1761k Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_pedr1_60_1761k.htm

0001 Yr Hafan
neu trwy Google: #kimkat0001

..........2657k Y Fynedfa yn Gymraeg
neu trwy Google: #kimkat2657k

....................
0009k Y Gwegynllun
neu trwy Google: #kimkat0009k

..............................
0960k Cywaith Sin Prys (Testunau yn Gymraeg) - Mynegai
neu trwy Google: #kimkat0960k

........................................... 1281k Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620
neu trwy Google: #kimkat1281k

.............................................................y tudalen hwn


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles


Y Beibl Cysegr-ln:

(60) Epistol Cyntaf Cyffredinol Pedr yr Apostol(delw 6540)

 

 

 

1565ke This page with an English translation (Nehemeia / Nehemiah: 1620 Welsh Bible / 1611 English Authorized Version)EPISTOL CYNTAF CYFFREDINOL PEDR YR APOSTOL


PENNOD 1

1:1 Pedr, apostol Iesu Grist, at y dieithriaid sydd ar wasgar ar hyd Pontus, Galatia, Capadocia, Asia, a Bithynia,

1:2 Etholedigion yn l rhagwybodaeth Duw Dad, trwy sancteiddiad yr Ysbryd, i ufudd-dod a thaenelliad gwaed Iesu Grist: Gras i chwi a heddwch a amlhaer.

1:3 Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, yr hwn yn l ei fawr drugaredd an hadgenhedlodd ni i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw,

1:4 I etifeddiaeth anllygredig, a dihalogedig, a diddiflanedig, ac yng nghadw yn y nefoedd i chwi.

1:5 Y rhai trwy allu Duw ydych gadwedig trwy ffydd i iachawdwriaeth, parod iw datguddio yn yr amser diwethaf.

1:6 Yn yr hyn yr ydych yn mawr lawenhau, er eich bod ychydig yr awron, os rhaid yw, mewn tristwch, trwy amryw brofedigaethau:

1:7 Fel y caffer profiad eich ffydd chwi, yr hwn sydd werthfawrusach nar aur colladwy, cyd profer ef trwy dn, er mawl, ac anrhydedd, a gogoniant, yn ymddangosiad Iesu Grist:

1:8 Yr hwn, er nas gwelsoch, yr ydych yn ei garu, yn yr hwn, heb fod yr awron yn ei weled, ond yn credu, yr ydych yn mawr lawenhau a llawenydd anhraethadwy a gogoneddus:

1:9 Gan dderbyn diwedd eich ffydd, sef iachawdwriaeth eich eneidiau.

1:10 Am yr hon iachawdwriaeth yr ymofynnodd, ac y manwl chwiliodd y proffwydi, y rhai a broffwydasant am y gras a ddeuai i chwi:

1:11 Gan chwilio pa bryd, neu pa ryw amser, yr oedd Ysbryd Crist, yr hwn oedd ynddynt, yn ei hysbysu, pan oedd efe yn rhagdystiolaethu dioddefaint Crist, ar gogoniant ar l hynny.

1:12 Ir rhai y datguddiwyd, nad iddynt hwy eu hunain, ond i ni, yr oeddynt yn gweini yn y pethau a fynegwyd yn awr i chwi, gan y rhai a efengylasant i chwi trwyr Ysbryd Gln, yr hwn a ddanfonwyd or nef, ar yr hyn bethau y maer angylion yn chwenychu edrych.

1:13 Oherwydd paham, gan wregysu lwynau eich meddwl, a bod yn sobr, gobeithiwch yn berffaith am y gras a ddygir i chwi yn natguddiad Iesu Grist;

1:14 Fel plant ufudd-dod, heb gydymagweddu r trachwantau or blaen yn eich anwybodaeth:

1:15 Eithr megis y maer neb ach galwodd chwi yn sanctaidd, byddwch chwithau hefyd sanctaidd ym mhob ymarweddiad.

1:16 Oblegid y mae yn ysgrifenedig, Byddwch sanctaidd; canys sanctaidd ydwyf fi.

1:17 Ac os ydych yn galw ar y Tad, yr hwn sydd heb dderbyn wyneb yn barnu yn l gweithred pob un, ymddygwch mewn ofn dros amser eich ymdeithiad:

1:18 Gan wybod nad phethau llygredig, megis arian neu aur, ych prynwyd oddi with eich ofer ymarweddiad, yr hwn a gawsoch trwy draddodiad y tadau,

1:19 Eithr a gwerthfawr waed Crist, megis oen difeius a difrycheulyd:

1:20 Yr hwn yn wir a ragordeiniwyd cyn sylfaenur byd, eithr a eglurwyd yn yr amseroedd diwethaf er eich mwyn chwi,

1:21 Y rhai ydych trwyddo ef yn credu yn Nuw, yr hwn ai cyfododd ef oddi wrth y meirw, ac a roddodd iddo ef ogoniant, fel y byddai eich ffydd chwi ach gobaith yn Nuw.

1:22 Gwedi puro eich eneidiau, gan ufuddhau ir gwirionedd trwyr Ysbryd, i frawdgarwch diragrith, cerwch eich gilydd o galon bur yn helaeth:

1:23 Wedi eich aileni, nid o had llygredig, eithr anllygredig, trwy air Duw, yr hwn sydd yn byw ac yn parhau yn dragywydd.

1:24 Canys pob cnawd fel glaswelltyn yw, a holl ogoniant dyn fel blodeuyn y glaswelltyn. Gwywodd y glaswelltyn, ai flodeuyn a syrthiodd:

1:25 Eithr gair yr Arglwydd sydd yn aros yn dragywydd. A hwn ywr gair a bregethwyd i chwi.

PENNOD 2

2:1 Wedi rhoi heibio gan hynny bob drygioni, a phob twyll, a rhagrith, a chenfigen, a phob gogan-air,

2:2 Fel rhai bychain newydd-eni, chwenychwch ddidwyll laeth y gair, fel y cynyddoch trwyddo ef:

2:3 Os profasoch fod yr Arglwydd yn dirion.

2:4 At yr hwn yr ydych yn dyfod, megis at faen bywiol, a wrthodwyd gan ddynion, eithr etholedig gan Dduw, a gwerthfawr.

2:5 A chwithau, megis meini bywiol, ydych wedi eich adeiladu yn dŷ ysbrydol, yn offeiriadaeth sanctaidd, i offrymu aberthau ysbrydol, cymeradwy gan Dduw trwy Iesu Grist.

2:6 Oherwydd paham y cynhwysir yn yr ysgrythur, Wele, yr wyf yn gosod yn Seion benconglfaen, etholedig, a gwerthfawr: ar hwn a gred ynddo, nis gwaradwyddir.

2:7 I chwi gan hynny, y rhai ydych yn credu, y mae yn urddas: eithr ir anufuddion, y maen a wrthododd yr adeiladwyr, hwnnw a wnaed yn ben y gongl,

2:8 Ac yn faen tramgwydd, ac yn graig rhwystr, ir rhai sydd yn tramgwyddo wrth y gair, gan fod yn anufudd; ir hwn beth yr ordeiniwyd hwynt hefyd.

2:9 Eithr chwychwi ydych rywogaeth etholedig, brenhinol offeiriadaeth, cenedl sanctaidd, pobl briodol i Dduw, fel y mynegoch rinweddaur hwn ach galwodd allan o dywyllwch iw ryfeddol oleuni ef:

2:10 Y rhai gynt nid oeddech bobl, ond yn awr ydych bobi i Dduw: y rhai ni chawsech drugaredd, ond yr awron a gawsoch drugaredd.

2:11 Anwylyd, yr wyf yn atolwg i chwi, megis dieithriaid a phererinion, ymgedwch oddi wrth chwantau cnawdol, y rhai sydd yn rhyfela yn erbyn yr enaid,

2:12 Gan fod ch ymarweddiad yn onest ymysg y Cenhedloedd: fel, lle maent yn eich goganu megis drwg-weithredwyr, y gallont, oherwydd eich gweithredoedd da a welant, ogoneddu Duw yn nydd yr ymweliad.

2:13 Ymddarostyngwch oblegid hyn i bob dynol ordinhad, oherwydd yr Arglwydd: pa un bynnag ai ir brenin, megis goruchaf,

2:14 Ai ir llywiawdwyr, megis trwyddo ef wedi eu danfon er dial ar y drwg-weithredwyr, a mawl ir gweithredwyr da.

2:15 Canys felly y mae ewyllys Duw, fod i chwi trwy wneuthur daioni ostegu anwybodaeth dynion ffolion:

2:16 Megis yn rhyddion, ac nid rhyddid gennych megis cochi malais, eithr fel gwasanaethwyr Duw.

2:17 Perchwch bawb. Cerwch y brawdoliaeth. Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y brenin.

2:18 Y gweision, byddwch ddarostyngedig gyda phob ofn ich meistriaid, nid yn unig ir rhai da a chyweithas, eithr ir rhai anghyweithas hefyd.

2:19 Canys hyn sydd rasol, os yw neb oherwydd cydwybod i Dduw yn dwyn tristwch, gan ddioddef ar gam.

2:20 Oblegid pa glod yw, os, pan bechoch, a chael eich cernodio, y byddwch dda eich amynedd? eithr os, a chwin gwneuthur yn dda, ac yn dioddef, y byddwch dda eich amynedd, hyn sydd rasol gerbron Duw.

2:21 Canys i hyn ych galwyd hefyd: oblegid Crist yntau a ddioddefodd drosom ni, gan adael i ni esampl, fel y canlynech ei l ef:

2:22 Yr hwn ni wnaeth bechod, ac ni chaed twyll yn ei enau:

2:23 Yr hwn, pan ddifenwyd, ni ddifenwodd drachefn; pan ddioddefodd, ni fygythiodd, eithr rhoddodd ar y neb sydd yn barnu yn gyfiawn:

2:24 Yr hwn ei hun a ddug ein pechodau ni yn ei gorff ar y pren; fel, gwedi ein marw i bechodau, y byddem byw i gyfiawnder:trwy gleisiau yr hwn yr iachawyd chwi.

2:25 Canys yr oeddech megis defaid yn myned ar gyfeiliorn, eithr yn awr chwi a ddychwelwyd at Fugail ac Esgob eich eneidiau.

PENNOD 3

3:1 Yr un ffunud, bydded y gwragedd ostyngedig iw gwŷr priod; fel, od oes rhai heb gredu ir gair, y galler trwy ymarweddiad y gwragedd, eu hennill hwy heb y gair,

3:2 Wrth edrych ar eich ymarweddiad diwair chwi ynghyd ag ofn.

3:3 Trwsiad y rhai bydded nid yr un oddi allan, o blethiad gwallt, ac amgylchosodiad aur, neu wisgad dillad,

3:4 Eithr bydded cuddiedig ddyn y galon, mewn amlygredigaeth ysbryd addfwyn a llonydd, yr hwn sydd gerbron Duw yn werthfawr.

3:5 Canys felly gynt yr oedd y gwragedd sanctaidd hefyd, y rhai oedd yn gobeithio yn Nuw, yn ymdrwsio, gan fod yn ddarostyngedig iw gwŷr priod,

3:6 Megis yr ufuddhaodd Sara i Abraham, gan ei alw ef yn arglwydd: merched yr hon ydych chwi, tra fyddoch yn gwneuthur yn dda, ac heb ofni dim dychryn.

3:7 Y gwŷr, yr un ffunud, cydgyfanheddwch hwynt yn l gwybodaeth, gan roddi parch ir wraig megis ir llestr gwannaf, fel rhai sydd gydetifeddion gras y bywyd; rhag rhwystro eich gweddiau.

3:8 Am ben hyn, byddwch oll yn unfryd, yn cydoddef ch gilydd, yn caru fel brodyr, yn drugarogion, yn fwynaidd:

3:9 Nid yn talu drwg am ddrwg, neu sen am sen: eithr, yng ngwrthwyneb, yn bendithio, gan wybod mai i hyn ych galwyd, fel yr etifeddoch fendith.

3:10 Canys y neb a ewyllysio hoffi bywyd, a gweled dyddiau da, atalied ei dafod oddi wrth ddrwg, ai wefusau rhag adrodd twyll:

3:11 Gocheled y drwg, a gwnaed y da; ceisied heddwch, a dilyned ef.

3:12 Canys y mae llygaid yr Arglwydd ar y rhai cyfiawn, ai glustiau ef tuag at eu gweddi hwynt: eithr y mae wyneb yr Arglwydd yn erbyn y rhai sydd yn gwneuthur drwg.

3:13 A phwy ach dryga chwi, os byddwch yn dilyn yr hyn sydd dda?

3:14 Eithr o bydd i chwi hefyd ddioddef oherwydd cyfiawnder, dedwydd ydych: ond nac ofnwch rhag eu hofn hwynt, ac nach cynhyrfer,

3:15 Eithr sancteiddiwch yr Arglwydd Dduw yn eich calonnau: a byddwch barod bob amser i ateb i bob un a ofynno i chwi reswm am y gobaith sydd ynoch, gydag addfwynder ac ofn:

3:16 A chennych gydwybod dda, fel yn yr hyn y maent yn eich goganu megis drwgweithredwyr, y cywilyddior rhai sydd yn beio ar eich ymarweddiad da chwi yng Nghrist.

3:17 Canys gwell ydyw, os ewyllys Duw ai myn, i chwi ddioddef yn gwneuthur daioni, nag yn gwneuthur drygioni.

3:18 Oblegid Crist hefyd unwaith a ddioddefodd dros bechodau, y Cyfiawn dros yr anghyfiawn, fel y dygai ni at Dduw; wedi ei farwolaethu yn y cnawd, eithr ei fywhau yn yr Ysbryd:

3:19 Trwyr hwn yr aeth efe hefyd ac a bregethodd ir ysbrydion yng ngharchar;

3:20 Y rhai a fu gynt anufudd, pan unwaith yr oedd hir amynedd Duw yn aros yn nyddiau Noe, tra darperid yr arch, yn yr hon ychydig, sef wyth enaid, a achubwyd trwy ddwfr.

3:21 Cyffelybiaeth cyfatebol ir hwn sydd yr awron yn ein hachub ninnau, sef bedydd, (nid bwrw ymaith fudreddir cnawd, eithr ymateb cydwybod dda tuag at Dduw,) trwy atgyfodiad Iesu Grist:

3:22 Yr hwn sydd ar ddeheulaw Duw, wedi myned ir nef; ar angylion, ar awdurdodau, ar galluoedd, wedi eu darostwng iddo.


PENNOD 4

4:1 A hynny gan ddioddef o Grist drosom ni yn y cnawd, chwithau hefyd byddwch wedi eich arfogi r un meddwl: oblegid yr hwn a ddioddefodd yn y cnawd, a beidiodd phechod;

4:2 Fel na byddo mwyach fyw i chwantau dynion, ond i ewyllys Duw, dros yr amser sydd yn l yn y cnawd.

4:3 Canys digon i ni yr amser a aeth heibio or einioes i weithredu ewyllys y Cenhedloedd, gan rodio mewn trythyllwch, trachwantau, meddwdod, cyfeddach, diota, a ffiaidd eilun-addoliad:

4:4 Yn yr hyn y maent yn ddieithr yn eich cablu chwi, am nad ydych yn cydredeg gyda hwynt ir unrhyw ormod rhysedd:

4:5 Y rhai a roddant gyfrif ir hwn sydd barod i farnur byw ar meirw.

4:6 Canys er mwyn hynny yr efengylwyd ir meirw hefyd, fel y bernid hwy yn l dynion yn y cnawd, ac y byddent fyw yn l Duw yn yr ysbryd.

4:7 Eithr diwedd pob peth a nesaodd: am, hynny byddwch sobr, a gwyliadwrus i weddau.

4:8 Eithr o flaen pob peth, bydded gennych gariad helaeth tuag at eich gilydd; canys cariad a guddia liaws o bechodau.

4.9 Byddwch letygar y naill ir llall, heb rwgnach.

4:10 Pob un, megis y derbyniodd rodd, cyfrennwch ch gilydd, fel daionus oruchwylwyr amryw ras Duw.

4:11 Os llefaru a wna neb, llefared megis geiriau Duw, os gweini y mae neb, gwnaed megis or gallu y mae Duw yn ei roddi: fel ym mhob peth y gogonedder Duw trwy Iesu Grist, ir hwn y byddor gogoniant ar gallu yn oes oesoedd. Amen.

4:12 Anwylyd, na fydded ddieithr gennych am y profiad tanllyd sydd ynoch, yr hwn a wneir er profedigaeth i chwi, fel pe bai beth dieithr yn digwydd i chwi:

4:13 Eithr llawenhewch, yn gymaint ch bod yn gyfranogion o ddioddefiadau Crist; fel, pan ddatguddier ei ogoniant ef, y byddoch yn llawen ac yn gorfoleddu.

4:14 Os difenwir chwi er mwyn enw Crist, gwyn eich byd, oblegid y mae Ysbryd y gogoniant, ac Ysbryd Duw yn gorffwys arnoch: ar eu rhan hwynt yn wir efe a geblir, ond ar eich rhan chwi efe a ogoneddir.

4:15 Eithr na ddioddefed neb ohonoch fel llofrudd, neu leidr, neu ddrwgweithredwr, neu fel un yn ymyrraeth materion rhai eraill:

4:16 Eithr os fel Cristion, na fydded gywilydd ganddo; ond gogonedded Dduw yn hyn o ran.

4:17 Canys daeth yr amser i ddechrau or farn o dŷ Dduw: ac os dechrau hi yn gyntaf arnom ni, beth fydd diwedd y rhai nid ydynt yn credu i efengyl Duw?

4:18 Ac os braidd y maer cyfiawn yn gadwedig, pa le yr ymddengys yr annuwiol ar pechadur?

4:19 Am hynny y rhai hefyd sydd yn dioddef yn l ewyllys Duw, gorchmynnant eu heneidiau iddo ef, megis i Greawdwr ffyddlon, gan wneuthur yn dda.

PENNOD 5

5:1 Yr henuriaid sydd yn eich plith, atolwg iddynt yr ydwyf fi, yr hwn wyf gyd-henuriad, a thyst o ddioddefiadau Crist, yr hwn hefyd wyf gyfrannog or gogoniant a ddatguddir:

5:2 Porthwch braidd Duw, yr hwn sydd yn eich plith, gan fwrw golwg arnynt; nid trwy gymell, eithr yn ewyllysgar; nid er mwyn budrelw, eithr o barodrwydd meddwl;

5:3 Nid fel rhai yn tra-arglwyddiaethu ar etifeddiaeth Duw, ond gan fod yn esamplau ir praidd.

5:4 A phan ymddangosor Pen-bugail, chwi a gewch dderbyn anniflanedig goron y gogoniant.

5:5 Yr un ffunud yr ieuainc, byddwch ostyngedig ir henuriaid. A byddwch bawb yn ostyngedig ich gilydd, ac ymdrwsiwch oddi fewn a gostyngeiddrwydd: oblegid y mae Duw yn gwrthwynebur beilchion, ac yn rhoddi gras ir rhai gostyngedig.

5:6 Ymddarostyngwch gan hynny dan alluog law Duw, fel ych dyrchafo mewn amser cyfaddas:

5:7 Gan fwrw eich holl ofal arno ef, canys y mae efe yn gofalu drosoch chwi.

5:8 Byddwch sobr, gwyliwch: oblegid y mae eich gwrthwynebwr diafol, megis llew rhuadwy, yn rhodio oddi amgylch, gan geisior neb a allo ei lyncu.

5:9 Yr hwn gwrthwynebwch yn gadarn yn y ffydd, gan wybod bod yn cyflawnir un blinderau yn eich brodyr y rhai sydd yn y byd.

5:10 A Duw pob gras, yr hwn ach galwodd chwi iw dragwyddol ogoniant trwy Grist Iesu, wedi i chwi ddioddef ychydig, ach perffeithio chwi, ach cadarnhao, ach cryfhao, ach sefydlo.

5:11 Iddo ef y byddor gogoniant ar gallu yn oes oesoedd. Amen.

5:12 Gyda Silfanus, brawd ffyddlon i chwi, fel yr wyf yn tybied, yr ysgrifennais ar ychydig eiriau, gan gynghori, a thystiolaethu mai gwir ras Duw ywr hwn yr ydych yn sefyll ynddo.

5:13 Y maer eglwys sydd ym Mabilon, yn gydetholedig chwi, yn eich annerch; a Marc, fy mab i.

5:14 Anerchwch eich gilydd chusan cariad. Tangnefedd i chwi oll y rhai ydych yng Nghrist Iesu. Amen.


DIWEDD

_____________________________________________

Adolygiadau diweddaraf: 2004-02-08

 

Sumbolau arbennig: ŷŵ

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

 

CYMRU-CATALONIAEdrychwch ar fy ystadegau