1341ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de l'any 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sision_prys_003_beibl_diarhebion_20_1341ke.htm

0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..





0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles
The Wales-Catalonia Website


Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We


Y Beibl Cysegr-ln:
(20) Diarhebion (yn Gymraeg ac yn Saesneg)

The Holy Bible:
(20) Proverbs
(in Welsh and English)


(delw 6540)


1340k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig (Diarhebion)

 



PENNOD 1

1:1 Diarhebion Solomon mab Dafydd, brenin Israel;
1:1 The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel;

1:2 I wybod doethineb ac addysg, i ddeall geiriau synnwyr;
1:2 To know wisdom and instruction; to perceive the words of understanding;

1:3 I gymryd athrawiaeth deall, cyfiawnder, a barn, ac uniondeb;
1:3 To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity;

1:4 I roi callineb i'r angall, ac ir bachgen wybodaeth a synnwyr.
1:4 To give subtlety to the simple, to the young man knowledge and discretion.

1:5 Y doeth a wrendy, ac a chwanega addysg; ar deallgar a ddaw i gynghorion pwyllog:
1:5 A wise man will hear, and will increase learning; and a man of understanding shall attain unto wise counsels:

1:6 I ddeall dihareb, a'i deongl; geiriau y doethion, a'u damhegion.
1:6 To understand a proverb, and the interpretation; the words of the wise, and their dark sayings.

1:7 Ofn yr ARGLWYDD yw dechreuad gwybodaeth: ond ffyliaid a ddiystyrant ddoethineb ac addysg.
1:7 The fear of the LORD is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.

1:8 Fy mab, gwrando addysg dy dad, ac nac ymado chyfraith dy fam:
1:8 My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother:

1:9 Canys cynnydd gras a fyddant hwy i'th ben, a chadwyni am dy wddf di.
1:9 For they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck.

1:10 Fy mab, os pechaduriaid a'th ddenant, na chytuna.
1:10 My son, if sinners entice thee, consent thou not.

1:11 Os dywedant, Tyred gyda ni, cynllwynwn am waed, ymguddiwn yn erbyn y gwirion yn ddiachos:
1:11 If they say, Come with us, let us lay wait for blood, let us lurk privily for the innocent without cause:

1:12 Llyncwn hwy yn fyw, fel y bedd; ac yn gyfan, fel rhai yn disgyn i'r pydew:
1:12 Let us swallow them up alive as the grave; and whole, as those that go down into the pit:

1:13 Nyni a gawn bob cyfoeth gwerthfawr, nyni a lanwn ein tai ag ysbail:
1:13 We shall find all precious substance, we shall fill our houses with spoil:

1:14 Bwrw dy goelbren yn ein mysg; bydded un pwrs i ni i gyd:
1:14 Cast in thy lot among us; let us all have one purse:

1:15 Fy mab, na rodia yn y ffordd gyda hwynt; atal dy droed rhag eu llwybr hwy.
1:15 My son, walk not thou in the way with them; refrain thy foot from their path:

1:16 Canys eu traed a redant i ddrygioni, ac a brysurant i dywallt gwaed.
1:16 For their feet run to evil, and make haste to shed blood.

1:17 Diau gwaith ofer yw taenu rhwyd yng ngolwg pob perchen adain.
1:17 Surely in vain the net is spread in the sight of any bird.

1:18 Ac y maent hwy yn cynllwyn am eu gwaed eu hun: am eu heinioes eu hun y maent yn llechu.
1:18 And they lay wait for their own blood; they lurk privily for their own lives.

1:19 Felly y mae llwybrau y rhai oll sydd chwannog i elw; yr hwn a ddwg einioes ei berchenogion.
1:19 So are the ways of every one that is greedy of gain; which taketh away the life of the owners thereof.

1:20 Doethineb sydd yn gweiddi oddi allan; y mae hi yn adrodd ei lleferydd yn yr heolydd:
1:20 Wisdom crieth without; she uttereth her voice in the streets:

1:21 Y mae hi yn llefain ym mhrifleoedd y dyrfa, yn nrysau y pyrth; yn y ddinas y mae hi yn traethu ei hymadroddion, gan ddywedyd,
1:21 She crieth in the chief place of concourse, in the openings of the gates: in the city she uttereth her words, saying,

1:22 Pa hyd, chwi ynfydion, y cerwch ynfydrwydd? a chwi watwarwyr, y bydd hoff gennych watwar? ac y cas ffyliaid wybodaeth?
1:22 How long, ye simple ones, will ye love simplicity? and the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge?

1:23 Dychwelwch wrth fy ngherydd: wele, mi a dywalltaf fy ysbryd i chwi, fy ngeiriau a hysbysaf i chwi.
1:23 Turn you at my reproof: behold, I will pour out my spirit unto you, I will make known my words unto you.

1:24 Yn gymaint ag i mi eich gwahodd, ac i chwithau wrthod; i mi estyn fy llaw, a neb heb ystyried;
1:24 Because I have called, and ye refused; I have stretched out my hand, and no man regarded;

1:25 Ond diystyrasoch fy holl gyngor i, ac ni fynnech ddim o'm cerydd:
1:25 But ye have set at nought all my counsel, and would none of my reproof:

1:26 Minnau hefyd a chwarddaf yn eich dialedd chwi; mi a wawdiaf pan syrthio arnoch yr hyn yr ydych yn ei ofni;
1:26 I also will laugh at your calamity; I will mock when your fear cometh;

1:27 Pan ddl amoch yr hyn yr ydych yn ei ofni megis distryw, ac y dl eich dialedd arnoch megis corwynt; a dyfod arnoch wasgfa a chaledi:
1:27 When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind; when distress and anguish cometh upon you.

1:28 Yna y galwant arnaf, ond ni wrandawaf; yn fore y'm ceisiant, ond ni'm cnt:
1:28 Then shall they call upon me, but I will not answer; they shall seek me early, but they shall not find me:

1:29 Canys cas fu ganddynt wybodaeth, ac ofn yr ARGLWYDD ni ddewisasant:
1:29 For that they hated knowledge, and did not choose the fear of the LORD:

1:30 Ni chymerent ddim o'm cyngor i; dirmygasant fy holl gerydd.
1:30 They would none of my counsel: they despised all my reproof.

1:31 Am hynny hwy a gant fwyta ffrwyth eu ffordd eu hunain, a'u llenwi u cynghorion eu hunain.
1:31 Therefore shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own devices.

1:32 Canys esmwythdra y rhai angall au lladd; a llwyddiant y rhai ffl a'u difetha.
1:32 For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them.

1:33 Er hynny y sawl a wrandawo arnaf fi, a gaiff aros yn ddiogel, ac a gaiff lonyddwch oddi wrth ofn drwg.
1:33 But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil.


PENNOD 2

2:1 Fy mab, os derbynni di fy ngeiriau, ac os cuddi fy ngorchmynion gyda thi;
2:1 My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;

2:2 Fel y parech i'th glust wrando ar ddoethineb, ac y gogwyddech dy galon at ddeall;
2:2 So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;

2:3 Ie, os gwaeddi ar l gwybodaeth, os cyfodi dy lef am ddeall;
2:3 Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;

2:4 Os ceisi hi fel arian, os chwili amdani fel am drysorau cuddiedig;
2:4 If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;

2:5 Yna y cei ddeall ofn yr ARGLWYDD, ac y cei wybodaeth o DDUW.
2:5 Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God.

2:6 Canys yr ARGLWYDD sydd yn rhoi doethineb: allan o'i enau ef y mae gwybodaeth a deall yn dyfod.
2:6 For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.

2:7 Y mae ganddo ynghadw i'r rhai uniawn wir ddoethineb: tarian yw efe i'r sawl a rodia yn uniawn.
2:7 He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.

2:8 Y mae efe yn cadw llwybrau barn, ac yn cadw ffordd ei saint.
2:8 He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.

2:9 Yna y cei di ddeall cyfiawnder, a barn, ac uniondeb, a phob llwybr daionus
2:9 Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.

2:10 Pan ddelo doethineb i mewn i'th galon, a phan fyddo hyfryd gan dy enaid wybodaeth;
2:10 When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul;

2:11 Yna cyngor a'th gynnal, a synnwyr ath geidw:
2:11 Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:

2:12 Ith achub oddi wrth y ffordd ddrwg, ac oddi wrth y dyn a lefaro drawsedd;
2:12 To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things;

2:13 Y rhai a ymadawant llwybrau uniondeb, i rodio mewn ffyrdd tywyllwch;
2:13 Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness;

2:14 Y rhai a ymlawenychant i wneuthur drwg, ac a ymddigrifant yn anwiredd y drygionus;
2:14 Who rejoice to do evil, and delight in the frowardness of the wicked;

2:15 Y rhai sydd 'u ffyrdd yn geimion, ac yn gildyn yn eu llwybrau:
2:15 Whose ways are crooked, and they froward in their paths:

2:16 I'th wared oddi wrth y fenyw estronaidd, oddi wrth y ddieithr wenieithus ei geiriau;
2:16 To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words;

2:17 Yr hon a ymedy llywodraethwr ei hieuenctid, ac a ollwng dros gof gyfamod ei DUW.
2:17 Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.

2:18 Canys y mae ei thŷ yn gŵyro at angau, a'i llwybrau at y meirw.
2:18 For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead.

2:19 Pwy bynnag a elo i mewn ati hi, ni ddychwelant, ac nid ymafaelant yn llwybrau y bywyd.
2:19 None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life.

2:20 Fel y rhodiech di at hyd ffordd gwŷr da, a chadw llwybrau y cyfiawn.
2:20 That thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous.

2:21 Canys y gwŷr cyfiawn a breswyliant y ddaear, a'r rhai perffaith a gant aros ynddi.
2:21 For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.

2:22 Ond yr annuwiolion a dorrir oddi ar y ddaear, a'r troseddwyr a ddiwreiddir allan ohoni.
2:22 But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.


PENNOD 3

3:1 Fy mab, na ollwng fy nghyfraith dros gof; ond cadwed dy galon fy ngorchmynion:
3:1 My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments:

3:2 Canys hir ddyddiau, a blynyddoedd bywyd, a heddwch, a chwanegant hwy i ti.
3:2 For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.

3:3 Na ad i drugaredd a gwirionedd ymadael thi : clyma hwy am dy wddf, ysgrifenna hwy ar lech dy galon.
3:3 Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart:

3:4 Felly y cei di ras a deall da gerbron DUW a dynion.
3:4 So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.

3:5 Gobeithia yn yr ARGLWYDD 'th holl galon; ac nac ymddiried i'th ddeall dy hun.
3:5 Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.

3:6 Yn dy holl ffyrdd cydnebydd ef, ac efe a hyfforddia dy lwybrau.
3:6 In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.

3:7 Na fydd ddoeth yn dy olwg dy hun: ofna yr ARGLWYDD, a thyn ymaith oddi wrth ddrygioni.
3:7 Be not wise in thine own eyes: fear the LORD, and depart from evil.

3:8 Hynny a fydd iechyd i'th fogail, a mr i'th esgyrn.
3:8 It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.

3:9 Anrhydedda yr ARGLWYDD 'th gyfoeth, ac 'r peth pennaf o'th holl ffrwyth:
3:9 Honour the LORD with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase:

3:10 Felly y llenwir dy ysguboriau digonoldeb, a'th winwryfoedd a dorrant gan win newydd.
3:10 So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine.

3:11 Fy mab, na ddirmyga gerydd yr ARGLWYDD; ac na flina ar ei gosbedigaeth ef;
3:11 My son, despise not the chastening of the LORD; neither be weary of his correction:

3:12 Canys y neb a fyddo DUW yn ei garu, efe a'i cerydda, megis tad ei fab annwyl ganddo.
3:12 For whom the LORD loveth he correcteth; even as a father the son in whom he delighteth.

3:13 Gwyn ei fyd y dyn a gaffo ddoethineb, a'r dyn a ddygo ddeall allan.
3:13 Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding.

3:14 Canys gwell yw ei fiarsiandaeth hi na marsiandaeth o arian, a'i chynnyrch hi sydd well nag aur coeth.
3:14 For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold.

3:15 Gwerthfawrocach yw hi na gemau: a'r holl bethau dymunol nid ydynt gyffelyb iddi.
3:15 She is more precious than rubies: and all the things thou canst desire are not to be compared unto her.

3:16 Hir hoedl sydd yn ei llaw ddeau hi ac yn ei llaw aswy y mae cyfoeth a gogoniant.
3:16 Length of days is in her right hand; and in her left hand riches and honour.

3:17 Ei ffyrdd hi sydd ffyrdd hyfrydwch, ai holl lwybrau hi ydynt heddwch.
3:17 Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace.

3:18 Pren bywyd yw hi i'r neb a ymaflo ynddi: a gwyn ei fyd a ddalio ei afael ynddi hi.
3:18 She is a tree of life to them that lay hold upon her: and happy is every one that retaineth her.

3:19 Yr ARGLWYDD trwy ddoethineb a seiliodd y ddaear; trwy ddeall y sicrhaodd efe y nefoedd.
3:19 The LORD by wisdom hath founded the earth; by understanding hath he established the heavens.

3:20 Trwy ei wybodaeth ef yr holltodd y dyfnderau, ac y defnynna yr wybrennau wlith.
3:20 By his knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew.

3:21 Fy mab, na ollwng hwynt allan o'th olwg: cadw ddoethineb a phwyll.
3:21 My son, let not them depart from thine eyes: keep sound wisdom and discretion:

3:22 Yna y byddant yn fywyd i'th enaid, ac yn ras i'th wddf.
3:22 So shall they be life unto thy soul, and grace to thy neck.

3:23 Yna y cei rodio dy ffordd yn ddiofal, a'th droed ni thramgwydda.
3:23 Then shalt thou walk in thy way safely, and thy foot shall not stumble.

3:24 Pan orweddych, nid ofni, ti a orweddi, ath gwsg fydd felys.
3:24 When thou liest down, thou shalt not be afraid: yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet.

3:25 Nac ofna rhag braw disymwth, na rhag dinistr yr annuwiol pan ddelo.
3:25 Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked, when it cometh.

3:26 Canys yr ARGLWYDD a fydd dy hyder di, ac a geidw dy droed rhag ei ddal.
3:26 For the LORD shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken.

3:27 Na atal ddaioni oddi wrth y rhai y perthyn iddynt, pan fyddo ar dy law ei wneuthur.
3:27 Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it.

3:28 Na ddywed wrth dy gymydog, Cerdda ymaith, a thyred amser arall, ac yfory mi a roddaf; a chennyt beth yn awr.
3:28 Say not unto thy neighbour, Go, and come again, and to morrow I will give; when thou hast it by thee.

3:29 Na feddwl ddrwg yn erbyn dy gymydog, ac yntau yn trigo yn ddiofal yn dy ymyl.
3:29 Devise not evil against thy neighbour, seeing he dwelleth securely by thee.

3:30 Nac ymryson neb heb achos, os efe ni wnaeth ddrwg i ti.
3:30 Strive not with a man without cause, if he have done thee no harm.

3:31 Na chenfigenna wrth ŵr traws, ac na ddewis yr un o'i ffyrdd ef.
3:31 Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways.

3:32 Canys ffiaidd gan yr ARGLWYDD y cyndyn: ond gydar rhai uniawn y mae ei gyfrinach ef.
3:32 For the froward is abomination to the LORD: but his secret is with the righteous.

3:33 Melltith yr ARGLWYDD sydd yn nhŷ yr annuwiol: ond efe a fendithia drigfa y cyfiawn.
3:33 The curse of the LORD is in the house of the wicked: but he blesseth the habitation of the just.

3:34 Diau efe a watwar y gwatwarus: ond ei ras a rydd efe i'r gostyngedig.
3:34 Surely he scorneth the scorners: but he giveth grace unto the lowly.

3:35 Y doethion a etifeddant anrhydedd, a gwarth fydd dyrchafiad ffyliaid.
3:35 The wise shall inherit glory: but shame shall be the promotion of fools.


PENNOD 4

4:1 Gwrandewch, blant, addysg tad, ac erglywch i ddysgu deall.
4:1 Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding.

4:2 Canys yr ydwyf fi yn rhoddi i chwi addysg dda: na wrthodwch fy nghyfraith.
4:2 For I give you good doctrine, forsake ye not my law.

4:3 Canys yr oeddwn yn fab i'm tad, yn dyner ac yn annwyl yng ngolwg fy mam.
4:3 For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother.

4:4 Efe am dysgai, ac a ddywedai wrthyf, Dalied dy galon fy ngeiriau: cadw fy ngorchmynion, a bydd fyw.
4:4 He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words: keep my commandments, and live.

4:5 Cais ddoethineb, cais ddeall: na ad dros gof, ac na ŵyra oddi wrth eiriau fy ngenau.
4:5 Get wisdom, get understanding: forget it not; neither decline from the words of my mouth.

4:6 Nac ymd hi, a hi a'th geidw: cr hi, a hi a'th wared di.
4:6 Forsake her not, and she shall preserve thee: love her, and she shall keep thee.

4:7 Pennaf peth yw doethineb: cais ddoethineb; ac th holl gyfoeth cais ddeall.
4:7 Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all thy getting get understanding.

4:8 Dyrchafa di hi, a hithau a'th ddyrchafa di: hi a'th ddwg di i anrhydedd, os cofleidi hi.
4:8 Exalt her, and she shall promote thee: she shall bring thee to honour, when thou dost embrace her.

4:9 Hi a rydd ychwaneg o ras i'th ben di: ie, hi a rydd i ti goron gogoniant.
4:9 She shall give to thine head an ornament of grace: a crown of glory shall she deliver to thee.

4:10 Gwrando, fy mab, a derbyn ngeiriau; a blynyddoedd dy fywyd a amlheir.
4:10 Hear, O my son, and receive my sayings; and the years of thy life shall be many.

4:11 Yr ydwyf yn dy ddysgu yn ffordd doethineb; ac yn dy dywys yn llwybrau uniondeb.
4:11 I have taught thee in the way of wisdom; I have led thee in right paths.

4:12 Pan rodiech, dy gerddediad ni bydd gyfyng: a phan redech, ni thramgwyddi.
4:12 When thou goest, thy steps shall not be straitened; and when thou runnest, thou shalt not stumble.

4:13 Ymafael mewn addysg, ac na ollwng hi. cadw hi; canys dy fywyd di yw hi.
4:13 Take fast hold of instruction; let her not go: keep her; for she is thy life.

4:14 Na ddos i lwybr yr annuwiolion, ac na rodia ar hyd ffordd y drygionus.
4:14 Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men.

4:15 Gochel hi, na ddos ar hyd-ddi; cilia oddi wrthi hi, a dos heibio.
4:15 Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away.

4:16 Canys ni chysgant nes gwneuthur drwg; a'u cwsg a gollant, nes iddyntn gwympo rhyw ddyn.
4:16 For they sleep not, except they have done mischief; and their sleep is taken away, unless they cause some to fall.

4:17 Canys y maent yn bwyta bara annuwioldeb, ac yn yfed gwin trais.
4:17 For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence.

4:18 Ond llwybr y cyfiawn sydd fel y goleuni, yr hwn a lewyrcha fwyfwy hyd ganol dydd.
4:18 But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day.

4:19 Eithr ffordd y drygionus sydd fel y tywyllwch: ni wyddant wrth ba beth y tramgwyddant.
4:19 The way of the wicked is as darkness: they know not at what they stumble.

4:20 Fy mab, gwrando ar fy ngeiriau: gogwydda dy glust at fy ymadroddion.
4:20 My son, attend to my words; incline thine ear unto my sayings.

4:21 Na ad iddynt fyned ymaith o'th olwg: cadw hwynt yng nghanol dy galon.
4:21 Let them not depart from thine eyes; keep them in the midst of thine heart.

4:22 Canys bywyd ydynt i'r neb an caffont, ac iechyd i'w holl gnawd.
4:22 For they are life unto those that find them, and health to all their flesh.

4:23 Cadw dy galon yn dra diesgeulus; canys allan ohoni y mae bywyd yn dyfod.
4:23 Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.

4:24 Bwrw oddi wrthyt enau taeogaidd, a gwefusau trofaus ymhell oddi wrthyt.
4:24 Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee.

4:25 Edryched dy lygaid yn uniawn; ac edryched dy amrantau yn uniawn o'th flaen.
4:25 Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.

4:26 Ystyria lwybr dy draed: a threfner dy holl ffyrdd yn uniawn.
4:26 Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established.

4:27 Na thro at y llaw ddeau nac ar y llaw aswy; symud dy droed oddi wrth ddrygioni.
4:27 Turn not to the right hand nor to the left: remove thy foot from evil.


PENNOD 5

5:1 Fy mab, gwrando ar fy noethineb, a gostwng dy glust at fy neall:
5:1 My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding:

5:2 Fel y gellych ystyried pwyll, ath wefusau gadw gwybodaeth.
5:2 That thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge.

5:3 Canys gwefusau y ddieithr a ddiferant fel y dil ml, ai genau sydd lyfnach nag olew:
5:3 For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil:

5:4 Ond ei diwedd hi a fydd chwerw fel y wermod, yn llym fel cleddyf daufiniog.
5:4 But her end is bitter as wormwood, sharp as a twoedged sword.

5:5 Ei thraed hi a ddisgynnant i angau; ai cherddediad a sang uffern.
5:5 Her feet go down to death; her steps take hold on hell.

5:6 Rhag i ti ystyrio ffordd bywyd, y symud ei chamre hi, heb wybod i ti.
5:6 Lest thou shouldest ponder the path of life, her ways are moveable, that thou canst not know them.

5:7 Yr awr hon gan hynny, O blant, gwrandewch arnaf fi, ac na ymadewch geiriau fy ngenau.
5:7 Hear me now therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth.

5:8 Cadw dy ffordd ymhell oddi wrthi hi, ac na nes at ddrws ei thŷ hi:
5:8 Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house:

5:9 Rhag i ti toddi dy harddwch i eraill, ath flynyddoedd i'r creulon:
5:9 Lest thou give thine honour unto others, and thy years unto the cruel:

5:10 Rhag llenwi yr estron th gyfoeth di, ac i'th lafur fod yn nhŷ y dieithr;
5:10 Lest strangers be filled with thy wealth; and thy labours be in the house of a stranger;

5:11 Ac o'r diwedd i ti ochain, wedi i'th gnawd a'th gorff gurio,
5:11 And thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed,

5:12 A dywedyd, Pa fodd y caseais i addysg! pa fodd y dirmygodd fy nghalon gerydd!
5:12 And say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof;

5:13 Ac na wrandewais at lais fy athrawon, ac na ostyngais fy nghlust i'm dysgawdwyr!
5:13 And have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me!

5:14 Bm o fewn ychydig at bob drwg, yng nghanol y gynulleidfa a'r dyrfa.
5:14 I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly.

5:15 Yf ddwfr o'th bydew dy hun, a ffrydiau allan o'th ffynnon dy hun.
5:15 Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well.

5:16 Tardded dy ffynhonnau allan, a'th ffrydiau dwfr yn yr heolydd.
5:16 Let thy fountains be dispersed abroad, and rivers of waters in the streets.

5:17 Byddant yn eiddot ti dy hun yn unig, ac nid yet eiddo dieithriaid gyda thi.
5:17 Let them be only thine own, and not strangers' with thee.

5:18 Bydded dy ffynnon yn fendigedig: ac ymlawenha gyda gwraig dy ieuenctid.
5:18 Let thy fountain be blessed: and rejoice with the wife of thy youth.

5:19 Bydded fel ewig gariadus, ac fel iyrches hawddgar: gad i'w bronnau hi dy lenwi bob amser, ac ymfodlona yn ei chariad hi yn wastadol.
5:19 Let her be as the loving hind and pleasant roe; let her breasts satisfy thee at all times; and be thou ravished always with her love.

5:20 A phaham, fy mab, yr ymddigrifi yn y wraig ddieithr, ac y cofleidi fynwes yr hon nid yw eiddot ti?
5:20 And why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman, and embrace the bosom of a stranger?

5:21 Canys ffyrdd dyn sydd yng ngolwg yr ARGLWYDD, ac y mae efe yn dal ar ei holl lwybrau ef.
5:21 For the ways of man are before the eyes of the LORD, and he pondereth all his goings.

5:22 Ei anwiredd ei hun a ddeil yr annuwiol, ac efe a ddelir rhaffau ei bechod ei hun.
5:22 His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins.

5:23 Efe a fydd farw o eisiau addysg; a rhag maint ei ffolineb yr ar gyfeiliorn.
5:23 He shall die without instruction; and in the greatness of his folly he shall go astray.


PENNOD 6

6:1 Y mab, os mechnaist dros dy gymydog, ac os trewaist dy law yn llaw y dieithr,
6:1 My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger,

6:2 Ti a faglwyd geiriau dy enau, ti a ddaliwyd geiriau dy enau.
6:2 Thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth.

6:3 Gwna hyn yr awr hon, fy mab, a gwared dy hun, gan i ti syrthio i law dy gymydog; cerdda, ac ymostwng iddo, ac ymbil 'th gymydog.
6:3 Do this now, my son, and deliver thyself, when thou art come into the hand of thy friend; go, humble thyself, and make sure thy friend.

6:4 Na ddyro gwsg i'th lygaid, na hun i'th amrantau.
6:4 Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids.

6:5 Gwared dy hun fel yr iwrch o law yr heliwr, ac fel aderyn o law yr adarwr.
6:5 Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler.

6:6 Cerdda at y morgrugyn, tydi ddiogyn; edrych ar ei ffyrdd ef, a bydd ddoeth:
6:6 Go to the ant, thou sluggard; consider her ways, and be wise:

6:7 Nid oes ganddo neb iw arwain, i'w lywodraethu, nac i'w feistroli;
6:7 Which having no guide, overseer, or ruler,

6:8 Ac er hynny y mae efe yn paratoi ei fwyd yr haf, ac yn casglu ei luniaeth y cynhaeaf.
6:8 Provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest.

6:9 Pa hyd, ddiogyn, y gorweddi? pa bryd y cyfodi o'th gwsg?
6:9 How long wilt thou sleep, O sluggard? when wilt thou arise out of thy sleep?

6:10 Eto ychydig gysgu, ychydig hepian, ychydig blethu dwylo i gysgu.
6:10 Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep:

6:11 Felly y daw tlodi arnat fel ymdeithydd, a'th angen fel gŵr arfog.
6:11 So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man.

6:12 Dyn i'r fall, a gŵr anwir, a rodia a genau cyndyn.
6:12 A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth.

6:13 Efe a amneidia 'i lygaid, efe a lefara 'i draed, efe a ddysg 'i fysedd.
6:13 He winketh with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his fingers;

6:14 Y mae pob rhyw gyndynrwydd yn ei galon; y mae yn dychymyg drygioni bob amser, yn peri cynhennau.
6:14 Frowardness is in his heart, he deviseth mischief continually; he soweth discord.

6:15 Am hynny ei ddinistr a ddaw arno yn ddisymwth: yn ddisymwth y dryllir ef, fel na byddo meddyginiaeth.
6:15 Therefore shall his calamity come suddenly; suddenly shall he be broken without remedy.

6:16 Y chwe pheth hyn sydd gas gan yr ARGLWYDD: ie, saith beth sydd ffiaidd ganddo ef:
6:16 These six things doth the LORD hate: yea, seven are an abomination unto him:

6:17 Llygaid beilchion, tafod celwyddog, a'r dwylo a dywalltant waed gwirion,
6:17 A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood,

6:18 Y galon a ddychmygo feddyliau drwg, traed yn rhedeg yn fuan i ddrygioni,
6:18 An heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief,

6:19 Tyst celwyddog yn dywedyd celwydd, a'r neb a gyfodo gynnen rhwng brodyr.
6:19 A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren.

6:20 Fy mab, cadw orchymyn dy dad, ac nac ymado chyfraith dy fam.
6:20 My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother:

6:21 Rhwym hwynt ar dy galon yn wastadol; clwm hwynt am dy wddf.
6:21 Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck.

6:22 Pan rodiech, hi a'th gyfarwydda; pan orweddych, hi a'th wylia; pan ddeffroych, hi a gydymddiddan thi.
6:22 When thou goest, it shall lead thee; when thou sleepest, it shall keep thee; and when thou awakest, it shall talk with thee.

6:23 Canys cannwyll yw y gorchymyn; a goleuni yw y gyfraith; a ffordd i fywyd yw ceryddon addysg:
6:23 For the commandment is a lamp; and the law is light; and reproofs of instruction are the way of life:

6:24 Ith gadw rhag y fenyw ddrwg, a rhag gweniaith tafod y ddieithr.
6:24 To keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman.

6:25 Na chwennych ei phryd hi yn dy galon; ac na ad iddi dy ddal i hamrantau.
6:25 Lust not after her beauty in thine heart; neither let her take thee with her eyelids.

6:26 Oblegid y fenyw buteinig y daw dyn i damaid o fara; a gwraig gŵr arall a hela yr enaid gwerthfawr.
6:26 For by means of a whorish woman a man is brought to a piece of bread: and the adulteress will hunt for the precious life.

6:27 A ddichon gŵr ddwyn tn yn ei fynwes, heb losgi ei ddillad?
6:27 Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned?

6:28 A ddichon gŵr rodio ar hyd marwor, ac heb losgi ei draed?
6:28 Can one go upon hot coals, and his feet not be burned?

6:29 Felly, pwy bynnag a l at wraig ei gymydog; y neb a gyffyrddo hi, ni bydd ln.
6:29 So he that goeth in to his neighbour's wife; whosoever toucheth her shall not be innocent.

6:30 Ni ddirmyga neb leidr a ladratao i ddiwallu ei enaid, pan fyddo arno newyn:
6:30 Men do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry;

6:31 Ond os delir ef, efe a dl yn saith ddyblyg; efe a rydd gymaint oll ag a feddo yn ei dŷ.
6:31 But if he be found, he shall restore sevenfold; he shall give all the substance of his house.

6:32 Ond y neb a wnl odineb benyw, sydd heb synnwyr; y neb a'i gwnl, a ddifetha ei enaid ei hun.
6:32 But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding: he that doeth it destroyeth his own soul.

6:33 Archoll a gwarth a gaiff efe; a'i gywilydd ni ddileir.
6:33 A wound and dishonour shall he get; and his reproach shall not be wiped away.

6:34 Canys cynddaredd yw eiddigedd gŵr; am hynny nid erbyd efe yn nydd dial.
6:34 For jealousy is the rage of a man: therefore he will not spare in the day of vengeance.

6:35 Ni bydd ganddo bris ar ddim iawn; ac ni fodlonir ef, er rhoi rhoddion lawer.
6:35 He will not regard any ransom; neither will he rest content, though thou givest many gifts.


PENNOD 7

7:1 Fy mab, cadw fy ngeiriau, a chuddia fy ngorchmynion gyda thi.
7:1 My son, keep my words, and lay up my commandments with thee.

7:2 Cadw fy ngorchmynion, a bydd fyw; a'm cyfraith fel cannwyll dy lygad.
7:2 Keep my commandments, and live; and my law as the apple of thine eye.

7:3 Rhwym hwynt am dy fysedd, ysgrifenna hwynt ar lech dy galon.
7:3 Bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart.

7:4 Dywed wrth ddoethineb, Fy chwaer wyt ti; galw ddeall yn gares:
7:4 Say unto wisdom, Thou art my sister; and call understanding thy kinswoman:

7:5 Fel y'th gadwont oddi wrth y wraig ddieithr, a rhag y fenyw a'r ymadrodd gwenieithus.
7:5 That they may keep thee from the strange woman, from the stranger which flattereth with her words.

7:6 Canys a mi yn ffenestr fy nhŷ mi a edrychais trwy fy nellt,
7:6 For at the window of my house I looked through my casement,

7:7 A mi a welais ymysg y ffyliaid, ie, mi a ganfm ymhlith yr ieuenctid, ddyn ieuanc heb ddeall ganddo,
7:7 And beheld among the simple ones, I discerned among the youths, a young man void of understanding,

7:8 Yn myned ar hyd yr heol gerllaw ei chongl hi; ac efe a i ar hyd y ffordd i'w thŷ hi.
7:8 Passing through the street near her corner; and he went the way to her house,

7:9 Yn y cyfnos gyda'r hwyr, pan oedd hi yn nos ddu ac yn dywyll:
7:9 In the twilight, in the evening, in the black and dark night:

7:10 Ac wele fenyw yn cyfarfod ag ef, a chanddi ymddygiad putain, ac chalon ddichellgar.
7:10 And, behold, there met him a woman with the attire of an harlot, and subtle of heart.

7:11 (Siaradus ac anufudd yw hi; ei thraed nid arhoant yn ei thŷ:
7:11 (She is loud and stubborn; her feet abide not in her house:

7:12
Weithiau yn y drws, weithiau yn yr heolydd, ac yn cynllwyn ym mhob congl.)
7:12 Now is she without, now in the streets, and lieth in wait at every corner.)

7:13
Hi a ymafaelodd ynddo, ac a'i cusanodd, ac ag wyneb digywilydd hi a ddywedodd wrtho,
7:13 So she caught him, and kissed him, and with an impudent face said unto him,

7:14
Yr oedd arnaf fi aberthau hedd; heddiw y cywirais fy adduned:
7:14 I have peace offerings with me; this day have I payed my vows.

7:15
Ac am hynny y deuthum allan i gyfarfod thi, i chwiho am dy wyneb; a chefais afael arnat.
7:15 Therefore came I forth to meet thee, diligently to seek thy face, and I have found thee.

7:16
Mi a drwsiais fy ngwely llenni, ac cherfiadau a llieiniau yr Aifft.
7:16 I have decked my bed with coverings of tapestry, with carved works, with fine linen of Egypt.

7:17
Mi a fwgderthais fy ngwely myrr, aloes a sinamon.
7:17 I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon.

7:18
Tyred, moes i ni ymlenwi o garu hyd y bore; ymhyfrydwn chariad.
7:18 Come, let us take our fill of love until the morning: let us solace ourselves with loves.

7:19
Canys nid yw y gŵr gartref; efe a aeth i ffordd bell:
7:19 For the goodman is not at home, he is gone a long journey:

7:20 Efe a gymerth godaid o arian yn ei law; efe a ddaw adref ar y dydd amodol.
7:20 He hath taken a bag of money with him, and will come home at the day appointed.

7:21
Hi a'i troes ef 'i haml eiriau teg, ac gweniaith ei gwefusau hi a'i cymhellodd ef.
7:21 With her much fair speech she caused him to yield, with the flattering of her lips she forced him.

7:22
Efe a'i canlynodd hi ar frys, fel yr ych yn myned i'r lladdfa, neu fel ynfyd yn myned i'r cyffion i'w gosbi:
7:22 He goeth after her straightway, as an ox goeth to the slaughter, or as a fool to the correction of the stocks;

7:23
Hyd oni ddryllio y saeth ei afu ef; fel yr aderyn yn prysuro i'r fagl, heb wybod ei bod yn erbyn ei einioes ef.
7:23 Till a dart strike through his liver; as a bird hasteth to the snare, and knoweth not that it is for his life.

7:24
Yn awr gan hynny, fy meibion, gwrandewch arnaf fi, ac ystyriwch eiriau fy ngenau.
7:24 Hearken unto me now therefore, O ye children, and attend to the words of my mouth.

7:25
Na thuedded dy galon at ei ffyrdd hi, na chyfeiliorna ar hyd ei llwybrau hi.
7:25 Let not thine heart decline to her ways, go not astray in her paths.

7:26
Canys llawer a gwympodd hi yn archolledig; ie, gwŷr grymus lawer laddodd hi.
7:26 For she hath cast down many wounded: yea, many strong men have been slain by her.

7:27
Ffordd i uffern yw ei thŷ hi, yn disgyn i ystafelloedd angau.
7:27 Her house is the way to hell, going down to the chambers of death.


PENNOD 8

8:1
Onid yw doethineb yn gweiddi? a deall yn llefain?
8:1 Doth not wisdom cry? and understanding put forth her voice?

8:2
Ym mhen lleoedd uchel, gerllaw y ffordd, lle mae llwybrau lawer, y mae hi yn sefyll.
8:2 She standeth in the top of high places, by the way in the places of the paths.

8:3 Gerllaw y pyrth, ym mhen y dref, yn ymyl y drysau, y mae hi yn llefain:
8:3 She crieth at the gates, at the entry of the city, at the coming in at the doors.

8:4 Arnoch chwi, wŷr, yr wyf fi yn galw; ac at feibion dynion y mae fy llais.
8:4 Unto you, O men, I call; and my voice is to the sons of man.

8:5 Ha ynfydion, deellwch gyfrwyster; a chwi wŷr angall, byddwch o galon ddeallus.
8:5 O ye simple, understand wisdom: and, ye fools, be ye of an understanding heart.

8:6 Gwrandewch: canys myfi a draethaf i chwi bethau ardderchog; ac a agoraf fy ngwefusau ar bethau uniawn.
8:6 Hear; for I will speak of excellent things; and the opening of my lips shall be right things.

8:7 Canys fy ngenau a draetha wirionedd; a ffiaidd gan fy ngwefusau ddrygioni.
8:7 For my mouth shall speak truth; and wickedness is an abomination to my lips.

8:8 Holl eiriau fy ngenau ydynt gyfiawn; nid oes ynddynt na gŵyrni na thrawsedd.
8:8 All the words of my mouth are in righteousness; there is nothing froward or perverse in them.

8:9 Y maent hwy oll yn amlwg i'r neb a ddeallo, ac yn uniawn i'r rhai a gafodd wybodaeth.
8:9 They are all plain to him that understandeth, and right to them that find knowledge.

8:10 Derbyniwch fy addysg, ac nid arian; a gwybodaeth o flaen aur etholedig
8:10 Receive my instruction, and not silver; and knowledge rather than choice gold.

8:11 Canys gwell yw doethineb na gemau: nid oes dim dymunol cyffelyb iddi.
8:11 For wisdom is better than rubies; and all the things that may be desired are not to be compared to it.

8:12 Myfi doethineb wyf yn trigo gyda challineb: yr ydwyf yn cael allan wybodaeth cyngor.
8:12 I wisdom dwell with prudence, and find out knowledge of witty inventions.

8:13 Ofn yr ARGLWYDD yw casu drygioni: balchder, ac uchder, a ffordd ddrygionus, a'r genau traws, sydd gas gennyf fi.
8:13 The fear of the LORD is to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth, do I hate.

8:14 Mi biau cyngor, a gwir ddoethineb: deall ydwyf fi; mi biau nerth.
8:14 Counsel is mine, and sound wisdom: I am understanding; I have strength.

8:15 Trwof fi y teyrnasa brenhinoedd, ac y barna'r penaethiaid gyfiawnder.
8:15 By me kings reign, and princes decree justice.

8:16 Trwof fi y rheola tywysogion a phendefigion, sef holl farnwyr y ddaear.
8:16 By me princes rule, and nobles, even all the judges of the earth.

8:17 Y sawl a'm carant i, a garaf finnau; a'r sawl a'm ceisiant yn fore, a'm cnt.
8:17 I love them that love me; and those that seek me early shall find me.

8:18 Gyda myfi y mae cyfoeth, ac anrhydedd, golud parhaus, a chyfiawnder.
8:18 Riches and honour are with me; yea, durable riches and righteousness.

8:19 Gwell yw fy ffrwyth i nag aur, ie, nag aur coeth; a'm cynnyrch sydd well na'r arian detholedig.
8:19 My fruit is better than gold, yea, than fine gold; and my revenue than choice silver.

8:20 Ar hyd ffordd cyfiawnder yr arweiniaf, ar hyd canol llwybrau barn:
8:20 I lead in the way of righteousness, in the midst of the paths of judgment:

8:21 I beri i'r rhai a'm carant etifeddu sylwedd: a mi a lanwaf eu trysorau.
8:21 That I may cause those that love me to inherit substance; and I will fill their treasures.

8:22 Yr ARGLWYDD a'm meddiannodd i yn nechreuad ei ffordd, cyn ei weithredoedd erioed.
8:22 The LORD possessed me in the beginning of his way, before his works of old.

8:23 Er tragwyddoldeb ym heneiniwyd, er y dechreuad, cyn bod y ddaear.
8:23 I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was.

8:24 Pryd nad oedd dyfnder y'm cenhedlwyd, cyn bod ffynhonnau yn llawn o ddyfroedd.
8:24 When there were no depths, I was brought forth; when there were no fountains abounding with water.

8:25 Cyn sylfaenu y mynyddoedd, o flaen y bryniau y'm cenhedlwyd:
8:25 Before the mountains were settled, before the hills was I brought forth:

8:26 Cyn gwneuthur ohono ef y ddaear, na'r meysydd, nac uchder llwch y byd.
8:26 While as yet he had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world.

8:27 Pan baratdd efe y nefoedd, yr oeddwn i yno: pan osododd efe gylch ar wyneb y dyfnder:
8:27 When he prepared the heavens, I was there: when he set a compass upon the face of the depth:

8:28 Pan gadarnhaodd efe y cymylau uwchbetn a phan nerthodd efe ffynhon-nau y dyfnder:
8:28 When he established the clouds above: when he strengthened the fountains of the deep:

8:29 Pan roddes efe ei ddeddf i'r mr, ac i'r dyfroedd, na thorrent ei orchymyn ef: pan osododd efe sylfeini y ddaear:
8:29 When he gave to the sea his decree, that the waters should not pass his commandment: when he appointed the foundations of the earth:

8:30 Yna yr oeddwn i gydag ef megis un wedi ei feithrin gydag ef: ac yr oeddwn yn hyfrydwch iddo beunydd, yn yn ymlawenhau ger ei fron ef bob amser;
8:30 Then I was by him, as one brought up with him: and I was daily his delight, rejoicing always before him;

8:31 Ac yn llawenychu yng nghyfanheddle ei ddaear ef; am hyfrydwch oedd gyda meibion dynion.
8:31 Rejoicing in the habitable part of his earth; and my delights were with the sons of men.

8:32 Yr awron gan hynny, O feibion, gwrandewch arnaf; canys gwyn eu byd a gadwant fy ffyrdd i.
8:32 Now therefore hearken unto me, O ye children: for blessed are they that keep my ways.

8:33 Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion; nac ymwrthodwch hi.
8:33 Hear instruction, and be wise, and refuse it not.

8:34 Gwyn ei fyd y dyn a wrandawo arnaf, ac a wylio yn ddyfal beunydd wrth fy nrysau, gan warchod wrth byst fy mhyrth i.
8:34 Blessed is the man that heareth me, watching daily at my gates, waiting at the posts of my doors.

8:35 Canys y neb am caffo i, a gaiff fywyd, ac a feddianna ewyllys da gan yr ARGLWYDD.
8:35 For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favour of the LORD.

8:36 Ond y neb a becho yn fy erbyn, a wna gam 'i enaid ei hun: fy holl gaseion a garant angau.
8:36 But he that sinneth against me wrongeth his own soul: all they that hate me love death.


PENNOD 9

9:1 Doethineb a adeiladodd ei thŷ, hi a naddodd ei saith golofn.
9:1 Wisdom hath builded her house, she hath hewn out her seven pillars:

9:2 Hi a laddodd ei hanifeiliaid; hi a gymysgodd ei gwin, ac a huliodd ei bwrdd.
9:2 She hath killed her beasts; she hath mingled her wine; she hath also furnished her table.

9:3 Hi a yrrodd ei llawforynion: y mae yn llefain oddi ar fannau uchel y ddinas:
9:3 She hath sent forth her maidens: she crieth upon the highest places of the city,

9:4 Pwy bynnag sydd annichellgar, tred i mewn yma: ac wrth yr annoeth y mae hi yn dywedyd,
9:4 Whoso is simple, let him turn in hither: as for him that wanteth understanding, she saith to him,

9:5 Deuwch, a bwytewch om bara, ac yfwch or gwin a gymysgais.
9:5 Come, eat of my bread, and drink of the wine which I have mingled.

9:6 Ymadewch 'r rhai ffl, a byddwch fyw; a cherddwch yn ffordd deall.
9:6 Forsake the foolish, and live; and go in the way of understanding.

9:7 Yr hwn a geryddo watwarwr, a gaiff waradwydd iddo ei hun: a'r hwn a feio ar y drygionus, a gaiff anaf.
9:7 He that reproveth a scorner getteth to himself shame: and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot.

9:8 Na cherydda watwarwr, rhag iddo dy gasu: cerydda y doeth, ac efe a'th gr di.
9:8 Reprove not a scorner, lest he hate thee: rebuke a wise man, and he will love thee.

9:9 Dyro addysg i'r doeth, ac efe fydd doethach: dysg y cyfiwn, ac efe a chwanega ei ddysgeidiaeth.
9:9 Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser: teach a just man, and he will increase in learning.

9:10 Dechreuad doethineb yw ofn yr ARGLWYDD: a gwybodaeth y sanctaidd yw deall.
9:10 The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.

9:11 Canys trwof fi yr amlheir dy ddyddiau, ac y chwanegir blynyddoedd dy einioes.
9:11 For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased.

9:12 Os doeth fyddi, doeth fyddi i ti dy hun: ond os gwatwarwr fyddi, tydi dy hun a'i dygi.
9:12 If thou be wise, thou shalt be wise for thyself: but if thou scornest, thou alone shalt bear it.

9:13 Gwraig ffl a fydd siaradus; angall yw, ac ni ŵyr ddim:
9:13 A foolish woman is clamorous: she is simple, and knoweth nothing.

9:14 Canys hi a eistedd ar ddrws ei thŷ, ar fainc, yn y lleoedd uchel yn y ddinas,
9:14 For she sitteth at the door of her house, on a seat in the high places of the city,

9:15 I alw ar y neb a fyddo yn myned heibio, y rhai sydd yn cerdded eu ffyrdd yn uniawn:
9:15 To call passengers who go right on their ways:

9:16 Pwy bynnag sydd ehud, tred yma: a phwy byrmag sydd ddisynnwyr, a hi a ddywed wrtho,
9:16 Whoso is simple, let him turn in hither: and as for him that wanteth understanding, she saith to him,

9:17 Dyfroedd lladrad sydd felys, a bara cudd sydd beraidd.
9:17 Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant.

9:18 Ond ni ŵyr efe mai meirw yw y rhai sydd yno; a bod ei gwahoddwyr hi yn nyfnder uffern.
9:18 But he knoweth not that the dead are there; and that her guests are in the depths of hell.


PENNOD 10

10:1 Diarhebion Solomon. Mab doeth a wna dad llawen, a mab ffl a drist ei fam.
10:1 The proverbs of Solomon. A wise son maketh a glad father: but a foolish son is the heaviness of his mother.

10:2 Ni thycia trysorau drygioni: ond cyfiawnder a wared rhag angau.
10:2 Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.

10:3 Ni edy yr ARGLWYDD i enaid y cyfiawn newynu: ond efe a chwl ymaith gyfoeth y drygionus.
10:3 The LORD will not suffer the soul of the righteous to famish: but he casteth away the substance of the wicked.

10:4 Y neb a weithio llaw dwyllodrus, fydd dlawd: ond llaw y diwyd a gyfoethoga.
10:4 He becometh poor that dealeth with a slack hand: but the hand of the diligent maketh rich.

10:5 Mab synhwyrol yw yr hwn a gasgl amser haf: ond mab gwaradwyddus yw yr hwn a gwsg amser cynhaeaf.
10:5 He that gathereth in summer is a wise son: but he that sleepeth in harvest is a son that causeth shame.

10:6
Bendithion fydd ar ben y cyfiawn: ond trawsedd a gae ar enau y drygionus.
10:6 Blessings are upon the head of the just: but violence covereth the mouth of the wicked.

10:7
Coffadwriaeth y cyfiawn sydd fendigedig: ond enw y drygionus a bydra.
10:7 The memory of the just is blessed: but the name of the wicked shall rot.

10:8
Y galon ddoeth a dderbyn orchmynion: ond y ffl ei wefusau a gwymp
10:8 The wise in heart will receive commandments: but a prating fool shall fall.

10:9
Y neb a rodio yn uniawn, a rodia yn ddiogel: ond y neb a gam-dry ei ffyrdd, a fydd hynod.
10:9 He that walketh uprightly walketh surely: but he that perverteth his ways shall be known.

10:10
Y neb a amneidio 'i lygaid, a bair flinder: ar ffl ei wefusau a gwymp.
10:10 He that winketh with the eye causeth sorrow: but a prating fool shall fall.

10:11
Ffynnon bywyd yw genau y cyfiawn, ond trawsedd a gae ar enau y drygionus.
10:11 The mouth of a righteous man is a well of life: but violence covereth the mouth of the wicked.

10:12
Casineb a gyfyd gynhennau: ond cariad a guddia bob camwedd.
10:12 Hatred stirreth up strifes: but love covereth all sins.

10:13
Yng ngwefusau y synhwyrol y ceir doethineb: ond gwialen a weddai i gefn yr angall.
10:13 In the lips of him that hath understanding wisdom is found: but a rod is for the back of him that is void of understanding.

10:14
Y doethion a ystofiant wybodaeth: ond dinistr sydd gyfagos i enau y ffl.
10:14 Wise men lay up knowledge: but the mouth of the foolish is near destruction.

10:15
Cyfoeth y cyfoethog yw dinas ei gadernid ef: ond dinistr y tlodion yw eu
tlodi.

10:15 The rich man's wealth is his strong city: the destruction of the poor is their poverty.

10:16
Gwaith y cyfiawn a dynn at fywyd: ond ffrwyth y drygionus tuag at bechod.
10:16 The labour of the righteous tendeth to life: the fruit of the wicked to sin.

10:17
Ar y ffordd i fywyd y mae y neb a gadwo addysg: ond y neb a wrthodo gerydd, sydd yn cyfeiliorni.
10:17 He is in the way of life that keepeth instruction: but he that refuseth reproof erreth.

10:18
A guddio gas gwefusau celwyddog, ar neb a ddywed enllib, sydd ffl.
10:18 He that hideth hatred with lying lips, and he that uttereth a slander, is a fool.

10:19
Yn amlder geiriau ni bydd pall ar bechod; ond y neb a atalio ei wefusau sydd synhwyrol.
10:19 In the multitude of words there wanteth not sin: but he that refraineth his lips is wise.

10:20
Tafod y cyfiawn sydd fel arian

detholedig: calon y drygionus ni thl ond ychydig.

10:20 The tongue of the just is as choice silver: the heart of the wicked is little worth.

10:21
Gwefusau y cyfiawn a borthant lawer: ond y ffyliaid, o ddiffyg synnwyr,
a fyddant feirw.

10:21 The lips of the righteous feed many: but fools die for want of wisdom.

10:22
Bendith yr ARGLWYDD a gyfoethoga; ac ni ddwg flinder gyda hi.
10:22 The blessing of the LORD, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.

10:23
Hyfryd gan ffl wneuthur drwg: a chan ŵr synhwyrol y mae doethineb.
10:23 It is as sport to a fool to do mischief: but a man of understanding hath wisdom.

10:24
Y peth a ofno y drygionus, a ddaw iddo: ond y peth a ddeisyfo y rhai cyfiawn, DUW ai rhydd.
10:24 The fear of the wicked, it shall come upon him: but the desire of the righteous shall be granted.

10:25
Fel y mae y corwynt yn myned heibio, felly ni bydd y drygionus mwy: ond y cyfiawn sydd sylfaen a bery byth
10:25 As the whirlwind passeth, so is the wicked no more: but the righteous is an everlasting foundation.

10:26 Megis finegr ir ddannedd , a mwg ir llygaid, felly y bydd y diog i'r neb ai gyrrant.
10:26 As vinegar to the teeth, and as smoke to the eyes, so is the sluggard to them that send him.

10:27 Ofn yr ARGLWYDD a estyn ddyddiau: ond blynyddoedd y drygionus a fyrheir.
10:27 The fear of the LORD prolongeth days: but the years of the wicked shall be shortened.

10:28 Gobaith y cyfiawn fydd llawenydd: ond gobaith y drygionus a ddefydd amdano.
10:28 The hope of the righteous shall be gladness: but the expectation of the wicked shall perish.

10:29 Ffordd yr ARGLWYDD sydd gadernid i'r perffaith: ond dinistr fydd i'r rhai a wnant anwiredd.
10:29 The way of the LORD is strength to the upright: but destruction shall be to the workers of iniquity.

10:30 Y cyfiawn nid ysgog byth: ond y drygionus ni phreswyliant y ddaear.
10:30 The righteous shall never be removed: but the wicked shall not inhabit the earth.

10:31 Genau y cyfiawn a ddwg allan ddoethineb: a'r tafod cyndyn a dorrir ymaith.
10:31 The mouth of the just bringeth forth wisdom: but the froward tongue shall be cut out.

10:32 Gwefusau y cyfiawn a wyddant beth sydd gymeradwy; ond genau y drygionus a lefara drawsedd.
10:32 The lips of the righteous know what is acceptable: but the mouth of the wicked speaketh frowardness.


PENNOD 11

11:1 Cloriannau anghywir sydd ffiaidd gan yr ARGLWYDD: ond carreg uniawn sydd fodlon ganddo ef.
11:1 A false balance is abomination to the LORD: but a just weight is his delight.

11:2 Pan ddl balchder, fe ddaw gwarth: ond gyda'r gostyngedig y mae doethineb.
11:2 When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.

11:3 Perffeithrwydd yr uniawn a'u tywys hwynt: ond trawsedd yr anffyddloniaid a'u difetha hwynt.
11:3 The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of transgressors shall destroy them.

11:4 Ni thycia cyfoeth yn nydd digofaint: ond cyfiawnder a wared rhag angau.
11:4 Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.

11:5 Cyfiawnder y perffaith a'i hyfforddia ef: ond o achos ei ddrygioni y syrth y drygionus.
11:5 The righteousness of the perfect shall direct his way: but the wicked shall fall by his own wickedness.

11:6 Cyfiawnder y cyfiawn au gwared hwynt: ond troseddwyr a ddelir yn eu drygioni.
11:6 The righteousness of the upright shall deliver them: but transgressors shall be taken in their own naughtiness.

11:7 Pan fyddo marw dyn drygionus, fe a ddarfu am ei obaith ef : a gobaith y trawrs a gyfrgollir.
11:7 When a wicked man dieth, his expectation shall perish: and the hope of unjust men perisheth.

11:8 Y cyfiawn a waredir o gyfyngder, ar drygionus a ddaw yn ei le ef.
11:8 The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead.

11:9 Rhagrithiwr 'i enau a lygra ei gymydog: ond y cyfiawn a waredir trwy wybodaeth.
11:9 An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbour: but through knowledge shall the just be delivered.

11:10 Yr holl ddinas a ymlawenha oherwydd llwyddiant y cyfiawn: a phan gyfrgoller y drygionus, y bydd gorfoledd.
11:10 When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth: and when the wicked perish, there is shouting.

11:11 Trwy fendith y cyfiawn y dyrchefir y ddinas: ond trwy enau y drygionus y dinistrir hi.
11:11 By the blessing of the upright the city is exalted: but it is overthrown by the mouth of the wicked.

11:12 Y neb sydd ddisynnwyr a ddiystyra ei gymydog; ond y synhwyrol a dau sn.
11:12 He that is void of wisdom despiseth his neighbour: but a man of understanding holdeth his peace.

11:13 Yr hwn a rodia yn athrodwr, a ddatguddia gyfrinach: ond y ffyddlon ei galon a gela y peth.
11:13 A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.

11:14 Lle ni byddo cyngor, y bobl a syrthiant: ond lle y byddo llawer o gynghorwyr, y bydd diogelwch.
11:14 Where no counsel is, the people fall: but in the multitude of counsellors there is safety.

11:15 Blinder mawr a gaiff y neb a fachno dros ddieithrddyn: ond y neb a gasao fachnaeth, fydd ddiogel.
11:15 He that is surety for a stranger shall smart for it: and he that hateth suretiship is sure.

11:16 Gwraig rasol a gaiff anrhydedd, a'r galluog a gnt gyfoeth.
11:16 A gracious woman retaineth honour: and strong men retain riches.

11:17 Gŵr trugarog sydd dda wrth ei enaid ei hun: ond y creulon a flina ei gnawd ei hun.
11:17 The merciful man doeth good to his own soul: but he that is cruel troubleth his own flesh.

11:18 Y drygionus a wna waith twyllodrus: ond i'r neb a heuo gyfiawnder, y bydd gwobr sicr.
11:18 The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.

11:19 Fel yr arwain cyfiawnder i fywyd: felly dilyn drygioni a dywys i angau.
11:19 As righteousness tendeth to life: so he that pursueth evil pursueth it to his own death.

11:20 Ffiaidd gan yr ARGLWYDD y neb sydd gvndyn eu calonnau: eithr hoff ganddo ef y rhai sydd berffaith yn eu ffyrdd.
11:20 They that are of a froward heart are abomination to the LORD: but such as are upright in their way are his delight.

11:21 Er maint fyddo cymorth, y drygionus ni bydd ddieuog: ond had y cyfiawn a waredir.
11:21 Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished: but the seed of the righteous shall be delivered.

11:22 Fel modrwy aur yn nhrwyn hwch, yw benyw ln heb synnwyr.
11:22 As a jewel of gold in a swine's snout, so is a fair woman which is without discretion.

11:23 Deisyfiad y cyfiawn sydd ar ddaioni yn unig: ond gobaith y drygionus sydd ddicter.
11:23 The desire of the righteous is only good: but the expectation of the wicked is wrath.

11:24 Rhyw un a wasgar ei dda, ac efe a chwanegir iddo: a rhyw un arall a arbed mwy nag a weddai, ac a syrth i dlodi.
11:24 There is that scattereth, and yet increaseth; and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty.

11:25 Yr enaid hael a fraseir: a'r neb a ddyfrhao, a ddyfrheir yntau hefyd.
11:25 The liberal soul shall be made fat: and he that watereth shall be watered also himself.

11:26 Y neb a atalio ei ŷd, y bobl a'i melltithia: ond bendith a fydd ar ben y neb a'i gwertho.
11:26 He that withholdeth corn, the people shall curse him: but blessing shall be upon the head of him that selleth it.

11:27 Y neb a ddyfal geisio ddaioni, a ennill ewyllys da: ond y neb a geisio ddrwg, iddo ei hun y daw.
11:27 He that diligently seeketh good procureth favour: but he that seeketh mischief, it shall come unto him.

11:28 Y neb a roddo ei oglyd ar ei gyfoeth, a syrth: ond y cyfiawn a flodeuant megis cangen.
11:28 He that trusteth in his riches shall fall: but the righteous shall flourish as a branch.

11:29 Y neb a flino ei dŷ ei hun, a berchenoga y gwynt; ar ffl a fydd gwas ir synhwyrol ei galon.
11:29 He that troubleth his own house shall inherit the wind: and the fool shall be servant to the wise of heart.

11:30 Ffrwyth y cyfiawn sydd megis y bywyd: a'r neb a enillo eneidiau, sydd ddoeth.
11:30 The fruit of the righteous is a tree of life; and he that winneth souls is wise.

11:31 Wele, telir i'r cyfiawn ar y ddaear: pa faint mwy i'r drygionus a'r pechadur?
11:31 Behold, the righteous shall be recompensed in the earth: much more the wicked and the sinner.


PENNOD 12

12:1 Y neb a garo addysg, a gr wybodaeth: ond y neb a gasao gerydd, anifeilaidd yw.
12:1 Whoso loveth instruction loveth knowledge: but he that hateth reproof is brutish.

12:2 Gŵr da a gaiff ffafr gan yr ARGLWYDD: ond gŵr o ddichellion drwg a ddamnia efe.
12:2 A good man obtaineth favour of the LORD: but a man of wicked devices will he condemn.

12:3 Ni sicrheir dyn trwy ddrygioni: ond gwraidd y cyfiawn nid ysgoga.
12:3 A man shall not be established by wickedness: but the root of the righteous shall not be moved.

12:4 Gwraig rymus sydd goron i'w gŵr: ond y waradwyddus sydd megis pydrni yn ei esgyrn ef.
12:4 A virtuous woman is a crown to her husband: but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones.

12:5 Meddyliau y cyfiawn sydd uniawn: a. chynghorion y drygionus sydd dwyllodrus.
12:5 The thoughts of the righteous are right: but the counsels of the wicked are deceit.

12:6 Geiriau y drygionus yw cynllwyn am waed: ond genau yr uniawn a'u gwared hwynt.
12:6 The words of the wicked are to lie in wait for blood: but the mouth of the upright shall deliver them.

12:7 Difethir y drygionus, fel na byddont hwy: ond tŷ y cyfiawn a saif.
12:7 The wicked are overthrown, and are not: but the house of the righteous shall stand.

12:8 Yn l ei ddeall y canmolir gŵr: ond gŵr cyndyn ei galon a ddiystyrir.
12:8 A man shall be commended according to his wisdom: but he that is of a perverse heart shall be despised.

12:9 Gwell yw yr hwn a'i cydnabyddo ei.hun yn wael, ac sydd was iddo ei hun, na'r hwn a'i hanrhydeddo ei hun, ac sydd arno eisiau bara.
12:9 He that is despised, and hath a servant, is better than he that honoureth himself, and lacketh bread.

12:10 Y cyfiawn a fydd ofalus am fywyd ei anifail: ond tosturi y drygionus sydd greulon.
12:10 A righteous man regardeth the life of his beast: but the tender mercies of the wicked are cruel.

12:11 Y neb a lafurio ei dir, a ddigonir o fara: ond y neb a ganlyno oferwyr, disynnwyr yw.
12:11 He that tilleth his land shall be satisfied with bread: but he that followeth vain persons is void of understanding.

12:12 Y drygionus sydd yn deisyf rhwyd y drygionus: ond gwreiddyn y cyfiawn a rydd ffrwyth.
12:12 The wicked desireth the net of evil men: but the root of the righteous yieldeth fruit.

12:13 Trwy drosedd ei wefusau y meglir y drygionus: ond y cyfiawn a ddaw allan o gyfyngder.
12:13 The wicked is snared by the transgression of his lips: but the just shall come out of trouble.

12:14 Trwy ffrwyth ei enau y digonir gŵr daioni; a thaledigaeth dwylo dyn a delir iddo.
12:14 A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth: and the recompense of a man's hands shall be rendered unto him.

12:15 Ffordd yr ynfyd sydd uniawn yn ei olwg ei hun; ond y neb a wrandawo ar gyngor sydd gall.
12:15 The way of a fool is right in his own eyes: but he that hearkeneth unto counsel is wise.

12:16 Mewn un dydd y gwybyddir dicter yr ynfyd: ond y call a guddia gywilydd.
12:16 A fool's wrath is presently known: but a prudent man covereth shame.

12:17 Y neb a ddywedo y gwir, a ddengys gyfiawnder; ond gau dyst a draetha dwyll.
12:17 He that speaketh truth showeth forth righteousness: but a false witness deceit.

12:18 Rhyw ddyn a ddywed eiriau fel brath cleddyf: ond tafod y doethion sydd feddyginiaeth.
12:18 There is that speaketh like the piercings of a sword: but the tongue of the wise is health.

12:19 Gwefus gwirionedd a saif byth: ond tafod celwyddog ni saif funud awr.
12:19 The lip of truth shall be established for ever: but a lying tongue is but for a moment.

12:20 Dichell sydd yng nghalon y rhai a ddychmygant ddrwg: ond i gynghorwyr heddwch y bydd llawenydd.
12:20 Deceit is in the heart of them that imagine evil: but to the counsellors of peace is joy.

12:21 Ni ddigwydd i'r cyfiawn ddim blinder; ond y drygionus a lenwir drwg.
12:21 There shall no evil happen to the just: but the wicked shall be filled with mischief.

12:22 Ffiaidd gan yr ARGLWYDD wefusau celwyddog: ond y rhai a wnnt yn ffyddlon, a rygnant fodd iddo ef.
12:22 Lying lips are abomination to the LORD: but they that deal truly are his delight.

12:23 Gŵr pwyllog a gela wybodaeth: ond calon ffyliaid a gyhoedda ffolineb.
12:23 A prudent man concealeth knowledge: but the heart of fools proclaimeth foolishness.

12:24 Llaw y diesgeulus a deyrnasa: a llaw y twyllodrus a fydd dan deyrnged.
12:24 The hand of the diligent shall bear rule: but the slothful shall be under tribute.

12:25 Gofid yng nghalon gŵr a bair iddi grymu: ond gair da a'i llawenha hi.
12:25 Heaviness in the heart of man maketh it stoop: but a good word maketh it glad.

12:26 Y cyfiawn a ragora ar ei gymydog: ond ffordd y rhai drygionus a'u twylla hwynt.
12:26 The righteous is more excellent than his neighbour: but the way of the wicked seduceth them.

12:27 Ni rostia y twyllodrus ei helwriaeth: ond golud y dyn diesgeulus sydd werthfawr.
12:27 The slothful man roasteth not that which he took in hunting: but the substance of a diligent man is precious.

12:28 Yn ffordd cyfiawnder y mae bywyd; ac yn ei llwybrau hi nid oes marwolaeth.
12:28 In the way of righteousness is life; and in the pathway thereof there is no death.


PENNOD 13

13:1 Mab doeth a wrendy ar athrawiaeth ei dad: ond gwatwarwr ni wrendy ar gerydd.
13:1 A wise son heareth his father's instruction: but a scorner heareth not rebuke.

13:2 Gŵr a fwynha ddaioni o ffrwyth ei enau: ac enaid yr anghyfiawn a fwynha drawsedd.
13:2 A man shall eat good by the fruit of his mouth: but the soul of the transgressors shall eat violence.

13:3 Y neb a geidw ei enau, a geidw ei einioes: ond y neb a ledo ei wefusau, a ddinistrir.
13:3 He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.

13:4 Enaid y diog a ddeisyf, ac ni chaiff ddim: ond enaid y diwyd a wneir yn fras.
13:4 The soul of the sluggard desireth, and hath nothing: but the soul of the diligent shall be made fat.

13:5 Cas gan y cyfiawn gelwydd: ond y drygionus sydd ffiaidd, ac a ddaw i gywilydd.
13:5 A righteous man hateth lying: but a wicked man is loathsome, and cometh to shame.

13:6 Cyfiawnder a geidw y perffaith yn ei ffordd: ond annuwioldeb a ddymchwel y pechadur.
13:6 Righteousness keepeth him that is upright in the way: but wickedness overthroweth the sinner.

13:7 Rhyw un a ymffrostia ei fod yn gyfoethog, ac heb ddim ganddo: ac arall ei fod yn dlawd, a chyfoeth lawer iddo.
13:7 There is that maketh himself rich, yet hath nothing: there is that maketh himself poor, yet hath great riches.

13:8 Iawn am einioes gŵr yw ei dda: ond y tlawd ni chlyw gerydd.
13:8 The ransom of a man's life are his riches: but the poor heareth not rebuke.

13:9 Goleuni y cyfiawn a lawenha: ond cannwyll y drygionus a ddiffoddir.
13:9 The light of the righteous rejoiceth: but the lamp of the wicked shall be put out.

13:10 Trwy falchedd yn unig y cyffry cynnen: ond gyda'r pwyllog y mae doethineb.
13:10 Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.

13:11 Golud a gasgler trw oferedd, a leiheir; ond y neb a gasglo i law a chwanega.
13:11 Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.

13:12 Gobaith a oeder a wanha y galon: ond pren y bywyd yw deisyfiad, pan ddl i ben.
13:12 Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire cometh, it is a tree of life.

13:13 Yr hwn a ddirmygo y gair, a ddifethir: ond yr hwn sydd yn ofni y gorchymyn, a obrwyir.
13:13 Whoso despiseth the word shall be destroyed: but he that feareth the commandment shall be rewarded.

13:14 Cyfraith y doeth sydd ffynnon bywyd, i gilio oddi wrth faglau angau.
13:14 The law of the wise is a fountain of life, to depart from the snares of death.

13:15 Deall da a ddyry ras: ond ffordd troseddwyr sydd galed.
13:15 Good understanding giveth favour: but the way of transgressors is hard.

13:16 Pob call a wna bethau trwy wybodaeth: ond yr ynfyd a ddengys ynfydrwydd.
13:16 Every prudent man dealeth with knowledge: but a fool layeth open his folly.

13:17 Cennad annuwiol a syrth i ddrygioni; ond cennad ffyddlon sydd iechyd.
13:17 A wicked messenger falleth into mischief: but a faithful ambassador is health.

13:18 Tlodi a gwaradwydd fydd i'r hwn a wrthodo addysg: ond yr hwn a gadwo gerydd, a anrhydeddir.
13:18 Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction: but he that regardeth reproof shall be honoured.

13:19 Dymuniad wedi ei gyflawni, sydd felys gan yr enaid: ond ffiaidd gan ynfydion gilio oddi wrth ddrygioni.
13:19 The desire accomplished is sweet to the soul: but it is abomination to fools to depart from evil.

13:20 Yr hwn a rodia gyda doethion, fydd doeth: ond yr hwn sydd gyfaill i ynfydion, a gystuddir.
13:20 He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools shall be destroyed.

13:21 Drygfyd a erlyn bechaduriaid: ond daioni a delir i'r rhai cyfiawn.
13:21 Evil pursueth sinners: but to the righteous good shall be repayed.

13:22 Y gŵr daionus a ad etifeddiaeth i feibion ei feibion: a golud y pechadur a a roddwyd i gadw i'r cyfiawn.
13:22 A good man leaveth an inheritance to his children's children: and the wealth of the sinner is laid up for the just.

13:23 Llawer o ymborth sydd ym maes y tlodion: ond y mae a ddinistrir o eisiau barn.
13:23 Much food is in the tillage of the poor: but there is that is destroyed for want of judgment.

13:24 Yr hwn a arbedo y wialen, sydd yn casu ei fab: ond yr hwn a'i cr ef, a'i cerydda mewn amser.
13:24 He that spareth his rod hateth his son: but he that loveth him chasteneth him betimes.

13:25 Y cyfiawn a fwyty hyd oni ddigoner ei enaid: ond bol yr annuwiolion fydd mewn eisiau.
13:25 The righteous eateth to the satisfying of his soul: but the belly of the wicked shall want.


PENNOD 14

14:1 Gwraig ddoeth a adeilada ei thŷ: ond y ffolog a'i tyn ef i lawr i dwylo.
14:1 Every wise woman buildeth her house: but the foolish plucketh it down with her hands.

14:2 Yr hwn sydd yn rhodio yn ei uniondcr, sydd yn ofni yr ARGLWYDD; a'r hwn sydd gyndyn yn ei ffyrdd, sydd yn ei ddirmygu ef.
14:2 He that walketh in his uprightness feareth the LORD: but he that is perverse in his ways despiseth him.

14:3 Yng ngenau y ffl y mae gwialen balchder: ond gwefusau y doethion a'u ceidw hwynt.
14:3 In the mouth of the foolish is a rod of pride: but the lips of the wise shall preserve them.

14:4 Lle nid oes ychen, gln yw y preseb: ond llawer o gnwd sydd yn dyfod trwy nerth yr ych.
14:4 Where no oxen are, the crib is clean: but much increase is by the strength of the ox.

14:5 Tyst ffyddlon ni ddywed gelwydd; ond gau dyst a draetha gelwyddau.
14:5 A faithful witness will not lie: but a false witness will utter lies.

14:6 Y gwatwarwr a gais ddoethineb, ac nis caiff: ond gwybodaeth sydd hawdd i'r deallus.
14:6 A scorner seeketh wisdom, and findeth it not: but knowledge is easy unto him that understandeth.

14:7 Dos ymaith oddi wrth ŵr ffl pan wypech nad oes ganddo wefusau gwybodaeth.
14:7 Go from the presence of a foolish man, when thou perceivest not in him the lips of knowledge.

14:8 Doethineb y call yw deall ei ffordd ei hun: ond ffolineb y ffyliaid yw twyll.
14:8 The wisdom of the prudent is to understand his way: but the folly of fools is deceit.

14:9 Y ffyliaid a ymhyfrydant mewn camwedd; ond ymhlith y rhai uniawn y mae ewyllys da.
14:9 Fools make a mock at sin: but among the righteous there is favour.

14:10 Y galon sydd yn gwybod chwerwder ei henaid ei hun: a'r dieithr ni bydd gyfrannog o'i llawenydd hi.
14:10 The heart knoweth his own bitterness; and a stranger doth not intermeddle with his joy.

14:11 Tŷ yr annuwiolion a ddinistrir: ond pabell y rhai uniawn a flodeua.
14:11 The house of the wicked shall be overthrown: but the tabernacle of the upright shall flourish.

14:12 Y mae ffordd sydd uniawn yng ngolwg dyn: ond ei diwedd hi yw ffyrdd angau.
14:12 There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.

14:13 Ie, wrth chwerthin y bydd blin ar y galon; a diwedd y llawenydd hwnnw yw tristwch.
14:13 Even in laughter the heart is sorrowful; and the end of that mirth is heaviness.

14:14 Y gwrthnysig o galon a gaiff ddigon o'i ffyrdd ei hun: ond y gŵr daionus a gilia oddi wrtho ef.
14:14 The backslider in heart shall be filled with his own ways: and a good man shall be satisfied from himself.

14:15 Yr ehud a goelia bob gair: a'r call a ddeil ar ei gamre.
14:15 The simple believeth every word: but the prudent man looketh well to his going.

14:16 Y doeth sydd yn ofni, ac yn cilio oddi wrth ddrygioni: ond y ffl sydd ffrom a hyderus.
14:16 A wise man feareth, and departeth from evil: but the fool rageth, and is confident.

14:17 Gŵr dicllon a wna ffolineb: a chas yw y gŵr dichellgar.
14:17 He that is soon angry dealeth foolishly: and a man of wicked devices is hated.

14:18 Y rhai ehud a etifeddant ffolineb: ond y rhai call a goronir gwybodaeth.
14:18 The simple inherit folly: but the prudent are crowned with knowledge.

14:19 Y rhai drygionus a ymyostyngant gerbron y daionus: a'r annuwiol ym mhyrth y cyfiawn.
14:19 The evil bow before the good; and the wicked at the gates of the righteous.

14:20 Y tlawd a gaseir, ie, gan ei gymydog ei hun: ond llawer fydd yn caru y cyfoethog.
14:20 The poor is hated even of his own neighbour: but the rich hath many friends.

14:21 A ddirmygo ei gymydog, sydd yn pechu: ond y trugarog wrth y tlawd, gwyn ei fyd ef.
14:21 He that despiseth his neighbour sinneth: but he that hath mercy on the poor, happy is he.

14:22 Onid ydyw y rhai a ddychmygant ddrwg yn cyfeiliorni? eithr trugaredd a gwirionedd a fydd i'r sawl a ddychmygant ddaioni.
14:22 Do they not err that devise evil? but mercy and truth shall be to them that devise good.

14:23 Ym mhob llafur y mae elw: ond o eiriau gwefusau nid oes dim ond tlodi.
14:23 In all labour there is profit: but the talk of the lips tendeth only to penury.

14:24 Coron y doethion yw eu cyfoeth; ond ffolineb y ffyliaid sydd ffolineb.
14:24 The crown of the wise is their riches: but the foolishness of fools is folly.

14:25 Tyst ffyddlon a weryd eneidiau: ond y twyllodrus a ddywed gelwyddau.
14:25 A true witness delivereth souls: but a deceitful witness speaketh lies.

14:26 Yn ofn yr ARGLWYDD y mae gobaith cadarn: ac i'w blant ef y bydd noddfa.
14:26 In the fear of the LORD is strong confidence: and his children shall have a place of refuge.

14:27 Ofn yr ARGLWYDD yw ffynnon y bywyd, i ddianc rhag maglau angau.
14:27 The fear of the LORD is a fountain of life, to depart from the snares of death.

14:28 Mewn amlder y bobl y rnae anrhydedd y brenin: ac o ddiffyg pobl y dinistrir y tywysog.
14:28 In the multitude of people is the king's honour: but in the want of people is the destruction of the prince.

14:29 Y diog i ddigofaint sydd yn llawn o synnwyr: ond y dicllon ei ysbryd a ddyrchafa ynfydrwydd.
14:29 He that is slow to wrath is of great understanding: but he that is hasty of spirit exalteth folly.

14:30 Calon iach yw bywyd y cnawd: ond cenfigen a bydra yr esgyrn.
14:30 A sound heart is the life of the flesh: but envy the rottenness of the bones.

14:31 Y neb a orthryma y tlawd, a gywilyddia ei Greawdydd: ond y neb a drugarhao wrth yr anghenus, ai hanrhydedda ef.
14:31 He that oppresseth the poor reproacheth his Maker: but he that honoureth him hath mercy on the poor.

14:32 Y drygionus a yrrir ymaith yn ei ddrygioni: ond y cyfiawn a obeithia pan fyddo yn marw.
14:32 The wicked is driven away in his wickedness: but the righteous hath hope in his death.

14:33 Doethineb sydd yn gorffwys yng nghalon y call: ond yr hyn sydd yng nghalon ffyliaid a wybyddir.
14:33 Wisdom resteth in the heart of him that hath understanding: but that which is in the midst of fools is made known.

14:34 Cyfiawnder a ddyrchafa genedl: ond cywilydd pobloedd yw pechod.
14:34 Righteousness exalteth a nation: but sin is a reproach to any people.

14:35 Ewyllys da y brenin sydd ar ei was synhwyrol; ond ei ddigofaint a fydd ar was gwaradwyddus.
14:35 The king's favour is toward a wise servant: but his wrath is against him that causeth shame.


PENNOD 15

15:1 Ateb arafaidd a ddetry lid: ond gair garw a gyffry ddigofaint.
15:1 A soft answer turneth away wrath: but grievous words stir up anger.

15:2 Tafod y synhwyrol a draetha wybodaeth yn dda; ond genau y ffyliaid a dywallt ffolineb.
15:2 The tongue of the wise useth knowledge aright: but the mouth of fools poureth out foolishness.

15:3 Ym mhob lle y y mae llygaid yr ARGLWYDD, yn canfod y drygionus ar daionus.
15:3 The eyes of the LORD are in every place, beholding the evil and the good.

15:4 Pren y bywyd yw tafod iach: ond trawsedd ynddo sydd rwyg yn yr ysbryd.
15:4 A wholesome tongue is a tree of life: but perverseness therein is a breach in the spirit.

15:5 Dyn ffl a ddiystyra addysg ei dad: ond y neb a ddioddefo gerydd, sydd gall.
15:5 A fool despiseth his father's instruction: but he that regardeth reproof is prudent.

15:6 Yn nhŷ y cyfiawn y bydd mawr gyfoeth: ond am olud yr annuwiol y mae trallod.
15:6 In the house of the righteous is much treasure: but in the revenues of the wicked is trouble.

15:7 Gwefusau y doethion a wasgarant wybodaeth: ond calon y ffyliaid ni wna felly.
15:7 The lips of the wise disperse knowledge: but the heart of the foolish doeth not so.

15:8 Aberth yr annuwiol sydd ffiaidd gan yr ARGLWYDD: ond efe a gr y neb a ddilyn gyfiawnder.
15:8 The sacrifice of the wicked is an abomination to the LORD: but the prayer of the upright is his delight.

15:9 Ffordd yr annuwiol sydd ffiaidd gan yr ARGLWYDD: , ond gweddi yr uniawn sydd hoff ganddo.
15:9 The way of the wicked is an abomination unto the LORD: but he loveth him that followeth after righteousness.

15:10 Cerydd sydd flin gan y neb a dry oddi ar y ffordd: a'r neb a gasao gerydd, a fydd marw.
15:10 Correction is grievous unto him that forsaketh the way: and he that hateth reproof shall die.

15:11 Uffern a dinistr sydd gerbron yr ARGLWYDD: pa faint mwy, calonnau plant dynion?
15:11 Hell and destruction are before the LORD: how much more then the hearts of the children of men?

15:12 Ni chr y gwatwarwr mo'r neb a'i ceryddo; ac nid at y doethion.
15:12 A scorner loveth not one that reproveth him: neither will he go unto the wise.

15:13 Calon lawen a wna wyneb siriol: ond trwy ddolur y galon y torrir yr ysbryd.
15:13 A merry heart maketh a cheerful countenance: but by sorrow of the heart the spirit is broken.

15:14 Calon y synhwyrol a ymgais gwybodaeth: ond genau y ffyliaid a borthir ffolineb.
15:14 The heart of him that hath understanding seeketh knowledge: but the mouth of fools feedeth on foolishness.

15:15 Holl ddyddiau y cystuddiedig sydd flin: ond gwledd wastadol yw calon lawen.
15:15 All the days of the afflicted are evil: but he that is of a merry heart hath a continual feast.

15:16 Gwell yw ychydig gydag ofn yr ARGLWYDD, na thrysor mawr a thrallod gydag ef.
15:16 Better is little with the fear of the LORD than great treasure and trouble therewith.

15:17 Gwell yw pryd o ddail lle byddo cariad, nag ych pasgedig a chas gydag ef.
15:17 Better is a dinner of herbs where love is, than a stalled ox and hatred therewith.

15:18 Gŵr dicllon a gyffry gynnen: ond gŵr hwyrfrydig i lid a dyr ymryson.
15:18 A wrathful man stirreth up strife: but he that is slow to anger appeaseth strife.

15:19 Ffordd y diog sydd fel cae drain; ond ffordd yr uniawn sydd wastad.
15:19 The way of the slothful man is as an hedge of thorns: but the way of the righteous is made plain.

15:20 Mab doeth a lawenha ei dad: ond uchel dyn ffl a ddiystyra ei fam.
15:20 A wise son maketh a glad father: but a foolish man despiseth his mother.

15:21 Ffolineb sydd hyfryd gan yr ynfyd: ond gŵr deallus a rodia yn uniawn
15:21 Folly is joy to him that is destitute of wisdom: but a man of understanding walketh uprightly.

15:22 Ofer fydd bwriadau lle ni byddo cyngor - ac mewn amlder cynghorwyr y sicrheir hwynt.
15:22 Without counsel purposes are disappointed: but in the multitude of counsellors they are established.

15:23 Llawenydd fydd i ŵr oherwydd ymadrodd ei enau; ac O mor dda yw gair yn ei amser!
15:23 A man hath joy by the answer of his mouth: and a word spoken in due season, how good is it!

15:24 Ffordd y bywyd sydd fry i'r synhwyrol, i ochel uffern obry.
15:24 The way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath.

15:25 Yr ARGLWYDD a ddiwreiddia dŷ y beilchion: ond efe a sicrha derfyn y weddw.
15:25 The LORD will destroy the house of the proud: but he will establish the border of the widow.

15:26 Meddyliau yr annuwiol sydd ffiaidd gan yr ARGLWYDD: ond geiriau y gln ŷnt beraidd.
15:26 The thoughts of the wicked are an abomination to the LORD: but the words of the pure are pleasant words.

15:27 Y neb a fyddo dra chwannog i elw, a derfysga ei dŷ: ond y neb a gasao roddion, fydd byw.
15:27 He that is greedy of gain troubleth his own house; but he that hateth gifts shall live.

15:28 Calon y cyfiawn a f yfyria i ateb: ond genau y drygionus a dywallt allan ddrwg.
15:28 The heart of the righteous studieth to answer: but the mouth of the wicked poureth out evil things.

15:29 Pell yw yr ARGLWYDD oddi wrth y rhai annuwiol: ond efe a wrendy weddi y cyfiawn.
15:29 The LORD is far from the wicked: but he heareth the prayer of the righteous.

15:30 Llewyrch y llygaid a lawenha y galon; a gair da a fras yr esgyrn.
15:30 The light of the eyes rejoiceth the heart: and a good report maketh the bones fat.

15:31 Y glust a wrandawo ar gerydd y bywyd, a breswylia ymhlith y doethion.
15:31 The ear that heareth the reproof of life abideth among the wise.

15:32 Y neb a wrthodo addysg, a ddiystyra ei enaid ei hun: ond y neb a wrandawo ar gerydd, a feddianna ddeall.
15:32 He that refuseth instruction despiseth his own soul: but he that heareth reproof getteth understanding.

15:33 Addysg doethineb yw ofn yr ARGLWYDD; ac o flaen anrhydedd yr gostyngeiddrwydd.
15:33 The fear of the LORD is the instruction of wisdom; and before honour is humility.


PENNOD 16
16:1 Paratoad y galon mewn dyn, ac ymadrodd y tafod, oddi wrth yr ARGLWYDD y mae.
16:1 The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue, is from the LORD.

16:2 Holl ffyrdd dyn ydynt ln yn ei olwg ei hun: ond yr ARGLWYDD a bwysa yr ysbrydion.
16:2 All the ways of a man are clean in his own eyes; but the LORD weigheth the spirits.

16:3 Treigla dy weithredoedd ar yr ARGLWYDD, a'th feddyliau a safant.
16:3 Commit thy works unto the LORD, and thy thoughts shall be established.

16:4 Yr ARGLWYDD a wnaeth bob peth er ei fwyn ei hun: a'r anauwiol hefyd erbyn y dydd drwg.
16:4 The LORD hath made all things for himself: yea, even the wicked for the day of evil.

16:5 Ffiaidd gan yr ARGLWYDD bob dyn uchel galon: er maint fyddo ei gymorth, ni bydd dieuog.
16:5 Every one that is proud in heart is an abomination to the LORD: though hand join in hand, he shall not be unpunished.

16:6 Trwy drugaredd a gwirionedd y dileir pechod: a thrwy ofn Yr ARGLWYDD y mae ymado oddi wrth ddrwg.
16:6 By mercy and truth iniquity is purged: and by the fear of the LORD men depart from evil.

16:7 Pan fyddo ffyrdd gŵrr yn rhyngu bodd i'r ARGLWYDD, efe a bair iw elynion fod yn heddychol ag ef.
16:7 When a man's ways please the LORD, he maketh even his enemies to be at peace with him.

16:8 Gwell yw ychydig trwy gyfiawnder, na chnwd mawr trwy gam.
16:8 Better is a little with righteousness than great revenues without right.

16:9 Calon dyn a ddychymyg ei ffordd: ond yr ARGLWYDD a gyfarwydda ei gerddediad ef.
16:9 A man's heart deviseth his way: but the LORD directeth his steps.

16:10 Ymadrodd Duw sydd yng ngwefusau y brenin: ni ŵyra ei enau ef mewn barn.
16:10 A divine sentence is in the lips of the king: his mouth transgresseth not in judgment.

16:11 Pwys a chloriannau cywir, yr ARGLWYDD a'u piau: ei waith ef yw holl gerrig y god.
16:11 A just weight and balance are the LORD's: all the weights of the bag are his work.

16:12 Ffiaidd yw i frehinoedd wneuthur annuwioldeb: canys trwy gyfiawnder y cadarnheir yr orsedd.
16:12 It is an abomination to kings to commit wickedness: for the throne is established by righteousness.

16:13 Gwefusau cyfiawn sydd gymeradwy gan frenhinoedd; a'r brenin a gr a draetho yr uniawn.
16:13 Righteous lips are the delight of kings; and they love him that speaketh right.

16:14 Digofaint y brenin sydd megis cennad angau; ond gŵr doeth a'i gostega.
16:14 The wrath of a king is as messengers of death: but a wise man will pacify it.

16:15 Yn siriol wynepryd y brenin y mae bywyd: a'i ewyllys da ef sydd megis cwmwl glaw diweddar.
16:15 In the light of the king's countenance is life; and his favour is as a cloud of the latter rain.

16:16 Cael doethineb, O mor well yw nag aur coeth! a chael deall, mwy dymunolt a yw nag arian.
16:16 How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!

16:17 Sarn y cyfiawn yw dychwelyd oddi wrth ddrwg: y neb a gadwo ei ffordd, a geidw ei enaid.
16:17 The highway of the upright is to depart from evil: he that keepeth his way preserveth his soul.

16:18 Balchder sydd yn myned o flaen dinistr: ac uchder ysbryd o flaen cwymp.
16:18 Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall.

16:19 Gwell yw bod yn ostyngedig gyda'r gostyngedig, na rhannu yr ysbail gyda'r beilchion.
16:19 Better it is to be of an humble spirit with the lowly, than to divide the spoil with the proud.

16:20 A drino fater yn ddoeth, a gaiff ddaioni: a'r neb a ymddiriedo yn yr ARGLWYDD, O gwyn ei fyd hwnnw!
16:20 He that handleth a matter wisely shall find good: and whoso trusteth in the LORD, happy is he.

16:21 Y doeth ei galon a elwir yn ddeallus; a melyster y gwefusau a chwanega ddysgeidiaeth.
16:21 The wise in heart shall be called prudent: and the sweetness of the lips increaseth learning.

16:22 Ffynnon y bywyd yw deall i'w pherchennog: ond addysg ffyliaid yw ffolineb.
16:22 Understanding is a wellspring of life unto him that hath it: but the instruction of fools is folly.

16:23 Calon y doeth a reola ei enau ef yn synhwyrol, ac a chwanega addysg i'w wefusau.
16:23 The heart of the wise teacheth his mouth, and addeth learning to his lips.

16:24 Geiriau teg ydynt megis dil ml, yn felys ir enaid, ac yn iachus ir esgyrn.
16:24 Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul, and health to the bones.

16:25 Mae ffordd a dybir ei bod yn uniawn yng ngolwg dyn: ond ei diwedd yw ffyrdd marwolaeth.
16:25 There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.

16:26 Y neb a lafurio, a lafuria iddo ei hun: canys ei enau a'i gofyn ganddo.
16:26 He that laboureth laboureth for himself; for his mouth craveth it of him.

16:27 Dyn i'r fall sydd yn cloddio drwg: ac ar ei wefusau yr erys fel tn poeth.
16:27 An ungodly man diggeth up evil: and in his lips there is as a burning fire.

16:28 Dyn cyndyn a bair ymryson: a'r hustyngwr a neilltua dywysogion.
16:28 A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.

16:29 Gŵr traws a huda ei gymydog, ac a'i tywys i'r ffordd nid yw dda.
16:29 A violent man enticeth his neighbour, and leadeth him into the way that is not good.

16:30 Efe a gae ei lygaid i ddychymyg trawsedd; gan symud ei wefusau y dwg efe ddrwg i ben.
16:30 He shutteth his eyes to devise froward things: moving his lips he bringeth evil to pass.

16:31 Coron anrhydeddus yw penllwydni, os bydd mewn ffordd cyfiawnder.
16:31 The hoary head is a crown of glory, if it be found in the way of righteousness.

16:32 Gwell yw y diog i ddigofaint na'r cadarn; a'r neb a reola ei ysbryd ei hun, na'r hwn a enillo ddinas.
16:32 He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.

16:33 Y coelbren a fwrir i'r arffed: ond oddi wrth yr ARGLWYDD y mae ei holl lywodraethiad ef.
16:33 The lot is cast into the lap; but the whole disposing thereof is of the LORD.


PENNOD 17

17:1 Gwell yw tamaid sych a llonyddwch gydag ef, na thŷ yn llawn o aberthau gydag ymryson.
17:1 Better is a dry morsel, and quietness therewith, than an house full of sacrifices with strife.

17:2 Gwas synhwyrol a feistrola ar fab gwaradwyddus; ac a gaiff ran o'r etifeddiaeth ymhlith y brodyr.
17:2 A wise servant shall have rule over a son that causeth shame, and shall have part of the inheritance among the brethren.

17:3 Y tawddlestr sydd i'r arian, a'r ffwrn i'r aur: ond yr hwn a brawf y calonnau yw yr ARGLWYDD.
17:3 The fining pot is for silver, and the furnace for gold: but the LORD trieth the hearts.

17:4 Y drygionus a wrendy ar wefus anwir: a'r celwyddog a rydd glust i dafod drwg.
17:4 A wicked doer giveth heed to false lips; and a liar giveth ear to a naughty tongue.

17:5 Y neb a watwaro y tlawd, sydd yn gwaradwyddo ei Wneuthurwr ef: a'r neb a ymddigrifo mewn cystudd, ni bydd dieuog.
17:5 Whoso mocketh the poor reproacheth his Maker: and he that is glad at calamities shall not be unpunished.

17:6 Coron yr hynafgwyr yw en hwyrion: ac anrhydedd y plant yw eu tadau.
17:6 Children's children are the crown of old men; and the glory of children are their fathers.

17:7 Anweddaidd yw i ffl ymadrodd rhagorol; mwy o lawer i bendefig wefusau celwyddog.
17:7 Excellent speech becometh not a fool: much less do lying lips a prince.

17:8 Maen gwerthfawr yw anrheg yng ngolwg ei pherchennog: pa le bynnag y tro, hi a ffynna.
17:8 A gift is as a precious stone in the eyes of him that hath it: whithersoever it turneth, it prospereth.

17:9 Y neb a guddia bechod, sydd yn ceisio cariad: ond y neb a adnewydda fai, sydd yn neilltuo tywysogion.
17:9 He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends.

17:10 Un sen a ofna y call yn fwy na phe baeddid y ffl ganwaith.
17:10 A reproof entereth more into a wise man than an hundred stripes into a fool.

17:11 Y dyn drwg sydd 'i fryd ar derfysg yn unig: a chennad greulon a anfonir yn ei erbyn ef.
17:11 An evil man seeketh only rebellion: therefore a cruel messenger shall be sent against him.

17:12 Gwell i ŵr gyfarfod ag arthes wedi colli ei chenawon, nag 'r ffl yn ei ffolineb.
17:12 Let a bear robbed of her whelps meet a man, rather than a fool in his folly.

17:13 Y neb a dalo ddrwg dros dda, nid ymedy drwg 'i dŷ ef.
17:13 Whoso rewardeth evil for good, evil shall not depart from his house.

17:14 Pen y gynnen sydd megis ped agorid argae: am hynny gad ymaith ymryson cyn ymyrryd arni.
17:14 The beginning of strife is as when one letteth out water: therefore leave off contention, before it be meddled with.

17:15 Y neb a gyfiawnhao y drygionus, ac a gondemnio y gwirion; ffiaidd gan yr ARGLWYDD ydynt ill dau.
17:15 He that justifieth the wicked, and he that condemneth the just, even they both are abomination to the LORD.

17:16 Paham y bydd gwerth yn llaw y ffl i berchenogi doethineb, ac yntau heb galon ganddo?
17:16 Wherefore is there a price in the hand of a fool to get wisdom, seeing he hath no heart to it?

17:17 Cydymaith a gr bob amser: a brawd a anwyd erbyn caledi.
17:17 A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity.

17:18 Dyn heb bwll a dery ei law, ac a fachna o flaen ei gyfaill.
17:18 A man void of understanding striketh hands, and becometh surety in the presence of his friend.

17:19 Y neb sydd hoff ganddo ymsennu, sydd hoff ganddo bechod; a'r hwn sydd yn gwneuthur ei ddrws yn uchel, sydd yn ceisio niwed.
17:19 He loveth transgression that loveth strife: and he that exalteth his gate seeketh destruction.

17:20 Y cyndyn ei galon ni chaiff ddaioni: a'r hwn sydd drofaus yn ei dafod, a syrth i ddrwg.
17:20 He that hath a froward heart findeth no good: and he that hath a perverse tongue falleth into mischief.

17:21 Y neb a genhedlo un ffl, a ennill iddo ei hun dristwch: ac ni bydd lawen tad yr ynfyd.
17:21 He that begetteth a fool doeth it to his sorrow: and the father of a fool hath no joy.

17:22 Calon lawen a wna les fel meddyginiaeth: ond meddwl trwm a sych yr esgyrn.
17:22 A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones.

17:23 Yr annuwiol a dderbyn rodd o'r fynwes, i gamdroi llwybrau barn.
17:23 A wicked man taketh a gift out of the bosom to pervert the ways of judgment.

17:24 Doethineb sydd yn wyneb y deallgar: ond llygaid y ffyliaid sydd yng nghyrrau y byd.
17:24 Wisdom is before him that hath understanding; but the eyes of a fool are in the ends of the earth.

17:25 Mab ffl a bair ddicllonedd i'w dad, a chwerwder i'w fam.
17:25 A foolish son is a grief to his father, and bitterness to her that bare him.

17:26 Hefyd nid da cosbi y cyfiawn, na tharo penaethiaid, pan fyddant ar yr iawn.
17:26 Also to punish the just is not good, nor to strike princes for equity.

17:27 Gŵr synhwyrol a atal ei yriadroddion: a gŵr pwyllog sydd ymarhous ei ysbryd.
17:27 He that hath knowledge spareth his words: and a man of understanding is of an excellent spirit.

17:28 Y ffl, tawo,a gyfrifir yn ddoeth; ar neb a gaeo ei wefusau, yn ddeallus.
17:28 Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise: and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding.


PENNOD 18

18:1 Y neilltuol a gais wrth ei ddeisyfiad ei hun, ac a ymyrra phob peth.
18:1 Through desire a man, having separated himself, seeketh and intermeddleth with all wisdom.

18:2 Y ffl nid hoff ganddo ddeall; ond bod i'w galon ei datguddio ei hun.
18:2 A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself.

18:3 Wrth ddyfodiad y drygionus y daw diystyrwch, a chyda gogan, gwaradwydd.
18:3 When the wicked cometh, then cometh also contempt, and with ignominy reproach.

18:4 Geiriau yng ngenau gŵr sydd fel dyfroedd dyfnion; a ffynnon doethineb sydd megis afon yn llifo.
18:4 The words of a man's mouth are as deep waters, and the wellspring of wisdom as a flowing brook.

18:5 Nid da derbyn wyneb yr annuwiol, i ddymchwelyd y cyfiawn mewn barn.
18:5 It is not good to accept the person of the wicked, to overthrow the righteous in judgment.

18:6 Gwefusau y ffl a nt i mewn i gynnen, a'i enau a eilw am ddyrnodiau.
18:6 A fool's lips enter into contention, and his mouth calleth for strokes.

18:7 Genau y ffl yw ei ddinistr, a'i wefusau sydd fagi i'w enaid.
18:7 A fool's mouth is his destruction, and his lips are the snare of his soul.

18:8 Geiriau yr hustyngwr sdd megis archollion, ac a ddisgynnant i gilfachau
y bol.
18:8 The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly.

18:9 Y neb a fyddo diog yn ei waith, sydd frawd i'r treulgar.
18:9 He also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster.

18:10 Tŵr cadarn yw enw yr ARGLWYDD: ato y rhed y cyfiawn, ac y mae yn ddiogel.
18:10 The name of the LORD is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.

18:11 Cyfoeth y cyfoethog sydd iddo yn ddinas gadarn, ac yn fur uchel, yn ei dyb ei hun.
18:11 The rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit.

18:12 Cyn dinistr y balcha calon gŵr; a chyn anrhydeddy bydd gostyngeiddrwydd.
18:12 Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.

18:13 Y neb a atebo beth cyn ei glywed, ffolineb a chywilydd fydd iddo.
18:13 He that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him.

18:14 Ysbryd gŵr a gynnal ei glefyd ef: ond ysbryd cystuddiedig pwy a'i cyfyd?
18:14 The spirit of a man will sustain his infirmity; but a wounded spirit who can bear?

18:15 Calon y pwyllog a berchenoga wybodaeth; a chlust y doethion a gais wybodaeth.
18:15 The heart of the prudent getteth knowledge; and the ear of the wise seeketh knowledge.

18:16 Rhodd dyn a ehanga arno, ac a'i dwg ef gerbron penaethiaid.
18:16 A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men.

18:17 Y cyntaf yn ei hawl a dybir ei fod yn gyfiawn: ond ei gymydog a ddaw ac a'i chwilia ef.
18:17 He that is first in his own cause seemeth just; but his neighbour cometh and searcheth him.

18:18 Y coelbren a wna i gynhennau beidio, ac a athrywyn rhwng cedyrn.
18:18 The lot causeth contentions to cease, and parteth between the mighty.

18:19 Anos yw ennill ewyllys da brawd pan ddigier, na dinas gadarn: a'u hymryson sydd megis trosol castell.
18:19 A brother offended is harder to be won than a strong city: and their contentions are like the bars of a castle.

18:20 A ffrwyth genau gŵr y diwellir ei fol; ac o ffrwyth y gwefusau y digonir ef.
18:20 A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth; and with the increase of his lips shall he be filled.

18:21 Angau a bywyd sydd ym meddiant y tafod: a'r rhai a'i hoffant ef a fwytnt ei ffrwyth ef.
18:21 Death and life are in the power of the tongue: and they that love it shall eat the fruit thereof.

18:22 Y neb sydd yn cael gwraig, sydd yn cael peth daionus, ac yn cael ffafr gan yr ARGLWYDD.
18:22 Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favour of the LORD.

18:23 Y tlawd a ymbil; a'r cyfoethog a etyb yn erwin.
18:23 The poor useth entreaties; but the rich answereth roughly.

18:24 Y neb y mae iddo gyfeillion, cadwed gariad: ac y mae cyfaill a lŷn wrthyt yn well na brawd.
18:24 A man that hath friends must show himself friendly: and there is a friend that sticketh closer than a brother.


19:1 Gwell yw y tlawd a rodio yn ei uniondeb, iialr triws ei wefusau, ac yntau yn ffl.
19:1 Better is the poor that walketh in his integrity, than he that is perverse in his lips, and is a fool.

19:2 Hefyd, bod yr enaid heb wybodaeth, nid yw dda; ar hwn sydd brysur ei draed a becha.
19:2 Also, that the soul be without knowledge, it is not good; and he that hasteth with his feet sinneth.

19:3 Ffolineb dyn a ŵyra ei ffordd ef: a'i galon a ymddigia yn erbyn yr ARGLWYDD.
19:3 The foolishness of man perverteth his way: and his heart fretteth against the LORD.

19:4 Cyfoeth a chwanega lawer o gyfeilhon: hond y tlawd a ddidolir oddi wrth ei gymydog.
19:4 Wealth maketh many friends; but the poor is separated from his neighbour.

19:5 Tyst celwyddog ni bydd dieuog: a lluniwr celwyddau ni ddianc.
19:5 A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape.

19:6 Llawer ymbiliant o flaen pendefig: a phawb sydd gyfaill i'r hael.
19:6 Many will entreat the favour of the prince: and every man is a friend to him that giveth gifts.

19:7 Holl frodyr y tlawd 'i casnt ef - pa faint mwy yr ymbellha ei gyfeillion oddi wrtho? er maint a ymnheddo, ni throant ato
19:7 All the brethren of the poor do hate him: how much more do his friends go far from him? he pursueth them with words, yet they are wanting to him.

19:8 A gaffo ddoethitleb a gr ei enaid: a gadwo ddeeall a ennill ddaioni.
19:8 He that getteth wisdom loveth his own soul: he that keepeth understanding shall find good.

19:9 Tyst celwyddog ni bydd dieuog, a thraethwr celwyddau a ddifethir.
19:9 A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish.

19:10 Nid gweddaidd i ffl hyfrydwch: anweddeiddiach o lawer i was arglwyddiaethu ar benaethiaid.
19:10 Delight is not seemly for a fool; much less for a servant to have rule over princes.

19:11 Synnwyr dyn a oeda ei ddigofaint ef: a harddwch yw iddo fyned drog gamwedd.
19:11 The discretion of a man deferreth his anger; and it is his glory to pass over a transgression.

19:12 Llid y brenin sydd megis rhuad llew ieuanc: ond ei ffafr ef sydd megis gwlith ar laswellt
19:12 The king's wrath is as the roaring of a lion; but his favour is as dew upon the grass.

19:13 Mab ffl sydd orthrymder i'w dad: ac ymserth gwraig sydd megis defni parhaus.
19:13 A foolish son is the calamity of his father: and the contentions of a wife are a continual dropping.

19:14 Tŷ a chyfoeth ŷnt etifeddiaeth y tadau: ond rhodd yr ARGLWYDD yw gwraig bwyllog.
19:14 House and riches are the inheritance of fathers: and a prudent wife is from the LORD.

19:15 Syrthni a bair drymgwsg: ac enaod twyllodrus a newyna.
19:15 Slothfulness casteth into a deep sleep; and an idle soul shall suffer hunger.

19:16 Y neb a gadwo y gorchymyn a geidw ei enaid: ar neb a esgeuluso ei ffyrdd fydd farw.
19:16 He that keepeth the commandment keepeth his own soul; but he that despiseth his ways shall die.

19:17 Y neb a gymero drugaredd ar y tlawd, sydd yn rhoddi echwyn i'r ARGLWYDD; a'i rodd a dl efe iddo drachefn.
19:17 He that hath pity upon the poor lendeth unto the LORD; and that which he hath given will he pay him again.

19:18 Cerydda dy fab tra fyddo gobaith; ac nac arbeded dy enaid ef, i'w ddifetha.
19:18 Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying.

19:19 Y mawr ei ddig a ddwg gosbedigaeth: canys os ti a'i gwaredi, rhaid i ti wneuthur hynny drachefn.
19:19 A man of great wrath shall suffer punishment: for if thou deliver him, yet thou must do it again.

19:20 Gwrando gyngor, a chymer addysg; fel y byddych ddoeth yn dy ddiwedd.
19:20 Hear counsel, and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end.

19:21 Bwriadau lawer sydd yng nghalon dyn: ond cyngor yr ARGLWYDD, hwnnw a saif.
19:21 There are many devices in a man's heart; nevertheless the counsel of the LORD, that shall stand.

19:22 Deisyfiad dyn yw ei dragaredd ef: a gwell yw y dyn tlawd na'r gŵr celwyddog.
19:22 The desire of a man is his kindness: and a poor man is better than a liar.

19:23 Ofn yr ARGLWYDD a dywys i fywyd: a'r neb y byddo ganddo a erys yn ddiwall, heb i ddrwg ymweled ag ef.
19:23 The fear of the LORD tendeth to life: and he that hath it shall abide satisfied; he shall not be visited with evil.

19:24 Y dyn swrth a gudd ei law yn ei fynwes, ac ni estyn hi at ei enau.
19:24 A slothful man hideth his hand in his bosom, and will not so much as bring it to his mouth again.

19:25 Taro watwarwr, a'r ehud fydd gyfrwysach: a phan geryddych y deallus, efe a ddeall wybodaeth.
19:25 Smite a scorner, and the simple will beware: and reprove one that hath understanding, and he will understand knowledge.

19:26 Mab gwaradwyddus gwarthus a anrheithia ei dad ac a yrr ei fam ar grwydr
19:26 He that wasteth his father, and chaseth away his mother, is a son that causeth shame, and bringeth reproach.

19:27 Fy mab, paid gwrando yr addysg a bair i ti gyfeiliorni oddi wrth eiriau gwybodaeth.
19:27 Cease, my son, to hear the instruction that causeth to err from the words of knowledge.

19:28 Tyst y fall a watwar farn: a geniau y drygionus a lwnc anwiredd
19:28 An ungodly witness scorneth judgment: and the mouth of the wicked devoureth iniquity.

19:29 Barn sydd barod i'r gwatwarwyr, a chleisiau i gefn y ffyliaid.
19:29 Judgments are prepared for scorners, and stripes for the back of fools.


PENNOD 20

20:1 Gwatwarus yw gwin, a therfysgaidd yw diod gadarn: pwy bynnag a siomir ynddi, nid yw ddoeth.
20:1 Wine is a mocker, strong drink is raging: and whosoever is deceived thereby is not wise.

20:2 Megis rhuad flew ieuanc yw ofn y brenin: y mae y neb a'i cyffr ef i ddigofaint yn pechu yn erbyn ei enaid ei hun.
20:2 The fear of a king is as the roaring of a lion: whoso provoketh him to anger sinneth against his own soul.

20:3 Anrhydeddus yw i ŵr beidio ag ymryson: ond pob ffl a fyn ymyrraeth.
20:3 It is an honour for a man to cease from strife: but every fool will be meddling.

20:4 Y diog nid ardd, oherwydd oerder y gaeaf; am hynny y cardota efe y cynhaeaf, ac ni chaiff ddim.
20:4 The sluggard will not plow by reason of the cold; therefore shall he beg in harvest, and have nothing.

20:5 Megis dyfroedd dyfnion yw pwyll yng nghalon gŵr: eto y gŵr call ai tyn allan.
20:5 Counsel in the heart of man is like deep water; but a man of understanding will draw it out.

20:6 Llawer dyn a gyhoedda ei drugarowgrwydd ei hun.- ond pwy a gaiff ŵr ffyddlon?
20:6 Most men will proclaim every one his own goodness: but a faithful man who can find?

20:7 Y cyfiawn a rodia yn ei uniondeb: gwyn eu byd ei blant ar ei l ef.
20:7 The just man walketh in his integrity: his children are blessed after him.

20:8 Brenin yn eistedd ar orsedd barn, a wasgar i lygaid bob drwg.
20:8 A king that sitteth in the throne of judgment scattereth away all evil with his eyes.

20:9 Pwy a ddichon ddywedyd, Mi a lanheais fy nghalon, gln wyf oddi wrth fy mhechod?
20:9 Who can say, I have made my heart clean, I am pure from my sin?

20:10 Amryw bwysau, ac amryw fesurau, ffiaidd gan yr ARGLWYDD bob un or ddau.
20:10 Divers weights, and divers measures, both of them are alike abomination to the LORD.

20:11 Bachgen a adwaenir wrth ei waith, ai pur ai uniawn yw ei waith.
20:11 Even a child is known by his doings, whether his work be pure, and whether it be right.

20:12 Y glust yn clywed, ar llygad yn gweled, yr ARGLWYDD a wnaeth bob un or ddau.
20:12 The hearing ear, and the seeing eye, the LORD hath made even both of them.

20:13 Na chr gysgu, rhag dy fyned yn dlawd: agor dy lygaid, fel yth ddigoner bara.
20:13 Love not sleep, lest thou come to poverty; open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread.

20:14 Drwg, drwg, medd y prynwr: ond pan l or neilltu, efe a ymffrostia.
20:14 It is naught, it is naught, saith the buyer: but when he is gone his way, then he boasteth.

20:15 Y mae aur, a gemau lawer: ond gwefusau gwybodaeth sydd ddodrefnyn gwerthfawr.
20:15 There is gold, and a multitude of rubies: but the lips of knowledge are a precious jewel.

20:16 Cymer wisg y gŵr a fachno dros estron; a chymer wystl ganddo dros estrones.
20:16 Take his garment that is surety for a stranger: and take a pledge of him for a strange woman.

20:17 Melys gan ŵr fara trwy ffalsedd: ond o'r diwedd ei enau a lenwir graean.
20:17 Bread of deceit is sweet to a man; but afterwards his mouth shall be filled with gravel.

20:18 Bwriadau a sicrheir trwy gyngor: a thrwy gyngor diesgeulus dos i ryfela.
20:18 Every purpose is established by counsel: and with good advice make war.

20:19 Y neb a fyddo athrodwr a ddatguddia gyfrinach: am hynny nac ymyrr r hwn a wenieithio i wefusau.
20:19 He that goeth about as a talebearer revealeth secrets: therefore meddle not with him that flattereth with his lips.

20:20 Y neb a felltithio ei dad neu ei fam, ei gannwyll a ddiffoddir yn y tywyllwch du.
20:20 Whoso curseth his father or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness.

20:21 Etifeddiaeth a geir ar frys yn y dechreuad; ond ei diwedd ni fendithir.
20:21 An inheritance may be gotten hastily at the beginning; but the end thereof shall not be blessed.

20:22 Na ddywed, Mi a dalaf ddrwg: disgwyl wrth yr ARGLWYDD, ac efe ath achub.
20:22 Say not thou, I will recompense evil; but wait on the LORD, and he shall save thee.

20:23 Ffiaidd gan yr ARGLWYDD amryw bwysau; a chlorian twyflodrus nid yw dda.
20:23 Divers weights are an abomination unto the LORD; and a false balance is not good.

20:24 Oddi wrth yr ARGLWYDD y mae cerddediad gŵr: ond beth a ddeall dyn oi ffordd ei hun?
20:24 Man's goings are of the LORD; how can a man then understand his own way?

20:25 Magl yw i ŵr lyncu peth cysegredig; ac wedi addunedu, ymofyn.
20:25 It is a snare to the man who devoureth that which is holy, and after vows to make inquiry.

20:26 Brenin doeth a wasgar yr annuwiol, ac a dry yr olwyn arnynt.
20:26 A wise king scattereth the wicked, and bringeth the wheel over them.

20:27 Cannwyll yr ARGLWYDD yw ysbryd dyn, yn chwilio holl gelloedd y bol.
20:27 The spirit of man is the candle of the LORD, searching all the inward parts of the belly.

20:28 Trugaredd a ffyddlondeb a gadwant y brenin; a'i orseddfa a gadarnheir trwy drugaredd.
20:28 Mercy and truth preserve the king: and his throne is upholden by mercy.

20:29 Gogoniant gwŷr ieuanc yw eu nerth; a harddwch hynafgwyr yw gwallt gwyn.
20:29 The glory of young men is their strength: and the beauty of old men is the grey head.

20:30 Cleisiau briw a lanha ddrwg: felly y gwna dyrnodiau gelloedd y bol.
20:30 The blueness of a wound cleanseth away evil: so do stripes the inward parts of the belly.


PENNOD 21

21:1 Fel afonydd o ddwfr y mae calon y brenin yn llaw yr ARGLWYDD: efe a'i try hi lle y mynno.
21:1 The king's heart is in the hand of the LORD, as the rivers of water: he turneth it whithersoever he will.

21:2 Pob ffordd gŵr sydd uniawn yn ei olwg ei hun: ond yr ARGLWYDD a bwysa y calonnau.
21:2 Every way of a man is right in his own eyes: but the LORD pondereth the hearts.

21:3 Gwneuthur cyfiawnder a barn sydd well gan yr ARGLWYDD nag aberth.
21:3 To do justice and judgment is more acceptable to the LORD than sacrifice.

21:4 Uchder golwg, a balchder calon, ac r yr annuwiol, sydd bechod.
21:4 An high look, and a proud heart, and the plowing of the wicked, is sin.

21:5 Bwriadau y diesgeulus sydd at helaethrwydd yn unig: ond yr eiddo pob prysur at eisiau yn unig.
21:5 The thoughts of the diligent tend only to plenteousness; but of every one that is hasty only to want.

21:6 Trysorau a gasgler thafod celwyddog, a chwelir megis gwagedd gan y neb sydd yn ceisio angau.
21:6 The getting of treasures by a lying tongue is a vanity tossed to and fro of them that seek death.

21:7 Anrhaith yr annuwiol au difetha hwynt, am iddynt wrthod gwneuthur barn.
21:7 The robbery of the wicked shall destroy them; because they refuse to do judgment.

21:8 Trofaus a dieithr yw ffordd dyn: ond y pur sydd uniawn ei waith.
21:8 The way of man is froward and strange: but as for the pure, his work is right.

21:9 Gwell yw bod mewn congl yn nen tŷ, na bod gyda gwraig anynad mewn tŷ eang.
21:9 It is better to dwell in a corner of the housetop, than with a brawling woman in a wide house.

21:10 Enaid yr annuwiol a ddeisyf ddrwg, nid grasol yw ei gynlydog yn ei olwg ef.
21:10 The soul of the wicked desireth evil: his neighbour findeth no favour in his eyes.

21:11 Pan gosber gwatgwarwr, y bydd yr ehud gallach: a phan ddysger y doeth, efe a dderbyh wybodaeth.
21:11 When the scorner is punished, the simple is made wise: and when the wise is instructed, he receiveth knowledge.

21:12 Call y mae y cyfiawn yn ystyried am dŷ yr annuwiol: ond y mae DUW yn difetha y rhai annuwiol am eu drygioni.
21:12 The righteous man wisely considereth the house of the wicked: but God overthroweth the wicked for their wickedness.

21:13 Y neb a gaeo ei glust rhag llef y tlawd, a lefain ei hunan, ac nis gwrandewir ef.
21:13 Whoso stoppeth his ears at the cry of the poor, he also shall cry himself, but shall not be heard.

21:14 Rhodd yn y dirgel a dyr ddigofaint; a gwobr yn y fynwes, lid cryf.
21:14 A gift in secret pacifieth anger: and a reward in the bosom strong wrath.

21:15 Llawen gan y cyfiawn wneuthur barn: ond dinistr fydd i weithwyr anwiredd.
21:15 It is joy to the just to do judgment: but destruction shall be to the workers of iniquity.

21:16 Dyn yn myned ar gyfeiliorn oddi ar ffordd deall, a orffwys yng nghynulleidfa y meirw.
21:16 The man that wandereth out of the way of understanding shall remain in the congregation of the dead.

21:17 Y neb a garo ddifyrrwch, a ddaw i dlodi: a'r neb a garo win ac olew, ni bydd gyfoethog.
21:17 He that loveth pleasure shall be a poor man: he that loveth wine and oil shall not be rich.

21:18 Yr annuwiol a roddir yn iawn dros y cyfiawn, a'r troseddwr dros yr uniawn.
21:18 The wicked shall be a ransom for the righteous, and the transgressor for the upright.

21:19 Gwell yw aros yn yr anialwch, na chyda graig anynad ddicllon.
21:19 It is better to dwell in the wilderness, than with a contentious and an angry woman.

21:20 Y mae trysor dymunol, ac olew, yn nhrigfa y doeth; ond dyn ffl a'u llwnc hwynt.
21:20 There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise; but a foolish man spendeth it up.

21:21 Y neb a ddilyno gyfiawnder a thrugaredd, a gaiff fywyd, cyfiawnder, ac anrhydedd.
21:21 He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour.

21:22 Y doeth a ddring i ddinas y cedyrn, ac a fwrw i lawr y cadernid y mae hi yn hyderu arno.
21:22 A wise man scaleth the city of the mighty, and casteth down the strength of the confidence thereof.

21:23 Y neb a gadwo ei enau a'i dafod, a geidw ei enaid rhag cyfyngder.
21:23 Whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles.

21:24 Y balch a'r gwatwarwr uchel, yw enw y gŵr a wnelo beth mewn dicllonedd balch.
21:24 Proud and haughty scorner is his name, who dealeth in proud wrath.

21:25 Deisyfiad y diog a'i lladd: canys ei ddwylo a wrthodant weithio:
21:25 The desire of the slothful killeth him; for his hands refuse to labour.

21:26 Yn hyd y dydd y mae yn fawr ei awydd: ond y cyfiawn a rydd, ac ni arbed.
21:26 He coveteth greedily all the day long: but the righteous giveth and spareth not.

21:27 Aberth y rhai annuwiol sydd ffiaidd: pa faint mwy, pan offrymant mewn meddwl drwg?
21:27 The sacrifice of the wicked is abomination: how much more, when he bringeth it with a wicked mind?

21:28 Tyst celwyddog a ddifethir: ond y gŵr a wrandawo, a lefara yn wastad.
21:28 A false witness shall perish: but the man that heareth speaketh constantly.

21:29 Gŵr annuwiol a galeda ei wyneb: ond yr uniawn a gyfarwydda ei ffordd.
21:29 A wicked man hardeneth his face: but as for the upright, he directeth his way.

21:30 Nid oes doethineb, na deall, na chyngor, yn erbyn yr ARGLWYDD.
21:30 There is no wisdom nor understanding nor counsel against the LORD.

21:31 Y march a ddarperir erbyn dydd y frwydr: ond ymwared sydd oddi wrth yr ARGLWYDD.
21:31 The horse is prepared against the day of battle: but safety is of the LORD.


PENNOD 22

22:1 Mwy dymunol yw enw da na chyfoeth lawer; a gwell yw ffafr dda nag arian, ac nag aur.
22:1 A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.

22:2 Y tlawd a'r cyfoethog a gydgyfarfyddant: yr ARGLWYDD yw gwneuthurwr y rhai hyn oll.
22:2 The rich and poor meet together: the LORD is the maker of them all.

22:3 Y call a genfydd y drwg, ac a ymgdd: ond y ffyliaid a nt rhagddynt, ac a gosbir.
22:3 A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself: but the simple pass on, and are punished.

22:4 Gwobr gostyngeiddrwydd ac ofn yr ARGLWYDD, yw cyfoeth, ac anrhydedd, a bywyd
22:4 By humility and the fear of the LORD are riches, and honour, and life.

22:5 Drain a maglau sydd yn ffordd y cyndyn: y neb a gadwo ei enaid, a fydd bell oddi wrthynt hwy.
22:5 Thorns and snares are in the way of the froward: he that doth keep his soul shall be far from them.

22:6 Hyfforddia blentyn ym mhen ei ffordd; a phan heneiddio nid ymedy hi.
22:6 Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it.

22:7 Y cyfoethog a arglwyddiaetha ar y tlawd; a gwas fydd yr hwn a gaffo fenthyg i'r gŵr a roddo fenthyg.
22:7 The rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender.

22:8 Y neb a heuo anwiredd a fed flinder; a gwialen ei ddigofaint ef a balla.
22:8 He that soweth iniquity shall reap vanity: and the rod of his anger shall fail.

22:9 Yr hael ei lygad a fendithir: canys efe a rydd o'i fara i'r tlawd.
22:9 He that hath a bountiful eye shall be blessed; for he giveth of his bread to the poor.

22:10 Bwrw allan y gwatwarwr, a'r gynnen ac allan; ie, yr ymryson a'r gwarth a dderfydd.
22:10 Cast out the scorner, and contention shall go out; yea, strife and reproach shall cease.

22:11 Y neb a garo lendid calon, am ras ei wefusau a gaiff y brenin yn garedig iddo.
22:11 He that loveth pureness of heart, for the grace of his lips the king shall be his friend.

22:12 Llygaid yr ARGLWYDD a gadwant wybodaeth; ac efe a ddinistria eiriau y troseddwr.
22:12 The eyes of the LORD preserve knowledge, and he overthroweth the words of the transgressor.

22:13 Medd y diog, Y mae llew allan; fo'm lleddir yng nghanol yr heolydd.
22:13 The slothful man saith, There is a lion without, I shall be slain in the streets.

22:14 Ffos ddofn yw genau gwragedd dieithr: y neb y byddo yr ARGLWYDD yn ddig wrtho, a syrth yno.
22:14 The mouth of strange women is a deep pit: he that is abhorred of the LORD shall fall therein.

22:15 Ffolineb sydd yn rhwym yng nghalon plentyn; ond gwialen cerydd a'i gyr ymhell oddi wrtho.
22:15 Foolishness is bound in the heart of a child; but the rod of correction shall drive it far from him.

22:16 Y neb a orthrymo y tlawd er ychwanega ei gyfoeth, a'r neb a roddo i'r cyfoethog, a ddaw i dlodi yn ddiamau.
22:16 He that oppresseth the poor to increase his riches, and he that giveth to the rich, shall surely come to want.

22:17 Gogwydda dy glust, a gwrando eiriau y doethion, a gosod dy galon ar fy ngwybodaeth.
22:17 Bow down thine ear, and hear the words of the wise, and apply thine heart unto my knowledge.

22:18 Canys peth peraidd yw os cedwi hwynt yn dy galon; cymhwysir hwynt hefyd yn dy wefusau.
22:18 For it is a pleasant thing if thou keep them within thee; they shall withal be fitted in thy lips.

22:19 Fel y byddo dy obaith yn yr AR-GLWYDD, yr hysbysais i ti heddiw, ie, i ti.
22:19 That thy trust may be in the LORD, I have made known to thee this day, even to thee.

22:20 Oni ysgrifennais i ti eiriau ardderchog o gyngor a gwybodaeth,
22:20 Have not I written to thee excellent things in counsels and knowledge,

22:21 I beri i ti adnabod sicrwydd geiriau gwirionedd, fel y gallit ateb geiriau y. gwirionedd i'r neb a anfonant atat?
22:21 That I might make thee know the certainty of the words of truth; that thou mightest answer the words of truth to them that send unto thee?

22:22 Nac ysbeilia mo'r tlawd, oherwydd ei fod yn dlawd: ac na orthryma y cystuddiol yn y porth.
22:22 Rob not the poor, because he is poor: neither oppress the afflicted in the gate:

22:23 Canys yr ARGLWYDD a ddadlau eu dadl hwynt, ac a orthryma enaid y neb a'u gorthrymo hwynt.
22:23 For the LORD will plead their cause, and spoil the soul of those that spoiled them.

22:24 Na fydd gydymaith i'r dicllon; ac na chydgerdda gŵr llidiog:
22:24 Make no friendship with an angry man; and with a furious man thou shalt not go:

22:25 Rhag i ti ddysgu ei lwybrau ef, a chael magl i'th enaid.
22:25 Lest thou learn his ways, and get a snare to thy soul.

22:26 Na fydd un o'r rhai a roddant eu dwylo,o'r rhai a fachnant am ddyled.
22:26 Be not thou one of them that strike hands, or of them that are sureties for debts.

22:27 Oni bydd gennyt i dalu, paham y cymerai efe dy wely oddi tanat?
22:27 If thou hast nothing to pay, why should he take away thy bed from under thee?

22:28 Na symud mo'r hen derfyn, yr hwn a osododd dy dadau.
22:28 Remove not the ancient landmark, which thy fathers have set.

22:29 A welaist ti ŵr diesgeulus yn ei orchwyl? efe a saif gerbron brenhinoedd, ac ni saif gerbron rhai iselradd.
22:29 Seest thou a man diligent in his business? he shall stand before kings; he shall not stand before mean men.


PENNOD 23

23:1 Pan eisteddych i fwyta gyda thywysog, ystyria yn ddyfal beth sydd ger dy fron.
23:1 When thou sittest to eat with a ruler, consider diligently what is before thee:

23:2 A gosod gyllell ar dv geg, os byddi ddyn blysig.
23:2 And put a knife to thy throat, if thou be a man given to appetite.

23:3 Na ddeisyf ei ddanteithion ef: canys bwyd twyllodrus ydyw.
23:3 Be not desirous of his dainties: for they are deceitful meat.

23:4 Nac ymflina i ymgyfoethogi: dod heibio dy synnwyr dy hun.
23:4 Labour not to be rich: cease from thine own wisdom.

23:5 A beri di i'th lygaid ehedeg ar y peth nid yw? canys golud yn ddiau a gymer adenydd, ac a eheda ymaith megis eryr tuar wybr.
23:5 Wilt thou set thine eyes upon that which is not? for riches certainly make themselves wings; they fly away as an eagle toward heaven.

23:6 Na fwyta fwyd y drwg ei lygad; ac na chwennych mo'i ddanteithion ef.
23:6 Eat thou not the bread of him that hath an evil eye, neither desire thou his dainty meats:

23:7 Canys fel y meddylia yn ei galon, felly efe a ddywed wrthyt, Bwyta ac yf; a'i galon heb fod gyda thi.
23:7 For as he thinketh in his heart, so is he: Eat and drink, saith he to thee; but his heart is not with thee.

23:8 Y tamaid a fwyteaist a fwri i fyny, a'th eiriau melys a golli.
23:8 The morsel which thou hast eaten shalt thou vomit up, and lose thy sweet words.

23:9 Na lefara lle y clywo y ffl: canys efe a ddiystyra ddoethineb dy eiriau.
23:9 Speak not in the ears of a fool: for he will despise the wisdom of thy words.

23:10 Na symud mo'r hen derfyn; ac na ddos i feysydd yr amddifaid:
23:10 Remove not the old landmark; and enter not into the fields of the fatherless:

23:11 Canys eu gwaredwr hwynt sydd nerthol: ac a amddiffyn eu cweryl hwynt yn dy erbyn di.
23:11 For their redeemer is mighty; he shall plead their cause with thee.

23:12 Gosod dy galon ar addysg, a'th glustiau ar eiriau gwybodaeth.
23:12 Apply thine heart unto instruction, and thine ears to the words of knowledge.

23:13 Na thyn gerydd oddi wrth dy blentyn: os curi ef gwialen, ni bydd efe farw.
23:13 Withhold not correction from the child: for if thou beatest him with the rod, he shall not die.

23:14 Cur ef gwialen, a thi a achubi ei enaid rhag uffern.
23:14 Thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from hell.

23:15 Fy mab, os dy galon di fydd doeth, fy nghalon innau a lawenycha;
23:15 My son, if thine heart be wise, my heart shall rejoice, even mine.

23:16 Ie, fy arennau a grychneidiant, pan draetho dy wefusau di gyfiawnder.
23:16 Yea, my reins shall rejoice, when thy lips speak right things.

23:17 Na wynfyded dy galon wrth bechaduriaid: ond aros yn ofn yr ARGLWYDD yn hyd y dydd.
23:17 Let not thine heart envy sinners: but be thou in the fear of the LORD all the day long.

23:18 Canys yn ddiau y mae gwobr; ac ni phalla dy ddisgwyliad.
23:18 For surely there is an end; and thine expectation shall not be cut off.

23:19 Erglyw, fy mab, a bydd ddoeth; a chyfawydda dy galon yn y ffordd.
23:19 Hear thou, my son, and be wise, and guide thine heart in the way.

23:20 Na fydd ymysg y rhai sydd yn meddwi ar win; ymysg y rhai glythion ar gig.
23:20 Be not among winebibbers; among riotous eaters of flesh:

23:21 Canys y meddw a'r glwth a ddaw i dlodi: a chysgu a bair fyned mewn gwisg garpiog.
23:21 For the drunkard and the glutton shall come to poverty: and drowsiness shall clothe a man with rags.

23:22 Gwrando ar dy dad a'th genhedlodd: ac na ddiystyra dy fam pan heneiddio.
23:22 Hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old.

23:23 Prŷn y gwir, ac na werth; felly doethineb, ac addysg, a deall.
23:23 Buy the truth, and sell it not; also wisdom, and instruction, and understanding.

23:24 Tad y cyfiawn a orfoledda yn fawr; a'r neb a genhedlo fab doeth, a lawenha o'i blegid.
23:24 The father of the righteous shall greatly rejoice: and he that begetteth a wise child shall have joy of him.

23:25 Dy dad a'th fam a lawenycha; a'r hon a'th ymddg a orfoledda.
23:25 Thy father and thy mother shall be glad, and she that bare thee shall rejoice.

23:26 Fy mab, moes i mi dy galon; dalied dy lygaid ar fy ffyrdd i.
23:26 My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways.

23:27 Canys ffos ddofn yw putain: a phydew cyfyng yw y ddieithr.
23:27 For a whore is a deep ditch; and a strange woman is a narrow pit.

23:28 Ie, hi a gynllwyn fel gwilliad; ac a chwanega bechaduriaid ymysg dynion.
23:28 She also lieth in wait as for a prey, and increaseth the transgressors among men.

23:29 I bwy y mae gwae? i bwy y mae ochain? i bwy y mae cynnen? i bwy y mae dadwrdd? ac i bwy y mae gwelau heb achos? i bwy y mae llygaid cochion?
23:29 Who hath woe? who hath sorrow? who hath contentions? who hath babbling? who hath wounds without cause? who hath redness of eyes?

23:30 I'r neb sydd yn aros wrth y gwin: i'r neb sydd yn myned i ymofyn am win cymysgedig.
23:30 They that tarry long at the wine; they that go to seek mixed wine.

23:31 Nac edrych ar y gwin pan fyddo goch, pan ddangoso ei liw yn y cwpan, pan ymgynhyrfo yn iawn.
23:31 Look not thou upon the wine when it is red, when it giveth his colour in the cup, when it moveth itself aright.

23:32 Yn y diwedd efe a frath fel sarff, ac a biga fel neidr.
23:32 At the last it biteth like a serpent, and stingeth like an adder.

23:33 Dy lygaid a edrychant ar wragedd dieithr, a'th galon a draetha drawsedd.
23:33 Thine eyes shall behold strange women, and thine heart shall utter perverse things.

23:34 Ti a fyddi megis un yn cysgu yng nghanol y mr, ac fel un yn cysgu ym mhen yr hwylbren.
23:34 Yea, thou shalt be as he that lieth down in the midst of the sea, or as he that lieth upon the top of a mast.

23:35 Curent fi, meddi, ac ni chlafychais; dulient fi, ac nis gwybm: pan ddeffrowyf, mi a af rhagof; mi a'i ceisiaf drachefn.
23:35 They have stricken me, shalt thou say, and I was not sick; they have beaten me, and I felt it not: when shall I awake? I will seek it yet again.


24:1 A chenfigenna wrth wŷr annuwiol; ac na chwennych fod gyda hwynt:
24:1 Be not thou envious against evil men, neither desire to be with them.

24:2 Canys eu calon a fyfyria anrhaith, a'u gwefusau a draetha flinder.
24:2 For their heart studieth destruction, and their lips talk of mischief.

24:3 Trwy ddoethineb yr adeiledir tŷ, a thrwy ddeall y sicrheir ef:
24:3 Through wisdom is an house builded; and by understanding it is established:

24:4 A thrwy wybodaeth y llenwir y celloedd o bob golud gwerthfawr a hyfryd.
24:4 And by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches.

24:5 Gŵr doeth sydd nerthol; a gŵr pwyllog a chwanega ei nerth.
24:5 A wise man is strong; yea, a man of knowledge increaseth strength.

24:6 Canys trwy gyngor doeth y gwnei dy ryfel: a thrwy lawer o gynghorwyr y bydd diogelwch.
24:6 For by wise counsel thou shalt make thy war: and in multitude of counsellors there is safety.

24:7 Rhy uchel yw doethineb i ffl; ni egyr efe ei enau yn y porth.
24:7 Wisdom is too high for a fool: he openeth not his mouth in the gate.

24:8 Y neb a fwriada ddrygau, a elwir yn ysgeler.
24:8 He that deviseth to do evil shall be called a mischievous person.

24:9 Bwriad y ffl sydd bechod; a ffiaidd gan ddynion y gwatwarus.
24:9 The thought of foolishness is sin: and the scorner is an abomination to men.

24:10 Os llwfrhei mewn amser cyfyngder, bychan yw dy nerth.
24:10 If thou faint in the day of adversity, thy strength is small.

24:11 Gwared y rhai a lusgir i angau: a ymadawit 'r neb sydd barod i'w lladd?
24:11 If thou forbear to deliver them that are drawn unto death, and those that are ready to be slain;

24:12 Os dywedi, Wele, ni wyddom ni hyn: onid yw pwyswr y calonnau yn deall? a'r hwn sydd yn cadw dy enaid, oni wŷr efe? ac oni thl efe i bob un yn l ei weithred?
24:12 If thou sayest, Behold, we knew it not; doth not he that pondereth the heart consider it? and he that keepeth thy soul, doth not he know it? and shall not he render to every man according to his works?

24:13 Fy mab, bwyta fl, canys da yw; a'r dil ml, canys melys yw i'th enau.
24:13 My son, eat thou honey, because it is good; and the honeycomb, which is sweet to thy taste:

24:14 Felly y bydd gwybodaeth doithineb i'th enaid: os cei di hi, yn ddiau fe fydd gwobr, a'th obaith ni phalla.
24:14 So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul: when thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off.

24:15 Na chynllwyn di, O annuwiol, wrth drigfa y cyfiawn; na anrheithia ei orffwysfa ef.
24:15 Lay not wait, O wicked man, against the dwelling of the righteous; spoil not his resting place:

24:16 Canys seithwaith y syrth y cyfiawn, ac efe a gyfyd drachefn: ond yr annuwiolion a syrhtinat mewn drygioni.
24:16 For a just man falleth seven times, and riseth up again: but the wicked shall fall into mischief.

24:17 Pan syrthio dy elyn, na lawenycha: a phan dramgwyddo, na orfoledded dy galon:
24:17 Rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when he stumbleth:

24:18 Rhag i'r ARGLWYDD weled, a bod hynny yn ddrwg yn ei olwg ef, ac iddo droi ei ddig oddi wrtho ef atat ti.
24:18 Lest the LORD see it, and it displease him, and he turn away his wrath from him.

24:19 Nac ymddigia oherwydd y drwgweithredwyr; na chenfigenna wrth yr annuwiolion:
24:19 Fret not thyself because of evil men, neither be thou envious at the wicked;

24:20 Canys ni bydd gwobr i'r drygionus: cannwyll yr annuwiolion a ddiffoddir.
24:20 For there shall be no reward to the evil man; the candle of the wicked shall be put out.

24:21 Fy mab, ofna yr ARGLWYDD a'r brenin, ac nac ymyrr 'r rhai anwastad:
24:21 My son, fear thou the LORD and the king: and meddle not with them that are given to change:

24:22 Canys yn ddisymwth y cyfyd cu distryw hwy: a phwy a ŵyr eu dinistr hwy ill dau?
24:22 For their calamity shall rise suddenly; and who knoweth the ruin of them both?

24:23 Dyma hefyd bethau doethion Nid da derbyn wyneb mewn barn.
24:23 These things also belong to the wise. It is not good to have respect of persons in judgment.

24:24 Y neb a ddywedo wrth yr annuwiol, Cyfiawn wyt; y bobl a'i melltithiant ef, cenhedloedd a'i ffieiddiant ef:
24:24 He that saith unto the wicked, Thou art righteous; him shall the people curse, nations shall abhor him:

24:25 Ond i'r neb a'i ceryddo, y bydd hyfrydwch; a bendith dda a ddigwydd iddynt.
24:25 But to them that rebuke him shall be delight, and a good blessing shall come upon them.

24:26 Pawb a gusana wefusau y neb a atebo eiriau uniawn.
24:26 Every man shall kiss his lips that giveth a right answer.

24:27 Darpara dy orchwyl oddi allan, a dosbartha ef i ti yn y maes: ac wedi hynny adeilada dy dŷ.
24:27 Prepare thy work without, and make it fit for thyself in the field; and afterwards build thine house.

24:28 Na fydd dyst heb achos yn erbyn dy gymydog: ac na huda 'th wefusau
24:28 Be not a witness against thy neighbour without cause; and deceive not with thy lips.

24:29 Na ddywed, Mi a wnaf iddo ef fel y gwnaeth yntau i minnau; mi a dalaf i'r gŵr yn l ei weithred.
24:29 Say not, I will do so to him as he hath done to me: I will render to the man according to his work.

24:30 Mi a euthum heibio i faes y dyn diog, a heibio i winllan yr angall;
24:30 I went by the field of the slothful, and by the vineyard of the man void of understanding;

24:31 Ac wele, codasai drain ar hyd-ddo oll; danadl a guddiasai ei wyneb ef; ai fagwyr gerrig a syrthiasai i lawr.
24:31 And, lo, it was all grown over with thorns, and nettles had covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down.

24:32 Gwelais hyn, a mi a ystyriais yn ddwys; edrychais arno, a chymerais addysg.
24:32 Then I saw, and considered it well: I looked upon it, and received instruction.

24:33 Ychydig gysgu, ychydig hepian, ychydig wasgu dwylo i gysgu:
24:33 Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep:

24:34 Felly y daw dy dlodi megis ymdeithydd, a'th angen fel gŵr arfog.
24:34 So shall thy poverty come as one that travelleth; and thy want as an armed man.


PENNOD 25

25:1 Dyma hefyd ddiarhebion Solomon, y rhai a gasglodd gwŷr Heseceia brenin Jwda.
25:1 These are also proverbs of Solomon, which the men of Hezekiah king of Judah copied out.

25:2 Anrhydedd DUW yw dirgelu peth: ond anrhydedd brenin yw chwilio peth allan.
25:2 It is the glory of God to conceal a thing: but the honour of kings is to search out a matter.

25:3 Y nefoedd am uchder, y ddaear am ddyfnder, a chalon brenhinoedd, ni ellir eu chwilio.
25:3 The heaven for height, and the earth for depth, and the heart of kings is unsearchable.

25:4 Tyn yr amhuredd oddi wrth yr arian, a daw i'r gof arian lestr.
25:4 Take away the dross from the silver, and there shall come forth a vessel for the finer.

25:5 Tyn yr annuwiol o olwg y brenin, a'i orseddfa ef a gadarnheir trwy gyfiawnder.
25:5 Take away the wicked from before the king, and his throne shall be established in righteousness.

25:6 Nac ymogonedda gerbron y brenin; ac na saf yn lle gwŷr mawr.
25:6 Put not forth thyself in the presence of the king, and stand not in the place of great men:

25:7 Canys gwell i ti ddywedyd wrthyt, Tyred yma i fyny, na'th fwrw yn is gerbron pendefig yr hwn a welodd dy lygaid.
25:7 For better it is that it be said unto thee, Come up hither; than that thou shouldest be put lower in the presence of the prince whom thine eyes have seen.

25:8 Na ddos allan i gynhennu ar frys: rhag na wypych beth a wnelych yn ei diwedd, wedi dy gywilyddio gan dy gymydog.
25:8 Go not forth hastily to strive, lest thou know not what to do in the end thereof, when thy neighbour hath put thee to shame.

25:9 Ymresyma 'th gymydog ei hun; ond na ddatguddia gyfrinach i arall:
25:9 Debate thy cause with thy neighbour himself; and discover not a secret to another:

25:10 Rhag i'r neb a fyddo yn gwrando ddwyn gwarth arnat ti; ac i'th gywilydd na thro ymaith.
25:10 Lest he that heareth it put thee to shame, and thine infamy turn not away.

25:11 Gair a ddyweder mewn amser sydd megis afalau aur mewn gwaith arian yn cerfiedig.
25:11 A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver.

25:12 Ceryddwr doeth ir glust a wrandawo, sydd fel anwyldlws euraid, a gwisg o aur rhagorol.
25:12 As an earring of gold, and an ornament of fine gold, so is a wise reprover upon an obedient ear.

25:13 Megis oerder eira yn amser cynhaeaf, yw cennad ffyddlon i'r rhai a'i gyrrant: canys efe a lawenycha enaid ei feistriaid.
25:13 As the cold of snow in the time of harvest, so is a faithful messenger to them that send him: for he refresheth the soul of his masters.

25:14 Y neb a ymffrostio o achos gau rodd, sydd gyffelyb i gymylau a gwynt heb law.
25:14 Whoso boasteth himself of a false gift is like clouds and wind without rain.

25:15 Trwy hirymaros y bodlonir pendefig: a thafod esmwyth a dyr asgwrn.
25:15 By long forbearing is a prince persuaded, and a soft tongue breaketh the bone.

25:16 Pan gaffech fl, bwyta a'th wasanaetho: rhag wedi dy lenwi ohono, i ti ei chwydu ef.
25:16 Hast thou found honey? eat so much as is sufficient for thee, lest thou be filled therewith, and vomit it.

25:17 Cadw dy droed allan o dŷ dy gymydog: rhag iddo flino arnat, a'th gasu.
25:17 Withdraw thy foot from thy neighbour's house; lest he be weary of thee, and so hate thee.

25:18 Y neb a ddygo gamdystiolaeth yn erbyn ei gymydog, sydd megis gordd, a chleddyf, a saeth lem.
25:18 A man that beareth false witness against his neighbour is a maul, and a sword, and a sharp arrow.

25:19 Hyder ar ffalswr yn riydd cyfyngder, sydd megis dant wedi ei dorri, a throed wedi tyrfu.
25:19 Confidence in an unfaithful man in time of trouble is like a broken tooth, and a foot out of joint.

25:20 Fel yr hwn a ddygo ymaith wisg yn amser oerfel, ac fel finegr ar nitr, felly y mae yr hwn sydd ya canu caniadau i galon drist.
25:20 As he that taketh away a garment in cold weather, and as vinegar upon nitre, so is he that singeth songs to an heavy heart.

25:21 Os dy elyn a newyna, portha ef bara; ac os sycheda, dod iddo ddiod i'w hyfed:
25:21 If thine enemy be hungry, give him bread to eat; and if he be thirsty, give him water to drink:

25:22 Canys marwor a bentyrri ar ei ben ef; a'r ARGLWYDD a dl i ti.
25:22 For thou shalt heap coals of fire upon his head, and the LORD shall reward thee.

25:23 Gwynt y gogledd a yrr y glaw ymaith: felly y gyr wynepryd dicllon dafod athrotgar.
25:23 The north wind driveth away rain: so doth an angry countenance a backbiting tongue.

25:24 Gwell yw trigo mewn congl yn nen tŷ, na chyda gwraig anynad mewn tŷ eang.
25:24 It is better to dwell in the corner of the housetop, than with a brawling woman and in a wide house.

25:25 Fel dyfroedd oerion i enaid sychedig, yw newyddion da o wlad bell.
25:25 As cold waters to a thirsty soul, so is good news from a far country.

25:26 Gŵr cyfiawn wedi syrthio i lawr gerbron y drygionus, sydd megis ffynnon wedi ei chymysgu gofer budr.
25:26 A righteous man falling down before the wicked is as a troubled fountain, and a corrupt spring.

25:27 Nid da bwyta llawer o fl: ac felly chwilio eu hanrhydedd, nid anrhydrdd yw.
25:27 It is not good to eat much honey: so for men to search their own glory is not glory.

25:28 Y neb ni byddo ganddo atal ar ei ysbryd ei hun, sydd megis dinas ddrylliog heb gaer.
25:28 He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down, and without walls.


PENNOD 26

26:1 Megis d yr haf, neu law y cynhaeaf, felly nid cymwys i'r ffl anrhydedd.
26:1 As snow in summer, and as rain in harvest, so honour is not seemly for a fool.

26:2 Fel yr aderyn wrth grwydro, a'r wennol wrth ehedeg, felly y felltith ddiachos ni ddaw.
26:2 As the bird by wandering, as the swallow by flying, so the curse causeless shall not come.

26:3 Ffrewyll i farch, ffrwyn i asyn, a gwialen i gefn yr ynfyd.
26:3 A whip for the horse, a bridle for the ass, and a rod for the fool's back.

26:4 Na ateb ynfyd yn l ei ynfydrwydd; rhag dy fod yrt gyffelyb iddo.
26:4 Answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him.

26:5 Ateb yr ynfyd yn l ei ynfydrwydd; rhag iddo fod yn ddoeth yn ei olwg ei hun.
26:5 Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own conceit.

26:6 Y neb a yrro negesau gydag un angall, a dyr ymaith y traed, ac a yf golled.
26:6 He that sendeth a message by the hand of a fool cutteth off the feet, and drinketh damage.

26:7 Nid gogyhyd esgeiriau y cloff: felly dameg yng ngenau ffyliaid.
26:7 The legs of the lame are not equal: so is a parable in the mouth of fools.

26:8 Fel un yn rhwymo carreg mewn tafl; felly y gwna y neb a anrhydeddo ffl.
26:8 As he that bindeth a stone in a sling, so is he that giveth honour to a fool.

26:9 Fel draen yn myned i law dyn meddw; felly y mae dihareb yng ngenau yr angall.
26:9 As a thorn goeth up into the hand of a drunkard, so is a parable in the mouth of fools.

26:10 Y DUW mawr yr hwn a luniodd bob peth, sydd yn gobrwyo y ffl ac yn talu i'r troseddwyr.
26:10 The great God that formed all things both rewardeth the fool, and rewardeth transgressors.

26:11 Megis y mae y ci yn dychwelyd at ei chwydfa; felly y mae y ffl yn dychwelyd at ei ffolineb.
26:11 As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly.

26:12 A weli di ŵr doeth yn ei olwg ei hun? gwell yw y gobaith am ffl nag am hwnnw.
26:12 Seest thou a man wise in his own conceit? there is more hope of a fool than of him.

26:13 Y mae llew mawr ar y ffordd, medd y diog, y mae llew yn yr heolydd.
26:13 The slothful man saith, There is a lion in the way; a lion is in the streets.

26:14 Fel y drws yn troi ar ei golyn, felly y try y diog yn ei wely.
26:14 As the door turneth upon his hinges, so doth the slothful upon his bed.

26:15 Y diog a guddia ei law yn ei fynwes; blin ganddo ei hestyn at ei enau drachefn.
26:15 The slothful hideth his hand in his bosom; it grieveth him to bring it again to his mouth.

26:16 Doethach yw y diog yn ei olwg ei hun, na seithwyr yn adrodd rheswm.
26:16 The sluggard is wiser in his own conceit than seven men that can render a reason.

26:17 Y neb wrth fyned heibio a ymyrro chynnen ni pherthyn iddo, sydd megis un yn cymryd ci erbyn ei glustiau.
26:17 He that passeth by, and meddleth with strife belonging not to him, is like one that taketh a dog by the ears.

26:18 Fel dyn gwallgofus a daflo bentewion tn, saethau, ac arfau marwolaeth;
26:18 As a mad man who casteth firebrands, arrows, and death,

26:19 Felly y mae y gŵr a dwyllo ei gymydog, ac a ddywed, Onid cellwair yr ydwyf?
26:19 So is the man that deceiveth his neighbour, and saith, Am not I in sport?

26:20 Megis pan ddarfyddo y coed, y diffydd y tn: felly pryd na byddo athrodwr, derfydd y gynnen.
26:20 Where no wood is, there the fire goeth out: so where there is no talebearer, the strife ceaseth.

26:21 Fel glo i'r marwor, a choed i'r tn; felly y mae gŵr cynhennus i ennyn cynnen.
26:21 As coals are to burning coals, and wood to fire; so is a contentious man to kindle strife.

26:22 Geiriau yr athrodwr sydd megis archollion, a hwy a ddisgynnant i gelloedd y bol.
26:22 The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly.

26:23 Fel sorod arian wedi eu bwrw dros ddrll o lestr pridd; felly y mae gwefusau poeth, a chalon ddrwg.
26:23 Burning lips and a wicked heart are like a potsherd covered with silver dross.

26:24 Y digasog a ragrithia 'i wefusau, ac yn ei galon yn bwriadu twyll:
26:24 He that hateth dissembleth with his lips, and layeth up deceit within him;

26:25 Pan ddywedo efe yn deg, nac ymddiried iddo: canys y mae saith ffieidd-dra yn ei galon ef.
26:25 When he speaketh fair, believe him not: for there are seven abominations in his heart.

26:26 Trwy gyfrwyster y cuddir digasedd: ond ei ddrygioni a ddatguddir yn y gynulleidfa.
26:26 Whose hatred is covered by deceit, his wickedness shall be showed before the whole congregation.

26:27 Y neb a gloddio bydew, a syrth ynddo; a'r neb a dreiglo garreg, ato y dychwel.
26:27 Whoso diggeth a pit shall fall therein: and he that rolleth a stone, it will return upon him.

26:28 Y tafod celwyddog a gasa y neb a gystuddio efe; a'r genau gwenieithus a wna ddinistr.
26:28 A lying tongue hateth those that are afflicted by it; and a flattering mouth worketh ruin.


PENNOD 27

27:1 Nac ymffrostia o'r dydd yfory: canys ni wyddost beth a ddigwydd mewn diwrnod.
27:1 Boast not thyself of to morrow; for thou knowest not what a day may bring forth.

27:2 Canmoled arall dydi, ac nid dy enau dy hun; estron, ac nid dy wefusau dy hunan.
27:2 Let another man praise thee, and not thine own mouth; a stranger, and not thine own lips.

27:3 Trom yw y garreg, a phwysfawr yw y tywod: ond digofaint y ffl sydd drymach na hwy ill dau.
27:3 A stone is heavy, and the sand weighty; but a fool's wrath is heavier than them both.

27:4 Creulon yw llid, fel llifddwfr yw digofaint; a phwy a ddichon sefyll o flaen cenfigen?
27:4 Wrath is cruel, and anger is outrageous; but who is able to stand before envy?

27:5 Gwell yw cerydd cyhoedd na chariad cuddiedig.
27:5 Open rebuke is better than secret love.

27:6 Ffyddlon yw archollion y caredig: ond cusanau y digasog ydynt dwyllodrus.
27:6 Faithful are the wounds of a friend; but the kisses of an enemy are deceitful.

27:7 Y dyn llawn a fathra y dil ml: ond i'r newynog pob peth chwerw sydd felys.
27:7 The full soul loatheth an honeycomb; but to the hungry soul every bitter thing is sweet.

27:8 Gŵr yn ymdaith o'i le ei hun, sydd debyg i aderyn yn cilio o'i nyth.
27:8 As a bird that wandereth from her nest, so is a man that wandereth from his place.

27:9 Olew ac arogl-darth a lawenycha y galon; felly y gwna mwynder cyfaill trwy gyngor ffyddlon.
27:9 Ointment and perfume rejoice the heart: so doth the sweetness of a man's friend by hearty counsel.

27:10 Nac ymado th gydymaith dy hun, a chydymaith dy dad; ac na ddos i dŷ dy frawd yn amser dy orthrymder: canys gwell yw cymydog yn agos na brawd ymhell.
27:10 Thine own friend, and thy father's friend, forsake not; neither go into thy brother's house in the day of thy calamity: for better is a neighbour that is near than a brother far off.

27:11 Bydd ddoeth, fy mab, a llawenycha fy nghalon; fel y gallwyf ateb i'r neb a'm gwaradwyddo.
27:11 My son, be wise, and make my heart glad, that I may answer him that reproacheth me.

27:12 Y call a wl y drwg yn dyfod, ac a ymgdd: ond yr angall a nt rhagddynt, ac a gosbir.
27:12 A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself; but the simple pass on, and are punished.

27:13 Cymer wisg yr hwn a fachno dros y dieithr; a chmner wystl ganddo dros y ddieithr.
27:13 Take his garment that is surety for a stranger, and take a pledge of him for a strange woman.

27:14 Y neb a fendithio ei gydymaith llef uchel y bore pan gyfodo, cyfrifir hyn yn felltith iddo.
27:14 He that blesseth his friend with a loud voice, rising early in the morning, it shall be counted a curse to him.

27:15 Defni parhaus ar ddiwrnod glawog, a gwraig anynad, cyffelyb ydynt.
27:15 A continual dropping in a very rainy day and a contentious woman are alike.

27:16 Y mae yr hwn a'i cuddio hi, megis yn cuddio y gwynt, ac olew ei ddeheulaw, yr hwn a ymddengys.
27:16 Whosoever hideth her hideth the wind, and the ointment of his right hand, which bewrayeth itself.

27:17 Haearn a hoga haearn: felly gŵr a hoga wyneb ei gyfaill.
27:17 Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend.

27:18 Y neb a gadwo ei ffigysbren, a fwt o'i ffrwyth ef: a'r neb a wasanaetho ei feistr, a ddaw i anrhydedd.
27:18 Whoso keepeth the fig tree shall eat the fruit thereof: so he that waiteth on his master shall be honoured.

27:19 Megis mewn dwfr y mae wyneb yn ateb i wyneb: felly y mae calon dyn i ddyn.
27:19 As in water face answereth to face, so the heart of man to man.

27:20 Ni lenwir uffern na distryw: felly ni lenwir llygaid dyn.
27:20 Hell and destruction are never full; so the eyes of man are never satisfied.

27:21 Fel y tawddlestr i'r arian, a'r ffwrnais i'r aur: felly y mae gŵr i'w glod.
27:21 As the fining pot for silver, and the furnace for gold; so is a man to his praise.

27:22 Er i ti bwyo ffl mewn morter phestl ymhlith gwenith, eto nid ymedy ei ffolineb ag ef.
27:22 Though thou shouldest bray a fool in a mortar among wheat with a pestle, yet will not his foolishness depart from him.

27:23 Edrych yn ddyfal ar dy anifeiliaid, a gofala am dy braidd.
27:23 Be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds.

27:24 Canys cyfoeth ni phery byth: ac a bery y goron o genhedlaeth i genhedlaeth?
27:24 For riches are not for ever: and doth the crown endure to every generation?

27:25 Y gwair a flaendardda, a'r glaswellt a ymddengys, a llysiau y mynyddoedd a gesglir.
27:25 The hay appeareth, and the tender grass showeth itself, and herbs of the mountains are gathered.

27:26 Yr ŵyn a'th ddillada, ac o'r geifr y cei werth tir.
27:26 The lambs are for thy clothing, and the goats are the price of the field.

27:27 Hefyd ti a gei ddigon o laeth geifr yn fwyd i ti, yn fwyd i'th dylwyth, ac yn gynhaliaeth i'th lancesau.
27:27 And thou shalt have goats' milk enough for thy food, for the food of thy household, and for the maintenance for thy maidens.


PENNOD 28

28:1 Yr annuwiol a ffy heb neb yn ei erlid: ond y rhai cyfiawn sydd hy megis llew.
28:1 The wicked flee when no man pursueth: but the righteous are bold as a lion.

28:2 Oherwydd camwedd gwlad, aml fydd ei phenaethiaid: ond lle y byddo gŵr pwyllog synhwyrol, y pery hi yn hir.
28:2 For the transgression of a land many are the princes thereof: but by a man of understanding and knowledge the state thereof shall be prolonged.

28:3 Gŵr tlawd yn gorthrymu tlodion, sydd debyg i liffddwfr yr hwn ni ad luniaeth.
28:3 A poor man that oppresseth the poor is like a sweeping rain which leaveth no food.

28:4 Y rhai a ymadawant 'r gyfraith, a ganmolant yr annuwiol: ond y neb a gadwant y gyfraith, a ymladd hwynt.
28:4 They that forsake the law praise the wicked: but such as keep the law contend with them.

28:5 Dynion annuwiol ni ddeallant farn: ond y neb a geisiant yr ARGLWYDD, a ddeallant bob peth.
28:5 Evil men understand not judgment: but they that seek the LORD understand all things.

28:6 Gwell yw y tlawd a rodio yn ei uniondeb, na'r traws ei ffyrdd, er ei fod yn gyfoethog.
28:6 Better is the poor that walketh in his uprightness, than he that is perverse in his ways, though he be rich.

28:7 Y neb a gadwo y gyfraith, sydd fab deallus: ond y neb a fyddo gydymaith i ond y loddestwyr, a gywilyddia ei dad.
28:7 Whoso keepeth the law is a wise son: but he that is a companion of riotous men shameth his father.

28:8 Y neb a chwanego ei gyfoeth trwy usuriaeth ac ocraeth, sydd yn casglu i'r neb a fydd trugarog wrth y tlawd.
28:8 He that by usury and unjust gain increaseth his substance, he shall gather it for him that will pity the poor.

28:9 Y neb a dry ei glust ymaith rhag gwrandor gyfraith, fydd ffiaidd ei weddi hefyd.
28:9 He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination.

28:10 Y neb a ddeno y cyfiawn i ffordd ddrwg a syrth yn ei bydew ei hun: ond y cyfiawn a feddianna ddaioni.
28:10 Whoso causeth the righteous to go astray in an evil way, he shall fall himself into his own pit: but the upright shall have good things in possession.

28:11 Gŵr cyfoethog sydd ddoeth yn ei olwg ei hun: ond y tlawd deallus a'i chwilia ef allan.
28:11 The rich man is wise in his own conceit; but the poor that hath understanding searcheth him out.

28:12 Pan fyddo llawen y cyfiawn, y mae anrhydedd mawr: ond pan ddyrchafer yr annuwiolion, y chwilir am ddyn.
28:12 When righteous men do rejoice, there is great glory: but when the wicked rise, a man is hidden.

28:13 Y neb a guddio ei bechodau, ni lwydda: ond y neb a'u haddefo, ac a'u gadawo, a gaiff drugaredd.
28:13 He that covereth his sins shall not prosper: but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy.

28:14 Gwyn ei fyd y dyn a ofno yn wastadol: ond y neb a galedo ei galon, a ddigwydda i ddrwg.
28:14 Happy is the man that feareth alway: but he that hardeneth his heart shall fall into mischief.

28:15 Fel y llew rhuadus, a'r arth wancus, yw llywydd annuwiol i bobl dlodion.
28:15 As a roaring lion, and a ranging bear; so is a wicked ruler over the poor people.

28:16 Penadur heb ddeall sydd yn fawr ei drawsedd: ond y neb a gasao gybydd-dra, a estyn ei ddyddiau.
28:16 The prince that wanteth understanding is also a great oppressor: but he that hateth covetousness shall prolong his days.

28:17 Dyn a wnelo drawsedd i waed neb, a ffy i'r pwll; nac atalied neb ef.
28:17 A man that doeth violence to the blood of any person shall flee to the pit; let no man stay him.

28:18 Y neb a rodio yn uniawn, a waredir: ond y neb a fyddo traws ei ffyrdd, a syrth ar unwaith.
28:18 Whoso walketh uprightly shall be saved: but he that is perverse in his ways shall fall at once.

28:19 Y neb a lafurio ei dir, a ddigonir o fara: ond y neb a ganlyno oferwyr, a gaiff ddigon o dlodi.
28:19 He that tilleth his land shall have plenty of bread: but he that followeth after vain persons shall have poverty enough.

28:20 Gŵr ffyddlon a fydd aml ei fendithion: ond y neb a brysuro i fod yn gyfoethog, ni bydd digerydd.
28:20 A faithful man shall abound with blessings: but he that maketh haste to be rich shall not be innocent.

28:21 Nid da derbyn wyneb: canys y cyfryw ŵr am damaid o fara a wna gam.
28:21 To have respect of persons is not good: for for a piece of bread that man will transgress.

28:22 Gŵr drwg ei lygad a brysura i ymgyfoethogi: ond bychan y gŵyr efe y daw tlodi arno.
28:22 He that hasteth to be rich hath an evil eye, and considereth not that poverty shall come upon him.

28:23 Y neb a geryddo ddyn, a gaiff yn y diwedd fwy o ffafr na'r neb a draetho weniaith 'i dafod.
28:23 He that rebuketh a man afterwards shall find more favour than he that flattereth with the tongue.

28:24 Y neb a ysbeilio ei dad neu ei fam, ac a ddywed, Nid yw hyn gamwedd, sydd gymar i ddinistriwr.
28:24 Whoso robbeth his father or his mother, and saith, It is no transgression; the same is the companion of a destroyer.

28:25 Gŵr uchel ei feddwl a ennyn gynnen: i ond y neb a ymddiriedo yn yr ARGLWYDD, a wneir yn fras.
28:25 He that is of a proud heart stirreth up strife: but he that putteth his trust in the LORD shall be made fat.

28:26 Y neb a ymddiriedo yn ei galon ei hun, sydd ffl: ond y neb a rodio yn bwyllog, a achubir.
28:26 He that trusteth in his own heart is a fool: but whoso walketh wisely, he shall be delivered.

28:27 Y neb a roddo i'r tlawd, ni bydd angen arno: ond y neb a guddio ei lygaid, a gaiff lawer o felltithion.
28:27 He that giveth unto the poor shall not lack: but he that hideth his eyes shall have many a curse.

28:28 Pan ddyrchafer yr annuwiol, dynion a ymguddia: ond wedi darfod amdanynt, yr amlheir y cyfiawn.
28:28 When the wicked rise, men hide themselves: but when they perish, the righteous increase.


PENNOD 29

29:1 Gwr a geryddir yn fynych ac a galeda ei war, a ddryllir yn ddisymwth, fel na byddo meddyginiaeth.
29:1 He, that being often reproved hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed, and that without remedy.

29:2 Pan amlhaer y cyfiawn, y bobl a lawenychant: ond pan fyddo yr annuwiol yn llywodraethu, y bobl a ocheneidia.
29:2 When the righteous are in authority, the people rejoice: but when the wicked beareth rule, the people mourn.

29:3 Gŵr a garo ddoethineb a lawenycha ei dad: ond y neb a fyddo gyfaill i buteiniaid, a ddifa ei dda.
29:3 Whoso loveth wisdom rejoiceth his father: but he that keepeth company with harlots spendeth his substance.

29:4 Brenin trwy fam a gadarnha y wlad: ond y neb a garo anrhegion, a'i dinistria hi.
29:4 The king by judgment establisheth the land: but he that receiveth gifts overthroweth it.

29:5 Y gŵr a ddywedo weniaith wrth ei gymydog, sydd yn taenu rhwyd iw dreaed ef.
29:5 A man that flattereth his neighbour spreadeth a net for his feet.

29:6 Yng nghamwedd dyn drwg y mae magl: ond y cyfiawn a gn ac a fydd lawen.
29:6 In the transgression of an evil man there is a snare: but the righteous doth sing and rejoice.

29:7 Y cyfiawn a ystyria fater y tlodion: ond yr annuwiol ni ofala am ei wybod.
29:7 The righteous considereth the cause of the poor: but the wicked regardeth not to know it.

29:8 Dynion gwatwarus a faglant ddinas: ond y doethion a droant ymaith ddigofaint.
29:8 Scornful men bring a city into a snare: but wise men turn away wrath.

29:9 Os gŵr doeth a ymryson dyn ffl, pa un bynnag a wnl ai digio ai chwerthin, eto ni bydd llonyddwch.
29:9 If a wise man contendeth with a foolish man, whether he rage or laugh, there is no rest.

29:10 Gwŷr gwaedlyd a gasnt yr uniawn: ond yr uniawn a gais ei enaid ef
29:10 The bloodthirsty hate the upright: but the just seek his soul.

29:11 Y ffl a dywallt ei holl feddwl: ond gŵr doeth ai hatal hyd yn l.
29:11 A fool uttereth all his mind: but a wise man keepeth it in till afterwards.

29:12 Os llywydd a wrendy ar gelwydd, ei holl weision fyddant annuwiol.
29:12 If a ruler hearken to lies, all his servants are wicked.

29:13 Y tlawd a'r twyllodrus a gydgyfarfyddant; a'r ARGLWYDD a lewyrcha eu llygaid hwy ill dau.
29:13 The poor and the deceitful man meet together: the LORD lighteneth both their eyes.

29:14 Y brenin a farno y tlodion yn ffyddlon, ei orsedd a sicrheir byth.
29:14 The king that faithfully judgeth the poor, his throne shall be established for ever.

29:15 Y wialen a cherydd a rydd ddoethineb: ond mab a gaffo ei rwysg ei hun, a gywilyddia ei fam.
29:15 The rod and reproof give wisdom: but a child left to himself bringeth his mother to shame.

29:16 Pan amlhao y rhai annuwiol, yr amlha camwedd: ond y rhai cyfiawn a welant eu cwymp hwy.
29:16 When the wicked are multiplied, transgression increaseth: but the righteous shall see their fall.

29:17 Cerydda dy fab, ac efe a bair i ti lonyddwch; ac a bair hyfrydwch ith enaid.
29:17 Correct thy son, and he shall give thee rest; yea, he shall give delight unto thy soul.

29:18 Lle ni byddo gweledigaeth, methu a wna y bobl: ond y neb a gadwo y gyfraith, gwyn ei fyd ef.
29:18 Where there is no vision, the people perish: but he that keepeth the law, happy is he.

29:19 Ni chymer gwas addysg ar eiriau: canys er ei fod yn deall, eto nid etyb.
29:19 A servant will not be corrected by words: for though he understand he will not answer.

29:20 A weli di ddyn prysur yn ei eiriau? gwell yw y gobaith am y ffl nag amdano ef.
29:20 Seest thou a man that is hasty in his words? there is more hope of a fool than of him.

29:21 Y neb a ddygo ei was i fyny yn foethus oi febyd, o'r diwedd efe a fgdd fel mab iddo.
29:21 He that delicately bringeth up his servant from a child shall have him become his son at the length.

29:22 Gŵr dicllon a ennyn gynnen; a'r llidiog sydd aml ei gamwedd.
29:22 An angry man stirreth up strife, and a furious man aboundeth in transgression.

29:23 Balchder dyn a'i gostwng ef: ond y gostyngedig o ysbryd a gynnal anrhydedd.
29:23 A man's pride shall bring him low: but honour shall uphold the humble in spirit.

29:24 Y neb a fo cyfrannog lleidr, a gas ei enaid ei hun: efe a wrendy ar felltith, ac nis mynega.
29:24 Whoso is partner with a thief hateth his own soul: he heareth cursing, and bewrayeth it not.

29:25 Ofn dyn sydd yn dwyn magl: ond y neb a ymddiriedo yn yr ARGLWYDD a ddyrchefir.
29:25 The fear of man bringeth a snare: but whoso putteth his trust in the LORD shall be safe.

29:26 Llawer a ymgeisiant ag wyneb y llywydd: ond oddi wrth yr ARGLWYDD y mae barn pob dyn.
29:26 Many seek the ruler's favour; but every man's judgment cometh from the LORD.

29:27 Ffiaidd gab y cyfiawn ŵr anghyfiawn: a ffiaidd gan yr annuwiol ŵr uniawn ei ffordd.
29:27 An unjust man is an abomination to the just: and he that is upright in the way is abomination to the wicked.


PENNOD 30

30:1 Geiriau Agur mab Jace, sef y broffwydoliaeth: y gŵr a lefarodd wrth Ithiel, meddaf, ac Ucal.
30:1 The words of Agur the son of Jakeh, even the prophecy: the man spake unto Ithiel, even unto Ithiel and Ucal,

30:2 Yn wir yr ydwyf yn ffolach na neb, ac nid oes deall dyn gennyf.
30:2 Surely I am more brutish than any man, and have not the understanding of a man.

30:3 Ni ddysgais ddoethineb, ac nid oes gennyf wybodaeth y sanctaidd.
30:3 I neither learned wisdom, nor have the knowledge of the holy.

30:4 'Pwy a esgynnodd ir nefoedd, neu a ddisgynnodd? pwy a gasglodd y gwynt yn ei ddyrnau? pwy a rwymodd y dyfroedd mewn dilledyn? pwy a gadarnhaodd holl derfynau y ddaear? beth yw ei enw ef, a pheth yw enw ei fab, os gwyddost?
30:4 Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth? what is his name, and what is his son's name, if thou canst tell?

30:5 Holl air DUW sydd bur: tarian yw efe i'r neb a ymddiriedant ynddo.
30:5 Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.

30:6 Na ddyro ddim at ei eiriau ef, rhag iddo dy geryddu, a'th gael yn gelwyddog.
30:6 Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar.

30:7 Dau beth yr ydwyf yn eu gofyn gennyt, na ormedd hwynt i mi cyn fy marw.
30:7 Two things have I required of thee; deny me them not before I die:

30:8 Tyn ymhell oddi wrthyf wagedd a chelwydd; na ddyro i mi na thlodi na chyfoeth; portha fi m digoedd o fara.
30:8 Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me:

30:9 Rhag i mi ymlenwi, a'th wadu di, a dywedyd, Pwy yw yr ARGLWYDD? a rhag i mi fyned yn dlawd, a lladrata, a chymryd enw fy Nuw yn ofer
30:9 Lest I be full, and deny thee, and say, Who is the LORD? or lest I be poor, and steal, and take the name of my God in vain.

30:10 Nac achwyn ar was wrth ei feistr, rhag iddo dy felltithio, a'th gael yn euog.
30:10 Accuse not a servant unto his master, lest he curse thee, and thou be found guilty.

30:11 Y mae cenhedlaeth a felltithia ei thad, a'i mam ni fendithia.
30:11 There is a generation that curseth their father, and doth not bless their mother.

30:12 Y mae cenhedlaeth ln yn ei golwg ei hun, er nas glanhawyd oddi wrth ei aflendid.
30:12 There is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness.

30:13 Y mae cenhedlaeth, O mor uchel yw eu llygaid! a'i hamrantau a ddyrchafwyd.
30:13 There is a generation, O how lofty are their eyes! and their eyelids are lifted up.

30:14 Y mae cenhedlaeth a'i dannedd yn gleddyfau, a'i childdannedd yn gyllyll, i ddifa y tlodion oddi ar y ddaear, a'r anghenus o blith dynion.
30:14 There is a generation, whose teeth are as swords, and their jaw teeth as knives, to devour the poor from off the earth, and the needy from among men.

30:15 I'r gele y mae dwy ferch, yn llefain, Moes, moes. Tri pheth ni ddiwellir: ie, pedwar peth ni ddywedant byth, Digon:
30:15 The horseleach hath two daughters, crying, Give, give. There are three things that are never satisfied, yea, four things say not, It is enough:

30:16 Y bedd; y groth anihlantadwy; y ddaear ni ddiwellir dyfroedd; a'r tn ni ddywed, Digon.
30:16 The grave; and the barren womb; the earth that is not filled with water; and the fire that saith not, It is enough.

30:17 Llygad yr hwn a watwaro ei dad, ac a ddiystyro ufuddhau ei fam, a dynn cigfrain y dyffryn, a'r cywion eryrod a'i bwyty.
30:17 The eye that mocketh at his father, and despiseth to obey his mother, the ravens of the valley shall pick it out, and the young eagles shall eat it.

30:18 Tri pheth sydd guddiedig i mi; ie, pedwar peth nid adwaen:
30:18 There be three things which are too wonderful for me, yea, four which I know not:

30:19 Ffordd eryr yn yr awyr, ffordd neidr yfed ar graig, ffordd llong yng nghanol y mr, a ffordd gŵr gyda morwyn.
30:19 The way of an eagle in the air; the way of a serpent upon a rock; the way of a ship in the midst of the sea; and the way of a man with a maid.

30:20 Felly y mae ffordd merch odinebus; hi a fwyty, ac a sych ei safn, ac a ddywed, Ni wneuthum i anwiredd,
30:20 Such is the way of an adulterous woman; she eateth, and wipeth her mouth, and saith, I have done no wickedness.

30:21 Oherwydd tri pheth y cynhyrfir y ddaear, ac oherwydd pedwar, y rhai ni ddichon hi eu dioddef:
30:21 For three things the earth is disquieted, and for four which it cannot bear:

30:22 Oherwydd gwas pan deyrnaso; ac un ffl pan lanwer ef o fwyd;
30:22 For a servant when he reigneth; and a fool when he is filled with meat;

30:23 Oherwydd gwraig atgas pan brioder hi; a llawforwyn a elo yn aeres i'w meistres.
30:23 For an odious woman when she is married; and an handmaid that is heir to her mistress.

30:24 Y mae pedwar peth bychain ar y ddaear, ac eto y maent yn ddoeth iawn:
30:24 There be four things which are little upon the earth, but they are exceeding wise:

30:25 Nid yw y morgrug bobl nerthol, eto y maent yn darparu eu lluniaeth yr haf;
30:25 The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer;

30:26 Y cwningod nid ydynt bobl rymus, eto hwy a wnnt eu tai yn y graig;
30:26 The conies are but a feeble folk, yet make they their houses in the rocks;

30:27 Y locustiaid nid oes brenin iddynt, eto hwy a nt allan yn dorfeydd;
30:27 The locusts have no king, yet go they forth all of them by bands;

30:28 Y pryf copyn a ymafaela 'i ddwylo, ac y mae yn llys y brenin.
30:28 The spider taketh hold with her hands, and is in kings' palaces.

30:29 Y mae tri pheth a gerddant yn hardd, ie, pedwar peth a rodiant yn weddus:
30:29 There be three things which go well, yea, four are comely in going:

30:30 Llew cryf ymhlith anifeiliaid, ni thry yn ei l er neb;
30:30 A lion which is strongest among beasts, and turneth not away for any;

30:31 Milgi cryf yn ei feingefn, a bwch, a brenin, yr hwn ni chyfyd neb yn ei erbyn.
30:31 A greyhound; an he goat also; and a king, against whom there is no rising up.

30:32 Os buost ffl yn ymddyrchafu, ac os meddyliaist ddrwg, dyro dy law ar dy enau.
30:32 If thou hast done foolishly in lifting up thyself, or if thou hast thought evil, lay thine hand upon thy mouth.

30:33 Yn ddiau corddi llaeth a ddwg allan a'r ymenyn, a gwasgu ffroenau a dynn allan waed: felly cymell llid a ddwg allan gynnen.
30:33 Surely the churning of milk bringeth forth butter, and the wringing of the nose bringeth forth blood: so the forcing of wrath bringeth forth strife.


PENNOD 31

31:1 Geiriau Lemwel frenin; y broffwydoliaeth a ddysgodd ei fam iddo.
31:1 The words of king Lemuel, the prophecy that his mother taught him.

31:2 Pa beth, fy mab? pa beth, mab fy nghroth? ie, pa beth, mab fy addunedau?
31:2 What, my son? and what, the son of my womb? and what, the son of my vows?

31:3 Na ddyro i wragedd dy nerth; na'th ffyrdd i'r hyn a ddifetha frenhinoedd.
31:3 Give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyeth kings.

31:4 Nid gweddaidd i frenhinoedd, O Lemwel, gweddaidd i frenhinoedd yfed gwin; nac i benaduriaid ddiod gadarn:
31:4 It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine; nor for princes strong drink:

31:5 Rhag iddynt yfed, ac ebargofi y ddeddf; a newidio barn yr un o'r rhai gorthrymedig.
31:5 Lest they drink, and forget the law, and pervert the judgment of any of the afflicted.

31:6 Rhoddwch ddiod gadarn i'r neb sydd ar ddarfod amdano; a gwin i'r rhai trwm eu calon.
31:6 Give strong drink unto him that is ready to perish, and wine unto those that be of heavy hearts.

31:7 Yfed efe, fel yr anghofio ei dlodi; ac ac un na feddylio am ei flinfyd mwy.
31:7 Let him drink, and forget his poverty, and remember his misery no more.

31:8 Agor dy enau dros y mud, yn achos holl blant dinistr.
31:8 Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction.

31:9 Agor dy enau, barn yn gyfiawn; a dadlau dros y tlawd a'r anghenus.
31:9 Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy.

31:10 Pwy a fedr gael gwraig rinweddol? gwerthfawrocach yw hi na'r carbuncl.
31:10 Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies.

31:11 Calon ei gŵr a ymddiried ynddi, fel na bydd arno eisiau anrhaith.
31:11 The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil.

31:12 Hi a wna iddo les, ac nid drwg, holl ddyddiau ei bywyd.
31:12 She will do him good and not evil all the days of her life.

31:13 Hi a gais wla^n a llin, ac a'i gweithia a'i dwylo yn ewyllysgar.
31:13 She seeketh wool, and flax, and worketh willingly with her hands.

31:14 Tebyg yw hi i long marsiandwr; hi a ddwg ei hymborth o bell.
31:14 She is like the merchants' ships; she bringeth her food from afar.

31:15 Hi a gyfyd hefyd liw nos, ac a rydd fwyd i'w thylwyth, a'u dogn i'w llancesau.
31:15 She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens.

31:16 Hi a feddwl am faes, ac a'i prŷn ef; gwaith ei dwylo hi a blanna winllan.
31:16 She considereth a field, and buyeth it: with the fruit of her hands she planteth a vineyard.

31:17 Hi a wregysa ei llwynau nerth, ac a gryfha ei breichiau.
31:17 She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms.

31:18 Hi a wl fod ei marsiandiaeth yn fuddiol; ni ddiffydd ei channwyll ar hyd y nos.
31:18 She perceiveth that her merchandise is good: her candle goeth not out by night.

31:19 Hi a rydd ei llaw ar y werthyd, a'i llaw a ddeil y cogail.
31:19 She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff.

31:20 Hi a egyr ei llaw i'r tlawd, ac a estyn ei dwylo i'r anghenus.
31:20 She stretcheth out her hand to the poor; yea, she reacheth forth her hands to the needy.

31:21 Nid ofna hi am ei thylwyth rhag yr eira; canys ei holl dŷ hi a ddilledir ag ysgarlad.
31:21 She is not afraid of the snow for her household: for all her household are clothed with scarlet.

31:22 Hi a weithia iddi ei hun garpedau; ei gwisg yw sidan a phorffor.
31:22 She maketh herself coverings of tapestry; her clothing is silk and purple.

31:23 Hynod yw ei gŵr hi yn y pyrth, pan eisteddo gyda henuriaid y wlad.
31:23 Her husband is known in the gates, when he sitteth among the elders of the land.

31:24 Hi a wna liain main, ac a'i gwerth, ac a rydd wregysau at y marsiandwr.
31:24 She maketh fine linen, and selleth it; and delivereth girdles unto the merchant.

31:25 Nerth ac anrhydedd yw ei gwisg; ac yn yr amser a ddaw hi a chwardd.
31:25 Strength and honour are her clothing; and she shall rejoice in time to come.

31:26 Hi a egyr ei genau yn ddoeth: a chyfraith trugaredd sydd ar ei thafod hi.
31:26 She openeth her mouth with wisdom; and in her tongue is the law of kindness.

31:27 Hi a graffa ar ffyrdd tylwyth ei thŷ: ac ni fwyty hi fara seguryd.
31:27 She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness.

31:28 Ei phlant a godant, ac a'i galwant yn ddedwydd; ei gŵr hefyd, ac a'i canmol hi:
31:28 Her children arise up, and call her blessed; her husband also, and he praiseth her.

31:29 Llawer merch a weithiodd yn rymus; ond ti a ragoraist arnynt oll.
31:29 Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all.

31:30 Siomedig yw ffafr, ac ofer yw tegwch; ond benyw yn ofni yr ARGLWYDD, hi a gwy gaiff glod.
31:30 Favour is deceitful, and beauty is vain: but a woman that feareth the LORD, she shall be praised.

31:31 Rhoddwch iddi o ffrwyth ei dwylo; a chanmoled ei gweithredoedd hi yn y pyrth.
31:31 Give her of the fruit of her hands; and let her own works praise her in the gates.


DIWEDD
/ END

___________________________________________________________
Adolygiadau diweddaraf: 20 06 2002

 

Sumbolau arbennig: ŵ ŷ

Ble'r wyf i?
Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Weər m ai? Yu ar vzting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

 

CYMRU-CATALONIA



 

Edrychwych ar fy ystadegau / View My Stats