1762ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website.
Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620.
Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.

 
http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_pedr1_60_1762ke.htm

0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln:
(60) Epistol Cyntaf Cyffredinol Pedr yr Apostol (yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible:
(60) The First Epistle General of Peter
(in Welsh and English)

(delw 7308)

Adolygiadau diweddaraf - latest updates.
08 02 2003


1754k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig


EPISTOL CYNTAF CYFFREDINOL PEDR YR APOSTOL


PENNOD 1

1:1 Pedr, apostol Iesu Grist, at y dieithriaid sydd ar wasgar ar hyd Pontus, Galatia, Capadocia, Asia, a Bithynia,
1:1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,

1:2 Etholedigion yn l rhagwybodaeth Duw Dad, trwy sancteiddiad yr Ysbryd, i ufudd-dod a thaenelliad gwaed Iesu Grist: Gras i chwi a heddwch a amlhaer.
1:2 Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied.

1:3 Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, yr hwn yn l ei fawr drugaredd an hadgenhedlodd ni i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw,
1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead,

1:4 I etifeddiaeth anllygredig, a dihalogedig, a diddiflanedig, ac yng nghadw yn y nefoedd i chwi.
1:4 To an inheritance incorruptible, and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you,

1:5 Y rhai trwy allu Duw ydych gadwedig trwy ffydd i iachawdwriaeth, parod iw datguddio yn yr amser diwethaf.
1:5 Who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time.

1:6 Yn yr hyn yr ydych yn mawr lawenhau, er eich bod ychydig yr awron, os rhaid yw, mewn tristwch, trwy amryw brofedigaethau:
1:6 Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations:

1:7 Fel y caffer profiad eich ffydd chwi, yr hwn sydd werthfawrusach nar aur colladwy, cyd profer ef trwy dn, er mawl, ac anrhydedd, a gogoniant, yn ymddangosiad Iesu Grist:
1:7 That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honour and glory at the appearing of Jesus Christ:

1:8 Yr hwn, er nas gwelsoch, yr ydych yn ei garu, yn yr hwn, heb fod yr awron yn ei weled, ond yn credu, yr ydych yn mawr lawenhau a llawenydd anhraethadwy a gogoneddus:
1:8 Whom having not seen, ye love; in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory:

1:9 Gan dderbyn diwedd eich ffydd, sef iachawdwriaeth eich eneidiau.
1:9 Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls.

1:10 Am yr hon iachawdwriaeth yr ymofynnodd, ac y manwl chwiliodd y proffwydi, y rhai a broffwydasant am y gras a ddeuai i chwi:
1:10 Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you:

1:11 Gan chwilio pa bryd, neu pa ryw amser, yr oedd Ysbryd Crist, yr hwn oedd ynddynt, yn ei hysbysu, pan oedd efe yn rhagdystiolaethu dioddefaint Crist, ar gogoniant ar l hynny.
1:11 Searching what, or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ, and the glory that should follow.

1:12 Ir rhai y datguddiwyd, nad iddynt hwy eu hunain, ond i ni, yr oeddynt yn gweini yn y pethau a fynegwyd yn awr i chwi, gan y rhai a efengylasant i chwi trwyr Ysbryd Gln, yr hwn a ddanfonwyd or nef, ar yr hyn bethau y maer angylion yn chwenychu edrych.
1:12 Unto whom it was revealed, that not unto themselves, but unto us they did minister the things, which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven; which things the angels desire to look into.

1:13 Oherwydd paham, gan wregysu lwynau eich meddwl, a bod yn sobr, gobeithiwch yn berffaith am y gras a ddygir i chwi yn natguddiad Iesu Grist;
1:13 Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ;

1:14 Fel plant ufudd-dod, heb gydymagweddu r trachwantau or blaen yn eich anwybodaeth:
1:14 As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance:

1:15 Eithr megis y maer neb ach galwodd chwi yn sanctaidd, byddwch chwithau hefyd sanctaidd ym mhob ymarweddiad.
1:15 But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation;

1:16 Oblegid y mae yn ysgrifenedig, Byddwch sanctaidd; canys sanctaidd ydwyf fi.
1:16 Because it is written, Be ye holy; for I am holy.

1:17 Ac os ydych yn galw ar y Tad, yr hwn sydd heb dderbyn wyneb yn barnu yn l gweithred pob un, ymddygwch mewn ofn dros amser eich ymdeithiad:
1:17 And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every mans work, pass the time of your sojourning here in fear:

1:18 Gan wybod nad phethau llygredig, megis arian neu aur, ych prynwyd oddi with eich ofer ymarweddiad, yr hwn a gawsoch trwy draddodiad y tadau,
1:18 Forasmuch as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers;

1:19 Eithr a gwerthfawr waed Crist, megis oen difeius a difrycheulyd:
1:19 But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot:

1:20 Yr hwn yn wir a ragordeiniwyd cyn sylfaenur byd, eithr a eglurwyd yn yr amseroedd diwethaf er eich mwyn chwi,
1:20 Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you,

1:21 Y rhai ydych trwyddo ef yn credu yn Nuw, yr hwn ai cyfododd ef oddi wrth y meirw, ac a roddodd iddo ef ogoniant, fel y byddai eich ffydd chwi ach gobaith yn Nuw.
1:21 Who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory; that your faith and hope might be in God.

1:22 Gwedi puro eich eneidiau, gan ufuddhau ir gwirionedd trwyr Ysbryd, i frawdgarwch diragrith, cerwch eich gilydd o galon bur yn helaeth:
1:22 Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently:

1:23 Wedi eich aileni, nid o had llygredig, eithr anllygredig, trwy air Duw, yr hwn sydd yn byw ac yn parhau yn dragywydd.
1:23 Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for ever.

1:24 Canys pob cnawd fel glaswelltyn yw, a holl ogoniant dyn fel blodeuyn y glaswelltyn. Gwywodd y glaswelltyn, ai flodeuyn a syrthiodd:
1:24 For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away:

1:25 Eithr gair yr Arglwydd sydd yn aros yn dragywydd. A hwn ywr gair a bregethwyd i chwi.
1:25 But the word of the Lord endureth for ever. And this is the word which by the gospel is preached unto you.


PENNOD 2

2:1 Wedi rhoi heibio gan hynny bob drygioni, a phob twyll, a rhagrith, a chenfigen, a phob gogan-air,
2:1 Wherefore laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings,

2:2 Fel rhai bychain newydd-eni, chwenychwch ddidwyll laeth y gair, fel y cynyddoch trwyddo ef:
2:2 As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby:

2:3 Os profasoch fod yr Arglwydd yn dirion.
2:3 If so be ye have tasted that the Lord is gracious.

2:4 At yr hwn yr ydych yn dyfod, megis at faen bywiol, a wrthodwyd gan ddynion, eithr etholedig gan Dduw, a gwerthfawr.
2:4 To whom coming, as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God, and precious,

2:5 A chwithau, megis meini bywiol, ydych wedi eich adeiladu yn dŷ ysbrydol, yn offeiriadaeth sanctaidd, i offrymu aberthau ysbrydol, cymeradwy gan Dduw trwy Iesu Grist.
2:5 Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ.

2:6 Oherwydd paham y cynhwysir yn yr ysgrythur, Wele, yr wyf yn gosod yn Seion benconglfaen, etholedig, a gwerthfawr: ar hwn a gred ynddo, nis gwaradwyddir.
2:6 Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Sion a chief corner stone, elect, precious: and he that believeth on him shall not be confounded.

2:7 I chwi gan hynny, y rhai ydych yn credu, y mae yn urddas: eithr ir anufuddion, y maen a wrthododd yr adeiladwyr, hwnnw a wnaed yn ben y gongl,
2:7 Unto you therefore which believe he is precious: but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner,

2:8 Ac yn faen tramgwydd, ac yn graig rhwystr, ir rhai sydd yn tramgwyddo wrth y gair, gan fod yn anufudd; ir hwn beth yr ordeiniwyd hwynt hefyd.
2:8 And a stone of stumbling, and a rock of offence, even to them which stumble at the word, being disobedient: whereunto also they were appointed.

2:9 Eithr chwychwi ydych rywogaeth etholedig, brenhinol offeiriadaeth, cenedl sanctaidd, pobl briodol i Dduw, fel y mynegoch rinweddaur hwn ach galwodd allan o dywyllwch iw ryfeddol oleuni ef:
2:9 But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light:

2:10 Y rhai gynt nid oeddech bobl, ond yn awr ydych bobi i Dduw: y rhai ni chawsech drugaredd, ond yr awron a gawsoch drugaredd.
2:10 Which in time past were not a people, but are now the people of God: which had not obtained mercy, but now have obtained mercy.

2:11 Anwylyd, yr wyf yn atolwg i chwi, megis dieithriaid a phererinion, ymgedwch oddi wrth chwantau cnawdol, y rhai sydd yn rhyfela yn erbyn yr enaid,
2:11 Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul;

2:12 Gan fod ch ymarweddiad yn onest ymysg y Cenhedloedd: fel, lle maent yn eich goganu megis drwg-weithredwyr, y gallont, oherwydd eich gweithredoedd da a welant, ogoneddu Duw yn nydd yr ymweliad.
2:12 Having your conversation honest among the Gentiles: that, whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation.

2:13 Ymddarostyngwch oblegid hyn i bob dynol ordinhad, oherwydd yr Arglwydd: pa un bynnag ai ir brenin, megis goruchaf,
2:13 Submit yourselves to every ordinance of man for the Lords sake: whether it be to the king, as supreme;

2:14 Ai ir llywiawdwyr, megis trwyddo ef wedi eu danfon er dial ar y drwg-weithredwyr, a mawl ir gweithredwyr da.
2:14 Or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well.

2:15 Canys felly y mae ewyllys Duw, fod i chwi trwy wneuthur daioni ostegu anwybodaeth dynion ffolion:
2:15 For so is the will of God, that with well doing ye may put to silence the ignorance of foolish men:

2:16 Megis yn rhyddion, ac nid rhyddid gennych megis cochi malais, eithr fel gwasanaethwyr Duw.
2:16 As free, and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God.

2:17 Perchwch bawb. Cerwch y brawdoliaeth. Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y brenin.
2:17 Honour all men. Love the brotherhood. Fear God. Honour the king.

2:18 Y gweision, byddwch ddarostyngedig gyda phob ofn ich meistriaid, nid yn unig ir rhai da a chyweithas, eithr ir rhai anghyweithas hefyd.
2:18 Servants, be subject to your masters with all fear; not only to the good and gentle, but also to the froward.

2:19 Canys hyn sydd rasol, os yw neb oherwydd cydwybod i Dduw yn dwyn tristwch, gan ddioddef ar gam.
2:19 For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully.

2:20 Oblegid pa glod yw, os, pan bechoch, a chael eich cernodio, y byddwch dda eich amynedd? eithr os, a chwin gwneuthur yn dda, ac yn dioddef, y byddwch dda eich amynedd, hyn sydd rasol gerbron Duw.
2:20 For what glory is it, if, when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently? but if, when ye do well, and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God.

2:21 Canys i hyn ych galwyd hefyd: oblegid Crist yntau a ddioddefodd drosom ni, gan adael i ni esampl, fel y canlynech ei l ef:
2:21 For even hereunto were ye called: because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps:

2:22 Yr hwn ni wnaeth bechod, ac ni chaed twyll yn ei enau:
2:22 Who did no sin, neither was guile found in his mouth:

2:23 Yr hwn, pan ddifenwyd, ni ddifenwodd drachefn; pan ddioddefodd, ni fygythiodd, eithr rhoddodd ar y neb sydd yn barnu yn gyfiawn:
2:23 Who, when he was reviled, reviled not again; when he suffered, he threatened not; but committed himself to him that judgeth righteously:

2:24 Yr hwn ei hun a ddug ein pechodau ni yn ei gorff ar y pren; fel, gwedi ein marw i bechodau, y byddem byw i gyfiawnder:trwy gleisiau yr hwn yr iachawyd chwi.
2:24 Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness: by whose stripes ye were healed.

2:25 Canys yr oeddech megis defaid yn myned ar gyfeiliorn, eithr yn awr chwi a ddychwelwyd at Fugail ac Esgob eich eneidiau.
2:25 For ye were as sheep going astray; but are now returned unto the Shepherd and Bishop of your souls.


PENNOD 3

3:1 Yr un ffunud, bydded y gwragedd ostyngedig iw gwŷr priod; fel, od oes rhai heb gredu ir gair, y galler trwy ymarweddiad y gwragedd, eu hennill hwy heb y gair,
3:1 Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands; that, if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives;

3:2 Wrth edrych ar eich ymarweddiad diwair chwi ynghyd ag ofn.
3:2 While they behold your chaste conversation coupled with fear.

3:3 Trwsiad y rhai bydded nid yr un oddi allan, o blethiad gwallt, ac amgylchosodiad aur, neu wisgad dillad,
3:3 Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel;

3:4 Eithr bydded cuddiedig ddyn y galon, mewn amlygredigaeth ysbryd addfwyn a llonydd, yr hwn sydd gerbron Duw yn werthfawr.
3:4 But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.

3:5 Canys felly gynt yr oedd y gwragedd sanctaidd hefyd, y rhai oedd yn gobeithio yn Nuw, yn ymdrwsio, gan fod yn ddarostyngedig iw gwŷr priod,
3:5 For after this manner in the old time the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husbands:

3:6 Megis yr ufuddhaodd Sara i Abraham, gan ei alw ef yn arglwydd: merched yr hon ydych chwi, tra fyddoch yn gwneuthur yn dda, ac heb ofni dim dychryn.
3:6 Even as Sara obeyed Abraham, calling him lord: whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any amazement.

3:7 Y gwŷr, yr un ffunud, cydgyfanheddwch hwynt yn l gwybodaeth, gan roddi parch ir wraig megis ir llestr gwannaf, fel rhai sydd gydetifeddion gras y bywyd; rhag rhwystro eich gweddiau.
3:7 Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honour unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life; that your prayers be not hindered.

3:8 Am ben hyn, byddwch oll yn unfryd, yn cydoddef ch gilydd, yn caru fel brodyr, yn drugarogion, yn fwynaidd:
3:8 Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous:

3:9 Nid yn talu drwg am ddrwg, neu sen am sen: eithr, yng ngwrthwyneb, yn bendithio, gan wybod mai i hyn ych galwyd, fel yr etifeddoch fendith.
3:9 Not rendering evil for evil, or railing for railing: but contrariwise blessing; knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing.

3:10 Canys y neb a ewyllysio hoffi bywyd, a gweled dyddiau da, atalied ei dafod oddi wrth ddrwg, ai wefusau rhag adrodd twyll:
3:10 For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile:

3:11 Gocheled y drwg, a gwnaed y da; ceisied heddwch, a dilyned ef.
3:11 Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.

3:12 Canys y mae llygaid yr Arglwydd ar y rhai cyfiawn, ai glustiau ef tuag at eu gweddi hwynt: eithr y mae wyneb yr Arglwydd yn erbyn y rhai sydd yn gwneuthur drwg.
3:12 For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers: but the face of the Lord is against them that do evil.

3:13 A phwy ach dryga chwi, os byddwch yn dilyn yr hyn sydd dda?
3:13 And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good?

3:14 Eithr o bydd i chwi hefyd ddioddef oherwydd cyfiawnder, dedwydd ydych: ond nac ofnwch rhag eu hofn hwynt, ac nach cynhyrfer,
3:14 But and if ye suffer for righteousness sake, happy are ye: and be not afraid of their terror, neither be troubled;

3:15 Eithr sancteiddiwch yr Arglwydd Dduw yn eich calonnau: a byddwch barod bob amser i ateb i bob un a ofynno i chwi reswm am y gobaith sydd ynoch, gydag addfwynder ac ofn:
3:15 But sanctify the Lord God in your hearts: and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear:

3:16 A chennych gydwybod dda, fel yn yr hyn y maent yn eich goganu megis drwgweithredwyr, y cywilyddior rhai sydd yn beio ar eich ymarweddiad da chwi yng Nghrist.
3:16 Having a good conscience; that, whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ.

3:17 Canys gwell ydyw, os ewyllys Duw ai myn, i chwi ddioddef yn gwneuthur daioni, nag yn gwneuthur drygioni.
3:17 For it is better, if the will of God be so, that ye suffer for well doing, than for evil doing.

3:18 Oblegid Crist hefyd unwaith a ddioddefodd dros bechodau, y Cyfiawn dros yr anghyfiawn, fel y dygai ni at Dduw; wedi ei farwolaethu yn y cnawd, eithr ei fywhau yn yr Ysbryd:
3:18 For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit:

3:19 Trwyr hwn yr aeth efe hefyd ac a bregethodd ir ysbrydion yng ngharchar;
3:19 By which also he went and preached unto the spirits in prison;

3:20 Y rhai a fu gynt anufudd, pan unwaith yr oedd hir amynedd Duw yn aros yn nyddiau Noe, tra darperid yr arch, yn yr hon ychydig, sef wyth enaid, a achubwyd trwy ddwfr.
3:20 Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls were saved by water.

3:21 Cyffelybiaeth cyfatebol ir hwn sydd yr awron yn ein hachub ninnau, sef bedydd, (nid bwrw ymaith fudreddir cnawd, eithr ymateb cydwybod dda tuag at Dduw,) trwy atgyfodiad Iesu Grist:
3:21 The like figure whereunto even baptism doth also now save us (not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God,) by the resurrection of Jesus Christ:

3:22 Yr hwn sydd ar ddeheulaw Duw, wedi myned ir nef; ar angylion, ar awdurdodau, ar galluoedd, wedi eu darostwng iddo.
3:22 Who is gone into heaven, and is on the right hand of God; angels and authorities and powers being made subject unto him.


PENNOD 4

4:1 A hynny gan ddioddef o Grist drosom ni yn y cnawd, chwithau hefyd byddwch wedi eich arfogi r un meddwl: oblegid yr hwn a ddioddefodd yn y cnawd, a beidiodd phechod;
4:1 Forasmuch then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind: for he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin;

4:2 Fel na byddo mwyach fyw i chwantau dynion, ond i ewyllys Duw, dros yr amser sydd yn l yn y cnawd.
4:2 That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lusts of men, but to the will of God.

4:3 Canys digon i ni yr amser a aeth heibio or einioes i weithredu ewyllys y Cenhedloedd, gan rodio mewn trythyllwch, trachwantau, meddwdod, cyfeddach, diota, a ffiaidd eilun-addoliad:
4:3 For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles, when we walked in lasciviousness, lusts, excess of wine, revellings, banquetings, and abominable idolatries:

4:4 Yn yr hyn y maent yn ddieithr yn eich cablu chwi, am nad ydych yn cydredeg gyda hwynt ir unrhyw ormod rhysedd:
4:4 Wherein they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you:

4:5 Y rhai a roddant gyfrif ir hwn sydd barod i farnur byw ar meirw.
4:5 Who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead.

4:6 Canys er mwyn hynny yr efengylwyd ir meirw hefyd, fel y bernid hwy yn l dynion yn y cnawd, ac y byddent fyw yn l Duw yn yr ysbryd.
4:6 For for this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the spirit.

4:7 Eithr diwedd pob peth a nesaodd: am, hynny byddwch sobr, a gwyliadwrus i weddau.
4:7 But the end of all things is at hand: be ye therefore sober, and watch unto prayer.

4:8 Eithr o flaen pob peth, bydded gennych gariad helaeth tuag at eich gilydd; canys cariad a guddia liaws o bechodau.
4:8 And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins.

4.9 Byddwch letygar y naill ir llall, heb rwgnach.
4:9 Use hospitality one to another without grudging.

4:10 Pob un, megis y derbyniodd rodd, cyfrennwch ch gilydd, fel daionus oruchwylwyr amryw ras Duw.
4:10 As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God.

4:11 Os llefaru a wna neb, llefared megis geiriau Duw, os gweini y mae neb, gwnaed megis or gallu y mae Duw yn ei roddi: fel ym mhob peth y gogonedder Duw trwy Iesu Grist, ir hwn y byddor gogoniant ar gallu yn oes oesoedd. Amen.
4:11 If any man speak, let him speak as the oracles of God; if any man minister, let him do it as of the ability which God giveth: that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion for ever and ever. Amen.

4:12 Anwylyd, na fydded ddieithr gennych am y profiad tanllyd sydd ynoch, yr hwn a wneir er profedigaeth i chwi, fel pe bai beth dieithr yn digwydd i chwi:
4:12 Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you:

4:13 Eithr llawenhewch, yn gymaint ch bod yn gyfranogion o ddioddefiadau Crist; fel, pan ddatguddier ei ogoniant ef, y byddoch yn llawen ac yn gorfoleddu.
4:13 But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christs sufferings; that, when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy.

4:14 Os difenwir chwi er mwyn enw Crist, gwyn eich byd, oblegid y mae Ysbryd y gogoniant, ac Ysbryd Duw yn gorffwys arnoch: ar eu rhan hwynt yn wir efe a geblir, ond ar eich rhan chwi efe a ogoneddir.
4:14 If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye; for the spirit of glory and of God resteth upon you: on their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified.

4:15 Eithr na ddioddefed neb ohonoch fel llofrudd, neu leidr, neu ddrwgweithredwr, neu fel un yn ymyrraeth materion rhai eraill:
4:15 But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other mens matters.

4:16 Eithr os fel Cristion, na fydded gywilydd ganddo; ond gogonedded Dduw yn hyn o ran.
4:16 Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed; but let him glorify God on this behalf.

4:17 Canys daeth yr amser i ddechrau or farn o dŷ Dduw: ac os dechrau hi yn gyntaf arnom ni, beth fydd diwedd y rhai nid ydynt yn credu i efengyl Duw?
4:17 For the time is come that judgment must begin at the house of God: and if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God?

4:18 Ac os braidd y maer cyfiawn yn gadwedig, pa le yr ymddengys yr annuwiol ar pechadur?
4:18 And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear?

4:19 Am hynny y rhai hefyd sydd yn dioddef yn l ewyllys Duw, gorchmynnant eu heneidiau iddo ef, megis i Greawdwr ffyddlon, gan wneuthur yn dda.
4:19 Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to him in well doing, as unto a faithful Creator.


PENNOD 5

5:1 Yr henuriaid sydd yn eich plith, atolwg iddynt yr ydwyf fi, yr hwn wyf gyd-henuriad, a thyst o ddioddefiadau Crist, yr hwn hefyd wyf gyfrannog or gogoniant a ddatguddir:
5:1 The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed:

5:2 Porthwch braidd Duw, yr hwn sydd yn eich plith, gan fwrw golwg arnynt; nid trwy gymell, eithr yn ewyllysgar; nid er mwyn budrelw, eithr o barodrwydd meddwl;
5:2 Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly; not for filthy lucre, but of a ready mind;

5:3 Nid fel rhai yn tra-arglwyddiaethu ar etifeddiaeth Duw, ond gan fod yn esamplau ir praidd.
5:3 Neither as being lords over Gods heritage, but being ensamples to the flock.

5:4 A phan ymddangosor Pen-bugail, chwi a gewch dderbyn anniflanedig goron y gogoniant.
5:4 And when the chief Shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away.

5:5 Yr un ffunud yr ieuainc, byddwch ostyngedig ir henuriaid. A byddwch bawb yn ostyngedig ich gilydd, ac ymdrwsiwch oddi fewn a gostyngeiddrwydd: oblegid y mae Duw yn gwrthwynebur beilchion, ac yn rhoddi gras ir rhai gostyngedig.
5:5 Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility: for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble.

5:6 Ymddarostyngwch gan hynny dan alluog law Duw, fel ych dyrchafo mewn amser cyfaddas:
5:6 Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time:

5:7 Gan fwrw eich holl ofal arno ef, canys y mae efe yn gofalu drosoch chwi.
5:7 Casting all your care upon him; for he careth for you.

5:8 Byddwch sobr, gwyliwch: oblegid y mae eich gwrthwynebwr diafol, megis llew rhuadwy, yn rhodio oddi amgylch, gan geisior neb a allo ei lyncu.
5:8 Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:

5:9 Yr hwn gwrthwynebwch yn gadarn yn y ffydd, gan wybod bod yn cyflawnir un blinderau yn eich brodyr y rhai sydd yn y byd.
5:9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world.

5:10 A Duw pob gras, yr hwn ach galwodd chwi iw dragwyddol ogoniant trwy Grist Iesu, wedi i chwi ddioddef ychydig, ach perffeithio chwi, ach cadarnhao, ach cryfhao, ach sefydlo.
5:10 But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you.

5:11 Iddo ef y byddor gogoniant ar gallu yn oes oesoedd. Amen.
5:11 To him be glory and dominion for ever and ever. Amen.

5:12 Gyda Silfanus, brawd ffyddlon i chwi, fel yr wyf yn tybied, yr ysgrifennais ar ychydig eiriau, gan gynghori, a thystiolaethu mai gwir ras Duw ywr hwn yr ydych yn sefyll ynddo.
5:12 By Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose, I have written briefly, exhorting, and testifying that this is the true grace of God wherein ye stand.

5:13 Y maer eglwys sydd ym Mabilon, yn gydetholedig chwi, yn eich annerch; a Marc, fy mab i.
5:13 The church that is at Babylon, elected together with you, saluteth you; and so doth Marcus my son.

5:14 Anerchwch eich gilydd chusan cariad. Tangnefedd i chwi oll y rhai ydych yng Nghrist Iesu. Amen.
5:14 Greet ye one another with a kiss of charity. Peace be with you all that are in Christ Jesus. Amen.DIWEDD

_________________________________________________

 

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

 

CYMRU-CATALONIAEdrychwch ar fy ystadegau / View My Stats