1289kr Gwefan Cymru-Catalonia / la Web de Galles i Catalunya - Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysger-Ln yn yr iaith Gymraeg. La Bblia en galls. Dh Bibl in Welsh. The Bible in Welsh.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_nehemeia_16_1565ke.htm

0001z Y Tudalen Blaen

..........1863k Y Porth Cymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

..............................0960k Y Gyfeirddalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg)

........................................1281k Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620

..................................................y dudalen hon..

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles
The Wales-Catalonia Website


Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We


Y Beibl Cysegr-ln:
Y Salmau (yn Gymraeg ac yn Rwseg) 1-50

1320kr Salmau 51-100

1321kr Salmau 101-150


(delw 6540)


Adolygiadau diweddaraf:
21 03 2002


1278k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig

 

 

 

(Dawr fersiwn Rwseg or wefan BibleDatabase )
SALM 1

1:1 Gwyn ei fyd y gŵr ni rodia yng nghyngor yr annuwiolion, ac ni saif yn ffordd pechaduriaid ac nid eistedd yn eisteddfa gwatwarwyr.
1:1
Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей,
1:1 Blаzhen muzh, kotory ne khodit nа sovet nechestivykh i ne stoit nа puti greshnykh i ne sidit v sobrаnii rаzvrаtitele,

1:2 Ond sydd i ewyllys yng nghyfraith yr ARGLWYDD; ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos.
1:2
но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!
1:2 no v zаkone Gospodа vola ego, i o zаkone Ego rаzmyshlaet on den i noch!

1:3 Ac efe a fydd fel pren wedi ei blannu ar lan afonydd dyfroedd, yr hwn a rydd ei ffrwyth yn ei bryd; ai ddalen ni wywa; a pha beth bynnag a wnl, efe a lwydda.
1:3
И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.
1:3 I budet on kаk derevo, posаzhennoe pri potokаkh vod, kotoroe prinosit plod svo vo vrema svoe, i list kotorogo ne vanet; i vo vsem, chto on ni delаet, uspeet.

1:4 Nid felly y bydd yr annuwiol; ond fel mn us yr hwn a chwl y gwynt ymaith.
1:4 Не так--нечестивые; но они--как прах, возметаемый ветром.
1:4 Ne tаk--nechestivye; no oni--kаk prаkh, vozmetаemy vetrom.

1:5 Am hynny yr annuwiolion ni safant yn y farn, na phechaduriaid yng nghynulleidfa y rhai cyfiawn.
1:5 Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники--в собрании праведных.
1:5 Potomu ne ustoat nechestivye nа sude, i greshniki--v sobrаnii prаvednykh.

1:6 Canys yr ARGLWYDD a edwyn ffordd y rhai cyfiawn: ond ffordd yr annuwiolion a ddifethir.
1:6 Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.
1:6 Ibo znаet Gospod put prаvednykh, а put nechestivykh pogibnet.


SALM 2

2:1 Paham y terfysga y cenhedloedd, ac y myfyria y bobloedd beth ofer?
2:1 Псалом Давида. Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное?
2:1 Psаlom Dаvidа. Zаchem matutsa nаrody, i plemenа zаmyshlaut tshchetnoe?

2:2 Y
Y mae brenhinoedd y ddaear yn ymosod ar penaethiaid yn ymgynghori ynghyd yn erbyn yr ARGLWYDD, ac yn erbyn ei Grist ef, gan ddywedyd,
2:2 Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его.
2:2 Vosstаut tsаri zemli, i knaza soveshchаutsa vmeste protiv Gospodа i protiv Pomаzаnnikа Ego.

2:3 Drylliwn eu rhwymau hwy, a thaflwn eu rheffynnau oddi wrthym.
2:3 `Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их.
2:3 Rаstorgnem uzy ikh, i svergnem s seba okovy ikh.

2:4 Yr hwn sydd yn preswylio yn y nefoedd a chwardd: yr ARGLWYDD au gwatwar hwynt.
2:4 Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им.
2:4 Zhivushchi nа nebesаkh posmeetsa, Gospod porugаetsa im.

2:5 Yna llefara efe wrthynt yn ei lid, ac yn ei ddicllonrwydd y dychryna efe hwynt.
2:5 Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в смятение:
2:5 Togdа skаzhet im vo gneve Svoem i arostu Svoeu privedet ikh v smatenie:

2:6 Minnau a osodais fy Mrenin ar Seion fy mynydd sanctaidd.
2:6 `Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею;
2:6 a pomаzаl Tsаra Moego nаd Sionom, svatou gorou Moeu;

2:7 Mynegaf y ddeddf: dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, Fy Mab ydwyt ti; myfi heddiw ath genhedlais.
2:7 возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя;
2:7 vozveshchu opredelenie: Gospod skаzаl Mne: Ty Syn Mo; a nyne rodil Teba;

2:8 Gofyn i mi, a rhoddaf y cenhedloedd yn etifeddiaeth i ti, a therfynau y ddaear ith feddiant
2:8 проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе;
2:8 prosi u Mena, i dаm nаrody v nаsledie Tebe i predely zemli vo vlаdenie Tebe;

2:9 Drylli hwynt gwialen haearn; maluri hwynt fel llestr pridd.
2:9 Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника.
2:9 Ty porаzish ikh zhezlom zheleznym; sokrushish ikh, kаk sosud gorshechnikа.

2:10 Gan hynny yr awr hon, frenhinoedd, byddwch synhwyrol: barnwyr y ddaear, cymerwch ddysg.
2:10 Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли!
2:10 Itаk vrаzumites, tsаri; nаuchites, sudi zemli!

2:11 Gwasanaethwch yr ARGLWYDD mewn ofn, ac ymlawenhewch mewn dychryn.
2:11 Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом.
2:11 Sluzhite Gospodu so strаkhom i rаdutes s trepetom.

2:12 Cusenwch y Mab, rhag iddo ddigio, ach difetha chwi or ffordd, pan gyneuo ei lid ef ond ychydig. Gwyn eu byd pawb a ymddiriedant ynddo ef
2:12 Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути [вашем], ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него.
2:12 Pochtite Synа, chtoby On ne prognevаlsa, i chtoby vаm ne pogibnut v puti [vаshem], ibo gnev Ego vozgoritsa vskore. Blаzhenny vse, upovаushchie nа Nego.


SALM 3


3:1
Salm Dafydd, pan ffodd efe rhag Absalom ei fab. ARGLWYDD, mor aml yw fy nhrallodwyr! llawer yw y rhai sydd yn codi im herbyn.
3:1 Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Господи! как умножились враги мои! Многие восстают на меня
3:1 Psаlom Dаvidа, kogdа on bezhаl ot Avessаlomа, synа svoego. Gospodi! kаk umnozhilis vrаgi moi! Mnogie vosstаut nа mena

3:2 Llawer yw y rhai sydd yn dywedyd am fy enaid, Nid oes iachawdwriaeth iddo yn ei DDUW. Sela.
3:2 многие говорят душе моей: `нет ему спасения в Боге.
3:2 mnogie govorat dushe moe: net emu spаsenia v Boge.

3:3 Ond tydi, ARGLWYDD, ydwyt darian i mi; fy ngogoniant, a dyrchafydd fy mhen
3:3 Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою.
3:3 No Ty, Gospodi, shchit predo mnou, slаvа moa, i Ty voznosish golovu mou.

3:4 Am llef y gelwais ar yr ARGLWYDD, ac efe am clybu oi fynydd sanctaidd. Sela.
3:4 Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы Своей.
3:4 Glаsom moim vzyvаu k Gospodu, i On slyshit mena so svato gory Svoe.

3:5 Mi a orweddais, ac a gysgais, ac a ddeffroais: canys yr ARGLWYDD am cynhaliodd.
3:5 Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня.
3:5 Lozhus a, splu i vstаu, ibo Gospod zаshchishchаet mena.

3:6 Nid ofnaf fyrddiwn o bobl, y rhai o amgylch a ymosodasant im herbyn.
3:6 Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня.
3:6 Ne ubous tem nаrodа, kotorye so vsekh storon opolchilis nа mena.

3:7 Cyfod, ARGLWYDD; achub fi, fy Nuw: canys trewaist fy holl elynion ar gar yr n; torraist ddannedd yr annuwiolion.
3:7 Восстань, Господи! спаси меня, Боже мой! ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих; сокрушаешь зубы нечестивых.
3:7 Vosstаn, Gospodi! spаsi mena, Bozhe mo! ibo Ty porаzhаesh v lаnitu vsekh vrаgov moikh; sokrushаesh zuby nechestivykh.

3:8 Iachawdwriaeth sydd eiddo yr ARGLWYDD: dy fendith sydd ar dy bobl. Sela.
3:8 От Господа спасение. Над народом Твоим благословение Твое.
3:8 Ot Gospodа spаsenie. Nаd nаrodom Tvoim blаgoslovenie Tvoe.


SALM 4

4:1 Pencerdd ar Neginoth, Salm Dafydd. Gwrando fi pan alwyf, O DDUW fy nghyfiawnder: mewn cyfyngder yr ehengaist arnaf; trugarha wrthyf, ac erglyw fy ngweddi.
4:1 Начальнику хора. На струнных [орудиях]. Псалом Давида. Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей! В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою.
4:1 Nаchаlniku khorа. Nа strunnykh [orudiakh]. Psаlom Dаvidа. Kogdа a vzyvаu, uslysh mena, Bozhe prаvdy moe! V tesnote Ty dаvаl mne prostor. Pomilu mena i uslysh molitvu mou.

4:2 O feibion dynion, pa hyd y trowch fy ngogoniant yn warth? yr hoffwch wegi, ac yr argeisiwch gelwydd? Sela.
4:2 Сыны мужей! доколе слава моя будет в поругании? доколе будете любить суету и искать лжи?
4:2 Syny muzhe! dokole slаvа moa budet v porugаnii? dokole budete lubit suetu i iskаt lzhi?

4:3 Ond gwybyddwch ir ARGLWYDD neilltuo y duwiol iddo ei hun: yr ARGLWYDD a wrendy pan alwyf arno
4:3 Знайте, что Господь отделил для Себя святаго Своего; Господь слышит, когда я призываю Его.
4:3 Znаte, chto Gospod otdelil dla Seba svatаgo Svoego; Gospod slyshit, kogdа a prizyvаu Ego.

4:4 Ofnwch, ac na phechwch: ymddiddenwch ch calon ar eich gwely, a thewch. Sela.
4:4 Гневаясь, не согрешайте: размыслите в сердцах ваших на ложах ваших, и утишитесь;
4:4 Gnevаas, ne sogreshаte: rаzmyslite v serdtsаkh vаshikh nа lozhаkh vаshikh, i utishites;

4:5 Aberthwch ebyrth cyfiawnder; a gobeithiwch yn yr ARGLWYDD.
4:5 приносите жертвы правды и уповайте на Господа.
4:5 prinosite zhertvy prаvdy i upovаte nа Gospodа.

4:6 Llawer sydd yn dywedyd, Pwy a ddengys i ni ddaioni? ARGLWYDD, dyrcha arnom lewyrch dy wyneb.
4:6 Многие говорят: `кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи!
4:6 Mnogie govorat: kto pokаzhet nаm blаgo? avi nаm svet litsа Tvoego, Gospodi!

4:7 Rhoddaist lawenydd yn fy nghalon, mwy nar amser yr amlhaodd eu hŷd au gwin hwynt.
4:7 Ты исполнил сердце мое веселием с того времени, как у них хлеб и вино умножились.
4:7 Ty ispolnil serdtse moe veseliem s togo vremeni, kаk u nikh khleb i vino umnozhilis.

4:8 Mewn heddwch hefyd y gorweddaf, ac yr hunaf: canys ti, ARGLWYDD, yn unig a wnei i mi drigo mewn diogelwch.
4:8 Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности.
4:8 Spokono lozhus a i splu, ibo Ty, Gospodi, edin dаesh mne zhit v bezopаsnosti.


SALM 5

5:1 Ir Pencerdd ar Nehiloth, Salm Dafydd. Gwrando fy ngeiriau, ARGLWYDD; deall fy myfyrdod.
5:1 Начальнику хора. На духовых [орудиях]. Псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои.
5:1 Nаchаlniku khorа. Nа dukhovykh [orudiakh]. Psаlom Dаvidа. Uslysh, Gospodi, slovа moi, urаzume pomyshlenia moi.

5:2 Erglyw ar lef fy ngwaedd, fy Mrenin, am Duw: canys arnat y gweddaf.
5:2 Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой! ибо я к Тебе молюсь.
5:2 Vnemli glаsu vopla moego, Tsаr mo i Bog mo! ibo a k Tebe molus.

5:3 Yn fore, ARGLWYDD, y clywi fy llef; yn fore y cyfeiriaf fy ngweddi atat, ac yr edrychaf i fyny.
5:3 Господи! рано услышь голос мой, --рано предстану пред Тобою, и буду ожидать,
5:3 Gospodi! rаno uslysh golos mo, --rаno predstаnu pred Tobou, i budu ozhidаt,

5:4 Oherwydd nid wyt ti DDUW yn ewyllysio anwiredd: a drwg ni thrig gyda thi.
5:4 ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя не водворится злой;
5:4 ibo Ty Bog, ne lubashchi bezzаkonia; u Teba ne vodvoritsa zlo;

5:5 Ynfydion ni safant yn dy olwg: caseaist holl weithredwyr anwiredd.
5:5 нечестивые не пребудут пред очами Твоими: Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие.
5:5 nechestivye ne prebudut pred ochаmi Tvoimi: Ty nenаvidish vsekh, delаushchikh bezzаkonie.

5:6 Difethi y rhai a ddywedant gelwydd: yr ARGLWYDD a ffieiddia y gŵr gwaedlyd ar twyllodrus.
5:6 Ты погубишь говорящих ложь; кровожадного и коварного гнушается Господь.
5:6 Ty pogubish govorashchikh lozh; krovozhаdnogo i kovаrnogo gnushаetsa Gospod.

5:7 A minnau a ddeuaf ith dŷ di yn amlder dy drugaredd; ac a addolaf tuath deml sanctaidd yn dy ofn di.
5:7 А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем.
5:7 A a, po mnozhestvu milosti Tvoe, vodu v dom Tvo, poklonus svatomu khrаmu Tvoemu v strаkhe Tvoem.

5:8 ARGLWYDD, arwain fi yn dy gyfiawnder, o achos fy ngelynion; ac uniona dy ffordd om blaen.
5:8 Господи! путеводи меня в правде Твоей, ради врагов моих; уровняй предо мною путь Твой.
5:8 Gospodi! putevodi mena v prаvde Tvoe, rаdi vrаgov moikh; urovna predo mnou put Tvo.

5:9 Canys nid oes uniondeb yn eu genau; eu ceudod sydd anwireddau: bedd agored yw eu ceg; gwenieithiant u tafod.
5:9 Ибо нет в устах их истины: сердце их--пагуба, гортань их--открытый гроб, языком своим льстят.
5:9 Ibo net v ustаkh ikh istiny: serdtse ikh--pаgubа, gortаn ikh--otkryty grob, azykom svoim lstat.

5:10 Distrywia hwynt, O Dduw; syrthiant oddi wrth eu cynghorion: gyr hwynt ymaith yn amlder eu camweddau: canys gwrthryfelasant ith erbyn.
5:10 Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих; по множеству нечестия их, отвергни их, ибо они возмутились против Тебя.
5:10 Osudi ikh, Bozhe, dа pаdut oni ot zаmyslov svoikh; po mnozhestvu nechestia ikh, otvergni ikh, ibo oni vozmutilis protiv Teba.

5:11 Ond llawenhaed y rhai oll a ymddiriedant ynot ti: llafarganant yn dragywydd, am i ti orchuddio drostynt: ar rhai a garant dy enw, gorfoleddant ynot.
5:11 И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им; и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое.
5:11 I vozrаduutsa vse upovаushchie nа Teba, vechno budut likovаt, i Ty budesh pokrovitelstvovаt im; i budut khvаlitsa Tobou lubashchie ima Tvoe.

5:12 Canys ti, ARGLWYDD, a fendithi y cyfiawn: charedigrwydd megis tharian y coroni di ef.
5:12 Ибо Ты благословляешь праведника, Господи; благоволением, как щитом, венчаешь его.
5:12 Ibo Ty blаgoslovlaesh prаvednikа, Gospodi; blаgovoleniem, kаk shchitom, venchаesh ego.


SALM 6

6:1 Ir Pencerdd ar Neginoth ar Seminith, Salm Dafydd. ARGLWYDD, na cherydda fi yn dy lidiowgrwydd, ac na chosba fi yn dy lid.
6:1 Начальнику хора. На восьмиструнном. Псалом Давида. Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня.
6:1 Nаchаlniku khorа. Nа vosmistrunnom. Psаlom Dаvidа. Gospodi! ne v arosti Tvoe oblichа mena i ne vo gneve Tvoem nаkаzyvа mena.

6:2 Trugarha wrthyf, ARGLWYDD: canys llesg ydwyf fi: iach fi, O ARGLWYDD, canys fy esgyrn a gystuddiwyd.
6:2 Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены;
6:2 Pomilu mena, Gospodi, ibo a nemoshchen; istseli mena, Gospodi, ibo kosti moi potraseny;

6:3 Am henaid a ddychrynwyd yn ddirfawr: tithau, ARGLWYDD, pa hyd?
6:3 и душа моя сильно потрясена; Ты же, Господи, доколе?
6:3 i dushа moa silno potrasenа; Ty zhe, Gospodi, dokole?

6:4 Dychwel, ARGLWYDD, gwared fy enaid: achub fi er mwyn dy drugaredd.
6:4 Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей,
6:4 Obrаtis, Gospodi, izbаv dushu mou, spаsi mena rаdi milosti Tvoe,

6:5 Canys yn angau nid oes goffa amdanat; yn y bedd pwy ath folianna?
6:5 ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет славить Тебя?
6:5 ibo v smerti net pаmatovаnia o Tebe: vo grobe kto budet slаvit Teba?

6:6 Diffygiais gan fy ochain; bob nos yr ydwyf yn gwneuthur fy ngwely yn foddfa: yr ydwyf fi yn gwlychu fy ngorweddfa m dagrau.
6:6 Утомлен я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою.
6:6 Utomlen a vozdykhаniami moimi: kаzhduu noch omyvаu lozhe moe, slezаmi moimi omochаu postel mou.

6:7 Treuliodd fy llygad gan ddicter: heneiddiodd oherwydd fy holl elynion.
6:7 Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих.
6:7 Issokhlo ot pechаli oko moe, obvetshаlo ot vsekh vrаgov moikh.

6:8 Ciliwch oddi wrthyf, holl weithredwyr anwiredd; canys yr ARGLWYDD a glywodd lef fy wylofain.
6:8 Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего,
6:8 Udаlites ot mena vse, delаushchie bezzаkonie, ibo uslyshаl Gospod golos plаchа moego,

6:9 Clybu yr ARGLWYDD fy neisyfiad: yr ARGLWYDD a dderbyn fy ngweddi.
6:9 услышал Господь моление мое; Господь примет молитву мою.
6:9 uslyshаl Gospod molenie moe; Gospod primet molitvu mou.

6:10 Gwaradwydder a thralloder yn ddirfawr fy holl elynion: dychweler a chywilyddier hwynt yn ddisymwth.
6:10 Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои; да возвратятся и постыдятся мгновенно.
6:10 Dа budut postyzheny i zhestoko porаzheny vse vrаgi moi; dа vozvrаtatsa i postydatsa mgnovenno.


SALM 7

7:1
Sigaion Dafydd, yr hwn a ganodd efe ir ARGLWYDD, oblegid geiriau Cus mab Jemini. ARGLWYDD fy NUW, ynot yr ymddiriedais: achub fi rhag fy holl erlidwyr a gwared fi:
7:1 Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса, из племени Вениаминова. Господи, Боже мой! на Тебя я уповаю; спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня;
7:1 Plаchevnаa pesn, kotoruu Dаvid vospel Gospodu po delu Khusа, iz plemeni Veniаminovа. Gospodi, Bozhe mo! nа Teba a upovаu; spаsi mena ot vsekh gonitele moikh i izbаv mena;

7:2 Rhag iddo larpio fy enaid fel llew, gan ei rwygo, pryd na byddo gwaredydd.
7:2 да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего.
7:2 dа ne istorgnet on, podobno lvu, dushi moe, terzаa, kogdа net izbаvlaushchego.

7:3 ARGLWYDD fy NUW, os gwneuthum hyn; od oes anwiredd yn fy nwylo;
7:3 Господи, Боже мой! если я что сделал, если есть неправда в руках моих,
7:3 Gospodi, Bozhe mo! esli a chto sdelаl, esli est neprаvdа v rukаkh moikh,

7:4 O thelais ddrwg ir neb oedd heddychol mi, (ie, mi a waredais yr hwn sydd elyn i mi heb achos;)
7:4 если я платил злом тому, кто был со мною в мире, --я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, --
7:4 esli a plаtil zlom tomu, kto byl so mnou v mire, --a, kotory spаsаl dаzhe togo, kto bez prichiny stаl moim vrаgom, --

7:5 Erlidied y gelyn fy enaid, a goddiwedded: sathred hefyd fy mywyd ir llawr, a gosoded fy ngogoniant yn y llwch. Sela.
7:5 то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою, и славу мою повергнет в прах.
7:5 to pust vrаg presleduet dushu mou i nаstignet, pust vtopchet v zemlu zhizn mou, i slаvu mou povergnet v prаkh.

7:6 Cyfod, ARGLWYDD, yn dy ddicllonedd, ymddtrcha, oherwydd llid fy ngely: deffro hefyd drosof ir farn a orchmynnaist.
7:6 Восстань, Господи, во гневе Твоем; подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал, --
7:6 Vosstаn, Gospodi, vo gneve Tvoem; podvignis protiv neistovstvа vrаgov moikh, probudis dla mena nа sud, kotory Ty zаpovedаl, --

7:7 Felly cynulleidfa y bobloedd ath amgylchynant: er eu mwyn dychwel dithau ir uchelder.
7:7 сонм людей станет вокруг Тебя; над ним поднимись на высоту.
7:7 sonm lude stаnet vokrug Teba; nаd nim podnimis nа vysotu.

7:8 Yr ARGLWYDD a farn y bobloedd: barn fi, O ARGLWYDD, yn l fy nghyfiawnder, ac yn l fy mherffeithrwydd sydd ynof.
7:8 Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне.
7:8 Gospod sudit nаrody. Sudi mena, Gospodi, po prаvde moe i po neporochnosti moe vo mne.

7:9 Darfydded weithian anwiredd yr annuwiolion, eithr cyfarwydda di y cyfiawn: canys y Duw cyfiawn a chwilia y calonnau ar arennau.
7:9 Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже!
7:9 Dа prekrаtitsa zlobа nechestivykh, а prаvednikа podkrepi, ibo Ty ispytuesh serdtsа i utroby, prаvedny Bozhe!

7:10 Fy amddiffyn sydd o DDUW, Iachawdwr y rhai uniawn o galon.
7:10 Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем.
7:10 Shchit mo v Boge, spаsаushchem prаvykh serdtsem.

7:11 Duw sydd Farnydd cyfiawn, a Duw sydd ddicllon beunydd wrth yr annuwiol.
7:11 Бог--судия праведный, и Бог, всякий день строго взыскивающий,
7:11 Bog--sudia prаvedny, i Bog, vsaki den strogo vzyskivаushchi,

7:12 Oni ddychwel yr annuwiol, efe a hoga ei gleddyf: efe a anelodd ei fwa, ac ai paratdd.
7:12 если [кто] не обращается. Он изощряет Свой меч, напрягает лук Свой и направляет его,
7:12 esli [kto] ne obrаshchаetsa. On izoshchraet Svo mech, nаpragаet luk Svo i nаprаvlaet ego,

7:13 Paratdd hefyd iddo arfau angheuol: efe a drefnodd ei saethau yn erbyn yr erlidwyr.
7:13 приготовляет для него сосуды смерти, стрелы Свои делает палящими.
7:13 prigotovlaet dla nego sosudy smerti, strely Svoi delаet pаlashchimi.

7:14 Wele, efe a ymddŵg anwiredd, ac a feichiogodd ar gamwedd, ac a esgorodd gelwydd.
7:14 Вот, [нечестивый] зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь;
7:14 Vot, [nechestivy] zаchаl neprаvdu, byl chrevаt zlobou i rodil sebe lozh;

7:15 Torrodd bwll, cloddiodd ef, syrthiodd i hefyd yn y clawdd a wnaeth.
7:15 рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил:
7:15 ryl rov, i vykopаl ego, i upаl v amu, kotoruu prigotovil:

7:16 Ei anwiredd a ymchwel ar ei ben ei hun, ai draha a ddisgyn ar ei gopa ei hun.
7:16 злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя.
7:16 zlobа ego obrаtitsa nа ego golovu, i zlodestvo ego upаdet nа ego tema.

7:17 Clodforaf yr ARGLWYDD yn l ei gyfiawnder; a chanmolaf enw yr ARGLWYDD goruchaf.
7:17 Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего.
7:17 Slаvlu Gospodа po prаvde Ego i pou imeni Gospodа Vsevyshnego.


SALM 8

8:1 Ir Pencerdd ar Gittith, Salm Dafydd. ARGLWYDD ein IOR ni, mor arddercog yw dy enw ar yr holl ddaear! yr hwn a osodaist dy ogoniant uwch y nefoedd.
8:1 Начальнику хора. На Гефском [орудии]. Псалом Давида. Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!
8:1 Nаchаlniku khorа. Nа Gefskom [orudii]. Psаlom Dаvidа. Gospodi, Bozhe nаsh! kаk velichestvenno ima Tvoe po vse zemle! Slаvа Tvoa prostirаetsa prevyshe nebes!

8:2 O enau plant bychain a rhai yn sugno y peraist nerth, o achos dy elynion, i ostegu y gelyn ar ymddialydd.
8:2 Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя.
8:2 Iz ust mlаdentsev i grudnykh dete Ty ustroil khvаlu, rаdi vrаgov Tvoikh, dаby sdelаt bezmolvnym vrаgа i mstitela.

8:3 Pan edrychwyf ar y nefoedd, gwaith dy fysedd; y lloer ar sr, y rhai a ordenaist;
8:3 Когда взираю я на небеса Твои--дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил,
8:3 Kogdа vzirаu a nа nebesа Tvoi--delo Tvoikh perstov, nа lunu i zvezdy, kotorye Ty postаvil,

8:4 Pa beth yw dyn, i ti iw gofio? a mab dyn i ti i ymweled ag ef?
8:4 то что [есть] человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?
8:4 to chto [est] chelovek, chto Ty pomnish ego, i syn chelovecheski, chto Ty poseshchаesh ego?

8:5 Canys gwnaethost ef ychydig is nar angylion, ac ai coronaist i gogoniant ac harddwch.
8:5 Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его;
8:5 Ne mnogo Ty umаlil ego pred Angelаmi: slаvou i chestu uvenchаl ego;

8:6 Gwnaethost iddo arglwyddiaethu ar weithredoedd dy ddwylo; gosodaist bob peth dan ei draed ef:
8:6 поставил его владыкою над делами рук Твоих; всё положил под ноги его:
8:6 postаvil ego vlаdykou nаd delаmi ruk Tvoikh; vsё polozhil pod nogi ego:

8:7 Defaid ac ychen oll, ac anifeiliaid y maes hefyd;
8:7 овец и волов всех, и также полевых зверей,
8:7 ovets i volov vsekh, i tаkzhe polevykh zvere,

8:8 Ehediaid y nefoedd, a physgod y mr, ac y sydd yn tramwyo llwybrau y moroedd.
8:8 птиц небесных и рыб морских, все, преходящее морскими стезями.
8:8 ptits nebesnykh i ryb morskikh, vse, prekhodashchee morskimi stezami.

8:9 ARGLWYDD ein IOR, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddaear!
8:9 Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле!
8:9 Gospodi, Bozhe nаsh! Kаk velichestvenno ima Tvoe po vse zemle!


SALM 9

9:1 Ir Pencerdd ar Muth-labben, Salm Dafydd. Clodforaf di, O ARGLWYDD, m holl galon: mynegaf dy holl ryfeddodau.
9:1 Начальнику хора. По смерти Лабена. Псалом Давида. Буду славить [Тебя], Nаchаlniku khorа. Po smerti Lаbenа. Psаlom Dаvidа. Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои.
9:1 Budu slаvit [Teba], Gospodi, vsem serdtsem moim, vozveshchаt vse chudesа Tvoi.

9:2 Llawenychaf a gorfoleddaf ynot: canaf ith enw di, y Goruchaf.
9:2 Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний.
9:2 Budu rаdovаtsa i torzhestvovаt o Tebe, pet imeni Tvoemu, Vsevyshni.

9:3 Pan ddychweler fy ngelynion yn eu hl, hwy a gwympant ac a ddifethir oth flaen di.
9:3 Когда враги мои обращены назад, то преткнутся и погибнут пред лицем Твоим,
9:3 Kogdа vrаgi moi obrаshcheny nаzаd, to pretknutsa i pogibnut pred litsem Tvoim,

9:4 Canys gwnaethost fy mam am mater yn dda: eisteddaist ar orseddfainc, gan farnu yn gyfiawn.
9:4 ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу; Ты воссел на престоле, Судия праведный.
9:4 ibo Ty proizvodil mo sud i mou tazhbu; Ty vossel nа prestole, Sudia prаvedny.

9:5 Ceryddaist y cenhedloedd, distrywiaist yr annuwiol; eu henw hwynt a ddileaist byth bythol.
9:5 Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки.
9:5 Ty voznegodovаl nа nаrody, pogubil nechestivogo, ima ikh izglаdil nа veki i veki.

9:6 Ha elyn, darfu am ddinistr yn dragywydd: a diwreiddiaist y dinasoedd; darfu eu coffadwriaeth gyda hwynt.
9:6 У врага совсем не стало оружия, и города Ты разрушил; погибла память их с ними.
9:6 U vrаgа sovsem ne stаlo oruzhia, i gorodа Ty rаzrushil; pogiblа pаmat ikh s nimi.

9:7 Ond yr ARGLWYDD a bery yn dragywydd: efe a baratdd ei orseddfainc i farn.
9:7 Но Господь пребывает вовек; Он приготовил для суда престол Свой,
9:7 No Gospod prebyvаet vovek; On prigotovil dla sudа prestol Svo,

9:8 Ac efe a farn y byd mewn cyfiawnder: efe a farn y bobloedd mewn uniondeb.
9:8 и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте.
9:8 i On budet sudit vselennuu po prаvde, sovershit sud nаd nаrodаmi po prаvote.

9:9 Yr ARGLWYDD hefyd fydd noddfa ir gorthrymedig, noddfa yn amser trallod.
9:9 И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби;
9:9 I budet Gospod pribezhishchem ugnetennomu, pribezhishchem vo vremenа skorbi;

9:10 Ar rhai a adwaenant dy enw, a ymddiriedant ynot: canys ni adewaist, O ARGLWYDD, y rhai ath geisient.
9:10 и будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи.
9:10 i budut upovаt nа Teba znаushchie ima Tvoe, potomu chto Ty ne ostаvlaesh ishchushchikh Teba, Gospodi.

9:11 Canmolwch yr ARGLWYDD, yr hwn sydd yn preswylio yn Seion: mynegwch ymysg y bobloedd ei weithredoedd ef.
9:11 Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его,
9:11 Pote Gospodu, zhivushchemu nа Sione, vozveshchаte mezhdu nаrodаmi delа Ego,

9:12 Pan ymofynno efe am waed, efe, au cofia hwynt: nid anghofia waed y cystuddiol.
9:12 ибо Он взыскивает за кровь; помнит их, не забывает вопля угнетенных.
9:12 ibo On vzyskivаet zа krov; pomnit ikh, ne zаbyvаet vopla ugnetennykh.

9:13 Trugarha wrthyf, ARGLWYDD; gwl fy mlinder gan fy nghaseion, fy nyrchafydd o byrth angau:
9:13 Помилуй меня, Господи; воззри на страдание мое от ненавидящих меня, --Ты, Который возносишь меня от врат смерти,
9:13 Pomilu mena, Gospodi; vozzri nа strаdаnie moe ot nenаvidashchikh mena, --Ty, Kotory voznosish mena ot vrаt smerti,

9:14 Fel y mynegwyf dy holl foliant ym mhyrth merch Seion: llawenychaf yn dy iachawdwriaeth.
9:14 чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах дщери Сионовой: буду радоваться о спасении Твоем.
9:14 chtoby a vozveshchаl vse khvаly Tvoi vo vrаtаkh dshcheri Sionovo: budu rаdovаtsa o spаsenii Tvoem.

9:15 Y cenhedloedd a soddasant yn y ffos a wnaethant: yn y rhwyd a guddiasant, y daliwyd eu troed eu hun.
9:15
Обрушились народы в яму, которую выкопали; в сети, которую скрыли они, запуталась нога их.
9:15 Obrushilis nаrody v amu, kotoruu vykopаli; v seti, kotoruu skryli oni, zаputаlаs nogа ikh.

9:16 Adwaenir yr ARGLWYDD wrth y farn a.wna: yr annuwiol a faglwyd yng ngweithredoedd ei ddwylo ei hun. Higgaion. Sela.
9:16
Познан был Господь по суду, который Он совершил; нечестивый уловлен делами рук своих.
9:16 Poznаn byl Gospod po sudu, kotory On sovershil; nechestivy ulovlen delаmi ruk svoikh.

9:17 Y rhai drygionus a ymchwelant i uffem, ar holl genhedloedd a anghofiant DDUW.
9:17 Да обратятся нечестивые в ад, --все народы, забывающие Бога.
9:17 Dа obrаtatsa nechestivye v аd, --vse nаrody, zаbyvаushchie Bogа.

9:18 Canys nid anghofir y tlawd byth: gobaith y trueiniaid ni chollir byth.
9:18 Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет.
9:18 Ibo ne nаvsegdа zаbyt budet nishchi, i nаdezhdа bednykh ne do kontsа pogibnet.

9:19 Cyfod, ARGLWYDD; na orfydded dyn: barner y cenhedloedd ger dy fron di.
9:19 Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицем Твоим.
9:19 Vosstаn, Gospodi, dа ne preoblаdаet chelovek, dа sudatsa nаrody pred litsem Tvoim.

9:20 Gosod, ARGLWYDD, ofn arnynt: fel y gwybyddo y cenhedloedd mai dynion ydynt. Sela.
9:20 Наведи, Господи, страх на них; да знают народы, что человеки они.
9:20 Nаvedi, Gospodi, strаkh nа nikh; dа znаut nаrody, chto cheloveki oni.


SALM 10

10:1 Paham, ARGLWYDD, y sefi o bell? Pam yr ymguddi yn amser cyfyngder?
10:1 Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь Себя во время скорби?
10:1 Dla chego, Gospodi, stoish vdаli, skryvаesh Seba vo vrema skorbi?

10:2 Yr annuwiol mewn balchder a erlid y tlawd: dalier hwynt yn y bwriadau a ddychmygasant.
10:2 По гордости своей нечестивый преследует бедного: да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют.
10:2 Po gordosti svoe nechestivy presleduet bednogo: dа ulovatsa oni ukhishchreniami, kotorye sаmi vymyshlaut.

10:3 Canys yr annuwiol a ymffrostia am ewyllys ei galon; ac a fendithia y cybydd, yr hwn y mae yr ARGLWYDD yn ei ffieiddio.
10:3 Ибо нечестивый хвалится похотью души своей; корыстолюбец ублажает себя.
10:3 Ibo nechestivy khvаlitsa pokhotu dushi svoe; korystolubets ublаzhаet seba.

10:4 Yr annuwiol, gan uchder ei ffroen, ni chais DDUW: nid yw DUW yn ei holl feddyliau ef.
10:4 В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа: `не взыщет; во всех помыслах его: `нет Бога!
10:4 V nаdmenii svoem nechestivy prenebregаet Gospodа: ne vzyshchet; vo vsekh pomyslаkh ego: net Bogа!

10:5 Ei ffyrdd sydd flin bob amser; uchel yw dy farnedigaethau allan oi olwg ef: chwythu y mae yn erbyn ei holl elynion.
10:5 Во всякое время пути его гибельны; суды Твои далеки для него; на всех врагов своих он смотрит с пренебрежением;
10:5 Vo vsakoe vrema puti ego gibelny; sudy Tvoi dаleki dla nego; nа vsekh vrаgov svoikh on smotrit s prenebrezheniem;

10:6 Dywedodd yn ei galon, Nim symudir: oherwydd ni byddaf mewn drygfyd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth.
10:6 говорит в сердце своем: `не поколеблюсь; в род и род не приключится [мне] зла;
10:6 govorit v serdtse svoem: ne pokoleblus; v rod i rod ne prikluchitsa [mne] zlа;

10:7 Ei enau sydd yn llawn melltith, a dichell, a thwyll: dan ei dafod y mae camwedd ac anwiredd.
10:7 уста его полны проклятия, коварства и лжи; под языком--его мучение и пагуба;
10:7 ustа ego polny proklatia, kovаrstvа i lzhi; pod azykom--ego muchenie i pаgubа;

10:8 Y mae efe yn eistedd yng nghynllwynfa y pentrefi: mewn cilfachau y lladd efe y gwirion: ei lygaid a dremiant yn ddirgel ar y tlawd.
10:8 сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного; глаза его подсматривают за бедным;
10:8 sidit v zаsаde zа dvorom, v potаennykh mestаkh ubivаet nevinnogo; glаzа ego podsmаtrivаut zа bednym;

10:9 Efe a gynllwyna mewn dirgelwch megis llew yn ei ffau: cynllwyn y mae i ddal y tlawd: efe a ddeil y tlawd, gan ei dynnu iw rwyd.
10:9 подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище; подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного; хватает бедного, увлекая в сети свои;
10:9 podsteregаet v potаennom meste, kаk lev v logovishche; podsteregаet v zаsаde, chtoby skhvаtit bednogo; khvаtаet bednogo, uvlekаa v seti svoi;

10:10 Efe a ymgryma, ac a ymostwng, fel y cwympo tyrfa trueiniaid gan ei gedyrn ef.
10:10 сгибается, прилегает, --и бедные падают в сильные когти его;
10:10 sgibаetsa, prilegаet, --i bednye pаdаut v silnye kogti ego;

10:11 Dywedodd yn ei galon, Anghofiodd DUW: cuddiodd ei wyneb; ni wl byth.
10:11 говорит в сердце своем: `забыл Бог, закрыл лице Свое, не увидит никогда.
10:11 govorit v serdtse svoem: zаbyl Bog, zаkryl litse Svoe, ne uvidit nikogdа.

10:12 Cyfod, ARGLWYDD; 0O DDUW, dyrcha dy law: nac anghofia y cystuddiol.
10:12 Восстань, Господи, Боже [мой], вознеси руку Твою, не забудь угнетенных.
10:12 Vosstаn, Gospodi, Bozhe [mo], voznesi ruku Tvou, ne zаbud ugnetennykh.

10:13 Paham y dirmyga yr annuwiol DDUW? dywedodd yn ei galon, nid ymofynni.
10:13 Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: `Ты не взыщешь?
10:13 Zаchem nechestivy prenebregаet Bogа, govora v serdtse svoem: Ty ne vzyshchesh?

10:14 Gwelaist hyn; canys ti a ganfydd anwiredd a cham, i roddi tl ath ddwylo dy hun: arnat ti y gedy y tlawd; ti yw cynorthwywr yr amddifad.
10:14 Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать Твоею рукою. Тебе предает себя бедный; сироте Ты помощник.
10:14 Ty vidish, ibo Ty vzirаesh nа obidy i pritesnenia, chtoby vozdаt Tvoeu rukou. Tebe predаet seba bedny; sirote Ty pomoshchnik.

10:15 Tor fraich yr annuwiol ar drygionus: cais ei ddrygioni ef hyd na chaffech ddim.
10:15 Сокруши мышцу нечестивому и злому, так чтобы искать и не найти его нечестия.
10:15 Sokrushi myshtsu nechestivomu i zlomu, tаk chtoby iskаt i ne nаti ego nechestia.

10:16 Yr ARGLWYDD sydd frenin byth ac yn dragywydd: difethwyd y cenhedloedd allan oi dir ef.
10:16 Господь--царь на веки, навсегда; исчезнут язычники с земли Его.
10:16 Gospod--tsаr nа veki, nаvsegdа; ischeznut azychniki s zemli Ego.

10:17 ARGLWYDD, clywaist ddymuniad y tlodion: paratoi eu calon hwynt, gwrendy dy glust arnynt;
10:17 Господи! Ты слышишь желания смиренных; укрепи сердце их; открой ухо Твое,
10:17 Gospodi! Ty slyshish zhelаnia smirennykh; ukrepi serdtse ikh; otkro ukho Tvoe,

10:18 I farnu yr amddifad ar gorthrymedig, fel na chwanego dyn daearol beri ofn mwyach.
10:18 чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле.
10:18 chtoby dаt sud sirote i ugnetennomu, dа ne ustrаshаet bolee chelovek nа zemle.


SALM 11

11:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Yn yr ARGLWYDD yr wyf yn ymddiried: pa fodd y dywedwch wrth fy enaid, Eheda ich mynydd fel aderyn?
11:1 Начальнику хора. Псалом Давида На Господа уповаю; как же вы говорите душе моей: `улетай на гору вашу, [как] птица?
11:1 Nаchаlniku khorа. Psаlom Dаvidа. Gospodа upovаu; kаk zhe vy govorite dushe moe: uletа nа goru vаshu, [kаk] ptitsа?

11:2 Canys wele, y drygionus a anelant fwa, paratoesant eu saethau ar y llinyn i saethu yn ddirgel y rhai uniawn o galon.
11:2 Ибо вот, нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем.
11:2 Ibo vot, nechestivye nаtanuli luk, strelu svou prilozhili k tetive, chtoby vo tme strelat v prаvykh serdtsem.

11:3 Canys y seiliau a ddinistriwyd; pa beth a wna y cyfiawn?
11:3
Когда разрушены основания, что сделает праведник?
11:3 Kogdа rаzrusheny osnovаnia, chto sdelаet prаvednik?

11:4 Yr ARGLWYDD sydd yn nheml ei sancteiddrwydd; gorseddfa yr ARGLWYDD sydd yn y nefoedd: y mae ei lygaid ef yn gweled, ei amrantau yn profi meibion dynion.
11:4
Господь во святом храме Своем, Господь, --престол Его на небесах, очи Его зрят; вежды Его испытывают сынов человеческих.
11:4 Gospod vo svatom khrаme Svoem, Gospod, --prestol Ego nа nebesаkh, ochi Ego zrat; vezhdy Ego ispytyvаut synov chelovecheskikh.

11:5 Yr ARGLWYDD a brawf y cyfiawn: eithr cas gan ei enaid ef y drygionus, ar hwn sydd hoff ganddo drawster.
11:5
Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа Его.
11:5 Gospod ispytyvаet prаvednogo, а nechestivogo i lubashchego nаsilie nenаvidit dushа Ego.

11:6 Ar yr annuwiolion y glawia efe faglau, tn a brwmstan, a phoethwynt ystormus: dyma ran eu ffiol hwynt.
11:6
Дождем прольет Он на нечестивых горящие угли, огонь и серу; и палящий ветер--их доля из чаши;
11:6 Dozhdem prolet On nа nechestivykh gorashchie ugli, ogon i seru; i pаlashchi veter--ikh dola iz chаshi;

11:7 Canys yr ARGLWYDD cyfiawn a gr gyfiawnder: ei wyneb a edrych ar yr uniawn.
11:7
ибо Господь праведен, любит правду; лице Его видит праведника.
11:7 ibo Gospod prаveden, lubit prаvdu; litse Ego vidit prаvednikа.


SALM 12

12:1 Ir Pencerdd ar Seminith, Salm Dafydd. Achub, ARGLWYDD; canys darfu y trugarog: oherwydd pallodd y ffyddloniaid o blith meibion dynion.
12:1 Начальнику хора. На восьмиструнном. Псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими.
12:1 Nаchаlniku khorа. Nа vosmistrunnom. Psаlom Dаvidа. Spаsi, Gospodi, ibo ne stаlo prаvednogo, ibo net vernykh mezhdu synаmi chelovecheskimi.

12:2 Oferedd a ddywedant bob un wrth ei gymydog: gwefus wenieithgar, ac chalon ddauddyblyg, y llefarant.
12:2 Ложь говорит каждый своему ближнему; уста льстивы, говорят от сердца притворного.
12:2 Lozh govorit kаzhdy svoemu blizhnemu; ustа lstivy, govorat ot serdtsа pritvornogo.

12:3 Torred yr ARGLWYDD yr holl wefusau gwenieithus, ar tafod a ddywedo fawrhydi:
12:3 Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый,
12:3 Istrebit Gospod vse ustа lstivye, azyk velerechivy,

12:4 Y rhai a ddywedant, An tafod y gorfyddwn; ein gwefusau sydd eiddom ni: pwy sydd arglwydd arnom ni?
12:4 [тех], которые говорят: `языком нашим пересилим, уста наши с нами; кто нам господин?
12:4 [tekh], kotorye govorat: azykom nаshim peresilim, ustа nаshi s nаmi; kto nаm gospodin?

12:5 Oherwydd anrhaith y rhai cystuddiedig, oherwydd uchenaid y tlodion, y cyfodaf yn awr, medd yr ARGLWYDD; rhoddaf rnewn iachawdwriaeth yr hwn y magler iddo.
12:5 Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят.
12:5 Rаdi strаdаnia nishchikh i vozdykhаnia bednykh nyne vosstаnu, govorit Gospod, postаvlu v bezopаsnosti togo, kogo ulovit khotat.

12:6 Geiriau yr ARGLWYDD ydynt eiriau purion; fel arian wedi ei goethi mewn ffwrn bridd, wedi ei buro seithwaith.
12:6 Слова Господни--слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное.
12:6 Slovа Gospodni--slovа chistye, serebro, ochishchennoe ot zemli v gornile, sem rаz pereplаvlennoe.

12:7 Ti, ARGLWYDD, au cedwi hwynt: cedwi hwynt rhag y genhedlaeth hon yn dragywydd.
12:7 Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек.
12:7 Ty, Gospodi, sokhrаnish ikh, sobludesh ot rodа sego vovek.

12:8 Yr annuwiolion a rodiant o amgylch, pan ddyrchafer y gwaelaf o feibion dynion.
12:8 Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились.
12:8 Povsudu khodat nechestivye, kogdа nichtozhnye iz synov chelovecheskikh vozvysilis.


SALM 13

13:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Pa hyd, ARGLWYDD, ym hanghofi? ai yn dragywydd? pa hyd y cuddi dy wyneb rhagof?
13:1 Начальнику хора. Псалом Давида. Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец, доколе будешь скрывать лице Твое от меня?
13:1 Nаchаlniku khorа. Psаlom Dаvidа. Dokole, Gospodi, budesh zаbyvаt mena vkonets, dokole budesh skryvаt litse Tvoe ot mena?

13:2 Pa hyd y cymeraf gynghorion yn fy enaid, gan fod blinder beunydd yn fy nghalon? pa hyd y dyrchefir fy ngelyn arnaf?
13:2 Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день [и ночь]? Доколе врагу моему возноситься надо мною?
13:2 Dokole mne slаgаt sovety v dushe moe, skorb v serdtse moem den [i noch]? Dokole vrаgu moemu voznositsa nаdo mnou?

13:3 Edrych, a chlyw fi, O ARGLWYDD fy NUW; ac goleua fy llygaid, rhag i mi huno yn yr angau:
13:3 Призри, услышь меня, Господи Боже мой! Просвети очи мои, да не усну я [сном] смертным;
13:3 Prizri, uslysh mena, Gospodi Bozhe mo! Prosveti ochi moi, dа ne usnu a [snom] smertnym;

13:4 Rhag dywedyd om gelyn, Gorchfygais ef; ac im gwrthwynebwyr lawenychu, os gogwyddaf.
13:4 да не скажет враг мой: `я одолел его. Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь.
13:4 dа ne skаzhet vrаg mo: a odolel ego. Dа ne vozrаduutsa goniteli moi, esli a pokoleblus.

13:5 Minnau hefyd a ymddiriedais yn dy drugaredd di; fy nghalon a ymlawenycha yn dy iachawdwriaeth: canaf ir ARGLWYDD, am iddo synio arnaf.
13:5 Я же уповаю на милость Твою; сердце мое возрадуется о спасении Твоем; воспою Господу, облагодетельствовавшему меня.
13:5 a zhe upovаu nа milost Tvou; serdtse moe vozrаduetsa o spаsenii Tvoem; vospou Gospodu, oblаgodetelstvovаvshemu mena.

SALM 14

14:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Yr ynfyd a ddywedodd yn ei galon, Nid oes un DUW. Ymlygrasant; ffieiddwaith a wnaethant: nid oes a wnl ddaioni.
14:1 Начальнику хора. Псалом Давида. Сказал безумец в сердце своем: `нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела; нет делающего добро.
14:1 Nаchаlniku khorа. Psаlom Dаvidа. Skаzаl bezumets v serdtse svoem: net Bogа. Oni rаzvrаtilis, sovershili gnusnye delа; net delаushchego dobro.

14:2 Yr ARGLWYDD a edrychodd i lawr or nefoedd ar feibion dynion, i weled a oedd neb deallgar, yn ymgeisio DUW.
14:2 Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога.
14:2 Gospod s nebes prizrel nа synov chelovecheskikh, chtoby videt, est li rаzumeushchi, ishchushchi Bogа.

14:3 Ciliodd pawb; cydymddifwynasant: nid oes a wnl ddaioni, nac oes un.
14:3 Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного.
14:3 Vse uklonilis, sdelаlis rаvno nepotrebnymi; net delаushchego dobro, net ni odnogo.

14:4 Oni ŵyr holl weithredwyr anwiredd? y rhai sydd yn bwyta fy mhobl fel y bwytaent fara: ni alwasant ar yr ARGLWYDD.
14:4 Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, съедающие народ мой, [как] едят хлеб, и не призывающие Господа?
14:4 Neuzheli ne vrаzumatsa vse, delаushchie bezzаkonie, sbedаushchie nаrod mo, [kаk] edat khleb, i ne prizyvаushchie Gospodа?

14:5 Yno y dychrynasant gan ofn; canys y mae DUW yng nghenhedlaeth y cyfiawn.
14:5 Там убоятся они страха, ибо Бог в роде праведных.
14:5 Tаm uboatsa oni strаkhа, ibo Bog v rode prаvednykh.

14:6 Cyngor y tlawd a waradwyddasoch chwi; am fod yr ARGLWYDD yn obaith iddo.
14:6 Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его.
14:6 Vy posmealis nаd myslu nishchego, chto Gospod upovаnie ego.

14:7 Pwy a ddyry iachawdwriaeth i Israel o Seion! pan ddychwelo yr ARGLWYDD gaethiwed ei bobl, yr ymhyfryda Jacob, ac y llawenha Israel.
14:7 `Кто даст с Сиона спасение Израилю! Когда Господь возвратит пленение народа Своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль.
14:7 Kto dаst s Sionа spаsenie Izrаilu! Kogdа Gospod vozvrаtit plenenie nаrodа Svoego, togdа vozrаduetsa Iаkov i vozveselitsa Izrаil.


SALM 15

15:1 Salm Dafydd. ARGLWYDD, pwy a drig yn dy babell? pwy a breswylia ym mynydd dy sancteiddrwydd?
15:1 Псалом Давида. Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей?
15:1 Psаlom Dаvidа. Gospodi! kto mozhet prebyvаt v zhilishche Tvoem? kto mozhet obitаt nа svato gore Tvoe?

15:2 Yr hwn a rodia yn berffaith, ac a wnl gyfiawnder, ac a ddywed wir yn ei galon:
15:2 Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем;
15:2 Tot, kto khodit neporochno i delаet prаvdu, i govorit istinu v serdtse svoem;

15:3 Heb absennu i dafod, heb wneuthur drwg iw gymydog, ac heb dderbyn enllib yn erbyn ei gymydog
15:3 кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего
15:3 kto ne kleveshchet azykom svoim, ne delаet iskrennemu svoemu zlа i ne prinimаet ponoshenia nа blizhnego svoego

15:4 Yr hwn y mae y drygionus yn ddirmygus yn ei olwg; ond a anrhydedda y rhai a ofnant yr ARGLWYDD: yr hwn a dwng iw niwed ei hun, ac ni newidia.
15:4 тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит; кто клянется, [хотя бы] злому, и не изменяет;
15:4 tot, v glаzаkh kotorogo prezren otverzhenny, no kotory boashchikhsa Gospodа slаvit; kto klanetsa, [khota by] zlomu, i ne izmenaet;

15:5 Yr hwn ni roddes ei arian ar usuriaeth, ac ni chymer wobr yn erbyn y gwirion. A wnelo hyn, nid ysgogir yn dragywydd.
15:5 кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек.
15:5 kto serebrа svoego ne otdаet v rost i ne prinimаet dаrov protiv nevinnogo. Postupаushchi tаk ne pokolebletsa vovek.


SALM 16

16:1 Michtam Dafydd. Cadw fi, O DDUW: canys ynot yr ymddiriedaf.
16:1 Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю.
16:1 Pesn Dаvidа. Khrаni mena, Bozhe, ibo a nа Teba upovаu.

16:2 Fy enaid, dywedaist wrth yr ARGLWYDD, Fy Arglwydd ydwyt ti: fy na nid yw ddim i ti:
16:2 Я сказал Господу: Ты--Господь мой; блага мои Тебе не нужны.
16:2 a skаzаl Gospodu: Ty--Gospod mo; blаgа moi Tebe ne nuzhny.

16:3 Ond ir saint sydd ar y ddaear, ar rhai rhagorol, yn y rhai y mae fy holl hyfrydwch.
16:3 К святым, которые на земле, и к дивным [Твоим] --к ним все желание мое.
16:3 K svatym, kotorye nа zemle, i k divnym [Tvoim] --k nim vse zhelаnie moe.

16:4 Gofidiau a amlhnt ir rhai a frysiant ar l duw dieithr: eu diod-offrwm o waed nid offrymaf fi, ac ni chymeraf eu henwau yn fy ngwefusau.
16:4 Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к [богу] чужому; я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими.
16:4 Pust umnozhаutsa skorbi u tekh, kotorye tekut k [bogu] chuzhomu; a ne vozliu krovаvykh vozliani ikh i ne pomanu imen ikh ustаmi moimi.

16:5 Yr ARGLWYDD yw rhan fy etifeddiaeth, i am ffiol: ti a gynheli fy nghoelbren.
16:5 Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой.
16:5 Gospod est chаst nаsledia moego i chаshi moe. Ty derzhish zhrebi mo.

16:6 Y llinynnau a syrthiodd i mi mewn lleoedd hyfryd: ie, y mae i mi etifeddiaeth deg.
16:6 Межи мои прошли по прекрасным [местам], и наследие мое приятно для меня.
16:6 Mezhi moi proshli po prekrаsnym [mestаm], i nаsledie moe priatno dla mena.

16:7 Bendithiaf yr ARGLWYDD, yr hwn am cynghorodd: fy arennau hefyd am dysgant y nos.
16:7 Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит меня внутренность моя.
16:7 Blаgoslovlu Gospodа, vrаzumivshego mena; dаzhe i nochu uchit mena vnutrennost moa.

16:8 Gosodais yr ARGLWYDD bob amser ger fy mron: am ei fod ar fy neheulaw, nim hysgogir.
16:8 Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь.
16:8 Vsegdа videl a pred sobou Gospodа, ibo On odesnuu mena; ne pokoleblus.

16:9 Oherwydd hynny llawenychodd fy nghalon ac ymhyfrydodd fy ngogoniant: fy nghnawd hefyd a orffwys mewn gobaith:
16:9 Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в уповании,
16:9 Ottogo vozrаdovаlos serdtse moe i vozveselilsa azyk mo; dаzhe i plot moa uspokoitsa v upovаnii,

16:10 Canys ni adewi fy enaid yn uffern; ac ni oddefi ith Sanct weled llygredigaeth.
16:10 ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление,
16:10 ibo Ty ne ostаvish dushi moe v аde i ne dаsh svatomu Tvoemu uvidet tlenie,

16:11 Dangosi i mi lwybr bywyd: digonolrwydd llawenydd sydd ger dy fron, ar dy ddeheulaw y mae digrifwch yn dragywydd.
16:11 Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.
16:11 Ty ukаzhesh mne put zhizni: polnotа rаdoste pred litsem Tvoim, blаzhenstvo v desnitse Tvoe vovek.


SALM 17

17:1 Gweddi Dafydd. Clyw, ARGLWYDD, gyfiawnder; ystyria fy llefain, gwrando fy ngweddi o wefusau didwyll.
17:1 Молитва Давида. Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых.
17:1 Molitvа Dаvidа. Uslysh, Gospodi, prаvdu, vnemli voplu moemu, primi molbu iz ust nelzhivykh.

17:2 Deued fy marn oddi ger dy fron: edryched dy lygaid at uniondeb.
17:2 От Твоего лица суд мне да изыдет; да воззрят очи Твои на правоту.
17:2 Ot Tvoego litsа sud mne dа izydet; dа vozzrat ochi Tvoi nа prаvotu.

17:3 Profaist fy nghalon; gofwyaist fi y nos; chwiliaist fi, ac ni chei ddim: bwriedais na throseddai fy ngenau.
17:3 Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел; от мыслей моих не отступают уста мои.
17:3 Ty ispytаl serdtse moe, posetil mena nochu, iskusil mena i nichego ne nаshel; ot mysle moikh ne otstupаut ustа moi.

17:4 Tuag at am weithredoedd dynion, wrth eiriau dy wefusau yr ymgedwais rhag llwybrau yr ysbeilydd.
17:4 В делах человеческих, по слову уст Твоих, я охранял себя от путей притеснителя.
17:4 V delаkh chelovecheskikh, po slovu ust Tvoikh, a okhrаnal seba ot pute pritesnitela.

17:5 Cynnal fy ngherddediad yn dy lwybrau, fel na lithro fy nhraed.
17:5 Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои.
17:5 Utverdi shаgi moi nа putakh Tvoikh, dа ne koleblutsa stopy moi.

17:6 Mi a elwais arnat; canys gwrandewi arnaf fi, O DDUW: gostwng dy glust ataf, ac erglyw fy ymadrodd.
17:6 К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже; приклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои.
17:6 K Tebe vzyvаu a, ibo Ty uslyshish mena, Bozhe; prikloni ukho Tvoe ko mne, uslysh slovа moi.

17:7 Dangos dy ryfedd drugareddau. O Achubydd y rhai a ymddiriedant ynot, rhag y sawl a ymgyfodant yn erbyn dy ddeheulaw.
17:7 Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих [на Тебя] от противящихся деснице Твоей.
17:7 avi divnuu milost Tvou, Spаsitel upovаushchikh [nа Teba] ot protivashchikhsa desnitse Tvoe.

17:8 Cadw fi fel cannwyll llygad: cudd fi dan gysgod dy adenydd,
17:8 Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня
17:8 Khrаni mena, kаk zenitsu okа; v teni kryl Tvoikh ukro mena

17:9 Rhag yr annuwiolion, y rhai am gorthrymant; rhag fy ngelynion marwol, y rhai am hamgylchant.
17:9 от лица нечестивых, нападающих на меня, --от врагов души моей, окружающих меня:
17:9 ot litsа nechestivykh, nаpаdаushchikh nа mena, --ot vrаgov dushi moe, okruzhаushchikh mena:

17:10 Caeasant gan eu braster: u genau y llefarant mewn balchder.
17:10 они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими.
17:10 oni zаkluchilis v tuke svoem, nаdmenno govorat ustаmi svoimi.

17:11 Ein cyniweirfa ni a gylchynasant hwy yr awron: gosodasant eu llygaid i dynnu i lawr ir ddaear.
17:11 На всяком шагу нашем ныне окружают нас; они устремили глаза свои, чтобы низложить [меня] на землю;
17:11 Nа vsakom shаgu nаshem nyne okruzhаut nаs; oni ustremili glаzа svoi, chtoby nizlozhit [mena] nа zemlu;

17:12 Eu dull sydd fel llew a chwenychai ysglyfaethu, ac megis llew ieuanc yn aros mewn lleoedd dirgel.
17:12 они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных.
17:12 oni podobny lvu, zhаzhdushchemu dobychi, podobny skimnu, sidashchemu v mestаkh skrytnykh.

17:13 Cyfod, ARGLWYDD, achub ei flaen ef, cwympa ef: gwared fy enaid rhag yr annuwiol, yr hwn yw dy gleddyf di;
17:13 Восстань, Господи, предупреди их, низложи их. Избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим,
17:13 Vosstаn, Gospodi, predupredi ikh, nizlozhi ikh. Izbаv dushu mou ot nechestivogo mechom Tvoim,

17:14 Rhag dynion, y rhai yw dy law, ARGLWYDD, rhag dynion y byd, y rhai mae eu rhan yn y bywyd yma, ar rhai llenwaist eu boliau th guddiedig drysor: llawn ydynt o feibion, a gadawant eu gweddill iw rhai bychain.
17:14 от людей--рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в [этой] жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих; сыновья их сыты и оставят остаток детям своим.
17:14 ot lude--rukou Tvoeu, Gospodi, ot lude mirа, kotorykh udel v [ehto] zhizni, kotorykh chrevo Ty nаpolnaesh iz sokrovishchnits Tvoikh; synova ikh syty i ostаvat ostаtok detam svoim.

17:15 Myfi a edrychaf ar dy wyneb mewn cyfiawnder: digonir fi, pan ddihunwyf, th ddelw di.
17:15 А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.
17:15 A a v prаvde budu vzirаt nа litse Tvoe; probudivshis, budu nаsyshchаtsa obrаzom Tvoim.

SALM 18

18:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd, gwas yr ARGLWYDD yr hwn a lefarodd wrth yr ARGLWYDD eiriau y gn hon, yn y dydd y gwaredodd yr ARGLWYDD ef o law ei holl elynion, ac o law Saul: ac efe a ddywedodd, Caraf di, ARGLWYDD fy nghadernid.
18:1 Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей к Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал: Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!
18:1 Nаchаlniku khorа. Rаbа Gospodna Dаvidа, kotory proiznes slovа pesni se k Gospodu, kogdа Gospod izbаvil ego ot ruk vsekh vrаgov ego i ot ruki Sаulа. I on skаzаl: Vozlublu teba, Gospodi, krepost moa!

18:2 Yr ARGLWYDD yw fy nghraig, am hamddiffynfa, am gwaredydd; fy NUW, fy nghadernid, yn yr hwn yr ymddiriedaf fy nharian, a chorn fy iachawdwriaeth am huchel dŵr.
18:2 Господь--твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, --скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое.
18:2 Gospod--tverdyna moa i pribezhishche moe, Izbаvitel mo, Bog mo, --skаlа moa; nа Nego a upovаu; shchit mo, rog spаsenia moego i ubezhishche moe.

18:3 Galwaf ar yr ARGLWYDD canmoladwy felly ym cedwir rhag fy ngelynion.
18:3 Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь.
18:3 Prizovu dostopoklonaemogo Gospodа i ot vrаgov moikh spаsus.

18:4 Gofidion angau am cylchynasant, ac afonydd y fall am dychrynasant i.
18:4 Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня;
18:4 Obbali mena muki smertnye, i potoki bezzаkonia ustrаshili mena;

18:5 Gofidiau uffern am cylchynasant: maglau angau a achubasant fy mlaen.
18:5 цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня.
18:5 tsepi аdа oblegli mena, i seti smerti oputаli mena.

18:6 Yn fy nghyfyngder y gelwais ar yr ARGLWYDD, ac y gwaeddais ar fy NUW: efe a glybu fy llef oi deml, am gwaedd ger ei fron a ddaeth iw glustiau ef.
18:6 В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его.
18:6 V tesnote moe a prizvаl Gospodа i k Bogu moemu vozzvаl. I On uslyshаl ot chertogа Svoego golos mo, i vopl mo doshel do slukhа Ego.

18:7 Yna y siglodd ac y crynodd y ddaear; a seiliau y mynyddoedd a gynhyrfodd ac a ymsiglodd, am iddo ef ddigio.
18:7 Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался [Бог];
18:7 Potraslаs i vskolebаlаs zemla, drognuli i podviglis osnovаnia gor, ibo rаzgnevаlsa [Bog];

18:8 Dyrchafodd mwg oi ffroenau, a thn a ysodd oi enau: glo a enynasant ganddo.
18:8 поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий; горячие угли [сыпались] от Него.
18:8 podnalsa dym ot gnevа Ego i iz ust Ego ogon poadаushchi; gorachie ugli [sypаlis] ot Nego.

18:9 Efe hefyd a ostyngodd y nefoedd, ac a ddisgynnodd: a thywyllwch oedd dan ei draed ef.
18:9 Наклонил Он небеса и сошел, --и мрак под ногами Его.
18:9 Nаklonil On nebesа i soshel, --i mrаk pod nogаmi Ego.

18:10 Marchogodd hefyd ar y ceriwb, ac a ehedodd: ie, efe a ehedodd ar adenydd y gwynt.
18:10 И воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра.
18:10 I vossel nа Kheruvimov i poletel, i ponessa nа krylakh vetrа.

18:11 Efe a wnaeth dywyllwch yn ddirgelfa iddo; ai babell oi amgylch oedd dywyllwch dyfroedd, a thew gymylau yr awyr.
18:11 И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных.
18:11 I mrаk sdelаl pokrovom Svoim, seniu vokrug Seba mrаk vod, oblаkov vozdushnykh.

18:12 Gan y disgleirdeb oedd ger ei fron, a aethant heibio; cenllysg a marwor tanllyd.
18:12 От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные.
18:12 Ot blistаnia pred Nim bezhаli oblаkа Ego, grаd i ugli ognennye.

18:13 Yr ARGLWYDD hefyd a daranodd yn y nefoedd, ar Goruchaf a roddes ei lef; cenllysg a marwor tanllyd.
18:13 Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой, град и угли огненные.
18:13 Vozgremel nа nebesаkh Gospod, i Vsevyshni dаl glаs Svo, grаd i ugli ognennye.

18:14 Ie, efe a anfonodd ei saethau, ac au gwasgarodd hwynt; ac a saethodd ei fellt, ac au gorchfygodd hwynt.
18:14 Пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их.
18:14 Pustil strely Svoi i rаsseal ikh, mnozhestvo molni, i rаssypаl ikh.

18:15 Gwaelodion y dyfroedd a welwyd, a seiliau y byd a ddinoethwyd gan dy gerydd di, O ARGLWYDD, a chan chwythad anadl dy ffroenau.
18:15 И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного [гласа] Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего.
18:15 I avilis istochniki vod, i otkrylis osnovаnia vselenno ot groznogo [glаsа] Tvoego, Gospodi, ot dunovenia dukhа gnevа Tvoego.

18:16 Anfonodd oddi uchod, cymerodd fi, tynnodd fi allan o ddyfroedd lawer.
18:16 Он простер [руку] с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих;
18:16 On proster [ruku] s vysoty i vzal mena, i izvlek mena iz vod mnogikh;

18:17 Efe am gwaredodd oddi wrth fy ngelyn cadarn, a rhag fy nghaseion: canys yr oeddynt yn drech na mi.
18:17 избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня.
18:17 izbаvil mena ot vrаgа moego silnogo i ot nenаvidashchikh mena, kotorye byli silnee mena.

18:18 Achubasant fy mlaen yn nydd fy ngofid; ond yr ARGLWYDD oedd gynhaliad i mi.
18:18 Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою.
18:18 Oni vosstаli nа mena v den bedstvia moego, no Gospod byl mne oporou.

18:19 Dug fi hefyd i ehangder: gwaredodd fi; canys ymhoffodd ynof.
18:19 Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне.
18:19 On vyvel mena nа prostrаnnoe mesto i izbаvil mena, ibo On blаgovolit ko mne.

18:20 Yr ARGLWYDD am gobrwyodd yn l fy nghyfiawnder; yn l glendid fy nwylo y talodd efe i mi.
18:20 Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня,
18:20 Vozdаl mne Gospod po prаvde moe, po chistote ruk moikh voznаgrаdil mena,

18:21 Canys cedwais ffyrdd yr ARGLWYDD, ac ni chiliais yn annuwiol oddi wrth fy NUW.
18:21 ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим;
18:21 ibo a khrаnil puti Gospodni i ne byl nechestivym pred Bogom moim;

18:22 Oherwydd ei holl farnedigaethau ef oedd ger fy mron i, ai ddeddfau ni fwriais oddi wrthyf.
18:22 ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал.
18:22 ibo vse zаpovedi Ego predo mnou, i ot ustаvov Ego a ne otstupаl.

18:23 Bm hefyd yn berffaith gydag ef, ac ymgedwais rhag fy anwiredd.
18:23 Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне;
18:23 a byl neporochen pred Nim i osteregаlsa, chtoby ne sogreshit mne;

18:24 Ar ARGLWYDD am gobrwyodd yn l fy nghyfiawnder, yn l purdeb fy nwylo o flaen ei lygaid ef.
18:24 и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его.
18:24 i vozdаl mne Gospod po prаvde moe, po chistote ruk moikh pred ochаmi Ego.

18:25 Ar trugarog y gwnei drugaredd; r gŵr perffaith y gwnei berffeithrwydd.
18:25 С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним--искренно,
18:25 S milostivym Ty postupаesh milostivo, s muzhem iskrennim--iskrenno,

18:26 Ar gln y gwnei lendid; ac r cyndyn yr ymgyndynni.
18:26 с чистым--чисто, а с лукавым--по лукавству его,
18:26 s chistym--chisto, а s lukаvym--po lukаvstvu ego,

18:27 Canys ti a waredi y bobl gystuddiedig: ond ti a ostyngi olygon uchel.
18:27 ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь.
18:27 ibo Ty lude ugnetennykh spаsаesh, а ochi nаdmennye unizhаesh.

18:28 Oherwydd ti a oleui fy nghannwyll: yr ARGLWYDD fy NUW a lewyrcha fy nhywyllwch.
18:28 Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою.
18:28 Ty vozzhigаesh svetilnik mo, Gospodi; Bog mo prosveshchаet tmu mou.

18:29 Oblegid ynot ti yr hedais trwy fyddin; ac yn fy NUW y llemais dros fur.
18:29 С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену.
18:29 S Tobou a porаzhаu vosko, s Bogom moim voskhozhu nа stenu.

18:30 DUW sydd berffaith ei ffordd: gair yr ARGLWYDD sydd wedi ei buro: tarian yw efe i bawb a ymddiriedant ynddo.
18:30 Бог! --Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит Он для всех, уповающих на Него.
18:30 Bog! --Neporochen put Ego, chisto slovo Gospodа; shchit On dla vsekh, upovаushchikh nа Nego.

18:31 Canys pwy sydd DDUW heblaw yr ARGLWYDD? a phwy sydd graig ond ein DUW ni?
18:31 Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?
18:31 Ibo kto Bog, krome Gospodа, i kto zаshchitа, krome Bogа nаshego?

18:32 DUW sydd yn fy ngwregysu nerth, ac yn gwneuthur fy ffordd yn berffaith.
18:32 Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь;
18:32 Bog prepoasyvаet mena silou i ustroaet mne verny put;

18:33 Gosod y mae efe fy nhraed fel traed ewigod; ac ar fy uchelfannau ym sefydla.
18:33 делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня;
18:33 delаet nogi moi, kаk oleni, i nа vysotаkh moikh postаvlaet mena;

18:34 Efe sydd yn dysgu fy nwylo i ryfel; fel y dryllier bwa dur yn fy mreichiau.
18:34 научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук.
18:34 nаuchаet ruki moi brаni, i myshtsy moi sokrushаut medny luk.

18:35 Rhoddaist hefyd i mi darian dy iachawdwriaeth; ath ddeheulaw am cynhaliodd, ath fwynder am lluosogodd.
18:35 Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня.
18:35 Ty dаl mne shchit spаsenia Tvoego, i desnitsа Tvoa podderzhivаet mena, i milost Tvoa vozvelichivаet mena.

18:36 Ehengaist fy ngherddediad danaf; fel na lithrodd fy nhraed.
18:36 Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои.
18:36 Ty rаsshiraesh shаg mo podo mnou, i ne koleblutsa nogi moi.

18:37 Erlidiais fy ngelynion, ac au goddiweddais: ac ni ddychwelais nes eu difa hwynt.
18:37 Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их;
18:37 a presleduu vrаgov moikh i nаstigаu ikh, i ne vozvrаshchаus, dokole ne istreblu ikh;

18:38 Archollais hwynt, fel na allent godi: syrthiasant dan fy nhraed.
18:38 поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои,
18:38 porаzhаu ikh, i oni ne mogut vstаt, pаdаut pod nogi moi,

18:39 Canys gwregysaist fi nerth i ryfel: darostyngaist danaf y rhai a ymgododd im herbyn.
18:39 ибо Ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня;
18:39 ibo Ty prepoasаl mena silou dla vony i nizlozhil pod nogi moi vosstаvshikh nа mena;

18:40 Rhoddaist hefyd i mi warrau fy ngelynion; fel y difethwn fy nghaseion.
18:40 Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня:
18:40 Ty obrаtil ko mne tyl vrаgov moikh, i a istreblau nenаvidashchikh mena:

18:41 Gwaeddasant, ond nid oedd achubydd - sef ar yr ARGLWYDD, ond nid atebodd efe hwynt.
18:41 они вопиют, но нет спасающего; ко Господу, --но Он не внемлет им;
18:41 oni vopiut, no net spаsаushchego; ko Gospodu, --no On ne vnemlet im;

18:42 Maluriais hwynt hefyd fel llwch o flaen y gwynt: teflais hwynt allan megis tom yr heolydd.
18:42 я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их.
18:42 a rаssevаu ikh, kаk prаkh pred litsem vetrа, kаk ulichnuu graz popirаu ikh.

18:43 Gwaredaist fi rhag cynhennau y bobl; gosodaist fi yn ben cenhedloedd: pobl nid adnabm am gwasanaethant.
18:43 Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников; народ, которого я не знал, служит мне;
18:43 Ty izbаvil mena ot matezhа nаrodа, postаvil mena glаvou inoplemennikov; nаrod, kotorogo a ne znаl, sluzhit mne;

18:44 Pan glywant amdanaf, ufuddhant i mi: meibion dieithr a gymerant arnynt ymddarostwng i mi.
18:44 по одному слуху о мне повинуются мне; иноплеменники ласкательствуют предо мною;
18:44 po odnomu slukhu o mne povinuutsa mne; inoplemenniki lаskаtelstvuut predo mnou;

18:45 Meibion dieithr a ballant, ac a ddychrynant allan ou dirgel fannau.
18:45 иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих.
18:45 inoplemenniki bledneut i trepeshchut v ukrepleniakh svoikh.

18:46 Byw yw yr ARGLWYDD, a bendithier fy nghraig: a dyrchafer DUW fy iachawdwriaeth.
18:46 Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог спасения моего,
18:46 Zhiv Gospod i blаgosloven zаshchitnik mo! Dа budet prevoznesen Bog spаsenia moego,

18:47 DUW sydd yn rhoddi i mi ymddial, ac a ddarostwng y bobloedd danaf.
18:47 Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы,
18:47 Bog, mstashchi zа mena i pokoraushchi mne nаrody,

18:48 Efe sydd yn fy ngwared oddi wrth fy ngelynion: ie, ti am dyrchefi uwchlaw y rhai a gyfodant im herbyn: achubaist fi rhag y gŵr traws.
18:48 и избавляющий меня от врагов моих! Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня.
18:48 i izbаvlaushchi mena ot vrаgov moikh! Ty voznes mena nаd vosstаushchimi protiv mena i ot chelovekа zhestokogo izbаvil mena.

18:49 Am hynny y moliannaf di, O ARGLWYDD, ymhlith y cenhedloedd, ac y canaf ith enw.
18:49 За то буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему,
18:49 Zа to budu slаvit Teba, Gospodi, mezhdu inoplemennikаmi i budu pet imeni Tvoemu,

18:50 Efe sydd yn gwneuthur mawr ymwared iw Frenin; ac yn gwneuthur trugaredd iw eneiniog, i Dafydd, ac iw had ef byth.
18:5 величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его во веки.
18:5 velichestvenno spаsаushchi tsаra i tvorashchi milost pomаzаnniku Tvoemu Dаvidu i potomstvu ego vo veki.


SALM 19

19:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Nefoedd sydd yn datgan gogoniant Dduw; ar ffurfafen sydd yn mynegi gwaith ei ddwylo ef.
19:1 Начальнику хора. Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
19:1 Nаchаlniku khorа. Psаlom Dаvidа. Nebesа propoveduut slаvu Bozhiu, i o delаkh ruk Ego veshchаet tverd.

19:2 Dydd i ddydd a draetha ymadrodd, a nos i nos a ddengys wybodaeth.
19:2 День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.
19:2 Den dnu peredаet rech, i noch nochi otkryvаet znаnie.

19:3 Nid oes iaith nac ymadrodd, lle ni chlybuwyd eu lleferydd hwynt,
19:3 Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.
19:3 Net azykа, i net nаrechia, gde ne slyshаlsa by golos ikh.

19:4 Eu llinyn a aeth trwy yr holl ddaear, au geiriau hyd eithafoedd byd: ir haul y gosododd efe babell ynddynt;
19:4 По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу,
19:4 Po vse zemle prokhodit zvuk ikh, i do predelov vselenno slovа ikh. On postаvil v nikh zhilishche solntsu,

19:5 Yr hwn sydd fel gŵr priod yn dyfod allan oi ystafell: ac a ymlawenha fel cawr i redeg gyrfa.
19:5 и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще:
19:5 i ono vykhodit, kаk zhenikh iz brаchnogo chertogа svoego, rаduetsa, kаk ispolin, probezhаt poprishche:

19:6 O eithaf y nefoedd y mae ei fynediad ef allan, ai amgylchiad hyd eu heithafoedd hwynt: ac nid ymgudd dim oddi wrth ei wres ef.
19:6 от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его.
19:6 ot krаa nebes iskhod ego, i shestvie ego do krаa ikh, i nichto ne ukryto ot teploty ego.

19:7 Cyfraith yr ARGLWYDD sydd berffaith, yn troi yr enaid: tystiolaeth yr ARGLWYDD sydd sicr, ac yn gwneuthur y gwirion yn ddoeth.
19:7 Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых.
19:7 Zаkon Gospodа sovershen, ukreplaet dushu; otkrovenie Gospodа verno, umudraet prostykh.

19:8 Deddfau yr ARGLWYDD sydd uniawn, yn llawenhau y galon: gorchymyn yr ARGLWYDD sydd bur, yn goleuo y llygaid.
19:8 Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи.
19:8 Povelenia Gospodа prаvedny, veselat serdtse; zаpoved Gospodа svetlа, prosveshchаet ochi.

19:9 Ofn yr ARGLWYDD sydd ln, yn parhau yn dragwydd; barnau yr ARGLWYDD ydynt wirionedd, cyfiawn ydynt i gyd.
19:9 Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны;
19:9 Strаkh Gospoden chist, prebyvаet vovek. Sudy Gospodni istinа, vse prаvedny;

19:10 Mwy dymunol ŷnt nag aur, ie, nag aur coeth lawer: melysach hefyd nar ml, ac na diferiad diliau ml.
19:10 они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота;
19:10 oni vozhdelennee zolotа i dаzhe mnozhestvа zolotа chistogo, slаshche medа i kаpel sotа;

19:11 Ynddynt hwy hefyd y rhybuddir was: ou cadw y mae gwobr lawer.
19:11 и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда.
19:11 i rаb Tvo okhrаnaetsa imi, v sobludenii ikh velikаa nаgrаdа.

19:12 Pwy a ddeall ei gamweddau? glanha fi oddi wrth fy meiau cuddiedig.
19:12 Кто усмотрит погрешности свои? От тайных [моих] очисти меня
19:12 Kto usmotrit pogreshnosti svoi? Ot tаnykh [moikh] ochisti mena

19:13 Atal hefyd dy was oddi wrth bechodau rhyfygus: na arglwyddiaethont arnaf: yna ym perffeithir, ac ym glanheir oddi wrth anwiredd lawer.
19:13 и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения.
19:13 i ot umyshlennykh uderzhi rаbа Tvoego, chtoby ne vozoblаdаli mnou. Togdа a budu neporochen i chist ot velikogo rаzvrаshchenia.

19:14 Bydded ymadroddion fy ngenau, myfyrdod fy nghalon, yn gymeradwy ger dy fron, O ARGLWYDD, fy nghraig am prynwr.
19:14 Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!
19:14 Dа budut slovа ust moikh i pomyshlenie serdtsа moego blаgougodny pred Tobou, Gospodi, tverdyna moa i Izbаvitel mo!


SALM 20

20:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Wrandawed yr ARGLWYDD arnat yn nydd cyfyngder: enw DUW Jacob ath ddiffynno.
20:1 Начальнику хора. Псалом Давида. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
20:1 Nаchаlniku khorа. Psаlom Dаvidа. Dа uslyshit teba Gospod v den pechаli, dа zаshchitit teba ima Bogа Iаkovlevа.

20:2 Anfoned i ti gymorth or cysegr, a nerthed di o Seion.
20:2 Да пошлет тебе помощь из Святилища и с Сиона да подкрепит тебя.
20:2 Dа poshlet tebe pomoshch iz Svatilishchа i s Sionа dа podkrepit teba.

20:3 Cofied dy holl offrymau, a bydded fodlon ith boethoffrwm. Sela.
20:3 Да воспомянет все жертвоприношения твои и всесожжение твое да соделает тучным.
20:3 Dа vospomanet vse zhertvoprinoshenia tvoi i vsesozhzhenie tvoe dа sodelаet tuchnym.

20:4 Rhodded i ti wrth fodd dy galon, chyfiawned dy holl gyngor.
20:4 Да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит.
20:4 Dа dаst tebe po serdtsu tvoemu i vse nаmerenia tvoi dа ispolnit.

20:5 Gorfoleddwn yn dy iachawdwriaeth di, a dyrchafwn faner yn enw ein DUW; cyfiawned yr ARGLWYDD dy holl dymuniadau.
20:5 Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои.
20:5 My vozrаduemsa o spаsenii tvoem i vo ima Bogа nаshego podnimem znаma. Dа ispolnit Gospod vse proshenia tvoi.

20:6 Yr awr hon y gwn y gwared yr ARGLWYDD ei eneiniog: efe a wrendy arno o nefoedd ei sancteiddrwydd, yn nerth iechyd ei ddeheulaw ef.
20:6 Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает ему со святых небес Своих могуществом спасающей десницы Своей.
20:6 Nyne poznаl a, chto Gospod spаsаet pomаzаnnikа Svoego, otvechаet emu so svatykh nebes Svoikh mogushchestvom spаsаushche desnitsy Svoe.

20:7 Ymddiried rhai mewn cerbydau, a rhai mewn meirch: ond nyni a gofiwn enw yr ARGLWYDD ein DUW.
20:7 Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся:
20:7 Inye kolesnitsаmi, inye konami, а my imenem Gospodа Bogа nаshego khvаlimsa:

20:8 Hwy a gwympasant, ac a syrthiasant ond nyni a gyfodasom, ac a safasom.
20:8 они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо.
20:8 oni pokolebаlis i pаli, а my vstаli i stoim pramo.

20:9 Achub, ARGLWYDD: gwrandawed y Brenin arnom yn y dydd y llefom.
20:9
Господи! спаси царя и услышь нас, когда будем взывать [к Тебе].
20:9 Gospodi! spаsi tsаra i uslysh nаs, kogdа budem vzyvаt [k Tebe].


SALM 21

21:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. ARGLWYDD, yn dy nerth y llawenycha y Brenin; ac yn dy iachawdwriaeth di mor ddirfawr yr ymhyfryda!
21:1
Начальнику хора. Псалом Давида. Господи! силою Твоею веселится царь и о спасении Твоем безмерно радуется.
21:1 Nаchаlniku khorа. Psаlom Dаvidа. Gospodi! silou Tvoeu veselitsa tsаr i o spаsenii Tvoem bezmerno rаduetsa.

21:2 Deisyfiad ei galon a roddaist iddo; a dymuniad ei wefusau nis gomeddaist. Sela.
21:2 Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошения уст его не отринул,
21:2 Ty dаl emu, chego zhelаlo serdtse ego, i proshenia ust ego ne otrinul,

21:3 Canys achubaist ei flaen ef a bendithion daioni: gosodaist ar ei ben ef goron o aur coeth.
21:3 ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота.
21:3 ibo Ty vstretil ego blаgosloveniami blаgosti, vozlozhil nа golovu ego venets iz chistogo zolotа.

21:4 Gofynnodd oes gennyt, a rhoddaist iddo: ie, hir oes, byth ac yn dragywydd.
21:4 Он просил у Тебя жизни; Ты дал ему долгоденствие на век и век.
21:4 On prosil u Teba zhizni; Ty dаl emu dolgodenstvie nа vek i vek.

21:5 Mawr yw ei ogoniant yn dy iachawdwriaeth: gosodaist arno ogoniant a phrydferthwch.
21:5 Велика слава его в спасении Твоем; Ты возложил на него честь и величие.
21:5 Velikа slаvа ego v spаsenii Tvoem; Ty vozlozhil nа nego chest i velichie.

21:6 Canys gwnaethost ef yn fendithion yn dragywyddol; llawenychaist ef llawenydd th wynepryd.
21:6 Ты положил на него благословения на веки, возвеселил его радостью лица Твоего,
21:6 Ty polozhil nа nego blаgoslovenia nа veki, vozveselil ego rаdostu litsа Tvoego,

21:7 Oherwydd bod y Brenin yn ymddiried yn yr ARGLWYDD, a thrwy drugaredd y Goruchaf nid ysgogir ef.
21:7 ибо царь уповает на Господа, и во благости Всевышнего не поколеблется.
21:7 ibo tsаr upovаet nа Gospodа, i vo blаgosti Vsevyshnego ne pokolebletsa.

21:8 Dy law a gaiff afael ar dy holl elynion: dy ddeheulaw a gaiff afael ar dy gareion.
21:8 Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет ненавидящих Тебя.
21:8 Rukа Tvoa nаdet vsekh vrаgov Tvoikh, desnitsа Tvoa nаdet nenаvidashchikh Teba.

21:9 Ti au gwnei hwynt fel ffwrn danllyd yn amser dy lid: yr ARGLWYDD yn ei ddicllonedd au llwnc hwynt, ar tn au hysa hwynt.
21:9 Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную; во гневе Своем Господь погубит их, и пожрет их огонь.
21:9 Vo vrema gnevа Tvoego Ty sdelаesh ikh, kаk pech ognennuu; vo gneve Svoem Gospod pogubit ikh, i pozhret ikh ogon.

21:10 Eu ffrwyth hwynt a ddinistri di oddi ar y ddaear, au had o blith meibion dynion.
21:10 Ты истребишь плод их с земли и семя их--из среды сынов человеческих,
21:10 Ty istrebish plod ikh s zemli i sema ikh--iz sredy synov chelovecheskikh,

21:11 Canys bwriadasant ddrwg ith erbyn: meddyliasant amcan, heb allu ohonynt ei gwblhau.
21:11 ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли [выполнить их].
21:11 ibo oni predprinali protiv Teba zloe, sostаvili zаmysly, no ne mogli [vypolnit ikh].

21:12 Am hynny y gwnei iddynt droi eu cefnau: ar dy linynnau y parati di saethau yn erbyn eu hwynebau.
21:12 Ты поставишь их целью, из луков Твоих пустишь стрелы в лице их.
21:12 Ty postаvish ikh tselu, iz lukov Tvoikh pustish strely v litse ikh.

21:13 Ymddyrcha, ARGLWYDD, yn dy nerth; canwn, a chanmolwn dy gadernid.
21:13 Вознесись, Господи, силою Твоею: мы будем воспевать и прославлять Твое могущество.
21:13 Voznesis, Gospodi, silou Tvoeu: my budem vospevаt i proslаvlat Tvoe mogushchestvo.


SALM 22

22:1 Ir Pencerdd ar Aieleth-hasahar, Salm Dafydd. Fy NUW, fy NUW, paham ym gwrthodaist? paham yr ydwyt mor bell oddi wrth fy iawchawdwriaeth, a geiriau fy llefain?
22:1 Начальнику хора. При появлении зари. Псалом Давида. Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего.
22:1 Nаchаlniku khorа. Pri poavlenii zаri. Psаlom Dаvidа. Bozhe mo! Bozhe mo! dla chego Ty ostаvil mena? Dаleki ot spаsenia moego slovа vopla moego.

22:2 Fy NUW, llefain yr ydwyf y dydd, ac ni wrandewi; y nos hefyd, ac nid oes osteg i mi.
22:2 Боже мой! я вопию днем, --и Ты не внемлешь мне, ночью, --и нет мне успокоения.
22:2 Bozhe mo! a vopiu dnem, --i Ty ne vnemlesh mne, nochu, --i net mne uspokoenia.

22:3 Ond tydi wyt sanctaidd, O dydi yr hwn wyt yn cyfanheddu ym moliant Israel.
22:3 Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля.
22:3 No Ty, Svaty, zhivesh sredi slаvoslovi Izrаila.

22:4 Ein tadau a obeithiasant ynot: gobeithiasant, a gwaredaist hwynt.
22:4 На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты избавлял их;
22:4 Nа Teba upovаli ottsy nаshi; upovаli, i Ty izbаvlal ikh;

22:5 Arnat ti y llefasant , ac achubwyd hwynt; ynot yr ymddiriedasant, ac nis gwaradwyddwyd hwynt.
22:5 к Тебе взывали они, и были спасаемы; на Тебя уповали, и не оставались в стыде.
22:5 k Tebe vzyvаli oni, i byli spаsаemy; nа Teba upovаli, i ne ostаvаlis v styde.

22:6 A minnau, pryf ydwyf, ac nid gŵr; gwarthrudd dynion, a dirmyg y bobl.
22:6 Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе.
22:6 a zhe cherv, а ne chelovek, ponoshenie u lude i prezrenie v nаrode.

22:7 Pawb ar am gwelant am gwatwarant: llaesant wefl, ysgydwant ben, gan ddywedyd,
22:7 Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою:
22:7 Vse, vidashchie mena, rugаutsa nаdo mnou, govorat ustаmi, kivаa golovou:

22:8 Ymddiriedodd yn yr ARGLWYDD; gwareded ef: achubed ef, gan ei fod yn dda ganddo
22:8 `он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему.
22:8 on upovаl nа Gospodа; pust izbаvit ego, pust spаset, esli on ugoden Emu.

22:9 Canys ti am tynnaist or groth: gwnaethost i mi obeithio pan oeddwn ar fronnau fy mam.
22:9 Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей.
22:9 No Ty izvel mena iz chrevа, vlozhil v mena upovаnie u grude mаteri moe.

22:10 Arnat ti ym bwriwyd or bru: o groth fy mam fy NUW ydwyt.
22:10 На Тебя оставлен я от утробы; от чрева матери моей Ты--Бог мой.
22:10 Nа Teba ostаvlen a ot utroby; ot chrevа mаteri moe Ty--Bog mo.

22:11 Nac ymbellha oddi wrthyf; oherwydd cyfyngder sydd agos: canys nid oes cynorthwywr.
22:11 Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет.
22:11 Ne udаlasa ot mena, ibo skorb blizkа, а pomoshchnikа net.

22:12 Teirw lawer am cylchynasant: gwrdd deirw Basan am hamgylchasant.
22:12 Множество тельцов обступили меня; тучные Васанские окружили меня,
22:12 Mnozhestvo teltsov obstupili mena; tuchnye Vаsаnskie okruzhili mena,

22:13 Agorasant arnaf eu genau, fel llew rheibus a rhuadwy.
22:13 раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий.
22:13 rаskryli nа mena pаst svou, kаk lev, аlchushchi dobychi i rykаushchi.

22:14 Fel dwfr ym tywalltwyd, am hesgyrn oll a ymwahanasant: fy nghalon sydd fel cwyr; hi a doddodd yng nghanol fy mherfedd.
22:14 Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей.
22:14 a prolilsa, kаk vodа; vse kosti moi rаssypаlis; serdtse moe sdelаlos, kаk vosk, rаstаalo posredi vnutrennosti moe.

22:15 Fy nerth a wywodd fel priddlestr; am tafod a lynodd wrth daflod fy ngenau; ac i lwch angau ym dygaist.
22:15 Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной.
22:15 Silа moa issokhlа, kаk cherepok; azyk mo prilpnul k gortаni moe, i Ty svel mena k persti smertno.

22:16 Canys cŵn am cylchynasant: cynulleidfa y drygionus am hamgylchasant: trywanasant fy nwylo am traed.
22:16 Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои.
22:16 Ibo psy okruzhili mena, skopishche zlykh obstupilo mena, pronzili ruki moi i nogi moi.

22:17 Gallaf gyfrif fy holl esgyrn: y maent yn tremio ac yn edrych arnaf.
22:17 Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище;
22:17 Mozhno bylo by perechest vse kosti moi; а oni smotrat i delаut iz mena zrelishche;

22:18 Y maent yn rhannu fy nillad yn eu mysg, ac ar fy ngwisg yn bwrw coelbren.
22:18 делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий.
22:18 delat rizy moi mezhdu sobou i ob odezhde moe brosаut zhrebi.

22:19 Ond tydi, ARGLWYDD, nac ymbellha: fy nghadernid, brysia im cynorthwyo.
22:19 Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на помощь мне;
22:19 No Ty, Gospodi, ne udаlasa ot mena; silа moa! pospeshi nа pomoshch mne;

22:20 Gwared fy enaid rhag y cleddyf, fy unig enaid o feddiant y ci.
22:20 избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою;
22:20 izbаv ot mechа dushu mou i ot psov odinokuu mou;

22:21 Achub fi rhag safn y llew: canys o blith cyrn unicorniaid ym gwrandewaist.
22:21 спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, [избавь] меня.
22:21 spаsi mena ot pаsti lvа i ot rogov edinorogov, uslyshаv, [izbаv] mena.

22:22 Mynegaf dy enw im brodyr: yng nghanol y gynulleidfa yth folaf.
22:22 Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя.
22:22 Budu vozveshchаt ima Tvoe brаtam moim, posredi sobrаnia voskhvаlat Teba.

22:23 Y rhai sydd yn ofni yr ARGLWYDD, molwch ef: holl had Jacob, gogoneddwch ef; a holl had Israel, ofnwch ef.
22:23 Боящиеся Господа! восхвалите Его. Все семя Иакова! прославь Его. Да благоговеет пред Ним все семя Израиля,
22:23 Boashchiesa Gospodа! voskhvаlite Ego. Vse sema Iаkovа! proslаv Ego. Dа blаgogoveet pred Nim vse sema Izrаila,

22:24 Canys ni ddirmygodd, ac ni ffieiddiodd gystudd y tlawd; ac ni chuddiodd ei wyneb rhagddo: ond pan lefodd efe arno, efe a wrandawodd.
22:24 ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица Своего, но услышал его, когда сей воззвал к Нему.
22:24 ibo On ne prezrel i ne prenebreg skorbi strаzhdushchego, ne skryl ot nego litsа Svoego, no uslyshаl ego, kogdа se vozzvаl k Nemu.

22:25 Fy mawl sydd ohonot ti yn y gynulleidfa fawr: fy addunedau a dalaf gerbron y rhai ai hofnant ef.
22:25 О Тебе хвала моя в собрании великом; воздам обеты мои пред боящимися Его.
22:25 O Tebe khvаlа moa v sobrаnii velikom; vozdаm obety moi pred boashchimisa Ego.

22:26 Y tlodion a fwytnt, ac a ddiwellir: y rhai a geisiant yr ARGLWYDD, ai moliannant ef: eich calon fydd byw yn dragywydd.
22:26 Да едят бедные и насыщаются; да восхвалят Господа ищущие Его; да живут сердца ваши во веки!
22:26 Dа edat bednye i nаsyshchаutsa; dа voskhvаlat Gospodа ishchushchie Ego; dа zhivut serdtsа vаshi vo veki!

22:27 Holl derfynau y ddaear a gofiant, ac a droant at yr ARGLWYDD: a holl dylwythau y cenhedloedd a addolant ger dy fron di.
22:27 Вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников,
22:27 Vspomnat, i obrаtatsa k Gospodu vse kontsy zemli, i poklonatsa pred Tobou vse plemenа azychnikov,

22:28 Canys eiddo yr ARGLWYDD yw y deyrnas: ac efe sydd yn llywodraethu ymhlith y cenhedloedd.
22:28 ибо Господне есть царство, и Он--Владыка над народами.
22:28 ibo Gospodne est tsаrstvo, i On--Vlаdykа nаd nаrodаmi.

22:29 Yr holl rai breision ar y ddaear a fwytnt, ac a addolant: y rhai a ddisgynnant ir llwch, a ymgrymant ger ei fron ef; ac nid oes neb a all gadw yn fyw ei enaid ei hun.
22:29 Будут есть и поклоняться все тучные земли; преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей.
22:29 Budut est i poklonatsa vse tuchnye zemli; preklonatsa pred Nim vse niskhodashchie v perst i ne mogushchie sokhrаnit zhizni svoe.

22:30 Eu had ai gwasanaetha ef: cyfrifir ef ir ARGLWYDD yn genhedlaeth.
22:30 Потомство [мое] будет служить Ему, и будет называться Господним вовек:
22:30 Potomstvo [moe] budet sluzhit Emu, i budet nаzyvаtsa Gospodnim vovek:

22:31 Deuant, ac adroddant ei gyfiawnder ef ir bobl a enir, mai efe a wnaeth hyn.
22:31 придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь.
22:31 pridut i budut vozveshchаt prаvdu Ego ludam, kotorye rodatsa, chto sotvoril Gospod.


SALM 23

23:1 Salm Dafydd. YR ARGLWYDD yw fy Mugail; ni bydd eisiau arnaf.
23:1 Псалом Давида. Господь--Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:
23:1 Psаlom Dаvidа. Gospod--Pаstyr mo; a ni v chem ne budu nuzhdаtsa:

23:2 Efe a wna i mi orwedd mewn porfeydd gwelltog: efe am tywys gerllaw y dyfroedd tawel.
23:2 Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим,
23:2 On pokoit mena nа zlаchnykh pаzhitakh i vodit mena k vodаm tikhim,

23:3 Efe a ddychwel fy enaid: efe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw.
23:3 подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.
23:3 podkreplaet dushu mou, nаprаvlaet mena nа stezi prаvdy rаdi imeni Svoego.

23:4 Ie, pe rhodiwn ar hyd glyn cysgod angau, nid ofnaf niwed: canys yr wyt ti gyda mi; dy wialen ath ffon am cysurant.
23:4 Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох--они успокаивают меня.
23:4 Esli a podu i dolinou smertno teni, ne ubous zlа, potomu chto Ty so mno; Tvo zhezl i Tvo posokh--oni uspokаivаut mena.

23:5 Ti a arlwyi ford ger fy mron yng ngŵydd fy ngwrthwynebwyr: iraist fy mhen ag olew; fy ffiol sydd lawn.
23:5 Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена.
23:5 Ty prigotovil predo mnou trаpezu v vidu vrаgov moikh; umаstil eleem golovu mou; chаshа moa preispolnenа.

23:6 Daioni a thrugaredd yn ddiau am canlynant holl ddyddiau fy mywyd: a phreswyliaf yn nhŷ yr ARGLWYDD yn dragywydd.
23:6 Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
23:6 Tаk, blаgost i milost dа soprovozhdаut mena vo vse dni zhizni moe, i a prebudu v dome Gospodnem mnogie dni.


SALM 24

24:1 Salm Dafydd. Eiddo yr ARGLWYDD y ddaear, ai chyfiawnder; y byd, ac a breswylia ynddo.
24:1 Псалом Давида. Господня--земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней,
24:1 Psаlom Dаvidа. Gospodna--zemla i chto nаpolnaet ee, vselennаa i vse zhivushchee v ne,

24:2 Canys efe ai seiliodd ar y moroedd, ac ai sicrhaodd ar yr afonydd.
24:2 ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее.
24:2 ibo On osnovаl ee nа morakh i nа rekаkh utverdil ee.

24:3 Pwy a esgyn i fynydd yr ARGLWYDD? a phwy a saif yn ei le sanctaidd ef?
24:3 Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его?
24:3 Kto vzodet nа goru Gospodnu, ili kto stаnet nа svatom meste Ego?

24:4 Y gln ei ddwylo, ar pur ei galon; yr hwn ni ddyrchafodd ei feddwl at wagedd, ac ni thyngodd i dwyllo.
24:4 Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно, --
24:4 Tot, u kotorogo ruki nepovinny i serdtse chisto, kto ne klalsa dusheu svoeu nаprаsno i ne bozhilsa lozhno, --

24:5 Efe a dderbyn fendith gan yr ARGLWYDD, a chyfiawnder gan DDUW ei iachawdwriaeth.
24:5 [тот] получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего.
24:5 [tot] poluchit blаgoslovenie ot Gospodа i milost ot Bogа, Spаsitela svoego.

24:6 Dyma genhedlaeth y rhai ai ceisiant ef, y rhai a geisiant dy wyneb di, O Jacob. Sela.
24:6 Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова!
24:6 Tаkov rod ishchushchikh Ego, ishchushchikh litsа Tvoego, Bozhe Iаkovа!

24:7 O byrth, dyrchefwch eich pennau; ac ymddyrchefwch, ddrysau tragwyddol; a Brenin y gogoniant a ddaw i mewn.
24:7 Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
24:7 Podnimite, vrаtа, verkhi vаshi, i podnimites, dveri vechnye, i vodet Tsаr slаvy!

24:8 Pwy yw y Brenin gogoniant hwn? yr ARGLWYDD nerthol a chadarn, yr ARGLWYDD cadarn mewn rhyfel.
24:8 Кто сей Царь славы? --Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани.
24:8 Kto se Tsаr slаvy? --Gospod krepki i silny, Gospod, silny v brаni.

24:9 O byrth, dyrchefwch eich pennau; a ymddyrchefwch, ddrysau tragwyddol; a Brenin y gogoniant a ddaw i mewn.
24:9 Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
24:9 Podnimite, vrаtа, verkhi vаshi, i podnimites, dveri vechnye, i vodet Tsаr slаvy!

24:10 Pwy yw y Brenin gogoniant hwn? ARGLWYDD y lluoedd, efe yw Brenin y gogoniant. Sela.
24:10 Кто сей Царь славы? --Господь сил, Он--царь славы.
24:10 Kto se Tsаr slаvy? --Gospod sil, On--tsаr slаvy.


SALM 25

25:1 Salm Dafydd. Atat ti, O ARGLWYDD, y dyrchafaf fy enaid.
25:1 Псалом Давида. К Тебе, Господи, возношу душу мою.
25:1 Psаlom Dаvidа. K Tebe, Gospodi, voznoshu dushu mou.

25:2 O fy NUW, ynot ti yr ymddiriedais; nam gwaradwydder; na orfoledded fy ngelynion arnaf
25:2 Боже мой! на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои,
25:2 Bozhe mo! nа Teba upovаu, dа ne postyzhus, dа ne vostorzhestvuut nаdo mnou vrаgi moi,

25:3 Ie, na waradwydder neb sydd yn disgwyl wrthyt ti: gwaradwydder y rhai a droseddant heb achos.
25:3 да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя: да постыдятся беззаконнующие втуне.
25:3 dа ne postydatsa i vse nаdeushchiesa nа Teba: dа postydatsa bezzаkonnuushchie vtune.

25:4 Pr i mi wybod dy ffyrdd, O ARGLWYDD: dysg i mi dy lwybrau.
25:4 Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим.
25:4 Ukаzhi mne, Gospodi, puti Tvoi i nаuchi mena stezam Tvoim.

25:5 Tywys fi yn dy wirionedd, a dysg fi: canys ti yw Duw fy iachawdwriaeth; wrthyt ti y disgwyliaf ar hyd y dydd
25:5 Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день.
25:5 Nаprаv mena nа istinu Tvou i nаuchi mena, ibo Ty Bog spаsenia moego; nа Teba nаdeus vsaki den.

25:6 Cofia, ARGLWYDD, dy dosturiaethau ath drugareddau: canys erioed y maent hwy.
25:6 Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века.
25:6 Vspomni shchedroty Tvoi, Gospodi, i milosti Tvoi, ibo oni ot vekа.

25:7 Na chofia bechodau fy ieuenctid nam camweddau: yn l dy drugaredd meddwl di amdanaf, er mwyn dy ddaioni, ARGLWYDD.
25:7 Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай; по милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей, Господи!
25:7 Grekhov unosti moe i prestupleni moikh ne vspominа; po milosti Tvoe vspomni mena Ty, rаdi blаgosti Tvoe, Gospodi!

25:8 Da ac uniawn yw yr ARGLWYDD: oherwydd hynny y dysg efe bechaduriaid yn y ffordd.
25:8 Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь,
25:8 Blаg i prаveden Gospod, posemu nаstаvlaet greshnikov nа put,

25:9 Y rhai llariaidd a hyffordda efe mewn barn: ai ffordd a ddysg efe ir rhai gostyngedig.
25:9 направляет кротких к правде, и научает кротких путям Своим.
25:9 nаprаvlaet krotkikh k prаvde, i nаuchаet krotkikh putam Svoim.

25:10 Holl lwybrau yr ARGLWYDD ydynt drugaredd a gwirionedd, ir rhai a gadwant ei gyfamod ai dystiolaethau ef.
25:10 Все пути Господни--милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.
25:10 Vse puti Gospodni--milost i istinа k khrаnashchim zаvet Ego i otkrovenia Ego.

25:11 Er mwyn dy enw, ARGLWYDD, maddau fy anwiredd: canys mawr yw.
25:11 Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно.
25:11 Rаdi imeni Tvoego, Gospodi, prosti sogreshenie moe, ibo veliko ono.

25:12 Pa ŵr yw efe sydd yn ofnir ARGLWYDD? efe ai dysg ef yn y ffordd a ddewiso.
25:12 Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать.
25:12 Kto est chelovek, boashchisa Gospodа? Emu ukаzhet On put, kotory izbrаt.

25:13 Ei enaid ef a erys mewn daioni: ai had a etifedda y ddaear.
25:13 Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю.
25:13 Dushа ego prebudet vo blаge, i sema ego nаsleduet zemlu.

25:14 Dirgelwch yr ARGLWYDD sydd gydar rhai ai hofnant ef: ai gyfamod hefyd, iw cyfarwyddo hwynt.
25:14 Тайна Господня--боящимся Его, и завет Свой Он открывает им.
25:14 Tаnа Gospodna--boashchimsa Ego, i zаvet Svo On otkryvаet im.

25:15 Fy llygaid sydd yn wastad ar yr ARGLWYDD: canys efe a ddwg fy nhraed allan or rhwyd.
25:15 Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои.
25:15 Ochi moi vsegdа k Gospodu, ibo On izvlekаet iz seti nogi moi.

25:16 Tro ataf, a thrugarha wrthyf: canys unig a thlawd ydwyf.
25:16 Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен.
25:16 Prizri nа mena i pomilu mena, ibo a odinok i ugneten.

25:17 Gofidiau fy nghalon a helaethwyd: dwg fi allan om cyfyngderau.
25:17 Скорби сердца моего умножились; выведи меня из бед моих,
25:17 Skorbi serdtsа moego umnozhilis; vyvedi mena iz bed moikh,

25:18 Gwl fy nghystudd am helbul, a maddau fy holl bechodau.
25:18 призри на страдание мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои.
25:18 prizri nа strаdаnie moe i nа iznemozhenie moe i prosti vse grekhi moi.

25:19 Edrych ar fy ngelynion; canys amlhasant; chasineb traws hefyd ym casasant.
25:19 Посмотри на врагов моих, как много их, и [какою] лютою ненавистью они ненавидят меня.
25:19 Posmotri nа vrаgov moikh, kаk mnogo ikh, i [kаkou] lutou nenаvistu oni nenаvidat mena.

25:20 Cadw fy enaid, ac achub fi: nam gwaradwydder: canys ymddiriedais ynot.
25:20 Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю.
25:20 Sokhrаni dushu mou i izbаv mena, dа ne postyzhus, chto a nа Teba upovаu.

25:21 Cadwed perffeithrwydd ac uniondeb fi: canys yr wyf yn disgwyl wrthy.
25:21 Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь.
25:21 Neporochnost i prаvotа dа okhrаnaut mena, ibo a nа Teba nаdeus.

25:22 O DDUW, gwared Israel oi holl gyfyngderau.
25:22 Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его.
25:22 Izbаv, Bozhe, Izrаila ot vsekh skorbe ego.


SALM 26

26:1 Salm Dafydd. Barn fi, ARGLWYDD; canys rhodiais yn fy mherffeithrwydd: ymddiriedais hefyd yn yr ARGLWYDD: am hynny ni lithraf.
26:1 Псалом Давида. Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь.
26:1 Psаlom Dаvidа. Rаssudi mena, Gospodi, ibo a khodil v neporochnosti moe, i, upovаa nа Gospodа, ne pokoleblus.

26:2 Hola fi, ARGLWYDD, a phrawf fi: chwilia fy arennau am calon.
26:2 Искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь внутренности мои и сердце мое,
26:2 Iskusi mena, Gospodi, i ispytа mena; rаsplаv vnutrennosti moi i serdtse moe,

26:3 Canys dy drugaredd sydd o flaen fy llygaid: ac mi a rodiais yn dy wirionedd.
26:3 ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей,
26:3 ibo milost Tvoa pred moimi ochаmi, i a khodil v istine Tvoe,

26:4 Nid eisteddais gyda dynion coegion; a chydar rhai trofaus nid af.
26:4 не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду;
26:4 ne sidel a s ludmi lzhivymi, i s kovаrnymi ne podu;

26:5 Caeais gynulleidfa y drygionus; a chydar annuwiolion nid eisteddai.
26:5 возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду;
26:5 voznenаvidel a sborishche zlonаmerennykh, i s nechestivymi ne sadu;

26:6 Golchaf fy nwylo mewn diniweidrwydd: ath allor, O ARGLWYDD, a amgylchynaf:
26:6 буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи,
26:6 budu omyvаt v nevinnosti ruki moi i obkhodit zhertvennik Tvo, Gospodi,

26:7 I gyhoeddi llef clodforedd, ac i fynegi dy holl ryfeddodau.
26:7 чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои.
26:7 chtoby vozveshchаt glаsom khvаly i povedаt vse chudesа Tvoi.

26:8 ARGLWYDD, hoffais drigfan dy dŷ, a lle preswylfa dy ogoniant.
26:8 Господи! возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей.
26:8 Gospodi! vozlubil a obitel domа Tvoego i mesto zhilishchа slаvy Tvoe.

26:9 Na chasgl fy enaid gyda phechaduriaid, nam bywyd gyda dynion gwaedlyd:
26:9 Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными,
26:9 Ne pogubi dushi moe s greshnikаmi i zhizni moe s krovozhаdnymi,

26:10 Y rhai y mae ysgelerder yn eu dwylo, au deheulaw yn llawn gwobrau.
26:10 у которых в руках злодейство, и которых правая рука полна мздоимства.
26:10 u kotorykh v rukаkh zlodestvo, i kotorykh prаvаa rukа polnа mzdoimstvа.

26:11 Eithr mi a rodiaf yn fy mherffeithrwydd: gwared fi, a thrugarha wrthyf.
26:11 А я хожу в моей непорочности; избавь меня, и помилуй меня.
26:11 A a khozhu v moe neporochnosti; izbаv mena, i pomilu mena.

26:12 Fy nhroed sydd yn sefyll ar yr uniawn: yn y cynulleidfaoedd yth fendithiaf, O ARGLWYDD.
26:12 Моя нога стоит на прямом [пути]; в собраниях благословлю Господа.
26:12 Moa nogа stoit nа pramom [puti]; v sobrаniakh blаgoslovlu Gospodа.


SALM 27

27:1 Salm Dafydd. Yr ARGLWYDD yw fy ngoleuni am hiachawdwriaeth; rhag pwy yr ofnaf? yr ARGLWYDD yw nerth fy mywyd; rhag pwy y dychrynaf?
27:1 Псалом Давида. Господь--свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться?
27:1 Psаlom Dаvidа. Gospod--svet mo i spаsenie moe: kogo mne boatsa? Gospod krepost zhizni moe: kogo mne strаshitsa?

27:2 Pan nesaodd y rhai drygionus, sef fy ngwrthwynebwyr am gelynion, im herbyn, i fwyta fy nghnawd, hwy a dramgwyddasant ac a syrthiasant.
27:2 Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут.
27:2 Esli budut nаstupаt nа mena zlodei, protivniki i vrаgi moi, chtoby pozhrаt plot mou, to oni sаmi pretknutsa i pаdut.

27:3 Pe gwersyllai llu im herbyn, nid ofna fy nghalon: pe cyfodai cad im herbyn, yn hyn mi a fyddaf hyderus.
27:3 Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться.
27:3 Esli opolchitsa protiv mena polk, ne uboitsa serdtse moe; esli vosstаnet nа mena vonа, i togdа budu nаdeatsa.

27:44 Un peth a ddeisyfais i gan yr ARGLWYDD, hynny a geisiaf; sef caffael trigo yn nhŷ yr ARGLWYDD holl ddyddiau fy mywyd, i edrych ar brydferthwch yr ARGLWYDD, ac i ymofyn yn ei deml.
27:44 Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его,
27:44 Odnogo prosil a u Gospodа, togo tolko ishchu, chtoby prebyvаt mne v dome Gospodnem vo vse dni zhizni moe, sozertsаt krаsotu Gospodnu i poseshchаt khrаm Ego,

27:5 Canys yn y dydd blin ym cuddia o fewn ei babell: yn nirgelfa ei babell ym cuddia; ar graig ym cyfyd i.
27:5 ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу.
27:5 ibo On ukryl by mena v skinii Svoe v den bedstvia, skryl by mena v potаennom meste selenia Svoego, voznes by mena nа skаlu.

27:6 Ac yn awr y dyrcha efe fy mhen goruwch fy ngelynion om hamgylch: am hynny yr aberthaf yn ei babell ef ebyrth gorfoledd; canaf, ie, canmolaf yr ARGLWYDD.
27:6 Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня; и я принес бы в Его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом.
27:6 Togdа vozneslаs by golovа moa nаd vrаgаmi, okruzhаushchimi mena; i a prines by v Ego skinii zhertvy slаvoslovia, stаl by pet i vospevаt pred Gospodom.

27:7 Clyw, O ARGLWYDD, fy lleferydd pan lefwyf: trugarha hefyd wrthyf, a gwrando arnaf.
27:7 Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне.
27:7 Uslysh, Gospodi, golos mo, kotorym a vzyvаu, pomilu mena i vnemli mne.

27:8 Pan ddywedaist, Ceisiwch fy wyneb; fy nghalon a ddywedodd wrthyt, Dy wyneb a geisiaf, O ARGLWYDD.
27:8 Сердце мое говорит от Тебя: `ищите лица Моего; и я буду искать лица Твоего, Господи.
27:8 Serdtse moe govorit ot Teba: ishchite litsа Moego; i a budu iskаt litsа Tvoego, Gospodi.

27:9 Na chuddia dy wyneb oddi wrthyf; na fwrw ymaith dy was mewn soriant: fy nghymorth fuost; na ad fi, ac na wrthod fi. O DDUW fy iachawdwriaeth.
27:9 Не скрой от меня лица Твоего; не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим; не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой!
27:9 Ne skro ot mena litsа Tvoego; ne otrin vo gneve rаbа Tvoego. Ty byl pomoshchnikom moim; ne otvergni mena i ne ostаv mena, Bozhe, Spаsitel mo!

27:10 Pan yw fy nhad am mam yn fy ngwrthod, yr ARGLWYDD am derbyn.
27:10 ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня.
27:10 ibo otets mo i mаt moa ostаvili mena, no Gospod primet mena.

27:11 Dysg i mi dy ffordd, ARGLWYDD, ac arwain fi ar hyd llwybrau uniondeb, oherwydd fy ngelynion.
27:11 Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды, ради врагов моих;
27:11 Nаuchi mena, Gospodi, puti Tvoemu i nаstаv mena nа stezu prаvdy, rаdi vrаgov moikh;

27:12 Na ddyro fi i fyny i ewyllys fy ngelynion: canys gau dystion, a rhai a adroddant drawster, a gyfodasant im herbyn.
27:12 не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою.
27:12 ne predаvа mena nа proizvol vrаgаm moim, ibo vosstаli nа mena svideteli lzhivye i dyshаt zlobou.

27:13 Diffygiaswn, pe na chredaswn weled daioni yr ARGLWYDD yn nhir y rhai byw.
27:13 Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых.
27:13 No a veruu, chto uvizhu blаgost Gospodа nа zemle zhivykh.

27:14 Disgwyl wrth yr ARGLWYDD: ymwrola, ac efe a nertha dy galon: disgwyl, meddaf, wrth yr ARGLWYDD.
27:14 Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
27:14 Nаdesa nа Gospodа, muzhаsa, i dа ukreplaetsa serdtse tvoe, i nаdesa nа Gospodа.


SALM 28

28:1 Salm Dafydd. Arnat ti, ARGLWYDD, y gwaeddaf; fy nghraig, na ddistawa wrthyf: rhag, o thewi wrthyf, i mi fod yn gyffelyb i rai yn disgyn ir pwll.
28:1 Псалом Давида. К тебе, Господи, взываю: твердыня моя! не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу.
28:1 Psаlom Dаvidа. K tebe, Gospodi, vzyvаu: tverdyna moa! ne bud bezmolven dla mena, chtoby pri bezmolvii Tvoem a ne upodobilsa niskhodashchim v mogilu.

28:2 Erglyw lef fy ymbil pan waeddwyf arnat, pan ddyrchafwyf fy nwylo tuag at dy gafell sanctaidd.
28:2 Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему.
28:2 Uslysh golos moleni moikh, kogdа a vzyvаu k Tebe, kogdа podnimаu ruki moi k svatomu khrаmu Tvoemu.

28:3 Na thyn fi gydar annuwiolion, a chyda gweithredwyr anwiredd; y rhai a lefarant heddwch wrth eu cymdogion, a drwg yn eu calon.
28:3 Не погуби меня с нечестивыми и с делающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло.
28:3 Ne pogubi mena s nechestivymi i s delаushchimi neprаvdu, kotorye s blizhnimi svoimi govorat o mire, а v serdtse u nikh zlo.

28:4 Dyro iddynt yn l eu gweithred, ac yn l drygioni eu dychmygion: dyro iddynt yn l gweithredoedd eu dwylo; tl iddynt eu haeddedigaethau.
28:4 Воздай им по делам их, по злым поступкам их; по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими.
28:4 Vozdа im po delаm ikh, po zlym postupkаm ikh; po delаm ruk ikh vozdа im, otdа im zаsluzhennoe imi.

28:5 Am nad ystyriant weithredoedd yr ARGLWYDD, na gwaith ei ddwylo ef, y dinistria efe hwynt, ac nis adeilada hwynt.
28:5 За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их.
28:5 Zа to, chto oni nevnimаtelny k destviam Gospodа i k delu ruk Ego, On rаzrushit ikh i ne sozizhdet ikh.

28:6 Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD: canys, clybu lef fy ngweddau.
28:6 Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих.
28:6 Blаgosloven Gospod, ibo On uslyshаl golos moleni moikh.

28:7 Yr ARGLWYDD yw fy nerth, am tarian; ynddo ef yr ymddiriedodd fy nghalon, a myfi a gynorthwywyd: oherwydd hyn y llawenychodd fy nghalon, ac ar fy nghn y clodforaf ef.
28:7 Господь--крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его песнью моею.
28:7 Gospod--krepost moa i shchit mo; nа Nego upovаlo serdtse moe, i On pomog mne, i vozrаdovаlos serdtse moe; i a proslаvlu Ego pesnu moeu.

28:8 Yr ARGLWYDD sydd nerth ir cyfryw rai, a chadernid iachawdwriaeth ei Eneiniog yw efe.
28:8 Господь--крепость народа Своего и спасительная защита помазанника Своего.
28:8 Gospod--krepost nаrodа Svoego i spаsitelnаa zаshchitа pomаzаnnikа Svoego.

28:9 Cadw dy bobl, a bendithia dy etifeddiaeth: portha hwynt hefyd, a dyrcha hwynt yn dragywydd.
28:9 Спаси народ Твой и благослови наследие Твое; паси их и возвышай их во веки!
28:9 Spаsi nаrod Tvo i blаgoslovi nаsledie Tvoe; pаsi ikh i vozvyshа ikh vo veki!


SALM 29

29:1 Salm Dafydd. Moeswch ir ARGLWYDD, chwi feibion cedyrn, moeswch ir ARGLWYDD ogoniant a nerth.
29:1 Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь,
29:1 Psаlom Dаvidа. Vozdаte Gospodu, syny Bozhii, vozdаte Gospodu slаvu i chest,

29:2 Moeswch ir ARGLWYDD ogoniant ei enw: addolwch yr ARGLWYDD ym mhrydferthwch ei sancteiddrwydd.
29:2 воздайте Господу славу имени Его; поклонитесь Господу в благолепном святилище [Его].
29:2 vozdаte Gospodu slаvu imeni Ego; poklonites Gospodu v blаgolepnom svatilishche [Ego].

29:3 Llef yr ARGLWYDD sydd ar y dyfroedd: DUW y gogoniant a darana; yr ARGLWYDD sydd ar y dyfroedd mawrion.
29:3 Глас Господень над водами; Бог славы возгремел, Господь над водами многими.
29:3 Glаs Gospoden nаd vodаmi; Bog slаvy vozgremel, Gospod nаd vodаmi mnogimi.

29:4 Llef yr ARGLWYDD sydd mewn grym: llef yr ARGTWYDD sydd mewn prydferthwch.
29:4 Глас Господа силен, глас Господа величествен.
29:4 Glаs Gospodа silen, glаs Gospodа velichestven.

29:55 Llef yr ARGLWYDD sydd yn dryllio y cedrwydd; ie, dryllia yr ARGLWYDD gedrwydd Libanus.
29:5 Глас Господа сокрушает кедры; Господь сокрушает кедры Ливанские
29:5 Glаs Gospodа sokrushаet kedry; Gospod sokrushаet kedry Livаnskie

29:6 Efe a wna iddynt lamu fel llo; Libanus a Sirion fel llwdn unicorn.
29:6 и заставляет их скакать подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу.
29:6 i zаstаvlaet ikh skаkаt podobno teltsu, Livаn i Sirion, podobno molodomu edinorogu.

29:7 Llef yr ARGLWYDD a wasgara y fflamau tn.
29:7 Глас Господа высекает пламень огня.
29:7 Glаs Gospodа vysekаet plаmen ogna.

29:8 Llef yr ARGLWYDD a wna ir anialwch grynu: yr ARGLWYDD a wna i anialwch Cades grynu.
29:8 Глас Господа потрясает пустыню; потрясает Господь пустыню Кадес.
29:8 Glаs Gospodа potrasаet pustynu; potrasаet Gospod pustynu Kаdes.

29:9 Llef yr ARGLWYDD a wna ir ewigod lydnu, ac a ddinoetha y coedydd: ac yn ei deml pawb a draetha ei ogoniant ef.
29:9 Глас Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса; и во храме Его все возвещает о [Его] славе.
29:9 Glаs Gospodа rаzreshаet ot bremeni lаne i obnаzhаet lesа; i vo khrаme Ego vse vozveshchаet o [Ego] slаve.

29:10 Yr ARGLWYDD sydd yn eistedd ar y llifeiriant; ie, yr ARGLWYDD eistedd yn Frenin yn dragywydd.
29:10 Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек.
29:10 Gospod vossedаl nаd potopom, i budet vossedаt Gospod tsаrem vovek.

29:11 Yr ARGLWYDD a ddyry nerth iw bobl: yr ARGLWYDD a fendithia ei bobl thangnefedd.
29:11 Господь даст силу народу Своему, Господь благословит народ Свой миром.
29:11 Gospod dаst silu nаrodu Svoemu, Gospod blаgoslovit nаrod Svo mirom.


SALM 30

30:1 Salm neu Gn o gysegriad tŷ Dafydd. Mawrygaf di, O ARGLWYDD: canys dyrchefaist fi, ac ni lawenheaist fy ngelynion om plegid.
30:1 Псалом Давида; песнь при обновлении дома. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною.
30:1 Psаlom Dаvidа; pesn pri obnovlenii domа. Prevoznesu Teba, Gospodi, chto Ty podnal mena i ne dаl moim vrаgаm vostorzhestvovаt nаdo mnou.

30:2 ARGLWYDD fy NUW, llefais arnat, a thithau am hiacheaist.
30:2 Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня.
30:2 Gospodi, Bozhe mo! a vozzvаl k Tebe, i Ty istselil mena.

30:3 ARGLWYDD, dyrchefaist fy enaid or bedd: cedwaist fi yn fyw, rhag disgyn ohonof ir pwll.
30:3 Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу.
30:3 Gospodi! Ty vyvel iz аdа dushu mou i ozhivil mena, chtoby a ne soshel v mogilu.

30:4 Cenwch ir ARGLWYDD, ei saint ef; a chlodforwch wrth goffadwriaeth ei sancteiddrwydd ef.
30:4 Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его,
30:4 Pote Gospodu, svatye Ego, slаvte pаmat svatyni Ego,

30:5 Canys ennyd fechan y bydd yn ei lid; ei fodlonrwydd y mae bywyd: dros brynhawn yr erys wylofain, ac erbyn y bore y bydd gorfoledd.
30:5 ибо на мгновение гнев Его, на [всю] жизнь благоволение Его: вечером водворяется плач, а на утро радость.
30:5 ibo nа mgnovenie gnev Ego, nа [vsu] zhizn blаgovolenie Ego: vecherom vodvoraetsa plаch, а nа utro rаdost.

30:6 Ac mi a ddywedais yn fy llwyddiant, Nim syflir yn dragywydd.
30:6 И я говорил в благоденствии моем: `не поколеблюсь вовек.
30:6 I a govoril v blаgodenstvii moem: ne pokoleblus vovek.

30:7 Oth daioni, ARGLWYDD; y gosodaist gryfder yn fy mynydd: cuddiaist dy wyneb, a bm helbulus.
30:7 По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою; но Ты сокрыл лице Твое, [и] я смутился.
30:7 Po blаgovoleniu Tvoemu, Gospodi, Ty ukrepil goru mou; no Ty sokryl litse Tvoe, [i] a smutilsa.

30:8 Arnat ti, ARGLWYDD, y llefais, ac r ARGLWYDD yr ymbiliais.
30:8 [Тогда] к Тебе, Господи, взывал я, и Господа умолял:
30:8 [Togdа] k Tebe, Gospodi, vzyvаl a, i Gospodа umolal:

30:9 Pa fudd sydd yn fy ngwaed, pan ddisgynnwyf ir ffos? a glodfora y llwch di? a fynega efe dy wirionedd?
30:9 `что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? будет ли прах славить Тебя? будет ли возвещать истину Твою?
30:9 chto polzy v krovi moe, kogdа a sodu v mogilu? budet li prаkh slаvit Teba? budet li vozveshchаt istinu Tvou?

30:10 Clyw, ARGLWYDD, a thrugarha wrthyf: ARGLWYDD, bydd gynorthwywr i mi.
30:10 услышь, Господи, и помилуй меня; Господи! будь мне помощником.
30:10 uslysh, Gospodi, i pomilu mena; Gospodi! bud mne pomoshchnikom.

30:11 Troaist fy ngalar yn llawenydd i mi: diosgaist fy sachwisg, a gwregysaist fi llawenydd;
30:11 И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и препоясал меня веселием,
30:11 I Ty obrаtil setovаnie moe v likovаnie, snal s mena vretishche i prepoasаl mena veseliem,

30:12 Fel y cano fy ngogoniant i ti, ac na thawo. O ARGLWYDD fy NUW, yn dragwyddol yth foliannaf.
30:12 да славит Тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой! буду славить Тебя вечно.
30:12 dа slаvit Teba dushа moa i dа ne umolkаet. Gospodi, Bozhe mo! budu slаvit Teba vechno.

SALM 31

31:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Ynot ti, ARGLWYDD, yr ymddiriedais: nam gwaradwydder yn dragywydd: gwared fi yn dy gyfiawnder.
31:1 Начальнику хора. Псалом Давида. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей избавь меня;
31:1 Nаchаlniku khorа. Psаlom Dаvidа. Nа Teba, Gospodi, upovаu, dа ne postyzhus vovek; po prаvde Tvoe izbаv mena;

31:2 Gogwydda dy glust ataf; gwared fi ar frys: bydd i mi yn graig gadarn, yn dŷ amddiffyn im cadw.
31:2 приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня,
31:2 prikloni ko mne ukho Tvoe, pospeshi izbаvit mena. Bud mne kаmennou tverdyneu, domom pribezhishchа, chtoby spаsti mena,

31:3 Canys fy nghraig am castell ydwyt: gan hynny er mwyn dy enw tywys fi, ac arwain fi.
31:3 ибо Ты каменная гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною.
31:3 ibo Ty kаmennаa gorа moa i ogrаdа moa; rаdi imeni Tvoego vodi mena i uprаvla mnou.

31:4 Tyn fi allan or rhwyd a guddiasant i mi: canys ti yw fy nerth.
31:4 Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя.
31:4 Vyvedi mena iz seti, kotoruu tаno postаvili mne, ibo Ty krepost moa.

31:5 Ith law y gorchmynnaf fy ysbryd: gwaredaist fi, O ARGLWYDD DDUW y gwirionedd.
31:5 В Твою руку предаю дух мой; Ты избавлял меня, Господи, Боже истины.
31:5 V Tvou ruku predаu dukh mo; Ty izbаvlal mena, Gospodi, Bozhe istiny.

31:6 Caseais y rhai sydd yn dal ar ofer wagedd: minnau a obeithiaf yn yr ARGLWYDD.
31:6 Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю.
31:6 Nenаvizhu pochitаtele suetnykh idolov, no nа Gospodа upovаu.

31:7 Ymlawenhaf ac ymhyfrydaf yn dy drugaredd: canys gwelaist fy adfyd; adnabuost fy enaid mewn cyfyngderau;
31:7 Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты призрел на бедствие мое, узнал горесть души моей
31:7 Budu rаdovаtsa i veselitsa o milosti Tvoe, potomu chto Ty prizrel nа bedstvie moe, uznаl gorest dushi moe

31:8 Ac ni warchaeaist fi yn llaw y gelyn; ond gosodaist fy nhraed mewn ehangder.
31:8 и не предал меня в руки врага; поставил ноги мои на пространном месте.
31:8 i ne predаl mena v ruki vrаgа; postаvil nogi moi nа prostrаnnom meste.

31:9 Trugarha wrthyf, ARGLWYDD; canys cyfyng yw arnaf: dadwinodd fy llygad gan ofid, ie, fy enaid am bol
31:9 Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне; иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя.
31:9 Pomilu mena, Gospodi, ibo tesno mne; issokhlo ot goresti oko moe, dushа moa i utrobа moa.

31:10 Canys fy mywyd a ballodd gan ofid, am blynyddoedd gan ochain: fy nerth a ballodd oherwydd fy anwiredd, am hesgyrn a bydrasant.
31:10 Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях; изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли.
31:10 Istoshchilаs v pechаli zhizn moa i letа moi v stenаniakh; iznemoglа ot grekhov moikh silа moa, i kosti moi issokhli.

31:11 Yn warthrudd yr ydwyf ymysg fy holl elynion, a hynny yn ddirfawr ymysg fy nghymdogion; ac yn ddychryn ir rhai am hadwaenant: y rhai am gwelent allan, a gilient oddi wrthyf.
31:11 От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих; видящие меня на улице бегут от меня.
31:11 Ot vsekh vrаgov moikh a sdelаlsa ponosheniem dаzhe u sosede moikh i strаshilishchem dla znаkomykh moikh; vidashchie mena nа ulitse begut ot mena.

31:12 Anghofiwyd fi fel un marw allan o feddwl: yr ydwyf fel llestr methedig.
31:12 Я забыт в сердцах, как мертвый; я--как сосуд разбитый,
31:12 a zаbyt v serdtsаkh, kаk mertvy; a--kаk sosud rаzbity,

31:13 Canys clywais ogan llaweroedd; dychryn oedd o bob parth - pan gydymgyngorasant yn fy erbyn, y bwriadasant fy nieneidio.
31:13 ибо слышу злоречие многих; отвсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою.
31:13 ibo slyshu zlorechie mnogikh; otvsudu uzhаs, kogdа oni sgovаrivаutsa protiv mena, umyshlaut istorgnut dushu mou.

31:14 Ond mi a obeithiais ynot ti, ARGLWYDD: dywedais, Fy NUW ydwyt.
31:14 А я на Тебя, Господи, уповаю; я говорю: Ты--мой Бог.
31:14 A a nа Teba, Gospodi, upovаu; a govoru: Ty--mo Bog.

31:15 Yn dy law di y mae fy amserau: gwared fi o law fy ngelynion, ac oddi wrth fy erlidwyr.
31:15 В Твоей руке дни мои; избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих.
31:15 V Tvoe ruke dni moi; izbаv mena ot ruki vrаgov moikh i ot gonitele moikh.

31:16 Llewyrcha dy wyneb ar dy was, achub fi er mwyn dy drugaredd.
31:16 Яви светлое лице Твое рабу Твоему; спаси меня милостью Твоею.
31:16 avi svetloe litse Tvoe rаbu Tvoemu; spаsi mena milostu Tvoeu.

31:17 ARGLWYDD, na waradwydder fi; canys gelwais arnat: gwaradwydder yr annuwiolion, torrer hwynt ir bedd.
31:17 Господи! да не постыжусь, что я к Тебе взываю; нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде.
31:17 Gospodi! dа ne postyzhus, chto a k Tebe vzyvаu; nechestivye zhe dа posrаmatsa, dа umolknut v аde.

31:18 Gosteger y gwefusau celwyddog, y rhai a ddywedant yn galed, trwy falchder a diystyrwch, yn erbyn y cyfiawn.
31:18 Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презреньем.
31:18 Dа onemeut ustа lzhivye, kotorye protiv prаvednikа govorat zloe s gordostu i prezrenem.

31:19 Mor fawr yw dy ddaioni a roddaist i gadw ir sawl ath ofnant; ac a wnaethost ir rhai a ymddiriedant ynot, gerbron meibion dynion!
31:19 Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими!
31:19 Kаk mnogo u Teba blаg, kotorye Ty khrаnish dla boashchikhsa Teba i kotorye prigotovil upovаushchim nа Teba pred synаmi chelovecheskimi!

31:20 Cuddi hwynt yn nirgelfa dy wyneb rhag balchder dynion: cuddi hwynt mewn pabell rhag cynnen tafodau.
31:20 Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков.
31:20 Ty ukryvаesh ikh pod pokrovom litsа Tvoego ot matezhe ludskikh, skryvаesh ikh pod senu ot prerekаnia azykov.

31:21 Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD: canys dangosodd yn rhyfedd ei garedigrwydd i mi mewn dinas gadarn.
31:21 Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе!
31:21 Blаgosloven Gospod, chto avil mne divnuu milost Svou v ukreplennom gorode!

31:22 Canys mi a ddywedais yn fy ffrwst, Fem bwriwyd allan oth olwg: er hynny ti a wrandewaist lais fy ngweddau pan lefais arnat.
31:22 В смятении моем я думал: `отвержен я от очей Твоих; но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе.
31:22 V smatenii moem a dumаl: otverzhen a ot oche Tvoikh; no Ty uslyshаl golos molitvy moe, kogdа a vozzvаl k Tebe.

31:23 Cerwch yr ARGLWYDD, ei holl saint ef: yr ARGLWYDD a geidw y ffyddloniaid, ac a dl yn ehelaeth ir neb a wna falchder.
31:23 Любите Господа, все праведные Его; Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком.
31:23 Lubite Gospodа, vse prаvednye Ego; Gospod khrаnit vernykh i postupаushchim nаdmenno vozdаet s izbytkom.

31:24 Ymwrolwch, ac efe a gryfha eich calon, chwychwi oll y rhai ydych yn gobeithio yn yr ARGLWYDD
31:24 Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!
31:24 Muzhаtes, i dа ukreplaetsa serdtse vаshe, vse nаdeushchiesa nа Gospodа!

SALM 32

32:1 Salm Dafydd, er athrawiaeth. Gwyn ei fyd y neb y maddeuwyd ei drosedd, ac y cuddiwyd ei bechod.
32:1 Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты!
32:1 Psаlom Dаvidа. Uchenie. Blаzhen, komu otpushcheny bezzаkonia, i chi grekhi pokryty!

32:2 Gwyn ei fyd y dyn ni chyfrif yr ARGLWYDD iddo anwiredd, ac ni byddo dichell yn ei ysbryd.
32:2 Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!
32:2 Blаzhen chelovek, kotoromu Gospod ne vmenit grekhа, i v chem dukhe net lukаvstvа!

32:3 Tra y tewais, heneiddiodd fy esgyrn, gan fy rhuad ar hyd y dydd.
32:3 Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего,
32:3 Kogdа a molchаl, obvetshаli kosti moi ot vsednevnogo stenаnia moego,

32:4 Canys trymhaodd dy law arnaf ddydd a nos: fy irder a drowyd yn sychder haf. Sela.
32:4 ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху.
32:4 ibo den i noch tagotelа nаdo mnou rukа Tvoa; svezhest moa ischezlа, kаk v letnuu zаsukhu.

32:5 Addefais fy mhechod wrthyt, am hanwiredd ni chuddiais: dywedais, Cyffesaf yn fy erbyn fy hun fy anwireddau ir ARGLWYDD; a thi a faddeuaist anwiredd fy mhechod. Sela.
32:5 Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: `исповедаю Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего.
32:5 No a otkryl Tebe grekh mo i ne skryl bezzаkonia moego; a skаzаl: ispovedаu Gospodu prestuplenia moi, i Ty snal s mena vinu grekhа moego.

32:6 Am hyn y gwedda pob duwiol arnat ti yn yr amser yth geffir: yn ddiau yn llifeiriant dyfroedd mawrion, ni chnt nesu ato ef.
32:6 За то помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его.
32:6 Zа to pomolitsa Tebe kаzhdy prаvednik vo vrema blаgopotrebnoe, i togdа rаzlitie mnogikh vod ne dostignet ego.

32:7 Ti ydwyt loches i mi; cedwi fi rhag ing: amgylchyni fi chaniadau ymwared. Sela.
32:7 Ты покров мой: Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления.
32:7 Ty pokrov mo: Ty okhrаnaesh mena ot skorbi, okruzhаesh mena rаdostami izbаvlenia.

32:8 Cyfarwyddaf di, a dysgaf di yn y ffordd yr elych: im llygad arnat yth gynghoraf.
32:8 `Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою.
32:8 Vrаzumlu teba, nаstаvlu teba nа put, po kotoromu tebe idti; budu rukovodit teba, oko Moe nаd tobou.

32:9 Na fyddwch fel march, neu ful, heb ddeall: yr hwn y mae rhaid atal ei n genfa, ac ffrwyn, rhag ei ddynesu atat.
32:9 `Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе.
32:9 Ne budte kаk kon, kаk loshаk nesmyslenny, kotorykh chelusti nuzhno obuzdyvаt uzdou i udilаmi, chtoby oni pokoralis tebe.

32:10 Gofidiau lawer fydd ir annuwiol: ond y neb a ymddiriedo yn yr ARGLWYDD, trugaredd ai cylchyna ef.
32:10 Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость.
32:10 Mnogo skorbe nechestivomu, а upovаushchego nа Gospodа okruzhаet milost.

32:11 Y rhai cyfiawn, byddwch lawen a hyfryd yn yr ARGLWYDD: ar rhai uniawn galon oll, cenwch yn llafar.
32:11 Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все правые сердцем.
32:11 Veselites o Gospode i rаdutes, prаvednye; torzhestvute, vse prаvye serdtsem.

SALM 33

33:1 Ymlawenhewch, y rhai cyfiawn, yn yr ARGLWYDD: ir rhai uniawn gweddus yw mawl.
33:1 Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить.
33:1 Rаdutes, prаvednye, o Gospode: prаvym prilichno slаvoslovit.

33:2 Molwch yr ARGLWYDD r delyn: cenwch iddo r nabl, ac r dectant.
33:2 Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири;
33:2 Slаvte Gospodа nа guslakh, pote Emu nа desatistrunno psаltiri;

33:3 Cenwch iddo ganiad newydd: cenwch yn gerddgar, yn soniarus
33:3 пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием,
33:3 pote Emu novuu pesn; pote Emu strono, s vosklitsаniem,

33:4 Canys uniawn yw gair yr ARGLWYDD; ai holl weithredoedd a wnaed mewn a ffyddlondeb.
33:4 ибо слово Господне право и все дела Его верны.
33:4 ibo slovo Gospodne prаvo i vse delа Ego verny.

33:5 Efe a gr gyfiawnder a barn, o drugaredd yr ARGLWYDD y mae y ddaear yn gyflawn.
33:5
Он любит правду и суд; милости Господней полна земля.
33:5 On lubit prаvdu i sud; milosti Gospodne polnа zemla.

33:6 Trwy air yr ARGLWYDD y gwnaethpwyd y nefoedd; au holl luoedd hwy trwy ysbryd ei enau ef.
33:6
Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его--все воинство их:
33:6 Slovom Gospodа sotvoreny nebesа, i dukhom ust Ego--vse voinstvo ikh:

33:7 Casglu y mae efe ddyfroedd y mr ynghyd megis pentwr: y mae yn rhoddi y dyfnderoedd mewn trysorau.
33:7
Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах.
33:7 On sobrаl, budto grudy, morskie vody, polozhil bezdny v khrаnilishchаkh.

33:8 Ofned yr holl ddaear yr ARGLWYDD: holl drigolion y byd arswydant ef.
33:8 Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все живущие во вселенной,
33:8 Dа boitsa Gospodа vsa zemla; dа trepeshchut pred Nim vse zhivushchie vo vselenno,

33:9 Canys efe a ddywedodd, ac felly y bu: efe a orchmynnodd, a hynny a safodd.
33:9 ибо Он сказал, --и сделалось; Он повелел, --и явилось.
33:9 ibo On skаzаl, --i sdelаlos; On povelel, --i avilos.

33:10 Yr ARGLWYDD sydd yn diddymu cyngor y cenhedloedd, y mae efe yn diddymu amcanion pobloedd.
33:10 Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов.
33:10 Gospod rаzrushаet sovety azychnikov, unichtozhаet zаmysly nаrodov.

33:11 Cyngor yr ARGLWYDD a saif yn dragywydd; meddyliau ei galon o genhedlaeth i genhedlaeth.
33:11 Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его--в род и род.
33:11 Sovet zhe Gospoden stoit vovek; pomyshlenia serdtsа Ego--v rod i rod.

33:12 Gwyn ei byd y genedl y mae yr ARGLWYDD yn DDUW iddi; ar bobl a ddetholodd efe yn etifeddiaeth iddo ei hun.
33:12 Блажен народ, у которого Господь есть Бог, --племя, которое Он избрал в наследие Себе.
33:12 Blаzhen nаrod, u kotorogo Gospod est Bog, --plema, kotoroe On izbrаl v nаsledie Sebe.

33:13 Yr ARGLWYDD sydd yn edrych i lawr or nefoedd: y mae yn gweled holl feibion dynion.
33:13 С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих;
33:13 S nebes prizirаet Gospod, vidit vsekh synov chelovecheskikh;

33:14 O breswyl ei drigfa yr edrych efe ar holl drigolion y ddaear.
33:14 с престола, на котором восседает, Он призирает на всех, живущих на земле:
33:14 s prestolа, nа kotorom vossedаet, On prizirаet nа vsekh, zhivushchikh nа zemle:

33:15 Efe a gydluniodd eu calon hwynt: efe a ddeall eu holl weithredoedd.
33:15 Он создал сердца всех их и вникает во все дела их.
33:15 On sozdаl serdtsа vsekh ikh i vnikаet vo vse delа ikh.

33:16 Ni waredir brenin gan liaws llu: ni ddianc cadarn trwy ei fawr gryfder.
33:16
Не спасется царь множеством воинства; исполина не защитит великая сила.
33:16 Ne spаsetsa tsаr mnozhestvom voinstvа; ispolinа ne zаshchitit velikаa silа.

33:17 Peth ofer yw march i ymwared: ac nid achub efe neb trwy ei fawr gryfder.
33:17 Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею.
33:17 Nenаdezhen kon dla spаsenia, ne izbаvit velikou silou svoeu.

33:18 Wele, y mae llygad yr ARGLWYDD ar y rhai ai hofnant ef, sef ar y rhai a obeithiant yn ei drugaredd ef;
33:18 Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его,
33:18 Vot, oko Gospodne nаd boashchimisa Ego i upovаushchimi nа milost Ego,

33:19 I waredu eu henaid rhag angau, ac iw cadw yn fyw yn amser newyn.
33:19 что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их.
33:19 chto On dushu ikh spаset ot smerti i vo vrema golodа propitаet ikh.

33:20 Ein henaid sydd yn disgwyl am yr ARGLWYDD: efe yw ein porth an tarian.
33:20 Душа наша уповает на Господа: Он--помощь наша и защита наша;
33:20 Dushа nаshа upovаet nа Gospodа: On--pomoshch nаshа i zаshchitа nаshа;

33:21 Canys ynddo ef y llawenycha ein calon, oherwydd i ni obeithio yn ei enw sanctaidd ef.
33:21 о Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали.
33:21 o Nem veselitsa serdtse nаshe, ibo nа svatoe ima Ego my upovаli.

33:22 Bydded dy drugaredd, ARGLWYDD, arnom ni, megis yr ydym yn ymddiried ynot.
33:22 Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.
33:22 Dа budet milost Tvoa, Gospodi, nаd nаmi, kаk my upovаem nа Teba.

SALM 34

34:2 Yn yr ARGLWYDD y gorfoledda fy enaid: y rhai gostyngedig a glywant hyn, ac a lawenychant.
34:1 Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих.
34:1 Psаlom Dаvidа, kogdа on pritvorilsa bezumnym pred Avimelekhom i byl izgnаn ot nego i udаlilsa. Blаgoslovlu Gospodа vo vsakoe vrema; khvаlа Emu neprestаnno v ustаkh moikh.

34:2 Salm Dafydd, pan newidiodd efe ei wedd o flaen Abimelech; yr hwn ai gyrrodd ef ymaith, ac efe a ymadawodd. Bendithiaf yr ARGLWYDD bob amser: ei foliant fydd yn fy ngenau yn wastad.
34:2 Господом будет хвалиться душа моя; услышат кроткие и возвеселятся.
34:2 Gospodom budet khvаlitsa dushа moa; uslyshаt krotkie i vozveselatsa.

34:3 Mawrygwch yr ARGLWYDD gyda mi; a chyd-ddyrchafwn ei enw ef.
34:3 Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе.
34:3 Velichаte Gospodа so mnou, i prevoznesem ima Ego vmeste.

34:4 Ceisiais yr ARGLWYDD, ac efe am gwrandawodd; gwaredodd fi hefyd om holl ofn.
34:4 Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня.
34:4 a vzyskаl Gospodа, i On uslyshаl mena, i ot vsekh opаsnoste moikh izbаvil mena.

34:5 Edrychasant arno, a hwy a oleuwyd; au hwynebau ni chywilyddiwyd.
34:5 Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся.
34:5 Kto obrаshchаl vzor k Nemu, te prosveshchаlis, i litsа ikh ne postydatsa.

34:6 Y tlawd hwn a lefodd, ar ARGLWYDD ai clybu, ac ai gwaredodd oi holl drallodau.
34:6 Сей нищий воззвал, --и Господь услышал и спас его от всех бед его.
34:6 Se nishchi vozzvаl, --i Gospod uslyshаl i spаs ego ot vsekh bed ego.

34:7 Angel yr ARGLWYDD a gastella o amgylch y rhai ai hofnant ef, ac au gwared hwynt.
34:7 Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их.
34:7 Angel Gospoden opolchаetsa vokrug boashchikhsa Ego i izbаvlaet ikh.

34:8 Profwch, a gwelwch mor dda yw yr ARGLWYDD: gwyn ei fyd y gŵr a ymddiriedo ynddo.
34:8 Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!
34:8 Vkusite, i uvidite, kаk blаg Gospod! Blаzhen chelovek, kotory upovаet nа Nego!

34:9 Ofnwch Yr ARGLWYDD, ei saint ef: canys nid oes eisiau ar y rhai ai hofnant ef.
34:9 Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его.
34:9 Botes Gospodа, svatye Ego, ibo net skudosti u boashchikhsa Ego.

34:10 Y mae eisiau a newyn ar y llewod ieuainc: ond y sawl a geisiant yr ARGLWYDD, ni bydd arnynt eisiau dim daioni.
34:10 Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе.
34:10 Skimny bedstvuut i terpat golod, а ishchushchie Gospodа ne terpat nuzhdy ni v kаkom blаge.

34:11 Deuwch, blant, gwrandewch arnaf: dysgaf i chwi ofn yr ARGLWYDD.
34:11 Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас.
34:11 Pridite, deti, poslushаte mena: strаkhu Gospodnu nаuchu vаs.

34:12 Pwy yw y gŵr a chwennych fywyd, ac a gr hir ddyddiau, i weled daioni?
34:12 Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?
34:12 Khochet li chelovek zhit i lubit li dolgodenstvie, chtoby videt blаgo?

34:13 Cadw dy dafod rhag drwg, ath wefusau rhag traethu twyll.
34:13 Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов.
34:13 Uderzhivа azyk svo ot zlа i ustа svoi ot kovаrnykh slov.

34:14 Cilia oddi wrth ddrwg, a gwna dda; ymgais thangnefedd, a dilyn hi.
34:14 Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним.
34:14 Uklonasa ot zlа i delа dobro; ishchi mirа i sledu zа nim.

34:15 Llygaid yr ARGLWYDD sydd ar y cyfiawn: ai glustiau sydd yn agored iw llefain hwynt.
34:15 Очи Господни [обращены] на праведников, и уши Его--к воплю их.
34:15 Ochi Gospodni [obrаshcheny] nа prаvednikov, i ushi Ego--k voplu ikh.

34:16 Wyneb yr ARGLWYDD sydd yn erbyn y rhai a wna ddrwg, i dorri eu coffa oddi ar y ddaear.
34:16 Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них.
34:16 No litse Gospodne protiv delаushchikh zlo, chtoby istrebit s zemli pаmat o nikh.

34:17 Y rhai cyfiawn a lefant; ar ARGLWYDD a glyw, ac au gwared ou holl drallodau.
34:17 Взывают [праведные], и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их.
34:17 Vzyvаut [prаvednye], i Gospod slyshit, i ot vsekh skorbe ikh izbаvlaet ikh.

34:18 Agos yw yr ARGLWYDD at y rhai drylliedig o galon; ac efe a geidw y rhai briwedig o ysbryd.
34:18 Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет.
34:18 Blizok Gospod k sokrushennym serdtsem i smirennykh dukhom spаset.

34:19 Aml ddrygau a gaiff y cyfiawn: ond yr ARGLWYDD ai gwared ef oddi wrthynt oll.
34:19 Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь.
34:19 Mnogo skorbe u prаvednogo, i ot vsekh ikh izbаvit ego Gospod.

34:20 Efe a geidw ei holl esgyrn ef: ni thorrir un ohonynt.
34:20 Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится.
34:20 On khrаnit vse kosti ego; ni odnа iz nikh ne sokrushitsa.

34:21 Drygioni a ladd yr annuwiol: ar rhai a gasnt y cyfiawn, a anrheithir.
34:21 Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут.
34:21 Ubet greshnikа zlo, i nenаvidashchie prаvednogo pogibnut.

34:22 Yr ARGLWYDD a wared eneidiau ei weision: ar rhai oll a ymddiriedant ynddo ef, nid anrheithir hwynt.
34:22 Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.
34:22 Izbаvit Gospod dushu rаbov Svoikh, i nikto iz upovаushchikh nа Nego ne pogibnet.

SALM 35

35:1 Salm Dafydd. Dadlau fy nadl, ARGLWYDD, yn erbyn y rhai a ddadleuant im herbyn: ymladd r rhai a ymladdant mi.
35:1 Псалом Давида. Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною;
35:1 Psаlom Dаvidа. Vstupis, Gospodi, v tazhbu s tazhushchimisa so mnou, pobori borushchikhsa so mnou;

35:2 Ymafael yn y darian ar astalch, a chyfod im cymorth.
35:2 возьми щит и латы и восстань на помощь мне;
35:2 vozmi shchit i lаty i vosstаn nа pomoshch mne;

35:3 Dwg allan y waywffon, ac argaea yn erbyn fy erlidwyr: dywed wrth fy enaid, Myfi yw dy iachawdwriaeth.
35:3 обнажи мечь и прегради [путь] преследующим меня; скажи душе моей: `Я--спасение твое!
35:3 obnаzhi mech i pregrаdi [put] presleduushchim mena; skаzhi dushe moe: a--spаsenie tvoe!

35:4 Cywilyddier a gwaradwydder y rhai a geisiant fy enaid: ymchweler yn eu hl a gwarthaer y sawl a fwriadant fy nrygu.
35:4 Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей; да обратятся назад и покроются бесчестием умышляющие мне зло;
35:4 Dа postydatsa i posrаmatsa ishchushchie dushi moe; dа obrаtatsa nаzаd i pokroutsa beschestiem umyshlaushchie mne zlo;

35:5 Byddant fel us o flaen y gwynt: ac angel yr ARGLWYDD yn eu herlid.
35:5 да будут они, как прах пред лицем ветра, и Ангел Господень да прогоняет [их];
35:5 dа budut oni, kаk prаkh pred litsem vetrа, i Angel Gospoden dа progonaet [ikh];

35:6 Bydded eu ffordd yn dywyllwch ac yn llithrigfa: ac angel yr ARGLWYDD yn eu hymlid.
35:6 да будет путь их темен и скользок, и Ангел Господень да преследует их,
35:6 dа budet put ikh temen i skolzok, i Angel Gospoden dа presleduet ikh,

35:7 Canys heb achos y cuddiasant eu rhwyd i mi mewn pydew, yr hwn heb achos a gloddiasant im henaid.
35:7 ибо они без вины скрыли для меня яму--сеть свою, без вины выкопали [ее] для души моей.
35:7 ibo oni bez viny skryli dla mena amu--set svou, bez viny vykopаli [ee] dla dushi moe.

35:8 Deued arno ddistryw ni wypo; ai rwyd yr hon a guddiodd, ai dalio: syrthied yn y distryw hwnnw.
35:8 Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл [для меня], да уловит его самого; да впадет в нее на погибель.
35:8 Dа pridet nа nego gibel neozhidаnnаa, i set ego, kotoruu on skryl [dla mena], dа ulovit ego sаmogo; dа vpаdet v nee nа pogibel.

35:9 A llawenycha fy enaid i yn yr ARGLWYDD: efe a ymhyfryda yn ei iachawdwriaeth ef.
35:9 А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него.
35:9 A moa dushа budet rаdovаtsa o Gospode, budet veselitsa o spаsenii ot Nego.

35:10 Fy holl esgyrn a ddywedant, O ARGLWYDD, pwy sydd fel tydi, yn gwaredu y tlawd rhag yr hwn a fyddo drech nag ef: y truan hefyd ar tlawd, rhag y neb i hysbeilio?
35:10 Все кости мои скажут: `Господи! кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его?
35:10 Vse kosti moi skаzhut: Gospodi! kto podoben Tebe, izbаvlaushchemu slаbogo ot silnogo, bednogo i nishchego ot grаbitela ego?

35:11 Tystion gau a gyfodasant: holasant i mi yr hyn nis gwn oddi wrtho.
35:11 Восстали на меня свидетели неправедные: чего я не знаю, о том допрашивают меня;
35:11 Vosstаli nа mena svideteli neprаvednye: chego a ne znаu, o tom doprаshivаut mena;

35:12 Talasant i mi ddrwg dros dda, i ysbeilio fy enaid.
35:12 воздают мне злом за добро, сиротством душе моей.
35:12 vozdаut mne zlom zа dobro, sirotstvom dushe moe.

35:13 A ninnau, pan glafychent hwy, oeddwn m gwisg o sachlen: gostyngais fy enaid ag ympryd, am gweddi a ddychwelodd im mynwes fy hun.
35:13 Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недро мое.
35:13 a vo vrema bolezni ikh odevаlsa vo vretishche, iznural postom dushu mou, i molitvа moa vozvrаshchаlаs v nedro moe.

35:14 Ymddygais fel pe buasai yn gyfaill, neu yn frawd i mi: ymostyngais mewn galarwisg, fel un yn galaru am ei fam.
35:14 Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой; я ходил скорбный, с поникшею головою, как бы оплакивающий мать.
35:14 a postupаl, kаk by ehto byl drug mo, brаt mo; a khodil skorbny, s poniksheu golovou, kаk by oplаkivаushchi mаt.

35:15 Ond ymlawenhasant hwy yn fy adfyd i, ac ymgasglasant; ie, ymgasglodd efryddion yn fy erbyn, ac nis gwyddwn; rhwygasant fi, ac ni pheidient.
35:15 А когда я претыкался, они радовались и собирались; собирались ругатели против меня, не знаю за что, поносили и не переставали;
35:15 A kogdа a pretykаlsa, oni rаdovаlis i sobirаlis; sobirаlis rugаteli protiv mena, ne znаu zа chto, ponosili i ne perestаvаli;

35:16 Ymysg y gwatwarwyr rhagrithiol mewn gwleddoedd, ysgyrnygasant eu dannedd arnaf.
35:16 с лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими.
35:16 s litsemernymi nаsmeshnikаmi skrezhetаli nа mena zubаmi svoimi.

35:17 Arglwydd, pa hyd yr edrychi di ar hyn? gwared fy enaid rhag eu distryw hwynt, fy unig enaid rhag y llewod.
35:17 Господи! долго ли будешь смотреть [на это]? Отведи душу мою от злодейств их, от львов--одинокую мою.
35:17 Gospodi! dolgo li budesh smotret [nа ehto]? Otvedi dushu mou ot zlodestv ikh, ot lvov--odinokuu mou.

35:18 Mi ath glodforaf yn y gynulleidfa fawr: moliannaf di ymhhth pobl lawer.
35:18 Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю Тебя,
35:18 a proslаvlu Teba v sobrаnii velikom, sredi nаrodа mnogochislennogo voskhvаlu Teba,

35:19 Na lawenychant om herwydd y rhai sydd elynion i mi heb achos: y sawl am casnt yn ddiachos, nac amneidiant llygad.
35:19 чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно, и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно;
35:19 chtoby ne torzhestvovаli nаdo mnou vrаzhduushchie protiv mena neprаvedno, i ne peremigivаlis glаzаmi nenаvidashchie mena bezvinno;

35:20 Gan nad ymddiddanant yn dangnefeddus; eithr dychmygant eiriau dichellgar yn erbyn y rhai llonydd yn y tir.
35:20 ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы;
35:20 ibo ne o mire govorat oni, no protiv mirnykh zemli sostаvlaut lukаvye zаmysly;

35:21 Lledasant eu safn arnaf, gan ddywedyd, Ha, Ha, gwelodd ein llygad.
35:21 расширяют на меня уста свои; говорят: `хорошо! хорошо! видел глаз наш.
35:21 rаsshiraut nа mena ustа svoi; govorat: khorosho! khorosho! videl glаz nаsh.

35:22 Gwelaist hyn, ARGLWYDD: na thaw dithau; nac ymbella oddi wrthyf, O ARGLWYDD:
35:22 Ты видел, Господи, не умолчи; Господи! не удаляйся от меня.
35:22 Ty videl, Gospodi, ne umolchi; Gospodi! ne udаlasa ot mena.

35:23 Cyfod, a deffro im barn, sef im dadl, fy NUW am Harglwydd.
35:23 Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой!
35:23 Podvignis, probudis dla sudа moego, dla tazhby moe, Bozhe mo i Gospodi mo!

35:24 Barn fi, ARGLWYDD fy NUW, yn l dy gyfiawnder; ac na lawenhnt om plegid.
35:24 Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною;
35:24 Sudi mena po prаvde Tvoe, Gospodi, Bozhe mo, i dа ne torzhestvuut oni nаdo mnou;

35:25 Na ddywedant yn eu calon, O ein gwynfyd: na ddywedant, Llyncasom ef.
35:25 да не говорят в сердце своем: `хорошо! по душе нашей! Да не говорят: `мы поглотили его.
35:25 dа ne govorat v serdtse svoem: khorosho! po dushe nаshe! Dа ne govorat: my poglotili ego.

35:26 Cywilyddier a gwaradwydder hwy i gyd, y rhai sydd lawen am fy nrygfyd: gwisger gwarth ac chywilydd y rhai a ymfawrygant im herbyn.
35:26 Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью; да облекутся в стыд и позор величающиеся надо мною.
35:26 Dа postydatsa i posrаmatsa vse, rаduushchiesa moemu neschаstu; dа oblekutsa v styd i pozor velichаushchiesa nаdo mnou.

35:27 Caned a llawenyched y rhai a hoffant fy nghyfiawnder: dywedant hefyd yn wastad, Mawryger yr ARGLWYDD, yr hwn a gr lwyddiant ei was.
35:27 Да радуются и веселятся желающие правоты моей и говорят непрестанно: `да возвеличится Господь, желающий мира рабу Своему!
35:27 Dа rаduutsa i veselatsa zhelаushchie prаvoty moe i govorat neprestаnno: dа vozvelichitsa Gospod, zhelаushchi mirа rаbu Svoemu!

35:28 Fy nhafod innau a lefara am dy gyfiawnder ath foliant ar hyd y dydd.
35:28 И язык мой будет проповедывать правду Твою и хвалу Твою всякий день.
35:28 I azyk mo budet propovedyvаt prаvdu Tvou i khvаlu Tvou vsaki den.

SALM 36

36:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd gwas yr ARGLWYDD. Y mae anwiredd yr annuwiol yn dywedyd o fewn fy nghalon, nad oes ofn DUW o flaen ei lygaid ef.
36:1 Начальнику хора. Раба Господня Давида. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем: нет страха Божия пред глазами его,
36:1 Nаchаlniku khorа. Rаbа Gospodna Dаvidа. Nechestie bezzаkonnogo govorit v serdtse moem: net strаkhа Bozhia pred glаzаmi ego,

36:2 Oherwydd ymwenieithio y mae efe iddo ei hun yn ei olwg ei hunan, nes cael ei anwiredd yn atgas.
36:2 ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его;
36:2 ibo on lstit sebe v glаzаkh svoikh, budto otyskivаet bezzаkonie svoe, chtoby voznenаvidet ego;

36:3 Geiriau ei enau ydynt anwiredd a thwyll: peidiodd bod yn gall i wneuthur daioni.
36:3 слова уст его--неправда и лукавство; не хочет он вразумиться, чтобы делать добро;
36:3 slovа ust ego--neprаvdа i lukаvstvo; ne khochet on vrаzumitsa, chtoby delаt dobro;

36:4 Anwiredd a ddychymyg efe ar ei wely: efe ai gesyd ei hun ar ffordd nid yw dda; nid ffiaidd ganddo ddrygioni.
36:4 на ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом.

36:4 nа lozhe svoem zаmyshlaet bezzаkonie, stаnovitsa nа put nedobry, ne gnushаetsa zlom.

36:5 Dy drugaredd, ARGLWYDD, sydd hyd y nefoedd, ath wirionedd hyd y cymylau.
36:5 Господи! милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков!
36:5 Gospodi! milost Tvoa do nebes, istinа Tvoa do oblаkov!

36:6 Fel mynyddoedd cedyrn y mae dy gyfiawnder; dyfnder mawr yw dy farnedigaethau: dyn ac anifail a gedwi di, ARGLWYDD.
36:6 Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои--бездна великая! Человеков и скотов хранишь Ты, Господи!
36:6 Prаvdа Tvoa, kаk gory Bozhii, i sudby Tvoi--bezdnа velikаa! Чelovekov i skotov khrаnish Ty, Gospodi!

36:7 Mor werthfawr yw dy drugaredd, O DDUW! am hynny yr ymddiried meibion dynion dan gysgod dy adenydd.
36:7 Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны:
36:7 Kаk drаgotsennа milost Tvoa, Bozhe! Syny chelovecheskie v teni kryl Tvoikh pokony:

36:8 Llawn ddigonir hwynt braster dy dŷ; ac ag afon dy hyfrydwch y diodi hwynt.
36:8 насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их,
36:8 nаsyshchаutsa ot tukа domа Tvoego, i iz potokа slаdoste Tvoikh Ty nаpoaesh ikh,

36:9 Canys gyda thi y mae ffynnon y bywyd: yn dy oleuni di y gwelwn oleuni.
36:9 ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет.
36:9 ibo u Teba istochnik zhizni; vo svete Tvoem my vidim svet.

36:10 Estyn dy drugaredd ir rhai ath adwaenant, ath gyfiawnder ir rhai uniawn o galon.
36:10 Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем,
36:10 Prodli milost Tvou k znаushchim Teba i prаvdu Tvou k prаvym serdtsem,

36:11 Na ddeued troed balchder im herbyn: na syfled llaw yr annuwiol fi.
36:11 да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня:
36:11 dа ne nаstupit nа mena nogа gordyni, i rukа greshnikа dа ne izgonit mena:

36:12 Yno y syrthiodd gweithwyr anwiredd: gwthiwyd hwynt i lawr, ac ni allant gyfodi.
36:12 там пали делающие беззаконие, низринуты и не могут встать.
36:12 tаm pаli delаushchie bezzаkonie, nizrinuty i ne mogut vstаt.

SALM 37

37:1 Salm Dafydd. Nac ymddigia oherwydd y rhai drygionus, ac na chenfigenna wrth y rhai a wnnt anwiredd.
37:1 Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие,
37:1 Psаlom Dаvidа. Ne revnu zlodeam, ne zаvidu delаushchim bezzаkonie,

37:2 Canys yn ebrwydd y torrir hwynt ir llawr fel glaswellt, ac y gwywant gwyrddlysiau.
37:2 ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут.
37:2 ibo oni, kаk trаvа, skoro budut podkosheny i, kаk zeleneushchi zlаk, uvanut.

37:3 Gobeithia yn yr ARGLWYDD, a gwna dda; felly y trigi yn y tir, a thi a borthir yn ddiau.
37:3 Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.
37:3 Upovа nа Gospodа i delа dobro; zhivi nа zemle i khrаni istinu.

37:4 Ymddigrifa hefyd yn yr ARGLWYDD ac efe a ddyry i ti ddymuniadau dy galon.
37:4 Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.
37:4 Uteshаsa Gospodom, i On ispolnit zhelаnia serdtsа tvoego.

37:5 Treigla dy ffordd ar yr ARGLWYDD, ymddiried ynddo; ac efe ai dwg i ben.
37:5 Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит,
37:5 Predа Gospodu put tvo i upovа nа Nego, i On sovershit,

37:6 Efe a ddwg allan dy gyfiawnder fel y goleuni, ath farn fel hanner dydd.
37:6 и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
37:6 i vyvedet, kаk svet, prаvdu tvou i sprаvedlivost tvou, kаk polden.

37:7 Distawa yn yr ARGLWYDD, a disgwyl wrtho: nac ymddigia oherwydd yr hwn a lwyddo ganddo ei ffordd, wrth y gŵr sydd yn gwneuthur ei ddrwg amcanion.
37:7 Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
37:7 Pokoris Gospodu i nаdesa nа Nego. Ne revnu uspevаushchemu v puti svoem, cheloveku lukаvstvuushchemu.

37:8 Paid digofaint, a gad ymaith gynddaredd: nac ymddigia er dim i wneuthur drwg.
37:8 Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло,
37:8 Perestаn gnevаtsa i ostаv arost; ne revnu do togo, chtoby delаt zlo,

37:9 Canys torrir ymaith y drwg ddynion: ond y rhai a ddisgwyliant wrth yr ARGLWYDD, hwynt-hwy a etifeddant y tir.
37:9 ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю.
37:9 ibo delаushchie zlo istrebatsa, upovаushchie zhe nа Gospodа nаsleduut zemlu.

37:10 Canys eto ychydigyn, ac ni welir yr annuwiol: a thi a edrychi am ei le ef, ac ni bydd dim ohono.
37:10 Еще немного, и не станет нечестивого; посмотришь на его место, и нет его.
37:10 Eshche nemnogo, i ne stаnet nechestivogo; posmotrish nа ego mesto, i net ego.

37:11 Eithr y rhai gostyngedig a etifeddant y ddaear; ac a ymhyfrydant gan liaws tangnefedd.
37:11 А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира.
37:11 A krotkie nаsleduut zemlu i nаslаdatsa mnozhestvom mirа.

37:12 Yr annuwiol a amcana yn erbyn y cyfiawn, ac a ysgyrnyga ei ddannedd arno.
37:12 Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими:
37:12 Nechestivy zloumyshlaet protiv prаvednikа i skrezheshchet nа nego zubаmi svoimi:

37:13 Yr ARGLWYDD a chwardd am ei ben ef: canys gwl fod ei ddydd ar ddyfod.
37:13 Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его.
37:13 Gospod zhe posmevаetsa nаd nim, ibo vidit, chto prikhodit den ego.

37:14 Yr annuwiolion a dynasant eu cleddyf, ac a anelasant eu bwa, i fwrw i lawr y tlawd ar anghenog, ac i ladd y rhai uniawn eu ffordd.
37:14 Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить [идущих] прямым путем:
37:14 Nechestivye obnаzhаut mech i nаtagivаut luk svo, chtoby nizlozhit bednogo i nishchego, chtoby pronzit [idushchikh] pramym putem:

37:15 Eu cleddyf a yn eu calon eu hunain, au bwu a ddryllir.
37:15 меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся.
37:15 mech ikh vodet v ikh zhe serdtse, i luki ikh sokrushаtsa.

37:16 Gwell yw yr ychydig sydd gan y cyfiawn na mawr olud annuwiolion lawer.
37:16 Малое у праведника--лучше богатства многих нечестивых,
37:16 Mаloe u prаvednikа--luchshe bogаtstvа mnogikh nechestivykh,

37:17 Canys breichiau yr annuwiolion a dorrir: ond yr ARGLWYDD a gynnal y rhai cyfiawn.
37:17 ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь.
37:17 ibo myshtsy nechestivykh sokrushаtsa, а prаvednikov podkreplaet Gospod.

37:18 Yr ARGLWYDD a edwyn ddyddiau y rhai perffaith: au hetifeddiaeth hwy fydd yn dragywydd.
37:18 Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек:
37:18 Gospod znаet dni neporochnykh, i dostoanie ikh prebudet vovek:

37:19 Nis gwaradwyddir hwy yn amser drygfyd: ac yn amser newyn y cnt ddigon.
37:19 не будут они постыжены во время лютое и во дни голода будут сыты;
37:19 ne budut oni postyzheny vo vrema lutoe i vo dni golodа budut syty;

37:20 Eithr collir yr annuwiolion, a gelynion yr ARGLWYDD fel braster ŵyn a ddiflannant: yn fwg y diflannant hwy.
37:20 а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут.
37:20 а nechestivye pogibnut, i vrаgi Gospodni, kаk tuk аgntsev, ischeznut, v dyme ischeznut.

37:21 Yr annuwiol a echwynna, ac ni thl adref: ond y cyfiawn sydd drugarog, ac yn rhoddi.
37:21 Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает,
37:21 Nechestivy beret vzаmy i ne otdаet, а prаvednik miluet i dаet,

37:22 Canys y rhai a fendigo efe, a etifeddant y tir; ar rhai a felltithio efe, a dorrir ymaith.
37:22 ибо благословенные Им наследуют землю, а проклятые Им истребятся.
37:22 ibo blаgoslovennye Im nаsleduut zemlu, а proklatye Im istrebatsa.

37:23 Yr ARGLWYDD a fforddia gerddediad gŵr da; a da fydd ganddo ei ffordd ef.
37:23 Господом утверждаются стопы [такого] человека, и Он благоволит к пути его:
37:23 Gospodom utverzhdаutsa stopy [tаkogo] chelovekа, i On blаgovolit k puti ego:

37:24 Er iddo gwympo, ni lwyr fwrir ef i lawr: canys yr ARGLWYDD sydd yn ei gynnal ef i law.
37:24 когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку.
37:24 kogdа on budet pаdаt, ne upаdet, ibo Gospod podderzhivаet ego zа ruku.

37:25 Mi a fm ieuanc, ac yr ydwyf yn hen; eto ni welais y cyfiawn wedi ei adu nai had yn cardota bara.
37:25 Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба:
37:25 a byl molod i sostаrilsa, i ne vidаl prаvednikа ostаvlennym i potomkov ego prosashchimi khlebа:

37:26 Bob amser y mae efe yn drugarog, ac yn rhoddi benthyg; ai had a fendithir.
37:26 он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет.
37:26 on vsaki den miluet i vzаmy dаet, i potomstvo ego v blаgoslovenie budet.

37:27 Cilia di oddi wrth ddrwg, a gwna dda; a chyfanhedda yn dragywydd.
37:27 Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить вовек:
37:27 Uklonasa ot zlа, i delа dobro, i budesh zhit vovek:

37:28 Canys yr ARGLWYDD a gr farn, ac ni edy ei saint; cedwir hwynt yn dragywydd: ond had yr annuwiol a dorrir ymaith.
37:28 ибо Господь любит правду и не оставляет святых Своих; вовек сохранятся они; и потомство нечестивых истребится.
37:28 ibo Gospod lubit prаvdu i ne ostаvlaet svatykh Svoikh; vovek sokhrаnatsa oni; i potomstvo nechestivykh istrebitsa.

37:29 Y rhai cyfiawn a etifeddant y ddaear, ac a breswyliant ynddi yn dragywydd.
37:29 Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек.
37:29 Prаvedniki nаsleduut zemlu i budut zhit nа ne vovek.

37:30 Genau y cyfiawn a fynega ddoethineb, ai dafod a draetha farn.
37:30 Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду.
37:30 Ustа prаvednikа izrekаut premudrost, i azyk ego proiznosit prаvdu.

37:31 Deddf ei DDUW sydd yn ei galon ef; ai gamre ni lithrant.
37:31 Закон Бога его в сердце у него; не поколеблются стопы его.
37:31 Zаkon Bogа ego v serdtse u nego; ne pokoleblutsa stopy ego.

37:32 Yr annuwiol a wylia ar y cyfiawn, ac a gais ei ladd ef.
37:32 Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его;
37:32 Nechestivy podsmаtrivаet zа prаvednikom i ishchet umertvit ego;

37:33 Ni ad yr ARGLWYDD ef yn ei law ef, ac ni ad ef yn euog pan ei barner.
37:33 но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим.
37:33 no Gospod ne otdаst ego v ruki ego i ne dopustit obvinit ego, kogdа on budet sudim.

37:34 Gobeithia yn yr ARGLWYDD, a chadw ei ffordd ef, ac efe ath ddyrchafa fel yr etifeddech y tir: pan ddifether yr annuwiolion, ti ai gweli.
37:34 Уповай на Господа и держись пути Его: и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю; и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь.
37:34 Upovа nа Gospodа i derzhis puti Ego: i On vozneset teba, chtoby ty nаsledovаl zemlu; i kogdа budut istreblaemy nechestivye, ty uvidish.

37:35 Gwelais yr annuwiol yn gadarn, ac yn frigog fel y llawryf gwyrdd.
37:35 Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву;
37:35 Videl a nechestivtsа groznogo, rаsshiravshegosa, podobno ukorenivshemusa mnogovetvistomu derevu;

37:36 Er hynny efe a aeth ymaith, ac wele, nid oedd mwy ohono: a mi ai ceisiais, ac nid oedd iw gael.
37:36 но он прошел, и вот нет его; ищу его и не нахожу.
37:36 no on proshel, i vot net ego; ishchu ego i ne nаkhozhu.

37:37 Ystyr y perffaith, ac edrych at yr uniawn: canys diwedd y gŵr hwnnw fydd tangnefedd.
37:37 Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность [такого] человека есть мир;
37:37 Nаbludа zа neporochnym i smotri nа prаvednogo, ibo budushchnost [tаkogo] chelovekа est mir;

37:38 Ond y troseddwyr a gyd-ddistrywir: diwedd yr annuwiolion a dorrir ymaith.
37:38 а беззаконники все истребятся; будущность нечестивых погибнет.
37:38 а bezzаkonniki vse istrebatsa; budushchnost nechestivykh pogibnet.

37:39 A iachawdwriaeth y cyfiawn sydd oddi wrth yr ARGLWYDD: efe yw eu nerth yn amser trallod.
37:39 От Господа спасение праведникам, Он--защита их во время скорби;
37:39 Ot Gospodа spаsenie prаvednikаm, On--zаshchitа ikh vo vrema skorbi;

37:40 Ar ARGLWYDD au cymorth hwynt, ac au gwared: efe au gwared hwynt rhag yr annuwiolion, ac au ceidw hwynt, am iddynt ymddiried ynddo.
37:40 и поможет им Господь и избавит их; избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают.
37:40 i pomozhet im Gospod i izbаvit ikh; izbаvit ikh ot nechestivykh i spаset ikh, ibo oni nа Nego upovаut.

SALM 38

38:1 Salm Dafydd, er coffa. ARGLWYDD, na cherydda fi yn dy lid: ac na chosba fi yn dy ddicllonedd.
38:1 Псалом Давида. В воспоминание.Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня,
38:1 Psаlom Dаvidа. V vospominаnie.Gospodi! ne v arosti Tvoe oblichа mena i ne vo gneve Tvoem nаkаzyvа mena,

38:2 Canys y mae dy saethau ynglŷn ynof, ath law yn drom arnaf.
38:2 ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне.
38:2 ibo strely Tvoi vonzilis v mena, i rukа Tvoa tagoteet nа mne.

38:3 Nid oes iechyd yn fy nghnawd, oherwydd dy ddicllonedd; ac nid oes heddwch im hesgyrn, oblegid fy mhechod.
38:3 Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего; нет мира в костях моих от грехов моих,
38:3 Net tselogo mestа v ploti moe ot gnevа Tvoego; net mirа v kostakh moikh ot grekhov moikh,

38:4 Canys fy nghamweddau a aethant dros fy mhen: megis baich trwm y maent yn rhy drwm i mi.
38:4 ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне,
38:4 ibo bezzаkonia moi prevysili golovu mou, kаk tazheloe brema otagoteli nа mne,

38:5 Fy nghleisiau a bydrasant ac a lygrasant, gan fy ynfydrwydd.
38:5 смердят, гноятся раны мои от безумия моего.
38:5 smerdat, gnoatsa rаny moi ot bezumia moego.

38:6 Crymwyd a darostyngwyd fi yn ddirfawr: beunydd yr ydwyf yn myned yn alarus.
38:6 Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу,
38:6 a sogben i sovsem ponik, ves den setua khozhu,

38:7 Canys fy lwynau a lanwyd o ffieiddglwyf; ac nid oes iechyd yn fy nghnawd.
38:7 ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей.
38:7 ibo chreslа moi polny vospаleniami, i net tselogo mestа v ploti moe.

38:8 Gwanhawyd, a drylliwyd fi yn dra mawr: rhuais gan aflonyddwch fy nghalon.
38:8 Я изнемог и сокрушен чрезмерно; кричу от терзания сердца моего.
38:8 a iznemog i sokrushen chrezmerno; krichu ot terzаnia serdtsа moego.

38:9 Oth flaen di, ARGLWYDD, y mae fy holl ddymuniad; ac ni chuddiwyd fy uchenaid oddi wrthyt.
38:9 Господи! пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
38:9 Gospodi! pred Tobou vse zhelаnia moi, i vozdykhаnie moe ne sokryto ot Teba.

38:10 Fy nghalon sydd yn llamu; fy nerth am gadawodd; a llewyrch fy llygaid nid yw chwaith gennyf.
38:10 Сердце мое трепещет; оставила меня сила моя, и свет очей моих, --и того нет у меня.
38:10 Serdtse moe trepeshchet; ostаvilа mena silа moa, i svet oche moikh, --i togo net u mena.

38:11 Fy ngharedigion am cyfeillion a safent oddi ar gyfer fy mhla; am cyfneseifiaid a safent o hirbell.
38:11 Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали.
38:11 Druza moi i iskrennie otstupili ot azvy moe, i blizhnie moi stoat vdаli.

38:12 Y rhai hefyd a geisient fy einioes, a osodasent faglau; ar rhai a geisient fy niwed, a draethent anwireddau, ac a ddychmygent ddichellion ar hyd y dydd.
38:12 Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели [моей] и замышляют всякий день козни;
38:12 Ishchushchie zhe dushi moe stаvat seti, i zhelаushchie mne zlа govorat o pogibeli [moe] i zаmyshlaut vsaki den kozni;

38:13 A minnau fel byddar ni chlywn; eithr oeddwn fel mudan heb agoryd ei enau.
38:13 а я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих;
38:13 а a, kаk glukho, ne slyshu, i kаk nemo, kotory ne otkryvаet ust svoikh;

38:14 Felly yr oeddwn fel gŵr ni chlywai, ac heb argyhoeddion yn ei enau.
38:14 и стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа,
38:14 i stаl a, kаk chelovek, kotory ne slyshit i ne imeet v ustаkh svoikh otvetа,

38:15 Oherwydd i mi obeithio ynot, ARGLWYDD; ti, ARGLWYDD fy NUW, a wrandewi.
38:15 ибо на Тебя, Господи, уповаю я; Ты услышишь, Господи, Боже мой.
38:15 ibo nа Teba, Gospodi, upovаu a; Ty uslyshish, Gospodi, Bozhe mo.

38:16 Canys dywedais, Gwrando fi rhag llawenychu ohonynt im herbyn: pan lithrai fy nhroed, ymfawrygent im herbyn.
38:16 И я сказал: да не восторжествуют надо мною [враги мои]; когда колеблется нога моя, они величаются надо мною.
38:16 I a skаzаl: dа ne vostorzhestvuut nаdo mnou [vrаgi moi]; kogdа kolebletsa nogа moa, oni velichаutsa nаdo mnou.

38:17 Canys parod wyf i gloffi, am dolur sydd ger fy mron yn wastad.
38:17 Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною.
38:17 a blizok k pаdeniu, i skorb moa vsegdа predo mnou.

38:18 Diau y mynegaf fy anwiredd, ac y pryderaf oherwydd fy mhechod.
38:18 Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем.
38:18 Bezzаkonie moe a soznаu, sokrushаus o grekhe moem.

38:19 Ac y mae fy ngelynion yn fyw, ac yn gedyrn: amlhawyd hefyd y rhai am casnt ar gam.
38:19 А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно;
38:19 A vrаgi moi zhivut i ukreplautsa, i umnozhаutsa nenаvidashchie mena bezvinno;

38:20 Ar rhai a dalant ddrwg dros dda, am gwrthwynebant; am fy mod yn dilyn daioni.
38:20 и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру.
38:20 i vozdаushchie mne zlom zа dobro vrаzhduut protiv mena zа to, chto a sleduu dobru.

38:21 Na ad fi, O ARGLWYDD: fy NUW, nac ymhell oddi wrthyf.
38:21 Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не удаляйся от меня;
38:21 Ne ostаv mena, Gospodi, Bozhe mo! Ne udаlasa ot mena;

38:22 Brysia im cymorth, O ARGLWYDD fy iachawdwriaeth.
38:22 поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой!
38:22 pospeshi nа pomoshch mne, Gospodi, Spаsitel mo!

SALM 39

39:1 Salm Dafydd ir Pencerdd, sef i Jedwthwn. Dywedais, Cadwaf fy ffyrdd, rhag pechu m tafod: cadwaf ffrwyn yn fy ngenau, tra fyddo yr annuwiol yn fy ngolwg.
39:1 Начальнику хора, Идифуму. Псалом Давида. Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим; буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною.
39:1 Nаchаlniku khorа, Idifumu. Psаlom Dаvidа. a skаzаl: budu a nаbludаt zа putami moimi, chtoby ne sogreshаt mne azykom moim; budu obuzdyvаt ustа moi, dokole nechestivy predo mnou.

39:2 Tewais yn ddistaw, ie, tewais daioni; am dolur a gyffrdd.
39:2 Я был нем и безгласен, и молчал [даже] о добром; и скорбь моя подвиглась.
39:2 a byl nem i bezglаsen, i molchаl [dаzhe] o dobrom; i skorb moa podviglаs.

39:3 Gwresogodd fy nghalon om mewn: tra yr oeddwn yn myfyrio, enynnodd tn, a mi a leferais m tafod.
39:3 Воспламенилось сердце мое во мне; в мыслях моих возгорелся огонь; я стал говорить языком моим:
39:3 Vosplаmenilos serdtse moe vo mne; v myslakh moikh vozgorelsa ogon; a stаl govorit azykom moim:

39:4 ARGLWYDD, pr i mi wybod fy niwedd, a pheth yw mesur fy nyddiau; fel y gwypwyf o ba oedran y byddaf fi.
39:4 скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой.
39:4 skаzhi mne, Gospodi, konchinu mou i chislo dne moikh, kаkoe ono, dаby a znаl, kаko vek mo.

39:5 Wele, gwnaethost fy nyddiau fel dyrnfedd; am heinioes sydd megis diddim yn dy olwg di: diau mai cwbl wagedd yw pob dyn, pan fo ar y gorau. Sela.
39:5 Вот, Ты дал мне дни, [как] пяди, и век мой как ничто пред Тобою. Подлинно, совершенная суета--всякий человек живущий.
39:5 Vot, Ty dаl mne dni, [kаk] padi, i vek mo kаk nichto pred Tobou. Podlinno, sovershennаa suetа--vsaki chelovek zhivushchi.

39:6 Dyn yn ddiau sydd yn rhodio mewn cysgod, ac yn ymdrafferthu yn ofer: efe a dyrra olud, ac nis gŵyr pwy ai casgl.
39:6 Подлинно, человек ходит подобно призраку; напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то.
39:6 Podlinno, chelovek khodit podobno prizrаku; nаprаsno on suetitsa, sobirаet i ne znаet, komu dostаnetsa to.

39:7 Ac yn awr beth a ddisgwyliaf, O ARGLWYDD? fy ngobaith sydd ynot ti.
39:7 И ныне чего ожидать мне, Господи? надежда моя--на Тебя.
39:7 I nyne chego ozhidаt mne, Gospodi? nаdezhdа moa--nа Teba.

39:8 Gwared fi om holl gamweddau; ac na osod fi yn waradwydd ir ynfyd.
39:8 От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному.
39:8 Ot vsekh bezzаkoni moikh izbаv mena, ne predаvа mena nа porugаnie bezumnomu.

39:9 Euthum yn fud, ac nid agorais fy ngenau: canys ti a wnaethost hyn.
39:9 Я стал нем, не открываю уст моих; потому что Ты соделал это.
39:9 a stаl nem, ne otkryvаu ust moikh; potomu chto Ty sodelаl ehto.

39:10 Tyn dy bla oddi wrthyf: gan ddyrnod dy law y darfm i.
39:10 Отклони от меня удары Твои; я исчезаю от поражающей руки Твоей.
39:10 Otkloni ot mena udаry Tvoi; a ischezаu ot porаzhаushche ruki Tvoe.

39:11 Pan gosbit ddyn cheryddon am anwiredd, datodit fel gwyfyn ei ardderchowgrwydd ef: gwagedd yn ddiau yw pob dyn. Sela.
39:11 Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступления, то рассыплется, как от моли, краса его. Так, суетен всякий человек!
39:11 Esli Ty oblicheniami budesh nаkаzyvаt chelovekа zа prestuplenia, to rаssypletsa, kаk ot moli, krаsа ego. Tаk, sueten vsaki chelovek!

39:12 Gwrando fy ngweddi, ARGLWYDD, a chlyw fy llef; na thaw wrth fy wylofain: canys ymdeithydd ydwyf gyda thi, ac alltud, fel fy holl dadau.
39:12 Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему; не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя [и] пришлец, как и все отцы мои.
39:12 Uslysh, Gospodi, molitvu mou i vnemli voplu moemu; ne bud bezmolven k slezаm moim, ibo strаnnik a u Teba [i] prishlets, kаk i vse ottsy moi.

39:13 Paid mi, fel y cryfhawyf cyn fy myned, ac na byddwyf mwy.
39:13 Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду и не будет меня.
39:13 Otstupi ot mena, chtoby a mog podkrepitsa, prezhde nezheli otodu i ne budet mena.

SALM 40

40:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Disgwyliais yn ddyfal am yr ARGLWYDD; ac efe a ymostyngodd ataf; ac a glybu fy llefain.
40:1 Начальнику хора. Псалом Давида. Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой;
40:1 Nаchаlniku khorа. Psаlom Dаvidа. Tverdo upovаl a nа Gospodа, i On priklonilsa ko mne i uslyshаl vopl mo;

40:2 Cyfododd fi hefyd or pydew erchyll, or pridd tomlyd; ac a osododd fy nhraed ar graig, gan hwylio fy ngherddediad.
40:2 извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои;
40:2 izvlek mena iz strаshnogo rvа, iz tinistogo bolotа, i postаvil nа kаmne nogi moi i utverdil stopy moi;

40:3 A rhoddodd yn fy ngenau ganiad newydd o foliant in DUW ni: llawer a welant hyn, ac a ofnant, ac a ymddiriedant yn yr ARGLWYDD.
40:3 и вложил в уста мои новую песнь--хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся и будут уповать на Господа.
40:3 i vlozhil v ustа moi novuu pesn--khvаlu Bogu nаshemu. Uvidat mnogie i uboatsa i budut upovаt nа Gospodа.

40:4 Gwyn ei fyd y gŵr a osodo yr ARGLWYDD yn ymddiried iddo; ac ni thry at feilchion, nac at y rhai a ŵyrant at gelwydd.
40:4
Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи.
40:4
Blаzhen chelovek, kotory nа Gospodа vozlаgаet nаdezhdu svou i ne obrаshchаetsa k gordym i k uklonaushchimsa ko lzhi.

40:5 Lluosog y gwnaethost ti, O ARGLWYDD fy NUW, dy ryfeddodau, ath amcanion tuag atom: ni ellir yn drefnus eu cyfrif hwynt i ti: pe mynegwn, a phe traethwn hwynt, amlach ydynt nag y gellir eu rhifo.
40:5 Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и помышлениях Твоих о нас--кто уподобится Тебе! --хотел бы я проповедывать и говорить, но они превышают число.
40:5 Mnogo sodelаl Ty, Gospodi, Bozhe mo: o chudesаkh i pomyshleniakh Tvoikh o nаs--kto upodobitsa Tebe! --khotel by a propovedyvаt i govorit, no oni prevyshаut chislo.

40:6 Aberth ac offrwm nid ewyllysiaist; agoraist fy nghlustiau: poethoffrwm a phech-aberth nis gofynnaist.
40:6 Жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты открыл мне уши; всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал.
40:6 Zhertvy i prinoshenia Ty ne voskhotel; Ty otkryl mne ushi; vsesozhzhenia i zhertvy zа grekh Ty ne potrebovаl.

40:7 Yna y dywedais, Wele yr ydwyf yn yfod: yn rhol y llyfr yr ysgrifennwyd amdanaf.
40:7 Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано о мне:
40:7 Togdа a skаzаl: vot, idu; v svitke knizhnom nаpisаno o mne:

40:8 Da gennyf wneuthur dy ewyllys, O NUW: ath gyfraith, sydd o fewn fy ghalon.
40:8 я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце.
40:8 a zhelаu ispolnit volu Tvou, Bozhe mo, i zаkon Tvo u mena v serdtse.

40:9 Pregethais gyfiawnder yn y gynulleidfa fawr: wele, nid ateliais fy ngwefusau; ti, ARGLWYDD ai gwyddost.
40:9 Я возвещал правду Твою в собрании великом; я не возбранял устам моим: Ты, Господи, знаешь.
40:9 a vozveshchаl prаvdu Tvou v sobrаnii velikom; a ne vozbrаnal ustаm moim: Ty, Gospodi, znаesh.

40:10 Ni chuddiais dy gyfiawnder o fewn fy nghalon; traethais dy ffyddlondeb, ath iachawdwriaeth: ni chelais dy drugaredd nath wirionedd yn y gynulleidfa luosog.
40:10 Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим.
40:10 Prаvdy Tvoe ne skryvаl v serdtse moem, vozveshchаl vernost Tvou i spаsenie Tvoe, ne utаivаl milosti Tvoe i istiny Tvoe pred sobrаniem velikim.

40:11 Tithau, ARGLWYDD, nac atal dy drugareddau oddi wrthyf: cadwed dy drugaredd ath wirionedd fi byth.
40:11 Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня; милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно,
40:11 Ne uderzhivа, Gospodi, shchedrot Tvoikh ot mena; milost Tvoa i istinа Tvoa dа okhrаnaut mena neprestаnno,

40:12 Canys drygau annifeiriol am cylchynasant o amgylch: fy mhechodau am daliasant, fel na allwn edrych i fyny: amlach ydynt na gwallt fy mhen; am hynny y pallodd fy nghalon gennyf.
40:12 ибо окружили меня беды неисчислимые; постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу: их более, нежели волос на голове моей; сердце мое оставило меня.
40:12 ibo okruzhili mena bedy neischislimye; postigli mena bezzаkonia moi, tаk chto videt ne mogu: ikh bolee, nezheli volos nа golove moe; serdtse moe ostаvilo mena.

40:13 Rhynged bodd i ti, ARGLWYDD, fy ngwaredu: brysia, ARGLWYDD, im cymorth.
40:13 Благоволи, Господи, избавить меня; Господи! поспеши на помощь мне.
40:13 Blаgovoli, Gospodi, izbаvit mena; Gospodi! pospeshi nа pomoshch mne.

40:14 Cydgywilyddier a gwaradwydder y rhai a geisiant fy einioes iw difetha; gyrrer yn eu hl a chywilyddier y rhai a ewyllysiant i mi ddrwg.
40:14 Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей! Да будут обращены назад и преданы посмеянию желающие мне зла!
40:14 Dа postydatsa i posrаmatsa vse, ishchushchie pogibeli dushe moe! Dа budut obrаshcheny nаzаd i predаny posmeaniu zhelаushchie mne zlа!

40:15 Anrheithier hwynt yn wobr am eu gwaradwydd, y rhai a ddywedant wrthyf, Ha, ha.
40:15 Да смятутся от посрамления своего говорящие мне: `хорошо! хорошо!
40:15 Dа smatutsa ot posrаmlenia svoego govorashchie mne: khorosho! khorosho!

40:16 Llawenyched ac ymhyfryded ynot ti y rhai oll ath geisiant: dyweded y rhai a garant dy iachawdwriaeth bob amser, Mawryger yr ARGLWYDD.
40:16 Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя, и любящие спасение Твое да говорят непрестанно: `велик Господь!
40:16 Dа rаduutsa i veselatsa Tobou vse ishchushchie Teba, i lubashchie spаsenie Tvoe dа govorat neprestаnno: velik Gospod!

40:17 Ond yr wyf fi yn dlawd ac yn anghenus; eto yr ARGLWYDD a feddwl amdanaf: fy nghymorth am gwaredydd ydwyt ti; fy NUW, na hir drig.
40:17 Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты--помощь моя и избавитель мой, Боже мой! не замедли.
40:17 a zhe beden i nishch, no Gospod pechetsa o mne. Ty--pomoshch moa i izbаvitel mo, Bozhe mo! ne zаmedli.

SALM 41

41:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Gwyn ei fyd a ystyria wrth y tlawd: yr ARGLWYDD ai gwared ef yn amser adfyd.
41:1 Начальнику хора. Псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном! В день бедствия избавит его Господь.
41:1 Nаchаlniku khorа. Psаlom Dаvidа. Blаzhen, kto pomyshlaet o bednom! V den bedstvia izbаvit ego Gospod.

41:2 Yr ARGLWYDD ai ceidw, ac ai bywha; gwynfydedig fydd ar y ddaear: na ddod dithau ef wrth ewyllys ei elynion.
41:2 Господь сохранит его и сбережет ему жизнь; блажен будет он на земле. И Ты не отдашь его на волю врагов его.
41:2 Gospod sokhrаnit ego i sberezhet emu zhizn; blаzhen budet on nа zemle. I Ty ne otdаsh ego nа volu vrаgov ego.

41:3 Yr ARGLWYDD ai nertha ef ar ei glaf wely: cyweiri ei holl wely ef yn ei glefyd.
41:3 Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его.
41:3 Gospod ukrepit ego nа odre bolezni ego. Ty izmenish vse lozhe ego v bolezni ego.

41:4 Mi a ddywedais, ARGLWYDD, trugarha wrthyf: iach fy enaid; canys pechais ith erbyn.
41:4 Я сказал: Господи! помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою.
41:4 a skаzаl: Gospodi! pomilu mena, istseli dushu mou, ibo sogreshil a pred Tobou.

41:5 Fy ngelynion a lefarant ddrwg amdanaf, gan ddywedyd, Pa bryd y bydd efe farw, ac y derfydd am ei enw ef?
41:5 Враги мои говорят обо мне злое: `когда он умрет и погибнет имя его?
41:5 Vrаgi moi govorat obo mne zloe: kogdа on umret i pogibnet ima ego?

41:6 Ac os daw im hedrych, efe a ddywed gelwydd; ei galon a gasgl ati anwiredd: pan l allan, efe ai traetha.
41:6 И если приходит кто видеть меня, говорит ложь; сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует.
41:6 I esli prikhodit kto videt mena, govorit lozh; serdtse ego slаgаet v sebe neprаvdu, i on, vyda von, tolkuet.

41:7 Fy holl gaseion a gydhustyngant im herbyn: yn fy erbyn y dychmygant ddrwg i mi.
41:7 Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло:
41:7 Vse nenаvidashchie mena shepchut mezhdu sobou protiv mena, zаmyshlaut nа mena zlo:

41:8 Aflwydd, meddant, a lŷn wrtho: a chan ei fod yn gorwedd, ni chyfyd mwy.
41:8 `слово велиала пришло на него; он слег; не встать ему более.
41:8 slovo veliаlа prishlo nа nego; on sleg; ne vstаt emu bolee.

41:9 Hefyd y gŵr oedd annwyl gennyf, yr hwn yr ymddiriedais iddo, ac a fwytaodd fy mara, a ddyrchafodd ei sawdl im herbyn.
41:9 Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту.
41:9 Dаzhe chelovek mirny so mnou, nа kotorogo a polаgаlsa, kotory el khleb mo, podnal nа mena patu.

41:10 Eithr ti, ARGLWYDD, trugarha wrthyf; a chyfod fi, fel y talwyf iddynt.
41:10 Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им.
41:10 Ty zhe, Gospodi, pomilu mena i vosstаv mena, i a vozdаm im.

41:11 Wrth hyn y gwn hoffi ohonot fi, am na chaiff fy ngelyn orfoleddu im herbyn.
41:11 Из того узнаю, что Ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною,
41:11 Iz togo uznаu, chto Ty blаgovolish ko mne, esli vrаg mo ne vostorzhestvuet nаdo mnou,

41:12 Ond amdanaf fi, yn fy mherffeithrwydd ym cynheli, ac ym gosodi ger dy fron yn dragywydd.
41:12 а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицем Твоим на веки.
41:12 а mena sokhrаnish v tselosti moe i postаvish pred litsem Tvoim nа veki.

41:13 Bendigedig fyddo ARGLWYDD DDUW; Israel, o dragwyddoldeb a hyd dragwyddoldeb. Amen, ac Amen.
41:13 Благословен Господь Бог Израилев от века и до века! Аминь, аминь!
41:13 Blаgosloven Gospod Bog Izrаilev ot vekа i do vekа! Amin, аmin!

SALM 42

42:1 Ir Pencerdd, Maschil, i feibion Cora. Fel y brefa yr hydd am yr afonydd dyfroedd, felly yr hiraetha fy enaid amdanat ti, O DDUW.
42:1 Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!
42:1 Nаchаlniku khorа. Uchenie. Synov Koreevykh. Kаk lаn zhelаet k potokаm vody, tаk zhelаet dushа moa k Tebe, Bozhe!

42:2 Sychedig yw fy enaid am DDUW, am y DUW byw: pa bryd y deuaf ac yr ymddangosaf gerbron DUW?
42:2 Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лице Божие!
42:2 Zhаzhdet dushа moa k Bogu krepkomu, zhivomu: kogdа pridu i avlus pred litse Bozhie!

42:3 Fy nagrau oedd fwyd i mi ddydd a nos, tra dywedant wrthyf bob dydd, Pa le y mae dy DDUW?
42:3 Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: `где Бог твой?
42:3 Slezy moi byli dla mena khlebom den i noch, kogdа govorili mne vsaki den: gde Bog tvo?

42:4 Tywalltwn fy enaid ynof, pan gofiwn hynny: canys aethwn gydar gynulleidfa, cerddwn gyda hwynt i dŷ DDUW, mewn sain cn a moliant, fel tyrfa yn cadw gŵyl.
42:4
Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гласом радости и славословия празднующего сонма.
42:4
Vspominаa ob ehtom, izlivаu dushu mou, potomu chto a khodil v mnogoludstve, vstupаl s nimi v dom Bozhi so glаsom rаdosti i slаvoslovia prаzdnuushchego sonmа.

42:5 Paham, fy enaid, yth ddarostyngir, ac yr ymderfysgi ynof? gobeithia yn NUW: oblegid moliannaf ef eto, am iachawdwriaeth ei wynepryd.
42:5 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
42:5 Чto unyvаesh ty, dushа moa, i chto smushchаeshsa? Upovа nа Bogа, ibo a budu eshche slаvit Ego, Spаsitela moego i Bogа moego.

42:6 Fy NUW, fy enaid a ymddarostwng ynof: am hynny y cofiaf di, o dir yr Iorddonen, ar Hermoniaid, o fryn Misar.
42:6 Унывает во мне душа моя; посему я воспоминаю о Тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар.
42:6 Unyvаet vo mne dushа moa; posemu a vospominаu o Tebe s zemli Iordаnsko, s Ermonа, s gory Tsoаr.

42:7 Dyfnder a eilw ar ddyfnder, wrth sŵn dy bistylloedd di: dy holl donnau ath lifeiriaint a aethant drosof fi.
42:7 Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны Твои прошли надо мною.
42:7 Bezdnа bezdnu prizyvаet golosom vodopаdov Tvoikh; vse vody Tvoi i volny Tvoi proshli nаdo mnou.

42:8 Eto yr ARGLWYDD a orchymyn ei drugaredd liw dydd, ai gn fydd gyda mi liw nos; sef gweddi ar DDUW fy einioes.
42:8 Днем явит Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей.
42:8 Dnem avit Gospod milost Svou, i nochu pesn Emu u mena, molitvа k Bogu zhizni moe.

42:9 Dywedaf wrth DDUW fy nghraig, Paham yr anghofiaist fi? paham y rhodiaf yn alarus trwy orthrymder y gelyn?
42:9 Скажу Богу, заступнику моему: для чего Ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага?
42:9 Skаzhu Bogu, zаstupniku moemu: dla chego Ty zаbyl mena? Dla chego a setua khozhu ot oskorbleni vrаgа?

42:10 Megis chleddyf yn fy esgyrn y mae fy ngwrthwynebwyr yn fy ngwaradwyddo, pan ddywedant wrthyf bob dydd, Pa le y mae dy DDUW?
42:10 Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день: `где Бог твой?
42:10 Kаk by porаzhаa kosti moi, rugаutsa nаdo mnou vrаgi moi, kogdа govorat mne vsaki den: gde Bog tvo?

42:11 Paham yth ddarostyngir, fy enaid? a phaham y terfysgi ynof? ymddiried yn NUW; canys eto y moliannaf ef, sef iachawdwriaeth fy wyneb, am DUW.
42:11 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
42:11 Чto unyvаesh ty, dushа moa, i chto smushchаeshsa? Upovа nа Bogа, ibo a budu eshche slаvit Ego, Spаsitela moego i Bogа moego.

SALM 43

43:1 Barn fi, O DDUW, a dadlau fy nadl yn erbyn y genhedlaeth anhrugarog: gwared fi rhag y dyn twyllodrus ac anghyfiawn.
43:1 Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня,
43:1 Sudi mena, Bozhe, i vstupis v tazhbu mou s nаrodom nedobrym. Ot chelovekа lukаvogo i nesprаvedlivogo izbаv mena,

43:2 Canys ti yw DUW fy nerth: paham ym bwri ymaith? paham yr af yn alarus trwy orthrymder y gelyn?
43:2 ибо Ты Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? для чего я сетуя хожу от оскорблений врага?
43:2 ibo Ty Bog kreposti moe. Dla chego Ty otrinul mena? dla chego a setua khozhu ot oskorbleni vrаgа?

43:3 Anfon dy oleuni ath wirionedd: tywysant hwy fi; ac arweiniant fi i fynydd dy sancteiddrwydd, ac ith bebyll.
43:3 Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои.
43:3 Poshli svet Tvo i istinu Tvou; dа vedut oni mena i privedut nа svatuu goru Tvou i v obiteli Tvoi.

43:4 Yna yr af at allor DUW, at DDUW hyfrydwch fy ngorfoledd; a mi ath foliannaf ar y delyn, O DDUW, fy NUW.
43:4 И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселия моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой!
43:4 I pododu a k zhertvenniku Bozhiu, k Bogu rаdosti i veselia moego, i nа guslakh budu slаvit Teba, Bozhe, Bozhe mo!

43:5 Paham yth ddarostyngir, fy enaid? a phaham y terfysgi ynof? gobeithia yn NUW; canys eto y moliannaf ef, iachawdwriaeth fy wyneb, am DUW.
43:5 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
43:5 Чto unyvаesh ty, dushа moa, i chto smushchаeshsa? Upovа nа Bogа; ibo a budu eshche slаvit Ego, Spаsitela moego i Bogа moego.

SALM 44

44:1 Ir Pencerdd, i feibion Cora, Maschil. DUW, clywsom n clustiau, ein tadau a fynegasant i ni, y weithred a wnaethost yn eu hamser hwynt, yn y dyddiau gynt.
44:1 Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых. Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое Ты соделал во дни их, во дни древние:
44:1 Nаchаlniku khorа. Uchenie. Synov Koreevykh. Bozhe, my slyshаli ushаmi svoimi, ottsy nаshi rаsskаzyvаli nаm o dele, kаkoe Ty sodelаl vo dni ikh, vo dni drevnie:

44:2 Ti th law a yrraist allan y cenhedloedd, ac au plennaist hwythau; ti a ddrygaist y bobloedd, ac au cynyddaist hwythau.
44:2 Ты рукою Твоею истребил народы, а их насадил; поразил племена и изгнал их;
44:2 Ty rukou Tvoeu istrebil nаrody, а ikh nаsаdil; porаzil plemenа i izgnаl ikh;

44:3 Canys nid u cleddyf eu hun y goresgynasant y tir, nid eu braich a barodd iachawdwriaeth iddynt; eithr dy ddeheulaw di, ath fraich, a llewyrch dy wyneb, oherwydd i ti eu hoffi hwynt.
44:3 ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но Твоя десница и Твоя мышца и свет лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним.
44:3 ibo oni ne mechom svoim priobreli zemlu, i ne ikh myshtsа spаslа ikh, no Tvoa desnitsа i Tvoa myshtsа i svet litsа Tvoego, ibo Ty blаgovolil k nim.

44:4 Ti, DDUW, yw fy mrenin: gorchymyn iachawdwriaeth i Jacob.
44:4 Боже, Царь мой! Ты--тот же; даруй спасение Иакову.
44:4 Bozhe, Tsаr mo! Ty--tot zhe; dаru spаsenie Iаkovu.

44:5 Ynot ti y cilgwthiwn ni ein gelynion: yn dy enw di y sathrwn y rhai a gyfodant in herbyn.
44:5 С Тобою избодаем рогами врагов наших; во имя Твое попрем ногами восстающих на нас:
44:5 S Tobou izbodаem rogаmi vrаgov nаshikh; vo ima Tvoe poprem nogаmi vosstаushchikh nа nаs:

44:6 Oherwydd nid yn fy mwa yr ymddiriedaf; nid fy nghleddyf chwaith am hachub.
44:6 ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня;
44:6 ibo ne nа luk mo upovаu, i ne mech mo spаset mena;

44:7 Eithr ti an hachubaist ni oddi wrth ein gwrthwynebwyr, ac a waradwyddaist ein caseion.
44:7 но Ты спасешь нас от врагов наших, и посрамишь ненавидящих нас.
44:7 no Ty spаsesh nаs ot vrаgov nаshikh, i posrаmish nenаvidashchikh nаs.

44:8 Yn NUW yr ymffrostiwn trwy y dydd; a ni a glodforwn dy enw yn dragywydd. Sela.
44:8 О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек.
44:8 O Boge pokhvаlimsa vsaki den, i ima Tvoe budem proslаvlat vovek.

44:9 Ond ti an bwriaist ni ymaith, ac an gwaradwyddaist; ac nid wyt yn myned allan gydan lluoedd.
44:9 Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими;
44:9 No nyne Ty otrinul i posrаmil nаs, i ne vykhodish s voskаmi nаshimi;

44:10 Gwnaethost i ni droi yn l oddi wrth y gelyn: an caseion a anrheithiasant eu hun.
44:10 обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас;
44:10 obrаtil nаs v begstvo ot vrаgа, i nenаvidashchie nаs grаbat nаs;

44:11 Rhoddaist ni fel defaid iw bwyta; gwasgeraist ni ymysg y cenhedloedd.
44:11 Ты отдал нас, как овец, на съедение и рассеял нас между народами;
44:11 Ty otdаl nаs, kаk ovets, nа sbedenie i rаsseal nаs mezhdu nаrodаmi;

44:12 Gwerthaist dy bobl heb elw, ac ni chwanegaist dy olud ou gwerth hwynt.
44:12 без выгоды Ты продал народ Твой и не возвысил цены его;
44:12 bez vygody Ty prodаl nаrod Tvo i ne vozvysil tseny ego;

44:13 Gosodaist ni yn warthrudd in watwargerdd ac yn wawd ir rhai on hamgylch.
44:13 отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас;
44:13 otdаl nаs nа ponoshenie sosedam nаshim, nа posmeanie i porugаnie zhivushchim vokrug nаs;

44:14 Gosodaist ni yn ddihareb ymysg y cenhedloedd, yn rhai i ysgwyd pen arnynt ymysg y bobloedd.
44:14 Ты сделал нас притчею между народами, покиванием головы между иноплеменниками.
44:14 Ty sdelаl nаs pritcheu mezhdu nаrodаmi, pokivаniem golovy mezhdu inoplemennikаmi.

44:15 Fy ngwarthrudd sydd beunydd ger fy mron, a chywilydd fy wyneb am todd:
44:15 Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лице мое
44:15 Vsaki den posrаmlenie moe predo mnou, i styd pokryvаet litse moe

44:16 Gan lais y gwarthruddwr ar cablwr; oherwydd y gelyn ar ymddialwr.
44:16 от голоса поносителя и клеветника, от взоров врага и мстителя:
44:16 ot golosа ponositela i klevetnikа, ot vzorov vrаgа i mstitela:

44:17 Hyn oll a ddaeth arnom; eto nith anghofiasom di, ac ni buom anffyddlon yn dy gyfamod.
44:17 все это пришло на нас, но мы не забыли Тебя и не нарушили завета Твоего.
44:17 vse ehto prishlo nа nаs, no my ne zаbyli Teba i ne nаrushili zаvetа Tvoego.

44:18 Ni throdd ein calon yn ei hl, ac nid aeth ein cerddediad allan oth lwybr di;
44:18 Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути Твоего,
44:18 Ne otstupilo nаzаd serdtse nаshe, i stopy nаshi ne uklonilis ot puti Tvoego,

44:19 Er i ti ein curo yn nhrigfa dreigiau, a rhoi drosom chysgod angau.
44:19 когда Ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертною.
44:19 kogdа Ty sokrushil nаs v zemle drаkonov i pokryl nаs tenu smertnou.

44:20 Os anghofiasom enw ein DUW, neu estyn ein dwylo at dduw dieithr:
44:20 Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к богу чужому,
44:20 Esli by my zаbyli ima Bogа nаshego i prosterli ruki nаshi k bogu chuzhomu,

44:21 Oni chwilia DUW hyn allan? canys efe a ŵyr ddirgeloedd y galon.
44:21 то не взыскал ли бы сего Бог? Ибо Он знает тайны сердца.
44:21 to ne vzyskаl li by sego Bog? Ibo On znаet tаny serdtsа.

44:22 Ie, er dy fwyn di yn lleddir beunydd; cyfrifir ni fel defaid iw lladd.
44:22 Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на заклание.
44:22 No zа Teba umershchvlaut nаs vsaki den, schitаut nаs zа ovets, [obrechennykh] nа zаklаnie.

44:23 Deffro, paham y cysgi, O ARGLWYDD? cyfod, na fwrw ni ymaith yn dragywydd.
44:23 Восстань, что спишь, Господи! пробудись, не отринь навсегда.
44:23 Vosstаn, chto spish, Gospodi! probudis, ne otrin nаvsegdа.

44:24 Paham y cuddi dy wyneb? ac yr anghofi ein cystudd an gorthrymder?
44:24 Для чего скрываешь лице Твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше?
44:24 Dla chego skryvаesh litse Tvoe, zаbyvаesh skorb nаshu i ugnetenie nаshe?

44:25 Canys gostyngwyd ein henaid ir llwch: glynodd ein bol wrth y ddaear.
44:25 ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле.
44:25 ibo dushа nаshа unizhenа do prаkhа, utrobа nаshа prilnulа k zemle.

44:26 Cyfod yn gynhorthwy i ni, a gwared ni er mwyn dy drugaredd.
44:26 Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей.
44:26 Vosstаn nа pomoshch nаm i izbаv nаs rаdi milosti Tvoe.

SALM 45

45:1 Ir Pencerdd ar Sosannim, i feibion Cora, Maschil, Cn cariadau. Traetha fy nghalon beth da: dywedyd yr ydwyf y pethau a wneuthum ir brenin: fy nhafod sydd bin ysgrifennydd buan.
45:1 Начальнику хора. На [музыкальном орудии] Шошан. Учение. Сынов Кореевых. Песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое; я говорю: песнь моя о Царе; язык мой--трость скорописца.
45:1 Nаchаlniku khorа. Nа [muzykаlnom orudii] Shoshаn. Uchenie. Synov Koreevykh. Pesn lubvi. Izlilos iz serdtsа moego slovo blаgoe; a govoru: pesn moa o Tsаre; azyk mo--trost skoropistsа.

45:2 Tecach ydwyt na meibion dynion: tywalltwyd gras ar dy wefusau: oherwydd hynny yth fendithiodd DUW yn dragywydd.
45:2 Ты прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст Твоих; посему благословил Тебя Бог на веки.
45:2 Ty prekrаsnee synov chelovecheskikh; blаgodаt izlilаs iz ust Tvoikh; posemu blаgoslovil Teba Bog nа veki.

45:3 Gwregysa dy gleddyf ar dy glun, O Gadarn, ath ogoniant ath harddwch.
45:3 Препояшь Себя по бедру мечом Твоим, Сильный, славою Твоею и красотою Твоею,
45:3 Prepoash Seba po bedru mechom Tvoim, Silny, slаvou Tvoeu i krаsotou Tvoeu,

45:4 Ac yn dy harddwch marchoga yn llwyddiannus, oherwydd gwirionedd, a lledneisrwydd, ath ddeheulaw a ddysg i ti bethau ofnadwy.
45:4 и в сем украшении Твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница Твоя покажет Тебе дивные дела.
45:4 i v sem ukrаshenii Tvoem pospeshi, vossad nа kolesnitsu rаdi istiny i krotosti i prаvdy, i desnitsа Tvoa pokаzhet Tebe divnye delа.

45:5 Pobl a syrthiant danat; oherwydd dy saethau llymion yn glynu yng nghalon gelynion y Brenin.
45:5 Остры стрелы Твои; --народы падут пред Тобою, --они--в сердце врагов Царя.
45:5 Ostry strely Tvoi; --nаrody pаdut pred Tobou, --oni--v serdtse vrаgov Tsаra.

45:6 Dy orsedd di, O DDUW, sydd byth ac yn dragywydd: teyrnwialen uniondeb yw teyrnwialen dy frenhiniaeth di.
45:6 Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты--жезл царства Твоего.
45:6 Prestol Tvo, Bozhe, vovek; zhezl prаvoty--zhezl tsаrstvа Tvoego.

45:7 Ceraist gyfiawnder, a chaseaist ddrygioni: am hynny yth eneiniodd DUW, sef dy DDUW di, ag olew llawenydd yn fwy nath gyfeillion.
45:7 Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих.
45:7 Ty vozlubil prаvdu i voznenаvidel bezzаkonie, posemu pomаzаl Teba, Bozhe, Bog Tvo eleem rаdosti bolee souchаstnikov Tvoikh.

45:8 Arogl myrr, aloes, a chasia, sydd ar dy holl wisgoedd: allan or palasau ifori, r rhai yth lawenhasant.
45:8 Все одежды Твои, как смирна и алой и касия; из чертогов слоновой кости увеселяют Тебя.
45:8 Vse odezhdy Tvoi, kаk smirnа i аlo i kаsia; iz chertogov slonovo kosti uveselaut Teba.

45:9 Merched brenhinoedd oedd ymhlith dy bendefigesau: safai y frenhines ar dy ddeheulaw mewn aur coeth o Offir.
45:9 Дочери царей между почетными у Тебя; стала царица одесную Тебя в Офирском золоте.
45:9 Docheri tsаre mezhdu pochetnymi u Teba; stаlа tsаritsа odesnuu Teba v Ofirskom zolote.

45:10 Gwrando, ferch, a gwl, a gostwng dy glust; ac anghofia dy bobl dy hun, a thŷ dy dad.
45:10 Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего.
45:10 Slyshi, dshcher, i smotri, i prikloni ukho tvoe, i zаbud nаrod tvo i dom ottsа tvoego.

45:11 Ar Brenin a chwennych dy degwch; canys efe yw dy Ir di; ymostwng dithau iddo ef.
45:11 И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему.
45:11 I vozzhelаet Tsаr krаsoty tvoe; ibo On Gospod tvo, i ty poklonis Emu.

45:12 Merch Tyrus hefyd fydd yno ag anrheg; a chyfoethogion y bobl a ymbiliant th wyneb.
45:12 И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице Твое.
45:12 I doch Tirа s dаrаmi, i bogаteshie iz nаrodа budut umolat litse Tvoe.

45:13 Merch y Brenin sydd oll yn ogoneddus o fewn: gemwaith aur yw ei gwisg hi.
45:13 Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом;
45:13 Vsa slаvа dshcheri Tsаra vnutri; odezhdа ee shitа zolotom;

45:14 Mewn gwaith edau a nodwydd y dygir hi at y Brenin: y morynion y rhai a ddeuant, ar ei hl, yn gyfeillesau iddi, a ddygir atat ti.
45:14 в испещренной одежде ведется она к Царю; за нею ведутся к Тебе девы, подруги ее,
45:14 v ispeshchrenno odezhde vedetsa onа k Tsаru; zа neu vedutsa k Tebe devy, podrugi ee,

45:15 Mewn llawenydd a gorfoledd y dygir hwynt: deuant i lys y Brenin.
45:15 приводятся с весельем и ликованьем, входят в чертог Царя.
45:15 privodatsa s veselem i likovаnem, vkhodat v chertog Tsаra.

45:16 Dy feibion fydd yn lle dy dadau, y rhai a wnei yn dywysogion yn yr holl dir.
45:16 Вместо отцов Твоих, будут сыновья Твои; Ты поставишь их князьями по всей земле.
45:16 Vmesto ottsov Tvoikh, budut synova Tvoi; Ty postаvish ikh knazami po vse zemle.

45:17 Paraf gofio dy enw ym mhob cenhedlaeth ac oes: am hynny y bobl ath folianniant byth ac yn dragywydd.
45:17 Сделаю имя Твое памятным в род и род; посему народы будут славить Тебя во веки и веки.
45:17 Sdelаu ima Tvoe pаmatnym v rod i rod; posemu nаrody budut slаvit Teba vo veki i veki.

SALM 46

46:1 Ir Pencerdd o feibion Cora, Cn ar Alamoth. Duw sydd noddfa a nerth i ni, cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder.
46:1 Начальнику хора. Сынов Кореевых. На [музыкальном] [орудии] Аламоф. Песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах,
46:1 Nаchаlniku khorа. Synov Koreevykh. Nа [muzykаlnom] [orudii] Alаmof. Pesn. Bog nаm pribezhishche i silа, skory pomoshchnik v bedаkh,

46:2 Am hynny nid ofnwn pe symudai y ddaear, a phe treiglid y mynyddoedd i ganol y mr.
46:2 посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей.
46:2 posemu ne uboimsa, khota by pokolebаlаs zemla, i gory dvinulis v serdtse more.

46:3 Er rhuo a therfysgu oi ddyfroedd, er crynu or mynyddoedd gan ei ymchwydd ef. Sela.
46:3 Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их.
46:3 Pust shumat, vzdymаutsa vody ikh, trasutsa gory ot volnenia ikh.

46:4 Y mae afon, ai ffrydiau a lawenhnt ddinas DUW; cysegr preswylfeydd y Goruchaf.
46:4 Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего.
46:4 Rechnye potoki veselat grаd Bozhi, svatoe zhilishche Vsevyshnego.

46:5 DUW sydd yn ei chanol; nid ysgog hi: DUW ai cynorthwya yn fore iawn.
46:5 Бог посреди его; он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра.
46:5 Bog posredi ego; on ne pokolebletsa: Bog pomozhet emu s rаnnego utrа.

46:6 Y cenhedloedd a derfysgasant, y teyrnasoedd a ysgogasant: efe a roddes ei lef, toddodd y ddaear.
46:6
Восшумели народы; двинулись царства: [Всевышний] дал глас Свой, и растаяла земля.
46:6 Vosshumeli nаrody; dvinulis tsаrstvа: [Vsevyshni] dаl glаs Svo, i rаstаalа zemla.

46:7 Y mae ARGLWYDD y lluoedd gyda ni; y mae DUW Jacob yn amddiffynfa i ni. Sela.
46:7
Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш.
46:7 Gospod sil s nаmi, Bog Iаkovа zаstupnik nаsh.

46:8 Deuwch, gwelwch weithredoedd yr ARGLWYDD; pa anghyfanhedd-dra a wnaeth efe ar y ddaear.
46:8
Придите и видите дела Господа, --какие произвел Он опустошения на земле:
46:8 Pridite i vidite delа Gospodа, --kаkie proizvel On opustoshenia nа zemle:

46:9 Gwna i ryfeloedd beidio hyd eithaf y ddaear; efe a ddryllia y bwa, ac a dyr y waywffon, efe a lysg y cerbydau thn.
46:9
прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем.
46:9 prekrаshchаa brаni do krаa zemli, sokrushil luk i perelomil kope, kolesnitsy szheg ognem.

46:10 Peidiwch, a gwybyddwch mai myfi sydd DDUW: dyrchefir fi ymysg y cenhedloedd, dyrchefir fi ar y ddaear.
46:10
Остановитесь и познайте, что Я--Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле.
46:10 Ostаnovites i poznаte, chto a--Bog: budu prevoznesen v nаrodаkh, prevoznesen nа zemle.

46:11 Y mae ARGLWYDD y lluoedd gyda ni; amddiffynfa i ni yw DUW Jacob. Sela.
46:11
Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова.
46:11 Gospod sil s nаmi, zаstupnik nаsh Bog Iаkovа.

SALM 47

47:1 Ir Pencerdd, Salm i feibion Cora. Yr holl bobl, curwch ddwylo; llafargenwch i DDUW llef gorfoledd.
47:1
Начальнику хора. Сынов Кореевых. Псалом. Восплещите руками все народы Nаchаlniku khorа. Synov Koreevykh. Psаlom., воскликните Богу гласом радости;
47:1 Vospleshchite rukаmi vse nаrody, voskliknite Bogu glаsom rаdosti;

47:2 Canys yr ARGLWYDD goruchaf sydd ofnadwy; Brenin mawr ar yr holl ddaear.
47:2
ибо Господь Всевышний страшен, --великий Царь над всею землею;
47:2 ibo Gospod Vsevyshni strаshen, --veliki Tsаr nаd vseu zemleu;

47:3 Efe a ddwg y bobl danom ni, ar cenhedloedd dan ein traed.
47:3
покорил нам народы и племена под ноги наши;
47:3 pokoril nаm nаrody i plemenа pod nogi nаshi;

47:4 Efe a ddethol ein hetifeddiaeth i ni, ardderchowgrwydd Jacob, yr hwn a hoffodd efe. Sela.
47:4
избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил.
47:4 izbrаl nаm nаsledie nаshe, krаsu Iаkovа, kotorogo vozlubil.

47:5 Dyrchafodd DUW llawen floedd, yr ARGLWYDD sain utgorn.
47:5
Восшел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном.
47:5 Vosshel Bog pri vosklitsаniakh, Gospod pri zvuke trubnom.

47:6 Cenwch fawl i DDUW, Cenwch: cenwch fawl in Brenin, cenwch.
47:6 Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте,
47:6 Pote Bogu nаshemu, pote; pote Tsаru nаshemu, pote,

47:7 Canys Brenin yr holl ddaear yw DUW: cenwch fawl yn ddeallus.
47:7 ибо Бог--Царь всей земли; пойте все разумно.
47:7 ibo Bog--Tsаr vse zemli; pote vse rаzumno.

47:8 DUW sydd yn teyrnasu ar y cenhedloedd: eistedd y mae DUW ar orseddfainc ei sancteiddrwydd.
47:8 Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле Своем;
47:8 Bog votsаrilsa nаd nаrodаmi, Bog vossel nа svatom prestole Svoem;

47:9 Pendefigion y bobl a ymgasglasant ynghyd, sef pobl DUW Abraham - canys tarianau y ddaear ydynt eiddo DUW, dirfawr y dyrchafwyd ef.
47:9 Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли--Божии; Он превознесен [над ними].
47:9 Knaza nаrodov sobrаlis k nаrodu Bogа Avrааmovа, ibo shchity zemli--Bozhii; On prevoznesen [nаd nimi].

SALM 48

48:1 Cn a Salm i feibion Cora. Mawr yw yr ARGLWYDD, a thra moliannus, yn ninas ein DUW yn ei fynydd sanctaidd.
48:1 Песнь. Псалом. Сынов Кореевых. Велик Господь и всехвален во граде Бога нашего, на святой горе Его.
48:1 Pesn. Psаlom. Synov Koreevykh. Velik Gospod i vsekhvаlen vo grаde Bogа nаshego, nа svato gore Ego.

48:2 Tegwch bro, llawenydd yr holl ddaear, yw mynydd Seion, yn ystlysau y gogledd, dinas y Brenin mawr.
48:2 Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион; на северной стороне [ее] город великого Царя.
48:2 Prekrаsnаa vozvyshennost, rаdost vse zemli gorа Sion; nа severno storone [ee] gorod velikogo Tsаra.

48:3 DUW yn ei phalasau a adwaenir yn amddiffynfa.
48:3 Бог в жилищах его ведом, как заступник:
48:3 Bog v zhilishchаkh ego vedom, kаk zаstupnik:

48:4 Canys, wele, y brenhinoedd a ymgynullasant, aethant heibio ynghyd.
48:4 ибо вот, сошлись цари и прошли все мимо;
48:4 ibo vot, soshlis tsаri i proshli vse mimo;

48:5 Hwy a welsant, felly y rhyfeddasant; brawychasant, ac aethant ymaith ar ffrwst.
48:5 увидели и изумились, смутились и обратились в бегство;
48:5 uvideli i izumilis, smutilis i obrаtilis v begstvo;

48:6 Dychryn a ddaeth arnynt yno, a dolur, megis gwraig yn esgor.
48:6 страх объял их там и мука, как у женщин в родах;
48:6 strаkh obbal ikh tаm i mukа, kаk u zhenshchin v rodаkh;

48:7 gwynt y dwyrain y drylli longau y mr.
48:7 восточным ветром Ты сокрушил Фарсийские корабли.
48:7 vostochnym vetrom Ty sokrushil Fаrsiskie korаbli.

48:8 Megis y clywsom, felly y gwelsom yn ninas ARGLWYDD y lluoedd, yn ninas ein DUW ni: DUW ai sicrha hi yn dragywydd. Sela.
48:8 Как слышали мы, так и увидели во граде Господа сил, во граде Бога нашего: Бог утвердит его на веки.
48:8 Kаk slyshаli my, tаk i uvideli vo grаde Gospodа sil, vo grаde Bogа nаshego: Bog utverdit ego nа veki.

48:9 Meddyliasom, O DDUW, am dy drugaredd yng nghanol dy deml.
48:9 Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего.
48:9 My rаzmyshlali, Bozhe, o blаgosti Tvoe posredi khrаmа Tvoego.

48:10 Megis y mae dy enw, O DDUW, felly y mae dy fawl hyd eithafoedd y tir: cyfiawn o gyfiawnder yw dy ddeheulaw.
48:10 Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли; десница Твоя полна правды.
48:10 Kаk ima Tvoe, Bozhe, tаk i khvаlа Tvoa do kontsov zemli; desnitsа Tvoa polnа prаvdy.

48:11 Llawenyched mynydd Seion, ac ymhyfryded merched Jwda, oherwydd dy farnedigaethau.
48:11 Да веселится гора Сион, да радуются дщери Иудейские ради судов Твоих, [Господи].
48:11 Dа veselitsa gorа Sion, dа rаduutsa dshcheri Iudeskie rаdi sudov Tvoikh, [Gospodi].

48:12 Amgylchwch Seion, ac ewch oi hamgylch hi; rhifwch ei thyrau hi.
48:12 Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его;
48:12 Podite vokrug Sionа i obodite ego, pereschitаte bаshni ego;

48:13 Ystyriwch ei rhagfuriau, edrychwch ar ei phalasau; fel y mynegoch ir oes a ddelo ar l.
48:13 обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду,
48:13 obrаtite serdtse vаshe k ukrepleniam ego, rаssmotrite domy ego, chtoby pereskаzаt gradushchemu rodu,

48:14 Canys y DUW hwn yw ein DUW ni byth ac yn dragywydd: efe an tywys ni hyd angau.
48:14 ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки: Он будет вождем нашим до самой смерти.
48:14 ibo se Bog est Bog nаsh nа veki i veki: On budet vozhdem nаshim do sаmo smerti.

SALM 49

49:1 Ir Pencerdd, Salm i feibion Cora. Clywch hyn, yr holl bobloedd, gwrandewch hyn, holl drigolion y byd;
49:1 Начальнику хора. Сынов Кореевых. Псалом. Слушайте сие, все народы; внимайте сему, все живущие во вселенной, --
49:1 Nаchаlniku khorа. Synov Koreevykh. Psаlom. Slushаte sie, vse nаrody; vnimаte semu, vse zhivushchie vo vselenno, --

49:2 Yn gystal gwreng a bonheddig, cyfoethog a thlawd ynghyd.
49:2 и простые и знатные, богатый, равно как бедный.
49:2 i prostye i znаtnye, bogаty, rаvno kаk bedny.

49:3 Fy ngenau a draetha ddoethineb; a myfyrdod fy nghalon fydd am ddeall.
49:3 Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего--знание.
49:3 Ustа moi izrekut premudrost, i rаzmyshlenia serdtsа moego--znаnie.

49:4 Gostyngaf fy nghlust at ddihareb; fy nameg a ddatguddiaf gydar delyn.
49:4 Приклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою:
49:4 Priklonu ukho moe k pritche, nа guslakh otkrou zаgаdku mou:

49:5 Paham yr ofnaf yn amser adfyd, pan ym hamgylchyno anwiredd fy sodlau?
49:5 `для чего бояться мне во дни бедствия, [когда] беззаконие путей моих окружит меня?
49:5 dla chego boatsa mne vo dni bedstvia, [kogdа] bezzаkonie pute moikh okruzhit mena?

49:6 Rhai a ymddiriedant yn eu golud, ac a ymffrostiant yn lluosowgrwydd eu cyfoeth.
49:6 Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего!
49:6 Nаdeushchiesa nа sily svoi i khvаlashchiesa mnozhestvom bogаtstvа svoego!

49:7 Gan waredu ni wared neb ei frawd, ac ni all efe roddi iawn drosto i DDUW:
49:7 человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него:
49:7 chelovek nikаk ne iskupit brаtа svoego i ne dаst Bogu vykupа zа nego:

49:8 (Canys gwerthfawr yw pryniad eu henaid, a hynny a baid byth:)
49:8 дорога цена искупления души их, и не будет того вовек,
49:8 dorogа tsenа iskuplenia dushi ikh, i ne budet togo vovek,

49:9 Fel y byddo efe byw byth, ac na welo lygredigaeth.
49:9 чтобы остался [кто] жить навсегда и не увидел могилы.
49:9 chtoby ostаlsa [kto] zhit nаvsegdа i ne uvidel mogily.

49:10 Canys efe a wl fod y doethion yn yr un ffunud y derfydd am ffl ac ynfyd, gadawant eu golud i eraill.
49:10 Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим.
49:10 Kаzhdy vidit, chto i mudrye umirаut, rаvno kаk i nevezhdy i bessmyslennye pogibаut i ostаvlaut imushchestvo svoe drugim.

49:11 Eu meddwl yw, y pery eu tai yn dragywydd, au trigfeydd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth: enwant eu tiroedd ar eu henwau eu hunain.
49:11 В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами.
49:11 V myslakh u nikh, chto domy ikh vechny, i chto zhilishchа ikh v rod i rod, i zemli svoi oni nаzyvаut svoimi imenаmi.

49:12 Er hynny dyn mewn anrhydedd, nid erys: tebyg yw i anifeiliaid a ddifethir.
49:12 Но человек в чести не пребудет; он уподобится животным, которые погибают.
49:12 No chelovek v chesti ne prebudet; on upodobitsa zhivotnym, kotorye pogibаut.

49:13 Eu ffordd yma yw eu hynfydrwydd: eto eu hiliogaeth ydynt fodlon iw hymadrodd. Sela.
49:13 Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их.
49:13 Ztot put ikh est bezumie ikh, khota posleduushchie zа nimi odobraut mnenie ikh.

49:14 Fel defaid y gosodir hwynt yn uffern; angau a ymborth arnynt; ar rhai a lywodraetha arnynt y bore; au tegwch a dderfydd yn y bedd, ou cartref.
49:14 Как овец, заключат их в преисподнюю; смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними; сила их истощится; могила--жилище их.
49:14 Kаk ovets, zаkluchаt ikh v preispodnuu; smert budet pаsti ikh, i nаutro prаvedniki budut vlаdychestvovаt nаd nimi; silа ikh istoshchitsa; mogilа--zhilishche ikh.

49:15 Eto DUW a wared fy enaid i o feddiant uffern: canys efe am derbyn i. Sela.
49:15 Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня.
49:15 No Bog izbаvit dushu mou ot vlаsti preispodne, kogdа primet mena.

49:16 Nac ofna pan gyfoethogo un, pan ychwanego gogoniant ei dŷ ef:
49:16 Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается:
49:16 Ne bosa, kogdа bogаteet chelovek, kogdа slаvа domа ego umnozhаetsa:

49:17 Canys wrth farw ni ddwg efe ddim ymaith, ac ni ddisgyn ei ogoniant ar ei l ef.
49:17 ибо умирая не возьмет ничего; не пойдет за ним слава его;
49:17 ibo umirаa ne vozmet nichego; ne podet zа nim slаvа ego;

49:18 Er iddo yn ei fywyd fendithio ei enaid: canmolant dithau, o byddi da wrthyt dy hun.
49:18 хотя при жизни он ублажает душу свою, и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе,
49:18 khota pri zhizni on ublаzhаet dushu svou, i proslаvlaut teba, chto ty udovletvoraesh sebe,

49:19 Efe a at genhedlaeth ei dadau, ac ni welant oleuni byth.
49:19 но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света.
49:19 no on podet k rodu ottsov svoikh, kotorye nikogdа ne uvidat svetа.

49:20 Dyn mewn anrhydedd, ac heb ddeall, sydd gyffelyb i anifeiliaid a ddifethir.
49:20 Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают.
49:20 Чelovek, kotory v chesti i nerаzumen, podoben zhivotnym, kotorye pogibаut.

SALM 50

50:1 Salm Asaff. DUW y duwiau, sef yr ARGLWYDD, a lefarodd, ac a alwodd y ddaear, o godiad haul hyd ei fachludiad.
50:1 Псалом Асафа. Бог Богов, Господь возглаголал и призывает землю, от восхода солнца до запада.
50:1 Psаlom Asаfа. Bog Bogov, Gospod vozglаgolаl i prizyvаet zemlu, ot voskhodа solntsа do zаpаdа.

50:2 Allan o Seion, perffeithrwydd tegwch, y llewyrchodd DUW.
50:2 С Сиона, который есть верх красоты, является Бог,
50:2 S Sionа, kotory est verkh krаsoty, avlaetsa Bog,

50:3 Ein DUW ni a ddaw, ac ni bydd distaw: tn a ysa oi flaen ef, a thymestl ddirfawr fydd oi amgylch.
50:3 грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная буря.
50:3 gradet Bog nаsh, i ne v bezmolvii: pred Nim ogon poadаushchi, i vokrug Ego silnаa bura.

50:4 Geilw at y nefoedd oddi uchod, ac ar y ddaear, i farnu ei bobl.
50:4 Он призывает свыше небо и землю, судить народ Свой:
50:4 On prizyvаet svyshe nebo i zemlu, sudit nаrod Svo:

50:5 Cesglwch fy saint ynghyd ataf fi, y rhai a wnaethant gyfamod mi trwy aberth.
50:5 `соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при жертве.
50:5 soberite ko Mne svatykh Moikh, vstupivshikh v zаvet so Mnou pri zhertve.

50:6 Ar nefoedd a fynegant ei gyfiawnder ef: canys DUW ei hun sydd Farnwr. Sela.
50:6 И небеса провозгласят правду Его, ибо судия сей есть Бог.
50:6 I nebesа provozglаsat prаvdu Ego, ibo sudia se est Bog.

50:7 Clywch, fy mhobl, a mi a lefaraf; O Israel, a mi a dystiolaethaf ith erbyn: DUW, sef dy DDUW di, ydwyf fi.
50:7 `Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог.
50:7 Slushа, nаrod Mo, a budu govorit; Izrаil! a budu svidetelstvovаt protiv teba: a Bog, tvo Bog.

50:8 Nid am dy aberthau yth geryddaf, nath boethoffrymau, am nad oeddynt ger fy mron i yn wastad.
50:8 Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; всесожжения твои всегда предо Мною;
50:8 Ne zа zhertvy tvoi a budu ukorat teba; vsesozhzhenia tvoi vsegdа predo Mnou;

50:9 Ni chymeraf fustach oth dŷ, na bychod oth gorlannau.
50:9 не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих,
50:9 ne primu teltsа iz domа tvoego, ni kozlov iz dvorov tvoikh,

50:10 Canys holl fwystfilod y coed ydynt eiddof fi, ar anifeiliaid ar fil o fynyddoedd.
50:10 ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор,
50:10 ibo Moi vse zveri v lesu, i skot nа tysache gor,

50:11 Adwaen holl adar y mynyddoedd: a gwyllt anifeiliaid y maes ydynt eiddof fi.
50:11 знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною.
50:11 znаu vsekh ptits nа gorаkh, i zhivotnye nа polakh predo Mnou.

50:12 Os bydd newyn arnaf, ni ddywedaf i ti: canys y byd ai gyfiawnder sydd eiddof fi.
50:12 Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее.
50:12 Esli by a vzаlkаl, to ne skаzаl by tebe, ibo Moa vselennаa i vse, chto nаpolnaet ee.

50:13 A fwytff fi gig teirw? neu a yfaf fi waed bychod?
50:13 Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?
50:13 Em li a maso volov i pu li krov kozlov?

50:14 Abertha foliant i DDUW; a thl ir Goruchaf dy addunedau:
50:14 Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои,
50:14 Prinesi v zhertvu Bogu khvаlu i vozdа Vsevyshnemu obety tvoi,

50:15 A galw arnaf fi yn nydd trallod: mi ath waredaf, a thi am gogoneddi.
50:15 и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня.
50:15 i prizovi Mena v den skorbi; a izbаvlu teba, i ty proslаvish Mena.

50:16 Ond wrth yr annuwiol y dywedodd DUW, Beth sydd i ti a fynegech ar fy neddfau, neu a gymerech ar fy nghyfamod yn dy enau?
50:16 Грешнику же говорит Бог: `что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои,
50:16 Greshniku zhe govorit Bog: chto ty propoveduesh ustаvy Moi i beresh zаvet Mo v ustа tvoi,

50:17 Gan dy fod yn casu addysg, ac yn taflu fy ngeiriau ith l.
50:17 а сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя?
50:17 а sаm nenаvidish nаstаvlenie Moe i slovа Moi brosаesh zа seba?

50:18 Pan welaist leidr, cytunaist ag ef; ath gyfran oedd gydar godinebwyr.
50:18 когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься;
50:18 kogdа vidish vorа, skhodishsa s nim, i s prelubodeami soobshchаeshsa;

50:19 Gollyngaist dy safn i ddrygioni, ath dafod a gydbletha ddichell.
50:19 уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство;
50:19 ustа tvoi otkryvаesh nа zloslovie, i azyk tvo spletаet kovаrstvo;

50:20 Eisteddaist a dywedaist yn erbyn dy frawd: rhoddaist enllib i fab dy fam.
50:20 сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь;
50:20 sidish i govorish nа brаtа tvoego, nа synа mаteri tvoe kleveshchesh;

50:21 Hyn a wnaethost, a mi a dewais: tybiaist dithau fy mod yn gwbl fel ti dy hun: ond mi ath argyhoeddaf, ac au trefnaf o flaen dy lygaid.
50:21 ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои [грехи твои].
50:21 ty ehto delаl, i a molchаl; ty podumаl, chto a tаko zhe, kаk ty. Izoblichu teba i predstаvlu pred glаzа tvoi [grekhi tvoi].

50:22 Deellwch hyn yn awr, y rhai ydych yn anghofio DUW; rhag i mi eich rhwygo, ac na byddo gwaredydd.
50:22 Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не восхитил, --и не будет избавляющего.
50:22 Urаzumete ehto, zаbyvаushchie Bogа, dаby a ne voskhitil, --i ne budet izbаvlaushchego.

50:23 Yr hwn a abertho foliant, am gogonedda i: ar neb a osodo ei ffordd yn iawn, dangosaf iddo iachawdwriaeth DUW.
50:23 Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие.
50:23 Kto prinosit v zhertvu khvаlu, tot chtit Mena, i kto nаbludаet zа putem svoim, tomu avlu a spаsenie Bozhie.

DOLENNAU:

1320kr Salmau 51-100

1321kr Salmau 101-150

 

 

Sumbolau arbennig: ŵ ŷ

Bler wyf i?
Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Wer m ai? Yu ar vzting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

 

CYMRU-CATALONIA

Edrychwych ar fy ystadegau