1320kr Gwefan Cymru-Catalonia / la Web de Galles i Catalunya - Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysger-Ln yn yr iaith Gymraeg. La Bblia en galls. Dh Bibl in Welsh. The Bible in Welsh.


http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_nehemeia_16_1565ke.htm

0001z Y Tudalen Blaen

..........1863k Y Porth Cymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

..............................0960k Y Gyfeirddalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg)

........................................1281k Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620

..................................................y dudalen hon..

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles
The Wales-Catalonia Website


Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We


Y Beibl Cysegr-ln:
Y Salmau (yn Gymraeg ac yn Rwseg) 51-100

1289kr Salmau 1-50

1321kr Salmau 101-150


(delw 6540)


Adolygiadau diweddaraf:
21 03 2002


1278k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig

 

 

(Dawr fersiwn Rwseg or wefan BibleDatabase )SALM 50

50:1 Salm Asaff. DUW y duwiau, sef yr ARGLWYDD, a lefarodd, ac a alwodd y ddaear, o godiad haul hyd ei fachludiad.
50:1 Псалом Асафа. Бог Богов, Господь возглаголал и призывает землю, от восхода солнца до запада.
50:1 Psаlom Asаfа. Bog Bogov, Gospod vozglаgolаl i prizyvаet zemlu, ot voskhodа solntsа do zаpаdа.

50:2 Allan o Seion, perffeithrwydd tegwch, y llewyrchodd DUW.
50:2 С Сиона, который есть верх красоты, является Бог,
50:2 S Sionа, kotory est verkh krаsoty, avlaetsa Bog,

50:3 Ein DUW ni a ddaw, ac ni bydd distaw: tn a ysa oi flaen ef, a thymestl ddirfawr fydd oi amgylch.
50:3 грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная буря.
50:3 gradet Bog nаsh, i ne v bezmolvii: pred Nim ogon poadаushchi, i vokrug Ego silnаa bura.

50:4 Geilw at y nefoedd oddi uchod, ac ar y ddaear, i farnu ei bobl.
50:4 Он призывает свыше небо и землю, судить народ Свой:
50:4 On prizyvаet svyshe nebo i zemlu, sudit nаrod Svo:

50:5 Cesglwch fy saint ynghyd ataf fi, y rhai a wnaethant gyfamod mi trwy aberth.
50:5 `соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при жертве'.
50:5 soberite ko Mne svatykh Moikh, vstupivshikh v zаvet so Mnou pri zhertve.

50:6 Ar nefoedd a fynegant ei gyfiawnder ef: canys DUW ei hun sydd Farnwr. Sela.
50:6 И небеса провозгласят правду Его, ибо судия сей есть Бог.
50:6 I nebesа provozglаsat prаvdu Ego, ibo sudia se est Bog.

50:7 Clywch, fy mhobl, a mi a lefaraf; O Israel, a mi a dystiolaethaf ith erbyn: DUW, sef dy DDUW di, ydwyf fi.
50:7 `Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог.
50:7 Slushа, nаrod Mo, a budu govorit; Izrаil! a budu svidetelstvovаt protiv teba: a Bog, tvo Bog.

50:8 Nid am dy aberthau yth geryddaf, nath boethoffrymau, am nad oeddynt ger fy mron i yn wastad.
50:8 Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; всесожжения твои всегда предо Мною;
50:8 Ne zа zhertvy tvoi a budu ukorat teba; vsesozhzhenia tvoi vsegdа predo Mnou;

50:9 Ni chymeraf fustach oth dŷ, na bychod oth gorlannau.
50:9 не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих,
50:9 ne primu teltsа iz domа tvoego, ni kozlov iz dvorov tvoikh,

50:10 Canys holl fwystfilod y coed ydynt eiddof fi, ar anifeiliaid ar fil o fynyddoedd.
50:10 ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор,
50:10 ibo Moi vse zveri v lesu, i skot nа tysache gor,

50:11 Adwaen holl adar y mynyddoedd: a gwyllt anifeiliaid y maes ydynt eiddof fi.
50:11 знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною.
50:11 znаu vsekh ptits nа gorаkh, i zhivotnye nа polakh predo Mnou.

50:12 Os bydd newyn arnaf, ni ddywedaf i ti: canys y byd ai gyfiawnder sydd eiddof fi.
50:12 Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее.
50:12 Esli by a vzаlkаl, to ne skаzаl by tebe, ibo Moa vselennаa i vse, chto nаpolnaet ee.

50:13 A fwytff fi gig teirw? neu a yfaf fi waed bychod?
50:13 Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?
50:13 Em li a maso volov i pu li krov kozlov?

50:14 Abertha foliant i DDUW; a thl ir Goruchaf dy addunedau:
50:14 Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои,
50:14 Prinesi v zhertvu Bogu khvаlu i vozdа Vsevyshnemu obety tvoi,

50:15 A galw arnaf fi yn nydd trallod: mi ath waredaf, a thi am gogoneddi.
50:15 и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня'.
50:15 i prizovi Mena v den skorbi; a izbаvlu teba, i ty proslаvish Mena.

50:16 Ond wrth yr annuwiol y dywedodd DUW, Beth sydd i ti a fynegech ar fy neddfau, neu a gymerech ar fy nghyfamod yn dy enau?
50:16 Грешнику же говорит Бог: `что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои,
50:16 Greshniku zhe govorit Bog: chto ty propoveduesh ustаvy Moi i beresh zаvet Mo v ustа tvoi,

50:17 Gan dy fod yn casu addysg, ac yn taflu fy ngeiriau ith l.
50:17 а сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя?
50:17 а sаm nenаvidish nаstаvlenie Moe i slovа Moi brosаesh zа seba?

50:18 Pan welaist leidr, cytunaist ag ef; ath gyfran oedd gydar godinebwyr.
50:18 когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься;
50:18 kogdа vidish vorа, skhodishsa s nim, i s prelubodeami soobshchаeshsa;

50:19 Gollyngaist dy safn i ddrygioni, ath dafod a gydbletha ddichell.
50:19 уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство;
50:19 ustа tvoi otkryvаesh nа zloslovie, i azyk tvo spletаet kovаrstvo;

50:20 Eisteddaist a dywedaist yn erbyn dy frawd: rhoddaist enllib i fab dy fam.
50:20 сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь;
50:20 sidish i govorish nа brаtа tvoego, nа synа mаteri tvoe kleveshchesh;

50:21 Hyn a wnaethost, a mi a dewais: tybiaist dithau fy mod yn gwbl fel ti dy hun: ond mi ath argyhoeddaf, ac au trefnaf o flaen dy lygaid.
50:21 ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои [грехи твои].
50:21 ty ehto delаl, i a molchаl; ty podumаl, chto a tаko zhe, kаk ty. Izoblichu teba i predstаvlu pred glаzа tvoi [grekhi tvoi].

50:22 Deellwch hyn yn awr, y rhai ydych yn anghofio DUW; rhag i mi eich rhwygo, ac na byddo gwaredydd.
50:22 Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не восхитил, --и не будет избавляющего.
50:22 Urаzumete ehto, zаbyvаushchie Bogа, dаby a ne voskhitil, --i ne budet izbаvlaushchego.

50:23 Yr hwn a abertho foliant, am gogonedda i: ar neb a osodo ei ffordd yn iawn, dangosaf iddo iachawdwriaeth DUW.
50:23 Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие'.
50:23 Kto prinosit v zhertvu khvаlu, tot chtit Mena, i kto nаbludаet zа putem svoim, tomu avlu a spаsenie Bozhie.

SALM 51

51:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd, pan ddaeth Nathan y proffwyd ato, wedi iddo fyned i mewn at Bathseba. Trugarha wrthyf, O DDUW, yn l dy drugarowgrwydd:, yn l lliaws dy dosturiaethau, dilea fy anwireddau.
51:1 Начальнику хора. Псалом Давида, Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Вирсавии. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
51:1 Nаchаlniku khorа. Psаlom Dаvidа, Kogdа prikhodil k nemu prorok Nаfаn, posle togo, kаk Dаvid voshel k Virsаvii. Pomilu mena, Bozhe, po veliko milosti Tvoe, i po mnozhestvu shchedrot Tvoikh izglаd bezzаkonia moi..

51:2 Golch fi yn llwyr ddwys oddi wrth fy anwiredd, a glanha fi oddi wrth fy mhechod.
51:2 Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня,
51:2 Mnogokrаtno omo mena ot bezzаkonia moego, i ot grekhа moego ochisti mena,

51:3 Canys yr wyf yn cydnabod fy nghamweddau: am pechod rydd yn wastad ger fy mron.
51:3 ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.
51:3 ibo bezzаkonia moi a soznаu, i grekh mo vsegdа predo mnou.

51:4 Yn dy erbyn di, dydi dy hunan, y pechais ac y gwneuthum y drwg hwn yn dy olwg: fel yth gyfiawnhaer pan leferych, ac y byddit bur pan farnech.
51:4 Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем.
51:4 Tebe, Tebe edinomu sogreshil a i lukаvoe pred ochаmi Tvoimi sdelаl, tаk chto Ty prаveden v prigovore Tvoem i chist v sude Tvoem.

51:5 Wele, mewn anwiredd ym lluniwyd; ac mewn pechod y beichiogodd fy mam arnaf.
51:5 Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.
51:5 Vot, a v bezzаkonii zаchаt, i vo grekhe rodilа mena mаt moa.

51:6 Wele, ceraist wirionedd oddi mewn: a pheri i mi wybod doethineb yn y dirgel.
51:6 Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость.
51:6 Vot, Ty vozlubil istinu v serdtse i vnutr mena avil mne mudrost.

51:7 Glanha fi ag isop, a mi a lanheir: golch fi, a byddaf wynnach nar eira.
51:7 Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега.
51:7 Okropi mena issopom, i budu chist; omo mena, i budu belee snegа.

51:8 Pr i mi glywed gorfoledd a llawenydd; fel y llawenycho yr esgyrn a ddrylliaist.
51:8 Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные.
51:8 Dа mne uslyshаt rаdost i veselie, i vozrаduutsa kosti, Tobou sokrushennye.

51:9 Cuddia dy wyneb oddi wrth fy mhechodau, a dilea fy holl anwireddau.
51:9 Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои.
51:9 Otvrаti litse Tvoe ot grekhov moikh i izglаd vse bezzаkonia moi.

51:10 Crea galon ln ynof, O DDUW; ac adnewydda ysbryd uniawn om mewn.
51:10 Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.
51:10 Serdtse chistoe sotvori vo mne, Bozhe, i dukh prаvy obnovi vnutri mena.

51:11 Na fwrw fi ymaith oddi ger dy fron; ac na chymer dy ysbryd sanctaidd oddi wrthyf.
51:11 Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня.
51:11 Ne otvergni mena ot litsа Tvoego i Dukhа Tvoego Svatаgo ne otnimi ot mena.

51:12 Dyro drachefn i mi orfoledd dy iachawdwriaeth; ac th hael ysbryd cynnal fi.
51:12 Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня.
51:12 Vozvrаti mne rаdost spаsenia Tvoego i Dukhom vlаdychestvennym utverdi mena.

51:13 Yna y dysgaf dy ffyrdd i rai anwir; a phechaduriaid a droir atat.
51:13 Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.
51:13 Nаuchu bezzаkonnykh putam Tvoim, i nechestivye k Tebe obrаtatsa.

51:14 Gwared fi oddi wrth waed, O DDUW, DUW fy iachawdwriaeth: am tafod a gn yn llafar am dy gyfiawnder.
51:14 Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою.
51:14 Izbаv mena ot krove, Bozhe, Bozhe spаsenia moego, i azyk mo voskhvаlit prаvdu Tvou.

51:15 ARGLWYDD, agor fy ngwefusau, am genau a fynega dy foliant.
51:15 Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою:
51:15 Gospodi! otverzi ustа moi, i ustа moi vozvestat khvаlu Tvou:

51:16 Canys ni chwenychi aberth; pe amgen, mi ai rhoddwn: poethoffrwm ni fynni.
51:16 ибо жертвы Ты не желаешь, --я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь.
51:16 ibo zhertvy Ty ne zhelаesh, --a dаl by ee; k vsesozhzheniu ne blаgovolish.

51:17 Aberthau DUW ydynt ysbryd drylliedig: calon ddrylliog gystuddiedig, O DDUW, ni ddirmygi.
51:17 Жертва Богу--дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже.
51:17 Zhertvа Bogu--dukh sokrushenny; serdtsа sokrushennogo i smirennogo Ty ne prezrish, Bozhe.

51:18 Gwna ddaioni yn dy ewyllysgarwch i Seion: adeilada furiau Jerusalem.
51:18 Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима:
51:18 Oblаgodetelstvu po blаgovoleniu Tvoemu Sion; vozdvigni steny Ierusаlimа:

51:19 Yna y byddi fodlon i ebyrth cyfiawnder, i boethoffrwm ac aberth llosg: yna yr offrymant fustych ar dy allor.
51:19 тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов.
51:19 togdа blаgougodny budut Tebe zhertvy prаvdy, voznoshenie i vsesozhzhenie; togdа vozlozhаt nа аltаr Tvo teltsov.

SALM 52

52:1 Ir Pencerdd, Maschil, Salm Dafydd, pan ddaeth Doeg yr Edomiad a mynegi i Saul, a dywedyd wrtho, Daeth Dafydd i dŷ Ahimelech. Paham yr ymffrosti mewn drygioni, O gadarn? y mae trugaredd DUW yn parhau yn wastadol.
52:1 Начальнику хора. Учение Давида, после того, как приходил Доик Идумеянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. Что хвалишься злодейством, сильный? милость Божия всегда [со мною;]
52:1 Nаchаlniku khorа. Uchenie Dаvidа, posle togo, kаk prikhodil Doik Idumeanin i dones Sаulu i skаzаl emu, chto Dаvid prishel v dom Akhimelekhа. Чto khvаlishsa zlodestvom, silny? milost Bozhia vsegdа [so mnou;]

52:2 Dy dafod a ddychymyg ysgelerder; fel ellyn llym, yn gwneuthur twyll.
52:2 гибель вымышляет язык твой; как изощренная бритва, он [у] [тебя], коварный!
52:2 gibel vymyshlaet azyk tvo; kаk izoshchrennаa britvа, on [u] [teba], kovаrny!

52:3 Hoffaist ddrygioni yn fwy na daioni; a chelwydd yn fwy na thraethu cyflawnder. Sela.
52:3 ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду;
52:3 ty lubish bolshe zlo, nezheli dobro, bolshe lozh, nezheli govorit prаvdu;

52:4 Hoffaist bob geiriau distryw, O dafod twyllodrus.
52:4 ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный:
52:4 ty lubish vsakie gibelnye rechi, azyk kovаrny:

52:5 DUW ath ddistrywia dithau yn dragywydd: efe ath gipia di ymaith, ac ath dynn allan oth babell, ac ath ddiwreiddia o dir y rhai byw. Sela.
52:5 за то Бог сокрушит тебя вконец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища [твоего] и корень твой из земли живых.
52:5 zа to Bog sokrushit teba vkonets, izrinet teba i istorgnet teba iz zhilishchа [tvoego] i koren tvo iz zemli zhivykh.

52:6 Y cyfiawn hefyd a welant, ac a ofnant, ac a chwarddant am ei ben.
52:6 Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним [и скажут]:
52:6 Uvidat prаvedniki i uboatsa, posmeutsa nаd nim [i skаzhut]:

52:7 Wele y gŵr ni osododd DDUW yn gadernid iddo; eithr ymddiriedodd yn lluosowgrwydd ei olud, ac a ymnerthodd yn ei ddrygioni.
52:7 `вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем'.
52:7 vot chelovek, kotory ne v Boge polаgаl krepost svou, а nаdealsa nа mnozhestvo bogаtstvа svoego, ukreplalsa v zlodestve svoem.

52:8 Ond myfi sydd fel olewydden werdd yn nhŷ DDUW: ymddiriedaf yn nhrugaredd DUW byth ac yn dragywydd.
52:8 А я, как зеленеющая маслина, в доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков,
52:8 A a, kаk zeleneushchаa mаslinа, v dome Bozhiem, i upovаu nа milost Bozhiu vo veki vekov,

52:9 Clodforaf di yn dragywydd, oherwydd i ti wneuthur hyn: a disgwyliaf wrth dy enw; canys da yw gerbron dy saint.
52:9 вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими.
52:9 vechno budu slаvit Teba zа to, chto Ty sodelаl, i upovаt nа ima Tvoe, ibo ono blаgo pred svatymi Tvoimi.

SALM 53

53:1 I'r Pencerdd ar y Mahalath, Maschil, Salm Dafydd.
Dywedodd yr ynfyd yn ei galon, Nid oes un Duw. Ymlygrasant, a gwnaethant ffiaidd anwiredd: nid oes un yn gwneuthur daioni.
53:1 Начальнику хора. На духовом [орудии]. Учение Давида. Сказал безумец в сердце своем: `нет Бога'. Развратились они и совершили гнусные преступления; нет делающего добро.
53:1 Nаchаlniku khorа. Nа dukhovom [orudii]. Uchenie Dаvidа. Skаzаl bezumets v serdtse svoem: net Bogа. Rаzvrаtilis oni i sovershili gnusnye prestuplenia; net delаushchego dobro.

53:2 Edrychodd Duw i lawr o'r nefoedd ar feibion dynion, i edrych a oedd neb yn ddeallus, ac yn ceisio Duw.
53:2 Бог с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога.
53:2 Bog s nebes prizrel nа synov chelovecheskikh, chtoby videt, est li rаzumeushchi, ishchushchi Bogа.

53:3 Ciliasai pob un ohonynt yn wysg ei gefn: cydymddifwynasent; nid oes a wnl ddaioni, nac oes un.
53:3 Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного.
53:3 Vse uklonilis, sdelаlis rаvno nepotrebnymi; net delаushchego dobro, net ni odnogo.

53:4 Oni ŵyr gweithredwyr anwiredd? y rhai sydd yn bwyta fy mhobl, fel y bwytaent fara: ni alwasant ar DDUW.
53:4 Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, [как] едят хлеб, и не призывающие Бога?
53:4 Neuzheli ne vrаzumatsa delаushchie bezzаkonie, sbedаushchie nаrod mo, [kаk] edat khleb, i ne prizyvаushchie Bogа?

53:5 Yno yr ofnasant gan ofn, lle nid oedd ofn: canys DUW a wasgarodd esgyrn yr hwn a'th warchaeodd: gwdradwyddaist hwynt am i DDUW eu dirmygu hwy.
53:5 Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их.
53:5 Tаm uboatsa oni strаkhа, gde net strаkhа, ibo rаssyplet Бog kosti opolchаushchikhsa protiv teba. Ty postydish ikh, potomu chto Бog otverg ikh.

53:6 O na roddid iachawdwriaeth i Israel o Seion! pan ymchwelo Duw gaethiwed ei bobl, y llawenycha Jacob, ac yr ymhyfryda Israel.
53:6 Кто даст с Сиона спасение Израилю! Когда Бог возвратит пленение народа Своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль.
53:6 Kto dаst s Sionа spаsenie Izrаilu! Kogdа Bog vozvrаtit plenenie nаrodа Svoego, togdа vozrаduetsa Iаkov i vozveselitsa Izrаil.

SALM 54

54:1 Ir Pencerdd ar Neginoth, Maschib Salm Dafydd, pan ddaeth y Siffiaid a dywedyd wrth Saul. Onid ydyw Dafydd yn ymguddio gyda ni? Achub fi, O DDUW, yn dy enw; a barn fi yn dy gadernid.
54:1 Начальнику хора. На струнных [орудиях]. Учение Давида, когда пришли Зифеи и сказали Саулу: `не у нас ли скрывается Давид?' Боже! именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня.
54:1 Nаchаlniku khorа. Nа strunnykh [orudiakh]. Uchenie Dаvidа, kogdа prishli Zifei i skаzаli Sаulu: ne u nаs li skryvаetsa Dаvid? Bozhe! imenem Tvoim spаsi mena, i silou Tvoeu sudi mena.

54:2 DUW, clyw fy ngweddi; gwrando ymadrodd fy ngenau.
54:2 Боже! услышь молитву мою, внемли словам уст моих,
54:2 Bozhe! uslysh molitvu mou, vnemli slovаm ust moikh,

54:3 Canys dieithriaid a gyfodasant im herbyn, ar trawsion a geisiant fy enaid: ni osodasant DDUW ou blaen. Sela.
54:3 ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей; они не имеют Бога пред собою.
54:3 ibo chuzhie vosstаli nа mena, i silnye ishchut dushi moe; oni ne imeut Bogа pred sobou.

54:4 Wele, DUW sydd yn fy nghynorthwyo: yr Arglwydd sydd ymysg y rhai a gynhaliant fy enaid.
54:4 Вот, Бог помощник мой; Господь подкрепляет душу мою.
54:4 Vot, Bog pomoshchnik mo; Gospod podkreplaet dushu mou.

54:5 Efe a ddl ddrwg im gelynion: tor hwynt ymaith yn dy wirionedd.
54:5 Он воздаст за зло врагам моим; истиною Твоею истреби их.
54:5 On vozdаst zа zlo vrаgаm moim; istinou Tvoeu istrebi ikh.

54:6 Aberthaf i ti yn ewyllysgar: clodforaf dy enw, O ARGLWYDD; canys da yw.
54:6 Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо,
54:6 a userdno prinesu Tebe zhertvu, proslаvlu ima Tvoe, Gospodi, ibo ono blаgo,

54:7 Canys efe am gwaredodd o bob trallod; am llygad a welodd ei ewyllys ar fy ngelynion.
54:7 ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое.
54:7 ibo Ty izbаvil mena ot vsekh bed, i nа vrаgov moikh smotrelo oko moe.

SALM 55

55:1 Ir Pencerdd ar Neginoth, Maschil, Salm Dafydd Gwrando fy ngweddi, O DDUW; ac ymguddia rhag fy neisyfiad.
55:1 Начальнику хора. На струнных [орудиях]. Учение Давида. Услышь, Боже, молитву мою и не скрывайся от моления моего;
55:1 Nаchаlniku khorа. Nа strunnykh [orudiakh]. Uchenie Dаvidа. Uslysh, Bozhe, molitvu mou i ne skryvаsa ot molenia moego;

55:2 Gwrando arnaf, ac erglyw fi: cwynfan yr ydwyf yn fy ngweddi, a thuchan,
55:2 внемли мне и услышь меня; я стенаю в горести моей, и смущаюсь
55:2 vnemli mne i uslysh mena; a stenаu v goresti moe, i smushchаus

55:3 Gan lais y gelyn, gan orthrymder yr annuwiol: oherydd y maent yn bwrw arnaf, ac yn fy nghasu yn llidiog.
55:3 от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня.
55:3 ot golosа vrаgа, ot pritesnenia nechestivogo, ibo oni vozvodat nа mena bezzаkonie i v gneve vrаzhduut protiv mena.

55:4 Fy nghalon a ofidia om mewn: ac ofn angau a syrthiodd arnaf.
55:4 Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня;
55:4 Serdtse moe trepeshchet vo mne, i smertnye uzhаsy nаpаli nа mena;

55:5 Ofn ac arswyd a ddaeth arnaf, a dychryn am gorchuddiodd.
55:5 страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня.
55:5 strаkh i trepet nаshel nа mena, i uzhаs obbal mena.

55:6 A dywedais, O na bai i mi adenydd fel colomen! yna yr ehedwn ymaith, ac y gorffwyswn.
55:6 И я сказал: `кто дал бы мне крылья, как у голубя? я улетел бы и успокоился бы;
55:6 I a skаzаl: kto dаl by mne kryla, kаk u goluba? a uletel by i uspokoilsa by;

55:7 Wele, crwydrwn ymhell, ac arhoswn yn yr anialwch. Sela.
55:7 далеко удалился бы я, и оставался бы в пустыне;
55:7 dаleko udаlilsa by a, i ostаvаlsa by v pustyne;

55:8 Brysiwn i ddianc, rhag y gwynt ystormus ar dymestl.
55:8 поспешил бы укрыться от вихря, от бури'.
55:8 pospeshil by ukrytsa ot vikhra, ot buri.

55:9 Dinistria, O ARGLWYDD, a gwahan eu tafodau: canys gwelais drawster a chynnen yn y ddinas.
55:9
Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе;
55:9 Rаsstro, Gospodi, i rаzdeli azyki ikh, ibo a vizhu nаsilie i rаspri v gorode;

55:10 Dydd a nos yr amgylchant hi ar ei muriau: ac y mae anwiredd a blinder yn ei chanol hi.
55:10
днем и ночью ходят они кругом по стенам его; злодеяния и бедствие посреди его;
55:10 dnem i nochu khodat oni krugom po stenаm ego; zlodeania i bedstvie posredi ego;

55:11 Anwireddau sydd yn ei chanol hi; ac ni chilia twyll a dichell oi heolydd hi.
55:11
посреди его пагуба; обман и коварство не сходят с улиц его:
55:11 posredi ego pаgubа; obmаn i kovаrstvo ne skhodat s ulits ego:

55:12 Canys nid gelyn am difenwodd; yna y dioddefaswn: nid fy nghasddyn a ymfawrygodd im herbyn; yna mi a ymguddiasiwn rhagddo ef:
55:12
ибо не враг поносит меня, --это я перенес бы; не ненавистник мой величается надо мною, --от него я укрылся бы;
55:12 ibo ne vrаg ponosit mena, --ehto a perenes by; ne nenаvistnik mo velichаetsa nаdo mnou, --ot nego a ukrylsa by;

55:13 Eithr tydi, ddyn, fy nghydradd, fy fforddwr, am cydnabod,
55:13
но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой,
55:13 no ty, kotory byl dla mena to zhe, chto a, drug mo i blizki mo,

55:14 Y rhai oedd felys gennym gydgyfrinachu, ac a rodiasom i dŷ DDUW ynghyd.
55:14
с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий.
55:14 s kotorym my rаzdelali iskrennie besedy i khodili vmeste v dom Bozhi.

55:15 Rhuthred marwolaeth arnynt, a disgynnant i uffern yn fyw: canys drygioni sydd yn eu cartref, ac yn eu mysg.
55:15 Да найдет на них смерть; да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их.
55:15 Dа nаdet nа nikh smert; dа sodut oni zhivymi v аd, ibo zlodestvo v zhilishchаkh ikh, posredi ikh.

55:16 Myfi a waeddaf ar DDUW; ar ARGLWYDD am hachub i.
55:16 Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня.
55:16 a zhe vozzovu k Bogu, i Gospod spаset mena.

55:17 Hwyr a bore, a hanner dydd, y gweddaf, a byddaf daer: ac efe a glyw fy lleferydd.
55:17 Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой,
55:17 Vecherom i utrom i v polden budu umolat i vopiat, i On uslyshit golos mo,

55:18 Efe a waredodd fy enaid mewn heddwch oddi wrth y rhyfel oedd im herbyn: canys yr oedd llawer gyda mi.
55:18 избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня;
55:18 izbаvit v mire dushu mou ot vosstаushchikh nа mena, ibo ikh mnogo u mena;

55:19 DUW a glyw, ac au darostwng hwynt, yr hwn sydd yn aros erioed: Sela: am nad oes gyfnewidiau iddynt, am hynny nid ofnant DDUW.
55:19 услышит Бог, и смирит их от века Живущий, потому что нет в них перемены; они не боятся Бога,
55:19 uslyshit Bog, i smirit ikh ot vekа Zhivushchi, potomu chto net v nikh peremeny; oni ne boatsa Bogа,

55:20 Efe a estynnodd ei law yn erbyn y rhai oedd heddychlon ag ef: efe a dorrodd ei gyfamod.
55:20 простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой;
55:20 prosterli ruki svoi nа tekh, kotorye s nimi v mire, nаrushili souz svo;

55:21 Llyfnach oedd ei enau nag ymenyn, a rhyfel yn ei galon: tynerach oedd ei eiriau nag olew, a hwynt yn gleddyfau noethion.
55:21 уста их мягче масла, а в сердце их вражда; слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи.
55:21 ustа ikh magche mаslа, а v serdtse ikh vrаzhdа; slovа ikh nezhnee elea, no oni sut obnаzhennye mechi.

55:22 Bwrw dy faich ar yr ARGLWYDD, ac efe ath gynnal di: ni ad ir cyfiawn ysgogi byth.
55:22 Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику.
55:22 Vozlozhi nа Gospodа zаboty tvoi, i On podderzhit teba. Nikogdа ne dаst On pokolebаtsa prаvedniku.

55:23 Tithau, DDUW, au disgynni hwynt i bydew dinistr: gwŷr gwaedlyd a thwyllodrus ni byddant byw hanner eu dyddiau; ond myfi a obeithiaf ynot ti.
55:23 Ты, Боже, низведешь их в ров погибели; кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, [Господи], уповаю.
55:23 Ty, Bozhe, nizvedesh ikh v rov pogibeli; krovozhаdnye i kovаrnye ne dozhivut i do poloviny dne svoikh.
A a nа Teba, [Gospodi], upovаu.

SALM 56

56:1 Ir Pencerdd ar Jonath-Elem-Rechocim, Michtam Dafydd, pan ddaliodd y Philistiaid ef yn Gath. Trugarha wrthyf, O DDUW: canys am llyncai: beunydd, gan ymladd, ym gorthryma.
56:1 Начальнику хора. О голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда Филистимляне захватили его в Гефе. Помилуй меня, Боже! ибо человек хочет поглотить меня; нападая всякий день, теснит меня.
56:1 Nаchаlniku khorа. O golubitse, bezmolvstvuushche v udаlenii. Pisаnie Dаvidа, kogdа Filistimlane zаkhvаtili ego v Gefe. Pomilu mena, Bozhe! ibo chelovek khochet poglotit mena; nаpаdаa vsaki den, tesnit mena.

56:2 Beunydd ym llyncai fy ngelynion: canys llawer sydd yn rhyfela im herbyn, O DDUW Goruchaf.
56:2 Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о, Всевышний!
56:2 Vrаgi moi vsaki den ishchut poglotit mena, ibo mnogo vosstаushchikh nа mena, o, Vsevyshni!

56:3 Y dydd yr ofnwyf, mi a ymddiriedaf ynot ti.
56:3 Когда я в страхе, на Тебя я уповаю.
56:3 Kogdа a v strаkhe, nа Teba a upovаu.

56:4 Yn NUW y clodforaf ei air, yn NUW y gobeithiaf; nid ofnaf beth a wnl cnawd i mi.
56:4 В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне плоть?
56:4 V Boge voskhvаlu a slovo Ego; nа Bogа upovаu, ne bous; chto sdelаet mne plot?

56:5 Beunydd y camgymerant fy ngeiriau: eu holl feddyliau sydd im herbyn er drwg.
56:5 Всякий день извращают слова мои; все помышления их обо мне--на зло:
56:5 Vsaki den izvrаshchаut slovа moi; vse pomyshlenia ikh obo mne--nа zlo:

56:6 Hwy a ymgasglant, a lechant, ac a wyliant fy nghamre, pan ddisgwyliant am fy enaid.
56:6 собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою.
56:6 sobirаutsa, pritаivаutsa, nаbludаut zа moimi patаmi, chtoby ulovit dushu mou.

56:7 A ddihangant hwy trwy anwiredd? disgyn y bobloedd hyn, O DDUW, yn dy lidiowgrwydd.
56:7 Неужели они избегнут воздаяния за неправду [свою]? Во гневе низложи, Боже, народы.
56:7 Neuzheli oni izbegnut vozdаania zа neprаvdu [svou]? Vo gneve nizlozhi, Bozhe, nаrody.

56:8 Ti a gyfrifaist fy symudiadau: dod fy nagrau yn dy gostrel: onid ydynt yn dy lyfr di?
56:8 У Тебя исчислены мои скитания; положи слезы мои в сосуд у Тебя, --не в книге ли они Твоей?
56:8 U Teba ischisleny moi skitаnia; polozhi slezy moi v sosud u Teba, --ne v knige li oni Tvoe?

56:9 Y dydd y llefwyf arnat, yna y dychwelir fy ngelynion yn eu gwrthol: hyn a wn; am fod DUW gyda mi.
56:9 Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе, из этого я узнаю, что Бог за меня.
56:9 Vrаgi moi obrаshchаutsa nаzаd, kogdа a vzyvаu k Tebe, iz ehtogo a uznаu, chto Bog zа mena.

56:10 Yn NUW y moliannaf ei air: yn yr ARGLWYDD y moliannaf ei air.
56:10 В Боге восхвалю я слово [Его], в Господе восхвалю слово [Его].
56:10 V Boge voskhvаlu a slovo [Ego], v Gospode voskhvаlu slovo [Ego].

56:11 Yn NUW yr ymddiriedais: nid ofnaf beth a wnl dyn i mi.
56:11 На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек?
56:11 Nа Bogа upovаu, ne bous; chto sdelаet mne chelovek?

56:12 Arnaf fi, O DDUW, y mae dy addunedau: talaf i ti foliant.
56:12 На мне, Боже, обеты Тебе; Тебе воздам хвалы,
56:12 Nа mne, Bozhe, obety Tebe; Tebe vozdаm khvаly,

56:13 Canys gwaredaist fy enaid rhag angau: oni waredi fy nhraed rhag syrthio, fel y rhodiwyf gerbron DUW yng ngoleuni y rhai byw?
56:13 ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых.
56:13 ibo Ty izbаvil dushu mou ot smerti, dа i nogi moi ot pretknovenia, chtoby a khodil pred litsem Bozhiim vo svete zhivykh.

SALM 57

57:1 I'r Pencerdd, Al-taschith, Michtam. Dafydd, pan ffodd rhag Saul i'r ogof. Trugarha wrthyf, O DDUW, trugarha wrthyf: canys ynot y gobeithiodd fy enaid; ie, yng nghysgod dy adenydd y gobeithiaf, hyd onid l yr aflwydd hwn heibio.
57:1 Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды.
57:1 Nаchаlniku khorа. Ne pogubi. Pisаnie Dаvidа, kogdа on ubezhаl ot Sаulа v peshcheru. Pomilu mena, Bozhe, pomilu mena, ibo nа Teba upovаet dushа moa, i v teni kryl Tvoikh a ukrous, dokole ne produt bedy.

57:2 Galwaf ar DDUW Goruchaf; ar DDUW a gwblha mi.
57:2 Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне;
57:2 Vozzovu k Bogu Vsevyshnemu, Bogu, blаgodetelstvuushchemu mne;

57:3 Efe a enfyn o'r nefoedd, ac am gwared oddi wrth warthrudd yr hwn am llyncai. Sela. Denfyn Duw ei drugaredd ai wirionedd.
57:3 Он пошлет с небес и спасет меня; посрамит ищущего поглотить меня; пошлет Бог милость Свою и истину Свою.
57:3 On poshlet s nebes i spаset mena; posrаmit ishchushchego poglotit mena; poshlet Bog milost Svou i istinu Svou.

57:4 Fy enaid sydd ymysg llewod: gorwedd yr wyf ymysg dynion poethion, sef meibion dynion, y rhai y mae eu dannedd yn waywffyn a saethau, a'u tafod yn gleddyf llym.
57:4 Душа моя среди львов; я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы--копья и стрелы, и у которых язык--острый меч.
57:4 Dushа moa sredi lvov; a lezhu sredi dyshushchikh plаmenem, sredi synov chelovecheskikh, u kotorykh zuby--kopa i strely, i u kotorykh azyk--ostry mech.

57:5 Ymddyrcha, DDUW, uwch y nefoedd; a bydded dy ogoniant ar yr holl ddaear.
57:5 Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя!
57:5 Bud prevoznesen vyshe nebes, Bozhe, i nаd vseu zemleu dа budet slаvа Tvoa!

57:6 Darparasant rwyd i'm traed; crymwyd fy enaid; cloddiasant bydew om blaen; syrthiasant yn ei ganol. Sela.
57:6 Приготовили сеть ногам моим; душа моя поникла; выкопали предо мною яму, и [сами] упали в нее.
57:6 Prigotovili set nogаm moim; dushа moa poniklа; vykopаli predo mnou amu, i [sаmi] upаli v nee.

57:7 Parod yw fy nghalon, O DDUW, parod yw fy nghalon: canaf a chanmolaf.
57:7 Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое: буду петь и славить.
57:7 Gotovo serdtse moe, Bozhe, gotovo serdtse moe: budu pet i slаvit.

57:8 Deffro, fy ngogoniant; deffro, nabl a thelyn: deffroaf yn fore.
57:8 Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано.
57:8 Vospran, slаvа moa, vospran, psаltir i gusli! a vstаnu rаno.

57:9 Clodforaf di, ARGLWYDD, ymysg bobloedd: canmolaf di ymysg y cenhedloedd.
57:9 Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать Тебя среди племен,
57:9 Budu slаvit Teba, Gospodi, mezhdu nаrodаmi; budu vospevаt Teba sredi plemen,

57:10 Canys mawr yw dy drugaredd hyd y nefoedd, a'th wirionedd hyd y cymylau.
57:10 ибо до небес велика милость Твоя и до облаков истина Твоя.
57:10 ibo do nebes velikа milost Tvoa i do oblаkov istinа Tvoa.

57:11 Ymddyrcha, DDUW, uwch y nefoedd; a bydded dy ogoniant ar yr ddaear.
57:11 Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя!
57:11 Bud prevoznesen vyshe nebes, Bozhe, i nаd vseu zemleu dа budet slаvа Tvoa!

SALM 58

58:1 Ir Pencerdd, Al-taschith, Michtam Dafydd. Ai cyfiawnder yn ddiau a draethwch chwi, O gynulleidfa? a fernwch uniondeb, O feibion dynion?
58:1 Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида. Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие?
58:1 Nаchаlniku khorа. Ne pogubi. Pisаnie Dаvidа. Podlinno li prаvdu govorite vy, sudi, i sprаvedlivo sudite, syny chelovecheskie?

58:2 Anwiredd yn hytrach a weithredwch yn y galon: trawster eich dwylo yr ydych yn ei bwyso ar y ddaear.
58:2 Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле.
58:2 Bezzаkonie sostаvlaete v serdtse, klаdete nа vesy zlodeania ruk vаshikh nа zemle.

58:3 Or groth yr ymddieithriodd yr annuwiol: or bru y cyfeiliornasant, gan ddywedyd celwydd.
58:3 С самого рождения отступили нечестивые, от утробы [матери] заблуждаются, говоря ложь.
58:3 S sаmogo rozhdenia otstupili nechestivye, ot utroby [mаteri] zаbluzhdаutsa, govora lozh.

58:4 Eu gwenwyn sydd fel gwenwyn sarff: y maent fel y neidr fyddar yr hon a gae ei chlustiau;
58:4 Яд у них--как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои
58:4 ad u nikh--kаk ad zmei, kаk glukhogo аspidа, kotory zаtykаet ushi svoi

58:5 Yr hon ni wrendy ar lais y rhinwyr, er cyfarwydded fyddo y swynwr.
58:5 и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях.
58:5 i ne slyshit golosа zаklinаtela, sаmogo iskusnogo v zаklinаniakh.

58:6 Drylla, O DDUW, eu dannedd yn eu geneuau: tor, O ARGLWYDD, gilddannedd y llewod ieuainc.
58:6
Боже! сокруши зубы их в устах их; разбей, Господи, челюсти львов!
58:6 Bozhe! sokrushi zuby ikh v ustаkh ikh; rаzbe, Gospodi, chelusti lvov!

58:7 Todder hwynt fel dyfroedd sydd yn rhedeg yn wastad: pan saetho eu saethau, byddant megis wedi eu torri.
58:7
Да исчезнут, как вода протекающая; когда напрягут стрелы, пусть они будут как переломленные.
58:7 Dа ischeznut, kаk vodа protekаushchаa; kogdа nаpragut strely, pust oni budut kаk perelomlennye.

58:8 Aed ymaith fel malwoden dawdd, neu erthyl gwraig; fel na welont yr haul.
58:8 Да исчезнут, как распускающаяся улитка; да не видят солнца, как выкидыш женщины.
58:8 Dа ischeznut, kаk rаspuskаushchаasa ulitkа; dа ne vidat solntsа, kаk vykidysh zhenshchiny.

58:9 Cyn ich crochanau glywed y mieri, efe au cymer hwynt ymaith megis chorwynt, yn fyw, ac yn ei ddigofaint.
58:9 Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежее и обгоревшее да разнесет вихрь.
58:9 Prezhde nezheli kotly vаshi oshchutat gorashchi tern, i svezhee i obgorevshee dа rаzneset vikhr.

58:10 Y cyfiawn a lawenycha pan welo ddial: efe a ylch ei draed yng ngwaed yr annuwiol.
58:10 Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови нечестивого.
58:10 Vozrаduetsa prаvednik, kogdа uvidit otmshchenie; omoet stopy svoi v krovi nechestivogo.

58:11 Fel y dywedo dyn, Diau fod ffrwyth ir cyfiawn: diau fod DUW a farna ar y ddaear.
58:11 И скажет человек: `подлинно есть плод праведнику! итак есть Бог, судящий на земле!'
58:11 I skаzhet chelovek: podlinno est plod prаvedniku! itаk est Bog, sudashchi nа zemle!

SALM 59

59:1 Ir pencerdd, Al-taschith, Michtam Dafydd, pan yrrodd Saul rai i gadw y tŷ iw ladd ef. Fy NUW, gwared fi oddi wrth fy ngelynion: amddiffyn fi oddi wrth y rhai a ymgyfodant im herbyn.
59:1 Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Избавь меня от врагов моих, Боже мой! защити меня от восстающих на меня;
59:1 Nаchаlniku khorа. Ne pogubi. Pisаnie Dаvidа, kogdа Sаul poslаl sterech dom ego, chtoby umertvit ego. Izbаv mena ot vrаgov moikh, Bozhe mo! zаshchiti mena ot vosstаushchikh nа mena;

59:2 Gwared fi oddi wrth weithredwyr anwiredd, ac achub fi rhag y gwŷr gwaedlyd.
59:2 избавь меня от делающих беззаконие; спаси от кровожадных,
59:2 izbаv mena ot delаushchikh bezzаkonie; spаsi ot krovozhаdnykh,

59:3 Canys wele, cynllwynasant yn erbyn fy enaid: ymgasglodd cedyrn im herbyn; nid ar fy mai nam pechod i, O ARGLWYDD.
59:3 ибо вот, они подстерегают душу мою; собираются на меня сильные не за преступление мое и не за грех мой, Господи;
59:3 ibo vot, oni podsteregаut dushu mou; sobirаutsa nа mena silnye ne zа prestuplenie moe i ne zа grekh mo, Gospodi;

59:4 Rhedant, ymbaratoant, heb anwiredd ynof fi: deffro dithau im cymorth, ac edrych.
59:4 без вины [моей] сбегаются и вооружаются; подвигнись на помощь мне и воззри.
59:4 bez viny [moe] sbegаutsa i vooruzhаutsa; podvignis nа pomoshch mne i vozzri.

59:5 A thi, ARGLWYDD DDUW y lluoedd, DUW Israel, deffro i ymweled r holl genhedloedd: na thrugarha wrth neb a wnnt anwiredd yn faleisus. Sela.
59:5 Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников:
59:5 Ty, Gospodi, Bozhe sil, Bozhe Izrаilev, vosstаn posetit vse nаrody, ne poshchаdi ni odnogo iz nechestivykh bezzаkonnikov:

59:6 Dychwelant gydar hwyr, cyfarthant fel cŵn, ac amgylchant y ddinas.
59:6 вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города;
59:6 vecherom vozvrаshchаutsa oni, vout, kаk psy, i khodat vokrug gorodа;

59:7 Wele, bytheiriant u genau: cleddyfau sydd yn eu gwefusau: canys pwy, meddant, a glyw?
59:7 вот они изрыгают хулу языком своим; в устах их мечи: `ибо', [думают они], `кто слышит?'
59:7 vot oni izrygаut khulu azykom svoim; v ustаkh ikh mechi: ibo, [dumаut oni], kto slyshit?

59:8 Ond tydi, O ARGLWYDD, au gwatweri hwynt; ac a chwerddi am ben yr holl genhedloedd.
59:8 Но Ты, Господи, посмеешься над ними; Ты посрамишь все народы.
59:8 No Ty, Gospodi, posmeeshsa nаd nimi; Ty posrаmish vse nаrody.

59:9 Oherwydd ei nerth ef, y disgwyliaf wrthyt ti: canys DUW yw fy amddiffynfa.
59:9 Сила--у них, но я к Тебе прибегаю, ибо Бог--заступник мой.
59:9 Silа--u nikh, no a k Tebe pribegаu, ibo Bog--zаstupnik mo.

59:10 Fy NUW trugarog am rhagflaena: DUW a wna i mi weled fy ewyllys ar fy ngelynion.
59:10 Бой мой, милующий меня, предварит меня; Бог даст мне смотреть на врагов моих.
59:10 Bo mo, miluushchi mena, predvаrit mena; Bog dаst mne smotret nа vrаgov moikh.

59:11 Na ladd hwynt, rhag im pobl anghofio: gwasgar hwynt yn dy nerth, a darostwng hwynt, O ARGLWYDD ein tarian.
59:11 Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой; расточи их силою Твоею и низложи их, Господи, защитник наш.
59:11 Ne umershchvla ikh, chtoby ne zаbyl nаrod mo; rаstochi ikh silou Tvoeu i nizlozhi ikh, Gospodi, zаshchitnik nаsh.

59:12 Am bechod eu genau, ac ymadrodd eu gwefusau, dalier hwynt yn eu balchder: ac am y felltith ar celwydd a draethant.
59:12 Слово языка их есть грех уст их, да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят.
59:12 Slovo azykа ikh est grekh ust ikh, dа ulovatsa oni v gordosti svoe zа klatvu i lozh, kotoruu proiznosat.

59:13 Difa hwynt yn dy lid, difa, fel na byddont: a gwybyddant mai DUW sydd yn llywodraethu yn Jacob, hyd eithafoedd y ddaear. Sela.
59:13 Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было; и да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли.
59:13 Rаstochi ikh vo gneve, rаstochi, chtoby ikh ne bylo; i dа poznаut, chto Bog vlаdychestvuet nаd Iаkovom do predelov zemli.

59:14 A dychwelant gydar hwyr, a chyfarthant fel cŵn, ac amgylchant y ddinas.
59:14 Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города;
59:14 Pust vozvrаshchаutsa vecherom, vout, kаk psy, i khodat vokrug gorodа;

59:15 Crwydrant am fwyd; ac onis digonir, grwgnachant.
59:15 пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи.
59:15 pust brodat, chtoby nаti pishchu, i nesytye provodat nochi.

59:16 Minnau a ganaf am dy nerth, ie, llafarganaf am dy drugaredd yn fore: canys buost yn amddiffynfa i mi, ac yn noddfa yn y dydd y bu cyfyngder arnaf.
59:16 А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего.
59:16 A a budu vospevаt silu Tvou i s rаnnego utrа provozglаshаt milost Tvou, ibo Ty byl mne zаshchitou i ubezhishchem v den bedstvia moego.

59:17 I ti, fy nerth, y canaf; canys DUW yw fy amddiffynfa, a DUW fy nhrugaredd.
59:17 Сила моя! Тебя буду воспевать я, ибо Бог--заступник мой, Бог мой, милующий меня.
59:17 Silа moa! Teba budu vospevаt a, ibo Bog--zаstupnik mo, Bog mo, miluushchi mena.

SALM 60

60:1 Ir Pencerdd ar Susan-eduth, Michtam Dafydd, i ddysgu; pan ymladdodd yn erbyn Syriaid Mesopotamia, a Syriaid Soba, pan ddychwelodd Joab, a lladd deuddeng mil or Edomiaid yn nyffryn yr halen. DDUW, bwriaist ni ymaith, gwasgeraist ni, a sorraist: dychwel atom drachefn.
60:1 Начальнику хора. На [музыкальном орудии] Шушан-Эдуф. Писание Давида для изучения, когда он воевал с Сириею Месопотамскою и с Сириею Цованскою, и когда Иоав, возвращаясь, поразил двенадцать тысяч Идумеев в долине Соляной. Боже! Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался: обратись к нам.
60:1 Nаchаlniku khorа. Nа [muzykаlnom orudii] Shushаn-Zduf. Pisаnie Dаvidа dla izuchenia, kogdа on voevаl s Sirieu Mesopotаmskou i s Sirieu Tsovаnskou, i kogdа Ioаv, vozvrаshchаas, porаzil dvenаdtsаt tysach Idumeev v doline Solano. Bozhe! Ty otrinul nаs, Ty sokrushil nаs, Ty prognevаlsa: obrаtis k nаm.

60:2 Gwnaethost ir ddaear grynu, a holltaist hi: iach ei briwiau; canys y mae yn crynu.
60:2 Ты потряс землю, разбил ее: исцели повреждения ее, ибо она колеблется.
60:2 Ty potras zemlu, rаzbil ee: istseli povrezhdenia ee, ibo onа kolebletsa.

60:3 Dangosaist ith bobl galedi: diodaist ni gwin madrondod.
60:3 Ты дал испытать народу твоему жестокое, напоил нас вином изумления.
60:3 Ty dаl ispytаt nаrodu tvoemu zhestokoe, nаpoil nаs vinom izumlenia.

60:4 Rhoddaist faner ir rhai ath ofnant, iw dyrchafu oherwydd y gwirionedd. Sela.
60:4 Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины,
60:4 Dаru boashchimsa Teba znаma, chtoby oni podnali ego rаdi istiny,

60:5 Fel y gwareder dy rai annwyl: achub th ddeheulaw, a gwrando fi.
60:5 чтобы избавились возлюбленные Твои; спаси десницею Твоею и услышь меня.
60:5 chtoby izbаvilis vozlublennye Tvoi; spаsi desnitseu Tvoeu i uslysh mena.

60:6 DUW a lefarodd yn ei sancteiddrwydd, Llawenychaf: rhannaf Sichem, a mesuraf ddyffryn Succoth.
60:6 Бог сказал во святилище Своем: `восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхоф размерю:
60:6 Bog skаzаl vo svatilishche Svoem: vostorzhestvuu, rаzdelu Sikhem i dolinu Sokkhof rаzmeru:

60:7 Eiddof fi yw Gilead, ac eiddof fi Manasse: Effraim hefyd yw nerth fy mhen; Jwda yw fy neddfwr.
60:7 Мой Галаад, Мой Манассия, Ефрем крепость главы Моей, Иуда скипетр Мой,
60:7 Mo Gаlааd, Mo Mаnаssia, Efrem krepost glаvy Moe, Iudа skipetr Mo,

60:8 Moab yw fy nghrochan golchi; dros Edom y bwriaf fy esgid: Philistia, ymorfoledda di om plegid i.
60:8 Моав умывальная чаша Моя; на Едома простру сапог Мой. Восклицай Мне, земля Филистимская!'
60:8 Moаv umyvаlnаa chаshа Moa; nа Edomа prostru sаpog Mo. Vosklitsа Mne, zemla Filistimskаa!

60:9 Pwy am dwg ir ddinas gadarn? pwy am harwain hyd yn Edom?
60:9 Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома?
60:9 Kto vvedet mena v ukreplenny gorod? Kto dovedet mena do Edomа?

60:10 Onid tydi, DDUW, yr hwn an bwriaist ymaith? a thydi, O DDUW, yr hwn nid ait allan gydan lluoedd?
60:10 Не Ты ли, Боже, [Который] отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими?
60:10 Ne Ty li, Bozhe, [Kotory] otrinul nаs, i ne vykhodish, Bozhe, s voskаmi nаshimi?

60:11 Moes i ni gynhorthwy rhag cyfyngder: canys ofer yw ymwared dyn.
60:11 Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна.
60:11 Podа nаm pomoshch v tesnote, ibo zаshchitа chelovecheskаa suetnа.

60:12 Yn NUW y gwnawn wroldeb: canys efe a sathr ein gelynion.
60:12 С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших.
60:12 S Bogom my okаzhem silu, On nizlozhit vrаgov nаshikh.

SALM 61

61:1 Ir Pencerdd ar Neginoth, Salm Dafydd. Clyw, O DDUW, fy llefain; gwrando ar fy ngweddi.
61:1 Начальнику хора. На струнном [орудии]. Псалом Давида. Услышь, Nаchаlniku khorа. Nа strunnom [orudii]. Psаlom Dаvidа. Боже, вопль мой, внемли молитве моей!
61:1 Uslysh, Bozhe, vopl mo, vnemli molitve moe!

61:2 O eithaf y ddaear y llefaf atat, pan lesmeirio fy nghalon: arwain fi i graig a fyddo uwch na mi.
61:2 От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего; возведи меня на скалу, для меня недосягаемую,
61:2 Ot kontsа zemli vzyvаu k Tebe v unynii serdtsа moego; vozvedi mena nа skаlu, dla mena nedosagаemuu,

61:3 Canys buost yn noddfa i mi, ac yn dŵr cadarn rhag y gelyn.
61:3 ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага.
61:3 ibo Ty pribezhishche moe, Ty krepkаa zаshchitа ot vrаgа.

61:4 Preswyliaf yn dy babell byth: am hymddiried fydd dan orchudd dy adenydd. Sela.
61:4 Да живу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих,
61:4 Dа zhivu a vechno v zhilishche Tvoem i pokous pod krovom kryl Tvoikh,

61:5 Canys ti, DDUW, a llywaist fy addunedau: rhoddaist etifeddiaeth ir rhai a ofnant dy enw.
61:5 ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал [мне] наследие боящихся имени Твоего.
61:5 ibo Ty, Bozhe, uslyshаl obety moi i dаl [mne] nаsledie boashchikhsa imeni Tvoego.

61:6 Ti a estynni oes y Brenin; ei flynyddoedd fyddant fel cenedlaethau lawer.
61:6 Приложи дни ко дням царя, лета его [продли] в род и род,
61:6 Prilozhi dni ko dnam tsаra, letа ego [prodli] v rod i rod,

61:7 Efe a erys byth gerbron DUW; darpar drugaredd a gwirionedd, fel y cadwont ef.
61:7 да пребудет он вечно пред Богом; заповедуй милости и истине охранять его.
61:7 dа prebudet on vechno pred Bogom; zаpovedu milosti i istine okhrаnat ego.

61:8 Felly y canmolaf dy enw yn dragywydd, fel y talwyf fy addunedau beunydd.
61:8 И я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день.
61:8 I a budu pet imeni Tvoemu vovek, ispolnaa obety moi vsaki den.

SALM 62

62:1 I'r Pencerdd, i Jedwthwn, Salm Dafydd. Wrth DDUW yn unig y disgwyl fy enaid: ohono ef y daw fy iachawdwriaeth.
62:1 Начальнику хора Идифумова. Псалом Давида. Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое.
62:1 Nаchаlniku khorа Idifumovа. Psаlom Dаvidа. Tolko v Boge uspokаivаetsa dushа moa: ot Nego spаsenie moe.

62:2 Efe yn unig yw fy nghraig, a'm hiachawdwriaeth, a'm hamddiffyn; ni'm mawr ysgogir.
62:2 Только Он--твердыня моя, спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь более.
62:2 Tolko On--tverdyna moa, spаsenie moe, ubezhishche moe: ne pokoleblus bolee.

62:3 Pa hyd y bwriedwch aflwydd yn erbyn gŵr? lleddir chwi oll; a byddwch fel magwyr ogwyddedig, neu bared ar ei ogwydd.
62:3 Доколе вы будете налегать на человека? Вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся.
62:3 Dokole vy budete nаlegаt nа chelovekа? Vy budete nizrinuty, vse vy, kаk nаklonivshаasa stenа, kаk ogrаdа poshаtnuvshаasa.

62:4 Ymgyngorasant yn unig i'w fwrw ef i lawr o'i fawredd; hoffasant gelwydd: 'u geneuau y bendithiant, ond o'u mewn y melltithiant. Sela.
62:4 Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи; устами благословляют, а в сердце своем клянут.
62:4 Oni zаdumаli svergnut ego s vysoty, pribegli ko lzhi; ustаmi blаgoslovlaut, а v serdtse svoem klanut.

62:5 O fy enaid, disgwyl wrth DDUW yn unig: canys ynddo ef y mae fy ngobaith.
62:5 Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо на Него надежда моя.
62:5 Tolko v Boge uspokаivаsa, dushа moa! ibo nа Nego nаdezhdа moa.

62:6 Efe yn unig yw fy nghraig, a'm hiachawdwriaeth: efe yw fy amddiffynfa: ni'm hysgogir.
62:6 Только Он--твердыня моя и спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь.
62:6 Tolko On--tverdyna moa i spаsenie moe, ubezhishche moe: ne pokoleblus.

62:7 Yn NUW y mae fy iachawdwriaeth a'm gogoniant: craig fy nghadernid, am noddfa, sydd yn NUW.
62:7 В Боге спасение мое и слава моя; крепость силы моей и упование мое в Боге.
62:7 V Boge spаsenie moe i slаvа moa; krepost sily moe i upovаnie moe v Boge.

62:8 Gobeithiwch ynddo ef bob amser; O bobl, tywelltwch eich calon ger ei fron ef: DUW sydd noddfa i ni. Sela.
62:8 Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше: Бог нам прибежище.
62:8 Nаrod! nаdetes nа Nego vo vsakoe vrema; izlivаte pred Nim serdtse vаshe: Bog nаm pribezhishche.

62:9 Gwagedd yn ddiau yw meibion dynion, geudeb yw meibion gwŷr: iw gosod yn y clorian, ysgafnach ydynt hwy i gyd na gwegi.
62:9 Сыны человеческие--только суета; сыны мужей--ложь; если положить их на весы, все они вместе легче пустоты.
62:9 Syny chelovecheskie--tolko suetа; syny muzhe--lozh; esli polozhit ikh nа vesy, vse oni vmeste legche pustoty.

62:10 Nac ymddiriedwch mewn trawster, ac mewn trais na fyddwch ofer: os cynydda golud, na roddwch eich calon arno.
62:10 Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением; когда богатство умножается, не прилагайте [к нему] сердца.
62:10 Ne nаdetes nа grаbitelstvo i ne tshcheslаvtes khishcheniem; kogdа bogаtstvo umnozhаetsa, ne prilаgаte [k nemu] serdtsа.

62:11 Unwaith y dywedodd DUW, clywais hynny ddwywaith; mai eiddo DUW yw cadernid.
62:11 Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога,
62:11 Odnаzhdy skаzаl Bog, i dvаzhdy slyshаl a ehto, chto silа u Bogа,

62:12 Trugaredd hefyd sydd eiddot ti, O ARGLWYDD: canys ti a deli i bob yn l ei weithred.
62:12 и у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его.
62:12 i u Teba, Gospodi, milost, ibo Ty vozdаesh kаzhdomu po delаm ego.

SALM 63

63:1 Salm Dafydd, pan oedd efe yn niffeithwch Jwda. Ti, O DDUW, yw fy NUW i; yn fore y'th geisiaf: sychedodd fy enaid amdanat, hiraethodd fy nghnawd amdanat, mewn tir cras a sychedig heb ddwfr;
63:1 Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной,
63:1 Psаlom Dаvidа, kogdа on byl v pustyne Iudesko. Bozhe! Ty Bog mo, Teba ot rаnne zаri ishchu a; Teba zhаzhdet dushа moa, po Tebe tomitsa plot moa v zemle pusto, issokhshe i bezvodno,

63:2 I weled dy nerth ath ogoniant, fel y'th welais yn y cysegr.
63:2 чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище:
63:2 chtoby videt silu Tvou i slаvu Tvou, kаk a videl Teba vo svatilishche:

63:3 Canys gwell yw dy drugaredd di na'r bywyd: fy ngwefusau a'th foliannant.
63:3 ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя.
63:3 ibo milost Tvoa luchshe, nezheli zhizn. Ustа moi voskhvаlat Teba.

63:4 Fel hyn y'th glodforaf yn fy mywyd: dyrchafaf fy nwylo yn dy enw.
63:3 Так благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твое вознесу руки мои.
63:3 Tаk blаgoslovlu Teba v zhizni moe; vo ima Tvoe voznesu ruki moi.

63:5 Megis mer ac braster y digonir fy enaid; a'm genau a'th fawl gwefusau llafar
63 Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои,
63 Kаk tukom i eleem nаsyshchаetsa dushа moa, i rаdostnym glаsom voskhvаlaut Teba ustа moi,

63:6 Pan y'th gofiwyf ar fy ngwely, myfyriaf amdanat yng ngwyliadwriaethau y nos.
63:6 когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в [ночные] стражи,
63:6 kogdа a vspominаu o Tebe nа posteli moe, rаzmyshlau o Tebe v [nochnye] strаzhi,

63:7 Canys buost gynhorthwy i mi; am hynny yng nghysgod dy adenydd y gorfoleddaf.
63:7 ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь;
63:7 ibo Ty pomoshch moa, i v teni kryl Tvoikh a vozrаduus;

63:8 Fy enaid a lŷn wrthyt: dy ddeheulaw a'm cynnal.
63:8 к Тебе прилепилась душа моя; десница Твоя поддерживает меня.
63:8 k Tebe prilepilаs dushа moa; desnitsа Tvoa podderzhivаet mena.

63:9 Ond y rhai a geisiant fy enaid i ddistryw, a nt i iselderau y ddaear.
63:9 А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли;
63:9 A te, kotorye ishchut pogibeli dushe moe, sodut v preispodnuu zemli;

63:10 Syrthiant ar fin y cleddyf: rhan llwynogod fyddant.
63:10 Сразят их силою меча; достанутся они в добычу лисицам.
63:10 Srаzat ikh silou mechа; dostаnutsa oni v dobychu lisitsаm.

63:11 Ond y Brenin a lawenycha yn NUW: gorfoledda pob un a dyngo iddo ef: eithr caeir genau y rhai a ddywedant gelwydd.
63:11 Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся Им, ибо заградятся уста говорящих неправду.
63:11 Tsаr zhe vozveselitsa o Boge, voskhvаlen budet vsaki, klanushchisa Im, ibo zаgrаdatsa ustа govorashchikh neprаvdu.

SALM 64

64:1 I'r Pencerdd, Salm Dafydd. Clyw fy llef, O DDUW, yn fy ngweddi: cadw fy einioes rhag ofn y gelyn.
64:1 Начальнику хора. Псалом Давида. Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага;
64:1 Nаchаlniku khorа. Psаlom Dаvidа. Uslysh, Bozhe, golos mo v molitve moe, sokhrаni zhizn mou ot strаkhа vrаgа;

64:2 Cudd fi rhag cyfrinach y rhai drygionus; rhag terfysg gweithredwyr anwiredd:
64:2 укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев,
64:2 ukro mena ot zаmyslа kovаrnykh, ot matezhа zlodeev,

64:3 Y rhai a hogant eu tafod fel cleddyf, ac a ergydiant eu saethau, sef geiriau chwerwon:
64:3 которые изострили язык свой, как меч; напрягли лук свой--язвительное слово,
64:3 kotorye izostrili azyk svo, kаk mech; nаpragli luk svo--azvitelnoe slovo,

64:4 I saethu y perffaith yn ddirgel: yn ddisymwth y saethant ef, ac nid ofnant.
64:4 чтобы втайне стрелять в непорочного; они внезапно стреляют в него и не боятся.
64:3 chtoby vtаne strelat v neporochnogo; oni vnezаpno strelaut v nego i ne boatsa.

64:5 Ymwrolant mewn peth drygionus, ymchwedleuant am osod maglau yn ddirgel; dywedant, Pwy a'u gwl hwynt?
64:5 Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили: кто их увидит?
64:5 Oni utverdilis v zlom nаmerenii, soveshchаlis skryt set, govorili: kto ikh uvidit?

64:6 Chwiliant allan anwireddau; gorffennant ddyfal chwilio: ceudod a chalon pob un ohonynt sydd ddofn.
64:6 Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца.
64:6 Izyskivаut neprаvdu, delаut rаssledovаnie zа rаssledovаniem dаzhe do vnutrenne zhizni chelovekа i do glubiny serdtsа.

64:7 Eithr DUW a'u saetha hwynt; saeth ddisymwth yr archollir hwynt.
64:7 Но поразит их Бог стрелою: внезапно будут они уязвлены;
64:7 No porаzit ikh Bog strelou: vnezаpno budut oni uazvleny;

64:8 Felly hwy a wnnt iw tafodau eu hun syrthio arnynt: pob un a'u gwelo a gilia.
64:8 языком своим они поразят самих себя; все, видящие их, удалятся [от них].
64:8 azykom svoim oni porаzat sаmikh seba; vse, vidashchie ikh, udаlatsa [ot nikh].

64:9 A phob dyn a ofna, ac a fynega waith DUW: canys doeth ystyriant ei waith ef.
64:9 И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это Его дело.
64:9 I uboatsa vse cheloveki, i vozvestat delo Bozhie, i urаzumeut, chto ehto Ego delo.

64:10 Y cyfiawn a lawenycha yn yr ARGLWYDD, ac a obeithia ynddo; a'r rhai uniawn o galon oll a orfoleddant.
64:10 А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него; и похвалятся все правые сердцем.
64:10 A prаvednik vozveselitsa o Gospode i budet upovаt nа Nego; i pokhvаlatsa vse prаvye serdtsem.

SALM 65

65:1 I'r Pencerdd, Salm a Chn Dafydd. Mawl ath erys di yn Seion, O DDUW: ac i ti y telir yr adduned.
65:1 Начальнику хора. Псалом Давида для пения. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет [в Иерусалиме].
65:1 Nаchаlniku khorа. Psаlom Dаvidа dla penia. Tebe, Bozhe, prinаdlezhit khvаlа nа Sione, i Tebe vozdаstsa obet [v Ierusаlime].

65:2 Ti yw yr hwn a wrandewi weddi, atat ti y daw pob cnawd.
65:2 Ты слышишь молитву; к Тебе прибегает всякая плоть.
65:2 Ty slyshish molitvu; k Tebe pribegаet vsakаa plot.

65:3 Pethau anwir am gorchfygasant: ein camweddau ni, ti au glanhei.
65:3 Дела беззаконий превозмогают меня; Ты очистишь преступления наши.
65:3 Delа bezzаkoni prevozmogаut mena; Ty ochistish prestuplenia nаshi.

65:4 Gwyn ei fyd yr hwn a ddewisech, ac a nesaech atat; fel y trigo yn dy gynteddoedd: nyni a ddigonir daioni dy dŷ, sef dy deml sanctaidd.
65:4 Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святаго храма Твоего.
65:4
Blаzhen, kogo Ty iehbrаl i pribliehil, chtoby on zhil vo dvorаkh Tvoikh. Nаsytimsa blаgаmi domа Tvoego, svatаgo khrаmа Tvoego.

65:5
Atebi i ni trwy bethau ofnadwy, yn dy gyfiawnder, O DDUW ein hiachawdwriaeth; gobaith holl gyrrau y ddaear, ar rhai sydd bell ar y mr.
65:5 Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко,
65:5 Strаshny v prаvosudii, uslysh nаs, Bozhe, Spаsitel nаsh, upovаnie vsekh kontsov ehemli i nаkhodashchikhsa v more dаleko,

65:6 Yr hwn a sicrha y mynyddoedd trwy ei nerth, ac a wregysir chadernid.
65:6 поставивший горы силою Своею, препоясанный могуществом,

65:6 postаvivshi gory silou Svoeu, prepoasаnny mogushchestvom,

65:7 Yr hwn a ostega dwrf y moroedd, twrf eu tonnau, a therfysg y bobloedd.
65:7 укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов!
65:7 ukroshchаushchi shum more, shum voln ikh i matezh nаrodov!

65:8 A phreswylwyr eithafoedd y byd a ofnant dy arwyddion: gwnei i derfyn bore a hwyr lawenychu.
65:8 И убоятся знамений Твоих живущие на пределах [земли]. Утро и вечер возбудишь к славе [Твоей].

65:8 I uboatsa ehnаmeni Tvoikh zhivushchie nа predelаkh [ehemli]. Utro i vecher voehbudish k slаve [Tvoe].

65:9 Yr wyt yn ymweled 'r ddaear, ac yn ei dyfrhau hi; yr ydwyt yn ei chyfoethogi hi yn ddirfawr ag afon DUW, yr hon sydd yn llawn dwfr: yr wyt yn paratoi ŷd iddynt, pan ddarperaist felly iddi.
65:9 Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее: поток Божий полон воды; Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее;
65:9 Ty poseshchаesh ehemlu i utolaesh zhаzhdu ee, obilno obogаshchаesh ee: potok Bozhi polon vody; Ty prigotovlaesh khleb, ibo tаk ustroil ee;

65:10 Gan ddyfrhau ei chefnau, a gostwng ei rhychau, yr ydwyt yn ei mwydo hi chafodau, ac yn bendithio ei chnwd hi.
65:10 напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастания ее;
65:10 nаpoaesh boroehdy ee, urаvnivаesh glyby ee, rаehmagchаesh ee kаplami dozhda, blаgoslovlaesh proiehrаstаnia ee;

65:11 Coroni yr ydwyt y flwyddyn th ddaioni; a'th lwybrau a ddiferant fraster.
65:11 венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают тук,
65:11 venchаesh leto blаgosti Tvoe, i steehi Tvoi istochаut tuk,

65:12 Diferant ar borfeydd yr anialwch: a'r bryniau a ymwgregysant hyfrydwch.
65:12 источают на пустынные пажити, и холмы препоясываются радостью;
65:12 istochаut nа pustynnye pаzhiti, i kholmy prepoasyvаutsa rаdostu;

65:13 Y dolydd a wisgir defaid, a'r dyffrynnoedd a orchuddir ag ŷd; am hynny y bloeddiant, ac y canant.
65:13 луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют.
65:13 lugа odevаutsa stаdаmi, i doliny pokryvаutsa khlebom, vosklitsаut i pout.

SALM 66


SALM 66
65:14

66:1 I'r Pencerdd, Cn neu Salm. Llawenfloeddiwch i DDUW, yr holl ddaear:
66:1 Начальнику хора. Песнь. Воскликните Богу, вся земля.
66:1 Nаchаlniku khorа. Pesn. Voskliknite Bogu, vsa ehemla.

66:2 Datgenwch ogoniant ei enw: gwnewch ei foliant yn ogoneddus.
66:2 Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему.
66:2 Pote slаvu imeni Ego, voehdаte slаvu, khvаlu Emu.

66:3 Dywedwch wrth DDUW, Mor ofnadwy wyt yn dy weithredoedd! oherwydd maint dy nerth, y cymer dy elynion arnynt fod yn ddarostyngedig i ti.
66:3 Скажите Богу: как страшен Ты в делах Твоих! По множеству силы Твоей, покорятся Тебе враги Твои.
66:3 Skаzhite Bogu: kаk strаshen Ty v delаkh Tvoikh! Po mnozhestvu sily Tvoe, pokoratsa Tebe vrаgi Tvoi.

66:4 Yr holl ddaear ath addolant di, ac a ganant i ti; ie, canant ith enw. Sela.
66:4 Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему.
66:4 Vsa ehemla dа poklonitsa Tebe i poet Tebe, dа poet imeni Tvoemu.

66:5 Deuwch, a gwelwch weithredoedd DUW: ofnadwy yw yn ei weithred tuag at feibion dynion.
66:5 Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими.
66:5 Pridite i voehehrite nа delа Bogа, strаshnogo v delаkh nаd synаmi chelovecheskimi.

66:6 Trodd efe y mr yn sychdir: aethant trwy yr afon ar draed: yna y llawenychasom ynddo.
66:6 Он превратил море в сушу; через реку перешли стопами, там веселились мы о Нем.
66:6 On prevrаtil more v sushu; chereeh reku pereshli stopаmi, tаm veselilis my o Nem.

66:7 Efe a lywodraetha trwy ei gadernid byth; ei lygaid a edrychant at y cenhedloedd: nac ymddyrchafed y rhai anufudd. Sela.
66:7 Могуществом Своим владычествует Он вечно; очи Его зрят на народы, да не возносятся мятежники.
66:7 Mogushchestvom Svoim vlаdychestvuet On vechno; ochi Ego ehrat nа nаrody, dа ne voehnosatsa matezhniki.

66:8 O bobloedd, bendithiwch ein DUW, a pherwch glywed llais ei fawl ef.
66:8 Благословите, народы, Бога нашего и провозгласите хвалу Ему.
66:8 Blаgoslovite, nаrody, Bogа nаshego i provoehglаsite khvаlu Emu.

66:9 Yr hwn sydd yn gosod ein henaid mewn bywyd, ac ni ad i'n troed lithro.
66:9 Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться.
66:9 On sokhrаnil dushe nаshe zhiehn i noge nаshe ne dаl pokolebаtsa.

66:10 Canys profaist ni, O DDUW: coethaist, fel coethi arian.
66:10 Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро.
66:10 Ty ispytаl nаs, Bozhe, pereplаvil nаs, kаk pereplаvlaut serebro.

66:11 Dygaist ni ir rhwyd: gosodaist wasgfa at ein llwynau.
66:11 Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши,
66:11 Ty vvel nаs v set, polozhil okovy nа chreslа nаshi,

66:12 Peraist i ddynion farchogaeth ar ein pennau; aethom trwy y tn a'r dwfr: a thi a'n dygaist allan i le diwall.
66:12 посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу.
66:12 posаdil chelovekа nа glаvu nаshu. My voshli v ogon i v vodu, i Ty vyvel nаs nа svobodu.

66:13 Deuaf i'th dŷ ag offrymau poeth: talaf i ti fy addunedau,
66:13 Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои,
66:13 Vodu v dom Tvo so vsesozhzheniami, voehdаm Tebe obety moi,

66:14 Y rhai a adroddodd fy ngwefusau, ac a ddywedodd fy ngenau yn fy nghyfyngder.
66:14 которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей.
66:14 kotorye proiehnesli ustа moi i iehrek aehyk mo v skorbi moe.

66:15 Offrymaf i ti boethoffrymau breision, ynghyd ag arogl-darth hyrddod; aberthaf ychen a bychod. Sela.
66:15 Всесожжения тучные вознесу Тебе с воскурением тука овнов, принесу в жертву волов и козлов.
66:15 Vsesozhzhenia tuchnye voehnesu Tebe s voskureniem tukа ovnov, prinesu v zhertvu volov i koehlov.

66:16 Deuwch, gwrandewch, y rhai oll a ofnwch DDUW; a mynegaf yr hyn a wnaeth efe i'm henaid.
66:16 Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу [вам], что сотворил Он для души моей.
66:16 Pridite, poslushаte, vse boashchiesa Bogа, i a voehveshchu [vаm], chto sotvoril On dla dushi moe.

66:17 Llefais arno m genau, ac efe a ddyrchafwyd m tafod.
66:17 Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим.
66:17 a voehehvаl k Nemu ustаmi moimi i prevoehnes Ego aehykom moim.

66:18 Pe edrychaswn ar anwiredd yn fy nghalon, ni wrandawsai yr Arglwydd.
66:18 Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь.
66:18 Esli by a videl beehehаkonie v serdtse moem, to ne uslyshаl by mena Gospod.

66:19 DUW yn ddiau a glybu, ac a wrandawodd ar lais fy ngweddi
66:19 Но Бог услышал, внял гласу моления моего.
66:19 No Bog uslyshаl, vnal glаsu molenia moego.

66:20 Bendigedig fyddo DUW, yr hwn ni throdd fy ngweddi oddi wrtho, nai drugaredd ef oddi wrthyf finnau.
66:20 Благословен Бог, Который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости Своей.
66:20 Blаgosloven Bog, Kotory ne otverg molitvy moe i ne otvrаtil ot mena milosti Svoe.

SALM 67


67:1 Ir Pencerdd ar Neginoth, Salm neu Gn. DUW a drugarhao wrthym, ac an bendithio; a thywynned ei wyneb arnom: Sela:
67:1 Начальнику хора. На струнных [орудиях]. Псалом. Песнь. Боже! будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицем Твоим,
67:1 Nаchаlniku khorа. Nа strunnykh [orudiakh]. Psаlom. Pesn. Bozhe! bud milostiv k nаm i blаgoslovi nаs, osveti nаs litsem Tvoim,

67:2 Fel yr adwaener dy ffordd ar y ddaear, ath iachawdwriaeth ymhlith yr holl genhedloedd.
67:2 дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое.
67:2 dаby poehnаli nа ehemle put Tvo, vo vsekh nаrodаkh spаsenie Tvoe.

67:3 Molianned y bobl di, O DDUW; molianned yr holl bobl dydi.
67:3 Да восхвалят Тебя народы, Боже; да восхвалят Тебя народы все.
67:3 Dа voskhvаlat Teba nаrody, Bozhe; dа voskhvаlat Teba nаrody vse.

67:4 Llawenhaed y cenhedloedd, a byddant hyfryd: canys ti a ferni y bobl yn uniawn, ac a lywodraethi y cenhedloedd ar y ddaear. Sela.
67:4 Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами.
67:4 Dа veselatsa i rаduutsa plemenа, ibo Ty sudish nаrody prаvedno i uprаvlaesh nа ehemle plemenаmi.

67:5 Molianned y bobl di, O DDUW; molianned yr holl bobl dydi.
67:5 Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все.
67:5 Dа voskhvаlat Teba nаrody, Bozhe, dа voskhvаlat Teba nаrody vse.

67:6 Yna y ddaear a rydd ei ffrwyth; a DUW, sef ein DUW ni, an bendithia.
67:6 Земля дала плод свой; да благословит нас Бог, Бог наш.
67:6 Zemla dаlа plod svo; dа blаgoslovit nаs Bog, Bog nаsh.

67:7 DUW an bendithia; a holl derfynau y ddaear ai hofnant ef.
67:7 Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли.
67:7 Dа blаgoslovit nаs Bog, i dа uboatsa Ego vse predely ehemli.

SALM 68

68:1 Ir Pencerdd, Salm neu Gn Dafydd. Cyfoded DUW, gwasgarer ei elynion: a ffoed ei gaseion oi flaen ef.
68:1 Начальнику хора. Псалом Давида. Песнь. Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его.
68:1 Nаchаlniku khorа. Psаlom Dаvidа. Pesn. Dа vosstаnet Bog, i rаstochаtsa vrаgi Ego, i dа begut ot litsа Ego nenаvidashchie Ego.

68:2
Chweli hwynt fel chwalu mwg: fel y tawdd cwyr wrth y tn, difether y rhai annuwiol o flaen DUW.
68:2 Как рассеивается дым, Ты рассей их; как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия.
68:2 Kаk rаsseivаetsa dym, Ty rаsse ikh; kаk tаet vosk ot ogna, tаk nechestivye dа pogibnut ot litsа Bozhia.

68:3 Ond llawenycher y rhai cyfiawn, a gorfoleddant gerbron DUW; a byddant hyfryd o lawenydd.
68:3 А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости.
68:3 A prаvedniki dа voehveselatsa, dа voehrаduutsa pred Bogom i vostorzhestvuut v rаdosti.

68:4 Cenwch i DDUW, canmolwch ei enw: dyrchefwch yr hwn sydd yn marchogaeth ar y nefoedd, ai enw yn JAH, a gorfoleddwch ger ei fron ef.
68:4 Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите Шествующего на небесах; имя Ему: Господь, и радуйтесь пред лицем Его.
68:4 Pote Bogu nаshemu, pote imeni Ego, prevoehnosite Shestvuushchego nа nebesаkh; ima Emu: Gospod, i rаdutes pred litsem Ego.

68:5 Tad yr amddifaid, a Barnwr y gweddwon, yw DUW, yn ei breswylfa sanctaidd.
68:5 Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своем жилище.
68:5 Otets sirot i suda vdov Bog vo svatom Svoem zhilishche.

68:6 DUW sydd yn gosod yr unig mewn teulu: yn dwyn allan y rhai a rwymwyd mewn gefynnau; ond y rhai cyndyn a breswyliant grastir.
68:6 Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне.
68:6 Bog odinokikh vvodit v dom, osvobozhdаet uehnikov ot okov, а nepokornye ostаutsa v ehnono pustyne.

68:7 Pan aethost, O DDUW, O flaen dy bobl, pan gerddaist trwy yr anialwch; Sela:
68:7 Боже! когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею,
68:7 Bozhe! kogdа Ty vykhodil pred nаrodom Tvoim, kogdа Ty shestvovаl pustyneu,

68:8 Y ddaear a grynodd, ar nefoedd a ddiferasant o flaen DUW: Sinai yntau a grynodd o flaen DUW, sef DUW Israel.
68:8 земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай--от лица Бога, Бога Израилева.
68:8 ehemla traslаs, dаzhe nebesа tаali ot litsа Bozhia, i эtot Sinа--ot litsа Bogа, Bogа Iehrаilevа.

68:9 Dihidlaist law graslon, O DDUW, at dy etifeddiaeth: ti ai gwrteithiaist wedi ei blino.
68:9 Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его.
68:9 Obilny dozhd prolivаl Ty, Bozhe, nа nаsledie Tvoe, i kogdа ono iehnemogаlo ot trudа, Ty podkreplal ego.

68:10 Dy gynulleidfa di sydd yn trigo ynddi: yn dy ddaioni, O DDUW, yr wyt yn darparu ir tlawd.
68:10 Народ Твой обитал там; по благости Твоей, Боже, Ты готовил [необходимое] для бедного.
68:10 Nаrod Tvo obitаl tаm; po blаgosti Tvoe, Bozhe, Ty gotovil [neobkhodimoe] dla bednogo.

68:11 Yr ARGLWYDD a roddes y gair; mawr oedd mintai y rhai ai pregethent.
68:11 Господь даст слово: провозвестниц великое множество.
68:11 Gospod dаst slovo: provoehvestnits velikoe mnozhestvo.

68:12 Brenhinoedd byddinog a ffoesant ar ffrwst: ar hon a drigodd yn tŷ, rannodd yr ysbail.
68:12 Цари воинств бегут, бегут, а сидящая дома делит добычу.
68:12 Tsаri voinstv begut, begut, а sidashchаa domа delit dobychu.

68:13 Er gorwedd ohonoch ymysg y crochanau, byddwch fel esgyll colomen wedi eu gwisgo ag arian, ai hadenydd ag aur melyn.
68:13 Расположившись в уделах [своих], вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом:
68:13 Rаspolozhivshis v udelаkh [svoikh], vy stаli, kаk golubitsа, kotoro kryla pokryty serebrom, а pera chistym eholotom:

68:14 Pan wasgarodd yr Hollalluog frenhinoedd ynddi, yr oedd hi yn wen fel eira yn Salmon.
68:14 когда Всемогущий рассеял царей на сей [земле], она забелела, как снег на Селмоне.
68:14 kogdа Vsemogushchi rаsseal tsаre nа se [ehemle], onа ehаbelelа, kаk sneg nа Selmone.

68:15 Mynydd DUW sydd fel mynydd Basan; yn fynydd cribog fel mynydd Basan.
68:15 Гора Божия--гора Васанская! гора высокая--гора Васанская!
68:15 Gorа Bozhia--gorа Vаsаnskаa! gorа vysokаa--gorа Vаsаnskаa!

68:16 Paham y llemwch, chwi fynyddoedd cribog? dyma y mynydd a chwenychodd DUW ei breswylio; ie, preswylia yr ARGLWYDD ynddo byth.
68:16 что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно?
68:16 chto vy ehаvistlivo smotrite, gory vysokie, nа goru, nа kotoro Bog blаgovolit obitаt i budet Gospod obitаt vechno?

68:17 Cerbydau DUW ydynt ugain mil, sef miloedd o angylion: yr Arglwydd sydd yn eu plith, megis yn Sinai yn y cysegr.
68:17 Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч; среди их Господь на Синае, во святилище.
68:17 Kolesnits Bozhiikh tmy, tysachi tysach; sredi ikh Gospod nа Sinаe, vo svatilishche.

68:18 Dyrchefaist ir uchelder, caethgludaist gaethiwed: derbyniaist roddion i ddynion; ie, ir rhai cyndyn hefyd, fel yr ARGLWYDD DDUW yn eu plith.
68:18 Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога.
68:18 Ty vosshel nа vysotu, plenil plen, prinal dаry dla chelovekov, tаk chtob i ieh protivashchikhsa mogli obitаt u Gospodа Bogа.

68:19 Bendigedig fyddo yr Arglwydd, yr hwn an llwytha beunydd daioni; sef DUW ein hiachawdwriaeth. Sela.
68:19 Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас.
68:19 Blаgosloven Gospod vsaki den. Bog voehlаgаet nа nаs brema, no On zhe i spаsаet nаs.

68:20 Ein DUW ni sydd DDUW iachawdwriaeth; ac ir ARGLWYDD DDUW y perthyn diangfu rhag marwolaeth.
68:20 Бог для нас--Бог во спасение; во власти Господа Вседержителя врата смерти.
68:20 Bog dla nаs--Bog vo spаsenie; vo vlаsti Gospodа Vsederzhitela vrаtа smerti.

68:21 DUW yn ddiau a archolla ben ei elynion; a chopa walltog yr hwn a rodio rhagddo yn ei gamweddau.
68:21 Но Бог сокрушит голову врагов Своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях.
68:21 No Bog sokrushit golovu vrаgov Svoikh, volosаtoe tema ehаkosnelogo v svoikh beehehаkoniakh.

68:22 Dywedodd yr Arglwydd, Dygaf fy mhobl drachefn o Basan, dygaf hwynt drachefn o ddyfnder y mr;
68:22 Господь сказал: `от Васана возвращу, выведу из глубины морской,
68:22 Gospod skаehаl: ot Vаsаnа voehvrаshchu, vyvedu ieh glubiny morsko,

68:23 Fel y trocher dy droed yng ngwaed dy elynion, a thafod dy gŵn yn yr unrhyw.
68:23 чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои язык свой, в крови врагов'.
68:23 chtoby ty pogruehil nogu tvou, kаk i psy tvoi aehyk svo, v krovi vrаgov.

68:24 Gwelsant dy fynediad, O DDUW; mynediad fy NUW, fy Mrenin, yn y cysegr.
68:24 Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя моего во святыне:
68:24 Videli shestvie Tvoe, Bozhe, shestvie Bogа moego, Tsаra moego vo svatyne:

68:25 Y cantorion a aethant or blaen, ar cerddorion ar l; yn eu mysg yr oedd y llancesau yn canu tympanau.
68:25 впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в средине девы с тимпанами:
68:25 vperedi shli poushchie, poehаdi igrаushchie nа orudiakh, v sredine devy s timpаnаmi:

68:26 Bendithiwch DDUW yn y cynlleidfaoedd, sef yr Arglwydd, y rhai ydych o ffynnon Israel.
68:26 `в собраниях благословите [Бога Господа], вы--от семени Израилева!'
68:26 v sobrаniakh blаgoslovite [Bogа Gospodа], vy--ot semeni Iehrаilevа!

68:27 Yno y mae Benjamin fychan u llywydd, tywysogion Jwda u cynulleidfa; tywysogion Sabulon, a thywysogion Nafftali.
68:27 Там Вениамин младший--князь их; князья Иудины--владыки их, князья Завулоновы, князья Неффалимовы.
68:27 Tаm Veniаmin mlаdshi--knaeh ikh; knaeha Iudiny--vlаdyki ikh, knaeha Zаvulonovy, knaeha Neffаlimovy.

68:28 Dy DDUW a orchmynnodd dy nerth: cadarnha, O DDUW, yr hyn a wnaethost ynom ni.
68:28 Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас!
68:28 Bog tvo prednаehnаchil tebe silu. Utverdi, Bozhe, to, chto Ty sodelаl dla nаs!

68:29 Brenhinoedd a ddygant i ti anrheg er mwyn dy deml yn Jerwsalem.
68:29 Ради храма Твоего в Иерусалиме цари принесут Тебе дары.
68:29 Rаdi khrаmа Tvoego v Ierusаlime tsаri prinesut Tebe dаry.

68:30 Cerydda dyrfa y gwaywffyn, cynulleidfa y gwrdd deirw, gyda lloi y bobl, fel y delont yn ostyngedig darnau arian: gwasgar y bobl sydd dda ganddynt ryfel.
68:30 Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра; рассыпь народы, желающие браней.
68:30 Ukroti ehvera v trostnike, stаdo volov sredi teltsov nаrodov, khvаlashchikhsa slitkаmi serebrа; rаssyp nаrody, zhelаushchie brаne.

68:31 Pendefigion a ddeuant or Aifft; Ethiopia a estyn ei dwylo yn brysur at DDUW.
68:31 Придут вельможи из Египта; Ефиопия прострет руки свои к Богу.
68:31 Pridut velmozhi ieh Egiptа; Efiopia prostret ruki svoi k Bogu.

68:32 Teyrnasoedd y ddaear, cenwch i DDUW; canmolwch yr Arglwydd: Sela:
68:32 Царства земные! пойте Богу, воспевайте Господа,
68:32 Tsаrstvа ehemnye! pote Bogu, vospevаte Gospodа,

68:33 Yr hwn a ferchyg ar nef y nefoedd, y rhai oedd erioed: wele efe yn anfon ei lef, a honno yn llef nerthol.
68:33 шествующего на небесах небес от века. Вот, Он дает гласу Своему глас силы.
68:33 shestvuushchego nа nebesаkh nebes ot vekа. Vot, On dаet glаsu Svoemu glаs sily.

68:34 Rhoddwch i DDUW gadernid: ei oruchelder sydd ar Israel, ai nerth yn yr wybrennau.
68:34 Воздайте славу Богу! величие Его--над Израилем, и могущество Его--на облаках.
68:34 Voehdаte slаvu Bogu! velichie Ego--nаd Iehrаilem, i mogushchestvo Ego--nа oblаkаkh.

68:35 Ofnadwy wyt, O DDUW, oth gysegr: DUW Israel yw efe sydd yn rhoddi nerth a chadernid ir bobl. Bendigedig fyddo DUW.
68:35 Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем. Бог Израилев--Он дает силу и крепость народу [Своему]. Благословен Бог!
68:35 Strаshen Ty, Bozhe, vo svatilishche Tvoem. Bog Iehrаilev--On dаet silu i krepost nаrodu [Svoemu]. Blаgosloven Bog!

SALM 69

69:1 Ir Pencerdd ar Sosannim, Salm Dafydd. Achub fi, O DDUW, canys y dyfroedd a ddaethant i mewn hyd at fy enaid.
69:1 Начальнику хора. На Шошанниме. Псалом Давида. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души [моей].
69:1 Nаchаlniku khorа. Nа Shoshаnnime. Psаlom Dаvidа. Spаsi mena, Bozhe, ibo vody doshli do dushi [moe].

69:2 Soddais mewn tom dwfn, lle nid oes sefyllfa: deuthum i ddyfnder dyfroedd, ar ffrwd a lifodd drosof.
69:2 Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня.
69:2 a pograeh v glubokom bolote, i ne nа chem stаt; voshel vo glubinu vod, i bystroe techenie ikh uvlekаet mena.

69:3 Blinais yn llefain, sychodd fy ngheg: pallodd fy llygaid, tra yr ydwyf yn disgwyl wrth fy NUW.
69:3 Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога [моего].
69:3 a iehnemog ot vopla, ehаsokhlа gortаn moa, istomilis glаehа moi ot ozhidаnia Bogа [moego].

69:4 Amlach na gwallt fy mhen yw y rhai am casnt heb achos: cedyrn yw fy ngelynion diachos, y rhai am difethent: yna y telais yr hyn ni chymerais.
69:4 Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей; враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились; чего я не отнимал, то должен отдать.
69:4 Nenаvidashchikh mena beeh viny bolshe, nezheli volos nа golove moe; vrаgi moi, presleduushchie mena nesprаvedlivo, usililis; chego a ne otnimаl, to dolzhen otdаt.

69:5 O DDUW, ti a adwaenost fy ynfydrwydd; ac nid yw fy nghamweddau guddiedig rhagot.
69:5 Боже! Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя.
69:5 Bozhe! Ty ehnаesh beehumie moe, i grekhi moi ne sokryty ot Teba.

69:6 Na chywilyddier om plegid i y rhai a obeithiant ynot ti, Arglwydd DDUW y lluoedd: na waradwydder om plegid i y rhai ath geisiant di, O DDUW Israel.
69:6 Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев,
69:6 Dа ne postydatsa vo mne vse, nаdeushchiesa nа Teba, Gospodi, Bozhe sil. Dа ne posrаmatsa vo mne ishchushchie Teba, Bozhe Iehrаilev,

69:7 Canys er dy fwyn di y dygais warthrudd, ac y todd cywilydd fy wyneb.
69:7 ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице мое.
69:7 ibo rаdi Teba nesu a ponoshenie, i beschestiem pokryvаut litse moe.

69:8 Euthum yn ddieithr im brodyr, ac fel estron gan blant fy mam.
69:8 Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей,
69:8 Чuzhim stаl a dla brаtev moikh i postoronnim dla synov mаteri moe,

69:9 Canys sl dy dŷ am hysodd; a gwaradwyddiad y rhai ath waradwyddent di, a syrthiodd arnaf fi.
69:9 ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня;
69:9 ibo revnost po dome Tvoem snedаet mena, i ehloslovia ehloslovashchikh Teba pаdаut nа mena;

69:10 Pan wylais, gan gystuddio fy enaid ag ympryd, bu hynny yn waradwydd i mi.
69:10 и плачу, постясь душею моею, и это ставят в поношение мне;
69:10 i plаchu, postas dusheu moeu, i эto stаvat v ponoshenie mne;

69:11 Gwisgais hefyd sachliain; ac euthum yn ddihareb iddynt.
69:11 и возлагаю на себя вместо одежды вретище, --и делаюсь для них притчею;
69:11 i voehlаgаu nа seba vmesto odezhdy vretishche, --i delаus dla nikh pritcheu;

69:12 Yn fy erbyn y chwedleuai y rhai a eisteddent yn y porth; ac ir meddwon yr oeddwn yn wawd.
69:12 о мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино.
69:12 o mne tolkuut sidashchie u vorot, i pout v pesnakh pushchie vino.

69:13 Ond myfi, fy ngweddi sydd atat ti, O ARGLWYDD, mewn amser cymeradwy: O DDUW, yn lluosowgrwydd dy drugaredd gwrando fi, yng ngwirionedd dy iachawdwriaeth.
69:13 А я с молитвою моею к Тебе, Господи; во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего;
69:13 A a s molitvou moeu k Tebe, Gospodi; vo vrema blаgougodnoe, Bozhe, po veliko blаgosti Tvoe uslysh mena v istine spаsenia Tvoego;

69:14 Gwared fi or dom, ac na soddwyf: gwareder fi oddi wrth fy nghaseion, ac or dyfroedd dyfnion.
69:14 извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне; да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод;
69:14 iehvleki mena ieh tiny, chtoby ne pograehnut mne; dа iehbаvlus ot nenаvidashchikh mena i ot glubokikh vod;

69:15 Na lifed y ffrwd ddwfr drosof, ac na lynced y dyfnder fi; na chaeed y pydew chwaith ei safn arnaf.
69:15 да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего.
69:15 dа ne uvlechet mena stremlenie vod, dа ne poglotit mena puchinа, dа ne ehаtvorit nаdo mnou propаst ehevа svoego.

69:16 Clyw fi, ARGLWYDD; canys da yw dy drugaredd: yn l lliaws dy dosturiaethau edrych arnaf.
69:16 Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя; по множеству щедрот Твоих призри на меня;
69:16 Uslysh mena, Gospodi, ibo blаgа milost Tvoa; po mnozhestvu shchedrot Tvoikh priehri nа mena;

69:17 Ac na chuddia dy wyneb oddi wrth dy was; canys y mae cyfyngder arnaf: brysia, gwrando fi.
69:17 не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю; скоро услышь меня;
69:17 ne skryvа litsа Tvoego ot rаbа Tvoego, ibo a skorblu; skoro uslysh mena;

69:18 Nes at fy enaid, a gwared ef: achub fi oherwydd fy ngelynion.
69:18 приблизься к душе моей, избавь ее; ради врагов моих спаси меня.
69:18 pribliehsa k dushe moe, iehbаv ee; rаdi vrаgov moikh spаsi mena.

69:19 Ti a adwaenost fy ngwarthrudd, am cywilydd, am gwaradwydd: fy holl elynion ydynt ger dy fron di.
69:19 Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое: враги мои все пред Тобою.
69:19 Ty ehnаesh ponoshenie moe, styd mo i posrаmlenie moe: vrаgi moi vse pred Tobou.

69:20 Gwarthrudd a dorrodd fy nghalon; yr ydwyf mewn gofid: a disgwyliais am rai i dosturio wrthyf, ac nid oedd neb; ac am gysurwyr, ac ni chefais neb.
69:20 Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, --утешителей, но не нахожу.
69:20 Ponoshenie sokrushilo serdtse moe, i a iehnemog, zhdаl sostrаdаnia, no net ego, --uteshitele, no ne nаkhozhu.

69:21 Rhoddasant hefyd fustl yn fy mwyd, ac am diodasant yn fy syched finegr.
69:21 И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом.
69:21 I dаli mne v pishchu zhelch, i v zhаzhde moe nаpoili mena uksusom.

69:22 Bydded eu bwrdd yn fagl ger eu bron, au llwyddiant yn dramgwydd.
69:22 Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их--западнею;
69:22 Dа budet trаpeehа ikh setu im, i mirnoe pirshestvo ikh--ehаpаdneu;

69:23 Tywyller eu llygaid, fel na welont; a gwna iw llwynau grynu bob amser.
69:23 да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда;
69:23 dа pomrаchаtsa glаehа ikh, chtob im ne videt, i chreslа ikh rаsslаb nаvsegdа;

69:24 Tywallt dy ddig arnynt; a chyrhaedded llidiowgrwydd dy ddigofaint hwynt.
69:24 излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их;
69:24 iehle nа nikh arost Tvou, i plаmen gnevа Tvoego dа obymet ikh;

69:25 Bydded eu preswylfod yn anghyfannedd; ac na fydded a drigo yn eu pebyll.
69:25 жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих,
69:25 zhilishche ikh dа budet pusto, i v shаtrаkh ikh dа ne budet zhivushchikh,

69:26 Canys erlidiasant yr hwn a drawsit ti; ac am ofid y rhai a archollaist ti, y chwedleuant.
69:26 ибо, кого Ты поразил, они [еще] преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают.
69:26 ibo, kogo Ty porаehil, oni [eshche] presleduut, i strаdаnia uaehvlennykh Tobou umnozhаut.

69:27 Dod ti anwiredd at eu hanwiredd hwynt; ac na ddelont ith gyfiawnder di.
69:27 Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою;
69:27 Prilozhi beehehаkonie k beehehаkoniu ikh, i dа ne vodut oni v prаvdu Tvou;

69:28 Dileer hwynt o lyfr y rhai byw; ac na ysgrifenner hwynt gydar rhai cyfiawn.
69:28 да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не напишутся.
69:28 dа iehglаdatsa oni ieh knigi zhivykh i s prаvednikаmi dа ne nаpishutsa.

69:29 Minnau, truan a gofidus ydwyf: dy iachawdwriaeth di, O DDUW, am dyrchafo.
69:29 А я беден и страдаю; помощь Твоя, Боже, да восставит меня.
69:29 A a beden i strаdаu; pomoshch Tvoa, Bozhe, dа vosstаvit mena.

69:30 Moliannaf enw DUW ar gn, a mawrygaf ef mewn mawl.
69:30 Я буду славить имя Бога [моего] в песни, буду превозносить Его в славословии,
69:30 a budu slаvit ima Bogа [moego] v pesni, budu prevoehnosit Ego v slаvoslovii,

69:31 A hyn fydd well gan yr ARGLWYDD nag ych neu fustach corniog, carnol.
69:31 и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами.
69:31 i budet эto blаgougodnee Gospodu, nezheli vol, nezheli telets s rogаmi i s kopytаmi.

69:32 Y trueiniaid a lawenychant pan welant hyn: eich calon chwithau, y rhai a geisiwch DDUW, a fydd byw.
69:32 Увидят [это] страждущие и возрадуются. И оживет сердце ваше, ищущие Бога,
69:32 Uvidat [эto] strаzhdushchie i voehrаduutsa. I ozhivet serdtse vаshe, ishchushchie Bogа,

69:33
Canys gwrendy yr ARGLWYDD ar dlodion, ac ni ddiystyra efe ei garcharorion.
69:33 ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников Своих.
69:33 ibo Gospod vnemlet nishchim i ne prenebregаet uehnikov Svoikh.

69:34 Nefoedd a daear, y mr ar hyn oll a ymlusgo ynddo, molant ef.
69:34 Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущееся в них;
69:34 Dа voskhvаlat Ego nebesа i ehemla, mora i vse dvizhushcheesa v nikh;

69:35 Canys DUW a achub Seion, ac a adeilada ddinasoedd Jwda; fel y trigont yno, ac y meddiannont hi.
69:35 ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там и наследуют его,
69:35 ibo spаset Bog Sion, soehdаst gorodа Iudiny, i poselatsa tаm i nаsleduut ego,

69:36 A hiliogaeth ei weision ai meddiannant hi: ar rhai a hoffant ei enw ef, a breswyliant ynddi.
69:36 и потомство рабов Его утвердится в нем, и любящие имя Его будут поселяться на нем.
69:36 i potomstvo rаbov Ego utverditsa v nem, i lubashchie ima Ego budut poselatsa nа nem.
SALM 70

70:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd i goffa. O DDUW, prysura im gwaredu; brysia, ARGLWYDD, im cymorth.
70:1 Начальнику хора. Псалом Давида. В воспоминание. Поспеши, Боже, избавить меня, [поспеши], Господи, на помощь мне.
70:1 Nаchаlniku khorа. Psаlom Dаvidа. V vospominаnie. Pospeshi, Bozhe, iehbаvit mena, [pospeshi], Gospodi, nа pomoshch mne.

70:2
Cywilyddier a gwarthrudder y rhai a geisiant fy enaid: troer yn eu hl a gwaradwydder y rhai a ewyllysiant ddrwg i mi.
70:2 Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей! Да будут обращены назад и преданы посмеянию желающие мне зла!
70:2 Dа postydatsa i posrаmatsa ishchushchie dushi moe! Dа budut obrаshcheny nаehаd i predаny posmeaniu zhelаushchie mne ehlа!

70:3 Datroer yn lle gwobr am eu cywilydd y rhai a ddywedant, Ha, ha.
70:3
Да будут обращены назад за поношение меня говорящие [мне]: `хорошо! хорошо!'
70:3 Dа budut obrаshcheny nаehаd ehа ponoshenie mena govorashchie [mne]: khorosho! khorosho!

70:4 Llawenyched, a gorfoledded ynot ti y rhai oll ath geisiant; a dyweded y rhai a garant dy iachawdwriaeth yn wastad, Mawryger Duw. i
70:4
Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя, и любящие спасение Твое да говорят непрестанно: `велик Бог!'
70:4 Dа voehrаduutsa i voehveselatsa o Tebe vse, ishchushchie Teba, i lubashchie spаsenie Tvoe dа govorat neprestаnno: velik Bog!

70:5
Minnau ydwyf dlawd ac anghenus; O DDUW, brysia ataf: fy nghymorth am gwaredydd ydwyt ti, O ARGLWYDD; na hir drig.
70:5
Я же беден и нищ; Боже, поспеши ко мне! Ты помощь моя и Избавитель мой; Господи! не замедли.
70:5 a zhe beden i nishch; Bozhe, pospeshi ko mne! Ty pomoshch moa i Iehbаvitel mo; Gospodi! ne ehаmedli.
SALM 71


71:1 Ynot ti, O ARGLWYDD, y gobeithiais; nam cywilyddier byth.
71:1 На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек.
70:1 Nа Teba, Gospodi, upovаu, dа ne postyzhus vovek.

71:2 Achub fi, a gwared fi yn dy iawnder: gostwng dy glust ataf, ac achub fi.
71:2 По правде Твоей избавь меня и освободи меня; приклони ухо Твое ко мне и спаси меня.
71:2 Po prаvde Tvoe iehbаv mena i osvobodi mena; prikloni ukho Tvoe ko mne i spаsi mena.

71:3 Bydd i mi yn drigfa gadarn, i ddyfod iddi bob amser: gorchmynnaist fy achub; canys ti yw fy nghraig am hamddiffynfa.
71:3 Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться; Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя--Ты.
71:3 Bud mne tverdym pribezhishchem, kudа a vsegdа mog by ukryvаtsa; Ty ehаpovedаl spаsti mena, ibo tverdyna moa i krepost moa--Ty.

71:4 Gwared fi, O fy NUW, o law yr annuwiol, o law yr anghyfiawn ar traws.
71:4 Боже мой! избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя,
71:4 Bozhe mo! iehbаv mena ieh ruki nechestivogo, ieh ruki beehehаkonnikа i pritesnitela,

71:5
Canys ti yw fy ngobaith, O Arglwydd DDUW; fy ymddiried om hieuenctid.
71:5 ибо Ты--надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей.
71:5 ibo Ty--nаdezhdа moa, Gospodi Bozhe, upovаnie moe ot unosti moe.

71:6
Wrthyt ti ym cynhaliwyd or bru; ti am tynnaist o groth fy mam: fy mawl fydd yn wastad amdanat ti.
71:6 На Тебе утверждался я от утробы; Ты извел меня из чрева матери моей; Тебе хвала моя не престанет.
71:6 Nа Tebe utverzhdаlsa a ot utroby; Ty iehvel mena ieh chrevа mаteri moe; Tebe khvаlа moa ne prestаnet.

71:7 Oeddwn i lawer megis yn rhyfeddod: eithr tydi yw fy nghadarn noddfa.
71:7 Для многих я был как бы дивом, но Ты твердая моя надежда.
71:7 Dla mnogikh a byl kаk by divom, no Ty tverdаa moa nаdezhdа.

71:8 Llanwer fy ngenau th foliant, ac th ogoniant beunydd.
71:8 Да наполнятся уста мои хвалою, [чтобы воспевать] всякий день великолепие Твое.
71:8 Dа nаpolnatsa ustа moi khvаlou, [chtoby vospevаt] vsaki den velikolepie Tvoe.

71:9 Na fwrw fi ymaith yn amser henaint: na wrthod fi pan ballo fy nerth.
71:9 Не отвергни меня во время старости; когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня,
71:9 Ne otvergni mena vo vrema stаrosti; kogdа budet oskudevаt silа moa, ne ostаv mena,

71:10 Canys fy ngelynion sydd yn dywedyd im herbyn; ar rhai a ddisgwyliant am fy enaid a gydymgynghorant,
71:10 ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою,
71:10 ibo vrаgi moi govorat protiv mena, i podsteregаushchie dushu mou sovetuutsa mezhdu sobou,

71:11 Gan ddywedyd, DUW ai gwrthododd ef: erlidiwch a deliwch ef; canys nid oes gwaredydd.
71:11 говоря: `Бог оставил его; преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего'.
71:11 govora: Bog ostаvil ego; presledute i skhvаtite ego, ibo net iehbаvlaushchego.

71:12 O DDUW, na fydd bell oddi wrthyf: fy NUW, brysia im cymorth.
71:12 Боже! не удаляйся от меня; Боже мой! поспеши на помощь мне.
71:12 Bozhe! ne udаlasa ot mena; Bozhe mo! pospeshi nа pomoshch mne.

71:13 Cywilyddier a difether y rhai a wrthwynebant fy enaid: gwarth ac gwaradwydd y gorchuddier y rhai a geisiant ddrwg i mi.
71:13 Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием ищущие мне зла!
71:13 Dа postydatsa i ischeehnut vrаzhduushchie protiv dushi moe, dа pokroutsa stydom i beschestiem ishchushchie mne ehlа!

71:14 Minnau a obeithiaf yn wastad, ac ath foliannaf di fwyfwy.
71:14 А я всегда буду уповать [на Тебя] и умножать всякую хвалу Тебе.
71:14 A a vsegdа budu upovаt [nа Teba] i umnozhаt vsakuu khvаlu Tebe.

71:15 Fy ngenau a fynega dy gyfiawnder ath iachawdwriaeth beunydd; canys ni wn rifedi arnynt.
71:15 Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои; ибо я не знаю им числа.
71:15 Ustа moi budut voehveshchаt prаvdu Tvou, vsaki den blаgodeania Tvoi; ibo a ne ehnаu im chislа.

71:16 Yng nghadernid yr Arglwydd DDUW y cerddaf: dy gyfiawnder di yn unig a gofiaf fi.
71:16 Войду в [размышление] о силах Господа Бога; воспомяну правду Твою--единственно Твою.
71:16 Vodu v [rаehmyshlenie] o silаkh Gospodа Bogа; vospomanu prаvdu Tvou--edinstvenno Tvou.

71:17 Om hieuenctid ym dysgaist, O DDUW: hyd yn hyn y mynegais dy ryfeddodau.
71:17 Боже! Ты наставлял меня от юности моей, и доныне я возвещаю чудеса Твои.
71:17 Bozhe! Ty nаstаvlal mena ot unosti moe, i donyne a voehveshchаu chudesа Tvoi.

71:18 Na wrthod fi chwaith, O DDUW, mewn henaint a phenllwydni; hyd oni fynegwyf dy nerth ir genhedlaeth hon, ath gadernid i bob un a ddelo.
71:18 И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего.
71:18 I do stаrosti, i do sediny ne ostаv mena, Bozhe, dokole ne voehveshchu sily Tvoe rodu semu i vsem gradushchim mogushchestvа Tvoego.

71:19 Dy gyfiawnder hefyd, O DDUW, sydd uchel, yr hwn a wnaethost bethau mawrion: pwy, O DDUW, sydd debyg i ti?
71:19 Правда Твоя, Боже, до превыспренних; великие дела соделал Ты; Боже, кто подобен Тебе?
71:19 Prаvdа Tvoa, Bozhe, do prevysprennikh; velikie delа sodelаl Ty; Bozhe, kto podoben Tebe?

71:20 Ti, yr hwn a wnaethost i mi weled aml a blin gystuddiau, am bywhei ac am cyfodi drachefn o orddyfnder y ddaear.
71:20 Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня и из бездн земли опять выводил меня.
71:20 Ty posylаl nа mena mnogie i lutye bedy, no i opat ozhivlal mena i ieh beehdn ehemli opat vyvodil mena.

71:21 Amlhei fy mawredd, ac am cysuri oddi amgylch.
71:21 Ты возвышал меня и утешал меня.
71:21 Ty voehvyshаl mena i uteshаl mena.

71:22 Minnau ath foliannaf ar offeryn nabl, sef dy wirionedd, O fy NUW: canaf i ti r delyn, O Sanct Israel.
71:22 И я буду славить Тебя на псалтири, Твою истину, Боже мой; буду воспевать Тебя на гуслях, Святый Израилев!
71:22 I a budu slаvit Teba nа psаltiri, Tvou istinu, Bozhe mo; budu vospevаt Teba nа guslakh, Svaty Iehrаilev!

71:23 Fy ngwefusau a fyddant hyfryd pan ganwyf i ti; am henaid, yr hwn a waredaist.
71:23 Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил;
71:23 Rаduutsa ustа moi, kogdа a pou Tebe, i dushа moa, kotoruu Ty iehbаvil;

71:24 Fy nhafod hefyd a draetha dy gyfiawnder beunydd: oherwydd cywilyddiwyd a gwaradwyddwyd y rhai a geisiant niwed i mi.
71:24 и язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла. О Соломоне.
71:24 i aehyk mo vsaki den budet voehveshchаt prаvdu Tvou, ibo postyzheny i posrаmleny ishchushchie mne ehlа. O Solomone.

SALM 72


72:1
Salm i Solomon. O DDUW, dod ir Brenin dy farnedigaethau, ac i fab y Brenin dy gyfiawnder.
72:1 Псалом Давида. Боже! даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду,
72:1 Psаlom Dаvidа. Bozhe! dаru tsаru Tvo sud i synu tsаra Tvou prаvdu,

72:2 Efe a farn dy bobl mewn cyfiawnder,ath drueiniaid barn.
72:2 да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде;
72:2 dа sudit prаvedno lude Tvoikh i nishchikh Tvoikh nа sude;

72:3 Y mynyddoedd a ddygant heddwchir bobl, ar bryniau, trwy gyfiawnder
72:3 да принесут горы мир людям и холмы правду;
72:3 dа prinesut gory mir ludam i kholmy prаvdu;

72:4 Efe a farn, drueiniaid y bobl, efe a achub feibion yr anghenus, ac a ddryllia y gorthrymydd.
72:4 да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя, --
72:4 dа sudit nishchikh nаrodа, dа spаset synov ubogogo i smirit pritesnitela, --

72:5 Tra fyddo haul a lleuad yth ofnant, yn oes oesoedd.
72:5 и будут бояться Тебя, доколе пребудут солнце и луна, в роды родов.
72:5 i budut boatsa Teba, dokole prebudut solntse i lunа, v rody rodov.

72:6 Efe a ddisgyn fel glaw ar gnu gwln; fel cawodydd yn dyfrhau y ddaear.
72:6 Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю;
72:6 On sodet, kаk dozhd nа skoshenny lug, kаk kаpli, oroshаushchie ehemlu;

72:7 Yn ei ddyddiau ef y blodeua y cyfiawn; ac amlder o heddwch fydd tra fyddo lleuad.
72:7 во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не престанет луна;
72:7 vo dni ego protsvetet prаvednik, i budet obilie mirа, dokole ne prestаnet lunа;

72:8 Ac efe a lywodraetha o fr hyd fr, ac or afon hyd derfynau y ddaear.
72:8 он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли;
72:8 on budet oblаdаt ot mora do mora i ot reki do kontsov ehemli;

72:9 Oi flaen ef yr ymgryma trigolion yr anialwch: ai elynion a lyfant y llwch.
72:9 падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах;
72:9 pаdut pred nim zhiteli pustyn, i vrаgi ego budut liehаt prаkh;

72:10 Brenhinoedd Tarsis ar ynysoedd a dalant anrheg: brenhinoedd Sheba a Seba a ddygant rodd.
72:10 цари Фарсиса и островов поднесут ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары;
72:10 tsаri Fаrsisа i ostrovov podnesut emu dаn; tsаri Arаvii i Sаvy prinesut dаry;

72:11 Ie, yr holl frenhinoedd a ymgrymant iddo: yr holl genhedloedd ai gwasanaethant ef.
72:11 и поклонятся ему все цари; все народы будут служить ему;
72:11 i poklonatsa emu vse tsаri; vse nаrody budut sluzhit emu;

72:12 Canys efe a wared yr anghenog pan waeddo: y truan hefyd, ar hwn ni byddo cynorthwywr iddo.
72:12 ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника.
72:12 ibo on iehbаvit nishchego, vopiushchego i ugnetennogo, u kotorogo net pomoshchnikа.

72:13 Efe a arbed y tlawd ar rheidus, ac a achub eneidiau y rhai anghenus.
72:13 Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет;
72:13 Budet miloserd k nishchemu i ubogomu, i dushi ubogikh spаset;

72:14 Efe a wared eu henaid oddi wrth dwyll a thrawster: a gwerthfawr fydd eu gwaed yn ei olwg ef.
72:14 от коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его;
72:14 ot kovаrstvа i nаsilia iehbаvit dushi ikh, i drаgotsennа budet krov ikh pred ochаmi ego;

72:15 Byw hefyd fydd efe, a rhoddir iddo aur Seba: gweddant hefyd drosto ef yn wastad: beunydd y clodforir ef.
72:15 и будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его;
72:15 i budet zhit, i budut dаvаt emu ot eholotа Arаvii, i budut molitsa o nem neprestаnno, vsaki den blаgoslovlat ego;

72:16 Bydd dyrnaid o ŷd ar y ddaear ym mhen y mynyddoedd: ei ffrwyth a ysgwyd fel Libanus; a phobl y ddinas a flodeuant fel gwellt y ddaear.
72:16 будет обилие хлеба на земле, наверху гор; плоды его будут волноваться, как [лес] на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле;
72:16 budet obilie khlebа nа ehemle, nаverkhu gor; plody ego budut volnovаtsa, kаk [les] nа Livаne, i v gorodаkh rаehmnozhаtsa ludi, kаk trаvа nа ehemle;

72:17 Ei enw fydd yn dragywydd: ei enw a bery tra fyddo haul; ac ymfendithiant ynddo: yr holl genhedloedd ai galwant yn wynfydedig.
72:17 будет имя его вовек; доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его; и благословятся в нем [племена], все народы ублажат его.
72:17 budet ima ego vovek; dokole prebyvаet solntse, budet peredаvаtsa ima ego; i blаgoslovatsa v nem [plemenа], vse nаrody ublаzhаt ego.

72:18 Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD DDUW, DUW Israel, yr hwn yn unig sydd yn gwneuthur rhyfeddodau.
72:18 Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса,
72:18 Blаgosloven Gospod Bog, Bog Iehrаilev, edin tvorashchi chudesа,

72:19 Bendigedig hefyd fyddo ei enw gogoneddus ef yn dragywydd; ar holl ddaear a lanwer oi ogoniant. Amen, ac Amen.
72:19 и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь.
72:19 i blаgoslovenno ima slаvy Ego vovek, i nаpolnitsa slаvou Ego vsa ehemla. Amin i аmin.

72:20 Gorffen gweddau Dafydd mab Jesse.
72:20 Кончились молитвы Давида, сына Иесеева.
72:20 Konchilis molitvy Dаvidа, synа Ieseevа.

SALM 73


73:1 Salm Asaff. Yn ddiau da yw DUW i Israel; sef ir rhai gln o galon.
73:1 Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!
73:1 Psаlom Asаfа. Kаk blаg Bog k Iehrаilu, k chistym serdtsem!

73:2 Minnau, braidd na lithrodd fy nhraed: prin na thripiodd fy ngherddediad.
73:2 А я--едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, --
73:2 A a--edvа ne poshаtnulis nogi moi, edvа ne poskolehnulis stopy moi, --

73:3 Canys cenfigennais wrth y rhai ynfyd, pan welais lwyddiant y rhai annuwiol.
73:3 я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых,
73:3 a poehаvidovаl beehumnym, vida blаgodenstvie nechestivykh,

73:4 Canys nid oes rhwymau yn eu marwolaeth; au cryfder sydd heini.
73:4 ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их;
73:4 ibo im net strаdаni do smerti ikh, i krepki sily ikh;

73:5 Nid ydynt mewn blinder fel dynion eraill; ac ni ddialeddir arnynt hwy gyda dynion eraill.
73:5 на работе человеческой нет их, и с [прочими] людьми не подвергаются ударам.
73:5 nа rаbote chelovechesko net ikh, i s [prochimi] ludmi ne podvergаutsa udаrаm

73:6
Am hynny y cadwynodd balchder hwynt, ac y gwisg trawster amdanynt fel dilledyn.
73:6 Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, [как] наряд, одевает их;
73:6 Ottogo gordost, kаk ozherele, oblozhilа ikh, i derehost, [kаk] nаrad, odevаet ikh;

73:7 Eu llygaid a saif allan gan fraster: aethant dros feddwl calon o gyfoeth.
73:7 выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце;
73:7 vykаtilis ot zhirа glаehа ikh, brodat pomysly v serdtse;

73:8 Y maent wedi llygru, yn chwedleua yn ddrygionus am drawster; yn dywedyd yn uchel.
73:8 над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока;
73:8 nаd vsem iehdevаutsa, ehlobno rаehglаshаut klevetu, govorat svysokа;

73:9 Gosodasant eu genau yn erbyn y nefoedd: au tafod a gerdd trwy y ddaear.
73:9 поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле.
73:9 podnimаut k nebesаm ustа svoi, i aehyk ikh rаskhаzhivаet po ehemle.

73:10 Am hynny y dychwel ei bobl ef yma; ac y gwesgir iddynt ddwfr ffiol lawn.
73:10 Потому туда же обращается народ Его, и пьют воду полною чашею,
73:10 Potomu tudа zhe obrаshchаetsa nаrod Ego, i put vodu polnou chаsheu,

73:11 Dywedant hefyd, Pa fodd y gŵyr DUW? a oes gwybodaeth gan y Goruchaf?
73:11 и говорят: `как узнает Бог? и есть ли ведение у Вышнего?'
73:11 i govorat: kаk uehnаet Bog? i est li vedenie u Vyshnego?

73:12 Wele, dyma y rhai annuwiol, ar rhai sydd lwyddiannus yn y byd, ac a amlhasant olud.
73:12 И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство.
73:12 I vot, эti nechestivye blаgodenstvuut v veke sem, umnozhаut bogаtstvo.

73:13 Diau mai yn ofer y glanheais fy nghalon, ac y golchiais fy nwylo mewn diniweidrwydd.
73:13 так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои,
73:13 tаk ne nаprаsno li a ochishchаl serdtse moe i omyvаl v nevinnosti ruki moi,

73:14 Canys ar hyd y dydd ym maeddwyd; fy ngherydd a ddeuai bob bore.
73:14 и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?
73:14 i podvergаl seba rаnаm vsaki den i oblicheniam vsakoe utro?

73:15 Os dywedwn, Mynegaf fel hyn; wele, chenhedlaeth dy blant di y gwnawn gam.
73:15 [Но] если бы я сказал: `буду рассуждать так', --то я виновен был бы пред родом сынов Твоих.
73:15 [No] esli by a skаehаl: budu rаssuzhdаt tаk, --to a vinoven byl by pred rodom synov Tvoikh.

73:16 Pan amcenais wybod hyn, blin oedd hynny yn fy ngolwg i;
73:16 И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих,
73:16 I dumаl a, kаk by urаehumet эto, no эto trudno bylo v glаehаkh moikh,

73:17 Hyd onid euthum i gysegr DUW: yna y deellais eu diwedd hwynt.
73:17 доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их.
73:17 dokole ne voshel a vo svatilishche Bozhie i ne urаehumel kontsа ikh.

73:18 Diau osod ohonot hwynt mewn llithrigfa, a chwympo ohonot hwynt i ddinistr.
73:18 Так! на скользких путях поставил Ты их и низвергаешь их в пропасти.
73:18 Tаk! nа skolehkikh putakh postаvil Ty ikh i niehvergаesh ikh v propаsti.

73:19 Mor ddisymwth yr aethant yn anghyfannedd! pallasant, a darfuant gan ofn.
73:19 Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов!
73:19 Kаk nechаanno prishli oni v rаehorenie, ischeehli, pogibli ot uzhаsov!

73:20 Fel breuddwyd wrth ddihuno un; felly, O Arglwydd, pan ddeffroech, dirmygi eu gwedd hwynt.
73:20 Как сновидение по пробуждении, так Ты, Господи, пробудив [их], уничтожишь мечты их.
73:20 Kаk snovidenie po probuzhdenii, tаk Ty, Gospodi, probudiv [ikh], unichtozhish mechty ikh.

73:21 Fel hyn y gofidiodd fy nghalon, ac ym pigwyd yn fy arennau.
73:21 Когда кипело сердце мое, и терзалась внутренность моя,
73:21 Kogdа kipelo serdtse moe, i terehаlаs vnutrennost moa,

73:22 Mor ynfyd oeddwn, ac heb wybod; anifail oeddwn oth flaen di.
73:22 тогда я был невежда и не разумел; как скот был я пред Тобою.
73:22 togdа a byl nevezhdа i ne rаehumel; kаk skot byl a pred Tobou.

73:23 Eto yr ydwyf yn wastad gyda thi: ymaflaist yn fy llaw ddeau.
73:23 Но я всегда с Тобою: Ты держишь меня за правую руку;
73:23 No a vsegdа s Tobou: Ty derzhish mena ehа prаvuu ruku;

73:24 Ath gyngor ym harweini; ac wedi hynny ym cymeri i ogoniant.
73:24 Ты руководишь меня советом Твоим и потом примешь меня в славу.
73:24 Ty rukovodish mena sovetom Tvoim i potom primesh mena v slаvu.

73:25 Pwy sydd gennyf fi yn y nefoedd ond tydi? ac ni ewyllysiais at y ddaear neb gyda thydi.
73:25 Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле.
73:25 Kto mne nа nebe? i s Tobou nichego ne khochu nа ehemle.

73:26 Pallodd fy nghnawd am calon: ond nerth fy nghalon am rhan yw DUW yn dragywydd.
73:26 Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек.
73:26 Iehnemogаet plot moa i serdtse moe: Bog tverdyna serdtsа moego i chаst moa vovek.

73:27 Canys wele, difethir y rhai a bellhnt oddi wrthyt: torraist ymaith bob un a buteinio oddi wrthyt.
73:27 Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя.
73:27 Ibo vot, udаlaushchie seba ot Teba gibnut; Ty istreblaesh vsakogo otstupаushchego ot Teba.

73:28 Minnau, nesu at DDUW sydd i mi: yn yr Arglwydd DDUW y gosodais fy ngobaith, i draethu dy holl weithredoedd.
73:28 А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои.
73:28 A mne blаgo priblizhаtsa k Bogu! Nа Gospodа Bogа a voehlozhil upovаnie moe, chtoby voehveshchаt vse delа Tvoi.

SALM 74


74:1 Maschil Asaff. Paham, DDUW, yn bwriaist heibio yn dragywydd, ac y myga dy ddigofaint yn erbyn defaid dy borfa?
74:1 Учение Асафа. Для чего, Боже, отринул нас навсегда? возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей?
74:1 Uchenie Asаfа. Dla chego, Bozhe, otrinul nаs nаvsegdа? vozgorelsa gnev Tvo nа ovets pаzhiti Tvoe?

74:2 Cofia dy gynulleidfa, yr hon a brynaist gynt; a llwyth dy etifeddiaeth, yr hwn a waredaist; mynydd Seion hwn, y preswyli ynddo.
74:2 Вспомни сонм Твой, [который] Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояния Твоего, --эту гору Сион, на которой Ты веселился.
74:2 Vspomni sonm Tvo, [kotory] Ty stazhаl izdrevle, iskupil v zhezl dostoania Tvoego, --ehtu goru Sion, nа kotoro Ty veselilsa.

74:3 Dyrcha dy draed at anrhaith dragywyddol; sef at yr holl ddrwg a wnaeth y gelyn yn y cysegr.
74:3 Подвигни стопы Твои к вековым развалинам: все разрушил враг во святилище.
74:3 Podvigni stopy Tvoi k vekovym rаzvаlinаm: vse rаzrushil vrаg vo svatilishche.

74:4 Dy elynion a ruasant yng nghanol dy gynulleidfaoedd; gosodasant eu banerau yn arwyddion.
74:4 Рыкают враги Твои среди собраний Твоих; поставили знаки свои вместо знамений [наших];
74:4 Rykаut vrаgi Tvoi sredi sobrаni Tvoikh; postаvili znаki svoi vmesto znаmeni [nаshikh];

74:5 Hynod oedd gŵr, fel y codasai fwyell mewn drysgoed.
74:5 показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева;
74:5 pokаzyvаli seba podobnymi podnimаushchemu vverkh sekiru nа spletshiesa vetvi derevа;

74:6 Ond yn awr y maent yn dryllio ei cherfiadau ar unwaith bwyeill ac morthwylion.
74:6 и ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами;
74:6 i nyne vse rezby v nem v odin rаz rаzrushili sekirаmi i berdyshаmi;

74:7 Bwriasant dy gysegroedd yn tn; hyd lawr yr halogasant breswylfa dy enw.
74:7 предали огню святилище Твое; совсем осквернили жилище имени Твоего;
74:7 predаli ognu svatilishche Tvoe; sovsem oskvernili zhilishche imeni Tvoego;

74:8 Dywedasant yn eu calonnau, Cydanrheithiwn hwynt: llosgasant holl synagogau DUW yn y tir.
74:8 сказали в сердце своем: `разорим их совсем', --и сожгли все места собраний Божиих на земле.
74:8 skаzаli v serdtse svoem: rаzorim ikh sovsem, --i sozhgli vse mestа sobrаni Bozhiikh nа zemle.

74:9 Ni welwn ein harwyddion: nid oes broffwyd mwy, nid oes gennym a ŵyr pa hyd.
74:9 Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе [это будет].
74:9 Znаmeni nаshikh my ne vidim, net uzhe prorokа, i net s nаmi, kto znаl by, dokole [ehto budet].

74:10 Pa hyd, DDUW, y gwarthrudda y gwrthwynebwyr? a gabla y gelyn dy enw yn dragywydd?
74:10 Доколе, Боже, будет поносить враг? вечно ли будет хулить противник имя Твое?
74:10 Dokole, Bozhe, budet ponosit vrаg? vechno li budet khulit protivnik ima Tvoe?

74:11 Paham y tynni yn ei hl dy law, sef dy ddeheulaw? tyn hi allan o ganol dy fynwes.
74:11 Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази [их].
74:11 Dla chego otklonaesh ruku Tvou i desnitsu Tvou? Iz sredy nedrа Tvoego porаzi [ikh].

74:12 Canys DUW yw fy Mrenin or dechreuad, gwneuthurwr iachawdwriaeth o fewn y tir.
74:12 Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли!
74:12 Bozhe, Tsаr mo ot vekа, ustroaushchi spаsenie posredi zemli!

74:13 Ti yn dy nerth a berthaist y mr: drylliaist bennau dreigiau yn y dyfroedd.
74:13 Ты расторг силою Твоею море, Ты сокрушил головы змиев в воде;
74:13 Ty rаstorg silou Tvoeu more, Ty sokrushil golovy zmiev v vode;

74:14 Ti a ddrylliaist ben lefiathan; rhoddaist ef yn fwyd ir bobl yn yr anialwch.
74:14 Ты сокрушил голову левиафана, отдал его в пищу людям пустыни.
74:14 Ty sokrushil golovu leviаfаnа, otdаl ego v pishchu ludam pustyni.

74:15 Ti a holltaist y ffynnon ar afon; ti a ddihysbyddaist afonydd cryfion.
74:15 Ты иссек источник и поток, Ты иссушил сильные реки.
74:15 Ty issek istochnik i potok, Ty issushil silnye reki.

74:16 Y dydd sydd eiddot ti, y nos hefyd sydd eiddot ti: ti a baratoaist oleuni a haul.
74:16 Твой день и Твоя ночь: Ты уготовал светила и солнце;
74:16 Tvo den i Tvoa noch: Ty ugotovаl svetilа i solntse;

74:17 Ti a osodaist holl derfynau y ddaear: ti a luniaist haf a gaeaf.
74:17 Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил.
74:17 Ty ustаnovil vse predely zemli, leto i zimu Ty uchredil.

74:18 Cofia hyn, ir gelyn gablu, O ARGLWYDD, ac ir bobl ynfyd ddifenwi dy enw.
74:18 Вспомни же: враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое.
74:18 Vspomni zhe: vrаg ponosit Gospodа, i ludi bezumnye khulat ima Tvoe.

74:19 Na ddyro enaid dy durtur i gynulleidfa y gelynion: nac anghofia gynulleidfa dy drueiniaid byth.
74:19 Не предай зверям душу горлицы Твоей; собрания убогих Твоих не забудь навсегда.
74:19 Ne predа zveram dushu gorlitsy Tvoe; sobrаnia ubogikh Tvoikh ne zаbud nаvsegdа.

74:20 Edrych ar y cyfamod: canys llawn yw tywyll leoedd y ddaear o drigfannau trawster.
74:20 Призри на завет Твой; ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия.
74:20 Prizri nа zаvet Tvo; ibo nаpolnilis vse mrаchnye mestа zemli zhilishchаmi nаsilia.

74:21 Na ddychweled y tlawd yn waradwyddus: molianned y truan ar anghenus dy enw.
74:21 Да не возвратится угнетенный посрамленным; нищий и убогий да восхвалят имя Твое.
74:21 Dа ne vozvrаtitsa ugnetenny posrаmlennym; nishchi i ubogi dа voskhvаlat ima Tvoe.

74:22 Cyfod, O DDUW, dadlau dy ddadl: cofia dy waradwydd gan yr ynfyd beunydd.
74:22 Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного;
74:22 Vosstаn, Bozhe, zаshchiti delo Tvoe, vspomni vsednevnoe ponoshenie Tvoe ot bezumnogo;

74:23 Nac anghofia lais dy elynion: dadwrdd y rhai a godant ith erbyn sydd yn dringo yn wastadol.
74:23 не забудь крика врагов Твоих; шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается.
74:23 ne zаbud krikа vrаgov Tvoikh; shum vosstаushchikh protiv Teba neprestаnno podnimаetsa.

SALM 75

75:1 Ir Pencerdd, Al-teschith, Salm neu Gn Asaff. Clodforwn dydi, O DDUW, clodforwn; canys agos yw dy enw; dy ryfeddodau a fynegant hynny.
75:1 Начальнику хора. Не погуби. Псалом Асафа. Песнь. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое; возвещают чудеса Твои.
75:1 Nаchаlniku khorа. Ne pogubi. Psаlom Asаfа. Pesn. Slаvim Teba, Bozhe, slаvim, ibo blizko ima Tvoe; vozveshchаut chudesа Tvoi.

75:2 Pan dderbyniaf y gynulleidfa, mi a farnaf yn gyfiawn.
75:2 `Когда изберу время, Я произведу суд по правде.
75:2 Kogdа izberu vrema, a proizvedu sud po prаvde.

75:3 Ymddatadodd y ddaear, ai holl drigolion: myfi sydd yn cynnal ei cholofnau. Sela.
75:3 Колеблется земля и все живущие на ней: Я утвержу столпы ее'.
75:3 Kolebletsa zemla i vse zhivushchie nа ne: a utverzhu stolpy ee.

75:4 Dywedais wrth y rhai ynfyd, Nac ynfydwch; ac wrth y rhai annuwiol, Na ddyrchefwch eich corn:
75:4 Говорю безумствующим: `не безумствуйте', и нечестивым: `не поднимайте рога,
75:4 Govoru bezumstvuushchim: ne bezumstvute, i nechestivym: ne podnimаte rogа,

75:5 Na ddyrchefwch eich corn yn uchel: na ddywedwch yn warsyth.
75:5 не поднимайте высоко рога вашего, [не] говорите жестоковыйно',
75:5 ne podnimаte vysoko rogа vаshego, [ne] govorite zhestokovyno,

75:6 Canys nid or dwyrain, nac or gorllewin, nac or deau, y daw goruchafiaeth.
75:6 ибо не от востока и не от запада и не от пустыни возвышение,
75:6 ibo ne ot vostokа i ne ot zаpаdа i ne ot pustyni vozvyshenie,

75:7 Ond DUW sydd yn barnu; efe a ostwng y naill, ac a gyfyd y llall.
75:7 но Бог есть судия: одного унижает, а другого возносит;
75:7 no Bog est sudia: odnogo unizhаet, а drugogo voznosit;

75:8 Oblegid y mae ffiol yn llaw yr ARGLWYDD, ar gwin sydd goch; yn llawn cymysg, ac efe a dywalltodd ohono: eto holl annuwiolion y tir a wasgant, ac a yfant ei waelodion.
75:8 ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешения, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли.
75:8 ibo chаshа v ruke Gospodа, vino kipit v ne, polnoe smeshenia, i On nаlivаet iz nee. Dаzhe drozhzhi ee budut vyzhimаt i pit vse nechestivye zemli.

75:9 Minnau a fynegaf yn dragywydd, ac a ganaf i DDUW Jacob.
75:9 А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева,
75:9 A a budu vozveshchаt vechno, budu vospevаt Bogа Iаkovlevа,

75:10 Torraf hefyd holl gyrn y rhai annuwiol; a chyrn y rhai cyfiawn a ddyrchefir.
75:10 все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника.
75:10 vse rogi nechestivykh slomlu, i voznesutsa rogi prаvednikа.

SALM 76

76:1 Ir Pencerdd ar Neginoth, Salm neu Gn Asaff. Hynod yw DUW yn Jwda; mawr yw ei enw ef yn Israel.
76:1 Начальнику хора. На струнных [орудиях]. Псалом Асафа. Песнь. Ведом в Иудее Бог; у Израиля велико имя Его.
76:1 Nаchаlniku khorа. Nа strunnykh [orudiakh]. Psаlom Asаfа. Pesn. Vedom v Iudee Bog; u Izrаila veliko ima Ego.

76:2 Ei babell hefyd sydd yn Salem, ai drigfa yn Seion.
76:2 И было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе.
76:2 I bylo v Sаlime zhilishche Ego i prebyvаnie Ego nа Sione.

76:3 Yna y torrodd efe saethau y bwa, y darian, y cleddyf hefyd, ar frwydr. Sela.
76:3
Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань.
76:3 Tаm sokrushil On strely lukа, shchit i mech i brаn.

76:4 Gogoneddusach wyt a chadarnach na mynyddoedd yr ysbail.
76:4 Ты славен, могущественнее гор хищнических.
76:4 Ty slаven, mogushchestvennee gor khishchnicheskikh.

76:5 Ysbeiliwyd y cedyrn galon, hunasant eu hun: ar holl wŷr o nerth ni chawsant eu dwylo.
76:5 Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих.
76:5 Krepkie serdtsem stаli dobycheu, usnuli snom svoim, i ne nаshli vse muzhi sily ruk svoikh.

76:6 Gan dy gerydd di, O DDUW Jacob, y rhoed y cerbyd ar march i gysgu.
76:6 От прещения Твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница и конь.
76:6 Ot preshchenia Tvoego, Bozhe Iаkovа, vzdremаli i kolesnitsа i kon.

76:7 Tydi, tydi, wyt ofnadwy; a phwy a saif oth flaen pan enynno dy ddicter?
76:7 Ты страшен, и кто устоит пред лицем Твоим во время гнева Твоего?
76:7 Ty strаshen, i kto ustoit pred litsem Tvoim vo vrema gnevа Tvoego?

76:8 Or nefoedd y peraist glywed barn; ofnodd, a gostegodd y ddaear,
76:8 С небес Ты возвестил суд; земля убоялась и утихла,
76:8 S nebes Ty vozvestil sud; zemla uboalаs i utikhlа,

76:9 Pan gyfododd DUW i farn, i achub holl rai llednais y tir. Sela.
76:9 когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли.
76:9 kogdа vosstаl Bog nа sud, chtoby spаsti vsekh ugnetennykh zemli.

76:10 Diau cynddaredd dyn ath folianna di: gweddill cynddaredd a waherddi.
76:10 И гнев человеческий обратится во славу Тебе: остаток гнева Ты укротишь.
76:10 I gnev chelovecheski obrаtitsa vo slаvu Tebe: ostаtok gnevа Ty ukrotish.

76:11 Addunedwch, a thelwch ir ARGLWYDD eich DUW: y rhai oll ydynt oi amgylch ef, dygant anrheg ir ofnadwy.
76:11 Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему; все, которые вокруг Него, да принесут дары Страшному:
76:11 Delаte i vozdаvаte obety Gospodu, Bogu vаshemu; vse, kotorye vokrug Nego, dа prinesut dаry Strаshnomu:

76:12 Efe a dyr ymaith ysbryd tywysogion: y mae yn ofnadwy i frenhinoedd y ddaear.
76:12 Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных.
76:12 On ukroshchаet dukh knaze, On strаshen dla tsаre zemnykh.

SALM 77

77:1 Ir Pencerdd, i Jedwthwn, Salm Asaff. Am llef y gwaeddais ar DDUW, m nef ar DDUW; ac efe am gwrandawodd.
77:1 Начальнику хора Идифумова. Псалом Асафа. Глас мой к Богу, и я буду взывать; глас мой к Богу, и Он услышит меня.
77:1 Nаchаlniku khorа Idifumovа. Psаlom Asаfа. Glаs mo k Bogu, i a budu vzyvаt; glаs mo k Bogu, i On uslyshit mena.

77:2 Yn nydd fy nhrallod y ceisiais yr Arglwydd: fy archoll a redodd liw nos, ac ni pheidiodd: fy enaid a wrthododd ei ddiddanu.
77:2 В день скорби моей ищу Господа; рука моя простерта ночью и не опускается; душа моя отказывается от утешения.
77:2 V den skorbi moe ishchu Gospodа; rukа moa prostertа nochu i ne opuskаetsa; dushа moa otkаzyvаetsa ot uteshenia.

77:3 Cofiais DDUW, ac am cythryblwyd: cwynais, a therfysgwyd fy ysbryd. Sela.
77:3 Вспоминаю о Боге и трепещу; помышляю, и изнемогает дух мой.
77:3 Vspominаu o Boge i trepeshchu; pomyshlau, i iznemogаet dukh mo.

77:4 Deliaist fy llygaid yn neffro: synodd arnaf, fel na allaf lefaru.
77:4 Ты не даешь мне сомкнуть очей моих; я потрясен и не могу говорить.
77:4 Ty ne dаesh mne somknut oche moikh; a potrasen i ne mogu govorit.

77:5 Ystyriais y dyddiau gynt, blynyddoedd yr hen oesoedd.
77:5 Размышляю о днях древних, о летах веков [минувших];
77:5 Rаzmyshlau o dnakh drevnikh, o letаkh vekov [minuvshikh];

77:6 Cofio yr ydwyf fy nghn y nos: yr ydwyf yn ymddiddan m calon; fy ysbryd sydd yn chwilio yn ddyfal.
77:6 припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает:
77:6 pripominаu pesni moi v nochi, beseduu s serdtsem moim, i dukh mo ispytyvаet:

77:7 Ai yn dragywydd y bwrw yr ARGLWYDD heibio? ac oni bydd efe bodlon mwy?
77:7 неужели навсегда отринул Господь, и не будет более благоволить?
77:7 neuzheli nаvsegdа otrinul Gospod, i ne budet bolee blаgovolit?

77:8 A ddarfu ei drugaredd ef dros byth? a balla ei addewid ef yn oes oesoedd?
77:8 неужели навсегда престала милость Его, и пресеклось слово Его в род и род?
77:8 neuzheli nаvsegdа prestаlа milost Ego, i preseklos slovo Ego v rod i rod?

77:9 A anghofiodd DUW drugarhau? a gaeodd efe ei drugareddau mewn soriant? Sela.
77:9 неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты Свои?
77:9 neuzheli Bog zаbyl milovаt? Neuzheli vo gneve zаtvoril shchedroty Svoi?

77:10 A dywedais, Dyma fy ngwendid: eto cofiaf flynyddoedd deheulaw y Goruchaf.
77:10 И сказал я: `вот мое горе--изменение десницы Всевышнего'.
77:10 I skаzаl a: vot moe gore--izmenenie desnitsy Vsevyshnego.

77:11 Cofiaf weithredoedd yr ARGLWYDD; ie, cofiaf dy wyrthiau gynt.
77:11 Буду вспоминать о делах Господа; буду вспоминать о чудесах Твоих древних;
77:11 Budu vspominаt o delаkh Gospodа; budu vspominаt o chudesаkh Tvoikh drevnikh;

77:12 Myfyriaf hefyd ar dy holl waith, ac am dy weithredoedd y chwedleuaf.
77:12 буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях.
77:12 budu vnikаt vo vse delа Tvoi, rаzmyshlat o velikikh Tvoikh deaniakh.

77:13 Dy ffordd, O DDUW, sydd yn y cysegr: pa dduw mor fawr n DUW ni?
77:13 Боже! свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог [наш]!
77:13 Bozhe! svat put Tvo. Kto Bog tаk veliki, kаk Bog [nаsh]!

77:14 Ti yw y DUW sydd yn gwneuthur rhyfeddodau: dangosaist dy nerth ymysg y bobloedd.
77:14 Ты--Бог, творящий чудеса; Ты явил могущество Свое среди народов;
77:14 Ty--Bog, tvorashchi chudesа; Ty avil mogushchestvo Svoe sredi nаrodov;

77:15 Gwaredaist th fraich dy bobl, meibion Jacob a Joseff. Sela.
77:15 Ты избавил мышцею народ Твой, сынов Иакова и Иосифа.
77:15 Ty izbаvil myshtseu nаrod Tvo, synov Iаkovа i Iosifа.

77:16 Y dyfroedd ath welsant, O DDUW, Y dyfroedd ath welsant: hwy a ofnasant; y dyfnderau hefyd a gynhyrfwyd.
77:16 Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны.
77:16 Videli Teba, Bozhe, vody, videli Teba vody i uboalis, i vostrepetаli bezdny.

77:17 Y cymylau a dywalltasant ddwfr: yr wybrennau a roddasant dwrf: dy saethau hefyd a gerddasant.
77:17 Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали.
77:17 Oblаkа izlivаli vody, tuchi izdаvаli grom, i strely Tvoi letаli.

77:18 Twrf dy daran a glywyd o amgylch: mellt a oleuasant y byd; cyffrdd a chrynodd y ddaear.
77:18 Глас грома Твоего в круге небесном; молнии освещали вселенную; земля содрогалась и тряслась.
77:18 Glаs gromа Tvoego v kruge nebesnom; molnii osveshchаli vselennuu; zemla sodrogаlаs i traslаs.

77:19 Dy ffordd sydd yn y mr, ath lwybrau yn y dyfroedd mawrion; ac nid adwaenir dy l.
77:19 Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы.
77:19 Put Tvo v more, i steza Tvoa v vodаkh velikikh, i sledy Tvoi nevedomy.

77:20 Tywysaist dy bobl fel defaid, trwy law Moses ac Aaron.
77:20 Как стадо, вел Ты народ Твой рукою Моисея и Аарона.
77:20 Kаk stаdo, vel Ty nаrod Tvo rukou Moisea i Aаronа.

SALM 78

78:1 Maschil i Asaff. Gwrando fy nghyfraith, fy mhobl: Gostyngwch eich clust at eiriau fy ngenau.
78:1 Учение Асафа. Внимай, народ мой, закону моему, приклоните ухо ваше к словам уст моих.
78:1 Uchenie Asаfа. Vnimа, nаrod mo, zаkonu moemu, priklonite ukho vаshe k slovаm ust moikh.

78:2 Agoraf fy ngenau mewn dihareb: traethaf ddamhegion or cynfyd:
78:2 Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности.
78:2 Otkrou ustа moi v pritche i proiznesu gаdаnia iz drevnosti.

78:3 Y rhai a glywsom, ac a wybuom, ac a fynegodd ein tadau i ni,
78:3 Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам,
78:3 Чto slyshаli my i uznаli, i ottsy nаshi rаsskаzаli nаm,

78:4 Ni chelwn rhag eu meibion, gan fynegi ir oes a ddl foliant yr ARGLWYDD, ai nerth, ai ryfeddodau y rhai a wnaeth efe.
78:4 не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил.
78:4 ne skroem ot dete ikh, vozveshchаa rodu gradushchemu slаvu Gospodа, i silu Ego, i chudesа Ego, kotorye On sotvoril.

78:5 Canys efe a sicrhaodd dystiolaeth yn Jacob, ac a osododd gyfraith yn Israel y rhai a orchmynnodd efe in tadau eu dysgu iw plant:
78:5 Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их,
78:5 On postаnovil ustаv v Iаkove i polozhil zаkon v Izrаile, kotory zаpovedаl ottsаm nаshim vozveshchаt detam ikh,

78:6 Fel y gwybyddai yr oes a ddl, sef y plant a enid; a phan gyfodent, y mynegent hwy iw plant hwythau:
78:6 чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, --
78:6 chtoby znаl gradushchi rod, deti, kotorye rodatsa, i chtoby oni v svoe vrema vozveshchаli svoim detam, --

78:7 Fel y gosodent eu gobaith ar DDUW, heb anghofio gweithredoedd DUW, eithr cadw ei orchmynion ef:
78:7 возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его,
78:7 vozlаgаt nаdezhdu svou nа Bogа i ne zаbyvаt del Bozhiikh, i khrаnit zаpovedi Ego,

78:8 Ac na byddent fel eu tadau, yn genhedlaeth gyndyn a gwrthryfelgar; yn genhedlaeth ni osododd ei chalon yn uniawn, ac nid yw ei hysbryd ffyddlon gyda DUW.
78:8 и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим.
78:8 i ne byt podobnymi ottsаm ikh, rodu upornomu i matezhnomu, neustroennomu serdtsem i nevernomu Bogu dukhom svoim.

78:9 Meibion Effraim, yn arfog ac yn saethu bwa, a droesant eu cefnau yn nydd y frwydr.
78:9 Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани:
78:9 Syny Efremovy, vooruzhennye, strelaushchie iz lukov, obrаtilis nаzаd v den brаni:

78:10 Ni chadwasant gyfamod DUW, eithr gwrthodasant rodio yn ei gyfraith ef;
78:10 они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его;
78:10 oni ne sokhrаnili zаvetа Bozhia i otreklis khodit v zаkone Ego;

78:11 Ac anghofiasant ei weithredoedd ai ryfeddodau, y rhai a ddangosasai efe iddynt.
78:11 забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им.
78:11 zаbyli delа Ego i chudesа, kotorye On avil im.

78:12 Efe a wnaethai wyrthiau o flaen eu tadau hwynt yn nhir yr Aifft, ym maes Soan.
78:12 Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле Египетской, на поле Цоан:
78:12 On pred glаzаmi ottsov ikh sotvoril chudesа v zemle Egipetsko, nа pole Tsoаn:

78:13 Efe a barthodd y mr, ac a aeth hwynt drwodd; gwnaeth hefyd ir dwfr sefyll fel pentwr.
78:13 разделил море, и провел их чрез него, и поставил воды стеною;
78:13 rаzdelil more, i provel ikh chrez nego, i postаvil vody stenou;

78:14 Y dydd hefyd y tywysodd efe hwynt chwmwl, ac ar hyd y nos goleuni tn.
78:14 и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня;
78:14 i dnem vel ikh oblаkom, а vo vsu noch svetom ogna;

78:15 Efe a holltodd y creigiau yn anialwch; a rhoddes ddiod oddi yno megis o ddyfnderau dirfawr.
78:15 рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны;
78:15 rаssek kаmen v pustyne i nаpoil ikh, kаk iz veliko bezdny;

78:16 Canys efe a ddug ffrydiau allan or graig, ac a dynnodd i lawr megis afonydd o ddyfroedd.
78:16 из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки.
78:16 iz skаly izvel potoki, i vody potekli, kаk reki.

78:17 Er hynny chwanegasant eto bechu yn eu erbyn ef, gan ddigio y Goruchaf yn y diffeithwch.
78:17 Но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне:
78:17 No oni prodolzhаli greshit pred Nim i rаzdrаzhаt Vsevyshnego v pustyne:

78:18 A themtiasant DDUW yn eu calon, gan ofyn bwyd wrth eu blys.
78:18 искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей,
78:18 iskushаli Bogа v serdtse svoem, trebua pishchi po dushe svoe,

78:19 Llefarasant hefyd yn erbyn DUW; dywedasant, A ddichon DUW arlwyo bwrdd yn yr anialwch?
78:19 и говорили против Бога и сказали: `может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?'
78:19 i govorili protiv Bogа i skаzаli: mozhet li Bog prigotovit trаpezu v pustyne?

78:20 Wele, efe a drawodd y graig, fel y pistyllodd dwfr, ac y llifodd afonydd; a ddichon efe roddi bara hefyd? a ddarpara efe gig iw bobl?
78:20
Вот, Он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. `Может ли Он дать и хлеб, может ли приготовлять мясо народу Своему?'
78:20 Vot, On udаril v kаmen, i potekli vody, i polilis ruchi. Mozhet li On dаt i khleb, mozhet li prigotovlat maso nаrodu Svoemu?

78:21 Am hynny y clybu yr ARGLWYDD, ac y digiodd: a thn a enynnodd yn erbyn Jacob, a digofaint hefyd a gyneuodd yn erbyn Israel;
78:21
Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля
78:21 Gospod uslyshаl i vosplаmenilsa gnevom, i ogon vozgorelsa nа Iаkovа, i gnev podvignulsa nа Izrаila

78:22 Am na chredent yn NUW, ac na obeithient yn ei iachawdwriaeth ef:
78:22
за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его.
78:22 zа to, chto ne verovаli v Bogа i ne upovаli nа spаsenie Ego.

78:23 Er iddo ef orchymyn ir wybrennau oddi uchod, ac agoryd drysau y nefoedd,
78:23
Он повелел облакам свыше и отверз двери неба,
78:23 On povelel oblаkаm svyshe i otverz dveri nebа,

78:24 A glawio manna arnynt iw fwyta, a rhoddi iddynt ŷd y nefoedd.
78:24
и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им.
78:24 i odozhdil nа nikh mаnnu v pishchu, i khleb nebesny dаl im.

78:25 Dyn a fwytaodd fara angylion: anfonodd iddynt fwyd yn ddigonol.
78:25 Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до сытости.
78:25 Khleb аngelski el chelovek; poslаl On im pishchu do sytosti.

78:26 Gyrrodd y dwyreinwynt yn y nefoedd; ac yn ei nerth y dug efe ddeheuwynt.
78:26 Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою Своею
78:26 On vozbudil nа nebe vostochny veter i nаvel uzhny silou Svoeu

78:27 Glawiodd hefyd gig arnynt fel llwch, ac adar asgellog fel tywod y mr.
78:27 и, как пыль, одождил на них мясо и, как песок морской, птиц пернатых:
78:27 i, kаk pyl, odozhdil nа nikh maso i, kаk pesok morsko, ptits pernаtykh:

78:28 Ac a wnaeth iddynt gwympo o fewn eu gwersyll, o amgylch eu preswylfeydd.
78:28 поверг их среди стана их, около жилищ их, --
78:28 poverg ikh sredi stаnа ikh, okolo zhilishch ikh, --

78:29 Felly y bwytasant, ac y llwyr ddiwallwyd hwynt; ac efe a barodd eu dymuniad iddynt;
78:29 и они ели и пресытились; и желаемое ими дал им.
78:29 i oni eli i presytilis; i zhelаemoe imi dаl im.

78:30 Ni omeddwyd hwynt or hyn a flysiasant: er hynny, tra yr ydoedd eu bwyd yn eu safnau,
78:30 Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их,
78:30 No eshche ne proshlа prikhot ikh, eshche pishchа bylа v ustаkh ikh,

78:31 Dicllonedd DUW a gyneuodd yn eu herbyn hwynt, ac a laddodd y rhai brasaf ohonynt, ac a gwympodd etholedigion Israel.
78:31 гнев Божий пришел на них, убил тучных их и юношей Израилевых низложил.
78:31 gnev Bozhi prishel nа nikh, ubil tuchnykh ikh i unoshe Izrаilevykh nizlozhil.

78:32 Er hyn oll pechasant eto, ac ni chredasant iw ryfeddodau ef.
78:32 При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его.
78:32 Pri vsem ehtom oni prodolzhаli greshit i ne verili chudesаm Ego.

78:33 Am hynny y treuliodd efe eu dyddiau hwynt mewn oferedd, au blynyddoedd mewn dychryn.
78:33 И погубил дни их в суете и лета их в смятении.
78:33 I pogubil dni ikh v suete i letа ikh v smatenii.

78:34 Pan laddai efe hwynt, hwy ai ceisient ef, ac a ddychwelent, ac a geisient DDUW yn fore.
78:34 Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу,
78:34 Kogdа On ubivаl ikh, oni iskаli Ego i obrаshchаlis, i s rаnnego utrа pribegаli k Bogu,

78:35 Cofient hefyd mai DUW oedd eu Craig, ac mai y Gorachaf DDUW oedd eu Gwaredydd.
78:35 и вспоминали, что Бог--их прибежище, и Бог Всевышний--Избавитель их,
78:35 i vspominаli, chto Bog--ikh pribezhishche, i Bog Vsevyshni--Izbаvitel ikh,

78:36 Er hynny, rhagrithio yr oeddynt iddo ef u genau, a dywedyd celwydd wrtho u tafod:
78:36 и льстили Ему устами своими и языком своим лгали пред Ним;
78:36 i lstili Emu ustаmi svoimi i azykom svoim lgаli pred Nim;

78:37 Au calon heb fod yn uniawn gydag ef, nau bod yn ffyddlon yn ei gyfamod ef.
78:37 сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его.
78:37 serdtse zhe ikh bylo neprаvo pred Nim, i oni ne byli verny zаvetu Ego.

78:38 Er hynny efe yn drugarog a faddeuodd eu hanwiredd, ac ni ddifethodd hwynt - ie, trodd ymaith ei ddigofaint yn fynych, ac ni chyffrdd ei holl lid.
78:38 Но Он, Милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев Свой и не возбуждал всей ярости Своей:
78:38 No On, Milostivy, proshchаl grekh i ne istreblal ikh, mnogokrаtno otvrаshchаl gnev Svo i ne vozbuzhdаl vse arosti Svoe:

78:39 Canys efe a gofiai mai cnawd oeddynt, a gwynt yn myned, ac heb ddychwelyd.
78:39 Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается.
78:39 On pomnil, chto oni plot, dykhаnie, kotoroe ukhodit i ne vozvrаshchаetsa.

78:40 Pa sawl gwaith y digiasant ef yn yr anialwch, ac y gofidiasant ef yn y diffeithwch?
78:40 Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в [стране] необитаемой!
78:40 Skolko rаz oni rаzdrаzhаli Ego v pustyne i prognevlali Ego v [strаne] neobitаemo!

78:41 Ie, troesant a phrofasant DDUW, ac a osodasant derfyn i Sanct yr Israel.
78:41 и снова искушали Бога и оскорбляли Святаго Израилева,
78:41 i snovа iskushаli Bogа i oskorblali Svatаgo Izrаilevа,

78:42 Ni chofiasant ei law ef, nar dydd y gwaredodd efe hwynt oddi wrth y gelyn.
78:42 не помнили руки Его, дня, когда Он избавил их от угнетения,
78:42 ne pomnili ruki Ego, dna, kogdа On izbаvil ikh ot ugnetenia,

78:43 Fel y gosodasai efe ei arwyddion yn yr Aifft, ai ryfeddodau ym maes Soan:
78:43 когда сотворил в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Цоан;
78:43 kogdа sotvoril v Egipte znаmenia Svoi i chudesа Svoi nа pole Tsoаn;

78:44 Ac y troesai eu hafonydd yn waed; au ffrydiau, fel na allent yfed.
78:44 и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить;
78:44 i prevrаtil reki ikh i potoki ikh v krov, chtoby oni ne mogli pit;

78:45 Anfonodd gymysgbla yn eu plith, yr hon au difaodd hwynt; a llyffaint iw difetha.
78:45 послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их;
78:45 poslаl nа nikh nаsekomykh, chtoby zhаlili ikh, i zhаb, chtoby gubili ikh;

78:46 Ac efe a roddodd eu cnwd hwynt ir lindys, au llafur ir locust.
78:46 земные произрастения их отдал гусенице и труд их--саранче;
78:46 zemnye proizrаstenia ikh otdаl gusenitse i trud ikh--sаrаnche;

78:47 Distrywiodd eu gwinwydd chenllysg, au sycamorwydd rhew.
78:47 виноград их побил градом и сикоморы их--льдом;
78:47 vinogrаd ikh pobil grаdom i sikomory ikh--ldom;

78:48 Rhoddodd hefyd eu hanifeiliaid ir cenllysg, au golud ir mellt.
78:48 скот их предал граду и стада их--молниям;
78:48 skot ikh predаl grаdu i stаdа ikh--molniam;

78:49 Anfonodd arnynt gynddaredd ei lid, llidiowgrwydd, a dicter, a chyfyngder, trwy anfon angylion drwg.
78:49 послал на них пламень гнева Своего, и негодование, и ярость и бедствие, посольство злых ангелов;
78:49 poslаl nа nikh plаmen gnevа Svoego, i negodovаnie, i arost i bedstvie, posolstvo zlykh аngelov;

78:50 Cymhwysodd ffordd iw ddigofaint: nid ataliodd eu henaid oddi wrth angau; ond eu bywyd a roddodd efe ir haint.
78:5 уравнял стезю гневу Своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве;
78:5 urаvnal stezu gnevu Svoemu, ne okhrаnal dushi ikh ot smerti, i skot ikh predаl morovo azve;

78:51 Trawodd hefyd bob cyntaf-anedig yn yr Aifft; sef blaenion eu nerth hwynt ym mhebyll Ham:
78:5 поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах Хамовых;
78:5 porаzil vsakogo perventsа v Egipte, nаchаtki sil v shаtrаkh Khаmovykh;

78:52 Ond efe a yrrodd ei bobl ei hun fel defaid, ac au harweiniodd hwynt fel praidd yn yr anialwch.
78:5 и повел народ Свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынею;
78:5 i povel nаrod Svo, kаk ovets, i vel ikh, kаk stаdo, pustyneu;

78:53 Tywysodd hwynt hefyd yn ddiogel, fel nad ofnasant: ar mr a orchuddiodd eu gelynion hwynt.
78:5 вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море;
78:5 vel ikh bezopаsno, i oni ne strаshilis, а vrаgov ikh pokrylo more;

78:54 Hwythau a ddug efe i oror ei sancteiddrwydd; ir mynydd hwn, a enillodd ei ddeheulaw ef.
78:5 и привел их в область святую Свою, на гору сию, которую стяжала десница Его;
78:5 i privel ikh v oblаst svatuu Svou, nа goru siu, kotoruu stazhаlа desnitsа Ego;

78:55 Ac efe a yrrodd allan y cenhedloedd ou blaen hwynt, ac a rannodd iddynt etifeddiaeth wrth linyn, ac a wnaeth i lwythau Israel drigo yn eu pebyll hwynt.
78:5 прогнал от лица их народы и землю их разделил в наследие им, и колена Израилевы поселил в шатрах их.
78:5 prognаl ot litsа ikh nаrody i zemlu ikh rаzdelil v nаsledie im, i kolenа Izrаilevy poselil v shаtrаkh ikh.

78:56 Er hynny temtiasant a digiasant DDUW Goruchaf, ac ni chadwasant ei dystiolaethau:
78:5 Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли;
78:5 No oni eshche iskushаli i ogorchаli Bogа Vsevyshnego, i ustаvov Ego ne sokhrаnali;

78:57 Eithr ciliasant a buant anffyddlon fel eu tadau: troesant fel bwa twyllodrus.
78:5 отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук;
78:5 otstupаli i izmenali, kаk ottsy ikh, obrаshchаlis nаzаd, kаk neverny luk;

78:58 Digiasant ef hefyd u huchelfannau; a gyrasant eiddigedd arno u cerfiedig ddelwau.
78:5 огорчали Его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность Его.
78:5 ogorchаli Ego vysotаmi svoimi i istukаnаmi svoimi vozbuzhdаli revnost Ego.

78:59 Clybu DUW hyn, ac a ddigiodd, ac a ffieiddiodd Israel yn ddirfawr:
78:5 Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля;
78:5 Uslyshаl Bog i vosplаmenilsa gnevom i silno voznegodovаl nа Izrаila;

78:60 Fel y gadawodd efe dabernacl Seilo, y babell a osodasai efe ymysg dynion;
78:60 отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал Он между человеками;
78:60 otrinul zhilishche v Silome, skiniu, v kotoro obitаl On mezhdu chelovekаmi;

78:61 Ac y rhoddodd ei nerth mewn caethiwed, ai brydferthwch yn llaw y gelyn.
78:61 и отдал в плен крепость Свою и славу Свою в руки врага,
78:61 i otdаl v plen krepost Svou i slаvu Svou v ruki vrаgа,

78:62 Rhoddes hefyd ei bobl ir cleddyf; a digiodd wrth ei etifeddiaeth.
78:62 и предал мечу народ Свой и прогневался на наследие Свое.
78:62 i predаl mechu nаrod Svo i prognevаlsa nа nаsledie Svoe.

78:63 Tn a ysodd eu gwŷr ieuainc; au morynion ni phriodwyd.
78:63 Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен;
78:63 unoshe ego poedаl ogon, i devitsаm ego ne peli brаchnykh pesen;

78:64 Eu hoffeiriaid a laddwyd r cleddyf; au gwragedd gweddwon nid wylasant.
78:64 священники его падали от меча, и вдовы его не плакали.
78:64 svashchenniki ego pаdаli ot mechа, i vdovy ego ne plаkаli.

78:65 Yna y deffrodd yr Arglwydd fel un o gysgu, fel cadarn yn bloeddio gwedi gwin.
78:65
Но, как бы от сна, воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином,
78:65 No, kаk by ot snа, vospranul Gospod, kаk by ispolin, pobezhdenny vinom,

78:66 Ac efe a drawodd ei elynion or tu l: rhoddes iddynt warth tragwyddol.
78:66
и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их;
78:66 i porаzil vrаgov ego v tyl, vechnomu srаmu predаl ikh;

78:67 Gwrthododd hefyd babell Joseff, ac ni etholodd lwyth Effraim:
78:67
и отверг шатер Иосифов и колена Ефремова не избрал,
78:67 i otverg shаter Iosifov i kolenа Efremovа ne izbrаl,

78:68 Ond efe a etholodd lwyth Jwda, mynydd Seion, yr hwn a hoffodd.
78:68
а избрал колено Иудино, гору Сион, которую возлюбил.
78:68 а izbrаl koleno Iudino, goru Sion, kotoruu vozlubil.

78:69 Ac a adeiladodd ei gysegr fel llys uchel, fel y ddaear yr hon a seiliodd efe yn dragywydd.
78:69
И устроил, как небо, святилище Свое и, как землю, утвердил его навек,
78:69 I ustroil, kаk nebo, svatilishche Svoe i, kаk zemlu, utverdil ego nаvek,

78:70 Etholodd hefyd Dafydd ei was, ac ai cymerth o gorlannau y defaid:
78:70
и избрал Давида, раба Своего, и взял его от дворов овчих
78:70 i izbrаl Dаvidа, rаbа Svoego, i vzal ego ot dvorov ovchikh

78:71 Oddi ar l y defaid cyfebron y daeth ag ef i borthi Jacob ei bobl, ac Israel ei etifeddiaeth.
78:71
и от доящих привел его пасти народ Свой, Иакова, и наследие Свое, Израиля.
78:71 i ot doashchikh privel ego pаsti nаrod Svo, Iаkovа, i nаsledie Svoe, Izrаila.

78:72 Yntau au porthodd hwynt yn l perffeithrwydd ei galon; ac au trinodd wrth gyfarwyddyd ei ddwylo.
78:72
И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их.
78:72 I on pаs ikh v chistote serdtsа svoego i rukаmi mudrymi vodil ikh.

SALM 79

79:1 Salm Asaff. Y cenhedloedd, O DDUW, y ddaethant ith etifeddiaeth; halogasant dy deml sanctaidd: gosodasant Jerwsalem yn garneddau.
79:1
Псалом Асафа. Боже! язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, Иерусалим превратили в развалины;
79:1 Psаlom Asаfа. Bozhe! azychniki prishli v nаsledie Tvoe, oskvernili svaty khrаm Tvo, Ierusаlim prevrаtili v rаzvаliny;

79:2 Rhoddasant gelanedd dy weision yn fwyd i adar y nefoedd, a chig dy saint i fwystfilod y ddaear.
79:2
трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих--зверям земным;
79:2 trupy rаbov Tvoikh otdаli nа sbedenie ptitsаm nebesnym, telа svatykh Tvoikh--zveram zemnym;

79:3 Tywalltasant eu gwaed fel dwfr o amgylch Jerwsalem: ac nid oedd au claddai.
79:3
пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их.
79:3 prolili krov ikh, kаk vodu, vokrug Ierusаlimа, i nekomu bylo pokhoronit ikh.

79:4 Yr ydym ni yn warthrudd in cymdogion; dirmyg a gwatwargerdd ir rhai sydd on hamgylch.
79:4
Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас.
79:4 My sdelаlis posmeshishchem u sosede nаshikh, porugаniem i posrаmleniem u okruzhаushchikh nаs.

79:5 Pa hyd, ARGLWYDD? a ddigi di yn dragywydd? a lysg dy eiddigedd di fel tn?
79:5
Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь?
79:5 Dokole, Gospodi, budesh gnevаtsa neprestаnno, budet pylаt revnost Tvoa, kаk ogon?

79:6 Tywallt dy lid ar y cenhedloedd nith adnabuant, ac ar y teyrnasoedd ni alwasant ar dy enw.
79:6
Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают,
79:6 Prole gnev Tvo nа nаrody, kotorye ne znаut Teba, i nа tsаrstvа, kotorye imeni Tvoego ne prizyvаut,

79:7 Canys ysasant Jacob, ac a wnaethant ei breswylfa yn anghyfannedd.
79:7
ибо они пожрали Иакова и жилище его опустошили.
79:7 ibo oni pozhrаli Iаkovа i zhilishche ego opustoshili.

79:8 Na chofia yr anwireddau gynt in herbyn: brysia, rhagflaened dy dostur drugareddau ni: canys llesg iawn yn gwnaethpwyd.
79:8
Не помяни нам грехов [наших] предков; скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены.
79:8 Ne pomani nаm grekhov [nаshikh] predkov; skoro dа predvаrat nаs shchedroty Tvoi, ibo my vesmа istoshcheny.

79:9 Cynorthwya ni, O DDUW ein hiachawdwriaeth, er mwyn gogoniant dy enw: gwared ni hefyd, a thrugarha wrth ei pechodau, er mwyn dy enw.
79:9
Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего; избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего.
79:9 Pomogi nаm, Bozhe, Spаsitel nаsh, rаdi slаvy imeni Tvoego; izbаv nаs i prosti nаm grekhi nаshi rаdi imeni Tvoego.

79:10 Paham y dywed y cenhedloedd, Pa le y mae eu DUW hwynt? bydded hysbys ymhlith y cenhedloedd yn ein golwg ni, wrth ddial gwaed dy weision yr hwn dywalltwyd.
79:10
Для чего язычникам говорить: `где Бог их?' Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих.
79:10 Dla chego azychnikаm govorit: gde Bog ikh? Dа sdelаetsa izvestnym mezhdu azychnikаmi pred glаzаmi nаshimi otmshchenie zа prolituu krov rаbov Tvoikh.

79:11 Deued uchenaid y carcharorion ger dy fron: yn l mawredd dy nerth cadw blant marwolaeth.
79:11 Да придет пред лице Твое стенание узника; могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть.
79:11 Dа pridet pred litse Tvoe stenаnie uznikа; mogushchestvom myshtsy Tvoe sokhrаni obrechennykh nа smert.

79:12 A thl in cymdogion ar y seithfed iw mynwes, eu cabledd trwy yr hon yth gablasant di, O Arglwydd.
79:12 Семикратно возврати соседям нашим в недро их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили.
79:12 Semikrаtno vozvrаti sosedam nаshim v nedro ikh ponoshenie, kotorym oni Teba, Gospodi, ponosili.

79:13 A ninnau dy bobl a defaid dy borfa, ath foliannwn di yn dragywydd: datganwn dy foliant o genhedlaeth i genhedlaeth.
79:13 А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе.
79:13 A my, nаrod Tvo i Tvoe pаzhiti ovtsy, vechno budem slаvit Teba i v rod i rod vozveshchаt khvаlu Tebe.

SALM 80

80:1 Ir Pencerdd ar Sosannim Edith, Salm Asaff. Gwrando, O Fugail Israel, yr hwn wyt yn arwain Joseff fel praidd; ymddisgleiria, yr hwn wyt yn eistedd rhwng y ceriwbiaid.
80:1 Начальнику хора. На музыкальном [орудии] Шошанним-Эдуф. Псалом Асафа. Пастырь Израиля! внемли; водящий, как овец, Иосифа, восседающий на Херувимах, яви Себя.
80:1 Nаchаlniku khorа. Nа muzykаlnom [orudii] Shoshаnnim-Zduf. Psаlom Asаfа. Pаstyr Izrаila! vnemli; vodashchi, kаk ovets, Iosifа, vossedаushchi nа Kheruvimаkh, avi Seba.

80:2 Cyfod dy nerth o flaen Effraim a Benjamin a Manasse, a thyred yn iachawdwriaeth i ni.
80:2 Пред Ефремом и Вениамином и Манассиею воздвигни силу Твою, и приди спасти нас.
80:2 Pred Efremom i Veniаminom i Mаnаssieu vozdvigni silu Tvou, i pridi spаsti nаs.

80:3 Dychwel ni, O DDUW, a llewyrcha dy wyneb; a ni a achubir.
80:3
Боже! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
80:3 Bozhe! vosstаnovi nаs; dа vossiaet litse Tvoe, i spаsemsa!

80:4 O ARGLWYDD DDUW y lluoedd, pa hyd y sorri wrth weddi dy bobl?
80:4
Господи, Боже сил! доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего?
80:4 Gospodi, Bozhe sil! dokole budesh gneven k molitvаm nаrodа Tvoego?

80:5 Porthaist hwynt bara dagrau; a diodaist hwynt dagrau wrth fesur mawr.
80:5
Ты напитал их хлебом слезным, и напоил их слезами в большой мере,
80:5 Ty nаpitаl ikh khlebom sleznym, i nаpoil ikh slezаmi v bolsho mere,

80:6 Gosodaist ni yn gynnen in cymdogion; an gelynion an gwatwarant yn eu mysg eu hun.
80:6
положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются [над нами].
80:6 polozhil nаs v prerekаnie sosedam nаshim, i vrаgi nаshi izdevаutsa [nаd nаmi].

80:7 O DDUW y lluoedd, dychwel ni, a llewyrcha dy wyneb; a ni a achubir.
80:7
Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
80:7 Bozhe sil! vosstаnovi nаs; dа vossiaet litse Tvoe, i spаsemsa!

80:8 Mudaist winwydden or Affft: bwriaist y cenhedloedd allan, a phlennaist hi.
80:8 Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее;
80:8 Iz Egiptа perenes Ty vinogrаdnuu lozu, vygnаl nаrody i posаdil ee;

80:9 Arloesaist oi blaen, a pheraist iw gwraidd wreiddio, a hi a lanwodd y tir.
80:9 очистил для нее место, и утвердил корни ее, и она наполнила землю.
80:9 ochistil dla nee mesto, i utverdil korni ee, i onа nаpolnilа zemlu.

80:10 Cuddiwyd y mynyddoedd gan ei chysgod; ai changhennau oedd fel cedrwydd rhagorol.
80:10 Горы покрылись тенью ее, и ветви ее как кедры Божии;
80:10 Gory pokrylis tenu ee, i vetvi ee kаk kedry Bozhii;

80:11 Hi a estynnodd ei changau hyd y mr, ai blagur hyd yr afon.
80:11 она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки.
80:11 onа pustilа vetvi svoi do mora i otrаsli svoi do reki.

80:12 Paham y rhwygaist ei chaeau, fel y tynno pawb a elo heibio ar hyd y ffordd ei grawn hi?
80:12 Для чего разрушил Ты ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути?
80:12 Dla chego rаzrushil Ty ogrаdy ee, tаk chto obryvаut ee vse, prokhodashchie po puti?

80:13 Y baedd or coed ai turia, a bwystfil y maes ai pawr.
80:13
Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее.
80:13 Lesno vepr podryvаet ee, i polevo zver obbedаet ee.

80:14 O DDUW y lluoedd, dychwel, atolwg, edrych or nefoedd, a chenfydd, ac ymwl r winwydden hon;
80:14
Боже сил! обратись же, призри с неба, и воззри, и посети виноград сей;
80:14 Bozhe sil! obrаtis zhe, prizri s nebа, i vozzri, i poseti vinogrаd se;

80:15 Ar winllan a blannodd dy ddeheulaw, ac r planhigyn a gadarnheaist i ti dy hun.
80:15
охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил Себе.
80:15 okhrаni to, chto nаsаdilа desnitsа Tvoa, i otrаsli, kotorye Ty ukrepil Sebe.

80:16 Llosgwyd hi thn; torrwyd hi i lawr: gan gerydd dy wyneb y difethir hwynt.
80:16
Он пожжен огнем, обсечен; от прещения лица Твоего погибнут.
80:16 On pozhzhen ognem, obsechen; ot preshchenia litsа Tvoego pogibnut.

80:17 Bydded dy law dros ŵr dy ddeheulaw, a thros fab y dyn yr hwn a gadarnheaist i i ti dy hun.
80:17 Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил Себе,
80:17 Dа budet rukа Tvoa nаd muzhem desnitsy Tvoe, nаd synom chelovecheskim, kotorogo Ty ukrepil Sebe,

80:18 Felly ni chiliwn yn l oddi wrthyt ti: bywha ni, a ni a alwn ar dy enw.
80:18 и мы не отступим от Тебя; оживи нас, и мы будем призывать имя Твое.
80:18 i my ne otstupim ot Teba; ozhivi nаs, i my budem prizyvаt ima Tvoe.

80:19 O ARGLWYDD DDUW y lluoedd, dychwel ni, llewyrcha dy wyneb; a ni a achubir.
80:19
Господи, Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
80:19 Gospodi, Bozhe sil! vosstаnovi nаs; dа vossiaet litse Tvoe, i spаsemsa!

SALM 81

81:1 Ir Pencerdd ar Gittith, Salm Asaff. Cenwch yn llafar i DDUW ein cadernid: cenwch yn llawen i DDUW Jacob.
81:1 Начальнику хора. На Гефском орудии. Псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыне нашей; восклицайте Богу Иакова;
81:1 Nаchаlniku khorа. Nа Gefskom orudii. Psаlom Asаfа. Rаdostno pote Bogu, tverdyne nаshe; vosklitsаte Bogu Iаkovа;

81:2 Cymerwch Salm, a moeswch dympan, y delyn fwyn ar nabl.
81:2 возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью;
81:2 vozmite psаlom, dаte timpаn, slаdkozvuchnye gusli s psаltiru;

81:3 Utgenwch utgorn yn y lloer newydd, yn yr amser nodedig, yn nydd ein huchel ŵyl.
81:3 трубите в новомесячие трубою, в определенное время, в день праздника нашего;
81:3 trubite v novomesachie trubou, v opredelennoe vrema, v den prаzdnikа nаshego;

81:4 Canys deddf yw hyn i Israel, a defod i DDUW Jacob.
81:4 ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева.
81:4 ibo ehto zаkon dla Izrаila, ustаv ot Bogа Iаkovlevа.

81:5 Efe ai gosododd yn dystiolaeth yn Joseff, pan aeth efe allan trwy dir yr Aifft: lle y clywais iaith ni ddeallwn.
81:5 Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли Египетской, где услышал звуки языка, которого не знал:
81:5 On ustаnovil ehto vo svidetelstvo dla Iosifа, kogdа on vyshel iz zemli Egipetsko, gde uslyshаl zvuki azykа, kotorogo ne znаl:

81:6 Tynnais ei ysgwydd oddi wrth y baich: ei ddwylo a ymadawsant r crochanau.
81:6 `Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин.
81:6 a snal s rаmen ego tazhesti, i ruki ego osvobodilis ot korzin.

81:7 Mewn cyfyngder y gelwaist, ac mi ath waredais: gwrandewais di yn nirgelwch y daran: profais di wrth ddyfroedd Meriba. Sela.
81:7 В бедствии ты призвал Меня, и Я избавил тебя; из среды грома Я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя.
81:7 V bedstvii ty prizvаl Mena, i a izbаvil teba; iz sredy gromа a uslyshаl teba, pri vodаkh Merivy ispytаl teba.

81:8 Clyw, fy mhobl, a mi a dystiolaethaf i ti: Israel, os gwrandewi arnaf.
81:8
Слушай, народ Мой, и Я буду свидетельствовать тебе: Израиль! о, если бы ты послушал Меня!
81:8 Slushа, nаrod Mo, i a budu svidetelstvovаt tebe: Izrаil! o, esli by ty poslushаl Mena!

81:9 Na fydded ynot dduw arall; ac nac ymgryma i dduw dieithr.
81:9 Да не будет у тебя иного бога, и не поклоняйся богу чужеземному.
81:9 Dа ne budet u teba inogo bogа, i ne poklonasa bogu chuzhezemnomu.

81:10 Myfi yr ARGLWYDD dy DDUW yw yr hwn ath ddug di allan o dir yr Aifft: lleda dy safn, a mi ai llanwaf.
81:10 Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли Египетской; открой уста твои, и Я наполню их'.
81:10 a Gospod, Bog tvo, izvedshi teba iz zemli Egipetsko; otkro ustа tvoi, i a nаpolnu ikh.

81:11 Ond ni wrandawai fy mhobl ar fy llef; ac Israel nim mynnai.
81:11 Но народ Мой не слушал гласа Моего, и Израиль не покорялся Мне;
81:11 No nаrod Mo ne slushаl glаsа Moego, i Izrаil ne pokoralsa Mne;

81:12 Yna y gollyngais hwynt yng nghyndynrwydd eu calon: aethant wrth eu cyngor eu hunain.
81:12 потому Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам.
81:12 potomu a ostаvil ikh uporstvu serdtsа ikh, pust khodat po svoim pomyslаm.

81:13 O na wrandawsai fy mhobl arnaf; na rodiasai Israel yn fy ffyrdd!
81:13
О, если бы народ Мой слушал Меня и Израиль ходил Моими путями!
81:13 O, esli by nаrod Mo slushаl Mena i Izrаil khodil Moimi putami!

81:14 Buan y gostyngaswn eu gelynion, ac y troeswn fy llaw yn erbyn eu gwrthwynebwyr.
81:14
Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку Мою на притеснителей их:
81:14 a skoro smiril by vrаgov ikh i obrаtil by ruku Mou nа pritesnitele ikh:

81:15 Caseion yr ARGLWYDD a gymerasent arnynt ymostwng iddo ef: au hamser hwythau fuasai yn dragywydd.
81:15
ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда;
81:15 nenаvidashchie Gospodа rаbolepstvovаli by im, а ikh blаgodenstvie prodolzhаlos by nаvsegdа;

81:16 Bwydasai hwynt hefyd braster gwenith: ac ml or graig yth ddiwallaswn.
81:16
Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы.
81:16 a pitаl by ikh tukom pshenitsy i nаsyshchаl by ikh medom iz skаly.

SALM 82

82:1 Salm Asaff. DUW sydd yn sefyll yng nghynulleidfa y galluog: ymhlith y duwiau y barn efe.
82:1 Псалом Асафа. Бог стал в сонме богов; среди богов произнес суд:
82:1 Psаlom Asаfа. Bog stаl v sonme bogov; sredi bogov proiznes sud:

82:2 Pa hyd y bernwch ar gam? ac y derbyniwch wyneb y rhai annuwiol? Sela.
82:2 доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым?
82:2 dokole budete vy sudit neprаvedno i okаzyvаt litsepriatie nechestivym?

82:3 Bernwch y tlawd ar amddifad: cyfiawnhewch y cystuddiedig ar rheidus.
82:3 Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость;
82:3 Dаvаte sud bednomu i sirote; ugnetennomu i nishchemu okаzyvаte sprаvedlivost;

82:4 Gwaredwch y tlawd ar anghenus: achubwch hwynt o law y rhai annuwiol.
82:4 избавляйте бедного и нищего; исторгайте [его] из руки нечестивых.
82:4 izbаvlate bednogo i nishchego; istorgаte [ego] iz ruki nechestivykh.

82:5 Ni wyddant, ac ni ddeallant; mewn tywyllwch y rhodiant: holl sylfaenau y ddaear a symudwyd ou lle.
82:5 Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются.
82:5 Ne znаut, ne rаzumeut, vo tme khodat; vse osnovаnia zemli koleblutsa.

82:6 Myfi a ddywedais, Duwiau ydych chwi; a meibion y Goruchaf ydych chwi oll.
82:6 Я сказал: вы--боги, и сыны Всевышнего--все вы;
82:6 a skаzаl: vy--bogi, i syny Vsevyshnego--vse vy;

82:7 Eithr byddwch feirw fel dynion, ac fel un or tywysogion y syrthiwch.
82:7 но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей.
82:7 no vy umrete, kаk cheloveki, i pаdete, kаk vsaki iz knaze.

82:8 Cyfod, O Dduw, barna y ddaear canys ti a etifeddi yr holl genhedloedd.
82:8 Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы.
82:8 Vosstаn, Bozhe, sudi zemlu, ibo Ty nаsleduesh vse nаrody.

SALM 83

83:1 Cn neu Salm Asaff. O DDUW na ostega: na thaw, ac na fydd lonydd, O DDUW.
83:1 Песнь. Псалом Асафа. Боже! Не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже,
83:1 Pesn. Psаlom Asаfа. Bozhe! Ne premolchi, ne bezmolvstvu i ne ostаvаsa v pokoe, Bozhe,

83:2 Canys wele, dy elynion, sydd yn terfysgu; ath gaseion yn cyfodi eu pennau.
83:2 ибо вот, враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову;
83:2 ibo vot, vrаgi Tvoi shumat, i nenаvidashchie Teba podnali golovu;

83:3 Ymgyfrinachasant yn ddichellgar yn erbyn dy bobl, ac ymgyngorasant yn erbyn dy rai dirgel di.
83:3 против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою;
83:3 protiv nаrodа Tvoego sostаvili kovаrny umysel i soveshchаutsa protiv khrаnimykh Tobou;

83:4 Dywedasant, Deuwch, a difethwn hwynt fel na byddont yn genedl; ac na chofier enw Israel mwyach.
83:4 сказали: `пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля.'
83:4 skаzаli: podem i istrebim ikh iz nаrodov, chtoby ne vspominаlos bolee ima Izrаila.

83:5 Canys ymgyngorasant yn unfryd; ac ymwnaethant ith erbyn;
83:5 Сговорились единодушно, заключили против Тебя союз:
83:5 Sgovorilis edinodushno, zаkluchili protiv Teba souz:

83:6 Pebyll Edam, ar Ismaeliaid; y Moabiaid, ar Hagariaid;
83:6 селения Едомовы и Измаильтяне, Моав и Агаряне,
83:6 selenia Edomovy i Izmаiltane, Moаv i Agаrane,

83:7 Gebal, ac Ammon, ac Amalec; y Philistiaid, gyda phreswylwyr Tyrus.
83:7 Гевал и Аммон и Амалик, Филистимляне с жителями Тира.
83:7 Gevаl i Ammon i Amаlik, Filistimlane s zhitelami Tirа.

83:8 Assur hefyd a ymgyplysodd hwynt: buant fraich i blant Lot. Sela.
83:8 И Ассур пристал к ним: они стали мышцею для сынов Лотовых.
83:8 I Assur pristаl k nim: oni stаli myshtseu dla synov Lotovykh.

83:9 Gwna di iddynt fel i Midian; megis i Sisera, megis i Jabin, wrth afon Cison:
83:9 Сделай им то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иавину у потока Киссона,
83:9 Sdelа im to zhe, chto Mаdiаmu, chto Sisаre, chto Iаvinu u potokа Kissonа,

83:10 Yn Endor y difethwyd hwynt: aethant yn dail ir ddaear.
83:10 которые истреблены в Аендоре, сделались навозом для земли.
83:10 kotorye istrebleny v Aendore, sdelаlis nаvozom dla zemli.

83:11 Gwna eu pendefigion fel Oreb, ac fel Seeb; au holl dywysogion fel Seba, ac fel Salmunna:
83:11 Поступи с ними, с князьями их, как с Оривом и Зивом и со всеми вождями их, как с Зевеем и Салманом,
83:11 Postupi s nimi, s knazami ikh, kаk s Orivom i Zivom i so vsemi vozhdami ikh, kаk s Zeveem i Sаlmаnom,

83:12 Y rhai a ddywedasant, Cymerwn i ni gyfanheddau DUW iw meddiannu.
83:12 которые говорили: `возьмем себе во владение селения Божии'.
83:12 kotorye govorili: vozmem sebe vo vlаdenie selenia Bozhii.

83:13 Gosod hwynt, O fy NUW, fel olwyn; fel sofl o flaen y gwynt.
83:13
Боже мой! Да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром.
83:13 Bozhe mo! Dа budut oni, kаk pyl v vikhre, kаk solomа pered vetrom.

83:14 Fel y llysg tn goed, ac fel y goddeithia fflam fynyddoedd;
83:14
Как огонь сжигает лес, и как пламя опаляет горы,
83:14 Kаk ogon szhigаet les, i kаk plаma opаlaet gory,

83:15 Felly erlid di hwynt th dymestl, a dychryna hwynt th gorwynt.
83:15
так погони их бурею Твоею и вихрем Твоим приведи их в смятение;
83:15 tаk pogoni ikh bureu Tvoeu i vikhrem Tvoim privedi ikh v smatenie;

83:16 Llanw eu hwynebau gwarth; fel y ceisiont dy enw, O ARGLWYDD.
83:16
исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи!
83:16 ispolni litsа ikh beschestiem, chtoby oni vzyskаli ima Tvoe, Gospodi!

83:17 Cywilyddier a thralloder hwynt yn dragywydd; ie, gwaradwydder a difether hwynt:
83:17
Да постыдятся и смятутся на веки, да посрамятся и погибнут,
83:17 Dа postydatsa i smatutsa nа veki, dа posrаmatsa i pogibnut,

83:18 Fel y gwypont mai tydi, yr hwn yn unig wyt JEHOFAH wrth dy enw, wyt Oruchaf ar yr holl ddaear.
83:18
и да познают, что Ты, Которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею.
83:18 i dа poznаut, chto Ty, Kotorogo odnogo ima Gospod, Vsevyshni nаd vseu zemleu.

SALM 84

84:1 Ir Pencerdd ar Gittith, Salm meibion Cora. Mor hawddgar yw dy bebyll di, O ARGLWYDD y lluoedd!
84:1
Начальнику хора. На Гефском [орудии]. Кореевых сынов. Псалом. Как вожделенны жилища Твои, Господи сил!
84:1 Nаchаlniku khorа. Nа Gefskom [orudii]. Koreevykh synov. Psаlom. Kаk vozhdelenny zhilishchа Tvoi, Gospodi sil!

84:2 Fy enaid a hiraetha, ie, ac a flysia am gynteddau yr ARGLWYDD: fy nghalon am cnawd a waeddant am y DUW byw.
84:2 Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому.
84:2 Istomilаs dushа moa, zhelаa vo dvory Gospodni; serdtse moe i plot moa vostorgаutsa k Bogu zhivomu.

84:3 Aderyn y to hefyd a gafodd dŷ, ar wennol nyth iddi, lle y gesyd ei chywion; sef dy allorau di, O ARGLWYDD y lluoedd, fy Mrenin, am DUW.
84:3 И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой!
84:3 I ptichkа nаkhodit sebe zhile, i lаstochkа gnezdo sebe, gde polozhit ptentsov svoikh, u аltаre Tvoikh, Gospodi sil, Tsаr mo i Bog mo!

84:4 Gwyn fyd preswylwyr dy dŷ: yn wastad yth foliannant. Sela.
84:4 Блаженны живущие в доме Твоем: они непрестанно будут восхвалять Тебя.
84:4 Blаzhenny zhivushchie v dome Tvoem: oni neprestаnno budut voskhvаlat Teba.

84:5 Gwyn ei fyd y dyn y mae ei gadernid ynot; ath ffyrdd yn eu calon:
84:5 Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены [к Тебе].
84:5 Blаzhen chelovek, kotorogo silа v Tebe i u kotorogo v serdtse stezi nаprаvleny [k Tebe].

84:6 Y rhai yn myned trwy ddyffryn Bacha ai gwnnt yn ffynnon: ar glaw a leinw y llynnau.
84:6 Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением;
84:6 Prokhoda dolinou plаchа, oni otkryvаut v ne istochniki, i dozhd pokryvаet ee blаgosloveniem;

84:7 Ant o nerth i nerth; ymddengys pob un gerbron DUW yn Seion.
84:7 приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе.
84:7 prikhodat ot sily v silu, avlautsa pred Bogom nа Sione.

84:8 O ARGLWYDD DDUW y lluoedd, clyw fy ngweddi: gwrando, O DDUW Jacob. Sela.
84:8 Господи, Боже сил! Услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев!
84:8 Gospodi, Bozhe sil! Uslysh molitvu mou, vnemli, Bozhe Iаkovlev!

84:9 O Dduw ein tarian, gwl, ac edrych ar wyneb dy Eneiniog.
84:9 Боже, защитник наш! Приникни и призри на лице помазанника Твоего.
84:9 Bozhe, zаshchitnik nаsh! Prinikni i prizri nа litse pomаzаnnikа Tvoego.

84:10 Canys gwell yw diwrnod yn dy gynteddau di na mil: dewiswn gadw drws yn nhŷ fy NUW, o flaen trigo ym mhebyll annuwioldeb.
84:10 Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия.
84:10 Ibo odin den vo dvorаkh Tvoikh luchshe tysachi. Zhelаu luchshe byt u porogа v dome Bozhiem, nezheli zhit v shаtrаkh nechestia.

84:11 Canys haul a tharian yw yr ARGLWYDD DUW: yr ARGLWYDD a rydd ras a gogoniant - ni atal efe ddim daioni oddi wrth y rhai a rodiant yn berffaith.
84:11 Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в непорочности Он не лишает благ.
84:11 Ibo Gospod Bog est solntse i shchit, Gospod dаet blаgodаt i slаvu; khodashchikh v neporochnosti On ne lishаet blаg.

84:12 O ARGLWYDD y lluoedd, gwyn fyd y dyn a ymddiried ynot.
84:12
Господи сил! Блажен человек, уповающий на Тебя!
84:12 Gospodi sil! Blаzhen chelovek, upovаushchi nа Teba!

SALM 85

85:1 Ir Pencerdd, Salm meibion Cora. Graslon fuost, O ARGLWYDD, ith dir: dychwelaist gaethiwed Jacob.
85:1
Начальнику хора. Кореевых сынов. Псалом. Господи! Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова;
85:1 Nаchаlniku khorа. Koreevykh synov. Psаlom. Gospodi! Ty umiloserdilsa k zemle Tvoe, vozvrаtil plen Iаkovа;

85:2 Maddeuaist anwiredd dy bobl: cuddiaist eu holl bechod. Sela.
85:2
простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его,
85:2 prostil bezzаkonie nаrodа Tvoego, pokryl vse grekhi ego,

85:3 Tynnaist ymaith dy holl lid: troaist oddi wrth lidiowgrwydd dy ddicter.
85:3
отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего.
85:3 otbal vsu arost Tvou, otvrаtil lutost gnevа Tvoego.

85:4 Tro ni, O DDUW, ein hiachawdwriaeth, a thor ymaith dy ddigofaint oddi wrthym.
85:4 Восстанови нас, Боже спасения нашего, и прекрати негодование Твое на нас.
85:4 Vosstаnovi nаs, Bozhe spаsenia nаshego, i prekrаti negodovаnie Tvoe nа nаs.

85:5 Ai byth y digi wrthym? a estynni di dy soriant hyd genhedlaeth a chenhedlaeth?
85:5 Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой от рода в род?
85:5 Neuzheli vechno budesh gnevаtsa nа nаs, prostresh gnev Tvo ot rodа v rod?

85:6 Oni throi di an bywhau ni, fel y llawenycho dy bobl ynot ti?
85:6 Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе?
85:6 Neuzheli snovа ne ozhivish nаs, chtoby nаrod Tvo vozrаdovаlsa o Tebe?

85:7 Dangos i ni, ARGLWYDD dy drugaredd, a dod i ni dy iachawdwriaeth.
85:7 Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам.
85:7 avi nаm, Gospodi, milost Tvou, i spаsenie Tvoe dаru nаm.

85:8 Gwrandawaf beth a ddywed yr ARGLWYDD DDUW: canys efe a draetha heddwch iw bobl, ac iw saint: ond na throant at ynfydrwydd.
85:8 Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу Своему и избранным Своим, но да не впадут они снова в безрассудство.
85:8 Poslushаu, chto skаzhet Gospod Bog. On skаzhet mir nаrodu Svoemu i izbrаnnym Svoim, no dа ne vpаdut oni snovа v bezrаssudstvo.

85:9 Diau fod ei iechyd ef yn agos ir rhai ai hofnant; fel y trigo gogoniant yn ein tir ni.
85:9 Так, близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей!
85:9 Tаk, blizko k boashchimsa Ego spаsenie Ego, chtoby obitаlа slаvа v zemle nаshe!

85:10 Trugaredd a gwirionedd a ymgyfarfuant; cyfiawnder a heddwch a ymgusanasant.
85:10 Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются;
85:10 Milost i istinа sretatsa, prаvdа i mir oblobyzаutsa;

85:11 Gwirionedd a dardda or ddaear; a chyfiawnder a edrych i lawr or nefoedd.
85:11 истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес;
85:11 istinа vozniknet iz zemli, i prаvdа priniknet s nebes;

85:12 Yr ARGLWYDD hefyd a rydd ddaioni; an daear a rydd ei chnwd.
85:12 и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой;
85:12 i Gospod dаst blаgo, i zemla nаshа dаst plod svo;

85:13 Cyfiawnder a oi flaen ef; ac a esyd ei draed ef ar y ffordd.
85:13 правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои.
85:13 prаvdа podet pred Nim i postаvit nа put stopy svoi.

SALM 86

86:1 Gweddi Dafydd. Gostwng, O ARGLWYDD, dy glust, gwrando fi: canys truan ac anghenus ydwyf.
86:1 Молитва Давида. Приклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ.
86:1 Molitvа Dаvidа. Prikloni, Gospodi, ukho Tvoe i uslysh mena, ibo a beden i nishch.

86:2 Cadw fy enaid; canys sanctaidd ydwyf: achub di dy was, O fy NUW, yr hwn sydd yn ymddiried ynot.
86:2 Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою; спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя.
86:2 Sokhrаni dushu mou, ibo a blаgogoveu pred Tobou; spаsi, Bozhe mo, rаbа Tvoego, upovаushchego nа Teba.

86:3 Trugarha wrthyf, ARGLWYDD: canys arnat y llefaf beunydd.
86:3 Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день.
86:3 Pomilu mena, Gospodi, ibo k Tebe vzyvаu kаzhdy den.

86:4 Llawenha enaid dy was: canys atat ti, ARGLWYDD, y dyrchafaf fy enaid.
86:4 Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою,
86:4 Vozveseli dushu rаbа Tvoego, ibo k Tebe, Gospodi, voznoshu dushu mou,

86:5 Canys ti, O ARGLWYDD, ydwyt dda, a maddeugar; ac o fawr drugaredd ir rhai oll a alwant arnat.
86:5 ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя.
86:5 ibo Ty, Gospodi, blаg i miloserd i mnogomilostiv ko vsem, prizyvаushchim Teba.

86:6 Clyw, ARGLWYDD, fy ngweddi; ac ymwrando llais fy ymbil.
86:6 Услышь, Господи, молитву мою и внемли гласу моления моего.
86:6 Uslysh, Gospodi, molitvu mou i vnemli glаsu molenia moego.

86:7 Yn nydd fy nghyfyngder y llefaf arnat: canys gwrandewi fi.
86:7 В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня.
86:7 V den skorbi moe vzyvаu k Tebe, potomu chto Ty uslyshish mena.

86:8 Nid oes fel tydi ymysg y duwiau, O ARGLWYDD; na gweithredoedd fel dy weithredoedd di.
86:8 Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои.
86:8 Net mezhdu bogаmi, kаk Ty, Gospodi, i net del, kаk Tvoi.

86:9 Yr holl genhedloedd y rhai a wnaethost a ddeuant, ac a addolant ger dy fron di, O Arglwydd; ac a ogoneddant dy enw.
86:9 Все народы, Тобою сотворенные, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое,
86:9 Vse nаrody, Tobou sotvorennye, priidut i poklonatsa pred Tobou, Gospodi, i proslаvat ima Tvoe,

86:10 Canys ydwyt fawr, ac yn gwneuthur rhyfeddodau: ti yn unig wyt DDUW.
86:10 ибо Ты велик и творишь чудеса, --Ты, Боже, един Ты.
86:10 ibo Ty velik i tvorish chudesа, --Ty, Bozhe, edin Ty.

86:11 Dysg i mi dy ffordd, O ARGLWYDD; mi a rodiaf yn dy, wirionedd: una fy nghalon i ofni dy enw.
86:11 Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей; утверди сердце мое в страхе имени Твоего.
86:11 Nаstаv mena, Gospodi, nа put Tvo, i budu khodit v istine Tvoe; utverdi serdtse moe v strаkhe imeni Tvoego.

86:12 Moliannaf di, O Arglwydd fy NUW m holl galon: a gogoneddaf dy enw yn dragywydd.
86:12 Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно,
86:12 Budu voskhvаlat Teba, Gospodi, Bozhe mo, vsem serdtsem moim i slаvit ima Tvoe vechno,

86:13 Canys mawr yw dy drugaredd tuag ataf fi: a gwaredaist fy enaid o uffern isod.
86:13 ибо велика милость Твоя ко мне: Ты избавил душу мою от ада преисподнего.
86:13 ibo velikа milost Tvoa ko mne: Ty izbаvil dushu mou ot аdа preispodnego.

86:14 Rhai beilchion a gyfodasant im herbyn, O DDUW, a chynulleidfa y trawsion a geisiasant fy enaid; ac nith osodasant di ger eu bron.
86:14 Боже! гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей: не представляют они Тебя пред собою.
86:14 Bozhe! gordye vosstаli nа mena, i skopishche matezhnikov ishchet dushi moe: ne predstаvlaut oni Teba pred sobou.

86:15 Eithr ti, O Arglwydd, wyt DDUW trugarog a graslon; hwyrfrydig i lid, a helaeth o drugaredd a gwirionedd.
86:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,
86:15 No Ty, Gospodi, Bozhe shchedry i blаgoserdny, dolgoterpelivy i mnogomilostivy i istinny,

86:16 Edrych arnaf, a thrugarha wrthyf: dyro dy nerth ith was, ac achub fab dy wasanaethferch.
86:16 призри на меня и помилуй меня; даруй крепость Твою рабу Твоему, и спаси сына рабы Твоей;
86:16 prizri nа mena i pomilu mena; dаru krepost Tvou rаbu Tvoemu, i spаsi synа rаby Tvoe;

86:17 Gwna i mi arwydd er daioni: fel y gwelo fy nghaseion, ac y gwaradwydder hwynt; am i ti, O ARGLWYDD, fy nghynorthwyo am diddanu.
86:17 покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня.
86:17 pokаzhi nа mne znаmenie vo blаgo, dа vidat nenаvidashchie mena i ustydatsa, potomu chto Ty, Gospodi, pomog mne i uteshil mena.

SALM 87

87:1 Salm neu Gn meibion, Cora. Ei sail sydd ar y mynyddoedd sanctaidd.
87:1 Сынов Кореевых. Псалом. Песнь. Основание его на горах святых.
87:1 Synov Koreevykh. Psаlom. Pesn. Osnovаnie ego nа gorаkh svatykh.

87:2 Yr ARGLWYDD a gr byrth Seion yn yn fwy na holl breswylfeydd Jacob.
87:2 Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова.
87:2 Gospod lubit vrаtа Sionа bolee vsekh seleni Iаkovа.

87:3 Gogoneddus bethau a ddywedir amdanat ti, O ddinas DUW. Sela.
87:3 Славное возвещается о тебе, град Божий!
87:3 Slаvnoe vozveshchаetsa o tebe, grаd Bozhi!

87:4 Cofiaf Rahab a Babilon wrth fy nghydnabod: wele Philistia, a Thyrus, ynghyd ag Ethiopia. Yno y ganwyd hwn.
87:4 Упомяну знающим меня о Рааве и Вавилоне; вот Филистимляне и Тир с Ефиопиею, --[скажут]: `такой-то родился там'.
87:4 Upomanu znаushchim mena o Rааve i Vаvilone; vot Filistimlane i Tir s Efiopieu, --[skаzhut]: tаko-to rodilsa tаm.

87:5 Ac am Seion y dywedir, Y gŵr ar gŵr a anwyd ynddi: ar Goruchaf ei hun ai sicrha hi.
87:5 О Сионе же будут говорить: `такой-то и такой-то муж родился в нем, и Сам Всевышний укрепил его'.
87:5 O Sione zhe budut govorit: tаko-to i tаko-to muzh rodilsa v nem, i Sаm Vsevyshni ukrepil ego.

87:6 Yr ARGLWYDD a gyfrif pan ysgrifenno y bobl, eni hwn yno. Sela.
87:6 Господь в переписи народов напишет: `такой-то родился там'.
87:6 Gospod v perepisi nаrodov nаpishet: tаko-to rodilsa tаm.

87:7 Y cantorion ar cerddorion a fyddant yno: fy holl ffynhonnau sydd ynot ti.
87:7 И поющие и играющие, --все источники мои в тебе.
87:7 I poushchie i igrаushchie, --vse istochniki moi v tebe.

SALM 88

88:1 Salm neu Gn meibion Cora, ir Pencerdd ar Mahalath Leannoth, Maschil Heman yr Esrahiad. ARGLWYDD DDUW fy iachawdwriaeth, gwaeddais oth flaen ddydd a nos.
88:1 Песнь. Псалом, Сынов Кореевых. Начальнику хора на Махалаф, для пения. Учение Емана Езрахита. Господи, Боже спасения моего! днем вопию и ночью пред Тобою:
88:1 Pesn. Psаlom, Synov Koreevykh. Nаchаlniku khorа nа Mаkhаlаf, dla penia. Uchenie Emаnа Ezrаkhitа. Gospodi, Bozhe spаsenia moego! dnem vopiu i nochu pred Tobou:

88:2 Deued fy ngweddi ger dy fron: gostwng dy glust at fy llefain.
88:2 да внидет пред лице Твое молитва моя; приклони ухо Твое к молению моему,
88:2 dа vnidet pred litse Tvoe molitvа moa; prikloni ukho Tvoe k moleniu moemu,

88:33 Canys fy enaid a lanwyd o flinderau; am heinioes a nes ir beddrod.
88:33 ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней.
88:33 ibo dushа moa nаsytilаs bedstviami, i zhizn moa priblizilаs k preispodne.

88:4 Cyfrifwyd fi gydar rhai a ddisgynnant ir pwll: ydwyf fel gŵr heb nerth.
88:4 Я сравнялся с нисходящими в могилу; я стал, как человек без силы,
88:4 a srаvnalsa s niskhodashchimi v mogilu; a stаl, kаk chelovek bez sily,

88:5 Yn rhydd ymysg y meirw, fel rhai wedi eu lladd, yn gorwedd mewn bedd, y rhai ni chofi mwy; a hwy a dorrwyd oddi wrth dy law.
88:5 между мертвыми брошенный, --как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь и которые от руки Твоей отринуты.
88:5 mezhdu mertvymi broshenny, --kаk ubitye, lezhаshchie vo grobe, o kotorykh Ty uzhe ne vspominаesh i kotorye ot ruki Tvoe otrinuty.

88:6 Gosodaist fi yn y pwll isaf, mewn tywyllwch, yn y dyfnderau.
88:6 Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну.
88:6 Ty polozhil mena v rov preispodni, vo mrаk, v bezdnu.

88:7 Y mae dy ddigofaint yn pwyso arnaf: ac th holl donnau ym cystuddiaist. Sela.
88:7 Отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил [меня].
88:7 Otagotelа nа mne arost Tvoa, i vsemi volnаmi Tvoimi Ty porаzil [mena].

88:8 Pellheaist fy nghydnabod oddi wrthyf; gwnaethost fi yn ffieidd-dra iddynt: gwarchaewyd fi fel nad awn allan.
88:8 Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них; я заключен, и не могу выйти.
88:8 Ty udаlil ot mena znаkomykh moikh, sdelаl mena otvrаtitelnym dla nikh; a zаkluchen, i ne mogu vyti.

88:9 Fy llygad a ofidiodd gan fy nghystudd: llefais arnat ARGLWYDD, beunydd; estynnais fy nwylo atat.
88:9 Око мое истомилось от горести: весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои.
88:9 Oko moe istomilos ot goresti: ves den a vzyvаl k Tebe, Gospodi, prostirаl k Tebe ruki moi.

88:10 Ai ir meirw y gwnei ryfeddod? a gyfyd y meirw ath foliannu di? Sela.
88:10 Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя?
88:10 Rаzve nаd mertvymi Ty sotvorish chudo? Rаzve mertvye vstаnut i budut slаvit Teba?

88:11 A draethir dy drugaredd mewn bedd? ath wirionedd yn nistryw?
88:11 или во гробе будет возвещаема милость Твоя, и истина Твоя--в месте тления?
88:11 ili vo grobe budet vozveshchаemа milost Tvoa, i istinа Tvoa--v meste tlenia?

88:12 A adwaenir dy ryfeddod yn y tywyllwch? ath gyfiawnder yn nhir angof?
88:12 разве во мраке познают чудеса Твои, и в земле забвения--правду Твою?
88:12 rаzve vo mrаke poznаut chudesа Tvoi, i v zemle zаbvenia--prаvdu Tvou?

88:13 Ond myfi a lefais arnat, ARGLWYDD; yn fore yr achub fy ngweddi dy flaen.
88:13 Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя.
88:13 No a k Tebe, Gospodi, vzyvаu, i rаno utrom molitvа moa predvаraet Teba.

88:14 Paham, ARGLWYDD, y gwrthodi fy enaid? y cuddi dy wyneb oddi wrthyf?
88:14 Для чего, Господи, отреваешь душу мою, скрываешь лице Твое от меня?
88:14 Dla chego, Gospodi, otrevаesh dushu mou, skryvаesh litse Tvoe ot mena?

88:15 Truan ydwyf fi, ac ar drancedigaeth om hieuenctid: dygais dy ofn, ac yr ydwyf yn petruso.
88:15 Я несчастен и истаеваю с юности; несу ужасы Твои и изнемогаю.
88:15 a neschаsten i istаevаu s unosti; nesu uzhаsy Tvoi i iznemogаu.

88:16 Dy soriant a aeth drosof; dy ddychrynedigaethau am torrodd ymaith.
88:16 Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня,
88:16 Nаdo mnou proshlа arost Tvoa, ustrаshenia Tvoi sokrushili mena,

88:17 Fel dwfr ym cylchynasant beunydd, ac ym cydamgylchasant.
88:17 всякий день окружают меня, как вода: облегают меня все вместе.
88:17 vsaki den okruzhаut mena, kаk vodа: oblegаut mena vse vmeste.

88:18 Cr a chyfaill a yrraist ymhell oddi wrthyf, am cydnabod i dywyllwch.
88:18 Ты удалил от меня друга и искреннего; знакомых моих не видно.
88:18 Ty udаlil ot mena drugа i iskrennego; znаkomykh moikh ne vidno.

SALM 89

89:1 Maschil Ethan yr Esrahiad. Trugareddau yr ARGLWYDD a ddatganaf byth: m genau y mynegaf dy wirionedd o genhedlaeth hyd genhedlaeth.
89:1 Учение Ефама Езрахита. Милости [Твои], Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими.
89:1 Uchenie Efаmа Ezrаkhitа. Milosti [Tvoi], Gospodi, budu pet vechno, v rod i rod vozveshchаt istinu Tvou ustаmi moimi.

89:2 Canys dywedais, Adeiledir trugaredd yn dragywydd: yn y nefoedd y sicrhei dy wirionedd.
89:2 Ибо говорю: навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, [когда сказал]:
89:2 Ibo govoru: nаvek osnovаnа milost, nа nebesаkh utverdil Ty istinu Tvou, [kogdа skаzаl]:

89:3 Gwneuthum amod im hetholedig, tyngais im gwas Dafydd.
89:3 `Я поставил завет с избранным Моим, клялся Давиду, рабу Моему:
89:3 a postаvil zаvet s izbrаnnym Moim, klalsa Dаvidu, rаbu Moemu:

89:4 Yn dragywydd y sicrhaf dy had di: ac o genhedlaeth i genhediaeth yr adeiladaf dy orseddfainc di. Sela.
89:4 навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой'.
89:4 nаvek utverzhu sema tvoe, v rod i rod ustrou prestol tvo.

89:5 Ar nefoedd, O ARGLWYDD, a foliannant dy ryfeddod; ath wirionedd yng nghynulleidfa y saint.
89:5 И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых.
89:5 I nebesа proslаvat chudnye delа Tvoi, Gospodi, i istinu Tvou v sobrаnii svatykh.

89:6 Canys pwy yn y nef a gystedlir r ARGLWYDD? pwy a gyffelybir ir ARGLWYDD ymysg meibion y cedyrn?
89:6 Ибо кто на небесах сравнится с Господом? кто между сынами Божиими уподобится Господу?
89:6 Ibo kto nа nebesаkh srаvnitsa s Gospodom? kto mezhdu synаmi Bozhiimi upodobitsa Gospodu?

89:7 DUW sydd ofnadwy iawn yng nghynulleidfa y saint, ac iw arswydo yn ei holl amgylchoedd.
89:7 Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его.
89:7 Strаshen Bog v velikom sonme svatykh, strаshen On dla vsekh okruzhаushchikh Ego.

89:8 O ARGLWYDD DDUW y lluoedd, pwy sydd fel tydi, yn gadarn IR? ath wirionedd oth amgylch?
89:8 Господи, Боже сил! кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя.
89:8 Gospodi, Bozhe sil! kto silen, kаk Ty, Gospodi? I istinа Tvoa okrest Teba.

89:9 Ti wyt yn llywodraethu ymchwydd mr: pan gyfodo ei donnau, ti au gostegi.
89:9 Ты владычествуешь над яростью моря: когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их.
89:9 Ty vlаdychestvuesh nаd arostu mora: kogdа vozdymаutsa volny ego, Ty ukroshchаesh ikh.

89:10 Ti a ddrylliaist yr Aifft, fel un lladdedig: trwy nerth dy fraich y gwasgeraist dy elynion.
89:10 Ты низложил Раава, как пораженного; крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих.
89:10 Ty nizlozhil Rааvа, kаk porаzhennogo; krepkou myshtseu Tvoeu rаsseal vrаgov Tvoikh.

89:11 Y nefoedd ydynt eiddot ti, ar ddaear sydd eiddot ti: ti a seiliaist y byd ai gyfiawnder.
89:11 Твои небеса и Твоя земля; вселенную и что наполняет ее, Ты основал.
89:11 Tvoi nebesа i Tvoa zemla; vselennuu i chto nаpolnaet ee, Ty osnovаl.

89:12 Ti a greaist ogledd a deau: Tabor a Hermon a lawenychant yn dy enw.
89:12 Север и юг Ты сотворил; Фавор и Ермон о имени Твоем радуются.
89:12 Sever i ug Ty sotvoril; Fаvor i Ermon o imeni Tvoem rаduutsa.

89:13 Y mae i ti fraich a chadernid: cadarn yw dy law, ac uchel yw dy ddeheulaw.
89:13 Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя!
89:13 Krepkа myshtsа Tvoa, silnа rukа Tvoa, vysokа desnitsа Tvoa!

89:14 Cyfiawnder a barn yw trigfa dy orseddfainc: trugaredd a gwirionedd a ragflaenant dy wyneb.
89:14 Правосудие и правота--основание престола Твоего; милость и истина предходят пред лицем Твоим.
89:14 Prаvosudie i prаvotа--osnovаnie prestolа Tvoego; milost i istinа predkhodat pred litsem Tvoim.

89:15 Gwyn eu byd y bobl a adwaenant yr hyfrydlais: yn llewyrch dy wyneb, ARGLWYDD, y rhodiant hwy.
89:15 Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего, Господи,
89:15 Blаzhen nаrod, znаushchi trubny zov! Oni khodat vo svete litsа Tvoego, Gospodi,

89:16 Yn dy enw di y gorfoleddant beunydd; ac yn dy gyfiawnder yr ymddyrchafant.
89:16 о имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся,
89:16 o imeni Tvoem rаduutsa ves den i prаvdou Tvoeu voznosatsa,

89:17 Canys godidowgrwydd eu cadernid hwynt ydwyt ti; ac yn dy ewyllys da y dyrchefir ein corn ni.
89:17 ибо Ты украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш.
89:17 ibo Ty ukrаshenie sily ikh, i blаgovoleniem Tvoim vozvyshаetsa rog nаsh.

89:18 Canys yr ARGLWYDD yw ein tarian a Sanct Israel yw ein Brenin.
89:18 От Господа--щит наш, и от Святаго Израилева--царь наш.
89:18 Ot Gospodа--shchit nаsh, i ot Svatаgo Izrаilevа--tsаr nаsh.

89:19 Yna yr ymddiddenaist mewn gweledigaeth th Sanct, ac a ddywedaist, Gosodais gymorth ar un cadarn: dyrchefais un etholedig or bobl.
89:19 Некогда говорил Ты в видении святому Твоему, и сказал: `Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа.
89:19 Nekogdа govoril Ty v videnii svatomu Tvoemu, i skаzаl: a okаzаl pomoshch muzhestvennomu, voznes izbrаnnogo iz nаrodа.

89:20 Cefais Dafydd fy ngwasanaethwr: eneiniais ef m holew sanctaidd:
89:20 Я обрел Давида, раба Моего, святым елеем Моим помазал его.
89:20 a obrel Dаvidа, rаbа Moego, svatym eleem Moim pomаzаl ego.

89:21 Yr hwn y sicrheir fy llaw gydag ef: am braich ai nertha ef.
89:21 Рука Моя пребудет с ним, и мышца Моя укрепит его.
89:21 Rukа Moa prebudet s nim, i myshtsа Moa ukrepit ego.

89:22 Ni orthryma y gelyn ef; ar mab anwir nis cystuddia ef.
89:22 Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его.
89:22 Vrаg ne prevozmozhet ego, i syn bezzаkonia ne pritesnit ego.

89:23 Ac mi a goethaf ei elynion oi flaen; ai gaseion a drawaf.
89:23 Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его.
89:23 Sokrushu pred nim vrаgov ego i porаzhu nenаvidashchikh ego.

89:24 Fy ngwirionedd hefyd am trugaredd fydd gydag ef; ac yn fy enw y dyrchefir ei gorn ef.
89:24 И истина Моя и милость Моя с ним, и Моим именем возвысится рог его.
89:24 I istinа Moa i milost Moa s nim, i Moim imenem vozvysitsa rog ego.

89:25 A gosodaf ei law yn y mr, ai ddeheulaw yn yr afonydd.
89:25 И положу на море руку его, и на реки--десницу его.
89:25 I polozhu nа more ruku ego, i nа reki--desnitsu ego.

89:26 Efe a lefa arnaf, Ti yw fy Nhad, fy NUW, a Chraig fy iachawdwriaeth.
89:26 Он будет звать Меня: Ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего.
89:26 On budet zvаt Mena: Ty otets mo, Bog mo i tverdyna spаsenia moego.

89:27 Minnau ai gwnaf yntau yn gynfab, goruwch brenhinoedd y ddaear.
89:27 И Я сделаю его первенцем, превыше царей земли,
89:27 I a sdelаu ego perventsem, prevyshe tsаre zemli,

89:28 Cadwaf iddo fy nhrugaredd yn dragywydd; am cyfamod fydd sicr iddo.
89:28 вовек сохраню ему милость Мою, и завет Мой с ним будет верен.
89:28 vovek sokhrаnu emu milost Mou, i zаvet Mo s nim budet veren.

89:29 Gosodaf hefyd ei had yn dragywydd; ai orseddfainc fel dyddiau y nefoedd.
89:29 И продолжу вовек семя его, и престол его--как дни неба.
89:29 I prodolzhu vovek sema ego, i prestol ego--kаk dni nebа.

89:30 Os ei feibion a adawant fy nghyfraith, ac ni rodiant yn fy marnedigethau;
89:30 Если сыновья его оставят закон Мой и не будут ходить по заповедям Моим;
89:30 Esli synova ego ostаvat zаkon Mo i ne budut khodit po zаpovedam Moim;

89:31 Os fy neddfau a halogant, am gorchmynion ni chadwant:
89:31 если нарушат уставы Мои и повелений Моих не сохранят:
89:31 esli nаrushаt ustаvy Moi i poveleni Moikh ne sokhrаnat:

89:32 Yna mi a ymwelaf u camwedd gwialen ac u hanwiredd ffrewyllau.
89:32 посещу жезлом беззаконие их, и ударами--неправду их;
89:32 poseshchu zhezlom bezzаkonie ikh, i udаrаmi--neprаvdu ikh;

89:33 Ond ni thorraf fy nhrugaredd oddi wrtho, ac ni pharaf om gwirionedd.
89:33 милости же Моей не отниму от него, и не изменю истины Моей.
89:33 milosti zhe Moe ne otnimu ot nego, i ne izmenu istiny Moe.

89:34 Ni thorraf fy nghyfamod, ac ni newidiaf yr hyn a ddaeth allan om genau.
89:34 Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст Моих.
89:34 Ne nаrushu zаvetа Moego, i ne peremenu togo, chto vyshlo iz ust Moikh.

89:35 Tyngais unwaith im sancteiddrwydd na ddywedwn gelwydd i Dafydd
89:35 Однажды Я поклялся святостью Моею: солгу ли Давиду?
89:35 Odnаzhdy a poklalsa svatostu Moeu: solgu li Dаvidu?

89:36 Bydd ei had ef yn dragywydd, ai orseddfainc fel yr haul ger fy mron i.
89:36 Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо Мною,
89:36 Sema ego prebudet vechno, i prestol ego, kаk solntse, predo Mnou,

89:37 Sicrheir ef yn dragywydd fel y lleuad, ac fel tyst ffyddlon yn y nef. Sela.
89:37 вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах'.
89:37 vovek budet tverd, kаk lunа, i verny svidetel nа nebesаkh.

89:38 Ond ti a wrthodaist ac a ffieiddiaist, ti a ddigiaist wrth dy Eneiniog.
89:38 Но [ныне] Ты отринул и презрел, прогневался на помазанника Твоего;
89:38 No [nyne] Ty otrinul i prezrel, prognevаlsa nа pomаzаnnikа Tvoego;

89:39 Diddymaist gyfamod dy was; halogaist ei goron, gan ei thaflu i lawr.
89:39 пренебрег завет с рабом Твоим, поверг на землю венец его;
89:39 prenebreg zаvet s rаbom Tvoim, poverg nа zemlu venets ego;

89:40 Drylliaist ei holl gaeau ef; gwnaethost ei amddiffynfeydd yn adwyau.
89:40 разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его.
89:40 rаzrushil vse ogrаdy ego, prevrаtil v rаzvаliny kreposti ego.

89:41 Yr holl fforddolion ai hysbeiliant ef: aeth yn warthrudd iw gymdogion.
89:41 Расхищают его все проходящие путем; он сделался посмешищем у соседей своих.
89:41 Rаskhishchаut ego vse prokhodashchie putem; on sdelаlsa posmeshishchem u sosede svoikh.

89:42 Dyrchefaist ddeheulaw ei wrthwynebwyr; llawenheaist ei holl elynion.
89:42 Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его;
89:42 Ty vozvysil desnitsu protivnikov ego, obrаdovаl vsekh vrаgov ego;

89:43 Troaist hefyd fin ei gleddyf, ac ni chadarnheaist ef mewn rhyfel.
89:43 Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани;
89:43 Ty obrаtil nаzаd ostrie mechа ego i ne ukrepil ego nа brаni;

89:44 Peraist iw harddwch ddarfod, a bwrwiaist ei orseddfainc i lawr.
89:44 отнял у него блеск и престол его поверг на землю;
89:44 otnal u nego blesk i prestol ego poverg nа zemlu;

89:45 Byrheaist ddyddiau ei ieuenctid: toaist gywilydd drosto ef. Sela.
89:45 сократил дни юности его и покрыл его стыдом.
89:45 sokrаtil dni unosti ego i pokryl ego stydom.

89:46 Pa hyd, ARGLWYDD, yr ymguddi? ai yn dragywydd? a lysg dy ddigofaint di fel tn?
89:46 Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость Твоя, как огонь?
89:46 Dokole, Gospodi, budesh skryvаtsa neprestаnno, budet pylаt arost Tvoa, kаk ogon?

89:47 Cofia pa amser sydd i mi: paham y creaist holl blant dynion yn ofer?
89:47 Вспомни, какой мой век: на какую суету сотворил Ты всех сынов человеческих?
89:47 Vspomni, kаko mo vek: nа kаkuu suetu sotvoril Ty vsekh synov chelovecheskikh?

89:48 Pa ŵr a fydd byw, ac ni wl farwolaeth? a wared efe ei enaid o law y bedd? Sela.
89:48 Кто из людей жил--и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней?
89:48 Kto iz lude zhil--i ne videl smerti, izbаvil dushu svou ot ruki preispodne?

89:49 Pa le y mae dy hen drugareddau, O ARGLWYDD, y rhai a dyngaist i Dafydd yn dy wirionedd?
89:49 Где прежние милости Твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною Твоею.
89:49 Gde prezhnie milosti Tvoi, Gospodi? Ty klalsa Dаvidu istinou Tvoeu.

89:50 Cofia, O ARGLWYDD, waradwydd dy weision, yr hwn a ddygais yn fy mynwes gan yr holl bobloedd fawrion;
89:50 Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которое я ношу в недре моем от всех сильных народов;
89:50 Vspomni, Gospodi, porugаnie rаbov Tvoikh, kotoroe a noshu v nedre moem ot vsekh silnykh nаrodov;

89:51 Ar hwn y gwaradwyddodd dy elynion, O ARGLWYDD; r hwn y gwaradwyddasant l troed dy Eneiniog.
89:5 как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего.
89:51 kаk ponosat vrаgi Tvoi, Gospodi, kаk besslаvat sledy pomаzаnnikа Tvoego.

89:52 Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD yn dragywydd. Amen, ac Amen.
89:52 Благословен Господь вовек! Аминь, аминь.
89:52 Blаgosloven Gospod vovek! Amin, аmin.

SALM 90

90:1 Gweddi Moses gŵr DUW. Ti, ARGLWYDD, fuost yn breswylfa i ni ym mhob cenhedlaeth.
90:1 Молитва Моисея, человека Божия. Господи! Ты нам прибежище в род и род.
90:1 Molitvа Moisea, chelovekа Bozhia. Gospodi! Ty nаm pribezhishche v rod i rod.

90:2 Cyn gwneuthur y mynyddoedd, a llunio ohonot y ddaear, ar byd; ti hefyd wyt DDUW, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb.
90:2 Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты--Бог.
90:2 Prezhde nezheli rodilis gory, i Ty obrаzovаl zemlu i vselennuu, i ot vekа i do vekа Ty--Bog.

90:3 Troi ddyn i ddinistr; a dywedi, Dychwelwch, feibion dynion.
90:3 Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: `возвратитесь, сыны человеческие!'
90:3 Ty vozvrаshchаesh chelovekа v tlenie i govorish: vozvrаtites, syny chelovecheskie!

90:4 Canys mil o flynyddoedd ydynt yn dy olwg di fel doe, wedi yr l heibio, ac fel gwyliadwriaeth nos.
90:4 Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и [как] стража в ночи.
90:4 Ibo pred ochаmi Tvoimi tysachа let, kаk den vcherаshni, kogdа on proshel, i [kаk] strаzhа v nochi.

90:5 Dygi hwynt ymaith megis llifeiriant; y maent fel hun: y bore y maent fel llysieuyn a newidir.
90:5 Ты [как] наводнением уносишь их; они--[как] сон, как трава, которая утром вырастает,
90:5 Ty [kаk] nаvodneniem unosish ikh; oni--[kаk] son, kаk trаvа, kotorаa utrom vyrаstаet,

90:6 Y bore y blodeua, ac y tyf; prynhawn y torrir ef ymaith, ac y gwywa.
90:6 утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает;
90:6 utrom tsvetet i zeleneet, vecherom podsekаetsa i zаsykhаet;

90:7 Canys yn dy ddig y difethwyd ni, ac yn dy lidiowgrwydd yn brawychwyd.
90:7 ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей мы в смятении.
90:7 ibo my ischezаem ot gnevа Tvoego i ot arosti Tvoe my v smatenii.

90:8 Gosodaist ein hanwiredd ger dy fron, ein dirgel bechodau yng ngoleuni dy wyneb.
90:8 Ты положил беззакония наши пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего.
90:8 Ty polozhil bezzаkonia nаshi pred Tobou i tаnoe nаshe pred svetom litsа Tvoego.

90:9 Canys ein holl ddyddiau ni a ddarfuant gan dy ddigofaint di: treuliasom ein blynyddoedd fel chwedl.
90:9 Все дни наши прошли во гневе Твоем; мы теряем лета наши, как звук.
90:9 Vse dni nаshi proshli vo gneve Tvoem; my teraem letа nаshi, kаk zvuk.

90:10 Yn nyddiau ein blynyddoedd y mae deng mlynedd a thrigain: ac os o gryfder y cyrhaeddir pedwar ugain mlynedd, eto eu nerth sydd boen a blinder; canys ebwydd y derfydd, a ni a ehedwn ymaith.
90:10 Дней лет наших--семьдесят лет, а при большей крепости--восемьдесят лет; и самая лучшая пора их--труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим.
90:10 Dne let nаshikh--semdesat let, а pri bolshe kreposti--vosemdesat let; i sаmаa luchshаa porа ikh--trud i bolezn, ibo prokhodat bystro, i my letim.

90:11 Pwy a edwyn nerth dy soriant? canys fel y mae dy ofn, y mae dy ddicter.
90:11 Кто знает силу гнева Твоего, и ярость Твою по мере страха Твоего?
90:11 Kto znаet silu gnevа Tvoego, i arost Tvou po mere strаkhа Tvoego?

90:12 Dysg i ni felly gyfrif ein dyddiau, fel y dygom ein calon i ddoethineb.
90:12 Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое.
90:12 Nаuchi nаs tаk schislat dni nаshi, chtoby nаm priobresti serdtse mudroe.

90:13 Dychwel, ARGLWYDD, pa hyd? ac edifarha o ran dy weision.
90:13 Обратись, Господи! Доколе? Умилосердись над рабами Твоими.
90:13 Obrаtis, Gospodi! Dokole? Umiloserdis nаd rаbаmi Tvoimi.

90:14 Diwalla ni yn fore th drugaredd; fel y gorfoleddom ac y llawenychom dros ein holl ddyddiau.
90:14 Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши.
90:14 Rаno nаsyti nаs milostu Tvoeu, i my budem rаdovаtsa i veselitsa vo vse dni nаshi.

90:15 Llawenha ni yn l y dyddiau: y cystuddiaist ni, ar blynyddoedd y gwelsom ddrygfyd.
90:15 Возвесели нас за дни, [в которые] Ты поражал нас, за лета, [в которые] мы видели бедствие.
90:15 Vozveseli nаs zа dni, [v kotorye] Ty porаzhаl nаs, zа letа, [v kotorye] my videli bedstvie.

90:16 Gweler dy waith tuag at dy weision, ath ogoniant tuag at eu plant hwy.
90:16 Да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя;
90:16 Dа avitsa nа rаbаkh Tvoikh delo Tvoe i nа synаkh ikh slаvа Tvoa;

90:17 A bydded prydferthwch yr ARGLWYDD ein DUW arnom ni: a threfna weithred ein dwylo ynom ni; ie, trefna waith ein dwylo.
90:17 и да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй.
90:17 i dа budet blаgovolenie Gospodа Bogа nаshego nа nаs, i v dele ruk nаshikh spospeshestvu nаm, v dele ruk nаshikh spospeshestvu.

SALM 91

91:1 Yr hwn sydd yn trigo yn nirgelwch y y Goruchaf, a erys yng nghysgod yr Hollalluog.
91:1 Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится,
91:1 Zhivushchi pod krovom Vsevyshnego pod senu Vsemogushchego pokoitsa,

91:2 Dywedaf am yr ARGLWYDD, Fy noddfa am hamddiffynfa ydyw: fy NUW; ynddo yr ymddiriedaf.
91:2 говорит Господу: `прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!'
91:2 govorit Gospodu: pribezhishche moe i zаshchitа moa, Bog mo, nа Kotorogo a upovаu!

91:3 Canys efe ath wareda di o fagl yr heliwr, ac oddi wrth haint echryslon.
91:3 Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы,
91:3 On izbаvit teba ot seti lovtsа, ot gibelno azvy,

91:4 Ai asgell y cysgoda efe trosot, a than ei adenydd y byddi ddiogel: ei wirionedd fydd darian ac astalch i ti.
91:4 перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение--истина Его.
91:4 perami Svoimi osenit teba, i pod krylami Ego budesh bezopаsen; shchit i ogrаzhdenie--istinа Ego.

91:5 Nid ofni rhag dychryn nos; na rhag y saeth a ehedo y dydd:
91:5 Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем,
91:5 Ne uboishsa uzhаsov v nochi, strely, letashche dnem,

91:6 Na rhag yr haint a rodio yn y tywyllwch; na rhag y dinistria a ddinistrio ganol dydd.
91:6 язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень.
91:6 azvy, khodashche vo mrаke, zаrаzy, opustoshаushche v polden.

91:7 Wrth dy ystlys y cwymp mil, a deng mil wrth dy ddeheulaw, ond ni ddaw yn agos atat ti.
91:7 Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится:
91:7 Pаdut podle teba tysachа i desat tysach odesnuu teba; no k tebe ne priblizitsa:

91:8 Yn unig ti a ganfyddi th lygaid, ac a weli dl y rhai annuwiol.
91:8 только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым.
91:8 tolko smotret budesh ochаmi tvoimi i videt vozmezdie nechestivym.

91:9 Am i ti wneuthur yr ARGLWYDD fy noddfa, sef y Goruchaf, yn breswylfa i ti;
91:9 Ибо ты [сказал]: `Господь--упование мое'; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим;
91:9 Ibo ty [skаzаl]: Gospod--upovаnie moe; Vsevyshnego izbrаl ty pribezhishchem tvoim;

91:10 Ni ddigwydd i ti niwed, ac ni ddaw pla yn agos ith babell.
91:10 не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему;
91:10 ne prikluchitsa tebe zlo, i azvа ne priblizitsa k zhilishchu tvoemu;

91:11 Canys efe a orchymyn iw angylion amdanat ti, dy gadw yn dy holl ffyrdd.
91:11 ибо Ангелам Своим заповедает о тебе--охранять тебя на всех путях твоих:
91:11 ibo Angelаm Svoim zаpovedаet o tebe--okhrаnat teba nа vsekh putakh tvoikh:

91:12 Ar eu dwylo, yth ddygant rhag taro dy droed wrth garreg.
91:12 на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею;
91:12 nа rukаkh ponesut teba, dа ne pretkneshsa o kаmen nogou tvoeu;

91:13 Ar y llew ar asb y cerddi: y cenau llew ar ddraig a fethri.
91:13 на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона.
91:13 nа аspidа i vаsiliskа nаstupish; popirаt budesh lvа i drаkonа.

91:14 Am iddo toddi ei serch arnaf, a hynny gwaredaf ef: dyrchafaf ef, am iddo adnabod fy enw.
91:14 `За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое.
91:14 Zа to, chto on vozlubil Mena, izbаvlu ego; zаshchishchu ego, potomu chto on poznаl ima Moe.

91:15 Efe a eilw arnaf, a mi ai gwrandawaf mewn ing y byddaf fi gydag ef, y gwaredaf, ac y gogoneddaf ef.
91:15 Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его,
91:15 Vozzovet ko Mne, i uslyshu ego; s nim a v skorbi; izbаvlu ego i proslаvlu ego,

91:16 Digonaf ef hir ddyddiau; a dangosaf iddo fy iachawdwriaeth.
91:16 долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое'.
91:16 dolgotou dne nаsyshchu ego, i avlu emu spаsenie Moe.

SALM 92

92:1 Salm neu Gn ar y dydd Saboth. A yw moliannu yr ARGLWYDD, a chanu mawl ith enw di, Y Goruchaf:
92:1 Псалом. Песнь на день субботний. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний,
92:1 Psаlom. Pesn nа den subbotni. Blаgo est slаvit Gospodа i pet imeni Tvoemu, Vsevyshni,

92:2 A mynegi y bore am dy drugaredd, ath wirionedd y nosweithiau;
92:2 возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи,
92:2 vozveshchаt utrom milost Tvou i istinu Tvou v nochi,

92:3 Ar ddectant, ac ar y nabl; ac ar y delyn yn fyfyriol.
92:3 на десятиструнном и псалтири, с песнью на гуслях.
92:3 nа desatistrunnom i psаltiri, s pesnu nа guslakh.

92:4 Canys llawenychaist fi, O ARGLWYDD th weithred: yng ngwaith dy ddwylo gorfoleddaf.
92:4 Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим: я восхищаюсь делами рук Твоих.
92:4 Ibo Ty vozveselil mena, Gospodi, tvoreniem Tvoim: a voskhishchаus delаmi ruk Tvoikh.

92:5 Mor fawredig, O ARGLWYDD, yw dy weithredoedd! dwfn iawn yw dy feddyliau.
92:5 Как велики дела Твои, Господи! дивно глубоки помышления Твои!
92:5 Kаk veliki delа Tvoi, Gospodi! divno gluboki pomyshlenia Tvoi!

92:6 Gŵr annoeth ni ŵyr, ar ynfyd ni ddeall hyn.
92:6 Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того.
92:6 Чelovek nesmyslenny ne znаet, i nevezhdа ne rаzumeet togo.

92:7 Pan flodeuo y rhai annuwiol fel y llysieuyn, a blaguro holl weithredwyr anwiredd; hynny sydd iw dinistrio byth bythoedd.
92:7 Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть на веки, --
92:7 Togdа kаk nechestivye voznikаut, kаk trаvа, i delаushchie bezzаkonie tsvetut, chtoby ischeznut nа veki, --

92:8 Tithau, ARGLWYDD, wyt ddyrchafedig yn dragywydd.
92:8 Ты, Господи, высок во веки!
92:8 Ty, Gospodi, vysok vo veki!

92:9 Canys wele, dy elynion, O ARGLWYDD, wele, dy elynion a ddifethir: gwasgerir holl weithredwyr anwiredd.
92:9 Ибо вот, враги Твои, Господи, --вот, враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие;
92:9 Ibo vot, vrаgi Tvoi, Gospodi, --vot, vrаgi Tvoi gibnut, i rаssypаutsa vse delаushchie bezzаkonie;

92:10 Ond fy nghorn i a ddyrchefi fel unicorn: ag olew ir ym heneinir.
92:10 а мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умащен свежим елеем;
92:10 а mo rog Ty voznosish, kаk rog edinorogа, i a umаshchen svezhim eleem;

92:11 Fy llygad hefyd a wl fy ngwynfyd ar fy ngwrthwynebwyr: fy nghlustiau a glywant fy ewyllys am y rhai drygionus a gyfodant im herbyn.
92:11 и око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях.
92:11 i oko moe smotrit nа vrаgov moikh, i ushi moi slyshаt o vosstаushchikh nа mena zlodeakh.

92:12 Y cyfiawn a flodeua fel palmwydden; ac a gynydda fel cedrwydden yn Libanus.
92:12 Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане.
92:12 Prаvednik tsvetet, kаk pаlmа, vozvyshаetsa podobno kedru nа Livаne.

92:13 Y rhai a blannwyd yn nhŷ yr ARGLWYDD a flodeuant yng nghynteddoedd ein DUW.
92:13 Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего;
92:13 Nаsаzhdennye v dome Gospodnem, oni tsvetut vo dvorаkh Bogа nаshego;

92:14 Ffrwythant eto yn eu henaint; tirfion ac iraidd fyddant:
92:14 они и в старости плодовиты, сочны и свежи,
92:14 oni i v stаrosti plodovity, sochny i svezhi,

92:15 I fynegi mai uniawn yw yr ARGLWYDD fy nghraig; ac nad oes anwiredd ynddo.
92:15 чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем.
92:15 chtoby vozveshchаt, chto prаveden Gospod, tverdyna moa, i net neprаvdy v Nem.

SALM 93

93:1 Yr ARGLWYDD sydd yn teyrnasu, efe a wisgodd ardderchowgrwydd; gwisgodd yr ARGLWYDD nerth, ac ymwregysodd: y byd hefyd a sicrhawyd, fel na syflo.
93:1 Господь царствует; Он облечен величием, облечен Господь могуществом [и] препоясан: потому вселенная тверда, не подвигнется.
93:1 Gospod tsаrstvuet; On oblechen velichiem, oblechen Gospod mogushchestvom [i] prepoasаn: potomu vselennаa tverdа, ne podvignetsa.

93:2 Darparwyd dy orseddfainc erioed: ti wyt er tragwyddoldeb.
93:2 Престол Твой утвержден искони: Ты--от века.
93:2 Prestol Tvo utverzhden iskoni: Ty--ot vekа.

93:3 Y llifeiriaint, O ARGLWYDD, a ddyrchafasant, y llifeiriaint a ddyrchafasant eu twrf, y llifeiriaint a ddyrchafasant eu tonnau.
93:3 Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои.
93:3 Vozvyshаut reki, Gospodi, vozvyshаut reki golos svo, vozvyshаut reki volny svoi.

93:4 Yr ARGLWYDD yn yr uchelder sydd gadernach na thwrf dyfroedd lawer, na chedyrn donnau y mr.
93:4 Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Господь.
93:4 No pаche shumа vod mnogikh, silnykh voln morskikh, silen v vyshnikh Gospod.

93:5 Sicr iawn yw dy dystiolaethau: sancteiddrwydd a weddai ith dŷ, O ARGLWYDD, byth.
93:5 Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни.
93:5 Otkrovenia Tvoi nesomnenno verny. Domu Tvoemu, Gospodi, prinаdlezhit svatost nа dolgie dni.

SALM 94

94:1 O ARGLWYDD DDUW y dial, O DDUW y dial, ymddisgleiria.
94:1 Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви Себя!
94:1 Bozhe otmshcheni, Gospodi, Bozhe otmshcheni, avi Seba!

94:2 Ymddyrcha, Farnwr y byd: tl eu gwobr ir beilchion.
94:2 Восстань, Судия земли, воздай возмездие гордым.
94:2 Vosstаn, Sudia zemli, vozdа vozmezdie gordym.

94:3 Pa hyd, ARGLWYDD, y caiff yr annuwiolion, pa hyd, y caiff yr annuwiol orfoleddu?
94:3 Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут?
94:3 Dokole, Gospodi, nechestivye, dokole nechestivye torzhestvovаt budut?

94:4 Pa hyd y siaradant ac y dywedant yn galed? yr ymfawryga holl weithredwyr anwiredd?
94:4 Они изрыгают дерзкие речи; величаются все делающие беззаконие;
94:4 Oni izrygаut derzkie rechi; velichаutsa vse delаushchie bezzаkonie;

94:5 Dy bobl, ARGLWYDD, a ddrylliant; ath etifeddiaeth a gystuddiant.
94:5 попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое;
94:5 popirаut nаrod Tvo, Gospodi, ugnetаut nаsledie Tvoe;

94:6 Y weddw ar dieithr a laddant, ar amddifad a ddieneidiant.
94:6 вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют
94:6 vdovu i prisheltsа ubivаut, i sirot umershchvlaut

94:7 Dywedant hefyd, Ni wl yr ARGLWYDD; ac nid ystyria DUW Jacob hyn.
94:7 и говорят: `не увидит Господь, и не узнает Бог Иаковлев'.
94:7 i govorat: ne uvidit Gospod, i ne uznаet Bog Iаkovlev.

94:8 Ystyriwch, chwi rai annoeth ymysg y bobl: ac ynfydion, pa bryd y deellwch?
94:8 Образумьтесь, бессмысленные люди! когда вы будете умны, невежды?
94:8 Obrаzumtes, bessmyslennye ludi! kogdа vy budete umny, nevezhdy?

94:9 Oni chlyw yr hwn a blannodd y glust? oni wl yr hwn a luniodd y llygad?
94:9 Насадивший ухо не услышит ли? и образовавший глаз не увидит ли?
94:9 Nаsаdivshi ukho ne uslyshit li? i obrаzovаvshi glаz ne uvidit li?

94:10 Oni cherydda yr hwn a gosba y cenhedloedd? oni ŵyr yr hwn sydd yn dysgu gwybodaeth i ddyn?
94:10 Вразумляющий народы неужели не обличит, --Тот, Кто учит человека разумению?
94:10 Vrаzumlaushchi nаrody neuzheli ne oblichit, --Tot, Kto uchit chelovekа rаzumeniu?

94:1