1564k Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_nehemeia_16_1564k.htm

0001 Yr Hafan
neu trwy Google: #kimkat0001

..........2657k Y Fynedfa yn Gymraeg
neu trwy Google: #kimkat2657k

....................
0009k Y Gwegynllun
neu trwy Google: #kimkat0009k

..............................
0960k Cywaith Sin Prys (Testunau yn Gymraeg) - Mynegai
neu trwy Google: #kimkat0960k

........................................... 1281k Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620
neu trwy Google: #kimkat1281k

.............................................................y tudalen hwn


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles


Y Beibl Cysegr-ln:

(16) Nehemeia(delw 6540)

Adolygiadau diweddaraf:
22 02 2003

 

 

1565ke This page with an English translation (Nehemeia / Nehemiah: 1620 Welsh Bible / 1611 English Authorized Version)

PENNOD 1


1:1 Geiriau Nehemeia mab Hachaleia. A bu ym mis Cisleu, yn yr ugeinfed flwyddyn, pan oeddwn i ym mrenhinllys Susan,

1:2 Ddyfod o Hanani, un om brodyr, efe a gwŷr o Jwda, a gofynnais iddynt am yr Iddewon a ddianghasai, y rhai a adawsid or caethiwed, ac am Jerwsalem.

1:3 A hwy a ddywedasant wrthyf, Y gweddillion, y rhai a adawyd or gaethglud yno yn y dalaith ydynt mewn blinder mawr a gwaradwydd: mur Jerwsalem hefyd a ddrylliwyd, ai phyrth a losgwyd thn.

1:4 A phan glywais y geiriau hyn, myfi a eisteddais ac a wylais, ac a alerais dalm o ddyddiau; a bm yn ymprydio, ac yn gweddo gerbron Duw y nefoedd;

1:5 A dywedais, Atolwg, ARGLWYDD DUW y nefoedd, y DUW mawr ofnadwy, yr hwn sydd yn cadw cyfamod a thrugaredd ir rhai ai carant ef ac a gadwant ei orchmynion:

1:6 Bydded, atolwg, dy glust yn clywed, ath lygaid yn agored, i wrando ar weddi dy was, yr hon yr ydwyf fi yn ei gweddo ger dy fron di yr awr hon ddydd a nos, dros feibion Israel dy weision, ac yn cynesu pechodau meibion Israel, y
rhai a bechasom ith erbyn: myfi hefyd a thŷ fy nhad a bechasom.

1:7 Gwnaethom yn llygredig iawn ith erbyn, ac ni chadwasom y gorchmynion,
nar deddfau, nar barnedigaethau, a orchmynnaist i Moses dy was.

1:8 Cofia, atolwg, y gair a orchmynnaist wrth Moses dy was, gan ddywedyd, Os
chwi a droseddwch, myfi ach gwasgaraf chwi ymysg y bobloedd:

1:9 Ond os dychwelwch ataf fi, a chadw fy ngorchmynion, au gwneuthur hwynt, pe gyrrid rhai ohonoch chwi hyd eithaf y nefoedd, eto mi au casglaf hwynt oddi yno, ac au dygaf ir lle a etholais i drigo om henw ynddo.

1:10 A hwy ydynt dy weision ath bobl, y rhai a waredaist th fawr allu, ac th law nerthol.

1:11 Atolwg, ARGLWYDD, bydded yn awr dy glust yn gwrando ar weddi dy was, ac ar weddi dy weision y rhai sydd yn ewyllysio ofni dy enw: llwydda hefyd, atolwg, dy was heddiw, a chaniat iddo gael trugaredd gerbron y gŵr hwn. Canys myfi oedd drulliad ir brenin.


PENNOD 2


2:1 Ac ym mis Nisan, yn yr ugeinfed flwyddyn i Artacsercses y brenin, yr oedd gwin oi flaen ef: a mi a gymerais y gwin, ac ai rhoddais ir brenin. Ond ni byddwn arferol o fod yn drist ger ei fron ef.

2:3 Am hynny y brenin a ddywedodd wrthyf, Paham y mae dy wynepryd yn drist, a thithau heb fod yn glaf? nid yw hyn ond tristwch calon. Yna yr ofnais yn
ddirfawr:

2:4 A dywedais wrth y brenin, Byw fyddor brenin yn dragywydd: paham na thristi fy wyneb, pan fyddai y ddinas, tŷ beddrod fy nhadau, wedi ei dinistrio, ai phyrth wedi eu hysu thn?

2:4 Ar brenin a ddywedodd wrthyf. Pa beth yr wyt ti yn ei ddymuno? Yna y gweddais ar DDUW y nefoedd.

2:5 A mi a ddywedais wrth y brenin, O rhynga bodd ir brenin, ac od yw dy was yn gymeradwy ger dy fron di, ar i ti fy anfon i Jwda, i ddinas beddrod fy nhadau, fel yr adeiladwyf hi.

2:6 Ar brenin a ddywedodd wrthyf, ai wraig yn eistedd yn ei ymyl ef, Pa hyd y bydd dy daith di, a pha bryd y dychweli? A gwelodd y brenin yn dda fy anfon i, a minnau a nodais iddo amser.

2:7 Yna y dywedais wrth y brenin, O rhynga bodd ir brenin, rhodder i mi lythyrau at y tywysogion or tu hwnt ir afon, fel y trosglwyddont fi nes fy nyfod i Jwda;

2:8 A llythyr at Asaff, ceidwad coedwig y brenin, fel y rhoddo efe i mi goed i wneuthur trawstiau i byrth y palas y rhai a berthyn ir tŷ, ac i fur y ddinas, ac ir tŷ yr elwyf iddo. Ar brenin a roddodd i mi, fel yr oedd daionus law fy NUW arnaf fi.

2:9 Yna y deuthum at y tywysogion or tu hwnt ir afon, ac a roddais iddynt lythyrau y brenin. Ar brenin a anfonasai dywysogion y llu, a marchogion gyda mi.

2:10 Pan glybu Sanbalat yr Horoniad, a Thobeia y gwas, yr Ammoniad, y peth hyn, bu ddrwg iawn ganddynt, am ddyfod dyn i geisio daioni i feibion Israel.

2:11 Felly mi a ddeuthum i Jerwsalem, ac a fm yno dridiau.

2:12 A chyfodais liw nos, myfi ac ychydig wŷr gyda mi, ac ni fynegais i neb beth a roddasai fy NUW yn fy nghalon ei wneuthur yn Jerwsalem: ac anifail nid oedd gennyf, ond yr anifail yr oeddwn yn marchogaeth arno.

2:13 A mi a euthum allan liw nos, trwy borth y glyn, ar gyfer ffynnon y ddraig, ac at borth y dom, a deliais sylw ar furiau Jerwsalem y rhai oedd wedi eu dryllio, ai phyrth y rhai oedd wedi eu hysu a thn.

2:14 Yna y tramwyais i borth y ffynnon, ac at bysgodlyn y brenin: ac nid oedd le ir anifail oedd danaf i fyned heibio.

2:15 A mi a euthum i fyny gan lan yr afon liw nos, ac a ddeliais sylw ar y mur, ac a ddychwelais, ac a ddeuthum trwy borth y glyn, ac felly y troais yn
l.

2:16 Ar penaethiaid ni wyddent i ba le yr aethwn i, na pheth yr oeddwn yn ei wneuthur; a hyd yn hyn ni fynegaswn ddim ir Iddewon, nac ir offeiriaid, nac
ir pendefigion, nac ir penaethiaid, nac ir rhan arall oedd yn gwneuthur y gwaith.

2:17 Yna y dywedais wrthynt, Yr ydych yn gweled yr adfyd yr ydym ynddo, fod Jerwsalem wedi ei dinistrio, ai phyrth wedi eu llosgi thn: deuwch, ac adeiladwn fur Jerwsalem, fel na byddom mwyach yn waradwydd.

2:18 Yna y mynegais iddynt fod llaw fy NUW yn ddaionus tuag ataf; a geiriau y brenin hefyd y rhai a ddywedasai efe wrthyf. A hwy a ddywedasant, Cyfodwn, ac adeiladwn. Felly y cryfhasant eu dwylo i ddaioni.

2:19 Ond pan glybu Sanbalat yr Horoniad, a Thobeia y gwas, yr Ammoniad, a Gesem yr Arabiad, hyn, hwy an gwatwarasant ni, ac an dirmygasant, ac a ddywedasant, Pa beth yw hyn yr ydych chwi yn ei wneuthur? a wrthryfelwch chwi yn erbyn y brenin?

2:20 Yna yr atebais hwynt, ac y dywedais wrthynt, DUW y nefoedd, efe an llwydda ni; a ninnau ei weision ef a gyfodwn, ac a adeiladwn: ond nid oes i chwi ran, na chyfiawnder, na choffadwriaeth yn Jerwsalem.PENNOD 3


3:1 Yna Eliasib yr archoffeiriad a gyfododd, ai frodyr yr offeiriaid, a hwy a adeiladasant borth y defaid; hwy ai cysegrasant, ac a osodasant ei ddorau ef;
ie, hyd dŵr Mea y cysegrasant ef, a hyd dŵr Hananeel.

3:2 A cherllaw iddo ef yr adeiladodd gwŷr Jericho. A cherllaw iddynt hwy yr adeiladodd Saccur mab Imri.

3:3 A meibion Hassenaa a adeiladasant borth y pysgod; hwynt-hwy a osodasant ei drawstiau ef, ac a osodasant ei ddorau, ei gloeau, ai farrau.

3:4 A cher eu llaw hwynt y cyweiriodd Meremoth mab Ureia, mab Cos. A cher eu llaw hwynt y cyweiriodd Mesulam mab Berecheia, mab Mesesabeel. A cher eu llaw hwynt y cyweiriodd Sadoc mab Baana.

3:5 A cherllaw iddynt hwy y cyweiriodd y Tecoiaid; ond eu gwŷr mawr ni osodasant eu gwddf yng ngwasanaeth eu Harglwydd.

3:6 A Jehoiada mab Pasea, a Mesulam mab Besodeia, a gyweiriasant yr hen borth; hwy a osodasant ei drawstiau ef, ac a osodasant i fyny ei ddorau, ai gloeau, ai farrau.

3:7 A cher eu llaw hwynt y cyweiriodd Melatia y Gibeoniad, a Jadon y Meronothiad, gwŷr Gibeon a Mispa, hyd orseddfa y llywydd oedd tu yma ir afon.

3:8 Gerllaw iddo ef y cyweiriodd Ussid mab Harhaia, or gofaint aur. Gerllaw iddo yntau y cyweiriodd Hananeia, mab un or apothecariaid: a hwy a gyweiriasant Jerwsalem hyd y mur llydan.

3:9 A cher eu llaw hwynt y cyweiriodd Reffaia mab Hur, tywysog banner rhan
Jerwsalem.

3:10 A cherllaw iddynt hwy y cyweiriodd Jedaia mab Harumaff, ar gyfer ei dŷ. A Hattus mab Hasabneia a gyweiriodd gerllaw iddo yntau.

3:11 Malcheia mab Harim, a Hasub mah Pahath-Moab, a gyweiriasant ran arall, a thŵr y ffyrnau.

3:12 A cherllaw iddo ef y cyweiriodd Salum mab Halohes, tywysog hanner rhan Jerwsalem, efe ai ferched.

3:13 Porth y glyn a gyweiriodd Hanun, a thrigolion Sanoa; hwynt-hwy ai hadeiladasant ef, ac a osodasant ei ddorau ef, ei gloeau, ai farrau, a mil o gufyddau ar y mur, hyd borth y dom.

3:14 Ond porth y dom a gyweiriodd Malcheia mab Rechab, tywysog rhan o Beth-haccerem; efe ai hadeiladodd, ac a osododd ei ddorau, ei gloeau, ai farrau.

3:15 A Salum mab Col-hose, tywysog rhan o Mispa, a gyweiriodd borth y ffynnon; efe ai hadeiladodd, ac ai todd, ac a osododd ei ddorau ef, ei gloeau, ai farrau, a mur pysgodlyn Siloa, wrth ardd y brenin, a hyd y grisiau sydd yn dyfod i waered o ddinas Dafydd.

3:16 Ar ei l ef y cyweiriodd Nehemeia mab Asbuc, tywysog hanner rhan Bethsur, hyd ar gyfer beddrod Dafydd, a hyd y pysgodlyn a wnaethid, a hyd dŷ cedyrn.

3:17 Ar ei l ef y cyweiriodd y Lefiaid, ar marchnadyddion ar gyfer Rehum mab Bani. Gerllaw iddo ef y cyweiriodd Hasabeia, tywysog hanner rhan Ceila, yn ei fro ei hun.

3:18 Ar ei l ef eu brodyr hwynt a gyweiriasant, Bafai mab Henadad, tywysog hanner rhan Ceila.

3:19 A cherllaw iddo ef y cyweiriodd Eser mab Jesua, tywysog Mispa, ran arall ar gyfer y ddringfa i dŷ yr arfau, wrth y drofa.

3:20 Ar ei l ef Baruc mab Sabbai yn awyddus a gyweiriodd y mesur arall, or drofa hyd ddrws ty Eliasib yr archoffeiriad.

3:21 Ar ei l ef Meremoth mab Ureia, fab Cos, a gyweiriodd y mesur arall, o ddrws tŷ Eliasib hyd dalcen ty Eliasib.

3:22 Ac ar ei l ef yr offeiriaid, gwŷr y gwastadedd, a gyweiriasant.

3:23 Ar ei l ef y cyweiriodd Benjamin, a Hasub, gyferbyn au tŷ. Wedi yntau Asareia mab Maaseia, mab Ananeia, a gyweiriodd wrth ei dŷ.

3:24 Ar ei l yntau Binnui mab Henadad a gyweiriodd fesur arall, o dy Asareia hyd y drofa, sef hyd y gongl.

3:25 Palal mab Usai, ar gyfer y drofa, ar tŵr sydd yn myned allan o ucheldy y brenin, yr hwn sydd wrth gyntedd y carchar. Ar ei l ef, Pedaia mab Paros.

3:26 Ar Nethiniaid, y rhai oedd yn trigo yn Offel, hyd ar gyfer porth y dwfr, tuar dwyrain, ar tŵr oedd yn myned allan.

3:27 Ar ei l yntau y Tecoiaid a gyweiriasant fesur arall, ar gyfer y tŵr mawr sydd yn myned allan, hyd fur Offel.

3:28 Oddi ar borth y meirch, yr offeiriaid a gyweiriasant bob un gyferbyn i dŷ.

3:29 Ar eu hl hwynt Sadoc mab Immer a gyweiriodd ar gyfer ei dŷ. Ac ar ei l yntau y cyweiriodd Semaia mab Sechaneia, ceidwad porth y dwyrain.

3:30 Ar ei l ef y cyweiriodd Hananeia mab Selemeia, a Hanun chweched mab Salaff, y mesur arall. Ar ei l yntau Mesulam mab Berecheia a gyweiriodd ar gyfer ei ystafell.

3:31 Ar ei l yntau Malcheia, mab y gof aur, a gyweiriodd hyd dŷ y Nethiniaid,
ar marchnadyddion ar gyfer porth Miffcad, hyd ystafell y gongl.

3:32 A rhwng ystafell y gongl a phorth y defaid, yr eurychod ar marchnadyddion a gyweiriasant.PENNOD 4


4:1 Pan glybu Sanbalat ein bod ni yn adeiladu y mur, efe a gynddeiriogodd ynddo, ac a lidiodd yn ddirfawr, ac a watwarodd yr Iddewon.

4:2 Ac efe a lefarodd o flaen ei frodyr a llu Samaria, ac a ddywedodd, Beth y mae yr Iddewon gweiniaid hyn yn ei wneuthur? a adewir iddynt hwy? a aberthant? a orffennant mewn diwrnod? a godant hwy y cerrig or tyrrau llwch, wedi eu llosgi?

4:3 A Thobeia yr Ammoniad oedd yn ei ymyl, ac efe a ddywedodd, Er eu bod hwy yn adeiladu, eto ped elai lwynog i fyny, efe a fwriai i lawr eu mur cerrig hwynt.

4:4 Gwrando, O ein Duw; canys yr ydym yn ddirmygus: dychwel hefyd eu gwaradwydd ar eu pennau hwynt, a dod hwynt yn anrhaith yng ngwlad y caethiwed:

4:5 Ac na orchuddia eu hanwiredd hwynt, ac na ddileer eu pechod hwynt oth ŵydd di: canys digiasant dydi gerbron yr adeiladwyr.

4:6 Felly nyni a adeiladasom y mur: a chyfannwyd yr holl fur hyd ei hanner: canys yr oedd gan y bobl galon i weithio.

4:7 Ond pan glybu Sanbalat, a Thobeia, ar Arabiaid, ar Ammoniaid, ar Asdodiaid, gwbl gyweirio muriau Jerwsalem, a dechrau cau yr adwyau; yna y llidiasant yn ddirfawr:

4:8 A hwynt oll a fradfwriadasant ynghyd i ddyfod i ymladd yn erbyn Jerwsalem, ac iw rhwystro.

4:9 Yna y gweddiasom ar ein DUW, ac y gosodasom wyliadwriaeth yn eu herbyn hwynt ddydd a nos, ou plegid hwynt.

4:10 A Jwda a ddywedodd, Nerth y cludwyr a wanhaodd, a phridd lawer sydd, fel na allwn ni adeiladu y mur.

4:11 An gwrthwynebwyr a ddywedasant, Ni chnt wybod, na gweled, nes i ni ddyfod iw mysg hwynt, au lladd, a rhwystro eu gwaith hwynt.

4:12 A phan ddaeth yr Iddewon oedd yn preswylio yn eu hymyl hwynt, dywedasant wrthym ddengwaith, Or holl leoedd trwy y rhai y gallech ddychwelyd atom ni, y byddant arnoch chwi.

4:13 Am hynny mi a osodais rai yn y lleoedd isaf, or tu l ir mur, ac yn y lleoedd uchaf; yn l eu teuluoedd hefyd y gosodais y bobl, u cleddyfau, u gwaywffyn, ac au bwu.

4:14 A mi a edrychais, ac a gyfodais, ac a ddywedais wrth y pendefigion, ar swyddogion, ac wrth y rhan arall or bobl, Nac ofnwch rhagddynt: cofiwch yr ARGLWYDD mawr ac ofnadwy, ac ymleddwch dros eich brodyr, eich meibion ach merched, eich gwragedd ach tai.

4:15 A phan glybu ein gelynion fod peth yn hysbys i ni, DUW a ddiddymodd eu cyngor hwynt, a ninnau oll a ddychwelasom at y mur, bawb iw waith.

4:16 Ac or dydd hwnnw, hanner fy ngweision oedd yn gweithio yn y gwaith, au hanner hwynt oedd yn dal gwaywffyn, a tharianau, a bwu, a llurigau; ar tywysogion oedd ar l holl dŷ Jwda.

4:17 Y rhai oedd yn adeiladu ar y mur, ac yn dwyn beichiau, ar rhai oedd yn llwytho, oeddynt ag un llaw yn gweithio yn y gwaith, ac ar llaw arall yn dal arf.

4:18 Canys pob un or adeiladwyr oedd wedi gwregysu ei gleddyf ar ei glun, ac yn adeiladu: ar hwn oedd yn lleisio mewn utgorn ydoedd yn fy ymyl i.

4:19 A mi a ddywedais wrth y pendefigion, ac wrth y swyddogion, ac wrth y rhan arall or bobl, Y gwaith sydd fawr a helaeth, a nyni a wasgarwyd ar hyd y y mur, ymhell oddi wrth ein gilydd.

4:20 Yn y fan lle y clywoch sain yr utgorn, yno ymgesglwch atom.
Ein DUW ni a ymladd drosom.

4:21 Felly yr oeddem ni yn gweithio yn y gwaith: au hanner hwynt yn dal gwaywffyn, o gyfodiad y wawr hyd gyfodiad y sr.

4:22 Dywedais hefyd y pryd hwnnw wrth y bobl, Lletyed pob un i was yn Jerwsalem, fel y byddont i ni yn wyliadwriaeth y nos, ar dydd mewn gwaith.

4:23 Felly myfi, am brodyr, am gweision, ar gwylwyr oedd ar fy l, ni ddiosgasom ein dillad, ond a ddiosgai pob un iw golchi.PENNOD 5


5:1 Ac yr oedd gweiddi mawr gan y bobl, au gwragedd, yn erbyn yr Iddewon eu brodyr.

5:2 Canys yr oedd rhai yn dywedyd, Y mae llawer ohonom ni, ein meibion, an merched: am hynny yr ydym yn cymryd ŷd, fel y bwytaom, ac y byddom byw.

5:3 Yr oedd rhai hefyd yn dywedyd, Ein meysydd, an gwinllannoedd, an tai, yr ydym ni yn eu gwystlo, fel y prynom ŷd rhag y newyn.

5:4 Ac yr oedd rhai eraill yn dywedyd, Benthyciasom arian i dalu treth y brenin, a hynny ar ein tiroedd an gwinllannoedd.

5:5 Ac yn awr, ein cnawd ni sydd fel cnawd ein brodyr, ein plant ni fel eu plant hwy: ac wele ni yn darostwng ein meibion an merched yn weision, ac y mae rhai on merched ni wedi eu caethiwo, ac heb fod gennym iw rhyddhau; canys gan eraill y mae ein meysydd an gwinllannoedd hyn.

5:6 Yna y llidiais yn ddirfawr, pan glywais eu gwaedd hwynt, ar geiriau hyn.

5:7 Fy nghalon hefyd a feddyliodd ynof, a mi a ddwrdiais y pendefigion, ar swyddogion, ac a ddywedais wrthynt, Yr ydych chwi yn cymryd ocraeth bob un gan ei frawd.
A gosodais yn eu herbyn hwynt gynulleidfa fawr.

5:8 Dywedais hefyd wrthynt, Nyni yn l ein gallu a brynasom ein brodyr yr Iddewon, y rhai a werthasid ir cenhedloedd; ac a ydych chwithau yn gwerthu eich brodyr? neu a werthir hwynt i ni? Yna y tawsant, ac ni chawsant air i ateb.

5:9 A mi a ddywedais, Nid da y peth yr ydych chwi yn ei wneuthur: oni ddylech chwi rodio mewn ofn ein DUW ni, o achos gwaradwydd y cenhedloedd ein gelynion?

5:10 Myfi hefyd, am brodyr, am llanciau, ydym yn echwynno iddynt arian ac ŷd: peidiwn, atolwg, r ocraeth yma.

5:11 Rhoddwch atolwg, iddynt heddiw eu meysydd, eu gwinllannoedd, au holewyddlannoedd, au tai drachefn; a chanfed ran yr arian, ar ŷd, y gwin, ar olew, yr ydych chwi yn ei fynnu ganddynt.

5:12 Hwythau a ddywedasant, Nyni au rhoddwn drachefn, ac ni cheisiwn ddim ganddynt; felly y gwnawn fel yr ydwyt yn llefaru. Yna y gelwais yr offeiriaid, ac au tyngais hwynt ar wneuthur yn l y gair hwn.

5:13 A mi a ysgydwais odre fy ngwisg, ac a ddywedais, Felly yr ysgydwo DUW bob gŵr oi dŷ, ac oi lafur, yr hwn ni chwblhao y gair hwn, ac felly y byddo efe yn ysgydwedig, ac yn wag. Ar holl gynulleidfa a ddywedasant. Amen: ac a folianasant yr arglwydd. Ar bobl a wnaeth yn l y gair hwn.

5:14 Ac or dydd y gosodwyd fi yn dywysog iddynt hwy yng ngwlad Jwda, or ugeinfed flwyddyn hyd y ddeuddegfed flwyddyn ar hugain i Artacsercses y brenin, sef deuddeng mlynedd, ni fwyteais i nam brodyr fara y tywysog.

5:15 Ond y tywysogion cyntaf, y rhai a fuasai om blaen i, fuasent drymion ar y bobli, ac a gymerasent ganddynt fara a gwin, heblaw deugain sici o arian, eu llanciau hefyd a arglwyddiaethent ar y bobl: ond ni wneuthum i felly, rhag ofn DUW.

5:16 Eithr myfi a gyweiriais ran yng ngwaith y mur hwn, ac ni phrynasom un maes: am holl weision i a ymgynullasant yno at y gwaith.

5:17 Ac yr oedd ar fy mwrdd i, o Iddewon ac o swyddogion, ddengwr a saith a ugain, heblaw y rhai oedd yn dyfod atom ni or cenhedloedd y rhai oedd on hamgylch.


5:18 Ar hyn a arlwyid beunydd oedd un ych, chwech o ddefaid dewisol, ac adar wedi eu paratoi i mi; a phob deng niwrnod y rhoddid gwin o bob math, yn ddiamdlawd: ac er hyn ni cheisiais fara y tywysog, canys trwm oedd y caethiwed ar y bobl yma.


5:19 Cofia fi, O fy NUW, er lles i mi, yn l yr hyn oll a wneuthum ir bobl hyn.


PENNOD 6


6:1 A phan glybu Sanbalat, a Thobeia, a Gesem yr Arabiad, ar rhan arall on gelynion, adeiladu ohonof fi y mur, ac nad oedd adwy wedi ei gadael ynddo; (er na osodaswn i y pryd hwnnw y dorau ar y pyrth;)

6:2 Yna yr anfonodd Sanbalat a Gesem ataf, gan ddywedyd, Tyred, ac ymgyfarfyddwn ynghyd yn un or pentrefi yng ngwastadedd Ono. Ac yr oeddynt hwy yn bwriadu gwneuthur niwed i mi.

6:3 Minnau a anfonais genhadau atynt hwy, gan ddywedyd, Gwaith mawr yr ydwyf fi yn ei wneuthur; oherwydd hynny ni allaf ddyfod i waered: paham y safai y gwaith, pan ymadawn ag ef, a dyfod i waered atoch chwi?

6:4 Eto hwy a anfonasant ataf fi yn y wedd hon bedair gwaith, ac yn y modd hwnnw yr atebais hwynt.

6:5 Yna Sanbalat a anfonodd ei was ataf fi y bumed waith yr un ffunud, llythyr agored yn ei law:

6:6 Ynddo yr oedd yn ysgrifenedig, Ymysg y cenhedloedd y mae y gair, a Gasmu sydd yn dywedyd, dy fod di ar Iddewon yn amcanu gwrthryfela: oherwydd hynny dy fod di yn adeiladu y mur, fel y byddit frenin arnynt, yn l y geiriau hyn;

6:7 Ath fod dithau hefyd wedi gosod proffwydi i bregethu amdanat yn Jerwsalem, gan ddywedyd, Y mae brenin yn Jwda. Ac yn awr y fath ymadroddion hyn a glyw y brenin: gan hynny tyred yn awr, ac ymgynghorwn ynghyd.

6:8 Yna yr anfonais ato, gan ddywedyd, Ni ddarfu yn l yr ymadroddion hyn yr ydwyt ti yn eu dywedyd: ond oth galon dy hun yr ydwyt yn eu dychmygu hwynt.

6:9 Oblegid hwynt-hwy oll oedd yn ceisio ein hofni ni, gan ddywedyd, Eu dwylo hwy a laesant oddi wrth y gwaith, fel nas gwneir ef. Gan hynny cryfha yn awr, O dduw, fy nwylo i.

6:10 A mi a ddeuthum i dŷ Semaia: mab Delaia, mab Mehetabeel, yr hwn oedd wedi cau arno; ac efe a ddywedodd, Cyfarfyddwn yn nhŷ DDUW, a chaewn ddrysau y deml: canys y maent yn dyfod ith ladd di; a lliw nos y deuant ith ladd di.

6:11 Yna y dywedais, a ffy gŵr om bath i? neu pwy sydd fel myfi yr hwn a elai ir deml, fel y byddai byw? Nid af i mewn.

6:12 Ac wele, gwybm nad DUW ai hanfonasai ef; ond llefaru ohono ef y broffwydoliaeth hon yn fy erbyn i: canys Tobeia a Sanbalat ai cyflogasent ef.

6:13 Oherwydd hyn y cyflogasid ef, fel ym hofnid i, ac y gwnawn felly, ac y pechwn; ac y byddai hynny ganddynt yn enllib im herbyn, fel ym gwaradwyddent.

6:14 O fy Nuw, cofia Tobeia a Sanbalat, yn l eu gweithredoedd hynny, a Noadeia y broffwydes hefyd, ar rhan arall or proffwydi y rhai oedd yn fy nychrynu i.

6:15 Ar mur a orffennwyd ar y pumed dydd ar hugain o Elul, mewn deuddeng niwrnod a deugain.

6:16 A phan glybu ein holl elynion ni hynny, a gweled or holl genhedloedd y rhai oedd on hamgylch, hwy a ofnasant, ac a lwfrhasant yn ddirfawr ynddynt eu hun: canys gwybuant mai trwy ein DUW ni y gwnaethid y gwaith hwn.

6:17 Ac yn y dyddiau hyn pendefigion Jwda oedd yn mynych ddanfon eu llythyrau at Tobeia; ar eiddo Tobeia oedd yn dyfod atynt hwythau.

6:18 Canys yr oedd llawer yn Jwda mewn cynghrair ag ef, oherwydd daw oedd efe i Sechaneia mab Ara; a Johanan ei fab ef a gymerasai ferch Mesulam mab Berecheia yn wraig iddo.

6:19 Ai gymwynasau ef y byddent hwy yn eu mynegi ger fy mron i; fy ngeiriau innau hefyd y byddent yn eu hadrodd iddo yntau. A Thobeia a anfonodd lythyrau im dychrynu i.


PENNOD 7


7:1 Ac wedi adeiladu y mur, a chyfodi ohonof y dorau, a gosod y porthorion, ar cantorion, ar Lefiaid;

7:2 Yna mi a orchmynnais i Hanani fy mrawd, ac i Hananeia tywysog y palas yn Jerwsalem, canys efe oedd ŵr ffyddlon, ac yn ofni Duw yn fwy na llawer:

7:3 A mi a ddywedais wrthynt, Nac agorer pyrth Jerwsalem nes gwresogi yr haul, a thra fyddont hwy yn sefyll yno, caeant y drysau, a phreniant: a mi a osodais wylwyr o drigolion Jerwsalem, pob un yn ei wyliadwriaeth, a phob un ar gyfer ei dŷ.

7:4 Ar ddinas oedd eang a mawr; ac ychydig bobl ynddi: ar tai nid oeddynt wedi eu hadeiladu.

7:5 Am Duw a roddodd yn fy nghalon gynnull y pendefigion, y tywysogion hefyd, ar bobl, iw cyfrif wrth eu hachau. A mi a gefais lyfr achau y rhai a ddaethai i fyny yn gyntaf, a chefais yn ysgrifenedig ynddo,

7:6 Dyma feibion y dalaith, y rhai a ddaeth i fyny o gaethiwed y gaethglud a gaethgludasai Nebuchodonosor brenin Babilon, ac a ddychwelasant i Jerwsalem, ac i Jwda, pob un iw ddinas ei hun,

7:7 Y rhai a ddaethant gyda Sorobabel: Jesua, Nehemeia, Asareia, Raamia, Nahamani, Mordecai, Bilsan, Mispereth, Bigfai, Nehum, Baana. Dyma rifedi dynion pobl Israel;

7:8 Meibion Paros, dwy fil cant a deuddeg a thrigain.

7:9 Meibion Seffatia, tri chant a deuddeg a thrigain.

7:10 Meibion Ara, chwe chant a deuddc^ a deugain.

7:11 Meibion Pahath-Moab, o feibion Jesua a Joab, dwy fil ac wyth gant a thri ar bymtheg.

7:12 Meibion Elam, mil dau cant a phedwar ar ddeg a deugain.

7:13 Meibion Sattu, wyth gant a phump a deugain.

7:14 Meibion Saccai, saith gant a thrigain.

7:15 Meibion Binnui, chwe chant ac wyth a deugain.

7:16 Meibion Bebai, chwe chant ac wyth ar hugain.

7:17 Meibion Asgad, dwy fil tri chant a dau ar hugain.

7:18 Meibion Adonicam, chwe chant a saith a thrigain. (

7:19 Meibion Bigfai, dwy fil a saith a thrigain.

7:20 Meibion Adin, chwe chant a phymtheg a deugain.

7:21 Meibion Ater o Heseceia, tri ar bymtheg a phedwar ugain.

7:22 Meibion Hasum, tri chant ac wyth ar hugain.

7:23 Meibion Besai, tri chant a phedwar ar hugain.

7:24 Meibion Hariff, cant a deuddeg.

7:25 Meibion Gibeon, pymtheg a phedwar ugain.

7:26 Gwŷr Bethlehem a Netoffa, cant ac wyth a phedwar ugain.

7:27 Gwŷr Anathoth, cant ac wyth ar hugain.

7:28 Gwŷr Beth-asmafeth, dau a deugain.

7:29 Gwŷr Ciriath-jearim, Ceffira, a Beeroth, saith gant a thri a deugain.

7:30 Gwŷr Rama a Gaba, chwe chant ac un ar hugain.

7:31 Gwŷr Michmas, cant a dau ar hugain.

7:32 Gwŷr Bethel ac Ai, cant a thri ar hugain.

7:33 Gwŷr Nebo arall, deuddeg a deugain.

7:34 Meibion Elam arall, mil dau cant a phedwar ar ddeg a deugain.

7:35 Meibion Harim, tri chant ac ugain,

7:36 Meibion Jericho, tri chant a phump a deugain.

7:37 Meibion Lod, Hadid, ac Ono, saith gant ac un ar hugain.

7:38 Meibion Senaa, tair mil naw cant a deg ar hugain.

7:19 Yr offeiriaid: meibion Jedaia, o dŷ Jesua, naw cant a thri ar ddeg a thrigain.

7:40 Meibion Immer, mil a deuddeg a deugain.

7:41 Meibion Pasur, mil dau cant a saith a deugain.

7:42 Meibion Harim, mil a dau ar bymtheg.

7:43 Y Lefiaid: meibion Jesua, o Cadmiel, ac o feibion Hodefa, pedwar ar ddeg a thrigain.

7:44 Y cantorion: meibion Asaff, cant ac wyth a deugain.

7:45 Y porthorion: meibion Salum, meibion Ater, meibion Talmon, meibion Accub, meibion Hatita, meibion Sobai, cant a thri ar bymtheg ar hugain.

7:46 Y Nethiniaid: meibion Siha, meibion Hasuffa, meibion Tabbaoth,

7:47 Meibion Ceros, meibion Sia, meibion Padon,

7:48 Meibion Lebana, meibion Hagaba, meibion Salmai,

7:49 Meibion Hanan, meibion Gidel, meibion Gahar,

7:50 Meibion Reaia, meibion Resin, meibion Necoda,

7:51 Meibion Gassam, meibion Ussa, meibion Phasea,

7:52 Meibion Besai, meibion Meunim, meibion Neffisesim,

7:53 Meibion Bacbuc, meibion Hacuffa, meibion Harhur,

7:54 Meibion Baslith, meibion Mehida, meibion Harsa,

7:55 Meibion Barcos, meibion Sisera, meibion Thama,

7:56 Meibion Neseia, meibion Hatiffa.

7:57 Meibion gweision Solomon: meibion Sotai, meibion Soffereth, meibion Perida,

7:58 Meibion Jaala, meibion Darcon, meibion Gidel,

7:59 Meibion Seffatia, meibion Hattil, meibion Pochereth o Sebaim, meibion Amon.

7:60 Yr holl Nethiniaid, a meibion gweision Solomon, oedd dri chant a deuddeg a phedwar ugain.

7:61 Ar rhai hyn a ddaethant i fyny o Tel-mela, Tel-haresa, Cerub, Adon, ac Immer: ond ni fedrent ddangos tŷ eU tadau, nau hiliogaeth, ai o Israel yr oeddynt.

7:62 Meibion Delaia, meibion Tobeia, meibion Necoda, chwe chant a dau a deugain.

7:63 Ac or offeiriaid: meibion Habaia, meibion Cos, meibion Barsilai, yr hwn a gymerth un o ferched Barsilai y Gileadiad yn wraig, ac a alwyd ar eu henw hwynt.

7:64 Y rhai hyn a geisiasant eu hysgrifen ymhlith yr achau, ond nis cafwyd: am hynny y bwriwyd hwynt allan or offeiriadaeth.

7:65 Ar Tirsatha a ddywedodd wrthynt, na fwytaent or pethau sancteiddiolaf, hyd oni chyfodai offeiriad ag Urim ac Thummim.

7:66 Yr holl gynulleidfa ynghyd oedd ddwy fil a deugain tri chant a thrigain.

7:67 Heblaw eu gweision hwynt au morynion, y rhai hynny oedd saith mil tri chant a dau ar bymtheg ar hugain: a chanddynt hwy yr oedd dau cant a phump a deugain o gantorion ac o gantoresau.

7:68 Eu meirch hwynt oedd saith gant ac un ar bymtheg ar hugain; au mulod yn ddau cant a phump a deugain;

7:69 Y camelod oedd bedwar cant a phymtheg ar hugain, yr asynnod oedd chwe mil saith gant ac ugain.

7:70 A rhai or tadau pennaf a roddasant tuag at y gwaith. Y Tirsatha a roddodd ir trysor fil o ddracmonau aur, deg a deugain o ffiolau, pum cant a deg ar hugain o wisgoedd offeiriaid.

7:71 A rhai or tadau pennaf a roddasant i drysor y gwaith ugain mil o ddracmonau aur, a dwy fil a deucant o bunnau o arian.

7:72 Ar hyn a roddodd y rhan arall or bobl oedd ugain mil o ddracmonau aur, a dwy fil o bunnau yn arian, a saith a thrigain o wisgoedd offeiriaid.

7:73 Ar offeiriaid, ar Lefiaid, ar porthorion, ar cantorion, a rhai or bobl, ar Nethiniaid, a holl Israel, a drigasant yn eu dinasoedd. A phan ddaeth y seithfed mis, yr oedd meibion Israel yn eu dinasoedd.


PENNOD 8


8:1 Ar holl bobl a ymgasglasant o un fryd ir heol oedd o flaen porth y dwfr, ac a ddywedasant wrth Esra yr ysgrifennydd, am ddwyn llyfr cyfraith Moses, yr hon a orchmynasai yr ARGLWYDD i Israel.

8:2 Ac Esra yr offeiriad a ddug y gyfraith o flaen y gynulleidfa o wŷr, a gwragedd, a phawb ar a oedd yn medru gwrando yn ddeallus, ar y dydd cyntaf or seithfed mis.

8:3 Ac efe a ddarllenodd ynddo ar wyneb yr heol oedd o flaen porth y dwfr, or bore hyd banner dydd, gerbron y gwŷr, ar gwragedd, ar rhai oedd yn medru deall: a chlustiau yr holl bobl oedd yn gwrando ar lyfr y gyfraith.

8:4 Ac Esra yr ysgrifennydd a safodd ar bulpud o goed, yr hwn a wnaethid ir peth hyn; a chydag ef y safodd Matitheia, a Sema, ac Anaia, ac Ureia, a Hilceia, a Maaseia, ar ei law ddeau ef; a Phedaia, a Misael, a Malcheia, a Hasum, a Hasbadana, Sechareia, a Mesulam, ar ei law aswy ef.

8:5 Ac Esra a agorodd y llyfr yng ngŵydd yr holl bobl; (canys yr oedd efe oddi ar yr holl bobl;) a phan agorodd, yr holl bobl a safasant.

8:6 Ac Esra a fendithiodd yr ARGLWYDD, y DUW mawr. Ar holl bobl a atebasant, Amen, Amen, gan ddyrchafu eu dwylo: a hwy a ymgrymasant, ac a addolasant yr ARGLWYDD au hwynebau tuar ddaear.

8:7 Jesua hefyd, a Bani, Serebeia, Jamin, Accub, Sabbethai, Hodeia, Maaseia, Celita, Asareia, Josabad, Hanan, Pelaia,, ar Lefiaid, oedd yn dysgu y gyfraith ir bobl, ar bobl yn sefyll yn eu lle.

8:8 A hwy a ddarllenasant yn eglur yn y llyfr, yng nghyfraith DDUW; gan osod allan y synnwyr, fel y deallent wnli ddarllen.

8:9 A Nehemeia, efe yw y Tirsatha, ac Esra yr offeiriad ar ysgrifennydd, ar Lefiaid y rhai oedd yn dysgu y bobl, a ddywedasant wrth yr holl bobl, Y mae heddiw yn sanctaidd ir ARGLWYDD eich DUW; na alerwch, ac nac wylwch: canys yr holl bobl oedd yn wylo pan glywsant eiriau y gyfraith.

8:10 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Ewch, bwytewch y breision, ac yfwch y melysion, ac anfonwch rannau ir hwn nid oes ganddo ddim yn barod; canys y mae heddiw yn sanctaidd in Harglwydd: am hynny na thristewch; canys llawenydd yr ARGLWYDD yw eich nerth chwi.

8:11 Ar Lefiaid a ostegasant yr holl bobl, gan ddywedyd, Tewch: canys y dydd heddiw sydd sanctaidd, ac na thristewch.

8:12 Ar holl bobl a aethant i fwyta ac i yfed, ac i anfon ymaith rannau, ac i wneuthur llawenydd mawr; oherwydd iddynt ddeall y geiriau a ddysgasent hwy iddynt.

8:13 Ar ail ddydd, tadau pennaf yr holl bobl, yr offeiriaid, ar Lefiaid, a ymgynullasant at Esra yr ysgrifennydd, iw dysgu yng ngeiriau y gyfraith.

8:14 A hwy a gawsant yn ysgrifenedig yn y gyfraith, yr hyn a orchmynasai yr ARGLWYDD trwy law Moses, y dylai meibion Israel drigo mewn bythod ar ŵyl y seithfed mis;

8:15 Ac y dylent gyhoeddi, a gyrru gair trwy eu holl ddinasoedd, a thrwy Jerwsalem, gan ddywedyd, Ewch ir mynydd, a dygwch ganghennau olewydd, a changau pinwydd, a changau y myrtwydd, a changau y palmwydd, a changhennau or prennau caeadfrig, i wneuthur bythod, fel y mae yn ysgrifenedig.

8:16 Felly y bobl a aethant allan, ac au dygasant, ac a wnaethant iddynt fythod, bob un ar ei nen, ac yn eu cynteddoedd, ac yng nghynteddoedd tŷ DDUW, ac yn heol porth y dwfr, ac yn heol porth Effraim.

8:17 A holl gynulleidfa y rhai a ddychwelasent or caethiwed, a wnaethant fythod, ac a eisteddasant yn y bythod: canys er dyddiau Josua mab Nun hyd y dydd hwnnw ni wnaethai meibion Israel felly. Ac yr oedd llawenydd mawr iawn.

8:18 Ac Esra a ddarllenodd yn llyfr cyfraith DDUW beunydd, or dydd cyntaf hyd y dydd diwethaf. A hwy a gynallasant yr ŵyl saith niwrnod; ac ar yr wythfed dydd y bu cymanfa, yn l y ddefod.


PENNOD 9


9:1 Ac ar y pedwerydd dydd ar hugain or mis hwn, meibion Israel a ymgynullasant mewn ympryd, ac mewn sachlliain, a phridd arnaddynt.

9:2 A had Israel a ymneilltuasant oddi wrth bob dieithriaid, ac a safasant, ac a gyffesasant eu pechodau, ac anwireddau eu tadau.

9:3 A chodasant i fyny yn eu lle, ac a ddarllenasant yn llyfr cyfraith yr ARGLWYDD eu Duw, bedair gwaith yn y dydd; a phedair gwaith yr ymgyffesasant, ac yr ymgrymasant ir ARGLWYDD eu DUW.

9:4 Yna y safodd ym mhulpud y Lefiaid, Jesua, a Bani, Cadmiel, Sebaneia, Bunni, Serebeia, Bani, a Chenani; a gwaeddasant llef uchel ar yr ARGLWYDD eu DUW:

9:5 Ar Lefiaid, Jesua, a Chadmiel, Bani, Hasabneia, Serebeia, Hodeia, Sebaneia, a Phethaheia, a ddywedasant, Cyfodwch, bendithiwch yr ARGLWYDD eich DUW o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb: a bendithier dy enw gogoneddus a dyrchafedig, goruwch pob bendith a moliant.

9:6 Ti yn unig wyt ARGLWYDD: ti a wnaethost y nefoedd, nefoedd y neffoedd, au holl luoedd hwynt, y ddaear ar hyn oll sydd arni, y moroedd ar hyn oll sydd ynddynt; a thi sydd yn eu cynnal hwynt oll; a llu y nefoedd sydd yn ymgrymu i ti.

9:7 Ti yw yr ARGLWYDD DDUW, yr hwn a ddetholaist Abram, ac ai dygaist ef allan o Ur y Caldeaid, ac a roddaist iddo enw Abraham:

9:8 A chefaist ei galon ef yn ffyddlon ger dy fron di, ac a wnaethost gyfamod ag ef, ar roddi yn ddiau iw had ef wlad y Canaaneaid, yr Hefiaid, yr Anioriaid, ar Pheresiaid, ar Jebusiaid, ar Girgasiaid; ac a gwblheaist dy eiriau: oherwydd cyfiawn wyt.

9:9 Gwelaist hefyd gystudd ein tadau yn yr Aifft; a thi a wrandewaist eu gwaedd hwynt wrth y mr coch:

9:10 A thi a wnaethost arwyddion a rhyfeddodau ar Pharo, ac ar ei holl weision, ac ar holl bobl ei wlad ef: canys gwybuost ir rhai hyn falcho yn eu herbyn hwynt. A gwnaethost i ti enw, fel y gwelir y dydd hwn.

9:11 Y mr hefyd a holltaist ou blaen hwynt, fel y treiddiasant trwy ganol y mr ar hyd sychdir; au herlidwyr a fwriaist ir gwaelod, fel maen i ddyfroedd cryfion:

9:12 Ac au harweiniaist hwy liw dydd mewn colofn gwmwl, a lliw nos mewn colofn dn, i oleuo iddynt hwy y ffordd yr oeddynt yn myned ar hyd-ddi.

9:13 Ti a ddisgynnaist hefyd ar fynydd Sinai ac a ymddiddenaist hwynt or nefoedd; rhoddaist hefyd iddynt farnedigaethau uniawn, a chyfreithiau gwir, deddfau a gorchmynion daionus:

9:14 Ath Saboth sanctaidd a hysbysaist iddynt; gorchmynion hefyd, a deddfau, a chyfreithiau a orchmynnaist iddynt, trwy law Moses dy was:

9:15 Bara hefyd or nefoedd a roddaist iddynt yn eu newyn, a dwfr or graig a dynnaist iddynt yn eu syched; a thi a ddywedaist wrthynt, y deuent i etifeddu y wlad a dyngasit ar ei rhoddi iddynt.

9:16 Ond hwynt-hwy an tadau ni a falchiasant, ac a galedasant eu gwarrau, ac ni wrandawsant ar dy orchmynion di;

9:17 Ac a wrthodasant wrando, ac ni chofiasant dy ryfeddodau, y rhai a wnaethit ti erddynt; caledasant hefyd eu gwarrau, a gosodasant ben arnynt i ddychwelyd iw caethiwed yn eu cyndynrwydd: eto ti ydwyt DDUW parod i faddau, graslon, a thrugarog, hwyrfrydig i ddicter, ac aml o drugaredd, ac ni wrthodaist hwynt.

9:18 Hefyd, pan wnaethent iddynt lo toddedig, a dywedyd, Dyma dy dduw di yr hwn ath ddug di i fyny or Aifft, a chablasent yn ddirfawr;

9:19 Er hynny, yn dy aml dosturiaethau, ni adewaist ti hwynt yn yr anialwch: y golofn gwmwl ni chiliodd oddi wrthynt trwy y dydd, iw harwain hwynt ar hyd y ffordd; nar golofn dn trwy y nos, i oleuo iddynt, ac i ddangos y ffordd y cerddent ynddi.

9:20 Dy ysbryd daionus hefyd a roddaist iw dysgu hwynt, ac nid ateliaist dy fanna rhag eu genau, dwfr hefyd a roddaist iddynt yn eu syched.

9:21 Felly deugain mlynedd y porthaist hwynt yn yr anialwch, heb fod arnynt eisiau dim: eu gwisgoedd ni heneiddiasant, au traed ni chwyddasant.

9:22 A thi a roddaist iddynt freniniaethau a phobloedd, a rhennaist hwynt i gonglau. Felly hwy a feddianasant wlad Sihon, a gwlad brenin Hesbon, a gwlad Og brenin Basan.

9:23 Lluosogaist hefyd eu meibion hwynt fel sr y nefoedd, ac au dygaist hwynt ir wlad a ddywedasit wrth eu tadau y deuent iddi iw meddiannu.

9:24 Felly y meibion a aethant i mewn, ac a feddianasant y wlad, a thi a ddarostyngaist drigolion y wlad, y Canaaneaid, ou blaen hwynt, ac au rhoddaist yn eu llaw hwynt, eu brenhinoedd hefyd, a phobloedd y wlad, fel y gwnaent iddynt yn l eu hewyllys.

9:25 A hwy a enillasant ddinasoedd cedyrn, a daear fras, ac a feddianasant dai llawn o bob daioni, pydewau cloddiedig, gwinllannoedd, ac olewyddlannoedd, a choed ffrwythlon yn aml; a hwy a fwytasant, ac a ddigonwyd, ac a frasawyd, ac a ymhyfrydasant yn dy fawr ddaioni di.

9:26 Eto hwy a anufuddhasant, ac a wrthryfelasant yn dy erbyn, taflasant hefyd dy gyfraith or tu l iw cefn, ath broffwydi a laddasant, y rhai a dystiolaethasent wrthynt am ddychwelyd am ac a gablasant yn ddirfawr.

9:27 Am hynny ti au rhoddaist hwynt yn llaw eu gorthrymwyr, y rhai au cystuddiasant: ac yn amser eu cyfyngdra, pan waeddasant arnat, au gwrandewaist hwynt or nefoedd, ac yn l dy aml dosturiaethau rhoddaist iddynt achubwyr, y rhai au hachubasant o law eu gwrthwynebwyr.

9:28 Ond pan lonyddodd arnynt, dychwelasant i wneuthur drygioni yn dy ŵydd di: am hynny y gadewaist hwynny yn llaw eu gelynion, y rhai a arglwyddiaethasant arnynt: eto pan ddychwelasant, a gweiddi arnat, tithau or nefoedd a wrandewaist, ac au gwaredaist hwynt yn l dy dosturiaethau, lawer o amseroedd.

9:29 A thi a dystiolaethaist yn eu herbyn hwynt, iw dychwelyd at dy gyfraith di: ond hwy a falchiasant, ac ni wrandawsant ar dy orchmynion, eithr pechasant yn erbyn dy farnedigaethau, (y rhai os gwna dyn hwynt, efe fydd byw ynddynt,) a gwnaethant ysgwydd i gilio, ac a galedasant eu gwarrau, ac ni wrandawsant.

9:30 Er hynny ti au hoedaist hwynt lynyddoedd lawer, ac a dystiolaethaist wrthynt trwy dy ysbryd yn dy broffwydi; ond ni wrandawsant: am hynny y rhoddaist hwynt yn llaw pobl y gwledydd.

9:31 Eto, er mwyn dy fawr drugareddau, ni lwyr ddifethaist hwynt, ac ni wrthodaist hwynt; canys Duw graslon a thrugarog ydwyt.

9:32 Ac yn awr, O ein DUW ni, y DUW mawr, cadarn, ac ofnadwy, yr hwn wyt yn cadw cyfamod a thrugaredd; na fydded bychan oth flaen di yr holl flinder a ddigwyddodd i ni, in brenhinoedd, in tywysogion, ac in hoffeiriaid, ac in proffwydi, ac in tadau, ac ith holl bobi, er dyddiau brenhinoedd Asyria hyd y dydd hwn.

9:33 Tithau ydwyt gyfiawn yn yr hyn oll a ddigwyddodd i ni: canys gwirionedd a wnaethost ti, a ninnau a wnaethom yn annuwiol.

9:34 Ein brenhinoedd hefyd, ein tywysogion, ein hoffeiriaid, an tadau, ni chadwasant dy gyfraith, ac ni wrandawasant ar dy orchmynion, nath dystiolaethau, y rhai a dystiolaethaist wrthynt.

9:35 A hwy nith wasanaethasant yn eu brenhiniaeth, nac yn dy fawr ddaioni a roddaist iddynt, nac yn y wlad eang a bras yr hon a osodaist ou blaen hwynt; ac ni ddychwelasant oddi wrth eu drwg weithredoedd.

9:36 Wele ni heddiw yn weision; ac am am y wlad a roddaist in tadau ni, i fwyta ei ffrwyth ai daioni, wele ni yn weision ynddi.

9:37 A mawr yw ei thoreth hi ir brenhinoedd a osodaist arnom ni am ein pechodau: ac arglwyddiaethu y maent ar ein cyrff, ac ar ein hanifeiliaid, yn l eu hewyllys; ac yr ydym mewn cyfyngder mawr.

9:38 Ac oherwydd hyn oll yr ydym yn gwneuthur cyfamod sicr, ac yn ei ysgrifennu; ac y mae ein tywysogion, ein Lefiaid, an hoffeiriaid, yn ei selio.


PENNOD 10


10:1 Ar rhai a seliodd oedd, Nehemeia y Tirsatha, mab Hachaleia, a Sidcia,

10:2 Seraia, Asareia, Jeremeia,

10:3 Pasur, Amareia, Malcheia,

10:4 Hattus, Sebaneia, Maluch,

10:5 Harim, Meremoth, Obadeia,

10:6 Daniel, Ginnethon, Baruch,

10:7 Mesulam, Abeia, Miamin,

10:8 Maaseia, Bilgai, Semaia: dyma yr offeiriaid,

10:9 Ar Lefiaid: Jesua mab Asaneia, Binnui o feibion Henadad, Cadmiel,

10:10 Au brodyr hwynt, Sebaneia, Hodeia, Celita, Pelaia, Hanan,

10:11 Micha, Rehob, Hasabeia,

10:12 Saccur, Serebeia, Sebaneia,

10:13 Hodeia, Bani, Beninu.

10:14 Penaethiaid y bobl; Paros, Pahath-Moab, Elam, Sattu, Bani,

10:15 Bunni, Asgad, Bebai,

10:16 Adoneia, Bigfai, Adin,

10:17 Ater, Hisceia, Assur,

10:18 Hodeia, Hasum, Besai,

10:19 Hariff, Anathoth, Nebai,

10:20 Magpias, Mesulam, Hesir,

10:21 Mesesabeel, Sadoc, Jadua,

10:22 Pelatia, Hanan, Anaia,

10:23 Hosea, Hananeia, Hasub,

10:24 Halohes, Pileha, Sobec,

10:25 Rehum, Hasabna, Maaseia,

10:26 Ac Aha, Hanan, Anan,

10:27 Maluch, Harim, Baana.

10:28 Ar rhan arall or bobl, yr offeiriaid, y Lefiaid, y porthorion, y cantorion, y Nethiniaid, a phawb ar a ymneilltuasent oddi wrth bobl y gwledydd at gyfraith DDUW, eu gwragedd hwynt, eu meibion, au merched, pawb ar a oedd gwybodaeth ac deall ganddo,

10:29 Hwy a lynasant wrth eu brodyr, eu penaethiaid, ac a aethant mewn rhaith a llw ar rodio yng nghyfraith DDUW, yr hon a roddasid trwy law Moses gwas DUW: ac ar gadw ac ar wneuthur holl orchmynion yr ARGLWYDD ein Harglwydd ni, ai farnedigaethau, ai ddeddfau:

10:30 Ac ar na roddem ein merched i bobl y wlad: ac na chymerem eu merched hwy in meibion ni:

10:31 Ac o byddai pobl y tir yn dwyn marchnadoedd, neu ddim lluniaeth ar y dydd Saboth iw werthu, na phrynem ddim ganddynt ar y Saboth, neu ar y dydd sanctaidd; ac y gadawem heibio y seithfed flwyddyn, a chodi pob dyled.

10:32 A ni a osodasom arnom ddeddfau, ar i ni roddi traean sicl yn y flwyddyn, tuag at wasanaeth tŷ ein DUW ni,

10:33 A thuag at y bara gosod, ar bwyd-offrwm gwastadol, a thuag at y poeth-offrwm gwastadol, y Sabothau, y newyddloerau, ar gwyliau arbennig, a thuag at y cysegredig bethau, a thuag at y pechebyrth, i wneuthur cymod dros Israel, a thuag at holl waith tŷ ein DUW.

10:34 A ni a fwriasom goelbrennau yr offeiriaid, y Lefiaid, ar bobl, am goed yr offrwm, fel y dygent hwynt i dŷ ein DUW ni, yn l tai ein tadau ni, ar amserau nodedig, o flwyddyn i flwyddyn, iw llosgi ar allor yr ARGLWYDD ein DUW, fel y mae yn ysgrifenedig yn y gyfraith:

10:35 Ac i ddwyn blaenffrwyth ein tir, a blaenffrwyth o bob ffrwyth o bob pren, o flwyddyn i flwyddyn, i dŷ yr ARGLWYDD :

10:36 Ar rhai cyntaf-anedig on meibion, ac on hanifeiliaid, fel y mae yn ysgrifenedig yn y gyfraith, a chyntaf-anedigion ein gwartheg an defaid, iw dwyn i dŷ ein DUW, at yr offeiriaid sydd yn gwasanaethu yn nhŷ ein DUW ni.

10:37 A blaenion ein toes, an hoffrymau, a ffrwyth pob pren, gwin ac olew, a ddygem at yr offeiriaid i gelloedd tŷ ein DUW, a degwm ein tir ir Lefiaid; fel y ci y Lefiaid hwythau ddegwm trwy holl ddinasoedd ein llafur ni.

10:38 A bydd yr offeiriad, mab Aaron, gydar Lefiaid, pan fyddor Lefiaid yn degymu: a dyged y Lefiaid i fyny ddegfed ran y degwm i dŷ ein DUW ni, ir celloedd yn y trysordy.

10:39 Canys meibion Israel a meibion Lefi a ddygant offrwrn yr ŷd, y gwin, ar olew, ir ystafelloedd, lle y mae llestrir cysegr, ar offeiriaid sydd yn gweini, ar porthorion, ar cantorion; ac nac ymwrthodwn thŷ ein DUW.PENNOD 11


11:1 A thywysogion y bobl a drigasant yn Jerwsalem: ar rhan arall or bobl a fwriasant goelbrennau i ddwyn un or deg i drigo yn Jerwsalem y ddinas sanctaidd, a naw rhan i fod yn y dinasoedd eraill.

11:2 Ar bobl a fendithiasant yr holl wŷr a ymroddasent yn ewyllysgar i breswylio yn Jerwsalem.

11:3 A dyma benaethiaid y dalaith, y rhai a drigasant yn Jerwsalem: ond yn ninasoedd Jwda pawb a drigasant yn eu meddiant o fewn eu dinasoedd, sef Israel, yr offeiriaid, ar Lefiaid, ar Nethiniaid, a meibion gweision Solomon.

11:4 A rhai o feibion Jwda ac o feibion Benjamin a drigasant yn Jerwsalem. O feibion Jwda; Athaia mab Usseia, fab Sechareia, fab Amareia, fab Seffatia, fab Mahalaleel, o feibion Peres;

11:5 Maaseia hefyd mab Baruch, fab Colhose, fab Hasaia, fab Adaia, fab Joiarib, fab Seehareia, fab Siloni.

11:6 Holl feibion Peres y rhai oedd yn trigo yn Jerwsalem, oedd bedwar cant ac wyth, a thrigain o wŷr grymus.

11:7 A dyma feibion Benjamin; Salu mab, Mesulam, fab Joed, fab Pedaia, fab Colaia, fab Maaseia, fab Ithiel, fab Jesaia.

11:8 Ac ar ei l ef Gabai, Salai; naw cant ac wyth ar hugain.

11:9 A Joel mab Sichri oedd swyddog arnynt hwy: a Jwda mab Senua yn ail ar y ddinas.

11:10 Or offeiriaid: Jedaia mab Joiarib, Jachin.

11:11 Seraia mab Hilceia, fab Mesulam, fab Sadoc, fab Meraioth, fab Ahitub, blaenor tŷ DDUW.

11:12 Au brodyr y rhai oedd yn gweithio gwaith y tŷ, oedd wyth cant a dau ar hugain: ac Adaia mab Jeroham, fab Pelalia, fab Amsi, fab Sechareia, fab Pasur, fab Malcheia,

11:13 Ai frodyr, pennau-cenedl, dau cant a dau a deugain: ac Amasai mab Asareel, fab Ahasai, fab Mesilemoth, fab Immer,

11:14 Au brodyr hwynt, yn gedyrn o nerth, oedd gant ac wyth ar hugain: a Sabdiel mab Haggedolim yn swyddog arnynt.

11:15 Ac or Lefiaid: Semaia mab Hasub fab Asricam, fab Hasabeia fab Bunni.

11:16 Sabbethai hefyd, a Josabad, o benaethiaid y Lefiaid, oedd oruchaf ar y gwaith or tu allan i dŷ DDUW.

11:17 Mataneia hefyd mab Micha, fab Sabdi, fab Asaff, oedd bennaf i ddechrau tl diolch mewn gweddi: a Bacbuceia yn ail oi frodyr, ac Abda mab Sammua, fab Galal, fab Jedwthwn.

11:18 Yr holl Lefiaid yn y ddinas sanctaidd, oedd ddau cant a phedwar a phedwar ugain.

11:19 Ar porthorion, Accub, Talmon, au brodyr yn cadw y pyrth, oedd gant a deuddeg a thrigain.

11:20 Ar rhan arall o Israel, or offeiriaid ac or Lefiaid a drigent yn holl ddinasoedd Jwda, pob un yn ei etifeddiaeth.

11:21 Ond y Nethiniaid oeddynt yn aros yn y tŵr: Siha a Gispa oedd ar y Nethiniaid.

11:22 A swyddog y Lefiaid yn Jerwsalem, oedd Ussi mab Bani, fab Hasabeia, fab Mataneia, fab Micha: o feibion Asaff, y cantorion oedd ar waith tŷ DDUW.

11:23 Canys gorchymyn y brenin amdanynt hwy oedd, fod ordinhad safadwy ir cantorion, dogn dydd yn ei ddydd.

11:24 A Phethaheia mab Mesesabeel, o feibion Sera mab Jwda, oedd wrth law y brenin ym mhob peth a berthynai ir bobl.

11:25 Ac am y trefydd au meysydd, rhai o feibion Jwda a drigasant yng Nghaer-Arba ai phentrefi, ac yn Dibon ai phentrefi, ac yn Jecabseel ai phentrefi,

11:26 Ac yn Jesua, ac ym Molada, ac yn Beth-phelet,

11:27 Ac yn Hasar-sual, ac yn Beerseba ai phentrefi,

11:28 Ac yn Siclag, ac ym Mechona, ac yn ei phentrefi,

11:29 Ac yn En-rimmon, ac yn Sarea, ac yn Jarmuth,

11:30 Sanoa, Adulam, au trefydd, Lachis ai meysydd, yn Aseca ai phentrefi. A hwy a wladychasant o Beerseba hyd ddyffryn Hinnom.

11:31 A meibion Benjamin o Geba a drigasant ym Michmas, ac Aia, a Bethel, au pentrefi,

11:32 Yn Anathoth, Nob, Ananeia,

11:33 Hasor, Rama, Gittaim,

11:34 Hadid, Seboim, Nebalat,

11:35 Lod, ac Ono, glyn y crefftwyr.

11:36 Ac or Lefiaid yr oedd rhannau yn Jwda, ac yn Benjamin.


PENNOD 12


12:1 Dyma hefyd yr offeiriaid ar Lefiaid, y rhai a ddaethant i fyny gyda Sorobabel mab Salathiel, a Jesua: sef Seraia, Jeremeia, Esra,

12:2 Amareia, Maluch, Hattus,

12:3 Sechaneia, Rehum, Meremoth,

12:4 Ido, Ginnetho, Abeia,

12:5 Miamin, Maadia, Bilga,

12:6 Semaia, a Joiarib, Jedaia,

12:7 Salu, Amoc, Hilceia, Jedaia: dyma benaethiaid yr offeiriaid au brodyr yn nyddiau Jesua.

12:8 Ar Lefiaid: Jesua, Binnui, Cadmiel, Serebeia, Jwda; a Mataneia oedd ar y gerdd, efe ai frodyr.

12:9 Bacbuceia hefyd ac Unni, eu brodyy hwynt, oedd ar eu cyfer yn y gwyliadwriaethau.

12:10 A Jesua a genhedlodd Joiacim, a Joiacim a genhedlodd Eliasib, ac Eliasib a genhedlodd Joiada,

12:11 A Joiada a genhedlodd Jonathan, a Jonathan a genhedlodd Jadua.

12:12 Ac yn nyddiau Joiacim, yr offeiriaid hyn oedd bennau-cenedl: o Seraia, Meraia; o Jeremeia, Hananei;

12:13 O Esra, Mesulam; o Amareia Jehohanan;

12:14 O Melichu, Jonathan; o Sebaneia, Joseff;

12:15 O Harim, Adna; o Meraioth, Helcai;

12:16 O Ido, Sechareia; o Ginnethon, Mesulam;

12:17 O Abeia, Sichri; o Miniamin, o Moadeia, Piltai;

12:18 O Bilga, Sammua; o Semaia, Jehonathan;

12:19 Ac o Joiarib, Matenai; o Jedaia, Ussi;

12:20 O Salai, Calai; o Amoc, Eber;

12:21 O Hilceia, Hasabeia: o Jedaia, Nethaneel.

12:22 Y Lefiaid yn nyddiau Eliasib, Joiada, a Johanan, a Jadua, oedd wedi eu hysgrifennu yn bennau-cenedl: ar offeiriaid, hyd deyrnasiad Dareius y Persiad.

12:23 Meibion Lefi, y pennau-cenedl, wedi eu hysgrifennu yn llyfr y croniclau, hyd ddyddiau Johanan mab Eliasib.

12:24 A phenaethiaid y Lefiaid, oedd Hasabeia, Serebeia, a Jesua mab Cadmiel, au brodyr ar eu cyfer, i ogoneddu ac i foliannu, yn l gorchymyn Dafydd gŵr DUW, gwyliadwriaeth ar gyfer gwyliadwriaeth.

12:25 Mataneia, a Bacbuceia, Obadeia, Mesulam, Talmon, Accub, oedd borthorion, yn cadw gwyliadwriaeth wrth drothwyau y pyrth.

12:26 Y rhai hyn oedd yn nyddiau Joiacim mab Jesua, fab Josadac, ac yn nyddiau Nehemeia y tywysog, ac Esra yr offeiriad ar ysgrifennydd.

12:27 Ac yng nghysegriad mur Jerwsalem y ceisiasant y Lefiaid ou holl leoedd, iw dwyn i Jerwsalem, i wneuthur y cysegriad gorfoledd, mewn diolchgarwch, ac mewn cn, symbalau, nablau, ac thelynau.

12:28 A meibion y cantorion a ymgynullasant or gwastadedd o amgylch i Jerwsalem, ac o drefydd Netoffathi,

12:29 Ac o dŷ Gilgal, ac o feysydd Geba ac Asmafeth: canys y cantorion a adeiladasent bentrefi iddynt o amgylch Jerwsalem.

12:30 Yr offeiriaid hefyd ar Lefiaid a ymlanhasant; glanhasant hefyd y bobl, ar pyrth, ar mur.

12:31 A mi a berais i dywysogion Jwda ddringo ar y mur; a gosodais ddwy fintai fawr o rai yn moliannu; a mynediad y naill oedd ar y llaw ddeau ar y mur tua phorth y dom:

12:32 Ac ar eu hl hwynt yr aeth Hosaia, a hanner tywysogion Jwda,

12:33 Asareia hefyd, Esra, a Mesulam,

12:34 Jwda, a Benjamin, a Semaia, a Jeremeia,

12:35 Ac o feibion yr offeiriaid ag utgyrn, Sechareia mab Jonathan, fab Semaia, fab Mataneia, fab Michaia, fab Saccur, fab Asaff;

12:36 Ai frodyr ef, Semaia, ac Asarael, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneel, a Jwda, Hanani, ag offer cerdd Dafydd gŵr DUW, ac Esra yr ysgrifennydd ou blaen hwynt.

12:37 Ac wrth borth y ffynnon, yr hoa oedd ar eu cyfer hwynt, y dringasant ar risiau dinas Dafydd yn nringfa y mur, oddi ar dŷ Dafydd, hyd borth y dwfr tuar dwyrain.

12:38 Ar ail fintai or rhai oedd yn moliannu, oedd yn myned ar eu cyfer hwynt; a minnau ar eu hl; a hanner y bobl oedd ar y mur, oddi ar dŵr y ffyrnau, hyd y mur llydan;

12:39 Ac oddi ar borth Effraim, ac oddi ar yr hen borth, ac oddi ar borth y pysgod, a thŵr Hananeel, a thŵr Mea, hyd borth y defaid, a hwy a safasant ym mhorth yr wyliadwriaeth.

12:40 Felly y ddwy fintai, y rhai oedd yn moliannu, a safasant yn nhŷ DDUW, a minnau, a hanner y swyddogion gyda mi:

12:41 Yr offeiriaid hefyd; Eliacim, Maaseia, Miniamin, Michaia, Elioenai, Sechareia, Hananeia, ag utgyrn:

12:42 Maaseia hefyd, a Semaia, ac Eleasar, ac Ussi, a Jehohanan, a Malcheia, ac Elam, ac Esra. Ar cantorion a ganasant yn groch, a Jasraheia eu blaenor.

12:43 Ar diwrnod hwnnw yr aberthasant ebyrth mawrion, ac y llawenhasant: canys DUW au llawenychasai hwynt llawenydd mawr: y gwragedd hefyd ar plant a orfoleddasant: fel y clybuwyd llawenydd Jerwsalem hyd ymhell.

12:44 Ar dwthwn hwnnw y gosodwyd gwŷr ar gelloedd y trysorau, ar yr offrymau, ar y blaenffrwyth, ac ar y degymau, i gasglu iddynt hwy o feysydd y dinasoedd y rhannau cyfreithlon ir offeiriaid ar Lefiaid: canys llawenydd Jwda oedd ar yr offeiriaid ac ar y Lefiaid y rhai oedd yn sefyll yno.

12:45 Y cantorion hefyd ar porthorion a gadwasant wyliadwriaeth eu DUW, a gwyliadwriaeth y glanhad, yn l gorchymyn Dafydd, a Solomon ei fab.

12:46 Canys gynt, yn nyddiau Dafydd ac Asaff, yr oedd y pen-cantorion, a chaniadau canmoliaeth a moliant i DDUW.

12:47 Ac yn nyddiau Sorobabel, ac yn nyddiau Nehemeia, holl Israel oedd yn rhoddi rhannau ir cantorion, ar porthorion, dogn dydd yn ei ddydd: a hwy a gysegrasant bethau sanctaidd ir Lefiaid; ar Lefiaid au cysegrasant i feibion Aaron.


PENNOD 13


13:1 Y dwthwn hwnnw y darllenwyd yn llyfr Moses lle y clybur bobl; a chafwyd yn ysgrifenedig ynddo, na ddylai yr Ammoniad nar Moabiad ddyfod i gynulleidfa DUW yn dragywydd;

13:2 Am na chyfarfuasent meibion Israel bara ac dwfr, eithr cyflogasent Balaam yn eu herbyn iw melltithio hwynt: eto ein DUW ni a drodd y felltith yn fendith.

13:3 A phan glywsant hwy y gyfraith, hwy a neilltuasant yr holl rai cymysg oddi wrth Israel.

13:4 Ac o flaen hyn, Eliasib yr offeiriad, yr hwn a osodasid ar ystafell tŷ ein DUW ni, oedd gyfathrachwr i Tobeia:

13:5 Ac efe a wnaeth iddo ef ystafell fawr; ac yno y byddent or blaen yn rhoddi y bwyd-offrymau, y thus, ar llestri, a degwm yr ŷd, y gwin, ar olew, a orchmynasid eu rhoddi ir Lefiaid, ar cantorion, ar porthorion, ac offrymau yr offeiriaid.

13:6 Ac yn hyn i gyd o amser ni bm i yn Jerwsalem: canys yn y ddeuddegfed flwyddyn ar hugain i Artacsercses brenin Babilon y deuthum i at y brenin, ac ymhen talm o ddyddiau y cefais gennad gan y brenin;

13:7 Ac a ddeuthum i Jerwsalem, ac a ddeellais y drygioni a wnaethai Eliasib er Tobeia, gan wneuthur iddo ystafell yng nghynteddoedd tŷ DDUW.

13:8 A bu ddrwg iawn gennyf, am hynny mi a fwriais holl ddodrefn tŷ Tobeia allan or ystafell.

13:9 Erchais hefyd iddynt lanhau yr ystafelloedd: a mi a ddygais yno drachefn lestri tŷ DDUW, yr offrwm ar thus.

13:10 Gwybum hefyd fod rhannau y Lefiaid heb eu rhoddi iddynt: canys ffoesai y Lefiaid ar cantorion, y rhai oedd yn gwneuthur y gwaith, bob un iw faes.

13:11 Yna y dwrdiais y swyddogion, ac y dywedais, Paham y gwrthodwyd tŷ DDUW? A mi au cesglais hwynt ynghyd, ac au gosodais yn eu lle.

13:12 Yna holl Jwda a ddygasant ddegwm yr ŷd, ar gwin, ar olew, ir trysordai.

13:13 A mi a wneuthum yn drysorwyr ar y trysorau, Selemeia yr offeiriad, a Sadoc yr ysgrifennydd, a Phedaia, or Lefiaid: a cherllaw iddynt hwy yr oedd Hanan mab Saccur, mab Mataneia: canys ffyddlon y cyfrifid hwynt, ac arnynt hwy yr oedd rhannu iw brodyr.

13:14 Cofia fi, fy Nuw oherwydd hyn; ac na ddilea fy ngharedigrwydd a wneuthum i dŷ fy Nuw, ac iw wyliadwriaethau ef.

13:15 Yn y dyddiau hynny y gwelais yn Jwda rai yn sengi gwinwryfau ar y Saboth, ac yn dwyn i mewn ysgubau ŷd, ac yn llwytho asynnod, gwin hefyd, a grawnwin, a ffigys, a phob beichiau, ac yn eu dwyn i Jerwsalem ar y dydd Saboth: a mi a dystiolaethais yn eu herbyn ar y dydd y gwerthasant luniaeth.

13:16 Y Tyriaid hefyd oedd yn trigo ynddi, ac yn dwyn pysgod, a phob peth gwerthadwy, y rhai yr oeddynt hwy yn eu gwerthu ar y Saboth i feibion Jwda, ac yn Jerwsalem.

13:17 Yna y dwrdiais bendefigion Jwda, ac y dywedais wrthynt, Pa beth drygionus yw hwn yr ydych chwi yn ei wneuthur, gan halogir dydd Saboth?

13:18 Onid fel hyn y gwnaeth eich tadau chwi? ac oni ddug ein DUW ni yr holl ddrwg hyn arnom ni, ac ar y ddinas hon? a chwithau ydych yn ychwanegu digofaint ar Israel, trwy halogir Saboth.

13:19 A phan dywyllasai pyrth Jerwsalem cyn y Saboth, yr erchais gaur dorau, ac a orchmynnais nad agorid hwynt hyd wedir Saboth: a mi a osodais rai om gweision wrth y pyrth, fel na ddelai baich i mewn ar ddydd y Saboth.

13:20 Felly y marchnadwyr, a gwerthwyr pob peth gwerthadwy, a letyasant or tu allan i Jerwsalem unwaith neu ddwy.

13:21 A mi a dystiolaethais yn eu herbyn hwynt, ac a ddywedais wrthynt, Paham yr ydych chwi yn aros dros nos wrth y mur? os gwnewch eilwaith, mi a estynnaf fy llaw ich erbyn. Or pryd hwnnw ni ddaethant ar y Saboth mwyach.

13:22 A mi a ddywedais wrth y Lefiaid, am iddynt ymlanhau, a dyfod i gadw y pyrth, gan sancteiddior dydd Saboth. Am hyn hefyd cofia fi, fy Nuw, ac arbed fi yn l lliaws dy drugaredd.

13:23 Yn y dyddiau hynny hefyd y gwelais Iddewon a briodasent Asdodesau, Ammonesau, a Moabesau, yn wragedd iddynt:

13:24 A'u plant hwy oedd yn llefaru y naill banner o'r Asdodeg, ac heb fedru ymddiddan yn iaith yr Iddewon, ond yn l tafodiaith y ddeubar bobl.

13:25 Yna yr ymrysonais hwynt, ac y melltithiais hwynt; trewais hefyd rai ohonynt, ac a bliciais eu gwallt hwynt; a mi au tyngais hwynt trwy DDUW, gan ddywedyd, Na roddwch eich merched iw meibion hwynt, ac na chymerwch ou merched hwynt ich meibion, nac i chwi eich hunain.

13:26 Onid o achos y rhai hyn y pechodd Solomon brenin Israel? er na bu brenin cyffelyb iddo ef ymysg cenhedloedd lawer, yr hwn oedd hoff gan ei DDUW, a DUW ai gwnaeth ef yn frenin ar holl Israel, eto gwragedd dieithr a wnaethant iddo ef bechu.

13:27 Ai arnoch chwi y gwrandawn, i wneuthur yr holl ddrygioni mawr hwn, gan droseddu yn erbyn ein DUW, trwy briodi gwragedd dieithr?

13:28 Ac un o feibion Joiada, mab Eliasib yr archoffeiriad, oedd ddaw i Sanbalat yr Horoniad: yr hwn a ymlidiais i oddi wrthyf.

13:29 O fy NUW, cofia hwynt, am iddynt halogir offeiriadaeth, a chyfamod yr offeiriadaeth, ar Lefiaid.

13:30 Yna y glanheais hwynt oddi wrth bob estron; gosodais hefyd oruchwyliaethau ir offeiriaid ac ir Lefiaid, pob un yn ei waith;

13:31 Ac at goed yr offrwm mewn amserau nodedig, ac at y blaenffrwythau. Cofia fi, O fy NUW, er daioni.

_______________________________________________________________
DIWEDD

Sumbolau arbennig: ŵ ŷ

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Weər m ai? Yu ar vzting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

 

CYMRU-CATALONIA

 

 

Edrychwch ar fy ystadegau