1547ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.


http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_philipiaid_50_1547ke.htm

0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln:
(50) Philipiaid (yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible:
(50) Philippians
(in Welsh and English)

(delw 6540)


1746kY tudalen hwn yn Gymraeg yn unigPENNOD 1


1:1 Paul a Thimotheus, gweision Iesu Grist, at yr holl saint yng Nghrist Iesu y rhai sydd yn Philipi, gyda'r esgobion a'r diaconiaid:
1:1 Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons:

1:2 Gras i chwi, a thangnefedd, oddi wrth Dduw ein Tad ni, a'r Arglwydd Iesu Grist.
1:2 Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.

1:3 I'm Duw yr ydwyf yn diolch ym mhob coffa amdanoch,
1:3 I thank my God upon every remembrance of you,

1:4 Bob amser ym mhob deisyfiad o'r eiddof drosoch chwi oll, gan wneuthur fy neisyfiad gyda llawenydd,
1:4 Always in every prayer of mine for you all making request with joy,

1:5 Oblegid eich cymdeithas chwi yn yr efengyl, o'r dydd cyntaf hyd yr awr hon;
1:5 For your fellowship in the gospel from the first day until now;

1:6 Gan fod yn hyderus yn hyn, y bydd i'r hwn a ddechreuodd ynoch waith da, ei orffen hyd ddydd Iesu Grist:
1:6 Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ:

1:7 Megis y mae'n iawn i mi synied hyn amdanoch oll, am eich bod gennyf yn fy nghalon, yn gymaint 'ch bod chwi oll, yn gystal yn fy rhwymau, ag yn fy amddiffyn a chadarnhad yr efengyl, yn gyfranogion mi o ras.
1:7 Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart; inasmuch as both in my bonds, and in the defence and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace.

1:8 Canys Duw sydd dyst i mi, mor hiraethus wyf amdanoch oll yn ymysgaroedd Iesu Grist.
1:8 For God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ.

1:9 A hyn yr wyf yn ei weddo, ar amlhau o'ch cariad chwi eto fwyfwy mewn gwybodaeth a phob synnwyr;
1:9 And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment;

1:10 Fel y profoch y pethau sydd gwahaniaeth rhyngddynt; fel y byddoch bur a didramgwydd hyd ddydd Crist;
1:10 That ye may approve things that are excellent; that ye may be sincere and without offence till the day of Christ;

1:11 Wedi eich cyflawni ffrwythau cyfiawnder, y rhai sydd trwy Iesu Grist, er gogoniant a moliant i Dduw.
1:11 Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God.

1:12 Ac mi a ewyllysiwn i chwi wybod, frodyr, am y pethau a ddigwyddodd i mi, ddyfod ohonynt yn hytrach er llwyddiant i'r efengyl,
1:12 But I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel;

1:13 Yn gymaint bod fy rhwymau i yng Nghrist yn eglur yn yr holl lys, ac ym mhob lle arall;
1:13 So that my bonds in Christ are manifest in all the palace, and in all other places;

1:14 Ac i lawer o'r brodyr yn yr Arglwydd fyned yn hyderus wrth fy rhwymau i, a bod yn hyach o lawer i draethu'r gair yn ddi-ofn.
1:14 And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear.

1:15 Y mae rhai yn wir yn pregethu Crist trwy genfigen ac ymryson; a rhai hefyd o ewyllys da.
1:15 Some indeed preach Christ even of envy and strife; and some also of good will:

1:16 Y naill sydd yn pregethu Crist o gynnen, nid yn bur, gan feddwl dwyn mwy o flinder i'm rhwymau i:
1:16 The one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds:

1:17 A'r lleill o gariad, gan wybod mai er amddiffyn yr efengyl y'm gosodwyd.
1:17 But the other of love, knowing that I am set for the defence of the gospel.

1:18 Beth er hynny? eto ym mhob modd, pa un bynnag ai mewn rhith, ai mewn gwirionedd, yr ydys yn pregethu Crist: ac yn hyn yr ydwyf fi yn llawen, ie, a llawen fyddaf.
1:18 What then? notwithstanding, every way, whether in pretence, or in truth, Christ is preached; and I therein do rejoice, yea, and will rejoice.

1:19 Canys mi a wn y digwydd hyn i mi er iachawdwriaeth, trwy eich gweddi chwi, a chynhorthwy Ysbryd Iesu Grist,
1:19 For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ,

1:20 Yn l fy awyddfryd a'm gobaith, na'm gwaradwyddir mewn dim, eithr mewn pob hyder, fel bob amser, felly yr awron hefyd, y mawrygir Crist yn fy nghorff i, pa un bynnag ai trwy fywyd, ai trwy farwolaeth.
1:20 According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life, or by death.

1:21 Canys byw i mi yw Crist, a marw sydd elw.
1:21 For to me to live is Christ, and to die is gain.

1:22 Ac os byw fyddaf yn y cnawd, hyn yw ffrwyth fy llafur: a pha beth a ddewisaf, nis gwn.
1:22 But if I live in the flesh, this is the fruit of my labour: yet what I shall choose I wot not.

1:23 Canys y mae'n gyfyng arnaf o'r ddeutu, gan fod gennyf chwant i'm datod, ac i fod gyda Christ, canys llawer iawn gwell ydyw.
1:23 For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart, and to be with Christ; which is far better:

1:24 Eithr aros yn y cnawd sydd fwy angenrheidiol o'ch plegid chwi.
1:24 Nevertheless to abide in the flesh is more needful for you.

1:25 A chennyf yr hyder hwn, yr wyf yn gwybod yr arhosaf ac y cyd-drigaf gyda chwi oll, er cynnydd i chwi, a llawenydd y ffydd;
1:25 And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith;

1:26 Fel y byddo eich gorfoledd chwi yn helaethach yng Nghrist Iesu o'm plegid i, trwy fy nyfodiad i drachefn atoch.
1:26 That your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again.

1:27 Yn unig ymddygwch yn addas i efengyl Crist; fel pa un bynnag a wnelwyf ai dyfod a'ch gweled chwi, ai bod yn absennol, y clywyf oddi wrth eich helynt chwi, eich bod yn sefyll yn un ysbryd, ag un enaid, gan gydymdrech gyda ffydd yr efengyl;
1:27 Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ: that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel;

1:28 Ac heb eich dychrynu mewn un dim gan eich gwrthwynebwyr: yr hyn iddynt hwy yn wir sydd arwydd sicr o golledigaeth, ond i chwi o iachawdwriaeth, a hynny gan Dduw.
1:28 And in nothing terrified by your adversaries: which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God.

1:29 Canys i chwi y rhoddwyd, bod i chwi er Crist, nid yn unig gredu ynddo ef, ond hefyd ddioddef erddo ef;
1:29 For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake;

1:30 Gan fod i chwi yr un ymdrin ag a welsoch ynof fi, ac yr awron a glywch ei fod ynof fi.
1:30 Having the same conflict which ye saw in me, and now hear to be in me.

PENNOD 2

2:1 Od oes gan hynny ddim diddanwch yng Nghrist, od oes dim cysur cariad, od oes dim cymdeithas yr Ysbryd, od oes dim ymysgaroedd a thosturiaethau,
2:1 If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies,

2:2 Cyflawnwch fy llawenydd; fel y byddoch yn meddwl yr un peth, a'r un cariad gennych, yn gytun, yn synied yr un peth.
2:2 Fulfil ye my joy, that ye be likeminded, having the same love, being of one accord, of one mind.

2:3 Na wneler dim trwy gynnen neu wag ogoniant, eithr mewn gostyngeiddrwydd, gan dybied eich gilydd yn well na chwi eich hunain.
2:3 Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.

2:4 Nac edrychwch bob un ar yr eiddoch eich hunain, eithr pob un ar yr eiddo eraill hefyd.
2:4 Look not every man on his own things, but every man also on the things of others.

2:5 Canys bydded ynoch y meddwl yma, yr hwn oedd hefyd yng Nghrist Iesu:
2:5 Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus:

2:6 Yr hwn, ac efe yn ffurf Duw, ni thybiodd yn drais fod yn ogyfuwch Duw;
2:6 Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God:

2:7 Eithr efe a'i dibrisiodd ei hun, gan gymryd arno agwedd gwas, ac a wnaed mewn cyffelybiaeth dynion:
2:7 But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men:

2:8 A'i gael mewn dull fel dyn, efe a'i darostyngodd ei hun, gan fod yn ufudd hyd angau, ie, angau'r groes.
2:8 And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross.

2:9 Oherwydd paham, Duw a'i tra-dyrchafodd yntau, ac a roddes iddo enw yr hwn sydd goruwch pob enw;
2:9 Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name:

2:10 Fel yn enw Iesu y plygai pob glin o'r nefolion, a'r daearolion, a thanddaearolion bethau;
2:10 That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth;

2:11 Ac y cyffesai pob tafod fod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad.
2:11 And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

2:12 Am hynny, fy anwylyd, megis bob amser yr ufuddhasoch, nid fel yn fy ngŵydd yn unig, eithr yr awron yn fwy o lawer yn fy absen, gweithiwch allan eich iachawdwriaeth eich hunain trwy ofn a dychryn.
2:12 Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.

2:13 Canys Duw yw'r hwn sydd yn gweithio ynoch ewyllysio a gweithredu o'i ewyllys da ef.
2:13 For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.

2:14 Gwnewch bob dim heb rwgnach ac ymddadlau;
2:14 Do all things without murmurings and disputings:

2:15 Fel y byddoch ddiargyhoedd a diniwed, yn blant difeius i Dduw, yng nghanol cenhedlaeth ddrygionus a throfaus, ymhlith y rhai yr ydych yn disgleirio megis goleuadau yn y byd;
2:15 That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world;

2:16 Yn cynnal gair y bywyd; er gorfoledd i mi yn nydd Crist, na redais yn ofer, ac na chymerais boen yn ofer.
2:16 Holding forth the word of life; that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither laboured in vain.

2:17 Ie, a phe'm hoffrymid ar aberth a gwasanaeth eich ffydd, llawenhau yr wyf, a chydlawenhau a chwi oll.
2:17 Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy, and rejoice with you all.

2:18 Oblegid yr un peth hefyd byddwch chwithau lawen, a chydlawenhewch ninnau.
2:18 For the same cause also do ye joy, and rejoice with me.

2:19 Ac yr wyf yn gobeithio yn yr Arglwydd Iesu anfon Timotheus ar fyrder atoch, fel y'm cysurer innau hefyd, wedi i mi wybod eich helynt chwi.
2:19 But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort, when I know your state.

2:20 Canys nid oes gennyf neb o gyffelyb feddwl, yr hwn a wir ofala am y pethau a berthyn i chwi.
2:20 For I have no man likeminded, who will naturally care for your state.

2:21 Canys pawb sydd yn ceisio'r eiddynt eu hunain, nid yr eiddo Crist Iesu.
2:21 For all seek their own, not the things which are Jesus Christ's.

2:22 Eithr y prawf ohono ef chwi a'i gwyddoch, mai fel plentyn gyda thad, y gwasanaethodd efe gyda myfi yn yr efengyl.
2:22 But ye know the proof of him, that, as a son with the father, he hath served with me in the gospel.

2:23 Hwn gan hynny yr ydwyf yn gobeithio ei ddanfon, cyn gynted ag y gwelwyf yr hyn a fydd i mi.
2:23 Him therefore I hope to send presently, so soon as I shall see how it will go with me.

2:24 Ac y mae gennyf hyder yn yr Arglwydd y deuaf finnau hefyd ar fyrder atoch.
2:24 But I trust in the Lord that I also myself shall come shortly.

2:15 Eithr mi a dybiais yn angenrheidiol ddanfon atoch Epaffroditus, fy mrawd, am cyd-weithiwr, a'm cyd-filwr, ond eich cennad chwi, a gweinidog i'm cyfreidiau innau.
2:25 Yet I supposed it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, and companion in labour, and fellowsoldier, but your messenger, and he that ministered to my wants.

2:26 Canys yr oedd efe yn hiraethu amdanoch oll, ac yn athrist iawn, oblegid i chwi glywed ei fod ef yn glaf.
2:26 For he longed after you all, and was full of heaviness, because that ye had heard that he had been sick.

2:27 Canys yn wir efe a fu glaf yn agos i angau: ond Duw a drugarhaodd wrtho ef; ac nid wrtho ef yn unig, ond wrthyf finnau hefyd, rhag cael ohonof dristwch ar dristwch.
2:27 For indeed he was sick nigh unto death: but God had mercy on him; and not on him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow.

2:28 Yn fwy diwyd gan hynny yr anfonais i ef, fel gwedi i chwi ei weled ef drachefn, y byddech chwi lawen, ac y byddwn innau yn llai fy nhristwch.
2:28 I sent him therefore the more carefully, that, when ye see him again, ye may rejoice, and that I may be the less sorrowful.

2:29 Derbyniwch ef gan hynny yn yr Arglwydd gyda phob llawenydd; a'r cyfryw rai gwnewch gyfrif ohonynt:
2:29 Receive him therefore in the Lord with all gladness; and hold such in reputation:

2:30 Canys oblegid gwaith Crist y bu efe yn agos i angau, ac y bu diddarbod am ei einioes, fel y cyflawnai efe eich diffyg chwi o'ch gwasanaeth tuag ataf fi.
2:30 Because for the work of Christ he was nigh unto death, not regarding his life, to supply your lack of service toward me.


PENNOD 3

3:1% Weithian, fy mrodyr, byddwch lawen yn yr Arglwydd. Ysgrifennu yr un pethau atoch, gennyf fi yn wir nid yw flin, ac i chwithau y mae yn ddiogel.
3:1 Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe.

3:2 Gochelwch gŵn, gochelwch ddrwgweithwyr, gochelwch y cyd-doriad.
3:2 Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision.

3:3 Canys yr enwaediad ydym ni, y rhai ydym yn gwasanaethu Duw yn yr ysbryd, ac yn gorfoleddu yng Nghrist Iesu, ac nid yn ymddiried yn y cnawd:
3:3 For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh.

3:4 Ac er bod gennyf achos i ymddiried, ie, yn y cnawd. Os yw neb arall yn tybied y gall ymddiried yn y cnawd, myfi yn fwy:
3:4 Though I might also have confidence in the flesh. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more:

3:5 Wedi enwaedu arnaf yr wythfed dydd, o genedl Israel, o lwyth Benjamin, yn Hebrewr o'r Hebreaid; yn l y ddeddf yn Pharisead;
3:5 Circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews; as touching the law, a Pharisee;

3:6 Yn l sl, yn erlid yr eglwys; yn l y cyfiawnder sydd yn y ddeddf, yn ddiargyhoedd.
3:6 Concerning zeal, persecuting the church; touching the righteousness which is in the law, blameless.

3:7 Eithr y pethau oedd elw i mi, y rhai hynny a gyfrifais i yn golled er mwyn Crist.
3:7 But what things were gain to me, those I counted loss for Christ.

3:8 Ie, yn ddiamau, yr wyf hefyd yn cyfrif pob peth yn golled oherwydd ardderchowgrwydd gwybodaeth Crist Iesu fy Arglwydd: er mwyn yr hwn y'm colledwyd ym mhob peth, ac yr wyf yn eu cyfrif yn dom, fel yr enillwyf Grist,
3:8 Yea doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord: for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ,

3:9 Ac y'm ceir ynddo ef heb fy nghyfiawnder fy hun, yr hwn sydd o'r gyfraith, ond yr hwn sydd trwy ffydd Crist, sef y cyfiawnder sydd o Dduw trwy ffydd:
3:9 And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith:

3:10 Fel yr adnabyddwyf ef, a grym ei atgyfodiad ef, a chymdeithas ei ddioddefiadau ef, gan fod wedi fy nghydffurfio i farwolaeth ef;
3:10 That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death;

3:11 Os mewn un modd y gallwn gyrhaeddyd atgyfodiad y meirw:
3:11 If by any means I might attain unto the resurrection of the dead.

3:12 Nid fel pe bawn wedi ei gyrhaeddyd eisoes, neu fod eisoes wedi fy mherffeithio; eithr dilyn yr wyf, fel y gallwyf ymaflyd yn y peth hwn hefyd yr ymaflwyd ynof gan Grist Iesu.
3:12 Not as though I had already attained, either were already perfect: but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus.

3:13 Y brodyr, nid wyf fi yn bwrw ddarfod i mi gael gafael: ond un peth, gan anghofio'r pethau sydd o'r tu cefn, ac ymestyn at y pethau o'r tu blaen,
3:13 Brethren, I count not myself to have apprehended: but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before,

3:14 Yr ydwyf yn cyrchu at y nod, am gamp uchel alwedigaeth Duw yng Nghrist Iesu.
3:14 I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.

3:15 Cynifer gan hynny ag ydym berffaith, syniwn hyn: ac os ydych yn synied dim yn amgen, hyn hefyd a ddatguddia Duw i chwi.
3:15 Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded: and if in any thing ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you.

3:16 Er hynny, y peth y daethom ato, cerddwn with yr un rheol, syniwn yr un peth.
3:16 Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing.

3:17 Byddwch ddilynwyr i mi, frodyr, ac edrychwch ar y rhai sydd yn rhodio felly, megis yr ydym ni yn siampi i chwi.
3:17 Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an ensample.

3:18 (Canys y mae llawer yn rhodio, am y rhai y dywedais i chwi yn fynych, ac yr ydwyf yr awron hefyd dan wylo yn dywedyd, mai gelynion croes Crist ydynt;
3:18 (For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ:

3:19 Diwedd y rhai yw distryw, duw y rhai yw eu bol, a'u gogoniant yn eu cywilydd, y rhai sydd yn synied pethau daearol.)
3:19 Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.)

3:20 Canys ein hymarweddiad ni sydd yn y nefoedd; o'r lle hefyd yr ydym yn disgwyl yr Iachawdwr, yr Arglwydd Iesu Grist:
3:20 For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ:

3:21 Yr hwn a gyfnewidia ein corff gwael ni, fel y gwneler ef yr un ffurf 'i gorff gogoneddus ei, yn l y nerthol weithrediad trwy yr hwn y dichon efe, ie, ddarostwng pob peth iddo ei hun.
3:21 Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself.

PENNOD 4

4:1
Am hynny, fy mrodyr annwyl a hoff, fy llawenydd a'm coron, felly sefwch yn yr Arglwydd, anwylyd.
4:1 Therefore, my brethren, dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved.

4:2
Yr ydwyf yn atolwg i Euodias, ac yn atolwg i Syntyche, synied yr un peth yn yr Arglwydd.
4:2 I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord.

4:3
Ac yr ydwyf yn dymuno arnat tithau, fy ngwir gymar, cymorth y gwragedd hynny y rhai yn yr efengyl a gydlafuriasant mi, ynghyd Chlement hefyd, a'm cyd-weithwyr eraill, y rhai y mae eu henwau yn llyfr y bywyd.
4:3 And I entreat thee also, true yokefellow, help those women which laboured with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellowlabourers, whose names are in the book of life.

4:4
Llawenhewch yn yr Arglwydd yn wastadol: a thrachefn meddaf, Llawenhewch.
4:4 Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice.

4:5
Bydded eich arafwch yn hysbys i bob dyn. Y mae'r Arglwydd yn agos.
4:5 Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.

4:6
Na ofelwch am ddim: eithr ym mhob peth mewn gweddi ac ymbil gyda diolchgarwch, gwneler eich deisyfiadau chwi yn hysbys gerbron Duw.
4:6 Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.

4:7
A thangnefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a geidw eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu.
4:7 And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.

4:8
Yn ddiwethaf, frodyr, pa bethau bynnag sydd wir, pa bethau bynnag sydd onest, pa bethau bynnag sydd gyfiawn, pa bethau bynnag sydd bur, pa bethau bynnag sydd hawddgar, pa bethau bynnag sydd ganmoladwy, od oes un rhinwedd, ac od oes dim clod, meddyliwch am y pethau hyn.
4:8 Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.

4:9
Y rhai a ddysgasoch, ac a dderbyniasoch, ac a glywsoch, ac a welsoch ynof fi, y pethau hyn gwnewch: a Duw'r heddwch a fydd gyda chwi.
4:9 Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.

4:10
Mi a lawenychais hefyd yn yr Arglwydd yn fawr, oblegid i'ch gofal chwi amdanaf fi yr awr hon o'r diwedd adnewyddu; yn yr hyn y buoch ofalus hefyd, ond eisiau amser cyfaddas oedd arnoch.
4:10 But I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again; wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity.

4:11
Nid am fy mod yn dywedyd oherwydd eisiau: canys myfi a ddysgais yn mha gyflwr bynnag y byddwyf, fod yn fodlon iddo.
4:11 Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.

4:12
Ac mi a fedraf ymostwng, ac a fedraf ymhelaethu: ym mhob lle ac ym mhob peth y'm haddysgwyd, i fod yn llawn ac i fod yn newynog, i fod mewn helaethrwydd ac i fod mewn prinder.
4:12 I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.

4:13
Yr wyf yn gallu pob peth trwy Grist, yr hwn sydd yn fy nerthu i.
4:13 I can do all things through Christ which strengtheneth me.

4:14
Er hynny, da y gwnaethoch gydgyfrannu 'm gorthrymder i.
4:14 Notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my affliction.

4:15
A chwithau, Philipiaid, hefyd a wyddoch yn nechreuad yr efengyl, pan euthum i ymaith o Facedonia, na chyfrannodd un eglwys mi o ran rhoddi a derbyn, ond chwychwi yn unig.
4:15 Now ye Philippians know also, that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only.

4:16
Oblegid yn Thesalonica hefyd yr anfonasoch i mi unwaith ac eilwaith wrth fy anghenraid.
4:16 For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity.

4:17
Nid oherwydd fy mod i yn ceisio rhodd: eithr yr ydwyf yn ceisio ffrwyth yn amlhau erbyn eich cyfrif chwi.
4:17 Not because I desire a gift: but I desire fruit that may abound to your account.

4:18
Ond y mae gennyf bob peth, ac y mae gennyf helaethrwydd: mi a gyflawnwyd, wedi i mi dderbyn gan Epaffroditus y pethau a ddaethant oddi wrthych chwi; sef arogi peraidd, aberth cymeradwy, bodlon gan Dduw.
4:18 But I have all, and abound: I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odour of a sweet smell, a sacrifice acceptable, wellpleasing to God.

4:19
A'm Duw i a gyflawna eich holl raid chwi yn l ei olud ef mewn gogoniant, yng Nghrist Iesu.
4:19 But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.

4:20
Ond i Dduw a'n Tad ni y byddo gogoniant yn oes oesoedd. Amen.
4:20 Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.

4:21
Anerchwch yr holl saint yng Nghrist Iesu. Y mae'r brodyr sydd gyda mi yn eich annerch.
4:21 Salute every saint in Christ Jesus. The brethren which are with me greet you.

4:22
Y mae'r saint oll yn eich annerch chwi, ac yn bennaf y rhai sydd o deulu Cesar.
4:22 All the saints salute you, chiefly they that are of Caesar's household.

4:23
Gras ein Harglwydd Iesu Grist fyddo gyda chwi oll. Amen.
4:23 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.

At y Philipiaid yr ysgrifennwyd o Rufain gydag Epaffroditus.

It was written to the Philippians from Rome by Epaphroditus.

 

DIWEDD

 

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 02 02 2003

 

Sumbolau arbennig: ŷŵ

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

Edrychwych ar fy ystadegau / View My Stats