1750ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website.

Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620.

Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.

 
http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_timotheus2_55_1750ke.htm

0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln:
(54) Ail Epistol Paul yr Apostol at Timotheus
(yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible:
(54) Timothy-2 (in Welsh and English)

(delw 6676)

Adolygiadau diweddaraf - latest updates.
2004-01-29


1749k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unigPENNOD 1
1:1 Paul, apostol Iesu Grist trwy ewyllys Duw, yn l addewid y bywyd, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu,
1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus,

1:2 At Timotheus, fy mab annwyl: Gras, trugaredd, a thangnefedd, oddi wrth Dduw Dad, a Christ Iesu ein Harglwydd.
1:2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord.

1:3 Y mae gennyf ddiolch i Dduw, yr hwn yr ydwyf yn ei wasanaethu om rhieni a chydwybod bur, mor ddi-baid y mae gennyf goffa amdanat ti yn fy ngweddiau nos a dydd;
1:3 I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day;

1:4 Gan fawr ewyllysio dy weled, gan gofio dy ddagrau, fel ym llanwer o lawenydd;
1:4 Greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy;

1:5 Gan alw im cof y ffydd ddiffuant sydd ynot ti, yr hon a drigodd yn gyntaf yn dy nain Lois, ac yn dy fam Eunice; a diamau gennyf ei bod ynot tithau hefyd.
1:5 When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois, and thy mother Eunice; and I am persuaded that in thee also.

1:6 Oherwydd pa achos yr ydwyf yn dy goffau i ailennyn dawn Duw, yr hwn sydd ynot trwy arddodiad fy nwylo i.
1:6 Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands.

1:7 Canys ni roddes Duw i ni ysbryd ofn; ond ysbryd nerth, a chariad, a phwyll.
1:7 For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.

1:8 Am hynny na fydded arnat gywilydd o dystiolaeth ein Harglwydd, nac ohonof finnau ei garcharor ef: eithr cydoddef di gystudd ar efengyl, yn l nerth Duw;
1:8 Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner: but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God;

1:9 Yr hwn an hachubodd ni, ac an galwodd a galwedigaeth sanctaidd, nid yn l ein gweithredoedd ni, ond yn l ei arfaeth ei hun ai ras, yr hwn a roddwyd i ni yng Nghrist Iesu, cyn dechraur byd,
1:9 Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began,


1:10 Eithr a eglurwyd yr awron trwy ymddangosiad ein Hiachawdwr Iesu Grist, yr hwn a ddiddymodd angau, ac a ddug fywyd ac anllygredigaeth i oleuni trwyr efengyl:
1:10 But is now made manifest by the appearing of our Saviour Jesus Christ, who hath abolished death, and hath brought life and immortality to light through the gospel:

1:11 Ir hon ym gosodwyd i yn breg-ethwr, ac yn apostol, ac yn athror Cenhedloedd.
1:11 Whereunto I am appointed a preacher, and an apostle, and a teacher of the Gentiles.

1:12 Am ba achos yr ydwyf hefyd yn dioddef y pethau hyn: ond nid oes arnaf gywilydd: canys mi a wn i bwy y credais, ac y mae yn ddiamau gennyf ei fod ef yn abl i gadwr hyn a roddais ato erbyn y dydd hwnnw.
1:12 For the which cause I also suffer these things: nevertheless I am not ashamed: for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day.

1:13 Bydded gennyt ffurf yr ymadroddion iachus, y rhai a glywaist gennyf fi, yn y ffydd ar cariad sydd yng Nghrist Iesu.
1:13 Hold fast the form of sound words, which thou hast heard of me, in faith and love which is in Christ Jesus.

1:14 Y peth da a rodded iw gadw atat, cadw trwyr Ysbryd Gln, yr hwn sydd yn preswylio ynom.
1:14 That good thing which was committed unto thee keep by the Holy Ghost which dwelleth in us.

1:15 Ti a wyddost hyn, ddarfod ir rhai oll sydd yn Asia droi oddi wrthyf fi; or sawl y mae Phygelus a Hermogenes.
1:15 This thou knowest, that all they which are in Asia be turned away from me; of whom are Phygellus and Hermogenes.

1:16 Rhodded yr Arglwydd drugaredd i dy Onesifforus; canys efe am llonnodd i yn fynych, ac nid oedd gywilydd ganddo fy nghadwyn i:
1:16 The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus; for he oft refreshed me, and was not ashamed of my chain:

1:17 Eithr pan oedd yn Rhufain, efe am ceisiodd yn ddiwyd iawn, ac am cafodd.
1:17 But, when he was in Rome, he sought me out very diligently, and found me.

1:18 Rhodded yr Arglwydd iddo gael trugaredd gan yr Arglwydd yn y dydd hwnnw: a maint a wnaeth efe o wasanaeth yn Effesus, gorau y gwyddost ti.
1:18 The Lord grant unto him that he may find mercy of the Lord in that day: and in how many things he ministered unto me at Ephesus, thou knowest very well.


PENNOD 2
2:1 Tydi gan hynny, fy mab, ymnertha yn y gras sydd yng Nghrist Iesu.
2:1 Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.

2:2 Ar pethau a glywaist gennyf trwy lawer o dystion, traddodar rhai hynny i ddynion ffyddlon, y rhai a fyddant gymwys i ddysgu eraill hefyd.
2:2 And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also.

2:3 Tydi gan hynny goddef gystudd, megis milwr da i Iesu Grist.
2:3 Thou therefore endure hardness, as a good soldier of Jesus Christ.

2:4 Nid yw neb ar sydd yn milwrio, yn ymrwystro negeseuaur bywyd hwn; fel y rhyngo fodd ir hwn ai dewisodd yn filwr.
2:4 No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life; that he may please him who hath chosen him to be a soldier.

2:5 Ac od ymdrech neb hefyd, ni choronir ef, onid ymdrech yn gyfreithlon.
2:5 And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully.

2:6 Y llafurwr sydd yn llafurio, sydd raid iddo yn gyntaf dderbyn y ffrwythau.
2:6 The husbandman that laboureth must be first partaker of the fruits.

2:7 Ystyriar hyn yr ydwyf yn ei ddywedyd; ar Arglwydd a roddo i ti ddeall ym mhob peth.
2:7 Consider what I say; and the Lord give thee understanding in all things.

2:8 Cofia gyfodi Iesu Grist o had Dafydd, o feirw, yn l fy efengyl i:
2:8 Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel:

2:9 Yn yr hon yr ydwyf yn goddef cystudd hyd rwymau, fel drwgweithredwr, eithr gair Duw nis rhwymir.
2:9 Wherein I suffer trouble, as an evil doer, even unto bonds; but the word of God is not bound.

2:10 Am hynny yr ydwyf yn goddef pob peth er mwyn yr etholedigion, fel y gallont hwythau gael yr iachawdwriaeth sydd yng Nghrist Iesu, gyda gogoniant tragwyddol.
2:10 Therefore I endure all things for the elect's sakes, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory.

2:11 Gwir ywr gair: Canys os buom feirw gydag ef, byw fyddwn hefyd gydag ef: .
2:11 It is a faithful saying: For if we be dead with him, we shall also live with him:

2:12 Os dioddefwn, ni a deyrnaswn gydag ef: os gwadwn ef, yntau hefyd an gwad ninnau:
2:12 If we suffer, we shall also reign with him: if we deny him, he also will deny us:

2:13 Os ŷm ni heb gredu, eto y mae efe yn aros yn ffyddlon: nis gall efe ei wadu ei hun.
2:13 If we believe not, yet he abideth faithful: he cannot deny himself.

2:14 Dwg y pethau hyn ar gof, gan orchymyn gerbron yr Arglwydd, na byddo iddynt ymryson ynghylch geiriau, yr hyn nid yw fuddiol i ddim, ond i ddadymchwelyd y gwrandawyr.
2:14 Of these things put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers.

2:15 Bydd ddyfal ith osod dy hun yn brofedig gan Dduw, yn weithiwr di-fefl, yn iawn gyfrannu gair y gwirionedd.
2:15 Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.

2:16 Ond halogedig ofer-sain, gochel, canys cynyddu a wnant i fwy o annuwioldeb.
2:16 But shun profane and vain babblings: for they will increase unto more ungodliness.

2:17 Au hymadrodd hwy a ysa fel cancr: ac or cyfryw rai y mae Hymeneus a Philetus;
2:17 And their word will eat as doth a canker: of whom is Hymenaeus and Philetus;

2:18 Y rhai o ran y gwirionedd a gyfeiliornasant, gan ddywedyd ddarfod yr atgyfodiad eisoes; ac y maent yn dadymchwelyd ffydd rhai.
2:18 Who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already; and overthrow the faith of some.

2:19 Eithr y mae cadarn sail Duw yn sefyll, a chanddor sl hon: Yr Arglwydd a edwyn y rhai sydd eiddo ef: a, Pob un sydd yn enwi enw Crist, ymadawed oddi wrth anghyfiawnder.
2:19 Nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, The Lord knoweth them that are his. And, Let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity.

2:20 Eithr mewn tŷ mawr nid oes yn unig lestri o aur ac o arian, ond hefyd o bren ac o bridd, a rhai i barch, a rhai i amarch.
2:20 But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth; and some to honour, and some to dishonour.

2:21 Pwy bynnag gan hynny ai glanhao ei hun oddi wrth y pethau hyn, efe a fydd yn llestr i barch, wedi ei sancteiddio, ac yn gymwys ir Arglwydd, wedi ei ddarparu i bob gweithred dda.
2:21 If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honour, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work.

2:22 Ond chwantau ieuenctid, ffo oddi wrthynt: a dilyn gyfiawnder, ffydd, cariad, tangnefedd, gydar rhai sydd yn galw ar yr Arglwydd o galon bur.
2:22 Flee also youthful lusts: but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart.

2:23 Eithr gochel ynfyd ac annysgedig gwestiynau, gan wybod eu bod yn magu ymrysonau.
2:23 But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes.

2:24 Ac ni ddylai gwas yr Arglwydd ymryson: ond bod yn dirion wrth bawb, yn athrawus, yn ddioddefgar,
2:24 And the servant of the Lord must not strive; but be gentle unto all men, apt to teach, patient,

2:25 Mewn addfwynder yn dysgur rhai gwrthwynebus; i edrych a roddo Duw iddynt hwy ryw amser edifeirwch i gydnabod y gwirionedd,
2:25 In meekness instructing those that oppose themselves; if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth;

2:26 A bod iddynt ddyfod ir iawn allan o fagi diafol, y rhai a ddelid ganddo wrth ei ewyllys ef.
2:26 And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will.

PENNOD 3
3:1 Gwybydd hyn hefyd, y daw amseroedd enbyd yn y dyddiau diwethaf.
3:1 This know also, that in the last days perilous times shall come.

3:2 Canys bydd dynion u serch arnynt eu hunain, yn ariangar, yn ymffrostwyr, yn feilchion, yn gablwyr, yn anufuddion i rieni, yn anniolchgar, yn annuwiol,
3:2 For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,

3:3 Yn angharedig, yn torri cyfamod, yn enllibaidd, yn anghymesur, yn anfwyn, yn ddiserch ir rhai da,
3:3 Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good,

3:4 Ynfradwyr,ynwaedwyllt,yn-chwydd-edig, yn caru melyschwant yn fwy nag yn caru Duw;
3:4 Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more than lovers of God;

3:5 A chanddynt rith duwioldeb, eithr wedi gwadu ei grym hi: ar rhai hyn gochel di.
3:5 Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away.

3:6 Canys or rhai hyn y maer rhai sydd yn ymlusgo i deiau, ac yn dwyn yn gaeth wrageddos llwythog o bechodau, wedi eu harwain gan amryw chwantau,
3:6 For of this sort are they which creep into houses, and lead captive silly women laden with sins, led away with divers lusts,

3:7 Yn dysgu bob amser, ac heb allu dyfod un amser i wybodaeth y gwirionedd.
3:7 Ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth.

3:8 Eithr megis y safodd Jannes a Jambres yn erbyn Moses, felly y maer rhai hyn hefyd yn sefyll yn erbyn y gwirionedd, dynion o feddwl llygredig, yn anghymeradwy o ran y ffydd.
3:8 Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth: men of corrupt minds, reprobate concerning the faith.

3:9 Eithr nid nt rhagddynt ymhellach canys eu hynfydrwydd fydd amlwg i bawb, megis y bu yr eiddynt hwythau.
3:9 But they shall proceed no further: for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was.

3:10 Eithr ti a lwyr adwaenost fy nysgeidiaeth, fy muchedd, fy arfaeth, ffydd hirymaros, cariad, amynedd,
3:10 But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, longsuffering, charity, patience,

3:11 Yr erlidiau, y dioddefiadau, y rhai a ddigwyddasant i mi yn Antiochia, yn Iconium, yn Lystra, pa erlidiau a ddioddefais: eithr oddi wrthynt oll ym gwaredodd yr Arglwydd.
3:11 Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra; what persecutions I endured: but out of them all the Lord delivered me.

3:12 Ie, a phawb ar sydd yn ewyllysio byw yn dduwiol yng Nghrist Iesu, a erlidir.
3:12 Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.

3:13 Eithr drwg ddynion a thwyllwyr a nt rhagddynt waethwaeth, gan dwyllo, a chael eu twyllo.
3:13 But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving, and being deceived.

3:14 Eithr aros di yn y pethau a ddysgaist, ac a ymddiriedwyd i ti amdanynt, gan wybod gan bwy y dysgaist,
3:14 But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them;

3:15 Ac i ti er yn fachgen wybod yr ysgrythur ln, yr hon sydd abl ith wneuthur di yn ddoeth i iachawdwriaeth trwyr ffydd sydd yng Nghrist Iesu.
3:15 And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus.

3:16 Yr holl ysgrythur sydd wedi ei rhoddi gan ysbrydoliaeth Duw, ac sydd fuddiol i athrawiaethu, i argyhoeddi, i geryddu, i hyfforddi mewn cyfiawnder:
3:16 All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:

3:17 Fel y byddo dyn Duw yn berffaith, wedi ei berffeithio i bob gweithred dda.
3:17 That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works.

PENNOD 4
4:1 Yr ydwyf fi gan hynny yn gorchymyn gerbron Duw, ar Arglwydd Iesu Grist, yr hwn a farnar byw ar meirw yn ei ymddangosiad ai deyrnas;
4:1 I charge thee therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom;

4:2 Pregethar gair, bydd daer mewn amser, allan o amser, argyhoedda, cerydda, annog gyda phob hirymaros ac athrawiaeth.
4:2 Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine.

4:3 Canys dawr amser pryd na ddioddefont athrawiaeth iachus, eithr yn l eu chwantau eu hunain y pentyrrant iddynt eu hunain athrawon, gan fod eu clustiau yn merwino,
4:3 For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears;

4:4 Ac oddi wrth y gwirionedd y troant ymaith eu clustiau, ac at chwedlau y troant.
4:4 And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables.

4:5 Eithr gwylia di ym mhob peth, dioddef adfyd, gwna waith efengylwr, cyflawna dy weinidogaeth.
4:5 But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry.

4:6 Canys myfi yr awron a aberthir, ac amser fy ymddatodiad i a nesaodd.
4:6 For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand.

4:7 Mi a ymdrechais ymdrech deg, mi a orffennais fy ngyrfa, mi a gedwais y ffydd.
4:7 I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith:

4:8 O hyn allan rhoddwyd coron cyfiawnder iw chadw i mi, yr hon a rydd yr Arglwydd, y Barnwr cyfiawn, i mi yn y dydd hwnnw: ac nid yn unig i mi, ond hefyd i bawb a garant ei ymddangosiad ef.
4:8 Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day: and not to me only, but unto all them also that love his appearing.

4:9 Bydd ddyfal i ddyfod ataf yn ebrwydd:
4:9 Do thy diligence to come shortly unto me:

4:10 Canys Demas am gadawodd, gan garur byd presennol, ac a aeth ymaith i Thesalonica, Crescens i Galatia, Titus i Dalmatia.
4:10 For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica; Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia.

4:11 Luc yn unig sydd gyda mi. Cymer Marc, a dwg gyda thi: canys buddiol yw efe i mi ir weinidogaeth.
4:11 Only Luke is with me. Take Mark, and bring him with thee: for he is profitable to me for the ministry.

4:12 Tychicus hefyd a ddanfonais i Effesus.
4:12 And Tychicus have I sent to Ephesus.

4:13 Y cochl a adewais i yn Nhroas gyda Carpus, pan ddelych, dwg gyda thi, ar llyfrau, yn enwedig y memrwn.
4:13 The cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, but especially the parchments.

4:14 Alexander y gof copr a wnaeth i mi ddrygau lawer: taled yr Arglwydd iddo yn l ei weithredoedd:
4:14 Alexander the coppersmith did me much evil: the Lord reward him according to his works:

4:15 Yr hwn hefyd gochel dithau, canys efe a safodd yn ddirfawr yn erbyn ein hymadroddion ni.
4:15 Of whom be thou ware also; for he hath greatly withstood our words.

4:16 Yn fy ateb cyntaf ni safodd neb gyda mi, eithr pawb am gadawsant: mi a archaf ar Dduw nas cyfrifer iddynt.
4:16 At my first answer no man stood with me, but all men forsook me: I pray God that it may not be laid to their charge.

4:17 Eithr yr Arglwydd a safodd gyda mi, ac am nerthodd, fel trwof fi y byddair pregethiad yn llawn hysbys, ac y clywair holl Genhedloedd: ac mi a waredwyd o enau y llew.
4:17 Notwithstanding the Lord stood with me, and strengthened me; that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear: and I was delivered out of the mouth of the lion.

4:18 Ar Arglwydd am gwared i rhag pob gweithred ddrwg, ac am ceidw iw deyrnas nefol: ir hwn y byddo gogoniant yn oes oesoedd. Amen.
4:18 And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom: to whom be glory for ever and ever. Amen.

4:19 Annerch Prisca ac Acwila, a theulu Onesifforus.
4:19 Salute Prisca and Aquila, and the household of Onesiphorus.

4:20 Erastus a arhosodd yng Nghorinth: ond Troffimus a adewais ym Miletus yn glaf.
4:20 Erastus abode at Corinth: but Trophimus have I left at Miletum sick.

4:21 Bydd ddyfal i ddyfod cyn y gaeaf. Y mae Eubulus yn dy annerch, a Phudens, a Linus, a Chlaudia, ar brodyr oll.
4:21 Do thy diligence to come before winter. Eubulus greeteth thee, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren.

4:22 Yr Arglwydd Iesu Grist fyddo gydath ysbryd di. Gras fyddo gyda chwi. Amen.

4:22 The Lord Jesus Christ be with thy spirit. Grace be with you. Amen.

Yr ail epistol at Timotheus, yr esgob cyntaf a ddewiswyd ar eglwys yr Effesiaid, a ysgrifennwyd o Rufain, pan ddygwyd Paul yr ail waith gerbron Cesar Nero.


DIWEDD

 

Sumbolau arbennig: ŷŵ

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

 

CYMRU-CATALONIA

 

hits counterCipolwg ar Ystadegau Adran y Beibl Cymraeg / View the Stats for the Welsh Bible Section