel yr Arglwydd yn aros 'r cleddyf ganddo, i'th dorri di yn dy hanner, ac i'ch difetha chwi eich deuoedd.
Then said Daniel unto him, Well; thou hast also lied against thine own head: for the angel of God waiteth with the sword to cut thee in two, that he may destroy you.


60 Yna y llefodd yr holl gynulleidfa llef uchel, gan foli'r Arglwydd yr hwn a wared y sawl a ymddiriedo ynddo ef.
With that all the assembly cried out with a loud voice, and praised God, who saveth them that trust in him.


61 A hwy a godasant yn erbyn y ddau henuriad; canys Daniel a'u daliasai hwynt ar eu geiriau eu hunain yn euog o gamdystiolaeth;
And they arose against the two elders, for Daniel had convicted them of false witness by their own mouth:


62 A hwy a wnaethant iddynt y modd yr amcanasent hwy wneuthur ar gam a'u cymydog, ac a'u rhoddasant i'w marwolaeth, yn l cyfraith Moses. Felly y gwaredwyd y gwaed gwirion y dydd hwnnw.
And according to the law of Moses they did unto them in such sort as they maliciously intended to do to their neighbour: and they put them to death. Thus the innocent blood was saved the same day.


63 Yna Chelcias a'i wraig a glodforasant Dduw dros eu merch Susanna, gyda Joacim ei gŵr hi, a'r holl genedl, am na chawsid ynddi ddim anonestrwydd.
Therefore Chelcias and his wife praised God for their daughter Susanna, with Joacim her husband, and all the kindred, because there was no dishonesty found in her.


64 Ac o'r dydd hwnnw allan yr oedd Daniel mewn parch mawr ymhlith y bobl.

From that day forth was Daniel had in great reputation in the sight of the people.
__________________________________________________________________________
 
Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-01-25

 
Sumbolau arbennig: ŷ ŵ

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

Edrychwych ar fy ystadegau / View My Stats