132kr1 Gwefan Cymru-Catalonia / la Web de Gal∑les i Catalunya - Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysger-L‚n yn yr iaith Gymraeg. La BŪblia en gal∑lŤs. DhÝ BŠibÝl in Welsh. The Bible in Welsh.

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_salmau_19_rwseg_rhan_3_1321kr.htm

0001z Y Tudalen Blaen

..........1863k Y Porth Cymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

..............................0960k Y Gyfeirddalen i Gywaith SiŰn Prys (testunau Cymraeg)

........................................1281k Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620

..................................................y dudalen hon..

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Gal∑les
The Wales-Catalonia Website


Cywaith SiŰn Prys - Testunau Cymraeg ar y We


Y Beibl Cysegr-l‚n:
Y Salmau (yn Gymraeg ac yn Rwseg) 101-150

1289kr Salmau 1-50

1320kr Salmau 51-100


(delw 6540)


Adolygiadau diweddaraf:
21 03 2002


1278k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig

 

 

 

(Dawír fersiwn Rwseg oír wefan BibleDatabase )SALM 101

101:1 Salm Dafydd. Canaf am drugaredd a barn: i ti, O ARGLWYDD, y canaf.
101:1 Псалом Давида. Милость и суд буду петь; Тебе, Господи, буду петь.
101:1 Psаlom Dаvidа. Milostí i sud budu petí; Tebe, Gospodi, budu petí.

101:2 Byddaf ddeallus mewn ffordd berffaith. Pa bryd y deui ataf? rhodiaf mewn perffeithrwydd fy nghalon o fewn fy nhŷ.
101:2 Буду размышлять о пути непорочном: `когда ты придешь ко мне?' Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего.
101:2 Budu rаzmyshlˇatí o puti neporochnom: Ďkogdа ty prideshí ko mne?í Budu khodití v neporochnosti moego serdtsа posredi domа moego.

101:3 Ni osodaf ddim anwir o flaen fy llygaid: cas gennyf waith y rhai cildynnus; ni lŷn wrthyf fi.
101:3 Не положу пред очами моими вещи непотребной; дело преступное я ненавижу: не прилепится оно ко мне.
101:3 Ne polozhu pred ochаmi moimi veshchi nepotrebnoÔ; delo prestupnoe ˇa nenаvizhu: ne prilepitsˇa ono ko mne.

101:4 Calon gyndyn a gilia oddi wrthyf: nid adnabyddaf ddyn drygionus.
101:4 Сердце развращенное будет удалено от меня; злого я не буду знать.
101:4 Serdtse rаzvrаshchennoe budet udаleno ot menˇa; zlogo ˇa ne budu znаtí.

101:5 Torraf ymaith yr hwn a enllibio ei gymydog yn ddirgel: yr uchel o olwg, aír balch ei galon, ni allaf ei ddioddef.
101:5 Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню; гордого очами и надменного сердцем не потерплю.
101:5 TаÔno kleveshchushchego nа blizhnego svoego izgonˇu; gordogo ochаmi i nаdmennogo serdtsem ne poterplˇu.

101:6 Fy llygaid fydd ar ffyddloniaid y tir, fel y trigont gyda mi: yr hwn a rodio mewn ffordd berffaith, hwnnw aím gwasanaetha i.
101:6 Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне; кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне.
101:6 Glаzа moi nа vernykh zemli, chtoby oni prebyvаli pri mne; kto khodit putem neporochnosti, tot budet sluzhití mne.

101:7 Ni thrig o fewn fy nhŷ yr un a wnelo dwyll: ni thrig yn fy ngolwg yr un a ddywedo gelwydd.
101:7
Не будет жить в доме моем поступающий коварно; говорящий ложь не останется пред глазами моими.
101:7 Ne budet zhití v dome moem postupаˇushchiÔ kovаrno; govorˇashchiÔ lozhí ne ostаnetsˇa pred glаzаmi moimi.

101:8 Yn fore y torraf ymaith holl annuwiolion y tir, i ddiwreiddio holl weithredwyr anwiredd o ddinas yr ARGLWYDD.
101:8 С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие.
101:8 S rаnnego utrа budu istreblˇatí vsekh nechestivtsev zemli, dаby iskorenití iz grаdа Gospodnˇa vsekh delаˇushchikh bezzаkonie.

SALM 102

102:1 Gweddi'r cystuddiedig, pan fyddo mewn blinder, ac yn tywallt ei gŵyn gerbron yr ARGLWYDD. ARGLWYDD, clyw fy ngweddi, a deled fy llef atat.
102:1 Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Господи! услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Molitvа strаzhdushchego, kogdа on unyvаet i izlivаet pred Gospodom pechаlí svoˇu. Тебе.
102:1 Gospodi! uslyshí molitvu moˇu, i voplí moÔ dа pridet k Tebe.

102:2 Na chudd dy wyneb oddi wrthyf yn nydd fy nghyfyngder, gostwng dy glust ataf: yn y dydd y galwyf, brysia, gwrando fi.††††††
102:2 Не скрывай лица Твоего от меня; в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое; в день, [когда воззову к Тебе], скоро услышь меня;
102:2 Ne skryvаÔ litsа Tvoego ot menˇa; v dení skorbi moeÔ prikloni ko mne ukho Tvoe; v dení, [kogdа vozzovu k Tebe], skoro uslyshí menˇa;

102:3 Canys fy nyddiau a ddarfuant fel mwg, a'm hesgyrn a boethasant fel aelwyd.†††††††††††
102:3 ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня;
102:3 ibo ischezli, kаk dym, dni moi, i kosti moi obozhzheny, kаk golovnˇa;

102:4 Fy nghalon a drawyd, ac a wywodd fel llysieuyn; fel yr anghofiais fy mara.†††††††††††
102:4 сердце мое поражено, и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой;
102:4 serdtse moe porаzheno, i issokhlo, kаk trаvа, tаk chto ˇa zаbyvаˇu estí khleb moÔ;

102:5 Gan lais fy nhuchan y glynodd fy esgyrn wrth fy nghnawd.†††††††††††
102:5 от голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей.
102:5 ot golosа stenаniˇa moego kosti moi prilípnuli k ploti moeÔ.

102:6 Tebyg wyf i belican yr anialwch: ydwyf fel tylluan y diffeithwch.
102:6 Я уподобился пеликану в пустыне; я стал как филин на развалинах;
102:6 ›a upodobilsˇa pelikаnu v pustyne; ˇa stаl kаk filin nа rаzvаlinаkh;

102:7 Gwyliais, ac ydwyf fel aderyn y to, unig ar ben y tŷ.
102:7 не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле.
102:7 ne splˇu i sizhu, kаk odinokаˇa ptitsа nа krovle.

102:8 Fy ngelynion aím gwaradwyddant beunydd: y rhai a ynfydant wrthyf, a dyngasant yn fy erbyn.
102:8 Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною.
102:8 VsˇakiÔ dení ponosˇat menˇa vrаgi moi, i zlobstvuˇushchie nа menˇa klˇanut mnoˇu.

102:9 Canys bwyteais ludw fel bara, a chymysgais fy niod ag wylofain;
102:9 Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами,
102:9 ›a em pepel, kаk khleb, i pitíe moe rаstvorˇaˇu slezаmi,

102:10 Oherwydd dy lid di aíth ddigofaint: canys codaist fi i fyny, a theflaist fi i lawr.
102:10 от гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня.
102:10 ot gnevа Tvoego i negodovаniˇa Tvoego, ibo Ty voznes menˇa i nizverg menˇa.

102:11 Fy nyddiau sydd fel cysgod yn cilio; a minnau fel glaswelltyn a wywais.
102:11 Дни мои--как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава.
102:11 Dni moi--kаk uklonˇaˇushchаˇasˇa tení, i ˇa issokh, kаk trаvа.

102:12 Tithau, ARGLWYDD, a barhei ya dragwyddol, aíthgofradwriaeth hyd genhedlaeth a chenhedlaeth.
102:12 Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род.
102:12 Ty zhe, Gospodi, vovek prebyvаeshí, i pаmˇatí o Tebe v rod i rod.

102:13 Ti a gyfodi, ac a drugarhei wrth Seion: canys yr amser i drugarhau wrthi, ie, yr amser nodedig, a ddaeth.
102:13 Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, --ибо пришло время;
102:13 Ty vosstаneshí, umiloserdishísˇa nаd Sionom, ibo vremˇa pomilovаtí ego, --ibo prishlo vremˇa;

102:14 Oblegid y mae dy weision yn hoffi ei meini, ac yn tosturio wrth ei llwch hi.
102:14 ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют.
102:14 ibo rаby Tvoi vozlˇubili i kаmni ego, i o prаkhe ego zhаleˇut.

102:15 Felly y cenhedloedd a ofnant enw yr ARGLWYDD, a holl frenhinoedd y ddaear dy ogonoiant.
102:15 И убоятся народы имени Господня, и все цари земные--славы Твоей.
102:15 I uboˇatsˇa nаrody imeni Gospodnˇa, i vse tsаri zemnye--slаvy TvoeÔ.

102:16 Pan adeilado yr ARGLWYDD Seion, y gwelir ef yn ei ogoniant.
102:16 Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей;
102:16 Ibo sozizhdet Gospodí Sion i ˇavitsˇa vo slаve SvoeÔ;

102:17 Efe a edrych at weddi y gwael, ac ni ddiystyrodd eu dymuniad.
102:17 призрит на молитву беспомощных и не презрит моления их.
102:17 prizrit nа molitvu bespomoshchnykh i ne prezrit moleniˇa ikh.

102:18 Hyn a ysgrifennir iír genhedlaeth a ddÍl: aír bobl a grŽir a foliannant yr ARGLWYDD.
102:18 Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа,
102:18 Nаpishetsˇa o sem dlˇa rodа posleduˇushchego, i pokolenie grˇadushchee voskhvаlit Gospodа,

102:19 Canys efe a edrychodd o uchelder ei gysegr: yr ARGLWYDD a edrychodd oír nefoedd ar y ddaear;
102:19 ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с небес призрел Господь на землю,
102:19 ibo On priniknul so svˇatoÔ vysoty SvoeÔ, s nebes prizrel Gospodí nа zemlˇu,

102:20 I wrando uchenaid y carcharorion; ac i ryddhau plant angau;
102:20 чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти,
102:20 chtoby uslyshаtí ston uznikov, rаzreshití synov smerti,

102:21 I fynegi enw yr ARGLWYDD yn Seion, aíi foliant yn Jerwsalem:
102:21 дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его--в Иерусалиме,
102:21 dаby vozveshchаli nа Sione imˇa Gospodne i khvаlu Ego--v Ierusаlime,

102:22 Pan gasgler y bobl ynghyd, aír teyrnasoedd i wasanaethu yr ARGLWYDD.
102:22 когда соберутся народы вместе и царства для служения Господу.
102:22 kogdа soberutsˇa nаrody vmeste i tsаrstvа dlˇa sluzheniˇa Gospodu.

102:23 Gostyngodd efe fy nerth ar y ffordd; byrhaodd fy nyddiau.
102:23 Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои.
102:23 Iznuril On nа puti sily moi, sokrаtil dni moi.

102:24 Dywedais, Fy NUW, na chymer fi ymaith yng nghanol, fy nyddiau: dy flynyddoedd di sydd yn oes oesoedd.
102:24 Я сказал: Боже мой! не восхити меня в половине дней моих. Твои лета в роды родов.
102:24 ›a skаzаl: Bozhe moÔ! ne voskhiti menˇa v polovine dneÔ moikh. Tvoi letа v rody rodov.

102:25 Yn y dechreuad y seiliaist y ddaear; aír nefoedd ydynt waith dy ddwylo.
102:25 В начале Ты, основал землю, и небеса--дело Твоих рук;
102:25 V nаchаle Ty, osnovаl zemlˇu, i nebesа--delo Tvoikh ruk;

102:26 Hwy a ddarfyddant, a thi a barhei: ie, hwy oll a heneiddiant fel dilledyn; fel gwisg y newidi hwynt, a hwy a newidir.
102:26 они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, и изменятся;
102:26 oni pogibnut, а Ty prebudeshí; i vse oni, kаk rizа, obvetshаˇut, i, kаk odezhdu, Ty peremenishí ikh, i izmenˇatsˇa;

102:27 Tithau yr un ydwyt, aíth flynyddoedd ni ddarfyddant.
102:27 но Ты--тот же, и лета Твои не кончатся.
102:27 no Ty--tot zhe, i letа Tvoi ne konchаtsˇa.

102:28 Plant dy weision a barh‚nt, aíu had a sicrheir ger dy fron di.
102:28 Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицем Твоим.
102:28 Syny rаbov Tvoikh budut zhití, i semˇa ikh utverditsˇa pred litsem Tvoim.

SALM 103

103:1 Salm Dafydd. Fy enaid, bendithia yr ARGLWYDD; a chwbl sydd ynof, ei enw sanctaidd ef.
103:1 Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя--святое имя Его.
103:1 Psаlom Dаvidа. Blаgoslovi, dushа moˇa, Gospodа, i vsˇa vnutrenností moˇa--svˇatoe imˇa Ego.

103:2 Fy enaid, bendithia yr ARGLWYDD; ac nac anghofia ei holl ddoniau ef:
103:2 Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.
103:2 Blаgoslovi, dushа moˇa, Gospodа i ne zаbyvаÔ vsekh blаgodeˇaniÔ Ego.

103:3 Yr hwn sydd yn maddau dy holl anwireddau; yr hwn sydd yn iachŠu dy holl lesgedd:
103:3 Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;
103:3 On proshchаet vse bezzаkoniˇa tvoi, istselˇaet vse nedugi tvoi;

103:4 Yr hwn sydd yn gwaredu dy fywyd o ddistryw: yr hwn sydd yn dy goroni ‚ thrugaredd ac ‚ thosturi:
103:4 избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами;
103:4 izbаvlˇaet ot mogily zhizní tvoˇu, venchаet tebˇa milostíˇu i shchedrotаmi;

103:5 Yr hwn sydd yn diwallu dy enau ‚ daioni; fel yr adnewyddir dy ieuenctid fel yr eryr.
103:5 насыщает благами желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя.
103:5 nаsyshchаet blаgаmi zhelаnie tvoe: obnovlˇaetsˇa, podobno orlu, ˇuností tvoˇa.

103:6 Yr ARGLWYDD sydd: yn gwneuthur cyfiawnder a barn iír rhai gorthrymedig oll.
103:6 Господь творит правду и суд всем обиженным.
103:6 Gospodí tvorit prаvdu i sud vsem obizhennym.

103:77 Hysbysodd ei ffyrdd i Moses; ei weithredoedd i feibion Israel.
103:77 Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым--дела Свои.
103:77 On pokаzаl puti Svoi Moiseˇu, synаm Izrаilevym--delа Svoi.

103:8 Trugarog a graslon yw yr ARGLWYDD; hwyrfrydig ei lid, a mawr o drugarowgrwydd.
103:8 Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив:
103:8 Shchedr i milostiv Gospodí, dolgoterpeliv i mnogomilostiv:

103:9 Nid byth yr ymryson efe: ac nid byth y ceidw efe ei ddigofaint.
103:9 не до конца гневается, и не вовек негодует.
103:9 ne do kontsа gnevаetsˇa, i ne vovek negoduet.

103:10 Nid yn Űl ein pechodau y gwnaeth efe a ni; ac nid yn Űl ein hanwireddau y talodd efe ini.
103:10
Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам:
103:10 Ne po bezzаkoniˇam nаshim sotvoril nаm, i ne po grekhаm nаshim vozdаl nаm:

103:11 Canys cyfuwch ag yw y nefoedd uwchlaw y ddaear, y rhagorodd e drugaredd ef ar y rhai aíi hofnant ef.
103:11
ибо как высоко небо над землею, так велика милость [Господа] к боящимся Его;
103:11 ibo kаk vysoko nebo nаd zemleˇu, tаk velikа milostí [Gospodа] k boˇashchimsˇa Ego;

103:12 Cyn belled ag yw y dwyrain oddi wrth y gorllewin, y pellhaodd efe ei camweddau oddi wrthym.
103:12
как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши;
103:12 kаk dаleko vostok ot zаpаdа, tаk udаlil On ot nаs bezzаkoniˇa nаshi;

103:13 Fel y tosturia tad wrth ei blant, felly y tosturia yr ARGLWYDD wrth y rhai aíi hofnant ef.
103:13
как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.
103:13 kаk otets miluet synov, tаk miluet Gospodí boˇashchikhsˇa Ego.

103:14 Canys efe a edwyn ein defnydd ni: cofia mai llwch ydym.
103:14
Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы--персть.
103:14 Ibo On znаet sostаv nаsh, pomnit, chto my--perstí.

103:15 Dyddiau dyn sydd fel glaswelltyn: megis blodeuyn y maes, felly y blodeua efe.
103:15 Дни человека--как трава; как цвет полевой, так он цветет.
103:15 Dni chelovekа--kаk trаvа; kаk tsvet polevoÔ, tаk on tsvetet.

103:16 Canys y gwynt a ‚ drosto, ac ni bydd mwy ohono; aíi le nid edwyn ddim ohono ef mwy.
103:16 Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его.
103:16 ProÔdet nаd nim veter, i net ego, i mesto ego uzhe ne uznаet ego.

103:17 Ond trugaredd yr ARGLWYDD sydd o drawyddoldeb hyd dragwyddoldeb, ar y rhai aíi hofnant ef; aíi gyfiawnder i blant eu plant;
103:17 Милость же Господня от века и до века к боящимся Его,
103:17 Milostí zhe Gospodnˇa ot vekа i do vekа k boˇashchimsˇa Ego,

103:18 Iír sawl a gadwant ei gyfamod ef, ac a gofiant ei orchmynion iíw gwneuthur.
103:18 и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их.
103:18 i prаvdа Ego nа synаkh synov, khrаnˇashchikh zаvet Ego i pomnˇashchikh zаpovedi Ego, chtoby ispolnˇatí ikh.

103:19 Yr ARGLWYDD a baratŰdd ei orseddfa yn y nefoedd: aíi frenhiniaeth ef sydd yn draethu ar bob peth.
103:19 Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает.
103:19 Gospodí nа nebesаkh postаvil prestol SvoÔ, i tsаrstvo Ego vsem oblаdаet.

103:20 Bendithiwch yr ARGLWYDD, ei angylion ef, cedyrn o nerth, yn gwneuthur ei air ef, gan wrando ar leferydd ei air ef.
103:20 Благословите Господа, [все] Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова Его;
103:20 Blаgoslovite Gospodа, [vse] Angely Ego, krepkie siloˇu, ispolnˇaˇushchie slovo Ego, povinuˇasí glаsu slovа Ego;

103:21 Bendithiwch yr ARGLWYDD, ei holl luoedd e; ei holl weision yn gwneuthur ei ewyllys ef.
103:21 благословите Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его;
103:21 blаgoslovite Gospodа, vse voinstvа Ego, sluzhiteli Ego, ispolnˇaˇushchie volˇu Ego;

103:22 Bendithiwch yr ARGLWYDD, ei holl weithredoedd ef, ym mhob man oíi lywodraeth: fy enaid, bendithia yr ARGLWYDD.
103:22 благословите Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа!
103:22 blаgoslovite Gospodа, vse delа Ego, vo vsekh mestаkh vlаdychestvа Ego. Blаgoslovi, dushа moˇa, Gospodа!

SALM 104

104:1 Fy enaid, bendithia yr ARGLWYDD. O ARGLWYDD fy NUW, tra mawr ydwyt; gwisgaist ogoniant a harddwch.
104:1 Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием;
104:1 Blаgoslovi, dushа moˇa, Gospodа! Gospodi, Bozhe moÔ! Ty divno velik, Ty oblechen slаvoˇu i velichiem;

104:2 Yr hwn wyt yn gwisgo goleuni fel dilledyn: ac yn taenu y nefoedd fel llen.
104:2 Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер;
104:2 Ty odevаeshísˇa svetom, kаk rizoˇu, prostirаeshí nebesа, kаk shаter;

104:3 Yr hwn sydd yn gosod tulathau ei ystafelloedd yn y dyfroedd; yn gwneuthur y cymylau yn gerbyd iddo; ac yn rhodio ar adenydd y gwynt.
104:3 устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра.
104:3 ustroˇaeshí nаd vodаmi gornie chertogi Tvoi, delаeshí oblаkа Tvoeˇu kolesnitseˇu, shestvueshí nа krylíˇakh vetrа.

104:4 Yr hwn sydd yn gwneuthur ei genhadon yn ysbrydion; aíi weinidogion yn d‚n fflamllyd.
104:4 Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими--огонь пылающий.
104:4 Ty tvorishí аngelаmi Tvoimi dukhov, sluzhitelˇami Tvoimi--ogoní pylаˇushchiÔ.

104:5 Yr hwn a seiliodd y ddaear ar ei symudo byth yn dragywydd.
104:5 Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во веки и веки.
104:5 Ty postаvil zemlˇu nа tverdykh osnovаkh: ne pokolebletsˇa onа vo veki i veki.

104:6 Toaist hi ‚ír gorddyfnder, megis ‚ gwisg: y dyfroedd a safent goruwch y mynyddoedd.
104:6 Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды.
104:6 Bezdnoˇu, kаk odeˇaniem, pokryl Ty ee, nа gorаkh stoˇat vody.

104:7 Gan dy gerydd di y ffoesant: rhag sŵn dy daran y prysurasant ymaith.
104:7 От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят;
104:7 Ot preshcheniˇa Tvoego begut oni, ot glаsа gromа Tvoego bystro ukhodˇat;

104:8 Gan y mynyddoedd yr ymgodant: ar hyd y dyffrynnoedd y disgynnaist, iír lle a seiliaist iddynt.
104:8 восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них.
104:8 voskhodˇat nа gory, niskhodˇat v doliny, nа mesto, kotoroe Ty nаznаchil dlˇa nikh.

104:9 Gosodaist derfyn, fel nad elont drosodd; fel na ddychwelont i orchuddio y ddaear.
104:9 Ты положил предел, которого не перейдут, и не возвратятся покрыть землю.
104:9 Ty polozhil predel, kotorogo ne pereÔdut, i ne vozvrаtˇatsˇa pokrytí zemlˇu.

104:10 Yr hwn a yrr y ffynhonnau iír dyffrynnoedd, y rhai a gerddant rhwng y bryniau.
104:10 Ты послал источники в долины: между горами текут,
104:10 Ty poslаl istochniki v doliny: mezhdu gorаmi tekut,

104:11 Diodant holl fwystfilod y maes: yr asynnod gwylltion a dorrant eu syched.
104:11 поят всех полевых зверей; дикие ослы утоляют жажду свою.
104:11 poˇat vsekh polevykh zvereÔ; dikie osly utolˇaˇut zhаzhdu svoˇu.

104:12 Adar y nefoedd a drigant gerllaw iddynt, y rhai a leisiant oddi rhwng y cangau.
104:12 При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос.
104:12 Pri nikh obitаˇut ptitsy nebesnye, iz sredy vetveÔ izdаˇut golos.

104:13 Y mae efe yn dyfrhau y bryniau oíi ystafelloedd: y ddaear a ddigonir o ffrwyth dy weithredoedd.
104:13 Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля.
104:13 Ty nаpoˇaeshí gory s vysot Tvoikh, plodаmi del Tvoikh nаsyshchаetsˇa zemlˇa.

104:14 Y mae yn peri iír gwellt dyfu iír anifeiliaid, a llysiau i wasanaeth dyn: fel y dyco fara allan oír ddaear;
104:14 Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу,
104:14 Ty proizrаshchаeshí trаvu dlˇa skotа, i zelení nа polízu chelovekа, chtoby proizvesti iz zemli pishchu,

104:15 A gwin, yr hwn a lawenycha galon dyn; ac olew, i beri iíw wyneb ddisgleirio: a bara, yr hwn a gynnal galon dyn.
104:15 и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека.
104:15 i vino, kotoroe veselit serdtse chelovekа, i eleÔ, ot kotorogo blistаet litse ego, i khleb, kotoryÔ ukreplˇaet serdtse chelovekа.

104:16 Prennau yr ARGLWYDD sydd lawn sugn: cedrwydd Libanus, y rhai a blannodd efe;
104:16 Насыщаются древа Господа, кедры Ливанские, которые Он насадил;
104:16 Nаsyshchаˇutsˇa drevа Gospodа, kedry Livаnskie, kotorye On nаsаdil;

104:17 Lle y nytha yr adar: y ffynidwydd yw tŷ y ciconia.
104:17 на них гнездятся птицы: ели--жилище аисту,
104:17 nа nikh gnezdˇatsˇa ptitsy: eli--zhilishche аistu,

104:18 Y mynyddoedd uchel sydd noddfa iír geifr; aír creigiau iír cwningod.
104:18 высокие горы--сернам; каменные утесы--убежище зайцам.
104:18 vysokie gory--sernаm; kаmennye utesy--ubezhishche zаÔtsаm.

104:19 Efe a wnaeth y lleuad i amserau nodedig: yr haul a edwyn ei fachludiad.
104:19 Он сотворил луну для [указания] времен, солнце знает свой запад.
104:19 On sotvoril lunu dlˇa [ukаzаniˇa] vremen, solntse znаet svoÔ zаpаd.

104:20 Gwnei dywyllwch, a nos fydd: ynddi yr ymlusga pob bwystfil coed.
104:20 Ты простираешь тьму и бывает ночь: во время нее бродят все лесные звери;
104:20 Ty prostirаeshí tímu i byvаet nochí: vo vremˇa nee brodˇat vse lesnye zveri;

104:21 Y cenawon llewod a ruant am ysglyfaeth, ac a geisiant eu bwyd gan DDUW.
104:21 львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе.
104:21 lívy rykаˇut o dobyche i prosˇat u Bogа pishchu sebe.

104:22 Pan godo haul, ymgasglant, a gorweddant yn eu llochesau.
104:22 Восходит солнце, [и] они собираются и ложатся в свои логовища;
104:22 Voskhodit solntse, [i] oni sobirаˇutsˇa i lozhаtsˇa v svoi logovishchа;

104:23 Dyn a ‚ allan iíw waith, ac iíw orchwyl hyd yr hwyr.
104:23 выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера.
104:23 vykhodit chelovek nа delo svoe i nа rаbotu svoˇu do vecherа.

104:24 Mor lluosog yw dy weithredoedd, O ARGLWYDD! gwnaethost hwynt oll mewn doethineb: llawn yw y ddaear oíth gyfoeth.
104:24 Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих.
104:24 Kаk mnogochislenny delа Tvoi, Gospodi! Vse sodelаl Ty premudro; zemlˇa polnа proizvedeniÔ Tvoikh.

104:25 Felly y mae y mŰr mawr, llydan: yno y mae ymlusgiaid heb rifedi, bwystfilod bychain a mawrion.
104:25 Это--море великое и пространное: там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими;
104:25 Zto--more velikoe i prostrаnnoe: tаm presmykаˇushchiesˇa, kotorym net chislа, zhivotnye mаlye s bolíshimi;

104:26 Yno yr ‚ y llongau: yno y mae y lefiathan, yr hwn a luniaist i chwarae ynddo.
104:26 там плавают корабли, там этот левиафан, которого Ты сотворил играть в нем.
104:26 tаm plаvаˇut korаbli, tаm ehtot leviаfаn, kotorogo Ty sotvoril igrаtí v nem.

104:27 Y rhai hyn oll a ddisgwyliant wrthyt; am roddi iddynt eu bwyd yn ei bryd.
104:27 Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время.
104:27 Vse oni ot Tebˇa ozhidаˇut, chtoby Ty dаl im pishchu ikh v svoe vremˇa.

104:28 A roddech iddynt, a gasglant: agori dy law, a diwellir hwynt ‚ daioni.
104:28 Даешь им--принимают, отверзаешь руку Твою--насыщаются благом;
104:28 Dаeshí im--prinimаˇut, otverzаeshí ruku Tvoˇu--nаsyshchаˇutsˇa blаgom;

104:29 Ti a guddi dy wyneb, hwythau a drallodir: dygi ymaith eu hanadl, a threngant, a dychwelant iíw llwch.
104:29 скроешь лице Твое--мятутся, отнимешь дух их--умирают и в персть свою возвращаются;
104:29 skroeshí litse Tvoe--mˇatutsˇa, otnimeshí dukh ikh--umirаˇut i v perstí svoˇu vozvrаshchаˇutsˇa;

104:30 Pan ollyngych dy ysbryd, y creir hwynt; ac yr adnewyddi wyneb y ddaear.
104:30 пошлешь дух Твой--созидаются, и Ты обновляешь лице земли.
104:30 poshleshí dukh TvoÔ--sozidаˇutsˇa, i Ty obnovlˇaeshí litse zemli.

104:31 Gogoniant yr ARGLWYDD fydd yn dragywydd: yr ARGLWYDD a lawenycha yn ei weithredoedd.
104:31 Да будет Господу слава во веки; да веселится Господь о делах Своих!
104:31 Dа budet Gospodu slаvа vo veki; dа veselitsˇa Gospodí o delаkh Svoikh!

104:32 Efe a edrych ar y ddaear, a hi a gryna: efe a gyffwrdd ‚ír mynyddoedd, a hwy a fygant.
104:32 Призирает на землю, и она трясется; прикасается к горам, и дымятся.
104:32 Prizirаet nа zemlˇu, i onа trˇasetsˇa; prikаsаetsˇa k gorаm, i dymˇatsˇa.

104:33 Canaf iír ARGLWYDD tra fyddwyf fyw: canaf iím DUW tra fyddwyf.
104:33 Буду петь Господу во [всю] жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь.
104:33 Budu petí Gospodu vo [vsˇu] zhizní moˇu, budu petí Bogu moemu, dokole esmí.

104:34 Bydd melys fy myfyrdod amdano: mi a lawenychaf yn yr ARGLWYDD.
104:34 Да будет благоприятна Ему песнь моя; буду веселиться о Господе.
104:34 Dа budet blаgopriˇatnа Emu pesní moˇa; budu veselitísˇa o Gospode.

104:35 Darfydded y pechaduriaid oír tir, na fydded yr annuwiolion mwy. Fy enaid, bendithia di yr ARGLWYDD. Molwch yr ARGLWYDD.
104:35 Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа! Аллилуия!
104:35 Dа ischeznut greshniki s zemli, i bezzаkonnykh dа ne budet bolee. Blаgoslovi, dushа moˇa, Gospodа! Alliluiˇa!

SALM 105

105:1 Clodforwch yr ARGLWYDD; gelwch ar ei enw: mynegwch ei weithredoedd ymysg y bobloedd.
105:1 Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его;
105:1 Slаvíte Gospodа; prizyvаÔte imˇa Ego; vozveshchаÔte v nаrodаkh delа Ego;

105:2 Cenwch iddo, canmolwch ef: ymddiddenwch am ei holl ryfeddodau ef.
105:2 воспойте Ему и пойте Ему; поведайте о всех чудесах Его.
105:2 vospoÔte Emu i poÔte Emu; povedаÔte o vsekh chudesаkh Ego.

105:3 Gorfoleddwch yn ei enw sanctaidd: llawenyched calon y rhai a geisiant yr ARGLWYDD.
105:3 Хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце ищущих Господа.
105:3 Khvаlitesí imenem Ego svˇatym; dа veselitsˇa serdtse ishchushchikh Gospodа.

105:4 Ceisiwch yr ARGLWYDD aíi nerth: ceisiwch ei wyneb ef bob amser.
105:4 Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда.
105:4 Ishchite Gospodа i sily Ego, ishchite litsа Ego vsegdа.

105:5 Cofiwch ei ryfeddodau y rhai a wnaeth efe; ei wyrthiau, a barnedigaethau ei enau;
105:5 Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его,
105:5 VospominаÔte chudesа Ego, kotorye sotvoril, znаmeniˇa Ego i sudy ust Ego,

105:6 Chwi had Abraham ei was ef, chwi feibion Jacob ei etholedigion.
105:6 вы, семя Авраамово, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его.
105:6 vy, semˇa Avrааmovo, rаby Ego, syny Iаkovа, izbrаnnye Ego.

105:7 Efe yw yr ARGLWYDD ein DUW ni: ei farnedigaethau ef sydd trwy yr holl ddaear.
105:7 Он Господь Бог наш: по всей земле суды Его.
105:7 On Gospodí Bog nаsh: po vseÔ zemle sudy Ego.

105:8 Cofiodd ei gyfamod byth, y gair a orchmynnodd efe i fil o genedlaethau:
105:8 Вечно помнит завет Свой, слово, [которое] заповедал в тысячу родов,
105:8 Vechno pomnit zаvet SvoÔ, slovo, [kotoroe] zаpovedаl v tysˇachu rodov,

105:9 Yr hyn a amododd efe ag Abraham, aíi lw i Isaac;
105:9 которое завещал Аврааму, и клятву Свою Исааку,
105:9 kotoroe zаveshchаl Avrааmu, i klˇatvu Svoˇu Isааku,

105:10 Aír hyn a osododd efe yn ddeddf i Jacob, ac yn gyfamod tragwyddol i Israel;
105:10 и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный,
105:10 i postаvil to Iаkovu v zаkon i Izrаilˇu v zаvet vechnyÔ,

105:11 Gan ddywedyd, i ti y rhoddaf dir Canaan, rhandir eich etifeddiaeth.
105:11 говоря: `тебе дам землю Ханаанскую в удел наследия вашего'.
105:11 govorˇa: Ďtebe dаm zemlˇu Khаnааnskuˇu v udel nаslediˇa vаshegoí.

105:12 Pan oeddynt ychydig o rifedi, ie, ychydig, a dieithriaid ynddi:
105:12 Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней
105:12 Kogdа ikh bylo eshche mаlo chislom, ochení mаlo, i oni byli prishelítsаmi v neÔ

105:13 Pan rodient o genhedlaeth i genhedlaeth, oír naill deyrnas at bobl arall:
105:13 и переходили от народа к народу, из царства к иному племени,
105:13 i perekhodili ot nаrodа k nаrodu, iz tsаrstvа k inomu plemeni,

105:14 Ni adawodd i neb eu gorthrymu; ie, ceryddodd frenhinoedd oíu plegid;
105:14 никому не позволял обижать их и возбранял о них царям:
105:14 nikomu ne pozvolˇal obizhаtí ikh i vozbrаnˇal o nikh tsаrˇam:

105:15 Gan ddywedyd, Na chyffyrddwch ‚ím rhai eneiniog, ac na ddrygwch fy mhroffwydi.
105:15 `не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла'.
105:15 Ďne prikаsаÔtesí k pomаzаnnym Moim, i prorokаm Moim ne delаÔte zlаí.

105:16 Galwodd hefyd am newyn ar y tir a dinistriodd holl gynhaliaeth bara.
105:16 И призвал голод на землю; всякий стебель хлебный истребил.
105:16 I prizvаl golod nа zemlˇu; vsˇakiÔ stebelí khlebnyÔ istrebil.

105:17 Anfonodd ŵr oíu blaen hwynt, Joseff, yr hwn a werthwyd yn was.
105:17 Послал пред ними человека: в рабы продан был Иосиф.
105:17 Poslаl pred nimi chelovekа: v rаby prodаn byl Iosif.

105:18 Cystuddiasant ei draed ef mewn gefyn: ei enaid a aeth mewn heyrn:
105:18 Стеснили оковами ноги его; в железо вошла душа его,
105:18 Stesnili okovаmi nogi ego; v zhelezo voshlа dushа ego,

105:19 Hyd yr amser y daeth ei air ef: gair yr ARGLWYDD aíi profodd ef.
105:19 доколе исполнилось слово Его: слово Господне испытало его.
105:19 dokole ispolnilosí slovo Ego: slovo Gospodne ispytаlo ego.

105:20 Y brenin a anfonodd, ac aíi gollyngodd ef; llywodraethwr y bobl, ac a rhyddhaodd ef.
105:20 Послал царь, и разрешил его владетель народов и освободил его;
105:20 Poslаl tsаrí, i rаzreshil ego vlаdetelí nаrodov i osvobodil ego;

105:21 Gosododd ef yn arglwydd ar ei dŷ, ac yn llywydd ar ei holl gyfoeth:
105:21 поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим,
105:21 postаvil ego gospodinom nаd domom svoim i prаvitelem nаd vsem vlаdeniem svoim,

105:22 I rwymo ei dywysogion ef wrth ei ewyllys; ac i ddysgu doethhineb iíw henuriaid ef.
105:22 чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости.
105:22 chtoby on nаstаvlˇal velímozh ego po svoeÔ dushe i stаreÔshin ego uchil mudrosti.

105:23 Aeth Israel hefyd iír Aifft; a Jacob a ymdeithiodd yn nhir Ham.
105:23 Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову.
105:23 Togdа prishel Izrаilí v Egipet, i pereselilsˇa Iаkov v zemlˇu Khаmovu.

105:24 Ac efe a gynyddodd ei bobl yn ddirfawr; ac aíu gwnaeth yn gryfach naíu gwrthwynebwyr.
105:24 И весьма размножил [Бог] народ Свой и сделал его сильнее врагов его.
105:24 I vesímа rаzmnozhil [Bog] nаrod SvoÔ i sdelаl ego silínee vrаgov ego.

105:25 Trodd eu calon hwynt i gas‚u ei bobl ef, i wneuthur yn ddichellgar ‚íi weision.
105:25 Возбудил в сердце их ненависть против народа Его и ухищрение против рабов Его.
105:25 Vozbudil v serdtse ikh nenаvistí protiv nаrodа Ego i ukhishchrenie protiv rаbov Ego.

105:26 Efe a anfonodd Moses ei was; a Aaron, yr hwn a ddewisasai.
105:26 Послал Моисея, раба Своего, Аарона, которого избрал.
105:26 Poslаl Moiseˇa, rаbа Svoego, Aаronа, kotorogo izbrаl.

105:27 Hwy a ddangosasant ei arwyddion ef yn eu plith hwynt, a rhyfeddodau yn nhir Ham.
105:27 Они показали между ними слова знамений Его и чудеса [Его] в земле Хамовой.
105:27 Oni pokаzаli mezhdu nimi slovа znаmeniÔ Ego i chudesа [Ego] v zemle KhаmovoÔ.

105:28 Efe a anfonodd dywyllwch, ac a dywyllodd: ac nid anufuddhasant hwy ei air ef.
105:28 Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову Его.
105:28 Poslаl tímu i sdelаl mrаk, i ne vosprotivilisí slovu Ego.

105:29 Efe a drodd eu dyfroedd yn waed, ac a laddodd eu pysgod.
105:29 Преложил воду их в кровь, и уморил рыбу их.
105:29 Prelozhil vodu ikh v kroví, i umoril rybu ikh.

105:30 Eu tir a heigiodd lyffaint yn ystafelloedd eu brenhinoedd.
105:30 Земля их произвела множество жаб [даже] в спальне царей их.
105:30 Zemlˇa ikh proizvelа mnozhestvo zhаb [dаzhe] v spаlíne tsаreÔ ikh.

105:31 Efe a ddywedodd, a daeth cymysgbla, a llau yn eu holl fro hwynt.
105:31 Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их.
105:31 On skаzаl, i prishli rаznye nаsekomye, sknipy vo vse predely ikh.

105:32 Efe a wnaeth eu glaw hwynt yn genllysg, ac yn fflamau t‚n yn eu tir.
105:32 Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их,
105:32 Vmesto dozhdˇa poslаl nа nikh grаd, pаlˇashchiÔ ogoní nа zemlˇu ikh,

105:33 Trawodd hefyd eu gwinwydd, aíu ffigyswydd; ac a ddrylliodd goed eu gwlad hwynt.
105:33 и побил виноград их и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их.
105:33 i pobil vinogrаd ikh i smokovnitsy ikh, i sokrushil derevа v predelаkh ikh.

105:34 Efe a ddywedodd, a daeth y locustiaid, aír lindys, yn aneirif;
105:34 Сказал, и пришла саранча и гусеницы без числа;
105:34 Skаzаl, i prishlа sаrаnchа i gusenitsy bez chislа;

105:35 Y rhai a fwytasant yr holl laswellt yn eu tir hwynt, ac a ddifasant ffrwyth eu daear hwynt.
105:35 и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их.
105:35 i sbeli vsˇu trаvu nа zemle ikh, i sbeli plody nа polˇakh ikh.

105:36 Trawodd hefyd bob cyntaf-anedig yn eu tir hwynt, blaenffrwyth eu holl nerth hwynt.
105:36 И поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их.
105:36 I porаzil vsˇakogo perventsа v zemle ikh, nаchаtki vseÔ sily ikh.

105:37 Ac aíu dug hwynt allan ag arian ac aur; ac heb un llesg yn eu llwythau.
105:37 И вывел [Израильтян] с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего.
105:37 I vyvel [Izrаilítˇan] s serebrom i zolotom, i ne bylo v kolenаkh ikh bolˇashchego.

105:38 Llawenychodd yr Aifft pan aethant allan: canys syrthiasai eu harswyd arnynt hwy.
105:38 Обрадовался Египет исшествию их; ибо страх от них напал на него.
105:38 Obrаdovаlsˇa Egipet isshestviˇu ikh; ibo strаkh ot nikh nаpаl nа nego.

105:39 Efe a daenodd gwmwl yn do, a th‚n i oleuo liw nos.
105:39 Простер облако в покров [им] и огонь, чтобы светить [им] ночью.
105:39 Proster oblаko v pokrov [im] i ogoní, chtoby svetití [im] nochíˇu.

105:40 Gofynasant, ac efe a ddug soffleir; ac aíu diwallodd ‚ bara nefol.
105:40 Просили, и Он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их.
105:40 Prosili, i On poslаl perepelov, i khlebom nebesnym nаsyshchаl ikh.

105:41 Efe a holltodd y graig, aír dyfroedd a ddylifodd; cerddasant ar hyd lleoedd sychion yn afonydd.
105:41 Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим,
105:41 Rаzverz kаmení, i potekli vody, potekli rekoˇu po mestаm sukhim,

105:42 Canys efe a gofiodd ei air sanctaidd, ac Abraham ei was.
105:42 ибо вспомнил Он святое слово Свое к Аврааму, рабу Своему,
105:42 ibo vspomnil On svˇatoe slovo Svoe k Avrааmu, rаbu Svoemu,

105:43 Ac a ddug ei bobl allan mewn llawenydd; ei etholedigion mewn gorfoledd.
105:43 и вывел народ Свой в радости, избранных Своих в веселии,
105:43 i vyvel nаrod SvoÔ v rаdosti, izbrаnnykh Svoikh v veselii,

105:44 Ac a roddes iddynt diroedd y cenhedloedd: a meddianasant lafur y bobloedd.
105:44 и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных,
105:44 i dаl im zemli nаrodov, i oni nаsledovаli trud inoplemennykh,

105:45 Fel y cadwent ei ddeddfau ef, ac y cyhalient ei gyfreithiau. Molwch yr ARGLWYDD.
105:45 чтобы соблюдали уставы Его и хранили законы Его. Аллилуия! Аллилуия.
105:45 chtoby soblˇudаli ustаvy Ego i khrаnili zаkony Ego. Alliluiˇa! Alliluiˇa.

SALM 106

106:1 Molwch yr ARGLWYDD. Clodforwch yr ARGLWYDD; canys da yw: oherwydd ei drugaredd a bery yn dragywydd.††††
106:1 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
106:1 Slаvíte Gospodа, ibo On blаg, ibo vovek milostí Ego.

106:2 Pwy a draetha nerthoedd yr ARGLWYDD? ac a fynega ei holl fawl ef?††
106:2 Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его?
106:2 Kto izrechet mogushchestvo Gospodа, vozvestit vse khvаly Ego?

106:3 Gwyn eu byd a gadwant farn, aír hwn wnÍl gyfiawnder bob amser.††††††††††
106:3 Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время!
106:3 Blаzhenny khrаnˇashchie sud i tvorˇashchie prаvdu vo vsˇakoe vremˇa!

106:4 Cofia fi, ARGLWYDD, yn Űl dy raslonrwydd iíth bobl; ymwel ‚ mi ‚íth iachawdwriaeth. †††††††††
106:4 Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему; посети меня спасением Твоим,
106:4 Vspomni o mne, Gospodi, v blаgovolenii k nаrodu Tvoemu; poseti menˇa spаseniem Tvoim,

106:5 Fel y gwelwyf ddaioni dy etholedigion, fel y llawenychwyf yn llawenydd dy genedl di, fel y gorfoleddwyf gydaíth etifeddiaeth.††††††††††
106:5 дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться веселием народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим.
106:5 dаby mne videtí blаgodenstvie izbrаnnykh Tvoikh, veselitísˇa veseliem nаrodа Tvoego, khvаlitísˇa s nаslediem Tvoim.

106:6 Pechasom gydaín tadau; gwnaethom gamwedd, anwireddus fuom.†††††††††††
106:6 Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду.
106:6 Sogreshili my s ottsаmi nаshimi, sovershili bezzаkonie, sodelаli neprаvdu.

106:7 Ein tadau ni ddeallasant dy ryfeddodau yn yr Aifft, ni chofiasant luosowgrwydd dy drugareddau; eithr gwrthryfelgar fuont wrth y mŰr, sef y mŰr coch.†††
106:7 Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множества милостей Твоих, и возмутились у моря, у Чермного моря.
106:7 Ottsy nаshi v Egipte ne urаzumeli chudes Tvoikh, ne pomnili mnozhestvа milosteÔ Tvoikh, i vozmutilisí u morˇa, u Чermnogo morˇa.

106:8 Eto efe aíu hachubodd hwynt er mwyn ei enw, i beri adnabod ei gadernid.
106:8 Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое.
106:8 No On spаs ikh rаdi imeni Svoego, dаby pokаzаtí mogushchestvo Svoe.

106:9 Ac a geryddodd y mŰr coch, fel y sychodd efe: a thywysodd hwynt trwyír dyfnder, megis trwyír anialwch.
106:9 Грозно рек морю Чермному, и оно иссохло; и провел их по безднам, как по суше;
106:9 Grozno rek morˇu Чermnomu, i ono issokhlo; i provel ikh po bezdnаm, kаk po sushe;

106:10 Achubodd hwynt hefyd o law eu digasog; ac aíu gwaredodd o law y gelyn.†††††††††††
106:10 и спас их от руки ненавидящего и избавил их от руки врага.
106:10 i spаs ikh ot ruki nenаvidˇashchego i izbаvil ikh ot ruki vrаgа.

106:11 Aír dyfroedd a doesant eu gwrthwynebwyr; ni adawyd un ohonynt.††††††††
106:11 Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось.
106:11 Vody pokryli vrаgov ikh, ni odnogo iz nikh ne ostаlosí.

106:12 Yna y credasant ei eiriau ef; canasant ei fawl ef.†††††††††††
106:12
И поверили они словам Его, [и] воспели хвалу Ему.
106:12 I poverili oni slovаm Ego, [i] vospeli khvаlu Emu.

106:13 Yn y fan yr anghofiasant ei weithredoedd ef; ni ddisgwyliasant am ei gyngor ef.†††††††
106:13 [
Но] скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения;
106:13 [No] skoro zаbyli delа Ego, ne dozhdаlisí Ego izvoleniˇa;

106:14 Eithr blysiasant yn ddirfawr yn yr anialwch; a themtiasant DDUW yn y diffeithwch.†††††
106:14
увлеклись похотением в пустыне, и искусили Бога в необитаемой.
106:14 uvleklisí pokhoteniem v pustyne, i iskusili Bogа v neobitаemoÔ.

106:15 Ac efe a roddes eu dymuniad iddynt; eithr efe a anfonodd gulni iíw henaid.†††††††††††
106:15 И Он исполнил прошение их, [но] послал язву на души их.
106:15 I On ispolnil proshenie ikh, [no] poslаl ˇazvu nа dushi ikh.

106:16 Cenfigenasant hefyd wrth Moses yn y gwersyll, ac wrth Aaron sant yr ARGLWYDD.
106:16 И позавидовали в стане Моисею [и] Аарону, святому Господню.
106:16 I pozаvidovаli v stаne Moiseˇu [i] Aаronu, svˇatomu Gospodnˇu.

106:17 Y ddaear a agorodd, ac a lyncodd Dathan, ac a orchuddiodd gynulleidfa Abiram.†††††††††††
106:17 Разверзлась земля, и поглотила Дафана и покрыла скопище Авирона.
106:17 Rаzverzlаsí zemlˇa, i poglotilа Dаfаnа i pokrylа skopishche Avironа.

106:18 Cyneuodd t‚n hefyd yn eu cynulleidfa hwynt: fflam a losgodd y rhai annuwiol.†††††††††
106:18 И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых.
106:18 I vozgorelsˇa ogoní v skopishche ikh, plаmení popаlil nechestivykh.

106:19 Llo a wnaethant yn Horeb; ac ymgrymasant iír ddelw dawdd.††††
106:19 Сделали тельца у Хорива и поклонились истукану;
106:19 Sdelаli telítsа u Khorivа i poklonilisí istukаnu;

106:20 Felly y troesant eu gogoniant i lun eidion yn pori glaswellt.††††††††††
106:20 и променяли славу свою на изображение вола, ядущего траву.
106:20 i promenˇali slаvu svoˇu nа izobrаzhenie volа, ˇadushchego trаvu.

106:21 Anghofiasant DDUW eu Hachubwr, yr hwn a wnaethai bethau mawrion yn yr Aifft;†††††††††††
106:21 Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте,
106:21 Zаbyli Bogа, Spаsitelˇa svoego, sovershivshego velikoe v Egipte,

106:22 Pethau rhyfedd yn nhir Ham; pethau ofnadwy wrth y mŰr coch.
106:22 дивное в земле Хамовой, страшное у Чермного моря.
106:22 divnoe v zemle KhаmovoÔ, strаshnoe u Чermnogo morˇa.

106:23 Am hynny y dywedodd y dinistriai efe hwynt, oni buasai i Moses ei etholedig sefyll ar yr adwy oíi flaen ef; i droi ymaith ei lidiowgrwydd ef, rhag eu dinistrio.†††
106:23 И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный Его, не стал пред Ним в расселине, чтобы отвратить ярость Его, да не погубит [их].
106:23 I khotel istrebití ikh, esli by MoiseÔ, izbrаnnyÔ Ego, ne stаl pred Nim v rаsseline, chtoby otvrаtití ˇarostí Ego, dа ne pogubit [ikh].

106:24 Diystyrasant hefyd y tir dymunol, ni chredasant ei air ef:
106:24 И презрели они землю желанную, не верили слову Его;
106:24 I prezreli oni zemlˇu zhelаnnuˇu, ne verili slovu Ego;

106:25 Ond grwgnachasant yn eu pebyll;, ac ni wrandawsant ar lais yr ARGLWYDD,
106:25 и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня.
106:25 i roptаli v shаtrаkh svoikh, ne slushаlisí glаsа Gospodnˇa.

106:26 Yna y dyrchafodd efe ei law yn eu herbyn hwynt, iíw cwympo yn yr anialwch;†††††††††
106:26 И поднял Он руку Свою на них, чтобы низложить их в пустыне,
106:26 I podnˇal On ruku Svoˇu nа nikh, chtoby nizlozhití ikh v pustyne,

106:27 Ac i gwympo eu had ymysg y cenhedloedd; ac iíw gwasgaru yn y tiroedd.†††††††††††
106:27 низложить племя их в народах и рассеять их по землям.
106:27 nizlozhití plemˇa ikh v nаrodаkh i rаsseˇatí ikh po zemlˇam.

106:28 Ymgysylltasant hefyd ‚ Baal-Peor, a bwytasant ebyrth y meirw.
106:28 Они прилепились к Ваалфегору и ели жертвы бездушным,
106:28 Oni prilepilisí k Vааlfegoru i eli zhertvy bezdushnym,

106:29 Felly y digiasant ef ‚íu dychmygion eu hun; ac y trawodd pla yn eu mysg hwy.†††
106:29 и раздражали [Бога] делами своими, и вторглась к ним язва.
106:29 i rаzdrаzhаli [Bogа] delаmi svoimi, i vtorglаsí k nim ˇazvа.

106:30 Yna y safodd Phinees, ac a iawn farnodd: aír pla a ataliwyd.††††††
106:30 И восстал Финеес и произвел суд, --и остановилась язва.
106:30 I vosstаl Finees i proizvel sud, --i ostаnovilаsí ˇazvа.

106:31 A chyfrifwyd hyn iddo, yn gyfiawnder, o genhedlaeth i genhedlaeth byth.
106:31 И [это] вменено ему в праведность в роды и роды во веки.
106:31 I [ehto] vmeneno emu v prаvedností v rody i rody vo veki.

106:32 Llidiasant ef hefyd wrth ddyfroedd y gynnen; fel y bu ddrwg i Moses oíu plegid hwynt:†††
106:32 И прогневали [Бога] у вод Меривы, и Моисей потерпел за них,
106:32 I prognevаli [Bogа] u vod Merivy, i MoiseÔ poterpel zа nikh,

106:33 Oherwydd cythruddo ohonynt ei ysbryd ef, fel y camddywedodd ‚íi wefusau.†††††††††
106:33 ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими.
106:33 ibo oni ogorchili dukh ego, i on pogreshil ustаmi svoimi.

106:34 Ni ddinistriasant y bobloedd, am y rhai y dywedasai yr ARGLWYDD wrthynt:†††††††††††
106:34 Не истребили народов, о которых сказал им Господь,
106:34 Ne istrebili nаrodov, o kotorykh skаzаl im Gospodí,

106:35 Eithr ymgymysgasant ‚ír cenhedloedd; a dysgasant eu gweithredoedd hwynt:
106:35 но смешались с язычниками и научились делам их;
106:35 no smeshаlisí s ˇazychnikаmi i nаuchilisí delаm ikh;

106:36 A gwasanaethasant eu delwau hwynt; y rhai a fu yn fagl iddynt.
106:36 служили истуканам их, [которые] были для них сетью,
106:36 sluzhili istukаnаm ikh, [kotorye] byli dlˇa nikh setíˇu,

106:37 Aberthasant hefyd eu meibion aíu merched i gythreuliaid,†††††††††††
106:37 и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам;
106:37 i prinosili synoveÔ svoikh i dochereÔ svoikh v zhertvu besаm;

106:38 Ac a dywallasant waed gwirion, sef gwaed eu meibion aíu merched, y rhai a aberthasant i ddelwau Canaan: aír tir a halogwyd ‚ gwaed.††††††††
106:38 проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам Ханаанским, --и осквернилась земля кровью;
106:38 prolivаli kroví nevinnuˇu, kroví synoveÔ svoikh i dochereÔ svoikh, kotorykh prinosili v zhertvu idolаm Khаnааnskim, --i oskvernilаsí zemlˇa krovíˇu;

106:39 Felly yr ymhalogasant yn eu gweithredoedd eu hun, ac y puteiniasant gydaíu dychmygion.††††
106:39 оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими.
106:39 oskvernˇali sebˇa delаmi svoimi, bludodeÔstvovаli postupkаmi svoimi.

106:40 Am hynny y cyneuodd dig yr ARGLWYDD yn erbyn ei bobl, fel y ffieiddiodd efe ei etifeddiaeth.†††
106:40 И воспылал гнев Господа на народ Его, и возгнушался Он наследием Своим
106:40 I vospylаl gnev Gospodа nа nаrod Ego, i vozgnushаlsˇa On nаslediem Svoim

106:41 Ac efe aíu rhoddes hwynt yn llaw y cenhedloedd; aíu caseion a lywodraethasant arnynt.†††††††††††
106:41 и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими.
106:41 i predаl ikh v ruki ˇazychnikov, i nenаvidˇashchie ikh stаli oblаdаtí imi.

106:42 Eu gelynion hefyd aíu gorthrymasant; a darostyngwyd hwynt dan eu dwylo hwy.†††
106:42 Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их.
106:42 Vrаgi ikh utesnˇali ikh, i oni smirˇalisí pod rukoˇu ikh.

106:43 Llawer gwaith y gwaredodd efe hwynt; hwythau aíi digiasant ef ‚íu cyngor eu hun, a hwy a wanychwyd am eu hanwiredd.
106:43 Много раз Он избавлял их; они же раздражали [Его] упорством своим, и были уничижаемы за беззаконие свое.
106:43 Mnogo rаz On izbаvlˇal ikh; oni zhe rаzdrаzhаli [Ego] uporstvom svoim, i byli unichizhаemy zа bezzаkonie svoe.

106:44 Eto efe a edrychodd pan oedd ing arnynt, pan glywodd eu llefain hwynt.
106:44 Но Он призирал на скорбь их, когда слышал вопль их,
106:44 No On prizirаl nа skorbí ikh, kogdа slyshаl voplí ikh,

106:45 Ac efe a gofiodd ei gyfamod ‚ hwynt, ac a edifarhaodd yn Űl lluosowgrwydd ei drugareddau. †††††††††††
106:45 и вспоминал завет Свой с ними и раскаивался по множеству милости Своей;
106:45 i vspominаl zаvet SvoÔ s nimi i rаskаivаlsˇa po mnozhestvu milosti SvoeÔ;

106:46 Ac a wnaeth iddynt gael trugaredd gan y rhai oll aíu caethiwai.
106:46 и возбуждал к ним сострадание во всех, пленявших их.
106:46 i vozbuzhdаl k nim sostrаdаnie vo vsekh, plenˇavshikh ikh.

106:47 Achub ni, O ARGLWYDD ein DUW, a chynnull ni o blith y cenhedloedd: glodfori dy enw sanctaidd, ac i orfoleddu yn dy foliant.†††
106:47 Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою.
106:47 Spаsi nаs, Gospodi, Bozhe nаsh, i soberi nаs ot nаrodov, dаby slаvití svˇatoe imˇa Tvoe, khvаlitísˇa Tvoeˇu slаvoˇu.

106:48 Bendigedig fyddo ARGLWYDD DDUW Israel erioed ac yn dragywydd: a dyweded yr holl bobl, Amen. Molwch yr ARGLWYDD.
106:48 Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века! И да скажет весь народ: аминь! Аллилуия!
106:48 Blаgosloven Gospodí, Bog Izrаilev, ot vekа i do vekа! I dа skаzhet vesí nаrod: аminí! Alliluiˇa!

SALM 107

107:1 Clodforwch yr ARGLWYDD; canys da yw: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.
107:1 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!
107:1 Slаvíte Gospodа, ibo On blаg, ibo vovek milostí Ego!

107:2 Felly dyweded gwaredigion yr ARGLWYDD, y rhai a waredodd efe o law y gelyn;
107:2 Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага,
107:2 Tаk dа skаzhut izbаvlennye Gospodom, kotorykh izbаvil On ot ruki vrаgа,

107:3 Ac a gasglodd efe oír tiroedd, oír dwyrain, ac oír gorllewin, oír gogledd, ac oír deau.
107:3 и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря.
107:3 i sobrаl ot strаn, ot vostokа i zаpаdа, ot severа i morˇa.

107:4 Crwydrasant yn yr anialwch mewn ffordd ddisathr, heb gael dinas i aros ynddi:
107:4 Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города;
107:4 Oni bluzhdаli v pustyne po bezlˇudnomu puti i ne nаkhodili nаselennogo gorodа;

107:5 Yn newynog ac yn sychedig, eu henaid a lewygodd ynddynt.
107:5 терпели голод и жажду, душа их истаевала в них.
107:5 terpeli golod i zhаzhdu, dushа ikh istаevаlа v nikh.

107:6 Yna y llefasant ar yr ARGLWYDD yn eu cyfyngder; ac efe aíu gwaredodd oíu gorthrymderau;
107:6 Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их,
107:6 No vozzvаli k Gospodu v skorbi svoeÔ, i On izbаvil ikh ot bedstviÔ ikh,

107:7 Ac aíu tywysodd hwynt ar hyd y ffordd uniawn, i fyned i ddinas gyfanheddol.
107:7 и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу.
107:7 i povel ikh prˇamym putem, chtoby oni shli k nаselennomu gorodu.

107:8 O na foliannent yr ARGLWYDD am ei ddaioni, aíi ryfeddodau i feibion dynion!
107:8 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:
107:8 Dа slаvˇat Gospodа zа milostí Ego i zа chudnye delа Ego dlˇa synov chelovecheskikh:

107:9 Canys efe a ddiwalla yr enaid sychedig, ac a leinw yr enaid newynog ‚ daioni.
107:9 ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами.
107:9 ibo On nаsytil dushu zhаzhdushchuˇu i dushu аlchushchuˇu ispolnil blаgаmi.

107:10 Y rhai a breswyliant yn y tywyllwch a chysgod angau, yn rhwym mewn cystudd a haearn:
107:10 Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом;
107:10 Oni sideli vo tíme i teni smertnoÔ, okovаnnye skorbíˇu i zhelezom;

107:11 Oherwydd anufuddhau ohonynt eiriau DUW, a dirmygu cyngor y Goruchaf.
107:11 ибо не покорялись словам Божиим и небрегли о воле Всевышнего.
107:11 ibo ne pokorˇalisí slovаm Bozhiim i nebregli o vole Vsevyshnego.

107:12 Am hynny yntau a ostyngodd eu calon ‚ blinder: syrthiasant, ac nid oedd cynorthwywr.
107:12 Он смирил сердце их работами; они преткнулись, и не было помогающего.
107:12 On smiril serdtse ikh rаbotаmi; oni pretknulisí, i ne bylo pomogаˇushchego.

107:13 Yna y gwaeddasant ar yr ARGLWYDD yn eu cyfyngder; ac efe aíu hachubodd oíu gorthrymderau.
107:13 Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;
107:13 No vozzvаli k Gospodu v skorbi svoeÔ, i On spаs ikh ot bedstviÔ ikh;

107:14 Dug hwynt allan o dywyllwch a chysgod angau; a drylliodd eu rhwymau.
107:14 вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их.
107:14 vyvel ikh iz tímy i teni smertnoÔ, i rаstorgnul uzy ikh.

107:15 O na foliannent yr ARGLWYDD am ei ddaioni, aíi ryfeddodau i feibion dynion!
107:15 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:
107:15 Dа slаvˇat Gospodа zа milostí Ego i zа chudnye delа Ego dlˇa synov chelovecheskikh:

107:16 Canys efe a dorrodd y pyrth pres, ac a ddrylliodd y barrau heyrn.
107:16 ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил.
107:16 ibo On sokrushil vrаtа mednye i verei zheleznye slomil.

107:17 Ynfydion, oblegid eu camweddau, ac oherwydd eu hanwireddau, a gystuddir.
107:17 Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои;
107:17 Bezrаssudnye strаdаli zа bezzаkonnye puti svoi i zа neprаvdy svoi;

107:18 Eu henaid a ffieiddiai bob bwyd; a daethant hyd byrth angau.
107:18 от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти.
107:18 ot vsˇakoÔ pishchi otvrаshchаlаsí dushа ikh, i oni priblizhаlisí ko vrаtаm smerti.

107:19 Yna y gwaeddasant ar yr ARGLWYDD yn eu cyfyngder; ac efe aíu hachubodd oíu gorthrymderau.
107:19 Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;
107:19 No vozzvаli k Gospodu v skorbi svoeÔ, i On spаs ikh ot bedstviÔ ikh;

107:20 Anfonodd ei air, ac iachaodd hwynt, ac aíu gwaredodd oíu dinistr.
107:20 послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их.
107:20 poslаl slovo Svoe i istselil ikh, i izbаvil ikh ot mogil ikh.

107:21 O na foliannent yr ARGLWYDD am ei ddaioni, aíi ryfeddodau i feibion dynion!
107:21 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!
107:21 Dа slаvˇat Gospodа zа milostí Ego i zа chudnye delа Ego dlˇa synov chelovecheskikh!

107:22 Aberthant hefyd aberth moliant; a mynegant ei weithredoedd ef mewn gorfoledd.
107:22 Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением!
107:22 Dа prinosˇat Emu zhertvu khvаly i dа vozveshchаˇut o delаkh Ego s peniem!

107:23 Y rhai a ddisgynnant mewn llongau mŰr, gan wneuthur eu gorchwyl mewn dyfroedd mawrion.
107:23 Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах,
107:23 Otprаvlˇaˇushchiesˇa nа korаblˇakh v more, proizvodˇashchie delа nа bolíshikh vodаkh,

107:24 Hwy a welant weithredoedd yr ARGLWYDD, aíi ryfeddodau yn y dyfnder.
107:24 видят дела Господа и чудеса Его в пучине:
107:24 vidˇat delа Gospodа i chudesа Ego v puchine:

107:25 Canys efe a orchymyn, a chyfyd tymhestlwynt, yr hwn a ddyrchafa ei donnau ef.
107:25 Он речет, --и восстанет бурный ветер и высоко поднимает волны его:
107:25 On rechet, --i vosstаnet burnyÔ veter i vysoko podnimаet volny ego:

107:26 Hwy a esgynnant iír nefoedd, disgynnant iír dyfnder: tawdd eu henaid gan flinder.
107:26 восходят до небес, нисходят до бездны; душа их истаевает в бедствии;
107:26 voskhodˇat do nebes, niskhodˇat do bezdny; dushа ikh istаevаet v bedstvii;

107:27 Ymdroant, ac ymsymudant fel meddwyn: aíu holl ddoethineb a ballodd.
107:27 они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает.
107:27 oni kruzhаtsˇa i shаtаˇutsˇa, kаk píˇanye, i vsˇa mudrostí ikh ischezаet.

107:28 Yna y gwaeddant ar yr ARGLWYDD yn eu cyfyngder; ac efe aíu dwg allan oíu gorthrymderau.
107:28 Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их.
107:28 No vozzvаli k Gospodu v skorbi svoeÔ, i On vyvel ikh iz bedstviˇa ikh.

107:29 Efe a wna yr ystorm yn dawel; aíi thonnau a ostegant.
107:29 Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают.
107:29 On prevrаshchаet burˇu v tishinu, i volny umolkаˇut.

107:30 Yna y llawenh‚nt am eu gostegu; efe aíu dwg iír porthladd a ddymunent.
107:30 И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани.
107:30 I veselˇatsˇa, chto oni utikhli, i On privodit ikh k zhelаemoÔ pristаni.

107:31 O na foliannent yr ARGLWYDD am ei ddaioni, ai ryfedodau i feibion dynion!
107:31 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!
107:31 Dа slаvˇat Gospodа zа milostí Ego i zа chudnye delа Ego dlˇa synov chelovecheskikh!

107:32 A dyrchafant ef yng nghynulleidfa y bobl, a moliannant ef yn eisteddfod yr henuriaid.
107:32 Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин!
107:32 Dа prevoznosˇat Ego v sobrаnii nаrodnom i dа slаvˇat Ego v sonme stаreÔshin!

107:33 Efe a wna afonydd yn ddiffeithwch, a ffynhonnau dyfroedd yn sychdir.
107:33 Он превращает реки в пустыню и источники вод--в сушу,
107:33 On prevrаshchаet reki v pustynˇu i istochniki vod--v sushu,

107:34 A thir ffrwythlon yn ddiffrwyth, am ddrygioni y rhai a drigant ynddo.
107:34 землю плодородную--в солончатую, за нечестие живущих на ней.
107:34 zemlˇu plodorodnuˇu--v solonchаtuˇu, zа nechestie zhivushchikh nа neÔ.

107:35 Efe a dry yr anialwch yn llyn dwfr, aír tir cras yn ffynhonnau dwfr.
107:35 Он превращает пустыню в озеро, и землю иссохшую--в источники вод;
107:35 On prevrаshchаet pustynˇu v ozero, i zemlˇu issokhshuˇu--v istochniki vod;

107:36 Ac yno y gwna iír newynog aros; fel y darparont ddinas i gyfanheddu:
107:36 и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания;
107:36 i poselˇaet tаm аlchushchikh, i oni stroˇat gorod dlˇa obitаniˇa;

107:37 Ac yr heuont feysydd, ac y plannont winllannoedd, y rhai a ddygant ffrwyth toreithiog.
107:37 засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды.
107:37 zаsevаˇut polˇa, nаsаzhdаˇut vinogrаdniki, kotorye prinosˇat im obilínye plody.

107:38 Ac efe aíu bendithia hwynt fel yr amlh‚nt yn ddirfawr, ac ni ad iíw hanifeiliaid leihau.
107:38 Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет.
107:38 On blаgoslovlˇaet ikh, i oni vesímа rаzmnozhаˇutsˇa, i skotа ikh ne umаlˇaet.

107:39 Lleiheir hwynt hefyd, a gostyngir hwynt, gan gyfyngder, drygfyd, a chyni.
107:39 Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби, --
107:39 Umeníshilisí oni i upаli ot ugneteniˇa, bedstviˇa i skorbi, --

107:40 Efe a dywallt ddirmyg ar foneddigion, ac a wna iddynt grwydro mewn anialwch heb ffordd.
107:40 он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей.
107:40 on izlivаet beschestie nа knˇazeÔ i ostаvlˇaet ikh bluzhdаtí v pustyne, gde net puteÔ.

107:41 Ond efe a gyfyd y tlawd o gystudd, ac a wna iddo deuluoedd fel praidd.
107:41 Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец.
107:41 Bednogo zhe izvlekаet iz bedstviˇa i umnozhаet rod ego, kаk stаdа ovets.

107:42 Y rhai uniawn a welant hyn, ac a lawenychant: a phob anwiredd a gae ei safn.
107:42 Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои.
107:42 Prаvedniki vidˇat sie i rаduˇutsˇa, а vsˇakoe nechestie zаgrаzhdаet ustа svoi.

107:43 Y neb sydd ddoeth, ac a gadwo hyn, a ddeallant drugareddau yr ARGLWYDD.
107:43 Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа.
107:43 Kto mudr, tot zаmetit sie i urаzumeet milostí Gospodа.

SALM 108

108:1 C‚n neu Salm Dafydd. Parod yw fy nghalon, O DDUW: canaf a chanmolaf ‚ím gogoniant.
108:1 Песнь. Псалом Давида. Готово сердце мое, Боже; буду петь и воспевать во славе моей.
108:1 Pesní. Psаlom Dаvidа. Gotovo serdtse moe, Bozhe; budu petí i vospevаtí vo slаve moeÔ.

108:2 Deffro, y nabl ar delyn: minnau a deffroaf yn fore.
108:2 Воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано.
108:2 Vosprˇaní, psаltirí i gusli! ›a vstаnu rаno.

108:3 Clodforaf di, ARGLWYDD, ymysg y bobloedd: canmolaf di ymysg y cenhedloedd.
108:3 Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать Тебя среди племен,
108:3 Budu slаvití Tebˇa, Gospodi, mezhdu nаrodаmi; budu vospevаtí Tebˇa sredi plemen,

108:4 Canys mawr yw dy drugaredd oddi ar y nefoedd: aíth wirionedd a gyrraedd hyd yr wybren.
108:4 ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя.
108:4 ibo prevyshe nebes milostí Tvoˇa i do oblаkov istinа Tvoˇa.

108:5 Ymddyrcha, O DDUW, uwch y nefoedd: a bydded dy ogoniant ar yr holl ddaear;
108:5 Будь превознесен выше небес, Боже; над всею землею [да] [будет] слава Твоя,
108:5 Budí prevoznesen vyshe nebes, Bozhe; nаd vseˇu zemleˇu [dа] [budet] slаvа Tvoˇa,

108:6 Fel y gwareder dy rai annwyl: achub ‚íth ddeheulaw, a gwrando fi.
108:6 дабы избавились возлюбленные Твои: спаси десницею Твоею и услышь меня.
108:6 dаby izbаvilisí vozlˇublennye Tvoi: spаsi desnitseˇu Tvoeˇu i uslyshí menˇa.

108:7 DUW a lefarodd yn ei sancteiddrwydd, Llawenychaf, rhannaf Sichem, a mesuraf ddyffryn Succoth.
108:7 Бог сказал во святилище Своем: `восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхоф размерю;
108:7 Bog skаzаl vo svˇatilishche Svoem: Ďvostorzhestvuˇu, rаzdelˇu Sikhem i dolinu Sokkhof rаzmerˇu;

108:8 Eiddof fi yw Gilead; eiddof fi Manasse; Effraim hefyd yw nerth fy mhen: Jwda yw fy neddfwr.
108:8 Мой Галаад, Мой Манассия, Ефрем--крепость главы Моей, Иуда--скипетр Мой,
108:8 MoÔ Gаlааd, MoÔ Mаnаssiˇa, Efrem--krepostí glаvy MoeÔ, Iudа--skipetr MoÔ,

108:9 Moab yw fy nghrochan golchi; tros Edom y taflaf fy esgid: buddugoliaethaf ar Philistia.
108:9 Моав--умывальная чаша Моя, на Едома простру сапог Мой, над землею Филистимскою восклицать буду'.
108:9 Moаv--umyvаlínаˇa chаshа Moˇa, nа Edomа prostru sаpog MoÔ, nаd zemleˇu Filistimskoˇu vosklitsаtí buduí.

108:10 Pwy aím dwg iír ddinas gadarn? pwy aím dwg hyd yn Edom?
108:10 Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома?
108:10 Kto vvedet menˇa v ukreplennyÔ gorod? Kto dovedet menˇa do Edomа?

108:11 Onid tydi, O DDUW, yr hwn aín bwriaist ymaith? ac onid ei di allan, O DDUW, gydaín lluoedd?
108:11 Не Ты ли, Боже, [Который] отринул нас и не выходишь, Боже, с войсками нашими?
108:11 Ne Ty li, Bozhe, [KotoryÔ] otrinul nаs i ne vykhodishí, Bozhe, s voÔskаmi nаshimi?

108:12 Dyro i ni gynhorthwy rhag cyfyngder: canys gau yw ymwared dyn.
108:12 Подай нам помощь в тесноте, ибо защита aчеловеческая суетна.
108:12 PodаÔ nаm pomoshchí v tesnote, ibo zаshchitа achelovecheskаˇa suetnа.

108:13 Trwy DDUW y gwnawn wroldeb: canys efe a sathr ein gelynion.
108:13 С Богом мы окажем силу: Он низложит врагов наших.
108:13 S Bogom my okаzhem silu: On nizlozhit vrаgov nаshikh.

SALM 109

109:1 Iír Pencerdd, Salm Dafydd. Na thaw, O DDUW fy moliant.††††††††
109:1 Начальнику хора. Псалом Давида. Боже хвалы моей! не премолчи,
109:1 Nаchаlíniku khorа. Psаlom Dаvidа. Bozhe khvаly moeÔ! ne premolchi,

109:2 Canys genau yr annuwiol a genau y twyllodrus a ymagorasant arnaf: A thafod celwyddog y llefarasant iím herbyn.††††††
109:2 ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные; говорят со мною языком лживым;
109:2 ibo otverzlisí nа menˇa ustа nechestivye i ustа kovаrnye; govorˇat so mnoˇu ˇazykom lzhivym;

109:3 Cylchynasant fi hefyd ‚ geiriau cas; ac ymladdasant ‚ mi heb achos.††††††††
109:3 отвсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины;
109:3 otvsˇudu okruzhаˇut menˇa slovаmi nenаvisti, vooruzhаˇutsˇa protiv menˇa bez prichiny;

109:4 Am fy ngharedigrwydd yím gwrthwynebant: minnau a arferaf weddi.†††††††
109:4 за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь;
109:4 zа lˇuboví moˇu oni vrаzhduˇut nа menˇa, а ˇa molˇusí;

109:5 Talasant hefyd i mi ddrwg am dda, a chas am fy nghariad.†††††††††††
109:5 воздают мне за добро злом, за любовь мою--ненавистью.
109:5 vozdаˇut mne zа dobro zlom, zа lˇuboví moˇu--nenаvistíˇu.

109:6 Gosod dithau un annuwiol arno ef; a safed Satan wrth ei ddeheulaw ef.††††
109:6 Поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его.
109:6 Postаví nаd nim nechestivogo, i diаvol dа stаnet odesnuˇu ego.

109:7 Pan farner ef, eled yn euog; a bydded ei weddi yn bechod.†††††††††††
109:7 Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех;
109:7 Kogdа budet suditísˇa, dа vyÔdet vinovnym, i molitvа ego dа budet v grekh;

109:8 Ychydig fyddo ei ddyddiau; a chymered arall ei swydd ef.
109:8 да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой;
109:8 dа budut dni ego krаtki, i dostoinstvo ego dа vozímet drugoÔ;

109:9 Bydded ei blant yn amddifaid, aíi wraig yn weddw.††††††††††
109:9 дети его да будут сиротами, и жена его--вдовою;
109:9 deti ego dа budut sirotаmi, i zhenа ego--vdovoˇu;

109:10 Gan grwydro hefyd crwydred ei blant ef, a chardotant: ceisiant hefyd eu bara oíu hanghyfannedd leoedd.
109:10 да скитаются дети его и нищенствуют, и просят [хлеба] из развалин своих;
109:10 dа skitаˇutsˇa deti ego i nishchenstvuˇut, i prosˇat [khlebа] iz rаzvаlin svoikh;

109:11 Rhwyded y ceisiad yr hyn oll sydd ganddo; ac anrheithied dieithriaid ei lafur ef.†††††††
109:11 да захватит заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его;
109:11 dа zаkhvаtit zаimodаvets vse, chto estí u nego, i chuzhie dа rаskhitˇat trud ego;

109:12 Na fydded neb a estynno drugaredd iddo; ac na fydded neb a drugarhao wrth ei amddifaid ef.††††
109:12 да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его;
109:12 dа ne budet sostrаdаˇushchego emu, dа ne budet miluˇushchego sirot ego;

109:13 Torrer ymaith ei hiliogaeth ef: dileer eu henw yn yr oes nesaf.††††
109:13 да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде;
109:13 dа budet potomstvo ego nа pogibelí, i dа izglаditsˇa imˇa ikh v sleduˇushchem rode;

109:14 Cofier anwiredd ei dadau o flaen yr ARGLWYDD; ac na ddileer pechod ei fam ef.
109:14 да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится;
109:14 dа budet vospomˇanuto pred Gospodom bezzаkonie ottsov ego, i grekh mаteri ego dа ne izglаditsˇa;

109:15 Byddant bob amser gerbron yr ARGLWYDD, fel y torro efe ymaith eu coffadwriaeth oír tir:††††
109:15 да будут они всегда в очах Господа, и да истребит Он память их на земле,
109:15 dа budut oni vsegdа v ochаkh Gospodа, i dа istrebit On pаmˇatí ikh nа zemle,

109:16 Am na chollodd wneuthur trugaredd, eithr erlid ohono y truan aír tlawd, aír cystuddiedig o galon, iíw ladd.†††
109:16 за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его;
109:16 zа to, chto on ne dumаl okаzyvаtí milostí, no presledovаl chelovekа bednogo i nishchego i sokrushennogo serdtsem, chtoby umertvití ego;

109:17 Hoffodd felltith, a hi a ddaeth iddo: ni fynnai fendith, a hi a bellhaodd oddi wrtho.
109:17 возлюбил проклятие, --оно и придет на него; не восхотел благословения, --оно и удалится от него;
109:17 vozlˇubil proklˇatie, --ono i pridet nа nego; ne voskhotel blаgosloveniˇa, --ono i udаlitsˇa ot nego;

109:18 Ie, gwisgodd felltith fel dilledyn; hi a ddaeth fel dwfr iíw fewn, ac fel olew iíw esgyrn.††††††
109:18 да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его и, как елей, в кости его;
109:18 dа oblechetsˇa proklˇatiem, kаk rizoˇu, i dа voÔdet ono, kаk vodа, vo vnutrenností ego i, kаk eleÔ, v kosti ego;

109:19 Bydded iddo fel dilledyn yr hwn wisgo efe, ac fel gwregys aíi gwregyso efe yn wastadol.††††
109:19 да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается.
109:19 dа budet ono emu, kаk odezhdа, v kotoruˇu on odevаetsˇa, i kаk poˇas, kotorym vsegdа opoˇasyvаetsˇa.

109:20 Hyn fyddo t‚l fy ngwrthwynebwyr gan yr ARGLWYDD, aír rhai a ddywedant ddrwg yn erbyn fy enaid.†††††
109:20 Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою!
109:20 Tаkovo vozdаˇanie ot Gospodа vrаgаm moim i govorˇashchim zloe nа dushu moˇu!

109:21 Tithau, ARGLWYDD DDUW, gwn erof fi er mwyn dy enw: am fod yn dda dy drugaredd, gwared fi.†††††††††††
109:21 Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо блага милость Твоя; спаси меня,
109:21 So mnoˇu zhe, Gospodi, Gospodi, tvori rаdi imeni Tvoego, ibo blаgа milostí Tvoˇa; spаsi menˇa,

109:22 Canys truan a thlawd ydwyf fi, aím calon a archollwyd oím mewn. †††††††
109:22 ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне.
109:22 ibo ˇa beden i nishch, i serdtse moe uˇazvleno vo mne.

109:23 Euthum fel cysgod pan gilio: fel locust yím hysgydwir.†††
109:23 Я исчезаю, как уклоняющаяся тень; гонят меня, как саранчу.
109:23 ›a ischezаˇu, kаk uklonˇaˇushchаˇasˇa tení; gonˇat menˇa, kаk sаrаnchu.

109:24 Fy ngliniau a aethant yn egwan gan ympryd; aím cnawd a guriodd o eisiau braster.†††††††††††
109:24 Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука.
109:24 Koleni moi iznemogli ot postа, i telo moe lishilosí tukа.

109:25 Gwaradwydd hefyd oeddwn iddynt: pan welent fi, siglent eu pennau.††††††
109:25 Я стал для них посмешищем: увидев меня, кивают головами.
109:25 ›a stаl dlˇa nikh posmeshishchem: uvidev menˇa, kivаˇut golovаmi.

109:26 Cynorthwya fi, O ARGLWYDD fy NUW; achub fi yn Űl dy drugaredd:
109:26 Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей,
109:26 Pomogi mne, Gospodi, Bozhe moÔ, spаsi menˇa po milosti TvoeÔ,

109:27 Fel y gwypont mai dy law di yw hyn; mai ti, ARGLWYDD, aíi gwnaethost.†††††††††††
109:27 да познают, что это--Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это.
109:27 dа poznаˇut, chto ehto--Tvoˇa rukа, i chto Ty, Gospodi, sodelаl ehto.

109:28 Melltithiant hwy, ond bendithia di: cywilyddier hwynt, pan gyfodant; a llawenyched dy was.††††
109:28 Они проклинают, а Ты благослови; они восстают, но да будут постыжены; раб же Твой да возрадуется.
109:28 Oni proklinаˇut, а Ty blаgoslovi; oni vosstаˇut, no dа budut postyzheny; rаb zhe TvoÔ dа vozrаduetsˇa.

109:29 Gwisger fy ngwrthwynebwyr ‚ gwarth, ac ymwisgant ‚íu cywilydd, megis ‚ chochl.
109:29 Да облекутся противники мои бесчестьем и, как одеждою, покроются стыдом своим.
109:29 Dа oblekutsˇa protivniki moi beschestíem i, kаk odezhdoˇu, pokroˇutsˇa stydom svoim.

109:30 Clodforaf yr ARGLWYDD yn ddirfawr ‚ím genau; ie, moliannaf ef ymysg llawer.
109:30 И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его,
109:30 I ˇa gromko budu ustаmi moimi slаvití Gospodа i sredi mnozhestvа proslаvlˇatí Ego,

109:31 Oherwydd efe a saif ar ddeheulaw y tlawd, iíw achub oddi wrth y rhai a farnant ei enaid.†††††††††††
109:31 ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его.
109:31 ibo On stoit odesnuˇu bednogo, chtoby spаsti ego ot sudˇashchikh dushu ego.

SALM 110

110:1 Salm Dafydd. Dywedodd yr ARGLWYDD wrth fy Arglwydd, Eistedd ar fy neheulaw, hyd oni osodwyf dy elynion yn fainc iíth draed.
110:1 Псалом Давида. Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.
110:1 Psаlom Dаvidа. Skаzаl Gospodí Gospodu moemu: sedi odesnuˇu Menˇa, dokole polozhu vrаgov Tvoikh v podnozhie nog Tvoikh.

110:2 Gwialen dy nerth a enfyn yr ARGLWYDD o Seion: llywodraetha di yng nghanol dy elynion.
110:2 Жезл силы Твоей пошлет Господь с Сиона: господствуй среди врагов Твоих.
110:2 Zhezl sily TvoeÔ poshlet Gospodí s Sionа: gospodstvuÔ sredi vrаgov Tvoikh.

110:3 Dy bobl a fyddant ewyllysgar yn nydd dy nerth, mewn harddwch sancteiddrwydd o groth y wawr: y mae gwlith dy enedigaeth i ti.
110:3 В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни; из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твое.
110:3 V dení sily TvoeÔ nаrod TvoÔ gotov vo blаgolepii svˇatyni; iz chrevа prezhde dennitsy podobno rose rozhdenie Tvoe.

110:4 Tyngodd yr ARGLWYDD, ac nid edifarha, Ti wyt offeiriad yn dragwyddol, yn Űl urdd Melchisedec.
110:4 Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.
110:4 Klˇalsˇa Gospodí i ne rаskаetsˇa: Ty svˇashchennik vovek po chinu Melkhisedekа.

110:5 Yr ARGLWYDD ar dy ddeheulaw a drywana frenhinoedd yn nydd ei ddigofaint.
110:5 Господь одесную Тебя. Он в день гнева Своего поразит царей;
110:5 Gospodí odesnuˇu Tebˇa. On v dení gnevа Svoego porаzit tsаreÔ;

110:6 Efe a farn ymysg y cenhedloedd; lleinw leoedd ‚ chelaneddau: archolla ben llawer gwlad.
110:6 совершит суд над народами, наполнит [землю] трупами, сокрушит голову в земле обширной.
110:6 sovershit sud nаd nаrodаmi, nаpolnit [zemlˇu] trupаmi, sokrushit golovu v zemle obshirnoÔ.

110:7 Efe a yf oír afon ar y ffordd: am hynny y dyrcha efe ei ben.
110:7
Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу.
110:7 Iz potokа nа puti budet pití, i potomu vozneset glаvu.

SALM 111

111:1 Molwch yr ARGLWYDD. Clodforaf yr ARGLWYDD ‚ím holl galon, yng nghymanfa y rhai uniawn, ac yn y gynulleidfa.
111:1 Аллилуия. Славлю [Тебя], Господи, всем сердцем [моим] в совете праведных и в собрании.
111:1 Alliluiˇa. Slаvlˇu [Tebˇa], Gospodi, vsem serdtsem [moim] v sovete prаvednykh i v sobrаnii.

111:2 Mawr yw gweithredoedd yr ARGLWYDD, wedi eu ceisio gan bawb aíu hoffant.
111:2 Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные.
111:2 Veliki delа Gospodni, vozhdelenny dlˇa vsekh, lˇubˇashchikh onye.

111:3 Gogoniant a harddwch yw ei waith ef; aíi gyfiawnder sydd yn parhau byth.
111:3 Дело Его--слава и красота, и правда Его пребывает вовек.
111:3 Delo Ego--slаvа i krаsotа, i prаvdа Ego prebyvаet vovek.

111:4 Gwnaeth gofio ei ryfeddodau: graslon a thrugarog yw yr ARGLWYDD.
111:4 Памятными соделал Он чудеса Свои; милостив и щедр Господь.
111:4 Pаmˇatnymi sodelаl On chudesа Svoi; milostiv i shchedr Gospodí.

111:5 Rhoddodd ymborth iír rhai aíi hofnant ef: efe a gofia ei gyfamod yn dragywydd.
111:5 Пищу дает боящимся Его; вечно помнит завет Свой.
111:5 Pishchu dаet boˇashchimsˇa Ego; vechno pomnit zаvet SvoÔ.

111:6 Mynegodd iíw bobl gadernid ei weithredoedd, i roddi iddynt etifeddiaeth y cenhedloedd.
111:6 Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать ему наследие язычников.
111:6 Silu del Svoikh ˇavil On nаrodu Svoemu, chtoby dаtí emu nаsledie ˇazychnikov.

111:7 Gwirionedd a barn yw gweithredoedd ei ddwylo ef: ei holl orchmynion ydynt sicr:
111:7 Дела рук Его--истина и суд; все заповеди Его верны,
111:7 Delа ruk Ego--istinа i sud; vse zаpovedi Ego verny,

111:8 Wedi eu sicrhau byth ac yn dragywdd, aíu gwneuthur mewn gwirionedd ac uniawnder.
111:8 тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте.
111:8 tverdy nа veki i veki, osnovаny nа istine i prаvote.

111:9 Anfonodd ymwared iíw bobl: gorchmynnodd ei gyfamod yn dragwyddol: sancteiddiol ac ofnadwy yw ei enw ef.
111:9 Избавление послал Он народу Своему; заповедал на веки завет Свой. Свято и страшно имя Его!
111:9 Izbаvlenie poslаl On nаrodu Svoemu; zаpovedаl nа veki zаvet SvoÔ. Svˇato i strаshno imˇa Ego!

111:10 Dechreuad doethineb yw ofn yr ARGLWYDD: deall da sydd gan y rhai a wn‚nt ei orchmynion ef: y mae ei foliant ef yn parhau byth.
111:10 Начало мудрости--страх Господень; разум верный у всех, исполняющих [заповеди Его]. Хвала Ему пребудет вовек.
111:10 Nаchаlo mudrosti--strаkh Gospodení; rаzum vernyÔ u vsekh, ispolnˇaˇushchikh [zаpovedi Ego]. Khvаlа Emu prebudet vovek.

SALM 112

112:1 Molwch yr ARGLWYDD. Gwyn ei fyd y gŵr a ofna yr ARGLWYDD, ac sydd yn hoffi ei orchmynion ef yn ddirfawr.
112:1 Аллилуия. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его.
112:1 Alliluiˇa. Blаzhen muzh, boˇashchiÔsˇa Gospodа i krepko lˇubˇashchiÔ zаpovedi Ego.

112:2 Ei had fydd gadarn ar y ddaear: cenhedlaeth y rhai uniawn a fendithir.
112:2 Сильно будет на земле семя его; род правых благословится.
112:2 Silíno budet nа zemle semˇa ego; rod prаvykh blаgoslovitsˇa.

112:3 Golud a chyfoeth fydd yn ei dŷ ef: aíi gyfiawnder sydd yn parhau byth.
112:3 Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек.
112:3 Obilie i bogаtstvo v dome ego, i prаvdа ego prebyvаet vovek.

112:4 Cyfyd goleuni iír rhai uniawn yn y tywyllwch: trugarog, a thosturiol, a chyfiawn, yw efe.
112:4 Во тьме восходит свет правым; благ он и милосерд и праведен.
112:4 Vo tíme voskhodit svet prаvym; blаg on i miloserd i prаveden.

112:5 Gŵr da sydd gymwynasgar, ac yn rhoddi benthyg: wrth farn y llywodraetha efe ei achosion.
112:5 Добрый человек милует и взаймы дает; он даст твердость словам своим на суде.
112:5 DobryÔ chelovek miluet i vzаÔmy dаet; on dаst tverdostí slovаm svoim nа sude.

112:6 Yn ddiau nid ysgogir ef byth: y cyfiawn fydd byth mewn coffadwriaeth.
112:6 Он вовек не поколеблется; в вечной памяти будет праведник.
112:6 On vovek ne pokolebletsˇa; v vechnoÔ pаmˇati budet prаvednik.

112:7 Nid ofna efe rhag chwedl drwg: ei galon sydd ddi-sigl, yn ymddiried yn yr ARGLWYDD.
112:7 Не убоится худой молвы: сердце его твердо, уповая на Господа.
112:7 Ne uboitsˇa khudoÔ molvy: serdtse ego tverdo, upovаˇa nа Gospodа.

112:8 Ategwyd ei galon: nid ofna efe, hyd oni welo ei ewyllys ar ei elynion.
112:8 Утверждено сердце его: он не убоится, когда посмотрит на врагов своих.
112:8 Utverzhdeno serdtse ego: on ne uboitsˇa, kogdа posmotrit nа vrаgov svoikh.

112:9 Gwasgarodd, rhoddodd iír tlodion; aíi gyfiawnder sydd yn parhau byth; ei gorn a ddyrchefir mewn gogoniant.
112:9 Он расточил, роздал нищим; правда его пребывает во веки; рог его вознесется во славе.
112:9 On rаstochil, rozdаl nishchim; prаvdа ego prebyvаet vo veki; rog ego voznesetsˇa vo slаve.

112:10 Yr annuwiol a wÍl hyn, ac a ddigia; efe a ysgyrnyga ei ddannedd, ac a dawdd ymaith: derfydd am ddymuniad y rhai annuwiol.
112:10 Нечестивый увидит [это] и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет.
112:10 NechestivyÔ uvidit [ehto] i budet dosаdovаtí, zаskrezheshchet zubаmi svoimi i istаet. Zhelаnie nechestivykh pogibnet.

SALM 113

113:1 Molwch yr ARGLWYDD. Gweision yr ARGLWYDD, molwch, ie, molwch enw yr ARGLWYDD.
113:1 Аллилуия. Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне.
113:1 Alliluiˇa. Khvаlite, rаby Gospodni, khvаlite imˇa Gospodne.

113:2 Bendigedig fyddo enw yr ARGLWYDD o hyn allan ac yn dragywydd.
113:2 Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек.
113:2 Dа budet imˇa Gospodne blаgoslovenno otnyne i vovek.

113:3 O godiad haul hyd ei fachludiad, moliannus yw enw yr ARGLWYDD.
113:3 От восхода солнца до запада [да будет] прославляемо имя Господне.
113:3 Ot voskhodа solntsа do zаpаdа [dа budet] proslаvlˇaemo imˇa Gospodne.

113:4 Uchel yw yr ARGLWYDD goruwch yr holl genhedloedd; aíi ogoniant sydd goruwch y nefoedd.
113:4 Высок над всеми народами Господь; над небесами слава Его.
113:4 Vysok nаd vsemi nаrodаmi Gospodí; nаd nebesаmi slаvа Ego.

113:5 Pwy sydd fel yr ARGLWYDD ein DUW ni, yr hwn sydd yn preswylio yn uchel,
113:5 Кто, как Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте,
113:5 Kto, kаk Gospodí, Bog nаsh, KotoryÔ, obitаˇa nа vysote,

113:6 Yr hwn a ymddarostwng i edrych y pethau yn y nefoedd, ac yn y ddaear?
113:6 приклоняется, чтобы призирать на небо и на землю;
113:6 priklonˇaetsˇa, chtoby prizirаtí nа nebo i nа zemlˇu;

113:7 Efe sydd yn codiír tlawd oír llwch, ac yn dyrchafuír anghenus oír domen,
113:7 из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего,
113:7 iz prаkhа podnimаet bednogo, iz breniˇa vozvyshаet nishchego,

113:8 Iíw osod gyda phendefigion, ie, gyda phendefigion ei bobl.
113:8 чтобы посадить его с князьями, с князьями народа его;
113:8 chtoby posаdití ego s knˇazíˇami, s knˇazíˇami nаrodа ego;

113:9 Yr hwn a wna iír amhlantadwy gadw tŷ, a bod yn llawen fam plant. Canmolwch yr ARGLWYDD.
113:9 неплодную вселяет в дом матерью, радующеюся о детях? Аллилуия!
113:9 neplodnuˇu vselˇaet v dom mаteríˇu, rаduˇushcheˇusˇa o detˇakh? Alliluiˇa!

SALM 114

114:1 Pan aeth Israel oír Aifft, tŷ Jacob oddi wrth bobl anghyfiaith;
114:1 Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова--из народа иноплеменного,
114:1 Kogdа vyshel Izrаilí iz Egiptа, dom Iаkovа--iz nаrodа inoplemennogo,

114:2 Jwda oedd ei sancteiddrwydd, ac Israel ei arglwyddiaeth.
114:2 Иуда сделался святынею Его, Израиль--владением Его.
114:2 Iudа sdelаlsˇa svˇatyneˇu Ego, Izrаilí--vlаdeniem Ego.

114:3 Y mŰr a welodd hyn, ac a giliodd; yr Iorddonen a drodd yn Űl.
114:3 Море увидело и побежало; Иордан обратился назад.
114:3 More uvidelo i pobezhаlo; Iordаn obrаtilsˇa nаzаd.

114:4 Y mynyddoedd a neidiasant fel hyrddod, aír bryniau fel ŵyn defaid.
114:4 Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы.
114:4 Gory prygаli, kаk ovny, i kholmy, kаk аgntsy.

114:5 Beth ddarfu i ti, O fŰr, pan giliaist? tithau Iorddonen, paham y troaist yn Űl?
114:5 Что с тобою, море, что ты побежало, и [с тобою], Иордан, что ты обратился назад?
114:5 Чto s toboˇu, more, chto ty pobezhаlo, i [s toboˇu], Iordаn, chto ty obrаtilsˇa nаzаd?

114:6 Paham, fynyddoedd, y neidiech fel hyrddod? aír bryniau fel y defaid?
114:6 Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы?
114:6 Чto vy prygаete, gory, kаk ovny, i vy, kholmy, kаk аgntsy?

114:7 Ofna, di ddaear, rhag yr ARGLWYDD, rhag DUW Jacob:
114:7 Пред лицем Господа трепещи, земля, пред лицем Бога Иаковлева,
114:7 Pred litsem Gospodа trepeshchi, zemlˇa, pred litsem Bogа Iаkovlevа,

114:8 Yr hwn sydd yn troi y graig yn llyn dwfr, ar gallestr yn ffynnon dyfroedd.
114:8 превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод.
114:8 prevrаshchаˇushchego skаlu v ozero vody i kаmení v istochnik vod.

SALM 115

115:1 Nid i ni, O ARGLWYDD, nid i ni, ond iíth enw dy hun dod ogoniant, er mwyn dy drugaredd, ac er mwyn dy wirionedd.
115:1 Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей.
115:1 Ne nаm, Gospodi, ne nаm, no imeni Tvoemu dаÔ slаvu, rаdi milosti TvoeÔ, rаdi istiny TvoeÔ.

115:2 Paham y dywedai y cenhedloedd, Pa le yn awr y mae eu DUW hwynt?
115:2
Для чего язычникам говорить: `где же Бог их'?
115:2 Dlˇa chego ˇazychnikаm govorití: Ďgde zhe Bog ikhí?

115:3 Ond ein DUW, ni sydd yn y nefoedd: efe a wnaeth yr hyn a fynnodd oll.
115:3 Бог наш на небесах; творит все, что хочет.
115:3 Bog nаsh nа nebesаkh; tvorit vse, chto khochet.

115:4 Eu delwau hwy ydynt o aur ac arian, gwaith dwylo dynion.
115:4 А их идолы--серебро и золото, дело рук человеческих.
115:4 A ikh idoly--serebro i zoloto, delo ruk chelovecheskikh.

115:5 Genau sydd iddynt, ond ni lefarant; llygaid sydd ganddynt, ond ni welant:
115:5 Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;
115:5 Estí u nikh ustа, no ne govorˇat; estí u nikh glаzа, no ne vidˇat;

115:6 Y mae clustiau iddynt, ond ni chlywant; ffroenau sydd ganddynt, ond ni aroglant:
115:6 есть у них уши, но не слышат; есть у них ноздри, но не обоняют;
115:6 estí u nikh ushi, no ne slyshаt; estí u nikh nozdri, no ne obonˇaˇut;

115:7 Dwylo sydd iddynt, ond ni theimlant; traed sydd iddynt, ond ni cherddant; ni leisiant chwaith ‚íu gwddf.
115:7 есть у них руки, но не осязают; есть у них ноги, но не ходят; и они не издают голоса гортанью своею.
115:7 estí u nikh ruki, no ne osˇazаˇut; estí u nikh nogi, no ne khodˇat; i oni ne izdаˇut golosа gortаníˇu svoeˇu.

115:8 Y rhai aíu gwn‚nt ydynt fel hwythau, a phob un a ymddiriedo ynddynt.
115:8 Подобны им да будут делающие их и все, надеющиеся на них.
115:8 Podobny im dа budut delаˇushchie ikh i vse, nаdeˇushchiesˇa nа nikh.

115:9 O Israel, ymddiried di yn yr ARGLWYDD: efe yw eu porth a'u tarian.
115:9 [
Дом] Израилев! уповай на Господа: Он наша помощь и щит.
115:9 [Dom] Izrаilev! upovаÔ nа Gospodа: On nаshа pomoshchí i shchit.

115:10 Tŷ Aaron, ymddiriedwch yn yr ARGLWYDD: efe yw eu porth a'u tarian.
115:10
Дом Ааронов! уповай на Господа: Он наша помощь и щит.
115:10 Dom Aаronov! upovаÔ nа Gospodа: On nаshа pomoshchí i shchit.

115:11 Y rhai a ofnwch yr ARGLWYDD, ymddiriedwch yn yr ARGLWYDD: efe eu porth a'u tarian.
115:11
Боящиеся Господа! уповайте на Господа: Он наша помощь и щит.
115:11 Boˇashchiesˇa Gospodа! upovаÔte nа Gospodа: On nаshа pomoshchí i shchit.

115:12 Yr ARGLWYDD aín cofiodd ni: efe a'n bendithia: bendithia efe dŷ Israel; bendithia efe dŷ Aaron.
115:12
Господь помнит нас, благословляет [нас], благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов;
115:12 Gospodí pomnit nаs, blаgoslovlˇaet [nаs], blаgoslovlˇaet dom Izrаilev, blаgoslovlˇaet dom Aаronov;

115:13 Bendithia efe y rhai a ofnant yr ARGLWYDD, fychain a mawrion.
115:13
благословляет боящихся Господа, малых с великими.
115:13 blаgoslovlˇaet boˇashchikhsˇa Gospodа, mаlykh s velikimi.

115:14 Yr ARGLWYDD a'ch chwanega chwi fwyfwy, chwychwi a'ch plant hefyd.
115:14
Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим.
115:14 Dа prilozhit vаm Gospodí bolee i bolee, vаm i detˇam vаshim.

115:15 Bendigedig ydych chwi gan yr ARGLWYDD, yr hwn a wnaeth nef a daear.
115:15 Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю.
115:15 Blаgoslovenny vy Gospodom, sotvorivshim nebo i zemlˇu.

115:16 Y nefoedd, ie, y nefoedd ydynt eiddo yr ARGLWYDD: a'r ddaear a roddes efe i feibion dynion.
115:16 Небо--небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим.
115:16 Nebo--nebo Gospodu, а zemlˇu On dаl synаm chelovecheskim.

115:17 Y meirw ni foliannant yr ARGLWYDD, na'r neb sydd yn disgyn i ddistawrwydd.
115:17 Ни мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу;
115:17 Ni mertvye voskhvаlˇat Gospodа, ni vse niskhodˇashchie v mogilu;

115:18 Ond nyni a fendithiwn yr ARGLWYDD o hyn allan ac yn dragywydd. Molwch yr ARGLWYDD.
115:18 но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуия.
115:18 no my budem blаgoslovlˇatí Gospodа otnyne i vovek. Alliluiˇa.

SALM 116
++

116:1
Da gennyf wrando ar ARGLWYDD ar fy llef, a'm gweddÔau.
116:1 Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое;
116:1 ›a rаduˇusí, chto Gospodí uslyshаl golos moÔ, molenie moe;

116:2 Am ostwng ohono ei glust ataf, am hynny llefaf dros fy nyddiau arno ef.
116:2 приклонил ко мне ухо Свое, и потому буду призывать Его во [все] дни мои.
116:2 priklonil ko mne ukho Svoe, i potomu budu prizyvаtí Ego vo [vse] dni moi.

116:3 Gofidion angau a'm cylchynasant, a gofidiau uffern a'm daliasant: ing a blinder a gefais.
116:3 Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня; я встретил тесноту и скорбь.
116:3 Obbˇali menˇa bolezni smertnye, muki аdskie postigli menˇa; ˇa vstretil tesnotu i skorbí.

116:4 Yna y gelwais ar enw yr ARGLWYDD; Atolwg, ARGLWYDD gwared fy enaid.
116:4 Тогда призвал я имя Господне: Господи! избавь душу мою.
116:4 Togdа prizvаl ˇa imˇa Gospodne: Gospodi! izbаví dushu moˇu.

116:5 Graslon yw yr ARGLWYDD, a chyfiawn; a thosturiol yw ein Duw ni.
116:5 Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш.
116:5 Milostiv Gospodí i prаveden, i miloserd Bog nаsh.

116:6 Yr ARGLWYDD sydd yn cadw y rhai annichellgar: tlodais, ac efe a'm hachubodd.
116:6 Хранит Господь простодушных: я изнемог, и Он помог мне.
116:6 Khrаnit Gospodí prostodushnykh: ˇa iznemog, i On pomog mne.

116:7 Dychwel, O fy enaid, i'th orffwysfa; canys yr ARGLWYDD fu dda wrthyt.
116:7 Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя.
116:7 Vozvrаtisí, dushа moˇa, v pokoÔ tvoÔ, ibo Gospodí oblаgodetelístvovаl tebˇa.

116:8 Oherwydd i ti waredu fy enaid oddi wrth angau, fy llygaid oddi wrth ddagrau, a'm traed rhag llithro.
116:8 Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения.
116:8 Ty izbаvil dushu moˇu ot smerti, ochi moi ot slez i nogi moi ot pretknoveniˇa.

116:9 Rhodiaf o flaen yr ARGLWYDD yn nhir y rhai byw.
116:9 Буду ходить пред лицем Господним на земле живых.
116:9 Budu khodití pred litsem Gospodnim nа zemle zhivykh.

116:10 Credais, am hynny y lleferais: cystuddiwyd fi yn ddirfawr.
116:10 Я веровал, и потому говорил: я сильно сокрушен.
116:10 ›a verovаl, i potomu govoril: ˇa silíno sokrushen.

116:11 Mi a ddywedais yn fy ffrwst, Pob dyn sydd gelwyddog.
116:11 Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь.
116:11 ›a skаzаl v oprometchivosti moeÔ: vsˇakiÔ chelovek lozhí.

116:12 Beth a dalaf iír ARGLWYDD, am ei holl ddoniau i mi?
116:12 Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?
116:12 Чto vozdаm Gospodu zа vse blаgodeˇaniˇa Ego ko mne?

116:13 Ffiol iachawdwriaeth a gymeraf, ac ar enw yr ARGLWYDD y galwaf.
116:13 Чашу спасения прииму и имя Господне призову.
116:13 Чаshu spаseniˇa priimu i imˇa Gospodne prizovu.

116:14 Fy addunedau a dalaf iír ARGLWYDD, yn awr yng ngŵydd ei holl bobl ef.
116:14 Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его.
116:14 Obety moi vozdаm Gospodu pred vsem nаrodom Ego.

116:15 Gwerthfawr yng ngolwg yr ARGLWYDD yw marwolaeth ei saint ef.
116:15 Дорога в очах Господних смерть святых Его!
116:15 Dorogа v ochаkh Gospodnikh smertí svˇatykh Ego!

116:16 ARGLWYDD, yn ddiau dy was di ydwyf fi; dy was di ydwyf fi, mab dy wasanaethwraig: datodaist fy rhwymau.
116:16 О, Господи! я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей; Ты разрешил узы мои.
116:16 O, Gospodi! ˇa rаb TvoÔ, ˇa rаb TvoÔ i syn rаby TvoeÔ; Ty rаzreshil uzy moi.

116:17 Aberthaf i ti aberth moliant; a galwaf ar enw yr ARGLWYDD.
116:17 Тебе принесу жертву хвалы, и имя Господне призову.
116:17 Tebe prinesu zhertvu khvаly, i imˇa Gospodne prizovu.

116:18 Talaf fy addunedau iír ARGLWYDD, yn awr yng ngŵydd ei holl bobl,
116:18 Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его,
116:18 Obety moi vozdаm Gospodu pred vsem nаrodom Ego,

116:19 Yng nghynteddoedd tŷ yr ARGLWYDD, yn dy ganol di, O Jerwsalem. Molwch yr ARGLWYDD.
116:19 во дворах дома Господня, посреди тебя, Иерусалим! Аллилуия.
116:19 vo dvorаkh domа Gospodnˇa, posredi tebˇa, Ierusаlim! Alliluiˇa.

SALM 117

117:1 Molwch yr ARGLWYDD, yr holl genhedloedd: clodforwch ef, yr yr holl bobloedd.
117:1 Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена;
117:1 Khvаlite Gospodа, vse nаrody, proslаvlˇaÔte Ego, vse plemenа;

117:2 Oherwydd ei drugaredd ef tuag atom ni sydd fawr: a gwirionedd yr ARGLWYDD a bery yn dragywydd. Molwch yr ARGLWYDD.
117:2 ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуия.
117:2 ibo velikа milostí Ego k nаm, i istinа Gospodnˇa vovek. Alliluiˇa.

SALM 118

118:1 Clodforwch yr ARGLWYDD; canys da yw: oherwydd ei drugaredd a bery yn dragywydd.
118:1 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
118:1 Slаvíte Gospodа, ibo On blаg, ibo vovek milostí Ego.

118:2 Dyweded Israel yr awr hon, fod ei drugaredd ef yn parhau yn dragywydd.
118:2 Да скажет ныне [дом] Израилев: ибо вовек милость Его.
118:2 Dа skаzhet nyne [dom] Izrаilev: ibo vovek milostí Ego.

118:3 Dyweded tŷ Aaron yn awr, fod ei drugaredd ef yn parhau yn dragywydd.
118:3 Да скажет ныне дом Ааронов: ибо вовек милость Его.
118:3 Dа skаzhet nyne dom Aаronov: ibo vovek milostí Ego.

118:4 Yn awr dyweded y rhai a ofnant yr ARGLWYDD, fod ei drugaredd ef yn parhau yn dragywydd.
118:4 Да скажут ныне боящиеся Господа: ибо вовек милость Его.
118:4 Dа skаzhut nyne boˇashchiesˇa Gospodа: ibo vovek milostí Ego.

118:5 Mewn ing y gelwais ar yr ARGLWYDD; yr ARGLWYDD aím clybu, ac aím gosododd mewn ehangder.
118:5 Из тесноты воззвал я к Господу, --и услышал меня, и на пространное место [вывел меня] Господь.
118:5 Iz tesnoty vozzvаl ˇa k Gospodu, --i uslyshаl menˇa, i nа prostrаnnoe mesto [vyvel menˇa] Gospodí.

118:6 Yr ARGLWYDD sydd gyda mi, nid ofnaf: beth a wna dyn i mi?
118:6 Господь за меня--не устрашусь: что сделает мне человек?
118:6 Gospodí zа menˇa--ne ustrаshusí: chto sdelаet mne chelovek?

118:7 Yr ARGLWYDD sydd gyda mi ymhlith fy nghynorthwywyr: am hynny y caf weled fy ewyllys ar fy nghaseion.
118:7 Господь мне помощник: буду смотреть на врагов моих.
118:7 Gospodí mne pomoshchnik: budu smotretí nа vrаgov moikh.

118:8 Gwell yw gobeithio yn yr ARGLWYDD, nag ymddiried mewn dyn.
118:8 Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека.
118:8 Luchshe upovаtí nа Gospodа, nezheli nаdeˇatísˇa nа chelovekа.

118:9 Gwell yw gobeithio yn yr ARGLWYDD, nag ymddiried mewn tywysogion.
118:9 Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей.
118:9 Luchshe upovаtí nа Gospodа, nezheli nаdeˇatísˇa nа knˇazeÔ.

118:10 Yr holl genhedloedd aím hamgylchynasant fi: ond yn enw yr ARGLWYDD mi aíu torraf hwynt ymaith.
118:10 Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их;
118:10 Vse nаrody okruzhili menˇa, no imenem Gospodnim ˇa nizlozhil ikh;

118:11 Amgylchynasant fi; ie, amgylchynasant fi: ond yn enw yr ARGLWYDD mi aíu torraf hwynt ymaith.
118:11 обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их;
118:11 obstupili menˇa, okruzhili menˇa, no imenem Gospodnim ˇa nizlozhil ikh;

118:12 Amgylchynasant fi fel gwenyn; diffoddasant fel t‚n drain: oherwydd yn enw yr ARGLWYDD mi aíu torraf hwynt ymaith.
118:12 окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне: именем Господним я низложил их.
118:12 okruzhili menˇa, kаk pchely, i ugаsli, kаk ogoní v terne: imenem Gospodnim ˇa nizlozhil ikh.

118:13 Gan wthio y gwthiaist fi, fel y syrthiwn: ond yr ARGLWYDD aím cynorthwyodd.
118:13 Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня.
118:13 Silíno tolknuli menˇa, chtoby ˇa upаl, no Gospodí podderzhаl menˇa.

118:14 Yr ARGLWYDD yw fy nerth aím c‚n; ac sydd iachawdwriaeth i mi.
118:14 Господь--сила моя и песнь; Он соделался моим спасением.
118:14 Gospodí--silа moˇa i pesní; On sodelаlsˇa moim spаseniem.

118:15 Llef gorfoledd a iachawdwriaeth sydd ym mhebyll y cyfiawn: deheulaw yr ARGLWYDD sydd yn gwneuthur grymuster.
118:15 Глас радости и спасения в жилищах праведников: десница Господня творит силу!
118:15 Glаs rаdosti i spаseniˇa v zhilishchаkh prаvednikov: desnitsа Gospodnˇa tvorit silu!

118:16 Deheulaw. yr ARGLWYDD a ddyrchafwyd: deheulaw yr ARGLWYDD sydd yn gwneuthur grymuster.
118:16 Десница Господня высока, десница Господня творит силу!
118:16 Desnitsа Gospodnˇa vysokа, desnitsа Gospodnˇa tvorit silu!

118:17 Ni byddaf farw, ond byw; a mynegaf weithredoedd yr ARGLWYDD.
118:17 Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни.
118:17 Ne umru, no budu zhití i vozveshchаtí delа Gospodni.

118:18 Gan gosbi yím cosbodd yr ARGLWYDD: ond niím rhoddodd i farwolaeth.
118:18 Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня.
118:18 Strogo nаkаzаl menˇa Gospodí, no smerti ne predаl menˇa.

118:19 Agorwch i mi byrth cyfiawnder: af i mewn iddynt, a chlodforaf yr ARGLWYDD.
118:19 Отворите мне врата правды; войду в них, прославлю Господа.
118:19 Otvorite mne vrаtа prаvdy; voÔdu v nikh, proslаvlˇu Gospodа.

118:20 Dyma borth yr ARGLWYDD; y rhai cyfiawn a ‚nt i mewn iddo.
118:20 Вот врата Господа; праведные войдут в них.
118:20 Vot vrаtа Gospodа; prаvednye voÔdut v nikh.

118:21 Clodforaf di; oherwydd i ti fy ngwrando, aíth fod yn iachawdwriaeth i mi.
118:21 Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением.
118:21 Slаvlˇu Tebˇa, chto Ty uslyshаl menˇa i sodelаlsˇa moim spаseniem.

118:22 Y maen a wrthododd yr adeiladwyr, a aeth yn ben iír gongl.
118:22 Камень, который отвергли строители, соделался главою угла:
118:22 Kаmení, kotoryÔ otvergli stroiteli, sodelаlsˇa glаvoˇu uglа:

118:23 Oír ARGLWYDD y daeth hyn; hyn oedd ryfedd yn ein golwg ni.
118:23 это--от Господа, и есть дивно в очах наших.
118:23 ehto--ot Gospodа, i estí divno v ochаkh nаshikh.

118:24 Dyma y dydd a wnaeth yr ARGLWYDD; gorfoleddwn a llawenychwn ynddo.
118:24 Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!
118:24 SeÔ dení sotvoril Gospodí: vozrаduemsˇa i vozveselimsˇa v onyÔ!

118:25 Atolwg, ARGLWYDD, achub yn awr: atolwg, ARGLWYDD, p‚r yn awr lwyddiant.
118:25 О, Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй же!
118:25 O, Gospodi, spаsi zhe! O, Gospodi, spospeshestvuÔ zhe!

118:26 Bendigedig yw a ddÍl yn enw yr ARGLWYDD: bendithiasom chwi o dŷ yr ARGLWYDD.
118:26 Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня.
118:26 Blаgosloven grˇadushchiÔ vo imˇa Gospodne! Blаgoslovlˇaem vаs iz domа Gospodnˇa.

118:27 DUW yw yr ARGLWYDD, yr hwn a lewyrchodd i ni: rhwymwch yr aberth ‚ rhaffau, hyd wrth gyrn yr allor.
118:27 Бог--Господь, и осиял нас; вяжите вервями жертву, [ведите] к рогам жертвенника.
118:27 Bog--Gospodí, i osiˇal nаs; vˇazhite vervˇami zhertvu, [vedite] k rogаm zhertvennikа.

118:28 Fy NUW ydwyt ti, a mi aíth glodforaf: dyrchafaf di, fy NUW.
118:28 Ты Бог мой: буду славить Тебя; Ты Бог мой: буду превозносить Тебя.
118:28 Ty Bog moÔ: budu slаvití Tebˇa; Ty Bog moÔ: budu prevoznosití Tebˇa.

118:29 Clodforwch yr ARGLWYDD; canys da yw: oherwydd yn dragywydd y pery ei drugaredd ef.
118:29 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
118:29 Slаvíte Gospodа, ibo On blаg, ibo vovek milostí Ego.

SALM 119

119:1 ALEFF.Gwyn fyd y rhai perffaith eu ffordd, y rhai a rodiant yng nghyfraith yr ARGLWYDD.
119:1 Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем.
119:1 Blаzhenny neporochnye v puti, khodˇashchie v zаkone Gospodnem.

119:2 Gwyn fyd y rhai a gadwant ei dystiolaethau ef; ac aíi ceisiant ef ‚íu holl galon.
119:2 Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его.
119:2 Blаzhenny khrаnˇashchie otkroveniˇa Ego, vsem serdtsem ishchushchie Ego.

119:3 Y rhai hefyd ni wn‚nt anwiredd, hwy a rodiant yn ei ffyrdd ef.
119:3 Они не делают беззакония, ходят путями Его.
119:3 Oni ne delаˇut bezzаkoniˇa, khodˇat putˇami Ego.

119:4 Ti a orchmynnaist gadw dy orchmynion yn ddyfal.
119:4 Ты заповедал повеления Твои хранить твердо.
119:4 Ty zаpovedаl poveleniˇa Tvoi khrаnití tverdo.

119:5 O am gyfeirio fy ffyrdd i gadw dy ddeddfau!
119:5 О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!
119:5 O, esli by nаprаvlˇalisí puti moi k soblˇudeniˇu ustаvov Tvoikh!

119:6 Yna niím gwaradwyddid, pan edrychwn ar dy holl orchmynion.
119:6 Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои:
119:6 Togdа ˇa ne postydilsˇa by, vzirаˇa nа vse zаpovedi Tvoi:

119:7 Clodforaf di ag uniondeb calon, pan ddysgwyf farnedigaethau dy gyfiawnder.
119:7 я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей.
119:7 ˇa slаvil by Tebˇa v prаvote serdtsа, pouchаˇasí sudаm prаvdy TvoeÔ.

119:8 Cadwaf dy ddeddfau; O na ad fi yn hollol.
119:8 Буду хранить уставы Твои; не оставляй меня совсем.
119:8 Budu khrаnití ustаvy Tvoi; ne ostаvlˇaÔ menˇa sovsem.

119:9 BETH. Pa fodd y glanha lanc ei lwybr? wrth ymgadw yn Űl dy air di.
119:9 Как юноше содержать в чистоте путь свой? --Хранением себя по слову Твоему.
119:9 Kаk ˇunoshe soderzhаtí v chistote putí svoÔ? --Khrаneniem sebˇa po slovu Tvoemu.

119:10 Aím holl galon yíth geisiais: na ad i mi gyfeiliorni oddi wrth dy orchmynion.
119:10 Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих.
119:10 Vsem serdtsem moim ishchu Tebˇa; ne dаÔ mne uklonitísˇa ot zаpovedeÔ Tvoikh.

119:11 Cuddiais dy ymadroddion yn fy nghalon, fel na phechwn iíth erbyn.
119:11 В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою.
119:11 V serdtse moem sokryl ˇa slovo Tvoe, chtoby ne greshití pred Toboˇu.

119:12 Ti, ARGLWYDD, wyt fendigedig: dysg i mi dy ddeddfau.
119:12 Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим.
119:12 Blаgosloven Ty, Gospodi! nаuchi menˇa ustаvаm Tvoim.

119:13 Aím gwefusau y traethais holl farnedigaethau dy enau.
119:13 Устами моими возвещал я все суды уст Твоих.
119:13 Ustаmi moimi vozveshchаl ˇa vse sudy ust Tvoikh.

119:14 Bu mor llawen gennyf ffordd dy dystiolaethau, ‚ír holl olud.
119:14 На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве.
119:14 Nа puti otkroveniÔ Tvoikh ˇa rаduˇusí, kаk vo vsˇakom bogаtstve.

119:15 Yn dy orchmynion y myfyriaf, ac ar dy lwybrau yr edrychaf.
119:15 О заповедях Твоих размышляю, и взираю на пути Твои.
119:15 O zаpovedˇakh Tvoikh rаzmyshlˇaˇu, i vzirаˇu nа puti Tvoi.

119:16 Yn dy ddeddfau yr ymddigrifaf: nid anghofiaf dy air.
119:16 Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего.
119:16 Ustаvаmi Tvoimi uteshаˇusí, ne zаbyvаˇu slovа Tvoego.

119:17 GIMEL. Bydd dda wrth dy was, fel y byddwyf byw, ac y cadwyf dy air.
119:17 Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое.
119:17 ›avi milostí rаbu Tvoemu, i budu zhití i khrаnití slovo Tvoe.

119:18 Datguddia fy llygaid, fel y gwelwyf bethau rhyfedd allan oíth gyfraith di.
119:18 Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего.
119:18 OtkroÔ ochi moi, i uvizhu chudesа zаkonа Tvoego.

119:19 Dieithr ydwyf fi ar y ddaear: na chudd di rhagof dy orchmynion.
119:19 Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих.
119:19 Strаnnik ˇa nа zemle; ne skryvаÔ ot menˇa zаpovedeÔ Tvoikh.

119:20 Drylliwyd fy enaid gan awydd iíth farnedigaethau bob amser.
119:20 Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время.
119:20 Istomilаsí dushа moˇa zhelаniem sudov Tvoikh vo vsˇakoe vremˇa.

119:21 Ceryddaist y beilchion melltigedig, y rhai a gyfeiliornant oddi wrth dy orchmynion.
119:21 Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих.
119:21 Ty ukrotil gordykh, proklˇatykh, uklonˇaˇushchikhsˇa ot zаpovedeÔ Tvoikh.

119:22 Tro oddi wrthyf gywilydd a dirmyg oblegid dy dystiolaethau di a gedwais.
119:22 Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои.
119:22 Snimi s menˇa ponoshenie i posrаmlenie, ibo ˇa khrаnˇu otkroveniˇa Tvoi.

119:23 Tywysogion hefyd a eisteddasant ac a ddywedasant iím herbyn: dy was dithau a fyfyriai yn dy ddeddfau.
119:23 Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих.
119:23 Knˇazíˇa sidˇat i sgovаrivаˇutsˇa protiv menˇa, а rаb TvoÔ rаzmyshlˇaet ob ustаvаkh Tvoikh.

119:24 Aíth dystiolaethau oeddynt fy hyfrydwch aím cynghorwyr.
119:24 Откровения Твои--утешение мое, --советники мои.
119:24 Otkroveniˇa Tvoi--uteshenie moe, --sovetniki moi.

119:25 DALETH.Glynodd fy enaid wrth y llwch: bywha fi yn Űl dy air.
119:25 Душа моя повержена в прах; оживи меня по слову Твоему.
119:25 Dushа moˇa poverzhenа v prаkh; ozhivi menˇa po slovu Tvoemu.

119:26 Fy ffyrdd a fynegais, a gwrandewaist fi: dysg i mi dy ddeddfau.
119:26 Объявил я пути мои, и Ты услышал меня; научи меня уставам Твоим.
119:26 Obbˇavil ˇa puti moi, i Ty uslyshаl menˇa; nаuchi menˇa ustаvаm Tvoim.

119:27 Gwna i mi ddeall ffordd dy orchmynion; a mi a fyfyriaf yn dy ryfeddodau.
119:27 Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих.
119:27 DаÔ mne urаzumetí putí poveleniÔ Tvoikh, i budu rаzmyshlˇatí o chudesаkh Tvoikh.

119:28 Diferodd fy enaid gan ofid: nertha fi yn Űl dy air.
119:28 Душа моя истаевает от скорби: укрепи меня по слову Твоему.
119:28 Dushа moˇa istаevаet ot skorbi: ukrepi menˇa po slovu Tvoemu.

119:29 Cymer oddi wrthyf ffordd y celwydd; ac yn raslon dod i mi dy gyfraith.
119:29 Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне.
119:29 Udаli ot menˇa putí lzhi, i zаkon TvoÔ dаruÔ mne.

119:30 Dewisais ffordd gwirionedd: gosodais dy farnedigaethau oím blaen.
119:30 Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои.
119:30 ›a izbrаl putí istiny, postаvil pred soboˇu sudy Tvoi.

119:31 Glynais wrth dy dystiolaethau: O ARGLWYDD, naím gwaradwydda.
119:31 Я прилепился к откровениям Твоим, Господи; не постыди меня.
119:31 ›a prilepilsˇa k otkroveniˇam Tvoim, Gospodi; ne postydi menˇa.

119:32 Ffordd dy orchmynion a redaf, pan ehangech fy nghalon
119:32 Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое.
119:32 Poteku putem zаpovedeÔ Tvoikh, kogdа Ty rаsshirishí serdtse moe.

119:33 HE.Dysg i mi, O ARGLWYDD, ffordd dy ddeddfau, a chadwaf hi hyd y diwedd.
119:33 Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца.
119:33 Ukаzhi mne, Gospodi, putí ustаvov Tvoikh, i ˇa budu derzhаtísˇa ego do kontsа.

119:34 Gwna i mi ddeall, a chadwaf dy gyfraith; ie, cadwaf hi ‚ím holl galon.
119:34 Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем.
119:34 Vrаzumi menˇa, i budu soblˇudаtí zаkon TvoÔ i khrаnití ego vsem serdtsem.

119:35 Gwna i mi gerdded yn llwybr dy orchmynion: canys ynddo y mae fy ewyllys.
119:35 Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее.
119:35 Postаví menˇa nа stezˇu zаpovedeÔ Tvoikh, ibo ˇa vozzhelаl ee.

119:36 Gostwng fy nghalon at dy dystiolaethau, ac nid at gybydd-dra.
119:36 Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти.
119:36 Prikloni serdtse moe k otkroveniˇam Tvoim, а ne k korysti.

119:37 Tro heibio fy llygaid, rhag edrych ar wagedd; a bywha fi yn dy ffyrdd.
119:37 Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; животвори меня на пути Твоем.
119:37 Otvrаti ochi moi, chtoby ne videtí suety; zhivotvori menˇa nа puti Tvoem.

119:38 Sicrha dy air iíth was, yr hwn sydd yn ymroddi iíth ofn di.
119:38 Утверди слово Твое рабу Твоему, ради благоговения пред Тобою.
119:38 Utverdi slovo Tvoe rаbu Tvoemu, rаdi blаgogoveniˇa pred Toboˇu.

119:39 Tro heibio fy ngwaradwydd yr wyf yn ei ofni: canys dy farnedigaethau sydd dda.
119:39 Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи.
119:39 Otvrаti ponoshenie moe, kotorogo ˇa strаshusí, ibo sudy Tvoi blаgi.

119:40 Wele, awyddus ydwyf iíth orchmynion: gwna i mi fyw yn dy gyfiawnder.
119:40 Вот, я возжелал повелений Твоих; животвори меня правдою Твоею.
119:40 Vot, ˇa vozzhelаl poveleniÔ Tvoikh; zhivotvori menˇa prаvdoˇu Tvoeˇu.

119:41 FAU.Deued i mi dy drugaredd, ARGLWYDD, aíth iachawdwriaeth yn Űl dy air.
119:41 Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему, --
119:41 Dа pridut ko mne milosti Tvoi, Gospodi, spаsenie Tvoe po slovu Tvoemu, --

119:42 Yna yr atebaf iím cablydd: oherwydd yn dy air y gobeithiais.
119:42 и я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое.
119:42 i ˇa dаm otvet ponosˇashchemu menˇa, ibo upovаˇu nа slovo Tvoe.

119:43 Na ddwg dithau air y gwirionedd oím genau yn llwyr: oherwydd yn dy farnedigaethau di y gobeithiais.
119:43 Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои
119:43 Ne otnimаÔ sovsem ot ust moikh slovа istiny, ibo ˇa upovаˇu nа sudy Tvoi

119:44 Aíth gyfraith a gadwaf yn wastadol, byth ac yn dragywydd.
119:44 и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки;
119:44 i budu khrаnití zаkon TvoÔ vsegdа, vo veki i veki;

119:45 Rhodiaf hefyd mewn ehangder: oherwydd dy orchmynion di a geisiaf.
119:45 буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих;
119:45 budu khodití svobodno, ibo ˇa vzyskаl poveleniÔ Tvoikh;

119:46 Ac am dy dystiolaethau di y llefaraf flaen brenhinoedd, ac ni bydd cywilydd gennyf.
119:46 буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь;
119:46 budu govorití ob otkroveniˇakh Tvoikh pred tsаrˇami i ne postyzhusí;

119:47 Ac ymddigrifaf yn dy orchmynion, y rhai a hoffais.
119:47 буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил;
119:47 budu uteshаtísˇa zаpovedˇami Tvoimi, kotorye vozlˇubil;

119:48 Aím dwylo a ddyrchafaf at dy orchmynion, y rhai a gerais; a mi a fyfyriaf yn dy ddeddfau.
119:48 руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих.
119:48 ruki moi budu prostirаtí k zаpovedˇam Tvoim, kotorye vozlˇubil, i rаzmyshlˇatí ob ustаvаkh Tvoikh.

119:49 SAIN. Cofia y gair wrth dy was, yn yr hwn y peraist i mi obeithio.
119:49 Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать:
119:49 Vspomni slovo Tvoe k rаbu Tvoemu, nа kotoroe Ty povelel mne upovаtí:

119:50 Dyma fy nghysur yn fy nghystudd: canys dy air di aím bywhaodd i.
119:5 это--утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня.
119:5 ehto--uteshenie v bedstvii moem, chto slovo Tvoe ozhivlˇaet menˇa.

119:51 Y beilchion aím gwatwarasant yn ddirfawr: er hynny ni throais oddi wrth dy gyfraith di.
119:5 Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего.
119:5 Gordye krаÔne rugаlisí nаdo mnoˇu, no ˇa ne uklonilsˇa ot zаkonа Tvoego.

119:52 Cofiais, O ARGLWYDD, dy farnedigaethau erioed; ac ymgysurais.
119:5 Вспоминал суды Твои, Господи, от века, и утешался.
119:5 Vspominаl sudy Tvoi, Gospodi, ot vekа, i uteshаlsˇa.

119:53 Dychryn a ddaeth arnaf, oblegid yr annuwiolion, y rhai sydd yn gadu dy gyfraith di.
119:5 Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой.
119:5 Uzhаs ovlаdevаet mnoˇu pri vide nechestivykh, ostаvlˇaˇushchikh zаkon TvoÔ.

119:54 Dy ddeddfau oedd fy ngh‚n yn nhŷ fy mhererindod.
119:5 Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих.
119:5 Ustаvy Tvoi byli pesnˇami moimi nа meste strаnstvovаniÔ moikh.

119:55 Cofiais dy enw, ARGLWYDD, y nos; a chedwais dy gyfraith.
119:5 Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой.
119:5 Nochíˇu vspominаl ˇa imˇa Tvoe, Gospodi, i khrаnil zаkon TvoÔ.

119:56 Hyn oedd gennyf, am gadw ohonof dy orchmynion di.
119:5 Он стал моим, ибо повеления Твои храню.
119:5 On stаl moim, ibo poveleniˇa Tvoi khrаnˇu.

119:57 CHETH. O ARGLWYDD, fy rhan ydwyt; dywedais y cadwn dy eiriau.
119:5 Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои.
119:5 Udel moÔ, Gospodi, skаzаl ˇa, soblˇudаtí slovа Tvoi.

119:58 Ymbiliais ‚íth wyneb ‚ím holl galon: trugarha wrthyf yn Űl dy air.
119:5 Молился я Тебе всем сердцем: помилуй меня по слову Твоему.
119:5 Molilsˇa ˇa Tebe vsem serdtsem: pomiluÔ menˇa po slovu Tvoemu.

119:59 Meddyliais am fy ffyrdd, a throais fy nhraed at dy dystiolaethau di.
119:5 Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим.
119:5 Rаzmyshlˇal o putˇakh moikh i obrаshchаl stopy moi k otkroveniˇam Tvoim.

119:60 Brysiais, ac nid oedais gadw dy orchmynion.
119:60 Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои.
119:60 Speshil i ne medlil soblˇudаtí zаpovedi Tvoi.

119:61 Minteioedd yr annuwiolion aím hysbeiliasant: ond nid anghofiais dy gyfraith di.
119:61 Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего.
119:61 Seti nechestivykh okruzhili menˇa, no ˇa ne zаbyvаl zаkonа Tvoego.

119:62 Hanner nos y cyfodaf iíth foliannu, am farnedigaethau dy gyfiawnder.
119:62 В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои.
119:62 V polnochí vstаvаl slаvoslovití Tebˇa zа prаvednye sudy Tvoi.

119:63 Cyfaill ydwyf fi iír rhai oll aíth ofnant, ac iír rhai a gadwant dy orchmynion.
119:63 Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои.
119:63 Obshchnik ˇa vsem boˇashchimsˇa Tebˇa i khrаnˇashchim poveleniˇa Tvoi.

119:64 Llawn yw y ddaear oíth drugaredd, O ARGLWYDD: dysg i mi dy ddeddfau.
119:64 Милости Твоей, Господи, полна земля; научи меня уставам Твоим.
119:64 Milosti TvoeÔ, Gospodi, polnа zemlˇa; nаuchi menˇa ustаvаm Tvoim.

119:65 TETH. Gwnaethost yn dda iíth was, O ARGLWYDD, yn Űl dy air.
119:65 Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему.
119:65 Blаgo sotvoril Ty rаbu Tvoemu, Gospodi, po slovu Tvoemu.

119:66 Dysg i mi iawn ddeall a gwybodaeth: oherwydd dy orchmynion di a gredais.
119:66 Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую.
119:66 Dobromu rаzumeniˇu i vedeniˇu nаuchi menˇa, ibo zаpovedˇam Tvoim ˇa veruˇu.

119:67 Cyn fy nghystuddio yr oeddwn yn cyfeiliorni: ond yn awr cedwais dy air di.
119:67 Прежде страдания моего я заблуждал; а ныне слово Твое храню.
119:67 Prezhde strаdаniˇa moego ˇa zаbluzhdаl; а nyne slovo Tvoe khrаnˇu.

119:68 Da ydwyt, a daionus: dysg i mi dy ddeddfau.
119:68 Благ и благодетелен Ты, --научи меня уставам Твоим.
119:68 Blаg i blаgodetelen Ty, --nаuchi menˇa ustаvаm Tvoim.

119:69 Y beilchion a glytiasant gelwydd iím herbyn; minnau a gadwaf dy orchmynion ‚ím holl galon.
119:69 Гордые сплетают на меня ложь; я же всем сердцем буду хранить повеления Твои.
119:69 Gordye spletаˇut nа menˇa lozhí; ˇa zhe vsem serdtsem budu khrаnití poveleniˇa Tvoi.

119:70 Cyn frased ‚ír bloneg yw eu calon: minnau a ymddigrifais yn dy gyfraith di.
119:70 Ожирело сердце их, как тук; я же законом Твоим утешаюсь.
119:70 Ozhirelo serdtse ikh, kаk tuk; ˇa zhe zаkonom Tvoim uteshаˇusí.

119:71 Da yw i mi fy nghystuddio; fel y dysgwn dy ddeddfau.
119:71
Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим.
119:71 Blаgo mne, chto ˇa postrаdаl, dаby nаuchitísˇa ustаvаm Tvoim.

119:72 Gwell i mi gyfraith dy enau, na miloedd o aur ac arian.
119:72 Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра.
119:72 Zаkon ust Tvoikh dlˇa menˇa luchshe tysˇach zolotа i serebrа.

119:73 IOD. Dy ddwylo aím gwnaethant, ac aím lluniasant: p‚r i mi ddeall, fel y dysgwyf dy orchmynion.
119:73 Руки Твои сотворили меня и устроили меня; вразуми меня, и научусь заповедям Твоим.
119:73 Ruki Tvoi sotvorili menˇa i ustroili menˇa; vrаzumi menˇa, i nаuchusí zаpovedˇam Tvoim.

119:74 Y rhai aíth ofnant aím gwelant, ac a lawenychant; oblegid gobeithio ohonof yn dy air di.
119:74 Боящиеся Тебя увидят меня--и возрадуются, что я уповаю на слово Твое.
119:74 Boˇashchiesˇa Tebˇa uvidˇat menˇa--i vozrаduˇutsˇa, chto ˇa upovаˇu nа slovo Tvoe.

119:75 Gwn, ARGLWYDD, mai cyfiawn yw dy farnedigaethau; ac mai mewn ffyddlondeb yím cystuddiaist.
119:75 Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по справедливости Ты наказал меня.
119:75 Znаˇu, Gospodi, chto sudy Tvoi prаvedny i po sprаvedlivosti Ty nаkаzаl menˇa.

119:76 Bydded, atolwg, dy drugaredd iím cysuro, yn Űl dy air iíth wasanaethwr.
119:76 Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему к рабу Твоему.
119:76 Dа budet zhe milostí Tvoˇa utesheniem moim, po slovu Tvoemu k rаbu Tvoemu.

119:77 Deued i mi dy drugareddau, fel y byddwyf byw; oherwydd dy gyfraith yw fy nigrifwch.
119:77 Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить; ибо закон Твой--утешение мое.
119:77 Dа pridet ko mne miloserdie Tvoe, i ˇa budu zhití; ibo zаkon TvoÔ--uteshenie moe.

119:78 Cywilyddier y beilchion, canys gwn‚nt gam ‚ mi yn ddiachos, ond myfi a fyfyriaf yn dy orchmynion di.;
119:78 Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня; я размышляю о повелениях Твоих.
119:78 Dа budut postyzheny gordye, ibo bezvinno ugnetаˇut menˇa; ˇa rаzmyshlˇaˇu o poveleniˇakh Tvoikh.

119:79 Troer ataf fi y rhai aíth ofnant di, aír rhai a adwaenant dy dystiolaethau.
119:79 Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои.
119:79 Dа obrаtˇatsˇa ko mne boˇashchiesˇa Tebˇa i znаˇushchie otkroveniˇa Tvoi.

119:80 Bydded fy nghalon yn berffaith yn dy ddeddfau; fel naím cywilyddier.
119:80 Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился.
119:80 Dа budet serdtse moe neporochno v ustаvаkh Tvoikh, chtoby ˇa ne posrаmilsˇa.

119:81 CAFF. Diffygiodd fy enaid am dy iachawdwriaeth: wrth dy air yr ydwyf yn disgwyl.
119:81 Истаевает душа моя о спасении Твоем; уповаю на слово Твое.
119:81 Istаevаet dushа moˇa o spаsenii Tvoem; upovаˇu nа slovo Tvoe.

119:82 Y mae fy llygaid yn pallu am dy air, gan ddywedyd, Pa bryd yím diddeni?
119:82 Истаевают очи мои о слове Твоем; я говорю: когда Ты утешишь меня?
119:82 Istаevаˇut ochi moi o slove Tvoem; ˇa govorˇu: kogdа Ty uteshishí menˇa?

119:83 Canys ydwyf fel costrel mewn mwg; ond nid anghofiais dy ddeddfau.
119:83 Я стал, как мех в дыму, [но] уставов Твоих не забыл.
119:83 ›a stаl, kаk mekh v dymu, [no] ustаvov Tvoikh ne zаbyl.

119:84 Pa nifer yw dyddiau dy was? pa bryd y gwnei farn ar y rhai aím herlidiant?
119:84 Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими?
119:84 Skolíko dneÔ rаbа Tvoego? Kogdа proizvedeshí sud nаd gonitelˇami moimi?

119:85 Y beilchion a gloddiasant byllau i mi, yr hyn nid yw wrth dy gyfraith di.
119:85 Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему.
119:85 ›amu vyryli mne gordye, vopreki zаkonu Tvoemu.

119:86 Dy holl orchmynion ydynt wirionedd: ar gam yím herlidiasant; cymorth fi.
119:86 Все заповеди Твои--истина; несправедливо преследуют меня: помоги мне;
119:86 Vse zаpovedi Tvoi--istinа; nesprаvedlivo presleduˇut menˇa: pomogi mne;

119:87 Braidd naím difasant ar y daear; minnau ni adewais dy orchmynion.
119:87 едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих.
119:87 edvа ne pogubili menˇa nа zemle, no ˇa ne ostаvil poveleniÔ Tvoikh.

119:88 Bywha fi yn Űl dy drugaredd; felly y cadwaf dystiolaeth dy enau.
119:88 По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровения уст Твоих.
119:88 Po milosti TvoeÔ ozhivlˇaÔ menˇa, i budu khrаnití otkroveniˇa ust Tvoikh.

119:89 LAMED. Yn dragywydd, O ARGLWYDD, y mae dy air wedi ei sicrhau yn y nefoedd.
119:89 На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах;
119:89 Nа veki, Gospodi, slovo Tvoe utverzhdeno nа nebesаkh;

119:90 Dy wirionedd sydd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth: seiliaist y ddaear, a hi a saif.
119:90 истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит.
119:90 istinа Tvoˇa v rod i rod. Ty postаvil zemlˇu, i onа stoit.

119:91 Wrth dy farnedigaethau y safant heddiw: canys dy weision yw pob peth.
119:91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе.
119:91 Po opredeleniˇam Tvoim vse stoit donyne, ibo vse sluzhit Tebe.

119:92 Oni bai fod dy ddeddf yn hyfrydwch i mi, darfuasai yna amdanaf yn fy nghystudd.
119:92 Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем.
119:92 Esli by ne zаkon TvoÔ byl utesheniem moim, pogib by ˇa v bedstvii moem.

119:93 Byth nid anghofiaf dy orchmynion: canys ‚ hwynt yím bywheaist.
119:93 Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня.
119:93 Vovek ne zаbudu poveleniÔ Tvoikh, ibo imi Ty ozhivlˇaeshí menˇa.

119:94 Eiddot ti ydwyf, cadw fi: oherwydd dy orchmynion a geisiais.
119:94 Твой я, спаси меня; ибо я взыскал повелений Твоих.
119:94 TvoÔ ˇa, spаsi menˇa; ibo ˇa vzyskаl poveleniÔ Tvoikh.

119:95 Y rhai annunwiol a ddisgwyliasant amdanaf iím difetha: ond dy dystiolaethau di a ystyriaf fi.
119:95 Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить; [а] я углубляюсь в откровения Твои.
119:95 Nechestivye podsteregаˇut menˇa, chtoby pogubití; [а] ˇa uglublˇaˇusí v otkroveniˇa Tvoi.

119:96 Yr ydwyf yn gweled diwedd ar bob perffeithrwydd: ond dy orchymyn di sydd dra eang.
119:96 Я видел предел всякого совершенства, [но] Твоя заповедь безмерно обширна.
119:96 ›a videl predel vsˇakogo sovershenstvа, [no] Tvoˇa zаpovedí bezmerno obshirnа.

119:97 MEM. Mor gu gennyf dy gyfraith di! hi yw fy myfyrdod beunydd.
119:97 Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем.
119:97 Kаk lˇublˇu ˇa zаkon TvoÔ! vesí dení rаzmyshlˇaˇu o nem.

119:98 Aíth orchmynion yr ydwyt yn fy ngwneuthur yn ddoethach naím gelynion: canys byth y maent gyda mi.
119:98 Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною.
119:98 Zаpovedíˇu Tvoeˇu Ty sodelаl menˇa mudree vrаgov moikh, ibo onа vsegdа so mnoˇu.

119:99 Deellais fwy naím holl athrawon: oherwydd dy dystiolaethau yw fy myfyrdod.
119:99 Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих.
119:99 ›a stаl rаzumnee vsekh uchiteleÔ moikh, ibo rаzmyshlˇaˇu ob otkroveniˇakh Tvoikh.

119:100 Deellais yn well naír henuriaid, fy mod yn cadw dy orchmynion di.
119:100 Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню.
119:100 ›a svedushch bolee stаrtsev, ibo poveleniˇa Tvoi khrаnˇu.

119:101 Ateliais fy nhraed oddi wrth bob llwybr drwg, fel y cadwn dy air di.
119:101 От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое;
119:101 Ot vsˇakogo zlogo puti uderzhivаˇu nogi moi, chtoby khrаnití slovo Tvoe;

119:102 Ni chiliais oddi wrth dy farnedigaethau: oherwydd ti aím dysgaist.
119:102 от судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня.
119:102 ot sudov Tvoikh ne uklonˇaˇusí, ibo Ty nаuchаeshí menˇa.

119:103 Mor felys yw dy eiriau iím genau, melysach na mÍl iím safn.
119:103 Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим.
119:103 Kаk slаdki gortаni moeÔ slovа Tvoi! luchshe medа ustаm moim.

119:104 Trwy dy orchmynion di y pwyllais: am hynny y caseais bob gau lwybr.
119:104 Повелениями Твоими я вразумлен; потому ненавижу всякий путь лжи.
119:104 Poveleniˇami Tvoimi ˇa vrаzumlen; potomu nenаvizhu vsˇakiÔ putí lzhi.

119:105 NUN. Llusern yw dy air iím traed, a llewyrch iím llwybr.
119:105 Слово Твое--светильник ноге моей и свет стезе моей.
119:105 Slovo Tvoe--svetilínik noge moeÔ i svet steze moeÔ.

119:106 Tyngais, a chyfiawnaf, y cadwn farnedigaethau dy gyfiawnder.
119:106 Я клялся хранить праведные суды Твои, и исполню.
119:106 ›a klˇalsˇa khrаnití prаvednye sudy Tvoi, i ispolnˇu.

119:107 Cystuddiwyd fi yn ddirfawr: bywha fi, O ARGLWYDD, yn Űl dy air.
119:107 Сильно угнетен я, Господи; оживи меня по слову Твоему.
119:107 Silíno ugneten ˇa, Gospodi; ozhivi menˇa po slovu Tvoemu.

119:108 Atolwg, ARGLWYDD, bydd fodlon i ewyllysgar offrymau fy ngenau, a dysg i mi dy farnedigaethau.
119:18 Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи меня.
119:18 Blаgovoli zhe, Gospodi, prinˇatí dobrovolínuˇu zhertvu ust moikh, i sudаm Tvoim nаuchi menˇa.

119:109 Y mae fy enaid yn fy law yn wastadol: er hynny nid wyf yn anghofio dy gyfraith.
119:19 Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю.
119:19 Dushа moˇa neprestаnno v ruke moeÔ, no zаkonа Tvoego ne zаbyvаˇu.

119:110 Y rhai annuwiol a osodasant fagl i mi: ond ni chyfeiliornais oddi wrth dy orchmynion.
119:110 Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих.
119:110 Nechestivye postаvili dlˇa menˇa setí, no ˇa ne uklonilsˇa ot poveleniÔ Tvoikh.

119:111 Cymerais dy orchmynion yn etifeddiaeth dros byth - oherwydd llawenydd fy nghalon ydynt.
119:111 Откровения Твои я принял, как наследие на веки, ибо они веселие сердца моего.
119:111 Otkroveniˇa Tvoi ˇa prinˇal, kаk nаsledie nа veki, ibo oni veselie serdtsа moego.

119:112 Gostyngais fy nghalon i wneuthur dy ddeddfau byth, hyd y diwedd.
119:112 Я приклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца.
119:112 ›a priklonil serdtse moe k ispolneniˇu ustаvov Tvoikh nаvek, do kontsа.

119:113 SAMECH. Meddyliau ofer a gaseais: aíth gyfraith di a hoffais.
119:113 Вымыслы [человеческие] ненавижу, а закон Твой люблю.
119:113 Vymysly [chelovecheskie] nenаvizhu, а zаkon TvoÔ lˇublˇu.

119:114 Fy lloches aím tarian ydwyt: yn dy air y gobeithiaf.
119:114 Ты покров мой и щит мой; на слово Твое уповаю.
119:114 Ty pokrov moÔ i shchit moÔ; nа slovo Tvoe upovаˇu.

119:115 Ciliwch oddi wrthyf, rai drygionus: canys cadwaf orchmynion fy NUW.
119:115 Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего.
119:115 Udаlitesí ot menˇa, bezzаkonnye, i budu khrаnití zаpovedi Bogа moego.

119:116 Cynnal fi yn Űl dy air, fel y byddwyf byw: ac na ad i mi gywilyddio am fy ngobaith.
119:116 Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить; не посрами меня в надежде моей;
119:116 Ukrepi menˇa po slovu Tvoemu, i budu zhití; ne posrаmi menˇa v nаdezhde moeÔ;

119:117 Cynnal fi, a dihangol fyddaf: ac ar dy ddeddfau yr edrychaf yn wastadol.
119:117 поддержи меня, и спасусь; и в уставы Твои буду вникать непрестанно.
119:117 podderzhi menˇa, i spаsusí; i v ustаvy Tvoi budu vnikаtí neprestаnno.

119:118 Sethraist y rhai oll a gyfeiliornant oddi wrth dy ddeddfau: canys twyllodrus yw eu dichell hwynt.
119:118 Всех, отступающих от уставов Твоих, Ты низлагаешь, ибо ухищрения их--ложь.
119:118 Vsekh, otstupаˇushchikh ot ustаvov Tvoikh, Ty nizlаgаeshí, ibo ukhishchreniˇa ikh--lozhí.

119:119 Bwriaist heibio holl annuwiolion y tir fel sothach: am hynny yr hoffais dy dystiolaethau.
119:119 [Как] изгарь, отметаешь Ты всех нечестивых земли; потому я возлюбил откровения Твои.
119:119 [Kаk] izgаrí, otmetаeshí Ty vsekh nechestivykh zemli; potomu ˇa vozlˇubil otkroveniˇa Tvoi.

119:120 Dychrynodd fy nghnawd rhag dy ofn, ac ofnais rhag dy farnedigaethau.
119:120 Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь.
119:120 Trepeshchet ot strаkhа Tvoego plotí moˇa, i sudov Tvoikh ˇa boˇusí.

119:121 AIN. Gwneuthum farn a chyfiawnder: na ad fi iím gorthrymwyr.
119:121 Я совершал суд и правду; не предай меня гонителям моим.
119:121 ›a sovershаl sud i prаvdu; ne predаÔ menˇa gonitelˇam moim.

119:122 MechnÔa dros dy was er daioni: na ad iír beilchion fy ngorthrymu.
119:122 Заступи раба Твоего ко благу [его], чтобы не угнетали меня гордые.
119:122 Zаstupi rаbа Tvoego ko blаgu [ego], chtoby ne ugnetаli menˇa gordye.

119:123 Fy llygaid a ballasant am dy iawchadwriaeth, ac am ymadrodd dy gyfiawnder.
119:123 Истаевают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей.
119:123 Istаevаˇut ochi moi, ozhidаˇa spаseniˇa Tvoego i slovа prаvdy TvoeÔ.

119:124 Gwna iíth was yn Űl dy drugaredd, a dysg i mi dy ddeddfau.
119:124 Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и уставам Твоим научи меня.
119:124 Sotvori s rаbom Tvoim po milosti TvoeÔ, i ustаvаm Tvoim nаuchi menˇa.

119:125 Dy was ydwyf fi; p‚r i mi ddeall fel y gwypwyf dy dystiolaethau.
119:125 Я раб Твой: вразуми меня, и познаю откровения Твои.
119:125 ›a rаb TvoÔ: vrаzumi menˇa, i poznаˇu otkroveniˇa Tvoi.

119:126 Amser yw iír ARGLWYDD weithio: diddymasant dy gyfraith di.
119:126 Время Господу действовать: закон Твой разорили.
119:126 Vremˇa Gospodu deÔstvovаtí: zаkon TvoÔ rаzorili.

119:127 Am hynny yr hoffais dy orchmynion yn fwy nag aur; ie, yn fwy nag aur coeth.
119:127 А я люблю заповеди Твои более золота, и золота чистого.
119:127 A ˇa lˇublˇu zаpovedi Tvoi bolee zolotа, i zolotа chistogo.

119:128 Am hynny uniawn y cyfrifais dy orchmynion am bob peth; a chaseais bob gau lwybr.
119:128 Все повеления Твои--все признаю справедливыми; всякий путь лжи ненавижу.
119:128 Vse poveleniˇa Tvoi--vse priznаˇu sprаvedlivymi; vsˇakiÔ putí lzhi nenаvizhu.

119:129 PE. Rhyfedd yw dy dystiolaethau: am hynny y ceidw fy enaid hwynt.
119:129 Дивны откровения Твои; потому хранит их душа моя.
119:129 Divny otkroveniˇa Tvoi; potomu khrаnit ikh dushа moˇa.

119:130 Agoriad dy eiriau a rydd oleuni: pair ddeall i rai annichellgar.
119:130 Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых.
119:130 Otkrovenie slov Tvoikh prosveshchаet, vrаzumlˇaet prostykh.

119:131 Agorais fy ngenau, a dyheais: oblegid awyddus oeddwn iíth orchmynion di.
119:131 Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду.
119:131 Otkryvаˇu ustа moi i vzdykhаˇu, ibo zаpovedeÔ Tvoikh zhаzhdu.

119:132 Edrych arnaf, a thrugarha wrthyf, yn Űl dy arfer iír rhai a garant dy enw.
119:132 Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое.
119:132 Prizri nа menˇa i pomiluÔ menˇa, kаk postupаeshí s lˇubˇashchimi imˇa Tvoe.

119:133 Cyfarwydda fy nghamre yn dy air: na lywodraethed dim anwiredd arnaf.
119:133 Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию;
119:133 Utverdi stopy moi v slove Tvoem i ne dаÔ ovlаdetí mnoˇu nikаkomu bezzаkoniˇu;

119:134 Gwared fi oddi wrth orthrymder dynion: felly y cadwaf dy orchmynion.
119:134 избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои;
119:134 izbаví menˇa ot ugneteniˇa chelovecheskogo, i budu khrаnití poveleniˇa Tvoi;

119:135 Llewyrcha dy wyneb ar dy was: a dysg i mi dy ddeddfau.
119:135 осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим.
119:135 osiˇaÔ rаbа Tvoego svetom litsа Tvoego i nаuchi menˇa ustаvаm Tvoim.

119:136 Afonydd o ddyfroedd a redant oím llygaid, am na chadwasant dy gyfraith di.
119:136 Из глаз моих текут потоки вод оттого, что не хранят закона Твоего.
119:136 Iz glаz moikh tekut potoki vod ottogo, chto ne khrаnˇat zаkonа Tvoego.

119:137 TSADI. Cyfiawn ydwyt ti, O ARGLWYDD, ac uniawn yw dy farnedigaethau.
119:137 Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои.
119:137 Prаveden Ty, Gospodi, i sprаvedlivy sudy Tvoi.

119:138 Dy dystiolaethau y rhai a orchmynnaist, ydynt gyfiawn, a ffyddlon iawn.†††††††††††
119:138 Откровения Твои, которые Ты заповедал, --правда и совершенная истина.
119:138 Otkroveniˇa Tvoi, kotorye Ty zаpovedаl, --prаvdа i sovershennаˇa istinа.

119:139 Fy sÍl aím difaodd; oherwydd iím gelynion anghofio dy eiriau di.††††††††††
119:139 Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои.
119:139 Revností moˇa snedаet menˇa, potomu chto moi vrаgi zаbyli slovа Tvoi.

119:140 Purwyd dy ymadrodd yn ddirfawr: am hynny y mae dy was yn ei hoffi.
119:140 Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его.
119:140 Slovo Tvoe vesímа chisto, i rаb TvoÔ vozlˇubil ego.

119:141 Bychan ydwyf fi, a dirmygus: ond nid anghofiais dy orchmynion.†††††††††††
119:141 Мал я и презрен, [но] повелений Твоих не забываю.
119:141 Mаl ˇa i prezren, [no] poveleniÔ Tvoikh ne zаbyvаˇu.

119:142 Dy gyfiawnder sydd gyfiawnder byth, aíth gyfraith sydd wirionedd.††††††
119:142 Правда Твоя--правда вечная, и закон Твой--истина.
119:142 Prаvdа Tvoˇa--prаvdа vechnаˇa, i zаkon TvoÔ--istinа.

119:143 Adfyd a chystudd aím goddiweddasant; aíth orchmynion oedd fy nigrifwch.††††††††
119:143 Скорбь и горесть постигли меня; заповеди Твои--утешение мое.
119:143 Skorbí i gorestí postigli menˇa; zаpovedi Tvoi--uteshenie moe.

119:144 Cyfiawnder dy dystiolaethau a bery yn dragywydd: gwna i mi ddeall, a byw fyddaf.
119:144 Правда откровений Твоих вечна: вразуми меня, и буду жить.
119:144 Prаvdа otkroveniÔ Tvoikh vechnа: vrаzumi menˇa, i budu zhití.

119:145 COFF. Llefais ‚ím holl galon; clyw fi, O ARGLWYDD: dy ddeddfau a gadwaf.†††††††††††
119:145 Взываю всем сердцем [моим]: услышь меня, Господи, --и сохраню уставы Твои.
119:145 Vzyvаˇu vsem serdtsem [moim]: uslyshí menˇa, Gospodi, --i sokhrаnˇu ustаvy Tvoi.

119:146 Llefais arnat; achub fi, a chadwaf dy dystiolaethau.†††††
119:146 Призываю Тебя: спаси меня, и буду хранить откровения Твои.
119:146 Prizyvаˇu Tebˇa: spаsi menˇa, i budu khrаnití otkroveniˇa Tvoi.

119:147 Achubais flaen y cyfddydd, a gwaeddais; wrth dy air y disgwyliais††††††††
119:147 Предваряю рассвет и взываю; на слово Твое уповаю.
119:147 Predvаrˇaˇu rаssvet i vzyvаˇu; nа slovo Tvoe upovаˇu.

119:148 Fy llygaid a achubasant flaen gwyliadwriaethau y nos, i fyfyrio yn dy air di.†††††††††††
119:148 Очи мои предваряют [утреннюю] стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое.
119:148 Ochi moi predvаrˇaˇut [utrennˇuˇu] strаzhu, chtoby mne uglublˇatísˇa v slovo Tvoe.

119:149 Clyw fy llef yn Űl dy drugaredd: ARGLWYDD, bywha fi yn Űl dy farnedigaethau.
119:149 Услышь голос мой по милости Твоей, Господи; по суду Твоему оживи меня.
119:149 Uslyshí golos moÔ po milosti TvoeÔ, Gospodi; po sudu Tvoemu ozhivi menˇa.

119:150 Y rhai a ddilynant ysgelerder a nesasant arnaf: ymbellhasant oddi wrth dy gyfraith di.†††††††
119:150 Приблизились замышляющие лукавство; далеки они от закона Твоего.
119:150 Priblizilisí zаmyshlˇaˇushchie lukаvstvo; dаleki oni ot zаkonа Tvoego.

119:151 Tithau, ARGLWYDD, wyt agos; aíth holl orchmynion sydd wirionedd.
119:151 Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои--истина.
119:151 Blizok Ty, Gospodi, i vse zаpovedi Tvoi--istinа.

119:152 Er ys talm y gwyddwn am dy dystiolaethau, seilio ohonot hwynt yn dragywydd.†††††
119:152 Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их на веки.
119:152 Izdаvnа uznаl ˇa ob otkroveniˇakh Tvoikh, chto Ty utverdil ikh nа veki.

119:153 RESH. GwÍl fy nghystudd, a gwared fi: canys nid anghofiais dy gyfraith.†††††††††††
119:153 Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего.
119:153 Vozzri nа bedstvie moe i izbаví menˇa, ibo ˇa ne zаbyvаˇu zаkonа Tvoego.

119:154 Dadlau fy nadl, a gwared fi: bywha fi yn Űl dy air. †††††††
119:154 Вступись в дело мое и защити меня; по слову Твоему оживи меня.
119:154 Vstupisí v delo moe i zаshchiti menˇa; po slovu Tvoemu ozhivi menˇa.

119:155 Pell yw iachawdwriaeth oddi wrth y rhai annuwiol: oherwydd ni cheisiant dy ddeddfau di.
119:155 Далеко от нечестивых спасение, ибо они уставов Твоих не ищут.
119:155 Dаleko ot nechestivykh spаsenie, ibo oni ustаvov Tvoikh ne ishchut.

119:156 Dy drugareddau, ARGLWYDD, sydd aml: bywha fi yn Űl dy farnedigaethau.
119:156 Много щедрот Твоих, Господи; по суду Твоему оживи меня.
119:156 Mnogo shchedrot Tvoikh, Gospodi; po sudu Tvoemu ozhivi menˇa.

119:157 Llawer sydd yn fy erlid, ac yn fy ngwrthwynebu; er hynny ni throais oddi wrth dy dystiolaethau.††
119:157 Много у меня гонителей и врагов, [но] от откровений Твоих я не удаляюсь.
119:157 Mnogo u menˇa goniteleÔ i vrаgov, [no] ot otkroveniÔ Tvoikh ˇa ne udаlˇaˇusí.

119:158 Gwelais y troseddwyr, a gresynais; am na chadwent dy air di.††
119:158 Вижу отступников, и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего.
119:158 Vizhu otstupnikov, i sokrushаˇusí, ibo oni ne khrаnˇat slovа Tvoego.

119:159 GwÍl fy mod yn hoffi dy orchmynion: ARGLWYDD, bywha fi Űl yn Űl dy drugarowgrwydd.†††††††††
119:159 Зри, как я люблю повеления Твои; по милости Твоей, Господи, оживи меня.
119:159 Zri, kаk ˇa lˇublˇu poveleniˇa Tvoi; po milosti TvoeÔ, Gospodi, ozhivi menˇa.

119:160 Gwirionedd oír dechreuad yw dy air; a phob un oíth gyfiawn farnedigaethau a bery yn dragywydd.††††
119:160 Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей.
119:160 Osnovаnie slovа Tvoego istinno, i vechen vsˇakiÔ sud prаvdy TvoeÔ.

119:161 SCHIN. Tywysogion aím herlidiasant heb achos: er hynny fy nghalon a grynai rhag dy air di.††††
119:161 Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего.
119:161 Knˇazíˇa gonˇat menˇa bezvinno, no serdtse moe boitsˇa slovа Tvoego.

119:162 Llawen ydwyf fi oblegid dy air, fel un yn cael ysglyfaeth lawer.
119:162 Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль.
119:162 Rаduˇusí ˇa slovu Tvoemu, kаk poluchivshiÔ velikuˇu pribylí.

119:163 Celwydd a gaseais, ac a ffieiddiais: aíth gyfraith di a hoffais.††††
119:163 Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон же Твой люблю.
119:163 Nenаvizhu lozhí i gnushаˇusí eˇu; zаkon zhe TvoÔ lˇublˇu.

119:164 Seithwaith yn y dydd yr ydwyf yn dy glodfori; oherwydd dy gyfiawn farnedigaethau.
119:164 Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей.
119:164 Semikrаtno v dení proslаvlˇaˇu Tebˇa zа sudy prаvdy TvoeÔ.

119:165 Heddwch mawr fydd iír rhai a garant dy gyfraith: ac nid oes dramgwydd iddynt.
119:165 Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения.
119:165 Velik mir u lˇubˇashchikh zаkon TvoÔ, i net im pretknoveniˇa.

119:166 Disgwyliais wrth dy iachawdwriaeth di, O ARGLWYDD; a gwneuthum dy orchmynion.†††††
119:166 Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю.
119:166 Upovаˇu nа spаsenie Tvoe, Gospodi, i zаpovedi Tvoi ispolnˇaˇu.

119:167 Fy enaid a gadwodd dy dystiolaethau; a hoff iawn gennyf hwynt.††††††††††
119:167 Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко.
119:167 Dushа moˇa khrаnit otkroveniˇa Tvoi, i ˇa lˇublˇu ikh krepko.

119:168 Cedwais dy orchmynion aíth dystiolaethau: canys y mae fy holl ffyrdd ger dy fron di.††††††††
119:168 Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою.
119:168 Khrаnˇu poveleniˇa Tvoi i otkroveniˇa Tvoi, ibo vse puti moi pred Toboˇu.

119:169 TAU. Nesaed fy ngwaedd oíth flaen, ARGLWYDD: gwna i mi ddeall yn Űl dy air.††††††††††
119:169 Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи; по слову Твоему вразуми меня.
119:169 Dа priblizitsˇa voplí moÔ pred litse Tvoe, Gospodi; po slovu Tvoemu vrаzumi menˇa.

119:170 Deued fy ngweddi ger dy fron: gwared fi yn Űl dy air.††
119:170 Да придет моление мое пред лице Твое; по слову Твоему избавь меня.
119:170 Dа pridet molenie moe pred litse Tvoe; po slovu Tvoemu izbаví menˇa.

119:171 Fy ngwefusau a draetha foliant, pan ddysgech i mi dy ddeddfau.†††††††††††
119:171 Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим.
119:171 Ustа moi proiznesut khvаlu, kogdа Ty nаuchishí menˇa ustаvаm Tvoim.

119:172 Fy nhafod a ddatgan dy air: oherwydd dy holl orchmynion sydd gyfiawnder.†††††††††††
119:172 Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны.
119:172 ›azyk moÔ vozglаsit slovo Tvoe, ibo vse zаpovedi Tvoi prаvedny.

119:173 Bydded dy law iím cynorthwyo: oherwydd dy orchmynion di a ddewisais.†††††††††††
119:173 Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал.
119:173 Dа budet rukа Tvoˇa v pomoshchí mne, ibo ˇa poveleniˇa Tvoi izbrаl.

119:174 Hiraethais, O ARGLWYDD, am dy iachawdwriaeth; aíth gyfraith yw fy hyfrydwch.††††††
119:174 Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой--утешение мое.
119:174 Zhаzhdu spаseniˇa Tvoego, Gospodi, i zаkon TvoÔ--uteshenie moe.

119:175 Bydded byw fy enaid, fel yíth folianno di; a chynorthwyed dy farnedigaethau fi.†††††††††
119:175 Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне.
119:175 Dа zhivet dushа moˇa i slаvit Tebˇa, i sudy Tvoi dа pomogut mne.

119:176 Cyfeiliornais fel dafad wedi colli: cais dy was; oblegid nid anghofiais dy orchmynion.†††††
119:176 Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл.
119:176 ›a zаbludilsˇa, kаk ovtsа poterˇannаˇa: vzyshchi rаbа Tvoego, ibo ˇa zаpovedeÔ Tvoikh ne zаbyl.

SALM 120


120:1 Caniad y graddau. Ar yr ARGLWYDD y gwaeddais yn fy nghyfyngder, ac efe aím gwrandawodd i.†††††††††††
120:1 Песнь восхождения. К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня.
120:1 Pesní voskhozhdeniˇa. K Gospodu vozzvаl ˇa v skorbi moeÔ, i On uslyshаl menˇa.

120:2 ARGLWYDD, gwared fy enaid oddi wrth wefusau celwyddog, ac oddi wrth dafod twyllodrus.†††††††††
120:2 Господи! избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого.
120:2 Gospodi! izbаví dushu moˇu ot ust lzhivykh, ot ˇazykа lukаvogo.

120:3 Beth a roddir i ti? neu pa beth a wneir i ti, dydi dafod twyllodrus?††
120:3 Что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый?
120:3 Чto dаst tebe i chto pribаvit tebe ˇazyk lukаvyÔ?

120:4 Llymion saethau cawr, ynghyd ‚ marwor meryw.
120:4 Изощренные стрелы сильного, с горящими углями дроковыми.
120:4 Izoshchrennye strely silínogo, s gorˇashchimi uglˇami drokovymi.

120:5 Gwae fi, fy mod yn preswylio ym Mesech, yn cyfanheddu ym mhebyll Cedar.†††††††††††
120:5 Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу у шатров Кидарских.
120:5 Gore mne, chto ˇa prebyvаˇu u Mosokhа, zhivu u shаtrov Kidаrskikh.

120:6 Hir y trigodd fy enaid gydaír hwn oedd yn casŠu tangnefedd.†††††††
120:6 Долго жила душа моя с ненавидящими мир.
120:6 Dolgo zhilа dushа moˇa s nenаvidˇashchimi mir.

120:7 Heddychol ydwyf fi: ond pan lefarwyf, y maent yn barod i ryfel.†††
120:7 Я мирен: но только заговорю, они--к войне.
120:7 ›a miren: no tolíko zаgovorˇu, oni--k voÔne.

SALM 121

121:1 Caniad y graddau. Dyrchafaf fy llygaid iír mynyddoedd, oír lle y daw fy nghymorth.††††††
121:1 Песнь восхождения. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя.
121:1 Pesní voskhozhdeniˇa. Vozvozhu ochi moi k gorаm, otkudа pridet pomoshchí moˇa.

121:2 Fy nghymorth a ddaw oddi wrth yr ARGLWYDD, yr hwn a wnaeth nefoedd daear.
121:2 Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
121:2 Pomoshchí moˇa ot Gospodа, sotvorivshego nebo i zemlˇu.

121:3 Ni ad efe iíth droed lithro: ac ni huna dy geidwad.
121:3 Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя;
121:3 Ne dаst On pokolebаtísˇa noge tvoeÔ, ne vozdremlet khrаnˇashchiÔ tebˇa;

121:4 Wele, ni huna ac ni chwsg ceidwad Israel.††††††††††
121:4 не дремлет и не спит хранящий Израиля.
121:4 ne dremlet i ne spit khrаnˇashchiÔ Izrаilˇa.

121:5 Yr ARGLWYDD yw dy geidwad: yr ARGLWYDD yw dy gysgod ar dy ddeheulaw.
121:5 Господь--хранитель твой; Господь--сень твоя с правой руки твоей.
121:5 Gospodí--khrаnitelí tvoÔ; Gospodí--sení tvoˇa s prаvoÔ ruki tvoeÔ.

121:6 Niíth dery yr haul y dydd, naír lleuad y nos.†††††††††
121:6
Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью.
121:6 Dnem solntse ne porаzit tebˇa, ni lunа nochíˇu.

121:7 Yr ARGLWYDD aíth geidw rhag pob drwg: efe a geidw dy enaid.††††††††††
121:7 Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою [Господь].
121:7 Gospodí sokhrаnit tebˇa ot vsˇakogo zlа; sokhrаnit dushu tvoˇu [Gospodí].

121:8 Yr ARGLWYDD a geidw dy fynediad aíth ddyfodiad, oír pryd hwn hyd yn dragywydd.†††††
121:8 Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.
121:8 Gospodí budet okhrаnˇatí vykhozhdenie tvoe i vkhozhdenie tvoe otnyne i vovek.

SALM 122

122:1 Caniad y graddau, oír eiddo Dafydd. Llawenychais pan ddywedent wrthyf, Awn i dŷ yr ARGLWYDD.†††††
122:1 Песнь восхождения. Давида. Возрадовался я, когда сказали мне: `пойдем в дом Господень'.
122:1 Pesní voskhozhdeniˇa. Dаvidа. Vozrаdovаlsˇa ˇa, kogdа skаzаli mne: ĎpoÔdem v dom Gospodeníí.

122:2 Ein traed a safant o fewn dy byrth di, O Jerwsalem.††††††††
122:2 Вот, стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим, --
122:2 Vot, stoˇat nogi nаshi vo vrаtаkh tvoikh, Ierusаlim, --

122:3 Jerwsalem a adeiladwyd fel dinas wedi ei chydgysylltu ynddi ei hun. ††††††††
122:3 Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно,
122:3 Ierusаlim, ustroennyÔ kаk gorod, slityÔ v odno,

122:4 Yno yr esgyn y llwythau, llwythau yr ARGLWYDD, yn dystiolaeth i Israel, i foliannu enw yr ARGLWYDD. †††††††††††
122:4 куда восходят колена, колена Господни, по закону Израилеву, славить имя Господне.
122:4 kudа voskhodˇat kolenа, kolenа Gospodni, po zаkonu Izrаilevu, slаvití imˇa Gospodne.

122:5 Canys yno y gosodwyd gorseddbarn, gorseddfeinciau tŷ Dafydd.††
122:5 Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова.
122:5 Tаm stoˇat prestoly sudа, prestoly domа Dаvidovа.

122:6 Dymunwch heddwch Jerwsalem: llwydded y rhai aíth hoffant.†††††
Ó122:6 Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие тебя!
122:6 Prosite mirа Ierusаlimu: dа blаgodenstvuˇut lˇubˇashchie tebˇa!

122:7 Heddwch fyddo o fewn dy ragfur, a ffyniant yn dy balasau. ††††††††
122:7 Да будет мир в стенах твоих, благоденствие--в чертогах твоих!
122:7 Dа budet mir v stenаkh tvoikh, blаgodenstvie--v chertogаkh tvoikh!

122:8 Er mwyn fy mrodyr aím cyfeillion y dywedaf yn awr, Heddwch fyddo i ti.
122:8 Ради братьев моих и ближних моих говорю я: `мир тебе!'
122:8 Rаdi brаtíev moikh i blizhnikh moikh govorˇu ˇa: Ďmir tebe!í

122:9 Er mwyn tŷ yr ARGLWYDD ein DUW, y ceisiaf i ti ddaioni.††††††
122:9 Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе.
122:9 Rаdi domа Gospodа, Bogа nаshego, zhelаˇu blаgа tebe.

SALM 123

123:1 Caniad y graddau. Atat ti y dyrchafaf fy llygaid, ti yr hwn a breswyli yn y nefoedd.††††††††††
123:1 Песнь восхождения. К Тебе возвожу очи мои, Живущий на небесах!
123:1 Pesní voskhozhdeniˇa. K Tebe vozvozhu ochi moi, ZhivushchiÔ nа nebesаkh!

123:2 Wele, fel y mae llygaid gweision ar law eu meistriaid, neu fel y mae llygaid llawforwyn ar law ei meistres; felly y mae ein llygaid ni ar yr ARGLWYDD ein DUW, hyd oni thrugarhao efe wrthym ni.††††††††††
123:2 Вот, как очи рабов [обращены] на руку господ их, как очи рабы--на руку госпожи ее, так очи наши--к Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас.
123:2 Vot, kаk ochi rаbov [obrаshcheny] nа ruku gospod ikh, kаk ochi rаby--nа ruku gospozhi ee, tаk ochi nаshi--k Gospodu, Bogu nаshemu, dokole On pomiluet nаs.

123:3 Trugarha wrthym, ARGLWYDD, trugurha wrthym; canys llanwyd ni ‚ dirmyg yn ddirfawr.††††††
123:3 Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением;
123:3 PomiluÔ nаs, Gospodi, pomiluÔ nаs, ibo dovolíno my nаsyshcheny prezreniem;

123:4 Yn ddirfawr y llanwyd ein henaid ‚ gwatwargerdd y rhai goludog, ac ‚ diystyrwch y beilchion.
123:4 довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых.
123:4 dovolíno nаsyshchenа dushа nаshа ponosheniem ot nаdmennykh i unichizheniem ot gordykh.

SALM 124

124:1 Caniad y graddau, oír eiddo Dafydd. Oni buasai yr ARGLWYDD yr hwn a fu gyda ni, y gall Israel ddywedyd yn awr;
124:1 Песнь восхождения. Давида. Если бы не Господь был с нами, --да скажет Израиль, --
124:1 Pesní voskhozhdeniˇa. Dаvidа. Esli by ne Gospodí byl s nаmi, --dа skаzhet Izrаilí, --

124:2 Oni buasai yr ARGLWYDD yr hwn a fu gyda ni, pan gyfododd dynion yn ein herbyn:
124:2 если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди,
124:2 esli by ne Gospodí byl s nаmi, kogdа vosstаli nа nаs lˇudi,

124:3 Yna yín llyncasent ni yn fyw, pan enynnodd eu llid hwynt iín herbyn:
124:3 то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас;
124:3 to zhivykh oni poglotili by nаs, kogdа vozgorelаsí ˇarostí ikh nа nаs;

124:4 Yna y dyfroedd a lifasai drosom, y ffrwd a aethai dros ein henaid:
124:4 воды потопили бы нас, поток прошел бы над душею нашею;
124:4 vody potopili by nаs, potok proshel by nаd dusheˇu nаsheˇu;

124:5 Yna yr aethai dros ein henaid ddyfroedd chwyddedig.
124:5 прошли бы над душею нашею воды бурные.
124:5 proshli by nаd dusheˇu nаsheˇu vody burnye.

124:6 Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD, yr hwn ni roddodd ni yn ysglyfaeth iíw dannedd hwynt.
124:6 Благословен Господь, Который не дал нас в добычу зубам их!
124:6 Blаgosloven Gospodí, KotoryÔ ne dаl nаs v dobychu zubаm ikh!

124:7 Ein henaid a ddihangodd fel aderyn o fagl yr adarwyr: y fagl a dorrwyd, a ninnau a ddianghasom.
124:7 Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих: сеть расторгнута, и мы избавились.
124:7 Dushа nаshа izbаvilаsí, kаk ptitsа, iz seti lovˇashchikh: setí rаstorgnutа, i my izbаvilisí.

124:8 Ein porth ni sydd yn enw yr ARGLWYDD, yr hwn a wnaeth nefoedd a daear.
124:8 Помощь наша--в имени Господа, сотворившего небо и землю.
124:8 Pomoshchí nаshа--v imeni Gospodа, sotvorivshego nebo i zemlˇu.

SALM 125

125:1 Caniad y graddau. Y rhai a ymddiriedant yn yr ARGLWYDD fyddant fel mynydd Seion, yr hwn ni syflir, ond a bery yn dragywydd.††††††††††
125:1 Песнь восхождения. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется: пребывает вовек.
125:1 Pesní voskhozhdeniˇa. NаdeˇushchiÔsˇa nа Gospodа, kаk gorа Sion, ne podvignetsˇa: prebyvаet vovek.

125:2 Fel y mae Jerwsalem aír mynyddoedd oíi hamgylch, felly y mae yr ARGLWYDD o amgylch ei bobl, oír pryd hwn hyd yn dragywydd.†††††††††
125:2 Горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа Своего отныне и вовек.
125:2 Gory okrest Ierusаlimа, а Gospodí okrest nаrodа Svoego otnyne i vovek.

125:3 Canys ni orffwys gwialen annuwioldeb ar randir y rhai cyfiawn; rhag iír rhai cyfiawn estyn eu dwylo at anwiredd.†††††
125:3 Ибо не оставит [Господь] жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию.
125:3 Ibo ne ostаvit [Gospodí] zhezlа nechestivykh nаd zhrebiem prаvednykh, dаby prаvednye ne prosterli ruk svoikh k bezzаkoniˇu.

125:4 O ARGLWYDD, gwna ddaioni iír rhai daionus, ac iír rhai uniawn yn eu calonnau.†††††††††
125:4 Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих;
125:4 Blаgotvori, Gospodi, dobrym i prаvym v serdtsаkh svoikh;

125:5 Ond y rhai a ymdroant iíw trofeydd, yr ARGLWYDD aíu gyr gyda gweithredwyr anwiredd: a bydd tangnefedd ar Israel.†††††
125:5 а совращающихся на кривые пути свои да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиля!
125:5 а sovrаshchаˇushchikhsˇa nа krivye puti svoi dа ostаvit Gospodí khodití s delаˇushchimi bezzаkonie. Mir nа Izrаilˇa!

SALM 126

126:1 Caniad y graddau. Pan ddychwelodd yr ARGLWYDD gaethiwed Seion, yr oeddem fel rhai yn breuddwydio.†††††††††††
126:1 Песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне:
126:1 Pesní voskhozhdeniˇa. Kogdа vozvrаshchаl Gospodí plen Sionа, my byli kаk by vidˇashchie vo sne:

126:2 Yna y llanwyd ein genau ‚ chwerthin, aín tafod ‚ chanu: yna y dywedasant ymysg y cenhedloedd, Yr ARGLWYDD a wnaeth bethau mawrion iír rhai hyn.††
126:2 тогда уста наши были полны веселья, и язык наш--пения; тогда между народами говорили: `великое сотворил Господь над ними!'
126:2 togdа ustа nаshi byli polny veselíˇa, i ˇazyk nаsh--peniˇa; togdа mezhdu nаrodаmi govorili: Ďvelikoe sotvoril Gospodí nаd nimi!í

126:3 Yr ARGLWYDD a wnaeth i ni bethau mawrion; am hynny yr ydym yn llawen.
126:3 Великое сотворил Господь над нами: мы радовались.
126:3 Velikoe sotvoril Gospodí nаd nаmi: my rаdovаlisí.

126:4 Dychwel, ARGLWYDD, ein caethiwed ni, fel yr afonydd yn y deau.††††††††
126:4 Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень.
126:4 Vozvrаti, Gospodi, plennikov nаshikh, kаk potoki nа poldení.

126:5 Y rhai sydd yn hau mewn dagrau, a fedant mewn gorfoledd.††††††††
126:5 Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью.
126:5 Seˇavshie so slezаmi budut pozhinаtí s rаdostíˇu.

126:6 Yr hwn sydd yn myned rhagddo, ac yn wylo, gan ddwyn had gwerthfawr, gan ddyfod a ddaw mewn gorfoledd, dan gludo ei ysgubau.†††
126:6 С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои.
126:6 S plаchem nesushchiÔ semenа vozvrаtitsˇa s rаdostíˇu, nesˇa snopy svoi.

SALM 127

127:1 Caniad y graddau, i Solomon. Os yr ARGLWYDD nid adeilada y tŷ, ofer y llafuria ei adeiladwyr wrtho: os yr ARGLWYDD ni cheidw y ddinas, ofer y gwylia y ceidwad.†††††††††
127:1
Песнь восхождения. Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.
127:1 Pesní voskhozhdeniˇa. Solomonа. Esli Gospodí ne sozizhdet domа, nаprаsno trudˇatsˇa stroˇashchie ego; esli Gospodí ne okhrаnit gorodа, nаprаsno bodrstvuet strаzh.

127:2 Ofer i chwi foregodi, myned yn hwyr i gysgu, bwyta bara gofidiau: felly y rhydd efe hun iíw anwylyd.††††††
127:2
Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон.
127:2 Nаprаsno vy rаno vstаete, pozdno prosizhivаete, edite khleb pechаli, togdа kаk vozlˇublennomu Svoemu On dаet son.

127:3 Wele, plant ydynt etifeddiaeth yr ARGLWYDD: ei wobr ef yw ffrwyth y groth.††
127:3 Вот наследие от Господа: дети; награда от Него--плод чрева.
127:3 Vot nаsledie ot Gospodа: deti; nаgrаdа ot Nego--plod chrevа.

127:4 Fel y mae saethau yn llaw y cadarn; felly y mae plant ieuenctid.†††
127:4
Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые.
127:4 Чto strely v ruke silínogo, to synovíˇa molodye.

127:5 Gwyn ei fyd y gŵr a lanwodd ei gawell saethau ‚ hwynt: nis gwaradwyddir hwy, pan ymddiddanant ‚ír gelynion yn y porth.
127:5
Блажен человек, который наполнил ими колчан свой! Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах.
127:5 Blаzhen chelovek, kotoryÔ nаpolnil imi kolchаn svoÔ! Ne ostаnutsˇa oni v styde, kogdа budut govorití s vrаgаmi v vorotаkh.

SALM 128

128:1 Gwyn ei fyd pob un sydd yn ofni yr ARGLWYDD; yr hwn sydd yn rhodio yn ei ffyrdd ef.
128:1
Песнь восхождения. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его!
128:1 Pesní voskhozhdeniˇa. Blаzhen vsˇakiÔ boˇashchiÔsˇa Gospodа, khodˇashchiÔ putˇami Ego!

128:2 Canys mwynhei lafur dy ddwylo: gwyn dy fyd, a da fydd i ti.
128:2
Ты будешь есть от трудов рук твоих: блажен ты, и благо тебе!
128:2 Ty budeshí estí ot trudov ruk tvoikh: blаzhen ty, i blаgo tebe!

128:3 Dy wraig fydd fel gwinwydden ffrwythlon ar hyd ystlysau dy dŷ: dy blant fel planhigion olewydd o amgylch dy ford.
128:3
Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей:
128:3 Zhenа tvoˇa, kаk plodovitаˇa lozа, v dome tvoem; synovíˇa tvoi, kаk mаslichnye vetvi, vokrug trаpezy tvoeÔ:

128:4 Wele, fel hyn yn ddiau y bendithir y gŵr a ofno yr ARGLWYDD.
128:4
так благословится человек, боящийся Господа!
128:4 tаk blаgoslovitsˇa chelovek, boˇashchiÔsˇa Gospodа!

128:5 Yr ARGLWYDD aíth fendithia allan o Seion; a thi a gei weled daioni Jerwsalem holl ddyddiau dy einioes.
128:5
Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей;
128:5 Blаgoslovit tebˇa Gospodí s Sionа, i uvidishí blаgodenstvie Ierusаlimа vo vse dni zhizni tvoeÔ;

128:6 A thi a gei weled plant dy blant, a thangnefedd ar Israel.
128:6
увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля!
128:6 uvidishí synoveÔ u synoveÔ tvoikh. Mir nа Izrаilˇa!

SALM 129

129:1 Caniad y graddau. Llawer gwaith yím cystuddiasant oím hieuenctid, y dichon Israel ddywedyd yn awr:
129:1
Песнь восхождения. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль Pesní voskhozhdeniˇa.:
129:1 Mnogo tesnili menˇa ot ˇunosti moeÔ, dа skаzhet Izrаilí:

129:2 Llawer gwaith yím cystuddiasant oím hieuenctid: eto niím gorfuant.
129:2
много теснили меня от юности моей, но не одолели меня.
129:2 mnogo tesnili menˇa ot ˇunosti moeÔ, no ne odoleli menˇa.

129:3 Yr arddwyr a arddasant ar fy nghefn: estynasant eu cwysau yn hirion.
129:3
На хребте моем орали оратаи, проводили длинные борозды свои.
129:3 Nа khrebte moem orаli orаtаi, provodili dlinnye borozdy svoi.

129:4 Yr ARGLWYDD sydd gyfiawn: efe a dorrodd raffau y rhai annuwiol.
129:4
Но Господь праведен: Он рассек узы нечестивых.
129:4 No Gospodí prаveden: On rаssek uzy nechestivykh.

129:5 Gwaradwydder hwy oll, a gyrrer yn eu hŰl, y rhai a gas‚nt Seion.
129:5
Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион!
129:5 Dа postydˇatsˇa i obrаtˇatsˇa nаzаd vse nenаvidˇashchie Sion!

129:6 Byddant fel glaswellt pen tai, yr hwn a wywa cyn y tynner ef ymaith.
129:6
Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает,
129:6 Dа budut, kаk trаvа nа krovlˇakh, kotorаˇa prezhde, nezheli budet istorgnutа, zаsykhаet,

129:7 Aír hwn ni leinw y pladurwr ei law; naír hwn fyddo yn rhwymo yr ysgubau, ei fynwes.
129:7
которою жнец не наполнит руки своей, и вяжущий снопы--горсти своей
129:7 kotoroˇu zhnets ne nаpolnit ruki svoeÔ, i vˇazhushchiÔ snopy--gorsti svoeÔ

129:8 Ac ni ddywed y rhai a ‚nt heibio, Bendith yr ARGLWYDD arnoch; bendithiwn chwi yn enw yr ARGLWYDD.
129:8
и проходящие мимо не скажут: `благословение Господне на вас; благословляем вас именем Господним!'
129:8 i prokhodˇashchie mimo ne skаzhut: Ďblаgoslovenie Gospodne nа vаs; blаgoslovlˇaem vаs imenem Gospodnim!í

SALM 130

130:1 Caniad y graddau. Oír dyfnder y llefais arnat, O ARGLWYDD.
130:1
Песнь восхождения. Из глубины взываю к Тебе, Господи.
130:1 Pesní voskhozhdeniˇa.Iz glubiny vzyvаˇu k Tebe, Gospodi.

130:2 ARGLWYDD, clyw fy llefain; ystyried dy glustiau wrth lef fy ngweddÔau.
130:2
Господи! услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих.
130:2 Gospodi! uslyshí golos moÔ. Dа budut ushi Tvoi vnimаtelíny k golosu moleniÔ moikh.

130:3 Os creffi ar anwireddau, ARGLWYDD, O ARGLWYDD, pwy a saif?
130:3
Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, --Господи! кто устоит?
130:3 Esli Ty, Gospodi, budeshí zаmechаtí bezzаkoniˇa, --Gospodi! kto ustoit?

130:4 Ond y mae gyda thi faddeuant, fel yíth ofner.
130:4
Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою.
130:4 No u Tebˇa proshchenie, dа blаgogoveˇut pred Toboˇu.

130:5 Disgwyliaf am yr ARGLWYDD, disgwyl fy enaid, ac yn ei air ef y gobeithiaf.
130:5
Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его уповаю.
130:5 Nаdeˇusí nа Gospodа, nаdeetsˇa dushа moˇa; nа slovo Ego upovаˇu.

130:6 Fy enaid sydd yn disgwyl am yr ARGLWYDD yn fwy nag y mae y gwylwyr am y bore; yn fwy nag y mae y gwylwyr am y bore;
130:6
Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи--утра, более, нежели стражи--утра.
130:6 Dushа moˇa ozhidаet Gospodа bolee, nezheli strаzhi--utrа, bolee, nezheli strаzhi--utrа.

130:7 Disgwylied Israel am yr ARGLWYDD; oherwydd y mae trugaredd gydaír ARGLWYDD, ac aml ymwared gydag ef.
130:7
Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление,
130:7 Dа upovаet Izrаilí nа Gospodа, ibo u Gospodа milostí i mnogoe u Nego izbаvlenie,

130:8 Ac efe a wared Israel oddi wrth ei holl anwireddau.
130:8
и Он избавит Израиля от всех беззаконий его.
130:8 i On izbаvit Izrаilˇa ot vsekh bezzаkoniÔ ego.

SALM 131

131:1 Caniad y graddau, oír eiddo Dafydd. O ARGLWYDD, nid ymfalchÔodd fy nghalon, ac nid ymddyrchafodd fy llygaid: ni rodiais chwaith mewn pethau rhy fawr, a rhy uchel i mi.
131:1
Песнь восхождения. Давида. Господи! не надмевалось сердце мое и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое.
131:1 Pesní voskhozhdeniˇa. Dаvidа. Gospodi! ne nаdmevаlosí serdtse moe i ne voznosilisí ochi moi, i ˇa ne vkhodil v velikoe i dlˇa menˇa nedosˇagаemoe.

131:2 Eithr gosodais a gostegais fy enaid, fel un wedi ei ddiddyfnu oddi wrth ei fam: fy enaid sydd ynof fel un wedi ei ddiddyfnu.
131:2
Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди.
131:2 Ne smirˇal li ˇa i ne uspokаivаl li dushi moeÔ, kаk ditˇati, otnˇatogo ot grudi mаteri? dushа moˇa bylа vo mne, kаk ditˇa, otnˇatoe ot grudi.

131:3 Disgwylied Israel wrth yr ARGLWYDD, oír pryd hwn hyd yn dragywydd.
131:3
Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек.
131:3 Dа upovаet Izrаilí nа Gospodа otnyne i vovek.

SALM 132

132:1 Caniad y graddau. O ARGLWYDD, cofia Dafydd, a'i holl flinder;
132:1
Песнь восхождения. Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его:
132:1 Pesní voskhozhdeniˇa. Vspomni, Gospodi, Dаvidа i vse sokrushenie ego:

132:2 Y modd y tyngodd efe wrth yr ARGLWYDD, ac yr addunodd i rymus DDUW Jacob:
132:2
как он клялся Господу, давал обет Сильному Иакова:
132:2 kаk on klˇalsˇa Gospodu, dаvаl obet Silínomu Iаkovа:

132:3 Ni ddeuaf i fewn pabell fy nhŷ, Ni ddringaf ar erchwyn fy ngwely;
132:3 `
не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое;
132:3 Ďne voÔdu v shаter domа moego, ne vzoÔdu nа lozhe moe;

132:4 Ni roddaf gwsg i'm llygaid, na hun i'm hamrantau,
132:4
не дам сна очам моим и веждам моим--дремания,
132:4 ne dаm snа ochаm moim i vezhdаm moim--dremаniˇa,

132:5 Hyd oni chaffwyf le iír ARGLWYDD preswylfod i rymus DDUW Jacob.
132:5
доколе не найду места Господу, жилища--Сильному Иакова'.
132:5 dokole ne nаÔdu mestа Gospodu, zhilishchа--Silínomu Iаkovаí.

132:6 Wele, clywsom amdani yn Effrata; cawsom hi ym meysydd y coed.
132:6
Вот, мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима.
132:6 Vot, my slyshаli o nem v Efrаfe, nаshli ego nа polˇakh Iаrimа.

132:7 Awn i'w bebyll ef; ymgrymwn o flaen ei fainc draed ef.
132:7
Пойдем к жилищу Его, поклонимся подножию ног Его.
132:7 PoÔdem k zhilishchu Ego, poklonimsˇa podnozhiˇu nog Ego.

132:8 Cyfod, ARGLWYDD, i'th orffwysfa; ti ac arch dy gadernid.
132:8
Стань, Господи, на [место] покоя Твоего, --Ты и ковчег могущества Твоего.
132:8 Stаní, Gospodi, nа [mesto] pokoˇa Tvoego, --Ty i kovcheg mogushchestvа Tvoego.

132:9 Gwisged dy offeiriaid gyfiawnder; a gorfoledded dy saint.
132:9
Священники Твои облекутся правдою, и святые Твои возрадуются.
132:9 Svˇashchenniki Tvoi oblekutsˇa prаvdoˇu, i svˇatye Tvoi vozrаduˇutsˇa.

132:10 Er mwyn Dafydd dy was, na thro ymaith wyneb dy Eneiniog.
132:10 Ради Давида, раба Твоего, не отврати лица помазанника Твоего.
132:10 Rаdi Dаvidа, rаbа Tvoego, ne otvrаti litsа pomаzаnnikа Tvoego.

132:11 Tyngodd yr ARGLWYDD mewn gwirionedd i Dafydd; ni thry efe oddi wrth hynny; o ffrwyth dy gorff y gosodaf ar dy orseddfainc.
132:11 Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее: `от плода чрева твоего посажу на престоле твоем.
132:11 Klˇalsˇa Gospodí Dаvidu v istine, i ne otrechetsˇa ee: Ďot plodа chrevа tvoego posаzhu nа prestole tvoem.

132:12 Os ceidw dy feibion fy nghyfamod aím tystiolaeth, y rhai a ddysgwyf iddynt; eu meibion hwythau yn dragywydd a eisteddant ar dy orseddfainc.
132:12 Если сыновья твои будут сохранять завет Мой и откровения Мои, которым Я научу их, то и их сыновья во веки будут сидеть на престоле твоем'.
132:12 Esli synovíˇa tvoi budut sokhrаnˇatí zаvet MoÔ i otkroveniˇa Moi, kotorym ›a nаuchu ikh, to i ikh synovíˇa vo veki budut sidetí nа prestole tvoemí.

132:13 Canys dewisodd yr ARGLWYDD Seion: ac a'i chwenychodd yn drigfa iddo ei hun.
132:13 Ибо избрал Господь Сион, возжелал [его] в жилище Себе.
132:13 Ibo izbrаl Gospodí Sion, vozzhelаl [ego] v zhilishche Sebe.

132:14 Dyma fy ngorffwysfa yn dragywydd; yma y trigaf; canys chwenychais hi.
132:14 `Зто покой Мой на веки: здесь вселюсь, ибо Я возжелал его.
132:14 ĎEhto pokoÔ MoÔ nа veki: zdesí vselˇusí, ibo ›a vozzhelаl ego.

132:15 Gan fendithio y bendithiaf ei lluniaeth: diwallaf ei thlodion ‚ bara.
132:15 Пищу его благословляя благословлю, нищих его насыщу хлебом;
132:15 Pishchu ego blаgoslovlˇaˇa blаgoslovlˇu, nishchikh ego nаsyshchu khlebom;

132:16 Ei hoffeiriaid hefyd a wisgaf ag iachawdwriaeth: aíi saint dan ganu a ganant.
132:16 священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются.
132:16 svˇashchennikov ego obleku vo spаsenie, i svˇatye ego rаdostíˇu vozrаduˇutsˇa.

132:17 Yna y paraf i gorn Dafydd flaguro: darperais lamp i'm Heneiniog.
132:17 Там возращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику Моему.
132:17 Tаm vozrаshchu rog Dаvidu, postаvlˇu svetilínik pomаzаnniku Moemu.

132:18 Ei elynion ef a wisgaf ‚ chywilydd: arno yntau y blodeua ei goron.
132:18 Врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его'.
132:18 Vrаgov ego obleku stydom, а nа nem budet siˇatí venets egoí.

SALM 133

133:1 Caniad y graddau, oír eiddo Dafydd. Wele mor ddaionus ac mor hyfryd yw trigo o frodyr ynghyd!†††
133:1 Песнь восхождения. Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!
133:1 Pesní voskhozhdeniˇa. Dаvidа. Kаk khorosho i kаk priˇatno zhití brаtíˇam vmeste!†††††††††††

133:2 Y mae fel yr ennaint gwerthfawr ar y pen yn disgyn ar hyd y farf, sef barf Aaron; yr hwn oedd yn disgyn ar hyd ei wisgoedd ef:†††††
133:2 [Зто] --как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его;
133:2 [Ehto] --kаk drаgotsennyÔ eleÔ nа golove, stekаˇushchiÔ nа borodu, borodu Aаronovu, stekаˇushchiÔ nа krаˇa odezhdy ego;

133:3 Fel gwlith Hermon, ac fel y gwlith yn disgyn ar fynyddoedd Seion: canys yno y gorchmynnodd yr ARGLWYDD y fendith, sef bywyd yn dragywydd.††
133:3 как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь на веки.
133:4 ††kаk rosа Ermonskаˇa, skhodˇashchаˇa nа gory Sionskie, ibo tаm zаpovedаl Gospodí blаgoslovenie i zhizní nа veki.

SALM 134

134:1 Caniad y graddau. Wele, holl weision yr ARGLWYDD, bendithiwch yr ARGLWYDD, y rhai ydych yn sefyll yn nhyír ARGLWYDD y nos.
134:1 Песнь восхождения. Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во время ночи.
134:1 Pesní voskhozhdeniˇa. Blаgoslovite nyne Gospodа, vse rаby Gospodni, stoˇashchie v dome Gospodnem, vo vremˇa nochi.

134:2 Dyrchefwch eich dwylo yn y cysegr; a bendithiwch yr ARGLWYDD.
134:2 Воздвигните руки ваши к святилищу, и благословите Господа.
134:2 Vozdvignite ruki vаshi k svˇatilishchu, i blаgoslovite Gospodа.

134:3 Yr ARGLWYDD yr hwn a wnaeth nefoedd a daear, aíth fendithio di allan o Seion.
134:3 Благословит тебя Господь с Сиона, сотворивший небо и землю.
134:3 Blаgoslovit tebˇa Gospodí s Sionа, sotvorivshiÔ nebo i zemlˇu.

SALM 135

135:1 Molwch yr ARGLWYDD. Molwch enw yr ARGLWYDD; gweision yr ARGLWYDD, molwch ef.
135:1 Аллилуия. Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни,
135:1 Alliluiˇa. Khvаlite imˇa Gospodne, khvаlite, rаby Gospodni,

135:2 Y rhai ydych yn sefyll yn nhŷ yr ARGLWYDD yng nghynteddoedd tŷ ein DUW ni,
135:2 стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего.
135:2 stoˇashchie v dome Gospodnem, vo dvorаkh domа Bogа nаshego.

135:3 Molwch yr ARGLWYDD; canys da yw yr ARGLWYDD: cenwch iíw enw; canys hyfryd yw.
135:3 Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно,
135:3 Khvаlite Gospodа, ibo Gospodí blаg; poÔte imeni Ego, ibo ehto slаdostno,

135:4 Oblegid yr ARGLWYDD a ddetholodd Jacob iddo ei hun, ac Israel, yn briodoriaeth iddo.
135:4 ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою.
135:4 ibo Gospodí izbrаl Sebe Iаkovа, Izrаilˇa v sobstvenností Svoˇu.

135:5 Canys mi a wn mai mawr yw yr ARGLWYDD; a bod ein Harglwydd ni goruwch yr holl dduwiau.
135:5 Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.
135:5 ›a poznаl, chto velik Gospodí, i Gospodí nаsh prevyshe vsekh bogov.

135:6 Yr ARGLWYDD a wnaeth yr hyn oll a fynnai yn y nefoedd, ac yn y ddaear, yn y mŰr, ac yn yr holl ddyfnderau.
135:6 Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах;
135:6 Gospodí tvorit vse, chto khochet, nа nebesаkh i nа zemle, nа morˇakh i vo vsekh bezdnаkh;

135:7 Y mae yn codi tarth o eithafoedd y ddaear; mellt a wnaeth efe ynghyd ‚ír glaw; gan ddwyn y gwynt allan oíi drysorau.
135:7 возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ Своих.
135:7 vozvodit oblаkа ot krаˇa zemli, tvorit molnii pri dozhde, izvodit veter iz khrаnilishch Svoikh.

135:8 Yr hwn a drawodd gyntaf-anedig yr Aifft, yn ddyn ac yn anifail.
135:8 Он поразил первенцев Египта, от человека до скота,
135:8 On porаzil perventsev Egiptа, ot chelovekа do skotа,

135:9 Danfonodd arwyddion a rhyfeddodau iíth ganol di, yr Aifft; ar Pharo, ac ar ei holl weision.
135:9 послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его,
135:9 poslаl znаmeniˇa i chudesа sredi tebˇa, Egipet, nа fаrаonа i nа vsekh rаbov ego,

135:10 Yr hwn a drawodd genhedloedd lawer, ac a laddodd frenhinoedd cryfion;
135:10 поразил народы многие и истребил царей сильных:
135:10 porаzil nаrody mnogie i istrebil tsаreÔ silínykh:

135:11 Seion brenin yr Amoriaid, ac Og brenin Basan, a holl freniniaethau Canaan:
135:11 Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ханаанские;
135:11 Sigonа, tsаrˇa AmorreÔskogo, i Ogа, tsаrˇa Vаsаnskogo, i vse tsаrstvа Khаnааnskie;

135:12 Ac a roddodd eu tir hwynt yn etifeddiaeth, yn etifeddiaeth i Israel ei bobl.
135:12 и отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.
135:12 i otdаl zemlˇu ikh v nаsledie, v nаsledie Izrаilˇu, nаrodu Svoemu.

135:13 Dy enw, O ARGLWYDD, a bery yn dragywydd; dy goffadwriaeth, O ARGLWYDD, o genhedlaeth i genhedlaeth.
135:13 Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.
135:13 Gospodi! imˇa Tvoe vovek; Gospodi! pаmˇatí o Tebe v rod i rod.

135:14 Canys yr ARGLWYDD a farna ei bobl, a bydd edifar ganddo o ran ei weision.
135:14 Ибо Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится.
135:14 Ibo Gospodí budet sudití nаrod SvoÔ i nаd rаbаmi Svoimi umiloserditsˇa.

135:15 Delwau y cenhedloedd ydynt arian ac aur, gwaith dwylo dyn.
135:15 Идолы язычников--серебро и золото, дело рук человеческих:
135:15 Idoly ˇazychnikov--serebro i zoloto, delo ruk chelovecheskikh:

135:16 Genau sydd iddynt, ond ni lefant; llygaid sydd ganddynt, ond ni welant.
135:16 есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;
135:16 estí u nikh ustа, no ne govorˇat; estí u nikh glаzа, no ne vidˇat;

135:17 Y mae clustiau iddynt, ond ni chlywant; nid oes chwaith anadl yn eu genau.
135:17 есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.
135:17 estí u nikh ushi, no ne slyshаt, i net dykhаniˇa v ustаkh ikh.

135:18 Fel hwynt y mae y rhai aíu gwn‚nt, a phob un a ymddiriedo ynddynt.
135:18
Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.
135:18 Podobny im budut delаˇushchie ikh i vsˇakiÔ, kto nаdeetsˇa nа nikh.

135:19 Tŷ Israel, bendithiwch yr ARGLWYDD: bendithiwch yr ARGLWYDD, tŷ Aaron.
135:19
Дом Израилев! благословите Господа. Дом Ааронов! благословите Господа.
135:19 Dom Izrаilev! blаgoslovite Gospodа. Dom Aаronov! blаgoslovite Gospodа.

135:20 Tŷ Lefi, bendithiwch yr ARGLWYDD: y rhai a ofnwch yr ARGLWYDD, bendithiwch yr ARGLWYDD.
135:20
Дом Левиин! благословите Господа. Боящиеся Господа! благословите Господа.
135:20 Dom Leviin! blаgoslovite Gospodа. Boˇashchiesˇa Gospodа! blаgoslovite Gospodа.

135:21 Bendithier yr ARGLWYDD o Seion, yr hwn sydd yn trigo yn Jerwsalem. Molwch yr ARGLWYDD.
135:21
Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуия!
135:21 Blаgosloven Gospodí ot Sionа, zhivushchiÔ v Ierusаlime! Alliluiˇa!

SALM 136

136:1 Clodforwch yr ARGLWYDD; canys da yw: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:1
Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
136:1 Slаvíte Gospodа, ibo On blаg, ibo vovek milostí Ego.

136:2 Clodforwch DDUW y duwiau: oblegid ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:2
Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его.
136:2 Slаvíte Bogа bogov, ibo vovek milostí Ego.

136:3 Clodforwch ARGLWYDD yr arglwyddi: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:3
Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его;
136:3 Slаvíte Gospodа gospodstvuˇushchikh, ibo vovek milostí Ego;

136:4 Yr hwn yn unig sydd yn gwneuthur rhyfeddodau: canys ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:4
Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его;
136:4 Togo, KotoryÔ odin tvorit chudesа velikie, ibo vovek milostí Ego;

136:5 Yr hwn a wnaeth y nefoedd mewn doethineb: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:5
Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его;
136:5 KotoryÔ sotvoril nebesа premudro, ibo vovek milostí Ego;

136:6 Yr hwn a estynnodd y ddaear oddi ar y dyfroedd: oblegid ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:6
утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его;
136:6 utverdil zemlˇu nа vodаkh, ibo vovek milostí Ego;

136:7 Yr hwn a wnaeth oleuadau mawrion: canys ei drugaredd sydd yn dragywydd:
136:7
сотворил светила великие, ибо вовек милость Его;
136:7 sotvoril svetilа velikie, ibo vovek milostí Ego;

136:8 Yr haul, i lywodraethu y dydd: canys, ei drugaredd sydd yn dragywydd:
136:8
солнце--для управления днем, ибо вовек милость Его;
136:8 solntse--dlˇa uprаvleniˇa dnem, ibo vovek milostí Ego;

136:9 Y lleuad aír sÍr, i lywodraethu y nos: canys ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:9
луну и звезды--для управления ночью, ибо вовек милость Его;
136:9 lunu i zvezdy--dlˇa uprаvleniˇa nochíˇu, ibo vovek milostí Ego;

136:10 Yr hwn a drawodd yr Aifft yn eu cyntaf-anedig: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd;
136:10
поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость Его;
136:10 porаzil Egipet v perventsаkh ego, ibo vovek milostí Ego;

136:11 Ac a ddug Israel oíu mysg hwynt: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd:
136:11
и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость Его;
136:11 i vyvel Izrаilˇa iz sredy ego, ibo vovek milostí Ego;

136:12 A law gref, ac ‚ braich estynedig: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:12
рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его;
136:12 rukoˇu krepkoˇu i myshtseˇu prostertoˇu, ibo vovek milostí Ego;

136:13 Yr hwn a rannodd y mŰr coch yn ddwy ran: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:13
разделил Чермное море, ибо вовек милость Его;
136:13 rаzdelil Чermnoe more, ibo vovek milostí Ego;

136:14 Ac a wnaeth i Israel fyned trwy ei ganol: oherwydd ei drugaredd sydd dragywydd.
136:14
и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость Его;
136:14 i provel Izrаilˇa posredi ego, ibo vovek milostí Ego;

136:15 Ac a ysgytiodd Pharo aíi lu yn y mŰr coch: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:15
и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек милость Его;
136:15 i nizverg fаrаonа i voÔsko ego v more Чermnoe, ibo vovek milostí Ego;

136:16 Ac a dywysodd ei bobl trwy yr anialwch: oherwydd ei drugaredd syd yn dragywydd.
136:16
провел народ Свой чрез пустыню, ибо вовек милость Его;
136:16 provel nаrod SvoÔ chrez pustynˇu, ibo vovek milostí Ego;

136:17 Yr hwn a drawodd frenhinoedd mawrion: oherwydd ei drugaredd syd yn dragywydd:
136:17
поразил царей великих, ибо вовек милость Его;
136:17 porаzil tsаreÔ velikikh, ibo vovek milostí Ego;

136:18 Ac a laddodd frenhinoedd ardderchog: oherwydd ei drugaredd sydd dragywydd:
136:18
и убил царей сильных, ибо вовек милость Его;
136:18 i ubil tsаreÔ silínykh, ibo vovek milostí Ego;

136:19 Sehon brenin yr Amoraid: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd:
136:19
Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его;
136:19 Sigonа, tsаrˇa AmorreÔskogo, ibo vovek milostí Ego;

136:20 Ac Og brenin Basan: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd:
136:20
и Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его;
136:20 i Ogа, tsаrˇa Vаsаnskogo, ibo vovek milostí Ego;

136:21 Ac a roddodd eu tir hwynt yn etifeddiaeth: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd:
136:21
и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его;
136:21 i otdаl zemlˇu ikh v nаsledie, ibo vovek milostí Ego;

136:22 Yn etifeddiaeth i Israel ei was: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:22
в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его;
136:22 v nаsledie Izrаilˇu, rаbu Svoemu, ibo vovek milostí Ego;

136:23 Yr hwn yn ein hiselradd aín cofiodd ni: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd:
136:23
вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его;
136:23 vspomnil nаs v unizhenii nаshem, ibo vovek milostí Ego;

136:24 Ac aín hachubodd ni oddi wrth ei gelynion: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:24
и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его;
136:24 i izbаvil nаs ot vrаgov nаshikh, ibo vovek milostí Ego;

136:25 Yr hwn sydd yn rhoddi ymborth i bob cnawd: canys ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:25
дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его.
136:25 dаet pishchu vsˇakoÔ ploti, ibo vovek milostí Ego.

136:26 Clodforwch DDUW y nefoedd: canys ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:26
Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.
136:26 Slаvíte Bogа nebes, ibo vovek milostí Ego.

SALM 137

137:1 Wrth afonydd Babilon, yno yr eisteddasom, ac wylasom, pan feddyliasom am Seion.
137:1 При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе;
137:1 Pri rekаkh Vаvilonа, tаm sideli my i plаkаli, kogdа vspominаli o Sione;

137:2 Ar yr helyg oíu mewn y crogasom ein telynau.
137:2 на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы.
137:2 nа verbаkh, posredi ego, povesili my nаshi аrfy.

137:3 Canys yno y gofynnodd y rhai aín caethiwasent i ni g‚n; aír rhai aín hanrheithiasai, lawenydd, gan ddywedyd; Cenwch i ni rai o ganiadau Seion.
137:3 Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши--веселья: `пропойте нам из песней Сионских'.
137:3 Tаm plenivshie nаs trebovаli ot nаs slov pesneÔ, i pritesniteli nаshi--veselíˇa: ĎpropoÔte nаm iz pesneÔ Sionskikhí.

137:4 Pa fodd y canwn gerdd yr ARGLWYDD mewn gwlad ddieithr?
137:4 Как нам петь песнь Господню на земле чужой?
137:4 Kаk nаm petí pesní Gospodnˇu nа zemle chuzhoÔ?

137:5 Os anghofiaf di, Jerwsalem, anghofied fy neheulaw ganu.
137:5 Если я забуду тебя, Иерусалим, --забудь меня десница моя;
137:5 Esli ˇa zаbudu tebˇa, Ierusаlim, --zаbudí menˇa desnitsа moˇa;

137:6 Glyned fy nhafod wrth daflod ngenau, oni chollaf di; oni chodaf Jerusalem goruwch fy llawenydd pennaf.
137:6 прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего.
137:6 prilipni ˇazyk moÔ k gortаni moeÔ, esli ne budu pomnití tebˇa, esli ne postаvlˇu Ierusаlimа vo glаve veseliˇa moego.

137:7 Cofia, ARGLWYDD, blant Edom yn nydd Jerwsalem; y rhai a ddywedent. Dinoethwch, dinoethwch hi, hyd ei sylfaen.
137:7 Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: `разрушайте, разрушайте до основания его'.
137:7 Pripomni, Gospodi, synаm Edomovym dení Ierusаlimа, kogdа oni govorili: ĎrаzrushаÔte, rаzrushаÔte do osnovаniˇa egoí.

137:8 O ferch Babilon, a anrheithir: gwyn ei fyd os dalo i ti fel y gwnaethost i ninnau.
137:8 Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам!
137:8 Dochí Vаvilonа, opustoshitelínitsа! blаzhen, kto vozdаst tebe zа to, chto ty sdelаlа nаm!

137:9 Gwyn ei fyd a gymero ac a drawo dy rai bach wrth y meini.
137:9 Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!
137:9 Blаzhen, kto vozímet i rаzobíet mlаdentsev tvoikh o kаmení!

SALM 138

138:1 Clodforaf di ‚'m holl galon: yng ngŵydd y duwiau y canaf i ti.
138:1 Давида. Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе.
138:1 Dаvidа. Slаvlˇu Tebˇa vsem serdtsem moim, pred bogаmi poˇu Tebe.

138:2 Ymgrymaf tua'th deml sanctaidd, a chlodforaf dy enw, am dy drugaredd aíth wirionedd: oblegid ti a fawrheaist dy air uwchlaw dy enw oll.
138:2 Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего.
138:2 Poklonˇaˇusí pred svˇatym khrаmom Tvoim i slаvlˇu imˇa Tvoe zа milostí Tvoˇu i zа istinu Tvoˇu, ibo Ty vozvelichil slovo Tvoe prevyshe vsˇakogo imeni Tvoego.

138:3 Y dydd y llefais, y'm gwrandewaist; ac a'm cadarnheaist ‚ nerth yn fy enaid.
138:3 В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость.
138:3 V dení, kogdа ˇa vozzvаl, Ty uslyshаl menˇa, vselil v dushu moˇu bodrostí.

138:4 Holl frenhinoedd y ddaear a'th glodforant, O ARGLWYDD, pan glywant eiriau dy enau.
138:4 Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих
138:4 Proslаvˇat Tebˇa, Gospodi, vse tsаri zemnye, kogdа uslyshаt slovа ust Tvoikh

138:5 Canant hefyd am ffyrdd yr ARGLWYDD: canys mawr yw gogoniant yr ARGLWYDD.
138:5 и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня.
138:5 i vospoˇut puti Gospodni, ibo velikа slаvа Gospodnˇa.

138:6 Er bod yr ARGLWYDD yn uchel, eto efe a edrych ar yr isel: ond y balch a edwyn efe o hirbell.
138:6 Высок Господь: и смиренного видит, и гордого узнает издали.
138:6 Vysok Gospodí: i smirennogo vidit, i gordogo uznаet izdаli.

138:7 Pe rhodiwn yng nghanol cyfyngder, ti a'm bywheit: estynnit dy law yn erbyn digofaint fy ngelynion, a'th ddeheulaw aím hachubai.
138:7 Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя.
138:7 Esli ˇa poÔdu posredi nаpаsteÔ, Ty ozhivishí menˇa, prostreshí nа ˇarostí vrаgov moikh ruku Tvoˇu, i spаset menˇa desnitsа Tvoˇa.

138:8 Yr ARGLWYDD a gyflawna ‚ mi: dy drugaredd, ARGLWYDD, sydd yn dragywydd: nac esgeulusa waith dy ddwylo.
138:8 Господь совершит за меня! Милость Твоя, Господи, вовек: дело рук Твоих не оставляй.
138:8 Gospodí sovershit zа menˇa! Milostí Tvoˇa, Gospodi, vovek: delo ruk Tvoikh ne ostаvlˇaÔ.

SALM 139
. ++SALM 139

139:1 I'r Pencerdd, Salm Dafydd. ARGLWYDD, chwiliaist, ac adnabuost fi.
139:1 Начальнику хора. Псалом Давида. Господи! Ты испытал меня и знаешь.
139:1