1314ke Gwefan Cymru-Catalonia / la Web de Gal·les i Catalunya. Twynog. Cyfrol Goffa y diweddar T. Twynog Jeffreys, Rhymni.

Dan Olygiaeth Dyfed. Gwrecsam. Hughes a'i Fab. 1912

 

http://www.kimkat.org/amryw/sion_prys_015_isaac_lewis_01_1314ke.htm

Yr Hafan / Home Page kimkat0001


..........
1864e Y Fynedfa yn  Saesneg / Gateway in English to this website kimkat1864e

....................0010e Y Barthlen yn Saesneg / Siteplan in English kimkat0010e


...........................................0977e Y Gyfeirddalen i Gywaith Siôn Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page kimkat0997e

 

................................................................Y Tudalen Hwn / This Page.. 
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Isaac Lewis, y Crwydryn Digri -
Y Llyfr Cyntaf
W R Jones (Pelidros), Merthyr Tydfil
(Blwyddyn: 1906?)


TESTUN DWYIEITHOG / BILINGUAL TEXT

 

Welsh text with an interpolated English translation:


 

(delwedd 7283)

 

 

 1225k kimkat1225k Y tudalen hwn yn Gymraeg

  0927kc kimkat0927kc Aquesta pàgina en català (índex dels versos)

 

 

(2.02) Canlyniad y Ffrae / The result / the consequences of the argument

 

From “Isaac Lewis y Crwydrÿn Digri” = Isaac Lewis the Humorous Tramp - 1225k

 

Fel y cyfeiriwyd As we pointed out (“as it has been referred”) yn ei hanes ar y dechrau, in his history at the beginning halier oedd Isaac Isaac was a haulier (“(it is) (a) haulier that-was Isaac”) wrth ei alwedigaeth by trade (“by his calling”); ond gallai dorri glo yn fedrus but he could cut coal skilfully. Eto, pan fyddai yn gweithio ar y glo Yet when he was working on the coal, (“when he would-be working...”) achwynid yn fynych arno there were often complaints (“it was complained frequently on him”) am ei ddibrisdod about his lack of care / his carelessness yn peidio gwahanu y glo oddiwrth y rwbel in not separating the coal from the rubble cyn ei lanw i’r cerbyd before filling the coal tub with it (“before its filling to the tub”). Parodd hyn i ffrae arw gymeryd lle This caused a bitter argument to occur yn y gwaith at work rhyngddo â’i feistr between him and his master. Yn nghwrs y ffrae In the course of the argument, dywedodd y dyn wrtho the man said to him  - “Doos dim rHagor o Hyn i fod yma, Isaac. “There’ll be no more of this, Isaac” (“There is no more of this to be here, Isaac”) Chei di ddim aros mwy yma; You can’t stay here any longer; (“You shall not get to stay more here”) cer i ble mynot ti go wherever you wish o ngolwg i.” out of my sight. Gwelodd Isaac ei bod ar ben; Isaac saw he was through (“it was on an end / at an end”); dododd ei ddillad amdano, he put on his clothes,  a’i offer ar ei gefn, and his tools on his back ac i ffwrdd âg ef and off he went (“and away with him”) i gyfeiriad gwaelod y pwll towards of the bottom of the shaft (“in the direction of the bottom of the pit”). Wrth waelod y pwll, At the bottom of the shaft dyma’r offer i lawr, he put down his tools (“here is putting the tools down”), ac Isaac yn diosg eilwaith. and Isaac took off his clothes again (“and Isaac undressing a second time”) Ar ddwy ochr y brif-ffordd On both sides of the main road arweinia yn mlaen o’r pwll leading ahead from the pit nid oes dim o’r wythien yn cael ei gweithio none of the vein is worked (“there is nothing of the vein getting its working”) am ryw gymaint o latheni, for a number of yards (“for a certain so much of yards”) yr hyn sydd yn bwysig yn ymyl y pwll which is important at the edge of the pit er sicrhau y lle rhag cwympo to make the place safe in case of a roof fall (“to secure the place before a fall”). Ond dacw Isaac yn dechrau gweithio fan hono, But Isaac begins to work there, (“But see-yonder Isaac beginning to work there”) ac yn ergydio am ei fywyd ar y glo and striking away for all he’s worth at the coal (“and striking for his life on the coal”). Wedi cael peth yn barod i’w lanw, After getting an amount ready for loading (“after getting a thing ready for its filling”), aeth at y pwll i ymofyn am gerbyd, he went to the pit to ask for a tub er syndod pawb o’i gylch to the surprise of everybody around him. Pan oedd Isaac yn agos â llanw’r cerbyd, When Isaac had almost filled the tub (“when Isaac was near with filling the tub”), dyma’r meistr yn d’od yn ol; the foreman came back (“here is the master coming back”); ac wrth weld golau dieithr, and on seeing a strange light a chlywed yr ergydio and hearing the striking gwaeddai yn syn – he shouts in surprise (“he was shouting...”) “Pwy sydd yma? pwy sydd yma?” “Who’s here? Who’s here?” “Fi sydd ‘ma,”, “I am,” (“(it is”) I who-is here”) ebe Isaac said Isaac gan godi i’w wyneb yn dawel. quietly getting up to face him (“with rising to his face quietly”). “Y cynllwyn diolwg,” “You stupid  bugger,” (“the sightless / shabby rascal”) ebai’r meistr, yn wyllt, said the foreman, furiously “Beth wyt ti’n wneud fan hyn?” What are you doing there? “Begio’ch pardwn, mishtir bach, I beg your pardon, Mr Foreman Sir (“little master”) ond ta chi but it was you (“but it-is you”) wetodd am fynd that told me to go i le mynswn i, where I wished (“to where I had wanted”), a cheso i ddim gwell lle na hwn and I found no better place than this i’n atab i; to suit me (“to answer me”) ond ma’n ddrwg tost gen i but I’m very sorry (“it is sore badness with me”) os oos rHaid i fi if I have to (“if there is a necessity to me”) atal Hwn yn llonydd yto.” leave this alone again (“leave this peaceful”) Ond felly y bu. But that’s the way it was (“But so it has been”). Ni fu Isaac yn hir It didn’t take Isaac long (“Isaac has not been long”) cyn cyrhaedd pen y pwll, to reach the pit head (“before reaching the head of the pit”) er ei fawr lawenydd to his great contentment.

 

·····

DOLENNAU AR GYFER GWEDDILL Y WEFAN HON

0934k neu Google: kimkat0934k
tudalen mynegeiol y Wenhwyseg
Gwentian - the Welsh dialect of South-east Wales
·····
 Adolygiad diweddaraf / Darrera actualització / Lates update 2004-03-23 : 2005-01-10

 

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølóuniø) Wéb-sait
Where am I? You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website


CYMRU-CATALONIA

 

 

 

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadístiques / View My Stats