Y Beibl Cysegr-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition. 2360k Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_job_18_2360k.htm

0001 Yr Hafan
neu trwy Google: #kimkat0001

..........2657k Y Fynedfa yn Gymraeg
neu trwy Google: #kimkat2657k

....................
0009k Y Gwegynllun
neu trwy Google: #kimkat0009k

..............................
0960k Cywaith Sin Prys (Testunau yn Gymraeg) - Mynegai
neu trwy Google: #kimkat0960k

........................................... 1281k Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620
neu trwy Google: #kimkat1281k

.............................................................y tudalen hwn


(delw 0003)

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

 

 

Y Beibl Cysegr-ln : (18) Job

(delw 7316)


 

 

1415ke This page with an English equivalent Job (1620 Welsh Bible) + (1611 English Authorized Version, the King James version)

 

LLYFR JOB

PENNOD 1


1:1
Yr oedd gŵr yng ngwlad Us ai enw Job, ac yr oedd y gŵr hwnnw yn berffaith ac yn uniawn, ac yn ofni Duw, ac yn cilio oddi wrth ddrygioni.


1:2
Ac iddo y ganwyd saith o feibion, a thair o ferched.


1:3
Ai olud oedd saith mil o ddefaid, a thair mil o gamelod, a phum can iau o ychen, a phum cant o asynnod, a llawer iawn o wasanaethyddion, ac yr oedd y gŵr hwn yn fwyaf o holl feibion y dwyrain.


1:4
Ai feibion ef a aent ac a wnaent wledd yn eu tai, bob un ar ei ddiwrnod; ac a anfonent ac a wahoddent eu tair chwaer i fwyta ac i yfed gyda hwynt.


1:5
A phan ddeuai dyddiau y wledd oddi amgylch, yna Job a anfonai ac au sancteiddiai hwynt, ac a gyfodai yn fore, ac a offrymai boethoffrymau yn l eu rhifedi hwynt oll: canys dywedodd Job, Fy meibion ond odid a bechasant, ac a felltithiasant DDUW yn eu calonnau. Felly y gwnai Job yr holl ddyddiau hynny.


1:6
A dydd a ddaeth i feibion Duw ddyfod i sefyll gerbron yr ARGLWYDD; a Satan hefyd a ddaeth yn eu plith hwynt.


1:7
Ar ARGLWYDD a ddywedodd wrth Satan, O ba le yr ydwyt ti yn dyfod? A Satan a atebodd yr ARGLWYDD, ac a ddywedodd, O dramwy ar hyd y ddaear, ac o ymrodio ynddi.


1:8
A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Satan, A ddeliaist ti ar fy ngwas Job, nad oes gyffelyb iddo ar y ddaear, yn ŵr perffaith ac uniawn, yn ofni Duw, ac yn cilio oddi wrth ddrygioni?


1:9
Yna Satan a atebodd yr ARGLWYDD, ac a ddywedodd, Ai yn ddiachos y mae Job yn ofni DUW?


1:10
Oni chaeaist oi amgylch ef, ac o amgylch ei dŷ, ac ynghylch yr hyn oll sydd eiddo oddi amgylch? ti a fendithiaist waith ei ddwylo ef, ai dda ef a gynyddodd ar y ddaear.


1:11
Eithr estyn yn awr dy law, a chyffwrdd r hyn oll sydd ganddo, ac efe ath felltithia o flaen dy wyneb.


1:12
Ar ARGLWYDD a ddywedodd wrth Satan, Wele, yr hyn oll sydd eiddo ef yn dy law di; yn unig yn ei erbyn ef ei hun nac estyn dy law. Felly Satan a aeth allan oddi gerbron yr ARGLWYDD.


1:13
A dydd a ddaeth, pan oedd ei feibion ef ai ferched yn bwyta ac yn yfed gwin yn nhŷ eu brawd hynaf.


1:14
A daeth cennad at Job, ac a ddywedodd, Yr ychen oedd yn aredig, ar asynnod oedd yn pori gerllaw iddynt;


1:15
Ar Sabeaid a ruthrasant, ac au dygasant ymaith; y llanciau hefyd a drawsant hwy min y cleddyf, a mi fy hunan yn unig a ddihengais i fynegi i ti.


1:16
Tra yr oedd hwn yn llefaru, un arall hefyd a ddaeth, ac a ddywedodd, Tn Duw a syrthiodd or nefoedd, ac a losgodd y defaid, ar gweision, ac au hysodd hwynt; ond myfi fy hunan yn unig a ddihengais i fynegi i ti.


1:17
Tra yr ydoedd hwn yn llefaru, un arall hefyd a ddaeth, ac a ddywedodd, Y Caldeaid a osodasant dair byddin, ac a ruthrasant ir camelod, ac au dygasant ymaith, ac a drawsant y llanciau min y cleddyf; a minnau fy hun yn unig a ddihengais i fynegi i ti.


1:18
Tra yr ydoedd hwn yn llefaru, un arall hefyd a ddaeth, ac a ddywedodd, Dy feibion ath ferched oedd yn bwyta ac yn yfed gwin yn nhŷ eu brawd hynaf:


1:19
Ac wele, gwynt mawr a ddaeth oddi ar yr anialwch, ac a drawodd wrth bedair congl y tŷ, ac efe a syrthiodd ar y llanciau, a buant feirw; ond myfi fy hun yn unig a ddihengais i fynegi i ti.


1:20
Yna y cyfododd Job, ac a rwygodd ei fantell, ac a eilliodd ei ben, ac a syrthiodd i lawr, ac a addolodd;


1:21
Ac a ddywedodd, Noeth y deuthum o groth fy mam, a noeth y dychwelaf yno. Yr ARGLWYDD a roddodd, ar ARGLWYDD a ddygodd ymaith; bendigedig fyddo enw yr ARGLWYDD.


1:22
Yn hyn i gyd ni phechodd Job, ac ni roddodd yn ynfyd ddim yn erbyn DUW.

 

 

PENNOD 2


2:1
A dydd a ddaeth i feibion Duw ddyfod i sefyll gerbron yr ARGLWYDD; a Satan hefyd a ddaeth yn eu plith hwynt i sefyll gerbron yr ARGLWYDD.


2:2
Ar ARGLWYDD a ddywedodd wrth Satan, O ba le yr ydwyt ti yn dyfod? A Satan a atebodd yr ARGLWYDD, ac a ddywedodd, O dramwy ar hyd y ddaear, ac o ymrodio ynddi.


2:3
Ar ARGLWYDD a ddywedodd wrth Satan, A ddeliaist ti ar fy ngwas Job, nad oes gyffelyb iddo ar y ddaear, yn ŵr perffaith ac uniawn, yn ofni Duw, ac yn cilio oddi wrth ddrygioni? ac yn parhau yn ei berffeithrwydd, er i ti fy annog i yn ei erbyn ef, iw ddifa ef heb achos?


2:4
A Satan a atebodd yr ARGLWYDD, ac a ddywedodd, Croen am groen, ar hyn oll sydd gan ŵr a ddyry efe am ei einioes.


2:5
Eithr estyn yn awr dy law, a chyffwrdd i esgyrn ef ac i gnawd, ac efe ath felltithia di o flaen dy wyneb.


2:6
Ar ARGLWYDD a ddywedodd wrth Satan, Wele ef yn dy law di; eto cadw ei hoedl ef.


2:7
Felly Satan a aeth allan oddi gerbron yr ARGLWYDD, ac a drawodd Job chornwydydd blin, o wadn ei droed hyd ei gorun.


2:8
Ac efe a gymerth gragen i ymgrafu hi; ac a eisteddodd yn y lludw.


2:9
Yna ei wraig a ddywedodd wrtho, A wyt ti eto yn parhau yn dy berffeithrwydd? melltthia DDUW, a bydd farw.


2:10
Ond efe a ddywedodd wrthi, Lleferaist fel y llefarai un or ynfydion: a dderbyniwn ni gan DDUW yr hyn sydd dda, ac oni dderbyniwn yr hyn sydd ddrwg? Yn hyn i gyd ni phechodd Job ai wefusau.


2:11
A phan glybu tri chyfaill Job yr holl ddrwg yma a ddigwyddasai iddo ef, hwy a ddaethant bob un oi fangre ei hun; Eliffas y Temaniad, a Bildad y Suhiad, a Soffar y Naamathiad: canys hwy a gytunasent i ddyfod i gydofidio ag ef, ac iw gysuro.


2:12
A phan ddyrchafasant eu llygaid o bell, ac heb ei adnabod ef, hwy a ddyrchafasant eu llef, ac a wylasant; rhwygasant hefyd bob un ei fantell, a thaenasant Iwch ar eu pennau tuar nefoedd.


2:13
Felly hwy a eisteddasant gydag ef, ar y ddaear saith niwrnod a saith noswaith; ac nid oedd neb a ddywedai air wrtho ef: canys gwelent fyned ei ddolur ef yn fawr iawn.

 

 

PENNOD 3


3:1
Wedi hyn Job a agorodd ei enau, ac a felltithiodd ei ddydd.


3:2
A Job a lefarodd, ac a ddywedodd,


3:3
Darfydded am y dydd ym ganwyd ynddo, ar nos y dywedwyd, Enillwyd gwryw.


3:4
Bydded y dydd hwnnw yn dywyllwch, a Duw oddi uchod heb ei ystyried; ac na thywynned llewyrch arno.


3:5
Tywyllwch a chysgod marwolaeth ai halogo, ac arhosed cwmwl arno; dued y diwrnod ai dychryno.


3:6
Y nos honno, tywyllwch ai cymero, na chydier hi dyddiau y flwyddyn, ac na ddeued i rifedi y misoedd.


3:7
Bydded y noswaith honno yn unig, ac na fydded gorfoledd ynddi.


3:8
Ar rhai a felltithiant y dydd, ac sydd barod i gyffroi eu galar, ai melltithio hi.


3:9
A bydded sr ei chyfddydd hi yn dywyll: disgwylied am oleuni ac na fydded iddi; ac na chaffed weled y wawrddydd:


3:10
Am na chaeodd ddrysau croth fy mam, ac na chuddiodd ofid oddi wrth fy llygaid.


3:11
Paham na bum farw or bru? na threngais pan ddeuthum allan or groth?


3:12
Paham y derbyniodd gliniau fyfi? a phaham y cefais fronnau i sugno?


3:13
Oherwydd yn awr mi a gawswn orwedd, a gorffwys, a huno: yna y buasai llonyddwch i mi.


3:14
Gyda brenhinoedd a chynghorwyr y ddaear, y rhai a adeiladasant iddynt eu hunain fannau anghyfannedd;


3:15
Neu gyda thywysogion ag aur ganddynt, y rhai a lanwasant eu tai ag arian;


3:16
Neu fel erthyl cuddiedig, ni buaswn ddim; megis plant bychain heb weled goleuni.


3:17
Yno yr annuwiolion a beidiant au cyffro; ac yno y gorffwys y rhai lluddedig.


3:18
Y rhai a garcharwyd a gnt yno lonydd ynghyd; nic chlywant lais y gorthrymydd.


3:19
Bychan a mawr sydd yno; ar gwas a ryddhawyd oddi wrth ei feistr.


3:20
Paham y rhoddir goleuni ir hwn sydd mewn llafur, a bywyd ir gofidus ei enaid?


3:21
Y rhai sydd yn disgwyl am farwolaeth, ac heb ei chael; ac yn cloddio amdani yn fwy nag am drysorau cuddiedig?


3:22
Y rhai a lawenychant mewn hyfrydwch, ac a orfoleddant, pan gaffont y bedd?


3:23
Paham y rhoddir goleuni ir dyn y mae ei ffordd yn guddiedig, ac y caeodd Duw arno?


3:24
Oblegid o flaen fy mwyd y daw fy uchenaid; am rhuadau a dywelltir megis dyfroedd.


3:25
Canys yr hyn a fawr ofnais a ddaeth arnaf, ar hyn a arswydais a ddigwyddodd i mi.


3:26
Ni chefais na llonydd nac esmwythdra, ac ni orffwysais: er hynny daeth cynnwrf.

 

 

PENNOD 4


4:1
Yna Eliffas y Temaniad a atebodd ac a ddywedodd,


4:2
Pe profem ni air wrthyt, a fyddai blin gennyt ti? ond pwy a all atal ei ymadroddion?


4:3
Wele, ti a ddysgaist lawer, ac a gryfheaist ddwylo wedi llaesu.


4:4
Dy ymadroddion a godasant i fyny yr hwn oedd yn syrthio; a thi a nerthaist y gliniau oedd yn camu.


4:5
Ond yn awr, daeth arnat tithau, ac y mae yn flin gennyt; cyffyrddodd thi, a chyffroaist.


4:6
Onid dyma dy ofn di, dy hyder, perffeithrwydd dy ffyrdd, ath obaith?;


4:7
Cofia, atolwg, pwy, ac efe yn ddiniwed, a gollwyd? a pha le y torrwyd y rhai uniawn ymaith?


4:8
Hyd y gwelais i, y rhai a arddant anwiredd, ac a heuant ddrygioni, au medant.


4:9
Gan anadl Duw y difethir hwynt, a chan chwythad ei ffroenau ef y darfyddant.


4:10
Rhuad y llew, a llais y llew creulon, a dannedd cenawon y llewod, a dorrwyd.


4:11
Yr hen lew a fethodd o eisiau ysglyfaeth; a chenawon y llew mawr a wasgarwyd.


4:12
Ac ataf fi y dygwyd gair yn ddirgel: am clust a dderbyniodd ychydig ohono.


4:13
Ymhlith meddyliau yn dyfod o weledigaethau y nos, pan syrthio trymgwsg ar ddynion,


4:14
Ofn a ddaeth arnaf, a dychryn, ac a wnaeth im holl esgyrn grynu.


4:15
Yna ysbryd a aeth heibio o flaen fy wyneb; ac a wnaeth i flew fy nghnawd sefyll.


4:16
Efe a safodd, ac nid adwaenwn ei agwedd ef: drychiolaeth oedd o flaen fy Ilygaid, bu distawrwydd, a mi a glywais lef yn dywedyd,


4:17
A fydd dyn marwol yn gyfiawnach na Duw? a fydd gŵr yn burach nai wneuthurwr?


4:18
Wele, yn ei wasanaethwyr ni roddes ymddiried; ac yn erbyn ei angylion y gosododd ynfydrwydd:


4:19
Pa faint llai ar y rhai sydd yn trigo mewn tai o glai, y rhai sydd au sail mewn pridd, y rhai a falurir yn gynt na gwyfyn?


4:20
Or bore hyd hwyr y malurir hwynt; difethir hwynt yn dragywydd heb neb yn ystyried.


4:21
Onid aeth y rhagoriaeth oedd ynddynt ymaith? hwy a fyddant feirw, ac nid mewn doethineb.

 

 

PENNOD 5


5:1
Galw yn awr, od oes neb a etyb i ti, ac at bwy or saint y troi di?


5:2
Canys dicllondeb a ladd yr ynfyd, a chenfigen a ladd yr annoeth.


5:3
Mi a welais yr ynfyd yn gwreiddio; ac a felltithiais ei drigfa ef yn ddisymwth.


5:4
Ei feibion ef a bellheir oddi wrth iachawdwriaeth: dryllir hwynt hefyd yn y porth, ac nid oes gwaredydd.


5:5
Yr hwn y bwyty y newynog ei gynhaeaf, wedi iddo ei gymryd o blith drain, ar sychedig a Iwnc eu cyfoeth.


5:6
Er na ddaw cystudd allan or pridd, ac na flagura gofid allan or ddaear:


5:7
Ond dyn a aned i flinder, fel yr eheda gwreichionen i fyny.


5:8
Eto myfi a ymgynghorwn Duw: ac ar DDUW y rhoddwn fy achos:


5:9
Yr hwn sydd yn gwneuthur pethau mawrion ac anchwiliadwy; rhyfeddol heb rifedi:


5:10
Yr hwn sydd yn rhoddi glaw ar wyneb y ddaear; ac yn danfon dyfroedd ar wyneb y meysydd:


5:11
Gan osod rhai isel mewn uchelder; fel y dyrchefir y galarus i iachawdwriaeth.


5:12
Efe sydd yn diddymu amcanion y cyfrwys, fel na allo eu dwylo ddwyn dim i ben.


5:13
Efe sydd yn dal y doethion yn eu cyfrwystra: a chyngor y cyndyn a ddiddymir.


5:14
Lliw dydd y cyfarfyddant thywyllwch, a hwy a balfalant hanner dydd megis lliw nos.


5:15
Yr hwn hefyd a achub y tlawd rhag y cleddyf, rhag eu safn hwy, a rhag llaw y cadarn.


5:16
Felly y mae gobaith ir tlawd, ac anwiredd yn cau ei safn.


5:17
Wele, gwyn ei fyd y dyn a geryddo Duw; am hynny na ddiystyra gerydd yr Hollalluog.


5:18
Canys efe a glwyfa, ac a rwym: efe a archolla, ai ddwylo ef a iachant.


5:19
Mewn chwech o gyfyngderau efe ath wared di; ie, mewn saith ni chyffwrdd drwg thi.


5:20
Mewn newyn efe ath wared rhag marwolaeth: ac mewn rhyfel rhag nerth y cleddyf.


5:21
Rhag ffrewyll tafod yth guddir; ac nid ofni rhag dinistr pan ddelo.


5:22
Mewn dinistr a newyn y chwerddi; ac nid ofni rhag bwystfilod y ddaear.


5:23
Canys cherrig y maes y byddi mewn cynghrair; a bwystfil y maes hefyd fydd heddychol thi.


5:24
A thi a gei wybod y bydd heddwch yn dy luest: a thi a ymweli th drigfa, ac ni phechi.


5:25
A chei wybod hefyd mai Iluosog fydd dy had, ath hiliogaeth megis gwellt y ddaear.


5:26
Ti a ddeui mewn henaint ir bedd, fel y cyfyd ysgafn o ŷd yn ei amser.


5:27
Wele hyn, ni ai chwiliasom, felly y mae: gwrando hynny, a gwybydd er dy fwyn dy hun.

 

 

PENNOD 6


6:1
A Job a atebodd ac a ddywedodd,


6:2
O gan bwyso na phwysid fy ngofid, ac na chydgodid fy nhrychineb mewn cloriannau!


6:3
Canys yn awr trymach fyddai na thywod y mr: am hynny y pallodd geiriau gennyf.


6:4
Oherwydd y mae saethau yr Hollalluog ynof, y rhai y mae eu gwenwyn yn yfed fy ysbryd: dychrynfu Duw a ymfyddinasant im herbyn.


6:5
A rua asyn gwyllt uwchben glaswellt? a fref ych uwchben ei borthiant?


6:6
A fwyteir peth diflas heb halen? a oes blas ar wyn wy?


6:7
Y pethau a wrthododd fy enaid eu cyffwrdd, sydd megis bwyd gofidus i mi.


6:8
O na ddeuai fy nymuniad! ac na roddai Duw yr hyn yr ydwyf yn ei ddisgwyl!


6:9
Sef rhyngu bodd i DDUW fy nryllio, a gollwng ei law yn rhydd, am torri ymaith.


6:10
Yna cysur a fyddai eto i mi, ie, mi a ymgaledwn mewn gofid; nac arbeded, canys ni chelais ymadroddion y Sanctaidd.


6:11
Pa nerth sydd i mi i obeithio? a pha ddiwedd fydd i mi, fel yr estynnwn fy hoedl?


6:12
Ai cryfder cerrig yw fy nghryfder? a ydyw fy nghnawd o bres?


6:13
Onid ydyw fy nghymorth ynof fi? a fwriwyd doethineb yn llwyr oddi wrthyf?


6:14
Ir cystuddiol y byddai trugaredd oddi wrth ei gyfaill; ond efe a adawodd ofn yr Hollalluog.


6:15
Fy mrodyr am twyllasant megis afon: aethant heibio fel llifeiriant afonydd;


6:16
Y rhai a dduasant gan rew, ac yr ymguddiodd eira ynddynt:


6:17
Yr amser y cynhesant, hwy a dorrir ymaith: pan wresogo yr hin, hwy a ddarfyddant allan ou lle.


6:18
Llwybrau eu ffordd hwy a giliant: hwy a nt yn ddiddim, ac a gollir.


6:19
Byddinoedd Tema a edrychasant, minteioedd Seba a ddisgwyliasant amdanynt.


6:20
Hwy a gywilyddiwyd, am iddynt obeithio; hwy a ddaethant hyd yno, ac a wladeiddiasant.


6:21
Canys yn awr nid ydych chwi ddim; chwi a welsoch fy nhaflu i lawr, ac a ofnasoch.


6:22
A ddywedais i, Dygwch i mi? neu, Och golud rhoddwch roddion drosof fi?


6:23
Neu, Gwaredwch fi o law y gelyn? neu, Rhyddhewch fi o law y cedyrn?


6:24
Dysgwch fi, a myfi a dawaf: A gwnewch i mi ddeall ym mha beth y camgymerais.


6:25
Mor gryfion ydyw geiriau uniondeb! ond pa beth a argyhoedda argyhoeddiad un ohonoch chwi?


6:26
Ai argyhoeddi ymadroddion a amcenwch chwi geiriau un diobaith, y rhai sydd megis gwynt?


6:27
Chwi a ruthrwch hefyd am ben yr amddifad, ac a gloddiwch bwll ich cyfaill.


6:28
Yn awr gan hynny byddwch fodlon; edrychwch arnaf fi; canys y mae yn eglur i chwi os dywedaf gelwydd.


6:29
Dychwelwch, atolwg, na fydded anwiredd; ie, trowch eto, y mae fy nghyfiawnder yn hyn.


6:30
A oes anwiredd yn fy nhafod? oni ddeall taflod fy ngenau gam flas?

 

 

PENNOD 7


7:1
Onid oes amser terfynedig i ddyn ar y ddaear? onid yw ei ddyddiau ef megis dyddiau gwas cyflog?


7:2
Megis y dyhea gwas am gysgod, ac y disgwyl cyflogddyn wobr ei waith:


7:3
Felly y gwnaethpwyd i mi feddiannu misoedd o oferedd, a nosweithiau blinion a osodwyd i mi.


7:4
Pan orweddwyf, y dywedaf. Pa bryd y codaf, ac yr ymedy y nos? canys caf ddigon o ymdroi hyd y cyfddydd.


7:5
Fy nghnawd a wisgodd bryfed a thom priddlyd: fy nghroen a agennodd, ac a aeth yn ffiaidd.


7:6
Fy nyddiau sydd gynt na gwennol gwehydd, ac a ddarfuant heb obaith.


7:7
Cofia mai gwynt yw fy hoedl: ni wl fy llygad ddaioni mwyach.


7:8
Y llygad am gwelodd, nim gwl mwyach: dy lygaid sydd arnaf, ac nid ydwyf.


7:9
Fel y derfydd y cwmwl, ac yr ymaith: felly yr hwn sydd yn disgyn ir bedd, ni ddaw i fyny mwyach.


7:10
Ni ddychwel mwy iw dŷ: ai le nid edwyn ef mwy.


7:11
Gan hynny ni warafunaf im genau; mi a lefaraf yng nghyfyngdra fy ysbryd; myfi a gwynaf yn chwerwder fy enaid.


7:12
Ai mr ydwyf, neu forfil, gan dy fod yn gosod cadwraeth arnaf?


7:13
Pan ddywedwyf, Fy ngwely am cysura, fy ngorweddfa a esmwytha fy nghwynfan;


7:14
Yna ym brawychi breuddwydion, ac ym dychryni gweledigaethau:


7:15
Am hynny y dewisai fy enaid ymdagu, a marwolaeth yn fwy nam hoedl.


7:16
Ffieiddiais einioes, ni fynnwn fyw byth: paid mi, canys oferedd ydyw fy nyddiau.


7:17
Pa beth ydyw dyn, pan fawrheit ef? a phan osodit dy feddwl arno?


7:18
Ac ymweled ag ef bob bore, ai brofi ar bob moment?


7:19
Pa hyd y byddi heb gilio oddi wrthyf, ac na adewi fi yn llonydd tra llyncwyf fy mhoeryn?


7:20
Myfi a bechais; beth a wnaf i ti, O geidwad dyn? paham y gosodaist fi yn nod i ti, fel yr ydwyf yn faich i mi fy hun?


7:21
A phaham na faddeui fy nghamwedd, ac na fwri heibio fy anwiredd? canys yn awr yn y llwch y gorweddaf, a thi am ceisi yn fore, ond ni byddaf.

 

 

PENNOD 8


8:1
Yna Bildad y Suhiad a atebodd ac ddywedodd,


8:2
Pa hyd y dywedi di hynny? ac y bydd geiriau dy enau megis gwynt cryf?


8:3
A ŵyra DUW farn? neu a ŵyra yr Hollalluog gyfiawnder?


8:4
Os dy feibion a bechasant yn ei erbyn ef; a bwrw ohono ef hwynt ymaith am eu camwedd;


8:5
Os tydi a foregodi at DDUW, ac a weddi ar yr Hollalluog;


8:6
Os pur ac uniawn fyddi, yn wir efe a ddeffry atat ti yr awron, ac a wna drigfa dy gyfiawnder yn llwyddiannus.


8:7
Er bod dy ddechreuad yn fychan, eto dy ddiwedd a gynydda yn ddirfawr.


8:8
Oblegid gofyn, atolwg, ir oes gynt, ac ymbaratoa i chwilio eu hynafiaid hwynt:


8:9
(Canys er doe yr ydym ni, ac ni wyddom ddim, oherwydd cysgod yw ein dyddiau ni ar y ddaear:)


8:10
Oni ddysgant hwy di? ac oni ddywedant i ti? ac oni ddygant ymadroddion allan ou calon?


8:11
A gyfyd brwynen heb wlybaniaeth? a dyf hesg heb ddwfr?


8:12
Tra fyddo hi eto yn wyrddlas heb ei thorri, hi a wywa o flaen pob glaswelltyn.


8:13
Felly y mae llwybrau pawb ar sydd yn gollwng DUW dros gof, ac y derfydd am obaith y rhagrithiwr;


8:14
Yr hwn y torrir ymaith ei obaith; ac fel tŷ pryf copyn y bydd ei hyder ef.


8:15
Efe a bwysa ar ei dŷ, ond ni saif; efe a ymeifl ynddo, ond ni phery.


8:16
Y mae efe yn ir o flaen yr haul, ac yn ei ardd y daw ei frig allan.


8:17
Plethir ei wraidd ef ynghylch y pentwr, ac efe a wl le cerrig.


8:18
Os diwreiddia efe ef allan oi le, efe ai gwad ef, gan ddywedyd, Nith welais.


8:19
Wele, dyma lawenydd ei ffordd ef: ac or ddaear y blagura eraill.


8:20
Wele, ni wrthyd DUW y perffaith, ac nid ymeifl efe yn llaw y rhai drygionus;


8:21
Oni lanwo efe dy enau di chwerthin, ath wefusau gorfoledd.


8:22
A gwisgir dy gaseion di chywilydd, ac ni bydd lluesty yr annuwiol.

 

 

PENNOD 9


9:1
Yna Job a atebodd ac a ddywedodd,


9:2
Yn wir mi a wn mai felly y mae: canys pa fodd y cyfiawnheir dyn gyda Duw?


9:3
Os myn efe ymryson ag ef, ni all ateb iddo am un peth o fil.


9:4
Y mae efe yn ddoeth o galon, ac yn alluog o nerth; pwy a ymgaledodd yn ei erbyn ef, ac a lwyddodd?


9:5
Yr hwn sydd yn symud mynyddoedd, ac heb wybod iddynt: yr hwn sydd yn eu dymchwelyd hwynt yn ei ddigofaint.


9:6
Yr hwn sydd yn cynhyrfu y ddaear allan oi lle, fel y cryno ei cholofnau hi.


9:7
Yr hwn a ddywed wrth y haul, ac ni chyfyd: ac a selia ar y sr.


9:8
Yr hwn yn unig sydd yn taenu y nefoedd, ac yn sathru ar donnau y mr.


9:9
Yr hwn sydd yn gwneuthur Arcturus, Orion, a Phleiades, ac ystafelloedd y deau.


9:10
Yr hwn sydd yn gwneuthur pethau mawrion anchwiliadwy, a rhyfeddodau aneirif.


9:11
Wele, efe a heibio i mi, ac nis gwelaf ef; ac efe a a rhagddo, ac ni chanfyddaf ef.


9:12
Wele, efe a ysglyfaetha, pwy ai lluddia? pwy a ddywed wrtho, Pa beth yr wyt yn ei wneuthur?


9:13
Oni thry DUW ei ddicllonedd ymaith, dano ef y cryma cynorthwywyr balchder.


9:14
Pa faint llai yr atebaf iddo ef, ac y gallaf ddewis fy ngeiriau i ymresymu ag ef?


9:15
Ir hwn, pe bawn gyfiawn, nid atebwn, eithr ymbiliwn m barnwr.


9:16
Pe galwaswn, a phed atebasai efe i mi, ni chredwn y gwrandawai efe fy lleferydd.


9:17
Canys efe am dryllia chorwynt, ac a amlha fy archollion yn ddiachos.


9:18
Ni ddioddef efe i mi gymryd fy anadl: ond efe am lleinw chwerwder.


9:19
Os soniaf am gadernid, wele ef yn gadarn: ac os am farn, pwy a ddadlau drosof fi?


9:20
Os myfi a ymgyfiawnhaf, fy ngenau am barn yn euog: os perffaith y dywedaf fy mod, efe am barn yn gildyn.


9:21
Pe byddwn berffaith, eto nid adwaenwn fy enaid; ffiaidd fyddai gennyf fy einioes.


9:22
Dyma un peth, am hynny mi ai dywedais: y mae efe yn difetha y perffaith ar annuwiol.


9:23
Os lladd y ffrewyll yn ddisymwth, efe a chwardd am ben profedigaeth y diniwed.


9:24
Y ddaear a roddwyd yn llaw yr annuwiol: efe a fwrw hug dros wynebau ei barnwyr hi: onid e, pa le y mae, a phwy yw efe?


9:25
Am dyddiau i sydd gynt na rhedegwr: ffoant ymaith heb weled daioni.


9:26
Aethant heibio megis llongau buain, megis yr eheda eryr at ymborth.


9:27
Os dywedaf, Gollyngaf fy nghwyn dros gof; mi a adawaf fy nhrymder, ac a ymgysuraf:


9:28
Yr wyf yn ofni fy holl ddoluriau: gwn nam berni yn wirion.


9:29
Os euog fyddaf, paham yr ymflinaf yn ofer?


9:30
Os ymolchaf mewn dwfr eira, ac os glanhaf fy nwylo yn ln;


9:31
Eto ti am trochi yn y pwll; am dillad am ffieiddiant.


9:32
Canys nid gŵr fel myfi yw efe, fel yr atebwn iddo, ac y delem ynghyd i farn.


9:33
Nid oes rhyngom ni ddyddiwr a all osod ei law arnom ein dau.


9:34
Tynned ymaith ei wialen oddi arnaf; ac na ddychryned ei ofn ef fyfi:


9:35
Yna y dywedwn, ac nid ofnwn ef: ond nid felly y mae gyda myfi.

 

 

PENNOD 10


10:1
Y mae fy enaid yn blino ar fy einioes: arnaf fy hun y gadawaf fy nghwyn; ac yn chwerwder fy enaid y llefaraf.


10:2
Dywedaf wrth DDUW, Na farn fi yn euog; gwna i mi wybod paham yr ymrysoni mi.


10:3
Ai da i ti orthrymu, fel y diystyrit waith dy ddwylo, ac y llewyrchit gyngor yr annuwiol?


10:4
Ai llygaid o gnawd sydd i ti? ai fel y gwl dyn y gweli di?


10:5
A ydyw dy ddyddiau di fel dyddiau dyn? a ydyw dy flynyddoedd di fel dyddiau gŵr,


10:6
Pan geisi fy anwiredd, a phan ymofynni am fy mhechod?


10:7
Ti a wyddost nad ydwyf annuwiol; ac nid oes a waredo oth law di.


10:8
Dy ddwylo di am gweithiasant, ac am cydluniasant o amgylch; eto fy nifetha yr wyt.


10:9
Cofia, atolwg, mai fel clai y gwnaethost fi; ac a ddygi di fi ir pridd drachefn?


10:10
Oni thywelltaist fi fel llaeth; ac oni cheulaist fi fel caws?


10:11
Ti am gwisgaist i chroen, ac chnawd; ti am diffynnaist i g esgyrn ac gau.


10:12
Bywyd a thrugaredd a ddarperaist i mi, ath ymgeledd a gadwodd fy ysbryd.


10:13
Ar pethau hyn a guddiaist ti yn dy galon: gwn fod hyn gyda thi.


10:14
Os pechaf, ti am gwyli, ac nim glanhei oddi wrth fy anwiredd.


10:15
Os ydwyf annuwiol, gwae fi; ac os cyfiawn ydwyf, er hynny ni chodaf fy mhen: yr ydwyf yn llawn o warthrudd, am hynny gwl fy nghystudd;


10:16
Canys cynyddu y mae: fy hela yr ydwyt fel llew creulon: er hynny drachefn ti a wnei yn rhyfedd mi.


10:17
Yr wyt ti yn adnewyddu dy dystion im herbyn, ac yn amlhau dy ddigofaint wrthyf; cyfnewidiau a rhyfel sydd im herbyn.


10:18
Paham gan hynny y dygaist fi allan or groth? O na buaswn farw, ac nam gwelsai llygad!


10:19
Mi a fuaswn megis pe na buaswn, a myfi a ddygasid or bru ir bedd.


10:20
Onid ychydig yw fy nyddiau? paid gan hynny, gad im lonydd, fel yr ymgysurwyf ychydig;


10:21
Cyn myned ohonof lle ni ddychwelwyf, i dir tywyllwch a chysgod angau;


10:22
Tir tywyllwch fel y fagddu, a chysgod angau, a heb drefn; lle y mae y goleuni fel y tywyllwch.

 

 

PENNOD 11


11:1
A Soffar y Naamathiad a atebodd ac a ddywedodd,


11:2
Oni atebir amlder geiriau? ac a gyfiawnheir gŵr siaradus?


11:3
Ai dy gelwyddau a wna i wŷr dewi? a phan watwarech, oni bydd ath waradwyddo?


11:4
Canys dywedaist. Pur ydyw fy nysgeidiaeth, a gln ydwyf yn dy olwg di.


11:5
Ond, O na lefarai DUW, ac nad agorai ei wefusau yn dy erbyn,


11:6
A mynegi i ti ddirgeledigaethau doethineb, eu bod yn ddau cymaint r hyn sydd! Cydnebydd gan hynny i DDUW ofyn gennyt lai nag a haeddai dy anwiredd.


11:7
A elli di wrth chwilio gael gafael ar DDUW? a elli di gael yr Hollalluog hyd berffeithrwydd?


11:8
Cyfuwch r nefoedd ydyw, beth a wnei di? dyfnach nag uffern yw, beth a elli di ei wybod?


11:9
Mae ei fesur ef yn hwy nar ddaear, ac yn lletach nar mr.


11:10
Os tyr efe ymaith, ac os carchara: os casgl ynghyd, pwy ai rhwystra ef?


11:11
Canys efe a edwyn ofer ddynion, ac a wl anwiredd; onid ystyria efe gan hynny?


11:12
Dyn gwag er hynny a gymer arno fod yn ddoeth; er geni dyn fel llwdn asen wyllt.


11:13
Os tydi a baratoi dy galon, ac a estynni dy ddwylo ato ef;


11:14
Od oes drygioni yn dy law, bwrw ef ymaith ymhell, ac na ddioddefi anwiredd drigo yn dy luestai:


11:15
Canys yna y codi dy wyneb yn ddifrychau; ie, byddi safadwy, ac nid ofni:


11:16
Oblegid ti a ollyngi dy ofid dros gof: fel dyfroedd y rhai a aethant heibio y cofi ef.


11:17
Dy oedran hefyd a fydd disgleiriach na hanner dydd; llewyrchi, a byddi fel y boreddydd.


11:18
Hyderus fyddi hefyd, oherwydd bod gobaith: ie, ti a gloddi, ac a orweddi mewn diogelwch.


11:19
Ti a orweddi hefyd, ac ni bydd ath ddychryno, a llawer a ymbiliant th wyneb.


11:20
Ond llygaid yr annuwiolion a ddiffygiant, metha ganddynt ffoi, au gobaith fydd fel ymadawiad yr enaid.

 

 

PENNOD 12


12:1
A Job a atebodd ac a ddywedodd,


12:2
Diau mai chwychwi sydd bobl; a chyda chwi y bydd marw doethineb.


12:3
Eithr y mae gennyf fi ddeall fel chwithau, nid ydwyf fi waeth na chwithau; a phwy ni ŵyr y fath bethau hyn?


12:4
Yr ydwyf fel un a watwerid gan ei gymydog, yr hwn a eilw ar DDUW, ac efe ai hetyb: gwatwargerdd yw y cyfiawn perffaith.


12:5
Lamp ddiystyr ym meddwl y llwyddiannus, yw yr hwn sydd barod i lithro i draed.


12:6
Llwyddiannus yw lluestai ysbeilwyr, ac y mae diogelwch ir rhai sydd yn cyffroi DUW, y rhai y cyfoethoga Duw eu dwylo.


12:7
Ond gofyn yn awr ir anifeiliaid, a hwy ath ddysgant; ac i ehediaid yr awyr, a hwy a fynegant i ti.


12:8
Neu dywed wrth y ddaear, a hi ath ddysg; a physgod y mr a hysbysant i ti.


12:9
Pwy ni ŵyr yn y rhai hyn oll, mai llaw yr ARGLWYDD a wnaeth hyn?


12:10
Yr hwn y mae einioes pob peth byw yn ei law, ac anadl pob math ar ddyn.


12:11
Onid y glust a farna ymadroddion? ar genau a archwaetha ei fwyd?


12:12
Doethineb sydd mewn henuriaid; a deall mewn hir ddyddiau.


12:13
Gydag ef y mae doethineb a chadernid; cyngor a deall sydd ganddo.


12:14
Wele, efe a ddistrywia, ac nid adeiledir: efe a gae ar ŵr, ac nid agorir arno.


12:15
Wele, efe a atal y dyfroedd, a hwy a sychant: efe au denfyn hwynt, a hwy a ddadymchwelant y ddaear.


12:16
Gydag ef y mae nerth a doethineb: efe biau y twylledig, ar twyllodrus.


12:17
Efe sydd yn gwneuthur i gynghoriaid fyned yn anrhaith; ac efe a ynfyda farnwyr.


12:18
Efe sydd yn datod rhwym brenhinoedd, ac yn rhwymo gwregys am eu llwynau hwynt.


12:19
Efe sydd yn gwneuthur i dywysogion fyned yn anrhaith; ac a blyga y rhai cedyrn.


12:20
Efe sydd yn dwyn ymaith ymadrodil y ffyddlon; ac yn dwyn synnwyr y rhai hen.


12:21
Efe sydd yn tywallt diystyrwch ar dywysogion; ac yn gwanhau nerth y rhai cryfion.


12:22
Efe sydd yn datguddio pethau dyfnion allan o dywyllwch; ac yn dwyn cysgod angau allan i oleuni.


12:23
Efe sydd yn amlhau y cenhedloedd, ac yn eu distrywio hwynt: efe sydd yn ehengi ar y cenhedloedd, ac efe au dwg hwynt i gyfyngdra.


12:24
Efe sydd yn dwyn calon penaethiaid pobl y ddaear; ac efe a wna iddynt grwydro mewn anialwch heb ffordd.


12:25
Hwy a balfalant yn y tywyllwch heb oleuni; ac efe a wna iddynt hwy gyfeiliorni fel meddwyn.

 

 

PENNOD 13


13:1
Wele, fy llygad a welodd hyn oll, fy nghlust ai clywodd ac ai deallodd.


13:2
Mi a wn yn gystal chwithau: nid ydwyf waeth na chwithau.


13:3
Yn wir myfi a lefaraf wrth yr Hollalluog, ac yr ydwyf yn chwenychu ymresymu Duw.


13:4
Ond rhai yn asio celwydd ydych chwi: meddygon diddim ydych chwi oll.


13:5
O gan dewi na thawech! a hynny a fyddai i chwi yn ddoethineb.


13:6
Clywch, atolwg, fy rheswm, a gwrandewch ar ddadl fy ngwefusau.


13:7 A ddywedwch chi anwiredd dros DDUW? ac a ddywedwch chwi dwll er ei fwn e?
A ddywedwch chwi anwiredd dros DDUW? ac a ddywedwch chwi dwyll er ei fwyn ef?


13:8
A dderbyniwch chwi ei wyneb ef? a ymrysonwch chwi dros DDUW?


13:9
Ai da fydd hyn pan chwilio efe chwi? a dwyllwch chwi ef fel twyllo dyn?


13:10
Gan geryddu efe ach cerydda chwi, os derbyniwch wyneb yn ddirgel.


13:11
Oni ddychryna ei ardderchowgrwydd ef chwi? ac oni syrth ei arswyd ef arnoch?


13:12
Cyffelyb i ludw ydyw eich coffadwriaeth chwi; ach cyrff i gyrif o glai.


13:13
Tewch, gadewch lonydd, fel y llefarwyf finnau, a deued aaraf yr hyn a ddelo.


13:14
Paham y cymeraf fy nghnawd m dannedd? ac y gosodaf fy einioes yn fy llaw?


13:15
Pe lladdai efe fi, eto mi a obeithiaf ynddo ef: er hynny fy ffyrdd a ddiffynnaf ger ei fron ef.


13:16
Hefyd efe fydd iachawdwriaeth i mi: canys ni ddaw rhagrithiwr yn ei ŵydd ef.


13:17
Gan wrando gwrandewch fy ymadrodd, ac a fynegwyf, ch clustiau.


13:18
Wele yn awr, trefnais fy achos; gwn ym cyfiawnheir.


13:19
Pwy ydyw yr hwn a ymddadlau i mi? canys yn awr os tawaf, mi a drengaf.


13:20
Ond dau beth na wna i mi: yna nid ymguddiaf rhagot.


13:21
Pellha dy law oddi arnaf: ac na ddychryned dy ddychryn fi.


13:22
Yna galw, a myfi a atebaf: neu myfi a lefaraf, ac ateb di fi.


13:23
Pa faint o gamweddau ac o bechodau sydd ynof? pr i mi wybod fy nghamwedd am pechod.


13:24
Paham y cuddi dy wyneb, ac y cymeri fi yn elyn i ti?


13:25
A ddrylli di ddeilen ysgydwedig? a ymlidi di soflyn sych?


13:26
Canys yr wyt ti yn ysgrifennu pethau chwerwon yn fy erbyn; ac yn gwneuthur i mi feddiannu camweddau fy ieuenctid.


13:27
Ac yr ydwyt ti yn gosod fy nhraed mewn cyffion, ac yn gwylied ar fy holl lwybrau; ac yn nodi gwadnau fy nhraed,


13:28
Ac efe, megis pydrni, a heneiddia, fel dilledyn yr hwn a ysa gwyfyn.

 

 

PENNOD 14


14:1
Dyn a aned o wraig sydd fyr o ddyddiau, a llawn o helbul.


14:2
Fel blodeuyn y daw allan, ac y torrir ef ymaith; ac efe a gilia fel cysgod, ac ni saif.


14:3
A agori di dy lygaid ar y fath yma? ac a ddygi di fi i farn gyda thi?


14:4
Pwy a ddyry beth gln allan o beth afln? neb.


14:5
Gan fod ei ddyddiau ef wedi eu rhagderfynu, rhifedi ei fisoedd ef gyda thi, a gosod ohonot ei derfynau, fel nad l drostynt:


14:6
Tro oddi wrtho, fel y gorffwyso, hyd oni orffenno, fel gwas cyflog, ei ddiwrnod.


14:7
Canys y mae gobaith o bren, er ei dorri, y blagura efe eto, ac na phaid ei flagur ef thyfu.


14:8
Er heneiddio ei wreiddyn ef yn y ddaear, a marweiddio ei foncyff ef yn y pridd;


14:9
Efe a flagura oddi wrth arogl dyfroedd, ac a fwrw ganghennau fel planhigyn.


14:10
Ond gŵr a fydd marw, ac a dorrir ymaith; a dyn a drenga, a pha le y mae?


14:11
Fel y mae dyfroedd yn pallu or mr, ar afon yn myned yn ddihysbydd, ac yn sychu:


14:12
Felly gŵr a orwedd, ac ni chyfyd hyd oni byddo heb nefoedd; ni ddihunant, ac ni ddeffroant ou cwsg.


14:13
O na chuddit fi yn y bedd! nam cedwit yn ddirgel, nes troi dy lid ymaith! na osodit amser nodedig i mi, am coflo!


14:14
Os bydd gŵr marw, a fydd efe byw drachefn? disgwyliaf holl ddyddiau fy milwriaeth, hyd oni ddelo fy nghyfnewidiad.


14:15
Gelwi, a myfi ath atebaf; chwenychi waith dy ddwylo.


14:16
Canys yr awr hon y rhifi fy nghamre: onid wyt yn gwylied ar fy mhechod?


14:17
Fy nghamwedd a selied mewn cod; a thi a wnaist i fyny fy anwiredd.


14:18
Ac yn wir, y mynydd a syrthio a ddiflanna; ar graig a symudir oi lle.


14:19
Dyfroedd a dreuliant y cerrig; yr wyt yn golchi ymaith y pethau sydd yn tyfu o bridd y ddaear, ac yn gwneuthur i obaith dyn golli.


14:20
Yr wyt yn ei orchfygu ef yn dragywydd, fel yr elo ymaith: a chan newidio ei wyneb ef, yr wyt yn ei ddanfon ef i ffordd.


14:21
Ei feibion ef a ddaw i anrhydedd, ac nis gwybydd efe: a hwy a ostyngir, ac ni ŵyr efe oddi wrthynt:


14:22
Ond ei gnawd arno a ddoluria, ai enaid ynddo a alara.

 

 

PENNOD 15


15:1
Yna Eliffas y Temaniad a atebodd ac a ddywedodd,


15:2
A adrodd gŵr doeth wybodaeth o wynt? ac a leinw efe ei fol r dwyreinwynt?


15:3
A ymresyma efe gair ni fuddia? neu ag ymadroddion y rhai ni wna efe lesd hwynt?


15:4
Yn ddiau ti a dorraist ymaith ofn: yr ydwyt yn atal gweddi gerbron Duw.


15:5
Canys dy enau a draetha dy anwiredd; ac yr wyt yn dewis tafod y cyfrwys.


15:6
Dy enau di sydd yn dy fwrw yn euog, ac aid myfi: ath wefusau sydd yn tystiolaethu yn dy erbyn.


15:7
A aned tydi yn gyntaf dyn? a lunied tydi o flaen y bryniau?


15:8
A glywaist ti gyfrinach Duw? ac a ateli di ddoethineb gyda thi dy hun?


15:9
Beth a wyddost ti ar nas gwyddoiri ni? beth a ddeelli di, heb fod hynny hefyd gennym ninnau?


15:10
Y mae yn ein mysg ni y penllwyd, ar oedrannus hefyd; hŷn o oedran nath dad di.


15:11
Ai bychan gennyt ti ddiddanwch DUW? a oes dim dirgel gyda thi?


15:12
Pa beth sydd yn dwyn dy feddwl oddi arnat? ac ar ba beth yr amneidia dy lygaid,


15:13
Gan i ti droi dy feddwl yn erbyn DUW, a gollwng y fath eiriau allan otn enau?


15:14
Pa beth yw dyn, i fod yn ln? ar hwn a aned o wraig, i fod yn gyfiawn?


15:15
Wele, ni roddes efe ymddiried yn ei saint; ar nefoedd nid ydynt ln yn ei olwg ef.


15:16
Pa faint mwy ffiaidd a drewedig ydyw dyn, yr hwn sydd yn yfed anwiredd fel dwfr?


15:17
Dangosaf i ti, gwrando arnaf; a r hyn a welais a fynegaf.


15:18
Yr hyn a fynegodd gwŷr doethion oddi wrth eu tadau, ac nis celasant:


15:19
Ir rhai yn unig y rhoddwyd y ddaear: ac ni ddaeth alltud yn eu plith hwy.


15:20
Holl ddyddiau yr annuwiol y bydd efe yn ymofidio: a rhifedi y blynyddoedd a guddiwyd oddi wrth y traws.


15:21
Trwst ofnadwy sydd yn ei glustiau ef: mewn heddwch y daw y dinistrydd arno.


15:22
Ni chred efe y dychwel allan o dywyllwch: ac y mae y cleddyf yn gwylied arno.


15:23
Y mae efe yn crwydro am fara, pa le y byddo: efe a ŵyr fod dydd tywyllwch yn barod wrth ei law.


15:24
Cystudd a chyfyngdra ai brawycha ef; hwy ai gorchfygant, fel brenin pared i ryfel.


15:25
Canys efe a estynnodd ei law yn erbyn Duw; ac yn erbyn yr Hollalluog yr ymnerthodd.


15:26
Efe a red yn y gwddf iddo ef, trwy dewdwr torrau ei dananau:


15:27
Canys efe a dodd ei wyneb i fraster: ac a wnaeth dyrch o floneg ar ei denewynnau.


15:28
A thrigo y mae mewn dinasoedd wedi eu dinistrio, a thai anghyfannedd, y rhai sydd barod i fod yn garneddau.


15:29
Ni chyfoethoga efe, ni phery ei olud ef chwaith; ac nid estyn efe eu perffeithrwydd hwy ar y ddaear.


15:30
Nid ymedy efe allan o dywyllwch, y fflam a wywa ei frig ef; ac efe a ymedy trwy anadl ei enau ef.


15:31
Yr hwn a dwylled, nac ymddirieded mewn oferedd: canys oferedd fydd ei wobr ef.


15:32
Efe a dorrir ymaith cyn ei ddydd; ai gangen ni lasa.


15:33
Efe a ddihidia ei rawn anaeddfed fel gwinwydden; ac a fwrw ei flodeuyn fel olewydden.


15:34
Canys cynulleidfa rhagrithwyr fydd unig: a thn a ysa luestai gwobrwyr.


15:35
Y maent yn ymddwyn blinder, ac yn esgor ar wagedd; au bol sydd yn darpar twyll.

 

 

PENNOD 16


16:1
A Job a atebodd ac a ddywedodd,


16:2
Clywais lawer or fath hyn: cysurwyr gofidus ydych chwi oll.


16:3
Oni cheir diwedd ar eiriau ofer? neu pa beth sydd yn dy gryfhau di i ateb?


16:4
Mi a fedrwn ddywedyd fel chwithau: pe byddai eich enaid chwi yn lle fy enaid i, medrwn bentyrru geiriau ich erbyn, ac ysgwyd fy mhen arnoch.


16:5
Ond mi ach cryfhawn chwi m genau; a symudiad fy ngwefusau a esmwythi eich gofid.


16:6
Os llefaraf fi, nid esmwytha fy nolur; ac os peidiaf, ai llai fy ngofid?


16:7
Ond yn awr efe am blinodd i, anrheithiaist fy holl gynulleidfa:


16:8
A chroengrychaist fi, a hynny sydd dystiolaeth: am culni yn codi ynof, a dystiolaetha yn fy wyneb.


16:9
Yn ei ddicllondeb ym rhwyga yr hwn am cas: efe a ysgyrnyga ddannedd arnaf; fy ngwrthwynebwr a flaenllymodd ei lygaid yn fy erbyn.


16:10
Hwy a ledasant eu safnau arnaf; trawsant fy nghernau yn ddirmygus; ymgasglasant ynghyd yn fy erbyn.


16:11
DUW am rhoddes ir anwir; ac am trodd i ddwylo yr annuwiolion.


16:12
Yr oeddwn yn esmwyth; ond am drylliodd, ac a ymaflodd yn ngwddf, ac am drylliodd yn chwilfriw, ac am cododd yn nod iddo ei hun.


16:13
Ei saethyddion ef sydd yn fy anagylchu; y mae efe yn hollti fy arennau, ac nid ydyw yn arbed; y mae yn tywallt fy mustl ar y ddaear.


16:14
Y mae yn fy rhwygo rhwygiad ar rwygiad: y mae efe yn rhedeg arnaf fel cawr.


16:15
Gwnais sachlen ar fy nghroen, halogais fy nghorn yn y llwch.


16:16
Fy wyneb sydd fudr gan wylo, a chysgod marwolaeth sydd ar fy amrantau:


16:17
Er nad oes gamwedd yn fy nwylo, a bod fy ngweddi yn bur.


16:18
O ddaearen, na orchuddia fy ngwaed, ac na fydded lle im gwaedd.


16:19
Wele hefyd yn awr fy nhyst yn y nefoedd; am tystiolaeth yn yr uchelder.


16:20
Fy nghyfeillion sydd yn fy ngwawdio: fy llygad a ddiferodd ddagrau wrth DDUW.


16:21
O na chai un ymddadlau a DUW dros ddyn, fel mab dyn dros ei gymydog!


16:22
Canys pan ddl ychydig flynyddoedd, yna mi a rodiaf lwybr ar hyd yr hwn ni ddychwelaf.

 

 

PENNOD 17


17:1
Fy anadl a lygrwyd, fy nyddiau a ddiffoddwyd, beddau sydd barod i mi.


17:2
Onid oes watwarwyr gyda mi? ac onid yw fy llygad yn aros yn eu chwerwedd hwynt?


17:3
Dyro i lawr yn awr, dyro i mi feichiau gyda thi: pwy ydyw efe a dery ei law ya fy llaw i?


17:4
Canys cuddiaist eu calon hwynt oddi wrth ddeall: am hynny ni ddyrchefi di hwynt.


17:5
Yr hwn a ddywed weniaith iw gyfeillion, llygaid ei feibion ef a ballant.


17:6
Yn ddiau efe am gosododd yn ddihareb ir bobl,ac or blaen yr oeddwn megis tympan iddynt.


17:7
Am hynny y tywyllodd fy llygad gan ddicllonedd, ac y mae fy aelodau oll fel cysgod.


17:8
Y rhai uniawn a synnant am hyn; ar diniwed a ymgyfyd yn erbyn y rhagrithiwr.


17:9
Y cyfiawn hefyd a ddeil ei ffordd; ar gln ei ddwylo a chwanega gryfder.


17:10
Ond chwi oll, dychwelwch, a deuwch yn awr: am na chaf fi ŵr doeth yn eich plith chwi.


17:11
Fy nyddiau a aeth heibio, fy amcanion a dynned ymaith; sef meddyliau fy nghalon.


17:12
Gwnant y nos yn ddydd: byr yw y goleuni, oherwydd tywyllwch.


17:13
Os disgwyliaf, y bedd sydd dy i mi: mewn tywyllwch y cyweiriais fy ngwely.


17:14
Gelwais ar y pwll, Tydi yw fy nhad: ar y pryf, Fy mam am chwaer wyt.


17:15
A pha le yn awr y mae fy ngobaith? pwy hefyd a genfydd fy ngobaith?


17:16
Disgynnant i farrau y pwll, pan fyddo ein cydorffwysfa yn y llwch.

 

 

PENNOD 18


18:1
A Bildad y Suhiad a atebodd ac a ddywedodd,


18:2
Pa bryd y derfydd eich ymadrodd? ystyriwch, wedi hynny ninnau a lefarwn.


18:3
Paham y cyfrifed nyni fel anifeiliaid? ac yr ydym yn wael yn eich golwg chwi?


18:4
O yr hwn sydd yn rhwygo ei enaid yn ei ddicllondeb, ai er dy fwyn di y gadewir y ddaear? neu y symudir y graig allan oi lle?


18:5
Ie, goleuni yr annuwiolion a ddiffoddir, a gwreichionen ei dn ef ni lewyrcha.


18:6
Goleuni a dywylla yn ei luesty ef ai lusern a ddiffydd gydag ef.


18:7
Camre ei gryfder ef a gyfyngir, ai gyngor ei hun ai bwrw ef i lawr.


18:8
Canys efe a deflir ir rhwyd erbyn ei draed, ac ar faglau y rhodia efe.


18:9
Magl a ymeifl yn ei sawdl ef, ar gwylliad fydd drech nag ef.


18:10
Hoenyn a guddied iddo ef yn y ddaear, a magl iddo ar y llwybr.


18:11
Braw ai brawycha ef o amgylch, ac ai gyr i gymryd ei draed.


18:12
Ei gryfder fydd newynllyd, a dinistr fydd parod wrth ei ystlys.


18:13
Efe a ysa gryfder ei groen ef: cyntaf-anedig angau a fwyty ei gryfder ef.


18:14
Ei hyder ef a dynnir allan oi luesty: a hynny ai harwain ef at frenin dychryniadau.


18:15
Efe a drig yn ei luest ef, am nad eiddo ef ydyw: brwmstan a wasgerir ar ei drigfa ef.


18:16
Ei wraidd a sychant oddi tanodd, ai frig a dorrir oddi arnodd.


18:17
Ei goffadwriaeth a gollir or ddaear, ac ni bydd enw iddo ar wyneb yr heol.


18:18
Efe a yrrir allan o oleuni i dywyllwch: efe a ymlidir allan or byd.


18:19
Ni bydd iddo fab nac ŵyr ymysg ei bobl; nac un wedi ei adael yn ei drigfannau ef.


18:20
Y rhai a ddl ar ei l, a synna arnynt oherwydd ei ddydd ef; ar rhai or blaen a gawsant fraw.


18:21
Yn wir, dyma drigleoedd yr anwir a dyma le y dyn nid edwyn DDUW.

 

 

PENNOD 19


19:1
A Job a atebodd ac a ddywedodd,


19:2
Pa hyd y cystuddiwch fy enaid? ac ym drylliwch geiriau?


19:3
Dengwaith bellach ym gwaradwyddasoch; ac nid cywilydd gennych ymgaledu im herbyn.


19:4
Hefyd pe byddai wir wneuthur ohonof fi yn amryfus; gyda mi y trig f amryfusedd.


19:5
Yn wir os ymfawrygwch yn fy erbyn, a dadlau fy ngwaradwydd fin herbyn;


19:6
Gwybyddwch yn awr mai DUW am. dymchwelodd i, ac am hamgylchodd i rwyd.


19:7
Wele, llefaf rhag trawster, ond nim hatebir: gwaeddaf, ond nid oes farn.


19:8
Efe a gaeodd fy ffordd, fel nad elwyf drosodd: y mae efe yn gosod tywyllwch ar fy llwybrau.


19:9
Efe a ddiosgodd fy ngogoniant oddi amdanaf; ac a ddygodd ymaith goron fy mhen.


19:10
Y mae efe yn fy nistrywio oddi amgylch, ac yr ydwyf yn myned ymaith: ac efe a symudodd fy ngobaith fel pren.


19:11
Gwnaeth hefyd iw ddigofaint gynnau yn fy erbyn; ac am cyfrifodd iddo fel un oi elynion.


19:12
Ei dorfoedd sydd yn dyfod ynghyd, ac yn palmantu eu ffyrdd yn fy erbyn, ac yn gwersyllu o amgylch fy mhabell.


19:13
Efe a bellhaodd fy mrodyr oddi wrthyf, ar rhai oedd yn fy adnabod hefyd a ymddieithrasant oddi wrthyf.


19:14
Fy nghyfnesaf a ballasant, ar rhai oedd om cydnabod am hanghofiasant.


19:15
Y rhai oedd yn trigo yn fy nhŷ, am morynion, sydd yn fy nghyfrif yn ddieithr: alltud ydwyf yn eu golwg.


19:16
Gelwais ar fy ngwasanaethwr, ac nid atebodd; ymbiliais ag ef m genau.


19:17
Dieithr oedd fy anadl im gwraig, er ymbil ohonof hi er mwyn fy mhlant om corff.


19:18
Plant hefyd am diystyrent: cyfodais, a dywedasant im herbyn.


19:19
Fy holl gyfrinachwyr sydd yn fy ffieiddio: ar rhai a gerais a droesant yn fy erbyn.


19:20
Fy esgyrn a lynodd wrth fy nghroen, ac wrth fy nghnawd; ac chroen fy nannedd y dihengais.


19:21
Trugarhewch wrthyf, trugarhewch wrthyf, fy nghyfeillion; canys llaw DUW a gyffyrddodd mi.


19:22
Paham yr ydych chwi yn fy erlid i fel Duw, heb gael digon ar fy nghnawd?


19:23
O nad ysgrifennid fy ngeiriau yn awr! O nad argreffid hwynt mewn llyfr!


19:24
O nad ysgrifennid hwynt yn y graig dros byth phin o haearn ac phlwm!


19:25
Canys myfi a wn fod fy Mhrynwr yn fyw, ac y saif yn y diwedd ar y ddaear.


19:26
Ac er ar l fy nghroen i bryfed ddifethar corn hwn, eto caf weled Duw yn fy nghnawd:


19:27
Yr hwn a gaf fi i mi fy hun ei weled, am llygaid ai gwelant, ac nid arall; er im harennau ddarfod ynof.


19:28
Eithr chwi a ddylech ddywedyd, Paham yr erlidiwn ef? canys gwreiddyn y mater a gaed ynof.


19:29
Ofnwch amdanoch rhag y cleddyf: canys y mae digofaint yn dwyn cosbedigaethau y cleddyf, fel y gwybyddoch fod barn.

 

 

PENNOD 20


20:1
Yna Soffar y Naamathiad a atebodd ac a ddywedodd,


20:2
Am hynny y mae fy meddyliau yn peri i mi ateb: ac am hyn y mae brys arnaf.


20:3
Yr ydwyf yn clywed cerydd gwaradwyddus i mi; ac y mae ysbryd fy neall yn peri i mi ateb.


20:4
Oni wyddost ti hyn erioed, er pan osodwyd dyn ar y ddaear,


20:5
Mai byr yw gorfoledd yr annuwiolion, a llawenydd y rhagrithwyr dros funud awr?


20:6
Pe dyrchafai ei odidowgrwydd ef ir nefoedd, a chyrhaeddyd oi ben ef hyd y cymylau;


20:7
Efe a gollir yn dragywydd fel ei dom: y rhai ai gwelsant a ddywedant. Pa le y mae efe?


20:8
Efe a eheda ymaith megis breuddwyd, ac ni cheir ef: ac efe a ymlidir fel gweledigaeth nos.


20:9
Y llygad ai gwelodd, ni wl ef mwy: ai le ni chenfydd mwy ohono.


20:10
Ei feibion a gais fodlonir tlodion: ai ddwylo a roddant adref eu golud hwynt.


20:11
Ei esgyrn sydd yn llawn o bechod ei ieuenctid, yr hwn a orwedd gydag ef yn y pridd.


20:12
Er bod drygioni yn felys yn ei enau ef; er iddo ei gau dan ei dafod;


20:13
Er iddo ei arbed, ac heb ei ado; eithr ei atal o fewn taflod ei enau:


20:14
Ei lwyd a dry yn ei ymysgaroedd: bustl asbiaid ydyw oi fewn ef.


20:15
Efe a lyncodd gyfoeth, ac efe ai chwyda: Duw ai tyn allan oi fol ef.


20:16
Efe a sugn wenwyn asbiaid: tafod gwiber al lladd ef.


20:17
Ni chaiff weled afonydd, ffrydiau, ac aberoedd o fl ac ymenyn.


20:18
Y mae efe yn rhoddi adref yr hyn a lafuriodd amdano, ac nis llwnc: yn l ei olud y rhydd adref, ac heb gael llawenydd ohono.


20:19
Am iddo ddryllio, a gador tlodion; ysglyfaethu tŷ nid adeiladodd;


20:20
Diau na chaiff lonydd yn ei fol, na weddill or hyn a ddymunodd.


20:21
Ni bydd gweddill oi fwyd ef; am hynny ni ddisgwyl neb am ei dda ef.


20:22
Pan gyflawner ei ddigonoldeb, cyfyng fydd arno; llaw pob dyn blin a ddaw arno.


20:23
Pan fyddo efe ar fedr llenwi ei fol, Duw a ddenfyn arno angerdd ei ddigofaint; ac ai glawia hi arno ef ymysg ei fwyd.


20:24
Efe a ffy oddi wrth arfau haearn; ar bwa dur ai trywana ef.


20:25
Efe a dynnir, ac a ddaw allan or corff, a gloywlafn a ddaw allan oi fustl ef; dychryn fydd arno.


20:26
Pob tywyllwch a fydd cuddiedig yn ei ddirgeloedd ef: tan heb ei chwythu ai hysa ef: yr hyn a adawer yn ei luestai ef, a ddrygir.


20:27
Y nefoedd a ddatguddiant ei anwiredd ef, ar ddaear a gyfyd yn ei erbyn ef.


20:28
Cynnydd ei dŷ ef a gilia: ei dda a lifa ymaith yn nydd ei ddigofaint ef.


20:29
Dyma ran dyn annuwiol gan DDUW; ar etifeddiaeth a osodwyd iddo gan DDUW.

 

 

PENNOD 21


21:1
A Job a atebodd ac a ddywedodd,


21:2
Gan wrando gwrandewch fy ymadrodd; a bydded hyn yn lle eich cysur.


21:3
Dioddefwch fi, a minnau a lefaraf; ac wedi i mi ddywedyd, gwatwerwch.


21:4
A minnau, ydwyf fi yn gwneuthur fy nghwyn wrth ddyn? ac os ydwyf, paham na byddai gyfyng ar fy ysbryd?


21:5
Edrychwch arnaf, a synnwch: a gosodwch eich llaw ar eich genau.


21:6
Minnau pan gofiwyf, a ofnaf; a dychryn a ymeifl yn fy nghnawd.


21:7
Paham y mae yr annuwiolion yn byw, yn heneiddio, ac yn cryfhau mewn cyfoeth?


21:8
Eu had hwy sydd safadwy ou blaen gyda hwynt, au hiliogaeth yn eu golwg.


21:9
Eu tai sydd mewn heddwch allan o ofn; ac nid ydyw gwialen DUW arnynt hwy.


21:10
Y mae eu tarw hwynt yn cyfloi, ac ni chyll ei had; ei fuwch ef a fwrw lo, ac nid erthyla.


21:11
Danfonant allan eu rhai bychain fel diadell, au bechgyn a neidiant.


21:12
Cymerant dympan a thelyn, a llawenychant wrth lais yr organ.


21:13
Treuliant eu dyddiau mewn daioni, ac mewn moment y disgynnant ir bedd.


21:14
Dywedant hefyd wrth DDUW, Cilia oddi wrthym; canys nid ydym yn chwennych gwybod dy ffyrdd.


21:15
Pa beth ydyw yr Hollalluog, fel y gwasanaethem ef? a pha fudd fydd i ni os gweddwn arno?


21:16
Wele, nid ydyw eu daioni hwy yn eu llaw eu hun: pell yw cyngor yr annuwiol oddi wrthyf fi.


21:17
Pa sawl gwaith y diffydd cannwyll yr annuwiolion? ac y daw eu dinistr arnynt hwy? DUW a ran ofidiau yn ei ddig.


21:18
Y maent hwy fel sofl o flaen gwynt, ac fel mn us yr hwn a gipiar corwynt.


21:19
DUW a guddia ei anwiredd ef iw feibion: efe a dl iddo, ac efe ai gwybydd.


21:20
Ei lygaid a welant ei ddinistr ef; ac efe a yf o ddigofaint yr Hollalluog.


21:21
Canys pa wynfyd sydd ganddo efyn ei dŷ ar ei l, pan hanerer rhifedi ei fisoedd ef?


21:22
A ddysg neb wybodaeth i DDUW? gan ei fod yn barnu y rhai uchel.


21:23
Y naill sydd yn marw yn ei gyflawn nerth, ac efe yn esmwyth ac yn heddychol yn gwbl.


21:24
Ei fronnau ef sydd yn llawn llaeth, ai esgyrn yn iraidd gan fr.


21:25
Ar llall sydd yn marw mewn chwerwder enaid, ac ni fwytaodd mewn hyfrydwch,


21:26
Hwy a orweddant ynghyd yn y pridd, ar pryfed au gorchuddia hwynt,


21:27
Wele, mi a adwaen eich meddyliau, ar bwriadau yr ydych chwi yn eu dych mygu ar gam yn fy erbyn.


21:28
Canys dywedwch, Pa le y mae ty y pendefig? a pha le y mae lluesty anheddau yr annuwiolion?


21:29
Oni ofynasoch chwi ir rhai oedd yn myned heibio ar hyd y ffordd? ac onid adwaenoch chwi eu harwyddion hwy,


21:30
Mai hyd ddydd dinistr yr arbedir y drygionus? yn nydd cynddaredd y dygir hwynt allan.


21:31
Pwy a fynegaei ffordd efyneiwyneb ef? a phwy a dl iddo fel y gwnaeth?


21:32
Eto efe a ddygir ir bedd, ac a erys yn y pentwr.


21:33
Y mae priddellau y dyffryn yn felys iddo, a phob dyn a dynn ar ei l ef, megis yr aeth aneirif oi flaen ef.


21:34
Pa fodd gan hynny y cysurwch fi ag oferedd, gan fod camwedd yn eich atebion chwi?

 

 

PENNOD 22


22:1
Yna Eliffas y Temaniad a atebodd ac a ddywedodd,


22:2
A wna gŵr lesd i DDUW, fel y gwna y synhwyrol lesad iddo ei hun?


22:3
Ai digrifwch ydyw ir Hollalluog dy fod di yn gyfiawn? neu ai elw dy fod yn perffeithio dy ffyrdd?


22:4
Ai rhag dy ofn y cerydda efe dydi? neu yr efe gyda thi i farn?


22:5
Onid ydyw dy ddrygioni di yn aml? ath anwireddau heb derfyn?


22:6
Canys cymeraist wystl gan dy frawd yn ddiachos; a diosgaist ddillad y rhai noethion.


22:7
Ni roddaist ddwfr iw yfed ir lluddedig; a thi a ateliaist fara oddi wrth y newynog.


22:8
Ond y gŵr cadarn, efe bioedd y ddaear; ar anrhydeddus a drigai ynddi.


22:9
Danfonaist ymaith wragedd gweddwon yn waglaw; a breichiau y rhai amddifaid a dorrwyd.


22:10
Am hynny y mae maglau oth amgylch, ac ofn disymwth yn dy ddychrynu di;


22:11
Neu dywyllwch rhag gweled ohonot: a llawer o ddyfroedd ath orchuddiant.


22:12
Onid ydyw DUW yn uchelder y nef oedd? gwl hefyd uchder y sr, mor uchel ydynt.


22:13
A thi a ddywedi, Pa fodd y gŵyr Duw? a farn efe trwyr cwmwl tywyll?


22:14
Y tew gymylau sydd loches iddo, ac ni wl; ac y mae efe yn rhodio ar gylch y nefoedd.


22:15
A ystyriaist di yr hen ffordd a sathrodd y gwŷr anwir?


22:16
Y rhai a dorrwyd pan nid oedd amser; afon a dywalltwyd ar eu sylfaen hwy.


22:17
Hwy a ddywedasant wrth DDUW, Cilia oddi wrthym: a pha beth a wnar Hollalluog iddynt hwy?


22:18
Eto efe a lanwasai eu tai hwy o ddaioni: ond pell yw cyngor yr annuwiolion oddi wrthyf fi.


22:19
Y rhai cyfiawn a welant, ac a lawenychant: ar diniwed au gwatwar hwynt.


22:20
Gan na thorred ymaith ein sylwedd ni, eithr y tn a ysodd eu gweddill hwy.


22:21
Ymarfer, atolwg, ag ef, a bydd heddychlon: o hyn y daw i ti ddaioni.


22:22
Cymer y gyfraith, atolwg, oi enau ef, a gosod ei eiriau ef yn dy galon.


22:23
Os dychweli at yr Hollalluog, ti adeiledir, symudi anwiredd ymhell oddi wrth dy luestai.


22:24
Rhoddi aur i gadw fel pridd, ac aur Offir fel cerrig yr afonydd.


22:25
Ar Hollalluog fydd yn amddiffyn i ti, a thi a gei amldra o arian.


22:26
Canys yna yr ymhoffi yn yr Hollalluog, ac a ddyrchefi dy wyneb at DDUW.


22:27
Ti a weddi arno ef, ac efe ath wrendy; a thi a deli dy addunedau.


22:28
Pan ragluniech di beth, efe a sicrheir i ti; ar goleuni a lewyrcha ar dy ffyrdd.


22:29
Pan ostynger hwynt, yna y dywedi di, Y mae goruchafiaeth; ac efe a achub y gostyngedig ei olwg.


22:30
Efe a wareda ynys y diniwed; a thrwy lendid dy ddwylo y gwaredir hi.

 

 

PENNOD 23


23:1
A Job a atebodd ac a ddywedodd,


23:2
Y mae fy ymadrodd heddiw yn chwerw: fy nialedd sydd drymach nam huchenaid.


23:3
O na wyddwn pa le y cawn ef! fel y deuwn at ei eisteddfa ef! .


23:4
Trefnwn fy mater ger ei fron efe: a llanwn fy ngenau rhesymau.


23:5
Mynnwn wybod pha eiriau ym hatebai; a deall pa beth a ddywedai efe wrthyf.


23:6
A ddadlau efe im herbyn a helaethrwydd ei gadernid? Na wna; ond efe a osodai nerth ynof.


23:7
Yno yr uniawn a ymresymai ag ef; felly mi a ddihangwn byth gan fy marnwr.


23:8
Wele, ymlaen yr af, ond nid ydyw fe yno; yn l hefyd, ond ni fedraf ei ganfod ef:


23:9
Ar y llaw aswy, lle y mae efe yn gweithio, ond ni fedraf ei weled ef: ar y llaw ddeau y mae yn ymguddio, fel na chaf ei weled:


23:10
Ond efe a edwyn fy ffordd i: wedi iddo fy mhrofi, myfi a ddeuaf allan fel aur.


23:11
Fy nhroed a ddilynodd ei gerddediad ef: cedwais ei ffordd ef, ac ni wyrais.


23:12
Nid ydwyf chwaith yn cilio oddi wrth orchymyn ei wefusau ef: hoffais eiriau ei enau ef yn fwy nam hymborth angenrheidiol.


23:13
Ond y mae efe yn un, a phwy ai try ef? ar hyn y mae ei enaid ef yn ei chwenychu, efe ai gwna.


23:14
Canys efe a gyflawna yr hyn a osodwyd i mi: ac y mae ganddo lawer or fath bethau.


23:15
Am hynny y dychrynais rhag ei ofn ef: ystyriais, ac ofnais ef.


23:16
Canys DUW a feddalhaodd fy nghalon, ar Hollalluog am cythryblodd:


23:17
Oherwydd na thorrwyd fi ymaith o flaen y tywyllwch, ac na chuddiodd efe y tywyllwch om gŵydd.

 

 

PENNOD 24


24:1
Paham, gan na chuddiwyd yr amseroedd rhag yr Hollalluog, na welai y rhai sydd yn ei adnabod ef, ei ddyddiau ef?


24:2
Y mae rhai yn symudo terfynau; yn ysglyfaethu defaid, ac yn ymborthi arnynt.


24:3
Y maent yn gyrru asynnod yr amddifad ymaith: maent yn cymryd ych y wraig weddw ar wystl.


24:4
Maent yn troi yr anghenog allan or ffordd: tlodion y ddaear a ymgydlechant.


24:5
Wele, y maent fel asynnod gwylltion yn yr anialwch, yn myned allan iw gwaith, gan geisio ysglyfaeth yn fore: y diffeithwch sydd yn dwyn iddynt fwyd, ac iw plant.


24:6
Medant eu hŷd yn y maes; a gwinllan yr annuwiol a gasglant.


24:7
Gwnnt ir tlawd letya yn noeth heb ddillad, ac heb wisg mewn oerni.


24:8
Gwlychant gan lifeiriant y mynyddoedd; ac o eisiau diddosrwydd y cofleidiant graig.


24:9
Tynnant yr amddifad oddi wrth y fron: cymerant wystl gan y tlawd.


24:10
Gwnnt iddo fyned yn noeth heb ddillad; a dygant ddyrneidiau lloffa y rhai newynog.


24:11
Y rhai sydd yn gwneuthur olew o fewn eu parwydydd hwynt, ac sydd yn sathru eu cafnau gwin, ydynt sychedig.


24:12
Y mae gwŷr yn griddfan or ddinas, ac y mae eneidiau y rhai archolledig yn gweiddi; ac nid yw Duw yn rhoi ffolineb yn eu herbyn.


24:13
Y rhai hynny sydd ymhlith y rhai sydd yn gwrthwynebu goleuni; nid ydynt yn adnabod ei ffyrdd, nac yn aros yn ei lwybrau.


24:14
Gydar goleuad y cyfyd y lleiddiad, ac y lladd efe y tlawd ar anghenog; ar nos y bydd efe fel lleidr.


24:15
A llygad y godinebwr sydd yn gwylied am y cyfnos, gan ddywedyd, Ni chaiff llygad fy ngweled; ac efe a esyd hug ar ei wyneb.


24:16
Yn y tywyll y maent yn cloddio trwy dai, y rhai a nodasant iddynt eu hunain liw dydd: nid adwaenant hwy oleuni.


24:17
Canys megis cysgod marwolaeth ydyw y bore iddynt hwy: dychryn cysgod marwolaeth yw, os edwyn neb hwynt.


24:18
Ysgafn ydyw ar wyneb y dyfroedd; melltigedig ydyw eu rhandir hwy ar y ddaear: ni thry efe ei wyneb at ffordd y gwinllannoedd.


24:19
Sychder a gwres sydd yn cipio dyfroedd eira: felly y bedd y rhai a bechasant.


24:20
Y groth ai gollwng ef dros gof, melys fydd gan y pryf ef; ni chofir ef mwy: ac anwiredd a dorrir fel pren.


24:21
Y mae efe yn dryllio yr amhlantadwy, yr hon ni phlanta; ac nid ydyw yn gwneuthur daioni ir weddw.


24:22
Ac y mae efe yn tynnu y rhai cedyrn wrth ei nerth: y mae efe yn codi, ac nid oes neb diogel oi einioes.


24:23
Er rhoddi iddo fod mewn diogel wch, ar yr hyn y mae ei bwys; eto y mae ei lygaid ef ar eu ffyrdd hwy.


24:24
Hwynt-hwy a ddyrchafwyd dros ychydig, ond hwy a ddarfuant, ac a ostyngwyd; hwy a dducpwyd ymaith fel pawb eraill, ac a dorrwyd ymaith fel pen tywysen.


24:25
Ac onid ydyw felly yn awr, pwy am gwna i yn gelwyddog, ac a esyd fy ymadrodd yn ddiddim?

 

 

PENNOD 25


25:1
Yna Bildad y Suhiad a atebodd ac a ddywedodd,


25:2
Arglwyddiaeth ac ofn sydd gydag ef: y mae efe yn gwneuthur heddwch yn ei uchelfannau.


25:3
A oes gyfrif oi luoedd ef? ac ar bwy ni chyfyd ei oleuni?


25:4
Pa fodd y cyfiawnheir dyn gyda Duw? neu pa fodd y bydd yr hwn a aned o wraig yn ln?


25:5
Wele hyd yn oed y lleuad, ac ni lewyrcha hi, ar sr nid ydynt bur yn ei olwg ef:


25:6
Pa faint llai dyn, yr hwn sydd bryf; a mab dyn, yr hwn sydd abwydyn?

 

 

PENNOD 26


26:1
A Job a atebodd ac a ddywedodd,


26:2
Pwy a gynorthwyaist ti? ai y dinerth? a achubaist ti y braich sydd heb gadernid?


26:3
Pa fodd y cynghoraist ti yr annoeth? ac y mynegaist yn helaeth y peth fel y mae?


26:4
Wrth bwy y mynegaist ymadroddion? ac ysbryd pwy a ddaeth allan ohonot ti?


26:5
Pethau meirw a lunnir oddi tan y dyfroedd, ar rhai sydd yn trigo ynddynt hwy.


26:6
Y mae uffern yn noeth ger ei fron ef: ac nid oes do ar ddistryw.


26:7
Y mae efe yn taenur gogledd ar y gwagle: y mae efe yn crogir ddaear ar ddiddim.


26:8
Y mae efe yn rhwymor dyfroedd yn ei gymylau; ac nid ydyw y cwmwl yn hollti danynt hwy.


26:9
Y mae efe yn atal wyneb ei orseddfainc: y mae efe yn taenu ei gwmwl arni hi.


26:10
Efe a amgylchodd wyneb y dyfroedd therfynau, nes dibennu goleuni a thywyllwch.


26:11
Y mae colofnau y nefoedd yn crynu, ac yn synnu wrth ei gerydd ef.


26:12
Efe a ranna y mr ai nerth, ac a dery falchder i ddoethineb.


26:13
Efe a addurnodd y nefoedd i ysbryd: ei law ef a luniodd y sarff dorchog.


26:14
Wele, dyma rannau ei ffyrdd ef: ond mor fychan ydyw y peth yr ydym ni yn ei glywed amdano ef! ond pwy a ddeall daranau ei gadernid ef?

 

 

PENNOD 27


27:1
A Job a barablodd eilwaith, ac a ddywedodd,


27:2
Y mae DUW yn fyw, yr hwn a ddug ymaith fy marn; ar Hollalluog, yr hwn a ofidiodd fy enaid;


27:3
Tra fyddo fy anadl ynof, ac ysbryd . Duw yn fy ffroenau;


27:4
Ni ddywed fy ngwefusau anwiredd ac ni thraetha fy nhafod dwyll.


27:5
Na ato DUW i mi eich cyfiawnhau chwi: oni threngwyf, ni symudaf fy mherffeithrwydd oddi wrthyf.


27:6
Yn fy nghyfiawndcr y glynais, ac nis gollyngaf hi: ni waradwydda fy nghalon fi tra fyddwyf byw.


27:7
Bydded fy ngelyn fel yr annuwiol; ar hwn sydd yn codi yn fy erbyn, fel yr anwir.


27:8
Canys pa obaith sydd ir rhagrithiwr, er elwa ohono ef, pan dynno DUW ei enaid ef allan?


27:9
A wrendy DUW ar ei lef, pan ddelo cyfyngder arno?


27:10
A ymlawenycha efe yn yr Hollalluog? a eilw efe ar DDUW bob amser?


27:11
Myfi ach dysgaf chwi trwy law Duw: ni chelaf yr hyn sydd gydar Hollalluog.


27:12
Wele, chwychwi oll ai gwelsoch, a phaham yr ydych chwi felly yn ofera mewn oferedd?


27:13
Dyma ran dyn annuwiol gyda Duw, ac etifeddiaeth y rhai traws, yr hon a gnt hwy gan yr Hollalluog.


27:14
Os ei feibion ef a amlheir, hwy a amlheir ir cleddyf: ai hiliogaeth ef ni ddigonir bara.


27:15
Ei weddillion ef a gleddir ym marwolaeth: ai wragedd gweddwon nid wylant.


27:16
Er iddo bentyrru arian fel llwch, a darparu dillad fel clai;


27:17
Efe ai darpara, ond y cyfiawn ai gwisg: ar diniwed a gyfranna yr arian.


27:18
Efe a adeiladodd ei dŷ fel gwyfyn, ac fel bwth a wna gwyliwr.


27:19
Y cyfoethog a huna, ac nis cesglir ef: efe a egyr ei lygaid, ac nid yw.


27:20
Dychryniadau ai goddiweddant ef fel dyfroedd: corwynt ai lladrata ef liw nos.


27:21
Y dwyreinwynt ai cymer ef i ffordd, ac efe a a ymaith; ac ai teifl ef fel corwynt allan oi le.


27:22
Canys DUW a deifl arno ef, ac nid arbed: gan ffoi, efe a fynnai ffoi rhag ei law ef.


27:23
Curant eu dwylo arno, ac ai hysiant allan oi le.

 

 

PENNOD 28


28:1
Diau fod gwythen ir arian; a lle ir aur, lle y coethant ef.


28:2
Haearn a dynnir allan or pridd, ac or garreg y toddir pres.


28:3
Efe sydd yn gosod terfyn ar dywyllwch, ac yn chwilio allan bob perffeithrwydd; hyd yn oed meini tywyllwch a chysgod angau.


28:4
Y mae yr afon yn torri allan oddi wrth y trigolion, y dyfroedd a anghofiwyd gan y troed: hwy a sychasant ac a aethant ymaith oddi wrth ddynion.


28:5
Y ddaearen, ohoni y daw bara: trowyd megis tn oddi tani.


28:6
Ei cherrig hi a fyddant le i saffir; a phriddellau aur sydd iddi.


28:7
Y mae llwybr nid adnabu aderyn, ac ni chanfu llygad barcud:


28:8
Yr hwn ni sathrodd cenawon llew, nid aeth hen lew trwyddo.


28:9
Y mae efe yn estyn ei law at y gallestr: y mae efe yn dymchwelyd mynyddoedd or gwraidd.


28:10
Y mae efe yn peri i afonydd dorri trwy y creigiau; ac y mae ei lygad ef yn gweled pob peth gwerthfawr.


28:11
Y mae efe yn rhwymo yr afonydd rhag llifo, ac yn dwyn peth dirgel allan i oleuni.


28:12
Ond pa le y ceir doethineb? a pha le y mae trigle deall?


28:13
Ni ŵyr dyn beth a dl hi; ac ni cheir hi yn nhir y rhai byw.


28:14
Y mae y dyfnder yn dywedyd, Nid ydyw hi ynof fi: ac y mae y mr yn dywedyd, Nid ydyw hi gyda myfi.


28:15
Ni cheir hi er aur pur; ac ni ellir pwyso ei gwerth hi o arian.


28:16
Ni chyffelybir hi ir aur o Offir; nac ir onics gwerthfawr, nac ir saffir.


28:17
Nid aur a grisial ai cystadla hi: na llestr o aur dilin fydd gydwerth iddi.


28:18
Ni chofir y cwrel, nar gabis: canys gwell yw caffaeliad doethineb na gemau.


28:19
Ni ellir cyffelybu y topas o Ethiopia iddi hi: ni chydbrisir hi ag aur pur.


28:20
Gan hynny o ba le y daw doethineb? a pha le y mae mangre deall?


28:21
Canys hi a guddied oddi wrth lygaid pob dyn byw; a hi a guddiwyd oddi wrth ehediaid y nefoedd.


28:22
Colledigaeth a marwolaeth sydd yn dywedyd, Ni a glywsom n clustiau sn amdani hi.


28:23
DUW sydd yn deall ei ffordd hi; ac efe a edwyn ei lle hi.


28:24
Canys y mae efe yn edrych ar eithafoedd y ddaear, ac yn gweled dan, yr holl nefoedd;


28:25
I wneuthur pwys ir gwynt; ac efe a bwysar dyfroedd wrth fesur.


28:26
Pan wnaeth efe ddeddf ir glaw, a ffordd i fellt y taranau:


28:27
Yna efe ai gwelodd hi, ac ai mynegodd hi; efe ai paratodd hi, a hefyd efe ai chwiliodd hi allan.


28:28
Ac wrth ddyn efe a ddywedodd, Wele, ofn yr Arglwydd, hynny ydyw doethineb; a chilio oddi wrth ddrwg, sydd ddeall.

 

 

PENNOD 29


29:1
Yna Job a barablodd drachefh, ac a ddywedodd,


29:2
O na bawn i fel yn y misoedd or blaen, fel yn y dyddiau pan gadwai DUW fi;


29:3
Pan wnai efe iw oleuni lewyrchu ar fy mhen, wrth oleuni yr hwn y rhodiwn trwy dywyllwch;


29:4
Pan oeddwn yn nyddiau fy ieuenctid, a dirgelwch DUW ar fy mhabell;


29:5
Pan oedd yr Hollalluog eto gyda mi, am plant om hamgylch;


29:6
Pan olchwn fy nghamre ag ymenyn, a phan dywalltai y graig i mi afonydd o olew!


29:7
Pan awn i allan ir porth trwy y dref; pan baratown fy eisteddfa yn yr heol,


29:8
Llanciau am gwelent, ac a ymguddient; a henuriaid a gyfodent, ac a safent i fyny.


29:9
Tywysogion a atalient eu hymadroddion, ac a osodent eu llaw ar eu genau.


29:10
Pendefigion a dawent sn, au tafod a lynai wrth daflod eu genau.


29:11
Pan ym clywai clust, hi am bendithiai; a phan ym gwelai llygad, efe a dystiolaethai gyda mi:


29:12
Am fy mod yn gwaredur tlawd a fyddai yn gweiddi, ar amddifad, ar hwn ni byddai gynorthwywr iddo.


29:13
Bendith yr hwn oedd ar ddarfod amdano a ddeuai arnaf; a gwnawn i galon y wraig weddw lawenychu.


29:14
Gwisgwn gyfiawnder, a hithau a wisgai amdanaf fi: am barn fyddai fel mantell a choron.


29:15
Llygaid oeddwn ir dall; a thraed oeddwn ir cloff.


29:16
Tad oeddwn ir anghenog; ar cwyn ni wyddwn a chwiliwn allan.


29:17
Drylliwn hefyd gilddannedd yr anghyfiawn, ac a dynnwn yr ysglyfaeth allan oi ddannedd ef.


29:18
Yna y dywedwn, Byddaf farw yn fy nyth; a byddaf mor aml fy nyddiau r tywod.


29:19
Fy ngwreiddyn oedd yn ymdaenu wrth y dyfroedd; ar gwlith a arhosodd ar hyd nos ar fy mrig.


29:20
Fy ngogoniant oedd ir ynof fi; am bwa a adnewyddai yn fy llaw.


29:21
Hwy a wrandawent arnaf, ac a ddisgwylient; distawent wrth fy nghyngor.


29:22
Ar l fy ymadrodd ni ddywedent hwy eilwaith; am hymadrodd a ddiferai arnynt hwy.


29:23
A hwy a ddisgwylient amdanaf fel am y glaw; ac a ledent eu genau fel am y diweddar-law.


29:24
Os chwarddwn arnynt hwy, ni chredent; ac ni wnaent hwy i lewyrch fy wyneb syrthio.


29:25
Dewiswn eu ffordd hwynt, eisteddwn yn bennaf, a thrigwn fel brenin mewn llu, megis yr hwn a gysura rai galarus.

 

 

PENNOD 30


30:1
Ond yn awr y rhai sydd ieuangach na mi sydd yn fy ngwatwar, y rhai y diystyraswn eu tadau iw gosod gyda chŵn fy nefaid.


30:2
I ba beth y gwasanaethai cryfdwr eu dwylo hwynt i mi? darfuasai am henaint ynddynt hwy.


30:3
Gan angen a newyn, unig oeddynt: yn ffoi ir anialwch gynt, yn ddiffaith ac yn wyllt:


30:4
Y rhai a dorrent yr hocys mewn brysglwyni, a gwraidd meryw yn fwyd iddynt.


30:5
Hwy a yrrid ymaith o fysg dynion, (gwaeddent ar eu hl hwy, fel ar l lleidr;)


30:6
I drigo mewn holltau afonydd, mewn tyllau y ddaear, ac yn y creigiau.


30:7
Hwy a ruent ymhlith perthi: hwy a ymgasglent dan ddanadl.


30:8
Meibion yr ynfyd, a meibion rhai anenwog oeddynt: gwaelach nar ddaear oeddynt.


30:9
Ac yn awr eu cn hwy ydwyf fi, a myfi sydd yn destun iddynt.


30:10
Y maent yn fy ffieiddio, yn cilio ymhell oddi wrthyf: ac nid arbedant boeri yn fy wyneb.


30:11
Oblegid iddo ddatod fy rhaff, am cystuddio; hwythau a ollyngasant y ffrwyn yn fy ngolwg i.


30:12
Y rhai ieuainc sydd yn codi ar fy llaw ddeau; y maent yn gwthio fy nhraed, ac yn sarnu im herbyn ffyrdd eu dinistr.


30:13
Anrheithiant fy llwybr, ychwanegant fy nhrueni, heb fod help iddynt.


30:14
Y maent hwy yn dyfod arnaf megis dwfr trwy adwy lydan: y maent yn ymdreiglo arnaf wrth yr anrhaith.


30:15
Dychryniadau a drowyd arnaf: fel gwynt yr erlidiant fy enaid: am hiachawdwriaeth a heibio fel cwmwi.


30:16
Am hynny yr ymdywallt fy enaid yn awr arnaf; dyddiau cystudd a ymaflasant ynof.


30:17
Y nos y tyllir fy esgyrn om mewn: am gau nid ydynt yn gorffwys.


30:18
Trwy fawr nerth fy nghlefyd, fy ngwisg a newidiodd: efe am hamgylcha fel coler fy mhais.


30:19
Efe am taflodd yn y clai; ac euthum yn gyffelyb i lwch a lludw.


30:20
Yr ydwyf yn llefain arnat ti, ac nid ydwyt yn gwrando: yr ydwyf yn sefyll, ac nid ystyri wrthyf.


30:21
Yr wyt yn troi yn greulon yn fy erbyn; yr wyt yn fy ngwrthwynebu nerth dy law.


30:22
Yr wyt yn fy nyrchafu ir gwynt; yr ydwyt yn gwneuthur i mi farchogaeth arno, ac yr ydwyt yn toddi fy sylwedd.


30:23
Canys myfi a wn y dygi di fi i i farwolaeth; ac ir tŷ rhagderfynedig i bob dyn byw.


30:24
Diau nad estyn ef law ir bedd, er bod gwaedd ganddynt yn ei ddinistr ef.


30:25
Oni wylais i dros yr hwn oedd galed ei fyd? oni ofidiodd fy enaid dros yr anghenog?


30:26
Pan edrychais am ddaioni, drygfyd a ddaeth: pan ddisgwyliais am oleuni, tywyllwch a ddaeth.


30:27
Fy ymysgaroedd a ferwasant, ac ni orffwysasant: dyddiau cystudd am rhagflaenasant.


30:28
Cerddais yn alarus heb yr haul: codais, a gwaeddais yn y gynulleidfa.


30:29
Yr ydwyf yn frawd ir dreigiau, ac yn gyfaill i gywion yr estrys.


30:30
Fy nghroen a dduodd amdanaf, am hesgyrn a losgasant gan wres.


30:31
Aeth fy nhelyn hefyd yn alar, am horgan fel llais rhai yn wylo.

 

 

PENNOD 31


31:1
Myfi a wneuthum amod m llygaid; paham gan hynny y meddyliwn am forwyn?


31:2
Canys pa ran sydd oddi wrth DDUW oddi uchod? a pha etifeddiaeth sydd oddi wrth yr Hollalluog or uchelder?


31:3
Onid oes dinistr ir anwir? a dialedd dieithr ir rhai sydd yn gwneuthur anwiredd?


31:4
Onid ydyw efe yn gweled fy ffyrdd i? ac yn cyfrif fy holl gamre?


31:5
Os rhodiais mewn oferedd, ac os prysurodd fy nhroed i dwyllo;


31:6
Pwysed fi mewn cloriannau cyfiawn, a mynned DUW wybod fy mherffeithrwydd.


31:7
Os gwyrodd fy ngherddediad allan or ffordd; a myned om calon ar l fy llygaid; neu lynu dim aflan wrth fy nwylo:


31:8
Yna heuwyf fi, a bwytaed arall, ie, dadwreiddier fy hiliogaeth i.


31:9
Os twylled fy nghalon gan wraig, ac os cynllwynais wrth ddrws fy nghymydog;


31:10
Maled fy ngwraig innau i ŵr arall; ac ymgrymed eraill arni hi.


31:11
Canys ysgelerder ydyw hyn, ac anwiredd ydyw iw gosbi gan farnwyr.


31:12
Canys tn ydyw a ysa oni anrheithio, ac efe a ddadwreiddia fy holl ffrwyth.


31:13
Os diystyrais achos fy ngwas am gwasanaethferch, pan ymrysonent mi;


31:14
Pa beth gan hynny a wnaf pan godo Duw? a phan ymwelo efe, pa beth a atebaf iddo?


31:15
Onid yr hwn am gwnaeth i yn y groth, ai gwnaeth yntau? ac onid yr un an lluniodd yn y bru?


31:16
Os ateliais ddim o ddeisyfiad y tlawd, ac os gwneuthum i lygaid y weddw ddiffygio;


31:17
Ac os bwyteais fy mwyd yn unig, ac oni fwytaodd yr amddifad ohono;


31:18
(Canys efe a gynyddodd gyda mi fel gyda thad, om hieuenctid; ac o groth fy mam mi ai tywysais hi;)


31:19
Os gwelais neb yn marw o eisiau dillad, ar anghenog neb wisg:


31:20
Os ei lwynau ef nim bendithiasant, ac oni chynhesodd efe gan gnu fy nefaid i,


31:21
Os codais fy llaw yn erbyn yr amddifad, pan welwn fy nghymorth yn y porth;


31:22
Syrthied fy mraich oddi wrth fy ysgwydd, a thorrer fy mraich oddi wrth y cymal.


31:23
Canys ofn dinistr DUW oedd arnaf; a chan ei uchelder ef ni allwn oddef.


31:24
Os gosodais fy ngobaith mewn aur; ac os dywedais wrth aur coeth, Fy ymddiried wyt;


31:25
Os llawenychais am fod fy nghyfoeth yn fawr, ac oblegid im llaw gael llawer;


31:26
Os edrychais ar yr haul pan dywynnai, ar lleuad yn cerdded yn ddisglair;


31:27
Ac os hudwyd fy nghalon yn guddiedig, ac os fy ngenau a gusanodd fy llaw:


31:28
Hyn hefyd fuasai anwiredd iw gosbi gan y barnwyr: canys gwadaswn DDUW uchod.


31:29
Os llawenychais i am drychineb yr hwn am casai, ac os ymgodais pan ddigwyddodd drwg iddo:


31:30
(Ac ni ddioddefais i daflod fy ngenau bechu; gan ofyn ei einioes ef trwy felltithio.)


31:31
Oni ddywedodd dynion fy mhabell, O na chaem oi gnawd ef! ni ddigonir ni.


31:32
Ni letyodd dieithrddyn yn yr heol: agorais fy nrysau ir fforddolion.


31:33
Os cuddiais fy nghamweddau fel Adda; gan guddio fy anwiredd yn fy mynwes;


31:34
A ofnais i dyrfa luosog, neu am dychrynai dirmyg teulu; fel y tawn, heb fyned allan om drws?


31:35
O am un am gwrandawai! wele, fy nymuniad yw, ir Hollalluog fy ateb i, ac ysgrifennu om gwrthwynebwr lyfr.


31:36
Diau y dygwn ef ar fy ysgwydd; a rhwymwn ef yn lle coron i mi.


31:37
Mynegwn iddo rifedi fy nghamre; fel tywysog y nesawn ato.


31:38
Os ydyw fy nhir i yn llefain yn fy erbyn, ac os ydyw ei gwysau ef yn cydwylo;


31:39
Os bwyteais i ei gnwd ef heb arian, ac os cystuddiais enaid ei berchenogion ef:


31:40
Tyfed ysgall yn lle gwenith, a bulwg yn lle haidd. Diweddwyd geiriau Job.

 

 

PENNOD 32


32:1
Felly y tri gŵr yma a beidiasant ag ateb i Job, am ei fod ef yn gyfiawn yn ei olwg ei hun.


32:2
Yna digofaint Elihu, mab Barachel y Busiad, o genedl Ram, a gyneuodd: ei ddigofaint ef a enynnodd yn erbyn Job, am farnu ohono ei enaid yn gyfiawn o flaen Duw.


32:3
Ai ddigofaint ef a gyneuodd yn erbyn ei dri chyfaill, am na chawsent hwy ateb, ac er hynny, farnu ohonynt Job yn euog.


32:4
Elihu hefyd a arosasai ar Job nes darfod iddo lefaru: canys yr oeddynt hwy yn hŷn nag ef o oedran.


32:5
Pan welodd Elihu nad oedd ateb gan y triwyr hyn, yna y cyneuodd ei ddigofaint ef.


32:6
Ac Elihu, mab Barachel y Busiad, a atebodd ac a ddywedodd, Ieuanc ydwyf o oedran, chwithau ydych hen iawn: am hynny yr arswydais, ac yr ofnais ddangos fy meddwl i chwi.


32:7
Dywedais, Dyddiau a draethant, a lliaws o flynyddoedd a ddysgant ddoethineb.


32:8
Ond y mae ysbryd mewn dyn; ac ysbrydoliaeth yr Hollalluog sydd yn gwneuthur iddynt hwy ddeall.


32:9
Nid yw gwŷr mawrion ddoeth bob amser: ac nid yw hynafgwyr yn deall barn.


32:10
Am hynny y dywedais, Gwrando fi; minnau a ddangosaf fy meddwl.


32:11
Wele, disgwyliais wrth eich geiriau; clustymwrandewais ch rhesymau, tra y chwiliasoch chwi am eiriau.


32:12
Ie, mi a ddeliais arnoch: ac wele, nid oedd un ohonoch yn argyhoeddi Job, gan ateb ei eiriau ef:


32:13
Rhag dywedyd ohonoch, Ni a gawsom ddoethineb: DUW sydd yn ei wthio ef i lawr, ac nid dyn.


32:14
Er na hwyliodd efe ei ymadroddion yn fy erbyn i: ac nid atebaf finnau iddo ch geiriau chwi.


32:15
Hwy a synasant, nid atebasant mwy; peidiasant llefaru.


32:16
Wedi disgwyl ohonof, (canys ni lefarant, eithr sefyll heb ateb mwy,)


32:17
Dywedais, Minnau a atebaf fy rhan, minnau a ddangosaf fy meddwl.


32:18
Canys yr ydwyf yn llawn geiriau: y mae yr ysbryd sydd ynof yn fy nghymell i.


32:19
Wele, fy mol sydd fel gwin nid agorid arno: y mae efe yn hollti fel costrelau newyddion.


32:20
Dywedaf, fel y caffwyf fy anadl: agoraf fy ngwefusau, ac atebaf.


32:21
Ni dderbyniaf yn awr wyneb neb: ni wenieithiaf wrth ddyn.


32:22
Canys ni fedraf wenieithio; pe gwnelwn, buan ym cymerai fy Ngwneuthurwr ymaith.

 

 

PENNOD 33


33:1
Oherwydd paham, Job, clyw, atolwg, fy ymadroddion; a gwrando fy holl eiriau.


33:2
Wele, yr ydwyf yn awr yn agoryd fy ngenau; mae fy nhafod yn dywedyd yn nhaflod fy ngenau.


33:3
O uniondeb fy nghalon- y bydd fy ngeiriau; am gwefusau a adroddant wybodaeth bur.


33:4
Ysbryd DUW am gwnaeth i; ac anadl yr Hollalluog am bywiocaodd i.


33:5
Os gelli, ateb fi: ymbaratoa, a saf om blaen i.


33:6
Wele fi, yn l dy ddymuniad di, yn lle Duw: allan or clai y torrwyd finnau.


33:7
Wele, nith ddychryna fy arswyd i, ac ni bydd fy llaw yn drom arnat.


33:8
Dywedaist yn ddiau lle y clywais i, a myfi a glywais lais dy ymadroddion:


33:9
Pur ydwyf fi heb gamwedd: gln ydwyf, ac heb anwiredd ynof.


33:10
Wele, efe a gafodd achosion yn fy erbyn: y mae efe yn fy nghyfrif yn elyn iddo.


33:11
Y mae yn gosod fy nhraed yn y cyffion; y mae yn gwylied fy holl lwybrau.


33:12
Wele, yn hyn nid ydwyt gyfiawn. Mi ath atebaf, mai mwy ydyw DUW na dyn.


33:13
Paham yr ymrysoni yn ei erbyn ef? oherwydd nid ydyw efe yn rhoi cyfrif am ddim oi weithredoedd.


33:14
Canys y mae DUW yn llefaru unwaith, ie, ddwywaith; ond ni ddeall dyn.


33:15
Trwy hun, a thrwy weledigaeth nos, pan syrthio trymgwsg ar ddynion, wrth hepian ar wely;


33:16
Yna yr egyr efe glustiau dynion, ac y selia efe addysg iddynt:


33:17
I dynnu dyn oddi wrth ei waith, ac i guddio balchder oddi wrth ddyn.


33:18
Y mae efe yn cadw ei enaid ef rhag y pwll; ai hoedl ef rhag ei cholli trwy y cleddyf.


33:19
Ac efe a geryddir trwy ofid ar ei wely; a lliaws ei esgyrn ef a gofid caled:


33:20
Fel y ffieiddio ei fywyd ef fara, ai enaid fwyd blasus.


33:21
Derfydd ei gnawd ef allan o olwg; saif ei esgyrn allan, y rhai ni welid or blaen.


33:22
Nesau y mae ei enaid ir bedd, ai fywyd ir dinistrwyr.


33:23
Os bydd gydag ef gennad o ladmerydd, un o fil, i ddangos i ddyn ei uniondeb:


33:24
Yna efe a drugarha wrtho, ac a ddywed, Gollwng ef, rhag disgyn ohono ir clawdd: myfi a gefais iawn.


33:25
Ireiddiach fydd ei gnawd na bachgen: efe a ddychwel at ddyddiau ei ieuenctid.


33:26
Efe a weddia ar DDUW, ac yntau a fydd bodlon iddo; ac efe a edrych yn ei wyneb ef mewn gorfoledd: canys efe a dl i ddyn ei gyfiawnder.


33:27
Efe a edrych ar ddynion, ac os dywed neb. Mi a bechais, ac a wyrais uniondeb, ac ni lwyddodd i mi,


33:28
Efe a wared ei enaid ef rhag myned ir clawdd, ai fywyd a wl oleuni.


33:29
Wele, hyn oll a wna DUW ddwywaith neu dair dyn,


33:30
I ddwyn ei enaid ef or pwll, iw oleuo goleuni y rhai byw.


33:31
Gwrando, Job, clyw fi: taw, a mi a lefaraf.


33:32
Od oes geiriau gennyt, ateb fi: llefara, canys chwenychwn dy gyfiawn hau di.


33:33
Onid e, gwrando arnaf fi: bydd ddistaw, a myfi a ddysgaf i ti ddoethineb.

 

 

PENNOD 34


34:1
Ac Elihu a lefarodd ac a ddywedodd,


34:2
Ha wŷr doethion, gwrandewch fy ymadroddion; a chwychwi y rhai ydych yn gwybod, clustymwrandewch.


34:3
Canys y glust a farn ymadroddion, fel yr archwaetha y genau fwyd.


34:4
Dewiswn i ni farn, gwybyddwn rhyngom pa beth sydd dda.


34:5
Canys dywedodd Job, Cyfiawn ydwyf; a DUW a ddug ymaith fy marn.


34:6
A ddywedaf fi gelwydd yn erbyn fy mater fy hun? anaele yw fy archoll heb gamwedd.


34:7
Pa ŵr sydd fel Job, yr hwn a yf watwargerdd fel dwfr?


34:8
Ac a rodio yng nghymdeithas gyda gweithredwyr anwiredd, ac sydd yn myned gyda dynion annuwiol.


34:9
Canys dywedodd, Ni fuddia i ŵr ymhyfrydu Duw.


34:10
Am hynny chwychwi wŷr calonnog, gwrandewch arnaf. Pell oddi wrth DDUW fyddo gwneuthur annuwioldeb, ac oddi wrth yr Hollalluog weithredu anwiredd.


34:11
Canys efe a dl i ddyn ei waith; ac efe a wna i ŵr gael yn l ei ffyrdd ei hun.


34:12
Diau hefyd na wna DUW yn annuwiol, ac na wyra yr Hollalluog farn.


34:13
Pwy a roddes iddo ef lywodraethu y ddaear? a phwy a osododd yr holl fyd?


34:14
Os gesyd ei galon ar ddyn, os casgl efe ato ei hun ei ysbryd ai anadl ef,


34:15
Pob cnawd a gyd-drenga, a dyn a ddychwel ir pridd.


34:16
Ac od oes ddeall ynot, gwrando hyn: clustymwrando llef fy ymadroddion.


34:17
A gaiff yr hwn sydd yn casu barn, lywodraethu? ac a ferni di yr hwn sydd gyfiawn odiaeth, yn annuwiol?


34:18
A ddywedir wrth frenin, Drygionus ydwyt? ac, Annuwiol ydych, wrth dywysogion?


34:19
Pa faint llai wrth yr hwn ni dderbyn wynebau tywysogion, ac nid edwyn y goludog o flaen y tlawd? canys gwaith ei ddwylo ef ydynt oll.


34:20
Hwy a fyddant feirw mewn moment, a hanner nos y cynhyrfa y bobl, ac yr nt ymaith: ar cadarn a symudir heb waith llaw.


34:21
Canys ei lygaid ef sydd ar ffyrdd dyn ac efe a wl ei holl gamre ef.


34:22
Nid oes dywyllwch, na chysgod angau, lle y gall y rhai sydd yn gweithio anwiredd, ymguddio.


34:23
Canys ni esyd DUW arddyn ychwaneg nag a haeddo; fel y gallo efe fyned i gyfraith a Duw.


34:24
Efe a ddryllia rai cedyrn yn aneirif, ac a esyd eraill yn eu lle hwynt.


34:25
Am hynny efe a edwyn eu gweithredoedd hwy: a phan newidio efe y nos, hwy a ddryllir.


34:26
Efe au tery hwynt, megis rhai annuwiol, yn amlwg:


34:27
Am iddynt gilio oddi ar ei l ef, ac nad ystyrient ddim oi ffyrdd ef:


34:28
Gan ddwyn gwaedd y tlawd ato ef, ac efe a wrendy waedd y cystuddiol.


34:29
Pan esmwythao efe, pwy a anesmwytha? a phan guddio efe ei wyneb, pwy a edrych arno? pa un bynnag ai yn erbyn cenedl, ai yn erbyn dyn yn unig?


34:30
Fel na theyrnasai dyn ffuantus, ac na rwyder y bobl.


34:31
Ond wrth DDUW, yr hwn a ddywed, Mi a faddeuais, nid anrheithiaf, y dylid dywedyd;


34:32
Heblaw a welaf, dysg di fi: o gwneuthum anwiredd, ni wnaf fi mwy.


34:33
Ai wrth dy feddwl di y byddai? efe ai tl, pa un bynnag a wnelych ai gwrthod, ai dewis, ac nid myfi: am hynny dywed yr hyn a wyddost.


34:34
Gwŷr call, dywedant i mi; ar gŵr doeth, dywed fi.


34:35
Job a ddywedodd yn annoeth; ai eiriau ydynt heb ddoethineb.


34:36
Fy Nhad, profer Job hyd y diwedd, am roddi atebion dros ddynion anwir.


34:37
Canys efe a chwanegodd ysgelerder at ei bechod; efe a gurodd ei ddwylo yn ein plith ni, ac a amlhaodd ei eiriau yn erbyn Duw.

 

 

PENNOD 35


35:1
A Elihu a lefarodd ac a ddywedodd,


35:2
A gyfrifaist di yn uniawn ddywedyd ohonot, Y mae fy nghyfiawnder i yn fwy nar eiddo Duw?


35:3
Canys dywedaist. Pa les a wna hynny i ti? pa beth a enillaf, er fy nglanhau oddi wrth fy mhechod?


35:4
Myfi a atebaf i ti, ac ith gyfeillion gyda thi.


35:5
Edrych ar y nefoedd, a gwl; ac edrych ar y cymylau, y rhai sydd uwch na thi.


35:6
Os pechi, pa niwed a wnei di iddo ef? os arni fydd dy anwireddau, pa beth yr wyt yn ei wneuthur iddo ef?


35:7
Os cyfiawn fyddi, pa beth yr wyt yn ei roddi iddo ef? neu pa beth y mae efe yn ei gael ar dy law di?


35:8
I ŵr fel tydi, dy annuwioldeb, ac i fab dyn, dy gyfiawnder, a all ryw beth.


35:9
Gan faint y gorthrymder, hwy a wnnt ir gorthrymedig lefain: hwy a floeddiant rhag braich y cedyrn.


35:10
Ond ni ddywed neb, Pa le y mae DUW, yr hwn am gwnaeth i; yr hwn sydd yn rhoddi achosion i ganu y nos?


35:11
Yr hwn sydd yn ein dysgu yn fwy nag anifeiliaid y ddaear, ac yn ein gwneuthur yn ddoethach nag ehediaid y nefoedd.


35:12
Yna hwy a waeddant rhag balchder y rhai drwg, ac ni chlyw efe.


35:13
Diau na wrendy DUW oferedd, ac nad edrych yr Hollalluog arno.


35:14
Er dywedyd ohonot na weli ef, eto y mae barn ger ei fron ef: disgwyl dithau wrtho.


35:15
Ac yn awr, am nad yw felly, efe a ymwelodd yn ei ddigofaint; eto ni ŵyr efe mewn dirfawr galedi:


35:16
Am hynny y lleda Job ei safn yn ofer; ac yr amlha eiriau heb wybodaeth.

 

 

PENNOD 36


36:1
A Elihu a aeth rhagddo, ac a ddywedodd,


36:2
Goddef i mi ychydig, a myfi a fynegaf i ti, fod gennyf ymadroddion eto dros DDUW.


36:3
O bell y cymeraf fy ngwybodaeth, ac im Gwneuthurwr y rhoddaf gyfiawnder.


36:4
Canys yn wir nid celwydd fydd fy ymadroddion: y perffaith o wybodaeth sydd gyda thi.


36:5
Wele, cadarn ydyw Duw, ac ni ddiystyra efe neb: cadarn o gadernid a doethineb yw efe.


36:6
Nid achub efe fywyd yr annuwiol; ond efe a rydd uniondeb ir trueiniaid.


36:7
Ni thyn efe ei olwg oddi ar y cyfiawn; eithr y maent gyda brenhinoedd, ar yr orseddfainc; ie, efe au sicrha yn dragywydd, a hwy a ddyrchefir.


36:8
Ac os hwy a rwymir a gefynnau, ac a ddelir rhaffau gorthrymder;


36:9
Yna efe a ddengys iddynt hwy eu gwaith, au hanwireddau, amlhau ohonynt:


36:10
Ac a egyr eu clustiau hwy i dderbyn cerydd; ac a ddywed am droi ohonynt oddi wrth anwiredd.


36:11
Os gwrandawant hwy, ai wasanaethu ef, hwy a dreuliant eu dyddiau mewn daioni, au blynyddoedd mewn hyfrydwch.


36:12
Ac oni wrandawant, difethir hwy gan y cleddyf; a hwy a drengant heb wybodaeth.


36:13
Ond y rhai rhagrithiol o galon a chwanegant ddig: ni waeddant pan rwymo efe hwynt.


36:14
Eu henaid hwythau fydd marw mewn ieuenctid, au bywyd gydar aflan.


36:15
Efe a wared y truan yn ei gystudd, ac a egyr eu clustiau hwynt mewn gorthrymder.


36:16
Felly hefyd efe ath symudasai di o enau cyfyngdra i ehangder, lle nid oes gwasgfa; a saig dy fwrdd di fuasai yn llawn braster.


36:17
Ond ti a gyflawnaist farn yr annuwiol: barn a chyfiawnder a ymaflant ynot.


36:18
Oherwydd bod digofaint, gochel rhag iddo dy gymryd di ymaith i ddyrnod: yna nith wared iawn mawr.


36:19
A brisia efe ar dy olud di? na phrisia, ar aur, nac ar holl gadernid nerth.


36:20
Na chwennych y nos, pan dorrer pobl ymaith yn eu lle.


36:21
Ymochel, nac edrych ar anwiredd; canys hynny a ddewisaist o flaen cystudd.


36:22
Wele, DUW trwy ei nerth a ddyrchafa; pwy sydd yn dysgu fel efe?


36:23
Pwy a orchmynnodd ei ffordd ef iddo? a phwy a ddywed, Gwnaethost anwiredd?


36:24
Cofia fawrhau ei waith ef, ar yr hwn yr edrych dynion.


36:25
Pob dyn ai gwl, a dyn ai cenfydd o bell.


36:26
Wele, mawr yw Duw, ac nid adwaenom ef; ac ni fedrir chwilio allan nifer ei flynyddoedd ef.


36:27
Canys efe a wna y defnynnau dyfroedd yn fn: hwy a dywalltant law fel y byddo ei darth;


36:28
Yr hwn a ddifera ac a ddefnynna y cymylau ar ddyn yn helaeth.


36:29
Hefyd, a ddeall dyn daeniadau y cymylau, a thwrf ei babell ef?


36:30
Wele, efe a daenodd ei oleuni arno, ac a orchuddiodd waelod y mr.


36:31
Canys hwynt y barn efe y bobloedd, ac y rhydd efe fwyd yn helaeth.


36:32
Efe a guddia y goleuni a chymylau; ac a rydd orchymyn iddo na thywynno trwy y cwmwl sydd rhyngddynt.


36:33
Ei dwrf a fynega amdano, ar anifeiliaid am y tarth.

 

 

PENNOD 37


37:1
Wrth hyn hefyd y cryn fy nghalon, ac y dychlama hi oi lle.


37:2
Gan wrando gwrandewch ar sŵn ei lef, ac ar y sain a ddaw allan oi enau ef.


37:3
Efe ai hyfforddia dan yr holl nefoedd, ai fellt hyd eithafoedd y ddaear.


37:4
Swn a rua ar ei l ef: efe a wna daranau llais ei odidowgrwydd, ac ni oeda efe hwynt, pan glywir ei dwrf ef.


37:5
DUW a wna daranau ai lais yn rhyfedd: y mae yn gwneuthur pethau mwy nag a wyddom ni.


37:6
Canys efe a ddywed wrth yr eira, Bydd ar y ddaear; ac wrth gawod o law, ac wrth law mawr ei nerth ef.


37:7
Efe a selia law pob dyn, fel yr adwaeno pawb ei waith ef.


37:8
Yna yr y bwystfil iw loches, ac y trig yn ei le.


37:9
Or deau y daw corwynt, ac oerni oddi wrth y gogledd.


37:10
Ai wynt y rhydd DUW rew: a lled y dyfroedd a gyfyngir.


37:11
Hefyd efe a flina gwmwl yn dyfrhau; efe a wasgar ei gwmwl golau.


37:12
Ac y mae hwnnw yn ymdroi oddi amgylch wrth ei lywodraeth ef: fel y gwnelont hwy both bynnag a orchmynno efe iddynt, ar hyd wyneb y byd ar y ddaear.


37:13
Pa un bynnag ai yn gosbedigaeth, ai iw ddaear, ai er daioni, efe a bair iddo ddyfod.


37:14
Gwrando hyn. Job; saf, ac ystyria ryfeddodau Duw.


37:15
A wyddost ti pa bryd y dosbarthodd DUW hwynt, ac y gwnaeth efe i oleuni ei gwmwl lewyrchu?


37:16
A wyddost ti oddi wrth bwysau y cymylau, rhyfeddodau yr hwn sydd berffaith-gwbl o wybodaeth?


37:17
Pa fodd y mae dy ddillad yn gynnes, pan baro efe y ddaear yn dawel ar deheuwynt?


37:18
A daenaist ti gydag ef yr wybren, yr hon a sicrhawyd fel drych toddedig?


37:19
Gwna i ni wybod pa beth a ddywedwn wrtho: ni fedrwn ni gyfleu ein geiriau gan dywyllwch.


37:20
A fynegir iddo ef os llefaraf? os dywed neb, diau y llyncir ef.


37:21
Ac yn awr, ni wl neb y goleuni disglair sydd yn y cymylau: ond myned y mae y gwynt, au puro hwynt.


37:22
Or gogleddwynt y daw hindda: y mae yn Nuw ogoniant mwy ofnadwy.


37:23
Am yr Hollalluog, ni allwn ni moi gael ef: ardderchog yw o nerth, a barn, a helaethrwydd cyfiawnder: ni chystuddia efe.


37:24
Am hynny yr ofna dynion ef: nid edrych efe ar neb doeth eu calon.

 

 

PENNOD 38


38:1
Yna yr ARGLWYDD a atebodd Job allan or corwynt, ac a ddywedodd,


38:2
Pwy yw hwn sydd yn tywyllu cyngor ag ymadroddion heb wybodaeth.


38:3
Gwregysa dy lwynau yn awr fel gŵr; a mynega i mi yr hyn a ofynnwyf i ti.


38:4
Pa le yr oeddit ti pan sylfaenais i y ddaear? mynega, os medri ddeall.


38:5
Pwy a osododd ei mesurau hi, os gwyddost? neu pwy a estynnodd linyn arni hi?


38:6
Ar ba beth y sicrhawyd ei sylfeini hi? neu pwy a osododd ei chonglfaen hi,


38:7
Pan gydganodd sr y bore, ac y gorfoleddodd holl feibion Duw?


38:8
A phwy a gaeodd y mr dorau, pan ruthrodd efe allan megis pe delai allan or groth?


38:9
Pan osodais i y cwmwl yn wisg iddo, a niwl tew yn rhwymyn iddo,


38:10
Pan osodais fy ngorchymyn arno, a phan osodais drosolion a dorau,


38:11
Gan ddywedyd, Hyd yma y deui, ac nid ymhellach; ac yma yr atelir ymchwydd dy donnau di.


38:12
A orchmynnaist ti y bore er dy ddyddiau? a ddangosaist ti ir wawrddydd ei lle,


38:13
I ymaflyd yn eithafoedd y ddaear, fel yr ysgydwer yr annuwiol allan ohoni hi?


38:14
Canys hi a ymnewidia fel clai y sl; a hwy a safant fel dillad.


38:15
Ac atelir eu goleuni oddi wrth yr annuwiol: dryllir y braich dyrchafedig.


38:16
A ddaethost ti i eigion y mr? ac a rodiaist ti yng nghilfachau y dyfnder?


38:17
A agorwyd pyrth marwolaeth i ti? neu a welaist ti byrth cysgod angau?


38:18
A ystyriaist ti led y ddaear? mynega, os adwaenost ti hi i gyd.


38:19
Pa ffordd yr eir lle y trig goleuni? a pha le y mae lle y tywyllwch,


38:20
Fel y cymerit ef hyd ei derfyn, ac y medrit y llwybrau iw dy ef?


38:21
A wyddit ti yna y genid tydi? ac y byddai rhifedi dy ddyddiau yn fawr?


38:22
A aethost ti i drysorau yr eira? neu a welaist ti drysorau y cenllysg,


38:23
Y rhai a gedwais i hyd amser cyf-yngder, hyd ddydd ymladd a rhyfel?


38:24
Pa ffordd yr ymranna goleuni, yr hwn a wasgar y dwyreinwynt ar y ddaear?


38:25
Pwy a rannodd ddyfrlle ir llifddyfroedd? a ffordd i fellt y taranau,


38:26
I lawio ar y ddaear lle ni byddo dyn, ar yr anialwch, sydd heb ddyn ynddo?


38:27
I ddigoni y tir diffaith a gwyllt, ac i beri i gnwd o laswellt dyfu?


38:28
A oes dad ir glaw? neu pwy a genhedlodd ddefnynnau y gwlith?


38:29
O groth pwy y daeth yr i allan? a phwy a genhedlodd lwydrew y nefoedd?


38:30
Y dyfroedd a guddir megis charreg, ac wyneb y dyfnder a rewodd.


38:31
A rwymi di hyfrydwch Pleiades? neu a ddatodi di rwymau Orion?


38:32
A ddygi di allan Massaroth yn eu hamser? neu a dywysi di Arcturus ai feibion?


38:33
A adwaenost ti ordeiniadau y nefoedd? a osodi di ei lywodraeth ef ar y ddaear?


38:34
A ddyrchefi di dy lef ar y cwmwl, fel y gorchuddio helaethrwydd o ddyfroedd dydi?


38:35
A ddanfoni di fellt allan, fel yr elont, ac y dywedont wrthyt, Wele ni?


38:36
Pwy a osododd ddoethineb yn yr ymysgaroedd? neu pwy a roddodd ddeall ir galon?


38:37
Pwy a gyfrif y cymylau trwy ddoethineb? a phwy a all atal costrelau y nefoedd.


38:38
Pan droer y llwch yn dom, fel y glyno y priddellau ynghyd?


38:39
A elli di hela ysglyfaeth ir llew? neu a elli di lenwi gwanc cenawon y llewod,


38:40
Pan ymgrymant yn eu llochesau, pan eisteddant mewn ffau i gynllwyn?


38:41
Pwy a ddarpar ir gigfran ei bwyd? pan lefo ei chywion ar DDUW, gwibiant o eisiau bwyd.

 

 

PENNOD 39


39:1
A wyddost ti yr amser i eifr gwylltion y creigiau lydnu? a fedri di wylied yr amser y bwrw yr ewigod loi?


39:2
A gyfrifi di y misoedd a gyflawnant hwy? ac a wyddost ti yr amser y llydnant?


39:3
Ymgrymant, bwriant eu llydnod, ac ymadawant u gofid.


39:4
Eu llydnod a gryfha, cynyddant yn y maes: nt allan, ac ni ddychwelant atynt hwy.


39:5
Pwy a ollyngodd yr asyn gwyllt yn rhydd? neu pwy a ddatododd rwymau yr asyn gwyllt?


39:6
Yr hwn y gosodais yr anialwch yn dy iddo, ar diffeithwch yn drigfa iddo.


39:7
Efe a chwardd am ben lliaws tref: ni wrendy ar lais y geilwad.


39:8
Cilfachau y mynyddoedd yw ei borfa ef, ac efe a chwilia am bob glaswelltyn.


39:9
A gytuna yr unicorn ith wasanaethu di? a erys efe wrth dy bresebau di?


39:10
A rwymi di unicorn i did mewn rhych? a lyfna efe y dolydd ar dy l di?


39:11
A ymddiriedi wrtho, am fod ei gryfder yn fawr? a adewi di dy lafur iddo?


39:12
A goeli di ef, y dwg efe dy had di drachefn, ac y casgl efe ef ith lawr dyrnu di?


39:13
A roddaist ti adenydd hyfryd ir peunod? neu adenydd a phlu ir estrys?


39:14
Yr hon a ad ei hwyau yn y ddaear, ac au cynhesa yn y llwch;


39:15
Ac y mae hi yn gollwng dros gof y gallai droed eu dryllio hwynt, neu anifail y maes eu sathru.


39:16
Caled yw hi wrth ei chywion, fel pe na byddent eiddi hi: ei gwaith hi sydd ofer, heb ofn;


39:17
Oblegid na roddes DUW iddi ddoethineb, ac na chyfrannodd iddi ddeall.


39:18
Yr amser yr ymgodo hi yn uchel, hi a ddiystyra y march ai farchog.


39:19
A roddaist ti gryfder i farch? neu a ddysgaist iddo weryru?


39:20
A ddychryni di ef fel ceiliog rhedyn? dychryn ydyw ardderchowgrwydd ei ffroen ef.


39:21
Ei draed ef a gloddiant yn y dyffryn, ac efe a lawenycha yn ei gryfder: efe a allan i gyfarfod arfau.


39:22
Efe a ddiystyra arswyd, ac ni ddychryna efe; ac ni ddychwel yn ei l rhag y cleddyf.


39:23
Y cawell saethau a drystia yn ei erbyn, y ddisglair waywffon ar darian.


39:24
Efe a Iwnc y ddaear gan greulondeb a chynddaredd: ac ni chred mai llais yc utgorn yw.


39:25
Efe a ddywed ymhlith yr utgyrn. Ha, ha; ac a arogla o bell ryfel, twrf tywysogion, ar bloeddio.


39:26
Ai trwy dy ddoethineb di yr eheda y gwalch, ac y lleda efe ei adenydd tuar deau?


39:27
Ai wrth dŷ orchymyn di yr ymgyfyd yr eryr, ac y gwna efe ei nyth yn uchel?


39:28
Y trig efe ac yr erys mewn craig; ac ar ysgithredd y graig, ar lle cadarn?


39:29
Oddi yno y chwilia am fwyd; ei lygaid a ganfyddant o bell.


39:30
Ei gywion hefyd a sugnant waed: a lle y byddo celanedd, yno y bydd efe.

 

 

PENNOD 40


40:1
Yr ARGLWYDD hefyd a atebodd Job, ac a ddywedodd,


40:2
Ai dysgeidiaeth yw ymryson r Hollalluog? a argyhoeddo DDUW, atebed i hynny.


40:3
A Job a atebodd yr ARGLWYDD, ac a ddywedodd,


40:4
Wele, gwael ydwyf; pa beth a atebaf i ti? mi a osodaf fy llaw ar fy ngenau.


40:5
Dywedais unwaith; ond nid atebaf: ie, ddwywaith; ond ni chwanegaf.


40:6
Ar ARGLWYDD a atebodd Job allan or corwynt, ac a ddywedodd,


40:7
Gwregysa yn awr dy lwynau fel gŵr; a myfi a ofynnaf i ti, mynega dithau i mi.


40:8
A wnei di fy marn i yn ofer? a ferni di fi yn anghyfiawn, ith gyfiawnhau dy hun?


40:9
A oes i ti fraich fel i DDUW? neu a wnei di daranau ath lais fel yntau?


40:10
Ymdrwsia yn awr mawredd ac a godidowgrwydd, ac ymwisg gogoniant ac phrydferthwch.


40:11
Gwasgar gynddaredd dy ddigofaint; ac edrych ar bob balch, a thafl ef i lawr.


40:12
Edrych ar bob balch, a gostwng ef; a mathra yr annuwiol yn eu lle.


40:13
Cuddia hwynt ynghyd yn y pridd, a rhwym eu hwynebau hwynt mewn lle cuddiedig.


40:14
Yna hefyd myfi a addefaf i ti; y gall dy ddeheulaw dy achub.


40:15
Yn awr wele y behemoth, yr hwn a wneuthum gyda thi; glaswellt a fwyty efe fel ych.


40:16
Wele yn awr, ei gryfder ef sydd yn ei lwynau, ai nerth ym mogel ei fol.


40:17
Efe a gyfyd ei gynffon fel cedrwydden: gewynnau ei arennau ef sydd blethedig.


40:18
Pibellau pres ydyw ei esgyrn ef: ei esgyrn sydd fel ffyn heyrn.


40:19
Pennaf o ffyrdd DUW ydyw efe: yr hwn ai gwnaeth a all beri iw gleddyf nesau ato ef.


40:20
Y mynyddoedd yn ddiau a ddygant laswellt iddo: ac yno y chwery holl anifeiliaid y maes.


40:21
Efe a orwedd dan goedydd cysgodfawr, mewn lloches o gyrs a siglennydd.


40:22
Coed cysgodfawr ai gorchuddiant au cysgod: helyg yr afon ai hamgylchant.


40:23
Wele, efe a yf yr afon, ac ni phrysura: efe a obeithiai y tynnai efer Iorddonen iw safn.


40:24
A ddeil neb ef o flaen ei lygaid? a dylla neb ei drwyn ef a bachau?

 

 

PENNOD 41


41:1
A dynni di y lefiathan allan bach? neu a rwymi di ei dafod ef rhaff?


41:2
A osodi di fach yn ei drwyn ef? neu a dylli di asgwrn ei en ef a mynawyd?


41:3
A fawr ymbil efe thi? a ddywed efe wrthyt ti yn deg?


41:4
A wna efe amod thi? a gymeri di ef yn was tragwyddol?


41:5
A chwaraei di ag ef fel ag aderyn? neu a rwymi di ef ith lancesau?


41:6
A swpera cyfeillion arno? a gyfrannant hwy ef rhwng marsiandwyr?


41:7
A lenwi di ei groen ef phigau heyrn? neu ei ben thryferau?


41:8
Gosod dy law arno ef; cofia y rhyfel; na wna mwy.


41:9
Wele, ofer ydyw ei obaith ef: oni chwymp un gan ei olwg ef?


41:10
Nid oes neb mor hyderus i godi ef: a phwy a saif ger fy mron i?


41:11
Pwy a roddodd i mi yn gyntaf, a mi a dalaf? beth bynnag sydd dan yr holl nefoedd, eiddof fi yw.


41:12
Ni chelaf ei aelodau ef, nai gryfder, na gweddeidd-dra ei ystum ef.


41:13
Pwy a ddatguddia wyneb ei wisg ef? pwy a ddaw ato ef ai ffrwvn ddauddyb- lyg?


41:14
Pwy a egyr ddorau ei wyneb ef? ofnadwy yw amgylchoedd ei ddannedd ef.


41:15
Ei falchder yw ei emau, wedi eu cau ynghyd megis sl gaeth.


41:16
Y mae y naill mor agos at y llall, fel na ddaw gwynt rhyngddynt.


41:17
Pob un a lŷn wrth ei gilydd; hwy a gydymgysylltant, fel na wahenir hwy.


41:18
Wrth ei disian ef y tywynna goleuni, ai lygaid ef sydd fel amrantau y bore.


41:19
Ffaglau a nt allan, a gwreichion tanllyd a neidiant oi enau ef.


41:20
Mwg a ddaw allan oi ffroenau, fel o bair neu grochan berwedig.


41:21
Ei anadl a wna ir glo losgi, a fflam a ddaw allan oi enau.


41:22
Yn ei wddf y trig cryfder, a thristwch a dry yn llawenydd oi flaen ef.


41:23
Llywethau ei gnawd a lynant ynghyd: caledodd ynddo ei hun, fel na syflo.


41:24
Caled ydyw ei galon fel carreg: a chaled fel darn or maen isaf i felin.


41:25
Rhai cryfion a ofnant pan godo efe: rhag ei ddrylliadau ef yr ymlanhant.


41:26
Cleddyf yr hwn ai trawo, ni ddeil; y waywffon, y bicell, nar llurig.


41:27
Efe a gyfrif haearn fel gwellt, a phres fel pren pwdr.


41:28
Ni phair saeth iddo ffoi: cerrig tafl a droed iddo yn sofl.


41:29
Picellau a gyfrifir fel soflyn; ac efe a chwardd wrth ysgwyd gwaywffon.


41:30
Dano ef y bydd megis darnau llymion o lestri pridd: efe a daena bethau llymion ar hyd y clai.


41:31
Efe a wna ir dyfnder ferwi fel crochan: efe a esyd y mr fel crochan o ennaint.


41:32
Efe a wna lwybr golau ar ei l; fel y tybygid fod y dyfnder yn frigwyn.


41:33
Nid oes ar y ddaear gyffelyb iddo, yr hwn a wnaethpwyd heb ofn.


41:34
Efe a edrych ar bob peth uchel: brenin ydyw ar holl feibion balchder.

 

 

PENNOD 42


42:1
A Job a atebodd yr ARGLWYDD, ac a ddywedodd,


42:2
Myfi a wn y gelli di bob peth; ac na atelir un meddwl oddi wrthyt.


42:3
Pwy ydyw yr hwn sydd yn cuddio cyngor heb wybodaeth? am hynny y lleferais yr hyn nis deellais; pethau rhy ryfedd i mi, y rhai nis gwyddwn.


42:4
Gwrando, atolwg, a myfi a lefaraf: gofynnaf i ti, dysg dithau finnau.


42:5
Myfi a glywais am clustiau sn amdanat: ond yn awr fy llygad ath welodd di.


42:6
Am hynny y mae yn ffiaidd gennyf fi fy hun; ac yr ydwyf yn edifarhau mewn llwch a lludw.


42:7
Ac wedi dywedyd or ARGLWYDD y geiriau hyn wrth Job, yr ARGLWYDD a ddywedodd wrth Eliffas y Temaniad, Fy nigofaint a gyneuodd yn dy erbyn di, ac yn erbyn dy ddau gyfaill; am na ddywedasoch amdanaf fi yn uniawn fel fy ngwasanaethwr Job.


42:8
Yn awr gan hynny cymerwch i chwi saith o fustych, a saith o hyrddod, ac ewch at fy ngwasanaethwr Job, ac offrymwch boethaberth drosoch; a gweddied fy ngwasanaethwr Job drosoch: canys mi a dderbyniaf ei wyneb ef: fel na wnelwyf i chwi yn l eich ffolineb, am na ddywedasoch yr uniawn amdanaf fi, fel fy ngwasanaethwr Job.


42:9
Felly Eliffas y Temaniad, a Bildad y Suhiad, a Soffar y Naamathiad, a aethant ac a wnaethant fel y dywedasai yr ARGLWYDD wrthynt. Ar ARGLWYDD a dderbyniodd wyneb Job.


42:10
Yna yr ARGLWYDD a ddychwelodd gaethiwed Job, pan weddodd efe dros ei gyfeillion: ar ARGLWYDD a chwanegodd yr hyn oll a fuasai gan Job yn ddauddyblyg.


42:11
Yna ei holl geraint, ai holl garesau, a phawb oi gydnabod ef or blaen, a ddaethant ato, ac a fwytasant fwyd gydag ef yn ei dŷ, ac a gwynasant iddo, ac ai cysurasant ef, am yr holl ddrwg a ddygasai yr ARGLWYDD arno ef: a hwy a roddasant iddo bob un ddarn o arian, a phob un dlws o aur.


42:12
Felly yr ARGLWYDD a fendithiodd ddiwedd Job yn fwy nai ddechreuad: canys yr oedd ganddo bedair mil ar ddeg o ddefaid, a chwe mil o gamelod, a mil o gyplau ychen, a mil o asynnod.


42:13
Ac yr oedd iddo saith o feibion, a thair o ferched.


42:14
Ac efe a alwodd enw y gyntaf, Jemima; ac enw yr ail Ceseia; ac enw y drydedd, Ceren-happuc.


42:15
Ac ni cheid gwragedd mor ln merched Job yn yr holl wlad honno: au tad a roddes iddynt hwy etifeddiaeth ymhlith eu brodyr.


42:16
A Job a fu fyw wedi hyn gant a deugain o flynyddoedd; ac a welodd oi feibion, a meibion ei feibion, bedair cenhedlaeth.


42:17
Felly Job a fu farw yn hen, ac yn llawn o ddyddiau.

 

_____________

DIWEDD


Adolygiad diweddaraf / Darrera actualitzaci / Latest update 2007-02-04, 2007-02-06

 

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

 

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats