1003ke Gwefan Cymru-Catalonia. BUCHEDD GITTO GELLI DEG, YN YR WYTHNOS GADW. Hanes bach o wythnos ym mywyd Guto o'r Gelli-deg, Merthyrtudful. Seren Gomer 1820. A week in the life of Guto from Gelli-deg, by Merthyrtudful. In Welsh with an English translation.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_004_guto_gelli_deg_1003ke.htm

0001 Y Tudalen Blaen / The Home Page
Google: kimkat0001

..........2659e Y Porth Saesneg / Gateway to the Website in English Google: kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun / Siteplan in English Google: kimkat0010e

..............................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Siôn Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page  Google: kimkat0977e

........................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..
 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Gal·les

Dyma ran o Adran 11 yn y wefan hon, sef
Cywaith Siôn Prys - Testunau Cymraeg ar y We

Gitto Gelli Deg

TROSIAD SAESNEG O DESTUN O SEREN GOMER (BLWYDDYN: 1820)
ENGLISH TRANSLATION OF A TEXT FROM SEREN GOMER (YEAR: 1820) Adolygiadau diweddaraf - latest updates 02 08 2000

 


(delwedd 7330)

y llyfr ymwelwyr / visitors’ book:

0860k, Google kimkat0860k

 

 

  0940k Cymraeg yn unig


 
·····
TEITL / TITLE: Gitto Gelli Deg (= Guto from Gelli-deg - the name of a village in Merthyrtudful)
AWDUR / AUTHOR: Siencyn ap Tydfil
FFYNHONNELL /
SOURCE:  Seren Gomer 1820, pages 163-164
ARDDULL /
STYLE: South-eastern dialect standardised.
 
 

TESTUN GWREIDDIOL A THROSIAD SAESNEG
ORIGINAL TEXT WITH ENGLISH TRANSLATION

MR GOMER, - A mi yn lled segur un diwrnod, mi dreuliais y prydnawn yn edrych dros amrywiol ysgrifau yn meddiant henwr yn y gymdogaeth. O'r diwedd tarawais fy llaw ar ysgrif lled ddu ei lliw, ac o'r tu allan iddi yr ysgrifeniad hyn, Buchedd Gitto Gelli Deg, yn yr wythnos gadw.
{ MR GOMER, - One day when I didn't have a lot to do (when I was fairly idle) I spent the afternoon looking through various papers which belonged to (in the ownership of) an old man in the neighbourhood. By and by I came across (I hit my hand on) a document which was rather grubby (fairly black its colour) and the outside this inscription, The Life of Gitto of Gelli-deg in the "kept week"*. (
The first week in a job, with no payday because a worker is working a week in hand and will not receive the first week's pay until the end of the second week) (The word 'buchedd' (life) is usually associated with titles of the accounts of the lives of the Celtic saints)}

Gan obeithio na fydd iddi, er düed ei lliw, i gymylu pelydr y SEREN, yr wyf yn danfon atoch, fel byddo i chwi wybod pa fodd mae llawer glöwr, &c., yn treulio rhan o'i amser; ac hefyd i ddangos gymaint y mae y Gymraeg wedi ei llygru gan y werinos.
{ Hoping that, although it is so blackened (although so black its colour) it won't take the shine off the 'Seren' (to cloud the ray of sunshine of the Seren) (= 'Star of Gomer', the name of the magazine founded in 1814 by Joseph Harris, whose by-name was 'Gomer'), so that you may know how many miners, etc, spend part of their time; and also to show how much the Welsh language has been debased by the ordinary people}

Chwi wyddoch ei fod yn bechod erbyn archwaeth mewn hynafiaeth i gyfnewid un lythyren mewn hên ysgrif; am hyny chwi a'i cewch air am air, llythyren am lythyren.
{ You know that it's a sin against taste in antiquarianism to change a single letter in a document; for this reason you shall have it word for word, letter for letter.}

BUCHEDD GITTO GELLI DEG, YN YR WYTHNOS GADW
{The Life of Gitto of Gelli-deg in the "kept week".}

"DYDD LLUN. Cwni am wyth - galw ar Dai Sion - geneu'r pwll erbyn deg - wrth y pwll cwrdd â Dic y Gwrychyn, Twm Pen yr Hewl, Lewsin Lawen, Wil mab Sianco, Sioni Gardi, hen Rys y Labrwr, Twm Garw, &c. - danfon am fetching o'r Globe, gwerth 7s. 6d. - yfed hòno mewn awr - danfon am un arall o'r Wellington, gwerth 10s. 6d.
"MONDAY. Get up at eight - call on Dai Sion - at the mouth of the pit by ten o' clock - by the pit meet Dic y Gwrychyn (Dick of the house / farm called 'the hedge'), Twm Pen yr Hewl (Tom of the house / farm called 'road end'), Lewsin Lawen (merry Lewis), Wil mab Sianco (Will son of Jenkin), Sioni Gardi (Johnnie from Cardiganshire, or from the country), old Rhys the labourer, Twm Garw (rough Tom), etc. - send for a 'fetching' (beer to be brought out from a public house) from the Globe, worth 7 shillings and 6 pence - drink it in an hour - send for another one from the Wellington, worth 10 shillings and 6 pence.
}

- Sioni Cardi yn gweud y llanwai ddramaid o lo yn well na fi - ei daro lawr yn gwmws - ymladd - Sioni wedi colli doi ddant, cael doi lygad di, a thori asgwrn y ei ên - mynd lawr i'r Duke - yfed gwerth coron - y wraig yn dod i chwilo am danaf - mynd gada {sic} hi tua thre am haner awr wedi deuddeg - yn feddw tân - mynd i'r gwely yn y dillad glo.
{- Sioni Cardi says he would fill a tramful of coal better than me - knock him down flat (exactly) - fight - Sioni loses two teeth, gets two black eyes, and breaks his jawbone - go down to the Duke - drink a crown's (five shillings') worth - the wife comes to look for me - go home with her at half past twelve - dead drunk - go to bed in my working clothes (in the coal clothes).}

"DYDD MAWRTH. Geneu'r pwll am naw - mynd i mewn gyda'r drams - cwrdd a'r gweithwyr wrth y Parting mawr - cyduno i fynd i maes am fod yr air yn ddrwg - mynd i gyd i'r Royal Oak - porter ffamws o London - Wil mab Sianco a Twm Pen yr Hewl yn ymladd -
{"TUESDAY. Mouth of the pit at nine - take the trams in - meet the workers by the Big Parting - agree to go out because the air is bad - we all go to the Royal Oak - great porter from London - Wil mab Sianco and Twm Pen yr Hewl fight }

- Wil yn enill y dydd - Rhys o'r Wenallt yn dweud wrthoi fy mod wedi cael fy nhori maes o'r clwb neithiwr o eisieu bod yno yn talu y pumed clwb - dyna hi yn neat! - yn aelod chwech mlynedd ond un mis - dwy bunt yn dod i fi y mis nesa - ffarwel lili!
{- Will wins (wins the day) - Rhys o'r Wenallt (Rhys from Wenallt farm) tells me I was excluded from the club (cut out of the club) last night for not being there to pay the fifth instalment - that's nice, isn't it? - a member for six years less one month - two months coming to me next month - farewell lily! (meaning??)}

 "DYDD MERCHER. Pwll rhwng saith ag wyth - y gob wedi cwympo i'r hewl - ei chodi i fynu - trwbl ofnadwy - glanhau y talcen oddiar dydd {sic}
Sadwrn - y gloden yn swno yn lled drwm - gorfod mynd maes i mofyn pren - dechreu cwto - presen ofnadwy yn y cwt - tori blaen y mandrel - dim calon i weithio - mynd tua thre erbyn tri - y wraif a'r plant eu gyd yn llefain - Dic y Baili wedi dod a thiced Cwrt y Conshans am gwrw er ys pum mlynedd -
{"WEDNESDAY. Pit between seven and eight - the gob (waste heap) has fallen into the roadway - clear it up (lift it up) - terrible trouble - clean up the coalface from Saturday - the "cloden" (layer of clay between coal strata, or a stone in the roof) sounds fairly heavy - have to go out to fetch a prop - begin to cut (the coal) - terrible iron pyrites in the cut - break the tip of the pick - no inclination (heart) to work - go home around three - the wife and the children are all crying - Dic the bailiff has brought a writ from the 'Court of Conscience' (debtors' court) for beer for the last five years}

meddwl fod y tafarnwr wedi ei anghofio - yr arian yn 7 punt - y wraig dan lefain yn syrthio ar fy ngwddwg, ac yn dweud, 'O! Gitto! Gitto! pam wyt ti yn fy nhwyllo fel hyn?" - ei gwedd a'i thynerwch bron yn tori nghalon - yn yr hwyr mor ofidus fel yr oeddwn yn meddwl y busai cwart o gwrw yn gwneud daioni i mi -
{ thought that the landlord had forgotten - the amount is seven pounds - the wife crying clasps me in an embrace (falls on my throat / neck) and says, 'Oh! Gitto! Gitto! why are you deceiving me like this?" - her look and her tenderness almost break my heart - in the evening so full of grief that I thought two pints of beer would do me good }

- clywed bod Wiltshire Beer iawn yn y Swan - gwr y ty yn pallu hen gownt - cwrdd a Lewsin Lawen ar yr hewl - mynd mewn gydag ef - yfed gwerth 4s. 6d. - haner meddw yn mynd tua thre.
{- hear that there's great Wiltshire Beer in the Swan - the landlord refuses to give credit - meet Lewsin Lawen on the street - go in with him - drink 4 shillings and 6 pence worth - half drunk going home.}

"DYDD IAU. Mynd i'r gwaith am 7 - y gloden wedi cwympo yn y talcen - gwaith ofnadwy i chliro hi - coesau'r tools i gyd wedi tori, ond y pickish - mynd i'r yard i fofyn coesau - naddu trwyr dydd - hen Rhees y Labrwr yn dod heibio'r ty a galw arnai
{"THURSDAY. Go to work at 7 - the stone in the roof has fallen at the coalface - terrible job to clear it - the handles of the tools have all broken, except for the pickaxe - go to the yard to fetch handles - whittling all day - old Rhees y Labrwr comes by the house and calls on me }

- mynd lawr gydag e i'r Crown - hen gownt gan hen Rhees yno - yfed gwerth saith swllt - gwraig hen Rees yn dod iw fofyn am ddeg o'r gloch - un o wyr y Mera yw hi - hi yn towlu cwart llawn i wyneb hen Rhees -
{- go down with him to the Crown - Rhees has credit there - drink seven shillings' worth - old Rees's wife comes to fetch him at ten o' clock - she's one of the Mera people (a district of Castell-nedd / Neath) - throws a full quart into old Rees's face - }

trueni fod cymaint o gwrw yn cael ei golli - mynd tua thre yn feddw - cwrdd ac ysbryd ar y bont - doi gorn fawr ganto, a chynffon hir iawn - cael ofan creulon - neidio dros y ganllaw i'r pwll dan y bont - bron boddi yno - mynd i dre yn sobor.
{ a pity that so much beer is wasted (gets its losing) - go home drunk - meet a ghost on the bridge - has two big horns, and a very long tail - scared out of my wits (get a cruel fear) - jump over the parapet into the pool under the bridge - nearly drown there - go home sober.}

 "DYDD GWENER. Yn y pwll rhwng 7 ac 8 - tori dwy ddramed o lo - clasgi dramed ar y ffordd - mynd tua thre - y wraig wedi gwneuthur teisien froi ffamws - wedi meddwl mynd lawr i'r Ship heno -, ond ofan rhag gweled rhwbeth yn y nos - mynd i'r gwely yn gynar.
{"FRIDAY. In the pit between 7 and 8 - cut two tramsful of coal - collect a tramful on the way - go home- the wife has made some great shortcake - thought of going down to the Ship tonight -, but afraid of seeing something in the night - go to bed early.}

"DYDD SADWRN. Yn y gwaith am ddau o'r gloch boreu heddy - gweithio mewn slip fawr -
- cael gwaith cael dwy ddramed - maes am naw - mynd i'r office cyn unarddeg - Dai Sion yn derbyn yr arian -
{"SATURDAY. At work at two o' clock this morning - work in a big slip (?place where there is a geological fault) - it's a hard job to (have work to) get two tramsful - out at nine - go to the office before eleven - Dai Sion receives the money -}

- cael ein talu yn y Greyhound - dim ond pedair punt yn dod i fi - y wraig yn dod i lawr - rhoi glassed o rwm iddi, a thicyn o lewmn ynddo, dyma fel y mae hi yn ei liko - gofyn am arian i dalu'r siop - rhoi tair punt iddi - cywilydd i fynd gydai, am nad oedd digon o arian i gliro'r llyfr - hithau ac ofan fynd i'r siop, rhag cael ei chymenu am ddod a rhy fach o arian
{"paid in the Greyhound (get our paying in the Greyhound) - only four pounds coming to me - the wife comes down - giver her a glass of rum, with a bit of lemon in it, that's how she likes it - gofyn for money to pay the shop - give her three pounds - ashamed to go with her (shame [on me] going with her), since there wasn't enough money to clear the book - o arian i gliro'r llyfr - she for her part afraid of going to the shop, in case she gets rebuked for bringing too little money}

yfi yn cadw punt i dalu deg swllt o hen gownt am gwrw y mis dwetha, ac i gael deg swllt i gael cwrw y mis hyn - trueni mod i yn twyllo Gwenny fel hyn - ond pwy golier all fyw heb gwrw? - Gitto bach yn aros gyda fi nes delsai ei fam yn nol - Gitto bach yn liko cwrw - yn meddwi ar chwech cwpaned - y wraig yn dod yn nol -
{I keep a pound to pay the credit for last month's beer, and to have ten shillings for this month's beer - a pity I'm deceiving Gwenny like this - but what collier can live without beer? - little Gitto stays with me until his mother comes back - little Gitto likes beer - gets drunk on six cupsful - the wife comes back - }

ofyn ifi ddod tua thre - yfi yn pallu, achos fod y shwg y llawn - dw i byth yn madel pan bo'r cwart yn llawn - y cyfri yn dod mewn - gwr y ty wedi dodi lawr shwg yn ormodd - ar ol llawer o eiriau croes, yfi yn taro gwr y ty, a dechreu stripo - doi gwnstab yn dod - mynd a fi i'r ty-tywyll - wedai ddim rhagor rhag cwyddil. "
{ asks me to come home - I refuse, because the jug is full - I never leave when there's a full quart jug (when the quart is full) - the bill comes (the account comes in) - the landlord has written down an extra jug (has put down a jug too much) - after lots of heated words (cross words), I hit the landlord, and start to strip to the waist (and start to strip)- two constables come - take me to the lock-up (the dark house) - I won't say any more because of the shame I feel (for the shame)"}

Yma, Mr. Gomer, y gorphen yr ysgrif. Gobeithio y bydd i lawer gweithiwr i ystyried pa faint o ei fywyd sydd wedi bod yn debyg i ryw ddiwrnod yn muchedd Gitto.
Trehomer.
SIENCYN AP TYDFIL
{ Here, Mr. Gomer, The document finishes. I hope many workers will consider how much of their lives have been similar to a day in the life of Gitto.
Trehomer.

SIENCYN AP TYDFIL ("Jenkin son of Tydfil" - i.e. from Merthyrtudful)
 
{*Diolch i Andrew Hawke ac hefyd Paul Birt am anfon eglurhad ar yr ymadrodd 'wythnos gadw'
Thanks to Andrew Hawke and also Paul Birt for sending an explanation of the expression 'wythnos gadw'}


 

Adolygiad diweddaraf  2009-12-02, 02 08 2000

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ ə

Fformat 100 chwith, 200 de


Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weə(r) äm ai? Yüu äa(r) vízïting ə peij fröm dhə “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katəlóuniə) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA
 
  

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadístiques / View My Stats