1763k Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_ruth_08_2314k.htm

0001 Yr Hafan
neu trwy Google: #kimkat0001

..........2657k Y Fynedfa yn Gymraeg
neu trwy Google: #kimkat2657k

....................
0009k Y Gwegynllun
neu trwy Google: #kimkat0009k

..............................
0960k Cywaith Sin Prys (Testunau yn Gymraeg) - Mynegai
neu trwy Google: #kimkat0960k

........................................... 1281k Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620
neu trwy Google: #kimkat1281k

.............................................................y tudalen hwn


..


Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles
The Wales-Catalonia Website


Cywaith Sin Prys
(Casgliad o Destunau yn Gymraeg)

El projecte Sin Prys
(Col
lecci de textos en galls)


Y Beibl Cysegr-ln :
(8) Ruth


(delw 6540)


Diweddariad diwethaf
2005-11-102315ke This page with an English translation - Ruth 1620 Welsh Bible / 1611 English Authorized VersionPENNOD 1

1:1 A bydd, yn y dyddiau yr oedd y brawdwyr yn barnu, fod newyn yn y wlad: a gŵr o Bethlehem Jwda a aeth i ymdeithio yng ngwlad Moab, efe ai wraig, ai ddau fab.


1:2
Ac enw y gŵr oedd Elimelech, ac enw ei wraig Naomi, ac enw ei ddau fab Mahlon a Chilion, Effreteaid o Bethlehem Jwda. A hwy a ddaethant i wlad Moab, ac a fuant yno.


1:3 Ac Elimelech gŵr Naomi a fu farw; a hithau ai dau fab a adawyd.


1:4 A hwy a gymerasant iddynt wragedd or Moabesau;; enw y naill oedd Orpa, ac enw y llall, Ruth. A thrigasant yno ynghylch deng mlynedd.


1:5. A Mahlon a Chilion a fuant feirw hefyd ill dau; ar wraig a adawyd yn amddifad oi dau fab, ac oi gŵr.


1:6 A hi a gyfododd, ai merched yng nghyfraith, i ddychwelyd o wlad Moab: canys hi a glywsai yng ngwlad Moab ddarfod ir ARGLWYDD ymweled i bobl gan roddi iddynt fara.


1:7 A hi a aeth or lle yr oedd hi ynddo, ai dwy waudd gyd hi: a hwy a aethant i ffordd i ddychwelyd i wlad Jwda.


1:8 A Naomi a ddywedodd wrth ei dwy waudd, Ewch, dychwelwch bob un i dŷ ei mam: gwneled yr ARGLWYDD drugaredd chwi, fel y gwnaethoch chwi r meirw, ac a minnau.


1:9 Yr ARGLWYDD a ganiatao i chwi gael gorffwystra bob un yn nhŷ ei gŵr. Yna y cusanodd hi hwynt: a hwy a ddyrchafasant eu llef, ac a wylasant.


1:10 A hwy a ddywedasant wrthi, Diau y dychwelwn ni gyda thi at dŷ bobl di.


1:11 A dywedodd Naomi, Dychwelwch, fy merched: i ba beth y deuwch gyda mi? a oes gennyf fi feibion eto yn fy nghroth, i fod yn wŷr i chwi? .


1:12 Dychwelwch, fy merched, ewch ymaith: canys yr ydwyf fi yn rhy hen i briodi gŵr. Pe dywedwn, Y mae gennyf obaith, a bod heno gyda gwr, ac ymddŵyn meibion hefyd;


1:13 A arhosech chwi amdanynt hwy, hyd oni chynyddent hwy? a ymarhosech chwi amdanynt hwy, heb wra? Nage, fy merched: canys y mae mawr dristwch i mi och plegid chwi, am i law yr ARGLWYDD fyned im herbyn.


1:14 A hwy a ddyrchafasant eu llef, ac a wylasant eilwaith: ac Orpa a gusanodd ei chwegr; ond Ruth a lynodd wrthi hi.


1:15 A dywedodd Naomi, Wele, dy chwaer yng nghyfraith a ddychwelodd at ei phobl, ac at ei duwiau: dychwel dithau ar l dy chwaer yng nghyfraith.


1:16 A Ruth a ddywedodd, Nac erfyn arnaf fi ymado thi, i gilio oddi ar dy l di: canys pa Ie bynnag yr elych di, yr af finnau; ac ym mha Ie bynnag y lletyech di, y lletyaf finnau: dy bobl di fydd fy mhobl i, ath DDUW di fy Nuw innau:


1:17 Lle y byddych di marw, y byddaf finnau farw, ac yno ym cleddir; fel hyn y gwnelo yr ARGLWYDD i mi, ac fel hyn y chwanego, os dim ond angau a wna ysgariaeth rhyngof fi a thithau.


1:18 Pan welodd hi ei bod hi wedi ymroddi i fyned gyda hi, yna hi a beidiodd a dywedyd wrthi hi.


1:19 Felly hwynt ill dwy a aethant, nes iddynt ddyfod i Bethlehem. A phan ddaethant i Bethlehem, yr holl ddinas a gyffrdd ou herwydd hwynt; a dywedasant, Ai hon yw Naomi?


1:20 A hi a ddywedodd wrthynt hwy, Na elwch fi Naomi; gelwch fi Mara: cany;. yr Hollalluog a wnaeth yn chwerw iawn mi.


1:21 Myfi a euthum allan yn gyflawn, ar ARGLWYDD am dug i eilwaith yn wag: paham y gelwch chwi fi Naomi, gan ir ARGLWYDD fy narostwng, ac ir Hollalluog fy nrygu?


1:22 Felly y dychwelodd Naomi, a Ruth y Foabes ei gwaudd gyda hi, yr hon a ddychwelodd o wlad Moab: a hwy a ddaethant i Bethlehem yn nechrau cynhaeaf yr heiddiau.


PENNOD 2

2:1 Ac i ŵr Naomi yr ydoedd cr, o ŵr cadarn nerthol, o dylwyth Elimelech, aenw Boas.


2:2 A Ruth y Foabes a ddywedodd wrth Naomi, Gad i mi fyned yn awr ir maes, a lloffa tywysennau ar l yr hwn y caffwyf ffafr yn ei olwg. Hithau a ddywedodd wrthi, Dos, fy merch.


2:3 A hi a aeth, ac a ddaeth, ac a loffodd
yn y maes ar l y medelwyr: a digwyddodd wrth ddamwain fod y rhan honno or maes yn eiddo Boas, yr hwn oedd o dylwyth Elimelech.


2:4 Ac wele. Boas a ddaeth o Bethlehem, ac a ddywedodd wrth y medelwyr, Yr ARGLWYDD a fyddo gyda chwi. Hwythau a ddywedasant wrtho ef, Yr ARGLWYDD ath fendithio.


2:5 Yna y dywedodd Boas wrth ei was yr hwn oedd yn sefyll yn ymyl y medelwyr, Pwy biau y llances hon?


2:6 Ar gwas yr hwn oedd yn sefyll wrth y medelwyr a atebodd, ac a ddywedodd, Y llances o Moab ydyw hi, yr hon a ddychwelodd gyda Naomi o wlad Moab:


2:7 A hi a ddywedodd, Atolwg yr ydwyf gael lloffa, a chasglu ymysg yr ysgubau ar l y medelwyr: a hi a ddaeth, ac a arhosodd er y bore hyd yr awr hon, oddieithr aros ohoni hi ychydig yn tŷ.


2:8 Yna y dywedodd Boas wrth Ruth, Oni chlywi di, fy merch? Na ddos i loffa i faes arall, ac na cherdda oddi yma, eithr aros yma gydam llancesau i.


2:9 Bydded dy lygaid ar y maes y byddont hwy yn ei fedi, a dos ar eu hl hwynt: oni orchmynnais ir llanciau, na chyffyrddent a thi? A phan sychedych, dos at y llestri, ac yf or hwn a ollyngodd y llanciau.


2:10 Yna hi a syrthiodd ar ei hwyneb, ac a ymgrymodd i lawr, ac a ddywedodd wrtho ef, Paham y cefais ffafr yn dy olwg di, fel y cymerit gydnabod arnaf, a rninnau yn alltudes?


2:11 A Boas a atebodd, aca ddywedodd wrthi, Gan fynegi y mynegwyd i mi yr hyn oll a wnaethost ith chwegr ar l marwolaeth dy ŵr; ac fel y gadewaist dy dad ath fam, a gwlad dy enedigaeth, ac y daethost at bobl nid adwaenit or blaen.


2:12 Yr ARGLWYDD a dalo am dy waith; a bydded dy obrwy yn berffaith gan ARGLWYDD DDUW Israel, yr hwn y daethost i obeithio dan ei adenydd.


2:13 Yna hi a ddywedodd, Caffwyf ffafr yn dy olwg di, fy arglwydd; gan i ti fy nghysuro i, a chan i ti lefaru wrth fodd calon dy wasanaethferch, er nad ydwyf fel un oth lawforynion di.


2:14 A dywedodd Boas wrthi hi, Yn amser bwyd tyred yma, a bwyta or bara, a gwlych dy damaid yn y finegr. A hi a eisteddodd wrth ystlys y medelwyr: ac efe a estynnodd iddi gras ŷd; a hi a fwytaodd, ac a ddigonwyd, ac a adawodd weddill.


2:15 A hi a gyfododd i loffa: a gorchmynnodd Boas iw weision, gan ddywedyd, Lloffed hefyd ymysg yr ysgubau, ac na feiwch arni:


2:16 A chan ollwng gollyngwch hefyd iddi beth or ysgubau; a gadewch hwynt, fel y lloffo hi hwynt; ac na cheryddwch hi.


2:17 Felly hi a loffodd yn y maes hyd yr hwyr: a hi a ddyrnodd yr hyn a loffasai, ac yr oedd ynghylch effa o haidd.


2:18 A hi ai cymerth, ac a aeth ir ddinas: ai chwegr a ganfu yr hyn a gasglasai hi: hefyd hi a dynnodd allan, ac a roddodd iddi yr hyn a weddillasai hi, wedi cael digon.


2:19 A dywedodd ei chwegr wrthi hi. Pa Ie y lloffaist heddiw, a pha Ie y gweithiaist? bydded yr hwn ath adnabu yn fendigedig. A hi a fynegodd iw chwegr pwy y gweithiasai hi gydag ef; ac a ddywedodd, Enw y gŵr y gweithiais gydag ef heddiw, yw Boas.


2:20 A dywedodd Naomi wrth ei gwaudd, Bendigedig fyddo efe gan yr ARGLWYDD, yr hwn ni pheidiodd ai garedigrwydd tuar rhai byw ar rhai meirw. Dywedodd Naomi hefyd wrthi hi, Agos i ni yw y gŵr hwnnw, on cyfathrach ni y mae efe.


2:21 A Ruth y Foabes a ddywedodd, Efe a ddywedodd hefyd wrthyf, Gydam llanciau i yr arhosi, nes gorffen ohonynt fy holl gynhaeaf i.


2:22 A dywedodd Naomi wrth Ruth ei gwaudd. Da yw, fy merch, i ti fyned gydai lancesi ef, fel na ruthront ith erbyn mewn maes arall.


2:23 Felly hi a ddilynodd lancesau Boas i loffa, nes darfod cynhaeaf yr haidd a chynhaeaf y gwenith: ac a drigodd gydai chwegr.


PENNOD 3

3:1 Yna Naomi ei chwegr a ddywedodd wrthi, Fy merch, oni cheisiaf fi orffwystra i ti, fel y byddo da i ti?


3:2 Ac yn awr onid yw Boas on cyfathrach ni, yr hwn y buost ti gydai lancesi? Wele efe yn nithio haidd y nos hon yn y llawr dyrnu.


3:3 Ymolch gan hynny, ac ymira, a gosod dy ddillad amdanat, a dos i waered ir llawr dyrnu: na fydd gydnabyddus ir gŵr, nes darfod iddo fwyta ac yfed.


3:4 A phan orweddo efe, yna dal ar y fan y gorweddo efe ynddi; a dos, a dinoetha ei draed ef, a gorwedd; ac efe a fynega i ti yr hyn a wnelych.


3:5 A hi a ddywedodd wrthi, Gwnaf yr hyn oll a erchaist i mi.


3:6 A hi a aeth i waered ir llawr dyrnu, ac a wnaeth yn l yr hyn oll a orchmynasai ei chwegr iddi.


3:7 Ac wedi i Boas fwyta ac yfed, fel y llawenhaodd ei galon, efe a aeth i gysgu i gwr yr ysgafn. Hithau a ddaeth yn ddistaw, ac a ddinoethodd ei draed, ac a orweddodd.


3:8 Ac yng nghanol y nos y gŵr a ofnodd, ac a ymdrodd: ac wele wraig yn gorwedd wrth ei draed ef.


3:9 Ac efe a ddywedodd, Pwy ydwyt ti? A hi a ddywedodd, Myfi yw Ruth dy lawforwyn: lleda gan hynny dy adain dros dy lawforwyn, canys fy nghyfathrachwr i ydwyt ti.


3:10 Ac efe a ddywedodd, Bendigedig fyddych, fy merch, gan yr ARGLWYDD; dangosaist fwy o garedigrwydd yn y diwedd, nag yn y dechrau; gan nad, aethost ar l gwŷr ieuainc, na thlawd na chyfoethog.


3:11 Ac yn awr, fy merch, nac ofna; yr hyn oll a ddywedaist, a wnaf i ti: canys holl ddinas fy mhobl a ŵyr mai gwraig rinweddol ydwyt ti.


3:12 Ac yn awr gwir yw fy mod i yn gyfathrachwr agos: er hynny y mae cyfathrachwr nes na myfi.


3:13 Aros heno; ar bore, os efe a wna ran cyfathrachwr thi, da; gwnaed ran i cyfathrachwr: ond os efe ni wna ran cyfathrachwr thi, yna myfi a wnaf ran cyfathrachwr thi, fel mai byw yr ARGLWYDD: cwsg hyd y bore.


3:14 A hi a orweddodd wrth ei draed ef hyd y bore: a hi a gyfododd cyn yr adwaenai neb ei gilydd. Ac efe a ddywedodd, Na chaffer gwybod dyfod gwraig ir llawr dyrnu.


3:15 Ac efe a ddywedodd, Moes dy fantell sydd amdanat, ac ymafael ynddi. A hi a ymaflodd ynddi; ac efe a fesurodd chwe mesur o haidd, ac ai gosododd arni: a hi a aeth ir ddinas.


3:16 A phan ddaeth hi at ei chwegr, hi a ddywedodd, Pwy ydwyt ti, fy merch? A hi a fynegodd iddi yr hyn oll a wnaethai y gŵr iddi hi.


3:17 A hi a ddywedodd, Y chwe mesur hyn o haidd a roddodd efe i mi: canys dywedodd wrthyf, Nid ei yn waglaw at dy chwegr.


3:18 Yna y dywedodd hithau, Aros fy merch, oni wypech pa fodd y digwyddo y peth hyn: canys ni orffwys y gŵr, nes gorffen y peth hyn heddiw.


PENNOD 4

4:1 Yna Boas a aeth i fyny ir porth, ac a eisteddodd yno. Ac wele y cyfathrachwr yn myned heibio, am yr hwn y dywedasai Boas. Ac efe a ddywedodd wrtho. Ho, hwn a hwn! tyred yn nes; eistedd yma. Ac efe a nesaodd, ac a eisteddodd.


4:2 Ac efe a gymerth ddengwr o henuriaid y ddinas, ac a ddywedodd, Eisteddwch yma. A hwy a eisteddasant.


4:3 Ac efe a ddywedodd wrth y cyfathrachwr, Y rhan or maes yr hon oedd eiddo ein brawd Elimelech a werth Naomi, yr hon a ddychwelodd o wlad Moab.


4:4 A dywedais y mynegwn i ti, gan ddywedyd, Pryn ef gerbron y trigolion, a cherbron henuriaid fy mhobl. Os rhyddhei, rhyddha ef; ac oni ryddhei, mynega i mi, fel y gwypwyf: canys nid oes ond ti iw ryddhau, a minnau sydd ar dy l di. Ac efe a ddywedodd, Myfi ai rhyddhaf.


4:5 Yna y dywedodd Boas, Y diwrnod y prynych di y maes o law Naomi, ti ai pryni hefyd gan Ruth y Foabes, gwraig y marw, i gyfodi enw y marw ar ei etifeddiaeth ef.


4:6 Ar cyfathrachwr a ddywedodd, Ni allaf ei ryddhau i mi, rhag colli fy etifeddiaeth fy hun: rhyddha di i ti dy hun fy rhan i; canys ni allaf fi ei ryddhau.


4:7 A hyn oedd ddefod gynt yn Israel, am ryddhad, ac am gyfnewid, i sicrhau pob peth: Gŵr a ddiosgai ei esgid, ac ai rhoddai iw gymydog: a hyn oedd dystiolaeth yn Israel.


4:8 Am hynny y dywedodd y cyfathrachwr wrth Boas, Prŷn i ti dy hun: ac efe a ddiosgodd ei esgid.


4:9 A dywedodd Boas wrth yr henuriaid, ac wrth yr holl bobl, Tystion ydych chwi heddiw, i mi brynu yr hyn oll oedd eiddo Elimelech, ar hyn oll oedd eiddo Chilion a Mahlon, o law Naomi.


4:10 Ruth hefyd y Foabes, gwraig Mahlon, a brynais i mi yn wraig, i gyfodi enw y marw ar ei etifeddiaeth ef, fel na thorrer ymaith enw y marw o blith ei frodyr, nac oddi wrth borth ei fangre: tystion ydych chwi heddiw.


4:11 Ar holl bobl y rhai oedd yn y porth, ar henuriaid, a ddywedasant, Yr ydym yn dystion: Yr ARGLWYDD a wnelo y wraig sydd yn dyfod ith dy di fel Rahel, ac fel Lea, y rhai a adeiladasant ill dwy dy Israel; a gwna di rymustra yn Effrata, bydd enwog yn Bethlehem:


4:12 Bydded hefyd dy dŷ di fel tŷ Phares, yr hwn a ymddug Tamar i Jwda, or had yr hwn a ddyry yr ARGLWYDD i ti or llances hon.


4:13 Felly Boas a gymerodd Ruth; a hi a fu iddo yn wraig: ac efe a aeth i mewn ati hi; ar ARGLWYDD a roddodd iddi hi feichiogi, a hi a ymddug fab.


4:14 Ar gwragedd a ddywedasant wrth Naomi, Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD, yr hwn nith adawodd di heb gyfathrachwr heddiw, fel y gelwid ei enw ef yn Israel.


4:15 Ac efe fydd i ti yn adferwr einioes, ac yn ymgeleddwr ith benwynni: canys dy waudd, yr hon ath gr di, a blantodd iddo ef, a hon sydd well i ti na saith o feibion.


4:16 A Naomi a gymerth y plentyn, ac ai gosododd ef yn ei mynwes, ac a fu famaeth iddo.


4:17 Ai chymdogesau a roddasant iddo enw, gan ddywedyd, Ganwyd mab i Naomi; ac a alwasant ei enw ef Obed: hwn oedd dad Jesse, tad Dafydd.


4:18 Dyma genedlaethau Phares: Phares a genhedlodd Hesron,


4:l9 A Hesron a genhedlodd Ram, a Ram a genhedlodd Aminadab,


4:20 Ac Aminadab a genhedlodd Nahson a Nahson a genhedlodd Salmon,


4:21 A Salmon a genhedlodd Boas, a Boas a genhedlodd Obed,


4:22 Ac Obed a genhedlodd Jesse, a Jesse a genhedlodd Dafydd.

_________________________

DIWEDD / END

Sumbolau arbennig: ŷŵ

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

 

CYMRU-CATALONIA

 

CYMRU-CATALONIA

 

Edrychwch ar fy ystadegau