2364k Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_caniad_solomon_22_2365e.htm

0001 Yr Hafan / Home Page

or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website

or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English

or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page

or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page

or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page

 


..

1853e y llyfr ymwelwyr / the visitors book

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 


Y Beibl Cysegr-ln :

(22) Caniad Solomon

(yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible:

(22) Canticles (Song of Solomon)

(In Welsh and English)

(delw 7015)

Adolygiadau diweddaraf: 2009-01-08

 

 

 


2364k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig

 

 

PENNOD 1

1:1 Cn y caniadau, eiddo Solomon.
1:1 The song of songs, which is Solomons.

1:2 Cusaned fi chusanau ei fin: canys gwell yw dy gariad na gwin.
1:2 Let him kiss me with the kisses of his mouth: for thy love is better than wine.

1:3 Oherwydd arogl dy ennaint daionus, ennaint tywalltedig yw dy enw: am hynny y llancesau ath garant.
1:3 Because of the savour of thy good ointments thy name is as ointment poured forth, therefore do the virgins love thee.

1:4 Tyn fi, ni a redwn ar dy l. Y brenin am dug i iw ystafellau: ni a ymhyfrydwn ac a ymlawenhawn ynot; ni a gofiwn dy gariad yn fwy na gwin: y rhai uniawn sydd yn dy garu.
1:4 Draw me, we will run after thee: the king hath brought me into his chambers: we will be glad and rejoice in thee, we will remember thy love more than wine: the upright love thee.

1:5 Du ydwyf fi, ond hawddgar, merched Jerwsalem, fel pebyll Cedar, fel llenni Solomon.
1:5 I am black, but comely, O ye daughters of Jerusalem, as the tents of Kedar, as the curtains of Solomon.

1:6 Nac edrychwch arnaf, am fy mod yn ddu, ac am ir haul edrych arnaf: meibion fy mam a ddigiasant wrthyf, gosodasant fi i gadw gwinllannoedd eraill; fy ngwinllan fy hun ms cedwais.
1:6 Look not upon me, because I am black, because the sun hath looked upon me: my mothers children were angry with me; they made me the keeper of the vineyards; but mine own vineyard have I not kept.

1:7 Mynega i mi, yr hwn a hoffodd fy enaid, pa le yr wyt yn bugeilio, pa le y gwnei iddynt orwedd ganol dydd: canys paham y byddaf megis un yn troi heibio wrth ddiadellau dy gyfeillion?
1:7 Tell me, O thou whom my soul loveth, where thou feedest, where thou makest thy flock to rest at noon: for why should I be as one that turneth aside by the flocks of thy companions?

1:8 Oni wyddost ti, y decaf or gwragedd, dos allan rhagot ar hyd l y praidd, a phortha dy fynnod gerllaw pebyll y bugeiliaid.
1:8 If thou know not, O thou fairest among women, go thy way forth by the footsteps of the flock, and feed thy kids beside the shepherds tents.

1:9 Ir meirch yng ngherbydau Pharo yth gyffelybais, fy anwylyd.
1:9 I have compared thee, O my love, to a company of horses in Pharaohs chariots.

1:10 Hardd yw dy ruddiau gan dlysau, ath wddf gan gadwyni.
1:10 Thy cheeks are comely with rows of jewels, thy neck with chains of gold.


1:11 Tlysau o aur, a boglynnau o arian, a wnawn i ti.
1:11 We will make thee borders of gold with studs of silver.

1:12 Tra yw y brenin ar ei fwrdd, fy nardus i a rydd ei arogl.
1:12 While the king sitteth at his table, my spikenard sendeth forth the smell thereof.

1:13 Fy anwylyd sydd i mi yn bwysi myrr, rhwng fy mronnau yr erys dros nos.
1:13 A bundle of myrrh is my wellbeloved unto me; he shall lie all night betwixt my breasts.


1:14 Cangen o rawn camffir yw fy anwylyd i mi, yng ngwinllannoedd Engedi.
1:14 My beloved is unto me as a cluster of camphire in the vineyards of Engedi.

1:15 Wele di yn deg, tŷ anwylyd, wele di yn deg; y mae i ti lygaid colomennod.
1:15 Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thou hast doves eyes.

1:16 Wele di, fy anwylyd, yn deg, ac yn hawddgar; ein gwely hefyd sydd iraidd.
1:16 Behold, thou art fair, my beloved, yea, pleasant: also our bed is green.


1:17 Swmerau ein tai sydd gedrwydd, ein distiau sydd ffynidwydd.
1:17 The beams of our house are cedar, and our rafters of fir.

PENNOD 2

2:1
Rhosyn Saron, a lili y dyffrynnoedd, ydwyf fi.
2:1 I am the rose of Sharon, and the lily of the valleys.

2:2 Megis lili ymysg y drain, felly y mae fy anwylyd ymysg y merched.
2:2 As the lily among thorns, so is my love among the daughters.

2:3 Megis pren afalau ymysg prennau y coed, felly y mae fy anwylyd ymhlith y meibion: bu dda gennyf eistedd dan ei gysgod ef, ai ffrwyth oedd felys im genau.
2:3 As the apple tree among the trees of the wood, so is my beloved among the sons. I sat down under his shadow with great delight, and his fruit was sweet to my taste.

2:4 Efe am dug ir gwindy, ai faner drosof ydoedd gariad.
2:4 He brought me to the banqueting house, and his banner over me was love.

2:5 Cynheliwch fi photelau, cysurwch fi ag afalau; canys claf ydwyf fi o gariad.
2:5 Stay me with flagons, comfort me with apples: for I am sick of love.

2:6 Ei law aswy sydd dan fy mhen, ai ddeheulaw sydd yn fy nghofleidio.
2:6 His left hand is under my head, and his right hand doth embrace me.

2:7 Merched Jerwsalem, tynghedaf chwi trwy iyrchod ac ewigod y maes, na chyffrch, ac na ddeffrch fy nghariad, hyd oni fynno ei hun.
2:7 I charge you, O ye daughters of Jerusalem, by the roes, and by the hinds of the field, that ye stir not up, nor awake my love, till he please.

2:8 Dyma lais fy anwylyd! wele ef yn dyfod, yn neidio ar y mynyddoedd, ac yn llamu ar y bryniau.
2:8 The voice of my beloved! behold, he cometh leaping upon the mountains, skipping upon the hills.

2:9 Tebyg yw fy anwylyd i iwrch neu lwdn hydd; wele efe yn sefyll y tu l in pared, yn edrych trwy y ffenestri, yn ymddangos trwy y dellt.
2:9 My beloved is like a roe or a young hart: behold, he standeth behind our wall, he looketh forth at the windows, showing himself through the lattice.


2:10 Fy anwylyd a lefarodd, ac a ddywedr odd wrthyf, Cyfod, fy anwylyd, a thyred di, fy mhrydferth:
2:10 My beloved spake, and said unto me, Rise up, my love, my fair one, and come away.

2:11 Canys wele, y gaeaf a aeth heibio, y glaw a basiodd, ac a aeth ymaith;
2:11 For, lo, the winter is past, the rain is over and gone;

2:12 Gwelwyd y blodau ar y ddaear, daeth amser ir adar i ganu, clywyd llais y durtur yn ein gwlad,
2:12 The flowers appear on the earth; the time of the singing of birds is come, and the voice of the turtle is heard in our land;


2:13 Y ffigysbren a fwriodd allan ei ffigys irion, ar gwinwydd au hegin grawn a roddasant arogl teg. Cyfod di, fy anwylyd, a thyred di, fy mhrydferth.
2:13 The fig tree putteth forth her green figs, and the vines with the tender grape give a good smell. Arise, my love, my fair one, and come away.

2:14 Fy ngholomen, yr hon wyt yn holltau y graig, yn lloches y grisiau, gad i mi weled dy wyneb, gad i mi glywed dy lais: canys dy lais sydd beraidd, ath olwg yn hardd.
2:14 O my dove, that art in the clefts of the rock, in the secret places of the stairs, let me see thy countenance, let me hear thy voice; for sweet is thy voice, and thy countenance is comely.


2:15 Deliwch i ni y llwynogod, y llwynogod bychain, y rhai a ddifwynant y gwinllannoedd: canys y mae in gwinllannoedd egin grawnwin.
2:15 Take us the foxes, the little foxes, that spoil the vines: for our vines have tender grapes.

2:16 Fy anwylyd sydd eiddof fi, a minnau yn eiddo yntau; y mae efe yn bugeilio ymysg y lili.
2:16 My beloved is mine, and I am his: he feedeth among the lilies.

2:17 Hyd oni wawrior dydd, a chilio or cysgodau; tro, bydd debyg, fy anwylyd, i iwrch, neu lwdn hydd ym mynyddoedd Bether.
2:17 Until the day break, and the shadows flee away, turn, my beloved, and be thou like a roe or a young hart upon the mountains of Bether.

PENNOD 3

3:1 Lliw nos yn fy ngwely y ceisiais yr hwn a hoffa fy enaid: ceisiais ef, ac nis cefais.
3:1 By night on my bed I sought him whom my soul loveth: I sought him, but I found him not.

3:2 Codaf yn awr, ac af o amgylch y ddinas, trwy yr heolydd ar ystrydoedd, ceisiaf yr hwn a hoffa fy enaid: ceisiais ef, ac nis cefais.
3:2 I will rise now, and go about the city in the streets, and in the broad ways I will seek him whom my soul loveth: I sought him, but I found him not.

3:3 Y gwylwyr, y rhai a aent o amgylch y ddinas, am cawsant: gofynnais, A welsoch chwi yr hwn sydd hoff gan fy enaid?
3:3 The watchmen that go about the city found me: to whom I said, Saw ye him whom my soul loveth?

3:4 Nid aethwn i nepell oddi wrthynt, hyd oni chefais yr hwn sydd hoff gan fy enaid: deliais ef, ac ms gollyngais, hyd oni ddygais ef i dŷ fy mam, ac i ystafell yr hon am hymddug.
3:4 It was but a little that I passed from them, but I found him whom my soul loveth: I held him, and would not let him go, until I had brought him into my mothers house, and into the chamber of her that conceived me.

3:5 Merched Jerwsalem, tynghedaf chwi trwy iyrchod ac ewigod y maes, na chyffrch ac na ddeffrch fy nghariad, hyd oni fynno ei hun.
3:5 I charge you, O ye daughters of Jerusalem, by the roes, and by the hinds of the field, that ye stir not up, nor awake my love, till he please.

3:6 Pwy yw hon sydd yn dyfod i fyny or anialwch megis colofnau mwg, wedi ei pherarogli myrr, ac thus, ac phob powdr yr apothecari?
3:6 Who is this that cometh out of the wilderness like pillars of smoke, perfumed with myrrh and frankincense, with all powders of the merchant?

3:7 Wele ei wely ef, sef yr eiddo Solomon; y mae trigain o gedyrn oi amgylch, sef o gedyrn Israel.
3:7 Behold his bed, which is Solomons; threescore valiant men are about it, of the valiant of Israel.

3:8 Hwynt oll a ddaliant gleddyf, wedi eu dysgu i ryfel, pob un i gleddyf ar ei glun, rhag ofn liw nos.
3:8 They all hold swords, being expert in war: every man hath his sword upon his thigh because of fear in the night.


3:9 Gwnaeth y brenin Solomon iddo gerbyd o goed Libanus.
3:9 King Solomon made himself a chariot of the wood of Lebanon.

3:10 Ei byst ef a wnaeth efe o arian, ei lawr o aur, ei lenni o borffor; ei ganol a balmantwyd chariad, i ferched Jerwsalem.
3:10 He made the pillars thereof of silver, the bottom thereof of gold, the covering of it of purple, the midst thereof being paved with love, for the daughters of Jerusalem.

3:11 Ewch allan, merched Seion, ac edrychwch ar y brenin Solomon yn y goron ar hon y coronodd ei fam ef yn ei ddydd dyweddi ef, ac yn nydd llawenydd ei galon ef.
3:11 Go forth, O ye daughters of Zion, and behold king Solomon with the crown wherewith his mother crowned him in the day of his espousals, and in the day of the gladness of his heart.

PENNOD 4

4:1
Wele di yn deg, fy anwylyd, wele di yn deg; dy lygaid ydynt golomennaidd rhwng dy lywethau; dy wallt sydd fel diadell o eifr, y rhai a ymddangosant o fynydd Gilead.
4:1 Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thou hast doves eyes within thy locks: thy hair is as a flock of goats, that appear from mount Gilead.

4:2 Dy ddannedd sydd fel diadell o ddefaid gwastatgnaif, y rhai a ddaethant i fyny or olchfa; y rhai oeddynt bob un yn dwyn dau oen, ac nid oedd un ynddynt yn ddiepil.
4:2 Thy teeth are like a flock of sheep that are even shorn, which came up from the washing; whereof every one bear twins, and none is barren among them.

4:3 Dy wefusau sydd fel edau ysgarlad, ath barabl yn weddus: dy arleisiau rhwng dy lywethau sydd fel darn o bomgranad.
4:3 Thy lips are like a thread of scarlet, and thy speech is comely: thy temples are like a piece of a pomegranate within thy locks.

4:4 Dy wddf sydd fel tŵr Dafydd, yr hwn a adeiladwyd yn dy arfau; tarianau fil sydd yn crogi ynddo, i gyd yn estylch y cedyrn.
4:4 Thy neck is like the tower of David builded for an armoury, whereon there hang a thousand bucklers, all shields of mighty men.

4:5 Dy ddwy fron sydd fel dau lwdn iwrch o efeilliaid yn pori ymysg lili.
4:5 Thy two breasts are like two young roes that are twins, which feed among the lilies.


4:6 Hyd oni wawrior dydd, a chilio or cysgodau, af i fynydd y myrr, ac i fryn y thus.
4:6 Until the day break, and the shadows flee away, I will get me to the mountain of myrrh, and to the hill of frankincense.

4:7 Ti oll ydwyt deg, fy anwylyd; ac nid oes ynot frycheuyn.
4:7 Thou art all fair, my love; there is no spot in thee.

4:8 Tyred gyda mi o Libanus, fy nyweddi, gyda mi o Libanus: edrych.o ben Amana, o gopa Senir a Hennon, o lochesau y llewod, o fynyddoedd y llewpardiaid.
4:8 Come with me from Lebanon, my spouse, with me from Lebanon: look from the top of Amana, from the top of Shenir and Hermon, from the lions dens, from the mountains of the leopards.

4:9 Dygaist fy nghalon, fy chwaer am dyweddi; dygaist fy nghalon ag un oth lygaid, ag un gadwyn wrth dy wddf.
4:9 Thou hast ravished my heart, my sister, my spouse; thou hast ravished my heart with one of thine eyes, with one chain of thy neck.

4:10 Mor deg yw dy gariad, fy chwaer, am dyweddi! pa faint gwell yw dy gariad na gwin, ac arogl dy olew nar holl beraroglau!
4:10 How fair is thy love, my sister, my spouse! how much better is thy love than wine! and the smell of thine ointments than all spices!

4:11 Dy wefusau, fy nyweddi, sydd yn diferu fel dil ml: y mae ml a llaeth dan dy dafod, ac arogl dy wisgoedd fel arogl Libanus.
4:11 Thy lips, O my spouse, drop as the honeycomb: honey and milk are under thy tongue; and the smell of thy garments is like the smell of Lebanon.

4:12 Gardd gaedig yw fy chwaer, am dyweddi: ffynnon glodig, ffynnon seliedig yw.
4:12 A garden enclosed is my sister, my spouse; a spring shut up, a fountain sealed.


4:13 Dy blanhigion sydd berllan o bomgranadau, a ffrwyth peraidd, camffir, a nardus;
4:13 Thy plants are an orchard of pomegranates, with pleasant fruits; camphire, with spikenard,

4:14 Ie, nardus a saffrwn, calamus a sinamon, a phob pren thus, myrr, ac aloes, ynghyd phob rhagorol berlysiau:
4:14 Spikenard and saffron; calamus and cinnamon, with all trees of frankincense; myrrh and aloes, with all the chief spices:

4:15 Ffynnon y gerddi, ffynnon y dyfroedd byw, a ffrydiau o Libanus.
4:15 A fountain of gardens, a well of living waters, and streams from Lebanon.

4:16 Deffro di, ogleddwynt, a thyred, ddeheuwynt, chwyth ar fy ngardd, feliy gwasgarer ei pheraroglau: deaed fy anwylyd iw ardd, a bwytaed ei ffrwyth peraidd ei hun.
4:16 Awake, O north wind; and come, thou south; blow upon my garden, that the spices thereof may flow out. Let my beloved come into his garden, and eat his pleasant fruits.

PENNOD 5

5:1
Deuthum im gardd, fy chwaer, am dyweddi: cesglais fy myrr gydam perarogi, bwyteais fy nil gydam ml, yfais fy ngwin gydam llaeth: bwytewch, gyfeillion, yfwch, ie, yfwch yn helaeth, fy rhai annwyl.
5:1 I am come into my garden, my sister, my spouse: I have gathered my myrrh with my spice; I have eaten my honeycomb with my honey; I have drunk my wine with my milk: eat, O friends; drink, yea, drink abundantly, O beloved.

5:2 Myfi sydd yn cysgu, am calon yn neffro: llais fy anwylyd yw yn curo, gan ddywedyd, Fy chwaer, fy anwylyd, fy ngholomen, fy nihalog, agor i mi: canys llanwyd fy mhen gwlith, am gwallt defnynnau y nos.
5:2 I sleep, but my heart waketh: it is the voice of my beloved that knocketh, saying, Open to me, my sister, my love, my dove, my undefiled: for my head is filled with dew, and my locks with the drops of the night.

5:3 Diosgais fy mhais; pa fodd y gwisgaf hi? golchais fy nhraed; pa fodd y diwynaf hwynt?
5:3 I have put off my coat; how shall I put it on? I have washed my feet; how shall I defile them?

5:4 Fy anwylyd a estynnodd ei law trwy y twll; am hymysgaroedd a gyffrdd er ei fwyn.
5:4 My beloved put in his hand by the hole of the door, and my bowels were moved for him.

5:5 Mi a gyfodais i agori im hanwylyd; am dwylo a ddiferasant gan fyrr, am bysedd gan fyrr yn diferu ar hyd hesbennau y do.
5:5 I rose up to open to my beloved; and my hands dropped with myrrh, and my fingers with sweet smelling myrrh, upon the handles of the lock.

5:6 Agorais im hanwylyd; ond fy anwylyd a giliasai, ac a aethai ymaith: fy enaid a lewygodd pan lefarodd: ceisiais, ac nis cefais; gelwais ef, ond nim hatebodd.
5:6 I opened to my beloved; but my beloved had withdrawn himself, and was gone: my soul failed when he spake: I sought him, but I could not find him; I called him, but he gave me no answer.

5:7 Y gwylwyr y rhai a nt o amgylch y ddinas, am cawsant, am trawsant, am harchollasant: gwylwyr y caerau a ddygasant fy ngorchudd oddi arnaf.
5:7 The watchmen that went about the city found me, they smote me, they wounded me; the keepers of the walls took away my veil from me.

5:8 Merched Jerwsalem, gorchmynnaf i chwi, os cewch fy anwylyd, fynegi iddo fy mod yn glaf o gariad.
5:8 I charge you, O daughters of Jerusalem, if ye find my beloved, that ye tell him, that I am sick of love.

5:9 Beth yw dy anwylyd rhagor anwylyd arall, y decaf or gwragedd? beth yw dy anwylyd rhagor anwylyd arall, pan orchmynni i ni felly?
5:9 What is thy beloved more than another beloved, O thou fairest among women? what is thy beloved more than another beloved, that thou dost so charge us?

5:10 Fy anwylyd sydd wyn a gwridog, yn rhagori ar ddengmil.
5:10 My beloved is white and ruddy, the chiefest among ten thousand.


5:11 Ei ben fel aur coeth, ei wallt yn grych, yn ddu fel y frn.
5:11 His head is as the most fine gold, his locks are bushy, and black as a raven.

5:12 Ei lygaid fel llygaid colomennod wrth afonydd dyfroedd, wedi eu golchi llaeth, wedi eu gosod yn gymwys.
5:12 His eyes are as the eyes of doves by the rivers of waters, washed with milk, and fitly set.

5:13 Ei ruddiau fel gwely perlysiau, fel blodau peraidd: ei wefusau fel lili ŷd diferu myrr diferol.
5:13 His cheeks are as a bed of spices, as sweet flowers: his lips like lilies, dropping sweet smelling myrrh.

5:14 Ei ddwylo sydd fel modrwyau aur, wedi eu llenwi o beryl: ei fol fel disglair ifori wedi ei wisgo saffir.
5:14 His hands are as gold rings set with the beryl: his belly is as bright ivory overlaid with sapphires.

5:15 Ei goesau fel colofnau marnor wedi en gosod ar wadnau o aur coeth: ei wynepryd fel Libanus, mor ddewisol a chedrwydd.
5:15 His legs are as pillars of marble, set upon sockets of fine gold: his countenance is as Lebanon, excellent as the cedars.

5:16 Melys odiaeth yw ei enau; ie, y mae efe oll yn hawddgar.
Dyma fy anwylyd, dyma fy nghyfaill, O ferched Jerwsalem.
5:16 His mouth is most sweet: yea, he is altogether lovely. This is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem.

PENNOD 6

6:1
I ba le yr aeth dy anwylyd, y decaf or gwragedd? i ba le y trodd dy anwylyd? fel y ceisiom ef gyda thi.,
6:1 Whither is thy beloved gone, O thou fairest among women? whither is thy beloved turned aside? that we may seek him with thee.


6:2 Fy anwylyd a aeth i waered iw ardd, i welyau y perlysiau, i ymborth yn y gerddi, ac i gasglu lili.
6:2 My beloved is gone down into his garden, to the beds of spices, to feed in the gardens, and to gather lilies.

6:3 Myfi wyf eiddo fy anwylyd, am hanwylyd yn eiddof finnau, yr hwn sydd yn bugeilio ymysg y lili.
6:3 I am my beloveds, and my beloved is mine: he feedeth among the lilies.

6:4 Teg ydwyt ti, fy anwylyd, megis Tirsa, gweddus megis Jerwsalem, ofnadwy megis llu banerog.
6:4 Thou art beautiful, O my love, as Tirzah, comely as Jerusalem, terrible as an army with banners.

6:5 Tro dy lygaid oddi wrthyf, canys hwy am gorchfygasant: dy wallt sydd fel diadell o eifr y rhai a ymddangosant o Gilead.
6:5 Turn away thine eyes from me, for they have overcome me: thy hair is as a flock of goats that appear from Gilead.

6:6 Dy ddannedd sydd fel diadell o ddefaid a ddi i fyny or olchfa, y rhai sydd bob un yn dwyn dau oen, ac heb un yn ddiepil yn eu mysg.
6:6 Thy teeth are as a flock of sheep which go up from the washing, whereof every one beareth twins, and there is not one barren among them.

6:7 Dy arleisiau rhwng dy lywethau sydd fel darn o bomgranad.
6:7 As a piece of a pomegranate are thy temples within thy locks.


6:8 Y mae trigain o freninesau, ac o ordderchwragedd bedwar ugain, a llancesau heb rifedi.
6:8 There are threescore queens, and fourscore concubines, and virgins without number.

6:9 Un ydyw hi, fy ngholomen, fy nihalog; unig ei mam yw hi, dewisol yw hi gan yr hon ai hesgorodd: y merched ai gwelsant, ac ai galwasant yn ddedwydd; y breninesau ar gordderchwragedd, a hwy ai canmolasant hi.
6:9 My dove, my undefiled is but one; she is the only one of her mother, she is the choice one of her that bare her. The daughters saw her, and blessed her; yea, the queens and the concubines, and they praised her.

6:10 Pwy yw hon a welir fel y wawr, yn deg fel y lleuad, yn bur fel yr haul, yn ofnadwy fel llu banerog?
6:10 Who is she that looketh forth as the morning, fair as the moon, clear as the sun, and terrible as an army with banners?


6:11 Euthum i waered ir ardd gnau, i edrych am frwythydd y dyffryn, i weled, a flodeuasai y winwydden, a flodeuasai y pomgranadau.
6:11 I went down into the garden of nuts to see the fruits of the valley, and to see whether the vine flourished, and the pomegranates budded.

6:12 Heb wybod i mi ym gwnaeth fy enaid megis cerbydau Amminadib.
6:12 Or ever I was aware, my soul made me like the chariots of Amminadib.

6:13 Dychwel, dychwel, y Sulamees; dychwel, dychwel, fel yr edrychom arnat. Beth a welwch chwi yn y Sulamees? Megis tyrfa dau lu.
6:13 Return, return, O Shulamite; return, return, that we may look upon thee. What will ye see in the Shulamite? As it were the company of two armies.

PENNOD 7

7:1
Mor deg yw dy draed mewn esgidiau, ferch pendefig! cymalau dy forddwydydd sydd fel tlysau, gwaith dwylo y cywraint.
7:1 How beautiful are thy feet with shoes, O princes daughter! the joints of thy thighs are like jewels, the work of the hands of a cunning workman.

7:2 Dy fogail sydd fel gorflwch crwn, heb eisiau lleithder: dy fru fel twr gwenith wedi ei amgylchu lili.
7:2 Thy navel is like a round goblet, which wanteth not liquor: thy belly is like an heap of wheat set about with lilies.


7:3 Dy ddwy fron megis dau lwdn iwrch o efeilliaid.
7:3 Thy two breasts are like two young roes that are twins.

7:4 Dy wddf fel tŵr o ifori; dy lygaid fel pysgodlynnoedd yn Hesbon wrth borth Bethrabbim, dy drwyn fel tŵr Libanus yn edrych tua Damascus.
7:4 Thy neck is as a tower of ivory; thine eyes like the fishpools in Heshbon, by the gate of Bathrabbim: thy nose is as the tower of Lebanon which looketh toward Damascus.

7:5 Dy ben sydd arnat fel Carmel, a gwallt dy ben fel porffor; y brenin sydd wedi ei rwymo yn y rhodfeydd.
7:5 Thine head upon thee is like Carmel, and the hair of thine head like purple; the king is held in the galleries.


7:6 Mor deg ydwyt, ac mor hawddgar, fy nghariad, am hyfrydwch!
7:6 How fair and how pleasant art thou, O love, for delights!

7:7 Dy uchder yma sydd debyg i balmwydden, ath fronnau ir grawnsypiau.
7:7 This thy stature is like to a palm tree, and thy breasts to clusters of grapes.

7:8 Dywedais, Dringaf ir balmwydden, ymaflaf yn ei cheinciau: ac yn awr dy fronnau fyddant megis grawnganghennau y winwydden, ac arogl dy ffroenau megis afalau;
7:8 I said, I will go up to the palm tree, I will take hold of the boughs thereof: now also thy breasts shall be as clusters of the vine, and the smell of thy nose like apples;

7:9 A thaflod dy enau megis y gwin gorau im hanwylyd, yn myned i waered yn felys, ac yn peri i wefusau y rhai a fyddo yn cysgu lefaru.
7:9 And the roof of thy mouth like the best wine for my beloved, that goeth down sweetly, causing the lips of those that are asleep to speak.

7:10 Eiddo fy anwylyd ydwy fi, ac ataf fi y mae ei ddymuniad ef.
7:10 I am my beloveds, and his desire is toward me.


7:11 Tyred, fy anwylyd, awn ir maes, a lletywn yn y pentrefi.
7:11 Come, my beloved, let us go forth into the field; let us lodge in the villages.

7:12 Boregodwn ir gwinllannoedid, edrychwn a flodeuodd y winwydden, a agorodd egin y grawnwin, a flodeuodd y pomgranadau; yno y rhoddaf fy nghariad i ti.
7:12 Let us get up early to the vineyards; let us see if the vine flourish, whether the tender grape appear, and the pomegranates bud forth: there will I give thee my loves.

7:13 Y mandragorau a roddasant arogledd, ac wrth ein drysau y mae pob rhyw odidog ffrwythau, newydd a hen, y rhai a rois i gadw i ti, fy anwylyd.
7:13 The mandrakes give a smell, and at our gates are all manner of pleasant fruits, new and old, which I have laid up for thee, O my beloved.

PENNOD 8

8:1
O na bait megis brawd i mi, yn sugno bronnau fy mam! pan yth gawn allan, cusanwn di; eto nim dirmygid.
8:1 O that thou wert as my brother, that sucked the breasts of my mother! when I should find thee without, I would kiss thee; yea, I should not be despised.

8:2 Arweiniwn, a dygwn di i dŷ fy mam, yr hon am dysgai: parwn i ti yfed gwin llysieuog o sugn fy mhomgranadau.
8:2 I would lead thee, and bring thee into my mothers house, who would instruct me: I would cause thee to drink of spiced wine of the juice of my pomegranate.

8:3 Ei law aswy fyddai dan fy mhen, ai law ddeau am cofleidiai.
8:3 His left hand should be under my head, and his right hand should embrace me.

8:4 Tynghedaf chwi, ferched Jerwsalem, na chyffrch, ac na ddeffrch fy nghariad, hyd oni fynno ei hun.
8:4 I charge you, O daughters of Jerusalem, that ye stir not up, nor awake my love, until he please.


8:5 Pwy yw hon sydd yn dyfod i fyny or anialwch, ac yn pwyso ar ei hanwylyd? Dan yr afallen yth gyfodais: yno yth esgorodd dy fam; yno yth esgorodd yr hon ath ymddg.
8:5 Who is this that cometh up from the wilderness, leaning upon her beloved? I raised thee up under the apple tree: there thy mother brought thee forth: there she brought thee forth that bare thee.

8:6 Gosod fi megis sl ar dy galon, fel sl ar dy fraich: canys cariad sydd gryf fel angau; eiddigedd sydd greulon fel y bedd: ei farwor sydd farwor tanllyd, a fflam angerddol iddynt.
8:6 Set me as a seal upon thine heart, as a seal upon thine arm: for love is strong as death; jealousy is cruel as the grave: the coals thereof are coals of fire, which hath a most vehement flame.

8:7 Dyfroedd lawer ni allant ddiffoddi cariad, ac afonydd nis boddant: pe rhoddai ŵr holl gyfoeth ei dy am gariad, gan ddirmygu y dirmygid hynny.
8:7 Many waters cannot quench love, neither can the floods drown it: if a man would give all the substance of his house for love, it would utterly be contemned.

8:8 Y mae i ni chwaer fechan, ac nid oes fronnau iddi: beth a wnawn in chwaer y dydd y dyweder amdani?
8:8 We have a little sister, and she hath no breasts: what shall we do for our sister in the day when she shall be spoken for?

8:9 Os caer yw hi, ni a adeiladwn arni balas arian, ac os drws yw hi, ni ai caewn hi ag ystyllod cedrwydd.
8:9 If she be a wall, we will build upon her a palace of silver: and if she be a door, we will enclose her with boards of cedar.

8:10 Caer ydwyf fi, am bronnau fel tyrau: yna yr oeddwn yn ei olwg ef megis wedi cael tangnefedd.
8:10 I am a wall, and my breasts like towers: then was I in his eyes as one that found favour.


8:11 Yr oedd gwinllan i Solomon yn Baalhamon: efe a osododd y winllan i warcheidwaid; pob un a ddygai am ei ffrwyth fil o ddarnau arian.
8:11 Solomon had a vineyard at Baalhamon; he let out the vineyard unto keepers; every one for the fruit thereof was to bring a thousand pieces of silver.

8:12 Fy ngwinllan sydd ger fy mron: mil a roddir i ti, Solomon, a dau cant ir rhai a gadwant ei ffrwyth hi.
8:12 My vineyard, which is mine, is before me: thou, O Solomon, must have a thousand, and those that keep the fruit thereof two hundred.

8:13 O yr hon a drigi yn, y gerddi, y cyfeillion a wrandawant ar dy lais: pr i mi ei glywed.
8:13 Thou that dwellest in the gardens, the companions hearken to thy voice: cause me to hear it.

8:14 Brysia, fy anwylyd, a bydd debyg i iwrch neu lwdn hydd ar fynyddoedd y perlysiau.

8:14 Make haste, my beloved, and be thou like to a roe or to a young hart upon the mountains of spices.

 

_____________

DIWEDD


Adolygiad diweddaraf / Darrera actualitzaci / Latest update 2007-02-04

 

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ ə

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

 

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats