1268e Gwefan Cymru-Catalonia. Ymgom rhwng dau ffarmwr yn nhafodiaith de-ddwyrain Cymru (Llangynwyd, Pen-y-bont ar Ogwr), gan Cadrawd (Thomas Christopher Evans 1846-1918). A conversation between two farmers - south-eastern dialect of Wales. Py shwd i chi heddy, Shon Matho? Maen dda digynyg genych gwelad. Pa sut ych chi heddiw, Sin Matho? Maen dda digynnig gennyf eich gweled. How are you today, Sin Matho? Its wonderful (extremely good) to see you.

 

http://www.kimkat.org/amryw/sion_prys_025_dydd_marchnad_cadrawd_1268e.htm

Yr Hafan / Home Page


..........
1864e Y Fynedfa yn Gatalaneg / Gateway in English to this website

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English

...................................
0960k Y Gyfeirddalen i Gywaith Sin Prys (Testunau yn Gymraeg) / Texts in Welsh - Main Page

.............................................y tudalen hwnbaneri
..
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya

Ymgom rhwng dau ffarmwr
A Conversation between two farmers
(Llangynwd, Pen-y-bont ar Ogwr)
Cadrawd, 1888map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)

Adolygiad diweddaraf / Darrera actualitzaci 16 06 2000

 

xxxx Y tudalen hwn yn Gymraeg

xxxx Aquesta pgina en catal


(1) Fersiwn wreiddiol / original version
NODIAD: Mae Cadrawd wedi arfer f yn lle ff av yn lle f / NOTE: Cadrawd uses f instead of ff and v instead o f

(2) Fersiwn yn yr orgraff fodern a throsiad Saesneg /
Version in modern spelling with an English translation

(3) Trosiad Saesneg/ English translation

______________________________________________________________
TAVODIAITH Y SIROEDD
RHIV II - TAVODIAITH MORGANWG.
1. YMGOM RHWNG DAU FARMWR YN NGHANOLBARTH
MORGANWG, AR DDYDD MARCHNAD.
GAN CADRAWD.
Cymeriadau:- SHENCYN DOMOS. SHON MATHO.

(MODERN SPELLING) TAFODIAITH Y SIROEDD
RHIF II - TAFODIAITH MORGANNWG.
1. YMGOM RHWNG DAU FFARMWR YNG NGHANOLBARTH
MORGANNWG, AR DDYDD MARCHNAD.
GAN CADRAWD.
Cymeriadau:- SHENCYN DOMOS. SHON MATHO.


(OUR TRANSLATION) DIALECTS OF THE COUNTIES
NUMBER II - GLAMORGAN DIALECT.
1. CONVERSATION BETWEEN TWO FARMERS IN
CENTRAL GLAMORGAN, ON MARKET DAY. BY CADRAWD. Characters: SHENCYN DOMOS (Jenkin Thomas). SHON MATHO (John Matthew

_________________________________________

SHENCYN DOMOS: Py shwd i chi heddy, Shon Matho? Maen dda digynyg genych gwelad

(MODERN SPELLING) Pa sut ych chi heddiw, Sin Matho? Maen dda digynnig gennyf eich gweled

(OUR TRANSLATION) How are you today, Sin Matho? Its wonderful (extremely good) to see you

_________________________________________

SHON MATHO: Wyn weddol iawn diolch i chi; shwd i chitha, Shencyn Domos?

(MODERN SPELLING) Yr wyf fi yn weddol iawn, diolch i chwi. Sut ych chwithau, Siencyn Domos?

(OUR TRANSLATION) Not so bad, thank you. How are you, Siencyn Domos?

_________________________________________

A shwd maer teulu? Mae tipyn ddar pan y gwelas chi or blan, - di chitha ddim mor vynych ag y buoch yn dilyn y marchnatodd yma!

(MODERN SPELLING) A sut maer teulu? Mae tipyn oddi ar pan y gwelais chwi or blaen, - nid ych chwithau ddim mor fynych ag y buoch yn dilyn y marchnadoedd yma!

(OUR TRANSLATION) And hows the family? Its a bit since I last saw you - you dont come as often as you did (you arent as frequent as you have been) in attending (following) these markets!

_________________________________________

SHENCYN DOMOS: Nag otwn wir ysgwaethyrodd, maer petha odd yn blesar ys blynyddodd yn ol yn dechra mynd yn vaich, ac er vod yr anian yn para, mae y gallu yn llai;

(MODERN SPELLING) Nac ydwyf yn wir ys gwaethar modd, maer pethau a oedd yn bleser er ys blynyddoedd yn l yn dechrau myned yn faich, ac er bod yr anian yn parhu, mae y gallu yn llai;

(OUR TRANSLATION) No Im not unfortunately, the things that were a pleasure years ago are becoming to be a burden, and though the will is there (the disposition is there), the ability is less;

_________________________________________


Wel, pilid i gwala yw yr hen wraig oco ys tipyn, mae hitha yn mynad ar i gwath vel vina, a dos genym ni ddim ond trio gnuthyr y gora or gwaetha bellach, a phartoi ar gyvar mynd oddyma.

(MODERN SPELLING) Wel, pilaid ei gwala yw yr hen wraig acw er ys tipyn, mae hithau yn myned ar ei gwaeth fel finnau, a nid oes gennym ni ddim ond trio gneuthur y gorau or gwaethaf bellach, a pharati ar gyfer myned oddi yma.

(OUR TRANSLATION) Well, back home the wife has been somewhat indisposed for some time; shes getting worse like me, and all we can do is make the most of it now (we have nothing but to try and make the best of the worst now) and get ready for leving this world (for going from here)

_________________________________________

SHON MATHO:
I chin gwd y gwir, mae amsar yn vishi o hyd, ac maen gneud ei ol arnom ni gyd. Dw ina ddim vel y gwelas i vi, mae rhyw wynecon dysbrad yn yng nghevan i, rwyn faelu cysgur nos hanar da.

(MODERN SPELLING) Yr ych chwi yn dweud y gwir, mae amser yn fisi (= yn brysur) o hyd, ac maen gwneud ei l arnom ni i gyd. Nid wyf innau ddim fel y gwelais i fi, mae rhyw wynegon desbred yn fy nghefn i, yr wyf yn ffaelu cysgur nos hanner da.

(OUR TRANSLATION) Youre right (you are telling the truth), time stops for no man (time is always busy) and it leaves its trace on all if us. Im not like I saw myself (??}, Ive got some aful pains in my back, I cant get a good nights sleep at all (I fail to sleep the night half (as) good)


_________________________________________

Py shwd maer plant? y rhai sy yn nhre. Gadewch welad, mae dou wedi priodi, ond s.

(MODERN SPELLING) Pa sut maer plant? y rhai sydd yn nhref. Gadewch weled, mae dau wedi priodi, onid oes.

(OUR TRANSLATION) How are the children? The ones who are at home. Let me see, two of them have got married, havent they?

_________________________________________

SHENCYN DOMOS: Os yn siwr, mae Davydd yn byw nawr yn Llety Ngiarad, a Chatws hitha yn briod a mab Tycanol, ac yn gnuthyr yn famws, ac yn dechra cwnu teulu o blant.

(MODERN SPELLING) Oes yn siwr, mae Dafydd yn byw yn awr yn Lletyangharad, a Chatws hithau yn briod mab Tycanol, ac yn gwneuthur yn ffamws, ac yn dechrau cwnnu (cychwynnu) teulu o blant.

(OUR TRANSLATION) They have indeed, Dafydd lives in Lletyangharad now, and as for Catws shes married to the boy from Tycanol farm, and theyre getting along fine, and beginning to raise a family (raise a family of children).

_________________________________________


Mae y bachgan syn weddw, mae e yn weddol iach, ond i vod an gorvod gwithon rhy galad vel mae gwaethar modd, ac vel y gwyddoch chi, mae y rhai syn enill ei boliaeth ar drin tir y tymor yma, yn rhwym o slavo, neu vod ar ol

(MODERN SPELLING) Mae y bachgen sydd yn weddw, mae ef yn weddol iach, ond ei fod ef yn gorfod gweithio yn rhy galed fel mae gwaethar modd, ac fel y gwyddoch chwi, mae y rhai sydd yn ennill ei bywoliaeth ar drin tir y tymor yma, yn rhwym o slafo, neu fod ar l.

(OUR TRANSLATION) The boy whos a widower, hes pretty well, but hes forced to work too hard unfortunately, and as you know, the people who earn their living working the land (treating the land) this season are obliged to work like slaves to keep up (or be behind).

_________________________________________

SHON MATHO:
Ich chin gwedyd y gwir, Shencyn, mae yn vwy anodd dod ar ddou pen i gwrdd yn awr nag y gwelas i riood, rw i ar plant yn trybaeddu yn hwyr ac yn vora, a fob un yn gnuthyr i ora, ac wedir cwbwl yn cial gwaith talun fordd.

(MODERN SPELLING) Yr ych chwin gwedyd y gwir, Siencyn, mae yn fwy anodd dyfod r ddeupen i gwrdd yn awr nag y gwelais i erioed, yr wyf fi ar plant yn trybaeddu yn hwyr ac yn fore, a phob un yn gwneuthur ei orau, ac wedir cwbl yn cael gwaith talu ein ffordd.

(OUR TRANSLATION) What you say is true, Siencyn, its harder to make ends meet now (to bring the two ends to meet) than Ive ever known (than I saw it ever before), me and the children are hard at it (literally: daubing) from first thing in the morning until last thing at night, and each doing his best, and after all that still finding it hard (and after the whole having work) to pay our way.

_________________________________________

SHENCYN DOMOS: Shwd mae Betty, y hi ywr ianga, on te?

(MODERN SPELLING) Sut mae Betty, hyh ywr ieuangaf, onid e?

(OUR TRANSLATION) Hows Betty, shes the youngest, isnt she?

_________________________________________

SHON MATHO:
Ian siwr, a chlwca i gwala yw hi o ran iechyd. Dyw hi ddim wedi bod yn sownd iod, ond bod yspryd da yndi, a dyna sy yn i chiatw i vynydd. Shwd mae nhw gyta chi? Vi welas y bachgan hena yn y Bont-vn, dos dim llawar ddar hyny.

(MODERN SPELLING) Ie yn siwr, a chlwca ei gwala yw hi o ran iechyd. Nid yw hi ddim wedi bod yn sownd erioed, ond bod ysbryd da ynddi, a dyna sydd yn ei chadw i fynydd (i fyny). Sut maent hwy gyda chwi? Fi a welais y bachgen hynaf yn y Bont-faen, nid oes dim llawer oddi ar hynny.

(OUR TRANSLATION) Indeed she is, and shes not so well health-wise. Shes never had very good health (never been very sound), but theres a good spirit in her, and thats what keeps her going (keeps her up). How are they with youu? I saw the oldest boy in Bont-fn (Cowbridge), so so long ago (it is not a lot since that time)

_________________________________________

SHENCYN DOMOS: Don siwr, ve vu, a chwpwl o vustechi yno ar gownt i gwerthu; ond mawr cy lliad o alw sydd am beth velly y mishoedd yma.

(MODERN SPELLING) Do yn siwr, fe fu, a chwpwl o fustechi yno ar gownt iw gwerthu; ond mawr cynlleied o alw sydd am beth felly y misoedd yma.

(OUR TRANSLATION) Yes, ndeed, he was, and a couple of bollocks (bought) on credit to sell, but theres hardly any demand (greatly so little) for anything of the sort (something so) these last few months.

_________________________________________

SHON MATHO: Ich chin gwed y gwir, dos dim shwd beth a chial gwarad o un math o greadur, dw i ddim yn covio gwelad amsar mor anodd i neud arian yriod, ac amsar pan y mae cymaint o isha arian hevyd.

(MODERN SPELLING) Yr ych chwin dweud / gweud y gwir, nid oes dim sut beth a chael gwared o un math o greadur, nid wyf fi ddim yn cofio gweled amser mor anodd i wneud arian erioed, ac amser pan y mae cymaint o isha arian hefyd.

(OUR TRANSLATION) Youre right (you are telling the truth), its impossible to (theres no such thing as to) get rid of any sort of beast, I dont ever remember it being so difficult (I dont remember seeing a time so hard) to make, and a time when theres so much of a need for money.

_________________________________________

SHENCYN DOMOS: Wel, dyma wyn glwad pawb yn i weud, ag ond bai vod y plant a vina yn catsho gymynt a all yn clona ni, ni vysen wedi gorvod rhoir lle i vynydd ys llawar dydd; ac wn i ddim fordd mae rheiny sydd yn gorvod ciatw tylwth yn dod yn rownd yn y byd mawr waeth mae tylwth yn govyn mwy o amod yn awr na buon nhw riod.

(MODERN SPELLING) Wel, dyma yr wyf yn clywed pawb yn ei ddweud, ac onibai fod y plant a finnau yn catsho gymaint a all yn ein calonnau ni, ni fuasem wedi gorfod rhoir lle i fynydd er ys llawer dydd; ac ni wn i ddim ffordd mae y rhai hynny sydd yn gorfod cadw tylwyth yn dyfod yn rownd yn y byd mawr o waith y mae tylwyth yn gofyn mwy o amod yn awr na buont hwy erioed.

(OUR TRANSLATION) Well, thats what I hear everybody saying, and if it werent for the plant and me hurrying as much as we can in our hearts, we would have had to give up the place (farm) long ago; and I dont know those who have to maintain a family manage (come round) in the big world because a family requires more salary now than they ever did before

_________________________________________


Vi welas Risiart or Morva yn gorvod promiso punt y mish, i grotan o sgenas vitw vach, yn fair Merchamota diwetha, ac wn i ddim o ble mae hin mynd i nuthyr i gwerth nhw, a thalu am i boliaeth hevyd, oblegid nid pob sort o vwyd naif y tro i dylwth yn awr vel y gwelas i, a rhaid i chi vindo for boch chin wleua, ond te, nhw gwnan i cwt ach giadal,

(MODERN SPELLING) Fi a welais Rhisiart or Morfa yn gorfod addo punt y mis, i groten o fachgennes fitw fach, yn ffair Merchamota diwethaf, ac ni wn i ddim o ba le y mae hi yn myned i wneuthur eu gwerth hwy, a thalu am ei bywoliaeth hefyd, oblegid nid pob sort o fwyd naiff y tro i dylwyth yn awr fel y gwelais i, a rhaid i chwi feindio pa ffordd y byddwch chwin chwedleua (= siarad), onid e, hwy a gwnnant (gychwynnant / godant) ei cwt (= cynffon) ach gadael,

(OUR TRANSLATION) I saw that Rhisiart in Morfa farm had to promise a pound a month, to a young lady who was a widow (a girl of a little widow lass) at the last maid-hiring fair, and I dont know how shes going to pay for herself (??) (from where shes going to make her value}; and pay for her upkeep too, because not nay old kind of food will do for a family as Ive seen, and you have to watch how you talk, if not, theyll walk out on you (raise their tail and leave you)

_________________________________________


a chi gaif y gair gwaetha. Mae gwishon, wetyny, yn dishgwl cial o ucian i ddeg punt ar ucian o amod yn y vlwyddyn, a giatal pan von nhwn gweld bod yn dda, a braidd y cewch chi gentyn nhw nuthyr un pwt ar ddydd Sul, ond fwrdd a nhw i wylhersa, yn well i byd, ac yn well i trwshad o lawer nar rhai syn gorvod i ciatw, pryd y gwelas i bedwar or bechgyn aplan y plwyv yn gwasanaethu yn y G-------, y pedwar am ucian punt yn y vlwyddyn.

(MODERN SPELLING) a chwi gaiff y gair gwaethaf. Mae gweision, wedi hynny, yn disgwyl cael o ugain i ddeg punt ar ugain o amod yn y flwyddyn, a gadael pan fyddont hwy yn gweld bod yn dda, a braidd y cewch chwi ganddynt hwy wneuthur un pwt ar ddydd Sul, ond i ffwrdd hwy i wilhersa, yn well eu byd, ac yn well ei trwsiad o lawer nar rhai sydd yn gorfod eu cadw, pryd y gwelais i bedwar or bechgyn ablaf yn y plwyf yn gwasanaethu yn y G-------, y pedwar am ugain punt yn y flwyddyn.

(OUR TRANSLATION) and youll get the blame for it (its you who will get the worst word). And whats more, farmhands expect to get from twenty to thirty pounds a year, and leave when it pleases them, and youre not very likely to get them (and hardly you will get with them) to do a stroke of work on a Sunday, but off they go to prance about, better off for money, and dressed a lot better than the ones who must employ them, the time I saw four of the ablest lads in the parish employed at G------ farm, each of the four earning twenty poubsa a year.

_________________________________________

SHON MATHO:
Ich chin gwd calon y gwir, Shencyn, maer byd wedi mynd rhagtho, ac os na ddaw rhyw dro ar bethan sytan, ve vydd rhaid ir fermwr rhoi vynydd fermu, ta beth vydd ein trych wedyn. Y ni syn gorvod carior pen tryma ym mhob amgylchiad, ac os bydd isha rhagor o arian i gario y mlan y llywodrath, bydd yr hen fermwr yn siwr o gial i gofa.

(MODERN SPELLING) Yr ych chwin gweud / dweud calon y gwir, Siencyn, maer byd wedi mynd rhagddo, ac os na ddaw rhyw dro ar bethau yn sytan, fe fydd rhaid ir ffermwr roi i fynydd ffermu, beth bynnag fydd ein trych (??) wedyn. Nyn sydd yn gorfod carior pen trymaf ym mhob amgylchiad, ac os bydd eisiau rhagor o arian i gario ymlaen y llywodraeth, bydd yr hen ffermwr yn siwr o gael ei goffa.

(OUR TRANSLATION) Youre dead right, Siencyn, the world has moved on, and if things dont change soon (if there doenst come some turn on things instantly) the farmers will have to tgive up farming, whateve our (??fate) is afterwards. Were the ones who have to bear the brunt every time (carry the heavy end in every circumstance), and if theres need of more money i keep the government going (to carry forward the government) the old farmer is sure to be reminded

_________________________________________

Maer holl betha newydd yma sydd wedi dod ir wlad, nad odd son am denyn nhw yn y nghov i, wedi distriwior wlad: yr holl vyrdda yma sy gentyn nhw yn llywodraethu, ar hai vawr sydd o hyd am ddysceidiaeth; y petha hyn greda i sydd wedi tynu melltith arnon ni.

(MODERN SPELLING) Maer holl bethau newydd yma sydd wedi dod ir wlad, nad oedd sn amdanynt hwy yn fy nghof i, wedi distriwior wlad: yr holl fyrddau yma sydd ganddynt hwy yn llywodraethu, ar hai fawr sydd o hyd am ddysgeidiaeth; y pethau hyn fi gredaf fi i sydd wedi tynnu melltith arnom ni.

(OUR TRANSLATION) All these new things which have come to the country, which were never talked of as far as I can remember (within my memory) have ruined the country; all these boards they have to govern, and the great cry for education that there is; these things I believe have been a curse (have drawn a curse on us)

_________________________________________

SHENCYN DOMOS: Mae llawar o wir yn y peth i chi yn i weyd, Shon Matho, ond mae gwahaniath barn am betha; vel i chin son, vi wn i gymynt a hyn, pan own i yn las grotyn, wyn covio gweirwyr yn lladd dwy erwr dydd, yn ddidraval, ac yr oedd yn dda gian withwyrs y pryd hyny gial job o waith betingo, neu ddyrnu, neu gloddio, a chi gelsych glwad y discwrs yn vynych yn yr evel, ar velin, pwy odd y cloddiwr gora.

(MODERN SPELLING) Mae llawer o wir yn y peth yr ych chwi yn ei ddweud, Sin Matho, ond mae gwahaniaeth barn am bethau; fel yr ych chwin sn, fi a wn i gymaint a hyn, pan oeddwn i yn las-grotyn, yr wyf fi yn cofio gweirwyr yn lladd dwy erwr dydd, yn ddidrafael, ac yr oedd yn dda gan weithwyr y pryd hynny gael job o waith betingo, neu ddyrnu, neu gloddio, a chwi gallasoch glywed y disgwrs yn fynych yn yr efail, ar felin, pwy oedd y cloddiwr gorau.

(OUR TRANSLATION) Theres a lot of truth in what you say, Sin Matho, but peoples attitudes have chagnes (there is a difference of opinion about things) like you say, when I was a young lad, I know this much, when I was a lad, I remember the hay harvesters cutting two acrs in a day, with no difficulty, and in those days workers were glad to get a job removing and burning grass turves, or threshing, and you could hear the talk often in the smithy, and the mill, who was the best hedger (hedge builder, maintainer of hedges)

_________________________________________


Ac yr odd dynon y pryd hyny yn balchio mwn diwarnod o waith, ond yn awr dos dim shwd beth a chial dyn a dim llun arno i neud un gorchwl, ond ma nhwn gwed, os bydd isha tipyn o glerc at rhyw swydd yn rhywla, man nhwn rhytag ati am y cynta wrth y canodd, a meddwl i yw bod llawer gormodd o gwnu bechgynach ar ryw swyddi secyr, a rhy vach o ddyscu gwitho.

(MODERN SPELLING) Ac yr oedd dynion y pryd hynny yn balchio mewn diwrnod o waith, ond yn awr nid oes dim sut beth chael dyn a dim llun arno i wneud un gorchwyl, ond mae nhw yn dweud, os bydd eisiau tipyn o glerc at ryw swydd yn rhywle, maent hwy yn rhedeg ati am y cyntaf wrth y canoedd, ac fy meddwl i yw bod llawer gormod o gwnnu bechgynnach ar ryw swyddi segur, a rhy fach o ddysgu gweithio.

(OUR TRANSLATION) And people in those days took pride in a day of work and today its almost impossible to (theres no such thing as) hire anyone (get a man) and hes not prepared to (and no shape on him to) do any task, and they say, if they need some clerk to do some job somewhere, they run for it as fast as they can by the hundreds, and my opnion is theres too much of bringing young lads up for some idle job or other, and not enough learning to work

_________________________________________

SHON MATHO: Ich chin wleuan famws, wyr un varn a chin gwmws, mae rhyw gonach gian ddynon vod y rhentodd yn rhy ychal, a chiant a mil o esgyson eraill gyta golwg ar yr amsar drwg yma;

(MODERN SPELLING) Yr ych chwi yn chwedleua (= siarad) yn ffamws, yr wyf fi yr un farn chwin gwmwys, mae rhyw gonach gan ddynion fod y rhentoedd yn rhy uchel, a chant a mil o esgusion eraill gyda golwg ar yr amser drwg yma;

(OUR TRANSLATION) Youre speaking splendidly, I agree with you completely (I am of the same opinion as you exactly), people are moaning (theres a kind of complaining by men) that the rents are too high, and countless excuses (a hundred and a thousand excuses) as regards this bad weather

_________________________________________

ond os nad wy in camsyniad, mae petha erill yn yn gwascu yn llawer trymach, mae segyrdod, balchdar, a phenwandod yr os yn llethu mwy arnon ni vel gwlad a thyrnas, nar un baich all y llywodrath rhoi arnon ni, ac nis gall y llywodrath chwaith ein gwaretu ni oddiwrtho, ac vel y dywed yr hen ddiarab: -
"Ni all Duw dda i ddirieid."

(MODERN SPELLING) ond os nad wyf fi yn camsynied, mae pethau eraill yn ein gwasgu yn llawer trymach, mae segurdod, balchder, a phenwandod yr oes yn llethu mwy arnon ni fel gwlad a theyrnas, nar un baich a all y llywodraeth roi arnom ni, ac ni all y llywodraeth chwaith ein gwaredu ni oddiwrtho, ac fel y dywed yr hen ddihareb: -
"Ni all Duw dda i ddirieid."


(OUR TRANSLATION) and if Im not mistaken, other things are a lot more serious (pressing a lot heavier), the idleness, arrogance and soft-headedness of the current times (of the age) weighs down on us (is oppressing more on us) as a country and kingdom than any burden the government can place upon us, and the government cant rid us of it, and as the old saying goes,
God cant do good for what is evil (not + cant + God + good + to + evil)


_________________________________________

Wel, forwelwch yn awr, a choviwch vi atyn nhw yn nhre, Shencyn Domos.

(MODERN SPELLING) Wel, ffarwelwch yn awr, a chofiwch fi atynt hwy yn nhref, Siencyn Domos.

(OUR TRANSLATION) Well, goodbye now (fare well now), and give my regards to everyone at home, Siencyn Domos.

_________________________________________

SHENCYN DOMOS: Forwelwch chwithau, Sin Matho; a gobeitho y cewn gwrddyd yto heb fod yn hir; coviwch vi at y wraig ar plant.

(MODERN SPELLING) Ffarwelwch chwithau, Sin Matho; a gobeithio y cewn gwrddyd (< cwrdd) eto heb fod yn hir; cofiwch fi at y wraig ar plant.

(OUR TRANSLATION) You too fare well, Sin Matho; and I hope well get to meet again before long; give my regards to the wife and children.

_________________________________________

DOLENNAU AR GYFER RHANNAU ERAILL ON GWEFAN

LINKS TO OTHER PARTS OF THE WEBSITE
_________________________________________________

1004e
Y Wenhwyseg - iaith Gwent a Morgannwg
Gwentian - the dialect of Gwent and Morgannwg

1051e
mynegai i destunau Cymraeg chyfieithiadau Saesneg
index to Welsh texts with English translations

0223e
yr iaith Gymraeg
the Welsh language

______________________________

Nodlfr 80


Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
We(r) m ai? Yu a(r) vzting peij frm dh CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katluni) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA
 
 


Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats