1749k Gwefan Cymru-Catalonia / la Web de Galles i Catalunya - Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysger-Ln yn yr iaith Gymraeg. La Bblia en galls. Dhə Bibəl in Welsh. The Bible in Welsh.

http://www.kimkat.org/
amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_timotheus2_55_1749k.htm

0001 Yr Hafan
neu trwy Google: #kimkat0001

..........2657k Y Fynedfa yn Gymraeg
neu trwy Google: #kimkat2657k

....................
0009k Y Gwegynllun
neu trwy Google: #kimkat0009k

..............................
0960k Cywaith Sin Prys (Testunau yn Gymraeg) - Mynegai
neu trwy Google: #kimkat0960k

........................................... 1281k Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620
neu trwy Google: #kimkat1281k

.............................................................y tudalen hwn


..


Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles
The Wales-Catalonia Website


Cywaith Sin Prys
(Casgliad o Destunau yn Gymraeg)

El projecte Sin Prys
(Col
lecci de textos en galls)


Y Beibl Cysegr-ln :
(54) Ail Epistol Paul yr Apostol at Timotheus


(delw 6676)


Adolygiadau diweddaraf:
2004-01-291750ke This page with an English translation - The Second Epistle of Paul the Apostle to the Thessalonians (1620 Welsh Bible / 1611 English Authorized Version)

 

 

PENNOD 1

1:1 Paul, apostol Iesu Grist trwy ewyllys Duw, yn l addewid y bywyd, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu,


1:2 At Timotheus, fy mab annwyl: Gras, trugaredd, a thangnefedd, oddi wrth Dduw Dad, a Christ Iesu ein Harglwydd.

1:3 Y mae gennyf ddiolch i Dduw, yr hwn yr ydwyf yn ei wasanaethu om rhieni a chydwybod bur, mor ddi-baid y mae gennyf goffa amdanat ti yn fy ngweddiau nos a dydd;

1:4 Gan fawr ewyllysio dy weled, gan gofio dy ddagrau, fel ym llanwer o lawenydd;

1:5 Gan alw im cof y ffydd ddiffuant sydd ynot ti, yr hon a drigodd yn gyntaf yn dy nain Lois, ac yn dy fam Eunice; a diamau gennyf ei bod ynot tithau hefyd.

1:6 Oherwydd pa achos yr ydwyf yn dy goffau i ailennyn dawn Duw, yr hwn sydd ynot trwy arddodiad fy nwylo i.

1:7 Canys ni roddes Duw i ni ysbryd ofn; ond ysbryd nerth, a chariad, a phwyll.

1:8 Am hynny na fydded arnat gywilydd o dystiolaeth ein Harglwydd, nac ohonof finnau ei garcharor ef: eithr cydoddef di gystudd ar efengyl, yn l nerth Duw;

1:9 Yr hwn an hachubodd ni, ac an galwodd a galwedigaeth sanctaidd, nid yn l ein gweithredoedd ni, ond yn l ei arfaeth ei hun ai ras, yr hwn a roddwyd i ni yng Nghrist Iesu, cyn dechraur byd,

1:10 Eithr a eglurwyd yr awron trwy ymddangosiad ein Hiachawdwr Iesu Grist, yr hwn a ddiddymodd angau, ac a ddug fywyd ac anllygredigaeth i oleuni trwyr efengyl:

1:11 Ir hon ym gosodwyd i yn breg-ethwr, ac yn apostol, ac yn athror Cenhedloedd.

1:12 Am ba achos yr ydwyf hefyd yn dioddef y pethau hyn: ond nid oes arnaf gywilydd: canys mi a wn i bwy y credais, ac y mae yn ddiamau gennyf ei fod ef yn abl i gadwr hyn a roddais ato erbyn y dydd hwnnw.

1:13 Bydded gennyt ffurf yr ymadroddion iachus, y rhai a glywaist gennyf fi, yn y ffydd ar cariad sydd yng Nghrist Iesu.

1:14 Y peth da a rodded iw gadw atat, cadw trwyr Ysbryd Gln, yr hwn sydd yn preswylio ynom.

1:15 Ti a wyddost hyn, ddarfod ir rhai oll sydd yn Asia droi oddi wrthyf fi; or sawl y mae Phygelus a Hermogenes.

1:16 Rhodded yr Arglwydd drugaredd i dy Onesifforus; canys efe am llonnodd i yn fynych, ac nid oedd gywilydd ganddo fy nghadwyn i:

1:17 Eithr pan oedd yn Rhufain, efe am ceisiodd yn ddiwyd iawn, ac am cafodd.

1:18 Rhodded yr Arglwydd iddo gael trugaredd gan yr Arglwydd yn y dydd hwnnw: a maint a wnaeth efe o wasanaeth yn Effesus, gorau y gwyddost ti.

PENNOD 2
2:1 Tydi gan hynny, fy mab, ymnertha yn y gras sydd yng Nghrist Iesu.

2:2 Ar pethau a glywaist gennyf trwy lawer o dystion, traddodar rhai hynny i ddynion ffyddlon, y rhai a fyddant gymwys i ddysgu eraill hefyd.

2:3 Tydi gan hynny goddef gystudd, megis milwr da i Iesu Grist.

2:4 Nid yw neb ar sydd yn milwrio, yn ymrwystro negeseuaur bywyd hwn; fel y rhyngo fodd ir hwn ai dewisodd yn filwr.

2:5 Ac od ymdrech neb hefyd, ni choronir ef, onid ymdrech yn gyfreithlon.

2:6 Y llafurwr sydd yn llafurio, sydd raid iddo yn gyntaf dderbyn y ffrwythau.

2:7 Ystyriar hyn yr ydwyf yn ei ddywedyd; ar Arglwydd a roddo i ti ddeall ym mhob peth.

2:8 Cofia gyfodi Iesu Grist o had Dafydd, o feirw, yn l fy efengyl i:

2:9 Yn yr hon yr ydwyf yn goddef cystudd hyd rwymau, fel drwgweithredwr, eithr gair Duw nis rhwymir.

2:10 Am hynny yr ydwyf yn goddef pob peth er mwyn yr etholedigion, fel y gallont hwythau gael yr iachawdwriaeth sydd yng Nghrist Iesu, gyda gogoniant tragwyddol.

2:11 Gwir ywr gair: Canys os buom feirw gydag ef, byw fyddwn hefyd gydag ef: .

2:12 Os dioddefwn, ni a deyrnaswn gydag ef: os gwadwn ef, yntau hefyd an gwad ninnau:

2:13 Os ŷm ni heb gredu, eto y mae efe yn aros yn ffyddlon: nis gall efe ei wadu ei hun.

2:14 Dwg y pethau hyn ar gof, gan orchymyn gerbron yr Arglwydd, na byddo iddynt ymryson ynghylch geiriau, yr hyn nid yw fuddiol i ddim, ond i ddadymchwelyd y gwrandawyr.

2:15 Bydd ddyfal ith osod dy hun yn brofedig gan Dduw, yn weithiwr di-fefl, yn iawn gyfrannu gair y gwirionedd.

2:16 Ond halogedig ofer-sain, gochel, canys cynyddu a wnant i fwy o annuwioldeb.

2:17 Au hymadrodd hwy a ysa fel cancr: ac or cyfryw rai y mae Hymeneus a Philetus;

2:18 Y rhai o ran y gwirionedd a gyfeiliornasant, gan ddywedyd ddarfod yr atgyfodiad eisoes; ac y maent yn dadymchwelyd ffydd rhai.

2:19 Eithr y mae cadarn sail Duw yn sefyll, a chanddor sl hon: Yr Arglwydd a edwyn y rhai sydd eiddo ef: a, Pob un sydd yn enwi enw Crist, ymadawed oddi wrth anghyfiawnder.

2:20 Eithr mewn tŷ mawr nid oes yn unig lestri o aur ac o arian, ond hefyd o bren ac o bridd, a rhai i barch, a rhai i amarch.

2:21 Pwy bynnag gan hynny ai glanhao ei hun oddi wrth y pethau hyn, efe a fydd yn llestr i barch, wedi ei sancteiddio, ac yn gymwys ir Arglwydd, wedi ei ddarparu i bob gweithred dda.

2:22 Ond chwantau ieuenctid, ffo oddi wrthynt: a dilyn gyfiawnder, ffydd, cariad, tangnefedd, gydar rhai sydd yn galw ar yr Arglwydd o galon bur.

2:23 Eithr gochel ynfyd ac annysgedig gwestiynau, gan wybod eu bod yn magu ymrysonau.

2:24 Ac ni ddylai gwas yr Arglwydd ymryson: ond bod yn dirion wrth bawb, yn athrawus, yn ddioddefgar,

2:25 Mewn addfwynder yn dysgur rhai gwrthwynebus; i edrych a roddo Duw iddynt hwy ryw amser edifeirwch i gydnabod y gwirionedd,

2:26 A bod iddynt ddyfod ir iawn allan o fagi diafol, y rhai a ddelid ganddo wrth ei ewyllys ef.

PENNOD 3

3:1 Gwybydd hyn hefyd, y daw amseroedd enbyd yn y dyddiau diwethaf.

3:2 Canys bydd dynion u serch arnynt eu hunain, yn ariangar, yn ymffrostwyr, yn feilchion, yn gablwyr, yn anufuddion i rieni, yn anniolchgar, yn annuwiol,

3:3 Yn angharedig, yn torri cyfamod, yn enllibaidd, yn anghymesur, yn anfwyn, yn ddiserch ir rhai da,

3:4 Ynfradwyr,ynwaedwyllt,yn-chwydd-edig, yn caru melyschwant yn fwy nag yn caru Duw;

3:5 A chanddynt rith duwioldeb, eithr wedi gwadu ei grym hi: ar rhai hyn gochel di.

3:6 Canys or rhai hyn y maer rhai sydd yn ymlusgo i deiau, ac yn dwyn yn gaeth wrageddos llwythog o bechodau, wedi eu harwain gan amryw chwantau,

3:7 Yn dysgu bob amser, ac heb allu dyfod un amser i wybodaeth y gwirionedd.

3:8 Eithr megis y safodd Jannes a Jambres yn erbyn Moses, felly y maer rhai hyn hefyd yn sefyll yn erbyn y gwirionedd, dynion o feddwl llygredig, yn anghymeradwy o ran y ffydd.

3:9 Eithr nid nt rhagddynt ymhellach canys eu hynfydrwydd fydd amlwg i bawb, megis y bu yr eiddynt hwythau.

3:10 Eithr ti a lwyr adwaenost fy nysgeidiaeth, fy muchedd, fy arfaeth, ffydd hirymaros, cariad, amynedd,

3:11 Yr erlidiau, y dioddefiadau, y rhai a ddigwyddasant i mi yn Antiochia, yn Iconium, yn Lystra, pa erlidiau a ddioddefais: eithr oddi wrthynt oll ym gwaredodd yr Arglwydd.

3:12 Ie, a phawb ar sydd yn ewyllysio byw yn dduwiol yng Nghrist Iesu, a erlidir.

3:13 Eithr drwg ddynion a thwyllwyr a nt rhagddynt waethwaeth, gan dwyllo, a chael eu twyllo.

3:14 Eithr aros di yn y pethau a ddysgaist, ac a ymddiriedwyd i ti amdanynt, gan wybod gan bwy y dysgaist,

3:15 Ac i ti er yn fachgen wybod yr ysgrythur ln, yr hon sydd abl ith wneuthur di yn ddoeth i iachawdwriaeth trwyr ffydd sydd yng Nghrist Iesu.

3:16 Yr holl ysgrythur sydd wedi ei rhoddi gan ysbrydoliaeth Duw, ac sydd fuddiol i athrawiaethu, i argyhoeddi, i geryddu, i hyfforddi mewn cyfiawnder:

3:17 Fel y byddo dyn Duw yn berffaith, wedi ei berffeithio i bob gweithred dda.


PENNOD 4

4:1 Yr ydwyf fi gan hynny yn gorchymyn gerbron Duw, ar Arglwydd Iesu Grist, yr hwn a farnar byw ar meirw yn ei ymddangosiad ai deyrnas;

4:2 Pregethar gair, bydd daer mewn amser, allan o amser, argyhoedda, cerydda, annog gyda phob hirymaros ac athrawiaeth.

4:3 Canys dawr amser pryd na ddioddefont athrawiaeth iachus, eithr yn l eu chwantau eu hunain y pentyrrant iddynt eu hunain athrawon, gan fod eu clustiau yn merwino,

4:4 Ac oddi wrth y gwirionedd y troant ymaith eu clustiau, ac at chwedlau y troant.

4:5 Eithr gwylia di ym mhob peth, dioddef adfyd, gwna waith efengylwr, cyflawna dy weinidogaeth.

4:6 Canys myfi yr awron a aberthir, ac amser fy ymddatodiad i a nesaodd.

4:7 Mi a ymdrechais ymdrech deg, mi a orffennais fy ngyrfa, mi a gedwais y ffydd.

4:8 O hyn allan rhoddwyd coron cyfiawnder iw chadw i mi, yr hon a rydd yr Arglwydd, y Barnwr cyfiawn, i mi yn y dydd hwnnw: ac nid yn unig i mi, ond hefyd i bawb a garant ei ymddangosiad ef.

4:9 Bydd ddyfal i ddyfod ataf yn ebrwydd:

4:10 Canys Demas am gadawodd, gan garur byd presennol, ac a aeth ymaith i Thesalonica, Crescens i Galatia, Titus i Dalmatia.

4:11 Luc yn unig sydd gyda mi. Cymer Marc, a dwg gyda thi: canys buddiol yw efe i mi ir weinidogaeth.

4:12 Tychicus hefyd a ddanfonais i Effesus.

4:13 Y cochl a adewais i yn Nhroas gyda Carpus, pan ddelych, dwg gyda thi, ar llyfrau, yn enwedig y memrwn.

4:14 Alexander y gof copr a wnaeth i mi ddrygau lawer: taled yr Arglwydd iddo yn l ei weithredoedd:

4:15 Yr hwn hefyd gochel dithau, canys efe a safodd yn ddirfawr yn erbyn ein hymadroddion ni.

4:16 Yn fy ateb cyntaf ni safodd neb gyda mi, eithr pawb am gadawsant: mi a archaf ar Dduw nas cyfrifer iddynt.

4:17 Eithr yr Arglwydd a safodd gyda mi, ac am nerthodd, fel trwof fi y byddair pregethiad yn llawn hysbys, ac y clywair holl Genhedloedd: ac mi a waredwyd o enau y llew.

4:18 Ar Arglwydd am gwared i rhag pob gweithred ddrwg, ac am ceidw iw deyrnas nefol: ir hwn y byddo gogoniant yn oes oesoedd. Amen.

4:19 Annerch Prisca ac Acwila, a theulu Onesifforus.

4:20 Erastus a arhosodd yng Nghorinth: ond Troffimus a adewais ym Miletus yn glaf.

4:21 Bydd ddyfal i ddyfod cyn y gaeaf. Y mae Eubulus yn dy annerch, a Phudens, a Linus, a Chlaudia, ar brodyr oll.

4:22 Yr Arglwydd Iesu Grist fyddo gydath ysbryd di. Gras fyddo gyda chwi. Amen.
.
Yr ail epistol at Timotheus, yr esgob cyntaf a ddewiswyd ar eglwys yr Effesiaid, a ysgrifennwyd o Rufain, pan ddygwyd Paul yr ail waith gerbron Cesar Nero.

 

 

DIWEDD

 

Sumbolau arbennig: ŷŵ

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

 

CYMRU-CATALONIA

 

hits counterCipolwg ar Ystadegau Adran y Beibl Cymraeg / View the Stats for the Welsh Bible Section