1569ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.


http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_thesaloniaid1_52_1569ke.htm

0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln:
(52) Epistol Cyntaf Paul yr Apostol at y Thesaloniaid
(yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible:
(52) The First Epistle of Paul the Apostle to the Thessalonians
(in Welsh and English)

(delw 6676)

Adolygiadau diweddaraf - latest updates.
2004-02-05


1570k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig

 

PENNOD I

1:1 Paul, a Silfanus, a Thimotheus, at eglwys y Thesaloniaid, yn Nuw Dad, a'r Arglwydd Iesu Grist: Gras i chwi, a thangnefedd, oddi wrth Dduw ein Tad, a'r Arglwydd Iesu Grist.
1:1 Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ: Grace be unto you, and peace, from God our Father, and the Lord Jesus Christ.

1:2 Yr ydym yn diolch i Dduw yn wastadol drosoch chwi oll, gan wneuthur coffa amdanoch yn ein gweddau,
1:2 We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers;

1:3 Gan gofio yn ddi-baid waith eich ffydd chwi, a llafur eich cariad, ac ymaros eich gobaith yn ein Harglwydd Iesu Grist, gerbron Duw a'n Tad;
1:3 Remembering without ceasing your work of faith, and labour of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father;

1:4 Gan wybod, frodyr annwyl, eich etholedigaeth chwi gan Dduw.
1:4 Knowing, brethren beloved, your election of God.

1:5 Oblegid ni bu ein hefengyl ni tuag atoch mewn gair yn unig, eithr hefyd mewn nerth, ac yn yr Ysbryd Gln, ac mewn sicrwydd mawr; megis y gwyddoch chwi pa fath rai a fuom ni yn eich plith, er eich mwyn chwi.
1:5 For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; as ye know what manner of men we were among you for your sake.

1:6 A chwi a aethoch yn ddilynwyr i ni, ac i'r Arglwydd, wedi derbyn y gair mewn gorthrymder mawr, gyda llawenydd yr Ysbryd Gln:
1:6 And ye became followers of us, and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Ghost:

1:7 Hyd onid aethoch yn siamplau i'r rhai oll sydd yn credu ym Macedonia ac yn Achaia.
1:7 So that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia.

1:8 Canys oddi wrthych chwi y seiniodd gair yr Arglwydd, nid yn unig ym Macedonia, ac yn Achaia, ond ym mhob man hefyd eich ffydd chwi ar Dduw a aeth ar led; fel nad rhaid i ni ddywedyd dim.
1:8 For from you sounded out the word of the Lord not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God-ward is spread abroad; so that we need not to speak any thing.

1:9 Canys y maent hwy yn mynegi amdanom ni, pa ryw ddyfodiad i mewn a gawsom ni atoch chwi, a pha fodd y troesoch at Dduw oddi wrth eilunod, i wasanaethu'r bywiol a'r gwir Dduw;
1:9 For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God;

1:10 Ac i ddisgwyl am ei Fab ef o'r nefoedd, yr hwn a gyfododd efe o feirw, sef Iesu, yr hwn a'n gwaredodd ni oddi wrth y digofaint sydd ar ddyfod.
1:10 And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come.PENNOD 2


2:1 Canys chwi eich hunain a wyddoch, frodyr, ein dyfodiad ni i niewn atoch, nad ofer fu:
2:1 For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain:

2:2 Eithr wedi i ni ddioddef o'r blaen, a chael amarch, fel y gwyddoch chwi, yn Philipi, ni a fuom hy yn ein Duw i lefaru wrthych chwi efengyl Duw trwy fawr ymdrech.
2:2 But even after that we had suffered before, and were shamefully entreated, as ye know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention.

2:3 Canys ein cyngor ni nid oedd o hudoliaeth nac o aflendid, nac mewn twyll:
2:3 For our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile:

2:4 Eithr megis y'n cyfrifwyd ni gan Dduw yn addas i ymddiried i ni am yr efengyl, felly yr ydym yn llefaru; nid megis yn rhyngu bodd i ddynion, ond i Dduw, yr hwn sydd yn profi ein calonnau ni.
2:4 But as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak; not as pleasing men, but God, which trieth our hearts.

2:5 Oblegid ni fuom ni un amser mewn ymadrodd gwenieithus, fel y gwyddoch chwi, nac mewn rhith cybydd-dod; Duw yn dyst:
2:5 For neither at any time used we flattering words, as ye know, nor a cloak of covetousness; God is witness:

2:6 Nac yn ceisio moliant gan ddynion, na chennych chwi, na chan eraill; lle y gallasem bwyso arnoch, fel apostolion Crist.
2:6 Nor of men sought we glory, neither of you, nor yet of others, when we might have been burdensome, as the apostles of Christ.

2:7 Eithr ni a fuom addfwyn yn eich mysg chwi, megis mamaeth yn maethu ei phlant.
2:7 But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children:

2:8 Felly, gan eich hoffi chwi, ni a welsom yn dda gyfrannu chwi, nid yn unig efengyl Duw, ond ein heneidiau ein hunain hefyd, am eich bod yn annwyl gennym.
2:8 So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you, not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us.

2:9 Canys cof yw gennych, frodyr, ein llafur a'n lludded ni: canys gan weithio nos a dydd, fel na phwysem ar neb ohonoch, ni a bregethasom i chwi efengyl Duw.
2:9 For ye remember, brethren, our labour and travail: for labouring night and day, because we would not be chargeable unto any of you, we preached unto you the gospel of God.

2:10 Tystion ydych chwi, a Duw hefyd, mor sanctaidd, ac mor gyfiawn, a diargyhoedd, yr ymddygasom yn eich mysg chwi y rhai ydych yn credu:
2:10 Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behaved ourselves among you that believe:

2:11 Megis y gwyddoch y modd y buom yn eich cynghori, ac yn eich cysuro, bob un ohonoch, fel tad ei blant ei hun,
2:11 As ye know how we exhorted and comforted and charged every one of you, as a father doth his children,

2:12 Ac yn ymbil, ar rodio ohonoch yn deilwng i Dduw, yr hwn a'ch galwodd chwi i'w deyrnas a'i ogoniant.
2:12 That ye would walk worthy of God, who hath called you unto his kingdom and glory.

2:13 Oblegid hyn yr ydym ninnau hefyd yn diolch i Dduw yn ddi-baid, oherwydd i chwi, pan dderbyniasoch air Duw, yr hwn a glywsoch gennym ni, ei dderbyn ef nid fel gair dyn, eithr fel y mae yn wir, yn air Duw, yr hwn hefyd sydd yn nerthol weithio ynoch chwi y rhai sydd yn credu.
2:13 For this cause also thank we God without ceasing, because, when ye received the word of God which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe.

2:14 Canys chwychwi, frodyr, a wnaethpwyd yn ddilynwyr i eglwysi Duw, y rhai yn Jwdea sydd yng Nghrist Iesu; oblegid chwithau a ddioddefasoch y pethau hyn gan eich cyd-genedl, megis hwythau gan yr Iddewon:
2:14 For ye, brethren, became followers of the churches of God which in Judaea are in Christ Jesus: for ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews:

2:15 Y rhai a laddasant yr Arglwydd Iesu, a'u proffwydi eu hunain, ac a'n herlidiasant ninnau ymaith, ac ydynt heb ryngu bodd Duw, ac yn erbyn pob dyn;
2:15 Who both killed the Lord Jesus, and their own prophets, and have persecuted us; and they please not God, and are contrary to all men:

2:16 Gan warafun i ni lefaru wrth y Cenhedloedd, fel yr iacheid hwy, i gyflawni eu pechodau hwynt yn wastadol: canys digofaint Duw a ddaeth arnynt hyd yr eithaf.
2:16 Forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved, to fill up their sins alway: for the wrath is come upon them to the uttermost.

2:17 A ninnau, frodyr, wedi ein gwneuthur yn amddifaid amdanoch dros ennyd awr, yng ngolwg, nid yng nghalon, a fuom fwy astud i weled eich wyneb chwi mewn awydd mawr.
2:17 But we, brethren, being taken from you for a short time in presence, not in heart, endeavoured the more abundantly to see your face with great desire.

2:18 Am hynny yr ewyllysiasom ddyfod atoch (myfi Paul, yn ddiau,) unwaith a dwywaith hefyd, eithr Satan a'n lluddiodd ni.
2:18 Wherefore we would have come unto you, even I Paul, once and again; but Satan hindered us.

2:19 Canys beth yw ein gobaith ni, neu ein llawenydd, neu goron ein gorfoledd? onid chwychwi, gerbron ein Harglwydd Iesu Grist yn ei ddyfodiad ef?
2:19 For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming?

2:20 Canys chwychwi yw ein gogoniant, a'n llawenydd ni.
2:20 For ye are our glory and joy.PENNOD 3


3:1 Am hynny, gan na allem ymatal yn hwy, ni a welsom yn dda ein gadael ni ein hunain yn Athen;
3:1 Wherefore when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone;

3:2 Ac a ddanfonasom Timotheus, ein brawd, a gweinidog Duw, a'n cyd-weithiwr yn efengyl Crist, i'ch cadarnhau chwi, ac i'ch diddanu ynghylch eich ffydd;
3:2 And sent Timotheus, our brother, and minister of God, and our fellowlabourer in the gospel of Christ, to establish you, and to comfort you concerning your faith:

3:3 Fel na chynhyrfid neb yn y gorthrymderau hyn: canys chwychwi eich hunain a wyddoch mai i hyn y'n gosodwyd ni.
3:3 That no man should be moved by these afflictions: for yourselves know that we are appointed thereunto.

3:4 Canys yn wir pan oeddem gyda chwi, ni a ragddywedasom i chwi y gorthrymid ni, megis y bu, ac y gwyddoch chwi.
3:4 For verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation; even as it came to pass, and ye know.

3:5 Oherwydd hyn, minnau, heb allu ymatal yn hwy, a ddanfonais i gael gwybod eich ffydd chwi, rhag darfod i'r temtiwr eich temtio chwi, a myned ein llafur ni yn ofer.
3:5 For this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you, and our labour be in vain.

3:6 Eithr yr awron, wedi dyfod Timotheus atom oddi wrthych, a dywedyd i ni newyddion da am eich ffydd chwi ach cariad, a bod gennych goffa da amdanom ni yn wastadol, gan hiraethu am ein gweled ni, megis yr ydym ninnau am eich gweled chwithau;
3:6 But now when Timotheus came from you unto us, and brought us good tidings of your faith and charity, and that ye have good remembrance of us always, desiring greatly to see us, as we also to see you:

3:7 Am hynny y cawsom gysur, frodyr, amdanoch chwi, yn ein holl orthrymder a'n hangenoctid, trwy eich ffydd chwi.
3:7 Therefore, brethren, we were comforted over you in all our affliction and distress by your faith:

3:8 Oblegid yr awron byw ydym ni, os ydych chwi yn sefyll yn yr Arglwydd.
3:8 For now we live, if ye stand fast in the Lord.

3:9 Canys pa ddiolch a allwn ni ei ad-dalu i Dduw amdanoch chwi, am yr holl lawenydd 'r hwn yr ydym ni yn llawen o'ch achos chwi gerbron ein Duw ni,
3:9 For what thanks can we render to God again for you, for all the joy wherewith we joy for your sakes before our God;

3:10 Gan weddo mwy na mwy, nos a dydd, ar gael gweled eich wyneb chwi, a chyflawni diffygion eich ffydd chwi?
3:10 Night and day praying exceedingly that we might see your face, and might perfect that which is lacking in your faith?

3:11 A Duw ei hun a'n Tad ni, a'n Harglwydd Iesu Grist, a gyfarwyddo ein ffordd ni atoch chwi.
3:11 Now God himself and our Father, and our Lord Jesus Christ, direct our way unto you.

3:12 A'r Arglwydd a'ch lluosogo, ac a'ch chwanego ym mhob cariad i'ch gilydd, ac i bawb, megis ag yr ydym ninnau i chwi:
3:12 And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you:

3:13 I gadarnhau eich calonnau chwi yn ddiargyhoedd mewn sancteiddrwydd gerbron Duw a'n Tad, yn nyfodiad ein Harglwydd Iesu Grist gyda'i holl saint.
3:13 To the end he may stablish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints.PENNOD 4


4:1 Ymhellach gan hynny, frodyr, yr ydym yn atolwg i chwi, ac yn deisyf yn yr Arglwydd Iesu, megis y derbyniasoch gennym pa fodd y dylech rodio a bodloni Duw, ar i chwi gynyddu fwyfwy.
4:1 Furthermore then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more.

4:2 Canys chwi a wyddoch pa orchmynion a roddasom i chwi trwy'r Arglwydd Iesu.
4:2 For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus.

4:3 Canys hyn yw ewyllys Duw, sef eich sancteiddiad chwi, ar ymgadw ohonoch rhag godineb:
4:3 For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication:

4:4 Ar fedru o bob un ohonoch feddiannu ei lestr ei hun mewn sancteiddrwydd a pharch;
4:4 That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honour;

4:5 Nid mewn gwy^n trachwant, megis y Cenhedloedd y rhai nid adwaenant Dduw:
4:5 Not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God:

4:6 Na byddo i neb orthrymu na thwyllo ei frawd mewn dim: canys dialydd yw'r Arglwydd ar y rhai hyn oll, megis y dywedasom i chwi o'r blaen, ac y tystiasom.
4:6 That no man go beyond and defraud his brother in any matter: because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified.

4:7 Canys ni alwodd Duw nyni i aflendid, ond i sancteiddrwydd.
4:7 For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness.

4:8 Am hynny y neb sydd yn dirmygu, nid dyn y mae yn ei ddirmygu, ond Duw, yr hwn hefyd a roddes ei Ysbryd Gln ynom ni.
4:8 He therefore that despiseth, despiseth not man, but God, who hath also given unto us his holy Spirit.

4:9 Ond am frawdgarwch, nid rhaid, i chwi ysgrifennu ohonof atoch: canys yr ydych chwi eich hunain wedi eich dysgu gan Dduw i garu eich gilydd.
4:9 But as touching brotherly love ye need not that I write unto you: for ye yourselves are taught of God to love one another.

4:10 Oblegid yr ydych yn gwneuthur hyn i bawb o'r brodyr y rhai sydd trwy holl Facedonia: ond yr ydym yn atolwg i chwi, frodyr, gynyddu ohonoch fwyfwy,
4:10 And indeed ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia: but we beseech you, brethren, that ye increase more and more;

4:11 A rhoddi ohonoch eich bryd ar fod yn llonydd, a gwneuthur eich gorchwylion eich hunain, a gweithio a'ch dwylo eich hunain, (megis y gorchmynasom i chwi,)
4:11 And that ye study to be quiet, and to do your own business, and to work with your own hands, as we commanded you;

4:12 Fel y rhodioch yn weddaidd tuag at y rhai sydd oddi allan, ac na byddo arnoch eisiau dim.
4:12 That ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing.

4:13 Ond ni ewyllysiwn, frodyr, i chwi fod heb wybod am y rhai a hunasant, na thristaoch, megis eraill y rhai nid oes ganddynt obaith.
4:13 But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope.

4:14 Canys os ydym yn credu farw Iesu, a'i atgyfodi; felly y rhai a hunasant yn yr Iesu, a ddwg Duw hefyd gydag ef.
4:14 For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him.

4:15 Canys hyn yr ydym yn ei ddywedyd wrthych yng ngair yr Arglwydd, na bydd i ni'r rhai byw, y rhai a adewir hyd ddyfodiad yr Arglwydd, ragflaenu'r rhai a hunasant.
4:15 For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep.

4:16 Oblegid yr Arglwydd ei hun a ddisgyn o'r nef gyda bloedd, llef yr archangel, ac ag utgorn Duw: a'r meirw yng Nghrist a gyfodant yn gyntaf:
4:16 For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:

4:17 Yna ninnau'r rhai byw, y rhai a adawyd, a gipir i fyny gyda hwynt yn y cymylau, i gyfarfod 'r Arglwydd yn yr awyr: ac felly y byddwn yn wastadol gyda'r Arglwydd.
4:17 Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.

4:18 Am hynny diddenwch eich gilydd a'r ymadroddion hyn.
4:18 Wherefore comfort one another with these words.PENNOD 5


5:1 Eithr am yr amserau a'r prydiau, frodyr, nid rhaid i chwi ysgrifennu ohonof atoch.
5:1 But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you.

5:2 Oblegid chwi a wyddoch eich hunain yn hysbys, mai felly y daw dydd yr Arglwydd fel lleidr yn y nos.
5:2 For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night.

5:3 Canys pan ddywedant, Tangnefedd a diogelwch; yna y mae dinistr disymwth yn dyfod ar eu gwarthaf, megis gwewyr esgor ar un a fo beichiog; ac ni ddihangant hwy ddim.
5:3 For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.

5:4 Ond chwychwi, frodyr, nid ydych mewn tywyllwch, fel y goddiweddo'r dydd hwnnw chwi megis lleidr.
5:4 But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief.

5:5 Chwychwi oll, plant y goleuni ydych, a phlant y dydd: nid ydym ni o'r nos, nac o'r tywyllwch.
5:5 Ye are all the children of light, and the children of the day: we are not of the night, nor of darkness.

5:6 Am hynny na chysgwn, fel rhai eraill; eithr gwyliwn, a byddwn sobr.
5:6 Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.

5:7 Canys y rhai a gysgant, y nos y cysgant, a'r rhai a feddwant, y nos y meddwant.
5:7 For they that sleep sleep in the night; and they that be drunken are drunken in the night.

5:8 Eithr nyni, gan ein bod o'r dydd, byddwn sobr, wedi ymwisgo a dwyfronneg ffydd a chariad, ac gobaith iachawdwriaeth yn lle helm.
5:8 But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love; and for an helmet, the hope of salvation.

5:9 Canys nid apwyntiodd Duw nyni i ddigofaint, ond i gaffael iachawdwriaeth trwy ein Harglwydd Iesu Grist,
5:9 For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ,

5:11 Yr hwn a fu farw drosom, fel pa un bynnag a wnelom ai gwylied ai cysgu, y byddom fyw gydag ef.
5:10 Who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.

5:11 Oherwydd paham cynghorwch eich gilydd, ac adeiledwch bob un eich gilydd, megis ag yr ydych yn gwneuthur.
5:11 Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.

5:12 Ac yr ydym yn atolwg i chwi, frodyr, adnabod y rhai sydd yn llafurio yn eich mysg, ac yn eich llywodraethu chwi yn yr Arglwydd, ac yn eich rhybuddio,
5:12 And we beseech you, brethren, to know them which labour among you, and are over you in the Lord, and admonish you;

5:13 A gwneuthur cyfrif mawr ohonynt mewn cariad, er mwyn eu gwaith. Byddwch dangnefeddus yn eich plith eich hunain.
5:13 And to esteem them very highly in love for their work's sake. And be at peace among yourselves.

5:14 Ond yr ydym yn deisyf arnoch, frodyr, rhybuddiwch y rhai afreolus, diddenwch y gwan eu meddwl, cynheliwch y gweiniaid, byddwch ymarhous wrth bawb.
5:14 Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feebleminded, support the weak, be patient toward all men.

5:15 Gwelwch na thalo neb ddrwg dros ddrwg i neb: eithr yn wastadol dilynwch yr hyn sydd dda, tuag at eich gilydd, a thuag at bawb.
5:15 See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.

5:16 Byddwch lawen yn wastadol.
5:16 Rejoice evermore.

5:17 Gweddiwch yn ddi-baid.
5:17 Pray without ceasing.

5:18 Ym mhob dim diolchwch: canys hyn yw ewyllys Duw yng Nghrist Iesu tuag atoch chwi.
5:18 In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.

5:19 Na ddiffoddwch yr Ysbryd.
5:19 Quench not the Spirit.

5:20 Na ddirmygwch broffwydoliaethau.
5:20 Despise not prophesyings.

5:21 Profwch bob peth: deliwch yr hyn sydd dda.
5:21 Prove all things; hold fast that which is good.

5:22 Ymgedwch rhag pob rhith drygioni.
5:22 Abstain from all appearance of evil.

5:23 A gwir Dduw'r tangnefedd a'ch sancteiddio yn gwbl oll: a chadwer eich ysbryd oll, a'ch enaid, a'ch corff, yn ddiargyhoedd yn nyfodiad ein Harglwydd Iesu Grist.
5:23 And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.

5:24 Ffyddlon yw'r hwn a'ch galwodd, yr hwn hefyd a'i gwna.
5:24 Faithful is he that calleth you, who also will do it.

5:25 O frodyr, gweddiwch drosom.
5:25 Brethren, pray for us.

5:26 Anerchwch yr holl frodyr a chusan sancteiddiol.
5:26 Greet all the brethren with an holy kiss.

5:27 Yr ydwyf yn eich tynghedu yn yr Arglwydd, ar ddarllen y llythyr hwn i'r holl frodyr sanctaidd.
5:27 I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren.

5:28 Gras ein Harglwydd Iesu Grist fyddo gyda chwi. Amen.
5:28 The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.

Y cyntaf at y Thesaloniaid a ysgrifennwyd o Athen.
The first epistle unto the Thessalonians was written from Athens.


__________________________________________________________________

DIWEDD

 

Sumbolau arbennig: ŷŵ

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

 

CYMRU-CATALONIA

 

 

hits counterCipolwg ar Ystadegau Adran y Beibl Cymraeg / View the Stats for the Welsh Bible Section