1754ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website.

Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620.

Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.


http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_iago_59_1758ke.htm

0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln:
(57) Philemon
(yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible:
(57) Philemon (in Welsh and English)

(delw 6540)

Adolygiadau diweddaraf - latest updates.
2004-02-05


1754k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig

 

Epistol Sant Paul at Philemon


PENNOD 1

1:1 Paul, carcharor Crist Iesu, ar brawd Timotheus, at Philemon ein hanwylyd, an cyd-weithiwr,

1:1 Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,


1:2 Ac at Apffia ein hanwylyd, ac at Archipus ein cyd-filwr, ac at yr eglwys sydd yn dy dŷ di:

1:2 And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:


1:3 Gras i chwi, a thangnefedd, oddi wrth Dduw ein Tad, ar Arglwydd Iesu Grist.

1:3 Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.


1:4 Yr wyf yn diolch im Duw, gan wneuthur coffa amdanat yn wastadol yn fy ngweddiau,

1:4 I thank my God, making mention of thee always in my prayers,


1:5 Wrth glywed dy gariad, ar ffydd sydd gennyt tuag at yr Arglwydd Iesu, a thuag at yr holl saint;

1:5 Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;


1:6 Fel y gwneler cyfraniad dy ffydd di yn nerthol, trwy adnabod pob peth daionus ar sydd ynoch chwi yng Nghrist Iesu.

1:6 That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.


1:7 Canys y mae gennym lawer o lawenydd a diddanwch yn dy gariad di, herwydd bod ymysgaroedd y saint wedi eu llonni trwot ti, frawd.

1:7 For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.


1:8 Oherwydd paham, er bod gennyf hyfdra lawer yng Nghrist, i orchymyn i ti y peth sydd weddus:

1:8 Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,


1:9 Eto o ran cariad yr ydwyf yn hytrach yn atolwg, er fy mod yn gyfryw un a Phaul yr hynafgwr, ac yr awron hefyd yn garcharor Iesu Grist.

1:9 Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.


1:10 Yr ydwyf yn atolwg i ti dros fy mab Onesimus, yr hwn a genhedlais i yn fy rhwymau:

1:10 I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:


1:11 Yr hwn gynt a fu i ti yn anfuddiol, ond yr awron yn fuddiol i ti ac i minnau hefyd;

1:11 Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:


1:12 Yr hwn a ddanfonais drachefn: a derbyn dithau ef, yr hwn yw fy ymysgaroedd i:

1:12 Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:


1:13 Yr hwn yr oeddwn i yn ewyllysio ei ddal gyda mi, fel drosot ti y gwasanaethai efe fi yn rhwymau yr efengyl.

1:13 Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:


1:14 Eithr heb dy feddwl di nid ewyllysiais wneuthur dim; fel na byddai dy ddaioni di megis o anghenraid, ond o fodd.

1:14 But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.


1:15 Canys ysgatfydd er mwyn hyn yr ymadawodd dros amser, fel y derbynnit efyn dragywydd;

1:15 For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;


1:16 Nid fel gwas bellach, eithr uwchlaw gwas, yn frawd annwyl, yn enwedig i mi; eithr pa faint mwy i ti, yn y cnawd ac yn yr Arglwydd hefyd?

1:16 Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?


1:17 Os wyt ti gan hynny yn fy nghymryd i yn gydymaith, derbyn ef fel myfi.

1:17 If thou count me therefore a partner, receive him as myself.


1:18 Ac os gwnaeth efe ddim cam thi, neu os yw yn dy ddyled, cyfrif hynny arnaf i;

1:18 If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;


1:19 Myfi Paul ai hysgrifennais am llaw fy hun, myfi ai talaf: fel na ddywedwyf wrthyt, dy fod yn fy nyled i ymhellach amdanat dy hun hefyd.

1:19 I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.


1:20 Ie, frawd, gad i mi dy fwynhau di yn yr Arglwydd: llonna fy ymysgaroedd i yn yr Arglwydd.

1:20 Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.


1:21 Gan hyderu ar dy ufudd-dod yr ysgrifennais atat, gan wybod y gwnei, ie, fwy nag yr wyf yn ei ddywedyd.

1:21 Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.


1:22 Heblaw hyn hefyd, paratoa i mi lety: canys yr ydwyf yn gobeithio trwy eich gweddiau chwi y rhoddir fi i chwi.

1:22 But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.


1:23 Y mae yn dy annerch, Epaffras, fy nghyd-garcharor yng Nghrist Iesu;

1:23 There salute thee Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus;


1:24 Marc, Aristarchus, Demas, Luc, fy nghyd-weithwyr.

1:24 Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellow labourers.


1:25 Gras ein Harglwydd Iesu Grist fyddo gydach ysbryd chwi. Amen.

1:25 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.

 

At Philemon yr ysgrifennwyd Rufain, gydar gwas Onesimus.

 

 

DIWEDD

 

Sumbolau arbennig: ŷŵ

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

 

CYMRU-CATALONIA

 

 

Edrychwch ar fy ystadegau / View My Stats